Sony | NPA-MQZ1K | Sony NPA-MQZ1K Адапторен комплект за няколко батерии Инструкции за експлоатация

4-694-093-11(1)


Преди употреба
 Предоставяне на захранване към
свързаното устройство
Характеристики
•Адаптерът за няколко батерии NPA-MQZ1 (оттук нататък наричан "това
устройство") може да събира до четири комплекта батерии InfoLITHIUM™
на Sony (серия Z) за осигуряване на външно захранване и поддържа
следните устройства:
–– Фотоапарати, които поддържат комплекта батерии InfoLITHIUM (серия
Z/W)
–– Устройства, които поддържат захранване през USB
•Няма ограничения относно броя комплекти батерии, свързано
едновременно към това устройство или приоритетът на използване на
батериите на това устройство за зареждане.
•Можете да свържете предоставения адаптер за променлив ток към това
устройство, за да го използвате като зарядно устройство за комплекта
батерии InfoLITHIUM (серия Z).


Адапторен комплект
за няколко батерии

Инструкции за работа
Относно електрозахранването

Когато няколко комплекта батерии са закрепени към това устройство и са
равномерно заредени, захранването се предоставя равномерно от всички
комплекти. Когато оставащото захранване се различава сред свързаните
комплекти батерии, захранването започва от най-заредения комплект
батерии.

Забележки относно използване на това устройство,
докато предоставя захранване


•Докато това устройство предоставя захранване към свързаното
устройство, не плъзгайте превключвателя DC OUT/CHARGE на CHARGE,
тъй като това ще спре захранването от устройството.
•Докато свързаното устройство работи, то може да изключи, ако:
–– плъзнете превключвателя DC OUT A или DC OUT B на CAMERA или USB.
–– извадите единия от комплектите батерии от това устройство.

Забележки относно смяна на комплекта батерии
©2017 Sony Corporation
Когато на монитора на свързания към това устройство фотоапарат се
изведе
, заредете или сменете комплекта батерии, закрепен към това
устройство.
За да смените комплекта батерии, направете едно от следните:
•Извадете всички комплекти батерии от това устройство, оставете
устройството в това състояние за известно време, след което свържете
заредения комплект батерии.
•Извадете фиксиращата пластина от свързания фотоапарат, оставете я
в това състояние за известно време, след което закрепете пластината
обратно към фотоапарата.


NPA-MQZ1K


Относно адаптера за променлив ток

Не можете да предоставяте захранване директно към свързаното
устройство, като свържете това устройство към електрически контакт с
предоставения адаптер за променлив ток.




Включени в комплекта аксесоари
(Числото в скобите показва броя на
частите.)







*¹ Закрепена при доставка
*² Номерът и формата на модела на адаптера за променлив ток се различават
в зависимост от държавата или региона.

a


•Адаптер за няколко батерии (NPA-MQZ1) (1)
•Протектор на комплекта батерии *¹ (1)
•Фиксираща пластина (за комплект батерии от серия Z)*¹ (1)
•Адаптер за променлив ток (AC-UES1230/AC-UES1230M/AC-UES1230M T)*² (1)
•Кабел за електрозахранване (1)
•Комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100) (2)
•Монтажна пластина (1)
•Винт (2)
•Протектор на кабела (1)
•Капак на гнездото за батерии (2)
•Въженце на каишка (1)
•Комплект отпечатана документация

 Идентифициране на
компонентите
USB порт (DC OUT)
Превключвател DC OUT A
Превключвател DC OUT/CHARGE
Превключвател DC OUT B
Бутон BATT CHECK
Монтажни отвори на кабелния протектор
Копче за освобождаване на комплекта батерии
Отвор за каишка
Лампа CHARGE
Лампа за оставащ заряд на батерията
Порт DC IN (5 V)
Отвори за монтажни винтове (1/4-20 UNC)
Протектор за комплект батерии
Порт DC IN (12 V)
Фиксираща пластина (за комплект батерии от серия W)*
Корпус на фиксираща пластина (за комплект батерии
от серия Z)*




 Поставяне/сваляне на комплект
батерии

 Проверка на оставащия заряд на
батерията

1 Натиснете бутона BATT CHECK.
Можете да проверите показанията на лампата за оставащ заряд
в батерията (който светва за около 10 секунди), за да научите
приблизителната оставаща мощност на комплекта батерии.
... Изкл.,



... Свети
Показания за оставащ заряд на
батерията
70% – 100%
Спецификации
Адаптер за няколко батерии (NPA-MQZ1)
Изисквания за
захранването
Изходна мощност на
USB
Работна температура
Температура на
съхранение:
Размери (Прибл.)
1 Плъзнете превключвателя DC OUT/CHARGE на DC OUT. ()
2 Свържете фотоапарат или USB устройство към това
устройство.
Използвайте фиксиращата пластина () за свързване на фотоапарата и
USB порта () за USB устройството.
За да свържете фиксиращата пластина към фотоапарата, подравнете
маркировката  върху пластината с маркировката  върху фотоапарата
и след това поставете фиксиращата пластина в отделението за батерии
на фотоапарата.
Когато затворите капака на отделението за батерии на фотоапарата,
прекарайте кабела през прореза на капака, както е илюстрирано, така
че кабелът да не бъде защипан под капака. (-a)
Тегло
3 Изберете местоназначението на захранването съгласно
свързаното устройство.
Плъзнете превключвателя DC OUT A или DC OUT B на CAMERA или USB. ()
-b
DC OUT- :
Изберете местоназначението на захранването от комплекта батерии в
гнездата за батериите A1 и A2.
DC OUT- :
Изберете местоназначението на захранването от комплекта батерии в
гнездата за батериите B1 и B2.
 Закрепване на монтажната
пластина
Можете да закрепите монтажната пластина в ориентацията, която е
подходяща за монтирането на това устройство към здрава конструкция, като
рамка, където да закрепите устройството.
 Закрепване на кабелния
протектор
Когато свързвате USB кабел към това устройство, използвайте кабелния
протектор, за да закрепите кабела към устройството.
 Относно протектора за комплекта
батерии
Когато не възнамерявате да закрепвате комплекта батерии към едно от
гнездата A2 и B2, можете да замените протектора за комплекта батерии () с
капака на отделението за батерии () за компактна работа.
Забележка
Протекторът за комплекта батерии е необходим за защита на комплекта
батерии. Когато сте закрепили комплекта батерии към гнездо A2/B2 или към
двете, не забравяйте да закрепите протектора за комплект батерии към това
устройство.
 Закрепване на въженцето на
каишка
Препоръчително е да използвате въженцето на каишка, за да предотвратите
изпускане на това устройство или повреда на периферните устройства.
Завържете въженцето на каишка към това устройство и закрепете края на
въженцето на каишка около здрава конструкция, като рамка, близо до която
сте обезопасили устройството.
Забележка
Когато въженцето на каишка е закрепено към това устройство, не завързвайте
края на въженцето на каишка около някои от крайниците си, като например
китка.
 Свързване на фотоапарат, който
поддържа комплекта батерии
InfoLITHIUM (серия W)
1 Извадете корпуса на фиксиращата пластина (за комплекта
батерии от серия Z).
2 Извадете комплекта батерии от фотоапарата и поставете
фиксиращата пластина (за комплекта батерии от серия W) в
отделението за батерии на фотоапарата.
Когато закрепвате извадения корпус на фиксиращата пластина (за комплекта
батерии от серия Z) обратно към фиксиращата пластина (за комплекта
батерии от серия W), се уверете, че повърхността на корпуса с плъзгащия
превключвател се намира над повърхността на пластината с маркировката W.
Съвет
Когато зарядът на батерията на фотоапарата е намален до около 1/3 от пълния
капацитет на батерията, на монитора на фотоапарата се показва
.
Забележки относно използване на
това устройство
•Когато приключите с използването на това устройство, извадете
захранващия кабел от контакта.
Когато изваждате захранващия кабел, не забравяйте да го държите за
щепсела.
•Не отстранявайте феритното ядро от кабела на фиксиращата пластина.
То е закрепено, за да предотврати излъчването на нежелани радиовълни.
•Дръжте контактите на фиксиращата пластина далече от чужди предмети,
включително прах и пясък.
•Когато използвате монтажната пластина, не забравяйте да я закрепите с
предоставените винтове.
•Корпусът на фиксиращата пластина (за комплект батерии от серия Z) не
е предназначен да съхранява комплекта батерии InfoLITHIUM (серия W).
•Не можете да зареждате комплекта батерии, закрепен към това устройство,
като свързвате устройството и фотоапарата.
•Това устройство не е предназначено за защита срещу проникване, нито за
водоустойчивост.
Това устройство поддържа напрежение навсякъде по света от 100 V до 240 V.
Не използвайте електронен преобразувател на напрежение, тъй като това
може да причини неизправност.
Формата на стенните контакти се различава в зависимост от държавата и
региона. Проверете преди отпътуване.
Отстраняване на неизправности
0% – 10%
Показанията на лампата за оставащ заряд в батерията и процентът на
оставащия заряд (%), посочени по-горе, са предоставени като справка.
Действителното състояние може да се различава в зависимост от околната
температура или състоянието на комплекта батерии.
Съвет
Когато това устройство е закрепено към фотоапарат, Вие можете да
проверите оставащия заряд и на монитора на фотоапарата.
Независимо от броя на свързаните комплекти батерии към това
устройство мониторът на фотоапарата показва само една икона (
).
Действителният живот на батерията за фотоапарата варира в зависимост
от броя на свързаните комплекти батерии.
b

 Зареждане на комплекта батерии
1 Плъзнете превключвателя DC OUT/CHARGE на CHARGE. ()
2 Свържете това устройство и електрическия контакт ()
с предоставения адаптер за променлив ток. ()
Български




Това устройство ще генерира топлина при зареждане. Винаги зареждайте
в добре проветрено помещение. Не зареждайте под възглавници, одеяла
или върху запалими повърхности. Съхранявайте устройството на разстояние
от източници на топлина, директна слънчева светлина, запалими газове,
влажност, вода или други течности. Не разглобявайте, отваряйте, поставяйте
в микровълнова, не изгаряйте, не боядисвайте и не поставяйте чужди
предмети в устройството. Не подлагайте устройството на механични
удари, като смачкване, огъване, пробиване или раздробяване. Избягвайте
изпускането или поставянето на тежки предмети върху устройството. Не
свързвайте устройството накъсо и не го съхранявайте в съд, където може да
се свърже накъсо чрез други метални или проводими предмети. Не работете
с устройството, ако е било влажно или повредено по друг начин, за да
предотвратите токов удар, експлозия и/или нараняване. Използването на това
устройство от деца трябва да бъде под надзор. Моля, прочетете инструкциите
за работа (включително инструкции за зареждане и информация относно
минимални и максимални работни температури), предоставени с
устройството.
Този продукт е изпробван и е установено, че е съвместим с ограниченията,
изложени в разпоредбата за ЕМС за използване на свързващи кабели с
дължина под 3 метра (9,8 фута).
Лампата CHARGE на комплекта батерии, който се зарежда, светва, за да
обозначи, че се извършва зареждане. ()
Когато към това устройство са свързани няколко комплекта батерии,
зареждането започва с този, който има най-малко оставащ заряд в
батерията. Когато всички комплекти батерии са заредени на най-малко
90%, лампата CHARGE изгасва. (Нормално зареждане)
Ако заредите допълнително комплекта батерии за около 160 минути* след
изгасването на лампата CHARGE, Вие ще разполагате с по-дълъг живот на
батерията. (Пълно зареждане)
* Приблизително време за зареждане на четири комплекта батерии
Съвет
Можете да зареждате комплекта батерии, като свържете порта DC IN (5 V)
на това устройство и източник на захранване с USB адаптер за променливо
захранване и USB порт на друго устройство, като компютър, с USB кабел.
Времето за зареждане се различава в зависимост от спецификациите на
USB адаптера за променлив ток или свързаното устройство.
Относно времето за зареждане (с предоставения
адаптер за променлив ток)
Един комплект
NP-FZ100
Четири комплекта
NP-FZ100
Нормално време за зареждане
(прибл.)
120 мин.
480 мин.
Време за пълно зареждане
(прибл.)
160 мин.
640 мин.
Комплект батерии
•Показаните времена са за зареждане на празен комплект батерии,
чийто заряд е бил изтощен с използване на това устройство на околна
температура 25°C (77°F).
•Времето за зареждане може да се различава в зависимост от състоянието на
комплекта батерии или околната температура.
Бележки
•Ако лампата за оставащ заряд в батерията на това устройство показва, че
процентът на оставащия заряд е от 0% – 10% (лампата не свети), но лампата
CHARGE не свети, се уверете, че комплектът батерии е правилно свързан.
Неправилното поставяне не позволява на това устройство да се зарежда.
•Когато зареждате комплекта батерии, който не е използван продължително
време, зареждането на комплекта батерии може да отнеме по-дълго време.
Когато лампата CHARGE мига, проверете следната схема.
Лампата CHARGE мига по два начина.
Мига бавно: светва и угасва непрекъснато на всеки 1,3 секунди
Мига бързо: светва и угасва непрекъснато на всеки 0,3 секунди
Действието, което трябва да предприемете, зависи от начина на мигане
на лампата CHARGE.
Когато лампата CHARGE мига бавно
Зареждането е на пауза. Това устройство е в режим на готовност.
Зареждането спира автоматично, когато температурата на помещението
е извън диапазона на подходящата.
Когато температурата на помещението се върне в подходящия диапазон,
индикаторът CHARGE светва и зареждането се възобновява.
Препоръчваме да зареждате батерията на температура от 10°C до 30°C
(50°F до 86°F).
Кога лампата CHARGE мига бързо
Когато зареждате батерията за първи път в една от посочените по-долу
ситуации, индикаторът CHARGE може да мига бързо.
Ако това се случи, извадете батерията от устройството, поставете обратно
и я заредете отново.
 Когато комплектът батерии не е използван дълго време
 Когато комплектът батерии е бил оставен във фотоапарата за дълго време
 Веднага след покупката
Ако лампата CHARGE продължава да мига бързо, проверете следната схема.
Извадете комплекта батерии, който се зарежда, и след това внимателно
поставете отново същия комплект батерии.
Лампата CHARGE мига отново:
Поставете друг комплект батерии.
Лампата CHARGE светва и повече
не мига:
Ако лампата CHARGE угасне,
защото времето за зареждане
е изминало, това не е проблем.
Лампата CHARGE мига отново:
Проблемът е свързан с това
устройство.
Лампата CHARGE светва и повече
не мига:
Ако лампата CHARGE угасне, защото
времето за зареждане е изминало,
проблемът е свързан с първия
поставен комплект батерии.
Моля, свържете се с най-близкия си търговец на Sony относно продукта,
с който имате проблем.
Комплектът батерии не може да се зарежда.
•Кабелът за електрозахранване (шнур за електрозахранване) не е свързан
към стенния контакт.
 Правилно свържете кабела за електрозахранване
(шнур за електрозахранване) към електрически контакт.
•Комплектът батерии не е добре поставен.
 Поставете правилно комплекта батерии към това устройство.
•Това устройство поддържа комплекта батерии InfoLITHIUM (серия Z).
•Комплектът батерии "InfoLITHIUM" (серия Z) разполага с логото
•„InfoLITHIUM“ е търговска марка на Sony Corporation.
DC 5 V, 1,5 A
от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
–20°C до +60°C (–4°F до +140°F)
123,4 mm x 67,8 mm x 66,2 mm (ш/в/д)
(4 7/8 in. x 2 3/4 in. x 2 5/8 in.)
Прибл. 410 g (14,5 oz)
Адаптер за променлив ток (AC-UES1230/AC-UES1230M/AC-UES1230M T)
Изисквания за мощност
AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,75 A – 0,4 A
Изходна мощност
DC 12 V, 3 A
40% – 70%
10% – 40%
DC 12 V, 0,44 A
.
Комплект акумулаторни батерии (NP-FZ100)
Номинално напрежение
DC 7,2 V
Дизайнът и спецификациите на това устройство и на предоставените
аксесоари подлежат на промяна без предупреждение.
Download PDF

advertising