Sony | TDM-BT10 | Sony TDM-BT10 Инструкции за експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар
или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Устройството не е изключено от
мрежата, докато захранващият
кабел е свързан към контакта,
дори ако самото устройство е
изключено.
Етикетът се намира от долната
страна на устройството.
Не поставяйте устройството в
затворени пространства, като
например лавици или вградени
шкафове.
За да намалите риска от пожар или
токов удар, не поставяйте върху
устройството предмети, пълни с
течност – например вази.
Инсталирайте системата така,
че в случай на проблем да имате
лесен достъп до захранващия
кабел, за да можете незабавно да го
изключите от стенния контакт.
Забележка за потребители:
тази информация се отнася за
оборудването, продадено в
страните, които попадат под
изискванията на директивите
на Европейския съюз
2
BG
Производителят на този продукт
е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е
Sony Германия GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се
към адресите, които са указани
в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
За потребители в Европа
С настоящето Sony Corporation
заявява, че това TDM-BT10
Bluetooth® оборудване е съгласувано
с изискванията и други приложими
клаузи от Директива 1999/5/EC.
За подробности, моля, посетете
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Използването на това радио
оборудване е забранено в радиус,
по-малък от 20 km от центъра на NyAlesund, Svalbard, Норвегия.
Търговската марка Bluetooth е
нейното лого са притежание на
Bluetooth SIG. Inc и се използва от
Sony Corporation под лиценз.
Всички останали търговски марки
и имена на търговски марки са
собственост на съответните си
притежатели.
Изхвърляне на
стари електрически
и електрони уреди
(Приложимо
за страните от
Европейския съюз
и други европейски
страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковката показва,
че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното
място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай,
при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат.
Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За поподробна информация относно
рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинския
офис във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили
продукта.
Съдържание
Функции................................4
Как да използвате това
устройство................................5
Подготовка за
включване
Разопаковане.......................6
Местоположение
на частите ............................6
Свързване към
AV система........................7
Сдвояване............................ 8
Какво е сдвояване?.................8
Използване на
устройството
BG
Слушане на музика...........11
Управление на Bluetooth
аудио устройство
– AVRCP ............................13
Допълнителна
информация
Предпазни мерки ............14
Отстраняване на
проблеми...................... 16
Какво представлява
технологията Bluetooth? .....18
Нулиране...........................19
Технически
характеристики........... 20
3
BG
Функции
Можете да се наслаждавате на музика, която възпроизвеждате на
Bluetooth аудио източник (мобилен телефон, цифров музикален
плейър и др.)*1, като използвате безжичната Bluetooth технология и
свържете това устройство към AV система посредством DIGITAL
MEDIA PORT (DMORT) жака.
 Можете да работите с вашето Bluetooth аудио устройство
посредством Bluetooth връзка, като използвате контролните
бутони на AV системата и устройството за дистанционно
управление, приложено към AV системата, за да извършвате
основни операции (възпроизвеждане, стоп и др.).*2
 Това устройство поддържа Bluetooth версия 2.0 + EDR (Enhanced
Data Rate) за постигане на по-високо качество на звука, което има
по-малко смущения и по-ниска консумация на енергия.
Пример
Bluetooth мобилен
телефон или друго
Bluetooth аудио
устройство
Това
устройство
AV система с
DIGITAL MEDIA
PORT (серия
Sony DAV и др.)
*1 Необходимо е свързаното Bluetooth аудио устройство да поддържа
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Усъвършенстван профил за
разпространение на звука).
*2 Необходимо е свързаното Bluetooth аудио устройство да поддържа AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile - Аудио видео профил за дистанционно
управление).
Забележки
 Съкрaщението на DIGITAL MEDIA PORT (порт за мултимедийни устройства)
е DMPORT.
 За подробности относно начина на работа на устройствата, които ще свързвате,
вижте инструкциите за експлоатация, приложени към всяко от устройствата.
 За подробности относно съвместимите Bluetooth устройства посетете следната
интернет страница.
4
BG
За потребители в Европа
http://support.sony-europe.com
Как да използвате това устройство
1. Сдвояване
Регистрирайте Bluetooth мобилния телефон и това устройство един с друг.
Bluetooth
мобилен
телефон
Сдвояване
Това
AV система
устройство
За повече подробности вижте стр. 8.
2. Bluetooth връзка
Извършете операцията с Bluetooth мобилния телефон,
за да осъществите Bluetooth връзка.
Връзка
3. Слушане на музика
Насладете се на музика, която се възпроизвежда от Bluetooth
мобилен телефон през свързаната към това устройство AV система.
Възпроизвеждането, паузата и спирането са възможни, когато
използвате контролните бутони на AV системата и устройството за
дистанционно управление, приложено към AV системата.
Стерео аудио сигнали
(Поток от данни)
За повече информация вижте стр. 11.
5
BG
Подготовка за включване
Разопаковане


Безжичен Bluetooth аудио адаптер (1)
Инструкции за експлоатация (1)
Местоположение на частите
 Бутон OPR (стр. 8, 12)
 DIGITAL MEDIA PORT кабел (стр. 7)
 Бутон RESET (стр. 19)
 Индикатор за състоянието
Състояние
Индикатор за състоянието
Готовност
Светва за 2 секунди и след това се изключва
Режим на сдвояване
Мига много бързо*
Възможна връзка
Мига бавно*
Свързване
Постоянно включен
Изключване
Мига бързо*
* Индикаторът се изключва, когато функцията DMPORT не е избрана на
свързаната AV система.
6
BG
Свързване към AV система
1 Свържете кабела DIGITAL MEDIA PORT на това
устройство към жака DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) на
AV системата. Преди да направите връзката се уверете,
че AV системата е изключена.
Към DIGITAL
MEDIA PORT
жака
Това устройство
AV система
Свържете кабела, така че двете
означения да бъдат изравнени. За да
извадите кабела DIGITAL MEDIA PORT
от жака DMORT, натиснете бутоните от
двете страни и го издърпайте.
2 Включете AV системата, свързана към това устройство,
и изберете функцията DIGITAL MEDIA PORT.
Индикаторът светва за 2 секунди, за да покаже, че устройството
е в готовност (“Ready”).
За подробности относно начина на избор на функцията DIGITAL
MEDIA PORT се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към AV системата.
7
BG
Сдвояване
Какво е сдвояване?
Bluetooth устройствата трябва да бъдат предварително “сдвоени”
едно с друго. След като Bluetooth устройствата веднъж се сдвоят,
не е нужно повторното им сдвояване, освен в следните случаи:
 Ако информацията за сдвояване е изтрита след извършена
поправка и др.
 Това устройство може да бъде сдвоено с максимум 8 Bluetooth
аудио устройства. Ако бъде осъществена връзка с ново
устройство, най-старото сдвоено устройство се изтрива и на
негово място се записва информацията за новото.
 Когато нулирате настройките на устройството (стр. 19), цялата
информация за сдвояването се изтрива.
Преди да започнете работа с устройството, проверете дали
функцията DMPORT е избрана на свързаната AV система.
1 Натиснете и задръжте бутона OPR за 3 или повече секунди.
Индикаторът започва да мига много бързо и това устройство влиза в
режим на сдвояване.
Забележка
Ако сдвояването не бъде извършено в рамките на 5 минути, режимът на
сдвояване автоматично се отменя, или можете да го отмените и ръчно,
като натисканете бутона OPR. В този случай започнете от стъпка 1.
8
BG
3 За да бъде разпознато това устройство, извършете
процедурата по сдвояване на Bluetooth аудио устройството,
което трябва да бъде свързано.
На дисплея на Bluetooth аудио устройството се извежда списък с
разпознати устройства.
Това устройство се извежда като “TDM-BT10”.
Ако не се изведе “TDM-BT10”, започнете от стъпка 1.
Забележки
 Когато извършвате сдвояване, се уверете, че сте поставили двете
Bluetooth устройства на разстояние до 1 m едно от друго.
 Някои устройства не могат да извеждат списък на разпознатите устройства.
 За да работите с Bluetooth аудио устройството, се обърнете към инструкциите
за експлоатация на устройството.
3 Изберете “TDM-BT10” на дисплея на Bluetooth аудио
устройството.
4 Ако на дисплея на Bluetooth аудио устройството се изведе
Passkey* (парола), въведете “0000”.
Когато Bluetooth сдвояването приключи, индикаторът мига бавно и
информацията за сдвояването се запаметява на това устройство.
* Passkey (парола) може да се изведе и като “Passcode”, “PIN code”, “PIN number”
или “Password”.
Продължава
9
BG
5 Стартирайте Bluetooth връзката от Bluetooth аудио
устройството.
Възможно е някои Bluetooth аудио устройства автоматично да се
свържат с това устройство, когато сдвояването приключи.
Забележка
Ако изключите това устройство или Bluetooth аудио устройството преди
връзката да е приключила, информацията за сдвояването няма да се
запамети и сдвояването няма да приключи.
Когато сдвоявате с Bluetooth аудио устройство, което не може да изведе
списък с разпознати устройства или не притежава дисплей
Можете да сдвоите устройството, като зададете и двете устройства в режим на
сдвояване. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към устройството, което ще свързвате.
Ако сдвояването не приключи
Започнете отново от стъпка 1.
Забележка
Паролата на това устройство е “0000”. Това устройство не може да бъде
сдвоявано с Bluetooth аудио устройства, чиято парола е различна от “0000”.
Съвет
За да сдвоите с друго Bluetooth аудио устройство, повторете стъпки от 1 до 5 за
всяко едно устройство.
10
BG
Използване на устройството
Слушане на музика
Това устройство поддържа SCMS-T защита на съдържанието.
Можете да слушате музика или аудио съдържание, защитено
от SCMS-T метода, ако свързаното Bluetooth аудио устройство
поддържа SCMS-T защита на съдържанието.
Преди да започнете работа с устройството проверете следното:
 Уверете се, че Bluetooth аудио устройството е включено.
 Уверете се, че сдвояването на това устройство и Bluetooth аудио
устройството е приключило.
 Bluetooth аудио устройството притежава функция за предаване
на аудио сигнал (профил: A2DP*).
* За подробности относно профилите, вижте стр. 18.

Функцията DMPORT е избрана за свързаната AV система.
1 Проверете дали индикаторът мига бавно, което
показва, че връзката е възможна.
Забележка
Ако индикаторът се изключи, натиснете бутона OPR за кратко или
отново извършете процедурата по сдвояване.
2 Започнете Bluetooth връзката от Bluetooth аудио
устройството.
За да работите с Bluetooth аудио устройството, вижте
инструкциите за експлоатация, приложени на устройството.
3 Започнете възпроизвеждане на Bluetooth аудио
устройството.
Забележка
След като връзката приключи, индикаторът остава включен за
постоянно.
Продължава
11
BG
За да прекратите свързването
За да прекратите Bluetooth връзката, извършете някоя от
операциите по-долу.
 Извършете операция с Bluetooth аудио устройството, за да прекратите
връзката. За подробности се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към устройството.
 Изключете Bluetooth аудио устройството или AV системата.
 Натиснете бутона OPR за кратко. Когато връзката се прекрати,
индикаторът започва бавно да мига.
Забележка
Извършете отново Bluetooth връзката в следните случаи.
 Ако Bluetooth връзката е била изключена веднъж.
 Ако захранването на Bluetooth аудио устройството не се включва или ако
Bluetooth сигналът е изключен.
 Ако Bluetooth аудио източникът е в режим sleep.
 Ако Bluetooth връзката не е била осъществена.
За да изключите Bluetooth сигнала
Дори ако прекратите Bluetooth връзката с Bluetooth аудио
устройството, това устройство продължава да изпраща сигнали.
Можете да спрете сигнала изцяло, като извършите операцията,
описана по-долу.
 Когато индикаторът е включен (Когато Bluetooth връзката е постигната):
Натиснете за кратко бутона OPR, за да спрете Bluetooth връзката с
Bluetooth аудио устройството. (Индикаторът мига.) След това отново
натиснете за кратко бутона OPR, за да изключите сигнала от това
устройство. (Индикаторът се изключва.)
 Когато индикаторът мига (Когато Bluetooth връзката е възможна):
Натиснете бутона OPR за кратко, за да изключите сигнала от
устройството. (Индикаторът се изключва.)
12
BG
Управление на Bluetooth аудио устройство
– AVRCP
Ако Bluetooth аудио устройството, свързано с това устройство, поддържа
AVRCP (Аудио/Видео профил за дистанционно управление), вие можете
да го контролирате, като използвате бутоните на AV системата и на
устройството за дистанционно управление, приложено към системата.
За подробности относно начина на работа с устройството се обърнете
към инструкциите за експлоатация, приложени към Bluetooth аудио
устройството.
Забележка
В зависимост от техническите характеристики на Bluetooth устройството,
работата със свързаното Bluetooth аудио устройство може да се различава.
Бутон
Функция
Започнете възпроизвеждане
Пауза/Стоп
Кратко натискане на
Прескочете към предходен/следващ
Продължително натискане на
Превъртете назад/напред
Превъртете назад/напред
Възможно е операциите да се различават в зависимост от Bluetooth аудио
устройството.
13
BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
 Безжичната технология
Bluetooth работи в обхват от около
10 метра. Максималният обхват
на Bluetooth връзката може да
се различава в зависимост от
препятствията (човек, метал,
стена и др.) или вследствие на
електромагнитна околна среда.
Bluetooth аудио
устройство
Това
устройство
Стоманен шкаф
Оптимална работа
Ограничена работа
 Следните условия може да
14
BG
повлияят на чувствителността на
Bluetooth връзката.
 Ако съществува препятствие
между устройството и Bluetooth
аудио устройството като
например човек, метал или
стена.
 Ако в близост до устройство се
използва оборудване с честота
2.4 GHz, като например
безжично LAN устройство,
безжичен телефон или
микровълнова фурна.
 Ако това устройство е
инсталирано в хоризонтална
позиция върху метална
повърхност.
 Поради използването на една
и съща честота от Bluetooth
устройството и безжичното LAN
устройство (IEEE802.11b/g),
възможно е вследствие близостта
на безжичното LAN устройство
да се получи вмешателство на
микровълни, което да причини
разминаване в скоростта
на връзката, смущения или
невалидна връзка. В този случай
извършете следното:
 Използвайте устройството на
минимум 10 метра разстояние
от безжичното LAN устройство.
 Ако използвате това устройство
в обхват от 10 метра от
безжичното LAN устройство,
изключете LAN устройството.
 Поставете това устройство
и Bluetooth устройството
възможно най-близо.
 Възможно е микровълните,
които се излъчват от Bluetooth
устройството, да повлияят
на работата на електронно
медицинско оборудване. Затова,
за да не причините инцидент,
изключвайте AV системата,
свързана към това устройството и
другите Bluetooth устройства, на
следните места:
 На места, където има
леснозапалими газове, в
болници, влакове, самолети или
бензиностанции.
 Близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
 За повече подробности относно
начина на прекратяване на
Bluetooth връзка с това устройство
вижте “За да изключите Bluetooth
сигнала” (стр. 12).
 Това устройство поддържа
Поставяне
мерки за безопасност спрямо
Bluetooth стандарта, които
гарантират сигурна връзка,
когато се използва безжична
Bluetooth технология. Въпреки
това, в зависимост от настройката
е възможно сигурността да не
е достатъчна. Внимавайте при
използването на безжичната
Bluetooth технология.
 Не поемаме отговорност
за евентуално изтичане на
информация при използването на
Bluetooth комуникация.
 Връзката с всички Bluetooth
устройства не може да бъде
гарантирана.
 За съответствие с Bluetooth
стандарта, определен от Bluetooth
SIG, се изисква устройство, което
включва Bluetooth функция.
 Дори свързаното
устройство да съответства
с гореспоменатия Bluetooth
стандарт, възможно е някои
устройства да не се свържат
или да не работят правилно в
зависимост от функциите или
техническите характеристики на
устройството.
 В зависимост от устройството,
което ще свързвате, възможно
е стартирането на връзката да
отнеме известно време.
 Не поставяйте устройството на
Безопасност
 Внимавайте да не изпуснете,
ударите или изложите
устройството на силни
сътресения. Това може да повреди
продукта.
 Не разглобявайте и не се
опитвайте да отваряте частите на
това устройство.
следните места
 изложени на пряка слънчева
светлина, в близост до топлинни
източници или на крайно горещи
или студени места
 на прашни или замърсени
позиции
 на нестабилни или наклонени
повърхности
 на места, подложени на
вибрации
 в бани или други много
влажни места
 в автомобил, изложен на пряка
слънчева светлина.
Забележки за използване
с мобилен телефон
 Можете да използвате това
устройство, за да говорите
по телефона, дори когато е
осъществена връзка между
устройството и мобилния телефон.
 За подробности относно
операциите с вашия мобилен
телефон, когато получавате
повикване и предавате музика чрез
Bluetooth връзка, се обърнете към
инструкциите за експлоатация,
приложени към мобилния телефон.
Други
 Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с това устройство, които
не са описани в тези инструкции,
моля, консултирайте се с найблизкия доставчик на Sony.
 Ако проблемът продължава,
консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
15
BG
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем, докато работите с устройството,
използвайте в следващия списък. Ако проблемът продължава,
свържете се с най-близкия доставчик на Sony.
Не се чува звук
Ниска сила на звука
 Проверете връзката между това
устройство и AV системата.
 Проверете дали това устройство
и Bluetooth аудио устройството
са включени.
 Уверете се, че това устройство
не е поставено твърде далеч от
Bluetooth аудио устройството
или че не приема смущения от
безжичен LAN, различен от 2.4
GHz безжично устройство или
микровълнова печка.
 Уверете се, че Bluetooth
връзката между това
устройство и Bluetooth аудио
устройството е осъществена
правилно.
 Увеличете силата на звука на AV
системата.
 Увеличете колкото е възможно
силата на звука на Bluetooth
аудио устройството, до
момента, в който звукът
вече не съдържа смущения.
За подробности относно
настройката на силата на
звука, вижте инструкциите за
експлоатация, приложени към
Bluetooth аудио източника.
 Сдвоете отново това устройство
и Bluetooth аудио устройството.
 Проверете дали на Bluetooth
аудио устройството се
възпроизвежда музика.
 Увеличете колкото е възможно
силата на звука на Bluetooth
аудио устройството, до
достигане на момента, в
който звукът вече не съдържа
смущения. За подробности
относно настройката на силата
на звука се обърнете към
инструкциите за експлоатация,
приложени към Bluetooth аудио
източника.
 Увеличете силата на звука на AV
системата.
16
BG
Звукът е изкривен
 Изключете функцията за
увеличаване на басите или
еквалайзера на Bluetooth аудио
устройството.
 Намалете силата на звука на
Bluetooth аудио устройството,
до достигане на ниво, в което
звукът вече не съдържа
смущения. За подробности
относно настройката на силата
на звука се обърнете към
инструкциите за експлоатация,
приложени към Bluetooth аудио
източника.
Звукът прескача
или разстоянието за
комуникация е късо.
 Ако наблизо има устройство,
излъчващо електромагнитни
вълни, като безжично LAN
устройство, друго Bluetooth
устройство или микровълнова
фурна, отдалечете се от тези
източници.
 Отстранете препятствията между
това устройство и Bluetooth аудио
устройството или се преместете
на разстояние от тях.
 Поставете това устройство и
Bluetooth аудио устройството
колкото се може по-близо едно
до друго.
 Преместете това устройство.
 Преместете Bluetooth аудио
устройството.
Bluetooth аудио
устройството не може
да се свържете с това
устройство.
 Изключете Bluetooth
функцията на всички останали
Bluetooth устройства, които не
използвате.
Звукът закъснява.
 Ако гледате телевизия или DVD
посредством Bluetooth връзка
от това устройство, звукът
може да изостава от картината.
Сдвояването не може да
бъде извършено.
 Приближете това устройство и
Bluetooth аудио устройството.
Уверете се, че паролата на
Bluetooth аудио устройството е
“0000”.
 Изключете Bluetooth функцията
на всички останали Bluetooth
устройства, които не използвате.
Продължава 17
BG
Какво представлява
технологията
Bluetooth?
Безжичната Bluetooth технология
е безжична технология с
малък обхват, която позволява
връзка и размяна на данни
между цифрови устройства,
като например компютър или
цифрова камера. Безжичната
Bluetooth технология работи в
обхват от около 10 метра.
Профилът представлява
стандартизация на дадена
функция за спецификациите
на всяко Bluetooth устройство.
Това устройство и Bluetooth
аудио устройството трябва да
поддържат следните Bluetooth
версии и профили:
Най-често срещана е връзката
между две устройства, но е
възможна и едновременна връзка
между повече устройства.*
Система на комуникации: Bluetooth
версия 2.0 + EDR
Не е нужно да използвате кабел
за връзка, тъй като Bluetooth
технологията е безжична.
Също така, не е необходимо
устройствата да са насочени
едно към друго, както при
инфрачервената технология.
Можете например да използвате
устройството докато то е в джоба
ви или в чантата ви.
Bluetooth безжичната технология
е международен стандарт, който
се поддържа от хиляди компании
от цял свят. Тези компании
произвеждат продукти,
които отговарят на единен
международен стандарт.
* Това устройство не може да бъде
едновременно свързано към
няколко устройства.
18
BG
Система на комуникация
и съвместими Bluetooth
профили на това
устройство.
Съвместими Bluetooth профили:
 A2DP (Профил за допълнително
разпространение на аудио сигнала)
 AVRCP (Аудио/Видео профил за
дистанционно управление)
Нулиране
Можете да върнете настройките на устройството в стойностите им
по подразбиране и да изтриете цялата информация за сдвояването.
1 Ако Bluetooth връзката между това устройство и
2
Bluetooth аудио устройството е постигната, натиснете
бутона OPR, за да прекратите Bluetooth връзката с
Bluetooth аудио устройството.
Използвайте остър предмет (като например
кламер), за да натиснете бутона RESET, за да нулирате
настройките на това устройство.
Индикаторът премигва два пъти и настройките на
устройството се връщат в стойностите си подразбиране.
Цялата информация от сдвояването се изтрива.
19
BG
Технически
характеристики
Общи
Система за комуникация
Bluetooth Specification версия 2.0 +
EDR (Enhanced Data Rate)
Изход
Bluetooth Specification Power Class 2
Максимално разстояние при
комуникация
В права линия приблизително
10 метра*1
Честотен обхват
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835
GHz)
Начин на модулация
FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2
A2DP (Профил за допълнително
разпространение на аудио сигнала)
AVRCP (Аудио/Видео профил за
дистанционно управление)
Поддържани кодеци*3
SBC*4, MP3
Поддържан начин на защита на
съдържанието
SCMS-T
Обхват на предаване (A2DP)
20 - 20,000 Hz (При семплираща
честота 44.1KHz)
DIGTIAL MEDIA PORT конектор
18 пина
Дължина на DIGITAL MEDIA PORT
кабела
Прибл. 1 m
20
BG
Изисквания към захранването:
DC 5 V, 0.1 A (посредством
DIGITAL MEDIA PORT)
Размери
Прибл. 44 х 16 mm височина в
диаметър
Тегло
Прибл. 55 g (включително
кабелите)
*1 Разстоянието се различава
в зависимост от фактори
като препятствия между
устройствата, магнитни полета
около микровълнова фурна,
статично електричество,
чувствителност на приемане,
антена, работна система,
софтуер и др.
2
* Профилите на Bluetooth
стандарта указват целта на
Bluetooth комуникацията между
устройствата.
*3 Кодек: Компресия
на аудио сигнала и
преобразуващ формат
*4 Subband кодек
MPEG Layer-3 технологията за
аудио кодиране и съответните
патенти са лиценз на Fraunhofer
IIS and Thomson.
“DIGITAL MEDIA PORT”
и “DMPORT” са имена за
стандартни характеристики,
които се използват за свързване
на различни преносими аудио
устройства към AV продукти на
Sony Corporation.
Дизайнът и техническите
характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
21
BG
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising