Sony | KDL-40W705C | Sony KDL-40W705C W70C LED televizorius su „Full HD“ ekranu i-Manual

KDL­48W705C/40W705C/32W705C
Pagrindiniai veiksmai
Televizoriaus žiūrėjimas
Filmų / muzikos / nuotraukų žiūrėjimas ir klausymas
Internetinių paslaugų ir programų naudojimas
Televizijos žiūrėjimas su toli ir arti esančiais draugais
Kitų įrenginių naudojimas
BRAVIA Sync įrenginių naudojimas
Naudingos funkcijos
Prisijungimas prie interneto
Namų tinklo naudojimas
Įvairių nustatymų konfigūravimas
Trikčių šalinimas
Kaip naudotis žymėmis
Turinys
1
Pagrindiniai veiksmai
Kaip naudoti nuotol. vald.
Mėgaukitės „Discover“
Namų meniu langas
Vaizdo reguliavimas
Kaip naudoti i­Manual
Žiūrėkite prijungtą įrenginį
Mėgaukitės Socialine peržiūra
Programų naudojimas
Puslapio viršus
2
Kaip naudoti nuotol. vald.
Mygtukų / / / ir naudojimas
Pagrindinius veiksmus su šio televizoriaus funkcijomis ir nustatymais galima atlikti naudojant mygtukus / / / ir .
Grįžimas į ankstesnį langą
Paspauskite mygtuką RETURN.
OPTIONS mygtukas
Paspaudus mygtuką OPTIONS atveriamas parinkčių meniu, kuriame pateikiama greita prieiga prie rodomame lange veikiančių funkcijų.
(Parinkčių meniu elementai skiriasi atsižvelgiant į pasirinktą langą.) Taip suteikiama spartesnė prieiga prie funkcijų nei iš Namų meniu.
Funkcijų valdymas spalvotais mygtukais
Spalvoti mygtukai ir jais valdomos funkcijos rodomos ekrano apačioje.
Paspauskite pageidaujamą funkciją atitinkantį spalvotą mygtuką.
Galimos funkcijos skiriasi atsižvelgiant į atvertą langą.
Patarimai
Dešinėje pateikta iliustracija yra pavyzdys. Spalvotų mygtukų eiliškumas priklauso nuo regiono / šalies.
Pastabos
Jūsų televizorius nepalaiko jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pulto operacijų, aprašytų šioje i­Manual.
Susijusi informacija
Kaip naudoti i­Manual
Puslapio viršus | Pagrindiniai veiksmai
3
Mėgaukitės „Discover“
Apžvalga
Turinio (pvz., televizijos programų, internetinio turinio ir t. t.) galite ieškoti naudodami „Discover“. Priemonėje „Discover“ rodomas turinys
skiriasi atsižvelgiant į modelį / regioną / šalį.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką DISCOVER, kad paleistumėte programą „Discover“. (Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, palieskite pirštu plotą apačioje ir braukite į viršų.)
2. Mygtukais / pažymėkite pageidaujamą kategoriją.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, brūkštelėkite aukštyn / žemyn.)
3. Mygtukais / pažymėkite pageidaujamą elementą, tada paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte. (Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / dešinę, kad pažymėtumėte elementą, tada paspauskite
jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Parodomas pasirinktas turinys.
Jei norite greitai perkelti žymeklį į kitą vietą ekrane naudodami jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą
Perkelkite žymeklį į ekrano kraštą, tačiau neatitraukite piršto nuo jutiklinio skydelio.
Kaip keisti „Discover“ nustatymus
Jei norite keisti „Discover“ nustatymus, kai rodoma „Discover“, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite pageidaujamą elementą.
Patarimai
Kai kurioms parinktims reikia, kad būtų nustatytas televizoriaus laikrodis.
Puslapio viršus | Pagrindiniai veiksmai
4
Namų meniu langas
Apžvalga
Namų meniu galima atverti paspaudžiant HOME. Namų meniu viršuje rodomos tokios kategorijos, kaip [Kanalas], [Filmai] ir [Programos]. Galite atkurti turinį pasirinkdami jo miniatiūrą antrinėje kategorijoje. Pasirinkdami funkcijų piktogramas, taip pat galite naudoti
funkcijas (pvz., keisti nustatymą). Kategorijų ir galimų elementų skaičius skiriasi, tai priklauso nuo jūsų regiono / šalies.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME.
2. Mygtukais / pasirinkite pageidaujamą kategoriją.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / dešinę.)
3. Paspauskite mygtuką , paskui mygtukais / pasirinkite norimą antrinę kategoriją.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite žemyn, paskui braukite į kairę / dešinę.)
Kai žymeklį perkelsite už antrinės kategorijos kairiojo / dešiniojo krašto, bus parodyta kita antrinė kategorija.
4. Pasirinkite pageidaujamo turinio miniatiūrą.
Turinys atkuriamas.
Namų meniu kategorijos
[Kanalas]
Galite matyti tiesioginių ir būsimų transliacijų miniatiūras bei įrašytą turinį. Norėdami pakeisti šaltinį, pasirinkite pageidaujamą antrinę
kategoriją. Taip pat galite pakeisti transliacijų sistemą, panaudodami [Kanalų sąrašas.] Namų meniu apačioje.
[Filmai]
Galite žiūrėti filmus, saugomus internetinių filmų rodymo paslaugų teikėjų serveriuose, prijungtuose USB įrenginiuose arba namų tinkle.
Norėdami pakeisti šaltinį, pasirinkite pageidaujamą antrinę kategoriją.
[Albumas]
Galite žiūrėti nuotraukas, saugomas internetinių paslaugų teikėjų serveriuose, prijungtuose USB įrenginiuose arba namų tinkle. Norėdami
pakeisti šaltinį, pasirinkite pageidaujamą antrinę kategoriją.
[Muzika]
Galite klausytis muzikos, saugomos internetinių muzikos paslaugų teikėjų serveriuose, prijungtuose USB įrenginiuose arba namų tinkle.
Norėdami pakeisti šaltinį, pasirinkite pageidaujamą antrinę kategoriją.
[Programos]
Galite paleisti programas. Rodomos populiariausių programų ([Teminės]) ir jūsų mėgstamiausių programų ([Mano programos])
miniatiūros. Norėdami peržiūrėti visas programas, pasirinkite [Visos programos] Namų meniu apačioje.
Patarimai
Antrinės kategorijos gali būti keičiamos iš anksto nepranešus.
Namų meniu piktogramos
[Search]
Galite įvesti raktažodį, pagal kurį norite ieškoti turinio. Taip pat galite pasirinkti raktažodžius, kurių ieškojote anksčiau.
(Galimybė naudoti šią funkciją priklauso nuo regiono / šalies.)
[Įvestys]
5
Galite pasirinkti prie televizoriaus prijungtą įvesties įrenginį.
[Laikmenų serveris]
Galite pasirinkti vaizdo serverį (pvz., USB atmintuką, namų tinklą) ir naršyti jo turinį su vaizdo leistuvu.
[Nustatymai]
Galite keisti televizoriaus nustatymus (pvz., Ekranas, Garsas, Kanalas).
[Žinynas]
Galite peržiūrėti autodiagnostikos ir klientų aptarnavimo informaciją. Taip pat galite peržiūrėti šią „i­Manual“.
/ /
[Tinklo būsena]
Galite matyti tinklo ryšio būseną. Pasirinkdami piktogramą, galite peržiūrėti tinklo ryšio būsenos aprašymą. : prijungta prie laidinio LAN. : prijungta prie belaidžio LAN. Bangos linijų skaičius parodo signalo stiprumą. : prijungta prie mobiliojo tinklo. Stulpelių skaičius parodo signalo stiprumą. (Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo regiono ar
šalies.) Prie piktogramos konkrečiai būsenai parodyti yra pridedami toliau išvardyti ženklai. : šis ženklas parodo tinklo ryšio klaidą. Šis ženklas taip pat rodomas, kai nebaigtas tinklo diegimas. (Tokiu atveju patarimas rodo
[Tinklas neįdiegtas].) : šis ženklas parodo, kad televizorius prijungtas prie namų tinklo, tačiau negali prisijungti prie interneto. : šis ženklas parodo, kad televizorius yra laikinai atsijungęs nuo jūsų tinklo arba šiuo metu mėgina prie to tinklo prisijungti. Jeigu tinklas
įdiegtas tinkamai, ryšys bus atstatytas automatiškai. Jeigu rodoma arba , patikrinkite savo tinklo nuostatas ir būseną. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Tinklo diegimas] → [Žiūrėti tinklo nustatymą ir būklę].
Susijusi informacija
Muzikos klausymas
Nuotraukų žiūrėjimas
Programų naudojimas
Puslapio viršus | Pagrindiniai veiksmai
6
Kaip naudoti i­Manual
Informacijos paieška
Instrukcijoje „i­Manual“ paaiškinta, kaip naudoti televizoriaus funkcijas. Pagrindiniame instrukcijos „i­Manual“ puslapyje galite pasirinkti
pageidaujamą informacijos paieškos būdą.
Turinys: ieškoma pavadinimų sąraše.
Trikčių šalinimas: ieškoma problemų sprendimų.
Rodyklė: ieškoma pagal funkcijos ar savybės pavadinimą.
Pasirinkite vieną iš kortelių / / .
Patarimai
Pridėtame spausdintiniame vadove pateikiama svarbios informacijos, pavyzdžiui, nelaimingų atsitikimų padedančios išvengti atsargumo
priemonės ir naudojimo instrukcijos. Atidžiai perskaitykite pridėtą spausdintinį vadovą, kad galėtumėte saugiai naudotis įrenginiu.
Žingsniai
Procedūros pavyzdys: paieška kortelėje „Turinys“
1. Pagrindiniame šios instrukcijos puslapyje mygtukais / pažymėkite kortelę „Turinys“. (Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / dešinę.)
2. Kairėje ekrano pusėje mygtukais / pažymėkite pavadinimą ir paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite aukštyn / žemyn, kad pažymėtumėte pavadinimą, tada
paspauskite jutiklinį skydelį, kad pasirinktumėte.)
Pavadinimai dešinėje ekrano pusėje keičiasi pagal kairėje ekrano pusėje pasirinktą pavadinimą.
3. Dešinėje ekrano pusėje mygtukais / pažymėkite pavadinimą ir paspauskite mygtuką , kad pasirinktumėte.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite aukštyn / žemyn, kad pažymėtumėte pavadinimą, tada
paspauskite jutiklinį skydelį, kad pasirinktumėte.)
Atveriamas puslapis pasirinktu pavadinimu.
4. Į tolesnį puslapį pereisite paspaudę mygtuką .
Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / dešinę.)
Pagrindinio puslapio atvėrimas
Paspauskite ekrano apačioje rodomą atitinkamos spalvos mygtuką.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pasirinkite atitinkamos spalvos mygtuką.)
), kad atvertumėte ekraninę klaviatūrą, tada
Instrukcijos „i­Manual“ užvėrimas
Paspauskite mygtuką „i­MANUAL“.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pasirinkite i­MANUAL mygtuką.)
), kad atvertumėte ekraninę klaviatūrą, tada
Jei mygtuką „i­MANUAL“ paspausite dar kartą, bus atvertas anksčiau rodytas puslapis. Jei mygtuką „i­MANUAL“ paspausite išjungę ir vėl
įjungę televizorių, bus atvertas pagrindinis puslapis.
Pakartotinis puslapio atvėrimas valdant televizorių
Kas kartą spausdami mygtuką „i­MANUAL“ kaitaliosite televizoriaus ekrane rodomą vaizdą ir anksčiau žiūrėtą instrukcijos „i­Manual“
puslapį. Tokiu būdu, valdydami televizorių, galėsite skaityti instrukciją „i­Manual“.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą ( ), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtuką i­MANUAL, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
7
Dažnai žiūrimų puslapių įrašymas (žymėjimas)
Dažnai žiūrimus šios instrukcijos puslapius galite įrašyti spausdami spalvotą mygtuką. Norėdami išsamiau sužinoti, kaip žymėti,
paspauskite ekrano apačioje rodomą elementą [Rodyti žymę] atitinkantį spalvotą mygtuką.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą ( ), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte spalvotą mygtuką, kuris atitinka [Rodyti žymę], tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Puslapio viršus | Pagrindiniai veiksmai
8
Žiūrėkite prijungtą įrenginį
Apžvalga
Prijunkite prie savo televizoriaus įvairius prietaisus (pvz., BD rašytuvą, skaitmeninį fotoaparatą, kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetinį
kompiuterį). Galėsite mėgautis prijungto prietaiso atkuriamu turiniu, pvz., nuotraukomis ir muzika.
Prijungti galima dviem būdais.
Puslapio viršus | Pagrindiniai veiksmai
9
Televizoriaus žiūrėjimas
Kanalų pasirinkimas
Malonesnis futbolo žiūrėjimas
Tekstinės informacijos peržiūra
Naudojimasis programų vedliu
Programų gido paieškos funkcijos naudojimas
Dvigubo vaizdo žiūrėjimas
Vaizdo įdėtiniame lange (PIP) peržiūra
Vaizdų šalia vienas kito (P&P) peržiūra
Rodomos informacijos / vaizdo keitimas Dydis / garsas
Rodyti duomenis
Subtitrai
Vaizdo formatas / plataus vaizdo režimas
Garsas
Paslaugos NVOD/MF žiūrėjimas
Puslapio viršus
10
Kanalų pasirinkimas
Apžvalga
Kanalus galite pasirinkti naudodami „Discover“, Namų meniu arba skaitmenų mygtukus.
Kanalų pasirinkimas naudojant „Discover“
1. Paspauskite mygtuką DISCOVER, kad paleistumėte programą „Discover“. (Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, palieskite pirštu plotą apačioje ir braukite į viršų.)
2. Mygtukais / pasirinkite pageidaujamą televizijos transliacijos sistemą.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, brūkštelėkite aukštyn / žemyn.)
3. Mygtukais / pasirinkite pageidaujamą miniatiūrą, tada paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / dešinę, kad pažymėtumėte miniatiūrą, tada paspauskite
jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Kanalų pasirinkimas naudojant Namų meniu
1. 2. 3. 4. Paspauskite mygtuką HOME.
Namų meniu viršuje pasirinkite [Kanalas].
Pasirinkite pageidaujamą transliacijos sistemą, naudodami [Kanalų sąrašas.], esantį Namų meniu apačioje.
Pasirinkite pageidaujamą kanalą.
Kanalų pasirinkimas naudojant skaitmenų mygtukus
1. Paspauskite mygtuką DIGITAL/ANALOG, kad pasirinktumėte skaitmeninį ar analoginį režimą.
2. Paspausdami skaitmens (­ų) mygtuką (­us) pasirinkite kanalą.
10 ir didesnio numerio kanalus įjunkite greitai vienas po kito paspausdami abu skaitmenų mygtukus.
Apie informacinį skydelį
Kai pakeičiate kanalą, trumpam parodomas informacinis skydelis. Skydelyje gali būti parodytos toliau nurodytos piktogramos.
: duomenų paslauga (transliacijos programa)
: radijo paslauga
: koduota / prenumeruojamoji paslauga
: yra kelių kalbų garso įrašas
: yra subtitrai
: yra subtitrai ir (arba) garso įrašas prastai girdintiems
: rekomenduojamas mažiausias amžius dabartinei programai (nuo 3 iki 18 metų)
: Užraktas nuo vaikų
: Skaitmeninių programų rakinimas
: yra garso įrašas prastai matantiems
: yra subtitrų garso įrašas
: yra daugiakanalis garso įrašas
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
11
Malonesnis futbolo žiūrėjimas
Apžvalga
Galite gauti tikroviškesnį vaizdą ir garsą, tarytum būtumėte pačiame stadione. Be to, galite žiūrėti filmus ir peržiūrėti informaciją, susijusią
su futbolu.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką FOOTBALL.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką FOOTBALL, tada paspauskite jutiklinę planšetę.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
2. Paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę.)
Įjungtas virtualaus futbolo režimas. Paryškinamas minios šūkavimas, o dalyje [Nuotraukos režimas] yra nustatyta parinktis [Ryškus]
arba [Standartinis].
Norėdami išjungti virtualaus futbolo režimą, paspauskite mygtuką FOOTBALL, tada paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtuką FOOTBALL, paspauskite jutiklinę planšetę ir vėl paspauskite jutiklinę planšetę.)
Virtualus futbolo režimas yra išjungtas. [Scenos pasirinkimas] yra atkuriama į pradinę būseną.
Norėdami žiūrėti filmus ir peržiūrėti informaciją, susijusią su futbolu
Paspauskite mygtuką FOOTBALL, tada pasirinkite pageidaujamą paslaugą (pvz., [Futbolo vaizdai]).
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką FOOTBALL, paspauskite jutiklinę planšetę ir tada braukite per planšetę, kad pažymėtumėte norimą paslaugą,
paskui paspauskite jutiklinę planšetę.)
Norint naudoti šią funkciją, reikalingas interneto ryšys.
Paslaugos gali būti keičiamos arba nutraukiamos neįspėjus.
Pastabos
Ši funkcija išsijungia, kai pakeičiamas kanalas, įvestis arba kai išjungiamas televizorius.
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
12
Tekstinės informacijos peržiūra
Apžvalga
Galite peržiūrėti daug teksto ir tekstu pagrįstos grafinės informacijos, įskaitant šalies naujienas, informaciją apie orus ir televizijos
programas. Rūpimą informaciją iš keleto puslapių galima pasirinkti įvedus numerį.
Žingsniai
Norėdami peržiūrėti tekstinę informaciją paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Norėdami panaikinti tekstinę informaciją paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Apie tekstinės informacijos langą
Puslapio numerio įvestis
Pasirinkus puslapio numerį ekrane arba įvedus puslapio numerį tiesiogiai,
peršokama tiesiai į puslapį.
Puslapių gaudymo žymeklis
Paspaudus mygtuką (arba paspaudus jutiklinę planšetę jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo pulte), parenkamas naujas teksto puslapis su žymekliu.
Spartusis tekstas
Paspaudus atitinkamą spalvotą mygtuką (jei yra) greitai pasiekiami pageidaujami
puslapiai.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite
valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad pažymėtumėte
atitinkamos spalvos mygtuką, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad
pasirinktumėte.)
Norėdami sulaikyti puslapį paspauskite mygtuką /
.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite
valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad pažymėtumėte mygtuką
, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Norėdami atversti paslėptus duomenis (dažniausiai naudojami viktorinos
puslapiuose), paspauskite mygtuką / .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite
valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad pažymėtumėte mygtuką
, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Apie skaitmeninės tekstinės informacijos paslaugą
Skaitmeninio teksto paslauga skirta pateikti grafiškai gausų turinį su sklandžia grafika ir vaizdais. Galima naudotis įvairiomis funkcijomis,
pavyzdžiui, puslapių nuorodomis ir paprastu naudoti navigacijos metodu. Paslaugą prižiūri daug transliuotojų. (Galimybė naudotis šia
funkcija priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.)
Apie skaitmeninių interaktyviųjų programų paslaugą
13
Interaktyviųjų programų paslauga skirta pateikti aukštos kokybės skaitmeninį tekstą ir grafiką, papildytą išplėstinėmis parinktimis. Šią
paslaugą prižiūri transliuotojai. (Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.)
Pastabos
Interaktyvioji paslauga galima tik tuo atveju, jei ją teikia transliuotojas.
Prieinamos funkcijos ir ekrano turinys priklauso nuo transliuotojo.
Jeigu yra pasirinkti subtitrai ir naudotojas „Teksto“ klavišu paleidžia skaitmeninio teksto programą, subtitrai tam tikromis aplinkybėmis gali
nebebūti rodomi. Naudotojui išjungus skaitmeninio teksto programą, subtitrų dekodavimas atnaujinamas automatiškai.
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
14
Naudojimasis programų vedliu
Apžvalga
Galite greitai rasti pageidaujamas programas ir išsamią informaciją apie programą. Pateikiama informacija apie dabartinę programą ir
ateinančių aštuonių dienų savaitinis programų gidas. (Ši funkcija galioja tik skaitmeninėms transliacijoms ir priklauso nuo regiono / šalies.
Kai kuriose šalyse ji veikia tik pasirinkus nustatymą [Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Pagrindinis diegimas] → [GUIDE
mygtuko funkcijos] → [Paleisti vedlį].)
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką GUIDE, kad įjungtumėte skaitmeninių programų vedlį.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką GUIDE, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
2. Pasirinkite programą, kurią norite žiūrėti.
Norėdami užverti skaitmeninių programų vedlį paspauskite mygtuką GUIDE.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką GUIDE, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Programų paieška pagal žanrą
Paspauskite mygtuką OPTIONS, pasirinkite [Programų žanrų sąrašas], pageidaujamą žanrą ir pageidaujamą programą.
Pageidaujamų kanalų registravimas
Paspauskite mygtuką OPTIONS, pasirinkite [Gido Adresyno diegimas] / [Adresyn.sąranka]*, pageidaujamą kategoriją, tada vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus, kad užregistruotumėte kanalus.
* Parinkties pavadinimas regionuose ar šalyse gali skirtis.
Priminimų nustatymas
Galite nustatyti priminimus apie būsimas programas. Vedliu pasirinkę būsimą programą pasirinkite [Priminimai].
Norėdami peržiūrėti sąrašą programų, apie kurias nustatyti priminimai, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Įrašai] → [Laikmačių sąrašas].
[Kanalas] → (Galimybės naudotis šia funkcija gali nebūti, nes ji priklauso nuo modelio, regiono ir šalies.)
Apie skaitmeninių programų vedlio langą
Kategorija
Rodomas pavadinimas kategorijos (pvz., [Gido Adresynas 1]), kurioje yra visi
kategoriją atitinkantys kanalai.
Informacijos langas
Rodo informaciją apie pažymėtą programą.
Kanalo informacija
Rodo kanalo pavadinimą ir transliuotojo numerį.
Programų sąrašo tinklelis
Leidžia pasirinkti programą, kurią norite žiūrėti arba nustatyti kaip priminimą.*
* Galimybė nustatyti kaip priminimą priklauso nuo regiono ar šalies.
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
15
Programų gido paieškos funkcijos naudojimas
Apžvalga
Galite ieškoti informacijos apie televizijos programas ir aktorius arba kūrybinius darbuotojus.
Patarimai
Nuo 2014 m. kovo ši funkcija pasiekiama toliau nurodytuose regionuose (šalyse).
Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Šveicarija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Airija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija,
Liuksemburgas, Norvegija, Lenkija, Rusija, Slovakija, Suomija, Švedija, Naujoji Zelandija, Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos,
Kanada, Brazilija
Vedlys ir paieška galima paleisti tik tada, kai nustatyta [GUIDE mygtuko funkcijos] parinktis [Paleisti progr. „Vedlys ir paieška“].
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Kanalas].
3. Pasirinkite [Guide].
Parodo išsamios informacijos apie televizijos programas.
Prie paskutinio vaizdo šaltinio grįšite keletą kartų paspaudę mygtuką RETURN.
Kaip ieškoti televizijos programų įvedant raktažodį.
Parinkčių meniu pasirinkę [Laidų paieška], televizijos programų galite ieškoti įvesdami raktažodį (pavadinimą ir t. t.).
Norėdami pakeisti rodomą vaizdą programų vedliu, paspauskite mygtuką GUIDE arba piktogramą GUIDE.
Programų vedlį galite nustatyti taip:
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Pagrindinis diegimas] → [GUIDE mygtuko
funkcijos] → [Paleisti progr. „Vedlys ir paieška“].
Parinkčių meniu taip pat galite pasirinkti [Paleisti vedlį] ir pakeisti transliuojamų programų vedlį.
Patarimai
Jei rodomas kanalas skiriasi nuo pasirinktojo, paspausdami mygtuką OPTIONS, pasirinkite [Priskirti programą], tada kanalų sąraše
pasirinkite norimą kanalą. Jei norimo kanalo sąraše nėra, ieškokite jo įvesdami reikšminį žodį (transliuotojo pavadinimą). Šios funkcijos
negalima naudoti per priedėlį rodomiems kanalams.
Kai rodomas programų vedlys, paspaudę mygtuką OPTIONS, galite sukurti mėgstamiausių kanalų sąrašą arba perjungti skaitmeninių /
palydovinių / priedėlio programų vedlius.
Perjungti skaitmeninių / palydovinių / priedėlio programų vedlį galima tik palydovinei televizijai pritaikytuose arba su infraraudonųjų
spindulių galios stiprintuvu suderinamuose modeliuose.
Pastabos
Televizijos programos laukelis bus tuščias, jei kanalas neteikia jokių duomenų.
Gali būti netinkamai rodoma informacija apie kanalą.
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
16
Vaizdo įdėtiniame lange (PIP) peržiūra
Apžvalga
Vienu metu galite žiūrėti du vaizdus (pagrindinį ir papildomą). Pagrindinis vaizdas gali būti rodomas visame ekrane, o papildomas vaizdas
gali būti rodomas įterptame lange (pvz., HDMI įvestis (kompiuterio formatas) ir televizijos programa).
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Dvigubas vaizdas]. Jei vaizdo šaltinis yra ne kompiuteris, pasirinkite [„PIP“].
2. Paspauskite mygtukus / , kad pereitumėte prie vieno ar kito vaizdo garso išvesties.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / dešinę, kad perjungtumėte garso išvestį.)
Norėdami išjungti režimą PIP paspauskite mygtuką RETURN.
Įterpto lango perkėlimas
Paspauskite mygtukus / .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite aukštyn / žemyn.)
Galimi dviejų vaizdų deriniai
Kai pagrindinio vaizdo šaltinis yra skaitmeninė programa, papildomo vaizdo šaltinis gali būti:
­ Vaizdo įvestis
­ Komponentinė įvestis
­ HDMI įvestis (vaizdo formatu)
Kai pagrindinio vaizdo šaltinis yra analoginė programa, papildomo vaizdo šaltinis gali būti:
­ HDMI įvestis (vaizdo formatu)
Kai pagrindinio vaizdo šaltinis yra vaizdo įvestis, papildomo vaizdo šaltinis gali būti:
­ Skaitmeninė programa
­ HDMI įvestis (vaizdo formatu)
Kai pagrindinio vaizdo šaltinis yra komponentinė įvestis, papildomo vaizdo šaltinis gali būti:
­ Skaitmeninė programa
Kai pagrindinio vaizdo šaltinis yra HDMI įvestis (vaizdo formatu arba kompiuteriniu formatu), papildomo vaizdo šaltinis gali būti:
­ Skaitmeninė programa
­ Analoginė programa
­ Vaizdo įvestis
Pastabos
Jei vienu metu rodomi du skirtingo vertikaliojo signalo dažnio vaizdai (pvz., 24p viso ekrano vaizdas ir 60i intarpo lango vaizdas), intarpo
lango vaizdas gali būti rodomas nesklandžiai.
Jei nustatoma kita parametro [Motionflow] vertė nei [Impulsas]/[Išjungta], įterptiniame lange vaizdo judesys gali būti nebesklandus (tik su
[Motionflow] derančiuose modeliuose). Kad ištaisytumėte šią triktį, nustatykite [Išjungta]. Paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite
[Vaizdas] → [Motionflow] → [Išjungta].
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
17
Vaizdų šalia vienas kito (P&P) peržiūra
Apžvalga
Vienu metu ekrane galite žiūrėti du vaizdus (kairėje ir dešinėje) (pvz., vaizdą iš prijungto įrenginio ir televizijos programą).
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Dvigubas vaizdas] → [P&P].
2. Paspauskite mygtukus / , kad pereitumėte prie vieno ar kito vaizdo garso išvesties.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / dešinę, kad perjungtumėte garso išvestį.)
Bus girdimas pažymėtas vaizdas.
Norėdami išjungti režimą P&P paspauskite mygtuką RETURN.
Vaizdo dydžio keitimas
Kelis kartus spauskite mygtukus / , kad pakeistumėte dydį.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, kelis kartus braukite aukštyn / žemyn, kad pakeistumėte dydį.)
Galimi dviejų vaizdų deriniai
(Kairėje ir dešinėje arba atvirkščiai)
Skaitmeninė programa ir vaizdo įvestis
Skaitmeninė programa ir komponentinė įvestis
Skaitmeninė programa ir HDMI įvestis (vaizdo formatu)
Analoginė programa ir HDMI įvestis (vaizdo formatu)
Vaizdo įvestis ir HDMI įvestis (vaizdo formatu)
Pastabos
Ši funkcija negalima su kompiuterinio formato signalais.
Jei šalia vienas kito rodomi du skirtingo vertikaliojo signalo dažnio vaizdai (pvz., 24p vaizdas kairėje ir 60i dešinėje), dešinysis vaizdas gali
būti rodomas nesklandžiai.
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
18
Rodyti duomenis
Žingsniai
1. Žiūrėdami programą paspauskite mygtuką . (Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
pažymėtumėte mygtuką ), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Skaitmeniniu režimu: rodomi esamos programos duomenys.
Analoginiu režimu: rodomas dabartinio kanalo numeris ir ekrano režimas.
Norėdami užverti rodomą informaciją, paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
pažymėtumėte mygtuką ), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Patarimai
Jei žiūrite tekstinę informaciją, paspaudus mygtuką / , parodoma paslėpta informacija (pvz., viktorinos atsakymai).
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
19
Subtitrai
Žingsniai
1. Žiūrėdami programą su subtitrais, paspauskite mygtuką . (Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
2. Pasirinkite pageidaujamą kalbą arba išjunkite.
Norėdami užverti šį sąrašą, paspauskite mygtuką RETURN arba .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite mygtuką RETURN arba jutiklinę planšetę.)
Pastabos
Jeigu yra pasirinkti subtitrai ir naudotojas „Teksto“ klavišu paleidžia skaitmeninio teksto programą, subtitrai tam tikromis aplinkybėmis gali
nebebūti rodomi. Naudotojui išjungus skaitmeninio teksto programą, subtitrų dekodavimas atnaujinamas automatiškai.
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
20
Vaizdo formatas / plataus vaizdo režimas
Žingsniai
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite parinktį.
[Nustatymai] → [Ekranas] → [Ekranas] → [Ekrano formatas] → pageidaujamą
Galimos parinktys (pirminis 4:3 šaltinis)
[Padidintas]
Padidinamas vaizdas, kad būtų užpildytas ekranas, kurio kraštinių santykis 16:9, kiek įmanoma išlaikant pirminį vaizdą.
[Normalus]
Rodomas pradinio dydžio 4:3 vaizdas. Kad būtų užpildytas 16:9 ekranas, šonuose rodomos juostos.
[Pilnas]
Ištempia 4:3 vaizdą į šonus, kad užsipildytų 16:9 ekranas.
[Mastelio keitimas]
Rodomas 16:9 vaizdas, išlaikant kraštinių santykį, pakeistas į 4:3 arba vadinamąjį pašto dėžutės formatą.
[14:9]
Rodomas pradinio dydžio 14:9 vaizdas. Kad būtų užpildytas 16:9 ekranas, šonuose rodomos juostos. (Galimybė naudotis šia parinktimi
priklauso nuo regiono ar šalies.)
[Subtitrai]
16:9 ekranas užpildomas į šonus išplečiamu vaizdu, kad ekrane tilptų subtitrai.
Jei pasirenkama komponentinė įvestis (480p) ir nustatoma funkcijos [Scenos pasirinkimas] parinktis [Žaidimas] arba [Grafika], galimos
parinktys pasikeičia į [Tikslus, norm.]/[Tikslus, visas]/[Nešioj. žaidim. 1]/[Nešioj. žaidim. 2].
[Tikslus, norm.]
Rodomas pradinio dydžio 4:3 vaizdas. Kad būtų užpildytas 16:9 ekranas, šonuose rodomos juostos.
[Tikslus, visas]
Ištempia 4:3 vaizdą į šonus, kad užsipildytų 16:9 ekranas.
[Nešioj. žaidim. 1]
Ištempiamas iš „PlayStation®Portable“ gaunamas juodu rėmeliu apvestas vaizdas.
[Nešioj. žaidim. 2]
21
Ištempiamas iš „PlayStation®Portable“ gaunamas juodu rėmeliu apvestas vaizdas (pvz., naršyklės).
Galimos parinktys (pirminis 16:9 šaltinis)
[Padidintas]
Vaizdas padidinamas kiek įmanoma išlaikant pirminį vaizdą.
[Normalus]
4:3 formatu rodomas iki 16:9 į šonus anksčiau ištemptas 4:3 vaizdas.
[Pilnas]
Rodomas pradinio dydžio 16:9 vaizdas.
[Mastelio keitimas]
Rodomas 16:9 vaizdas, išlaikant kraštinių santykį, pakeistas į 4:3 arba vadinamąjį pašto dėžutės formatą.
[Subtitrai]
Vaizdas ištempiamas į šonus, kad ekrane tilptų subtitrai.
Galimos parinktys (kompiuterio sinchronizavimas)
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
22
Garsas
Žingsniai
Žiūrėdami programą keletą kartų spauskite mygtuką AUDIO, kad pasirinktumėte pageidaujamą garso signalą.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką AUDIO, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Patarimai
Garso režimą taip pat galite pakeisti Namų meniu. Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite garsas] → pageidaujamą parinktį.
[Nustatymai] → [Garsas] → [Dvigubas
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
23
Paslaugos NVOD/MF žiūrėjimas
Apžvalga
NVOD („Near Video On Demand“) ir MF („Multi Feed“) – tai standartai, reglamentuojantys keleto programų transliavimą vienu metu tuo
pačiu kanalu.
NVOD pateikia kelias programos kopijas išskirstytoje programoje, o MF leidžia pasirinkti pageidaujamą programą iš kelių programų
viename kanale.
Žingsniai
1. Žiūrėdami pagal standartą NVOD/MF perduodamą paslaugos vaizdą paspauskite mygtuką OPTIONS.
2. Pasirinkite [Papildomos paslaugos] → pageidaujamą programą.
Pastabos
Ši funkcija veikia, jei transliuotojai tiekia NVOD/MF paslaugą.
Puslapio viršus | Televizoriaus žiūrėjimas
24
Filmų / muzikos / nuotraukų žiūrėjimas ir klausymas
Filmų žiūrėjimas
Muzikos klausymas
Nuotraukų žiūrėjimas
Puslapio viršus
25
Filmų žiūrėjimas
Apžvalga
Galite žiūrėti filmus, saugomus internetinių paslaugų teikėjų serveriuose, prijungtuose USB įrenginiuose arba namų tinkle.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Filmai].
2. Pasirinkite pageidaujamą antrinę kategoriją.
3. Norėdami žiūrėti filmą, pasirinkite pageidaujamą miniatiūrą.
Puslapio viršus | Filmų / muzikos / nuotraukų žiūrėjimas ir klausymas
26
Muzikos klausymas
Apžvalga
Galite klausytis muzikos, saugomos internetinių muzikos paslaugų teikėjų serveriuose, prijungtuose USB įrenginiuose arba namų tinkle.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Muzika].
2. Pasirinkite pageidaujamą antrinę kategoriją.
3. Norėdami klausytis muzikinio turinio, pasirinkite pageidaujamą miniatiūrą.
Puslapio viršus | Filmų / muzikos / nuotraukų žiūrėjimas ir klausymas
27
Nuotraukų žiūrėjimas
Apžvalga
Galite žiūrėti nuotraukas, saugomas internetinių paslaugų teikėjų, prijungtuose USB įrenginiuose arba namų tinkle.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Albumas].
2. Pasirinkite pageidaujamą antrinę kategoriją.
3. Pasirinkite pageidaujamą miniatiūrą, kad peržiūrėtumėte jos turinį.
Puslapio viršus | Filmų / muzikos / nuotraukų žiūrėjimas ir klausymas
28
Internetinių paslaugų ir programų naudojimas
Programų naudojimas
Svetainių naršymas
Vaizdo įrašų žiūrėjimas internetu
Puslapio viršus
29
Programų naudojimas
Apžvalga
Paspauskite mygtuką SEN/APPS arba iš Namų meniu pasirinkite [Programos], kad atvertumėte programų kategoriją, per kurią galima
pasiekti interneto turinį. Šiame ekrane galima prieiga prie įvairių paslaugų ir programų. Programų kategorijoje rodomi elementai priklauso
nuo regiono / šalies, be to, jie gali būti keičiami.
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką SEN/APPS arba iš Namų meniu pasirinkite [Programos], kad atvertumėte programų kategoriją.
3. Pasirinkite pageidaujamą miniatiūrą, kad paleistumėte programą.
Norėdami peržiūrėti visas programas, galite pasirinkti [Visos programos] Namų meniu apačioje.
Patarimai
Prieš naudojantis kai kuriomis paslaugomis gali tekti užsiregistruoti.
Kaip įtraukti programą į [Mano programos]
Pasirinkite + piktogramą, kad būtų parodytos visos programos, pasirinkite pageidaujamą programą, tada pasirinkite [Pridėti prie mano
programų]. Arba, kad būtų parodytos visos programos, pasirinkite [Visos programos] Namų meniu apačioje, pasirinkite norimą programą ir
tada pasirinkite [Pridėti prie mano programų].
Puslapio viršus | Internetinių paslaugų ir programų naudojimas
30
Svetainių naršymas
Apžvalga
Televizorių prijungę prie interneto galite naršyti svetainėse.
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto. Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programos].
3. Pasirinkite [Visos programos] → [Interneto naršyklė].
Prie paskutinio vaizdo šaltinio grįšite paspaudę mygtuką HOME.
Ženklų dydžio keitimas
Paspauskite mygtuką OPTIONS, pasirinkite [Rodyti] → [Vaizdo mastelio keitimas] ir pageidaujamą parinktį.
Pastabos
Jei televizorius nepalaiko tam tikrų interneto paslaugų funkcijų (pvz., „Adobe Flash“ leistuvo, PDF failų žiūryklės), tinklalapio turinys gali būti
rodomas neteisingai arba tinkamai gali neveikti kai kurios funkcijos. Taip pat televizorius gali nepalaikyti funkcijų, kurios bus sukurtos
ateityje.
Jokiais atvejais „Sony“ nebus laikoma atsakinga už žalą, susijusią su interneto naršyklės naudojimu, gedimu (įskaitant programinę įrangą)
ar ryšio gedimu.
Puslapio viršus | Internetinių paslaugų ir programų naudojimas
31
Vaizdo įrašų žiūrėjimas internetu
Apžvalga
Prisijungę prie tinklo sąsajos, per kurią pagal poreikį pateikiama įvairiausių pramogų, galite mėgautis vaizdo turiniu, įskaitant filmus ir
animaciją.
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto. Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programos].
3. Pasirinkite [Visos programos] → pageidaujama paslauga → pageidaujamas turinys.
Ieškojimas pirmyn ir atgal vaizdo turinyje
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus, atitinkančius valdymo nuorodas ekrane.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtukus, kurie atitinka valdymo nuorodas ekrane, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Kad išvengtumėte vaizdo / garso pertrūkių
Atsižvelgiant į jūsų tinklą ar turinio duomenų kiekį, vaizdas arba garsas gali būti su pertrūkiais.
Pertrūkių išvengsite, jei laikinai išsaugosite turinį USB įrenginyje (netiekiamas), tuomet galėsite mėgautis sklandžia vaizdo įrašo peržiūra.
Ši funkcija galima su paslaugomis, pažymėtomis piktograma , kai pasirenkate jas.
Norėdami naudoti šią funkciją, atlikite šiuos veiksmus.
USB įrenginio jungtis
Prie televizoriaus USB prievado prijunkite USB įrenginį, palaikantį USB 2.0 arba naujesnį standartą.
USB įrenginio registracija
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Vientiso srautinio perdavimo parametras] →
[Registruoti USB įrenginį].
Atminkite, kad užregistruotas įrenginys bus suformatuotas ir visi jame esantys duomenys bus pašalinti.
Norėdami išregistruoti USB įrenginį, pasirinkite [Išregistruoti USB įrenginį].
Kai žiūrite galimos paslaugos turinį, prijunkite registruotą USB įrenginį prie televizoriaus USB prievado. Turinys bus laikinai išsaugomas
USB įrenginyje, kad peržiūrint nebūtų pertrūkių.
Užregistruotas USB įrenginys nebus rodomas prie televizoriaus prijungtų įrenginių sąraše.
Internetu teikiamų vaizdo paslaugų atnaujinimas
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Atnaujinti interneto turinį].
Patarimai
Informacija apie pažymėtą piktogramą pasirodys informacinėje antraštėje.
Sąsaja su interneto turiniu priklauso nuo interneto turinio tiekėjų.
Pastabos
Jei kils sunkumų, patikrinkite, ar tinkamai nustatytas interneto ryšys.
Paslaugos blokuoja vaizdo turinį pagal televizoriaus nustatymą [Užraktas nuo vaikų]. Kai kurie paslaugų teikėjai šios funkcijos nepalaiko.
Puslapio viršus | Internetinių paslaugų ir programų naudojimas
32
Televizijos žiūrėjimas su toli ir arti esančiais draugais
Bendravimas su draugais žiūrint televizorių
Draugų pakvietimas žiūrint televiziją
Draugų pakvietimas naudojant programų gidą
Puslapio viršus
33
Bendravimas su draugais žiūrint televizorių
Apžvalga
Socialinės peržiūros ypatybė leidžia naudotis socialinio tinklo paslaugomis žiūrint turinį televizoriuje. Mėgaukitės pokalbiais su draugais ir iš
ekraninių pastabų sužinokite, ką kiti kalba apie laidą.
(Funkcijos, kurias galima naudoti kartu su socialinės peržiūros funkcija, skiriasi priklausomai nuo jūsų modelio / regiono / šalies.)
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką SOCIAL VIEW ir paleiskite socialinę peržiūrą.
Parodomas socialinės peržiūros ekranas. (Žiūrimos programos vaizdo dydis sumažėja ir parodoma „Twitter“ žinučių sritis.)
3. Vėl paspauskite mygtuką SOCIAL VIEW ir atverkite meniu ekraną, paskui prisijunkite prie norimos socialinio tinklo paslaugos.
Prisijungus, paskyros pavadinimas yra rodomas meniu ekrane, šalia paslaugos pavadinimo.
Norėdami sustabdyti socialinę peržiūrą, kol rodomas socialinės peržiūros ekranas, paspauskite mygtuką SOCIAL VIEW ir atverkite
meniu ekraną, paskui vėl paspauskite mygtuką SOCIAL VIEW.
Programos peržiūra visu ekranu
Paspauskite mygtuką SOCIAL VIEW ir atverkite meniu ekraną, paskui pasirinkite [Išdėstymas] → [Ekranas:] → [Užkloti].
Žinokite, kad įgalinus šią nuostatą, ekrane Socialinė peržiūra gali būti slepiami subtitrai arba kita informacija.
Paieškos raktažodžio įvedimas
Socialinio tinklo paslaugos srityje rodomi su žiūrima programa susijusios „Twitter“ žinutės. Taip pat galite įvesti paieškos raktažodį. Kai
rodomas socialinės peržiūros langas, paspauskite mygtuką SOCIAL VIEW ir atverkite meniu ekraną, paskui pasirinkite [Nustatyti „tweet“
žinučių raktažodį], galiausiai įveskite norimą raktažodį.
Patarimai
Galite mėgautis Twitter neprisijungdami; tačiau prisijungę galėsite naudotis papildomomis Twitter funkcijomis ir dar labiau mėgautis šia
paslauga.
Pastabos
Jei neturite socialinio tinklo paslaugos paskyros, susikurkite ją naudodamiesi kompiuteriu.
Socialinės peržiūros metu 3D vaizdai negali būti rodomi.
[Ekrano formatas] yra pakeičiamas į [Pilnas] vykstant socialinei peržiūrai.
Paleidus programą „Discover“ socialinės peržiūros metu, kai kurios kategorijos nebus rodomos.
Prietaisą BRAVIA Sync nebus galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu socialinė peržiūros metu. Prietaisą norėdami valdyti,
naudokite jo nuotolinio valdymo pultą.
Puslapio viršus | Televizijos žiūrėjimas su toli ir arti esančiais draugais
34
Draugų pakvietimas žiūrint televiziją
Apžvalga
Žiūrėdami programą galite parodyti, kad jums ta programa patinka. Taip pat galite pakviesti draugus žiūrėti tą pačią programą.
Patarimai
Nuo 2014 m. kovo ši funkcija pasiekiama toliau nurodytuose regionuose (šalyse).
Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Šveicarija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Airija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija,
Liuksemburgas, Norvegija, Lenkija, Rusija, Slovakija, Suomija, Švedija, Naujoji Zelandija, Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos,
Kanada, Brazilija
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Žiūrėdami televizorių, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [gražus].
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad prisijungtumėte prie „Facebook“ paskyros.
Patarimai
Televizoriuje galite užregistruoti iki šešių „Facebook“ paskyrų.
Užregistravę paskyrą, galite pasirinkti ją paskyrų sąraše ir prie jos prisijungti.
Kaip pakviesti draugus žiūrėti tą pačią programą
Kai žiūrite kokią nors programą, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Pakviesti draugus], kad pakviestumėte draugus žiūrėti
tą pačią programą.
Kaip peržiūrėti istoriją
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Kanalas] → [Draugai] Namų meniu apačioje → [gražus] arba [Kvietimai].
Puslapio viršus | Televizijos žiūrėjimas su toli ir arti esančiais draugais
35
Draugų pakvietimas naudojant programų gidą
Apžvalga
Naudodami programų vedlį galite pakviesti draugus žiūrėti tą pačią programą arba parodyti, kad jums patinka tam tikros programos.
Patarimai
Nuo 2014 m. kovo ši funkcija pasiekiama toliau nurodytuose regionuose (šalyse).
Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Šveicarija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Airija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija,
Liuksemburgas, Norvegija, Lenkija, Rusija, Slovakija, Suomija, Švedija, Naujoji Zelandija, Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos,
Kanada, Brazilija
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Kanalas].
3. Pasirinkite [Guide].
Parodoma išsami informacija apie televizijos programas.
4. Pasirinkite pageidaujamą programą.
Parodoma išsami informacija apie programą.
5. Pasirinkite [Pakviesti draugus].
6. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad prisijungtumėte prie televizoriaus per savo „Facebook“ paskyrą.
Parodomas draugų pasirinkimo ekranas.
7. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad išsiųstumėte kvietimus.
Patarimai
Televizoriuje galite užregistruoti iki šešių paskyrų.
Užregistravę paskyrą, galite pasirinkti ją paskyrų sąraše ir prie jos prisijungti.
Pastabos
Vedlys ir paieška galima paleisti tik tada, kai nustatyta [GUIDE mygtuko funkcijos] parinktis [Paleisti progr. „Vedlys ir paieška“].
Puslapio viršus | Televizijos žiūrėjimas su toli ir arti esančiais draugais
36
Kitų įrenginių naudojimas
BD / DVD leistuvas
HDMI ryšys
Komponentinis vaizdo ryšys
SCART ryšys
Kompozicinis ryšys
Įrašymas į USB įr. su standžiuoju disku
Pirminės paleisties vykdymas
Įrašymas vienu prisilietimu
Įrašymas pagal laikmatį
Įrašyto turinio žiūrėjimas
Įrašyto turinio šalinimas
Žiūrimos programos pristabdymas
Skaitmeninis fotoap. arba vaizdo kamera
USB įrenginys
Kompiuteris
Garso sistema
HDMI ryšys
Optinis garso ryšys
Kabelinis garso ryšys
MHL įreng. (išman. tel., planšetinis kompiuteris ir kt.)
Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (atskirai įsigyjamas)
Leidžiami failų formatai (DLNA, USB įrenginiai ir kt.)
Puslapio viršus
37
HDMI ryšys
Prisijungimas
Optimaliai vaizdo kokybei užtikrinti rekomenduojamas HDMI ryšys. Jei BD ar DVD leistuve yra įtaisyta HDMI jungtis (lizdas), prijunkite
prie jos HDMI kabelį.
* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, paženklintą logotipu HDMI.
Žingsniai
1. Įjunkite prijungtą BD ar DVD leistuvą.
2. Keletą kartų spauskite mygtuką , kol pasirinksite prijungtą BD ar DVD leistuvą.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtuką , paspauskite jutiklinę planšetę, per ją braukite, kad pažymėtumėte prijungtą BD/DVD leistuvą, paskui
paspauskite jutiklinę planšetę.)
3. Paleiskite prijungto BD ar DVD leistuvo įrašų atkūrimo funkciją.
Patarimai
Prijungę su BRAVIA Sync suderinamą įrenginį, jį valdyti galite paprasčiausiai naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
38
Komponentinis vaizdo ryšys
Prisijungimas
Jei BD ar DVD leistuve yra įtaisytos komponentinės vaizdo jungtys (lizdai), prijunkite jas prie televizoriaus komponentiniu vaizdo kabeliu ir
garso kabeliu.
Žingsniai
1. Įjunkite prijungtą BD ar DVD leistuvą.
2. Keletą kartų spauskite mygtuką , kol pasirinksite prijungtą BD ar DVD leistuvą.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtuką , paspauskite jutiklinę planšetę, per ją braukite, kad pažymėtumėte prijungtą BD/DVD leistuvą, paskui
paspauskite jutiklinę planšetę.)
3. Paleiskite prijungto BD ar DVD leistuvo įrašų atkūrimo funkciją.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
39
SCART ryšys
Prisijungimas
Jei BD ar DVD leistuve yra įtaisyta SCART jungtis (lizdas), prijunkite prie jos SCART kabelį.
Žingsniai
1. Įjunkite prijungtą BD ar DVD leistuvą.
2. Keletą kartų spauskite mygtuką , kol pasirinksite prijungtą BD ar DVD leistuvą.
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , paspauskite jutiklinę planšetę, per ją braukite, kad pažymėtumėte prijungtą BD/DVD leistuvą, paskui
paspauskite jutiklinę planšetę.)
3. Paleiskite prijungto BD ar DVD leistuvo įrašų atkūrimo funkciją.
Patarimai
Žiūrėdami skaitmeninę transliaciją galite įrašyti žiūrimą programą į įrenginį, prijungtą jungtimi SCART. Paspauskite OPTIONS, pasirinkite
[„SCART“ įrašymas įjungtas] ir prijungtame įrenginyje atlikite įrašymo operaciją.
Pastabos
SCART ryšiu galima perteikti tos pačios kokybės vaizdą, kaip ir kompoziciniu ryšiu – tai priklauso nuo prijungto BD ar DVD leistuvo.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
40
Kompozicinis ryšys
Prisijungimas
Jei BD ar DVD leistuve yra įtaisytos kompozitinės jungtys (lizdai), prijunkite prie jų vaizdo ir garso kabelį.
Žingsniai
1. Įjunkite prijungtą BD ar DVD leistuvą.
2. Keletą kartų spauskite mygtuką , kol pasirinksite prijungtą BD ar DVD leistuvą.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
, paspauskite jutiklinę planšetę, per ją braukite, kad pažymėtumėte prijungtą BD/DVD leistuvą, paskui
pažymėtumėte mygtuką paspauskite jutiklinę planšetę.)
3. Paleiskite prijungto BD ar DVD leistuvo įrašų atkūrimo funkciją.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
41
Pirminės paleisties vykdymas
Prisijungimas
Prijunkite išorinį USB HDD įrenginį prie televizoriaus ir mėgaukitės skaitmeninių transliacijų įrašais. Jei televizorius turi dvi arba daugiau
USB jungčių, USB HDD įrenginį prijunkite prie jungties, pažymėtos „HDD REC.“
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Įrašymo nuostatos] → [„HDD“ registravimas].
3. USB HDD įrenginiui užregistruoti vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
USB įrenginio išregistravimas
Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Įrašymo nuostatos] → [„HDD“
išregistravimas] → norimą išregistruoti įrenginį.
Pastabos
Palaikomas didesnės nei 32 GB talpos USB HDD.
USB HDD įrenginio prijungimas prie USB šakotuvo negalimas. Prijunkite įrenginį tiesiogiai prie televizoriaus.
Jei USB HDD formatuojamas registravimo procedūros metu, bet kokie jame laikomi duomenys ištrinami. Jei USB HDD įrenginį
priregistravote prie televizoriaus, su AK jo naudoti jau nebegalima. Jei norite USB HDD įrenginį naudoti su AK, suformatuokite jį
kompiuteryje. (Atminkite: visi USB HDD įrenginyje esantys duomenys bus ištrinti).
Užregistruoti galima daugiausia 8 USB HDD įrenginius.
Į USB HDD įrenginį įrašytus duomenis gali rodyti tik šis televizorius.
Įrašymas galimas tik esant skaitmeninės televizijos transliacijos funkcijai. Duomenų transliacijų arba radijo laidų įrašyti negalima.
Koduotų signalų įrašyti negalima.
Įrašyti negalima tokiais atvejais:
­ Televizorius neatpažįsta užregistruoto USB HDD įrenginio.
­ USB HDD įrenginyje įrašyta daugiau kaip 1000 programų.
­ USB HDD įrenginys yra užpildytas.
Įrašyti į USB HDD įrenginį negalima, jei pasirinkta funkcija [„SCART“ įrašymas įjungtas].
Automatinis programos pasirinkimas, kol ji įrašoma, gali būti neįmanomas.
Įrašymas negalimas, jei programa nesankcionuota operatoriaus.
Jei naudojatės sąlyginės prieigos moduliu (CAM), stenkitės nejungti jo programų reitingavimo funkcijos, kuri įrašant gali neveikti. Verčiau
naudokitės programos blokavimo arba televizoriaus programų reitingavimo funkcija, jeigu ją palaiko transliuotojas.
Norvegijoje kai kurių programų negalima įrašyti dėl teisinių apribojimų.
Jei į televizorių bus suduota įrašant į USB HDD, įrašytame turinyje gali girdėtis triukšmas.
Sony jokiais atvejais neatsako už nesėkmingą įrašymą ar kokį nors įrašyto turinio pažeidimą bei praradimą, susijusį su televizoriaus
gedimu, signalo pertraukimu ar kita problema.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
42
Įrašymas vienu prisilietimu
Žingsniai
Žiūrėdami programą, kurią norite įrašyti, paspauskite mygtuką REC.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką REC, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Prasidės įrašymas, kuris baigiantis programai automatiškai sustos.
Jei norite įrašymą sustabdyti rankiniu būdu, paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
43
Įrašymas pagal laikmatį
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Kanalas].
2. Pasirinkite [Guide] → norimą įrašyti programą → [Įrašymo laikmatis].
3. Paspauskite mygtuką , mygtukais / / / nustatykite laikmatį ir paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę, braukite aukštyn / žemyn / į kairę / į dešinę,
kad sukonfigūruotumėte laikmačio nustatymą, tada paspauskite jutiklinį skydelį.)
Televizoriuje pateikiamas pranešimas, jei pasirinkta programa yra atskira dalis. Galite įrašyti visas dalis, jei tarpas tarp dalių neviršija 3
valandų. (Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo regiono ar šalies.)
4. Pasirinkite [Nustatyti laikm.].
Jei pasirinkta programa yra serialo dalis, serialą galite įrašyti pasirinkę [Laikmatį nustatyti serijai]. (Galimybė naudotis šia funkcija
priklauso nuo regiono ar šalies.)
Laikmačio nustatymas rankiniu būdu nurodant datą, laiką ir kanalą
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Kanalas] → [Įrašai] → [Laikmačių sąrašas] → [Rank. įrašymo laikmatis].
Sukonfigūruokite laikmačio nustatymą ir pasirinkite [Nustatyti laikm.].
Laikmačio nustatymų tikrinimas, keitimas arba šalinimas
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Kanalas] → [Įrašai] → [Laikmačių sąrašas].
Patarimai
Galimi ne mažiau kaip 32 laikmačio nustatymai.
Jei įrašyti nepavyksta, rezultatas pateikiamas meniu [Įrašai] dalyje [Klaidų sąrašas].
Pastabos
Laikmačiu nustatyto įrašo pradėti neįmanoma, jei atjungtas kintamosios srovės tinklo laidas (maitinimo laidas).
Jei laikmačio nustatymai iš dalies sutampa, programa, kuri prasideda pirmoji, turi pirmenybę, o antrosios programos įrašymas pradedamas
tik po to, kai baigiamas pirmosios.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
44
Įrašyto turinio žiūrėjimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Kanalas].
2. Pasirinkite [Įrašai] → [Antraščių sąrašas] → turinys.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
45
Įrašyto turinio šalinimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Kanalas].
2. Pasirinkite [Įrašai] → [Antraščių sąrašas] → turinys.
3. Paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Pašalinti] → [Vienas] / [Pasirinktinis (­iai)] / [Visi].
Patarimai
Be to, vienu metu galite pasirinkti įvairų turinį ir jį trinti.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
46
Žiūrimos programos pristabdymas
Apžvalga
Galite pristabdyti dabar žiūrimą programą. Ši funkcija yra patogi, jei žiūrėdami norite padaryti pertrauką.
Žingsniai
1. Žiūrėdami programą paspauskite mygtuką TV PAUSE.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtuką TV PAUSE, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Televizorius pradeda daryti laikiną programos įrašą į USB HDD įrenginį.
2. Norėdami vėl žiūrėti programą, paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Norėdami grąžinti tiesioginę programos peržiūrą, paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Patarimai
Programa bus pristabdyta (laikinai įrašoma) iki 8 valandų.
Pastabos
Laikinai įrašytas turinys bus pašalintas iš USB HDD įrenginio, kai išjungsite pauzės režimą paspausdami mygtuką arba perjungsite
kanalą.
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Pauzės režimas atšaukiamas, jei pradedamas laikmačiu nustatytas įrašas. Vis dėlto, pristabdytą programą galite peržiūrėti iki momento,
kai prasidėjo laikmačiu nustatytas įrašas.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
47
Skaitmeninis fotoap. arba vaizdo kamera
Prisijungimas
HDMI kabeliu prijunkite „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą arba vaizdo kamerą. HDMI kabelio minijungtį (lizdą) junkite prie skaitmeninio
fotoaparato / vaizdo kameros, o standartinę HDMI jungtį (lizdą) – prie televizoriaus.
* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, paženklintą logotipu HDMI.
Žingsniai
1. Įjunkite prijungtą skaitmeninį fotoaparatą ar vaizdo kamerą.
2. Keletą kartų spauskite mygtuką , kol pasirinksite prijungtą skaitmeninį fotoaparatą ar vaizdo kamerą.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtuką , paspauskite planšetę, per ją braukite, kad pažymėtumėte prijungtą skaitmeninį fotoaparatą / vaizdo
kamerą, paskui paspauskite jutiklinę planšetę.)
3. Paleiskite prijungto skaitmeninio fotoaparato ar vaizdo kameros įrašų atkūrimo funkciją.
Patarimai
Prijungę su BRAVIA Sync suderinamą įrenginį, jį valdyti galite paprasčiausiai naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
Įsitikinkite, ar įrenginys yra suderinamas su BRAVIA Sync. Kai kurie įrenginiai gali būti nesuderinami su BRAVIA Sync, net jei juose yra
įtaisyta HDMI jungtis (lizdas).
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
48
USB įrenginys
Prisijungimas
Prijunkite USB laikmeną, kad galėtumėte mėgautis joje įrašytomis nuotraukomis, muzika ir vaizdo failais.
Žingsniai
1. Įjunkite prijungtą USB laikmeną.
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Laikmenų serveris].
3. Pasirinkite [USB] → aplanką arba failą sąraše.
Jei pasirinkote aplanką, pasirinkite pageidaujamą failą.
Pradedamas atkūrimas.
Kaip patikrinti derančius failų formatus
Codec List
Patarimai
Jei USB yra subtitrų failas, programą galite žiūrėti su subtitrais. Tokiu atveju subtitrų failas turi būti tame pačiame aplanke, taip pat turėti
tą patį pavadinimą kaip ir filmo failas.
(Priklausomai nuo subtitrų failo subtitrai gali nebūti rodomi tinkamai, net jei jų formatas dera.)
Pastabos
USB žiūryklė palaiko FAT16, FAT32, exFAT, NTFS failų sistemas.
Prie televizoriaus USB kabeliu jungiant „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą, jo USB ryšio nustatymuose turi būti nustatytas režimas [Auto] arba
[DIDELĖS TALPOS LAIKMENA].
Jei jūsų skaitmeninis fotoaparatas neveikia kartu su televizoriumi, pamėginkite:
­ nustatyti fotoaparato USB ryšio nuostatas į [DIDELĖS TALPOS LAIKMENA];
­ nukopijuoti failus iš fotoaparato į USB atmintinę, paskui ją prijungti prie televizoriaus.
Kai kuriems vaizdo failams gali neveikti parinkčių meniu funkcijos [Kadravimas] parinktis [Veido priartinimas] ir [Priartinti ir kadruoti].
Slinkti galima tik nurodyto pločio ir aukščio panoraminius JPEG failus. (Jei JPEG failas buvo taisytas kompiuteriu ar pan., slinkti gali
nepavykti.)
­ Slenkant išilgai: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096,
11520/1080
­ Slenkant statmenai: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480,
1080/11520
Vaizdo failai išdėstyti tokioje aplankų struktūroje (hierarchinė padėtis):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
Saugokitės, kad neprarastumėte failų: sukurkite atsarginę visų USB įrenginyje saugomų medijos failų kopiją. „Sony“ neprisiima
atsakomybės už prarastus arba sugadintus duomenis, saugomus USB įrenginyje.
Priklausomai nuo rinkmenos, peržiūra gali būti negalima net atpažįstamu formatu.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
49
Kompiuteris
Prisijungimas
Prijunkite kompiuterį HDMI kabeliu, kad galėtumėte mėgautis jame įrašyta muzika, nuotraukomis ir kitu turiniu.
* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, paženklintą logotipu HDMI.
Atitinkamas kompiuterio įvesties signalas
(Raiška, horizontalusis dažnis / vertikalusis dažnis)
640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz
800 x 600, 37,9 kHz / 60 Hz
1024 x 768, 48,4 kHz / 60 Hz
1280 x 768, 47,4 kHz / 60 Hz ir 47,8 kHz / 60 Hz
1360 x 768, 47,7 kHz / 60 Hz
1280 x 1024, 64,0 kHz / 60 Hz (tik „Full HD“ modeliai)
1920 x 1080, 67,5 kHz / 60 Hz (tik „Full HD“ modeliai)*
* 1080p sinchronizavimas, kai taikomas su HDMI įvestimi, bus laikomas ne kompiuterio, o vaizdo sinchronizavimu. Tai paveiks
nustatymus [Sistemos nustatymai] ir [Ekranas]. Jei norite pažiūrėti kompiuteryje įrašytą turinį, parinkčiai [Scenos pasirinkimas]
nustatykite [Grafika], parinkčiai [Ekrano formatas] nustatykite [Pilnas] ir parinkčiai [Peržiūros plotas] nustatykite [Full Pixel]. (Funkciją
[Peržiūros plotas] galima konfigūruoti tik tada, kai nustatyta [Automatinio rodymo vieta] parinktis [Išjungta].)
Pastabos
Šis televizorius nepalaiko persipynusių signalų.
Kad vaizdo kokybė būtų geriausia, rekomenduojami lentelėje nurodyti signalai. Vykstant savaiminiam diegimui signalai su 60 Hz
vertikaliuoju dažniu bus trinami automatiškai. (Gali tekti iš naujo įkelti AK operacinę sistemą.)
Dėl ryšio būsenos vaizdas gali būti susiliejęs arba dėmėtas. Tokiu atveju keiskite kompiuterio nustatymus, tada srityje „Atitinkamas
kompiuterio įvesties signalas“ pasirinkite kitą įvesties signalą.
Priklausomai nuo kompiuterio 1920 pikselių x 1080 eilutės / 60 Hz išvestis gali būti neprieinama. Net jei pasirinkote
1920 pikselių x 1080 eilutės / 60 Hz išvestį, tikrasis išvesties signalas gali skirtis. Tokiu atveju keiskite kompiuterio nustatymus, tada srityje
„Atitinkamas kompiuterio įvesties signalas“ pasirinkite kitą įvesties signalą.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
50
HDMI ryšys
Prisijungimas
HDMI kabeliu prie televizoriaus prijunkite HDMI išvadą turinčią garso sistemą (pvz., namų kino sistemą).
* Būtinai naudokite patvirtintą HIGH SPEED HDMI kabelį, paženklintą logotipu HDMI.
Patarimai
Jungdami su „BRAVIA Sync“ suderinamą skaitmeninę garso sistemą, turinčią „Audio Return Channel“ (ARC) technologiją, raskite HDMI
jungtį, ant kurio yra „ARC“ ženklas (HDMI IN 1 arba HDMI IN 2, atsižvelgiant į jūsų modelį / regioną / šalį), paskui prijunkite prie tos HDMI
jungties HDMI kabeliu. Tačiau, jei jungiate sistemą, kuri nėra suderinama su „BRAVIA Sync“ arba nepalaiko „Audio Return Channel“,
reikalinga papildoma garso jungtis per DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Žr. garso sistemos naudotojo vadovą, kuriame rasite išsamios informacijos apie tai, kaip prijungti kitus prietaisus ir nustatyti juos prieš
naudojant.
Žingsniai
1. Prijungę paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Garsiakalbiai] → [Garso sistema].
Prijungta garso sistema įjungiama automatiškai. Garsumą galima reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.
Patarimai
Prijungę su BRAVIA Sync suderinamą įrenginį, jį valdyti galite paprasčiausiai naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.
Pastabos
Pagal garso sistemą turite sukonfigūruoti funkcijos [Skaitmeninė garso išvestis] nustatymus. Norėdami pereiti į „Skaitmeninės garso
išvesties garso nustatymas“ ir sužinoti daugiau, paspauskite mygtuką (arba paspauskite jutiklinę planšetę jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulte).
Pereiti į puslapį
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
51
Optinis garso ryšys
Prisijungimas
Optiniu garso kabeliu prie televizoriaus prijunkite skaitmeninę įvestį turinčią garso sistemą (pvz., namų kino sistemą).
Patarimai
Žr. garso sistemos naudotojo vadovą, kuriame rasite išsamios informacijos apie tai, kaip prijungti kitus prietaisus ir nustatyti juos prieš
naudojant.
Žingsniai
1. 2. 3. 4. Prijungę paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite Pasirinkite [Nustatymai].
[Garsas] → [Garsiakalbiai] → [Garso sistema].
Dukart paspauskite mygtuką HOME, kad grįžtumėte prie paskutinio vaizdo šaltinio.
Įjunkite prijungtą garso sistemą ir sureguliuokite garsumą.
Pastabos
Pagal garso sistemą turite sukonfigūruoti funkcijos [Skaitmeninė garso išvestis] nustatymus. Norėdami pereiti į „Skaitmeninės garso
išvesties garso nustatymas“ ir sužinoti daugiau, paspauskite mygtuką (arba paspauskite jutiklinę planšetę jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulte).
Pereiti į puslapį
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
52
Kabelinis garso ryšys
Prisijungimas
Garso kabeliu prie televizoriaus prijunkite garso sistemą (pvz., stiprintuvą).
Patarimai
Žr. garso sistemos naudotojo vadovą, kuriame rasite išsamios informacijos apie tai, kaip prijungti kitus prietaisus ir nustatyti juos prieš
naudojant.
Žingsniai
1. 2. 3. 4. Prijungę paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite Pasirinkite [Nustatymai].
[Garsas] → [Ausinės / garso išvestis] → [Garso išvestis].
Dukart paspauskite mygtuką HOME, kad grįžtumėte prie paskutinio vaizdo šaltinio.
Įjunkite prijungtą garso sistemą ir sureguliuokite garsumą.
Patarimai
Naudojant išorinę garso sistemą, televizoriaus garso išvestį galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, jei nustatyta funkcijos
[Garso išvestis] parinktis [Keičiamas]. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Garsas] → [Garso išvestis] →
[Keičiamas].
Norėdami prijungti „Subwoofer“ (žemadažnį garsiakalbį), paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite → [Ausinės / garso išvestis] → [Subwoofer].
[Nustatymai] → [Garsas]
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
53
MHL įreng. (išman. tel., planšetinis kompiuteris ir kt.)
Prisijungimas
MHL kabeliu prie televizoriaus HDMI IN 1 / MHL jungties prijunkite MHL išvestį teikiantį MHL įrenginį (pvz., išmanųjį telefoną, planšetinį
kompiuterį).
* Būtinai naudokite patvirtintą MHL 2 kabelį, paženklintą logotipu MHL.
Žingsniai
1. Prijungę paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite 2. Pasirinkite [HDMI 1/MHL].
[Įvestys].
Kaip automatiškai perjungti MHL įvestį
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Išorinės įvestys] → [BRAVIA Sync nustatymai] → [Automatinis
įvesties pokytis (MHL)] → [Įjungta]. (Priklausomai nuo MHL įrenginio gali nepavykti perjungti įvesties.) Televizoriui veikiant budėjimo
režimu, jis nebus perjungtas automatiškai.
Įrenginio MHL įkrovimas
Įjungus televizorių, įrenginį MHL galima įkrauti naudojant prie televizoriaus prijungtą kabelį MHL.
Patarimai
Kai televizorius veikia budėjimo režimu ir nustatyta [MHL įkrovimas esant parengties režimui] parinktis [Įjungta], MHL įrenginį taip pat
galima įkrauti per televizorių, naudojant MHL kabelį.
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Įjungta].
[Nustatymai] → [Išorinės įvestys] → [MHL įkrovimas esant parengties režimui] →
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
54
Belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis (atskirai įsigyjamas)
Apžvalga
Norėdami išplėsti televizoriaus galimybes atkurti žemadažnį garsą, galite naudoti pasirenkamai įsigyjamą belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį
SWF­BR100.
Prijunkite belaidį siųstuvą, tiekiamą su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu SWF­BR100, kad galėtumėte naudoti belaidį žemųjų dažnių
garsiakalbį.
Prisijungimas
1. Prijunkite garso kabelį (tiekiamas) prie belaidžio siųstuvo.
2. Kitą garso kabelio galą prijunkite prie televizoriaus AUDIO OUT/ jungties (lizdo).
) prievado.
3. Prijunkite belaidį siųstuvą prie televizoriaus USB (
[Ausinės / garso išvestis] automatiškai nustatyta į [Subwoofer].
4. Pastatykite belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį ir prijunkite jį prie kintamosios srovės tinklo.
Rekomenduojama, kad belaidis žemųjų dažnių garsiakalbis būtų padėtas kuo arčiau televizoriaus.
Patarimai
Kai belaidis siųstuvas­imtuvas atjungiamas, automatiškai grąžinama pradinė [Ausinės / garso išvestis] parinktis.
Išsamesnę informaciją, kaip sukonfigūruoti belaidį žemųjų dažnių garsiakalbį, žr. su belaidžiu žemųjų dažnių garsiakalbiu pateiktoje
naudojimo instrukcijoje.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Belaidis „Subwoofer“].
Galimos parinktys
Televizoriui rekomenduojamos vertės jau nustatytos.
[„Subwoofer“ garso lygis]
Reguliuoja belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio garsumo lygį.
[Ribinis dažnis]
Reguliuoja belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio ribinį dažnį. Visi ribinio dažnio nesiekiantys dažniai yra išvedami į belaidį žemųjų dažnių
garsiakalbį, o ne televizoriaus garsiakalbius.
[Fazė]
Nustato fazės poliškumą. Pasirinkite nuostatą, kokios pageidaujate. [Įjungimas]
Nustato belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo valdymo būdą. Kai belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio nenaudojate, pasirinkite [Išjungta]. Šią parinktį taip pat galite nustatyti parinkčių meniu.
[Atkurti]
Grąžinamos pradinės belaidžio žemųjų dažnių garsiakalbio nuostatų vertės.
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
55
Leidžiami failų formatai (DLNA, USB įrenginiai ir kt.)
Derančių failų formatų patikra
Codec List
Puslapio viršus | Kitų įrenginių naudojimas
56
BRAVIA Sync įrenginių naudojimas
BRAVIA Sync nustatymas
Sync Menu naudojimas
Mygtukų nust. HDMI/MHL įrenginiui valdyti
BRAVIA Sync įrenginių sąrašo rodymas
Puslapio viršus
57
BRAVIA Sync nustatymas
Apžvalga
Jei su BRAVIA Sync suderinamas įrenginys (pvz., BD leistuvas arba garso ir vaizdo stiprintuvas) prijungiamas HDMI kabeliu arba su
BRAVIA Sync suderinamas įrenginys (pvz., išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris) prijungiamas MHL kabeliu, šis televizorius
tokį įrenginį leidžia valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
Žingsniai
1. Įjunkite prijungtą įrenginį.
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
3. Pasirinkite [Išorinės įvestys] → [BRAVIA Sync nustatymai] → [BRAVIA Sync valdymas] → [Įjungta].
4. Suaktyvinkite BRAVIA Sync prijungtame įrenginyje.
Kai prijungiamas ir įjungiamas tam tikras Sony įrenginys, suderinamas su BRAVIA Sync, ir nustatoma [BRAVIA Sync valdymas]
parinktis [Įjungta], tame įrenginyje funkcija BRAVIA Sync suaktyvinama automatiškai.
Daugiau informacijos ieškokite prijungto įrenginio instrukcijoje.
Kaip neišjungti prijungto įrenginio automatiškai, kai išjungiamas televizorius
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite įrenginių išjungimas] → [Išjungta].
[Nustatymai] → [Išorinės įvestys] → [BRAVIA Sync nustatymai] → [Automatinis
Kaip neįjungti televizoriaus automatiškai, kai įjungiamas televizorius
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite televizoriaus įjungimas] → [Išjungta].
[Nustatymai] → [Išorinės įvestys] → [BRAVIA Sync nustatymai] → [Automatinis
Norint jungti televizoriaus įvestį prie atitinkamo įrenginio, prijungto MHL kabeliu
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite įvesties pokytis (MHL)] → [Įjungta].
[Nustatymai] → [Išorinės įvestys] → [BRAVIA Sync nustatymai] → [Automatinis
Galimi BRAVIA Sync veiksmai
BD / DVD leistuvas
Automatiškai įjungiamas su BRAVIA Sync suderinamas įrenginys ir į jį perjungiama įvestis, kai pasirenkate įrenginį iš Namų meniu arba
Sync Menu.
Kai įrenginiu pradedamas atkurti įrašas, automatiškai įjungiamas televizorius ir įvestis perjungiama į prijungtą įrenginį.
Išjungus televizorių, automatiškai išjungiamas ir prijungtas įrenginys.
Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos prijungto įrenginio meniu komandos ( / / / ), įrašų atkūrimo (pvz., mygtukas ) ir kanalų pasirinkimo funkcija.
AV stiprintuvas
Įjungus televizorių automatiškai įjungiamas prijungtas AV stiprintuvas ir perjungiama garso išvestis iš televizoriaus garsiakalbio į garso
sistemą. Ši funkcija galima tik tada, jeigu prieš tai naudojote televizoriaus garso išvesties AV stiprintuvą.
Įjungiant AV stiprintuvą, kai įjungtas televizorius, automatiškai perjungiama garso išvestis į AV stiprintuvą.
Išjungus televizorių automatiškai išjungiamas ir prijungtas AV stiprintuvas.
Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu reguliuojamas prijungto AV stiprintuvo garsumas (mygtukais +/–) ir išjungiamas garsas ( ).
Vaizdo kamera
Kai įjungiama vaizdo kamera, automatiškai įjungiamas televizorius ir perjungiama prijungtos vaizdo kameros įvestis.
Išjungus televizorių, automatiškai išjungiama ir prijungta vaizdo kamera.
Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomos prijungtos vaizdo kameros meniu komandos ( / / / ), atkūrimo (pvz., mygtukas ) ir kanalų pasirinkimo funkcija.
Pastabos
„BRAVIA Sync valdymas“ (BRAVIA Sync) galima naudoti tik prijungus su BRAVIA Sync suderinamą įrenginį, ant kurio yra BRAVIA Sync
logotipas.
58
Puslapio viršus | BRAVIA Sync įrenginių naudojimas
Sync Menu naudojimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką SYNC MENU.
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką SYNC MENU, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
2. „Sync Menu“ pasirinkite pageidaujamą elementą.
Norėdami išjungti „Sync Menu“, paspauskite mygtuką SYNC MENU.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą ( ), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pažymėtumėte mygtuką SYNC MENU, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Patarimai
Paspaudus mygtuką SYNC MENU, toliau pateiktais atvejais parodomas reklaminis ekranas.
­ Neprijungtas įrenginys HDMI arba MHL.
­ [BRAVIA Sync valdymas] nustatyta į [Išjungta].
Galimi elementai
[Įrenginio pasirinkimas]
Leidžia pasirinkti su BRAVIA Sync suderinamą įrenginį, kurį galėsite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.
[Įrenginio valdymas]
Pateikiamas prijungto prietaiso meniu, parinktys ir pavadinimų sąrašas arba prietaisas išjungiamas.
[Garso išv. naudokite telev. garsiakalb.]/[Garso išv. naudokite garso sistemą]
Perjungiama garsiakalbių išvestis iš televizoriaus į prijungtą garso įrenginį ir atvirkščiai.
[Televizoriaus valdymas]
Rodomas televizoriaus meniu ir parinktis arba rodomi / slepiami televizoriaus ekrano elementai.
[Grįžti į televiziją]
Grįžtama į TV kanalus.
[Telev. valdymas nuotoliniu pultu]/[Įrengin. vald. telev. nuotoliniu pultu]
Perjungiamas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdomas įrenginys iš televizoriaus į prijungtą įrenginį ir atvirkščiai.
Patarimai
Bet kuris su BRAVIA Sync suderinamas įrenginys (išskyrus garso sistemą) Namų meniu sąraše įvesties šaltinis.
[Įvestys] pateikiamas kaip naujas
Puslapio viršus | BRAVIA Sync įrenginių naudojimas
59
Mygtukų nust. HDMI/MHL įrenginiui valdyti
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite 2. Pasirinkite [Nustatymai].
[Išorinės įvestys] → [BRAVIA Sync nustatymai] → [Įrenginio valdymo klavišai] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Nėra]
Išjungiama valdymo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu funkcija.
[Normalus]
Aktyvinami tik pagrindiniai veiksmai, pavyzdžiui naršymo mygtukai (į viršų, apačią, į kairę, dešinę ir pan.).
[Reguliavimo klavišai]
Aktyvinami pagrindinių veiksmų ir kanalams valdyti skirti mygtukai, pavyzdžiui PROG +/– arba 0–9 ir t. t.
Naudinga, kai nuotolinio valdymo pulteliu valdote imtuvą, priedėlį ar pan.
[Meniu klavišai]
Aktyvinami pagrindinių veiksmų ir mygtukai HOME / OPTIONS.
Naudinga, kai nuotolinio valdymo pulteliu naršote BD leistuvo meniu ar pan.
[Nuostata ir meniu mygtukai]
Aktyvinami pagrindiniai veiksmai, mygtukai HOME, OPTIONS ir kanalams valdyti skirti mygtukai.
Puslapio viršus | BRAVIA Sync įrenginių naudojimas
60
BRAVIA Sync įrenginių sąrašo rodymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite 2. Pasirinkite [Nustatymai].
[Išorinės įvestys] → [BRAVIA Sync nustatymai] → [BRAVIA Sync įrangos sąrašas].
Puslapio viršus | BRAVIA Sync įrenginių naudojimas
61
Naudingos funkcijos
Automatinis vaizdo ir garso reguliavimas
Turinį atitinkančių vaizdo ir garso nustatymų pasirinkimas
Automatinis vaizdo ryškumo reguliavimas pagal aplinkos apšviestumą
Mėgstamiausių programų įtraukimas
Paieškos funkcijos naudojimas
Atkuriamo vaizdo duomenų paieška
Reikšminio žodžio paieška
Energijos sąnaudų mažinimas
Energijos taupymas keičiant vaizdo ryškumą
Televizoriaus išjungimas pagal neveikos trukmę
Laikrodžio ir laikmačių naudojimas
Esamo laiko nustatymas rankiniu būdu
Įjungimo laikmačio nustatymas
Miego laikmačio nustatymas
Puslapio viršus
62
Turinį atitinkančių vaizdo ir garso nustatymų pasirinkimas
Apžvalga
Galite pasirinkti rodomą turinį atitinkančius iš anksto sureguliuotus vaizdo ir garso nustatymus (pvz., [Auto], [Kinas], [Sportas]).
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Scenos pasirinkimas] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Auto]
„Scenos“ tipas parenkamas automatiškai, atsižvelgiant į rodomą turinį.
[Auto (24p sinch.)]
24 Hz signalo turiniui automatiškai parenka „Kinas“. Priimant kitus signalus parenkama „Auto“.
[Pagrindinis]
Esant bendro pobūdžio turiniui, „Scenos pasirinkimas“ išjungiamas.
[Kinas]
Filmams žiūrėti tinkamiausios vaizdo ir garso nuostatos.
[Sportas]
Sporto laidoms žiūrėti tinkamiausios vaizdo ir garso nuostatos.
[Muzika]
Muzikai klausytis tinkamiausios garso nuostatos.
[Animacija]
Animaciniams filmams žiūrėti tinkamiausios vaizdo nuostatos.
[Fotografijos]
Optimalus vaizdas žiūrint nuotraukas. Ši nuostata bus taikoma tik 1080i/p (50/60Hz) ir 480/576p formatams. (Galimybė naudoti 1080i/p
(50Hz) ir 576p formatus priklauso nuo regiono/šalies.)
[Žaidimas]
Žaidimams tinkamiausios vaizdo ir garso nuostatos.
[Grafika]
Lentelėms ir ženklams peržiūrėti tinkamiausios vaizdo nuostatos.
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
63
Automatinis vaizdo ryškumo reguliavimas pagal aplinkos apšviestumą
Apžvalga
Vaizdo ryškumas gali būti automatiškai reguliuojamas pagal aplinkos apšviestumą. Optimaliai reguliuojamas vaizdo ryškumas gali padėti
sumažinti energijos sąnaudas.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [„Eco“] → [Šviesos jutiklis] → [Įjungta].
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
64
Mėgstamiausių programų įtraukimas
Žingsniai
1. Pasirinkite programą, kurią norite įtraukti į [Mano programos].
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programos] → [Visos programos] → pageidaujamą programą.
2. Paspauskite mygtuką , tada pasirinkite [Pridėti prie mano programų].
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę.)
Prieiga prie elementų, pridėtų į [Mano programos]
Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite [Programos], tada pageidaujamą elementą.
Elemento pašalinimas iš [Mano programos]
Padarykite, kad ekrane būtų rodomas šalintinas elementas, paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Pašalinti iš mano programų].
Kaip surūšiuoti programų sąrašą
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programos].
Pažymėkite pageidaujamą elementą, paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Perkelti programą]. Programų rikiavimo ekrane
mygtukais / / / pasirinktos programos perkeliamos į pageidaujamas vietas. Paspauskite mygtuką , kad pritaikytumėte
pakeitimą.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / į dešinę / į viršų / žemyn, kad perkeltumėte į pageidaujamas
vietas, paskui paspauskite jutiklinę planšetę.)
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
65
Atkuriamo vaizdo duomenų paieška
Apžvalga
Ši funkcija interneto duomenų bazėje ieško informacijos apie jūsų žiūrimą TV programą arba šiuo metu televizoriumi grojamos dainos
pavadinimą / atlikėją. Paiešką taip pat galima vykdyti muzikos įrašuose, kurie grojami iš įrenginio, prijungto prie televizoriaus.
Taip pat galite ieškoti susijusios informacijos paieškos rezultatuose.
Patarimai
Nuo 2014 m. kovo ši funkcija pasiekiama toliau nurodytuose regionuose (šalyse).
Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Šveicarija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Airija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Belgija,
Liuksemburgas, Norvegija, Lenkija, Rusija, Slovakija, Suomija, Švedija, Naujoji Zelandija, Australija, Jungtinės Amerikos Valstijos,
Kanada, Brazilija
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Kol rodoma televizijos programa, vaizdo įrašas arba groja muzika, paspauskite mygtuką RELATED SEARCH.
3. Žiūrint TV programą, bus pateikiama su ja susijusi informacija. Pereikite į 4 veiksmą.
Leidžiant ne televizijos programas, o kitą turinį, bus parodyta informacija apie šiuo metu grojamą muziką. Pereikite į 3 veiksmą.
4. Kai apatiniame dešiniajame ekrano kampe pasirodo pranešimas, kad paieška baigta, paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę.)
5. Bus pateikta išsamios informacijos apie šiuo metu rodomą programą arba grojamą muziką.
Kad peržvelgtumėte susijusią išsamią informaciją, mygtukais / galite perjungti korteles.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į kairę / dešinę, kad perjungtumėte korteles.)
Kaip valdyti paieškos rezultatus
Galite atlikti įvairius veiksmus (pvz., [Atkūrimas] ir [Suderinti]). Galimi veiksmai priklauso nuo sąlygų.
Pastabos
Informacija galima priklausomai nuo to, ką žiūrite.
Žiūrėdami televizorių per išorinę įvestį, negalite ieškoti informacijos televizijos programose.
Klientams JAV ir Kanadoje: žiūrėdami televizorių, kurio signalas siunčiamas per kabelį, negalite ieškoti informacijos televizijos programose.
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
66
Reikšminio žodžio paieška
Apžvalga
Galite ieškoti informacijos apie televizijos programas, muziką ir vaizdo įrašus įvedę raktažodį (kūrinio pavadinimą, albumo pavadinimą,
vaizdo įrašo pavadinimą ir pan.). Taip pat galite vykdyti paiešką ir leisti internetinius vaizdo įrašus. Paieškos objektai priklauso nuo jūsų
regiono (šalies).
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Paieška].
3. Pasirinkite teksto įvesties sritį, įveskite raktažodį, tada pasirinkite [Įvesti].
Taip pat galite pasirinkti raktažodžius, kurių ieškojote anksčiau.
Paieškos rezultatai bus suskirstyti į kategorijas pagal turinio tipą ir tada parodyti. Kad būtų parodyti kategorijos paieškos rezultatai,
pasirinkite tą kategoriją.
4. Pasirinkite paieškos rezultatą.
Prie paskutinio vaizdo šaltinio grįšite keletą kartų paspaudę mygtuką RETURN.
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
67
Energijos taupymas keičiant vaizdo ryškumą
Apžvalga
Keičiant vaizdo ryškumą galima sumažinti energijos sąnaudas.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [„Eco“] → [Energijos taupymas] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Išjungti vaizdą]
Sutaupoma daugiausiai energijos. Vaizdas išsijungia, o garsas – lieka.
[Aukštas]
Sutaupoma daug energijos. Vaizdas patamsėja.
[Žemas]
Sutaupoma mažai energijos. Vaizdas šiek tiek patamsėja.
[Išjungta]
Energija netaupoma.
Patarimai
Jei nustatant punktą [Išjungti vaizdą] išjungiamas maitinimas, kitą kartą įjungus maitinimą parenkama parametro [Energijos taupymas]
vertė [Išjungta].
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
68
Televizoriaus išjungimas pagal neveikos trukmę
Apžvalga
Galite nustatyti, kad televizorius automatiškai išsijungtų praėjus iš anksto nustatytai neveikos trukmei.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [„Eco“] → [Nenaudojamo TV parengties režim.] → trukmę.
Prabėgus nustatytam laikui, maitinimas bus išjungtas automatiškai. Pasirinkus [Išjungta], maitinimas nebus išjungtas.
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
69
Esamo laiko nustatymas rankiniu būdu
Apžvalga
Jei televizorius laiko duomenis gauna su transliuojamu skaitmeniniu signalu, dabartinis laikas yra nustatomas automatiškai. Jei
televizorius transliuojamo skaitmeninio signalo negauna, nustatykite laiką rankiniu būdu.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Laikrodis/laikmačiai] → [Laikrodžio nustatymas].
3. Paspauskite mygtuką srityje [Data], tada nustatykite datą → pasirinkite [Laikas] → nustatykite laiką.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę srityje [Data].)
Laiko juostos, kurioje esate, nustatymas
Paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite pageidaujamą parinktį.
[Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Laikrodis/laikmačiai] → [Laiko juosta] →
(Galimybė naudotis šia nuostata priklauso nuo regiono ar šalies.)
Automatinis vasaros ir žiemos laiko perjungimas pagal kalendorių
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite žiemos laiko keitimas] → [Įjungta].
[Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Laikrodis/laikmačiai] → [Auto. vasaros /
(Galimybė naudotis šia nuostata priklauso nuo regiono ar šalies.)
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
70
Įjungimo laikmačio nustatymas
Apžvalga
Galite nustatyti, kad pasirinktu laiku įsijungtų parengties režimu veikiantis televizorius.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Laikrodis/laikmačiai] → [Įjungimo laikmatis].
3. Paspauskite mygtuką srityje [Įjungimo laikmatis], tada pasirinkite [Įjungta] → nustatymo elementą → nustatykite elementą.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę srityje [Įjungimo laikmatis].)
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
71
Miego laikmačio nustatymas
Apžvalga
Galite nustatyti, kad televizorius išsijungtų viršijus iš anksto nustatytą trukmę.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Laikrodis/laikmačiai] → [Miego laikmatis] → pageidaujamą parinktį.
Pastabos
Kai televizorių išjungiate ir vėl įjungiate, funkcija [Miego laikmatis] grąžinama į būseną [Išjungta].
Puslapio viršus | Naudingos funkcijos
72
Prisijungimas prie interneto
Belaidis ryšys (integruotas belaidis LAN)
Laidinis ryšys (su LAN kabeliu)
IPv6 nustatymas
Puslapio viršus
73
Belaidis ryšys (integruotas belaidis LAN)
Prisijungimas
Dėl integruoto belaidžio LAN įrenginio galima pasiekti internetą ir mėgautis belaidžio tinklo privalumais.
Žingsniai
1. Nustatykite belaidį maršrutizatorių (arba prieigos tašką).
Norėdami sužinoti išsamiau, žr. belaidžio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) naudojimo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį
asmenį (tinklo administratorių).
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
3. Pasirinkite [Tinklas] → [Tinklo diegimas] → [Įdiegti tinklo jungtį] → [Lengvas].
4. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite diegimo procedūrą.
5. Baigę diegimą, pasirinkite [Atnaujinti interneto turinį].
Įmontuoto belaidžio LAN išjungimas
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Integruotas Wi­Fi] → [Išjungta].
Patarimai
Kaip sklandžiai priimti srautiniu būdu siunčiamą vaizdą:
­ Jei galima, pakeiskite belaidžio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) nustatymą – parinkite 802.11n. Norėdami išsamiau sužinoti, kaip
pakeisti nustatymą, žr. belaidžio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) naudojimo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį
(tinklo administratorių).
­ Jei minėtas patarimas nepadės, pakeiskite belaidžio maršrutizatoriaus (arba prieigos taško) nustatymo vertę į 5 GHz, kuri gali pagerinti
vaizdo srautinio siuntimo kokybę.
­ Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta yra nepalaikoma, televizorius prie
belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško) gali prisijungti tik naudodamas 2,4 GHz dažnių juostą.
Norėdami naudoti WEP saugą su belaidžiu maršruto parinktuvu (arba prieigos tašku), pasirinkite [Žinovui] → [Wi­Fi diegimas] →
[Skanuoti].
Norėdami naudoti WPS PIN metodą, pasirinkite [Žinovui] → [Wi­Fi diegimas] → [WPS (PIN)].
Pastabos
Sąrankos elementai (pvz., IP adresas, potinklio šablonas, DHCP) gali skirtis priklausomai nuo interneto paslaugos teikėjo arba
maršrutizatoriaus. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias pateikė interneto paslaugų teikėjas, arba instrukcijose, kurias gausite
su maršrutizatoriumi. Arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
Puslapio viršus | Prisijungimas prie interneto
74
Laidinis ryšys (su LAN kabeliu)
Prisijungimas
Laidinis LAN ryšys leidžia pasiekti internetą ir namų tinklą. Prijunkite LAN kabelį prie televizoriaus.
Žingsniai
1. Nustatykite savo LAN maršrutizatorių.
Norėdami sužinoti išsamiau, žr. LAN maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
3. Pasirinkite [Tinklas] → [Tinklo diegimas] → [Įdiegti tinklo jungtį] → [Lengvas].
4. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite diegimo procedūrą.
5. Baigę diegimą, pasirinkite [Atnaujinti interneto turinį].
Pastabos
Sąrankos elementai (pvz., IP adresas, potinklio šablonas, DHCP) gali skirtis priklausomai nuo interneto paslaugos teikėjo arba
maršrutizatoriaus. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias pateikė interneto paslaugų teikėjas, arba instrukcijose, kurias gausite
su maršrutizatoriumi. Arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
Puslapio viršus | Prisijungimas prie interneto
75
IPv6 nustatymas
Prisijungimas
Jei tiekėjo paslauga suderinama su IPv6, šį televizorių prie interneto galite prijungti per IPv6.
Belaidžio jungimo pavyzdys:
Žingsniai
1. Plačiajuosčiu ryšiu prisijunkite prie interneto.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada vėl paspauskite mygtuką , kad pereitumėte prie skyriaus
„Prisijungimas prie interneto“, skirsnio „Belaidis ryšys“ arba „Laidinis ryšys“, ir gautumėte išsamios informacijos.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada vėl paspauskite jutiklinį skydelį, kad
pereitumėte prie skirsnio „Belaidis ryšys“ arba „Laidinis ryšys“ skyriuje „Prisijungimas prie interneto“ ir gautumėte išsamios
informacijos.)
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
3. Pasirinkite [Tinklas] → [IPv6 diegimas] → [Įdiegti IPv6 ryšį].
4. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite diegimo procedūrą.
Pastabos
Jei jūsų tinklo aplinka nepalaiko IPv6, išjunkite televizoriaus IPv6.
Puslapio viršus | Prisijungimas prie interneto
76
Namų tinklo naudojimas
Turinio atkūrimas kompiuteriu
Namų tinklo nustatymai
Vaizdo atkūrimo įtaiso funkcijos įjungimas
Prieigos iš valdiklio suteikimas ir blokavimas
Papildomų vaizdo atkūrimo įtaiso nustatymų keitimas
Rodomų serverių pasirinkimas
Serverių ryšio tikrinimas
Prisijungimas per Wi­Fi Direct (be belaidžio maršruto parinktuvo)
Turinio atkūrimas vaizdo įtaiso funkcija
Išm.tel./plnš.kmp.naud. vietoj nuot.vld.plt.
Išmaniojo telefono ekrano vaizdo rodymas televizoriuje (ekrano atvaizdavimas)
Dalijimasis nuotraukomis
Puslapio viršus
77
Turinio atkūrimas kompiuteriu
Apžvalga
Galite atkurti nuotraukas, muziką, vaizdo įrašus, įrašytus serveryje (pvz., kompiuteryje), prijungtame prie to paties namų tinklo, prie kurio
prijungtas televizorius.
Žingsniai
1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo vadovaudamiesi skyriuje „Prisijungimas prie interneto“ nurodytais veiksmais.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programos].
3. Pasirinkite [Visos programos] → [Vaizdo grotuvas] → [Fotografijos], [Muzika] arba [Vaizdas] → serverį, kuriame yra norimas atkurti
failas → sąraše esantį aplanką arba failą.
Jei pasirinkote aplanką, pasirinkite pageidaujamą failą.
Pradedamas atkūrimas.
Kaip patikrinti derančius failų formatus
Codec List
Pastabos
Serveris turi būti DLNA sertifikuotas (pvz., VAIO).
Priklausomai nuo rinkmenos, peržiūra gali būti negalima net atpažįstamu formatu.
Slinkti galima tik nurodyto pločio ir aukščio panoraminius JPEG failus. (Jei JPEG failas buvo taisytas kompiuteriu ar pan., slinkti gali
nepavykti.)
­ Slenkant išilgai: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096,
11520/1080
­ Slenkant statmenai: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480,
1080/11520
Kai kuriems vaizdo failams gali neveikti parinkčių meniu funkcijos [Kadravimas] parinktis [Veido priartinimas] ir [Priartinti ir kadruoti].
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
78
Vaizdo atkūrimo įtaiso funkcijos įjungimas
Apžvalga
Įjungę vaizdo atkūrimo įtaiso funkciją, tiesiogiai valdydami įrenginį televizoriaus ekrane galite atkurti valdiklyje (pvz., skaitmeniniame
fotoaparate) įrašytus nuotraukų, muzikos, vaizdo failus. Be to, mobilusis įrenginys (pvz., išmanusis telefonas) per namų tinklą gali veikti
kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultelis.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Tinklas] → [Namų tinklo diegimas] → [Nuotolinis įrenginys / Renderer] → [Nuotolinis įrenginys / Renderer] → [Įjungta].
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
79
Prieigos iš valdiklio suteikimas ir blokavimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Tinklas] → [Namų tinklo diegimas] → [Nuotolinis įrenginys / Renderer] → [Renderer prieigos valdymas] → valdiklį, kurio
prieigos teisės nustatymą norite keisti → [Įjungta] arba [Išjungta].
Norėdami leisti prieigą iš valdiklio pasirinkite [Įjungta]. Norėdami blokuoti prieigą iš valdiklio pasirinkite [Išjungta].
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
80
Papildomų vaizdo atkūrimo įtaiso nustatymų keitimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Tinklas] → [Namų tinklo diegimas] → [Nuotolinis įrenginys / Renderer] → [Vizualizacijos diegimas] → pageidaujamą
parinktį.
Galimos parinktys
[Automatinis prieigos leidimas]
Pirmosios valdiklio kreipties į televizorių atveju prieiga prie televizoriaus suteikiama automatiškai.
[Išmanusis pasirinkimas]
Reaguojama į kitų valdiklių infraraudonaisiais spinduliais siunčiamus signalus.
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
81
Rodomų serverių pasirinkimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Tinklas] → [Namų tinklo diegimas] → [Serverio rodymo nustatymai] → serverį, kuris turi būti rodomas arba
nerodomas → [Taip] arba [Ne].
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
82
Serverių ryšio tikrinimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Tinklas] → [Namų tinklo diegimas] → [Serverio diagnostika].
3. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite diagnostikos procedūrą.
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
83
Prisijungimas per Wi­Fi Direct (be belaidžio maršruto parinktuvo)
Apžvalga
Televizorių galima tiesiogiai sujungti su „Wi­Fi“ / „Wi­Fi Direct“ įrenginiu (pvz., išmaniuoju telefonu, AK), kuriame taip pat veikia „DLNA
Push controller“ funkcija. Turinys, kuris yra prietaise, pvz. nuotraukos, muzika ir vaizdo įrašai, gali būti atkurtas televizoriuje. Šiai funkcijai
nereikalingas belaidis maršruto parinktuvas ar prieigos taškas.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Tinklas] → [Wi­Fi Direct] → [Įjungta].
3. Pasirinkite [„Wi­Fi Direct“ nustatymai].
4. Pasirinkite televizoriaus pavadinimą, rodomą televizoriaus ekrane kartu su „Wi­Fi Direct“ įrenginiu.
Jeigu įrenginys nepalaiko „Wi­Fi Direct“, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Rankinis].
5. Atlikite veiksmus „Wi­Fi Direct“ / „Wi­Fi“ įrenginyje, kad prijungtumėte jį prie televizoriaus.
6. Siųskite turinį iš „Wi­Fi Direct“ / „Wi­Fi“ įrenginio į televizorių.
Daugiau informacijos rasite prietaiso instrukcijoje.
Jei nepavyksta sudaryti ryšio
Kai rodomas nustatymų „Wi­Fi Direct“ parengties langas, paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Rankinis].
Pasirinkite [WPS (Spauskite klavišą)], jei prietaise veikia WPS. Arba rinkitės [Kiti būdai] ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis
instrukcijomis užbaikite paleistį.
Kito prietaiso prijungimas
Įrenginius prijunkite atlikdami anksčiau nurodytus veiksmus. Vienu metu gali būti prijungta iki 10 įrenginių. Norėdami prijungti kitą įrenginį,
kai 10 įrenginių jau yra prijungti, atjunkite nenaudojamą įrenginį ir prijunkite kitą.
Prijungtame įrenginyje rodomo televizoriaus pavadinimo keitimas
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Įtaiso pavadinimas].
Prijungtų įrenginių sąrašas, įrenginių išregistravimas
Kai rodomas nustatymų „Wi­Fi Direct“ parengties langas, paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Rodyti įrenginių sąrašą / ištrinti].
Norėdami išregistruoti įrenginį, sąrašę pasirinkite norimą pašalinti įrenginį, tada paspauskite mygtuką (arba paspauskite jutiklinę
planšetę jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pulte). Patvirtinimo lange pasirinkite [Taip].
Norėdami išregistruoti visus įrenginius, sąraše paspauskite mygtuką OPTIONS, pasirinkite [Pašalinti visus] ir patvirtinimo lange pasirinkite
[Taip].
Sąrašo kairėje pateikiamos piktogramos nurodo toliau apibūdinamą informaciją.
(varnelės piktograma): prijungti įrenginiai
(ekrano piktograma): su ekrano atvaizdavimo suderinami įrenginiai
Dialogo lango atvėrimas bandant prijungti įrenginį prie televizoriaus
Aktyvinę šią funkciją galite apsisaugoti nuo nepageidaujamų prietaisų prisijungimo.
Kai rodomas nustatymų „Wi­Fi Direct“ parengties langas, paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Registracijos pranešimas].
Įsidėmėkite, kad atmetę įrenginio siunčiamą registracijos reikalavimą, šio įrenginio prijungti negalėsite, nebent pašalinsite jį iš įrenginių
sąrašo.
Norėdami prijungti atmestą įrenginį, paspauskite mygtuką OPTIONS, pasirinkite [Rodyti įrenginių sąrašą / ištrinti] ir pašalinkite atmestą
įrenginį. Tada prijunkite įrenginį iš naujo.
Kaip keisti dažnių juostos nuostatą (ekspertams)
Kai televizorius nėra belaidžiu ryšiu prijungtas prie jokių maršruto parinktuvų, galite parinkti belaidžio ryšio dažnių juostą „Wi­Fi Direct“
funkcijai. Kai rodomas „Wi­Fi Direct“ nustatymo parengties langas, paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Dažnių juostos
nuostata].
[Auto]: paprastai reikia naudoti šią parinktį. Ji automatiškai parenka tinkamą dažnių juostą „Wi­Fi Direct“ funkcijai.
[Auto (2,4 GHz juosta)]: naudokite šią parinktį jungdami įrenginius, kurie palaiko tik 2,4 GHz. Nustačius šią parinktį, bus palaikoma daugiau
įrenginių, nei nustačius kitas parinktis.
[Auto (5 GHz juosta)]: naudokite šią parinktį jungdami įrenginius, kurie palaiko 5 GHz. Ši parinktis gali pagerinti vaizdo srautinio siuntimo
kokybę.
Atminkite, kad pasirinkus šią parinktį, televizorius negali prisijungti prie įrenginių, palaikančių tik 2,4 GHz.
84
[Pasirinkti kanalą]: naudokite šią parinktį, kad pasirinktumėte konkretų belaidžio ryšio kanalą.
Patarimai
Informaciją apie turimo įrenginio palaikomą belaidžio ryšio dažnių juostą žr. įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta nepalaikoma, galite naudoti tik [Auto] ir
[Pasirinkti kanalą].
Pastabos
Jeigu televizorius yra prijungtas su belaidžiu maršruto parinktuvu (arba prieigos tašku) 5 GHz juostoje:
­ 5 GHz ryšys bus atjungtas, kai parinktis [Wi­Fi Direct] bus nustatyta kaip [Įjungta]. Kol jungtis yra atjungta, ryšys per internetą (pvz.,
įeinantis skambutis*) yra sustabdytas.
* Galimybė priimti skambutį priklauso nuo jūsų televizoriaus modelio.
­ Ryšys bus atnaujintas, kai parinktis [Wi­Fi Direct] bus nustatyta kaip [Išjungta].
Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta yra nepalaikoma, televizorius prie belaidžio
maršruto parinktuvo (prieigos taško) gali prisijungti tik naudodamas 2,4 GHz dažnių juostą.
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
85
Turinio atkūrimas vaizdo įtaiso funkcija
Apžvalga
Tiesiogiai valdydami įrenginį televizoriaus ekrane galite atkurti valdiklyje (pvz., skaitmeniniame fotoaparate) įrašytus nuotraukų, muzikos,
vaizdo failus. Valdiklis taip pat turėtų būti suderinamas su atkūrimo įtaisu.
Žingsniai
1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo vadovaudamiesi skyriuje „Prisijungimas prie interneto“ nurodytais veiksmais.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Norėdami pradėti turinio atkūrimą televizoriuje, naudokitės valdiklio valdymo įtaisais.
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
86
Išm.tel./plnš.kmp.naud. vietoj nuot.vld.plt.
Apžvalga
Įdiegę programą „TV SideView“, televizorių galite valdyti mobiliojo įrenginio (pvz., išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio) jutikliniu
skydeliu. Norėdami mobilųjį įrenginį naudoti vietoje televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio, užregistruokite jį televizoriuje kaip nuotolinį
įrenginį. (Registracija reikalinga tik pirmą kartą.)
Galimi veiksmai naudojant mobilųjį įrenginį su įdiegta programa „TV SideView“
Televizoriaus įjungimas ir valdymas nuotoliniu būdu
Teksto įvedimas naudojantis mobiliojo įrenginio klaviatūra
Išsamią informaciją apie programą „TV SideView“ žr. šioje svetainėje:
http://info.tvsideview.sony.net Išsamesnės informacijos, kaip naudoti programą „TV SideView“, žr. programos žinyne.
Patarimai
Galite surasti ir atsisiųsti programą „TV SideView“ iš:
­ „Google Play“ (skirta operacinei sistemai „Android“)
­ „App Store“ (skirta „iOS“)
Žingsniai
1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo vadovaudamiesi skyriuje „Prisijungimas prie interneto“ nurodytais veiksmais.
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Prisijungimas
prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Prisijungimas prie interneto“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Prijunkite mobilųjį telefoną ar kompiuterį prie namų tinklo, prie kurio prijungtas televizorius.
3. Mobiliajame įrenginyje paleiskite programą „TV SideView“ ir namų tinkle arba esamuose „Wi­Fi Direct“ įrenginiuose suraskite
televizorių.
Mobiliajame įrenginyje rodomas aptiktų įrenginių sąrašas.
4. Aptiktų įrenginių sąraše pasirinkite televizorių, tada savo įrenginyje atlikite reikiamus veiksmus.
Abipusė registracija (aprašyti veiksmai) reikalinga tik pirmą kartą.
Patarimai
Taip pat galite prijungti programą „TV SideView“ prie televizoriaus naudodami „Wi­Fi Direct“. Įjunkite televizoriaus funkciją „Wi­Fi Direct“,
pasirinkdami [Nustatymai] → [Tinklas] → [Wi­Fi Direct] → [Įjungta], tada pereikite į televizoriaus puslapį [„Wi­Fi Direct“ nustatymai],
pasirinkdami [Nustatymai] → [Tinklas] → [„Wi­Fi Direct“ nustatymai].
Kaip įjungti televizorių per „TV SideView“ iš mobiliojo įrenginio
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Namų tinklo diegimas] → [Nuotolinis paleidimas] →
[Įjungta].
Veikiant parengties režimui, suvartojama daugiau energijos, jei bus nustatyta [Įjungta] parinktis.
Pastabos
Įsitikinkite, kad nustatyta funkcijos [Nuotolinis įrenginys / Renderer] parinktis [Įjungta]. Kad patvirtintumėte nustatymą, paspauskite mygtuką
HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Namų tinklo diegimas] → [Nuotolinis įrenginys / Renderer] → [Nuotolinis
įrenginys / Renderer].
„TV SideView“ pavadinimas ir funkcijos gali būti keičiamos.
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
87
Išmaniojo telefono ekrano vaizdo rodymas televizoriuje (ekrano atvaizdavimas)
Apžvalga
Mobiliojo įrenginio (pvz., išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio) ekrano vaizdas gali būti rodomas televizoriuje, kad būtų patogiau
žiūrėti nuotraukas, vaizdo įrašus arba interneto svetaines.
„Ekrano atvaizdavimas“ – tai yra funkcija, skirta parodyti su ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamo įrenginio (pvz., išmaniojo telefono
arba AK) ekrano vaizdą televizoriuje, naudojant technologiją „Miracast“. Šiai funkcijai nereikalingas belaidis maršruto parinktuvas (prieigos
taškas).
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką , tada pasirinkite [Ekrano atvaizdavimas].
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , paspauskite jutiklinę planšetę ir tada braukite per planšetę, kad pažymėtumėte [Ekrano
atvaizdavimas], paskui paspauskite jutiklinę planšetę.)
2. Atlikite veiksmus išmaniajame telefone, kad prijungtumėte jį prie televizoriaus.
Kai išmanusis telefonas yra prijungtas prie televizoriaus, telefono ekrano vaizdas taip pat rodomas televizoriuje.
Išsamesnę informaciją žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijoje.
Prijungtame įrenginyje rodomo televizoriaus pavadinimo keitimas
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Įtaiso pavadinimas].
Prijungtų įrenginių sąrašas, įrenginių išregistravimas
Kai rodomas ekrano atvaizdavimo funkcijos budėjimo langas, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Rodyti įrenginių sąrašą /
ištrinti].
Norėdami išregistruoti įrenginį, sąrašę pasirinkite norimą pašalinti įrenginį, tada paspauskite mygtuką (arba paspauskite jutiklinę
planšetę jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pulte). Patvirtinimo lange pasirinkite [Taip].
Norėdami išregistruoti visus įrenginius, sąraše paspauskite mygtuką OPTIONS, pasirinkite [Ištrinti visus] ir patvirtinimo lange pasirinkite
[Taip].
Sąrašo kairėje pateikiamos piktogramos nurodo toliau apibūdinamą informaciją.
(varnelės piktograma): prijungti įrenginiai
(ekrano piktograma): su ekrano atvaizdavimo suderinami įrenginiai
Dialogo lango atvėrimas bandant prijungti įrenginį prie televizoriaus
Aktyvinę šią funkciją galite apsisaugoti nuo nepageidaujamų prietaisų prisijungimo.
Kai rodomas ekrano atvaizdavimo funkcijos budėjimo langas, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Registracijos
pranešimas] → [Įjungta].
Įsidėmėkite, kad atmetę įrenginio siunčiamą registracijos reikalavimą, šio įrenginio prijungti negalėsite, nebent pašalinsite jį iš įrenginių
sąrašo.
Norėdami prijungti atmestą įrenginį paspauskite mygtuką OPTIONS, pasirinkite [Rodyti įrenginių sąrašą / ištrinti] ir pašalinkite atmestą
įrenginį. Tada prijunkite įrenginį iš naujo.
Kaip keisti dažnių juostos nuostatą (ekspertams)
Kai rodomas ekrano atvaizdavimo funkcijos budėjimo langas, paspauskite mygtuką OPTIONS, tada pasirinkite [Dažnių juostos nuostata].
[Auto]: paprastai reikia naudoti šią parinktį. Ji automatiškai parenka tinkamą dažnių juostą Ekrano atvaizdavimo funkcijai.
[Auto (2,4 GHz juosta)]: naudokite šią parinktį jungdami įrenginius, kurie palaiko tik 2,4 GHz. Nustačius šią parinktį, bus palaikoma daugiau
įrenginių, nei nustačius kitas parinktis.
[Auto (5 GHz juosta)]: naudokite šią parinktį jungdami įrenginius, kurie palaiko 5 GHz. Ši parinktis gali pagerinti vaizdo srautinio siuntimo
kokybę.
Pažymėtina, kad pasirinkus šią parinktį televizorius negali prisijungti prie įrenginių, kurie palaiko tiktai 2,4 GHz dažnių juostą (rodomas tiktai
Ekrano atvaizdavimo parengties ekranas).
[Pasirinkti kanalą]: naudokite šią parinktį, kad pasirinktumėte konkretų belaidžio ryšio kanalą.
Pažymėtina, kad tuo metu, kai televizorius yra prijungtas prie belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško), parinkties [Dažnių juostos
nuostata] keisti negalite.
Patarimai
Informaciją apie turimo įrenginio palaikomą belaidžio ryšio dažnių juostą žr. įrenginio naudojimo instrukcijoje.
Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta nepalaikoma, galite naudoti tik [Auto] ir
[Pasirinkti kanalą].
Priklausomai nuo prijungto belaidžio įrenginio gali būti naudojama kita dažnių juosta.
Pastabos
88
Kai rodomas ekrano atvaizdavimo funkcijos budėjimo langas, belaidis ryšys tarp televizoriaus ir belaidžio maršruto parinktuvo (arba
prieigos taško) yra nutraukiamas. Todėl nutrūksta interneto ryšys (pvz., gaunamasis skambutis*).
* Galimybė priimti skambutį priklauso nuo jūsų televizoriaus modelio.
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
89
Dalijimasis nuotraukomis
Apžvalga
Susirinkite visa šeima ar draugai prie televizoriaus, prijunkite prie jo savo išmaniuosius telefonus arba planšetinius kompiuterius ir žiūrėkite
mėgstamiausias nuotraukas dideliame televizoriaus ekrane. Be to, jei jums patiks kieno nors išmaniajame telefone (planšetiniame
kompiuteryje) esanti nuotrauka, galėsite nukopijuoti ją į savo įrenginį.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Programos] → [Nuotraukų bendrinimas].
Parodoma įvadinė informacija apie išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio prijungimo prie televizoriaus etapus.
2. Norėdami pradėti šiuos veiksmus, paspauskite mygtuką (arba paspauskite jutiklinę planšetę jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo
pulte).
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad prijungtumėte visus išmaniuosius telefonus / planšetinius kompiuterius prie
televizoriaus.
4. Kai viską prijungsite, paspauskite .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, braukite į dešinę.)
5. Atverkite žiniatinklio naršyklę išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad
atvertumėte televizoriaus ekrane rodomą URL.
6. Norėdami pamatyti nuotrauką televizoriuje, išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje palieskite [Pradėti], palieskite ,
pasirinkite nuotrauką išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje, paskui palieskite . Nuotrauka parodoma televizoriaus
ekrane, o jos miniatiūra yra rodoma kiekviename išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje.
7. Norėdami įrašyti televizoriuje rodomą nuotrauką, palieskite jos miniatiūrą savo išmaniajame telefone / planšetiniame kompiuteryje,
tada palieskite ir laikykite palietę nuotrauką, kad atvertumėte kontekstinį meniu. Norėdami įrašyti nuotrauką, pasirinkite [Save]. Galite
paliesti ir vėl televizoriaus ekrane peržiūrėti nuotrauką.
Pastabos
Miniatiūrų istorijoje saugoma iki 5 nuotraukų. Prie televizoriaus galite prijungti USB atmintuką, kad būtų saugoma iki 55 nuotraukų.
Neatjunkite USB atmintuko, kol naudojatės programa Nuotraukų bendrinimas. Kitu atveju tvarkyklėje duomenys gali būti sugadinti.
Jeigu televizorius prie belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) jungiasi per 5 GHz juostą, paleidus programą Nuotraukų
bendrinimas ryšys nutrūksta.
Prie televizoriaus vienu metu gali būti prijungta iki 10 išmaniųjų telefonų / planšetinių kompiuterių. Norėdami prijungti kitą įrenginį, kai 10
įrenginių jau yra prijungti, atjunkite nenaudojamą įrenginį ir prijunkite kitą.
Palaikoma numatytoji naršyklė, skirta „Android 2.3“ arba naujesnei versijai.
Numatytojo naršyklė, skirta „iOS“ yra palaikoma, tačiau priklausomai nuo jūsų „iOS“ versijos, kai kurių funkcijų negalima naudoti.
Maksimalus nuotraukos failo dydis – 10 Mb.
Puslapio viršus | Namų tinklo naudojimas
90
Įvairių nustatymų konfigūravimas
Vaizdo ir ekrano nustatymai
Vaizdo režimo pasirinkimas
Įvairių vaizdo nustatymų reguliavimas (pvz., vaizdo ryškumo, spalvų)
Vaizdo dydžio ir pozicijos nustatymas
Garso nustatymai
Įvairių garso nustatymų reguliavimas (pvz., žemo ir aukšto dažnio, balanso)
Garso nustatymas pagal televizoriaus padėtį
Skaitmeninių kanalų nustatymai
Subtitrų nustatymas
Skaitmeninių transliacijų garso nustatymas
Automatinis skaitmeninių kanalų suderinimas
Skaitmeninių kanalų suderinimas rankiniu būdu
Pasirinkto kanalo vaizdo kokybės gerinimas
Automatinis naujų skaitmeninių paslaugų išsaugojimas
Skaitmeninių kanalų rūšiavimas
Programų sąrašo perkėlimas naudojantis USB įrenginiu
Automatinis palydovinių kanalų suderinimas
Palydovinių kanalų rūšiavimas
Automatinis naujų palydovinių paslaugų išsaugojimas
Analoginių kanalų nustatymai
Automatinis analoginių kanalų suderinimas
Išankstinis analoginių programų nustatymas rankiniu būdu
Kanalų perjungimas tik vieno skaitmens skaičių mygtukais
Analoginių kanalų rūšiavimas
Programų pavadinimų taisymas
Programų duomenų ir paslaugų nustatymai
Analoginių programų sąrašo peržiūra
Informacinės antraštės nustatymas
Fono paveikslėlio rodymas radijo transliacijos metu
Automatinis kanalų perjungimas
Prieiga prie mokamų televizijos paslaugų
Interaktyviųjų programų nustatymas
Apsaugos nuo vaikų nustatymas
Užrakto nuo vaikų slaptažodžio nustatymas
Amžiaus ribų nustatymas
Tam tikrų programų blokavimas
Interaktyviųjų kanalų blokavimas
Įrašyto turinio blokavimas
Bendrieji nustatymai
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų paspaudimų garsinio signalo išjungimas
Paleidžiant rodomo logotipo išjungimas
Apšvietimo ryškumo įjungimas / išjungimas ir reguliavimas
Pranešimų nustatymas
Meniu kalbos nustatymas
Gamyklinių nustatymų atkūrimas
Išorinės garso išvesties nustatymai
Garsiakalbių pasirinkimas garsui išvesti
Garso išvestis per ausines ar kitą garso sistemą
Garso sistemos garsumo reguliavimas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
Skaitmeninės garso išvesties garso nustatymas
91
Ausinių garsiakalbio jungties nustatymas
Garso valdymas per namų kino sistemą
Išorinės įvesties nustatymai
Išorinių išvesčių tvarkymas
Vaizdo įvesties įjungimas
Išsamių vaizdo įvesties nustatymų tvarkymas
Pradinio diegimo paleidimas
Palaikymas
Sistemos duomenų tikrinimas
Operacijų praeities sąrašo siuntimas
Programinės įrangos naujinimas
Transliacijų ir paslaugų programinės įrangos naujinimas
Televizoriaus programinės įrangos naujinimas
Puslapio viršus
92
Vaizdo režimo pasirinkimas
Apžvalga
Galite pasirinkti vaizdo režimą pagal pageidavimą. Nustatymas [Nuotraukos režimas] reaguoja atitinkamai pagal nustatymą [Scenos
pasirinkimas].
Žingsniai
1. Nustatykite [Scenos pasirinkimas].
Paspauskite mygtuką , kad pereitumėte į pavadinimų sąrašą. Tada dar kartą paspauskite mygtuką , kad atvėrę „Turinį atitinkančių
vaizdo ir garso nustatymų pasirinkimas“ sužinotumėte išsamiau.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę. Tada dar kartą paspauskite jutiklinį skydelį,
kad atvėrę „Turinį atitinkančių vaizdo ir garso nustatymų pasirinkimas“ sužinotumėte išsamiau.)
2. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite 3. Pasirinkite [Nustatymai].
[Ekranas] → [Vaizdas] → [Nuotraukos režimas] → pageidaujamą parinktį.
Įsidėmėkite, kad parinktys keičiasi atsižvelgiant į nustatymą [Scenos pasirinkimas]. (Pvz., jei nustatoma funkcijos [Scenos
pasirinkimas] parinktis [Pagrindinis], funkcijos [Nuotraukos režimas] parinktys bus [Ryškus], [Standartinis] ir [Pasirinktinis].)
Galimos parinktys
[Ryškus]
Pagerinamas vaizdo kontrastas ir ryškumas.
[Standartinis]
Rodomas įprastas vaizdas, pritaikytas žiūrėjimui namuose.
[Pasirinktinis]
Įrašomi pasirinkti nustatymai.
[kinas 1]
Filmai rodomi tarsi kino teatre.
[kinas 2]
Pateikiamas filmų, tinkamų namų peržiūrai, turinys.
[Sportas]
Vaizdo kokybė optimizuojama sporto transliacijoms žiūrėti.
[Žaidimo­Standartinis]
Rodomas žaidimams pritaikytas įprastas vaizdas.
[Žaidimo­Originalus]
Žaidimo vaizdas sureguliuojamas pagal parinktis.
[Grafika]
Vaizdo kokybė optimizuojama grafiniams atvaizdams žiūrėti.
[Ryški nuotrauka]
Pagerinamas nuotraukų kontrastas, ryškumas ir spalvos.
[Standartinė nuotrauka]
Vaizdo kokybė optimizuojama nuotraukoms žiūrėti.
[Originali nuotrauka]
Pagerinamas regimasis nuotraukų šiltumas.
[Foto­nuostata]
Sureguliuojami nuotraukų peržiūros nustatymai ir įrašomi pasirinkti nustatymai.
[Animacija]
Vaizdo kokybė optimizuojama animacinei grafikai žiūrėti.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
93
Įvairių vaizdo nustatymų reguliavimas (pvz., vaizdo ryškumo, spalvų)
Apžvalga
Galite reguliuoti įvairius vaizdo nustatymus, pavyzdžiui, vaizdo ryškumą, spalvas ir pan.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite 2. Pasirinkite [Nustatymai].
[Ekranas] → [Vaizdas] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Tikslinės įvestys]
Pritaiko pasirinktus vaizdo nustatymus esamai įvesčiai arba bendrai kitoms įvestims atminčiai. Jei vienodus vaizdo nustatymus norite
naudoti kelioms įvestims, pasirinkite [Bendras] ir sureguliuokite vaizdo nustatymus.
[Nuotraukos režimas]
Galima pasirinkti vaizdo režimą pagal pageidavimą. Norėdami pereiti į „Vaizdo režimo pasirinkimas“ ir sužinoti daugiau, paspauskite mygtuką (arba paspauskite jutiklinę planšetę jutiklinės
planšetės nuotolinio valdymo pulte). Pereiti į puslapį
[Atkurti]
Visų parametro [Vaizdas] nustatymų reikšmės keičiamos gamyklinėmis, išskyrus [Tikslinės įvestys], [Nuotraukos režimas] ir [Papildomi
nustatymai].
[Foninis apšvietimas]
Sureguliuojamas foninio apšvietimo skaistis. Sumažinus ekrano skaistį sumažės elektros energijos sąnaudos.
[Kontrastas]
Sureguliuojamas vaizdo kontrastas.
[Ryškumas]
Sureguliuojamas vaizdo skaistis.
[Spalvingumas]
Sureguliuojamas spalvų intensyvumas.
[Atspalvis]
Sureguliuojami žalios ir raudonos spalvų tonai. (Ar galima naudoti funkciją [Atspalvis], priklauso nuo spalvinės sistemos.)
[Spalvinė gama]
Sureguliuojamas vaizdo baltumas. [Šalta]: baltai spalvai suteikiamas melsvas atspalvis. [Neutrali]: baltai spalvai suteikiamas neutralus atspalvis. [Šilta 1] / [Šilta 2]: baltai spalvai suteikia rausvą atspalvį. [Šilta 2] suteikia rausvesnį atspalvį nei [Šilta 1].
[Ryškumas]
Sureguliuojamas vaizdo ryškumas.
[Triukšmo sumažinimas]
[Auto]: automatiškai sumažinami vaizdo trukdžiai. [Aukštas]/[Vidutinis]/[Žemas]: keičiamas triukšmo sumažinimo efektas. [Sumanus]: automatiškai optimizuojama vaizdo kokybė ir sumažinamas triukšmas. (Ši funkcija pasiekiama tik naudojant analoginę RF įvestį, SCART jungtį ir kompozicinę vaizdo įvestį.)
Esant prastos kokybės analoginiam įvesties signalui, rekomenduojama rinktis [Sumanus]. [Išjungta]: išjungia funkciją.
[MPEG triukšmo sumažinimas]
[Auto]: automatiškai sumažinamas pagal MPEG standartą suglaudintų vaizdo įrašų triukšmas. [Aukštas]/[Vidutinis]/[Žemas]: sumažinamas pagal MPEG standartą suglaudintų vaizdo įrašų triukšmas. 94
[Išjungta]: išjungia funkciją.
[Taškinių trukdžių slopin.]
[Auto]: automatiškai sumažina taškinius trukdžius. [Išjungta]: išjungia funkciją.
[Tikrovės kūrimas]
Sureguliuojamas detalumas ir triukšmas, kad vaizdas būtų tikroviškas.
[Skiriamoji geba]
Sureguliuojamas vaizdo detalumas ir aiškumas.
[Trukdžių filtras]
Sureguliuojamas vaizdo trukdžių slopinimas.
[Sklandi gradacija]
Sukuriama sklandi monotoniškų vaizdo plotų gradacija.
[Kino režimas]
[Auto]: specialiu filmuotos medžiagos apdorojimo būdu rodomas artimas originaliam filmuoto turinio vaizdas. [Išjungta]: išjungia funkciją. (Jei vaizdo signalas netolygus arba jame pernelyg daug triukšmo, šis nustatymas automatiškai išjungiamas, net jeigu parinkta [Auto].)
[Papildomi nustatymai]
[Atkurti]: atstatomos parametro [Papildomi nustatymai] numatytosios vertės (išskyrus punktą [Baltos spalvos balansas]). [Juodos spalvos koregavimas]: akcentuojamos juodos vaizdo sritys, kad būtų pasiektas didesnis kontrastas. [Išplėst. kontrasto stiprinimas]: pagal vaizdo šviesumą automatiškai optimizuojami parametrai [Foninis apšvietimas] ir [Kontrastas]. Šis
nustatymas naudingas tamsiems vaizdams ir scenoms. [Gama]: suderinamas šviesių ir tamsių vaizdo sričių balansas. [Automatinis šviesumo ribotuvas]: sumažinamas tviskėjimas, pvz., scenose, kai visas ekranas baltas. [Baltos spalvos koregavimas]: paryškinamas vaizdo baltumas. [„Live Colour“ (ryškios spalvos)]: pasodrinamos spalvos. [Baltos spalvos balansas]: suderinami vaizdo raudonos, žalios ir mėlynos spalvų lygiai. [Detalių stiprinimas]: akcentuojamos vaizdo detalės. [Kraštų stiprinimas]: akcentuojami vaizdo kraštai. [Odos natūralizatorius]: aptinkami veidai ir atkuriamas natūralus odos atspalvis. [Rodyti pageidaujamą greitį]: sumažina vaizdo uždelsimą, siekiant optimizuoti atsaką į žaidimo valdiklius / AK pelės naudojimą pasirinkus
[Įjungta]. [LED judesio režimas]: ribojamas judesio suliejimas.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
95
Vaizdo dydžio ir pozicijos nustatymas
Apžvalga
Galite nustatyti ekrane rodomo vaizdo dydį ir poziciją pagal pageidavimą.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite 2. Pasirinkite [Nustatymai].
[Ekranas] → [Ekranas] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys (įvestims ne iš kompiuterio)
[Tikslinės įvestys]
Pasirinktus ekrano nustatymus pritaiko esamai įvesčiai arba bendrai kitoms įvestims.
[Ekrano formatas]
[Padidintas]: vaizdas padidinamas kiek įmanoma išlaikant pirminį vaizdą. [Normalus]: kai pirminis šaltinis yra 4:3, rodomas pirminio dydžio 4:3 vaizdas ir juostos šonuose, kad būtų užpildytas 16:9 ekranas. Kai
pirminis šaltinis yra 16:9, 4:3 formatu rodomas iki 16:9 į šonus anksčiau ištemptas 4:3 vaizdas. [Pilnas]: jei įvesties signalas yra 4:3, ekranas užpildomas išilgai išplečiamu vaizdu. Jei įvesties signalas yra 16:9 (didelės raiškos šaltinis),
pasirinkite šią parinktį, kad 16:9 vaizdas būtų rodomas natūralaus dydžio. [Mastelio keitimas]: rodomas 16:9 vaizdas, išlaikant kraštinių santykį pakeistas į 4:3 arba vadinamajį pašto dėžutės formatą. [14:9]: rodomas tikslių proporcijų 14:9 vaizdas. Todėl ekrano šonuose rodomos juostos. (Galimybė naudoti funkciją [14:9] priklauso nuo
regiono arba šalies.) [Subtitrai]: vaizdas padidinamas į šonus, kad ekrane tilptų subtitrai. Jei pasirenkama komponentinė įvestis (480p) ir nustatoma funkcijos [Scenos pasirinkimas] parinktis [Žaidimas] arba [Grafika], galimos
parinktys pasikeičia į [Tikslus, norm.]/[Tikslus, visas]/[Nešioj. žaidim. 1]/[Nešioj. žaidim. 2]. [Tikslus, norm.]: rodomas pradinio dydžio 4:3 vaizdas. Kad būtų užpildytas 16:9 ekranas, šonuose rodomos juostos. [Tikslus, visas]: ištempia 4:3 vaizdą horizontaliai, kad užsipildytų 16:9 ekranas. [Nešioj. žaidim. 1]: ištempia iš „PlayStation®Portable“ gaunamą juodu rėmeliu apvestą vaizdą. [Nešioj. žaidim. 2]: ištempiamas iš „PlayStation®Portable“ gaunamas juodu rėmeliu apvestas vaizdas (pvz., naršyklės).
[Auto formatas]
Pagal įvesties signalą automatiškai pakeičiamas [Ekrano formatas].
[4:3 numatytasis]
4:3 įvesties signalui nustatomas numatytasis ekrano formatas.
[Automatinio rodymo vieta]
Vaizdas automatiškai sureguliuojamas pagal tinkamiausią peržiūros plotą.
[Peržiūros plotas]
[Full Pixel]: rodomas pradinis vaizdas, jei dalis jo nukirpta. [+1]: rodomas vaizdas didžiausiame televizoriaus ekrano plote. [Normalus]: rodomas rekomenduojamo dydžio vaizdas. [­1]: rodomas padidintas vaizdas. (Funkcija [Full Pixel] veikia tik tada, kai įvesties signalo skyra yra 1080i / 1080p ir nustatyta [Ekrano formatas] parinktis [Pilnas].)
[Ekrano pozicija]
Sureguliuojama vertikali ir horizontali vaizdo padėtys.
Vertikalios padėties reguliuoti negalima, kai [Ekrano formatas] yra nustatytas kaip [Padidintas], [Normalus] arba [Pilnas].
[Vertikalus dydis]
Sureguliuojamas vertikalus vaizdo dydis.
Ši funkcija negalima, kai [Ekrano formatas] yra nustatytas kaip [Normalus] arba [Pilnas].
Galimos parinktys (įvestims iš kompiuterio)
[Atkurti]
Visų asmeninio kompiuterio (PC) ekrano nustatymų reikšmės keičiamos gamyklinėmis.
96
[Ekrano formatas]
[Normalus]: rodomas pradinis vaizdas. [Pilnas 1]: ekranas užpildomas padidintu vaizdu išsaugant pradines jo proporcijas. [Pilnas 2]: ekranas užpildomas padidintu vaizdu.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
97
Įvairių garso nustatymų reguliavimas (pvz., žemo ir aukšto dažnio, balanso)
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Garsas] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Tikslinės įvestys]
Pritaiko pasirinktus garso nustatymus esamai įvesčiai arba bendrai atminčiai, kurią naudoja kitos įvestys.
[Garso režimas]
[Standartinis]: garso kokybė optimizuojama bendrajam turiniui. [Kinas]: erdvinis garsas optimizuojamas filmams žiūrėti. [Sportas]: atkuriamas realistinis garsas tarsi stadione. [Muzika]: galimybė mėgautis dinamišku ir aiškiu garsu tarsi per koncertą. [Žaidimas]: žaidimai papildomi įspūdingos kokybės garsu. [Suglaudintas garsas]: pagerinama mažos bitų spartos suglaudinto garso turinio garso kokybė.
[Erdvinis efektas]
Reguliuoja erdvinio garso efektą.
Nustačius [Garso režimas] parinktį [Kinas], [Sportas], [Muzika] arba [Žaidimas], Sony sukurta erdvinio garso technologija sudaro erdvinio
garso lauką.
[Automatinis erdvinis garsas]
Automatiškai išveda 5.1 erdvinio garso signalą, kai televizorius gauna 5.1 erdvinio garso signalą iš įvesties šaltinio.
[Garso stiprintuvas]
[Įjungta]: akcentuojami aukštieji / žemieji dažniai ir atkuriamas dinamiškas garsas. [Išjungta]: perduodamas natūralus garsas.
[Glodintuvas]
Garsas suderinamas pagal konkrečius dažnius.
[Balso priartinimas]
Akcentuojamas balsas arba aplinkos garsai.
[Virtualaus futbolo režimas]
Galite sustiprinti minios šaukimą per sporto renginį, tarsi stebėtumėte žaidynes stadiono tribūnose. [Įjungta]: sustiprina minios šaukimą. [Išjungta]: išjungia funkciją. Kai ši funkcija yra įjungta, kiti garso nustatymai, išskyrus [Garso stiprintuvas] ir [Glodintuvas], yra išjungiami. Ši funkcija išjungiama, kai pakeičiamas kanalas, įvestis arba kai išjungiamas televizorius.
[Išpl. automat. garso regul.]
Automatiškai kompensuojamas garsumo lygis, galintis priklausyti nuo programos ar įvesties. [Išjungta]: išjungia funkciją. [Normalus]: normalus režimas. [Vakaras]: dinaminis diapazonas suglaudinamas, kad žiūrint naktį intensyvumo lygis būtų nuoseklesnis.
[Garso kompensavimas]
Jei parametras [Tikslinės įvestys] nustatytas esamai įvesčiai, pagal kitas įvestis sureguliuojamas esamas garso lygis.
[Balansas]
Sustiprinamas kairiojo arba dešiniojo garsiakalbio garsas.
[Atkurti]
Grąžinamos pradinės pasirinktų įvesties nustatymų vertės.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
98
Garso nustatymas pagal televizoriaus padėtį
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [TV pozicija] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Stalinis laikiklis]
Geriausios kokybės garsas atkuriamas televizorių pastačius ant stalinio laikiklio.
[Ant sienos]
Pakabinus televizorių ant sienos, užtikrina geriausią garso kokybę.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
99
Subtitrų nustatymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [Subtitrų sąranka] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Subtitrų nustatymai]
[Išjungta]: subtitrai išjungiami. [Pagrindinis]: subtitrai rodomi. [Neprigirdintiems]: rodomos neprigirdintiems skirtos vaizdinės pagalbos priemonės ir subtitrai (jei įmanoma).
[Pirminė pageidautina kalba]
Nustatoma geidžiamiausia subtitrų kalba.
[Antrinė pageidautina kalba]
Nustatoma antra pageidaujama subtitrų kalba.
Pastabos
Galimybė naudotis funkcija [Subtitrų sąranka] priklauso nuo regiono ar šalies.
Galimybė naudotis nustatymais [Pirminė pageidautina kalba] ir [Antrinė pageidautina kalba] priklauso nuo regiono ar šalies.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
100
Skaitmeninių transliacijų garso nustatymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [Garso sąranka] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Garso tipas]
Pasirinkus [Neprigirdintiems] perjungiama neprigirdintiems skirta transliacija.
[Pirminė pageidautina kalba]
Nustatoma geidžiamiausia kalba. Kai kuriais skaitmeniniais kanalais programų garsas transliuojamas keliomis kalbomis.
[Antrinė pageidautina kalba]
Nustatoma antra pageidaujama kalba.
[Garsinis aprašymas]
Kai numatyta, pateikiamas garsinis vaizdinės informacijos aprašymas (komentaras).
[Miksavimo lygis]
Sureguliuojamas televizoriaus pagrindinio ir išvesties [Garsinis aprašymas] garso lygis.
[Dinaminis diapazonas]
Kompensuojami skirtingų kanalų garso lygio skirtumai (tik „Dolby Digital“ garsui). (Šio nustatymo efektas gali priklausyti nuo programos turinio.)
[MPEG garso lygis]
Sureguliuojamas MPEG garso lygis.
[„HE­AAC“ garso lygis]
Sureguliuojamas HE­AAC garso lygis.
Pastabos
Galimos parinktys kiekviename regione ar šalyje gali skirtis.
Priklausomai nuo garso, funkcija [Garsinis aprašymas] gali neveikti vykstant socialinei peržiūrai.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
101
Automatinis skaitmeninių kanalų suderinimas
Žingsniai
1. 2. 3. 4. Įsitikinkite, ar antenos kabelis yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus.
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite Pasirinkite [Nustatymai].
[Skaitmen. TV sąranka] → [Skaitmeninis automatinis suderinimas].
Norėdami suderinti visus galimus skaitmeninius kanalus ir įrašyti jų nustatymus televizoriuje, vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
Derinimo diapazono keitimas (galimybė naudotis priklauso nuo regiono ar šalies)
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Normalus] / [Pilnas].
[Nustatymai] → [Skaitmen. TV sąranka] → [Auto sureguliavimo diapazonas] →
[Normalus]: galimų kanalų ieškoma esamame regione ar šalyje.
[Pilnas]: galimų kanalų ieškoma nepriklausomai nuo regiono ar šalies.
Patarimai
Funkcija [Skaitmeninis automatinis suderinimas] galite naudotis persikėlę į kitą gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėją arba
atsiradusiems naujiems kanalams ieškoti.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
102
Skaitmeninių kanalų suderinimas rankiniu būdu
Žingsniai
1. 2. 3. 4. 5. 6. Įsitikinkite, ar antenos kabelis yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus.
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite Pasirinkite [Nustatymai].
[Skaitmen. TV sąranka] → [Skaitmeninių progr. rankinis suderinimas].
Paspauskite mygtuką [Kanalų paieškos būdas], tada pasirinkite [Kanalas] arba [Dažnis].
Atitinkamai nustatykite kitus elementus.
Pasirinkite [Skenuoti pirmyn] arba [Skenuoti atgal].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
103
Pasirinkto kanalo vaizdo kokybės gerinimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [LNA] → [Įjungta].
Pastabos
Priklausomai nuo situacijos, funkcija [LNA] gali neveikti.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
104
Automatinis naujų skaitmeninių paslaugų išsaugojimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [Skaitm. paslaugų auto atnaujinimas] → [Įjungta].
Patarimai
Rekomenduojama nustatyti [Skaitm. paslaugų auto atnaujinimas] parinktį [Įjungta], kad pradedamos teikti naujos skaitmeninės paslaugos
būtų įtraukiamos automatiškai. Jei nustatysite [Išjungta], naujos skaitmeninės paslaugos nebus automatiškai įtraukiamos. (Atsižvelgiant į
regioną / šalį, apie naujas paslaugas bus pranešama parodant pranešimą ekrane.) Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo regiono
ar šalies. Jei galimybės nėra, naujas paslaugas įtraukite naudodamiesi funkcija [Skaitmeninis automatinis suderinimas].
Pastabos
Galimybė naudotis funkcija [Skaitm. paslaugų auto atnaujinimas] priklauso nuo regiono ar šalies.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
105
Skaitmeninių kanalų rūšiavimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [Skaitmeninių programų rūšiavimas] → pasirinkite programą, kurią norite perkelti į naują
padėtį → pasirinkite naują padėtį, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.
Pastabos
Galimos parinktys kiekviename regione ar šalyje gali skirtis.
Galimybė naudotis funkcija [Skaitmeninių programų rūšiavimas] priklauso nuo regiono ar šalies.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
106
Programų sąrašo perkėlimas naudojantis USB įrenginiu
Žingsniai
Suderintų programų sąrašą galite nukopijuoti į kitą televizorių arba taisyti kompiuteriu.
1. 2. 3. 4. Prijunkite USB įrenginį prie televizoriaus, kad galėtumėte importuoti ar eksportuoti suderintų programų sąrašą.
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite Pasirinkite [Nustatymai].
[Skaitmen. TV sąranka] → [Programų sąrašo perkėlimas], tada pasirinkite [Importuoti] arba [Eksportuoti].
Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite perkėlimo procedūrą.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
107
Automatinis palydovinių kanalų suderinimas
Žingsniai
1. 2. 3. 4. Įsitikinkite, ar antenos kabelis yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus.
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite Pasirinkite [Nustatymai].
[Skaitmen. TV sąranka] → [Palydovinės TV auto suderinimas].
Norėdami suderinti visus galimus palydovinius kanalus ir įrašyti jų nustatymus televizoriuje, vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
Patarimai
Funkcija [Palydovinės TV auto suderinimas] galite naudotis persikėlę į kitą gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėją arba
atsiradusiems naujiems kanalams ieškoti.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
108
Palydovinių kanalų rūšiavimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [Palydovinių programų rūšiavimas] → pasirinkite programą, kurią norite perkelti į naują
padėtį → pasirinkite naują padėtį, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.
Nepageidaujamų kanalų šalinimas
Pasirinkite norimą šalinti programą, paskui paspauskite mėlyną mygtuką.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mėlyną mygtuką, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo regiono ar šalies.
Pastabos
Atsižvelgiant į paslaugos teikėją arba jūsų regioną, funkcija [Palydovinių programų rūšiavimas] gali neveikti.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
109
Automatinis naujų palydovinių paslaugų išsaugojimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [Palydovinių pasl. auto atnaujinimas], tada pasirinkite [Pageidautinas palydovas] arba
[Bendras palydovas].
3. Pasirinkite [Įjungta].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
110
Automatinis analoginių kanalų suderinimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Analoginės TV sąranka] → [Automatinis suderinimas].
3. Norėdami suderinti visus galimus analoginius kanalus ir įrašyti jų nustatymus televizoriuje, vadovaukitės instrukcijomis ekrane.
Patarimai
Funkcija [Automatinis suderinimas] galite naudotis persikėlę į kitą gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėją arba atsiradusiems
naujiems kanalams ieškoti.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
111
Išankstinis analoginių programų nustatymas rankiniu būdu
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Analoginės TV sąranka] → [Rankinis programų nustatymas] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Programa]
Parenkamas rankiniu būdu derinamos programos numeris.
[TV sistema]
Parenkama televizijos transliacijų sistema.
[Kanalas]
Leidžia pasirinkti [S]/[Z]* kabelinės TV kanalams arba [C]/[DS]* antžeminės TV kanalams. * Parinkties pavadinimas regionuose ar šalyse gali skirtis.
[Tikslus auto suderinimas]
Galima tiksliai suderinti analoginius kanalus, kad pagerėtų vaizdo kokybė.
[Garso filtras]
Pagerinamas pasirinkto kanalo monofoninių transliacijų garsas.
[Praleisti]
Praleidžiami nenaudojami analoginiai kanalai.
[LNA]
Pagerinama pasirinkto kanalo vaizdo kokybė, kai transliuojamas signalas yra silpnas. (Kai kuriomis aplinkybėmis funkcija [LNA] gali neveikti.)
[Spalvinė sistema]
Pagal kanalą nustatoma spalvinė sistema.
[Signalo stiprumas]
Rodomas įjungtos programos signalo stiprumas.
Pastabos
Programos pasirinkti negalima, jei nustatyta parinktis [Praleisti].
Galimos parinktys kiekviename regione ar šalyje gali skirtis.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
112
Kanalų perjungimas tik vieno skaitmens skaičių mygtukais
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Analoginės TV sąranka] → [Tiesiogiai vienu klavišu] → [Įjungta].
Pastabos
Nuotolinio valdymo pultelyje įvesdami du skaitmenis negalite pasirinkti 10 ir tolesnių kanalų, jei nustatyta funkcijos [Tiesiogiai vienu klavišu]
parinktis [Įjungta].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
113
Analoginių kanalų rūšiavimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Analoginės TV sąranka] → [Programų rūšiavimas] → pasirinkite programą, kurią norite perkelti į naują padėtį →
pasirinkite naują padėtį, į kurią norite perkelti pasirinktą programą.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
114
Programų pavadinimų taisymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Analoginės TV sąranka] → [Programų pavadinimai] → programą, kurios pavadinimą norite taisyti.
3. Įveskite naują pavadinimą, tada paspauskite mygtuką (arba paspauskite jutiklinę planšetę jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo
pulte).
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
115
Analoginių programų sąrašo peržiūra
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Analoginės TV sąranka] → [Rodyti programų sąrašą] → [Įjungta].
Pastabos
Galimybė naudotis funkcija [Rodyti programų sąrašą] priklauso nuo regiono ar šalies.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
116
Informacinės antraštės nustatymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Informacinė reklamjuostė] → pageidaujamą parinktį.
Patarimai
Šis nustatymas neturi įtakos mygtuko , kuris parodo išsamią informaciją apie šiuo metu žiūrimą turinį, veikimui.
Galimos parinktys
[Paslėpta]
Paslepiamas šiuo metu žiūrimo televizijos kanalo, programos arba išorinės įvesties aprašas, kai pakeičiate, kanalą, programą, įvestį.
[Maža]
Parodomas šiuo metu žiūrimo televizijos kanalo, programos arba išorinės įvesties trumpą aprašą, kai pakeičiate, kanalą, programą, įvestį.
[Didelė]
Parodomas visas šiuo metu žiūrimo televizijos kanalo, programos arba išorinės įvesties aprašas, kai pakeičiate, kanalą, programą ar
įvestį (išskyrus analoginę programą).
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
117
Fono paveikslėlio rodymas radijo transliacijos metu
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Radijo ekranas] → pageidaujamą ekrano fono piešinį arba [Nuotraukų peržiūra].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
118
Automatinis kanalų perjungimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [Paslaugos keitimas] → [Įjungta].
Jei transliuotojas žiūrimą programą ima transliuoti kitu kanalu, kanalas pakeičiamas automatiškai.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
119
Prieiga prie mokamų televizijos paslaugų
Apžvalga
Galite naudotis mokamomis televizijos paslaugomis, įdiegę jas televizoriuje.
Įkiškite sąlyginės prieigos modulį (CAM) ir žiūrovo kortelę į televizorių ir atlikite diegimo procedūrą.
Galimybė naudotis šia nuostata priklauso nuo regiono ar šalies.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [„CA“ modulio sąranka].
3. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite diegimo procedūrą.
Pastabos
Kai kurios CAM funkcijos socialinės peržiūros metu gali būti neprieinamos.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
120
Interaktyviųjų programų nustatymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Skaitmen. TV sąranka] → [Interaktyviųjų programų diegimas] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Interaktyviosios programos]
Leidžia žiūrėti programas su interaktyviosiomis paslaugomis (ši funkcija galima tik tam tikroms programoms.)
[Automatiškai paleisti programą]
Automatiškai paleidžiamos su transliacija susijusios programos.
[Programa (Dabartinė programa)]
Esamai programai įjungiama interaktyviųjų programų paslauga.
Pastabos
Galimybė naudotis funkcija [Interaktyviųjų programų diegimas] priklauso nuo televizoriaus modelio ir regiono ar šalies.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
121
Užrakto nuo vaikų slaptažodžio nustatymas
Apžvalga
Nustatykite užrakto nuo vaikų 4 skaitmenų slaptažodį. Slaptažodžio prireiks, kai keisite užrakto nuo vaikų nustatymus.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Užraktas nuo vaikų] → [PIN kodas] → įveskite slaptažodį.
3. Skaičių mygtukais dar kartą įveskite slaptažodį ir paspauskite mygtuką .
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
pasirinktumėte skaičių mygtukus ir galėtumėte dar kartą įvesti slaptažodį, tada paspauskite jutiklinę planšetę.)
Patarimai
Informacijos apie slaptažodį ieškokite su televizoriumi pateikto spausdintinio vadovo skyriuje apie nesklandumų šalinimą.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
122
Amžiaus ribų nustatymas
Apžvalga
Galite blokuoti visus epizodus, priskirtus netinkamais jaunesniems, nei nustatyta amžiaus riba vaikams. (Galimybė naudotis šia funkcija
priklauso nuo regiono ar šalies.)
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Užraktas nuo vaikų].
3. Paspauskite mygtuką srityje [PIN kodas], įveskite slaptažodį, tada pasirinkite [Tėvų nustatoma apsauga] → nustatykite amžių.
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę srityje [PIN kodas].)
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
123
Tam tikrų programų blokavimas
Apžvalga
Galite blokuoti programas nurodę jų numerius.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Užraktas nuo vaikų].
3. Paspauskite mygtuką srityje [PIN kodas], įveskite slaptažodį, tada pasirinkite [Skaitmeninių programų rakinimas] arba [Palydovinių
programų rakinimas] → programą, kurią norite blokuoti → [Užrakinta].
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę srityje [PIN kodas].)
Be to, programą galite pasirinkti įvesdami jos numerį skaičių mygtukais.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
124
Interaktyviųjų kanalų blokavimas
Apžvalga
Galite blokuoti interaktyviuosius kanalus nustatę, kad būtų rodomas pranešimas, reikalaujantis įvesti prieigos suteikimo slaptažodį.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Užraktas nuo vaikų].
3. Paspauskite mygtuką srityje [PIN kodas], įveskite slaptažodį, tada pasirinkite [Interaktyvus kanalo užraktas] → [Vadovas].
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę srityje [PIN kodas].)
Pasirinkite [Niekada], jei norite, kad pranešimas nebūtų rodomas.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
125
Įrašyto turinio blokavimas
Apžvalga
Galite blokuoti įrašytą turinį nustatę, kad būtų rodomas pranešimas, reikalaujantis įvesti prieigos suteikimo slaptažodį.
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Užraktas nuo vaikų].
3. Paspauskite mygtuką srityje [PIN kodas], įveskite slaptažodį, tada pasirinkite [Įrašams taikoma blokavimo funkcija] → [Įjungta].
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite jutiklinę planšetę srityje [PIN kodas].)
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
126
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukų paspaudimų garsinio signalo išjungimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Mygtukų garsas] → [Išjungta].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
127
Paleidžiant rodomo logotipo išjungimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Pagrindinis diegimas] → [Paleisties logotipas] → [Išjungta].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
128
Apšvietimo ryškumo įjungimas / išjungimas ir reguliavimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Pagrindinis diegimas] → [LED apšvietimas] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Demonstracija]
Lemputė mirksi, kol įjungtas televizoriaus maitinimas.
[Automatinė ryškumo korekcija]
Optimizuokite šviesumą pagal aplinkos apšvietimą.
[Tamsus]
Sumažinamas lemputės skaistis.
[Paprastasis atsakas]
Apšvietimo šviesos diodas ekrano apačioje užsidega kaip atsakas į operacijas. Jis dega tik kaip naudotojo atsakas ir nešvies kaip
laikmačio indikacija (pvz., laikmatis, laikmačio įr.* arba priminimas*). * Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo regiono ar valstybės.
[Išjungta]
Įprastai naudojant, lemputė neįsijungia.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
129
Pranešimų nustatymas
Žingsniai
Galite įjungti šią funkciją, kad gautumėte pranešimus iš programų ir paslaugų. Pranešimų srityje pažymėkite programą ar paslaugą, kad
peržiūrėtumėte jos pranešimus.
(Pranešimai skiriasi priklausomai nuo modelio, regiono ir šalies.)
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Pranešimų funkcijos nustatymai].
2. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis užbaikite diegimo procedūrą.
Pastabos
Kai gaunate pranešimą, jis gali paslėpti subtitrus ar kitą informaciją.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
130
Meniu kalbos nustatymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Kalba/Language] → pageidaujamą kalbą.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
131
Gamyklinių nustatymų atkūrimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Pagrindinis diegimas] → [Gamykliniai nustatymai] → [Taip] → [Taip].
Pasibaigus šiam procesui, rodomas pradinio diegimo ekranas.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
132
Garsiakalbių pasirinkimas garsui išvesti
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Garsiakalbiai] → [Televizoriaus garsiakalbiai] arba [Garso sistema].
Pastabos
Jei norite naudotis daugiakanaliu radiju, optiniu kabeliu prijunkite su „Dolby Digital“ suderinamą išorinę garso sistemą ir pasirinkite [Garso
sistema].
Jei norite klausytis 5.1 daugiakanalio garso, pasirinkite [Garso sistema].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
133
Garso išvestis per ausines ar kitą garso sistemą
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Ausinės / garso išvestis] → [Ausinės], [Garso išvestis] arba [Subwoofer].
Jei norite, kad garsas būtų išvedamas per ausines, pasirinkite [Ausinės]. Norėdami išvesti garsą iš garso sistemos, prijungtos prie
televizoriaus, pasirinkite [Garso išvestis]. Norėdami išvesti garsą iš „Subwoofer“ (žemadažnio garsiakalbio), pasirinkite [Subwoofer].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
134
Garso sistemos garsumo reguliavimas televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Ausinės / garso išvestis] → [Garso išvestis] → [Garso išvestis] garso nustatymų meniu → [Nustatytas]
arba [Keičiamas].
Norėdami garsumą reguliuoti prijungtos garso sistemos nuotolinio valdymo pulteliu, pasirinkite [Nustatytas]. Jei prijungę išorinę garso
sistemą garsumą norite reguliuoti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, pasirinkite [Keičiamas].
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
135
Skaitmeninės garso išvesties garso nustatymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Skaitmeninė garso išvestis] → [Auto] arba [PCM].
Pasirinkite [Auto], jei jungtimi DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) prijungtas įrenginys yra suderinamas su „Dolby Digital“. Pasirinkite
[PCM], jei įrenginys nėra suderinamas su „Dolby Digital“.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
136
Ausinių garsiakalbio jungties nustatymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Ausinių sąsaja su garsiakalbiu] → [Įjungta] arba [Išjungta].
Pasirinkite [Įjungta], jei norite, kad prie televizoriaus prijungus ausines garsas nebūtų išvedamas per vidinius televizoriaus
garsiakalbius. Pasirinkite [Išjungta], jei norite kad garsas būtų išvedamas ir per vidinius televizoriaus garsiakalbius, ir per ausines.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
137
Garso valdymas per namų kino sistemą
Žingsniai
Galite prijungti televizorių prie interneto ir naudoti garso sistemoms skirtas programas (tokias kaip „Sound Bars“).
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Garsas] → [Namų kino valdymas].
Patarimai
Norint įdiegti ir naudoti šią funkciją, reikalingas interneto ryšys.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
138
Išorinių išvesčių tvarkymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Išorinės įvestys] → [„AV“ išankstinė parinktis] → įvestį → [Auto] arba [Visada].
Pasirinkus [Auto], piktogramos arba pavadinimai bus rodomi tik tada, kai įrenginiai prijungti, o pasirinkus [Visada] jie bus rodomi visą
laiką.
3. Pasirinkite įrenginio pavadinimą.
Norėdami įvesti pageidaujamą pavadinimą pasirinkite [Redaguoti]. Įvedę pavadinimą, paspauskite mygtuką (arba braukite į dešinę,
kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą), tada pasirinkite piktogramą.
Pastabos
SCART jungčiai negalima nustatyti praleidimo.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
139
Vaizdo įvesties įjungimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Išorinės įvestys] → [AV2/Component Įvestis] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Auto]
Įvestis automatiškai perjungiama į [Component] arba [AV2], kai aptinkamas jungtimi sudarytas ryšys.
[Component]
Perjungiama komponentinė vaizdo įvestis.
[AV2]
Perjungiama kompozicinė vaizdo įvestis.
Pastabos
Abiejų įvesčių [Component] ir [AV2] iš karto naudoti negalite.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
140
Išsamių vaizdo įvesties nustatymų tvarkymas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Ekranas] → [Vaizdo įvesčių nustatymai] → pageidaujamą parinktį.
Galimos parinktys
[Spalvinė vaizdo erdvė (x.v.Colour)]
Sureguliuoja originalaus vaizdo įrašo spalvų erdvę, parinkdamas šaltiniui tinkamą vaizdo kokybę. [x.v.Colour]: tai vaizdo įrašo spalvų erdvė, deranti su xvYCC tarptautiniais standartais ir suteikianti galimybę išnaudoti platesnę spalvų
gamą, kad spalvos būtų gyvos ir natūralios, pvz., būtų atkurti nuostabūs gėlių atspalviai ir platus vandenyno atspalvių spektras.
[Fotografijų splavų spektras]
Sureguliuoja nuotraukos spalvų erdvę, parinkdamas šaltiniui tinkamą vaizdo kokybę. [sRGB]: nuotraukų spalvų erdvė, nustatyta prieš „Exif“ 2.1 versiją. „sRGB“ – tai tarptautinis standartas, kurio spalvų gama yra siauresnė
nei „Adobe RGB“ arba „sYCC“. [sYCC]: nuotraukų spalvų erdvė, nustatyta po „Exif 2.2“ versijos. „sYCC“ – tai tarptautinis standartas, apimantis beveik visas matomas
spalvas, neprarandant suderinamumo su „sRGB“ spalvų erdve. [Adobe RGB]: nuotraukų spalvų erdvė, nustatyta „Exif“ 2.21 versijoje. „Adobe RGB“ – tai tarptautinis spausdintuvų spalvų gamos
standartas.
[Spalvų matrica]
Atkuriami spalvų skirtumo signalai. Šiuo atveju rekomenduojama palikti gamyklinį nustatymą.
[Dinaminis diapazonas]
Keičiant įvesties signalų atkuriamus atspalvius, perteikiamas tikroviškas vaizdas. Jei įprastai naudojate HDMI, rekomenduojama pasirinkti
[Auto], kad atkuriami atspalviai būtų keičiami automatiškai. Ekrano atvaizdavimo įvesčiai rekomenduojama parinktis [Apribota]. Pasirinkite
[Pilnas] jei juoda / balta spalvos atrodo išblukusios.
[„SBM“]
Taikant technologiją „Super Bit Mapping“ sukuriama gradacija.
[Spalvinė sistema]
Spalvinė sistema nustatoma pagal įvesties šaltinio signalą.
Pastabos
[Spalvinė vaizdo erdvė (x.v.Colour)], [Fotografijų splavų spektras] ir [Spalvinė sistema] galima naudoti priklausomai nuo televizoriaus
modelio / regiono / šalies.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
141
Pradinio diegimo paleidimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai].
2. Pasirinkite [Sistemos nustatymai] → [Automatinė paleistis].
3. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kad įjungtumėte pirminę paleistį, atsiradusią pirmą kartą įjungus televizorių.
Patarimai
Šis nustatymas praverčia, kai nustatymus keičiate persikėlę gyventi į kitą vietą arba ieškote naujai atsiradusių kanalų.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
142
Sistemos duomenų tikrinimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Žinynas].
2. Pasirinkite [Pagalba klientams] → [Sistemos informacija].
Rodomi televizoriaus duomenys, pavyzdžiui, serijos numeris ir programinės įrangos versija.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
143
Operacijų praeities sąrašo siuntimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Žinynas].
2. Pasirinkite [Pagalba klientams] → [Nusiųsti telev. naudojimą ir statistiką] → [Įjungta].
Patarimai
Nusiųsti duomenys naudojami kaip grįžtamasis ryšys tikrinant programinės įrangos kokybę ir tobulinant funkcijas.
Pastabos
Ši funkcija kai kuriuose regionuose / šalyse gali būti negalima.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
144
Transliacijų ir paslaugų programinės įrangos naujinimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Žinynas].
2. Pasirinkite [Pagalba klientams] → [Autom. progr. įr. parsiuntimas] → [Įjungta] → [Progr. įrangos siunt. laikas] → programinės
įrangos naujinių tikrinimo laiką.
Kai siuntimas baigiamas, įjungus televizorių parodomas pradedamą naujinimą patvirtinantis pranešimas.
Pastabos
Programinė įranga atsiunčiama, kai televizorius veikia parengties režimu.
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
145
Televizoriaus programinės įrangos naujinimas
Žingsniai
1. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Žinynas].
2. Pasirinkite [Pagalba klientams] → [Progr. įrangos atnaujinimas].
Pasirodo pranešimas, patvirtinantis, kad pradėtas naujinimas. Jei programinė įranga neįkelta, televizorius pradės ieškoti naujinio
internete (jei prijungtas).
Puslapio viršus | Įvairių nustatymų konfigūravimas
146
Trikčių šalinimas
Autodiagnostika
Maitinimo požymiai
Vaizdo ir ekrano požymiai
Transl. sign. priėmimo pož.
Garso požymiai
Prijungtų įrenginių požymiai
Įraš. į USB įrenginį požymiai
Tinklo ryšio testo rezultatai
Tinklo ir programų požymiai
Namų tinklo požymiai
Nuotol. vald. pultelio pož.
Ekrano atvaizdavimo problemos
TV SideView požymiai
Nuotraukų bendrinimo požymiai
Notes
Puslapio viršus
147
Autodiagnostika
Kaip patikrinti, ar televizorius veikia tinkamai.
Kaip patikrinti, ar televizorius veikia tinkamai.
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Žinynas] → [Pagalba klientams] → [Problemų diagnostika] → [Savidiagnostika].
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
148
Maitinimo požymiai
Televizorius automatiškai išsijungia.
Televizorius automatiškai įsijungia.
Televizorius automatiškai išsijungia.
Patikrinkite, ar neaktyvus [Miego laikmatis], arba patikrinkite funkcijos [Trukmė] nuostatą [Įjungimo laikmatis].
Patikrinkite, ar srityje [„Eco“] esantis nustatymas [Nenaudojamo TV parengties režim.] yra suaktyvintas.
Televizorius automatiškai įsijungia.
Patikrinkite, ar neaktyvus [Įjungimo laikmatis].
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
149
Vaizdo ir ekrano požymiai
Vaizdo kokybė nėra tokia gera, kaip parduotuvėje.
Iškreiptas vaizdas.
Nėra vaizdo sp. / tams. vaizdas / net. sp. / vaizdas per šv.
Tamsus ekranas. Kaip pašviesinti ekraną?
Netinkamos spalvos. Kaip reguliuoti atspalvį?
Nustatytas vaizdo ir garso vėlinimas.
Vaizdo form. ar plataus vaizdo rež. pasikeičia autom.
Staiga vaizdas tampa mažas.
Ekrano kraštuose atsiranda juodos juostos.
Demonstracinis režimas rodomas ekrane.
Parodomas pranešimas ir paslepiami subtitrai arba kita informacija.
Subtitrus ir kitą informaciją paslepia socialinės peržiūros ekranas.
Vaizdo kokybė nėra tokia gera, kaip parduotuvėje.
Vaizdo kokybė priklauso nuo signalo turinio. Žiūrėkite instrukcijoje, kaip pasirinkti geriausią įmanomą atitinkamo signalo vaizdą.
Iškreiptas vaizdas.
Patikrinkite antenos (antžeminės) / kabelio jungtį.
Laikykite anteną (antžeminę) / kabelį atokiai nuo kitų jungiamųjų kabelių.
Pasirinktinę įrangą tvirtinkite palikę šiek tiek erdvės tarp įrangos ir televizoriaus.
Funkcijoje [Motionflow] nustatykite [Standartinis] arba [Išjungta]. (tik su [Motionflow] derančiuose modeliuose).
Pakeiskite esamą [Kino režimas] nuostatą kita. (Parinkties pavadinimas regionuose ar šalyse gali skirtis.)
Parinktyje [LNA] nustatykite [Išjungta], kad pagerėtų vaizdo priėmimas. (Atsižvelgiant į situaciją / regioną / šalį, [LNA] gali neveikti.)
Atlikite [Tikslus auto suderinimas] srityje [Rankinis programų nustatymas], kad pagerėtų analoginiu būdu priimamo vaizdo kokybė.
Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų bendraašiu kabeliu.
Nėra vaizdo sp. / tams. vaizdas / net. sp. / vaizdas per šv.
Paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Vaizdas], kad atliktumėte pakeitimus.
Pasirinkę [Vaizdas], pasirinkite [Atkurti].
Jei nustatysite [Energijos taupymas] į [Žemas] arba [Aukštas], bus padidintas juodumo lygis.
Tamsus ekranas. Kaip pašviesinti ekraną?
Reguliuokite [Foninis apšvietimas] arba [Kontrastas] srityje [Vaizdas].
Patikrinkite nustatymo [Energijos taupymas] parinktį. Jei nustatyta [Žemas] arba [Aukštas], ekranas patamsėja. Norėdami pašviesinti
ekraną, nustatykite [Energijos taupymas] parinktį [Išjungta].
Netinkamos spalvos. Kaip reguliuoti atspalvį?
Reguliuokite [Atspalvis] arba [Spalvinė gama] srityje [Vaizdas].
Norėdami nustatyti sodresnį atspalvį, reguliuokite [Spalvingumas] arba [„Live Colour“ (ryškios spalvos)] srityje [Vaizdas].
Nustatytas vaizdo ir garso vėlinimas.
Kai mėgaujatės karaokės funkcija iš prijungto įrenginio, nuostatą [Scenos pasirinkimas] nustatykite ties parinktimi [Žaidimas].
Vaizdo form. ar plataus vaizdo rež. pasikeičia autom.
Keičiant kanalo ar vaizdo įvestį ir nustačius srities [Ekranas] parametro [Ekrano formatas] vertę [Įjungta], esama parametro [Ekrano
formatas] vertė automatiškai pakeičiama pagal įvesties signalą. Norėdami užfiksuoti nustatymo [Ekrano formatas] vertę, nustatykite [Auto
formatas] parinktį [Išjungta].
Patikrinkite funkcijos [Auto formatas] nuostatas funkcijoje [Ekranas].
Staiga vaizdas tampa mažas.
Reklamos metu vaizdas tampa mažesnis dėl tiekėjo naudojamo turinio transliavimo būdo. Kai HD turinio kanalai perjungiami į SD turinį
(reklamas), vaizdas gali būti mažesnis su juoda kraštine.
150
Funkcija [Auto formatas] neišplės vaizdo persijungus turiniui, nes turinio informacija yra reguliuojama kanalo signalo tiekėjo. Jei norite,
galite rankiniu būdu pakeisti nuostatas [Ekrano formatas], kurios išliks, kol pakeisite kanalą / įvestį arba rankiniu būdu vėl pakeisite
nuostatas [Ekrano formatas].
Ekrano kraštuose atsiranda juodos juostos.
Kai kurių plačiaekranių programų kraštinių santykis didesnis nei 16:9 (dažnai taip būna nufilmuoti teatro vaidinimai). Televizorius jas rodys
palikdamas juodas juostas ekrano viršuje ir apačioje. Išsamesnės informacijos ieškokite prie DVD pridėtoje dokumentacijoje (arba
teiraukitės savo programų tiekėjo).
Programos su 4:3 kraštinių santykiu bus rodomos su juodomis juostomis ekrano kairėje ir dešinėje.
HD formatu (720p ir 1080i) transliuojamos programos su 4:3 kraštinių santykiu įprastai bus rodomos su transliuotojo uždėtomis juodomis
juostomis ekrano kairėje ir dešinėje.
Esant režimui [Auto formatas], vaizdas neišsiplės, jei juodos juostos ekrano šonuose bus uždėtos transliuotojo. Galite rankiniu būdu
nustatyti [Ekrano formatas] į [Padidintas] arba [Mastelio keitimas], nuostatos išliks, kol pakeisite kanalą / įvestį arba rankiniu būdu vėl
pakeisite [Ekrano formatas] nuostatas.
Kai kurie kabelinės ir palydovinės transliacijos priedėliai taip pat gali valdyti vaizdo dydį. Jei naudojate priedėlį, norėdami gauti daugiau
informacijos, kreipkitės į priedėlio gamintoją.
Demonstracinis režimas rodomas ekrane.
Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką OPTIONS ir pasirinkite [Pristabdyti Demo režimą]. Paskui nuotolinio valdymo pulte
paspauskite mygtuką HOME ir pasirinkite [Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Pagrindinis diegimas] → [„Parduotuvės“ priek.
plano nustat.]. Funkcijoje [„Demo“ režimas] ir [Vaizdo nustatymo iš naujo režimas] nustatykite [Išjungta].
Parodomas pranešimas ir paslepiami subtitrai arba kita informacija.
Nustatykite, kad pranešimai nebūtų rodomi. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Pranešimų funkcijos nustatymai].
[Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] →
Subtitrus ir kitą informaciją paslepia socialinės peržiūros ekranas.
Keiskite socialinės peržiūros ekrano išdėstymą. Paspauskite mygtuką SOCIAL VIEW ir atverkite meniu ekraną, paskui pasirinkite
[Išdėstymas] → [Ekranas:] → [Vienas šalia kito].
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
151
Transl. sign. priėmimo pož.
Norėdami pašalinti televizijos signalo priėmimo nesklandumus, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Pasirodo šešėliniai arba dvigubi vaizdai.
Ekrane matomi tik „sniego“ trukdžiai ar juodas vaizdas.
Žiūrint televizijos kanalą yra vaizdo ar garso trukdžių.
Vaizdas su trukdžiais.
Tušti kai kurie kanalai.
Prasta skaitmeninės antžeminės transliacijos signalo priėmimo arba vaizdo kokybė.
Negalite matyti skaitmeninių kanalų.
Prasta palydovinės transliacijos signalo priėmimo arba vaizdo kokybė. (tik palydovinei televizijai pritaikytuose modeliuose)
Negalite matyti palyd. kanalų (tik palyd. modelių naud.)
Ne visi kanalai yra nustatyti.
Norėdami pašalinti televizijos signalo priėmimo nesklandumus, pirmiausia patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
Įsitikinkite, ar antenos (antžeminės) kabelis yra tvirtai prijungtas prie televizoriaus.
­ Įsitikinkite, ar antenos (antžeminės) kabelis nėra atsilaisvinęs arba atjungtas.
­ Įsitikinkite, ar antenos (antžeminės) kabelio jungties vidurinysis laidininkas nėra sulenktas.
Pasirodo šešėliniai arba dvigubi vaizdai.
Patikrinkite kabelio ar antenos (antžeminės) jungtį.
Patikrinkite antenos (antžeminės) vietą ir kryptį.
Funkcijoje [Motionflow] nustatykite [Standartinis] arba [Išjungta]. (tik su [Motionflow] derančiuose modeliuose).
Ekrane matomi tik „sniego“ trukdžiai ar juodas vaizdas.
Patikrinkite, ar neatliekama automatinio derinimo procedūra.
Patikrinkite, ar nenulūžusi, nesulinkusi antena (antžeminė).
Patikrinkite, ar dar nesibaigė antenos (antžeminės) eksploatavimo laikas (3–5 metai naudojant įprastai, 1–2 metai pajūryje).
Žiūrint televizijos kanalą yra vaizdo ar garso trukdžių.
Atlikite procedūrą [Fine Tune]/[Tikslus auto suderinimas], kad vaizdo signalas būtų priimamas tinkamiau. (Parinkties pavadinimas
regionuose ar šalyse gali skirtis.)
Nustatykite parametro [Garso filtras] vertę [Išjungta], [Žemas] arba [Aukštas], kad pagerintumėte analoginio signalo garso priėmimo
kokybę. (Atsižvelgiant į regioną / šalį, [Garso filtras] gali neveikti.)
Parinktyje [LNA] nustatykite [Išjungta], kad pagerėtų vaizdo priėmimas. (Atsižvelgiant į situaciją / regioną / šalį, [LNA] gali neveikti.)
Vaizdas su trukdžiais.
Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų bendraašiu kabeliu.
Laikykite antenos (antžeminės) kabelį atokiai nuo kitų ryšio kabelių.
Kad išvengtumėte televizijos trukdžių, patikrinkite, ar naudojate nepažeistą antenos (antžeminės) kabelį.
Tušti kai kurie kanalai.
Kanalas skirtas tik koduotai / prenumeruojamai paslaugai. Užsiprenumeruokite mokamą televizijos paslaugą.
Kanalas naudojamas tik duomenims (nėra vaizdo arba garso).
Kreipkitės į transliuotoją dėl informacijos apie transliaciją.
Prasta skaitmeninės antžeminės transliacijos signalo priėmimo arba vaizdo kokybė.
Pakeiskite antžeminės televizijos antenos padėtį, kryptį ir kampą, kad nustatytumėte tinkamiausią antenos signalo lygį. Užtikrinkite, kad
antenos kryptis nebūtų atsitiktinai (pvz., dėl vėjo) pakeista.
Jei naudojate televizijos signalo stiprintuvą, sureguliuokite signalo stiprinimą.
Jei tarp antenos (antžeminės) ir televizoriaus yra prijungta įranga (pvz., televizijos signalo skirstytuvas), ji gali turėti įtakos priimam
televizijos signalui. Prijunkite anteną (antžeminę) tiesiogiai prie televizoriaus ir patikrinkite, ar signalas priimamas geriau.
Negalite matyti skaitmeninių kanalų.
152
Paklauskite vietinio diegėjo, ar vietovėje teikiamos skaitmeninės transliacijos.
Pakeiskite aukštesnės skvarbos antena (antžemine).
Prasta palydovinės transliacijos signalo priėmimo arba vaizdo kokybė. (tik palydovinei televizijai pritaikytuose
modeliuose)
Prastos oro sąlygos gali turėti įtakos palydovinės transliacijos sistemoms. Palaukite, kol oro sąlygos pagerės.
Negalite matyti palyd. kanalų (tik palyd. modelių naud.)
Klauskite vietinio diegėjo, ar vietovėje teikiamos palydovinės transliacijos paslaugos.
Patikrinkite LNB įrenginį ir nuostatas.
Jei jūsų televizorius turi „MAIN“ ir „SUB“ jungtis ir nenustato palydovinio dvigubo imtuvo režimo, kai naudojama [Palydovinės TV imtuvo
režimo parinkimas], negalima naudoti jungties, pažymėto kaip „SUB“. Tokiu atveju prijunkite palydovinę anteną prie jungties, paženklintos
„MAIN“.
Ne visi kanalai yra nustatyti.
Pabandykite iš anksto nustatyti kanalus rankiniu būdu, konfigūruodami nuostatas skiltyje [Rankinis programų nustatymas] (galimybė
naudotis funkcija [Rankinis programų nustatymas] ir jos parinktimis gali priklausyti nuo regiono, šalies ir situacijos).
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
153
Garso požymiai
Nėra garso, bet vaizdas geras.
Garso trukdžiai.
Kai naudojama namų kino sist., nėra garso ar jis silpnas.
Iškreiptas garsas.
Nėra garso, bet vaizdas geras.
Patikrinkite garsumo valdymo sistemą.
Paspauskite arba + mygtuką, kad įjungtumėte garsą.
Pasirinkę nuostatą [Garsas] funkcijoje [Garsiakalbiai] nustatykite [Televizoriaus garsiakalbiai]. Jei jis nustatytas kaip [Garso sistema],
televizoriaus garsiakalbiai neperduos garso, nepriklausomai nuo televizoriaus garsumo valdymo sistemos.
Kai naudojama HDMI įvestis su „Super garso CD“ arba „DVD­Audio“, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) gali neskleisti garso signalo.
Garso trukdžiai.
Įsitikinkite, ar antena (antžeminė) yra prijungta 75 omų bendraašiu kabeliu.
Laikykite antenos (antžeminės) kabelį atokiai nuo kitų ryšio kabelių.
Kad išvengtumėte televizijos trukdžių, patikrinkite, ar naudojate nepažeistą antenos (antžeminės) kabelį.
Kai naudojama namų kino sist., nėra garso ar jis silpnas.
Pasirinkę nuostatą [Garsas] funkcijoje [Garsiakalbiai] nustatykite [Garso sistema].
Srityje [Garsas] nustatykite [Ausinės / garso išvestis] parinktį [Garso išvestis] ir [Garso išvestis] parinktį [Nustatytas].
Jei pasirinksite analoginį (RF) kanalą ir vaizdai bus rodomi tinkamai, pakeiskite televizijos transliacijos sistemą. Paspauskite mygtuką
HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Analoginės TV sąranka] → [Rankinis programų nustatymas] → [TV sistema]. (Galimybė
naudotis funkcija [Rankinis programų nustatymas] arba jos parinkties pavadinimas priklauso nuo regiono, šalies ir situacijos.)
Iškreiptas garsas.
Patikrinkite antenos (antžeminės) / kabelio jungtį.
Laikykite anteną (antžeminę) / kabelį atokiai nuo kitų jungiamųjų kabelių.
Laikykite televizorių toliau nuo elektros trukdžių šaltinių, pvz., automobilių, plaukų džiovintuvų, „Wi­Fi“ įtaisų, mobiliųjų telefonų arba optinių
įrenginių.
Pasirinktinę įrangą tvirtinkite palikę šiek tiek erdvės tarp įrangos ir televizoriaus.
Atlikite [Tikslus auto suderinimas] srityje [Rankinis programų nustatymas], kad pagerėtų analoginiu būdu priimamo garso kokybė.
Funkcijoje [Garso filtras] nustatykite [Žemas] arba [Aukštas], kad pagerėtų priimamo analoginio signalo garsas (Atsižvelgiant į regioną /
šalį, [Garso filtras] gali neveikti.)
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
154
Prijungtų įrenginių požymiai
Iš prijungto įrenginio nėra vaizdo.
Prijungto įrenginio negalima pasirinkti Namų meniu.
Kai kurių įvesties šaltinių negalima pasirinkti.
Kai kurios skaitm. šalt. progr. rodomos nedetaliu vaizdu.
Nuotraukos ekrane rodomos mažos.
Užtrunka, kol parodomos nuotraukos arba aplankai.
Iš SCART jungtimi prijungto įrenginio nėra vaizdo.
Negalite rasti prijungto BRAVIA Sync HDMI įrenginio.
Nepavyksta valdyti antrojo AV imtuvo.
Telev. neišveda vaizdo ir (arba) garso iš MHL prietaiso.
Iš prijungto įrenginio nėra vaizdo.
Įjunkite prijungtą įrenginį.
Patikrinkite kabelio tarp įrenginio ir televizoriaus jungtį.
Paspauskite mygtuką , kad pamatytumėte įvesčių sąrašą, tada pasirinkite pageidaujamą įvestį.
), braukite per jutiklinę planšetę, kad
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
pažymėtumėte mygtuką , tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
Tinkamai įdėkite USB įrenginį.
Įsitikinkite, ar USB įrenginys tinkamai suformatuotas.
Negarantuojama, kad veiks visi USB įrenginiai. Jų veikimas taip pat priklauso nuo USB įrenginio funkcijų arba leidžiamų vaizdo bylų.
Prijungto įrenginio negalima pasirinkti Namų meniu.
Patikrinkite kabelio jungtį.
Kai kurių įvesties šaltinių negalima pasirinkti.
Pasirinkite [„AV“ išankstinė parinktis] ir patvirtinkite įvesties šaltinių nuostatą [Visada]. (Parinkties pavadinimas regionuose ar šalyse gali
skirtis.)
Kai kurios skaitm. šalt. progr. rodomos nedetaliu vaizdu.
Mažiau nei įprasta detalus vaizdas ar klaidos (kvadračiukai, taškai ar vaizdo elementai) ekrane gali pasirodyti dėl šaltinio turinio
skaitmeninio suspaudimo, naudojamo kai kurių skaitmeninių transliuotojų ir DVD. Matomų klaidų skaičius priklauso nuo televizoriaus
raiškumo ir gebos.
Nuotraukos ekrane rodomos mažos.
Nuotraukos gali būti nerodomos per visą ekraną priklausomai nuo failo skiriamosios gebos ar nuotraukos kraštinių santykio.
Užtrunka, kol parodomos nuotraukos arba aplankai.
Priklausomai nuo paveikslėlio, failo dydžio ir failų skaičiaus aplanke, kai kurių nuotraukų ar aplankų rodymas gali užtrukti.
Pirmą kartą per USB kabelį prie televizoriaus prijungus USB įrenginį, gali tekti kelias minutes palaukti, kol nuotraukos bus parodytos.
Iš SCART jungtimi prijungto įrenginio nėra vaizdo.
Tam tikrų modelių naudotojai turės paspausti mygtuką OPTIONS ir pasirinkti [„SCART“ įrašymas įjungtas].
Negalite rasti prijungto BRAVIA Sync HDMI įrenginio.
Įsitikinkite, ar įrenginys yra suderinamas su BRAVIA Sync.
Užtikrinkite, kad su BRAVIA Sync suderinamame įrenginyje būtų nustatyta [HDMI valdymas], o televizoriuje būtų nustatyta [BRAVIA Sync
valdymas].
Nepavyksta valdyti antrojo AV imtuvo.
Galima naudoti tik vieną su BRAVIA Sync suderinamą garso ir vaizdo imtuvą.
Telev. neišveda vaizdo ir (arba) garso iš MHL prietaiso.
155
Atjunkite ir vėl prijunkite MHL kabelį. Arba išjunkite MHL įrenginį, vėl jį įjunkite ir išjunkite įrenginio ekrano užraktą.
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
156
Įraš. į USB įrenginį požymiai
Negalite naudoti USB įrenginio su standžiuoju disku.
Įrašymas negalimas. / Įrašyti nepavyko.
Dingo įrašytas turinys.
Netikėtai išsijungia pristabdyto vaizdo režimas.
USB įr. su standž. disku veikia, nors jis neįjungtas.
Negalite naudoti USB įrenginio su standžiuoju disku.
Patikrinkite, ar USB HDD įrenginys:
­ prijungtas tinkamai;
­ įjungtas;
­ užregistruotas televizoriuje.
USB HDD įrenginio jungti prie USB šakotuvo negalima.
Atlikite funkciją [„HDD“ našumo tikrinimas], kad patikrintumėte, ar USB HDD įrenginio specifikacijos atitinka reikalavimus.
Įrašymas negalimas. / Įrašyti nepavyko.
Patikrinkite, kiek liko vietos standžiajame diske. Jei vietos nedaug, panaikinkite nereikalingą turinį.
Toliau nurodytų programų įrašyti negalima.
­ Nuo kopijavimo apsaugotos programos
­ Analoginės programos
­ Programos iš išorinių įvesties šaltinių (įskaitant programas, transliuojamas iš prijungto priedėlio)
­ Plačiajuosčiai vaizdo įrašai
Pakitus programos transliacijos laikui, gali nebūti galimybės įrašyti ją naudojantis laikmačiu.
Dingo įrašytas turinys.
Jei įrašant atjungiamas kintamosios srovės arba jungiamasis kabelis, įrašymas nutraukiamas. Įrašymo metu neatjunkite jokių kabelių. Kitaip
galite prarasti įrašomą arba visą įrašytą turinį.
Netikėtai išsijungia pristabdyto vaizdo režimas.
Pristabdymo režimas atšaukiamas nuspaudus toliau nurodytus nuotolinio valdymo pultelio mygtukus ir panaikinant laikinai įrašytą turinį.
, RETURN, GUIDE, i­MANUAL, HOME, PROG +/­, , skaičių mygtukai.
USB įr. su standž. disku veikia, nors jis neįjungtas.
Televizoriui budėjimo režimu priimant elektroninio programų gido duomenis, gali veikti prijungtas USB HDD įrenginys arba šviesti įrenginio
šviesos diodas.
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
157
Tinklo ryšio testo rezultatai
Testo rezultatai: „Nepavyko“/„Nepavyko“/„Nepavyko“.
Testo rezultatai: „Gerai“/„Nepavyko“/„Nepavyko“.
Testo rezultatai: „Gerai“/„Gerai“/„Nepavyko“ arba „Gerai“/„Gerai (tik IPv6)“/„Nepavyko“.
Testo rezultatai: „Gerai“/„Gerai (tik IPv6)“/„Gerai (tik IPv6)“ arba „Gerai“/„Gerai“/„Gerai (tik IPv6)“.
Testo rezultatai: „Nepavyko“/„Nepavyko“/„Nepavyko“.
Jei naudojate laidinio LAN funkciją, įsitikinkite, ar kabelis yra tvirtai prijungtas.
Jei naudojate belaidžio LAN funkciją, atjunkite televizoriaus KS maitinimą, šiek tiek palaukite, tada vėl prijunkite maitinimą.
Testo rezultatai: „Gerai“/„Nepavyko“/„Nepavyko“.
Maršruto parinktuvo maršruto parinkimo funkcija gali būti išjungta. Įjunkite ją ir bandykite dar kartą.
Jei naudojate belaidžio LAN funkciją, patikrinkite toliau nurodytus dalykus:
­ Jei nuostata [Televizoriuje belaidis įtais.] nustatyta į [Išjungta], nuostatą [Integruotas Wi­Fi] nustatykite į [Įjungta].
­ Gali būti įvestas neteisingas saugos (WPA arba WEP) raktas. Įsitikinkite, ar įvestas teisingas saugos raktas.
­ Jei tinklą (SSID) pasirinkote paieškos sąraše, įsitikinkite, ar pasirinkote teisingą tinklą (SSID). Jei SSID įvedėte rankiniu būdu, įsitikinkite,
ar įvedėte teisingą SSID.
­ Norėdami sužinoti teisingą saugos raktą ir SSID, kreipkitės į asmenį, kuris įrengė jūsų tinklą, arba žr. maršruto parinktuvo naudojimo
instrukciją, svetainę arba kreipkitės į maršruto parinktuvo gamintoją.
­ Jeigu televizoriaus belaidžio LAN funkciją sukonfigūravote taip, kad prie belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) būtų
jungiamasi 5 GHz juostoje, ryšys su belaidžiu maršruto parinktuvu yra nutraukiamas, kai funkcija [Wi­Fi Direct] nustatyta kaip [Įjungta]. Kai
išjungsite [Wi­Fi Direct], ryšys bus automatiškai atnaujintas.
Testo rezultatai: „Gerai“/„Gerai“/„Nepavyko“ arba „Gerai“/„Gerai (tik IPv6)“/„Nepavyko“.
Maršruto parinktuvas (plačiajuosčio ryšio) gali būti netinkamai sukonfigūruotas, kad galėtumėte prisijungti prie interneto paslaugų teikėjo
(pvz., netinkamai nustatytas PPPoE). Norėdami tinkamai sukonfigūruoti maršruto parinktuvą, žr. maršruto parinktuvo naudojimo
instrukciją, svetainę arba kreipkitės į maršruto parinktuvo gamintoją. Jei nesate tikri dėl teikėjo pateiktos sąrankos informacijos (pvz., dėl
paskyros vardo ir slaptažodžio), kreipkitės į teikėją.
Testo rezultatai: „Gerai“/„Gerai (tik IPv6)“/„Gerai (tik IPv6)“ arba „Gerai“/„Gerai“/„Gerai (tik IPv6)“.
Televizorius interneto ryšiui užmegzti naudoja tik IPv6, todėl gali nepalaikyti tam tikrų tinklo funkcijų. Jūsų maršruto parinktuvas
(plačiajuosčio ryšio) arba interneto paslaugų teikėjas gali palaikyti tik IPv6. Norėdami patikrinti, ar maršruto parinktuvas palaiko IPv4, žr.
maršruto parinktuvo naudojimo instrukciją, svetainę arba kreipkitės į maršruto parinktuvo gamintoją. Jei nežinote, ar sutartyje numatytas
IPv4 ryšys, kreipkitės į teikėją.
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
158
Tinklo ir programų požymiai
Kartais naud. bel. LAN vaizdo transl. kok. būna prasta.
Nepav. pris. belaid. LAN ryšiu ar prastos rad. sign. pr. sąl.
Tel. negali pris. prie bev. mršr. par. (ar pr. tšk.) 5 GHz džn.
Prastas vaizdo internetu paslaugos vaizdas.
Tam tikras vaizdo int. pasl. turinys rod. nedet. vaizdu.
Gera vaizdo int. pasl. turinio vaizdo kok., bet nėra garso.
Programos yra neprieinamos.
Srityje [Programos] nėra kai kurių programų arba jos pranyko iš srities [Visos programos].
Nustačius IPv6, televizorius negali prisijungti prie interneto.
Kartais naud. bel. LAN vaizdo transl. kok. būna prasta.
Belaidžio tinklo ryšio kokybė priklauso nuo atstumo arba kliūčių (pvz., sienų) tarp televizoriaus ir belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos
taško), aplinkos trukdžių ir belaidžio maršruto parinktuvo (prieigos taško) kokybės. Tokiu atveju naudokite laidinį interneto ryšį arba
išmėginkite 5 GHz dažnių juostą.
Atsižvelgiant į regioną / šalį, 5 GHz dažnių juosta gali būti nepalaikoma. Jei 5 GHz dažnių juosta yra nepalaikoma, televizorius prie belaidžio
maršrutizatoriaus (prieigos taško) gali prisijungti tik naudodamas 2,4 GHz dažnių juostą.
Nepav. pris. belaid. LAN ryšiu ar prastos rad. sign. pr. sąl.
Patikrinkite televizoriaus ir bevielio maršrutizatoriaus (prieigos taško) montavimo vietą. Signalo perdavimo sąlygas gali veikti toliau
išvardytos priežastys.
­ Šalia veikia kiti bevieliai įrenginiai, mikrobangos, fluorescencinės lempos ir kt.
­ Tarp bevielio maršrutizatoriaus (prieigos taško) ir televizoriaus yra grindys arba sienos.
Jei problema išliks net patikrinus minėtus variantus, pabandykite laidinį LAN ryšį.
Tel. negali pris. prie bev. mršr. par. (ar pr. tšk.) 5 GHz džn.
Kai funkcija [Wi­Fi Direct] yra [Įjungta], negalite prisijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo (arba prieigos taško) 5 GHz juostoje.
Funkcijoje [Wi­Fi Direct] nustatykite [Išjungta]. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Wi­Fi
Direct] → [Išjungta].
Prastas vaizdo internetu paslaugos vaizdas.
Kokybė priklauso nuo pradinio vaizdo, kurį teikia vaizdo turinio tiekėjas, ir nuo ryšio pralaidumo.
Tam tikras vaizdo int. pasl. turinys rod. nedet. vaizdu.
Vaizdo kokybė ir vaizdo dydis priklauso nuo transliavimo greičio ir turinio tiekėjų tiekimo.
Gera vaizdo int. pasl. turinio vaizdo kok., bet nėra garso.
Kokybė priklauso nuo pradinio turinio, kurį teikia vaizdo turinio tiekėjas, ir nuo ryšio pralaidumo.
Dėl vaizdo internetu paslaugos pobūdžio ne visi vaizdo įrašai būna su garsu.
Programos yra neprieinamos.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maršrutizatoriaus / modemo* LAN kabelis arba kintamosios srovės maitinimo laidas (el. tinklo laidas).
* Kad galėtumėte prisijungti prie interneto, maršruto parinktuvas / modemas turi būti nustatytas iš anksto. Maršruto parinktuvo / modemo
nuostatų teiraukitės savo interneto paslaugos teikėjo.
Pamėginkite naudotis programomis vėliau. Galbūt neveikia programos turinio teikėjo serveris.
Srityje [Programos] nėra kai kurių programų arba jos pranyko iš srities [Visos programos].
Parinkite punktą [Gamykliniai nustatymai], kad atkurtumėte gamyklinius televizoriaus nustatymus. Paspauskite mygtuką HOME, tada
pasirinkite [Nustatymai] → [Sistemos nustatymai] → [Pagrindinis diegimas] → [Gamykliniai nustatymai] → [Taip] → [Taip].
Nustačius IPv6, televizorius negali prisijungti prie interneto.
IPv6 gali būti neprieinamas, tokiu atveju išjunkite jį. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite diegimas] → [Įdiegti IPv6 ryšį] → [Ne].
159
[Nustatymai] → [Tinklas] → [IPv6
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
Namų tinklo požymiai
Televizorius negali prisijungti prie serverio.
Pasirodo praneš., kad televiz. negali prisijungti prie tinklo.
Serveris yra nepasiekiamas.
Nerod. kai kurie USB įr. ar serv. įr. daug. terpės failai.
Naud. vaizdo atk. įt. funkcija muz. failų perkl. negalima.
Wi­Fi Direct įrenginys neranda televizoriaus.
Televizorius negali prisijungti prie serverio.
Patikrinkite LAN kabelio jungtį arba belaidį ryšį su savo serveriu ir televizoriumi.
Patikrinkite, ar tinklas konfigūruotas pagal televizorių.
Pasirodo praneš., kad televiz. negali prisijungti prie tinklo.
Patikrinkite esamas tinklo nuostatas. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Tinklo diegimas] →
[Žiūrėti tinklo nustatymą ir būklę]. Patikrinkite tinklo jungtis ir (arba) paieškokite informacijos apie serverio prijungimą jo naudojimo
instrukcijoje, arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).
Perkonfigūruokite tinklo nustatymus, paspausdami mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Tinklo diegimas].
Jei LAN kabelis prijungtas prie aktyvaus serverio, o televizorius gavo IP adresą, patikrinkite savo serverio jungtis ir konfigūracijas.
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Tinklo diegimas] → [Žiūrėti tinklo nustatymą ir būklę].
Serveris yra nepasiekiamas.
Patikrinkite LAN kabelį / belaidį ryšį arba serverį. Galbūt televizorius prarado ryšį su serveriu.
Atlikite procedūrą [Serverio diagnostika] ir patikrinkite, ar laikmenų serveris tinkamai susisiekia su televizoriumi. Paspauskite mygtuką
HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [Namų tinklo diegimas] → [Serverio diagnostika].
Nerod. kai kurie USB įr. ar serv. įr. daug. terpės failai.
Neatpažintų failų negalima atkurti.
Prieinamų failų arba aplankų riba kataloge yra 1000, jei naudojama USB laikmena, ir 30000, jeigu naudojamas serveris. Šis apribojimas
apima neatpažintus failus ir tiesiog aplankus. Failai ir aplankai išdėstomi pagal laiko žymes. Ribą viršijančios nuotraukos, muzikos failai
arba aplankai nebus rodomi.
Naud. vaizdo atk. įt. funkcija muz. failų perkl. negalima.
Jei naudojama atvaizdavimo funkcija, kai kurios programos muzikos perklausos metu kartu rodo ir į kompiuterį iš anksto įkeltas nuotraukas.
Dėl iš anksto įkelto nuotraukų failo muzikos perklausa gali būti neįmanoma, tačiau, pakeitus failą, perklausa gali pavykti.
Wi­Fi Direct įrenginys neranda televizoriaus.
Funkcijoje [Wi­Fi Direct] nustatykite [Įjungta]. Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite Direct] → [Įjungta].
[Nustatymai] → [Tinklas] → [Wi­Fi
Jeigu televizorius nerandamas, nors [Wi­Fi Direct] yra [Įjungta], funkcijoje [Dažnių juostos nuostata] nustatykite [Auto (2,4 GHz juosta)].
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite [Nustatymai] → [Tinklas] → [„Wi­Fi Direct“ nustatymai] → paspauskite mygtuką
OPTIONS → [Dažnių juostos nuostata] → [Auto (2,4 GHz juosta)].
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
160
Nuotol. vald. pultelio pož.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.
Paspauskite televizoriaus mygtuką, kad nustatytumėte, ar problema susijusi su nuotolinio valdymo pultu, ar ne.
Patikrinkite, ar kiekvienos baterijos padėtis atitinka teigiamą (+) ir neigiamą (­) simbolius baterijų skyriuje.
Baterija gali būti beveik išsekusi. Pakeiskite baterijas naujomis.
Kaip įdėti baterijas, išsamiau skaitykite su šiuo televizoriumi pateiktoje naudojimo instrukcijoje.
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo jutiklį, esantį televizoriaus priekyje.
Pašalinkite iš nuotolinio valdymo jutiklio zonos bet kokias kliūtis.
Nuotolinį valdymą gali trikdyti fluorescencinės lempos, pabandykite išjungti visas galimas fluorescencines lempas.
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
161
Ekrano atvaizdavimo problemos
Kokio tipo prietaisus galima jungti norint naudoti funkciją Ekrano atvaizdavimas?
Televizorius negali prisijungti prie „Miracast“ įrenginio.
Kartais nutrūksta vaizdas arba garsas.
Nepavyko paleisti kai kurio mokamo turinio.
Ekrano atvaizdavimas neveikia arba įrenginys, suderinamas su ekrano atvaizdavimo funkcija, neranda televizoriaus.
Kokio tipo prietaisus galima jungti norint naudoti funkciją Ekrano atvaizdavimas?
Galima prijungti su Sony Ekrano atvaizdavimo funkcija suderinamus įrenginius (pvz., kai kurių modelių „Xperia“ įrenginius). Ekrano atvaizdavimo funkcija veikia naudodama technologiją „Miracast“, todėl galima prijungti su „Miracast“ suderinamus įrenginius.
Televizorius negali prisijungti prie „Miracast“ įrenginio.
Jei prijungti „Miracast“ įrenginio (pvz., AK) nepavyksta, paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite atvaizdavimas], kad būtų parodytas ekrano atvaizdavimo funkcijos budėjimo langas.
[Įvestys] → [Ekrano
Kartais nutrūksta vaizdas arba garsas.
Radijo bangas skleidžiantys įrenginiai, pvz., kiti belaidžio LAN įrenginiai arba mikrobangų krosnelės, gali sąveikauti su belaidį LAN
naudojančia ekrano atvaizdavimo funkcija. Laikykite televizorių arba Sony su Ekrano atvaizdavimu derančius įtaisus (pvz., kai kuriuos
„Xperia“ modelius) atokiai nuo tokių įrenginių arba, jei įmanoma, juos išjunkite.
Ryšio greitis gali keistis priklausomai nuo atstumo arba kliūčių tarp įrenginių, įrenginio konfigūracijos, radijo bangų būklės, linijos užimtumo
arba naudojamo įrenginio. Dėl radijo bangų būklės ryšys gali nutrūkti.
Nepavyko paleisti kai kurio mokamo turinio.
Šaltinio įrenginys turi atitikti HDCP (didelio srauto skaitmeninio turinio apsaugos) 2.0 / 2.1 / 2.2 standartus. Kai naudojamas šaltinio
įrenginys, neatitinkantis HDCP 2.0 / 2.1 / 2.2 standartų, gali nepavykti matyti kai kurio mokamo turinio.
Ekrano atvaizdavimas neveikia arba įrenginys, suderinamas su ekrano atvaizdavimo funkcija, neranda
televizoriaus.
Jei naudodami kitą įrenginį naudojate ekrano atvaizdavimą, pirmiausia išjunkite ekrano atvaizdavimą ir bandykite dar kartą.
Jei jūsų įrenginys nepalaiko 5GHz, o jūs nustatysite nuostatos [Dažnių juostos nuostata] parinktį [Auto (5 GHz juosta)], pamėginkite ją
pakeisti į [Auto].
Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite langas, tada pamėginkite iš naujo.
[Įvestys] → [Ekrano atvaizdavimas], kad būtų parodytas Ekrano atvaizdavimo parengties
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
162
TV SideView požymiai
Kai nustatyta parametro [Nuotolinis paleidimas] vertė [Įjungta], televizoriaus nepavyks įjungti ir valdyti naudojantis programa TV SideView.
Televizorius nerodomas programos „TV SideView“ ekrane. Televizoriaus nepavyksta užregistruoti programoje „TV SideView“.
Kai nustatyta parametro [Nuotolinis paleidimas] vertė [Įjungta], televizoriaus nepavyks įjungti ir valdyti
naudojantis programa TV SideView.
Šalia padėjus radijo bangų trukdžius sukeliančius įrenginius (mikrobangų krosneles, belaidžius telefonus ir t. t.), funkcija „TV SideView“ gali
neveikti. Tokiu atveju šiuos įrenginius laikykite atokiau nuo belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško) ar televizoriaus arba juos išjunkite.
Toliau nurodytais atvejais funkcija „TV SideView“ gali neveikti. Įjunkite televizorių ir iš naujo prijunkite prie belaidžio maršrutizatoriaus
(prieigos taško).
­ Televizoriui veikiant budėjimo režimu, įjunkite / išjunkite belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško) maitinimą
­ Televizoriui veikiant budėjimo režimu, atstatykite belaidį maršrutizatorių (prieigos tašką)
­ Televizoriui veikiant budėjimo režimu, pakeiskite belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško) kanalą
Funkcija TV SideView gali neveikti su verslui skirtais belaidžiais maršrutizatoriais (prieigos taškais), kuriuos reikia kartkartėmis prijungti iš
naujo.
Priklausomai nuo belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško) nuostatų (pvz., „Multi SSID“ ir energijos taupymo režimas), funkcija „TV
SideView“ gali neveikti.
Jei programai „TV SideView“ prijungti prie televizoriaus naudojamas ryšys „Wi­Fi Direct“, atsižvelgiant į išmanųjį telefoną / planšetinį
kompiuterį, gali nepavykti įjungti budėjimo režimu veikiančio televizoriaus.
Televizorius turi veikti maitinimo arba budėjimo režimu. Neišjunkite televizoriaus atjungdami jo KS maitinimo kabelį.
Patikrinkite, ar televizoriui buvo nustatytos šios funkcijos.
Kai belaidis maršrutizatorius (prieigos taškas) ir televizorius jungiamas per belaidį LAN
­ Naudojamas televizoriaus su vidiniu belaidžiu LAN modelis
­ Nustatyta srities [Tinklas] parametro [Integruotas Wi­Fi] vertė [Įjungta]
­ Nustatyta srities [Tinklas] skilties [Namų tinklo diegimas] punkto [Nuotolinis paleidimas] vertė [Įjungta]
­ Televizorius yra prijungtas prie belaidžio maršrutizatoriaus (prieigos taško)
Kai belaidis maršrutizatorius (prieigos taškas) ir televizorius jungiamas per laidinį LAN
­ Nustatyta srities [Tinklas] skilties [Namų tinklo diegimas] punkto [Nuotolinis paleidimas] vertė [Įjungta]
Televizorius nerodomas programos „TV SideView“ ekrane. Televizoriaus nepavyksta užregistruoti programoje
„TV SideView“.
Įsitikinkite, ar televizorius yra įjungtas.
Įsitikinkite, ar televizorius ir išmanusis telefonas / planšetinis kompiuteris yra prijungti prie to paties namų tinklo.
(Tačiau, kai jungiate naudodami „Wi­Fi Direct“, namų tinklo ryšys nereikalingas.)
Gali būti pasiektas didžiausias registruojamųjų įrenginių skaičius. Pašalinkite nereikalingus užregistruotus įrenginius prieš registruodami kitą
išmanųjį telefoną / planšetinį kompiuterį.
Išsamesnės informacijos žr. šioje svetainėje:
http://info.tvsideview.sony.net/faq/
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
163
Nuotraukų bendrinimo požymiai
Palaikomas nuotraukų formatas
Palaikomas nuotraukų formatas
Palaikomi tiktai jpeg failai.
Maksimalus nuotraukų dydis yra 16384 × 16384.
Minimalus nuotraukų dydis yra 16 × 16.
Panoraminis slinkimas nepalaikomas.
Maksimalus nuotraukos failo dydis – 10 Mb.
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
164
Notes
Šis vadovas yra supaprastinta į TV įdiegto „i­Manual„ versija. Jei reikia daugiau informacijos, žr. šį „i­Manual„.
Patikros informacija yra bendrai taikoma visiems modeliams / regionams / šalims; todėl kai kurie aprašymai gali būti skirti ne jūsų
televizoriui.
Puslapio viršus | Trikčių šalinimas
165
Kaip naudotis žymėmis
Dažnai žiūrimus šios instrukcijos puslapius galite įrašyti. Naudokitės ekrano apačioje rodomais spalvotais mygtukais.
Puslapio įrašymas
Puslapyje, kurį pageidaujate pažymėti, paspauskite geltoną mygtuką, prie kurio ekrano apačioje nurodyta funkcija [Pridėti žymę].
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
mygtuką, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite, kad pažymėtumėte geltoną
Pažymėto puslapio atvėrimas
Paspauskite žalią mygtuką, prie kurio ekrano apačioje nurodyta funkcija [Rodyti žymę], kad atvertumėte žymių sąrašą. (Kai naudojate
jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
), braukite per jutiklinę planšetę, kad pažymėtumėte žalią
mygtuką, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.) Pasirinkite pageidaujamą pavadinimą.
Grįžimas į ankstesnį langą
Paspauskite mygtuką RETURN.
Žymės šalinimas
Pažymėtame puslapyje paspauskite geltoną mygtuką, prie kurio ekrano apačioje nurodyta funkcija [Pašalinti žymę].
(Kai naudojate jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą, paspauskite valdymo juostą (
mygtuką, tada paspauskite jutiklinę planšetę, kad pasirinktumėte.)
), braukite, kad pažymėtumėte geltoną
Puslapio viršus
166
Download PDF