Sony | AC-UD10 | Sony AC-UD10 Адаптер за променлив ток/зарядно устройство Инструкции за експлоатация

Променливотоков
USB адаптер
Упътване за употреба
© 2011 Sony Corporation
AC-UD10
Съвместим със “Cyber-shot”, “Handycam” или “Bloggie”
с USB презареждане.
Възможните функции се различават в зависимост от устройството. Моля проверете спецификациите на вашето
устройство.
“Cyber-shot”, “Handycam” и “Bloggie” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Corporation.
2
1
USB кабел (приложен към
видеокамерата ви) за свързване към устройството
2
Преди да работите с това устройство, моля прочетете упътването подробно и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни с разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или опаковката
му показва, че този продукт не се третира
като домашен отпадък. Вместо това трябва
да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако
изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в
противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на някои природни ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местната служба по градоустройство, службата
за изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте закупили
продукта.
Забележка за потребители в страни, попадащи под
изискванията на директивите на Европейския съюз:
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизираният
представител на EMC и безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се
обръщайте към адресите, указани в съответните документи,
приложени към продукта.
3
Предпазни мерки
Относно безопасността
Табелката, указваща операционен волтаж, консумация на електрозахранване и т.н., е разположена в задния край
• Преди да работите с устройството, уверете се операционният волтаж на устройството е идентичен с волтажа на
местното електрозахранване.
• Устройството не е изключено от електрическата мрежа,
докато е свързано към контакта, дори и захранването да е
спряно.
• Изключете променливотоковия кабел от контакта, ако няма
да използвате устройството за дълъг период от време. За да
изключите променливотоковия кабел, придържайте здраво
щекера. Никога не дърпайте самия кабел.
• Ако в устройството попадне течност или чуждо тяло,
изключете го от електрическата мрежа и го занесете в сервиз,
преди да работите с него отново.
• За да избегнете късо съединение, не разглобявайте устройството. За такива процедури се обръщайте само към квалифициран сервизен персонал.
Инсталация
Не поставяйте променливотоковия адаптер на места където:
• Адаптерът е изложен на твърде високи температури. (Например в кола със затворени прозорци)
• Адаптерът е изложен на директна слънчева светлина или е в
близост до отоплителен уред.
• Адаптерът е изложен на механична вибрация или сътресение.
• Адаптерът е изложен на влиянието на магнитно поле. (Например в близост до магнит, високоговорител или телевизор)
• Адаптерът е изложен на силно запрашаване
4
Работа
• Уверете се, че електрическият и волтаж на устройството
отговарят на тези, подадени от контакта.
• За по-голяма безопасност, ако входящият поток е твърде
висок, устройството ще се изключи автоматично.
• Не включвайте това устройство към радио или оборудване с
радио тунер, тъй като това може да причини шум.
• За да предотвратите повреда, внимавайте да не изпуснете
устройството или да не причини по друг начин механично
сътресение.
• След употреба изключете устройството от стенния
контакт и оборудването.
• Изключете устройството от променливотоковия източник като издърпате самото устройство. Не дърпайте USB
кабела.
• За да избегнете късо съединение, не позволявайте чужди метални тела да се докосват до терминалите на устройството.
Почистване
• Почистете устройството с мека, суха кърпа. Ако устройството е много замърсено, избършете с мека кърпа, леко
навлажнена с щадящ разтвор и след това избършете с мека,
суха кърпа.
• Не използвайте никакъв вид разтворители като алкохол, разредител или бензин, тъй като те могат да причинят повреда
в гланца на корпуса на устройството.
• Ако използвате химически препарат за почистване, прочетете внимателно инструкциите на самия продукт.
• Ако корпусът на устройството е напръскан с някакъв вид разтворител като например инсектицид или остане в контакт
за дълъг период от време с гума или винил, гланцът на корпуса
може да бъде повреден.
5
Как да използвате (вижте фигура A)
1 Свържете променливотоковия адаптер към устройството (Cyber-shot, Handycam, Bloggie и т.н.)
посредством USB кабел (приложен към вашата
камера).
2 Свържете променливотоковия кабел за захранване с
променливотоковия адаптер на източника.
3 Оставете устройството да презареди.
Може да не се наложи да оставяте устройството да се
презарежда (вижте упътването за употреба на самото
устройство)
Забележки
• Свържете променливотоковия кабел към променливотоковия адаптер на източника. В случай на проблем изключете
веднага от електрическата мрежа.
• Използвайте при температури между 0—по Целзий до 40-градуса по Целзий.
• Изпълнението не е гарантира в случай, че използвате
USB хъб или USB удължаващ кабел. Следвайте метода на
свързване, обозначен от свързаното устройство. (Cyber-shot,
Handycam, Bloggie и т.н.)
6
Използване на променливотоковия адаптер в
чужбина
Можете да използвате вашия променливотоков адаптер в
която и да е страна или област, където се използва захранване
с параметри 100 V до 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, като използвате
подходяща приставка към адаптера. Ако страната, която
посещавате използва различни по форма гнезда на контактите,
използвайте наставка с правилната форма.
Моля консултирайте се в най-близкото бюро по пътувания
за типа наставки за електрическата мрежа, от които ще се
нуждаете при своето пътуване.
Спецификации
Входящ волтаж
Измерен изходящ волтаж
Измерен изходящ поток
Размери
Тегло
Включени аксесоари
UD10) (1)
AC 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
DC 5.0 V
1500 mA
Прибл. 78 мм х 22 мм х 36 мм
(в/ш/д)
Прибл. 45 гр.
Променливотоков адаптер (ACПроменливотоков кабел (захранващ кабел) (1)
Комплект документи
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение
7
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на
продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси
можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising