Sony | NP-FV50 | Sony NP-FV50 NP-FV50 Комплект акумулаторни батерии серия V Брошура

4-197-446-12(1)
Акумулаторна батерия
2010 Sony Corporation
Технически характеристики
Максимално изходно напрежение: DC 8.4 V/
Изходно напрежение: DC 6.8 V/ Капацитет
(обичаен): Прибл. 7.0 Wh (1,030 mAh)/ Капацитет
(минимален): Прибл. 6.6 Wh (980 mAh)/ Работна
температура: 00С до 400С/ Размери: Прибл. 31.8 х
20.5 х 45.1 mm (ш/в/д)/ Тегло: Прибл. 51 g
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
2
Технически характеристики (NP-FH50,
NP-FH60, NP-FM500H, NP-FV50, NPFV70, NP-FW50)
NP-FH50
Максимално напрежение при зареждане: DC 8.4
V, Максимален ток при зареждане: 1.75 A
NP-FH60
Максимално напрежение при зареждане: DC 8.4
V, Максимален ток при зареждане: 2.12 A
NP-FM500H
Максимално напрежение при зареждане: DC 8.4
V, Максимален ток при зареждане: 2.0 A
NP-FV50
Максимално напрежение при зареждане: DC 8.4
V, Максимален ток при зареждане: 2.1 A
NP-FV70
Максимално напрежение при зареждане: DC 8.4
V, Максимален ток при зареждане: 3.0 A
NP-FW50
Максимално напрежение при зареждане: DC 8.4
V, Максимален ток при зареждане: 1.02 A
За потребители в Европа
Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо
за страните от Европейския съюз и други
европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или
на нейната опаковка показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домакински
отпадък.
При някои видове батерии
този символ може да е в комбинация със символ
на химичен елемент. Символите на химичните
елементи за живака (Hg) или оловото (Pb) се
добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване
на негативните последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето й на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте я в пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване, когато животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне
на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Забележка за потребители от страните,
които прилагат директивите на
Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 1080075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля, обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
3
Какво е батерия “InfoLITHIUM”?
Батерията “InfoLITHIUM” е литиево-йонна
батерия, която има функция за обмен на
информация, която е свързана с работните
условия между батерията и съвместимото
оборудване. Препоръчваме ви да използвате
батерията “InfoLITHIUM” само с електронни
устройства, които притежават логото
Ако използвате тази батерия с електронни
устройства, които не притежават логото
, оставащият капацитет няма да се
изведе в минути.*
* Оставащия капацитет на батерията може
да не се изведе правилно в зависимост от
състоянието й и от условията, при които я
използвате.
“InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony
Corporation.
ВНИМАНИЕ
Ако не боравите правилно с батерията, тя може
да експлодира, да причини пожар или дори
химически изгаряния. Съблюдавайте следните
мерки.  Не разглобявайте батерията.  Не удряйте
и не подлагайте батерията на сътресения или
подобни, като например удари; не я изпускайте или
настъпвайте.  Внимавайте да не дадете батерията
на късо и не позволявайте контакт на терминалите
4
.
с метални предмети.  Не излагайте батерията
на изключително високи температури над 600С,
като например в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.  Не изгаряйте батерията и не
я изхвърляйте в огън.  Не работете с повредена
или протекла литиево-йонна батерия.  Уверете
се, че сте заредили батерията, използвайки
оригинално зарядно устройство за батерии на
Sony или устройство, което може да зарежда този
вид батерии.  Пазете батерията от малки деца. 
Пазете батерията суха.  Подменяйте батерията
единствено със същия или еквивалентен вид,
препоръчан от Sony.  Изхвърляйте използваната
батерия, както е посочено в инструкциите.
За повече подробности се обърнете към
ръководството за употреба на вашето електронно
оборудване.
Зареждане на батерията
 Преди да презареждате батерията не е
необходимо да изразходвате заряда й.
Зареждането на батерия, която има още заряд,
няма да се отрази на оригиналния й капацитет.
 За да зареждате ефективно батерията, правете
го при температура на околната среда от 100С
до 300С.
Ефективно използване на батерията
 Работата на батерията се влошава, когато
температурата на околната среда е ниска.
За да запазите заряда на батерията, ви
препоръчваме да затоплите батерията например
в джоба си и да я поставите в устройството
непосредствено преди да използване.
 Поддържайте резервна батерия за време, което
е два или три пъти по-дълго от очакваното от
вас време за запис, и правете контролни записи
преди истинските.
 Ако захранването се изключва, въпреки че
индикаторът за време на оставащия заряд
указва, че има достатъчно заряд в батерията,
отново заредете напълно батерията, така че
индикаторът да е верен. Обърнете внимание
обаче, че понякога индикаторът може да не се
възстанови, ако батерията се използва дълго
време при високи температури, ако е оставена
напълно заредена, или ако се използва много
често. Приемете индикатора за времето на
оставащия заряд на батерията като индикация
за приблизителното време за запис.
 Когато използвате допълнителен
променливотоков адаптер/зарядно устройство
AC-VQP10, индикаторът за живота на
батерията може да не се изведе (ако използвате
серия H или V).
Съхраняване на батерията
Заредете батерията и я разредете напълно,
използвайки електронно устройство, преди да я
приберете на съхранение на сухо и хладно място.
Повтаряйте действията по зареждане и
изразходване на заряда на батерията веднъж
годишно, за да запазите функциите й.
Живот на батерията
 Животът на батерията е ограничен. Когато
времето, в което можете да я използвате,
значително намалее, вероятна причина за това
може да бъде изтеклият живот на батерията.
Сменете батерията с нова.
 Животът на батерията зависи от начина, по
който я съхранявате, и от работните условия,
при които се използва всяка батерия.
Не се предоставя компенсация за
съдържанието на записа
Съдържанието на записа не подлежи на
компенсация, ако поради неизправност на
батерията или другото устройство, записът или
възпроизвеждането се окажат невъзможни.
Дизайнът и техническите характеристики
подлежат на промяна без предупреждение.
5
Download PDF

advertising