Sony | MHC-EC77 | Sony MHC-EC77 Инструкции за експлоатация

ВНИМАНИЕ
Основни операции
Предупреждаваме ви, че всякакви промени или
модификации, които не са изрично одобрени в това
ръководство, могат да попречат на нормалната
работа с този продукт.
Мини Hi-Fi
Компонентна Аудио Система
Инструкции за експлоатация
Моделът и серийният номер се намират от задната страна на устройството. Запишете серийния номер
на мястото, указано по-долу. Използвайте тези номера, когато ви се налага да се обаждате на дилъра на
Sony относно този продукт.
Модел № ...................... Сериен номер.................................
За да добавите звуков ефект
За да
Натиснете
Възпроизведете
DSGX 8 на устройството.
по-динамичен звук
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Зададете звуковия ефект
EQ 8 .
ВНИМАНИЕ
Използването на този уред с оптични инструменти
може да доведе до нараняването на очите и проблеми
със зрението.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или влага.
Не изхвърляйте батерията в
обикновени контейнери за смет.
Изхвърлете я като химичен отпадък
на определените за това места.
За да предотвратите пожар, не покривайте
устройството с вестници, покривки, пердета и др.
Не поставяйте запалени свещи върху устройството.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
поставяйте върху устройството предмети, пълни с
течност - например вази.
Инсталирайте системата така, че в случай на проблем
захранващият кабел да може да бъде изключен незабавно.
Не поставяйте устройството в затворени
пространства, като например лавици или вградени
шкафове.
Това устройство е
класифицирано като продукт
CLASS 1 LASER. Етикетът
се намира от задната външна
страна на устройството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Това оборудване е тествано и отговаря на
изискванията на клас В цифрови устройства, които
са в съответствие с Част 15 от FCC правилата. Тези
ограничения са създадени, за да ограничават евентуални
нежелани вмешателства, когато инсталирате
устройството в жилищно помещение. Това оборудване
генерира, използва и може да излъчва радио-честотна
енергия, и ако не е инсталирано в съответствие с
инструкциите, може да доведе до нежелано въздействие
в радио комуникациите. Въпреки това, не съществува
гаранция, че дори при акуратна инсталация няма да се
получи подобно вмешателство. Ако това оборудване
причини подобни подобни нежелани влияния върху
радио или телевизионното приемане, които могат
да бъдат установени при включване и изключване на
оборудването, потребителят може да извърши едно
от следните действия, за да се опита да ограничи и
премахне нежеланото влияние:
- Да ре-ориентира посоката на антената или да
промени местоположението й.
- Да увеличи разстоянието между оборудването и
приемника.
- Да свърже оборудването в контакт, различен от
този, в който е включен приемникът.
- Да се консултира с продавача на устройството
или с радио-телевизионен техник.
* Овен за модела за Северна Америка.
Изберете CD функция.
Натиснете CD на устройството за дистанционно управление (или неколкократно натиснете FUNCTION) 4 .
За да прекъснете автоматичното сканиране
Поставете диск.
За да настроите станция със слаб сигнал
Натиснете (отваряне/затваряне) 9 на устройството и поставете диска с етикета нагоре в шейната
за диска. Плъзнете шейната на диска с пръст, както е
показано по-долу, за да заредите допълнителен диск.
За да затворите шейната на диска, отново натиснете
(отваряне/затваряне) 9 на устройството.
Не натискайте насила с пръсти шейната на диска, за да
я затворите, защото това може да причини неизправност и да повреди устройството.
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват с компакт диск (CD)
стандарта. Напоследък някои музикални компании
произвеждат дискове, кодирани посредством
технологиите за защита на авторското право. Моля,
обърнете внимание, че някои от тези дискове не
съответстват с компакт диск стандарта и не могат
да бъдат възпроизвеждани на това устройство.
MPEG-Layer 3 технологията за аудио кодиране е
лицензирана от Fraunhofer IIS и Thomson.
Преди да използвате системата
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
(възпроизвеждане) (или CD
(възпроизвеждане/пауза) на устройството) 4 .
За да смените други дискове по време на възпроизвеждане, натиснете DISC SKIP/EX-CHANGE 11 на устройството.
Натиснете
(пауза) на устройството за дистанц.
управл. (или CD
на устройството)
4 . Натиснете отново, за да възстановите възпроизвеждането.
Спрете възпроизв. (стоп) 5 .
Извадете всички дискове, за да защитите CD механизма.
Антени
FM водеща антена (Изтеглете я хоризонтално.)
АМ кръгова антена
Забележки за използване на устройството за
дистанционно управление
Поставете субуфера във вертикална позиция, за да
постигнете по-добро пресъздаване на басите.
Препоръчваме ви да поставите субуфера:
- на пода, където получаването на резонанс е малко
вероятно.
- поне на няколко сантиметра от стената.
- далеч от центъра на стаята или, за да
предотвратите спиране на разпространението на
вълните, поставете етажерка до стената.
Крачета на високоговорителите
Прикрепете приложените крачета към дъното на предните
високоговорители и субуфера, за да ги стабилизирате и да
предотвратите падането им.
Селектор на напрежението
За моделите със селектор на напрежението, задайте
VOLTAGE SELECTOR към местното напрежение.
* За модела за Саудитска Арабия:
120 – 127 V/220-240 V/ NO OPERATION
Високоговорители
Субуфер
(само за MHC-GX99)
При нормална работа батериите трябва да издържат около 6
месеца.
Не смесвайте стари с нови батерии, а също и батерии от
различни видове.
Ако няма да използвате устройството за дистанционно
управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да
предотвратите повреда вследствие от протичане на батериите или корозия.
Устройствата с инсталирани батерии не бива да бъдат
излагани на прекомерна горещина, като например на слънце, огън
или подобни.
Субуфер (само за MHC-GX99)
Поставете антените след като сте открили кое е найподходящото им местоположение; насочете ги така, че да
получите добро приемане.
За да предотвратите появата на шум, поставете
антените далеч от кабелите на високоговорителите и
захранващия кабел.
Вкарайте само
оголената
част на кабела.
Свържете субуфера към
жака SUBWOOFER OUT
като използвате
кабела на субуфера
(приложен
в комплекта).
Предни високоговорители:
4 крачета за всеки
високоговорител.
Десен
високоговорител
(високочестотен)
Субуфер: 4 крачета
(само за MHC-GX99)
(преминаване напред/назад) на
устройството за дистанционно управление (
на устройството) 5 .
Намерите определена точка от
записа или файла
Задръжте натиснат
(превъртане назад/напред) 5 по време на въз
произвеждане и отпуснете бутона в
желаната от вас точка.
2 Изберете режим за настройка на часовника.
За да промените режима на възпроизвеждане
17
Натиснете CLOCK/TIMER SET на устройството
за дистанционно управление. Ако настоящият режим се
появи на дисплея, неколкократно натиснете
5 на устройството за дистанционно управление, за да
изберете “CLOCK”, след това натиснете ENTER 18 на
устройството за дистанционно управление.
3 Задайте времето.
5 на устройствоНеколкократно натиснете
то за дистанционно управление, за да настроите часа,
след това натиснете ENTER 18 на устройството за
дистанционно управление.
Използвайте същата процедура,за да настроите минутите.
Настройките за часовника се отменят, когато изключите захранващия кабел или ако захранването прекъсне.
Избор на музикален източник
Натиснете следните бутони (или неколкократно натиснете FUNCTION 4 ).
Неколкократно натиснете PLAY MODE 6 докато плейърът е спрян. Можете да изберете нормален режим на възпроизвеждане (не се извежда индикация за всички дискове
или “1 DISC” за един диск, или “ ” за всички МР3 файлове
в папка на диска), разбъркано възпроизвеждане (“SHUF” за
разбъркано възпроизвеждане на всички дискове, “1 DISC
SHUF” за разбъркано възпроизвеждане на записите на един
диск или “
SHUF*” за разбъркано възпроизвеждане на
папка) или програмно възпроизвеждане (“PGM”).
*Когато възпроизвеждате CD-DA диск,
(SHUF) възпроизвеждането извършва същата операция като 1 DISC (SHUF) възпроизвеждането.
Забележки за повторно възпроизвеждане
Всички записи или файлове на диска се възпроизвеждат
неколкократно до 5 пъти.
Не можете да изберете едновременно “REP” и “SHUF” (разбъркано възпроизвеждане на всички дискове).
“REP1” показва, че един запис или файл се повтаря, докато не
отмените възпроизвеждането.
Забележки за възпроизвеждане на МР3 дискове
Натиснете
CD 4 на устройството за дист. управление.
TUNER/BAND 4 .
Касетофон1) TAPE 4 на устройството за дист. управление.
Компонент2) FUNCTION неколкократно (или AUDIO
(свързан чрез IN 3) на устройството за дистанционно
аудио кабел) управление) 4 , докато се появи индикация
“AUDIO IN”.
Тунер
Десен
високоговорител
(нискочестотен)
Едноцветен (син/ )
Ляв високоговорител (високочестотен)
Едноцветен (сив/ )
Едноцветен (червен/ )
Стенен контакт
Изберете запис
или файл
Настройка на часовника
1 Включете системата.
Натиснете
(включване/готовност) 1 .
CD
Свържете захранващия кабел към
мрежата от 220 V.
Ако щекерът не може да влезе в
контакта, отстранете приложения
адаптер (единствено за моделите,
които имат адаптер).
Изберете папка на
МР3 диск
Изберете повторно неколкократно REPEAT 6 на
възпроизвеждане
устройството за дистанционно
управление докато се появи индикация “REP” или “REP1”.
За да изберете
Захранване
Едноцветен (черен/ )
Ляв високоговорител (нискочестотен)
(стоп) 5 .
Ако индикацията “TUNED” не се появи и сканирането
не спре, неколкократно натиснете TUNING MODE 6
докато се появи индикация “MANUAL” и неколкократно натиснете +/- на устройството за дистанционно
управление (или TUNING + или 5 на устройството), за да
настроите желаната станция.
За да намалите смущенията на слаби FM стерео
станции
За да изключите стерео приемането, неколкократно
натиснете FM MODE 6 на устройството за дистанционно управление докато се появи индикация “MONO”.
1)
Освен за модела за Северна Америка.
Ако компонентът притежава функцията AVLS (система за
автоматично ограничаване на силата на звука) или BASS BOOST,
изключете тези функции, за да предотвратите смущения в звука
на високоговорителите.
3)
Единствено за модела за Северна Америка.
2)
Изберете функцията за възпроизвеждане на касети.
Натиснете TAPE на устройството за дистанционно
управление (или неколкократно натиснете FUNCTION
на устройството) 4 .
Заредете касета
(стоп/изваждане) 3 на устройството
Натиснете
и заредете касетата в държача. За да предотвратите
увреждане на касетата във вътрешността на дека се
уверете, че лентата не е прегъната.
Изберете диск
Ако дискът е спрян, натиснете DISC SKIP на устройството за дистанционно управление (или DISC
SKIP/EX-CHANGE на устройството) 11 . За да смените
диск по време на друга функция, натиснете DISC 1 - 3 10
на устройството.
За да
Въведете режим
на пауза
Когато пренасяте системата
Само за MHC-EC55
Натиснете
Възпроизвеждане на касета (освен за
модела за Северна Америка)
Плъзнете и свалете капачето на отделението за батериите 19 , след това заредете две R6 (размер АА) батерии
(приложени в комплекта). Поставете първо страната ,
като се съобразявате с поляритета.
След като се появи индикация ”LOCK”, изключете кабела
на захранването.
Настройте желаната станция.
Натиснете +/- на устройството за дистанционно управление (или TUNNING + или - на устройството) 5 .
Когато станцията е настроена, сканирането автоматично спира и след това на дисплея се появяват
индикациите “TUNED” и “STEREO” (само за FM стерео
програми).
Възпроизвеждане на CD/MP3 диск
Използване на устройството за дистанционно
управление
4 на устройството
Задръжте натиснат бутона CD
и натиснете
/ 1 докато се изведе индикация “STANDBY”.
Изберете режим на настройка.
Неколкократно натиснете TUNING MODE 6 докато
на дисплея се появи индикация “AUTO”.
* За да регулирате изходното ниво на звука на субуфера, завъртете
SUBWOOFER LEVEL в долната част на субуфера. След като
веднъж сте направили настройките, общото ниво на звука може
да бъде регулирано като използвате VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление (или ако завъртите контролера
VOLUME на устройството) 14 .
Музикални дискове, кодирани с помощта на
технологиите за защита на авторското
право
Свързване на системата
Изберете “FM” или “АМ”.
Неколкократно натиснете TUNER/BAND 4 .
Натиснете SUBWOOFER ON/OFF в долната част на
субуфера докато индикаторът на субуфера светне.
Не запазвайте записи, файлове или ненужни папки, различни от
MP3, на диск, който ще бъде използван за МР3 слушане.
Папки, които не съдържат MP3 аудио записи, се пропускат.
МР3 аудио записите се възпроизвеждат в реда, в който са
записани на диска.
Системата може да възпроизвежда само МР3 записи с разширение “.MP3”.
Ако на диска има файлове с разширение “.МР3”, но те не са МР3
файлове, устройството може да възпроизведе шум и да се
повреди.
Максимален брой:
- сесии за зареждане за един диск: 10.
- папки: 150 (включително основната папка).
- МР3 файлове: 255.
- МР3 файлове и папки, които се съдържат на един диск: 300.
- нива ( за структура на файлове): 8.
Съвместимостта с всички МР3 кодиращи/записващи софтуери,
записващи устройства и носители не е гарантирана. Несъвместимите дискове могат да произведат шум, да прекъснат звука
или изобщо да не се възпроизведат.
Започнете възпроизвеждане.
Натиснете
(възпроизвеждане) 3 на устройството.
За да
Въведете режим
на пауза
Натиснете
(пауза) 3 на устройството. Натиснете бутона отново, за да възстановите възпроизвеждането.
Спрете възпроизв.
(стоп/изваждане) на устройството.
3
Превъртите бързо
назад или напред*
на устройството.
* Уверете се, че сте натиснали
(стоп/изваждане) 3 на устройството след като касетата е превъртяна докрай.
Забележка
Не изключвайте системата по време на възпроизвеждане или
запис.
Смяна на дисплея
За да
Промените
информацията
на дисплея*
Натиснете
DISPLAY -- неколкократно, докато
системата е включена.
Промените режима
DISPLAY -- неколкократно, когана дисп. (вижте по-долу) то системата е изключена.
* Например, вие можете да преглеждате информация за CD/MP3
диск, като например запис или номер на записа, или име на папката
по време на нормално възпроизвеждане, или общо време за възпроизвеждане, докато плейърът е спрян.
Системата предлага следните режими на извеждане.
Режим на дисплея
Когато системата е изключена 1),
Режим на пестене
Дисплеят е изключен, за да запази
на енергия 2)
захранването. Таймерът и часовникът продължават да работят.
Часовник 3)
Използване на допълнително аудио
оборудване
За да свържете допълнителни слушалки
Свържете слушалките към жака PHONES 12 на устройството.
За да свържете допълнително устройство
Слушане на радио
Включване на субуфера (само за MHC-GX99)
Забележка за двустранни дискове (DualDisc)
Двустранните дискове са продукт, който съдържа
DVD записан материал от едната страна и цифров
аудио материал от другата. Въпреки това, тъй като
страната с аудио материала не е съвместима с Compact
Disc (CD) стандарта, възпроизвеждането на този
продукт не е гарантирано.
Ако дискът започва със CD-DA (или МР3) сесия, той се разпознава като CD-DA (или МР3) диск и възпроизвеждането продължава, докато не се разпознае друга сесия.
Диск със смесен CD формат се разпознава като CD-DA (аудио)
диск.
Натиснете VOLUME +/- на устройството за дистанционно управление (или завъртете контролера VOLUME на
системата) 14 .
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да
се получат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Бележка на потребителя
Забележки за възпроизвеждането на мултисесийни дискове
Настройка на силата на звука
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи
разделителна система за отпадъци)
BG
Настройка на звука
Извежда се часовникът.
1)
Индикаторът STANDBY -- на устройството светва, когато
системата е изключена.
2)
Не можете да зададете часовника в режим на пестене на енергия.
3)
Дисплеят на часовника автоматично преминава в режим на
пестене на енергия след 8 секунди.
Забележки за информацията на дисплея
Символи, които не могат да се извеждат, се изписват като “_”.
Не се извежда следната информация:
- общото времетраене на МР3 диск.
- оставащото време за възпроизвеждане на МР3 файл.
Не се извежда правилно следната информация:
- времето за възпроизвеждане на МР3 файлове, кодирани с
помощта на VBR.
- имената на папките и файловете, които не са според формата
с разширение ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet в разширението.
Извежда се следната информация:
- общото време за възпроизвеждане за CD-DA диск, когато режимът на възпроизвеждане е “1 DISC”.
- оставащото време за възпроизвеждане на запис.
- ID3 tag информацията за МР3 файлове, когато се използва ID3
версия 1 и версия 2 (дисплеят с ID3 информацията, версия 2 е
с приоритет, когато използвате версия 1 и 2 за един и същи
МР3 запис).
- до максимум 15 символа за ID3 tag информация, когато използвате главни букви (А до Z), цифри (0 до 9) и символи
(‘<>*+,-/@[\]_).
Свържете допълнителен аудио компонент към жака
AUDIO IN 13 на устройството, като използвате
аналогов аудио кабел (не е приложен в комплекта).
Намалете силата на звука на системата и изберете
функцията AUDIO IN.
Други операции
Запис на касета (освен за модела за
Северна Америка)
Проблеми и тяхното отстраняване
Използвайте само касети TYPE I (нормални).
Създаване на ваша собствена програма
(Програмно възпроизвеждане)
Използвайте бутони на устройството за дистанционно
управление, за да създадете ваша собствена програма.
Натиснете CD 4 , за да изберете CD функция.
Докато плейърът е спрян неколкократно натиснете
PLAY MODE 6 докато се появи индикация “PGM”.
Натиснете DISC SKIP 11 , за да изберете диск.
Неколкократно натиснете
(или
на
устройството) -- докато се появи желаният номер на
записа.
Когато програмирате MP3 файлове, неколкократно
натиснете
+/- 7 , за да изберете желаната папка, и
след това изберете желания файл.
Избран запис или номер на файл
Общо време за възпроизвеждане
на избрания запис
Натиснете ENTER 18 , за да прибавите записа или файла
към програмата.
Повторете стъпки от 3 до 5, за да програмирате
допълните записи или файлове, като максимум можете
да програмирате до 25 записа или файла.
За да възпроизведете вашата програма от записи или файлове, натиснете
(или CD
на устройството) 4 .
Програмата ще се възпроизвежда докато не отворите
отделението за диска. За да възпроизвеждате отново
същата програма, изберете CD функция и натиснете
(или CD
на устройството) 4 .
За да отмените програмното възпроизвеждане
Докато плейърът е спрян неколкократно натиснете PLAY
MODE 6 докато индикацията “PGM” изчезне.
За да изтриете последния запис или файл от програмата
Натиснете CLEAR 20 на устройството за дистанционно
управление докато плейърът е спрян.
За да прегледате информацията за програмата, като
например общия брой на записите в програмата
Неколкократно натиснете DISPLAY 15 .
Настройка на радио станции
Можете да настроите вашите любими радио станции и
да ги възпроизвеждате като избирате съответния номер
за станция.
Задайте желаната станция (вижте “Слушане на радио”).
Натиснете TUNER MEMORY 6 на устройството за
дистанционно управление.
Номер на станцията
Можете да записвате участъците, които харесвате, от
музикален източник, включително свързан аудио компонент.
Използвайте бутоните на устройството, за да записвате
на касета.
Заредете касета за запис в държача като поставите
страната, върху която желаете да записвате, нагоре.
Подгответе източника за запис.
Изберете желания източник за запис.
Поставете диска, който желаете да запишете, и натиснете DISC SKIP/EX-CHANGE 11 , за да изберете диска.
Когато записвате папка от MP3 диск, неколкократно
натиснете PLAY MODE 6 , за да изберете , след това
неколкократно натиснете
+/- 7 , за да изберете
желаната папка.
За да записвате само любимите си записи или MP3 файлове в желан от вас ред, извършете стъпки от 2 до 5 в
“Създаване на ваша собствена програма”.
Започнете записа.
Натиснете (запис) 3 , след това започнете възпроизвеждането на желания източник за запис.
Дискът се възпроизвежда автоматично след 10 секунди.
Ако съществува шум, докато записвате от тунера,
насочете антената в друга посока, за да намалите
смущенията.
Не можете да слушате други източници докато записвате.
За да спрете записа
Натиснете
.
Съвет
Препоръчваме ви да натиснете първо 3 и след това да нати3 , за да предотвратите записа на смущения, когато
снете
спирате записа.
Използване на таймерите
Системата предлага 2 функции с таймер. Ако използвате и
двата таймера, таймерът за заспиване е с приоритет.
Таймер за заспиване:
Можете да заспивате на музика. Тази функцията работи,
дори когато не сте сверили часовника.
Неколкократно натиснете SLEEP 21 на устройството за
дистанционно управление. Ако изберете “AUTO”, системата автоматично се изключва след като настоящият диск
или касета свършат или след 100 минути.
Ако в настроеното време касетъчният дек все още възпроизвежда или записва, системата се изключва след като
касетъчният дек спре работа.
Таймер за възпроизвеждане:
Можете да се събуждате от CD или тунера в настроено
от вас време.
Използвайте бутоните на устройството за дистанционно управление, за да контролирате таймера за възпроизвеждане.
Уверете се, че сте сверили часовника.
Подгответе източника на звук.
Подгответе източника за звук и след това натиснете
VOLUME +/- 14 , за да регулирате силата на звука.
За да започнете от определен запис на диска или MP3
файл, създайте ваша собствена CD програма.
Натиснете CLOCK/TIMER SET 17 .
Неколкократно натиснете +/- (или TUNNING + или
5 на устройството), за да изберете желания номер на
станция.
Ако има вече зададена друга станция на съответния
номер, станцията се заменя от новата станция.
Натиснете ENTER 18 на устройството за дистанционно управление.
Повторете стъпки от 1 до 4, за да запазите и други
станции.
Можете да настроите до 20FM и 10 AM станции.
Настроените станции се запазват за около половин
ден дори да изключите кабела на захранването или ако
токът да спре.
За да изведете настроените радио станции, неколкократно натиснете TUNNING MODE 6 докато се появи индикацията “PRESET” и след това неколкократно
натиснете +/- (или TUNNING + или - на устройството)
5 , за да изберете желания номер на станцията.
5 , за да изберете
Неколкократно натиснете
“PLAY” и след това натиснете ENTER 18 .
На дисплея се появява индикация “ON TIME” и индикацията за час започва да мига.
Задайте времето за започване на възпроизвеждането.
5 , за да зададете
Неколкократно натиснете
часа и след това натиснете ENTER 18 .
Индикацията за минутата мига. Използвайте процедурата по-горе, за да зададете минутите.
Използвайте същата процедурата като описаната
в стъпка 4, за да зададете времето, в което да спре
възпроизвеждането.
Изберете източника на звук.
5 докато се появи
Неколкократно натиснете
желаният източник на звук; след това натиснете
ENTER 18 . Дисплеят показва настройките на таймера.
1 , за да изключите системата.
Натиснете
Ако в зададеното време системата е включена, таймерът за възпроизвеждане няма да сработи.
За да включите или проверите таймера отново
Натиснете CLOCK/TIMER SELECT 17 , неколкократно
5 докато се изведе индикацията
натиснете
“PLAY SEL” и след това натиснете ENTER 18 .
За да отмените таймера
Повторете същата процедура като по-горе описаната,
докато се появи индикация “OFF”; след това натиснете
ENTER 18 .
За да промените настройката
Започнете отново от стъпка 1.
Съвет
Настройката на таймера за възпроизвеждане остава активна
докато не я отмените ръчно.
Уверете се, че захранващият кабел и кабелите на високоговорителите са правилно и здраво свързани.
Открийте проблема в списъка с проблеми по-долу и
предприемете съответните мерки за отстраняването
му.
Ако проблемът продължава дори след като сте извършили описаните по-горе процедури, свържете се с найблизкия сервиз на Sony.
Ако индикаторът STANDBY мига
Незабавно изключете захранващия кабел и проверете
за следното.
Ако вашата система има селектор за напрежението,
проверете дали той е зададен в правилна позиция.
След като индикаторът STANDBY 16 на устройството спре да мига, свържете отново захранващия кабел и
включете системата. Ако индикаторът все още
мига, свържете се с най-близкия сервиз на Sony.
Общи характеристики
Системата не се включва.
Проверете дали захранващият кабел е включен.
Проверете дали селекторът на напрежението е зададен
в правилна позиция. Възможно е моделите за Саудитска
Арабия да не се включат, ако селекторът на напрежението е зададен в положение NO OPERATION.
Не се чува звук.
Проверете дали кабелите + и – на високоговорителите
не са дали на късо.
Проверете дали използвате единствено приложените
високоговорители.
Проверете дали вентилационните отвори от задната
страна на системата са блокирани с нещо.
Звукът идва от един канал или силата на звука от левия и
десния високоговорител не е балансирана.
Поставете високоговорителите симетрично.
Свържете приложените високоговорители
Появява се жужене или шум.
Преместете системата далеч от източника на шум.
Свържете системата към различен контакт.
Поставете противошумов филтър (продава се отделно) към линията на захранването.
Устройството за дистанционно управление не работи.
Отстранете всички препятствия между устройството за дистанционно управление и сензора 2 на устройството и поставете системата по-далеч от флуоресцентното осветление.
Насочете устройството за дистанционно управление
към датчика на системата.
Приближете устройството за дистанционно управление до системата.
CD/МР3 плейър
Звукът прескача или дискът не се възпроизвежда.
Почистете диска и го сменете.
Преместете системата на място, което не е подложено
на вибрации (например на стабилна поставка).
Преместете високоговорителите далеч от системата
или ги поставете на отделни поставки. Когато слушате записи и сте задали висока сила на звука, възможно
е вибрациите от високоговорителите да причинят
прескачане на звука.
Възпроизвеждането не започва от първия запис.
Неколкократно натиснете PLAY MODE -- докато индикациите “PGM” и “SHUF” изчезнат и се върнете в
режим на нормално възпроизвеждане.
Прочитането на диска отнема повече време от обичайното.
Натиснете CD на устройството за дистанционно
управление (или неколкократно натиснете FUNCTION)
1 , за да изберете CD функция.
1 , за да изключите системата.
Натиснете
След като индикацията “STANDBY” спре да мига,
натиснете DISPLAY 15 , за да изведете часовника и
1 докато задържате
5 на
след това натиснете
устройството.
Появява се индикация “CD POWER OFF”. Ако изключете
захранването на CD плейъра, времето за прочитане
на диска се увеличава. За да включите захранването на
CD плейъра, повторете процедурата докато се изведе
индикация “CD POWER ON”.
За да върнете системата в настройките й по подразбиране
Ако системата все още не работи правилно, върнете
настройките в стойностите им по подразбиране.
За тази операция използвайте бутоните на системата.
Изключете захранващия кабел, включете го отново и
включете системата.
Едновременно натиснете PLAY MODE 6 , FUNCTION
4 и
1 .
Всички настройки, които сте направили, като например
радио станции, таймери и час, ще бъдат изтрити.
Съобщения
CANNOT LOCK: Системата не може да бъде заключена след
като сте приключили процедурата в “Когато пренасяте системата”
COMPLETE: Настройката е приключила успешно.
FULL: Опитали сте се да програмирате повече от 25 записа
или файла (стъпки).
LOCKED: Отделението за диска не се отваря. Свържете се с
най-близкия доставчик на Sony.
NO DISC: Няма зареден диск в плейъра или сте заредили
диск, който не може да бъде възпроизведен на тази
система.
NO STEP: Всички програмирани записи са били изтрити.
NOT USED: Натиснали сте невалиден бутон.
OVER: Стигнали сте края на диска докато сте натискали
5 , по време на възпроизвеждане или докато устройството е в режим на пауза.
PUSH SELECT: Опитали сте се да зададете часа или таймера
по време операция с таймера.
PUSH STOP: Натиснали сте PLAY MODE 6 по време на
възпроизвеждане.
READING: Системата чете информация от диска. Някои
бутони не работят
SET CLOCK: Опитали сте се да изберете таймер без часовникът да е сверен.
SET TIMER: Опитали сте се да изберете таймера без таймерът за възпроизвеждане да е настроен.
TIME NG: Началните и крайни времена на таймера за възпроизвеждане съвпадат.
Примери на дисплея
Дисплей
Индикация
(две)
(шест)
Натиснете DISPLAY 15 , за да изведете часовника.
Докато задържате TUNINIG + 5 , натиснете
(включване/готовност) 1 .
Всички предварително настроени АМ станции се
изтриват. За да нулирате интервала, повторете
процедурата.
За да подобрите приемането от тунера
Изключете захранването на CD плейъра, като използвате функцията за управление на захранването на CD. По
подразбиране захранването е включено.
Не поставяйте системата на наклонени повърхности
или на места, които са крайно горещи или студени,
прашни или замърсени, влажни, без вентилация, а също и
такива, подложени на вибрации или изложени на директна слънчева, или на ярка светлина.
Бъдете внимателни, когато поставяте системата или
високоговорителите върху обработен с препарати под,
тъй като подовата повърхност може да стане на петна
или да се обезцвети.
Ако системата е внесена директно от студено на
топло място, или ако е поставена в много влажна стая,
по лещите на CD плейъра може да кондензира влага.
Ако това се случи, възможно е системата да не работи
правилно. В този случай извадете диска и оставете системата включена за около час докато влагата се изпари.
Относно прегряването
Въпреки че системата се нагрява по време на работа,
това не е неизправност и не е повод за безпокойство.
Ако продължително време използвате системата с
висока сила на звука, температурата на повърхността
на корпуса се покачва. За да предотвратите изгаряне, не
докосвайте корпуса на системата.
Не покривайте вентилационните отвори.
Система високоговорители
Системата високоговорители не е защитена от
магнитни полета. Възможно е картината на телевизора да предизвиква нежелани смесвания на магнитни
полета. Затова в подобен случай изключете телевизора,
изчакайте от 15 до 30 минути и след това отново го
включете. Ако все още няма подобрение, преместете
високоговорителите по-далече от телевизора.
Почистване на корпуса
За да почистите корпуса, бутоните и панела, използвайте сухо парче мек плат или парче, навлажнено с вода или
мек почистващ разтвор. В никакъв случай не ползвайте
абразивни прахове, пудри или разтвори като алкохол,
бензин или разтворител.
За да предотвратите случаен запис върху касетата,
счупете капачето за защита от запис от страна А или
В, както е показано на илюстрацията.
Счупете капачето
за защита от запис
Спецификации
Усилвател
MHC-GX99
Преден високоговорител
RMS изходно напрежение (справка):
Нисък канал
95 W + 95 W (за канал 8 ома при 1 KHz, 10% THD)
Висок канал
95 W + 95 W (за канал 8 ома при 8 KHz, 10% THD)
Субуфер
RMS изходно напрежение (справка):
150 вата (6 ома при 80 KHz, 10% THD)
MHC-EC77
Изходно напрежение (измерено):
Нисък канал
45 W + 45 W (8 ома при 1 KHz, 1% THD)
Висок канал
45 W + 45 W (8 ома при 8 KHz, 1% THD)
RMS изходно напрежение (справка):
Нисък канал
65 W + 65 W (8 ома при 1 KHz, 10% THD)
Висок канал:
65 W + 65 W (8 ома при 8 KHz, 10% THD)
MHC-EC55
Изходно напрежение (измерено): 45 W + 45 W (6 ома при
1 KHz, 1% THD)
RMS изходно напрежение (справка):
65 W + 65 W (за канал 6 ома при 1 KHz, 10% THD)
Входове
AUDIO IN (стерео мини жак): Чувствителност 800 mV,
Импеданс 47 килоома
Изходи
PHONES (стерео минижак): Приема слушалки с 8 и
повече ома
SPEAKER: Приема импеданс от 6 до 8 ома
SUBWOOFER OUT (само за MHC-GX99)
CD плейър
Система
Компакт-дискова аудио система с цифров звук
Лазер: Semiconductor (-- = 770 – 810 nm)
Продължителност на емисията: непрекъснато
Честотен обхват: 20 Hz – 20 kHz
Съотношение на сигнала към шума: Повече от 90 dB
Динамичен обхват: Повече от 88 dB
Касетъчен дек (освен за модела за Северна Америка)
Записваща система: 2 канална с 4 пътечки, стерео
Тунер
FM стерео, FM/AM тунер
Антена: FM водеща антена
АМ кръгова антена
FM тунер:
Обхват на тунера
87.5 – 108.0 MHz (стъпка 50 kHz)
Междинна честота: 10.7 MHz
АМ тунер:
Обхват на тунера
Европейски, руски и арабски модели:
531 – 1,602 kHz (с интервал на настройката, зададен в
положение 9 kHz)
Други модели:
530 – 1,610 kHz (с интервал на настройката, зададен в
положение 10 kHz)
531 – 1,602 kHz (с интервал на настройката, зададен в
положение 9 kHz)
Междинна честота: 450 kHz
Система високоговорители
SS-EC77 за MHC-GX99/EC77
Ако желаете да използвате касетата за запис по-късно,
покрийте дупката с тиксо.
Система високоговорители: 3-посочна, 3 тела, тип басрефлекс
Когато използвате касета, която е по-дълга от 90 минути
Високоговорители
Ууфър: 13 cm х 2, коничен тип
Туитър: 4 cm х 2, коничен тип
Номинален импеданс: 8 ома
Използването на касета, която е по-дълга от 90 минути,
не е препоръчително, освен в случаите, когато ви се налага
да възпроизвеждате или записвате продължително време.
Почистване на главите
Получава се жужене или шум, или станциите не могат
да се приемат. (На дисплея мигат индикации “TUNED” или
“STEREO”.)
Свържете правилно антената.
Открийте място и ориентация, които осигуряват
добро приемане, след това отново настройте антената.
Дръжте антените далеч от кабелите на високоговорителите и захранващия кабел, за да не се получат смущения.
Изключете заобикалящите електрически уреди.
Задайте която и да е АМ станция и след това изключете системата.
Относно поставянето
(нула)
Тунер
За да промените интервала на АМ настройка
Интервалът на АМ настройка е зададен по подразбиране
на 9 kHz или 10 kHz (за някои области: тази функция не
работи при руския, европейския и арабския модели).
Използвайте бутоните на устройството, за да промените АМ интервала за настройка.
Устройството не е изключено от мрежата от 220
V докато е свързано към контакта, дори ако самото
устройство е изключено.
Изключете системата от мрежата от 220 V, ако няма
да бъде използвана за известен период от време. За да
изключите захранващия кабел, издърпайте го, като го
държите за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
Ако в системата попадне твърд предмет или течност,
изключете системата и я проверете в сервиз преди
отново да започнете работа с нея.
Захранващият кабел трябва да бъде подменян само в
квалифициран сервиз.
(осем)
Отделението за диска не се отваря и на дисплея се
извежда индикация “LOCKED”.
Свържете се с най-близкия оторизиран дилър или сервиз
на Sony.
Получава се виене или свистене на звука или звукът
пропада.
Почистете валячетата и ролките. Също така, почистете и демагнетизирайте главите. За подробности
вижте “Предпазни мерки”.
Относно безопасността
Предпазване от случайно изтриване на записа
(пет)
Започването на възпроизвеждането за следните дискове
може да отнеме повече време.
- диск, записан със сложна дървовидна структура.
- диск, записан в мултисесиен режим.
- диск, който не е финализиран (диск, на който могат да
бъдат прибавяни данни).
- диск с много папки.
Касетъчен дек (освен за модела за Северна
Америка)
Забележки относно дисковете
Преди да започнете възпроизвеждане на диск, почистете
диска като използвате почистващо парче плат. Почиствайте диска от центъра към периферията.
Не използвайте разтвори като бензин, разтворител,
почистващи препарати, разпространени в търговската
мрежа, а също и антистатичен спрей, предназначен за
винилови грамофонни плочи.
Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или
на източници на топлина (като климатици) и не ги
оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина.
Почиствайте главите на всеки 10 часа употреба като
използвате почистваща касета от сух или мокър тип.
Уверете се, че сте почистили главите, преди да започнете
важен запис или след използване на стара касета. Ако не
почиствате главите своевременно, това може да причини
лошо качество на звука или да доведе до невъзможност на
устройството да записва или възпроизвежда касети. За
подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация, приложени към почистващата касета.
Предпазни мерки
Дискове, които системата МОЖЕ да се възпроизвежда
Аудио дискове
CD-R/CD-RW (аудио данни/МР3 файлове)
Дискове, които системата НЕ МОЖЕ да възпроизвежда
CD-ROM дискове
CD-R/CD-RW дискове, различни от записаните в музикален CD формат или МР3 формат, съответстващ със
системите ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet.
CD-R/CD-RW дискове, записани в мултисесия, които не
са с правилно завършена сесия.
CD-R/CD-RW дискове с лошо качество на записа,
замърсени или надраскани CD-R/CD-RW дискове или CDR/CD-RW дискове, записани на несъвместимо записващо
устройство
CD-R/CD-RW дискове, които не са затворени правилно
Дискове, които съдържат файлове, различни от MPEG 1
Audio Layer-3 (MP3) файлове
Дискове с нестандартна форма (например сърцевидни,
правоъгълни или звездовидни)
Дискове със самозалепваща се лента, хартия или стикер
върху тях
Наети или използвани дискове с прикрепена маркировка,
на която лепилото излиза отстрани.
Дискове с етикети, отпечатани с помощта на специално мастило, които са лепкави на допир.
Размери (ш/в/д): Прибл. 220 х 360 х 220 mm
Тегло: Прибл. 3.6 kg на високоговорител
Субуфер SА-WG99 само за MHC-GХ99
Система високоговорители: тип бас-рефлекс
Високоговорители
Ууфър: 20 cm, коничен тип
Номинален импеданс: 6 ома
Използвайте демагнитизираща касета
Размери (ш/в/д): Прибл. 280 x 306 x 405 mm
(продава се отделно) след всеки 20 до 30 часа употреба.
Ненавременното демагнетизиране на главите може да причини увеличаване на смущенията, загуба на честотата на
звука и невъзможност за изтриване на ленти. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към демагнитизиращата касета.
Тегло: Прибл. 8.7 kg
SS-ЕС55S/SS-EC55 за MHC-EC55
Система високоговорители: 2-посочна, 2 тела, тип басрефлекс
Високоговорители
Ууфър: 16 cm, коничен тип
Туитър: 4 cm, коничен тип
Номинален импеданс: 6 ома
Размери (ш/в/д): Прибл. 215 x 306 x 215 mm
Тегло: Прибл. 2.8 kg на високоговорител
Общи характеристики
Изисквания към захранването:
Европейски и руски модели: AC 120 V, 60 Hz
Други модели: AC 120, 220 или 230 – 240 V, 50/60 Hz посредством селектор, регулиращ волтажа
Консумация на енергия:
MHC-EC77
Европейски и руски модели:140 W
0.5 W (в режим на ниска консумация)
MHC-EC55
Европейски и руски модели:
95 W
0.5 W (в режим на ниска консумация)
MHC-GХ99:
Размери (ш/в/д) (без високоговорителите):
Прибл.: 200 x 203 x 410 mm
Тегло (без високоговорителите)
MHC-EC77:
Модели за Северна Америка и Европа: Прибл. 6.1 kg
MHC-EC55:
Други модели: Прибл. 5.3 kg
Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление (1), R6 (размер АА) батерии (2), FM водеща антена
(1), АМ кръгова антена (1), Крачета за високоговорителите MHC-GX99 (8) и за SA-WG99 (субуфер) (4), MHC-EC77/
E55 (8)/Кабел на субуфера (само за MHC-GX99) (1)
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без
предупреждение.
Консумация на енергия в режим на готовност: 0.5 W
За спойките е използван материал, който не
съдържа олово.
В устройството не са използвани халогенни
части (освен за модела за Северна Америка).
Download PDF