Sony | MHC-V90DW | Sony MHC-V90DW Мощна аудио система MUTEKI V90DW Други

4-694-848-21(1)
©2017 Sony Corporation
Български
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
ВАЖНО:
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА УСТРОЙСТВО, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО
ТОВА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ („ЛСКП”).
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА УСТРОЙСТВО, ВИЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП.
АКО НЕ ПРИЕМАТЕ УСЛОВИЯТА НА ЛСКП, НЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
УСТРОЙСТВО.
ЛСКП представлява юридическо споразумение между Вас и Sony Corporation
(„SONY”). ЛСКП управлява вашите права и задължения по отношение на софтуера
на SONY и/или нейните лицензодържатели от трети страни (включително
свързаните фирми на SONY) и техните съответни свързани фирми (наричани общо
„ТРЕТИ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ“) за това устройство (аудиоустройството на Sony,
това устройство) заедно с всякакви актуализации/надстройки, предоставени
от SONY и разпечатани, онлайн или друга електронна документация за такъв
софтуер, както и всякакви файлове с данни, създадени от работата на такъв
софтуер (наричан общо „СОФТУЕР“).
Въпреки изложеното по-горе, всеки софтуер от СОФТУЕР, който има отделно
лицензно споразумение с крайния потребител (включително, но не само общ
публичен лиценз на GNU и общ публичен лиценз на Lesser/Library), ще бъде
включен към подобно приложимо отделно лицензно споразумение с крайния
потребител вместо условията на това ЛСКП в степента, нужна от подобно отделно
лицензно споразумение с крайния потребител („ОТДЕЛЕН СОФТУЕР“).
ЛИЦЕНЗ ЗА СОФТУЕРА
СОФТУЕРЪТ е лицензиран, а не се продава. СОФТУЕРЪТ е защитен от законите за
авторските права и от други закони и договори за интелектуалната собственост
и международни договори.
АВТОРСКО ПРАВО
Всички права на собственост в и относно СОФТУЕРА (включително, но не само,
всякакви изображения, снимки, анимация, видео, аудио, музика, текст и „аплети“,
включени със СОФТУЕРА) са собственост на SONY или на една или повече от
ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЦЕНЗ
SONY ви предоставя ограничен лиценз за използване на СОФТУЕРА само във
връзка с това устройство и само за ваша лична употреба без търговска цел. SONY
и ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ изрично запазват всички права на собственост
и интерес (включително, но не само, всички права на интелектуална собственост)
във и относно СОФТУЕРА, които това ЛСКП не Ви предоставят изрично.
ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Не можете да копирате, публикувате, адаптирате, разпространявате, да правите
опит за извеждане на изходния код, да подлагате на обратно конструиране,
декомпилирате или разделяте на съставните му части който и да е СОФТУЕР,
независимо изцяло или частично, или да създавате производни продукти от
СОФТУЕРА, освен ако не са умишлено подпомогнати от СОФТУЕРА. Не можете да
модифицирате или подправяте която и да е функционалност на управление на
цифровите права на СОФТУЕРА. Не можете да пренебрегвате, модифицирате,
осуетявате или заобикаляте която и да е от функциите или защитите на СОФТУЕРА
или механизми, оперативно свързани със СОФТУЕРА. Не можете да разделяте
отделните компоненти на СОФТУЕРА за употреба върху повече от едно
УСТРОЙСТВО, освен ако изрично не сте упълномощени за това от SONY. Не можете
да премахвате, променяте, покривате или заличавате търговски марки или
надписи на СОФТУЕРА. Не можете да споделяте, разпространявате, давате
или вземате под наем, преотстъпвате, възлагате, прехвърляте или продавате
СОФТУЕРА. Софтуерът, мрежовите услуги или други продукти, различни от
СОФТУЕРА, от които зависи производителността на СОФТУЕРА, могат да бъдат
прекъснати или прекратени по преценка на доставчиците (доставчиците на
софтуер, доставчиците на услуги или SONY). SONY и тези доставчици не
гарантират, че СОФТУЕРЪТ, мрежовите услуги, съдържанието или други продукти
ще продължат да бъдат налични или ще работят без прекъсване или промяна.
ОТДЕЛЕН СОФТУЕР И КОМПОНЕНТИ НА ОТВОРЕНИЯ КОД
Въпреки предоставеното от предходния ограничен лиценз вие се съгласявате, че
СОФТУЕРЪТ може да включва ОТДЕЛЕН СОФТУЕР. Определен ОТДЕЛЕН СОФТУЕР
може да се покрива от лицензи на софтуер с отворен код („Компоненти на
отворения код“), което означава, че софтуерните лицензи, одобрени като лицензи
за отворен код от Инициативата за отворен код или всички подобни лицензи,
включително, но не само, всеки лиценз, който като условие за разпространение
на софтуера, лицензиран под подобен лиценз, изисква дистрибуторът да
предостави софтуера наличен във формат с отворен код. Ако се изисква
разкриване, посетете oss.sony.net/Products/Linux или друг свързан със SONY
уебсайт, за да видите списък с приложими КОМПОНЕНТИ НА ОТВОРЕНИЯ КОД,
включвани в СОФТУЕРА от време на време, както и приложимите общи условия,
свързани с употребата им. Тези общи условия могат да бъдат променяни от
приложимите трети страни по всяко време, без да се дължи отговорност към вас.
В рамките на изискваното от лицензите, покриващи ОТДЕЛНИЯ СОФТУЕР,
условията на такива лицензи ще са приложими вместо условията на това ЛСКП. В
рамките на условията на лицензите, приложими към ОТДЕЛНИЯ СОФТУЕР, които
забраняват ограниченията в това ЛСКП по отношение на такъв ОТДЕЛЕН СОФТУЕР,
подобни ограничения не са приложими към този ОТДЕЛЕН СОФТУЕР. В рамките на
условията на лицензите, приложими към компонентите на отворения код, които
изискват SONY да направи предложение да предостави отворения код във връзка
със СОФТУЕРА, се прави такова предложение.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА С МАТЕРИАЛИ С АВТОРСКИ ПРАВА
СОФТУЕРЪТ може да има възможността да бъде използван от Вас за преглед,
съхранение, обработка и/или използване на съдържание, създадено от Вас и/или
трети страни. Подобно съдържание може да е защитено от законите за авторските
права, други закони и договори за интелектуалната собственост и/или
споразумения. Съгласявате се да използвате СОФТУЕР само в съответствие с
всички закони и споразумения, които са приложими към подобно съдържание.
Вие потвърждавате и приемате, че SONY може да предприеме съответните мерки,
за да защити авторските права на съдържание, което е съхранявано, обработвано
или използвано от СОФТУЕРА. Подобни мерки включват, но не се ограничават
само до, броенето на честотата на архивиране и възстановяване чрез определени
функции на СОФТУЕРА, отказването за приемане на молбата Ви за активиране на
възстановяването на данни, както и прекратяването на това ЛСКП в случай на
незаконно използване на СОФТУЕРА от Ваша страна.
УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ
ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЪЩО ТАКА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЗА
УПОТРЕБА СЪС СЪДЪРЖАНИЕ, НАЛИЧНО ЧРЕЗ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ УСЛУГИ ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ („УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ“). ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА И
ТОВА СЪДЪРЖАНИЕ СА ОБЕКТ НА УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА НА ТАЗИ УСЛУГА
ЗА СЪДЪРЖАНИЕ. АКО НЕ ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
СОФТУЕРА ЩЕ ВИ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНО. Вие потвърждавате и приемате, че
определено съдържание и услуги, налични чрез СОФТУЕРА, могат да бъдат
предоставени от трети страни, върху които SONY няма контрол. ИЗПОЛЗВАНЕТО
НА УСЛУГА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ ИЗИСКВА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА. УСЛУГАТА ЗА
СЪДЪРЖАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕКЪСНАТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.
ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ И УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Вие потвърждавате и приемате, че достъпът до определени функции на СОФТУЕРА
може да изискват интернет връзка, за което носите лична отговорност. Освен това
носите лична отговорност за плащането на трети страни на такси, свързани с
интернет връзката Ви, включително, но не само доставчик на интернет услуги или
разноски за време за разговори. Работата на СОФТУЕРА може да е ограничена
или забранена, в зависимост от възможностите, честотния диапазон или
техническите ограничения на интернет връзката Ви. Осигуряването, качеството
и защитата на подобна интернет свързаност са лична отговорност на третата
страна, предоставяща подобна услуга.
ИЗНОС И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ
Вие се съгласявате да спазвате всички приложими ограничения и разпоредби за
износ и повторен износ на региона или държавата, в която се намирате, както и да
не прехвърляте или упълномощавате прехвърлянето на СОФТУЕРА в забранена
държава или по друг начин в нарушение на подобни ограничения или разпоредби.
ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК
СОФТУЕРЪТ не е защитен от грешки и не е проектиран, произведен или
предназначен за употреба или препродажба като оборудване за онлайн контрол
в опасни среди, изискващи безотказна работа, като например работата на ядрени
централи, навигационни или комуникационни системи за летателни апарати,
контрол на въздушния трафик, директни животоподдържащи устройства или
оръжейни системи, при които неизправност в СОФТУЕРА би могла да доведе до
смърт, нараняване или тежки физически увреждания или щети на околната среда
(„ДЕЙНОСТИ С ВИСОК РИСК“). SONY, всяка от ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ
и техните съответни свързани фирми изрично отхвърлят всякаква пряка или
косвена гаранция, отговорност или условие на съответствие за ДЕЙНОСТИТЕ
С ВИСОК РИСК.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА СОФТУЕРА
Вие изрично потвърждавате и приемате, че използването на СОФТУЕРА е на
Ваша собствена отговорност и Вие сте отговорни за използването на СОФТУЕРА.
СОФТУЕРЪТ е предоставен „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ без гаранция, отговорност или
каквито и да са условия.
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ (за целите на този раздел
SONY и всяка от ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат наричани общо
„SONY“) ОТХВЪРЛЯТ ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ ИЛИ
УСЛОВИЯ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SONY НЕ ГАРАНТИРА, НЕ СЪЗДАВА
УСЛОВИЯ И НЕ ИЗКАЗВА ТВЪРДЕНИЯ, ЧЕ (A) ФУНКЦИИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ
В СОФТУЕРА, ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ВИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ БЪДАТ
АКТУАЛИЗИРАНИ, (B) РАБОТАТА НА СОФТУЕРА ЩЕ БЪДЕ ПРАВИЛНА, БЕЗ
НАЛИЧИЕ НА ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЕВЕНТУАЛНИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ,
(C) СОФТУЕРЪТ НЯМА ДА ПОВРЕДИ ДРУГ СОФТУЕР, ХАРДУЕР ИЛИ ДАННИ,
(D) СОФТУЕР, МРЕЖОВИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРНЕТ) ИЛИ ПРОДУКТИ
(РАЗЛИЧНИ ОТ СОФТУЕРА), ОТ КОИТО ЗАВИСИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА
СОФТУЕРА, ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ НАЛИЧНИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ
БЕЗ МОДИФИКАЦИИ И (E) ОТНОСНО УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕГОВАТА ПРАВИЛНОСТ,
ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ДРУГИ.
УСТНАТА ИЛИ ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ, ДАВАНИ ОТ SONY
ИЛИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН НЕИН ПРЕДСТАВИТЕЛ, НЕ СЪЗДАВАТ ГАРАНЦИЯ,
ОТГОВОРНОСТ ИЛИ УСЛОВИЕ И ПО НИКАКЪВ НАЧИН НЕ УВЕЛИЧАВАТ ОБХВАТА
НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ. АКО СОФТУЕРЪТ Е ДЕФЕКТЕН, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ
РАЗХОДИ ПО НУЖНОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА.
НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ
СЕ ГАРАНЦИИ И ТЕЗИ ИЗКЛЮЧВАНИЯ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.
ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
SONY И ВСЯКА ОТ ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ (За целите на този раздел SONY
и всяка от ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ ще бъдат наричани общо „SONY“)
НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ВЪЗ
ОСНОВА НА НАРУШАВАНЕТО НА КОЯТО И ДА Е ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ,
НА НАРУШАВАНЕТО НА ДОГОВОР, НА НЕБРЕЖНОСТ, НА ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ
ИЛИ НА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, СВЪРЗАНА СЪС СОФТУЕРА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ПРОИЗТЕКЛИ ОТ ЗАГУБА НА
ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ
КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН С НЕГО ХАРДУЕР, ВРЕМЕ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ТЯХ Е БИЛ УВЕДОМЕН
ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ВЪВ ВСЕКИ СЛУЧАЙ ЦЯЛАТА ИМ ОБЩА
ОТГОВОРНОСТ ПО СИЛАТА НА КОЯТО И ДА Е КЛАУЗА НА НАСТОЯЩОТО ЛСКП ЩЕ
БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ДЕЙСТВИТЕЛНО ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ЗА ТОВА УСТРОЙСТВО.
НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО
НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ И ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ
ОГРАНИЧАВАНЕ НЯМА ДА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.
СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ,
ДАННИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ЗАЩИТА НА ДАННИ
Вие потвърждавате и приемате, че SONY и свързаните й фирми, партньори и
агенти могат да четат, събират, прехвърлят, обработват и съхраняват определена
информация от СОФТУЕР, включително, но не само, информация относно
(i) СОФТУЕРА и (ii) софтуерните приложения, съдържанието и периферните
устройства, които взаимодействат с вашето УСТРОЙСТВО и СОФТУЕРА
(„Информация“). Информацията включва, но не само: (1) уникални идентификатори,
свързани с вашето УСТРОЙСТВО и компонентите му; (2) производителността на
УСТРОЙСТВОТО, СОФТУЕРА и техните компоненти; (3) конфигурацията на вашето
УСТРОЙСТВО, СОФТУЕРА и софтуерните приложения, съдържанието и периферните
устройства, които взаимодействат с УСТРОЙСТВОТО и СОФТУЕРА; (4) употребата и
честотата на употреба на функциите на (x) СОФТУЕРА и (y) софтуерните приложения,
съдържанието и периферните устройства, които взаимодействат със СОФТУЕРА;
и (5) данни за местоположение, както е посочено по-долу. SONY и свързаните й
фирми, партньори и агенти може да използват и предоставят информация, която
е обект на приложимите закони, за да подобрят продуктите и услугите си или за да
предоставят продукти или услуги на вас. Подобна употреба включва, но не само:
(a) администрирането на функционалностите на СОФТУЕРА; (b) да подобри,
обслужи, актуализира или надстрои СОФТУЕРА; (c) подобряването, развиването и
разширяването на текущите и бъдещите продукти и услуги на SONY и други страни;
(d) да ви предостави информация за продуктите и услугите, предлагани от SONY
и други страни; (e) спазването на приложимите закони или разпоредби; и (f) в
посочените рамки да ви предостави услуги, базирани на местоположение на
SONY и други страни, както е посочено по-долу. В допълнение SONY си запазва
правото да използва информацията, за да защити себе си и трети страни от
незаконни, престъпни или вредни действия.
Определени услуги, достъпни чрез СОФТУЕРА, може да разчитат на информация
за местоположение, включително, но не само, географското местоположение на
УСТРОЙСТВОТО. Вие потвърждавате, че за целите за предоставяне на подобни
услуги SONY, ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ или техните партньори може да
събират, архивират, обработват и използват тези данни за местоположение, и
тези услуги за тях са валидни декларациите за поверителност на SONY или трета
страна. Като използвате такива услуги, вие се съгласявате, че сте прегледали
декларациите за поверителност, приложими към такива услуги, и се съгласявате
на такива дейности.
SONY и свързаните й фирми, партньори и агенти няма умишлено да използват
информацията, за да идентифицират лично собственика или потребителя на
СОФТУЕРА без ваше знание или съгласие. Употребата на информацията ще бъде
съобразно декларациите за поверителност на SONY или трети страни. Свържете
се с приложимия адрес за контакт за всеки регион или държава за текущата
декларация за поверителност на SONY.
Свържете се с приложимите трети страни за декларации за поверителност,
свързани с идентифицираща и друга информация, която предоставяте, когато
използвате или осъществявате достъп до софтуер или услуги на трети страни.
Информацията може да бъде обработена, съхранена или прехвърлена към SONY,
свързаните й фирми или агенти, които се намират в държави извън вашата.
Защитата на данните и законите за поверителност на информацията в определени
държави може да не предлагат същото ниво на защита като във вашата държава
и може да имате по-малко законови права, свързани с информацията, която е
обработена и съхранена в или прехвърлена към тези държави. SONY ще положи
основателни усилия, за да направи съответните технически и организационни
стъпки, за да предотврати неупълномощен достъп или разкриване на информация,
но не гарантира, че това ще премахне риска от неправилната употреба на тази
информация.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНА АКТУАЛИЗАЦИЯ
От време на време SONY или ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ може автоматично
да актуализират или модифицират СОФТУЕРА, включително, но не само, за
целите на подобрението на функциите за защита, коригирането на грешки
и подобрението на функции по същото време, по което вие работите с това
устройство със сървърите на SONY или ТРЕТИТЕ СТРАНИ-ДОСТАВЧИЦИ. Подобни
актуализации или модификации може да изтрият или променят естеството на
функциите или други аспекти на СОФТУЕРА, включително, но не само, функции,
на които разчитате. Вие потвърждавате и приемате, че подобни действия може
да възникнат по преценка на SONY и че SONY може да уговори продължителната
употреба на СОФТУЕРА при инсталация от Ваша страна и приемане на подобна
актуализация или модификация. Всякакви актуализации/модификации ще се
считат, че са и ще представляват част от СОФТУЕРА за целите на това ЛСКП.
Приемайки това ЛСКП, Вие се съгласявате на такава актуализация/модификация.
ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ОТКАЗВАНЕ ОТ ПРАВО, ДЕЛИМОСТ
ЛСКП и декларацията за поверителност на SONY, всяко едно от които се изменят и
модифицират от време на време, заедно съставляват цялото споразумение между
Вас и SONY по отношение на СОФТУЕРА. Неуспехът на SONY да упражни или
приложи всяко право или клауза от това ЛСКП не представлява отказване от
подобно право или клауза. Ако някоя част от това ЛСКП е невалидно, незаконно
или неприложимо, тази клауза ще бъде приложена в максималния си разрешен
размер, за да запази смисъла на това ЛСКП и другите части остават в пълна сила
и ефект.
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ
Конвенцията на Обединените нации относно договорите за международна
продажба на стоки не е приложима към това ЛСКП. Това ЛСКП ще бъде уреждано
спрямо законите на Япония, без да се вземат предвид противоречия на законови
разпоредби. Всеки спор, произтичащ от настоящото ЛСКП, ще бъде разглеждан
изключително от окръжния съд на Токио в Япония и страните с настоящото дават
съгласието си за това.
ВАЛИДНИ ПО СПРАВЕДЛИВОСТ МЕРКИ
Независимо от всичко, твърдящо обратното в това ЛСКП, Вие потвърждавате
и приемате, че всяко нарушение или несъответствие с това ЛСКП ще причини
непоправими вреди на SONY, за което паричните обезщетения не са приложими,
и се съгласявате с това SONY да получи всякакво съдебно или валидно по
справедливост обезщетение, което SONY счете за нужно или уместно за такива
обстоятелства. SONY може и да предприеме законни и технически мерки, за да
предотврати нарушаването му и/или да приложи това ЛСКП, включително, но не
само, незабавно прекратяване на Вашата употреба на СОФТУЕРА, ако SONY счита
по своя преценка, че нарушавате или възнамерявате да нарушите това ЛСКП.
Тези мерки са в допълнение към всякакви други мерки, които SONY може да
има право да предприеме по закон, по валидност на справедливост или по
силата на договор.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Без това да засяга другите й права, SONY може да прекрати това ЛСКП, ако
не спазвате някои от условията му. В случай на прекратяване вие трябва да:
(i) прекратите употребата му и да унищожите всички копия на СОФТУЕРА;
(ii) спазвате изискванията на секцията по-долу, озаглавена „Вашите
отговорности за акаунта“
ИЗМЕНЕНИЕ
SONY ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА ДА ИЗМЕНЯ УСЛОВИЯТА НА
ТОВА ЛСКП, КАТО ПУБЛИКУВА ИЗВЕСТИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН УЕБСАЙТ НА
SONY, ЧРЕЗ ИМЕЙЛ ИЗВЕСТИЕ КЪМ ИМЕЙЛ АДРЕС, ПРЕДОСТАВЕН ОТ ВАС, ЧРЕЗ
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЦЕС, В КОЙТО ПОЛУЧАВАТЕ
АКТУАЛИЗАЦИИ/НАДСТРОЙКИ ИЛИ ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЗАКОННО ПРИЕТИ
ФОРМИ НА ИЗВЕСТИЕ. Ако не сте съгласни с изменението, трябва незабавно да
се свържете със SONY за инструкции. Ако продължите да използвате СОФТУЕРА
след датата на влизане в действие на такова известие, това ще се счита като
съгласие от Ваша страна да се обвържете с изменението.
ТРЕТИ СТРАНИ-БЕНЕФИЦИЕНТИ
Всяка ТРЕТА СТРАНА-ДОСТАВЧИК е изрично предназначен бенефициент на трета
страна и има правото да прилага всяка разпоредба от това ЛСКП по отношение
на СОФТУЕРА на тази страна.
ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЗА АКАУНТА
Ако върнете УСТРОЙСТВОТО на мястото на покупка, ако продадете или
прехвърлите по какъвто и да е начин УСТРОЙСТВОТО си, или ако това ЛСКП се
прекрати, ваша отговорност е да изтриете всички акаунти, които може да сте
установили на УСТРОЙСТВОТО или към които има достъп от това УСТРОЙСТВО.
Вие носите лична отговорност за поддържането на поверителността на всички
акаунти, които имате със SONY ИЛИ трети страни, и всички потребителски имена
и пароли, свързани с УПОТРЕБАТА на УСТРОЙСТВОТО ОТ ВАША СТРАНА.
Ако имате въпроси относно това ЛСКП, можете да се свържете със SONY, като
пишете на SONY на приложимия адрес за контакт за всеки регион или държава.
Авторско право © 2012 Sony Corporation.
Download PDF

advertising