Sony | MHC-V7D | Sony MHC-V7D Мощна домашна аудио система с BLUETOOTH® технология Инструкции за експлоатация

ДОМАШНА
АУДИО СИСТЕМА
Инструкции за експлоатация
Първи стъпки
Диск/USB
възпроизвеждане
USB Прехвърляне
Тунер
BLUETOOTH
Регулиране на звука
Други операции
Допълнителна
информация
MHC-V7D
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте това
устройство на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар,
не покривайте вентилационния
отвор на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не излагайте устройството на
въздействието на открит пламък
(като например запалени свещи).
За да намалите риска от пожар
или токов удар, избягвайте капене
и разливане на течности върху
устройството и не поставяйте върху
него предмети, пълни с течности,
като например вази.
Тъй като за изключването на уреда
от електрическата мрежа се използва
щепсел, включете го в леснодостъпен
електрически контакт. Ако забележите
нещо необичайно във функционирането на устройството, изключете
незабавно щепсела от контакта.
Не монтирайте устройството
в затворено пространство, като
например библиотека или
вграден шкаф.
Не излагайте батериите или
устройството с поставени батерии
на прекомерна топлина, като
например слънце и огън.
Устройството не е изключено от
захранването, докато е включено
в електрическия контакт, дори ако
самото то е изключено.
Валидността на обозначението
CE е регистрирана само за тези
държави, където е законово
приложена, основно в държавите
от ЕИП (Европейското икономическо
пространство).
Това оборудване е тествано
и е установено, че отговаря
на ограниченията, изложени
в Наредбата за ЕМС, при използване
на свързващ кабел, не по-дълъг от
3 метра.
2BG
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични
инструменти с този продукт ще
увеличи опасността за очите.
Това устройство е класифицирано
като продукт CLASS 1 LASER
в рамките на IEC 60825-1:2007.
Тази маркировка се намира
върху задната външна страна.
За клиентите в Европа
Изхвърляне на
използвани батерии
и електрическо
и електронно
оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху продукта,
батерията или опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва
да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може
да се използва заедно с химически
символ. Химическите символи за
живак (Hg) или олово (Pb) са добавени,
ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното
изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които
иначе биха могли да възникнат
при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на
материалите ще спомогне за
запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя
трябва да бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им
в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно
оборудване. За всички други
батерии, моля, прегледайте раздела
за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
Съобщение за потребителите:
Следната информация
е приложима само за
оборудване, продавано
в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония.
Запитванията относно съответствието
на продукта, базирано на
законодателството на Европейския
съюз, трябва да бъдат отправяни
към упълномощения представител,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия.
За въпроси, свързани с обслужването
или гаранцията, прегледайте
адресите, посочени в отделните
документи за сервизно обслужване
или гаранция.
С настоящото Sony Corp. декларира,
че това оборудване съответства на
основните изисквания и другите
съответни разпоредби на Директива
1999/5/EО.
За подробности посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Тази домашна аудиосистема
е предназначена за възпроизвеждане
на аудио и видео от дискове или USB
устройства, поточно предаване на
музика от съвместим с NFC смартфон
или BLUETOOTH устройство и FM тунер.
Тази система поддържа и караоке.
Бележка за лицензите
и търговските марки

е търговска марка на
DVD формат/Logo Licensing
Corporation.

Логотиповете „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
и „CD“ са търговски марки.

Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.

Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска
марка на Microsoft Corporation
в САЩ и/или други държави.

Този продукт е защитен от
определени права на интелектуална
собственост на Microsoft Corporation.
Забранява се употребата или
разпространението на такава
технология извън този продукт без
лиценз от Microsoft или от филиал,
упълномощен от Microsoft.

„WALKMAN“ и логотипът на
„WALKMAN“ са регистрирани
търговски марки на Sony Corporation.
3BG
4BG

Тази система е оборудвана
с Dolby* Digital.
* Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът
„двойно D“ са търговски марки
на Dolby Laboratories.

Логотиповете и марката с думата
BLUETOOTH® са регистрирани
търговски марки, собственост
на Bluetooth SIG, Inc., и всяко
използване на такива марки
от страна на Sony Corporation
е лицензирано. Другите търговски
марки и имена са на съответните
им притежатели.

Маркировката N е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и други
държави.

Android™ е търговска марка на
Google Inc.

Google Play™ е търговска марка
на Google Inc.

Apple, логотипът на Apple, iPhone
и iPod touch са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и в други държави. App Store
е марка за услуга на Apple Inc.

Обозначенията „Made for iPod“
и „Made for iPhone“ означават,
че електронният аксесоар
е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на
стандартите за производителност
на Apple. Apple не носи отговорност
за работата на това устройство или
съвместимостта му със стандартите
за безопасност и нормативните
разпоредби. Имайте предвид,
че използването на този аксесоар
с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността на
безжичната връзка.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН
СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА
ЦЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ
В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС
СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL
(„MPEG-4 VIDEO“),
И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ MPEG-4,
КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ
С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ
Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК
НА ВИДЕОПРОДУКТИ,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG
LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
MPEG-4 VIDEO.
НЕ СЕ ДАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРА
ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА
УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СВЪРЗАНА С РЕКЛАМНА,
ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА
УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ,
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА
ОТ MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Всички други търговски марки са
търговски марки на съответните
им притежатели.

В това ръководство символите ™
и ® не са посочени.
Относно това
ръководство






В това ръководство е обяснено
извършването на операциите
главно чрез дистанционното
управление, но те могат да бъдат
осъществени и чрез бутоните
на устройството, носещи същите
или подобни имена.
Иконите, като
, изброени
в най-горната част на всяко
обяснение, показват типът
носител, който може да се
използва с обясняваната функция.
Някои илюстрации са представени
като концептуални скици и може
да се различават от действителните
продукти.
Елементите, показвани на
телевизионния екран, може
да се различават в зависимост
от региона.
Настройката по подразбиране
е подчертана.
Текстът в скоби ([--]) се показва
на екрана на телевизора, а текстът,
отделен с двойни кавички („--“),
се показва на панела на дисплея.
5BG
Съдържание
Относно това ръководство.... 5
Разопаковане .......................... 8
Дискове/файлове на
дискове/USB устройства,
които могат да се
възпроизвеждат ..................... 8
Ръководство за частите
и елементите за
управление.............................12
Първи стъпки
Сигурно свързване
на системата...........................17
Извършване на
настройка QUICK ....................18
Промяна на цветовата
система (С изключение
на моделите за Латинска
Америка, Европа и Русия) ....19
Настройване на
часовника ...............................19
Промяна на режима
на дисплея............................. 20
6BG
Диск/USB
възпроизвеждане
Основно
възпроизвеждане ................. 21
Други операции за
възпроизвеждане .................23
Използване на режима
на възпроизвеждане ........... 26
Ограничаване на
възпроизвеждането
на диска (Родителски
контрол) ................................ 29
Преглед на информация
на диск и USB устройство .... 30
Използване на менюто
за настройка .......................... 31
USB Прехвърляне
Прехвърляне на музика ...... 34
Тунер
Слушане на радио................ 38
BLUETOOTH
Относно безжичната
технология BLUETOOTH........39
BLUETOOTH свързване
с едно докосване
чрез NFC .................................42
Настройване на BLUETOOTH
аудиокодеците ......................43
Настройване на режима
на готовност на
BLUETOOTH ............................43
Настройване на
BLUETOOTH сигнал................43
Използване на „SongPal“
чрез BLUETOOTH................... 44
Регулиране на звука
Регулиране на звука .............45
За избиране на режима
Виртуален футбол.................45
Създаване на ваш
собствен звуков ефект ........ 46
Създаване на атмосфера
за купон (DJ ефект) ............... 46
Други операции
Използване на функцията
Парти верига ......................... 47
Пеене заедно: Караоке ........50
Удоволствие от функцията
Парти светлина ......................51
Използване на таймерите ... 52
Използване на
допълнително
оборудване ........................... 53
Деактивиране на бутоните
на устройството
(Заключване за деца) ........... 53
Настройване на функцията
за автоматично влизане
в режим на готовност .......... 54
Актуализиране на
софтуера ................................ 54
Допълнителна
информация
Отстраняване на
неизправности ...................... 55
Предпазни мерки .................64
Спецификации ......................66
Списък с кодове
на езици.................................68
Индекс.................................... 70
7BG
Забележки
Разопаковане





Дистанционно управление (1)
Батерии R03 (размер AAA) (2)
Проводникова FM антена (1)
Захранващ кабел (1)
Адаптер за щепсел (предлага
се само за определени области)
Адаптерът за щепсел не се
използва в Чили. Използвайте този
адаптер за щепсел в държавите,
в които е нужно.
Дискове/файлове
на дискове/USB
устройства, които
могат да се
възпроизвеждат
Дискове, които могат
да се възпроизвеждат








DVD VIDEO
DVD-R/DVD-RW във формат
DVD VIDEO или видеорежим
DVD+R/DVD+RW във формат
DVD VIDEO
VIDEO CD (Версия 1.0, 1.1 и 2.0 дискове)
Super VCD
CD-R/CD-RW/CD-ROM във формат
VIDEO CD или Super VCD
AUDIO CD
CD-R/CD-RW във формат AUDIO CD
Файлове на диск/USB
устройство, които могат
да се възпроизвеждат



8BG
 Дисковете трябва да бъдат
Музика: MP3 файлове1)2) (.mp3),
WMA файлове2)3) (.wma),
AAC файлове2)3) (.m4a/.mp4/.3gp)
Снимки: JPEG файлове4)
(.jpg/.jpeg/.jpe)
Видео: MPEG4 файлове5)
(.mp4/.m4v), Xvid файлове (.avi)
в следния формат:
 CD-ROM/-R/-RW във формат DATA
CD, който съдържа MP31)2), JPEG4),
MPEG45) и Xvid файлове,
и съответства на ISO 96606)
Level 1/Level 2 или Joliet
(разширен формат).
 DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW във
формат DATA DVD, който съдържа
MP31)2), JPEG4), MPEG45) и Xvid
файлове, и съответства на UDF
(Universal Disk Format).
 Системата ще се опита да
възпроизведе всякакви данни
с горните разширения дори ако не
са във формат MP3/WMA/AAC/JPEG/
MPEG4/Xvid. Възпроизвеждането
на тези данни може да генерира
силен шум, който може да повреди
системата от високоговорители.
1)
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3)
е стандартен формат, определен
от ISO/MPEG, за компресиране на
аудиоданни. MP3 файловете, трябва
да са във формат MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Файловете със защитени авторски
права (Управление на цифровите
права) не могат да бъдат
възпроизвеждани на системата.
3)
Само USB устройство.
4) JPEG файлове трябва да съответстват
на формата DCF за файлове на
изображения. (DCF „Design rule
for Camera File System“: Стандарти
за изображения при цифрови
фотоапарати, регулирани от Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).)
5)
MPEG4 файловете трябва са записани
във формат MP4. Поддържаните
видео- и аудиокодеци са следните:
 Видеокодек: MPEG4 Обикновен
профил (AVC не се поддържа.)
 Аудиокодек: AAC-LC
(HE-AAC не се поддържа.)
6)
Логически формат на файлове
и папки в CD-ROM дискове, дефиниран
от ISO (Международна организация
по стандартизация).
 Файлове, кодирани или защитени
с пароли.
 Файлове със защита на
авторските права DRM
(Управление на цифровите права).
 MP3 PRO аудиофайлът може
да бъде възпроизведен като
MP3 файл.
 Системата може да не
възпроизведе Xvid файл, когато
файлът е бил комбиниран с два
или повече Xvid файла.
 Системата не може да
възпроизвежда някои Xvid
файлове, които са по-дълги
от 2 часа.
Дискове/файлове, които не
могат да се възпроизвеждат

Не могат да се възпроизвеждат
следните дискове:
 BD (Blu-ray дискове)
 CD-ROM дискове, записани
във формат PHOTO CD
 Част от данни на CD-Extra или
смесени CD дискове*
 Графични компактдискове
 Super Audio CD дискове
 DVD аудио
 DATA CD/DATA DVD дискове,
създадени във формат Packet
Write
 DVD-RAM
 DATA CD/DATA DVD дискове, които
не са правилно финализирани
 Съвместими с CPRM (Защита на
съдържанието на записващия
носител) DVD-R/-RW дискове,
записани на програми за
еднократно копиране
 Диск с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда)
 Диск, върху който има тиксо,
хартия или етикет
 Не могат да се възпроизвеждат
следните файлове:
 JPEG файл, който е по-голям
от 3072 пиксела (ширина)
× 2048 пиксела (височина)
в нормален режим или от
3 300 000 пиксела в режим
Progressive JPEG, който се
използва основно за уеб
сайт в интернет.
 Видеофайлове, които са
е по-големи от 720 (ширина)
× 576 (височина) пиксела.
 Графични и видеофайлове
с голямо съотношение на
височина и ширина.
 WMA файл във формат WMA DRM,
WMA без загуби или WMA PRO.
 AAC файл във формат AAC DRM
или AAC без загуби.
 AAC файл, кодиран на 96 kHz.
* Смесен CD: Този формат записва
данни на първата писта и аудио
(AUDIO CD данни) на втората и
следващите писти на сесията.
Забележки относно CD-R/-RW
и DVD-R/-RW/+R/+RW
дисковете

В някои случаи CD-R/-RW и DVD-R/
-RW/+R/+RW дискове не могат да
бъдат възпроизведени на тази
система поради качеството на
запис, физическото състояние
на диска или характеристиките
на записващото устройство
и авторизиращият софтуер.
За повече информация направете
справка с инструкциите за
експлоатация на записващото
устройство.
 Някои функции за възпроизвеждане
може да не работят при някои
DVD+R/+RW дискове дори ако са
били финализирани правилно.
В такъв случай прегледайте
диска в режим на нормално
възпроизвеждане.
9BG
Забележки за дисковете


Забележка относно
мултисесийни дискове
Тази система може да възпроизвежда
непрекъснати сесии на диск, когато
те са записани в същия формат
като първата сесия. Въпреки
това възпроизвеждането не
е гарантирано.
Забележка относно операциите
за възпроизвеждане на DVD
VIDEO и VIDEO CD
Някои операции за възпроизвеждане
на DVD VIDEO или VIDEO CD диск
може умишлено да са ограничени
от производителите на софтуер.
Следователно някои от функциите
за възпроизвеждане може да не
са налични. Не забравяйте да
прочетете инструкциите за
експлоатация на DVD VIDEO
или VIDEO CD диска.
Забележки за файловете,
които могат да бъдат
възпроизвеждани

10BG

Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които
съответстват на стандарта за
компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални
дискове с технология за защита
срещу копиране не съответстват на
този стандарт за CD. Поради това
е възможно тези дискове да не
са съвместими с този продукт.
Възпроизвеждането може да
започне с по-голямо закъснение,
когато:
 DATA CD/DATA DVD/USB
устройство е записано със
сложна дървовидна структура;
 току-що са били възпроизведени
аудиофайлове, файлове на
изображения или видеофайлове
от друга папка.





Системата може да възпроизвежда
DATA CD/DATA DVD или USB
устройство при следните условия:
 дълбочина до 8 папки;
 до 300 папки;
 до 999 файла в един диск;
 до 2000 файла в едно USB
устройство;
 до 650 файла в една папка.
Тези стойности може да се
различават в зависимост от файла
и конфигурацията на папката.
Папки, в които няма аудиофайлове,
файлове с изображения или
видеофайлове, се прескачат.
Файлове, прехвърлени от
устройство, като компютър, може
да не се възпроизведат в реда,
в който са прехвърлени.
Редът на възпроизвеждане може
да не е приложим в зависимост
от софтуера, използван за
създаване на аудиофайла, файла
с изображение или видеофайла.
Съвместимостта с всички софтуери
за кодиране/запис на MP3/WMA/
AAC/MPEG4/Xvid и с всички
записващи устройства и носители
не може да бъде гарантирана.
В зависимост от Xvid файла,
картината може да е неясна
или звукът може да прескача.
Забележки относно USB
устройствата


Не се гарантира, че системата ще
работи с всички USB устройства.
Въпреки че има най-различни
сложни функции за USB устройства,
системата може да възпроизвежда
само музика, снимки
и видеосъдържание от USB
устройствата, свързани към нея.
За подробности направете справка
с инструкциите за експлоатация на
USB устройството.

При поставяне на USB устройство
системата прочита всички файлове
в него. Ако USB устройството
съдържа много папки и файлове,
прочитането на USB устройството
може да отнеме дълго време.
 Не свързвайте системата и USB
устройството чрез USB концентратор.
 При някои свързани USB устройства,
може да има забавяне при
изпълнение на операция от
тази система.
 Редът на възпроизвеждане от
системата може да се различава от
този на свързаното USB устройство.
 Преди да използвате USB устройство,
се уверете, че в него няма файлове,
съдържащи вируси.
Уеб сайтове за съвместими
устройства
Проверете уебсайтовете по-долу
за най-новата информация относно
съвместимите USB и BLUETOOTH
устройства.
За клиентите в Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За клиентите в Европа и Русия:
<http://www.sony.eu/support>
За клиентите в други държави/
региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
11BG
Ръководство за частите и елементите
за управление
Горен панел
* Бутонът  има осезаема точка. Използвайте я за отправна точка при работа със
системата.
** Не гледайте директно срещу частта, излъчваща светлина, когато функцията
Парти светлина (стр. 51) е включена.
Забележка
Когато натискате тези бутони на устройството, натискайте картинките на бутоните.
12BG
Преден панел
 (стоп)
Спира възпроизвеждането.
Натиснете двукратно, за да
отмените възпроизвеждането.
 BLUETOOTH
Натиснете, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
PAIRING
Задръжте в натиснато
положение, за да активирате
BLUETOOTH сдвояване по време
на BLUETOOTH функцията.
Индикатор BLUETOOTH
(стр. 39)
MEGA BASS (стр. 45)
Индикатор MEGA BASS (стр. 45)
 FUNCTION*
SOUND FIELD*
* Натиснете този бутон,
след което завъртете копчето
MULTI CONTROL, за да изберете
функцията или звуковото поле,
които искате, след това
натиснете ENTER.
LIGHT MODE (стр. 51)
ENTER
Въвежда настройките.
** Не гледайте директно срещу частта,
излъчваща светлина, когато
функцията Парти светлина (стр. 51)
е включена.
  (включено/в готовност)
Включва системата или
я поставя в режим на готовност.
  (възпроизвеждане)
Започва възпроизвеждане.
Задръжте в натиснато
положение  на устройството
за повече от 2 секунди
и вградената демонстрация
на звука ще се възпроизведе
на системата. Натиснете ,
за да спрете демонстрацията.
MULTI CONTROL
Избира FUNCTION, SOUND FIELD
или LIGHT MODE.
 Панел на дисплея
 FOOTBALL (стр. 45)
Натиснете този бутон
неколкократно, за да изберете
„ON NARRATION“ или „OFF
NARRATION“.
PARTY LIGHT (стр. 51)
PARTY CHAIN (стр. 48, 49, 61)
 Парти светлина (стр. 51)
Създава светлина за подобна
на парти среда.
13BG

(USB) 1 (PLAY) порт
Свързва опционално USB
устройство.
(USB) 2 (REC/PLAY) порт
Свързва и прехвърля към
допълнително USB устройство.
REC TO USB
Прехвърля музика на
допълнителното USB
устройство, което е свързано
към (USB) 2 порта.
 Контролер за осветление
Превъртете контролера за
осветление, за да промените
LED шаблона (само за горната
парти светлина).
 Жак MIC 1/2
Свързва микрофона(ите).
VOCAL FADER (стр. 50)
MIC ECHO (стр. 50)
MIC LEVEL (MIN/MAX)
Регулира силата на звука
на микрофона.
Диапазон на силата на звука на
микрофона
 GESTURE CONTROL
Управлява операции или
ефекти чрез жестове при четири
модела: PLAYBACK (стр. 14),
DJ (стр. 46), SAMPLER (стр. 47)
и LIGHT (стр. 51).
Натиснете GESTURE ON/OFF (),
за да активирате функцията за
жестове.
Бутонът GESTURE CONTROL светва.
Докоснете Зона 1 или Зона 2
неколкократно, за да изберете
желания режим.
Индикаторът за избрания режим
на GESTURE CONTROL светва.
Когато е избран режим PLAYBACK,
можете да управлявате
възпроизвеждането на диск,
USB устройство и BLUETOOTH
устройство по време на
функцията CD/DVD, USB
или BLUETOOTH.
Махнете с ръка над GESTURE
CONTROL, както е посочено
по-долу.
За
Отиване назад
Отиване напред

+/– (избор на папка)
Избира папка от диск с данни
или USB устройство.
 / (назад/напред)
(стр. 22, 23, 25, 41)
TUNING +/– (стр. 38)
 GESTURE ON/OFF (стр. 14, 46, 51)
Включва или изключва
функцията за жестове.

(маркировка N) (стр. 42)
 VOLUME +/–
Регулират силата на звука.
14BG
Махнете в тази
посока
(Зона 2 до Зона 1)
(Зона 1 до Зона 2)
Възпроизвеждане
(Зона 4 до Зона 3)
Стоп
(Зона 3 до Зона 4)
Увеличаване
на силата на
звука
(по
часовниковата
стрелка)
Намаляване
на силата на
звука
(обратно на
часовниковата
стрелка)
Забележка
Ръката ви не трябва да докосва
GESTURE CONTROL, когато
извършвате замахващото
движение.
Натиснете GESTURE ON/OFF (),
за да деактивирате функцията
за жестове.
Индикаторът GESTURE CONTROL
угасва.
 Индикатор за режим
GESTURE CONTROL
Светва в според избрания
режим.
 Тава на диска
  (отваряне/затваряне)
Прибира или изважда диска.
 Сензор за дистанционно
управление
Дистанционно управление
 За да използвате този бутон, отпечатан
в розово, задръжте в натиснато
положение SHIFT (), след това
натиснете бутона.
 DISPLAY (стр. 20, 30, 38, 40)
DISPLAY (стр. 27, 30)
SLEEP (стр. 52)
TIMER MENU (стр. 19, 52)
 (включено/в готовност)
Включва системата или
я поставя в режим на готовност.
 PARTY LIGHT (стр. 51)
LIGHT MODE (стр. 51)
PLAY MODE (стр. 26, 28, 35)
REPEAT/FM MODE (стр. 28, 38)
 Бутони SOUND FIELD (стр. 45)
MUSIC, VIDEO, FOOTBALL
 Бутони с цифри
Избира писта, глава или файл.
Настройва или настройва
предварително радиостанция.
Въвежда парола.
SUBTITLE (стр. 24)
AUDIO (стр. 24, 30)
ANGLE (стр. 24)
SETUP (стр. 19, 29, 31, 61)
MEDIA MODE (стр. 21, 22, 27, 37)
CLEAR (стр. 23, 27)
VOCAL FADER (стр. 50)
MIC ECHO (стр. 50)
SCORE (стр. 50)
Забележки
 Бутонът с номер 2/AUDIO,  + и 
+/– (избор на папка)
Избира папка от диск с данни
или USB устройство.
KEY CONTROL / (стр. 50)
имат осезаема точка. Използвайте
я за отправна точка при работа със
системата.
15BG
 DVD TOP MENU
Показва заглавието на DVD
на телевизионния екран.
DVD/TUNER MENU (стр. 22, 24, 39)
RETURN (стр. 23, 27)
OPTIONS
Влизане или излизане
от менюто с опции.
/ / /
Избира елементи от менюто.
Въвежда настройките.
 MEGA BASS (стр. 45)
FUNCTION +/–
Избира функция.
SEARCH (стр. 22, 23, 27)
SHIFT
Задръжте в натиснато положение,
за да активирате бутоните,
отпечатани в розово.
 +/–
Регулират силата на звука.
 / (превъртане назад/
превъртане напред) (стр. 23, 41)
/
(стр. 23)
Преглежда бавно
възпроизвеждане.
TUNING +/– (стр. 38)
 (възпроизвеждане)
Започва възпроизвеждане.
/ (отиване назад/
отиване напред)
(стр. 22, 23, 25, 41)
PRESET +/– (стр. 39)
 (пауза) (стр. 21, 23, 41)
 (стоп)
Спира възпроизвеждането.
Натиснете двукратно, за да
отмените възпроизвеждането.
Спиране на вградената
демонстрация на звука.
16BG
Първи стъпки
Сигурно свързване на системата
Първи стъпки
Видеокабел
(не е включен
в комплекта)
Аудиокабел
(не е включен
в комплекта)
Изтеглете
проводниковата FM
антена хоризонтално
Към електрическия
контакт
 Жак VIDEO OUT
Използвайте видеокабел (не е включен
в комплекта), за да свържете жака
за видеовход на телевизор или
прожектор.
Забележка
Не свързвайте това устройство към
телевизора през видеодек.
 Аудио
Използвайте аудио кабел
(не е включен в комплекта),
са да направите всяка връзка,
както следва.
 Жакове AUDIO OUT/PARTY
CHAIN OUT L/R
 Свържете към жаковете за аудио
вход на оборудване по избор.
 Свържете към друга аудио
система, за да се насладите на
функцията „Party Chain“ (стр. 47).
 Жакове AUDIO IN 1/PARTY
CHAIN IN L/R
 Свържете към жаковете за аудио
изход на телевизор или на
аудио/видео оборудване. Звукът
се извежда през тази система.
 Свържете към друга аудио
система, за да се насладите на
функцията Парти верига (стр. 47).
17BG
 Жакове AUDIO IN 2 L/R
Свържете към жаковете за аудио
изход на компютър или
устройство за игри. Звукът се
извежда през тази система.
 Антена
При поставяне на антената намерете
място и ориентация, които осигуряват
приемане на добър сигнал.
Дръжте антената на разстояние от
захранващия кабел и USB кабела, за
да избегнете прихващането на шум.
 Захранване
Свържете захранващия кабел
(в комплекта) към устройството,
след което го свържете към
електрически контакт.
Забележки
 Ако щепселът за променлив ток на
устройството ви не съответства на
контакта, прикрепете адаптера за
щепсел (само за моделите,
предоставени с адаптер за щепсел).
 Демонстрацията се показва на панела
на дисплея. Натиснете , за да
включите системата и демонстрацията
автоматично завършва.
Поставяне на батериите
Поставете двете включени
в комплекта батерии R03 (размер AAA),
като спазвате поляритета, както
е показано по-долу.
Забележки
 Не използвайте едновременно стари
и нови батерии, нито такива от
различен тип.
 Ако възнамерявате да не използвате
дистанционното управление за дълъг
период от време, извадете батериите,
за да избегнете евентуална повреда
поради протичане или окисляване.
18BG
Извършване на
настройка QUICK
Преди да използвате системата,
можете да направите минимални
основни настройки в настройката
QUICK.
1
Включете телевизора си
и изберете видеовход.
2 Натиснете , за да включите
системата.
3 Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„DVD/CD“, „USB 1“ или „USB 2“.
Водещото съобщение [Press
ENTER to run QUICK SETUP.]
(Натиснете ENTER, за
да стартирате QUISCK SETUP)
се показва в долната част на
телевизионния екран.
4 Натиснете
, без да поставяте
диск или свързвате USB
устройство.
[LANGUAGE SETUP] (Настройка
на езика) се появява на
телевизионния екран.
Елементите, които се показват,
може да се различават
в зависимост от държавата
или региона.
5 Натиснете неколкократно
за да изберете език, след
това натиснете
.
[VIDEO SETUP] (Настройка
на видео) се появява на
телевизионния екран.
/
,
6 Натиснете неколкократно
За да промените настройката
ръчно
Вижте „Използване на менюто за
настройка“ (стр. 31).
2 Натиснете FUNCTION, след това
завъртете копчето MULTI
CONTROL, за да изберете „DVD/
CD“, след това натиснете ENTER.
3 Задръжте в натиснато
положение ENTER и MIC ECHO за
повече от 3 секунди.
На панела на дисплея се показва
„NTSC“ или „PAL“.
Настройване на
часовника
За да излезете от
настройката QUICK
Не можете да настроите часовника
в режим на пестене на енергия.
Натиснете SETUP.
1
Забележка
Водещото съобщение се показва,
когато включите системата за пръв път
или след извършване на „RESET“
(стр. 61).
Промяна на цветовата
система (С изключение на
моделите за Латинска Америка,
Европа и Русия)
Задайте цветовата система на PAL
или NTSC в зависимост от цветовата
система на телевизора ви.
При всяко изпълнение на посочената
по-долу процедура, цветовата
система се променя, както следва:
NTSC  PAL
Използвайте бутоните на устройството,
за да извършите тази операция.
1
Първи стъпки
/ ,
за да изберете настройката,
която отговаря на типа на
телевизора ви, след това
натиснете
.
След като [QUICK SETUP is
complete.] (Операцията QUIDK
SETUP е завършена) се покаже на
телевизионния екран, системата
е готова за възпроизвеждане.
Натиснете , за да включите
системата.
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, след това
натиснете TIMER MENU.
На панела на дисплея се
показва „PLAY SET”. Натиснете
неколкократно / , за да
изберете „CLOCK“, след което
натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да настроите часа, след което
натиснете
.
4 Натиснете неколкократно
/
,
за да настроите минутите,
след което натиснете
.
Натиснете , за да включите
системата.
19BG
Промяна на режима
на дисплея.
Натиснете неколкократно
DISPLAY, когато системата
е изключена.
Демонстрация
Демонстрацията е включена.
Няма показване (Режим
на енергоспестяване)
Дисплеят се изключва, за да пести
енергия. Таймерът и часовникът
продължават да работят.
Часовник
Часовникът се показва за няколко
секунди, след което влиза в режим
на енергоспестяване.
20BG
За USB функцията:
Свържете USB устройство към
(USB) 1 или (USB) 2 порта.
Диск/USB възпроизвеждане
Основно
възпроизвеждане
1
USB
устройство
Забележки
 Можете да използвате своето
устройство iPhone/iPod с тази
система само чрез BLUETOOTH
връзка.
 Можете да използвате USB адаптер
(не е включен в комплекта), за
да свържете USB устройството
към това устройство, ако USB
устройството не може да бъде
включено в (USB) порта.
2 За DVD/CD функцията:
Натиснете  на устройството,
за да отворите тавата на диска,
и заредете диск с етикета нагоре.
Когато възпроизвеждате дискове
с диаметър 8 см,
като например
CD сингъл, поставете го
на вътрешния
кръг на тавата.
Натиснете отново  на
устройството, за да затворите
тавата на диска.
Не натискайте насила тавата
на диска, за да я затворите,
понеже това може да причини
неизправност.
Диск/USB възпроизвеждане
Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„DVD/CD“, „USB 1“ или „USB 2“.
Можете да използвате и бутоните
на устройството. Натиснете
FUNCTION, след това завъртете
копчето MULTI CONTROL, за да
изберете „DVD/CD“, „USB 1“ или
„USB 2“, след това натиснете
ENTER.
3 (само за
)
Натиснете неколкократно
MEDIA MODE, за да изберете
желания носител ([MUSIC]
(Музика)/[VIDEO] (Видео)/
[PHOTO] (Снимка)).
4 Натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
За
Натиснете
Спиране на
възпроизвеждането


Поставяне на
възпроизвеждането на пауза
21BG
За
Натиснете
2
Натиснете SEARCH, за да покажете
списъка с папки.
3
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете желаната папка.
4
Натиснете
, за да покажете
списъка с папки.
5
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете желания файл,
след това натиснете
.
Възстановява- 
не възпроизвеждането или
връщане към
нормално възпроизвеждане
 двукратно
Отказване на
точката за възобновяване
Избор на писта,  или  по време
файл, глава или на възпроизвеждане.
сцена
Или задръжте в натиснато
положение SHIFT, след
това натиснете бутоните
с числа, след което
натиснете
.
(Операцията може да
е забранена от диска
или USB устройството)
За да изберете USB памет
Можете да изберете коя памет
да се използва като източник на
възпроизвеждане или дестинация
на прехвърляне, ако USB
устройството има вътрешна памет
и карта с памет.
Уверете се, че сте избрали
паметта преди стартирането
на възпроизвеждането или
прехвърлянето.
1
2
3
Натиснете OPTIONS.
1
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете „MEM SEL“, след
това натиснете
.
Натиснете неколкократно MEDIA
MODE, за да изберете [PHOTO]
(Снимка).
2
Натиснете DVD/TUNER MENU.
Миниатюрни изображения
за първите 16 JPEG файла
в избраната папка се показват
на телевизионния екран.
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете желаната памет,
след това натиснете
.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
За да възпроизведете
от определен аудиоили видеофайл
1
22BG
За да възпроизведете
от определен файл
с изображение (слайдшоу)
Натиснете неколкократно MEDIA
MODE, за да изберете [MUSIC]
(Музика) или [VIDEO] (Видео).
Ако има повече от 16 JPEG файла
в избраната папка, ще се покаже
лентата за превъртане отдясно.
3
Натиснете неколкократно / /
/ , за да изберете желания
файл, след което натиснете .
Други операции за
възпроизвеждане
За
Спиране на
слайдшоу на
изображения

Преглед на
 или 
предишно или
следващо изображение по време на слайдшоу
Завъртане на
изображението
на 90 градуса
/ по време на
преглед на снимка.
Натиснете CLEAR,
за да се върнете към
оригиналния изглед.
Натиснете
Преглед на меню DVD/TUNER MENU
на DVD
Преглед на списъка с папки
или списъка
с файлове
Натиснете
. Можете да
Стартиране
промените интервала
на слайдшоу
на изображения на слайдшоуто (стр. 33)
и да добавите ефекти
към него (стр. 32).
SEARCH. Натиснете
бутона отново, за да
изключите списъка
на папки или
списъка на файлове.
RETURN
Връщане към
списъка с папки,
когато сте
в списъка
с файлове
Бързо намиране  или  по време
на точка при пре- на възпроизвеждане.
въртане напред При всяко натискане
на бутона скоростта на
или назад
възпроизвеждане се
(Заключване
променя.
на търсенето)
, след това натиснете
Гледане кадър
или
. При всяко
по кадър
или
(Бавно възпроиз- натискане на
скоростта на
веждане)
възпроизвеждане се
променя.
Търсене на определена
писта
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
бутоните с числа, за да изберете
желаната писта, след което
натиснете
.
Диск/USB възпроизвеждане
В зависимост от типа на диска или
файла тази функция може да не
работи.
За
За да търсите с помощта
на бутона SEARCH
1
Натиснете SEARCH, за да покажете
списъка с писти.
2
Натиснете неколкократно /
за да изберете пистата, която
искате да възпроизведете,
след което натиснете
.
,
Преглед на изо- DVD/TUNER MENU
бражения в изглед с миниатюри
Навигиране в изглед с миниатюри
/
/
/
Преглед на едно
в изглед
изображение
с миниатюри.
23BG
Търсене на определен
файл/глава/сцена/
писта/индекс
За да търсите с помощта
на меню на DVD
1
2
1
Натиснете неколкократно
SEARCH по време на
възпроизвеждането, за да
изберете режим на търсене.
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, след това
натиснете бутоните с числа,
за да въведете желаното
заглавие, глава, сцена, писта
или индекс, след което
натиснете
.
Възпроизвеждането започва.
Натиснете DVD/TUNER MENU.
Натиснете / / / или
задръжте натиснат бутона SHIFT,
след това натиснете бутоните
с числа, за да изберете
заглавието или елемента,
който искате да възпроизведете,
след това натиснете
.
Промяна на ъглите
Натиснете неколкократно ANGLE
по време на възпроизвеждане,
за да изберете желания ъгъл.
Забележки
 За VIDEO CD с възпроизвеждане
на PBC, натиснете SEARCH,
за да потърсите сцената.
 За VIDEO CD без възпроизвеждане
на PBC, натиснете SEARCH, за да
потърсите пистата и индекса.
За да търсите с помощта
на времеви код
Извеждане на субтитрите
Натиснете неколкократно SUBTITLE
по време на възпроизвеждане, за да
изберете желания език за субтитри
или за да изключите субтитрите.
Промяна на езика/звука
1
2
24BG
Натиснете неколкократно SEARCH
по време на възпроизвеждането,
за да изберете режим на търсене
на време.
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след което натиснете бутоните
с числа, за да въведете времеви
код, след това натиснете
.
Пример: За да намерите сцена
на 2 часа 10 минути и 20 секунди,
задръжте в натиснато положение
SHIFT, след което натиснете 2, 1, 0,
2, 0 ([2:10:20]).
Натиснете CLEAR, за да отмените
числото.
Натиснете неколкократно AUDIO
по време на възпроизвеждане,
за да изберете аудиоформата
или режима, който желаете.
DVD VIDEO
Можете да превключвате аудиоформата или езика, когато източникът
съдържа няколко аудиоформата или
аудиосъдържание на няколко езика.
Когато се извеждат 4 цифри, те
обозначават езиков код. Вижте
„Списък с кодове на езици“ (стр. 68),
за да проверите за кой език се
отнася кодът. Когато един и същи
език е показан два или повече пъти,
DVD VIDEO дискът е записан
в различни аудиоформати.
VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/
DATA DVD (MP3 файл) или USB
устройство (аудиофайл)
Забележка
PBC възпроизвеждането се отменя,
когато е активирана функцията за
повтарящо възпроизвеждане.
За да отмените PBC
възпроизвеждането
Натиснете  or  или
задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
бутоните с числа, за да изберете
писта, когато възпроизвеждането
е спряно.
SUPER VIDEO CD

[1:STEREO] (1:Стерео): Стереозвукът
от Звукова писта 1.
[1:1/L]/[1:2/R] (1:2/Д): Монозвукът
от левия или десния канал на
Звукова писта 1.
[2:STEREO] (2:Стерео):
Стереозвукът от Звукова писта 2.
[2:1/L]/[2:2/R] (2:1/Л/2:2/Д):
Монозвукът от левия или десния
канал на Звукова писта 2.
2
Натиснете  или
.
Възпроизвеждането започва
от избраната писта.



Възпроизвеждане на
VIDEO CD с PBC функции
Можете да използвате менюто PBC
(Управление на възпроизвеждането),
за да се насладите на интерактивния
софтуер на VIDEO CD.
1
Натиснете , за да
възпроизведете VIDEO CD в PBC.
На телевизионния екран
се показва меню на PBC.
2 Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
бутоните с числа, за да изберете
номера на желания елемент,
след което натиснете
.
3 Продължете възпроизвеждането
според инструкциите в менюто.
За връщане към PBC
възпроизвеждане
Натиснете двукратно , след това
натиснете .
Възобновяване на
възпроизвеждането
на няколко диска
Диск/USB възпроизвеждане
1
Можете да промените звуковата писта.
 [STEREO] (Стерео): Стереозвукът.
 [1/L]/[2/R] (1/Л/2/Д): Монозвукът
на левия или десния канал.
Тази система може да съхрани точки
за възобновяване на възпроизвеждането за до 6 диска и възобновява
възпроизвеждането, когато поставите
отново същия диск. Ако съхраните
точка за възобновяване на възпроизвеждането за 7-ми диск, точката
за възобновяване за първия диск ще
бъде изтрита.
За да активирате тази функция,
задайте [MULTI-DISC RESUME]
(Възобновяване за няколко диска)
в [SYSTEM SETUP] (Настройки на
системата) на [ON] (Вкл.) (стр. 34).
Забележка
За да възпроизведете от началото
на диска, натиснете  двукратно,
след това натиснете .
25BG
Използване на режима
на възпроизвеждане
Възпроизвеждане
в първоначалния ред
(Нормално
възпроизвеждане)
Натиснете PLAY MODE
неколкократно, когато
възпроизвеждането е спряно.
 При възпроизвеждане на диск
 [DISC] (Диск): възпроизвежда диск.
 [FOLDER] (Папка)*: възпроизвежда
всички съвместими файлове
в папката на диска.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
 При възпроизвеждане от USB
устройство
 [ALL USB DEVICES] (Всички USB
устройства): възпроизвежда
всички USB устройства.
 [ONE USB DEVICE] (Едно USB
устройство): възпроизвежда
USB устройство.
 [FOLDER] (Папка): възпроизвежда
всички съвместими файлове
в папката на USB устройството.
Възпроизвеждане
в произволен ред
(Разбъркано
възпроизвеждане)
Натиснете PLAY MODE
неколкократно, когато
възпроизвеждането е спряно.
26BG
 При възпроизвеждане на диск
 [DISC (SHUFFLE)] (Диск (разбъркано)):
разбърква всички аудиофайлове
в диск.
 [FOLDER (SHUFFLE)] (Папка
(разбъркано))*: разбърква всички
аудиофайлове в папката на диск.
* Не може да се избере за AUDIO CD.
 При възпроизвеждане от USB
устройство
 [ALL USB DEVICES (SHUFFLE)] (Всички
USB устройства (разбъркано)):
разбърква всички аудиофайлове
на всички USB устройства.
 [ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]
(Едно USB устройство (разбъркано)):
разбърква всички аудиофайлове
в USB устройство.
 [FOLDER (SHUFFLE)] (Папка
(разбъркано)): разбърква
всички файлове в папката
на USB устройството.
Забележки
 Разбърканото възпроизвеждане не
може да се изпълни за снимки или
видеофайлове.
 Разбърканото възпроизвеждане
се отменя, когато:
 изключите системата;
 отворите тавата на диска;
 извършите USB TRANSFER
(освен при прехвърляне REC1);
 прехвърляте музика от диск
на USB устройство (освен при
прехвърляне REC1);
 промените MEDIA MODE;
 промените избраната USB памет.
 Разбърканото възпроизвеждане
може да бъде отменено, когато
изберете папка или писта за
възпроизвеждане.
Създаване на ваша
собствена програма
(Възпроизвеждане
на програма)
Можете да съставите програма от
до 25 стъпки в реда, в който искате
да бъдат възпроизведени.
6 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желаната
писта или файл, след което
натиснете
.
Номерът на стъпката в програмата
се показва на лявата страна на
избраната писта или файл.
7 За да програмирате други писти
Можете да програмирате
аудиописти/аудиофайлове само на
текущия диск или USB 1 устройство.
1
Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„DVD/CD“ или „USB 1“.
8 Натиснете , за да стартирате
възпроизвеждане на програма.
На телевизионния екран се показва
списъка на програмата.
Когато възпроизвеждането на
програмата приключи, можете
да рестартирате същата
програма, като натиснете .
2 (само за
)
Натиснете неколкократно
MEDIA MODE, за да изберете
[MUSIC] (Музика).
3 Когато възпроизвеждането
е спряно, натиснете
неколкократно PLAY MODE,
за да изберете [PROGRAM]
(Програма).
За да изтриете програмирана
стъпка
1
Използвайте същата процедура
като в Стъпка 4 и Стъпка 5 от
„Създаване на ваша собствена
програма“.
2
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете пистата или файла,
който искате да изтриете, след
което натиснете
.
Програмираната стъпка изчезва.
4 Натиснете SEARCH.
На телевизионния екран
се показва списъкът с папки
или списъкът с файлове.
5 (Само за
)
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете желаната папка,
след което натиснете
.
На телевизионния екран се
показва списъкът с файлове.
Диск/USB възпроизвеждане
или файлове в същата папка,
повторете Стъпка 6.
За да програмирате файлове или
други папки, натиснете RETURN,
за да се върнете към списъка
с папки и да повторите стъпки 5 и 6.
За да изтриете последната
стъпка от списък на програма
Натиснете CLEAR.
За да покажете списъка
на програмата
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
неколкократно
DISPLAY.
27BG
За отмяна на
възпроизвеждането
на програмата
При спряно възпроизвеждане
натиснете неколкократно PLAY
MODE, за да изберете други
режими на възпроизвеждане.
Забележки
 Възпроизвеждането на програма
не може да се изпълни за снимки или
видеофайлове.
 Възпроизвеждането на програма
се отменя, когато:
 отворите тавата на диска;
 промените MEDIA MODE;
 промените избраната USB памет.
 (Само за DVD/CD функция) Списъкът
на програмата се изчиства, когато
отворите тавата на диска.
 (Само за USB функция) Списъкът
на програмата се изчиства, когато:
 извършите операцията за
изтриване;
 извадите USB устройството;
 промените избраната USB памет.
Повтарящо
възпроизвеждане
(Repeat Play)
Натиснете REPEAT неколкократно.
В зависимост от типа на диска или
файла някои настройки може да
не са налични.
 [OFF] (Изкл.): не възпроизвежда
повтарящо.
 [ALL] (Всички): повтаря всички
писти или файлове в избрания
режим на възпроизвеждане.
 [DISC] (Диск): повтаря цялото
съдържание (само за DVD VIDEO
и VIDEO CD).
 [TITLE] (Заглавие): повтаря текущото
заглавие (само за DVD VIDEO).
 [CHAPTER] (Глава): повтаря текущата
глава (само за DVD VIDEO).
28BG


[TRACK] (Писта): повтаря текущата
писта.
[FILE] (Файл): повтаря текущия
видеофайл.
За да отмените повтарящото
възпроизвеждане
натиснете неколкократно REPEAT,
за да изберете [OFF] (Изкл.).
Забележки
„
“ светва на панела на дисплея,
когато повтарящото възпроизвеждане
е зададено на [ALL] (Всички) или
[DISC] (Диск).
„
“ светва на панела на дисплея,
когато повтарящото възпроизвеждане
е зададено на [TITLE] (Заглавие),
[CHAPTER] (Глава), [TRACK] (Писта)
или [FILE] (Файл).
 Не можете да изпълните повтарящо
възпроизвеждане с VIDEO CD по
време на PBC възпроизвеждане.
 В зависимост от DVD VIDEO диска
може да не можете да изпълните
повтарящо
възпроизвеждане. Повтарящото
възпроизвеждане се отменя, когато:
 отворите тавата на диска;
 изключите системата (само за
DVD VIDEO и VIDEO CD);
 промените функция (само за
DVD VIDEO и VIDEO CD).
 извършите USB TRANSFER
(освен при Прехвърляне REC1);
 прехвърляте музика от диск
на USB устройство (освен при
прехвърляне REC1);
 промените MEDIA MODE;
 промените избраната USB памет.
Ограничаване на
възпроизвеждането на
диска (Родителски контрол)
Можете да ограничите възпроизвеждането на DVD VIDEO според
предварително определеното ниво.
Сцени могат да бъдат прескочени
или заместени с други.
Когато възпроизвеждането
спре, натиснете SETUP.
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [SYSTEM SETUP]
(Настройки на системата),
след това натиснете
.
/ ,
за да изберете [LEVEL] (Ниво),
след това натиснете
.
8 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желаното ниво,
след това натиснете
.
Колкото по-ниска е стойността,
толкова по-строго е ограничението.
За да изключите функцията
PARENTAL CONTROL
Задайте [LEVEL] (Ниво )на [OFF] (Изкл.)
в Стъпка 8.
За да възпроизведете диск,
за който е зададена функцията
PARENTAL CONTROL
1
Заредете диска и натиснете .
На телевизионния екран се
показва екранът за въвеждане
на паролата ви.
2
Въведете 4-цифрената парола
чрез бутоните с числа, след което
натиснете
.
Системата започва
възпроизвеждането.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [PARENTAL
CONTROL] (Родителски контрол),
след това натиснете
.
4 Въведете или въведете
повторно своята 4-цифрена
парола чрез бутоните с числа,
след това натиснете
.
5 Натиснете неколкократно
/
Ако сте забравили паролата си
,
за да изберете [STANDARD]
(Стандартно), след това
натиснете
.
6 Натиснете неколкократно
Диск/USB възпроизвеждане
1
7 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете географска зона
като ниво на ограничение за
възпроизвеждане, след това
натиснете
.
Зоната е избрана.
Когато изберете [OTHERS ]
(Други), въведете кода на зона за
желаната географска зона според
„Списък с кодове на регион за
родителски контрол“ на стр. 69,
като използвате бутоните с числа.
Отстранете диска и повторете
стъпки 1 до 3 от „Ограничаване на
възпроизвеждането на диска
(Родителски контрол)“ (стр. 29).
Въведете парола „199703“ чрез
бутоните с числа, след което
натиснете . Следвайте инструкциите
на екрана и въведете нова 4-цифрена
парола. След това заредете повторно
диска и натиснете . Ще е нужно да
въведете отново новата си парола.
29BG
2)
Преглед на информация
на диск и USB устройство
Информация на
телевизионния екран
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
неколкократно
DISPLAY по
време на възпроизвеждане.
Ако даден аудиофайл има ID3
маркер, системата ще покаже име на
албум/заглавие/име на изпълнител
от информацията на ID3 маркера.
Системата може да поддържа ID3
версия 1.0/1.1/2.2/2.3.
3)
Ако файлът или папката съдържа
знаци, които не могат да бъдат
показани, те ще се покажат като „_“.
Забележки
 В зависимост от източника
на възпроизвеждане:
 част от информацията може
да не се покаже;
 някой знаци може да не се покажат.
 В зависимост от режима на
възпроизвеждане показаната
информация може да се различава.
Показване на
аудиоинформация
 Информация за
възпроизвеждането
Време за възпроизвеждане,
оставащо време и информация
за дата1).
 Побитова скорост
 Тип на файла
 Състояние на
възпроизвеждането
 Заглавието на2)/пистата/
име на файла3)
 Албум2)/име на папка3)/глава/
номер на индекс
 Име на изпълнител2)3)
Извежда се при възпроизвеждане
на аудиофайл.
1)
30BG
Информация за датата се показва,
когато Exif (Exchangeable Image File
Format) е записан в JPEG файла.
Exif е формат за изображения от
цифрова камера, определен от Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
(само за DVD VIDEO и видеофайлове)
Натиснете неколкократно AUDIO
по време на възпроизвеждане.
Информация на панела
на дисплея
Натиснете неколкократно DISPLAY,
когато системата е включена.
Можете да прегледате информацията,
както следва:
 време за възпроизвеждане,
оставащо време на писта,
заглавие, глава;
 номер на сцена;
 име на файл, име на папка;
 заглавие, изпълнител
и информация за албума.
Забележки
 Възможно е името на диска или записа
да не се изведе в зависимост от текста.
 Времето за възпроизвеждане на MP3
файлове и видеофайлове може да не
се изведе правилно.
 Изминалото време за възпроизвеж
дане на аудио файл, кодиран чрез
VBR (променлива побитова скорост),
не се показва правилно.
Използване на менюто
за настройка
Можете да задавате разнообразни
настройки на параметрите, например
на картината и звука.
Елементите, които се показват,
се различават в зависимост от
държавата или региона.
Настройване на
езика – [LANGUAGE
SETUP] (Настройка
на езика)
[OSD] (Екранно показване)
Избира езика на екранното показване.
[MENU] (Меню)
Забележка
Избира езика за DVD менюто.
1
[AUDIO] (Аудио)
Превключване на езика на
аудиопистата.
Когато изберете [ORIGINAL]
(Оригинален), се избира
приоритетният език от диска.
Когато възпроизвеждането
спре, натиснете SETUP.
Менюто с настройки се показва
на телевизионния екран.
[SUBTITLE] (Субтитри)
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете [LANGUAGE SETUP]
(Настройка на езика), [VIDEO
SETUP] (Настройка на видео),
[AUDIO SETUP] (Настройка на
аудио) или [SYSTEM SETUP]
(Настройка на системата),
след това натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете желания елемент,
след това натиснете
.
4 Натиснете неколкократно
за да изберете желаната
настройка, след това
натиснете
.
Настройката е избрана
и извършена.
/
,
Превключва езика на субтитрите,
записани на DVD VIDEO диск.
Когато изберете [AUDIO FOLLOW]
(Следване на аудио), езикът на
субтитрите се променя в зависимост
от езика, който сте избрали за
аудиопистата.
Диск/USB възпроизвеждане
Настройките за възпроизвеждане от
диска са с предимство спрямо тези от
менюто за настройка. Следователно
някои от настройките в менюто за
настройка може да не се изпълнят.
Забележка
Ако изберете [OTHERS ] (Други)
в [MENU] (Меню), [AUDIO] (Аудио)
и [SUBTITLE] (Субтитри), въведете кода
за език от „Списък с кодове на езици“
(стр. 68), като използвате бутоните
с числа.
За изход от менюто
Натиснете SETUP.
31BG
Настройване на
телевизионния
екран – [VIDEO SETUP]
(Настройка на видео)
[TV TYPE] (Тип телевизор)
[16:9]: Избира тази опция, когато
свързвате широкоекранен телевизор
или телевизор с функция за
широкоекранен режим.
[4:3 LETTER BOX] (4:3 пощенска кутия):
Избира тази опция, когато свързвате
с телевизор с екран 4:3 без функция
за широкоекранен режим. Тази
настройка показва широкоекранна
картина с черни ленти отгоре и отдолу.
Избира цветовата система
(PAL или NTSC).
[AUTO] (Автоматично): Извежда
видеосигнала според цветовата
система на диска. Изберете това, ако
телевизорът ви използва DUAL
(Двойна) система.
[PAL]: Извежда видеосигнал в PAL.
[NTSC]: Извежда видеосигнал в NTSC.
За подробности вижте „Промяна на
цветовата система (С изключение на
моделите за Латинска Америка,
Европа и Русия)“ (стр. 19).
[BLACK LEVEL] (Ниво на черното)
(Само за модели за Латинска Америка)
Избира нивото на черното (ниво
на настройка) за видео сигналите,
които се извеждат от жака VIDEO OUT.
[ON] (Вкл.): Задава нивото на
черното на изходящия сигнал на
стандартно ниво.
[OFF] (Изкл.): Намалява стандартното
ниво на черното. Използвайте,
когато картината стане твърде бяла.
[PAUSE MODE] (Режим на пауза)
[4:3 PAN SCAN] (4:3 панорамно
сканиране): Избира тази опция,
когато свързвате с телевизор
с екран 4:3 без функция за
широкоекранен режим. Тази
настройка показва картината
с пълна височина върху целия
екран, отрязана отстрани.
[AUTO] (Автоматично): Картината,
включително обекти, които се движат
динамично, се извежда без трептене.
Обикновено избирайте тази
настройка.
[FRAME] (Рамка): Картината,
включително обекти, които не се
движат динамично, се извежда с
висока разделителна способност.
[PHOTO EFFECT] (Фотоефект)
[COLOR SYSTEM (VIDEO CD)]
(Цветова система (Video CD))
(С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа и Русия)
32BG
(само за JPEG файлове)
[MODE 1] (Режим 1): Изображението
се плъзва отгоре надолу.
[MODE 2] (Режим 2): Изображението
се плъзва от ляво надясно.
[MODE 3] (Режим 3): Изображението
се разпъва от центъра навън.
[MODE 4] (Режим 4): Изображението
преминава прозволно през ефектите.
[MODE 5] (Режим 5): Следващото
изображение се плъзва върху
текущото.
[OFF] (Изкл.): Изключено.
[PHOTO INTERVAL] (Фотоинтервал)
(само за JPEG файлове)
[NORMAL] (Нормално)/[FAST]
(Бързо)/[SLOW 1] (Бавно 1)/[SLOW 2]
(Бавно 2): Избира продължителността
на слайдшоуто. [SLOW 2] (Бавно 2)
е по-бавно от [SLOW 1] (Бавно 1).
[AUDIO DRC]
(Компресия на динамичния
диапазон)
Полезно за гледане на филми
с тих звук късно през нощта.
[OFF] (Изкл.): Изключено.
[STANDARD] (Стандартно):
Динамичният диапазон се
компресира така, както го
е проектирал тонрежисьорът.
[TRACK SELECTION]
[OFF] (Изкл.): Изключено.
[AUTO] (Автоматично): Дава
приоритет на звуковата писта, която
съдържа най-големия брой канали,
когато възпроизвеждате DVD VIDEO,
на който са записани няколко
аудиоформата (PCM, MPEG
или Dolby Digital).
[SCORE MODE] (Режим на оценка)
[BEGINNER 1] (Начинаещ 1)*/
[BEGINNER 2] (Начинаещ 2)/[EXPERT
1] (Експерт)*/[EXPERT 2] (Експерт 2):
Избира режима на оценка, за да
* Оценката се показва по време
на пеенето.
[A/V SYNC] (А/В синхронизация)
(само за видеофайлове)
[OFF] (Изкл.): Изключено.
[ON] (Вкл.): Регулира забавянето
между картината и звука.
[DOWNMIX] (Смесване)
Избира изходния аудиосигнал за
възпроизвеждане на многоканално
аудио.
[NORMAL] (Нормално): Извежда
многоканално аудио в 2-канален
стереосигнал.
[DOLBY SURROUND]: Извежда
многоканално аудио в 2-канален
съраунд сигнал.
Диск/USB възпроизвеждане
Настройване на
опциите за аудио –
[AUDIO SETUP]
(Настройка на аудио)
оцените пеенето си, когато сте
в режим на караоке.
[DEMO] (Демонстрация): Режим на
демонстрация. Оценката се показва
независимо от пеенето.
Настройване на
системата – [SYSTEM
SETUP] (Настройка
на системата)
[SCREEN SAVER] (Скрийнсейвър)
Предотвратява щети на телевизора.
Натиснете който е да е бутон, за да
отмените скрийнсейвъра.
[ON] (Вкл.): Включва функцията на
скрийнсейвъра, ако не използвате
системата за около 15 минути.
[OFF] (Изкл.): Изключено.
[BACKGROUND] (Фон)
Избира цвят на фона или картина за
показване на телевизионния екран.
[JACKET PICTURE] (Обложка):
Обложката (снимка), записана
на диска, се показва като фон.
33BG
[GRAPHICS] (Картина): Като фон се
извежда предварително зададено
изображение, запаметено в системата.
[BLUE] (Синьо): Цветът на фона е син.
[BLACK] (Черно): Цветът на фона
е черен.
[PARENTAL CONTROL]
(Родителски контрол)
Задава ограничения за възпроизвеждане. За подробности вижте
„Ограничаване на възпроизвеждането на диска (Родителски контрол)“
(стр. 29).
[MULTI-DISC RESUME]
(Възобновяване на няколко диска)
USB Прехвърляне
Прехвърляне
на музика
Можете да прехвърляте музика от
звуков източник към USB устройство,
което е свързано към (USB) 2 порта.
Аудиоформатът на прехвърляните
от тази система файлове е MP3.
Но можете също така да прехвърляте
WMA и AAC файлове от USB 1.
Забележки
 Не изваждайте USB устройството по
[ON] (Вкл.): Съхранява точките за
възобновяване на възпроизвеждането
в паметта за до 6 диска.
[OFF] (Изкл.): Съхранява в системата
само точката за възобновяване на
възпроизвеждането на текущия диск.
[RESET] (Нулиране)
Връща настройките за SETUP
до такива по подразбиране.
За подробности вижте „Връщане
на настройките на SETUP до
такива по подразбиране.“ (стр. 61).
време на прехвърляне или изтриване.
Това може да повреди данните на USB
устройството или самото него.
 MP3/WMA/AAC файловете се
прехвърлят със същата побитова
скорост като на оригиналните файлове.
 Когато прехвърляте от функция
TUNER FM, AUDIO IN 1, AUDIO IN 2
или от AUDIO CD, можете да
изберете побитовата скорост
преди прехвърлянето.
 USB прехвърлянето и изтриването
са забранени, докато тавата на диска
е отворена.
Забележка за съдържанието,
защитено с авторски права
Прехвърлената музика се ограничава
само до лична употреба. Използването
на музиката за други цели изисква
разрешение от притежателите на
авторските права.
За да изберете USB памет
Вижте стр. 22.
За да изберете побитова
скорост
Можете да изберете по-висока
побитова скорост, за да прехвърляте
музика с по-добро качество.
34BG
Натиснете OPTIONS.
3
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете побитовата скорост,
която искате, след което
натиснете
.
 128 KBPS: кодираните MP3 писти
имат по-малък файлов размер
и по-ниско аудиокачество.
 256 KBPS: кодираните MP3 писти
имат по-голям файлов размер,
но по-високо аудиокачество.
За да излезете от менюто
OPTIONS, натиснете OPTIONS.
Натиснете неколкократно
за да изберете „BIT RATE“,
след което натиснете
.
/
,
Прехвърляне на музика
от диск, USB устройство
или аналогов
аудиоизточник
Можете да прехвърляте музика към
USB устройство, което е свързано
към (USB) 2 порта, както следва
 Синхронизирано прехвърляне:
Прехвърлете всички поддържани
музикални файлове от диск или
USB 1 на USB 2.
 Прехвърляне REC1: Прехвърлете
единична писта или аудиофайл
по време на възпроизвеждане.
 Аналогово прехвърляне:
Прехвърлете звук от функцията
TUNER, AUDIO IN 1 или AUDIO IN 2.
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
1
Свържете подлежащо на
прехвърляне USB устройство
към порта (USB) 2, както
е показано по-долу.
USB
устройство
2 За синхронизирано прехвърляне
и Прехвърляне REC1:
(За диск)
Натиснете FUNCTION, след това
завъртете копчето MULTI CONTROL,
за да изберете „DVD/CD“,
след това натиснете ENTER. Ако
системата започне автоматично
да възпроизвежда, натиснете
двукратно , за да я прекъснете.
(За USB)
Натиснете FUNCTION, след това
завъртете копчето MULTI CONTROL,
за да изберете „USB 1“, след това
натиснете ENTER. Свържете USB
устройството, от което искате да
прехвърляте, към порта (USB) 1.
USB Прехвърляне
1
2
За аналогово прехвърляне:
Натиснете FUNCTION, след това
завъртете копчето MULTI CONTROL,
за да изберете източника („TUNER
FM“/„AUDIO IN 1“/„AUDIO IN 2“),
от който искате да прехвърляте,
след това натиснете ENTER.
3 За синхронизирано
прехвърляне:
Когато възпроизвеждането
е спряно, натиснете неколкократно
PLAY MODE на дистанционното
35BG
управление, за да изберете желания режим на възпроизвеждане.
За спиране на прехвърлянето
Забележки
За създаване на нов MP3
файл (само за аналогово
прехвърляне)
 Ако започнете прехвърлянето
в режим [FOLDER (SHUFFLE)] (Папка
(разбъркано)), избраният режим
на възпроизвеждане автоматично
се променя на [FOLDER] (Папка).
 Ако започнете да прехвърляте
в разбъркано възпроизвеждане
(с изключение на [FOLDER
(SHUFFLE)] (Папка (разбъркано))),
повторно възпроизвеждане или
възпроизвеждане на програма
без стъпки, избраният режим
на възпроизвеждане автоматично
се променя на такъв на нормално
възпроизвеждане.
За Прехвърляне REC1:
Изберете записа или аудио
файла, който искате да
прехвърлите, след което
стартирайте възпроизвеждането.
4 Натиснете REC TO USB.
На панела на дисплея се показва
„PUSH ENTER”.
5 За синхронизирано прехвърляне
и Прехвърляне REC1:
Натиснете ENTER.
Прехвърлянето започва, когато
на дисплея се покаже „DO NOT
REMOVE“.
За аналогово прехвърляне:
Натиснете ENTER и започнете
възпроизвеждане на източника.
Прехвърлянето започва, когато
на дисплея се покаже „DO NOT
REMOVE“.
Когато прехвърлянето
приключи
Дискът или USB устройството спира
автоматично (за синхронизирано
прехвърляне) или продължава
възпроизвеждането
(за Прехвърляне REC1).
36BG
Натиснете .
Натиснете REC TO USB по време
на аналоговото прехвърляне.
На панела на дисплея се показва
„NEW TRACK”.
Нов MP3 файл също се създава
автоматично приблизително след
1 час от началото на прехвърлянето.
Забележки
 При създаване на нов MP3 файл
прехвърлянето временно се
деактивира.
 Ако отново натиснете REC TO USB след
няколко секунди, може да се създаде
нов MP3 файл.
Забележки относно прехвърлянето
 По време на прехвърляне (с изключение
на аналоговото прехвърляне) не се
извежда звук.
 Информацията CD-TEXT; от
компактдиска не се прехвърля
в създадените MP3 файлове.
 Прехвърлянето спира автоматично, ако:
 свободното пространство на USB
устройството свърши по време на
прехвърлянето;
 броят на аудиофайловете или
папките в USB устройството
е достигне ограничението.
 Ако папката или файла, които се
опитвате да прехвърлите, вече
съществуват на USB устройството под
същото име, след името се прибавя
пореден номер, без да се презаписва
оригиналната папка или файл.
 Не можете да извършвате следните
действия по време на прехвърляне:
 изваждане на диск;
 избор на друг запис или файл;
 поставяне на възпроизвеждането
на пауза или намиране на точка
в записа или файла;
 промяна на функцията или
честотната лента на тунера.
 Когато прехвърляте музика към
Walkman® чрез „Media Manager for
WALKMAN”, трябва да прехвърляте
в MP3 формат.
 При свързване на Walkman® към
системата се уверете, че свързвате,
след като изчезне показването
„Creating Library” или „Creating
Database” на Walkman®.
Правила за генериране
на папки и файлове
* Номерата на папките и файловете
се задават подред от този момент
нататък.
Изтриване на
аудиофайлове или папки
на USB устройство
1
Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
„USB 1“ или „USB 2“.
Максимален брой MP3 файлове,
които могат да бъдат
генерирани
2 Натиснете неколкократно



3 Когато възпроизвеждането
Синхронизирано прехвърляне
Източник
Име на
папката
Име на
файла
Аудиофай- Същото като източника
лове
AUDIO CD
“CDDA0001”*
“TRACK001”*
Прехвърляне REC1
Източник
Име на
папката
Име на
файла
Аудиофай- “REC1-MP3”
лове
Същото като
източника
AUDIO CD
“TRACK001”*
“REC1-CD”
Аналогово прехвърляне
Източник
Име на
папката
Име на
файла
FM
“TUFM0001”*
“TRACK001”*
MEDIA MODE, за да изберете
[MUSIC] (Музика).
е спряно, натиснете OPTIONS.
4 Натиснете неколкократно
/
,
/
,
за да изберете „ERASE“,
след което натиснете
.
На телевизионния екран се
показва списъкът с папки.
5 Натиснете неколкократно
USB Прехвърляне
298 папки
650 файла в папка
650 файла в папката REC1-CD или
REC1-MP3
Тези стойности може да се различават
в зависимост от файла
и конфигурацията на папката.
При прехвърляне към USB
устройство директно в „ROOT“ се
създава папка „MUSIC“. В тази папка
„MUSIC“ в зависимост от метода
и източника на прехвърляне се
генерират папки и файлове.
за да изберете папка, след
което натиснете
.
6 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете аудиофайла,
който искате да изтриете,
след което натиснете
.
Изберете [ALL TRACKS] (Всички
писти), за да изберете всички
аудиофайлове в папката.
На панела на дисплея се показват
„FOLDER ERASE“ или „TRACK
ERASE“ и „PUSH ENTER“.
За да отмените, натиснете .
7 Натиснете
.
На панела на дисплея се
показва „COMPLETE”.
За да излезете от менюто
OPTIONS, натиснете OPTIONS.
AUDIO IN 1/ “EXAU0001”*
AUDIO IN 2
37BG
Забележки
 Папка, която съдържа аудиофайлове
с различен от MP3/WMA/AAC формат
или подпапки, не може да бъде изтрита.
 Не можете да изтривате аудиофайлове
или папки, ако е избрано разбъркано
възпроизвеждане или възпроизвеждане
на програма. Настройте режима на
възпроизвеждане на нормален преди
изтриването.
 Операцията за изтриване е забранена,
когато тавата на диска е отворена.
Тунер
Слушане на радио
1
Натиснете неколкократно
FUNCTION +/–, за да изберете
функцията за тунер.
Можете да използвате и бутоните
на устройството. Натиснете
FUNCTION, след това завъртете
копчето MULTI CONTROL, за да
изберете „TUNER FM“, след това
натиснете ENTER.
2 Изберете радиостанцията.
За автоматична настройка:
Задръжте в натиснато състояние
TUNING+/–, докато индикацията
за честотата се промени, след
което освободете.
Когато бъде настроена радиостанция, сканирането спира автоматично. На панела на дисплея светва
„ST“ (само за FM стерео програми).
Ако сканирането не спре,
натиснете , за да спрете
сканирането. След това извършете
ръчна настройка (по-долу).
За ръчна настройка:
Натиснете неколкократно
TUNING+/–, за да настроите
желаната станция.
Забележка
Когато настроите FM станция, която
предоставя RDS услуги, програмите
може да предават информация, като
например името на услугата или на
станцията. Можете да проверите RDS
информацията, като натиснете
неколкократно DISPLAY.
Съвет
За да намалите статичния шум на FM
станция със слаб стерео сигнал,
натиснете неколкократно FM MODE,
докато от дисплея изчезне „ST“. Ще
загубите стерео ефекта, но приемането
на сигнала ще се подобри.
38BG
Предварително задаване
на радиостанции
Можете да съхраните до 20 FM
станции като предпочитани.
1 Настройте до желаната станция.
2 Натиснете DVD/TUNER MENU.
3 Натиснете неколкократно / ,
За настройване на
предварително
зададена станция
Натиснете неколкократно PRESET+/–,
за да изберете желания номер
за предварително задаване.
Можете също така да задържите
натиснат бутона SHIFT, да натиснете
бутоните с числа и след това да
натиснете
, за да изберете
предварително зададена станция.
Относно безжичната
технология BLUETOOTH
BLUETOOTH е безжична технология
с малък обхват, която позволява
безжичен обмен на данни между
цифрови устройства. Безжичната
технология BLUETOOTH работи
в обхват от около 10 метра.
Поддържани версия, профили
и кодеци на BLUETOOTH
За подробности вижте „Секция
BLUETOOTH“ (стр. 67).
Съвместими BLUETOOTH
устройства
За подробности вижте „Уеб сайтове
за съвместими устройства“ (стр. 11).
Относно индикатора
BLUETOOTH
Тунер/BLUETOOTH
за да изберете желания номер
за предварително задаване,
след което натиснете
.
На панела на дисплея се показва
„COMPLETE”. Станцията е съхранена.
Ако на избрания номер вече
е зададена друга станция, тя
ще бъде заменена от новата.
BLUETOOTH
Индикаторът BLUETOOTH на
устройството светва или мига
в син цвят, за да покаже
състоянието на BLUETOOTH.
Състояние
на системата
Състояние на
индикатора
BLUETOOTH в готовност Мига бавно
BLUETOOTH сдвояване
Мига бързо
BLUETOOTH връзката
е установена
Светва
39BG
Сдвояване на тази
система с BLUETOOTH
устройство
Сдвояването е операция, при която
BLUETOOTH устройствата се
регистрират предварително
едно към друго. След извършване
на операция по сдвояване не
е необходимо тя да се изпълнява
повторно.
1
Поставете BLUETOOTH
устройството на разстояние
до 1 метър от системата.
2 Натиснете BLUETOOTH на
устройството, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO”.
6 Извършете BLUETOOTH
свързване на BLUETOOTH
устройството.
На панела на дисплея се показва
името на BLUETOOTH устройството.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството връзката може
да стартира автоматично след
завършване на сдвояването.
Можете да проверите адреса
на BLUETOOTH устройството,
като натиснете неколкократно
DISPLAY.
Забележка
Забележки
Ако системата е свързана
с BLUETOOTH устройство, натиснете
BLUETOOTH на устройството, за да
прекъснете връзката с BLUETOOTH
устройството.
 Можете да сдвоите до 9 BLUETOOTH
3 Задръжте в натиснато
състояние PAIRING на
устройството за 2 секунди
или повече.
На панела на дисплея мига
„PAIRING“.
4 Извършете процедурата по
сдвояване на BLUETOOTH
устройството.
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация
на BLUETOOTH устройството.
5 Изберете „MHC-V7D“ на дисплея
на устройството.
Изпълнете тази стъпка в рамките
на 5 минути, в противен случай
сдвояването ще бъде отменено.
В такъв случай повторете от
Стъпка 1.
40BG
Забележка
Ако се изисква ключ за достъп на
BLUETOOTH устройството, въведете
„0000“. „Passkey“ (Ключът за достъп)
може да е наречен „Passcode“
(код за достъп), „PIN code“ (ПИН код),
„PIN number“ (ПИН номер) или
„Password“ (парола).
устройства. Ако сдвоите 10-о
BLUETOOTH устройство, устройството,
което е сдвоено най-отдавна, ще
бъде изтрито.
 Ако искате да извършите сдвояване
с друго BLUETOOTH устройство,
повторете стъпки от 1 до 6.
За отмяна на операция
за сдвояване
Задръжте натиснат бутона PAIRING
на устройството за поне 2 секунди,
докато на дисплея се покаже
„BT AUDIO“.
Възпроизвеждане на
музика от BLUETOOTH
устройство
Можете да управлявате BLUETOOTH
устройство, като свържете системата
и него чрез AVRCP.
Веднъж след като системата
и BLUETOOTH устройството бъдат
свързани, можете да управлявате
възпроизвеждането, като натиснете
, , , / и /.
Преди да възпроизвеждате музика,
проверете следното:
 дали BLUETOOTH функцията
на BLUETOOTH устройството
е включена;
 дали сдвояването е завършено
(стр. 40).
2
3
Натиснете BLUETOOTH на
устройството, за да изберете
BLUETOOTH функцията.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO”.
Установете връзка с BLUETOOTH
устройството.
Натиснете BLUETOOTH на
устройството, за да се свържете
към последното свързано
BLUETOOTH устройство.
Установете BLUETOOTH връзка
от BLUETOOTH устройството,
ако то не е свързано.
След като връзката бъде
установена, на дисплея се
показва името на BLUETOOTH
устройството.
Натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството:
 може да се наложи да
натиснете  два пъти;
 може да се наложи да
стартирате възпроизвеждане на
аудиоизточник на BLUETOOTH
устройството.
Първо настройте силата на звука
на BLUETOOTH устройството, ако
нивото на звука му продължава
да бъде твърде ниско, настройте
нивото на звука на системата.
Забележки
 Когато системата не е свързана
към BLUETOOTH устройство, тя
автоматично ще се свърже към
последно свързаното BLUETOOTH
устройство, когато натиснете
BLUETOOTH на устройството или .
 Ако се опитате да свържете друго
BLUETOOTH устройство със системата,
връзката с текущо свързаното
BLUETOOTH устройство ще се прекъсне.
За прекъсване на връзката
с BLUETOOTH устройство
Натиснете BLUETOOTH на устройството.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO”.
В зависимост от BLUETOOTH
устройството, BLUETOOTH връзката
може да бъде отменена автоматично,
след като спрете възпроизвеждането.
BLUETOOTH
1
4 Регулирайте силата на звука.
За да изтриете информацията
за сдвояването
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
1
Натиснете BLUETOOTH, за да
изберете BLUETOOTH функцията.
На панела на дисплея се показва
„BT AUDIO”.
Ако системата е свързана
с BLUETOOTH устройство,
името му се показва на дисплея.
Натиснете BLUETOOTH, за да
прекъснете връзката с BLUETOOTH
устройството.
2
Задръжте натиснат бутоните
ENTER и
– за около 3 секунди.
На дисплея се показва „BT HIST
CLEAR“ и цялата информация
за сдвояването се изтрива.
41BG
BLUETOOTH свързване
с едно докосване
чрез NFC
NFC (Near Field Communication)
е технология, която позволява
безжична комуникация в малък
обхват между различни устройства,
като смартфони и IC маркери.
Когато допрете до системата
съвместим с NFC смартфон,
тя автоматично:
 се включва с BLUETOOTH
функцията;
 завършва сдвояването
и BLUETOOTH връзката.
Съвместими смартфони
Смартфони с вградена
функция NFC (операционна
система: Android 2.3.3 или
по-нова, без Android 3.x)
Забележки
 Системата може да разпознава и да
се свързва наведнъж само с по един
смартфон, съвместим с NFC. Ако се
опитате да свържете друг смартфон,
съвместим с NFC, със системата,
връзката с текущо свързания
съвместим с NFC смартфон
ще прекъсне.
 В зависимост от съвместимия с NFC
смартфон може да се наложи
предварително да изпълните на
него едно от посочените по-долу
действия.
 Включете функцията NFC.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация на
съвместимия с NFC смартфон.
 Ако съвместимия ви с NFC смартфон
има операционна система с версия,
по-стара от Android 4.1.x, изтеглете
и стартирайте приложението „NFC
Easy Connect“. „NFC Easy Connect“
е безплатно приложение за
смартфони с Android, което може
да бъде изтеглено от Google Play.
(Приложението може да не се
предлага в някои държави/региони.)
42BG
1
Допрете смартфона до
маркировката N на
устройството, докато
смартфонът завибрира.
Завършете свързването,
като следвате инструкциите,
показвани на смартфона.
Когато бъде установена
BLUETOOTH връзката, името
на BLUETOOTH устройството се
показва на панела на дисплея.
2 Стартирайте на смартфона
възпроизвеждане на аудио
източник.
За подробности вижте
инструкциите за експлоатация
на BLUETOOTH устройството.
Съвет
Ако сдвояването и BLUETOOTH
свързването са неуспешни, направете
посоченото по-долу.
 Ако използвате за смартфона калъф,
предлаган в търговската мрежа,
свалете го.
 Отново допрете смартфона до
маркировката N на устройството.
 Стартирайте отново приложението
„NFC Easy Connect“.
За да разкачите смартфона
Отново допрете смартфона до
маркировката N на устройството.
Настройване
на BLUETOOTH
аудиокодеците
Настройване на
режима на готовност
на BLUETOOTH
Можете да получавате данни
във формат на кодек AAC или SBC
от BLUETOOTH устройство.
Режимът на готовност на
BLUETOOTH разрешава на системата
да включи автоматично, когато
установите BLUETOOTH връзка от
BLUETOOTH устройство.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/
,
за да изберете „BT AAC“,
след което натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
Забележки
 Ако е избран кодекът AAC, можете
да се наслаждавате на висококачествен
звук. В случай че не можете да слушате
звук във формат AAC от устройството
или звукът има смущения, изберете
„OFF“.
 Ако промените тази настройка, когато
системата е свързана към BLUETOOTH
устройство, връзката с BLUETOOTH
устройството ще се прекрати.
За свързване към BLUETOOTH
устройството изпълнете отново
процедурата за BLUETOOTH свързване.
/
,
за да изберете „BT STBY“,
след което натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете настройката.
 ON: Системата се включва
автоматично, когато установите
BLUETOOTH връзка от
BLUETOOTH устройство.
 OFF: Изключва тази функция.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
BLUETOOTH
/ ,
за да изберете настройката.
 ON: Разрешаване на приемане
във формат на AAC кодек.
 OFF: Приемане във формат
на кодек SBC.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
Настройване на
BLUETOOTH сигнал
Може да се свържете към системата
от сдвоено BLUETOOTH устройство
с всички функции, когато BLUETOOTH
сигналът е включен. BLUETOOTH
сигналът е включен по подразбиране.
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
Задръжте натиснат бутоните
ENTER и
+ за около 3 секунди.
На панела на дисплея се показва
„BT ON“ или „BT OFF“.
43BG
Забележки
Забележка
 Не може да извършите следните
Ако приложението „SongPal“ не
работи добре, разкачете и свържете
BLUETOOTH устройството чрез
натискане на BLUETOOTH на това
устройство (стр. 41).
операции, когато BLUETOOTH
сигналът е изключен:
 сдвояване и/или свързване
с BLUETOOTH устройство;
 изтриване на информацията
за сдвояването;
 използване на „SongPal“
чрез BLUETOOTH;
 промяна на BLUETOOTH
аудиокодеците.
 Ако докоснете системата със
съвместим с NFC смартфон или
включите режима на готовност на
BLUETOOTH, BLUETOOTH сигналите
ще се включат автоматично.
Използване на
„SongPal“ чрез
BLUETOOTH.
Относно приложението
Google Play и App Store предлагат
приложение, специално
предназначено за този модел.
Потърсете „SongPal“ или сканирайте
QR кода по-долу, след което
изтеглете безплатното приложение,
за да научите повече за удобните
функции.
BLUETOOTH технологията работи
с iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPod touch
(5-о поколение), iPod touch
(4-то поколение).
44BG
Регулиране на звука
Регулиране на звука
За
Направете следното
Подсилване
на баса
и създаване на
по-мощен звук
Натиснете MEGA BASS
на устройството.
Намаляване
Задръжте в натиснато
на басовия звук състояние MEGA BASS
(BASS CUT)
на устройството за
2 секунди или повече.
За да отмените ефекта
BASS CUT, натиснете
отново MEGA BASS
на устройството.
Забележки
 Индикаторът MEGA
Избор на
предварително
зададен звуков
ефект
Натиснете MUSIC
или VIDEO.
Можете да използвате
и бутоните на
устройството. Натиснете
SOUND FIELD, след това
завъртете копчето MULTI
CONTROL, за да изберете
желания звуков ефект,
след това натиснете
ENTER.
За да отмените
предварително зададен
звуков ефект, натиснете
неколкократно MUSIC
и изберете „FLAT“.
Можете да използвате
и бутоните на
устройството, за да
изберете „FLAT“.
Когато гледате програма с футболни
мачове, можете да изпитате чувството,
че присъствате на стадиона.
Натиснете неколкократно
FOOTBALL, докато гледате
футболен мач.
 ON NARRATION: Можете да се
наслаждавате на чувството за
присъствие на футболния стадион
чрез усилване на възгласите,
идващи от него.
 OFF NARRATION: Можете да се
наслаждавате още по-силно
на чувството за присъствие
на футболния стадион чрез
намаляване на силата на звука
на текста зад кадър в допълнение
към усилването на възгласите.
За да отмените режима
Виртуален футбол
Натиснете MUSIC неколкократно,
за да изберете „FLAT“.
Забележки
 Препоръчваме ви да изберете режима
Регулиране на звука
BASS на устройството
мига, когато ефектът
BASS CUT е включен.
 Ефектът BASS CUT се
изключва автоматично,
когато изключите
системата или
активирате режима
за футбол (стр. 45).
За избиране на
режима Виртуален
футбол
за футбол, когато гледате програма
с футболни мачове.
 Ако чуете неестествен звук
в съдържанието, когато е избрано
„OFF NARRATION“, се препоръчва
„ON NARRATION“.
 Тази функция не поддържа монозвук.
 Може да изберете режима Виртуален
футбол само по време на функцията
AUDIO IN 1 или AUDIO IN 2.
45BG
2 Докоснете Зона 1 или Зона 2
Създаване на ваш
собствен звуков ефект
неколкократно, за да изберете
режим „DJ“ или „SAMPLER“.
Можете да увеличите или намалите
нивата на конкретни честотни ленти
и след това да съхраните настройката
в паметта като „CUSTOM EQ”.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/
,
за да изберете „EQ EDIT“,
след което натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
3 За режим DJ:
/
,
за да регулирате нивото на
еквалайзера, след което
натиснете
.
4 Повторете стъпка 3, за да
регулирате нивото на другите
честотни ленти и съраунд
ефекта.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
За избиране на
персонализираната
настройка на еквалайзера
Натиснете неколкократно MUSIC,
за да изберете „CUSTOM EQ“.
Създаване на
атмосфера за купон
(DJ ефект)
Използвайте бутоните и GESTURE
CONTROL на устройството, за да
извършите тази операция.
1
46BG
Индикаторът за избрания режим
на GESTURE CONTROL светва.
Натиснете GESTURE ON/OFF,
за да активирате функцията
за жестове.
Бутонът GESTURE CONTROL светва.
Махнете с ръка над GESTURE
CONTROL.
DJ ефект
Махнете
в тази посока
FLANGER:
Създава дълбок звуков
ефект, наподобяващ
рева на реактивен
самолет.
(Зона 2
до Зона 1)
ISOLATOR:
Изолира конкретна
честотна лента, като
регулира останалите
такива. Например
когато искате да
фокусирате върху
гласове.
(Зона 1
до Зона 2)
WAH:
Създава специфичен
„Уа-уа“ звук чрез
преместване на
честотата на филтър
автоматично нагоре
и надолу.
(Зона 4
до Зона 3)
(Зона 3
PAN:
Създава се усещане, че до Зона 4)
звукът се движи около
високоговорителите
между левия и десния
канал.
Докоснете Зона 3 или Зона 4,
за да изключите ефекта.
Плъзнете
(по часовниковата
стрелка) или
(обратно на
часовниковата стрелка), за да
регулирате нивото на ефекта.
За режим „SAMPLER“:
Плъзнете , , , , , , за да
изведете звуковите ефекти на
SAMPLER.
Можете също да докоснете Зона 3
или Зона 4, за да изведете звук на
барабан.
Забележка
Ръката ви не трябва да докосва
GESTURE CONTROL, когато извършвате
замахващото движение.
За да активирате функцията
за жестове
Натиснете GESTURE ON/OFF.
Индикаторът GESTURE CONTROL
угасва.
Забележки
 Ефектът DJ EFFECT се отменя
Използване на
функцията Парти
верига
Можете да свържете множество
аудио системи във верига, за да
създадете по-интересна парти
обстановка и да създадете помощно извеждане.
Активирайте система от веригата да
бъде Парти домакин и споделете
музиката. Останалите системи ще
станат Парти гост и ще
възпроизвеждат същата музика като
тази, която е Парти домакин.
Настройване на
функцията Парти верига
Настройте функцията Парти верига,
като свържете всички системи чрез
аудиокабели (не са включени
в комплекта).
Преди да свържете кабелите,
задължително изключете
захранващия кабел.
Други операции
автоматично, когато:
 изключите системата;
 промените функция;
 промените лентата на тунера;
 активирате или деактивирате
функцията PARTY CHAIN;
 активирате режим за футбол.
 Ако активирате DJ EFFECT по време на
прехвърляне, звуковият ефект няма
да се прехвърли на USB устройството.
Други операции
47BG
 Ако всички системи са
оборудвани с функцията
Парти верига
 Ако една от системите не
е оборудвана функцията
Парти верига
Първа
система
Първа
система
Втора
система
Втора
система
Продължете свързването
до последната система
Продължете
свързването до
последната система
Последна
система
Последна
система




Последната система трябва да
е свързана към първата.
Всяка система може да стане
Парти домакин.
Може да изберете нова система
Парти домакин, когато е активирана
функцията Парти верига. За
подробности вижте „За избиране
на нова система Парти домакин“
(стр. 49).
Последната система не е свързана
към първата.
Свържете системата, която не
е оборудвана с функцията Парти
верига, като последна система.
Уверете се, че сте избрали звука
във функцията на последната
система.
Трябва да изберете първата
система за Парти домакин, така
че всички системи да изпълняват
една и съща музика, когато
е активирана функцията Парти
верига.


Удоволствие от
функцията Парти верига
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите тази
операция.
1
Свържете захранващия кабел
и включете всички системи.
2 Настройте силата на звука
на всяка система.
48BG
3 Активирайте функцията Парти
верига на системата, която ще
бъде Парти домакин.
Натиснете FUNCTION, след това
завъртете копчето MULTI CONTROL,
за да изберете желаната функция
(освен AUDIO IN във връзка 
(стр. 48)), след това натиснете
ENTER. Започнете
възпроизвеждането на музика и
след това натиснете PARTY CHAIN.
На панела на дисплея се показва
„PARTY CHAIN”. Системата започва партито като Парти домакин,
а другите системи автоматично
стават Парти гост. Всички системи
възпроизвеждат една и съща
музика като тази на системата
Парти домакин.
Забележки
 В зависимост от общия брой системи,
Повторете стъпка 3 от “Удоволствие
от функцията Парти верига” на
системата, която искате да бъде
новият Парти домакин.
Текущият Парти домакин автоматично
ще стане Парти гост. Всички системи
възпроизвеждат същата музика,
като новата система Парти домакин.
Забележки
 Можете да изберете друга система
като нов Парти домакин само след
като всички системи са завършили
функцията Парти верига.
 Повторете стъпката по-горе, ако
избраната система не се промени
като нов Парти домакин след няколко
секунди.
За да деактивирате функцията
Парти верига
На системата Парти домакин,
натиснете PARTY CHAIN.
Забележка
Повторете стъпката по-горе, ако
избраната система не деактивира
функцията Парти верига след няколко
секунди.
Настройване на режима
на звука на Парти верига
Други операции
които сте свързали, на тези, които
са Парти гост, може да им отнеме
известно време да започнат
да възпроизвеждат музиката.
 Промяната на силата на звука
и звуковия ефект на системата
Парти домакин няма да се отрази на
извеждането на системите Парти гост.
 Системата Парти гост продължава да
възпроизвежда източника на музика
като Парти домакин дори когато
промените функцията на Парти гост.
Можете обаче да настроите силата на
звука и да промените звуковия ефект
на системата Парти гост.
 Когато използвате микрофона на
системата Парти домакин, звукът няма
да се изведе от системите Парти гост.
 Когато една от системите във връзката
извършва USB прехвърляне, изчакайте
системата да приключи или спрете
прехвърлянето, преди да активирате
функцията Парти верига.
 За подробни операции на други системи
направете справка в инструкциите им
за експлоатация.
За избиране на нова система
Парти домакин
Можете да настроите режима
на звука, когато е активирана
функцията Парти верига.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „P CHAIN MODE“,
`
след което натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „STEREO“, „RIGHT
CH“ или „LEFT CH“, след което
натиснете
.
49BG


STEREO: извежда стерео звук.
RIGHT CH: извежда монозвук
от десния канал.
 LEFT CH: извежда монозвук
от левия канал.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Пеене заедно: Караоке
Подготовка за караоке
1
Завъртете MIC LEVEL на
устройството на MIN, за да
намалите нивото на звука
на микрофона.
2 Свържете микрофон по избор
към жака MIC 1 или MIC 2 на
устройството.
Свържете друг микрофон по
избор, ако искате да пеете в дует.
3 Стартирайте възпроизвеждането
на музиката и регулирайте
силата на звука на микрофона.
Натиснете неколкократно
MIC ECHO, за да регулирате
ехо ефекта.
4 Започнете да пеете заедно
с музиката.
Забележки
 Режимът Караоке се включва, когато
включите микрофон по време на
функцията
DVD/CD, USB 1 или USB 2.
 Ако възникне пищене:
 отдалечете микрофона
от системата;
 сменете посоката на микрофона;
 намалете MIC LEVEL;
 натиснете  –, за да намалите
нивото на звука или натиснете
неколкократно MIC ECHO, за да
регулирате нивото на ехото.
 Звукът от микрофона няма да бъде
прехвърлен към USB устройството
по време на USB прехвърлянето.
50BG
Използване на Затихване
на вокала
Можете да намалите звука на вокала
в стереоизточник.
Натиснете неколкократно
VOCAL FADER, за да изберете
„V FADER ON“.
`
За да отмените ефекта Затихване
на вокала, натиснете неколкократно
VOCAL FADER, за да изберете
„V FADER OFF“.
`
Забележка
За да използвате Затихване на вокала
по време на действие на функцията
DVD/CD, USB 1, или USB 2, включете
режима Караоке, като свържете
микрофон.
Промяна на тоналността
(Управление на
тоналността)
Натиснете KEY CONTROL /, за да
нагодите по вокалния ви диапазон
в режим Караоке.
Избиране на режим
на оценяване (Режим
на оценяване)
Когато е включен режимът Караоке,
можете да използвате режима за
оценяване.
Оценката ви се изчислява по скалата
от 0 до 99 чрез сравнение на гласа
ви спрямо музикалния източник.
1
Стартирайте възпроизвеждането
на музика.
2 Натиснете SCORE, преди да
запеете в режим Караоке.
3 След повече от минута пеене,
натиснете отново SCORE, за
да видите оценката си.
За да изберете оценката
на режима за оценяване
Вижте [SCORE MODE] (Режим на
оценяване) в „Настройване на
опциите за аудио – [AUDIO SETUP]
(Настройка на аудио)“ (стр. 33).
Удоволствие от
функцията Парти
светлина
Промяна на светлинните
ефекти
Използвайте GESTURE CONTROL на
устройството, за да изпълните тази
операция.
1
Натиснете GESTURE ON/OFF,
за да активирате функцията
за жестове.
Бутонът GESTURE CONTROL
светва.
2 Докоснете Зона 1 или Зона 2
неколкократно, за да изберете
режим „LIGHT“.
Натиснете неколкократно PARTY
LIGHT, за да изберете „LED ON“.
За да изключите парти светлината,
натиснете неколкократно
PARTY LIGHT, за да изберете
„LED OFFLED OFF“.
Индикаторът за режим GESTURE
CONTROL светва.
3 Плъзнете
, , , , , , за
да промените LED шаблона.
Забележка
Ръката ви не трябва да докосва
GESTURE CONTROL, когато извършвате
замахващото движение.
За да активирате функцията
за жестове
Други операции
Натиснете неколкократно LIGHT
MODE, за да промените режима на
осветление. Можете да изберете
„ALL ON“, „WALL“ или „FLOOR“.
Можете да използвате и бутоните
на устройството. Натиснете LIGHT
MODE, след това завъртете копчето
MULTI CONTROL, за да изберете
„ALL ON“, „WALL“ или „FLOOR“,
след това натиснете ENTER.
Натиснете GESTURE ON/OFF.
Индикаторът GESTURE CONTROL угасва.
Забележки
 Не гледайте директно срещу частта,
излъчваща светлина, когато функцията
Парти светлина е включена.
 Ако яркостта на осветлението създава
отблясъци, включете осветлението
на помещението или изключете
осветлението на устройството.
51BG
Използване
на таймерите
Системата предлага три функции
на таймер. Не може да активирате
едновременно таймер за възпроизвеждане и таймер за записване.
Ако използвате едната от тези
функции заедно с таймер за заспиване, той има приоритет.
Таймер за заспиване
Системата се изключва автоматично
след предварително зададеното
време.
Натиснете SLEEP неколкократно.
За да отмените таймера за заспиване,
натиснете неколкократно SLEEP
и изберете „OFF“.
Съвет
За да проверите оставащото време
преди изключването на системата,
натиснете SLEEP.
Таймер за
възпроизвеждане/
Таймер за записване
Уверете се, че сте сверили
часовника (стр. 19).
Таймер за възпроизвеждане:
Можете да настроите системата
да се включи и възпроизведе диск,
USB устройство или радиостанция
автоматично в предварително
зададеното време.
Таймер за записване:
Може да прехвърляте музика
от предварително настроена
радиостанция на USB устройство
в предварително настроено време.
52BG
1
Относно таймера за
възпроизвеждане.
Подгответе източника на звук,
след това натиснете  +/–, за
да настроите силата на звука.
За да започнете от конкретен
запис или файл, създайте своя
собствена програма (стр. 27).
За таймера за записване:
Настройте към предварително
настроена станция (стр. 39).
2 Задръжте в натиснато
положение SHIFT, след това
натиснете TIMER MENU.
3 Натиснете неколкократно
/
,
за да изберете „PLAY SET“
или „REC SET“, след това
натиснете
.
4 Задайте времето за стартиране
на възпроизвеждането или
прехвърлянето.
Натиснете неколкократно /
за да зададете час/минута,
след това натиснете
.
,
5 Използвайте същата процедура
като в стъпка 4, за да зададете
времето за спиране на
възпроизвеждането
или прехвърлянето.
6 Натиснете
/ неколкократно,
за да изберете звуковия
източник, който искате,
след което натиснете
.
За таймера за записване:
Свържете прехвърляемо USB
устройство към USB 2 порта.
7 Натиснете , за да изключите
системата.
За да проверите настройката
на таймера или да го
активирате отново
1
2
3
Задръжте в натиснато положение
SHIFT, след това натиснете
TIMER MENU.
„TIMERSEL“ мига на панела
на дисплея.
Натиснете
.
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете „PLAY SEL“ или
„REC SEL“, след това натиснете
.
За да отмените таймера
Повторете същата процедура като
по-горе и изберете „OFF“ в стъпка 3,
след това натиснете
.
Забележки
 Системата се включва преди
Използване на
допълнително
оборудване
1 Натиснете неколкократно  –,
докато на панела на дисплея
се покаже „VOL MIN“.
2 Свържете допълнителното
оборудване (стр. 17).
3 Натиснете FUNCTION +/–
неколкократно, за да изберете
функцията, която отговаря на
свързаното оборудване.
на свързаното оборудване.
5 Натиснете неколкократно  +,
за да настроите силата на звука.
Забележка
Системата може да влезе в режим
на готовност автоматично, ако нивото
на силата на звука на свързаното
оборудване е прекалено ниско.
Настройте нивото на силата на звука
на оборудването. За да изключите
функцията за автоматичен режим
на готовност, вижте „Настройване на
функцията за автоматично влизане
в режим на готовност“ (стр. 54).
Деактивиране
на бутоните на
устройството
(Заключване за деца)
Можете да деактивирате бутоните
на устройството (с изключение на ),
за да предотвратите неправилни
действия, като например детска
пакост.
Задръжте натиснат бутона 
на устройството за повече от
5 секунди.
На панела на дисплея се показва
„CHILD LOCK ON”.
Може да управлявате системата само
чрез бутоните на дистанционното
управление.
За да отмените, задръжте натиснат
бутона  на устройството за повече
от 5 секунди, докато „CHILD LOCK
OFF“ се покаже на панела на дисплея.
Други операции
предварително настроеното време.
Ако системата вече е включена
в предварително зададеното време
или ако „STANDBY” мига на дисплея,
таймерът за възпроизвеждане
и таймерът за записване няма да
функционират или да се прехвърлят.
 Не работете със системата от времето
на нейното включване до стартирането
на възпроизвеждането или
прехвърлянето.
4 Започнете възпроизвеждането
Забележки
 Функцията за заключване за деца ще
се отмени, когато изключите кабела
за електрозахранване.
 Функцията за заключване за деца
не може да бъде активирана,
когато отворите тавата на диска.
53BG
Настройване на
функцията за
автоматично влизане
в режим на готовност
Актуализиране
на софтуера
Софтуерът на тази система може
да бъде актуализиран в бъдеще.
Можете да актуализирате софтуера
от уеб сайтовете по-долу.
За клиентите в Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За клиентите в Европа и Русия:
<http://www.sony.eu/support>
За клиентите в други държави/
региони:
<http://www.sony-asia.com/support>
Следвайте инструкциите онлайн,
за да актуализирате софтуера.
Системата влиза автоматично
в режим на готовност след около
15 минути, когато не се извършват
операции или не се извежда
аудиосигнал.
По подразбиране функцията за
автоматично влизане в режим
на готовност е включена.
1 Натиснете OPTIONS.
2 Натиснете неколкократно
/
,
за да изберете „AutoSTBY“,
след което натиснете
.
3 Натиснете неколкократно
/ ,
за да изберете „ON“ или „OFF“.
За да излезете от менюто с опции,
натиснете OPTIONS.
Забележки
 Съобщението „AutoSTBY“ мига на
панела дисплея около 2 минути,
преди системата да влезе в режим
на готовност.
 Функцията за автоматично влизане
в режим на готовност не работи
в следните случаи:
 по време на функцията за тунер;
 когато е активиран таймер;
 когато е свързан микрофон.
54BG
Допълнителна информация
Отстраняване на
неизправности
Ако се сблъскате с проблем, засягащ
системата, открийте го в контролния
списък за отстраняване на
неизправности по-долу
и предприемете съответното
коригиращо действие.
Ако проблемът продължи,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Имайте предвид, че ако сервизът
подмени някои части по време на
ремонта, може да задържи старите.
Ако „PROTECTX”
(X представлява число)
се покаже на панела
на дисплея
След като проверите горните
неща и отстраните проблемите,
включете отново кабела
за електрозахранване
в електрически контакт и включете
системата. Ако проблемът
продължи, свържете се с найблизкия търговец на Sony.
Общи
Захранването не се включва.
 Проверете дали захранващият
кабел е свързан стабилно.
Настройката за часовник или
таймер е отменена.
 Кабелът за електрозахранване
е разкачен или захранването
е прекъснало. Отново настройте
часовника (стр. 19) и таймера
(стр. 52).
Няма звук.
 Регулирайте силата на звука.
 Проверете връзката на
опционалното оборудване,
ако има такова (стр. 17).
 Включете свързаното оборудване.
 Не се извежда аудио по време
на таймер за записване.
 Изключете и включете отново
кабела за електрозахранване,
след което включете системата.
Няма звук от микрофона.
 За регулиране на силата на
звука на микрофона.
 Уверете се, че микрофонът
е свързан към жака MIC 1 или MIC 2
на устройството по правилен начин.
 Уверете се, че микрофонът
е включен.
Има силно бръмчене или шум.
 Отдалечете системата от
източниците на шум.
 Свържете системата към друг
електрически контакт.
 Монтирайте филтър за шум
(достъпен в търговската мрежа)
към кабела за електрозахранване.
 Изключете намиращото се наблизо
електрическо оборудване.
 Може да чуете шум от охлаждащите
вентилатори, когато системата
е в режим на готовност или
възпроизвеждане при слаба сила
на звука. Това не е неизправност.
Допълнителна информация
Изключете незабавно захранващия
кабел и проверете нещата по-долу.
 Вентилационните отвори на
устройството блокирани ли са?
 Има ли късо съединение на USB
порта?
Системата е влязла в режим
на готовност.
 Това не е неизправност. Системата
влиза автоматично в режим на
готовност след около 15 минути,
когато не се извършват операции
или не се извежда аудио сигнал
(стр. 54).
55BG
Таймерът не работи.
 Проверете настройката на таймера
и настройте правилното време
(стр. 52).
 Отменете функцията на таймера
за заспиване (стр. 52).
Дистанционното управление
не работи.
 Отстранете препятствията между
дистанционното управление
и устройството.
 Приближете дистанционното
управление до устройството.
 Насочете дистанционното
управление към сензора
на устройството.
 Сменете батериите
(R03/размер AAA).
 Преместете устройството надалеч
от всякаква флуоресцентна
светлина.
Има наличие на микрофония.
 Намалете силата на звука.
 Отдалечете микрофона от системата
или променете посоката му.
Неравномерността на цветовете
на телевизионния екран
продължава.
 Изключете телевизора веднага,
след което го включете отново
след 15 до 30 минути. Ако
неравномерността на цветовете
продължи, отдалечете системата
от телевизора.
Показва се „CHILD LOCK”, когато
натиснете бутон на устройството.
 Изключете функцията за защита от
деца (стр. 53).
Функцията за жестове не може
да бъде активирана
 Натиснете неколкократно GESTURE
ON/OFF, докато светне GESTURE
CONTROL.
 Уверете се, че функцията
за заключване за деца не
е активирана (стр. 53).
56BG
Функцията за жестове не
работи добре.
 Поставете ръката си по-близо до
GESTURE CONTROL (стр. 14), когато
правите движението.
 Направете движението по-бавно.
 Докоснете Зона 1 или Зона 2
неколкократно, за да изберете
правилния режим на жестове
(стр. 14).
 Монтирайте филтър за шум
(достъпен в търговската мрежа)
към кабела за електрозахранване.
 Изключете намиращото се наблизо
електрическо оборудване.
Плейър за дискове
Тавата на диска не се отваря
и на дисплея се показва „LOCKED”.
 Свържете се с най-близкия
търговец на Sony или с местен
упълномощен сервиз на Sony.
Тавата на диска не се затваря.
Заредете диска правилно.

Дискът не се изважда.
Не може да вадите диска по време
на синхронизирано прехвърляне
от CD-USB или прехвърляне REC1.
Натиснете , за да отмените
прехвърлянето, след което
натиснете  на устройството,
за да извадите диска.
 Свържете се с най-близкия
търговец на Sony.

Възпроизвеждането
не се стартира.
 Избършете диска (стр. 64).
 Заредете диска отново.
 Заредете диск, който системата
може да възпроизвежда (стр. 8).
 Извадете диска и забършете
евентуалната влага по него, след
което оставете системата включена
за няколко часа, докато влагата се
изпари.
 Кодът на регион на DVD VIDEO диска
не отговаря на този на системата.
Звукът прескача.
 Избършете диска (стр. 64).
 Заредете диска отново.
 Преместете устройството на място
без вибрации (например върху
стабилна стойка).
Възпроизвеждането не започва
от първия запис.
 Настройте режима на
възпроизвеждане на такъв
за нормално възпроизвеждане
(стр. 26).
 Избрано е повтарящо
възпроизвеждане. Натиснете
двукратно . След това,
натиснете , за да стартирате
възпроизвеждането.
Не се възпроизвежда DATA CD/
DATA DVD (MP3, JPEG или Xvid).
 Данните не са съхранени във
поддържания формат.
 Уверете се, че сте избрали
правилния режим на носител
преди възпроизвеждането.
Името на папката, името на
записа, името на файла и знаците
на ID3 етикетите не се показват
правилно.
 ID3 етикетът не е версия 1 (1.0/1.1)
или версия 2 (2.2/2.3).
 Знаците, които могат да бъдат
показвани от тази система,
са следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 to 9);
 символи (< > * +, [ ] \ _).
Другите знаци се показват като „_”.
USB устройство
При прехвърляне възниква грешка.
 Използвате неподдържано USB
устройство. Вижте информацията
на уебсайта относно съвместимите
USB устройства (стр. 11).
 USB устройството не е форматирано
правилно. Вижте инструкциите за
експлоатация на USB устройството
относно форматирането.
 Изключете системата и извадете
USB устройството. Ако USB
устройството разполага
с превключвател за захранването,
изключете USB устройството
и отново го включете, след като
сте го изключили от системата.
След това извършете отново
прехвърлянето.
 Ако операциите по прехвърляне
и изтриване се повтарят
многократно, файловата
структура в USB устройството
се фрагментира. Направете справка
с инструкциите за експлоатация на
USB устройството относно как да
разрешите този проблем.
 USB устройството или
захранването са били изключени
по време на прехвърлянето.
Изтрийте частично прехвърления
файл и извършете прехвърлянето
отново. Ако това не коригира
проблема, USB устройството
може да е повредено. Направете
справка с инструкциите за
експлоатация на USB устройството
относно как да разрешите този
проблем.
Допълнителна информация
Не можете да изпълнявате
някои функции, като спиране,
заключване на търсенето, бавно
възпроизвеждане, повтарящо
възпроизвеждане, разбъркано
възпроизвеждане или
възпроизвеждане на програма.
 В зависимост от диска е възможно
да не можете да извършите някои
от горните операции. Вижте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с диска.
Звукът губи стереоефекта си,
когато възпроизвеждате AUDIO
CD, VIDEO CD, аудиофайл,
видеофайл или DVD VIDEO.
 Изключете всички микрофони.
„ “ угасва от панела на дисплея.
 Уверете се, че системата
е свързана правилно.
57BG
Аудиофайловете или папките
в USB устройството не могат
да бъдат изтрити.
 Проверете дали USB устройството
е защитено срещу запис.
 USB устройството е било изключено
или захранването е било прекъснато
по време на изтриването. Изтрийте
частично изтрития файл. Ако
това не коригира проблема, USB
устройството може да е повредено.
Направете справка с инструкциите
за експлоатация на USB устройството
относно как да разрешите този
проблем.
Няма звук.
 USB устройството не е свързано
правилно. Изключете системата
и отново свържете USB устройството,
след което включете системата
и проверете дали „USB 1” или „USB 2”
се показва на панела на дисплея.
Има шум, прескачане или
изкривен звук.
 Използвате неподдържано USB
устройство. Вижте информацията
на уебсайта относно съвместимите
USB устройства (стр. 11).
 Изключете системата и свържете
отново USB устройството.
След това включете системата.
 Самите музикалните данни съдържат
шум или звукът е изкривен. Шумът
може да възникнал по време на
прехвърлянето. Изтрийте файла
и опитайте да го прехвърлите
отново.
 Аудиофайловете са кодирани
с ниска побитова скорост.
Изпратете към USB устройството
аудиофайлове, кодирани с повисока побитова скорост.
58BG
Показва се „READING“ за
продължително време
време или стартирането
на възпроизвеждането
отнема дълго време.
 Процесът по прочитането може
да отнеме дълго време в следните
случаи:
 има много папки или файлове
на USB устройството (стр. 10);
 файловата структура е
изключително сложна;
 капацитетът на паметта
е прекалено голям;
 вътрешната памет
е фрагментирана.
На панела на дисплея се показва
„NO FILE”.
 Системата е влязла в режим на
актуализация на софтуера; всички
бутони (без ) са деактивирани.
Натиснете  на устройството,
за да отмените актуализацията
на софтуера.
На панела на дисплея се показва
„OVER CURRENT”.
 Открит е проблем с нивото на
електрическото напрежение
от (USB) 1 порта или (USB) 2
порта. Изключете системата
и извадете USB устройството
от порта. Уверете се, че няма
проблем с USB устройството.
Ако извеждането на тези съобщения
продължи, консултирайте се с найблизкия търговец на Sony.
Грешна визуализация.
 Данните, съхранени в USB
устройството, може да са
повредени; извършете
прехвърлянето отново.
 Знаците, които могат да бъдат
показвани от тази система,
са следните:
 главни букви (A до Z);
 цифри (0 to 9);
 символи (< > * +, [ ] \ _).
Другите знаци се показват като „_”.
USB устройството не е разпознато.
 Изключете системата и свържете
отново USB устройството.
След това включете системата.
 Вижте информацията на уебсайта
относно съвместимите USB
устройства (стр. 11).
 USB устройството не работи
правилно. Направете справка
с инструкциите за експлоатация
на USB устройството относно как
да разрешите този проблем.
Възпроизвеждането не се
стартира.
 Изключете системата и свържете
отново USB устройството.
След това включете системата.
 Вижте информацията на уебсайта
относно съвместимите USB
устройства (стр. 11).
Възпроизвеждането не започва
от първия файл.
 Настройте режима на
възпроизвеждане на такъв за
нормално възпроизвеждане
(стр. 26).
* Системата поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да не
поддържат всички тези FAT системи.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация
на всяко USB устройство или се
свържете с производителя.
Няма изображение.
 Проверете дали системата е добре
свързана.
 Ако е повреден видеокабелът,
го заменете с нов.
 Уверете се, че устройството
е свързано към жака за видеовход
на телевизора ви (стр. 17).
 Уверете се, че сте включили
телевизора и го използвате
правилно.
 Уверете се, че сте избрали
видеовхода на телевизора така,
че да можете да преглеждате
изображения от системата.
 (С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа и Русия)
Уверете се, че сте задали правилно
цветовата система според тази на
телевизора ви.
Появява се шум в картината.
 Избършете диска (стр. 64).
 Ако видеосигналът от системата
трябва да премине през
видеокасетофон, преди да стигне
до телевизора, сигналът за защита
от копиране на някои DVD VIDEO
програми може да окаже влияние
върху качеството на картината.
 (С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа и Русия)
Когато възпроизвеждате VIDEO CD
диск, записан с различна цветова
система от тази, зададена на
системата ви, картината може да
бъде изкривена (страници 19, 32).
 (С изключение на моделите за
Латинска Америка, Европа и Русия)
Задайте цветовата система да
съответства на телевизора ви
(страници 19, 32).
Допълнителна информация
Файловете не могат да бъдат
възпроизведени.
 Уверете се, че сте избрали
правилния режим на носител
преди възпроизвеждането.
 USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни от
FAT16 или FAT32 не се поддържат.*
 Ако използвате разделено на
дялове USB устройство, само
файловете от първия дял могат
да се възпроизвеждат.
Картина
59BG
Съотношението на телевизионния
екран не може да бъде променено.
 Съотношението е фиксирано на
вашия DVD VIDEO диск и видеофайл.
 В зависимост от телевизора
е възможно да не можете да
промените съотношението.
Езикът на звуковата писта не може
да бъде сменен.
 На възпроизвеждания DVD VIDEO
диск не са записани многоезични
писти.
 DVD VIDEO дискът забранява
промяната на езика за
звуковата писта.
Езикът на субтитрите не може
да бъде сменен.
 На възпроизвеждания DVD VIDEO
диск не са записани многоезични
субтитри.
 DVD VIDEO дискът забранява
промяната на езика за субтитрите.
Субтитрите не могат да
се изключат.
 DVD VIDEO дискът забранява
изключването на субтитрите.
Ъглите не могат да бъдат
променени.
 На възпроизвеждания DVD VIDEO
диск не са записани множество ъгли.
 DVD VIDEO дискът забранява
промяната на ъглите.
Тунер
Има силно бучене, шум или
невъзможност за приемане
на станции.
 Свържете правилно антената.
 Сменете мястото и ориентацията,
за да получите добро приемане
на сигнал.
 Изключете намиращото се наблизо
електрическо оборудване.
60BG
BLUETOOTH устройство
Не може да се извърши сдвояване.
 Приближете BLUETOOTH
устройството до системата.
 Може да не е възможно да се
извърши сдвояване, ако около
системата има други BLUETOOTH
устройства. В такъв случай
изключете останалите BLUETOOTH
устройства.
 Уверете се, че сте въвели
правилния ключ за достъп
на BLUETOOTH устройството.
BLUETOOTH устройството не може
да открие това устройство или
на панела на дисплея се показва
„BT OFF“.
 Задайте BLUETOOTH сигнала на
„BT ON“ (стр. 43).
Връзката не е възможна.
BLUETOOTH устройството, към
което се опитвате да се свържете,
не поддържа профила A2DP
и не може да бъде свързано
със системата.
 Активирайте BLUETOOTH функцията
на BLUETOOTH устройството.
 Установете връзка от BLUETOOTH
устройството.
 Информацията за регистрация на
сдвояването е изтрита. Извършете
отново операцията за сдвояване.
 Изтрийте информацията за
регистрация на сдвояването от
BLUETOOTH устройството (стр. 41) и
извършете отново операцията по
сдвояването (стр. 40).

Звукът прескача или варира
или връзката се губи.
 Разстоянието между системата
и BLUETOOTH устройството
е прекалено голямо.
 Ако между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.

Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова фурна,
преместете ги на разстояние.
Звукът от вашето BLUETOOTH
устройство не може да бъде
чут на тази система.
 Най-напред увеличете звука на
BLUETOOTH устройство си, след
което регулирайте силата на
звука чрез  +/–.
Наличие на силно бучене, шум или
изкривен звук.
 Ако между системата и BLUETOOTH
устройството има препятствия,
отстранете ги или ги избегнете.
 Ако наблизо има оборудване,
което генерира електромагнитно
излъчване, например безжична
LAN мрежа, друго BLUETOOTH
устройство или микровълнова фурна,
преместете ги на разстояние.
 Намалете силата на звука
на свързаното BLUETOOTH
устройство.
Използвайте бутоните на
устройството, за да изберете
друга функция (стр. 49).
 Натиснете PARTY CHAIN на
устройството.
 Рестартирайте системата.
Функцията Парти верига не
работи правилно.
 Изключете системата. След това
включете системата, за да активирайте функцията Парти верига.
За да нулирате системата
Ако системата все още не работи
правилно, възстановете фабричните
й настройки по подразбиране.
Използвайте бутоните на
устройството, за да извършите
тази операция.
Изключете кабела за електрозахранване и след това го включете
отново.
2
Натиснете , за да включите
системата.
3
Задръжте натиснати бутоните
ENTER и TUNING +/ за около
3 секунди.
На панела на дисплея се показва
„RESET“.
Всички конфигурирани от потребителя настройки, като например
предварително зададените радиостанции, таймера и часовника, се
нулират спрямо фабричната настройка по подразбиране.
Системата не извежда звук от
„Voice Playback“ в приложението
„Fiestable“.
 Активирана е вградената
демонстрация на звука; натиснете ,
за да я спрете. След това стартирайте
отново възпрозвеждането.
Party Chain
Функцията Party Chain не може
да бъде активирана.
 Проверете връзките (стр. 47).
 Уверете се, че аудио кабелите
са свързани правилно.
„PARTY CHAIN“ мига на панела
на дисплея.
 Не можете да изберете функцията
AUDIO IN 1, ако извършвате
връзка  (стр. 48) по време
на функцията Парти верига.
Връщане на настройките
на SETUP до такива по
подразбиране.
Можете да върнете настройките
на SETUP (освен настройките за
PARENTAL CONTROL) до стойностите
им по подразбиране.
1
2
Допълнителна информация
1
Натиснете SETUP.
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете [SYSTEM SETUP]
(Настройка на системата),
след което натиснете
.
61BG
3
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете [RESET] (Нулиране),
след което натиснете
.
4
Натиснете неколкократно / ,
за да изберете [YES] (Да),
след което натиснете
.
Завършването отнема няколко
секунди. Не натискайте ,
когато нулирате системата.
Първите 3
символа от
сервизния
номер
Повреда
и коригиращо
действие
E XX
(XX е число)
За да предотврати
неизправно
функциониране,
системата е активирала
функцията за
самодиагностика.
 Свържете се с найблизкия търговец
на Sony или с местен
упълномощен сервиз
на Sony и съобщете
сервизния номер
с 5-знака.
Пример: E 61 10
Функция за
самодиагностика
Когато се покажат букви/
цифри на телевизионния екран
или на панела на дисплея.
Функцията за самодиагностика
е активирана, за да предотврати
неизправно функциониране на
системата, показва се сервизен
номер от 5 символа (например
C 13 50), който представлява
комбинация от буква и 4 цифри.
В такъв случай направете проверка
в следващата таблица.
Първите 3
символа от
сервизния
номер
Повреда
и коригиращо
действие
C 13
Този диск е замърсен.
 Почистете диска
с мека кърпа (стр. 64).
C 31
Дискът не е поставен
правилно.
 Рестартирайте
системата, след
което поставете
правилно диска.
Съобщения
По време на работа може да се
покаже или да мига на дисплея
някое от съобщенията по-долу.
CANNOT PLAY
 Поставен е диск, който не може
да се възпроизведе.
 Поставен е DVD VIDEO диск
с неподдържан код на регион.
DATA ERROR
Файлът не съответства на
нужния формат.
 Разширението на файла не
съответства на формата му.

DEVICE ERROR
USB устройството не може да
бъде разпознато или е свързано
неизвестно устройство.
DEVICE FULL
Паметта на USB устройството
е пълна.
ERASE ERROR
Изтриването на аудиофайлове
или папки от USB устройството
е неуспешно.
62BG
FATAL ERROR
USB устройството е било извадено
по време на операция за прехвърляне
или изтриване и е възможно да
е било повредено.
FOLDER FULL
Не можете да прехвърляте данни
на USB устройството, понеже броят
папки е достигнал максималния.
FULL
Опитали сте да програмирате
повече от 25 стъпки.
GUEST
Системата става Парти гост, когато
е активирана функцията Парти верига.
HOST
Системата става Парти домакин,
когато е активирана функцията
Парти верига.
NoDEVICE
Не е свързано USB устройство.
NO DISC
Няма диск в тавата на диска.
NO MUSIC
Не съществуват MP3/WMA/AAC данни
в режим на възпроизвеждане MUSIC.
NO PHOTO
Не съществуват JPEG данни в режим
на възпроизвеждане PHOTO.
NO STEP
Всички програмирани стъпки
са изтрити.
NOT USE
Опитали сте да изпълните специфична
операция при условия, в които
тя е забранена.
OVER CURRENT
Открито е прекомерно подаване
на ток от (USB) порта.
PROTECT
USB устройството е защитено
срещу запис.
PUSH STOP
Опитали сте да извършите действие,
което може да се извършва само
при спряно възпроизвеждане.
READING
Системата чете информация от
диска или USB устройството.
Някои операции не са достъпни.
REC ERROR
Прехвърлянето не започва, спира
по средата или не може да бъде
извършено поради друга причина.
TIME NG
Времето за включване и това
за изключване на таймера за
възпроизвеждане или таймера
за записване са еднакви.
TRACK FULL
Не можете да прехвърляте данни на
USB устройството, понеже броят
файлове е достигнал максималния.
Допълнителна информация
NoMemory
За избраната памет за
възпроизвеждане или прехвърляне
няма поставен носител с памет в USB
устройството.
NO VIDEO
Не съществуват MPEG4/Xvid данни
в режим на възпроизвеждане VIDEO.
NO SUPPORT
Свързано е неподдържано USB
устройство или USB устройството
е свързано през USB концентратор.
63BG
Предпазни мерки
При носене на устройството
Изпълнете следната процедура, за
да защитите дисковия механизъм.
Използвайте бутоните на устройството,
за да извършите тази операция.
1
Натиснете , за да включите
системата.
2
Натиснете FUNCTION, след това
завъртете копчето MULTI CONTROL
, за да изберете „DVD/CD“, след
това натиснете ENTER.
3
Извадете диска.
Натиснете , за да отворите
и затворите тавата на диска.
Изчакайте, докато на панела на
дисплея не се покаже „NO DISC”.
4
Разкачете захранващия кабел.
Забележки за дисковете
 Преди възпроизвеждане избърсвайте
диска от центъра към ръба с кърпа за
почистване.
 Не използвайте за почистване
разтворители като бензин, разредител,
препарати за почистване или
антистатичен спрей, предназначен
за винилови грамофонни плочи.
 Не излагайте дисковете на директна
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран
на директна слънчева светлина.
Относно безопасността
 Изключете захранващия кабел
от електрическия контакт, ако не
възнамерявате да го използвате за
продължителен период от време.
При изключване на устройството
винаги хващайте щепсела. Никога
не дърпайте самия кабел.
 В случай че тежък предмет или течност
падне върху системата, изключете
я от контакта и я предайте за проверка
на квалифицирани специалисти,
преди да я използвате отново.
64BG
 Кабелът за променливотоково
захранване (проводникът към
електрическата мрежа) трябва да
се подменя само в квалифициран
сервизен магазин.
Относно разположението
 Не поставяйте системата под наклон
или на места, където е прекалено
горещо, студено, прашно, мръсно
или влажно, където няма достатъчно
проветряване или където ще бъде
подложена на вибрации, пряка
слънчева светлина или ярка светлина.
 Бъдете внимателни при поставяне на
системата върху повърхности, които
са били специално обработени
(например с восък, смазка, лак),
тъй като това може да доведе до
поява на петна или обезцветяване
на повърхността.
 Ако системата е внесена директно
от студено на топло място или
е поставена в много влажно
помещение, възможно е върху
лещите във вътрешността на
устройството да се кондензира влага,
която да доведе до неизправно
функциониране. В такъв случай
извадете диска и оставете системата
включена за около час, докато
влагата се изпари.
Относно повишаването
на температурата
 Повишаването на температурата
на устройството по време на работа
е нормално и не представлява
причина за безпокойство.
 Ако сте използвали системата
продължително време при голяма
сила на звука, не докосвайте корпуса,
тъй като той може да е нагорещен.
 Не блокирайте вентилационните
отвори.
За системата от високоговорители
Вградената система от високоговорители
не е магнитно екранирана и може
за причини магнитно изкривяване на
картината на наблизо разположени
телевизори. В такъв случай изключете
телевизора, изчакайте 15–30 минути
и го включете отново. Ако няма
подобрение, преместете системата
далече от телевизора.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Ако оставите
неподвижно видеоизображение
или изображение на екранния
интерфейс да стои на екрана за
продължително време чрез тази
система, рискувате перманентно
увреждане на телевизионния
екран. Прожекционните
телевизори са изключително
податливи на това.
Почистване на корпуса
Почиствайте тази система с мек парцал,
леко навлажнен със слаб препарат за
почистване.
Не използвайте никакви видове
абразивни подложки, почистващи
прахове или разтворители като
разредители, бензин или спирт.
Относно BLUETOOTH
комуникацията
 BLUETOOTH устройствата може да
Допълнителна информация
се използват на разстояние едно
от друго до около 10 метра (без
препятствия). Ефективният обхват
на комуникация може да бъде помалък при следните условия:
 когато между устройствата
с BLUETOOTH връзка се намира човек,
метален предмет, стена или друго
препятствие;
 на места с инсталирана безжична
LAN мрежа;
 около микровълнови печки, които
се използват;
 на места, където се генерират други
електромагнитни вълни.
 BLUETOOTH устройствата и безжичното
LAN оборудване (IEEE 802.11b/g)
използват една и съща честотна
лента (2,4 GHz). Когато използвате
BLUETOOTH устройство близо до
устройство с възможност за работа
в безжична LAN мрежа, може
да се получи електромагнитна
интерференция. Това може да доведе
до по-ниски скорости на преноса на
данни, до шум или до невъзможност
за свързване. Ако това се случи,
пробвайте посочените по-долу мерки
за отстраняване на проблема.
 Използвайте тази система на
разстояние поне 10 метра от
безжичното LAN оборудване.
 Изключвайте захранването на
безжичното LAN оборудване,
когато използвате BLUETOOTH
устройството на разстояние
под 10 метра.
 Използвайте тази система
и BLUETOOTH устройството
възможно най-близо едно до друго.
 Радиовълните, разпространявани
от тази система, могат да попречат
на работата на някои медицински
изделия. Тъй като тези смущения
може да доведат до неизправност,
винаги изключвайте захранването
на системата и BLUETOOTH
устройството на следните места:
 в болници, влакове, самолети,
бензиностанции и на всички места,
където може да има запалими газове;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
 Тази система поддържа функции
за сигурност, които отговарят на
спецификацията BLUETOOTH, за
да гарантира сигурна връзка при
комуникация чрез технологията
BLUETOOTH. Тази сигурност обаче
може да се окаже недостатъчна
в зависимост от съдържанието на
настройките и други фактори, така
че винаги бъдете внимателни, когато
осъществявате комуникация
посредством технологията
BLUETOOTH.
 Sony не може да носи отговорност
по никакъв начин за щети или
други загуби, които са резултат от
изтичане на информация по време
на комуникация посредством
технологията BLUETOOTH.
 BLUETOOTH комуникацията не
е непременно гарантирана с всички
BLUETOOTH устройства, чиито профил
е същият като на тази система.
 BLUETOOTH устройствата, свързани
с тази система, трябва да отговарят
на BLUETOOTH спецификацията,
зададена от Bluetooth SIG, Inc.
и съответствието им трябва да бъде
сертифицирано. Но дори когато някое
устройство отговаря на BLUETOOTH
спецификацията, може да има
случаи, при които характеристиките
65BG
или спецификациите на BLUETOOTH
устройството правят свързването
невъзможно или водят до различни
методи за управление, показване
или работа.
 Може да възникне шум или да няма
звук в зависимост от BLUETOOTH
устройството, свързано към тази
система, от комуникационната
среда или от околните условия.
Спецификации
Секция за усилвателя
Следните стойности са измерени при
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Изходна мощност (номинална)
Ляв/десен канал: 400 W + 400 W
(на канал при 4 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)
RMS изходна мощност (референтна)
Ляв/десен канал: 720 W + 720 W
(за канал на 4 ома, 1 kHz)
Секция на високоговорителите
Система високоговорители:
Високочестотен + средночестотен
+ нискочестотен високоговорител
Високочестотен Л/Д: 40 мм
конусообразен
Средночестотен Л/Д: 120 мм
конусообразен
Нискочестотен: 250 мм конусообразен
Входове
AUDIO IN 1/PARTY CHAIN IN L/R
Напрежение 2 V, импеданс
47 килоома
AUDIO IN 2 L/R
Напрежение 2 V, импеданс
47 килоома
MIC 1, MIC 2
Чувствителност 1 mV, импеданс
10 килоома
(USB) 1, (USB) 2 порт:
Тип A
Изходи
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Напрежение 2 V, импеданс
1 килоом
66BG
VIDEO OUT
Макс. изходно ниво 1 Vp-p,
небалансирано, отрицателен
фронт на синхроимпулс,
импеданс на натоварване 75 ома
Секция за USB
Поддържана побитова скорост
WMA: 48 kbps – 192 kbps, VBR, CBR
AAC: 48 kbps – 320 kbps, VBR, CBR
Честоти на семплиране
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Поддържано USB устройство
Клас за масово съхранение
Максимално напрежение
1A
Секция за диск/USB
Поддържана побитова скорост
MPEG1 Layer-3:
32 kbps – 320 kbps, VBR
Честоти на семплиране
MPEG1 Layer-3:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Xvid
Видеокодек: Xvid
Побитова скорост: 4,854 Mbps (MAX)
Разделителна способност/
кадрова честота:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps
Аудиокодек: MP3
MPEG4
Формат на файла: Формат
на файла MP4
Видеокодек:
Опростен профил MPEG4
(AVC не е съвместим.)
Побитова скорост: 4 Mbps
Разделителна способност/
кадрова честота:
720 × 576, 30 fps
Аудиокодек: AAC-LC
(HE-AAC не е съвместим.)
DRM: Не е съвместим
Секция на дисковия плейър
Система
система за компактдискове,
цифров звук и видео
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на излъчването:
постоянно
Изходна мощност на лазера*:
По-малко от 44,6 W
* Тази стойност е измерена
на разстояние 200 мм от
повърхността на лещата на
обектива на блока за оптично
четене с бленда 7 мм.
Честотна характеристика
20 Hz – 20 kHz
Формат на цветовата система за видео
NTSC и PAL
Секция за тунера
FM стерео, FM суперхетеродинен тунер
Антена
Проводникова FM антена
Обхват на настройка
87,5 MHz – 108,0 MHz (стъпка 50 kHz)
Секция BLUETOOTH
1)
Общи
Изисквания за захранването
променлив ток 120 V – 240 V,
50/60 Hz
Консумация на енергия
220 W
Консумация на енергия (в режим
на пестене на енергия)
0,5 W (когато „BT STBY“
е с настройка „OFF“)
4 W (когато „BT STBY“
е с настройка „ON“)
Размери (ш/в/д) (прибл.)
340 мм × 924 мм × 320 мм
Тегло (прибл.)
19 кг
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Допълнителна информация
Комуникационна система
BLUETOOTH стандартна версия 3.0
Изход
BLUETOOTH Standard Power Class 2
Максимален обхват на комуникация
Пряка видимост приблиз. 10 м1)
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS (Разгърнат спектър с
честотно прескачане)
Съвместими BLUETOOTH профили2)
A2DP (Разширен профил на
аудиоразпространение)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Профил за серийни портове)
Поддържани кодеци
SBC (Sub Band кодек)
AAC (Advanced Audio Coding)
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на
антената, операционна система,
софтуерно приложение и т.н.
2) Стандартните BLUETOOTH профили
указват целта на BLUETOOTH
комуникацията между устройствата.
Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като
например препятствия между
устройствата, магнитни полета около
микровълнова печка, статично
67BG
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639:1988 (E/F).
68BG
Код
Language
Код
Language
Код
Language
Код
Language
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
Turkish
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance 1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
Wolof
1572
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1703
не е посочен
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
Списък с кодове на регион за родителски контрол
Код
Регион
Код
Регион
Код
Регион
Код
2047
Австралия
2238
Индонезия
2379
Норвегия
2376
Регион
Холандия
2046
Австрия
2149
Испания
2427
Пакистан
2090
Чили
2044
Аржентина
2254
Италия
2436
Португалия
2086
Швейцария
2057
Белгия
2079
Канада
2489
Русия
2499
Швеция
2070
Бразилия
2092
Китай
2501
Сингапур
2276
Япония
2184
Великобритания 2304
Корея
2528
Тайланд
2109
Германия
2363
Малайзия
2424
Филипини
2115
Дания
2362
Мексико
2165
Финландия
2248
Индия
2390
Нова Зеландия
2174
Франция
Допълнителна информация
69BG
Индекс
A
P
Д
A/V SYNC 33
AAC файл 8
AUDIO 31
AUDIO DRC 33
AUDIO SETUP 33
PARENTAL
CONTROL 29, 34
PAUSE MODE 32
PHOTO EFFECT 32
PHOTO INTERVAL 33
B
R
Демонстрация 20
Дискове/файлове,
които могат да се
възпроизвеждат 8
Дистанционно
управление 15
BACKGROUND 33
BASS CUT 45
BLACK LEVEL 32
BLUETOOTH 39
RESET 34, 61
З
S
Заключване за деца 53
Звуков ефект 46
SCREEN SAVER 33
SUBTITLE 24, 31
SYSTEM SETUP 33
К
C
COLOR SYSTEM 19, 32
D
DATA CD 8
DATA DVD 8
DJ EFFECT 46
DOWNMIX 33
DVD VIDEO 8
TRACK SELECTION 33
TV TYPE 32
U
USB памет 22
USB устройства 10, 21, 35
М
Меню за настройка 31
Мултисесиен диск 10
F
V
FM MODE 38
VIDEO SETUP 32
Н
J
W
JPEG файл 8
WMA файл 8
Настройка QUICK 18
Нормално
възпроизвеждане 26
L
X
П
LANGUAGE SETUP 31
Xvid файл 8
M
А
MEDIA MODE 21
MEGA BASS 45
MENU 31
MP3 файл 8
MPEG4 файл 8
MULTI-DISC
RESUME 25, 34
Актуализиране 54
Парти верига 47
Парти светлина 51
Повтарящо
възпроизвеждане 28
Преглед на
информация 30
Панел на дисплея 30
телевизионния
екран 30
Предварително задаване
на станции 39
Прехвърляне USB 34
Аналогово
прехвърляне 37
Изтриване 37
Побитова скорост 34
Прехвърляне
REC1 35, 37
Синхронизирано
прехвърляне 35, 37
N
NFC 14, 42
NFC Easy Connect 42
O
OSD 31
70BG
T
Караоке 50
SCORE MODE 33, 50
VOCAL FADER 50
Управление на
тоналността 50
Език/звук 24
Б
Батерии 18
В
Възпроизвеждане
на програма 27
Възпроизвеждане
от PBC 25
Р
Разбъркано
възпроизвеждане 26
Режим на
енергоспестяване 20
С
Слайдшоу 22
Списък с кодове
на езици 68
Т
Таймер 52
Ч
Часовник 19, 20
Ъ
Ъгли 24
Допълнителна информация
71BG
©2015 Sony Corporation
4-564-681-13(1) (BG)
Download PDF