Sony | BC-TRX | Sony BC-TRX BC-TRX Зарядно устройство за батерии за Cyber-shot™ Инструкции за експлоатация

4-442-237-21(1)
Зарядно устройство
за батерии
Ръководство за употреба
BC-TRX
© 2012 Sony Corporation
• Зарядното устройство за батерии модел BC-TRX може да се използва
единствено за зареждане на литиево-йонни батерии (тип X/тип N/тип
G/тип D/тип K) и батерии „InfoLITHIUM” (тип G/тип D/тип T/тип R).
• Устройството е проектирано да зарежда батерии, съвместими с
марката Sony.
• Това устройство не може да зарежда никел-кадмиеви батерии или
никел-метал-хидрид батерии.
• „InfoLITHIUM“ е търговска марка на Sony Corporation.
Благодарим ви за покупката на това зарядно устройство за батерии на Sony.
Преди да започнете работа със зарядното устройство за батерии, моля,
прочетете инструкциите изцяло и ги запазете за бъдещи справки.
Етикетът, указващ работното напрежение, консумацията на електроенергия
и др., се намира от долната страна на устройството.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
За да намалите риска от пожар или токов удар,
1) не излагайте устройството на дъжд или влага.
2) не поставяйте върху устройството предмети, пълни с течности, като
например вази.
ВНИМАНИЕ
• Не използвайте устройството в тесни пространства като например между
стена и мебел.
• Свържете устройството към достъпен контакт от мрежат от 220 V.
Дори когато лампичката CHARGE на устройството е изключена,
захранването не е изключено. Ако имате проблем, докато използвате
устройството, изключете го от мрежата, за да прекъснете захранването.
Комплектът не е изключен от източника на захранване, докато е свързан
към мрежата от 220 V, дори ако самото устройство е изключено.
Не излагайте батериите на прекалени горещини като например на пряка
слънчева светлина, на въздействието на огън или подобни.
BG
2
<Забележка за потребители в страните, които попадат под условията
на директивите на Европейския съюз>
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта
е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обрърнете се към
адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страни от Европейския съюз, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде
предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация
относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
BG
3
Забележки за употреба
Това устройство не е устойчиво на прах и влага, а също и не е
водоустойчиво.
Гаранция за записаното съдържание
Съдържанието на даден запис не може да бъде компенсирано, ако записът или
възпроизвеждането са невъзможни поради повреда на батерията, зарядното
устройство и др.
Места, на които не трябва да поставяте устройството
Независимо дали устройството работи или не, не го поставяйте на следните
места. В противен случай то може да се повреди.
• На места, изложени на директна слънчева светлина, като например върху
таблото на автомобил или в близост до източници на топлина. Това може да
причини деформация или повреда.
• На места, изложени на прекомерни вибрации.
• На места със силни електромагнитни полета.
• На песъчливи места.
Пазете устройството от напрашаване, когато го използвате на места, които
са песъчливи и прашни - например на морския бряг. Това може да причини
неизправност.
Предпазни мерки за употреба
• Свържете това устройство към достъпен контакт от мрежата от 220 V.
Дори когато лампичката CHARGE на устройството не свети, захранването
не е изключено. Ако се получи проблем, докато използвате устройството,
изключете уреда от мрежата, за да прекъснете захранването.
• Не използвайте устройството в тесни пространства - например между стена
и мебел.
BG
4
• Когато зареждате батерията, прикрепете я здраво към зарядното устройство
за батерии.
• Ако не сте поставили правилно батерията, терминалите й може да се
повредят.
• За да защитите батерията, извадете я от устройството веднага след като
зареждането приключи.
• Не излагайте устройството на вибрации и внимавайте да не го изпуснете.
• Пазете устройството от телевизори и АМ приемници.
Устройството може да причини смущения в радио или телевизионния
сигнал, ако се намира в близост до уреди, излъчващи подобни сигнали.
• След употреба изключете устройството от мрежата. За да изключите
захранващия кабел, хващайте го за щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
• Уверете се, че металните части на устройството не се допират до други
метални предмети. В противен случай може да се получи късо съединение и
устройството може да се повреди.
• Не свързвайте устройството към адаптер за избор на волтажа (туристически
преобразувател) при пътувания в чужбина. Това може да причини
прегряването или повредата му.
• Възможно е батерията и това зарядно устройство да се затоплят по време на
зреждане или веднага след това.
• USB конекторът на устройството се използва само за изходни сигнали.
Не го свързвайте към USB порт на компютър и др. Това може да причини
неизправност.
• Някои USB акумулаторни устройства не могат да се използват с това
устройство. В допълнение, някои видове устройства не могат да бъдат
използвани, докато се зареждат. Проверете характеристиките за зареждане в
ръководството за употреба на вашето устройство.
• Когато използвате USB конектора на това устройство, прикрепете батерията
към свързаното устройство. Ако не го направите, това може да доведе до
загуба на данни или повреда, причинена от срив в устройството.
BG
5
• Предупреждаваме ви, че някои устройства може внезапно да изгубят
данните от вградената си памет независимо дали ги използвате с
USB конектора на това оборудване. (За подробности се бърнете към
ръководството за употреба, приложено към вашето устройство.) Винаги
предварително подсигурявайте данните от паметта на вашите уреди. Sony
не носи отговорност за загуба на данни от паметта при работата с това
устройство.
• Преди да използвате това устройство се уверете, че напрежението и токът
съвпадат с тези на местната мрежа.
• В зависимост от условията, при които използвате USB конектора на това
устройство, и ако входящото напрежение е твърде високо, като мярка за
безопасност е възможно зарядното устройство автоматично да се изключи.
• Sony не гарантира правилните операции с това устройство, ако го
използвате с USB хъб или USB удължител. Винаги следвайте определения
начин на свързване за USB кабела, приложен към вашето устройство.
• Когато не използвате това устройство, изключете USB кабела от USB
конектора и го приберете за съхранение.
Поддръжка
• Почиствайте устройството със суха, мека текстилна почистваща
кърпичка, когато се замърси.
• Ако устройството за зареждане на батерии е много мръсно, го почистете с
мека почистваща кърпичка, леко навлажнена с неутрален разтвор; после
подсушете.
• Не използвайте разтвори като алкохол или бензин, защото те могат да
повредят покритието.
• Когато използвате аксесоари за химическо почистване, прочетете
инструкциите им за употреба.
• Използването на летлив материал като например инсектицид, както и
допускането на контакт с гума или винил за дълъг период от време, може
да причини повреда в устройството.
BG
6
Как да заредите батерията
Батерията се зарежда като я поставите в устройството.
1 Задайте външния превключвател на това устройство в положение
„BATTERY CHARGE“.
2 Прикрепете батерията.
Преди да прикрепите батерията
Когато използвате батерия от типа N, D, T, R или K, извършете следните
стъпки преди да прикрепите батерията към устройството.
* Ако използвате батерия от типа X или G, следващата процедура не е
необходима.
-1)
Повдигнете лоста за превключване. (Вижте илюстрация
Натиснете лоста за превключване към означението – на илюстрацията,
докато щракне. (Вижте илюстрация
-2)
Switching
lever
Лост за превключване
Levier de commutation

2
BG
7
Поставяне на батерията
Изравнете маркировката на батерията с посоката на маркировката
на зарядното устройство, след което поставете батерията. (Вижте
илюстрация
- 1)
(Видът на батерията на илюстрацията е X.)
• Поставете батерията с маркировката нагоре.
Когато поставяте батерия от типа X или K, прикрепяйте я към лявата
страна на устройството за зареждане на батерии, както е показано от
стрелката
в илюстрация
-2.
След като поставите батерията докрай, натиснете леко по посока на
стрелката, докато лампичката CHARGE светне. (Вижте илюстрация
- 3)
Външен превключвател
1
Батерия
Означение 
за батерията
Означение
Означение
за вида на
батерията
Терминал за
променливотоков
адаптер
2

Индикаторна лампа
за състояние
на зареждането
3
Лампичка
CHARGE
BG
8
3 Свържете захранващия кабел към зарядното устройство за батерии
и след това свържете към мрежата от 220 V
(Вижте илюстрация ).
Лампичката CHARGE (оранжева) светва и зареждането започва.
Лампичката CHARGE угасва, когато зарядът на батерията достигне около
90% от капацитета си.
Индикаторната лампичка за зареждане се изключва, когато зареждането
приключи (Full charge - пълно зареждане).
Можете да проверите приблизителното състояние на зареждането с
помощта на индикаторната лампичка за зареждане.
С към мрежата от 220 V
Захранващ кабел
p
,
Индикаторна
лампичка за състоянието
на зареждане
,
... Lit up
Лампичка
CHARGE
Веднага след
поставяне на
батерията – 30%
30 % - 60 %
60 % - 90 %
90% – Пълно зареждане
Пълното зареждане
е пиключило
Стойностите в горната таблица, указващи нивото на заряда чрез
индикаторната лампичка за зареждане и в процентни стойности, са
ориентировъчни.
BG
9
Реалното състояние може да се различава в зависимост от температурата на
околната среда или състоянието на батерията.
За да извадите батерията
Повдигнете батерията и я извадете.
Време за зареждане
Следната таблица показва времето, необходимо за зареждане на напълно
разредена батерия.
Батерия
NP-BX1 NP-BN1 NP-BN NP-BG1/ NP-BD1/ NP-FR1 NP-BK1
NP-FG1 NP-FD1/
NP-FT1
Време
за пълно
зареждане
135
90
110
125
130
190
180
• Приблизителен брой минути, нужни за пълно зареждане на изтощена
батерия.
• За да подробности относно живота на батерията вижте ръководството за
употреба на вашия цифров фотоапарат.
• В зависимост от състоянието на батериите или температурата на околната
среда е възможно времето за зареждане да се различава от указаното.
• Показаните времена се отнасят за зареждането на напълно изтощена
батерия, изразходвана с помощта на цифров фотоапарат при температура
на околната среда от 25°С.
BG
10
Температура на зареждане
Можете да работите със зарядното устройство за батерии при
температура на околната среда от 0°С до 40°С. Въпреки това,
за посигането на максимална ефективност, препоръчителният
температурен обхват е от 10°С до 30°С.
За да използвате батерията бързо
Можете да извадите батерията от зарядното устройствто за батерии
и да я използвате дори когато зареждането не е приключило. В този
случай времето, за което можете да използвате батерията, се различава в
зависимост от продължителността на зареждане на батерията.
Забележки
• Ако лампичката CHARGE не свети, проверете дали батерията е правилно
поставена в устройството.
• Когато поставите напълно заредена батерия, лампичката CHARGE ще
светне веднъж и ще изгасне.
• Когато зареждате батерии, които не са били използвани дълго време, е
възможно времето за зареждането им да се окаже по-продължително.
BG
11
Използване на това устройство с USB кабел
(Вижте илюстрация
)
1 Задайте външния превключвател на това устройство в положение
„USB POWER 5V 1500mA”.
2 Свържете оборудването към това устройство.
3 Свържете захранващия кабел към това устройство и след това към
мрежата.
4 След като оборудването се зареди напълно, изключете това
устройство от мрежата и след това изключете и уреда от него.

към мрежата от 220 V
3
Приложен micro USB
кабел или друг USB
кабел, съвместим
с вашето устройство
USB устройство
(Цифров фотоапарат
и др.) с възможност
за презареждане
2
Това устройство поддържа напрежение от 100 V до 240 V.
Не използвайте електронен преобразувател на напрежението, защото
това може да причини неизправност.
BG
12
Отстраняване на проблеми
Когато лампичката CHARGE мига, проверете следната таблица.
Лампичката CHARGE мига по два начина.
Бавно мигане: Включва се и се изключва продължително на всеки 1.5
секунди
Бързо мигане: Включва се и се изключва на всеки 0.15 секунди
Действието, което трябва да предприемете, зависи от начина, по който мига
лампичката CHARGE.
Когато лампичката CHARGE продължава да мига бавно
Зареждането е в режим пауза. Устройството е в режим готовност.
Ако стайната температура е извън подходящия температурен обхват,
зареждането автоматично спира.
Когато стайната температура се върне в подходящия обхват, лампичката
CHARGE светва и зареждането стартира отново.
Препоръчваме ви да зареждате батерията в температурен обхват от 10°С
до 30°С.
Когато лампичката CHARGE продължава да мига бързо
Когато зареждате батерията за първи път в една от следните ситуации,
лампичката CHARGE може да мига бързо.
Ако това се случи, извадете батерията от устройството, пак я поставете
и я заредете отново.
Когато не сте използвали батерията дълго време
Когато оставите заредената батерия във фотоапарата за по-дълго време
Веднага след покупката
Когато лампичката CHARGE продължава да мига бързо, проверете следната
таблица.
BG
13
Извадете батерията, която се зарежда, и отново плътно
я прикрепете в зарядното устройство.
Лампичката CHARGE отново мига:
Поставете друга батерия.
Лампичката CHARGE светва
и не мига отново:
Ако лампичката CHARGE изгасне,
защото времето за зареждане
е изтекло, тогава проблемът е
отстранен.
Лампичката CHARGE отново мига:
Проблемът е в устройството.
Лампичката CHARGE светва и
не мига отново:
Ако лампичката CHARGE изгасне,
защото времето за зареждане е
изтекло, тогава проблемът е в
първоначално-поставената батерия.
Моля, свържете се с упълномощен сервиз на Sony, защото устройството
може да е повредено.
BG
14
Батерията не може да бъде заредена.
• Това устройство не е свързано към мрежата от 220V.
Свържете правилно захранващия кабел към това устройство и към
мрежата.
• Външният превключвател на това устройство е зададен в положение „USB
POWER 5V 1500mA“.
Задайте външния превключвател на устройството в положение
„BATTERY CHARGE“.
• Батерията е поставена под ъгъл или наобратно.
Поставете батерията правилно.
Устройството, което е свързано чрез USB кабел, не работи.
• Това устройство не е свързано към мрежата от 220V.
Свържете правилно захранващия кабел към това устройство и към
мрежата.
• Външният превключвател на това устройство е зададен в положение
„BATTERY CHARGE“.
Задайте външния превключвател на това устройство в положение
„USB POWER 5V 1500mA“.
• Възможно е да се наложи да извършите операция с устройството,
свързано към зарядното устройство за батерии.
Проверете ръководството за употреба на свързаното устройство.
BG
15
Технически характеристики
Входно напрежение
на захранването
Изход за зареждане
Работна температура
Температура на съхранение
Размер (Прибл.)
Тегло
Включени артикули
100 V – 240 V AC 50 Hz/60 Hz
11W
Терминал за зареждане на батерията
4.2 V DC 860 mA (BATTERY CHARGE)
5.0 V DC 1,500 mA (USB POWER 5V
1500 mA)
0°C – 40°C
-20°С до +60°С
54 mm x 45 mm x 90 mm (ш/в/д)
Прибл. 100 g
Зарядно устройство за батериите
(BC-TRX) (1)
Кабел на захранването (1)
Micro USB кабел
Документация
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без
предупреждение.
BG
16
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF