Sony | BC-TRN2 | Sony BC-TRN2 TRN2 AC зарядно устройство за батерии Инструкции за експлоатация

4-299-672-21(1)
Зарядно устройство за батерии
Инструкции за експлоатация
BC-TRN2
© 2011 Sony Corporation
 Зарядното устройство за батерии BC-TRN2 може да се
използва за зареждане само на батерии “InfoLITHIUM” (тип G/
тип T/тип R/тип D) и литиево-йонни батерии (тип N/тип G/
тип D).
 Предназначено за употреба със съвместими батерии на Sony.
 Това устройство не може да бъде използвано за зареждане на
никел-кадмиеви батерии или никел-метал хидридни батерии.
 “InfoLITHIUM” е търговска марка на Sony Corporation.
2

1
2
1
Лампичка за
зареждане
Лостче за
превключване
Батерия
Обозначение 
на батерията
Обозначение
 на зарядното
устройство
Входен терминал за
променлив ток
2

Към стенен контакт
Захранващ кабел
3
Благодарим ви, че закупихте това зарядно устройство за батерии
на Sony.
Преди да започнете работа със зарядното устройство, прочетете
внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете пожар или токов удар, не излагайте устройството
на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте устройството.
Не излагайте батериите на прекалено високи температури –
например на пряка слънчева светлина, открит огън и други.
За да намалите риска от пожар или токов удар:
1) не излагайте устройството на дъжд или влага.
2) не поставяйте предмети, пълни с течности (например вази)
върху устройството.
За ремонт се обръщайте само към квалифициран сервизен
персонал.
ВНИМАНИЕ
 Когато използвате това устройство, го включвайте в найблизкия стенен контакт. Дори когато лампичката CHARGE
на устройството не свети, захранването не е изключено.
Ако възникнат проблеми при употребата на устройството,
изключете го от стенния контакт, за да прекъснете захранването.
 Не използвайте това устройство в тесни пространства –
например между стената и някоя мебел.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Устройството не е изключено от електрическата мрежа, докато
е свързано към стенния контакт, дори да сте изключили самото
устройство.
4
<Забележка за потребителите в държави, които прилагат
директивите на Европейския съюз>
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси,
касаещи сервиза и гаранцията на устройството, се обръщайте
към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни книжки и
гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да възникнат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
 Табелката, указваща работното напрежение, консумацията на
електроенергия и др. се намира отдолу на устройството.
5
Бележки относно употребата на
устройството
Това устройство не притежава защита срещу прах и
напръскване и не е водоустойчиво.
Гаранция за записаното съдържание
Не можем да предоставим компенсации за съдържанието
на вашите записи, ако не успеете да осъществите запис или
възпроизвеждане поради неизправност на това устройство.
Къде да не поставяте устройството
Не поставяйте устройството в някое от следните места,
независимо дали го ползвате или го съхранявате. Ако го
направите, това може да доведе до неизправност.
 На пряка слънчева светлина – например на таблото в колата или
в близост до отоплителни уреди, тъй като устройството може да
се деформира или да се повреди
 На места, изложени на силни вибрации
 На места, където има силен електромагнетизъм или източници
на излъчване
 На песъчливи места
На места като плажове край морето и други песъчливи места,
или там, където се вдигат облаци прах, трябва да предпазите
устройството от проникване на пясък и прах, защото това може
да доведе до неизправност.
Предпазни мерки при употреба
 Включвайте устройството в лесно достъпен стенен контакт.
Дори когато лампичката CHARGE на устройството не свети,
захранването не е изключено. Ако възникнат проблеми при
употребата на устройството, изключете го от стенния контакт,
за да прекъснете захранването.
 Не използвайте това устройство в тесни пространства –
например между стената и някоя мебел.
 Когато зареждате батерията, я поставете плътно в устройството.
6
 Терминалът на батерията може да се повреди, ако не я поставите
правилно.
 За да предпазите батерията, извадете я от устройството след
приключване на зареждането.
 Не изпускайте и не подлагайте устройството на механични
сътресения.
 Дръжте устройството далеч от телевизори или радиоприемници.
Смущенията от това устройство може да попречат на сигнала на
телевизор или радио, ако са разположени в близост до него.
 След като използвате устройството, го изключете от стенния
контакт. За да изключите захранващия кабел, издърпайте
щепсела. Никога не дърпайте самия захранващ кабел.
 Уверете се, че металните части на устройството не се допират до
друг метален предмет. Ако това стане, може да възникне късо
съединение и устройството да се повреди.
 Не свързвайте устройството към волтажен адаптер
(туристически конвертор) при пътувания в чужбина. Това може
да предизвика прегряване или друга неизправност.
 Батерията и това устройство може да се нагреят по време или
веднага след зареждането.
Поддръжка
 Ако устройството се замърси, почистете го с меко сухо парче
плат.
 Ако устройството е изключително замърсено, почистете го с
платче, навлажнено с малко неутрален разтвор и след това го
подсушете.
 Не използвайте разредители, бензин, алкохол и др., защото ще
увредят повърхността на устройството.
 Ако използвате химическо платче за почистване, първо
прочетете инструкциите му за употреба.
 Ако използвате летлив разтвор като препарат против насекоми
или оставите устройството в допир с гумен или винилов
продукт за дълъг период от време, това може да доведе до
влошаване на работата или до повреда на устройството.
7
Зареждане на батерията
Батерията се зарежда, като я поставите в устройството.
1 Поставете батерията.
Преди да я поставите
Когато използвате батерия тип G, преди да я поставите в
устройството, изпълнете следната процедура.
* Ако използвате батерия тип N, тип T, тип R или тип D, тази
процедура не е необходима.
Повдигнете лостчето за превключване нагоре (Вижте
илюстрация -1).
Натиснете лостчето за превключване към точката, отбелязана с
 на илюстрацията, докато щракне (Вижте илюстрация -2).
Как да поставите батерията
Изравнете обозначението  на батерията с обозначението 
на зарядното устройство и я поставете по посока на стрелката
(Вижте илюстрация -1).
(Показаната на илюстрацията батерия е тип N.)
След като я вкарате докъдето е възможно, натиснете леко по
посока на стрелката, докато щракне на мястото си (Вижте
илюстрация -2).
2 Свържете захранващия кабел към устройството, а
след това към стенен контакт (Вижте илюстрация ).
Лампичката CHARGE (оранжева) светва и зареждането
започва. Когато лампичката CHARGE изгасне, нормалното
зареждане е приключило (Нормално зареждане).
За пълно зареждане, което позволява по-дълго от обичайното
използване на батерията, оставете батерията в устройството
приблизително за още един час (Пълно зареждане).
8
За да извадите батерията
Вдигнете батерията и я извадете.
Време за зареждане
Следната таблица указва времето за зареждане на напълно
разредена батерия.
Батерия
Нормално
време за
зареждане
NP-BN1
NP-BN
NPBG1/
NP-FG1
85
95
135
NP-FT1/
NPBD1/
NP-FD1
NPFR1
80
145
 Приблизителен брой минути за пълно зареждане на празна
батерия (Пълно време за зареждане).
 Цифрите в скоби указват времето за нормално зареждане
(Нормално време за зареждане).
 За повече подробности относно живота на батерията вижте
ръководството за експлоатация на вашия цифров фотоапарат.
 Времето за зареждане може да е различно, в зависимост от
условията на употреба на батерията или от температурата на
околната среда.
 Указаните времена са за зареждане на празна батерия, която
е била използвана с цифров фотоапарат, като зарядното
устройство се използва при температура на околната среда 25°C.
Температура за зареждане
Температурният обхват за зареждане е от 0°C до 40°C. За
максимална ефикасност на батерията, препоръчителният
температурен обхват при зареждане е от 10°C до 30°C.
Как да ползвате батерията бързо
Можете да извадите батерията от зарядното устройство и да я
използвате, дори зареждането да не е приключило. От времето, за
което сте зареждали батерията обаче зависи времето, през което
можете да я използвате.
9
Забележки
 Ако лампичката CHARGE не светне, проверете дали батерията е
плътно поставена в зарядното устройство.
 Когато поставите напълно заредена батерия в устройството,
лампичката CHARGE светва веднъж и след това изгасва.
 Батерия, която не е била използвана дълго време, може да се
зарежда по-дълго от обикновено.
Това устройство поддържа работно напрежение от 100 V
до 240 V във всички държави. Не използвайте електронен
волтажен трансформатор, защото това може да предизвика
неизправност.
10
Отстраняване на проблеми
Когато лампичката CHARGE мига, проверете следната таблица.
Лампичката CHARGE мига по два начина.
Мига бавно: Включва се и се изключва постоянно на всеки 1.5
секунди
Мига бързо: Включва се и се изключва постоянно на всеки 0.15
секунди
Действието, което ще предприемете, зависи от начина, по който
мига лампичката CHARGE.
Когато лампичката CHARGE мига бавно
Зареждането спира. Устройството е в режим на готовност.
Ако стайната температура е извън приемливия температурен
обхват, зареждането ще спре автоматично.
Когато стайната температура се върне в приемливия обхват,
лампичката CHARGE светва и зареждането продължава.
Препоръчваме да зареждате батерията при температура от 10°C
до 30°C.
Когато лампичката CHARGE мига бързо
Когато зареждате батерията за първи път в една от следните
ситуации, лампичката CHARGE може да започне да мига бързо.
Ако това се случи, извадете батерията от зарядното устройство,
а после я поставете отново и я заредете.
 Ако не сте ползвали батерията дълго време
 Ако сте оставили батерията дълго време във фотоапарата
 Веднага след закупуването й.
11
Ако лампичката CHARGE мига бързо, проверете следната таблица.
Извадете батерията, която зареждате и след това отново я поставете плътно
в устройството.
Лампичката CHARGE мига отново:
Поставете друга батерия.
Лампичката CHARGE светва и
вече не мига:
Ако лампичката CHARGE изгасне,
защото времето за зареждане е
минало, няма проблем.
Лампичката CHARGE мига отново:
Проблемът е в това устройство
Лампичката CHARGE светва и
вече не мига:
Ако лампичката CHARGE изгасне,
защото времето за зареждане е
минало, проблемът е в първата
батерия, която сте поставили.
Свържете се с най-близкия доставчик на Sony във връзка с проблемния
продукт.
Технически характеристики
Входящо напрежение 100 V - 240 V AC 50 Hz/60 Hz
11 VA - 15 VA 6 W
Изходно напрежение Терминал за зареждане на батерията:
4.2 V DC 0.7 A
Работна температура 0 °C to 40 °C
Температура на
съхранение
–20 °C to +60 °C
Размери
(Приблизително)
47 mm × 42 mm × 72 mm (ш/в/д)
Тегло
Приблизително 67 g
Приложени артикули Зарядно устройство за батерии (BC-TRN) (1)
Захранващ кабел
Инструкции за експлоатация
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
12
Download PDF

advertising