Sony | ZS-RS09CP | Sony ZS-RS09CP ZS-RS09CP MP3 / CD Boombox с USB Инструкции за експлоатация

4-274-412- 11(1)
Персонална Аудио Система
Ръководство за употреба
©2011 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
За да намалите риска от пожар, не покривайте
вентилационните отвори на устройството с вестници,
покривки, завеси и др.
Не поставяйте запалени свещи върху устройството.
За да намалите риска от пожар или токов удар, не
излагайте устройството на места, където може да бъде
намокрено или навлажнено; не поставяйте върху него
предмети, пълни с течности - например вази.
Тъй като захранващият кабел се използва за
изключване на уреда от електрическата мрежа,
включете устройството в лесно-достъпен контакт.
Ако забележите неизправност в устройството,
незабавно изключете захранващия кабел от контакта.
Устройството не е изключено от мрежата, докато е
включено към източника на захранване, дори ако
самото то е изключено.
Не поставяйте устройството в затворени пространства
като например лавици или вградени шкафове.
Не излагайте батериите или устройството, докато в
него има поставени батерии, на прекалени горещини на директна слънчева светлина, под въздействието на
топлина от огън или други подобни.
Прекаленият звуков натиск от слушалките може да
причини загуба на слуха.
Информация за името на модела, както и важна
информация относно безопасността, можете да
намерите от долната страна на корпуса.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо в
Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт
на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
2 BG
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно
управление
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо в Европейския съюз и
други Европейски страни със системи
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в
комбинация със символ на химичен елемент. Символите
на химичните елементи за живака (Hg) или оловото (Pb)
се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които
биха възникнали при изхвърлянето й на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет
на данните продуктът трябва постоянно да бъде
свързан с батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване, когато животът
й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Забележка за потребители: следната информация
касае оборудването, продадено в държави от
Европейската общност
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Япония. Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Забележки за DualDiscs
DualDisc е двустранен диск, който съдържа DVD
материал от едната и цифров аудио материал от
другата страна. Въпреки това, тъй като аудио
материалът не съответства с Compact Disc (CD)
стандарта, възпроизвеждането на този продукт не е
гарантирано.
Музикални дискове, кодирани
с помощта на технологиите за
защита на авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове,
които съответстват на компакт диск (CD) стандарта.
Напоследък някои музикални компании произвеждат
дискове, кодирани посредством технологиите за
защита на авторското право. Някои от тези дискове не
съответстват на компакт диск стандарта и не могат да
бъдат възпроизвеждани на това устройство.
MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и патенти
са лицензирани от Fraunhofer IIS and Thomson.
Windows Media е запазена търговска марка или
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други страни.
Този продукт е защитен от определени права за
интелектуална собственост на Microsoft.
Употребата или разпространението на такава
технология извън този продукт е забранена без
разрешение за това от Microsoft.
3 BG
Източници на захранване

2 към мрежата от 220 V
Захранващ
кабел (приложен)

1 към AC IN
Свържете захранващия кабел
или поставете
шест R14 (размер С) батерии (не са приложени) в
отделението за батериите .
Забележки
• Сменете батериите, когато индикаторът OPR/
BATT се замъгли, или когато плейърът спре да
функционира.
Сменете всички батерии с нови. Преди подмяната
се уверете, че в плейъра няма поставен диск, и
изключете USB устройствата от него.
• За да използвате плейъра със захранване от
батерията, кабелът на захранването трябва да бъде
изключен от плейъра и от електрическата мрежа.
• Когато работите с устройството на батерии, не
можете да включвате уреда с устройството за
дистанционно управление.
Подготовка на устройството за
дистанционно управление
Поставете две R03 (размер ААА) батерии (не са
приложени).
Смяна на батериите
При нормална употреба батериите на устройството за
дистанционно управление би трябвало да издържат
около 6 месеца. Когато уредът не реагира на командите
на устройството за дистанционно управление, сменете
всички батерии с нови.
4 BG
Използване на функцията за управление на
захранването
Ако не извършвате операция в продължение на
повече от 30 минути в режими CD, USB и AUDIO
IN, устройството автоматично ще влезе в режим на
готовност. За да включите/изключите режима на
готовност, натиснете едновременно DISPLAY/ENTER
и
. Две минути преди устройството да влезе
в режим на готовност, информацията на дисплея
започва да мига. Ако захранващият кабел е включен
и устройството е в режим на готовност, на дисплея се
извежда индикация “STANDBY”.
Технически характеристики
CD плейър
Система
Компакт-дискова цифрова аудио система
Особености на лазерния диод
Продължителност на емисията: Непрекъсната
Лазерен изход: По-малък от 44.6 W
(Стойността на този изход е измерена на разстояние
от около 200 mm от повърхността на лещите на
обекта и оптическия блок със 7 mm диафрагма.)
Брой канали
2
Честотен обхват
20 Hz – 20 000 Hz +1/-2 dB
Виене и свистене
Под измерения лимит
Радио
Честотен обхват
FM: 87.5 – 108 MHz
AM: 531 – 1,602 kHz
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Антени
FM: Телескопична антена
АМ: Вградена антена от ферит
USB
Поддържана скорост на пренос на данни
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA:
16 kbps – 320 kbps, VBR
Семплираща честота
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
32/44.1/48 kHz
Порт
(USB)
USB-A (Пълна скорост)
Общи
Говорител
Пълен обхват: 8 cm в диаметър, 4 , коничен тип (2)
Входове
AUDIO IN жак (стерео минижак):
(USB) порт: Тип А, максимален ток 500 mA
Изходи
Жак слушалки (стерео минижак):
За слушалки с импеданс 16 - 32
Изходно напрежение
1.7 W +1.7 W (при 4 , 10% изкривяване на
хармониците)
Изисквания към захранването
За плейъра:
230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (размер С) батерии
За устройството за дистанционно управление:
3 V DC, 2 R03 (размер ААА) батерии
Консумация на енергия
АС 13 W
Живот на батериите
За плейъра:
FM приемане
Sony R14P: прибл. 15 h
Sony алкална LR14: прибл. 25 h
CD възпроизвеждане
Sony R14P: прибл. 1.5 h
Sony алкална LR14: прибл. 9 h
Размери
Прибл. 365 mm х 134 mm х 230 mm (ш/в/д)
(включително издадените части)
Тегло
Прибл. 2.8 kg (с включени батерии)
Приложени аксесоари
Захранващ кабел (1)
Устройство за дистанционно управление.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Допълнителни артикули
Серия Sony MDR слушалки
5 BG
Основни операции
Главно устройство
Устройство за дистанционно управление
* Бутоните VOLUME + и
на устройството, и VOL + и 5
+
and
on the
на* VOLUME
устройството
за дистанционно
unit, and VOL
+ точка,
and 5осезаема
on theна
управление
имат
remote have a tactile dot.
допир.
6 BG
Преди да използвате устройството
Аудио CD
За да включите/изключите захранването
Натиснете OPERATE .
За да настроите силата на звука
Натиснете VOLUME +, - (VOL +, - на устройството
за дистанционно управление ).
Силата на звука на това устройство може да се
регулира на стъпки от 0 до 31. Когато достигнете
стъпка 31, на дисплея се извежда индикация “VOL
MAX”.
За да слушате през слушалките
Свържете слушалките към жака (слушалки)
Номер на песента
Възпроизведено време
MP3/WMA диск
(Пример: Когато поставите МР3 диск)
.
За да използвате функцията за директно
включване на захранването
Натиснете USB, CD, RADIO/BAND и AUDIO IN на
устройството. Захранването се включва директно.
За да увеличите басите
Натиснете MEGA BASS на устройството.
На дисплея се извежда индикация “MEGA BASS”.
За да се върнете в режим на нормален звук, натиснете
отново бутона.
Номер на
МР3/WMA файла
След като се изведат
името на папката* и
заглавието на песента,
номерът на файла и
времето за възпроизвеждане**
също се извеждат.
* Ако не бъде открита песен с ID3 tag информация, ще
се изведе името на файла.
** Ако времето за възпроизвеждане е повече от 100
минути, индикацията на дисплея ще бъде “--:--”.
Възпроизвеждане на
CD/MP3/WMA диск
1 Натиснете OPERATE .
2 Натиснете CD на устройството.
(Неколкократно натиснете FUNCTION на
устройството за дистанционно управление, докато на
дисплея се изведе индикация “CD”.)
3 Натиснете PUSH OPEN/CLOSE на устройството
и поставете диск в отделението за диска, като
внимавате етикетът да сочи нагоре.
За да затворите отделението за диска, натиснете
PUSH OPEN/CLOSE на устройството.
4 Натиснете
на устройството (
на
устройството за дистанционно управление).
Плейърът възпроизвежда веднъж всички записи/
MP3/WMA файлове.
Когато поставите MP3/WMA диска, след като
устройството прочете информацията във файловете,
на дисплея се извежда индикация “MP3” или “WMA”.
7 BG
За да
Въведете пауза при
възпроизвеждане
Спрете
възпроизвеждането
Отидете към
следващия запис/
MP3/WMA файл
Отидете към
предходния запис/
MP3/WMA файл
Изберете запис
директно (само
за устройството
за дистанционно
управление)
Натиснете
на устройството
(
на устройството за
дистанционно управление).
Натиснете отново бутона,
за да възстановите
възпроизвеждането след пауза.
.
.
.
Бутоните с цифри на
устройството за дистанционно
управление за песента,
която желаете да чуете. За да
въведете избора си, натиснете
ENTER на устройството за
дистанционно управление.
(Пример: Когато избирате
песен номер 12, натиснете 1,
2 , и след това натиснете
ENTER .)
Забележки
• Не можете да откриете определена песен, ако в
дисплея светят индикации “SHUF” или “PGM”.
и след това неколкократно натиснете
Натиснете
MODE , докато индикациите “SHUF” и “PGM”
изчезнат от дисплея.
• Когато използвате възстановяване на
възпроизвеждането със CD функцията,
възпроизвеждането започва от началото на песента.
За да промените режима на възпроизвеждане
Неколкократно натиснете MODE , докато
дискът е спрян или в режим пауза. Можете да
изберете Нормално възпроизвеждане, Повторно
възпроизвеждане (“ 1” или “ ”), Разбъркано
възпроизвеждане (“SHUFF”) или Възпроизвеждане
на програма (“PGM” или “PGM “) (вижте “Избор
на различни режими за възпроизвеждане” от задната
страна на листа).
Пример за структура на папки и ред на
възпроизвеждане
Редът на възпроизвеждане на папките и файловете е
както следва:
Папка
MP3/WMA файл
Изберете папка
върху MP3/WMA
диска
(Папка) + , за да
преминете напред, и
натиснете
(Папка) - ,
за да преминете назад на
устройството (FOLDER
+, - на устройството за
дистанционно управление).
(напред) или
Откриете точка,
докато слушате звука (назад) в режим на
възпроизвеждане, и задръжте,
докато откриете точката.
Откриете точка,
(напред) или
(назад)
докато наблюдавате
в режим на пауза, и
дисплея
задръжте, докато откриете
точката.
Извадите диска
PUSH OPEN/CLOSE на
устройството.
Съвети
• Възпроизвеждането започва от песента/MP3/WMA
файла, който сте спрели последно (Възстановяване
на възпроизвеждането). В режим стоп се извежда
номерът на песента/MP3/WMA файла, който ще
възпроизвеждате.
• За да отмените възстановеното възпроизвеждане
(за да започнете възпроизвеждането от началото на
първата песен/MP3/WMA файл), натиснете
,
докато дискът е спрян. Ако отворите отделението за
диска или изключите устройството, възстановеното
възпроизвеждане също ще се отмени.
8 BG
Забележки за MP3/WMA дискове
• Когато поставите диска, устройството чете всички
файлове на този диск.
През това време на дисплея е изведена индикацията
“READING”. Ако на диска има много папки
или файлове, които не са в MP3/WMA формат,
възпроизвеждането на следващ MP3/WMA файл или
стартирането на възпроизвеждането може да отнеме
известно време.
Препоръчваме ви да не запазвате ненужни папки или
файлове, различни от МР3/WMA формат, на диск,
който ще се използва за възпроизвеждане/слушане
на МР3/WMA записи.
• Папки, които не съдържат MP3/WMA записи, се
пропускат.
• Максимален брой файлове: 511
Максимален брой папки: 511
(включително основна папка)
Максимален брой нива: 8
• Имената на папките и файловете могат да се изведат с
максимум до 32 символа, включително кавичките.
• Символите A - Z, 0 - 9 и _ могат да се извеждат на
този плейър. Други символи се извеждат като “_”.
• Това устройство съответства с версия 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 и 2.4 на ID3 tag формата. Когато файлът
съдържа ID3 tag информация, името на песента,
името на изпълнителя и името на албума могат да
бъдат изведени. Ако файлът не съдържа ID3 tag
информация, вместо името на песента се извежда
името на файла, вместо името на изпълнителя се
извежда индикация “NO ARTIST”, и вместо името на
албума се извежда индикация “NO ALBUM”. ID3 tag
информацията може да бъде изведена с максимум 32
символа.
• Когато наименувате, уверете се че сте прибавили
разширението “.mp3” или “.wma” към името на файла.
• Ако към файл, различен от MP3/WMA, поставите
разширението “.mp3” или “.wma”, устройството
не може да разпознае правилно файла и ще
възпроизведе шум, който може да повреди
говорителите.
• Името на файла не съответства с ID3 tag.
Слушане на радио
1 Натиснете OPERATE .
2 Неколкократно натиснете RADIO/BAND•AUTO
на устройството (BAND
на
PRESET
устройството за дистанционното управление).
Всеки път, когато натиснете бутона, индикацията се
променя както следва:
“FM”
“AM”
3 Задръжте натиснат бутона TUNE + или – , докато
цифрите на честотата започнат да се променят в
дисплея.
Устройството автоматично сканира за радио честоти и
спира, когато открие ясна станция.
Ако не успеете да настроите станция, натиснете бутона
TUNE + или - на устройството, за да промените
честотата стъпка по стъпка.
Когато приемате FM стерео програма, се извежда
индикация “ST”.
Съвети
Ако FM приемането е шумно, натиснете MODE ,
докато на дисплея се изведе индикация “MONO” и
радиото ще възпроизвежда звука моно.
За да подобрите радио приемането
• Пренасочете антената, за да подобрите FM
приемането.
• Пренасочете самото устройство, за да подобрите АМ
приемането.
Забележка
• Звукът от радиото не може да се записва, като
използвате USB устройство.
9 BG
Слушане на музика на USB
устройство
Можете да се наслаждавате на музика, запазена на
USB устройство (цифров музикален плейър или USB
носител за съхранение на данни).
Аудио форматите, които можете да възпроизвеждате
на това устройство, са WMA и MP3*.
Вижте “USB устройства, съвместими с тази система”
на задната страна, за да се запознаете със списъка с
USB устройства, които можете да свържете към тази
система.
* Файлове със защита на авторските права
(Digital Rights Management) не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
1 Натиснете OPERATE .
2 Натиснете USB на устройството.
(На устройството за дистанционно управление,
неколкократно натиснете FUNCTION , докато на
дисплея се изведе индикация “USB”.)
3 Свържете USB устройството към
(USB)
порта .
Когато вътрешният дял на устройството не е
наименуван
На дисплея се извежда индикация “USB MEMORY”,
а индикацията “STORAGE DRIVE” преминава
веднъж на дисплея, след което на дисплея се извежда
индикацията “xxxFLDR”*.
Когато вътрешният дял на устройството е
наименуван
На дисплея се извежда индикация “USB MEMORY” и
етикетът** преминава веднъж на дисплея, след което
се извежда индикацията “xxxFLDR”*.
* “xxx” е общият брой папки.
** Етикет е името, което можете да зададете за
носителя на запис или устройството.
4 Натиснете
на устройството (
на
устройството за дистанционно управление).
Устройството стартира възпроизвеждане.
Номер на файла
След като се изведат
името на папката* и
заглавието на песента,
номерът на файла и
времето за възпроизвеждане**
също ще се изведат.
* Ако времето за възпроизвеждане е повече от 100
минути, индикацията на дисплея ще бъде “--:--”.
10 BG
Други операции
За да
Въведете пауза при
възпроизвеждане
Спрете
възпроизвеждането
Изберете папка
Изберете файл
Изберете файл
директно (само
за устройството
за дистанционно
управление)
Откриете точка във
файл
Извадите USB
устройството
Натиснете
на устройството
на устройството за
(
дистанционно управление).
Натиснете отново бутона,
за да възстановите
възпроизвеждането след пауза*.
.
(Папка) + или - на
устройството (FOLDER
+, - на устройството за
дистанционно управление).
или
.
Бутоните с цифри на
устройството за дистанционно
управление за песента,
която желаете да чуете. За да
въведете избора си, натиснете
ENTER на устройството за
дистанционно управление.
(Пример: Когато избирате песен
номер 12, натиснете 1, 2 и
след това натиснете ENTER .)
Задръжте
или
в
режим на възпроизвеждане и
отпуснете бутона в желаната
точка.
Задръжте
, докато на
дисплея премине веднъж
индикацията “NO DEVICE”;
след това изключете USB
устройството.
* Когато възпроизвеждате VBR MP3 файл, устройството
може да възстанови възпроизвеждането от различна
точка.
Съвети
• Възпроизвеждането започва от MP3/WMA файла,
който сте спрели последно (Възстановяване на
възпроизвеждането). В режим стоп се извежда
номерът на MP3/WMA файла, който ще
възпроизвеждате, както и възпроизведеното време.
• За да отмените възстановеното възпроизвеждане
(за да започнете възпроизвеждането от началото на
първия MP3/WMA файл), натиснете
.
Забележка
Винаги задържайте натиснат бутона
и се уверете, че
индикацията “NO DEVICE” е преминала през дисплея,
преди да извадите USB устройството. Изключването
на USB устройството без да е преминала индикацията
“NO DEVICE” може да повреди данните или самото USB
устройство.
За да промените режима на възпроизвеждане
Неколкократно натиснете MODE , докато USB
устройството е спряно или е в режим пауза. Можете да
изберете Нормално възпроизвеждане (“ ” за всички
файлове в папката на USB устройството), Повторно
възпроизвеждане (“ 1” или “ ”), Разбъркано
възпроизвеждане (“SHUFF”) или Възпроизвеждане
на програма (“PGM” или “PGM “) (вижте “Избор
на различни режими за възпроизвеждане” от задната
страна на листа).
Забележки за USB устройството
• Не можете да промените режима на възпроизвеждане,
докато USB устройството възпроизвежда или е в
режим на пауза.
• Стартирането на възпроизвеждането може да отнеме
известно време, когато:
- структурата на папката е сложна.
- капацитетът на паметта на USB устройството е почти
запълнен.
• Когато свържете USB устройство, устройството чете
всички файлове на него. Ако на USB устройството има
много папки или файлове, прочитането им може да
отнеме повече време.
• Не свързвайте системата с USB устройство през USB
хъб.
• При някои свързани USB устройства, след като
операцията бъде извършена на USB устройството, е
възможно да има забавяне преди да бъде извършена и
от системата.
• Това устройство не поддържа всички функции, които
се поддържат от свързаното USB устройство.
• Файлове, записани от това устройство, се
възпроизвеждат според реда на създаване на
папките. Файловете, записани от други устройства
(като например компютър), може да не бъдат
възпроизведени според реда на записването си.
• Редът на възпроизвеждане за устройството може да се
различава от реда на възпроизвеждане на свързаното
USB устройство.
• Не запазвайте файлове, които не са МР3/WMA, или
ненужни папки на USB устройство, което съдържа
МР3/WMA файлове.
• По време на възпроизвеждане, папки, които не
съдържат МР3/WMA файлове, се пропускат.
• Системата може да възпроизвежда само МР3/WMA
файлове, които имат разширение “.mp3” или “.wma”.
• Ако на диска има файлове с разширение ”.mp3”
или “.wma”, които обаче не са МР3/WMA файлове,
устройството може да възпроизведе излишен шум или
може да се повреди.
• Максималният брой папки и МР3/WMA файлове,
които може да се съдържат на едно USB устройство,
е 5000 файлa и 255 папки. В една папка може да се
съдържат максимум 999 файла. Максималният брой
MP3/WMA файлове и папки може да се различава в
зависимост от структурата на файловете и папките.
Максималният брой нива на директории е 8.
• Съвместимостта с всички MP3/WMA кодиращи/
записващи софтуери, записващи устройства и
носители не е гарантирана. Несъвместимите USB
устройства могат да произведат шум, да прекъснат
звука или е възможно изобщо да не се възпроизведат.
Запис от диск на USB устройство
Можете да свържете допълнително USB устройство
(цифров музикален плейър или USB носител за
(USB) на
съхранение на данни) към порта
устройството и да записвате музика от диск на USB
устройство.
Можете да записвате само от CD-DA или MP3/WMA
диск. Звукът от допълнителните компоненти на
устройството (например цифров музикален плейър)
или радиото не може да бъде записван на USB
устройство.
Аудио форматът на файловете, записани от тази
система, е МР3 или WMA.
Приблизителният размер на записа е около 1 МВ на
минута запис от CD. Размерът на файла може да се
окаже по-голям, когато записвате от MP3/WMA диск.
Вижте USB устройства, съвместими с тази система, за
да се запознаете със списъка с USB устройства, които
можете да свържете към това устройство.
Синхронизиран запис
Тази функция ви позволява лесно да записвате цял
диск на USB устройство.
1 Свържете USB устройство с възможност за запис
(USB) порта .
към
Ако е нужен USB кабел, използвайте приложения
към устройството, което ще свързвате.
За подробности относно начина на работа вижте
ръководството за употреба, приложено към USB
устройството, което ще свързвате.
2 Натиснете PUSH OPEN/CLOSE на устройството и
поставете диск, който желаете да запишете.
3 Неколкократно натиснете MODE
, за да изберете
режима на възпроизвеждане, когато CD плейърът е
спрян.
Режимът на възпроизвеждане автоматично се
променя в нормален режим на възпроизвеждане, ако
стартирате записа в режим на разбъркано, повторно
или програмирано възпроизвеждане (когато не са
програмирани песни или МР3/WMA файлове) в
началото на записа.
11 BG
В случай на възстановено възпроизвеждане
(възпроизвеждането започва от CD-DA диска или
MP3/WMA файла, който последно сте спрели),
записът започва от песента, която последно сте
спрели.
За подробности относно режима на
възпроизвеждане вижте “За да промените режима
на възпроизвеждане” в “Слушане на музика на USB
устройство”.
4 Натиснете REC CD
USB
на устройството.
За да записвате по папки от MP3/WMA дискa
1 Докато дискът е спрян, натиснете MODE
, докато
в дисплея се изведе индикация “ ”, за да изберете
режим “ ” (Възпроизвеждане на избрана папка).
(На устройството за дистанционно управление,
докато дискът е спрян, неколкократно натиснете
MODE , докато на дисплея се изведе индикация
“ ”, за да изберете режим “ ” (Възпроизвеждане на
избрана папка).)
2 Неколкократно натиснете “
” (Папка) + или на
устройството (FOLDER +, на устройството за
дистанционно управление), за да изберете папка.
Устройство за
Главно устройство дистанционно управление
Индикацията “REC” мига и дисплеят се променя
както следва*:
Когато мястото е достатъчно:
3 Натиснете REC CD
USB
на устройството.
Когато мястото не е достатъчно:
4 Натиснете ENTER
USB устройството влиза в режим на готовност за
запис, а системата влиза в режим на пауза при
възпроизвеждане.
* Изчисляването може да отнеме време в зависимост
от размера на файловете на USB устройството.
Докато устройството изчислява количеството
свободно място, дисплеят се променя както следва:
“CD SYNC”
“PUSH ENT”
** Ако наличното свободно място е в гигабайти, на
дисплея на устройството ще се изведе индикация
“FREExxxG”.
“FREExxxM”/”FREExxxG” означават оставащото
свободно място на устройството в мегабайти/
гигабайти.
*** Когато в дисплея се появи индикация “LOW xxxM”,
записът може внезапно да прекъсне. Преди това
да се случи натиснете
, за да отмените записа в
желаната точка.
5 Натиснете ENTER на устройството.
Записът започва. Когато записът приключи,
системата и USB устройството автоматично спират.
на устройството.
REC1 запис (запис на една песен)
Тази процедура ви позволява лесно да записвате
песента, която се възпроизвежда в момента, или MP3/
WMA файла на USB устройството.
1 Свържете USB устройство с възможност за запис
(USB) порта .
към
2 Натиснете PUSH OPEN/CLOSE
на устройството
и поставете диск с песен или MP3/WMA файл, които
желаете да запишете.
3 Изберете песента или MP3/WMA файла и започнете
възпроизвеждането им.
4 Натиснете REC CD USB на устройството,
докато избраната песен или MP3/WMA файл се
възпроизвеждат.
Индикацията “REC” мига и дисплеят се променя
както следва*:
Когато мястото е достатъчно:
Когато мястото не е достатъчно:
12 BG
USB устройството влиза в режим на готовност за
запис, а системата влиза в режим на
пауза при възпроизвеждане.
* Изчисляването може да отнеме време в зависимост
от размера на файловете на USB устройството.
Докато количеството свободно място се изчислява,
дисплеят се променя както следва:
“CD SYNC”
“PUSH ENT”
** Ако наличието на свободно място е в гигабайти, на
дисплея на устройството ще се
изведе индикация “FREExxxG”.
“FREExxxM”/”FREExxxG” означават оставащото
свободно място на устройството в мегабайти/
гигабайти.
*** Когато в дисплея се изведе индикация
“LOW xxxM”, записът може внезапно да прекъсне.
, за да
Преди това да се случи, натиснете
отмените записа в желаната точка.
5 Натиснете ENTER на устройството.
4 Натиснете ERASE/MEMORY SELECT
на
устройството.
На дисплея се извежда индикация “ERASE?”.
на устройството.
5 Натиснете ENTER
Когато изтривате песен, на дисплея се извежда
индикация “TRACK”, последвана от “ERASE?”
Когато изтривате папка, на диспеля се извежда
индикация “FOLDER”, последвана от “ERASE?”
За да отмените операцията по изтриването,
натиснете
.
6 Натиснете ENTER на устройството.
Записът започва. Когато записът приключи, CD
плейърът продължава да възпроизвежда.
За да спрете записа
.
Натиснете
За да изключите USB устройството
1 Натиснете USB
на устройство след като
възпроизвеждането е спряло.
2 Задръжте натиснат бутона
на устройството за
около 4 секунди, докато индикацията “NO DEVICE”
премине веднъж на дисплея.
3 Отстранете USB устройството.
За да изтриете MP3/WMA файлове или папки от
USB устройството
Можете да изтривате MP3/WMA файлове или папки от
USB устройството.
1 Свържете USB устройство с възможност за запис
към
(USB) порта .
2 Натиснете USB на устройството.
3 Неколкократно натиснете “ ” (Папка) + или на устройството
на устройството (FOLDER +, за дистанционно управление), за да изберете папка,
или неколкократно натиснете
или
, за да
изберете MP3/WMA файл.
Избраният МР3/WMA файл или папка се изтриват.
Натиснете ERASE/MEMORY SELECT ,
докато избраната песен или MP3/WMA файл се
възпроизвеждат и устройството влиза в режим на
готовност за изтриване.
За да изберете място за изтриване на USB
устройството
Ако USB устройството притежава повече от една памет
(например вградена памет и карта с памет), вие можете
да изберете коя от памет да бъде прочетена и след това
можете да започнете записа (или възпроизвеждането).
1 Свържете USB устройство с възможност за запис
към
(USB) порта .
2 Натиснете USB на устройството.
3 Натиснете ERASE/MEMORY SELECT на
устройството, докато е в режим стоп.
Устройство за
Главно устройство дистанционно управление
Извежда се индикация “SELECT?”. Ако сте избрали
аудио файл или папка, вместо това ще се изведе
индикация “ERASE?”. Натиснете отново ERASE/
MEMORY SELECT на устройството, за да изберете
“SELECT?”.
13 BG
4 Натиснете ENTER
на устройството.
Извежда се името на паметта.
Изведеното име се различава в зависимост от
характеристиките на USB устройството.
5 Неколкократно натиснете
или
, за да
изберете паметта.
Преминете към стъпка 6, ако можете да изберете
само една памет. За да отмените тази операция,
натиснете
.
6 Натиснете ENTER на устройството.
7 Започнете записа, като следвате стъпки от 2 до 5,
описани в “Синхронизиран запис” или “REC1 запис”.
Правила за създаване на папки и файлове
Когато за първи път записвате на USB устройство,
директно под папката “ROOT” се създава папка
“MUSIC”. В зависимост от начина на запис, папките и
файловете се създават в папка “MUSIC” както следва.
Синхронизиран запис 1)
Източник на запис Име на папка Име на файла
МР3/WMA
Същите като източника на запис 2)
CD-DA
“FLDR001” 3)
“TRACK001” 4)
REC1 запис
Източник на запис Име на папка Име на файла
Същите като
МР3/WMA
източника на
“REC1” 5)
запис 2)
CD-DA
“TRACK001” 4)
1)
В режим на програмирано възпроизвеждане, името
на папката е “FLDRxxx”, и името на файла зависи
от източника за запис (CD-DA диск или МР3/
WMA диск). За подробности относно режимите на
възпроизвеждане вижте “За да промените режима
на възпроизвеждане” в “Слушане на музика от USB
устройство”.
2)
Името може да съдържа до 32 символа.
3)
Имената на папките се задават в последователност,
докато се достигне максималният брой 255
(включително основната папка и папка “MUSIC”).
4)
Имената на файловете се задават в последователност.
5)
Всеки път, когато извършвате REC1 запис, в папката
“REC1” се записва нов файл.
14 BG
Забележки
• Не отстранявайте USB устройството по време
на запис или докато се извършва операция по
изтриване. Това би могло да повреди данните или
самото USB устройство.
• Не свързвайте системата и USB устройството
посредством USB хъб.
• Когато записвате от CD, песните се записват като 128
kbps MP3 файлове. Когато записвате от МР3/WMA
диск, МР3/WMA файловете се записват със същия
битрейт като оригиналните МР3/WMA файлове.
• Докато записвате файлове от източник (МР3/WMA
диск), не се извежда звук и се извежда индикация
“HI-SPEED”.
• CD текст информацията не се записва за създадените
МР3/WMA файлове.
• Ако отмените записа по средата, МР3/WMA файлът
се създава до точката, в която сте спрели записа.
• Записът спира автоматично, ако:
- Свободното място на USB устройството е свършило
по време на запис.
- Броят на MP3/WMA файловете на USB
устройството е достигнал лимита за файлове, които
системата може да разпознае.
• Максималният брой папки и МР3/WMA файлове,
които може да се съдържат на едно USB устройство,
е 5,000 файлa и 255 папки (включително основната
папка и папка MUSIC). В една папка може да се
съдържат максимум 999 файла.
Максималният брой MP3/WMA файлове и папки
може да се различава в зависимост от структурата на
файловете и папките.
Максималният брой нива на директории е 8.
• Не можете да изтривате МР3/WMA папки, докато
устройството е в режим на възпроизвеждане или
пауза.
• Ако папката, която ще изтривате, съдържа файлове,
които не са в MP3/WMA формат, или под-папки, те
не се изтриват.
• Ако папката или файлът, който се опитвате да
запишете, вече съществува на USB устройството със
същото име, след името се добавя пореден номер, без
да се налага оригиналната папка или файл да бъдат
изтривани.
• Не можете да записвате звук от радиото, като
използвате USB устройство.
Други операции
Главно устройство
ain unit
Устройство за дистанционно управление
mote control
* Бутоните VOLUME + и
* VOLUME
+
and
и 5the
на
устройството,
и VOL + on
unit,
and VOL + за and
5
on the
на
устройството
дистанционно
remote haveимат
a tactile
dot.осезаема на
управление
точка,
допир.
15 BG
Използване на дисплея
Можете да проверите информацията на диска/USB
устройството, като използвате дисплея.
За да проверите информацията за файла
Натиснете DISPLAY/ENTER на устройството,
докато възпроизвеждате МР3/WMA диск или USB
устройство. Дисплеят се променя както следва:
Проверка на информацията на аудио CD диска
Заглавие на песента
За да проверите общия брой на песните и времето
за възпроизвеждане на диска
Натиснете
, докато дискът е спрян. Броят на
песните се извежда.
Име на изпълнителя
Име на албума
Номер на настоящия файл и време
за възпроизвеждане**
Общ брой
на песните
Общо време за
възпроизвеждане
Проверка на информацията за МР3/WMA диска
За да проверите общия брой на папките на диска.
по време на
Натиснете два пъти
, когато
възпроизвеждане, или натиснете веднъж
избирате файла.
Когато има повече от една папка, общият брой на
файловете не се извежда.
MP3/WMA диск
(Пример: Когато поставите МР3 диск)
Общ брой на папките
Проверка на информацията за USB устройството
За да проверите общия брой папки на USB
устройството
по време на възпроизвеждане
Натиснете два пъти
или натиснете веднъж
, докато избирате файла.
Когато има повече от една папка, общият брой на
файловете не се извежда.
USB устройство
(Пример: Когато свържете USB устройство)
Общ брой на папките
Съвети
• Ако дискът е празен, на дисплея се извежда
индикация “NO DISC”.
• Ако на USB устройството няма MP3/WMA файлове, в
дисплея се извежда индикация “NO TRK”.
• Ако MP3/WMA файловете присъстват само в
главната папка на USB устройството, на дисплея се
извежда индикация “1FLDR”.
16 BG
* Ако файлът няма ID3 информация, вместо името на
изпълнителя се извежда индикация “NO ARTIST”, и
вместо името на албума се извежда индикация “NO
ALBUM”.
** Името на изпълнителя или албума ще премине в
тази индикация след няколко секунди.
Избор на различни режими
на възпроизвеждане
Можете да зададете режим на повторно
възпроизвеждане на песни или режим на
възпроизвеждане в случаен ред, докато дискът/USB
устройството са спрени.
Натиснете MODE .
Всяко натискане на бутона променя режима на
възпроизвеждане както следва:

Нормално възпроизвеждане (Без индикация)

Повтаряне на една песен ( 1)

Повтаряне на всички ( )

Възпроизвеждане на избрана папка ( )*

Повторно възпроизвеждане на избрана папка ( , )*

Разбъркано възпроизвеждане (SHUF)

Възпроизвеждане на програма (PGM)

Повторно възпроизвеждане на програма ( , PGM)
* Тези функции не работят, когато възпроизвеждате CD-DA.
За да повторите
Единичен запис/
МР3/WMA файл
Всички записи/
МР3/WMA
файлове на диска
Избрана папка
(само за диск
с МР3/WMA
файлове)
Програмирани
песни/MP3/WMA
файлове
Извършете следното
1 Натиснете MODE , докато се
изведе индикация “ 1“.
2 Натиснете
или
,
за да изберете песен/МР3/
WMA файл, който желаете да
повторите.
на
3 Натиснете
на
устройството (
устройството за дистанционно
управление).
1 Натиснете MODE , докато се
изведе индикация “ “.
2 Натиснете
на
на
устройството (
устройството за дистанционно
управление).
1 Натиснете MODE , докато се
изведат индикациите “ “ и “
”.
2 Изберете папка, като натиснете
“ ” (Папка) + или - на
устройството (FOLDER
+, - на устройството за
дистанционно управление).
на
3 Натиснете
на
устройството (
устройството за дистанционно
управление).
1 Програмни записи/МР3/WMA
файлове (вижте “Създаване на
собствена програма”).
2 Натиснете MODE , докато
се изведат индикациите “ “ и
“PGM”.
3 Натиснете
на
устройството (
на
устройството за дистанционно
управление).
Създаване на собствена програма
(Програмирано възпроизвеждане)
Можете да организирате реда на възпроизвеждане
на до 25 песни/МР3/WMA файла на диск или USB
устройство.
1 Натиснете OPERATE .
2 Натиснете CD/USB на устройството.
(На устройството за дистанционно управление,
неколкократно натиснете FUNCTION , докато на
дисплея се изведе индикация “CD”/”USB”).
3 Натиснете MODE , докато на дисплея се изведе
означението “PGM“.
4 Натиснете
или
, след това натиснете
DISPLAY/ENTER
(ENTER
на устройството
за дистанционно управление) за песни/MP3/WMA
файлове, които искате да програмирате и в реда, в
който искате да ги програмирате*.
За MP3/WMA файлове: първо натиснете “ ”
(Папка) + или на устройството (FOLDER +, на устройството за дистанционно управление),
или
, и накрая натиснете
после натиснете
DISPLAY/ENTER
(ENTER
на устройството за
дистанционно управление).
След като сте програмирали първата песен, се
извежда надпис “STEP 1”, последван от избраната
песен/МР3/WMA файл.
Всеки път, когато добавите песен/МР3/WMA файл,
номерът се увеличава с едно.
Общото времетраене на програмата ще се изведе до
“99:59” за диск (Ако общото времетраене е по-голямо
от “99:59”, ще се изведе индикация “--:--”. За MP3/
WMA, индикацията винаги ще бъде “--:--“).
* Когато избирате песен директно с устройството за
дистанционно управление, натиснете бутоните с
цифри за песента, която желаете да чуете.
(Пример: Когато избирате песен номер 12, натиснете
1, 2 и след това натиснете ENTER .)
За да отмените Повторното възпроизвеждане
Първо спрете възпроизвеждането, след това натиснете
MODE , докато индикацията “ ” изчезне от
дисплея.
За да отмените разбърканото възпроизвеждане
Първо спрете възпроизвеждането, след това натиснете
MODE , докато индикацията “SHUF” изчезне от
дисплея.
Съвет
• В режим на разбъркано възпроизвеждане, не можете
да избирате предходни песни/MP3/WMA файлове,
.
като натиснете
Аудио CD (Програмирано възпроизвеждане)
Номер на последната
песен в програмата
Общо времетраене
на програмата
17 BG
MP3/WMA диск (Програмирано възпроизвеждане)
(Пример: Когато поставите МР3 диск)
Номер на последната песен в програмата
USB устройство (Програмирано
възпроизвеждане)
(Пример: Когато свържете USB устройство)
Съвети
• Ако опитате да програмирате 26 песни/MP3/WMA
файла или повече, на дисплея се извежда индикация
“FULL”.
• Можете да възпроизвеждате една и съща програма
отново, тъй като тя се запазва, докато не отворите
отделението за диска или докато не изключите
захранването на устройството.
• Използването на функцията за възстановяване
на възпроизвеждането работи за програмирано
възпроизвеждане само при USB функция.
Настройка на радиостанции
Номер на последната песен в програмата
5 Натиснете
на устройството (
на
устройството за дистанционно управление),
за да стартирате режима на програмирано
възпроизвеждане.
За да изведете информация за програмирани
песни
След като създадете ваша програма, натиснете
DISPLAY/ENTER на устройството. Дисплеят се
променя както следва:
Номер на последната песен в програмата и общо
времетраене
Можете да запазите радиостанции в паметта на
устройството. Можете да запазите до 30 радиостанции,
20 за FM и 10 за AM в каквато поредност желаете.
1 Натиснете RADIO/BAND•AUTO PRESET
на устройството за
на устройството (BAND
дистанционно управление), за да изберете честотата.
Главно устройство
Устройство за
дистанционно управление
2 Задръжте натиснат RADIO/BAND•AUTO PRESET
на устройството (BAND
на устройството за
дистанционно управление) за две секунди, докато на
дисплея започне да мига “AUTO”.
Общ брой на програмираните стъпки
За да отмените програмираното
възпроизвеждане
Първо спрете възпроизвеждането. След това натиснете
MODE , докато индикацията “PGM” изчезне от
дисплея.
За да изтриете една или всички програмирани
песни
За да изтриете една песен, натиснете CLEAR на
устройството за дистанционно управление.
За да изтриете всички програмирани песни, натиснете
два пъти по време на възпроизвеждане, или
веднъж, докато устройството е спряно.
натиснете
Текущата програма също ще се изчисти, ако натиснете
PUSH OPEN/CLOSE на устройството, за да отворите
отделението за диска.
Можете да създавате други програми, като следвате
процедурата за програмиране.
18 BG
3 Натиснете DISPLAY/ENTER
на устройството
на устройството за дистанционно
(ENTER
управление).
Станциите се запазват в паметта от ниските към
високите честоти.
Ако станцията не може да бъде настроена
автоматично
Станциите със слаб сигнал трябва да бъдат
настройвани ръчно.
1 Натиснете RADIO/BAND•AUTO PRESET
на устройството за
на устройството (BAND
дистанционно управление), за да изберете честотата.
Главно устройство
Устройство за
дистанционно управление
2 Настройте станцията, която желаете.
3 Натиснете
на устройството (MANUAL
на устройството за дистанционно
PRESET
управление).
На дисплея се извежда индикацията “FM-xx”.
(Примери)
За номер 1: Натиснете 1
ENTER .
За номер 12: Натиснете 1, 2
ENTER .
и след това натиснете
, и след това натиснете
4 Натиснете PRESET + или -
на устройството
(бутони с цифри
на устройството за
дистанционно управление), докато номерът на
желаната станция мига на дисплея.
5 Натиснете DISPLAY/ENTER
на устройството
на устройството за дистанционно
(ENTER
управление).
Новата станция се настройва на мястото на старата.
Съвет
Настроените радиостанции остават в паметта, дори
когато изключите захранващия кабел или ако извадите
батериите.
USB устройства, съвместими с тази
система
Можете да използвате USB устройство (цифров
музикален плейър или USB носител на данни) с този
уред.
Въпреки това, някои USB устройства може да се
окажат несъвместими с това устройство. Следните
цифрови музикални плейъри на Sony са проверени и
съвместими с това устройство.
Съвместими Sony цифрови музикални плейъри
(до март 2011)
Име на продукта
на модела
Име на name
серията
Product
name Име
Model
name Series
Walkman
NWZ-
E053
S754/S755
E453/E454/E455
E353/E354/E355
W252/W253
B152/B153/B152F/
B153F
A844/A845/A846/
A847
IC рекодер
IC-Recorder
ICD-
SX712/SX713/SX813
UX512/UX512F/
UX513/UX513F
AX412/AX412F
PX312/PX312F
PX820
ЛинеенPCM
PCM
Linear
рекордер
Recorder
PCM-
M10
Възпроизвеждане на настроени
радиостанции
1 Натиснете OPERATE .
2 Натиснете RADIO/BAND•AUTO PRESET
на устройството (BAND
на устройството за
дистанционно управление), за да изберете честотата.
Устройство за
Главно устройство дистанционно управление
3 Натиснете PRESET + или -
, за да настроите
запазената станция.
На устройството за дистанционно управление
1 Неколкократно натиснете BAND , за да изберете
честотата.
2 Натиснете бутоните с цифри
желаната станция.
, за да настроите
Проверете следните уебстраници, за да се запознаете
с последна информация относно съвместимите
устройства.
За клиенти в Европа:
http://support.sony-europe.com/
За клиенти в Южна Америка:
http://www.sony-latin.com/pa/info
За клиенти в Азия и Океания:
http://www.sony-asia.com/section/support
19 BG
Забележки
• Когато форматирате гореспоменатите модели,
уверете се, че сте ги форматирали, като използвате
самото устройство или специален софтуер за
форматиране, предназначен за това устройство.
• Не използвайте USB устройства, различни от тези.
Операциите с модели, които не са описани тук, не са
гарантирани.
• Операциите не винаги са гарантирани, дори когато
използвате тези USB устройства.
• Възможно е някои от тези USB устройства да не
могат да бъдат закупени в определени райони.
• Не се поддържа възпроизвеждането на WMA
файлове със сигнали за защита на авторското право.
• Възможно е файловете, свалени от интернет
страници за музика, да не се поддържат.
• Връзката с хъб не се поддържа.
1 Свържете AUDIO IN жака
Свързване на допълнителни
компоненти
Забележки
• Ако свържете към моно изходен жак на цифров
музикален плейър, звукът може да не се изведе
правилно от говорителя на устройството.
• Ако свържете към жака LINE OUT на цифровия
музикален плейър, е възможно да се появят
смущения. Ако звукът съдържа смущения, сменете
свързването като свържете жака за слушалки.
• Ако свържете към жака за слушалки на цифровия
плейър, увеличете силата на звука на цифровия
музикален плейър и регулирайте силата на звука на
устройството.
Можете да се наслаждавате на звук от допълнителен
компонент като например преносим цифров
музикален плейър, през говорителите на това
устройство.
Уверете се, че сте изключили захранването на всеки
компонент преди да извършите свързването.
За подробности се обърнете към ръководството за
употреба на компонента, който ще свързвате.
Към жака AUDIO IN
аудио свързващ кабел
(не е приложен)
20 BG
(например
преносим
музикален
плейър)
към линейния изходен
жак на преносимия цифров музикален плейър или
други компоненти, като използвате аудио свързващ
кабел (не е приложен).
2 Включете устройството и свързания компонент.
3 Натиснете AUDIO IN на устройството и
стартирайте възпроизвеждане на звук от свързания
компонент.
(На устройството за дистанционно управление,
неколкократно натиснете FUNCTION , докато в
дисплея се изведе индикация “AUDIO IN”.)
Звукът от свързания компонент се извежда от
говорителите на устройството.
За да свържете устройството към телевизор или
видеорекордер, използвайте удължител (не е
приложен) със стерео мини жак в единия край и два
фоно щекера в другия край.
Предпазни мерки
Дискове, които това устройство МОЖЕ да
възпроизвежда.
• Аудио дискове:
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3/WMA файлове)
* CD-DA е абревиатура на Compact Disc Digital Audio
(компакт диск цифров звук) и е стандарт за запис на
аудио дискове.
Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
• CD-R/CD-RW, различни от тези, записани в
музикален CD формат или MP3/WMA формат, който
съответства с ISO9660 Level 1/Level 2 или Joilet.
• CD-R/CD-RW с лошо качество на записа, CD-R/
CD-RW, които са надраскани или замърсени, или
CD-R/CD-RW, записани с несъвместимо записващо
оборудване.
• CD-R/CD-RW, които са неправилно финализирани.
Забележки за дисковете
• Преди да възпроизвеждате диска, почистете го
с почистващо парче плат. Почиствайте диска
от центъра към периферията. Ако на диска има
драскотина, мръсотия или отпечатък, това може да
причини грешка при възпроизвеждането му.
• Не използвайте разтвори като бензин, разтворители,
почистващи препарати, разпространени в
търговската мрежа, антистатичен спрей за винилови
грамофонни плочи.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина
или на източници на топлина (като климатици), и
не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина, защото температурата във
вътрешността на автомобила може рязко да се
покачи.
• Не залепяйте хартия или стикери върху диска и не
драскайте повърхността му.
• След възпроизвеждане поставяйте дисковете в
кутиите им.
Безопасност
• Тъй като лазерният лъч, използван в CD плейъра,
е опасен за очите, не разглобявайте корпуса на
устройството. Обръщайте се само към квалифициран
сервиз.
• Ако в плейъра попадне някакъв твърд предмет или
течност, изключете устройството и го проверете в
сервиз преди по-нататъшна употреба.
• Този плейър не възпроизвежда дискове с
нестандартни форми (например сърцевидни,
квадратни, звездовидни и др.). Ако се опитате да
възпроизвеждате такива дискове, може да повредите
плейъра. Не използвайте подобни дискове.
Източници на захранване
• Използвайте приложения захранващ кабел; не
използвайте други видове кабели.
• Изключете плейъра от мрежата, когато не го
използвате за дълго време
• Когато няма да използвате батериите, извадете ги, за
да предотвратите повреда вследствие на протичането
им или корозия.
Поставяне
• Не оставяйте плейъра близо до топлинни източници
или на места, изложени на директна слънчева
светлина, прах или механично сътресение, или в
автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не поставяйте плейъра на наклонени или нестабилни
повърхности.
• Не поставяйте нищо на отстояние по-малко от 10 mm
от корпуса на устройството. Отворите за вентилация
трябва да бъдат свободни, за да може плейърът
да работи правилно и за да удължите живота на
компонентите в него.
• Тъй като за високоговорителите се използват силни
магнити, не поставяйте персонални кредитни
карти с магнитно кодиране или самонавиващи
се ръчни часовници близо до устройството, за да
предотвратите повредата им.
Работа
Ако плейърът е внесен директно от студено на топло
място, или ако е поставен в много влажна стая, по
лещите на устройството може да кондензира влага. Ако
това се случи, плейърът не може да работи правилно.
В този случай извадете диска и оставете устройството
включено за около час, докато влагата се изпари.
Почистване на корпуса
• Почиствайте корпуса, панела и контролните бутони
с меко парче плат, леко навлажнено в мек почистващ
разтвор. Не използвайте груби гъбички, прахови
почистващи препарати и разтворители като алкохол
и бензин.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с вашия
плейър, моля, консултирайте се с най-близкия сервиз
на Sony.
21 BG
Отстраняване на проблеми
Общи
Захранването не се включва.
• Свържете здраво захранващия кабел към мрежата от
220 V.
• Уверете се, че батериите са правилно поставени.
• Зарядът на батериите може да е слаб. Ако на дисплея
се изведат индикации “LOW” и “BATTERY”, сменете
всички батерии с нови.
• Не можете да включите уреда с устройството за
дистанционно управление, когато той работи със
захранване от батериите.
Захранването не се включва и се извеждат
индикации “LOW” и “BATTERY”.
• Уверете се, че батериите са поставени правилно.
Не се чува звук.
• Уверете се, че функциите, които желаете да
използвате, се появяват в прозореца на дисплея.
• Изключете слушалките, когато желаете да слушате
звука през говорителите.
Чува се шум.
• В близост до плейъра някой използва портативен
телефон или друго оборудване, което излъчва радио
вълни.
Преместете портативния телефон и др. на
разстояние от плейъра.
CD/MP3/WMA плейър
Дискът не се възпроизвежда или в дисплея светва
индикация “NO DISC”, когато дискът е на мястото си.
• Поставете диска с етикета нагоре.
• Почистете диска.
• Извадете диска и оставете отделението отворено за
около 1 час, за да се изпари влагата.
• CD-R/CD-RW е празен.
• Съществува проблем с качеството на CD-R/CD-RW,
записващото устройство или приложения софтуер.
• Сменете всички батерии с нови, ако зарядът им е
слаб.
22 BG
Звукът пропада.
• Намалете силата на звука.
• Почистете диска или го сменете, ако е лошо повреден.
• Поставете устройството на място без вибрации.
• Почистете лещите с вентилатор, който можете да
закупите от търговската мрежа.
• Звукът може да пропадне или е възможно да се
чува шум, когато използвате нискокачествен CD-R/
CD-RW диск или ако съществува проблем със
записващото устройство или софтуера.
Стартирането на възпроизвеждането отнема
повече време от обикновено.
• Следните дискове отнемат повече време, за да
започнат възпроизвеждане.
- дискове със сложна дървовидна структура.
- дискове, които не са финализирани (дискове, на
които могат да бъдат прибавяни данни).
- диск с много папки или файлове, които не са MP3/
WMA.
Радио
Звукът е слаб или е с лошо качество.
• Сменете всички батерии с нови, ако зарядът им е
слаб.
• Отдалечете плейъра от телевизора.
• Ако използвате устройството за дистанционно
управление, докато слушате АМ радио, е възможно
да се появят смущения.
Картината на вашия телевизор е нестабилна.
• Ако слушате FM програма близо до телевизор
с вътрешна антена, отдалечете устройството от
телевизора.
USB устройство
Използвате ли USB устройство, което се
поддържа?
• Ако свържете USB устройство, което не се поддържа,
е възможно да се появят следните проблеми. Вижте
“USB устройства, съвместими с тази система”, за да се
запознаете със списъка с поддържаните устройства.
- USB устройството не се разпознава.
- Имената на папките и файловете не се извеждат на
това устройство.
- Възпроизвеждането не е възможно.
- Звукът прескача.
- Има смущения.
- Извежда се звук със смущения
Извежда се индикация “OVER CURRENT”.
• Има проблем с нивото на напрежението на
електрическата мрежа от (USB) порта .
Изключете системата и USB устройството от
(USB) порта . Уверете се, че с USB устройството
няма проблем. Ако съобщението продължава да се
извежда, се свържете с най-близкия упълномощен
сервиз на Sony.
Няма звук.
• USB устройството не е свързано правилно.
Изключете системата след това свържете отново USB
устройството и проверете дали индикаторът “USB
MEMORY” светва на дисплея.
Звукът съдържа смущения или прескача.
• Изключете системата и след това отново свържете
USB устройството. След това пак включете уреда.
• Музикалните данни съдържат смущения. Шумът
може да се е генерирал по време на записа. Изтрийте
файла и опитайте отново.
USB устройството не може да бъде свързано към
(USB) порта .
• USB устройството или USB кабелът е свързан
наобратно. Свържете USB устройството или USB
кабела в правилната посока.
Индикация “READING” е изведена твърде дълго
или стартирането на възпроизвеждането отнема
повече време.
• Процесът по разчитането може да отнеме известно
време в следните случаи:
- Ако на USB устройството се съдържат много папки
или файлове.
- Ако структурата на файла е крайно сложна.
- Когато капацитетът на паметта е почти запълнен.
- Ако вградената памет се е фрагментирала.
За да избегнете гореспоменатия проблем,
препоръчваме да следвате тези насоки.
- Запазете общия брой папки на USB устройството до
100 или по-малко
- Запазете общия брой файлове в папка до 100 или
по-малко
Неправилен дисплей
• Данните, запазени в USB устройството, може да са
повредени Прехвърлете отново музикалните данни
към USB устройството.
• Кодовете на символите, които могат да бъдат
изведени от системата, са само цифри и букви от
азбуката. Другите символи не се извеждат правилно.
Извежда се съобщението “REC ERROR”.
• Получила се е грешка при записа. Изключете
устройството и разкачете USB устройството. Уверете
се, че:
- USB устройството не е пълно. Ако е пълно или
има малко свободно място, изтрийте ненужните
файлове или папки.
- Данните, които записвате, не са повредени.
- Форматът на файла, който записвате, е съвместим с
устройството.
Ако съобщението все още продължава да се извежда,
се свържете с най-близкия упълномощен сервиз на
Sony.
Извежда се индикация “PROTECT”.
• Свързаното USB устройство е защитено срещу запис.
Това устройство не може да промени състоянието
за защита. Изключете уреда и извадете USB
устройството. Отстранете защитата или използвайте
друго USB устройство. Ако съобщението все още се
извежда, се свържете с най-близкия упълномощен
сервиз на Sony.
Извежда се индикация “FATAL ERROR”.
• Свързаното USB устройство е премахнато по време
на запис или изтриване. Не изключвайте USB
устройството, докато записвате или изтривате данни
чрез него на това устройство. Изключването на USB
устройството по време на операция може да причини
повреда в данните. Ако съобщението все още се
извежда, свържете се с най-близкия упълномощен
сервиз на Sony.
Извежда се индикация “ERASE ERROR”.
• Изтриването на файлове или папки от свързаното
USB устройство е пропаднало. Данните, които трябва
да изтриете, може вече да са били повредени. Ако
съобщението все още се извежда, се свържете с найблизкия упълномощен сервиз на Sony.
USB устройството не се разпознава.
• Изключете системата, свържете отново USB
устройството и след това пак включете системата.
• Свържете USB устройство, което системата може
да възпроизвежда. (Вижте “USB устройства,
съвместими с тази система” (на тази страница) за
видовете поддържани устройства).
• USB устройството не работи правилно. Обърнете се
към ръководството за употреба, приложено към USB
устройството, за да видите как да се справите с този
проблем. Ако проблемът продължава, се свържете с
най-близкия упълномощен сервиз на Sony.
23 BG
Възпроизвеждането не започва.
• Изключете системата и свържете отново USB
устройството.
• Свържете USB устройство, което системата може
да възпроизвежда. (Вижте “USB устройства,
съвместими с тази система”).
Възпроизвеждането не започва от първата песен
• Задайте режим на нормално възпроизвеждане.
МР3/WMA файловете не могат да се
възпроизвеждат.
• МР3/WMA файловете не притежават разширение
“.mp3” или “.wma”.
• Данните не са запазени в MP3/WMA формат.
• USB носителят за съхранение на данни използва
файлова система, различна от FAT 16 или FAT 32.*
• Ако използвате USB носител за съхранение на данни,
разделен на части, можете да възпроизвеждате само
МР3/WMA файловете в първия дял.
• Възпроизвеждането е възможно до 8 ниво.
• Броят на папките надвишава 255.
• Броят на файловете надвишава 5,000.
• В една папка може да се съдържат максимум 999
файла.
• Не можете да възпроизвеждате файлове, защитени от
пароли и други.
* Това устройство поддържа FAT 16 и FAT 32, но е
възможно някои USB носители за съхранение на
данни да не поддържа някои от FAT форматите.
За подробности се обърнете към ръководството за
употреба на всеки USB носител или се свържете с
производителя.
24 BG
Устройство за дистанционно управление
Устройството за дистанционно управление не
работи.
• Сменете всички батерии в устройството за
дистанционно управление с нови, ако зарядът на
старите е слаб.
• Уверете се, че сте насочили устройството за
дистанционно управление към датчика за
дистанционно управление на устройството.
• Отстранете всички препятствия между устройството
и устройството за дистанционно управление.
• Уверете се, че датчикът за дистанционно управление
не е изложен на силна светлина като например на
влиянието на директна слънчева светлина или на
светлина, излъчена от флуоресцентно осветление.
• Приближете се към устройството, когато използвате
устройството за дистанционно управление.
След като сте опитали гореспоменатите начини за
отстраняване на проблема, ако проблемът все още не
е отстранен, изключете захранващия кабел и извадете
всички батерии. След като всички индикации на
дисплея изчезнат, включете отново захранващия кабел
и заредете батериите. Ако проблемът продължава,
моля, консултирайте се с най-близкия доставчик или
упълномощен сервиз на Sony.
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising