Sony | KDL-40R470A | Sony KDL-40R470A Naudojimo instrukcijos

4-458-528-31(1)
LCD televizoriai
Eksploatacijos instrukcijos
Paleidimo vadovas
Televizoriaus žiūrėjimas
Pasirinktinės įrangos naudojimas
Meniu funkcijų naudojimas
Papildoma informacija
KDL-46R473A / 46R470A
KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A
KDL-32R424A / 32R423A / 32R421A / 32R420A
Įvadas
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“
gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai
perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį
ateičiai.
Informacija apie prekės
ženklą
•
•
Pastabos dėl skaitmeninės
televizijos veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 ir H.264/
MPEG-4 AVC) skaitmeniniai antžeminiai
signalai, arba ten, kur yra prieiga prie
suderinamos DVB-C (MPEG-2 ir H.264/
MPEG-4 AVC) kabelinės televizijos
paslaugų. Pasiteiraukite vietinio
pardavėjo, ar savo gyvenamojoje
vietoje galėsite priimti DVB-T/DVB-T2*
signalą, arba paklauskite savo kabelinės
televizijos tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės
televizijos paslauga tinka integruotam
veikimui su šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2*
ir DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2*
skaitmeninėms antžeminėms ir DVB-C
skaitmeninėms kabelinėms
transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali
nebūti tam tikrų skaitmeninės
televizijos funkcijų, o DVB-C kabelinė
paslauga, teikiama kai kurių tiekėjų, gali
veikti netinkamai.
Šio gaminio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonija, arba
gaminys yra pagamintas pagal Sony
Corporation užsakymą. Norėdami
sužinoti dėl gaminio atitikties,
pagrįstos Europos Sąjungos teisės
aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir
garantinio aptarnavimo atveju
kreipkitės adresu, nurodytu
atskiruose aptarnavimo arba
garantijos dokumentuose.
~
• Jei nenurodyta kitaip, šioje
instrukcijoje pateiktos
KDL-40R474A iliustracijos.
* KDL-46R470A / 40R471A /
40R470A / 32R421A / 32R420A
modelio televizoriai negali priimti
DVB-T2 tipo transliacijų.
DVB-T2 tipo transliacijas gali
priimti KDL-46R473A / 40R474A /
40R473A / 32R424A / 32R423A
modelio televizoriai.
2 LT
•
•
•
•
yra registruotasis „DVB Project“
prekės ženklas.
HDMI, HDMI logotipas ir „HighDefinition Multimedia Interface“ yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“
licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
„BRAVIA“ ir
yra „Sony“
korporacijos prekių ženklai.
MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir
„MHL Logo“ yra prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „MHL Licensing, LLC“.
Pagaminta pagal „DTS Licensing
Limited“ licenciją. Norėdami gauti
informacijos apie pasaulinius patentus
ir prekių ženklus, apsilankykite adresu
www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) „DTS Licensing Limited“ ir „DTS, Inc.
2012“.
Identifikacinės etiketės
vieta
Žymos modelio numeris, pagaminimo
data (mėnuo / metai) ir energijos
sąnaudų klasė (pagal galiojančius saugos
reikalavimus) yra užpakalinėje
televizoriaus ar pakuotės dalyje.
Rekomenduojama nustatyti
funkcijos „Automat. paslaugų
atnaujinimas“ parinktį
„Įjungta“, kad naujos
skaitmeninės paslaugos būtų
įtraukiamos automatiškai,
vos tik bus pradėtos teikti.
Pasirinkite „Nustatymai“ t „Kanalo
nustatymas“ t „Skaitmen. TV sąranka“
t „Techninė sąranka“ t „Automat.
paslaugų atnaujinimas“.
z
• Jei nustatoma „Automat. paslaugų
atnaujinimas“ parinktis „Išjungta“, apie
naujas skaitmenines paslaugas
informuojama pranešimu ekrane,
tačiau paslaugos automatiškai
neįtraukiamos. Galimybė naudotis šia
funkcija priklauso nuo regiono ar šalies.
Jei jos nėra, naujas paslaugas įtraukite
naudodamiesi funkcija „Skaitmeninis
automatinis suderinimas“.
Turinys
Paleidimo vadovas
Saugos informacija .................................................................................................................... 9
Atsargumo priemonės ............................................................................................................. 10
Nuotolinio valdymo apžvalga................................................................................................. 12
Televizoriaus mygtukų ir indikatorių apžvalga .................................................................... 14
Televizoriaus žiūrėjimas
Televizoriaus žiūrėjimas.......................................................................................................... 15
Skaitmeninių elektroninių programų gido (EPG) naudojimas
................................... 17
Naudojimasis sąrašu „Skaitm. prog. Sąrašas“
............................................................. 18
Pasirinktinės įrangos naudojimas
Pasirinktinės įrangos prijungimas.......................................................................................... 20
Vaizdų iš prijungtos įrangos peržiūra .................................................................................... 21
Failų „Fotografijos / Muzika / Vaizdas“ atkūrimas per USB.................................................. 22
Nuotraukų rėmelis ................................................................................................................... 25
BRAVIA Sync naudojimas su „BRAVIA Sync“ valdymas funkcija ......................................... 26
Meniu funkcijų naudojimas
Televizoriaus meniu naršymas ............................................................................................... 28
Nustatymai ............................................................................................................................... 29
Papildoma informacija
Priedų montavimas (prie sienos tvirtinamas laikiklis).......................................................... 40
Techniniai duomenys............................................................................................................... 41
Trikčių šalinimas ...................................................................................................................... 43
: tik skaitmeniniams kanalams
• Perskaitykite prieš pradėdami naudoti televizorių „Saugos informacija“ (9 puslapis). Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
3 LT
Paleidimo vadovas
1. Priedų
tikrinimas
2. Stovo
pritvirtinimas
Stovas (1)
~
Stovo tvirtinimo varžtai (M5 × 16) (2)
• Siekdami geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną
nuo tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės
spindulių.
Tvirtinimo dalys, skirtos prie sienos
tvirtinamas laikiklis (2)
(tik KDL-46R473A/46R470A)
Tvirtinimo dalių tvirtinimo varžtai
(M4 × 8) (2)
(tik KDL-46R473A/46R470A)
Vadovaukitės televizoriaus pastatymo ant stovo
instrukcijomis.
1
Norėdami tinkamai pritvirtinti tam tikrų
modelių televizorius, vadovaukitės
komplekte esančiu stovo informaciniu
lapeliu.
2
Paguldykite televizorių ekranu žemyn ant
lygaus ir stabilaus paviršiaus, uždengto
storu ir švelniu audiniu.
3
Televizorių prie stovo pritvirtinkite
naudodami komplekte esančius varžtus.
Nuotolinio valdymo pultelis RM-ED054 (1)
AAA dydžio baterijos (2)
x Norėdami įdėti baterijas
Norėdami atidaryti,
paspauskite
Storas ir švelnus audinys
~
• Dėdami baterijas laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų
baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam
tikruose regionuose gali būti baterijų utilizavimo
taisyklės. Teiraukitės savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pulteliu.
Nemėtykite ir nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos
šaltinio, tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje
arba drėgname kambaryje.
~
• Būkite atsargūs, kad tvirtindami stovą
netrinktelėtumėte jo į paviršiaus kraštą.
~
• Tvirtindami stovą laikykite jį viena ranka, kad
nenukristų.
~
• Nespauskite LCD ekrano ar rėmo aplink jį.
4 LT
3. Antenos /
kabelio / vaizdo
magnetofono /
DVD įrašymo
įrangos
prijungimas
Tik antenos / kabelio prijungimas
Antžeminės televizijos
signalas arba kabelis
Bendraašis kabelis
Antenos / kabelio / VCR / DVD leistuvo
prijungimas SCART jungtimi
Bendraašis kabelis
Antžeminės
televizijos signalas
arba kabelis
SCART laidas
Bendraašis kabelis
VCR / DVD leistuvas
(Tęsinys kitame puslapyje)
5 LT
Paleidimo vadovas
• Šis televizorius yra labai sunkus, todėl ant storo ir
švelnaus audinio jį užkelti turi du arba daugiau
žmonių.
• Jei naudojate elektrinį atsuktuvą, nustatykite
maždaug 1,5 N·m {15 kgf·cm} priveržimo sukimo
momentą.
• Tvirtai priveržkite tris komplekte esančius varžtus,
antraip televizorius gali nukristi.
• Varžtus tvirtai veržkite tinkamu atsuktuvu, kad
nesugadintumėte varžto galvutės.
• Tvirtindami stovą patraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš montavimo vietos.
• Norėdami nuimti stovą, atvirkščia tvarka atlikite
pritvirtinimo procedūrą. Neišsukite jokių varžtų,
išskyrus tuos, kuriuos įsukote pritvirtindami stovą.
Neįjunkite televizoriaus, jei jo LCD ekranas nukreiptas
žemyn, kad išvengtumėte netolygaus vaizdo.
Antenos / kabelio /VCR / DVD grotuvo
prijungimas HDMI jungtimi
4. Televizoriaus
apsauga nuo
nuvirtimo
Bendraašis
kabelis
Antžeminės
televizijos signalas
arba kabelis
HDMI kabelis
Bendraašis kabelis
VCR / DVD leistuvas
1
Į televizoriaus stovą įsukite medvaržtį (4 mm
skersmens, nėra komplekte).
2
Įsukite varžtą (M4, nėra komplekte) į angą
televizoriuje.
3
Suriškite medvaržtį ir varžtą tvirta virvele
(nėra komplekte).
Atsuktuvu sukamų M4 varžtų ilgis skiriasi
atsižvelgiant į virvelės skersmenį. Žr. tolesnę
iliustraciją.
6–8 mm
Varžtas M4
Televizorius Virvė arba grandinė
z
• Televizoriui pritvirtinti naudojamas pasirinktinis
„Sony“ diržų rinkinys. Jį galite įsigyti artimiausiame
„Sony“ techninės priežiūros centre. Su savimi turėkite
televizoriaus modelio pavadinimą.
6 LT
5. Kalbos, šalies /
regiono ir vietos
pasirinkimas
Mygtukais F/f pasirinkite meniu
ekranuose rodomą kalbą, tada
paspauskite .
4
Norėdami pasirinkti šalį / regioną, kuriame
televizorius bus naudojamas, vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Jei jūsų šalies ar regiono, kurį norite pasirinkti
televizoriuje, sąraše nėra, pasirinkite „-“.
5
Norėdami nustatyti PIN kodą, vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
z
• Galima naudoti bet kokį PIN kodą, išskyrus 0000.
Jei vėliau norėsite pakeisti PIN kodą, žiūrėkite
36 psl.
6
Norėdami pasirinkti vietos, kurioje
televizorius bus naudojamas, tipą,
vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Ši parinktis parenka Pradinis vaizdo režimas,
tinkamą tipiniam šios aplinkos apšvietimui.
3, 4, 5, 6
1
Prijunkite televizorių prie elektros lizdo
(220–240 V KS, 50 Hz).
2
Televizoriaus šone paspauskite "/1.
Nustačius parduotuvės režimą, kai kurie
nustatymai bus periodiškai atkuriami norint
naudoti parduotuvėje.
Kai televizorius veikia parengties režimu ("/1
(maitinimo / parengties režimo) indikatorius,
esantis priekinėje televizoriaus dalyje, yra
raudonas), televizorių įjunkite paspausdami
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką "/1.
Kai pirmąkart įjungsite televizorių, ekrane
pasirodys „Kalba/Language meniu“.
~
• Kai įjungsite televizorių, maitinimo indikatorius
švies žaliai.
7 LT
Paleidimo vadovas
3
6. Televizoriaus
Automatinis
suderinimas
Jei nenorite keisti televizoriuje išsaugotų
kanalų eiliškumo, paspaudę mygtuką HOME,
pereikite prie kito žingsnio.
~
• Jei aptinkamas tik skaitmeninis kanalas, šis
žingsnis gali būti nerodomas.
4
Nustatykite esamą dieną ir laiką.
~
1
• Šis žingsnis rodomas tik tada, jeigu laiko
informacijos neteikia skaitmeninis transliuotojas.
Spauskite F/f transliacijos tipui pasirinkti,
po to spauskite .
Ekrane pasirodys pranešimas „Diegimas
baigtas“. Paspauskite .
Dabar televizoriuje nustatyti visi galimi kanalai.
z
• USB sistemos naujinimas
Naudodami USB atmintinę, galite atnaujinti
televizoriaus sistemą.
Daugiau informacijos rasite toliau nurodytoje
interneto svetainėje.
http://support.sony-europe.com/TV/
2
Mygtukais F/f pasirinkite „Antena“ arba
„Kabelis“ ir spauskite mygtuką .
Pasirinkite „Antena“, kad antžeminės
televizijos transliacijos signalus galėtumėte
priimti išorine antena. Pasirinkite „Kabelis“, jei
esate kabelinės televizijos abonentas,
nesinaudojantis išoriniu priedėliu.
Pasirinkus „Kabelis“, pasirodys paieškos tipo
pasirinkimo ekranas. Žiūrėkite „Norėdami
nustatyti televizorių kabelinei televizijai“
(8 psl.).
Tuomet televizorius pradės visų galimų
skaitmeninių ir analoginių kanalų paiešką. Tai
gali užtrukti, todėl, kol vyksta paieška,
nespauskite jokių televizoriaus ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukų.
x Norėdami nustatyti televizorių
kabelinei televizijai
1
„Greita kanalų paieška“: kanalai suderinami
pagal informaciją kabelinės televizijos
operatoriaus transliuojamame signale.
Rekomenduojama nustatymų „Dažnis“ ir
„Tinklo ID“ reikšmė yra „Auto“.
Ši parinktis rekomenduojama greitam
nustatymui, jei tą teikia kabelinės televizijos
operatorius.
Jei parinktis „Greita kanalų paieška“ nenustato
kanalų, naudokite toliau aprašytą „Pilna kanalų
paieška“ metodą.
„Pilna kanalų paieška“: suderinami ir
išsaugomi visi kanalai. Ši procedūra gali
užtrukti.
Ši parinktis rekomenduojama, kai „Greita
kanalų paieška“ metodo neteikia jūsų
kabelinės televizijos tiekėjas.
~
• Kai kuriose šalyse, norint priimti kabelinės
televizijos programas, vietoje „Kabelis“ gali tekti
pasirinkti „Antena“.
Jei pasirodys pranešimas, prašantis
patikrinti, ar antena prijungta
Nepavyko rasti nė vieno skaitmeninio ar
analoginio kanalo. Patikrinkite, ar tinkamai
prijungta antena / kabeliai, ir iš naujo pradėkite
automatinio suderinimo procedūrą,
paspausdami mygtuką .
3
Programų rūšiavimas: Pakeičia televizoriuje
išsaugotų kanalų eiliškumą.
1 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą, kurį
norite perkelti į kitą vietą, ir spauskite
mygtuką g.
2 Mygtukais F/f pasirinkite naują kanalo
vietą ir spauskite mygtuką .
8 LT
Mygtukais ir F/f pasirinkite „Greita
kanalų paieška“ arba „Pilna kanalų paieška“
ir spauskite mygtuką .
2
Paspausdami f, pasirinkite „Pradėti“.
Televizorius pradės kanalų paiešką.
Nespauskite jokių televizoriaus ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukų.
~
• Kai kurie kabelinės televizijos tiekėjai neteikia „Greita
kanalų paieška“. Jei, atlikus „Greita kanalų paieška“,
kanalų rasti nepavyko, atlikite „Pilna kanalų paieška“.
Saugos
informacija
• Keldami televizorių, tvirtai laikykite jį už
apačios.
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip
nurodyta, kad išvengtumėte bet kokio
gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
–
–
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal
šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet
kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir
(arba) sužalojimų pavojaus.
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia
lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
• Uždėkite televizorių ant stabilaus
lygaus paviršiaus.
• Montuoti ant sienos turi tiktai
kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai
rekomenduojama naudoti „Sony“
priedus.
• Prie televizoriaus tvirtindami tvirtinimo
kabliukus, būtinai naudokite sraigtus,
kuriuos gavote su prie sienos
tvirtinamu laikikliu. Komplekte esantys
varžtai yra tokie, kaip parodyta
iliustracijoje, matuojant nuo
montavimo kablio tvirtinimo
paviršiaus. Sraigtų skersmuo ir ilgis
skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį. Naudojant ne pateiktus,
o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali
nukristi ir t. t.
32, 40 TV: 6,5 ~ 10 mm
46 TV: 8 ~ 12 mm
Varžtas
32, 40 TV: M4
46 TV: M6
Tvirtinimo kabliukas
Kabliuko tvirtinimas prie
užpakalinės televizoriaus
pusės
Gabenimas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite
visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia
dviejų arba trijų žmonių.
• Kai pernešate televizorių rankomis,
laikykite jį, kaip parodyta iliustracijoje.
Nespauskite LCD ekrano ar rėmo aplink
jį.
KDL-32R424A/32R423A/32R421A/
32R420A
–
Korpusą laikykite už apačios ir
nelieskite jo priekinės dalies.
–
• Gabenamą televizorių saugokite nuo
kratymo ir per didelės vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba
kraustantis, supakuokite į originalią
dėžę ir pakavimo medžiagą.
–
Vėdinimas
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir
nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip
parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį,
kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
Sumontuotas ant sienos
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink
televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink
televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir
apsaugoti nuo dulkių ir purvo
kaupimosi:
– Neguldykite televizoriaus plokščiai,
nemontuokite apversto, apsukto ar
šonu.
– Nestatykite televizoriaus ant
lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
– Neuždenkite televizoriaus audiniu,
pvz., užuolaidomis, arba tokiais
daiktais kaip laikraščiai ir pan.
– Nemontuokite televizoriaus taip,
kaip parodyta iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
–
–
Naudokite tik „Sony“ pateiktą
maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo
lizdą.
Televizorių naudokite tik su
220–240 V kintamąja elektros srove.
Tiesdami kabelius savo pačių
saugumui ištraukite maitinimo laidą
ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už
kabelių.
Atjunkite maitinimo laidą iš
maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį
judindami.
Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo
karščio šaltinių.
Reguliariai ištraukite maitinimo
kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo
izoliacija, dėl to gali kilti gaisras.
Pastabos
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido
su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug
nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba
sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko
sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo
netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį
kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio
kištukinio maitinimo lizdo.
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite
televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius
gali sugesti arba sukelti gaisrą, elektros
smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje),
pajūryje, laive ar kitoje vandens
transporto priemonėje, automobilyje,
medicinos įstaigose, nestabiliose
vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios
pirties ar šilto baseino persirengimo
kambaryje, jį gali pažeisti ore esanti
siera ir pan.
Valymas
Nepurkškite vandens ar valymo
priemonės tiesiogiai ant televizoriaus.
Skystis gali nutekėti į ekrano apačią arba
ant išorinių dalių, patekti į vidų ir sukelti
gedimą.
Siena
KDL-46R473A/46R470A/40R474A/
40R473A/40R471A/40R470A
(Tęsinys kitame puslapyje)
9 LT
Aplinka:
Jei kyla tokių problemų...
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin
daug dulkių; kuriose gali į vidų patekti
vabzdžių; kuriose televizorių gali
paveikti mechaninė vibracija; šalia
degių objektų (žvakių ir kt.). Televizorių
reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių
skysčių, ant jo negalima statyti jokių
daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių
ar oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
Nedelsdami išjunkite televizorių ir
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, jei
atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Situacija:
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant
nuimtam korpusui, nesinaudokite su
gamintojo nerekomenduojamais
priedais. Atjunkite televizorių iš
maitinimo lizdo ir nuo antenos
perkūnijos metu.
• Nestatykite televizoriaus taip, kad
išsikištų į atvirą erdvę. Į televizorių
atsitrenkę žmonės gali susižeisti, o
atsimušę daiktai gali pažeisti
televizorių.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano
stiklas gali sudūžti nuo smūgio ir sukelti
rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius,
nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite,
rizikuojate patirti elektros smūgį.
• Saugokite LCD ekraną nuo stiprių
smūgių ir sukrėtimų. Ekrano stiklas gali
sutrūkinėti ar subyrėti ir sužeisti.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“
aptarnavimo centrą, kad televizorių
patikrintų kvalifikuoti techninės
priežiūros specialistai.
Kai:
–
–
–
–
Pažeistas maitinimo laidas.
Prastai tinka maitinimo lizdas.
Televizorius sugedo, nes buvo
numestas, sutrenktas arba į jį kas nors
buvo mesta.
Per korpuso angas į vidų pateko
skysčio ar koks kietas daiktas.
Įspėjimas
Kad ugnis
neišplistų, žvakes ir
kitokius atviros
ugnies šaltinius
visada laikykite
atokiai nuo šio
gaminio.
Atsargumo
priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje
šviesoje, nes žiūrint televizorių silpnoje
šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis
nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD)
ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas
naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar
net daugiau vaizdo taškų, tačiau LCD
ekrane nuolat gali pasirodyti juodų
taškelių arba ryškių šviesos taškelių
(raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne
gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio
filtro, nedėkite ant šio televizoriaus
jokių daiktų. Vaizdas gali tapti
netolygus arba galite netgi sugadinti
LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje
vietoje, vaizdas gali tapti „dėmėtas“
arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis
reiškinys išnyksta pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius
paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir
korpusas įšyla. Tai nėra gedimas.
• Skystųjų kristalų ekrane yra nedidelis
kiekis skystųjų kristalų. Šalindami
atliekas, vadovaukitės vietoje
galiojančiais potvarkiais ir taisyklėmis.
Televizoriaus ekrano
paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis
televizoriumi, aplinkos apsaugos ir
saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti
iš maitinimo tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių
neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo,
tad dabar ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo, kad išjungtumėte
televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi
funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada,
kai televizorius paliktas veikti
parengties režimu.
Informacija dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant
televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad vaikai jų
netyčia neprarytų.
10 LT
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo
ištraukite televizoriaus maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano
dangos nusidėvėjimo laikykitės šių
atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar
korpuso švelniai nubraukite drėgnu
audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite
jas minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu atskiestu švelniu valymo
tirpalu.
• Nepurkškite vandens ar valymo
priemonės tiesiogiai ant televizoriaus.
Skystis gali nutekėti į ekrano apačią
arba ant išorinių dalių ir sukelti gedimą.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio,
šveitimo miltelių arba lakaus tirpalo
(pvz., spirito, benzolo, tirpiklio arba
insekticido). Naudojant tokias
medžiagas arba esant ilgesniam
sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis galima pažeisti ekrano
paviršių ir korpuso medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti
rekomenduojama periodiškai išsiurbti
vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą
judinkite televizorių iš lėto, kad jis
nenukristų ar nenuslystų nuo savo
stalinio stovo.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba
įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius,
laikykite atokiai nuo televizoriaus.
Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas
ir (arba) triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo
įrodyta, kad atitinka EMC direktyvoje
nustatytus apribojimus, kai
naudojamas trumpesnis nei 3 metrų
signalo kabelis.
Perspėjimai dėl nuotolinio
valdymo pultelio priežiūros
• Dėdami baterijas laikykitės tinkamo
poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba
senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai
nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų
utilizavimo taisyklės. Teiraukitės savo
vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo
pulteliu. Nemėtykite ir nelipkite ant jo,
nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio
netoli šilumos šaltinio, tiesioginių
saulės spindulių veikiamoje vietoje
arba drėgname kambaryje.
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių
elektrinių ir
elektroninių
įrenginių
utilizavimas (ši
direktyva galioja
tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur
yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Teisingai utilizuodami šį produktą
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją
dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums
gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų
baterijų
utilizavimas (ši
direktyva galioja
tik Europos
Sąjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra
taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai
kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau
nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokias baterijas padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai
ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu
gaminio saugumo, veikimo arba
duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su
įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui. Kad
užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją,
prašome, perskaitykite skyrių apie tai,
kaip galima saugiai išimti bateriją iš
gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui
išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo
baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Apie LCD monitoriaus
temperatūrą
Ilgesnį laiką naudojant LCD monitorių,
skydelio aplinka įšyla. Palietę ranka, galite
jausti karštį.
ĮSPĖJIMAS
Baterijų negalima laikyti dideliame
karštyje, pavyzdžiui, saulėkaitoje, arti
ugnies ir pan.
11 LT
Nuotolinio valdymo apžvalga
1
/
– (įvesties pasirinkimas)
• Televizijos režimu: paspauskite, jei norite pamatyti įvesčių sąrašą.
• Teleteksto režimu: palieka dabartinį puslapį.
2 SYNC MENU
Paspauskite, kad būtų parodytas „BRAVIA Sync Menu“, tada įrenginio
pasirinkimas srityje pasirinkite prijungtą HDMI / MHL įrangą.
~
• „BRAVIA Sync valdymas“ („BRAVIA Sync“) galimas tik naudojantis
prijungta „Sony“ įranga, kuri turi „BRAVIA Sync“ ar „BRAVIA Theatre
Sync“ logotipą arba yra suderinama su „BRAVIA Sync“ valdymas
funkcija.
3 DIGITAL – Skaitmeninis režimas (15 psl.)
ANALOG – Analoginis režimas (15 psl.)
4 Skaičių mygtukai
• Televizijos režimu: parenka kanalus. Jei norite įjungti kanalą, kurio
numeris 10 arba didesnis, paeiliui paspauskite antrą ir trečią kanalo
numerio skaitmenis.
• Teletekstas režimu: įrašo trijų skaitmenų puslapio numerį.
5 / – Teletekstas (16 psl.)
6 Spalvoti mygtukai (16, 18 psl.)
7 GUIDE /
– EPG (Skaitmeninių elektroninių programų
gidas) (17 psl.)
8
F/f/G/g/
• Skaitmeniniu režimu: paspauskite , kad įtrauktumėte kanalą į
mėgstamų kanalų sąrašą arba kad šį sąrašą atvertumėte.
9 RETURN /
Grįžta į pirmiau rodyto meniu ekraną.
q; HOME (28 psl.)
qa 2 +/– – Garsumas
Reguliuoja garsumą.
qs BRAVIA Sync (26 psl.)
m / N / M / . / X / x / >: galite valdyti su „BRAVIA Sync“
suderinamą ir prie televizoriaus prijungtą įrangą.
qd "/1 – Televizoriaus parengties režimas
Įjungia arba išjungia televizorių, kai veikia pristabdymo režimas.
qf
– Ekrano režimas (16 psl.)
qg AUDIO
Perjungia garso režimą (31 psl.).
qh
– Subtitrų nustatymas
Paspauskite, kad pakeistumėte titrų kalbą (35 psl.) (tik skaitmeniniu ir
USB vaizdo režimu).
qj
/
– Informacija / Teletekstas rodymas
• Skaitmeniniu režimu: rodo trumpą informaciją apie šiuo metu
žiūrimą programą.
• Analoginiu režimu: rodo tokią informaciją kaip kanalo numeris ir
ekrano formatas.
• Teletekstas režimu (16 psl.): rodo paslėptą informaciją (pvz.,
galvosūkio atsakymus).
12 LT
qk OPTIONS
Paspauskite, jei norite pamatyti nuorodų į kai kuriuos nustatymų
meniu sąrašą. Rodomos parinktys gali skirtis, jos priklauso nuo
pasirinktos įvesties ir turinio.
ql
– Ankstesnis kanalas
Paspauskite, kad grįžtumėte į vėliausiai žiūrėtą (ilgiau nei 15
sekundžių) kanalą arba išorinę įvestį.
w; PROG +/–/
/
• Televizijos režimu: perjungia kitą (+) arba ankstesnį (-) kanalą.
• Teleteksto režimu (16 psl.): perjungia kitą ( ) arba ankstesnį (
puslapį.
)
wa % – Garso išjungimas
Paspauskite, kad nutildytumėte garsą. Paspauskite dar kartą, kad
atstatytumėte garsą.
z
• Skaičiaus 5, N, PROG + ir AUDIO mygtukai turi juntamus taškus.
Naudokite juntamus taškus kaip nuorodas, kai valdote televizorių.
13 LT
Televizoriaus mygtukų ir
indikatorių apžvalga
1
– Nuotolinio valdymo jutiklis
• Priima nuotolinio valdymo pulto
infraraudonųjų spindulių signalus.
• Neuždenkite jutiklio, tai gali turėti įtakos jo
veikimui.
2 "/1 – Maitinimo / parengties režimo
indikatorius
• Pradeda šviesti žaliai, kai išjungiamas vaizdas.
• Įsižiebia oranžine spalva, jeigu nustatytas
miego laikmatis arba televizorius veikia
nuotraukų rėmelio režimu. Jei nustačius
„įjungimo laikmatis“ televizorius veikia
parengties režimu, pradeda šviesti oranžine
spalva.
• Pradeda šviesti raudonai, kai televizorius veikia
parengties režimu.
• Pradeda šviesti žaliai, kai televizorius
įjungiamas.
3 "/1 – Maitinimas
Įjungia arba išjungia televizorių.
~
• Jei norite visiškai išjungti televizorių, ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
• Kai įjungsite televizorių, maitinimo indikatorius
švies žaliai.
14 LT
4 2 +/–/
/
Paspausdami reguliuokite garsumą arba
pasirinkite kanalą / išorinę įvestį. Spaudžiant
2 +/–, galima reguliuoti garsumą. Kai rodomas
kito / ankstesnio kanalo pasirinkimo ekranas,
spaudžiant CH/INPUT, galima pasirinkti kanalus.
Kai rodomas įvesties pasirinkimo ekranas,
spaudžiant CH/INPUT, galima pasirinkti išorinę
įvestį.
5 CH/INPUT
Perjungia kito / ankstesnio kanalo pasirinkimo,
įvesties pasirinkimo arba garsumo didinimo /
mažinimo ekraną.
6 Garsiakalbis
• Perduoda garso signalą.
Televizoriaus žiūrėjimas
Televizoriaus
žiūrėjimas
1
Televizoriaus šone paspauskite "/1, kad
įjungtumėte televizorių.
Kai televizorius veikia parengties režimu ("/1
(maitinimo / parengties režimo) indikatorius,
esantis priekinėje televizoriaus dalyje, yra
raudonas), televizorių įjunkite paspausdami
nuotolinio valdymo pultelio mygtuką "/1.
2
Paspausdami mygtuką DIGITAL/ANALOG,
galite perjungti skaitmeninį arba analoginį
režimus.
Galimi kanalai priklauso nuo režimo.
3
Norėdami pasirinkti televizijos kanalą,
spauskite skaičių mygtukus arba PROG +/–.
2
3
3
: Duomenų paslauga (transliacijos
programa)
: Radijo paslauga
: Koduota/prenumeruojama paslauga
: Galimos kelios garso kalbos
: Galimi subtitrai
: Galimi subtitrai žmonėms su klausos
negalia
: Programai rekomenduojamas minimalus
amžius (nuo 3 iki 18 metų)
: Užraktas nuo vaikų
: Skaitmeninių programų rakinimas
Papildomi veiksmai
Tikslas
Veiksmai
Derinti garsumą
Paspauskite mygtuką 2 +
(padidinti) / – (sumažinti).
Peržiūrėti Programų
sąrašą (tik
analoginiu režimu)
Paspauskite
. Mygtukais F/
f pasirinkite analoginį kanalą,
tada paspauskite mygtuką
.
(Tęsinys kitame puslapyje)
15 LT
Televizoriaus žiūrėjimas
Jei norite įjungti kanalą, kurio numeris 10 arba
didesnis, paeiliui paspauskite antrą ir trečią
kanalo numerio skaitmenis.
Jei norite įjungti skaitmeninį kanalą
naudodami Skaitmeninį elektroninį programų
gidą (EPG), žr. 17 psl.
Skaitmeniniu režimu
Trumpai pasirodys informacinis skydelis.
Skydelyje gali būti pavaizduotos šios
piktogramos.
x Kaip įjungti Teletekstas
Spauskite mygtuką /. Kiekvienąkart paspaudus
mygtuką /, ekranas keisis tokia tvarka:
Teletekstas t Teletekstas uždengia televizijos
vaizdą (mišrus režimas) t Teletekstas neveikia
(teletekstas išjungiamas)
Puslapius galite pasirinkti skaičių mygtukais arba
mygtukais / .
Norėdami atidengti paslėptą informaciją, spauskite
mygtuką .
x Jei norite rankiniu būdu pakeisti
ekrano formatą, kad jis atitiktų
transliuojamą vaizdą
Spaudykite mygtuką
ekrano formatą.
Padidintas*
Rodo standartines 4:3
transliacijas pridėdamas
imituojamą sumanaus
ekrano efektą. 4:3
vaizdas padidinamas,
kad užpildytų visą
ekraną.
z
• Jei teleteksto puslapio apačioje atsiranda keturi
spalvoti elementai, galimas „Fastext“ (greitasis
teletekstas). „Fastext“ (greitasis teletekstas) leidžia
greitai ir lengvai perjungti puslapius. Norėdami
perjungti puslapį, paspauskite atitinkamos spalvos
mygtuką.
Normalus
Tinkama proporcija rodo
standartines 4:3
transliacijas (pvz., ne
plačiaekranio
televizoriaus ekrane).
Scenos pasirinkimas režimas
Pasirinkus norimą scenos parinktį, pasirinktai
scenai automatiškai nustatoma optimali garso ir
vaizdo kokybė.
1
Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio
mygtuką OPTIONS.
2
Mygtukais F/f pasirinkite „Scenos
pasirinkimas“, tada paspauskite .
3
14:9*
Rodo proporcingas 14:9
transliacijas. Kaip
rezultatas, ekrane
matomos juodos
juostelės.
Pilnas
Padidina 4:3 vaizdą
horizontaliai, kad
užpildytų 16:9 ekraną.
Mygtukais F/f pasirinkite režimą ir
spauskite mygtuką .
„Auto“: pateikia optimalią vaizdo ir garso
kokybę, kuri yra automatiškai nustatoma pagal
įvesties šaltinį. Dėl prijungtos aparatūros
negali būti jokių efektų.
„Pagrindinis“: dabartiniai naudotojo
nustatymai.
„Muzika“: pateikia dinamiško ir aiškaus garso
efektus kaip tikrame koncerte.
„Kinas“: pateikia panašų į kino teatro vaizdą ir
dinamišką garsą.
„Žaidimas“: pateikia geriausią vaizdo ir garso
kokybę, kad žaisti būtų dar maloniau.
„Grafika“: pateikia aiškiai detalizuotas
nuotraukas, mažina nuovargį ilgai žiūrint į
ekraną.
„Sportas“: pateikia tikrovišką vaizdą su
erdviniu garsu, tarsi būtumėte stadione.
~
• Pasirinkę bet kurį scenos režimą, išskyrus „Auto“,
„Pagrindinis“, „Muzika“, „Žaidimas“ ir „Sportas“, vaizdo
meniu negalėsite pasirinkti vaizdo režimo – pirmiausia
turėsite panaikinti scenos pasirinkimą.
16 LT
, kol parinksite norimą
Mastelio keitimas*
Rodo proporcingas
sinemaskopines (pašto
dėžutės formato)
transliacijas.
Subtitrai*
Rodo sinemaskopines
(pašto dėžutės formato)
transliacijas su subtitrais.
* Viršutinės ir apatinės vaizdo dalių gali nesimatyti.
~
• Priklausomai nuo transliuojamo signalo, kai kurių
ekrano formatų gali būti neleidžiama pasirinkti.
• Kai kurie simboliai ir (arba) raidės, esančios ekrano
viršuje arba apačioje, gali būti nematomi režimu
„Padidintas“.
z
• Pasirinkdami „Mastelio keitimas“, „14:9“ arba
„Subtitrai“, galite reguliuoti vertikalią vaizdo padėtį.
Mygtukais F/f galite slinkti vaizdą aukštyn arba
žemyn (pvz., kad galėtumėte perskaityti subtitrus).
Skaitmeninių elektroninių programų
gido (EPG) naudojimas
*
1
Esant įjungtam skaitmeniniam režimui,
spauskite mygtuką GUIDE.
2
Atlikite norimus veiksmus, kaip parodyta
toliau esančioje lentelėje ar ekrane.
* Kai kuriose šalyse / regionuose šios funkcijos gali nebūti.
Tikslas
Veiksmai
Programos peržiūra
Spausdami mygtukus F/f/G/g pasirinkite programą arba įveskite
pageidaujamos programos numerį skaičių mygtukais ir paspauskite
Išjungti EPG
.
Paspauskite GUIDE.
~
• Jei programoms buvo nustatyti amžiaus apribojimai, pasirodys pranešimas, prašantis įrašyti PIN kodą. Išsamesnę
informaciją žr. skyriuje „Užraktas nuo vaikų“, 36 psl.
17 LT
Televizoriaus žiūrėjimas
Skaitmeninis elektroninis programų gidas (EPG)
Naudojimasis sąrašu „Skaitm.
prog. Sąrašas“
*
Funkcija „Adresynas“ leidžia nustatyti iki keturių mėgstamiausių programų
sąrašų.
1
Įjungę skaitmeninį režimą paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite
„Skaitm. prog. Sąrašas“ ir paspauskite G/g, kad pasirinktumėte
adresyną.
~
• Jei adresynas jau pasirinktas, tiesiog paspauskite
Skaitm. prog. Sąrašas
2
, kad jį atvertumėte.
Atlikite norimus veiksmus, kaip parodyta toliau esančioje lentelėje ar
ekrane.
* Kai kuriose šalyse / regionuose šios funkcijos gali nebūti.
Tikslas
Veiksmai
Pirmojo „Adresynas“ sudarymas
1 Paspauskite , kad pasirinktumėte „Taip“, arba paspauskite OPTIONS
ir pasirinkite „Įtraukti į adresyną“ skaitmeniniu režimu.
2 Paspausdami geltoną mygtuką, pasirinkite „Adresynas“.
3 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą, kurį norite pridėti, ir spauskite
mygtuką .
4 Mygtukais F/f pasirinkite vietą ir paspauskite , kad įrašytumėte.
5 Paspausdami mygtuką
RETURN, nustatyti baikite .
Žiūrėti kanalą
1 Mygtukais G/g pasirinkite adresyną.
2 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą ir spauskite mygtuką
.
Išjungti „Adresynas“ sąrašą
Paspauskite
Kanalų įtraukimas į taisomą
adresyną
1 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad pamatytumėte mėgstamų kanalų
sąranka, arba spauskite OPTIONS ir pasirinkite „Įtraukti į adresyną“
skaitmeniniu režimu.
2 Paspauskite geltoną mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą taisyti
adresyną.
3 Mygtukais F/f pasirinkite pageidaujamą įtraukti kanalą ir
paspauskite .
4 Mygtukais F/f pasirinkite vietą ir paspauskite , kad įrašytumėte.
Adresyne įrašytų kanalų
išdėstymo tvarkos keitimas
1 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atvertumėte mėgstamų kanalų
sąranka.
2 Paspauskite geltoną mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą taisyti
adresyną.
3 Paspauskite arba g, kad patektumėte į mėgstamų kanalų sąrašą.
4 Mygtukais F/f pasirinkite pageidaujamą perkelti kanalą ir
paspauskite .
5 Mygtukais F/f pasirinkite vietą ir paspauskite , kad įrašytumėte.
18 LT
RETURN.
Veiksmai
Kanalų šalinimas iš taisomo
Adresynas
1 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atvertumėte mėgstamų kanalų
sąranka.
2 Paspausdami geltoną mygtuką, pasirinkite norimą redaguoti
„Adresynas“ sąrašą.
3 Mygtukais g ir F/f pasirinkite pageidaujamą pašalinti kanalą ir
paspauskite .
4 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad pašalintumėte.
Iš dabartinio „Adresynas“ sąrašo
pašalinti visus kanalus
1 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atvertumėte mėgstamų kanalų
sąranka.
2 Paspausdami geltoną mygtuką, pasirinkite norimą redaguoti
mėgstamiausių sąrašą.
3 Paspauskite mėlyną mygtuką.
4 Mygtukais G/g pasirinkite „Taip“, tuomet spausdami mygtuką
patvirtinkite.
19 LT
Televizoriaus žiūrėjimas
Tikslas
Pasirinktinės įrangos naudojimas
Pasirinktinės įrangos prijungimas
Prie savo televizoriaus galite prijungti daug Pasirinktinės įrangos. Jungiamųjų kabelių komplekte nėra.
DVD leistuvas
AK (HDMI išvestis)
Diskų grotuvas „Blu-ray“
Ausinės /
„Hi-Fi“ garso
įranga
Skaitmeninė vaizdo kamera
Vaizdo žaidimų įranga /
DVC vaizdo kamera
„Hi-Fi“ garso įranga
su optine garso
įvestimi
Dekoderis
Vaizdo žaidimų įranga
DVD leistuvas
DVD leistuvas su
komponentine
išvestimi
Dekoderis
DVD leistuvas
VCR
Vaizdo kameros kortelė
MHL įrenginys
Skaitmeninė vaizdo kamera /
Skaitmeninė kamera / USB
laikmena
20 LT
Vaizdų iš
prijungtos įrangos
peržiūra
Įjunkite prijungtą įrangą ir atlikite vieną iš šių
veiksmų.
Automatiškai nustatytam VCR (8 psl.)
Analoginiu režimu skaičių mygtukais arba
PROG +/– pasirinkite norimą vaizdo kanalą.
Kitai prijungtai įrangai
AV1
Kad pamatytumėte prie D
prijungtos įrangos sąrašą.
AV2
Norint pamatyti prie E prijungtos
įrangos sąrašą.
Jei jungiate monoįrangą, junkite
prie
AV2 L lizdo.
Component
Norint pamatyti prie F prijungtos
įrangos sąrašą.
~
• Naudokite tik aprobuotus HDMI kabelius su HDMI
logotipu. Rekomenduojame naudoti „Sony“ HDMI
kabelį (didelės spartos).
• Naudokite tik aprobuotą MHL2 kabelį, ant kurio yra
MHL logotipas.
• Jei prijungta su HDMI valdymu suderinta įranga,
palaikomas ryšys su prijungta įranga. Norėdami
nustatyti šį ryšį, žiūrėkite 26 psl.
Norėdami
prijungti
Veiksmai
DIGITAL AUDIO Optinio garso kabelio naudojimas.
OUT (OPTICAL)
C
Sąlyginės
prieigos
modulis (CAM)
G
Skirta USB įrenginiui
Žr. 22 psl. puslapyje.
• Kai kuriose šalyse/regionuose CAM
neteikiamas. Paklauskite įgaliotojo
atstovo.
Simbolis ekrane Aprašymas
HDMI IN 1 HDMI IN 1 (ARC) arba HDMI IN 2/
(ARC) arba
MHL
HDMI IN 2/MHL Kad pamatytumėte prie A arba
H prijungtos įrangos sąrašą.
Iš prijungtos įrangos priimami
skaitmeniniai vaizdo ir garso
signalai.
Jei norite žiūrėti nuotraukas ar
ekrano vaizdus iš AK arba
skaitmeninės vaizdo kameros,
prijunkite prie lizdo HDMI IN 1
(ARC) arba HDMI IN 2/MHL.
Jei jungiate su technologija „Audio
Return Channel“ (ARC) suderinamą
skaitmeninę garso sistemą,
naudokite lizdą HDMI IN 1 (ARC).
Priešingu atveju reikia papildomai
prijungti prie lizdo DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL).
MHL („Mobile High-Definition
Link“) įrenginį prie lizdo HDMI IN 2/
MHL taip pat galite prijungti MHL
kabeliu.
Naudotis mokamomis paslaugomis.
Daugiau informacijos ieškokite CAM
komplekte esančioje instrukcijoje.
Išjunkite televizorių, kai įdedate arba
išimate CAM.
~
Ausinės arba
„Hi-Fi“ garso
įranga B
Sujunkite su garso kabeliu arba
ausinėmis. Televizoriaus garso galite
klausyti per savo stereofoninę
sistemą arba ausines.
Išorinių garsiakalbių garso lygis gali
būti keičiamas nuotolinio valdymo
pulto mygtukais.
USB I
Galite mėgautis fotografijos/
muzika/ vaizdas failais, išsaugotais
„Sony“ skaitmeniniame fotoaparate
arba vaizdo kameroje (22 psl.).
(Tęsinys kitame puslapyje)
21 LT
Pasirinktinės įrangos naudojimas
Paspaudę mygtuką
, pamatysite prijungtos
įrangos sąrašą. Mygtukais F/f pasirinkite
pageidaujamą įvesties šaltinį, tada paspauskite
mygtuką . (Jei paspaudus mygtukus F/f per dvi
sekundes neatliekami jokie veiksmai,
pasirenkamas paryškintas elementas.)
Simbolis ekrane Aprašymas
Papildomas veiksmas
Tikslas
Veiksmai
Grįžti į normalų
Paspauskite DIGITAL/ANALOG.
televizoriaus režimą
Failų „Fotografijos /
Muzika / Vaizdas“
atkūrimas per USB
Savo televizoriuje galite mėgautis „fotografijos/
muzika/ vaizdas“ failais, išsaugotais „Sony“
skaitmeniniame fotoaparate ar vaizdo kameroje,
per USB kabelį arba USB laikmenoje.
1
Prijunkite palaikomą USB įrenginį prie
televizoriaus.
2
3
Paspauskite mygtuką HOME.
Mygtukais F/f pasirinkite „Fotografijos“,
„Muzika“ arba „Vaizdas“ ir spauskite
mygtuką .
Pasirodys failų ir aplankų sąrašas.
4
Mygtukais F/f/G/g pasirinkite failą arba
aplanką ir spauskite mygtuką .
Pasirinkę aplanką, pasirinkite failą, tada
paspauskite mygtuką .
Prasidės atkūrimas.
~
• Naudojant „Fotografijos“ režimą, vaizdo kokybė gali
būti prasta, nes, atsižvelgiant į failą, nuotraukos gali
būti padidintos. Taip pat, atsižvelgiant į nuotraukos
dydį ir formatą, ji gali neužpildyti viso ekrano.
• Naudojant „Fotografijos“ režimą, kai kurių nuotraukų
rodymas gali užtrukti.
• Failų ir aplankų pavadinimuose palaikomas UTF-8
simbolių rinkinys.
• Kol televizorius skaito duomenis iš USB įrenginio,
laikykitės šių nurodymų:
– Neišjunkite televizoriaus.
– Neatjunkite USB kabelio.
– Neatjunkite USB įrenginio.
– Duomenys, esantys USB įrenginyje, gali būti
sugadinti.
• „Sony“ neatsako už jokią žalą ar duomenų praradimą
dėl prijungtų prietaisų ar televizoriaus gedimo.
• Kai prijungiate „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą,
nustatykite jo USB jungties režimą į „Auto“ arba „Mass
Storage“ (laikmena). Daugiau informacijos apie USB
jungties režimus ieškokite skaitmeninio fotoaparato
komplekte esančioje instrukcijoje.
• USB įrenginio failų sistema palaiko FAT16, FAT32 ir
NTFS.
• Atsižvelgiant į tikslius failo duomenis, kai kurie failai,
įskaitant koreguotus AK, gali būti neatkuriami, net jei
jų formatas ir palaikomas.
• Atnaujintos informacijos apie suderinamus USB
įrenginius ieškokite interneto svetainėje.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
22 LT
x Pagrindiniai veiksmai su Fotografijos /
Muzika / Vaizdas
Galite prijungtą USB įrenginį valdyti televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu.
Mygtukas
Aprašymas
m/M
Paspaudus peržiūros metu failas
pasukamas pirmyn arba atgal.
./>
Patenkama į ankstesnio / tolesnio failo
pradžią.
N
Pradedama peržiūra.
X
Pristabdoma peržiūra.
x
Nutraukiama peržiūra.
2
Atkūrimo metu paspauskite mygtuką
OPTIONS, tada mygtukais F/f pasirinkite
„Vaizdas“ ir spauskite mygtuką .
3
Mygtukais F/f/G/g pasirinkite punktą ir
spauskite mygtuką .
4
Mygtukais F/f/G/g pakeiskite nustatymą ir
spauskite mygtuką .
x Fotografijų atkūrimas per skaidrių
peržiūrą (Fotografija)
Nuotraukas galite žiūrėti kaip skaidrių peržiūrą.
Galima nustatyti „Skaidrių rodymo efektai“ ir
„Skaidrių rodymo greitis“.
1
x Atkūrimo parinkčių naudojimas
Fotografijos
„Skaidrių rodymo efektai“: parenka skaidrių
rodymo efektus.
„Skaidrių rodymo greitis“: parenka skaidrių
rodymo trukmę.
„Maišyti“: atkuria failą atsitiktine tvarka.
„Mastelio keitimas“: padidina vaizdą („1ד, „2ד
arba „4ד).
Žr. „Failų „Fotografijos / Muzika / Vaizdas“
atkūrimas per USB“ (22 psl.) puslapyje.
2
Miniatiūrų peržiūros režimu, kai rodoma
nuotrauka, paspauskite žalią mygtuką arba
mygtuką OPTIONS, tada mygtukais F/f
parinkite „Nuotraukų peržiūra“ ir spauskite
mygtuką .
Skaidrių peržiūros stabdymas
Paspauskite
RETURN arba HOME.
Muzika
„Atkūrimo tikslas“: parenka leisti visus failus arba
vieną pasirinktą failą.
„Maišyti“: atkuria failus atsitiktine tvarka.
„Garsiakalbiai“: parenka garsiakalbį (31 psl.).
Vaizdas
„Atkūrimo tikslas“: parenka leisti visus failus arba
vieną pasirinktą failą.
„Mastelio keitimas“*: padidina vaizdą („1ד, „2ד,
„4ד arba „kiek galima“).
„Garsiakalbiai“: parenka garsiakalbį (31 psl.).
Pagrindinis
„Kartoti“: kartoja failo atkūrimą.
„Rūšiuoti pagal“: keičia failų rikiavimo tvarką.
„Įrenginio pasirinkimas“: parenka USB įtaisą.
x Vaizdo nustatymas (vaizdo įrašai)
Galite nustatyti USB vaizdo kokybę.
1
Pasirinkite vaizdo failą.
Žr. „Failų „Fotografijos / Muzika / Vaizdas“
atkūrimas per USB“ (22 psl.) puslapyje.
(Tęsinys kitame puslapyje)
23 LT
Pasirinktinės įrangos naudojimas
Paspaudę spalvotus mygtukus, ekrane pamatysite
nuorodų į kai kurių nustatymų meniu sąrašą.
Rodomos parinktys gali skirtis, jos priklauso nuo
pasirinktos įvesties ir turinio.
Pasirinkite fotografiją.
USB vaizdo formatas
Plėtinys
Talpykla
Vaizdo kodekas
Xvid
MPEG1
.avi
AVI
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Garso kodekas
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2 kanalų) /
MPEG4 AAC (2 kanalų) /
MPEG4 HE-AAC (2 kanalų) /
Dolby Digital (2 kanalų) /
Dolby Digital Plus (2 kanalų) / WMA v8
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
Xvid
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
H.264 BP/MP/HP
.mp4
.mov
.3gp
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
MPEG1
PS
MPEG2 MP
MPEG2 MP
.ts
.m2ts
TS
VC-1
H.264 BP/MP/HP
USB muzikos formatas
Plėtinys
.mp3
Garso kodekas
MP3
.wma
WMA v8
USB fotografijų formatas
Plėtinys
.jpg, .jpeg
Vaizdo kodekas
JPEG
Atpažįstami DCF2.0 arba EXIF2.21.
~
• Pirmiau nurodytų failų formatų atkūrimo negarantuojame.
24 LT
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2 kanalų) /
MPEG4 AAC (2 kanalų) /
MPEG4 HE-AAC (2 kanalų) /
Dolby Digital (2 kanalų) /
Dolby Digital Plus (2 kanalų) /
WMA v8 / DTS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2 kanalų) /
Dolby Digital Plus (2 kanalų) / DTS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC /
Dolby Digital (2 kanalų) /
Dolby Digital Plus (2 kanalų) / DTS
Nuotraukų rėmelis
Vienu metu galite peržiūrėti nuotraukas, klausytis
muzikos arba matyti laikrodį ir kalendorių.
2 Foto rėmelių režimu paspauskite OPTIONS >
„Muzikos pasirinkimas“.
Paspauskite
, kad pasirinktumėte failą iš
miniatiūrų peržiūros.
3 Paspauskite HOME ir pasirinkite „Muzika“.
Leisdami muziką, paspauskite OPTIONS >
„Foto rėmelių režimas“, kad paleistumėte
„Nuotraukų rėmelis“ su pasirinkta muzika.
x Rodymo režimo pasirinkimas
Nuotraukų rėmelio rodymą galite pakeisti
pasirinkę „Rodymo režimas“ (36 psl.).
• Vaizdas ir laikrodis
Įjungti foto rėmelių režimą galima bet kuriuo iš
išvardytų būdų:
Galite įjungti rėmelį, pvz., vaizdą ir laikrodį, vaizdą
per visą ekraną arba laikrodį per visą ekraną.
Išsamesnės informacijos ieškokite 36 psl.
• Vaizdas per visą ekraną
Pasirinktinės įrangos naudojimas
1 Paspauskite HOME ir pasirinkite „Foto rėmelių
režimas“.
2 Paspauskite OPTIONS, jeigu leidžiate vaizdo /
muzikos failus.
• Laikrodis per visą ekraną
x Nuotraukos pasirinkimas
Pasirinkti nuotraukas iš USB atmintinės galima bet
kuriuo iš išvardytų būdų:
1 Paspauskite HOME ir pasirinkite „Nustatymai“,
tada „Sąranka“ > „Nuotraukų rėmelio
nustatymai“ > „Vaizdo pasirinkimas“.
Paspauskite
, kad pasirinktumėte failą iš
miniatiūrų peržiūros.
2 Foto rėmelių režimu paspauskite OPTIONS >
„Vaizdo pasirinkimas“. Paspauskite
, kad
pasirinktumėte failą iš miniatiūrų peržiūros.
3 Paspauskite HOME ir pasirinkite „Fotografijos“.
Peržiūrėdami nuotrauką, paspauskite
OPTIONS > „Foto rėmelių režimas“, kad
paleistumėte „Nuotraukų rėmelis“ su pasirinkta
nuotrauka.
x Muzikos pasirinkimas
Pasirinkti muziką iš USB atmintinės galima bet
kuriuo iš išvardytų būdų:
1 Paspauskite HOME ir pasirinkite „Nustatymai“,
tada „Sąranka“ > „Nuotraukų rėmelio
nustatymai“ > „Muzikos pasirinkimas“.
Paspauskite
, kad pasirinktumėte failą iš
miniatiūrų peržiūros.
x Laikrodžio rodymo režimo
pasirinkimas
Yra penki kalendoriaus rodymo režimai.
Kai parinktis „Rodymo režimas“ nustatyta kaip „Vaizdas
ir laikrodis“, galite nustatyti „Kalendorius“, „Analoginis
laikrodis“ arba „Skaitmeninis laikrodis“. Kai „Rodymo
režimas“ nustatytas kaip „Laikrodis per visą ekraną“,
galite nustatyti „Kalendorius“, „Kalendorius ir laikrodis“
arba „Laikrodis“. Išsamesnės informacijos ieškokite
36 psl.
• Kalendorius
• Analoginis laikrodis
• Skaitmeninis laikrodis
• Kalendorius ir laikrodis
• Laikrodis
x Trukmė
Siekiant tausoti energiją, foto rėmelių režimas
išsijungs po 24 valandų, kai televizoriaus
maitinimo išjungimas automatinis. Foto rėmelių
rėmelio režimu ilgiau nei 24 valandas, išjunkite šį
režimą bent vienai valandai, kad skydelis nebūtų
išdegintas.
(Tęsinys kitame puslapyje)
25 LT
Trukmės laikotarpį galima nustatyti pasirinkus
„Trukmė“ funkcijoje „Nuotraukų rėmelio
nustatymai“. Išsamesnės informacijos ieškokite
37 psl.
Kad skydelis nebūtų išdegintas, nuotraukų,
laikrodžio ir kalendoriaus padėtis automatiškai
keičiama kas valandą.
BRAVIA Sync
naudojimas su
„BRAVIA Sync“
valdymas funkcija
„BRAVIA Sync“ valdymas funkcija, naudodama
standartą HDMI CEC (angl. „Consumer Electronics
Control“ – plataus vartojimo elektronikos įrenginių
valdymas), televizoriui leidžia užmegzti ryšį su
prijungta įranga, kuri yra suderinama su šia
funkcija.
Pavyzdžiui, prijungę „Sony“ įrangą, suderinamą su
„BRAVIA Sync“ valdymas (per HDMI /MHL kabelius)
funkcija, visą įrangą galite valdyti vienu pulteliu.
Tinkamai prijunkite įrangą ir atlikite reikiamus
nustatymus.
„BRAVIA Sync“ valdymas
• Automatiškai išjungia prijungtą įrangą, kai
nuotolinio valdymo pultu perjungiate
televizorių į parengties režimą.
• Automatiškai įjungia televizorių ir perjungia
prijungtos įrangos įvestį, kai ši įranga pradeda
atkurti (išskyrus MHL režimą).
• Jei, esant įjungtam televizoriui, įjungiate garso
sistemą, garsas perjungiamas iš televizoriaus
garsiakalbių į garso sistemą.
• Reguliuoja prijungtos garso sistemos garsumą
(2 +/–) arba išjungia garsą (%).
• Televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu galite
valdyti prijungtą „Sony“ įrangą, turinčią BRAVIA
Sync logotipą.
Operacijas, kurias galima atlikti spaudžiant
„BRAVIA Sync“ mygtukus, žr. 12 psl.
– Informacijos apie galimą valdymą ieškokite įrangos
instrukcijoje.
• Nustačius televizoriaus nustatymo „BRAVIA Sync
valdymas“ parinktį „Įjungta“, taip pat
automatiškai nustatoma prijungtos įrangos
nustatymo „BRAVIA Sync valdymas“ parinktis
„Įjungta“.
26 LT
x Su „BRAVIA Sync“ valdymas funkcija
suderinamos įrangos prijungimas
Sujunkite suderinamą įrangą ir televizorių HDMI
kabeliu. Kai jungiate garso sistemą, sujunkite
televizoriaus DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) lizdą
ir garso sistemą optiniu garso kabeliu (20 psl.).
x „BRAVIA Sync“ valdymas nustatymų
parinkimas
„BRAVIA Sync“ valdymas nustatymus reikia
parinkti tiek televizoriuje, tiek prijungtoje įrangoje.
Kaip parinkti nustatymus televizoriuje, žr. skyrių
„BRAVIA Sync nustatymai“, 38 psl. Informacijos
apie prijungtos įrangos nustatymus ieškokite
įrangos instrukcijoje.
Pasirinktinės įrangos naudojimas
27 LT
Meniu funkcijų naudojimas
Televizoriaus meniu naršymas
„HOME“ leidžia jums mėgautis įvairiomis patogiomis šio televizoriaus funkcijomis. Galite lengvai pasirinkti
kanalus ar įvesties šaltinius ir keisti televizoriaus nustatymus.
1
Paspauskite mygtuką HOME.
2
Mygtukais F/f pasirinkite parinktį ir spauskite mygtuką
.
Norėdami išeiti iš meniu, spauskite mygtuką HOME.
Kategorijos piktograma
Aprašymas
Skaitm. prog. Sąrašas
Galite pasirinkti „Skaitm. prog. Sąrašas“ (18 psl.).
Skaitmeninis EPG
Galite pasirinkti Skaitmeninį elektroninį programų gidą (EPG)
(17 psl.).
Fotografijos
Galite peržiūrėti USB įrenginiuose išsaugotas fotografijas (22 psl.).
Muzika
Galite perklausyti USB įrenginiuose išsaugotus muzikos failus
(22 psl.).
Vaizdas
Galite peržiūrėti USB įrenginiuose išsaugotus vaizdus (22 psl.).
Foto rėmelių režimas
Galite pasirinkti rėmelio vaizdą, leidžiamą su nuotrauka, muzika ir
laikrodžiu. Išsamesnės informacijos ieškokite 25 psl. puslapyje.
Nustatymai
Galite papildomai nustatyti ir reguliuoti (29 psl.).
~
• Parinktys, kurias galite keisti, gali keistis atsižvelgiant į situaciją.
• Negalimos parinktys rodomos neryškios arba nerodomos.
28 LT
Nustatymai
Vaizdas
Nuotraukos
režimas
Parenka vaizdo režimą. Parinktys, kurias galima keisti, skiriasi atsižvelgiant į
scenos pasirinkimas nustatymus.
„Ryškus“: didesnis vaizdo kontrastas ir ryškumas.
„Standartinis“: standartinis vaizdas. Rekomenduojama namų pramogoms.
„Pasirinktinis“: leidžia išsaugoti norimus nustatymus.
„Kinas“: filmų tipo turiniui. Tinkamas į kino teatrą panašiai aplinkai.
„Grafika“: optimali vaizdo kokybė grafikai žiūrėti.
~
• „Nuotraukos režimas“ nustatomas pagal „Scenos pasirinkimas“ nustatymus.
Atkurti
Nustato visų „Vaizdas“ nustatymų, išskyrus „Nuotraukos režimas“, reikšmes į
gamykloje numatytąsias.
Foninis
apšvietimas
Nustato ryškumą ir apšvietimą.
~
Kontrastas
Padidina arba sumažina vaizdo kontrastą.
Ryškumas
Paryškina arba pritemdo vaizdą.
Spalvingumas
Padidina arba sumažina spalvų intensyvumą.
Atspalvis
Padidina arba sumažina žalius ir raudonus tonus.
Meniu funkcijų naudojimas
• Mažinant ekrano ryškumą, mažės ir energijos sąnaudos.
z
• „Atspalvis“ galima reguliuoti tik tuomet, jei signalas NTSC standarto (pvz., žiūrint JAV
vaizdajuostes).
Ryškumas
Paryškina arba sušvelnina vaizdą.
Spalvinė gama
Nustato vaizdo baltumą.
„Šalta“: baltai spalvai suteikia mėlyną atspalvį.
„Neutrali“: baltai spalvai suteikia neutralų atspalvį.
„Šiltų tonų spalvos“: baltai spalvai suteikia raudoną atspalvį.
Triukšmo
sumažinimas
Esant silpnam signalui, sumažina vaizdo triukšmus („sniegelį“ vaizde).
„Auto“: automatiškai sumažinami vaizdo trukdžiai.
„Aukštas / Vidutinis / Žemas“: keičia triukšmo sumažinimo lygį.
„Išjungta“: išjungia funkciją „Triukšmo sumažinimas“.
MPEG triukšmo
sumažinimas
Sumažina MPEG suspausto vaizdo triukšmus.
(Tęsinys kitame puslapyje)
29 LT
Kino režimas
Sumažindamas vaizdo susiliejimą ir grūdėtumą, užtikrina geresnę vaizdo
dinamiką, kai atkuriami DVD ar VCR vaizdai.
„Auto“: pateikia originalų kino turinį, tokį, koks jis yra.
„Išjungta“: išjungia „Kino režimas“ funkciją.
~
• Jei vaizde yra netaisyklingų signalų arba per daug triukšmo, „Kino režimas“ išjungiamas
automatiškai, net jei pasirinkta „Auto“.
Papildomi
nustatymai
Detalesni vaizdo funkcijos nustatymai.
„Atkurti“: atkuria visų papildomų nustatymų gamykloje numatytąsias reikšmes.
„Išplėst. kontrasto stiprinimas“: pagal ekrano šviesumą automatiškai suderina
tinkamiausias „Foninis apšvietimas“ ir „Kontrastas“ parinktis. Ši nuostata ypač
efektyvi tamsioms vaizdo scenoms, ji padidina tamsesnių vaizdo scenų kontrasto
skirtumą.
„Juodos spalvos koregavimas“: sustiprina juodas vaizdo zonas, kad būtų
stipresnis kontrastas.
„Gama“: nustato balansą tarp šviesių ir tamsių vaizdo zonų.
„Baltos spalvos koregavimas“: pabrėžia baltą spalvą.
„„Live Colour“ (ryškios spalvos)“: paryškina spalvas.
„LED judesio režimas“: Atitinkamai apšviečia foną, filmuose rodomi ryškesni
kontūrai, bet sumažėja šviesumas.
~
• Nustačius „Nuotraukos režimas“ parinktį „Ryškus“, naudoti „Papildomi nustatymai“ negalima.
Garsas
Garso režimas
Nustato garso režimą.
„Standartinis“: standartinis garsas.
„Muzika“: nustato erdvinio garso efektą, kad pasijustumėte, tarsi jus suptų
koncertų salės garsai.
„Kinas“: nustato erdvinio garso efektą, kuris garsą paverčia panašiu į aukštos
kokybės garso sistemų, montuojamų kino teatruose.
„Žaidimas“: nustato erdvinio garso efektą, kuris sustiprina žaidimo garsus.
„Sportas“: nustato erdvinio garso efektą, kad pasijustumėte, tarsi tiesiogiai
stebėtumėte sporto varžybas.
Atkurti
Atkuriami gamykliniai „Garsas“ nustatymai.
Glodintuvas
Nustato garso dažnių nustatymus.
Mygtukais G/g pasirinkite norimą dažnį, o mygtukais F/f pakeiskite nustatymą ir
spauskite mygtuką . Nustatymai bus gauti, kai pasirinksite „Garso režimas“
parinktis. Pasirinkus „Atkurti“, „Glodintuvas“ bus nustatyti originalūs nustatymai.
~
• Reguliuojant aukštesnius dažnius, keisis aukštesnių tonų garsai, o reguliuojant žemus
dažnius, keisis žemesnių tonų garsai.
Garso stiprintuvas Sukuria geriau skambantį ir tikroviškesnį garsą, sustiprindamas žemo dažnio
garsus.
Aiškus balso
tembras
Balsų garsus padaro aiškesniais.
Stereo imitacija
Monofoninėms programoms suteikia į erdvinio garso efektą panašų efektą.
30 LT
Automatinis garso Išlaiko pastovų garsumo lygį, net jei atsiranda skirtingo garsumo lygio intervalų
(pvz., reklamos transliuojamos garsiau nei televizijos programos).
lygis
Balansas
Nustato kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio balansą.
Garso
kompensavimas
Nustato atskirus garsumo lygius kiekvienam prie televizoriaus prijungtam
įrenginiui.
Dvigubas garsas
Parenka garsą stereotransliacijai arba dvikalbei transliacijai.
„Stereo“, „Mono“: skirta stereofoninei transliacijai.
„A“ / „B“ / „Mono“: skirta dvikalbei transliacijai; norėdami klausytis 1-o garso
kanalo, pasirinkite „A“, norėdami klausyti 2-o garso kanalo – „B“, norėdami
klausyti monofoninio kanalo (jei yra) – „Mono“.
z
• Jei pasirenkate kitą prie televizoriaus prijungtą įrangą, nustatykite parinkties „Dvigubas
garsas“ reikšmę „Stereo“, „A“ arba „B“.
Įjungia arba išjungia vidinius televizoriaus garsiakalbius.
„Televizoriaus garsiakalbiai“: įjungiami televizoriaus garsiakalbiai, kad per juos
būtų galima klausytis televizoriaus garso.
„Garso sistema“: televizoriaus garsiakalbiai išjungiami, kad televizoriaus garso
būtų galima klausytis tik per išorinę garso sistemą, prijungtą prie garso išvesties
lizdų.
Garso išvestis
„Keičiamas“: naudojant išorinę garso sistemą, televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu galima reguliuoti garso išvesties garsumą.
„Nustatytas“: kai televizoriaus garso išvesties garsumas yra pastovus. Garsumą
(ir kitus garso nustatymus) per garso sistemą nustatykite garso imtuvo valdymo
priemonėmis.
Ausinių sąsaja su
garsiakalbiu
Įjungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius, kai prijungiate ausines.
Garsas ausinėse
Nustato garsumą ausinėse.
~
• Ši parinktis negalima, kai nustatyta parametro „Ausinės / garso išvestis“ parinktis „Garso
išvestis“.
Papildomi
nustatymai
„Dinaminis diapazonas“: kompensuoja skirtingus garsumo lygius tarp skirtingų
kanalų (tik „Dolby Digital“ garsui).
~
• Efektas gali neveikti arba keistis atsižvelgiant į programą, tačiau ne į „Dinaminis
diapazonas“ nustatymus.
„Skaitmeninė garso išvestis“: nustato iš televizoriaus lizdo DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) gaunamus signalus. Nustatykite reikšmę „Auto“, jei prijungiate su
„Dolby Digital“ suderinamą įrangą. Nustatykite reikšmę „PCM“, jei prijungiate su
„Dolby Digital“ nesuderinamą įrangą.
„Kanalų sujungimo režimas“: nustato daugelio garso kanalų sujungimo į dviejų
kanalų garsą režimą.
• „Erdvinis garsas“: pasirinkę girdėsite aukščiausios kokybės erdvinį garsą.
• „Stereo“: pasirinkite, kad girdėtumėte stereofoninį garsą.
(Tęsinys kitame puslapyje)
31 LT
Meniu funkcijų naudojimas
Garsiakalbiai
Ekranas
Ekrano formatas
Pakeičia ekrano formatą. Daugiau informacijos apie ekrano formatą 16 psl.
Ekrano formatas
(tik AK režimu)
Pakeičia ekrano formatą. Daugiau informacijos apie ekrano formatą 32 psl.
(AK priderinimas – plataus „Ekrano formatas“)
Auto formatas
„Įjungta“: pasirinkite „Įjungta“, jei norite, kad „Ekrano formatas“ nustatymas
keistųsi automatiškai pagal turinį.
„Išjungta“: jei dažni ekrano pokyčiai jus erzina, pasirinkite „Išjungta“. Kai
nustatyta šios funkcijos parinktis „Išjungta“, pasirinkite vieną iš „Ekrano formatas“
parinkčių.
4:3 Numatytasis
Nustato numatytąjį ekrano formatą 4:3 transliacijoms.
Automatinio
rodymo vieta
„Įjungta“: automatiškai pagal turinį nustato rodymo vietą.
„Išjungta“: išjungia „Automatinio rodymo vieta“ funkciją. Pasirinkite vieną iš
„Peržiūros plotas“ parinkčių.
Peržiūros plotas
Nustato vaizdo peržiūros plotą.
„Full Pixel“: rodo tikro dydžio vaizdą; dalies jo gali nesimatyti.
„Normalus“: rodo rekomenduojamo dydžio vaizdą.
„+1“: rodo tikro dydžio vaizdą.
„-1“: padidina vaizdą, taigi jo kraštai atsiduria už ekrano rodymo ribų.
~
• Šios parinktys gali keistis atsižvelgiant į rodomą įvestį.
Horizont.
perstūmimas
Nustato horizontalią vaizdo poziciją.
Vertikalus
perstūmimas
Nustato vertikalią vaizdo poziciją, kai parametre „Ekrano formatas“ nustatytas
„Mastelio keitimas“, „14:9“ arba „Subtitrai“.
Vertikalus dydis
Nustato vertikalų vaizdo dydį, kai parametre „Ekrano formatas“ nustatytas
„Padidintas“.
AK priderinimas
Nustato televizoriaus ekraną kaip AK monitorių.
z
• Ši parinktis galima tik tada, jei gaunamas AK signalas.
„Ekrano formatas“: pasirinkite „Originalus“, kad būtų rodomas tikro dydžio
vaizdas. Pasirinkite „Pilnas 1“, jei norite, kad vaizdas užpildytų ekraną, tačiau
išsaugotų originalias proporcijas. Pasirinkite „Pilnas 2“, jei norite, kad vaizdas
užpildytų ekraną.
„Atkurti“: atkuria visiems „AK priderinimas“ parametrams, išskyrus „Ekrano
formatas“, gamyklos numatytąsias reikšmes.
„Horizont. perstūmimas“: pastumia ekrano vaizdą į kairę arba į dešinę.
„Vertikalus perstūmimas“: pastumia ekrano vaizdą aukštyn arba žemyn.
32 LT
Kanalo nustatymas
Analoginės TV
sąranka
„Analoginis automatinis suderinimas“ (tik analoginiu režimu): nustato visus
galimus analoginius kanalus. Paprastai to daryti nebereikia, nes kanalai jau būna
nustatyti, kai televizorius sumontuojamas pirmą kartą. Tačiau ši parinktis leidžia
jums pakartoti procedūrą (pvz., televizoriaus nustatymas po persikraustymo ar
naujai transliuoti pradėtų kanalų paieška).
„Rankinis programų nustatymas“ (tik analoginiu režimu): pakeičia esamų
analoginių kanalų nustatymus.
Programa
Suteikia galimybę pasirinkti programą, kurią norite keisti.
1 Pasirinkite „Programa“, tada paspauskite .
2 Paspausdami F/f, pasirinkite programos, kurią norite suderinti rankiniu
būdu, numerį (jei derinate vaizdo magnetofoną, pasirinkite kanalą 0), tada
paspauskite
RETURN.
Meniu funkcijų naudojimas
TV sistema
Nustato programų kanalus rankiniu būdu.
1 Mygtukais F/f pasirinkite „TV sistema“, tada paspauskite mygtuką .
2 Mygtukais F/f pasirinkite vieną iš televizijos transliavimo sistemų, tada
paspauskite mygtuką .
B/G: Vakarų Europos šalims / regionams
I: Jungtinei Karalystei
D/K: Rytų Europos šalims / regionams
L: Prancūzijai
~
• Priklausomai nuo „Šalis“ pasirinktos šalies / regiono, šios parinkties gali nebūti.
Kanalas
1 Mygtukais F/f pasirinkite „Kanalas“, tada paspauskite mygtuką
2 Mygtukais F/f pasirinkite „S“ (kabeliniams kanalams) arba „C“
(antžeminiams kanalams) ir spauskite mygtuką g.
3 Kanalus derinkite taip:
Jei nežinote kanalo numerio (dažnio)
.
Mygtukais F/f ieškokite kito galimo kanalo. Kai bus rastas kanalas, paieška bus
nutraukta. Norėdami tęsti paiešką, spauskite mygtukus F/f.
Jei žinote kanalo numerį (dažnį)
Skaičių mygtukais įrašykite norimą transliacijos kanalo numerį arba savo VCR
kanalo numerį.
4
Paspauskite
, kad pereitumėte prie „Patvirtinti“, tada paspauskite
.
Tokią pačią procedūrą kartokite ir kitiems kanalams rankiniu būdu nustatyti.
Žyma
Pasirinktam kanalui priskiriamas pageidaujamas pavadinimas, sudarytas
daugiausiai iš septynių raidžių arba skaičių.
Tikslus auto suderinimas
Leidžia rankiniu būdu reguliuoti programos numerį, jei jaučiate, kad mažas
reguliavimo pokytis gali pagerinti vaizdo kokybę.
Garso filtras
Pagerina atskirų kanalų garso kokybę monotransliacijų iškraipymo atveju. Kartais,
žiūrint monoprogramas, nestandartinis transliavimo signalas gali sukelti garso
iškraipymą ar garso trūkčiojimą.
Jei nėra jokių garso iškraipymų, rekomenduojame palikti gamyklinę nustatymo
reikšmę „Išjungta“.
(Tęsinys kitame puslapyje)
33 LT
~
• Nustačius „TV sistema“ parinktį „L“, naudoti „Garso filtras“ negalima.
Praleisti
Praleidžia nenaudojamus analoginius kanalus, kai mygtukais PROG +/- renkatės
kanalą. (Galite skaičių mygtukais pasirinkti praleistą kanalą.)
Patvirtinti
Išsaugo „Rankinis programų nustatymas“ nustatymų pakeitimus.
„Programų rūšiavimas“ (tik analoginiu režimu): pakeičia televizoriuje
išsaugotų kanalų eiliškumą.
1 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą, kurį norite perkelti į kitą vietą, ir spauskite
mygtuką g.
2 Mygtukais F/f pasirinkite naują kanalo vietą ir spauskite mygtuką .
Skaitmen. TV
sąranka
„Skaitmeninis derinimas“
• „Skaitmeninis automatinis suderinimas“:
Suderina pasiekiamus skaitmeninius kanalus.
Ši parinktis leidžia iš naujo nustatyti televizorių po persikraustymo arba ieškoti
naujai pradėtų transliuoti kanalų. Spauskite .
• „Auto sureguliavimo diapazonas“:
• „Normalus“: ieško jūsų regione ar šalyje veikiančių kanalų.
• „Pilnas“: ieško veikiančių kanalų bet kur.
~
• Funkcija „Skaitmeninis automatinis suderinimas“ galite naudotis persikėlę į kitą
gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėją arba ieškodami naujai transliuojamų kanalų.
• „Programų sąrašo redagavimas“:
Pašalina televizoriuje išsaugotus nepageidaujamus skaitmeninius kanalus ir
pakeičia televizoriuje išsaugotų kanalų eiliškumą.
1 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą, kurį norite perkelti į kitą vietą.
Skaičių mygtukais įrašykite žinomą trijų skaitmenų norimos programos transliacijos
numerį.
2 Skaitmeninių kanalų pašalinimas arba išdėstymo tvarkos pakeitimas
atliekamas taip:
Norėdami pašalinti skaitmeninį kanalą
Spauskite . Kai pasirodys patvirtinimo pranešimas, mygtuku G pasirinkite „Gerai“
ir spauskite mygtuką .
Norėdami pakeisti skaitmeninių kanalų tvarką
Paspauskite mygtuką g, tada mygtukais F/f pasirinkite naują kanalo vietą ir
spauskite mygtuką G.
3 Paspauskite
RETURN.
~
• Kai kuriose šalyse šios funkcijos gali nebūti, jei pasirinkta parinktis „Kabelis“.
• „Skaitmeninių progr. rankinis suderinimas“:
Rankiniu būdu suderina skaitmeninius kanalus.
1 Pasirinkite „Kanalų paieškos būdas“, tada „Kanalas“ arba „Dažnis“.
2 Atitinkamai nustatykite kitus elementus.
3 Pasirinkite „Skenuoti pirmyn“ arba „Skenuoti atgal“ ir pradėkite derinti rankiniu
būdu.
4 Kai surandami veikiantys kanalai, pasirinkite „Taip“ arba „Ne“.
5 Pasirinkite „Taip“, kad įrašytumėte programą. Ekrane pasirodys pranešimas „Ar
norite tęsti paiešką?“. Jei pasirinksite „Taip“, bus ieškoma kito kanalo ar dažnio.
Jei pasirinksite „Ne“, bus rodomas ankstesnis vaizdas.
~
• Funkcija „Skaitmeninis rankinis suderinimas“ režimu „Kabelis“ galima, tik jeigu
naudotojui teikiama skaitmeninės kabelinės televizijos paslauga, surasta naudojantis
DVB-C funkcija „Išsami kanalų paieška“.
34 LT
„Subtitrų sąranka“
• „Subtitrų nustatymai“: pasirinkus nuostatą „Neprigirdintiems“, su subtitrais
gali būti rodomos vaizdinės pagalbinės priemonės (jei televizijos kanalai
transliuoja tokią informaciją).
• „Pirminė pageidautina kalba“: parenka pageidaujamą subtitrų kalbą.
• „Antrinė pageidautina kalba“: parenka antrinę pageidautiną subtitrų kalbą.
„Garso sąranka“
• „Garso tipas“: jei nustatyta parinktis „Neprigirdintiems“, perjungia į
transliaciją, skirtą turintiesiems klausos negalią.
• „Pirminė pageidautina kalba“: parenka pageidaujamą programos kalbą. Kai
kurie skaitmeniniai kanalai gali transliuoti programą keliomis kalbomis.
• „Antrinė pageidautina kalba“: parenka antrinę pageidautiną programos
kalbą. Kai kurie skaitmeniniai kanalai gali transliuoti programą keliomis
kalbomis.
• „Garsinis aprašymas“: pateikia garsinį vaizdinės informacijos apibūdinimą
(diktoriaus skaitomą tekstą), jei televizijos kanalai transliuoja tokią informaciją.
• „Miksavimo lygis“: nustato televizoriaus pagrindinio garso takelio ir garsinio
aprašymo išvesčių garsumo lygius.
z
• Ši parinktis galima, kai parinkties „Garsinis aprašymas“ reikšmė nustatyta „Įjungta“.
„Techninė sąranka“
• „Automat. paslaugų atnaujinimas“: leidžia televizoriui aptikti ir išsaugoti
naujas skaitmenines paslaugas, kai jos pradedamos teikti.
z
• Rekomenduojama nustatyti funkcijos „Automat. paslaugų atnaujinimas“ parinktį
„Įjungta“, kad naujos skaitmeninės paslaugos būtų įtraukiamos automatiškai, vos tik bus
pradėtos teikti. Jei nustatoma parinktis „Išjungta“, apie naujas skaitmenines paslaugas
bus pateikiamas pranešimas ekrane, tačiau paslaugos automatiškai nebus įtraukiamos.
Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo regiono ar šalies. Jei jos nėra, naujas
paslaugas įtraukite naudodamiesi funkcija „Skaitmeninis automatinis suderinimas“.
• „Sistemos Informacija“: rodo dabartinės programinės įrangos versiją ir
signalo lygį.
• „Paslaugos keitimas“: pasirinkite „Įjungta“, jei norite automatiškai pakeisti
kanalą, kai transliuotojas žiūrimą programą perkelia į kitą kanalą.
„CA modulio sąranka“
• Leidžia naudotis mokamomis televizijos paslaugomis, kai įsigyjate sąlyginės prieigos
modulį (CAM) ir žiūrėjimo kortelę.
(PCMCIA) lizdo vietą žr. 20 psl.
„Pašalinti paslaugų sąrašą“: pašalina paslaugų sąrašą. Norėdami pašalinti,
pasirinkite „Taip“.
(Tęsinys kitame puslapyje)
35 LT
Meniu funkcijų naudojimas
• „MPEG garso lygis“: nustato MPEG garso lygį.
Užraktas nuo vaikų
Nustato programoms amžiaus apribojimus. Bet kuri programa, kuri neatitinka amžiaus apribojimo
reikalavimų, gali būti žiūrima tik įvedus tinkamą PIN kodą.
~
• Nyderlandų kabelinių televizijų reikalavimu PIN kodą reikia įvesti, jei programos reitingo vertė yra lygi arba didesnė už
jūsų nustatytą amžių.
1 Skaičių mygtukais įveskite savo PIN kodą.
Jei anksčiau nenustatėte PIN kodo, pasirodys PIN kodo įvedimo ekranas. Vadovaukitės toliau esančiomis „PIN
kodas“ instrukcijomis.
2 Mygtukais F/f pasirinkite amžiaus apribojimą arba „Jokio“ (neribotam žiūrėjimui) ir spauskite
mygtuką .
3 Paspauskite
RETURN.
z
• PIN kodas 9999 visada priimamas.
PIN kodas
Suteikia galimybę nustatyti, kad televizorius blokuotų kanalą arba išorinę įvestį.
Keturių skaitmenų PIN kodą įveskite nuotolinio valdymo pultelio mygtukais 0–9.
Pakeisti PIN kodą
Parenka pakeisti jūsų PIN kodą.
Tėvų nustatoma
apsauga
Pasirinkite jauniausio žiūrovo amžių (3–18). Jei nenorite registruoti, pasirinkite
„Jokio“.
Šie pasirenkamieji punktai gali keistis pagal šalies nustatymą.
Skaitmeninių
programų
rakinimas
Blokuoja/atblokuoja skaitmenines programas ir tikrina jų būseną.
1 Skaičių mygtukais įveskite esamą PIN kodą arba nustatykite naują.
2 Mygtukais F/f naršykite programas, o paspaudę mygtuką pakeiskite jų
būseną „Užrakinta“ ir „Atrakinta“.
Išorinės įvesties
blokavimas
Užblokuoja išorines įvestis. Norėdami žiūrėti blokuojamą išorinę įvestį, pasirinkite
„Atrakinta“.
Sąranka
Nuotraukų rėmelio Rodymo režimas: leidžia pasirinkti rodymo režimą. Pasirinkite: „Vaizdas ir
laikrodis“, „Vaizdas per visą ekraną“ arba „Laikrodis per visą ekraną“. Žr. 25 psl.
nustatymai
puslapyje.
„Laikrodžio rodymas“: leidžia pasirinkti laikrodžio rodymą. Pasirinkite iš
„Kalendorius“, „Analoginis laikrodis“, „Skaitmeninis laikrodis“, „Kalendorius ir
laikrodis“ arba „Laikrodis“.
„Kalendorius ir laikrodis“ bei „Laikrodis“ gali būti rodomi tik tada, kai „Rodymo
režimas“ nustatytas kaip „Laikrodis per visą ekraną“.
„Garso programa“
• „Muzika“: su šia funkcija galite klausytis muzikos.
• „Išjungta“: išjungia muziką.
36 LT
„Vaizdo pasirinkimas“: pasirinkti vaizdą.
„Muzikos pasirinkimas“: pasirinkti muziką.
„Skaidrių peržiūros nustatymas“
• „Nuotraukų peržiūra“: galite paleisti nuotraukų peržiūrą.
• „Viena peržiūra“: rodoma tik viena nuotrauka.
„Muzikos atkūrimo nustatymas“
• „Visi takeliai“: galima klausytis visų muzikos takelių.
• „Vienas takelis“: nustatykite, norėdami klausytis vieno muzikos takelio.
„Trukmė“: galima pasirinkti laikotarpį („1 val.“, „2 val.“, „4 val.“ arba „24 val.“),
kuriam praėjus televizorius automatiškai persijungia į parengties režimą.
„Pirma savaitės diena“: nustatykite „Sekmadienis“ arba „Pirmadienis“ kaip
pirmą savaitės dieną kalendoriuje.
Kai USB įrenginys prijungtas ir įjungtas, įjungus televizorių, automatiškai
įjungiamas paskutinių atkurtų fotografijų / muzikos / vaizdo miniatiūrų rodinys.
Laikrodis /
laikmačiai
„Miego laikmatis“: nustatykite laiką minutėmis („Išjungti“, „15“, „30“, „45“, „60“,
„90“ arba „120“), kiek norėtumėte, kad televizorius liktų įjungtas iki tol, kol
automatiškai išsijungs.
„Įjungimo laikmatis“: nustatytu laiku įjungiamas parengties režimu veikiantis
televizorius ir nustatomas pasirinktas kanalas, įvestis arba foto rėmelių režimas.
Prieš nustatydami šią funkciją, įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte dabartinį laiką.
„Laikrodžio nustatymas“: esamas laikas nustatomas automatiškai, jei
televizorius laiko duomenis gauna su transliuojamu skaitmeniniu signalu. Jei
esamo laiko duomenų nepavyksta gauti kartu su transliuojamu skaitmeniniu
signalu, esamą laiką galite nustatyti rankiniu būdu. Pasirinkite „Data“, kad
nustatytumėte datą, tada pasirinkite „Laikas“, kad nustatytumėte laiką.
„Laiko juostos nustatymas“: nustato, ar reikia automatiškai parinkti laiko juostą,
kurioje esate.
„Laiko juosta“: suteikia galimybę rankiniu būdu pasirinkti laiko juostą, kurioje
esate, jei ji nesutampa su jūsų šalies / regiono numatytąja laiko juosta.
„Auto. vasaros / žiemos laiko keitimas“: nustato, ar reikia automatiškai
perjungti vasaros ir žiemos laiką.
• „Įjungta“: pagal kalendorių automatiškai perjungia vasaros arba žiemos laiką.
• „Išjungta“: laikas rodomas atsižvelgiant į laiko skirtumą, parinktą nuostatoje
„Laiko juosta“.
z
• Šiame televizoriuje nėra baterijomis maitinamo laikrodžio. Taigi jei įvyks maitinimo tinklo
triktis arba atjungsite maitinimo laidą, nepamirškite atkurti esamos datos ir laiko.
Auto paleidimas
Pradeda pradinę sąranką kalbai, šaliai / regionui pasirinkti ir visiems
skaitmeniniams ir analoginiams kanalams nustatyti. Paprastai jums nereikės
atlikti šios operacijos, nes kalba, šalis / regionas ir kanalai nustatomi pirmąkart
montuojant televizorių. Tačiau ši funkcija leidžia jums pakartoti procedūrą (pvz.,
iš naujo nustatyti televizorių po persikraustymo).
Kalba / Language
Parenkama kalba, kuria bus rodomas meniu.
Paleisties
logotipas
Pasirinkite „Įjungta“, jei norite, kad įjungiant televizorių būtų rodomas logotipas.
Pasirinkite „Išjungta“, jei norite tai išjungti.
(Tęsinys kitame puslapyje)
37 LT
Meniu funkcijų naudojimas
USB auto paleistis
„AV“ sąranka
„AV išankstinė parinktis“
Priskiria pavadinimus įrangai, prijungtai prie šoninių ir galinių lizdų. Pasirinkus
įrangą, pavadinimas bus trumpai parodomas ekrane.
1 Mygtukais F/f pasirinkite pageidaujamą įvesties šaltinį, tada paspauskite
mygtuką .
2 Mygtukais F/f pasirinkite pageidaujamą parinktį, tada paspauskite
mygtuką .
• AV1 (arba AV2, HDMI1, HDMI2/MHL, Component), KABELIS, PALYDOV. IMTUVAS,
VAIZDO MAGNETOFON., DVD/BD, NAMŲ KINAS, ŽAIDIMAI, VAIZDO KAMERA,
FOTOAPARATAS, AK: prijungtai įrangai pavadinti naudoja vieną iš žymų,
nustatytų iš anksto.
• „Redaguoti“: sukuria norimą žymą.
1 Mygtukais F/f pasirinkite norimą raidę ar skaičių („_“ tarpui) ir
spauskite mygtuką g.
Jei įvedėte netinkamą simbolį
Mygtukais G/g pasirinkite netinkamą simbolį. Mygtukais F/f pasirinkite
tinkamą simbolį.
2 Kartokite 1 žingsnyje nurodytą procedūrą, kol baigsite kurti
pavadinimą, tada spauskite mygtuką .
• „Praleisti“: paspaudus mygtuką INPUT, praleidžia įvestį, pavadintą „Praleisti“.
„AV2/Component įvestis“
Perjungiama iš komponentinės įvesties į AV2 įvestį ir atvirkščiai. Jei pasirenkate
„Auto“, televizorius aptinka jungtimi perduodamą signalą ir įjungia
komponentinę arba AV2 įvestį.
~
• Komponentinės ir AV2 įvesčių abiejų iš karto naudoti negalite.
„Ausinės / garso išvestis“
Nustatoma, ar garsas bus išvedamas į ausines, prijungtas prie televizoriaus, ar į
išorinę garso sistemą. Atjunkite ausines nuo televizoriaus, kai pasirenkate „Garso
išvestis“.
„BRAVIA Sync“
nustatymai
38 LT
Leidžia televizoriui komunikuoti su įranga, suderinama su „BRAVIA Sync
valdymas“ funkcijomis ir prijungta prie televizoriaus HDMI/MHL lizdų. Pastaba:
prijungtoje įrangoje taip pat turi būti atlikti ryšio nustatymai.
„BRAVIA Sync valdymas“: nustato, ar reikia susieti televizoriaus ir prijungtos
įrangos, suderinamos su funkcija „BRAVIA Sync valdymas“, valdymą.
„Automatinis įrenginių išjungimas“: kai nustatyta parinktis „Įjungta“,
nuotolinio valdymo pulteliu perjungus televizorių į parengties režimą, prijungta,
su funkcija „BRAVIA Sync valdymas“ suderinama įranga išjungiama.
„Automatinis televizoriaus įjungimas“: kai nustatyta parinktis „Įjungta“,
įjungus su funkcija „BRAVIA Sync valdymas“ suderinamą įrangą, televizorius taip
pat įjungiamas.
„Automatinis įvesties pokytis (MHL)“: kai nustatyta parinktis „Įjungta“, MHL
įrenginys automatiškai perjungiamas į MHL įvestį. Jei televizorius veikia
parengties režimu, jis automatiškai neperjungiamas. Pasirinkite „Išjungta“, jei
norite tai išjungti.
„BRAVIA Sync įrangos sąrašas“: rodomas prijungtos, su funkcija „BRAVIA Sync
valdymas“ suderinamos įrangos sąrašas.
„Įrenginio valdymo klavišai“: pasirenkamos televizoriaus nuotolinio valdymo
pultelio mygtukų funkcijos prijungtai įrangai valdyti.
• „Nėra“: išjungiama valdymo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
funkcija.
• „Normalus“: veikia pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo mygtukai
(aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę ir pan.).
• „Reguliavimo klavišai“: veikia pagrindinės funkcijos ir kanalų valdymo
mygtukai, pavyzdžiui, PROG +/– arba (0–9) ir pan. Naudinga, kai nuotolinio
valdymo pulteliu valdote imtuvą, priedėlį ir t. t.
• „Meniu klavišai“: veikia pagrindinės funkcijos ir mygtukais HOME/OPTIONS
valdomos funkcijos. Naudinga, kai nuotolinio valdymo pulteliu naršote BD
leistuvo ar pan. meniu.
• „Nuostata ir meniu mygtukai“: pagrindiniams veiksmams bei veiksmams,
susijusiems su kanalų valdymo ir HOME/OPTIONS mygtukais.
Naudojant USB atmintinę, atnaujina televizoriaus sistemą.
Autom. progr. įr.
parsiuntimas
Pasirinkite „Įjungta“, kad programinė įranga būtų atsiunčiama automatiškai.
Pasirinkite „Išjungta“, jei norite tai išjungti.
Gaminio
palaikymas
Rodo televizoriaus informaciją.
Gamykliniai
nustatymai
Atkuria visus gamyklinius nustatymus. Atlikus šią procedūrą, rodomas pradinės
sąrankos ekranas.
„Eco“
Atkurti
Nustato visų „Eco“ nustatymų reikšmes į gamykloje numatytąsias.
Energijos
taupymas
Norėdami sumažinti televizoriaus energijos sąnaudas, pasirinkite energijos
taupymo režimą.
„Standartinis“: numatytieji nustatymai.
„Sumažinti“: sumažina televizoriaus energijos sąnaudas.
„Išjungti vaizdą“: išjungia vaizdą. Kai vaizdas išjungtas, galite klausytis muzikos.
Nenaudojamo TV
parengties režim.
Parenka laiką („1 val.“, „2 val.“ arba „4 val.“), po kurio, jei neatliekate su
televizoriumi jokių veiksmų, jis automatiškai perjungiamas į parengties režimą.
~
• Efektyvus energijos naudojimas sumažina energijos sąnaudas ir taupo pinigus, sumažindamas elektros sąskaitas.
• Kai nenaudojamas
– Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš
maitinimo tinklo.
– Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo,
kad išjungtumėte televizorių visiškai.
– Tačiau kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties
režimu.
39 LT
Meniu funkcijų naudojimas
USB sistemos
naujinimas
Papildoma informacija
Priedų montavimas
(prie sienos tvirtinamas laikiklis)
x Pirkėjams:
Gaminio apsaugai ir saugumui užtikrinti „Sony“ rekomenduoja, kad televizoriaus montavimo darbus atliktų
„Sony“ pardavėjai arba licencijuoti rangovai. Nebandykite montuoti patys.
x „Sony“ pardavėjams ir rangovams:
Montavimo, periodinės techninės priežiūros ir šio gaminio apžiūros metu visą dėmesį skirkite saugumui.
Kad galėtumėte montuoti šiuos gaminius, reikia turėti pakankamai patirties; ypač jos reikia nustatant, ar
siena tokia tvirta, kad išlaikys televizoriaus svorį. Šių gaminių tvirtinimą prie sienos būtinai patikėkite
„Sony“ pardavėjams arba licencijuotiems rangovams ir skirkite reikiamą dėmesį saugai montavimo metu.
„Sony“ neatsako už jokią žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo elgesio ar netinkamo
montavimo.
~
• Tvirtindami montavimo kablį paguldykite televizorių ekranu žemyn ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, uždengto storu
ir švelniu audiniu.
x Taikoma tik KDL-46R473A/46R470A
Prieš montuodami prie sienos tvirtinamas laikiklis, komplekte esančiais varžtais prie televizoriaus galinės
pusės pritvirtinkite prie sienos tvirtinamas laikiklis skirtas tvirtinimo dalis (yra komplekte).
Tvirtinimo dalys, skirtos prie sienos tvirtinamas laikiklis
(yra komplekte)
Varžtas (+PSW 4 × 8)
(yra komplekte)
Storas ir švelnus audinys
~
• Kai stovą nuimate nuo televizoriaus, ekrano priekinį paviršių paguldykite ant stabilaus, už televizorių didesnio
paviršiaus.
• Kad nepažeistumėte LCD ekrano paviršiaus, ant darbinio paviršiaus būtinai uždėkite švelnų audinį.
40 LT
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas) Šviesos diodų fono apšvietimas
Televizijos sistema
Priklauso nuo jūsų šalies / regiono pasirinkimo
Analoginė: B/G, D/K, L, I
Skaitmeninė: DVB-T, DVB-T2 (tik KDL-46R473A / 40R474A / 40R473A / 32R424A / 32R423A), DVB-C
Spalvų/vaizdo sistema
Analoginė: PAL, PAL60 (tik vaizdo įvestis), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tik vaizdo įvestis)
Skaitmeninė: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanalų aprėptis
Analoginė: 46,25–855,25 MHz
Skaitmeninė: VHF/UHF
Garso išvestis
8W+8W
Įvesties / išvesties lizdai
Antenos / kabelis
/
AV1
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN/
AV2
HDMI IN 1(ARC)
HDMI IN 2/MHL
75 omų išorinis lizdas VHF/UHF
21 kontakto SCART jungtis, įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB įvestį, „S-Video“ įvestį ir televizoriaus garso /
vaizdo išvestį.
COMPONENT IN
Atpažįstami formatai: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 omų, 0,3 V neigiamo sinchronizavimo / PB / CB: 0,7 Vp-p, 75 omų /PR / CR: 0,7 Vp-p, 75 omų
AV2 Vaizdo įvestis (RCA lizdai)
Garso įvestis (RCA lizdai)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (dviejų kanalų linijinis PCM, „Dolby Digital“)
AUDIO OUT, i
Garso išvestis (kairė / dešinė), ausinės (minilizdas)
Papildoma informacija
HDMI vaizdas: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
MHL vaizdas: 1080/24p, 1080/30p, 1080i, 720p, 720/30p, 576p, 576i, 480p, 480i
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM
32, 44,1 ir 48 kHz, 16, 20 ir 24 bitų, „Dolby Digital“
AK (žr. 42 psl.)
USB jungtis
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
Modelis KDL-
46R47xA
40R47xA
32R42xA
Ekrano dydis (matuojant Apie 116,8 cm / 46 colių
įstrižai)
Apie 101,6 cm / 40 colių
Apie 80,0 cm / 32 colių
Energijos
sąnaudos
75 W
„Namai“ /
„Standartinis“
režimu
61 W
40 W
„Parduotuvė“ / 107 W
„Ryškus“
režimu
87 W
58 W
89 kWh
58 kWh
Maitinimas ir kita
Reikalinga galia
220–240 V kint. sr., 50 Hz
Elektros energijos
sąnaudų klasė
A
Vidutinės metinės
energijos sąnaudos*1
110 kWh
Energijos sąnaudos
parengties režimu*2
0,3 W
0,5 W
Ekrano raiška
1920 taškų (horizontaliai) × 1080 linijų (vertikaliai)
1 366 taškų (horizontaliai) ×
768 linijų (vertikaliai)
Matmenys (su stovu)
(I × A × P)
(be stovo)
(apytiksliai)
105,3 × 65,0 × 20,4 cm
92,3 × 57,4 × 18,4 cm
73,1 × 46,6 × 17,1 cm
105,3 × 62,2 × 7,6 cm
92,3 × 54,8 × 7,6 cm
73,1 × 44,1 × 7,6 cm
Masė
(su stovu)
(apytiksliai) (be stovo)
10,0 kg
7,6 kg
5,3 kg
9,7 kg
7,3 kg
5,1 kg
(Tęsinys kitame puslapyje)
41 LT
Modelis KDL-
46R47xA
Tiekiami priedai
Žr. „1. Priedų tikrinimas“, 4 psl.
40R47xA
32R42xA
*1 Metinės energijos sąnaudos apskaičiuotos tariant, kad televizorius 365 dienas kasdien veikia 4 valandas. Tikros
energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
*2 Nurodytos sąnaudos parengties režimu pasiekiamos, kai televizorius atlieka būtinus vidinius procesus.
Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.
x AK įvesties signalų lentelė, skirta lizdams HDMI IN 1/2
Taikoma KDL-46R473A / 46R470A / 40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A
Signalai
Horizontalus
(taškai)
Vertikalus
(linijos)
Horizontalus
dažnis (kHz)
Vertikalus
dažnis (Hz)
Standartinis
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA gairės
XGA
1024
768
48,4
60
VESA gairės
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV*
1920
1080
67,5
60
EIA
* Kai taikoma HDMI įvesčiai, 1080p sinchronizavimas laikomas vaizdo sinchronizavimu, o ne AK sinchronizavimu.
Taikoma KDL-32R424A / 32R423A / 32R421A / 32R420A
Signalai
Horizontalus
(taškai)
Vertikalus
(linijos)
Horizontalus
dažnis (kHz)
Vertikalus
dažnis (Hz)
Standartinis
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA gairės
XGA
1024
768
48,4
60
VESA gairės
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
42 LT
Trikčių šalinimas
Patikrinkite, ar "/1 (maitinimo / parengties
režimo) indikatorius mirksi raudonai.
Jei jis mirksi
Yra aktyvinta savidiagnostikos funkcija.
Televizoriaus šone paspauskite "/1, kad
išjungtumėte televizorių, atjunkite maitinimo laidą
ir praneškite pardavėjui arba „Sony“ techninės
priežiūros centrui.
Jei jis nemirksi
1
2
Žiūrėkite toliau pateiktą lentelę.
Jei problema išlieka, televizorių turi taisyti
kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
z
• Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su
„Sony“ klientų informacijos centru, kurio adresas ir
telefono numeris nurodyti garantiniame talone.
Vaizdas
Nėra vaizdo arba meniu informacijos iš įrangos,
prijungtos prie SCART jungties
• Paspaudę mygtuką
, pasirodžiusiame prijungtos
įrangos sąraše pasirinkite norimą įvestį.
• Patikrinkite pasirinktos įrangos sujungimą su
televizoriumi.
Vaizdas dvejinasi arba yra neryškus
• Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
• Patikrinkite antenos vietą ir kryptį.
Ekrane matomas tik „sniegas“ ir triukšmas
• Patikrinkite, ar antena nesulūžusi arba nesulinkusi.
• Patikrinkite, ar nesibaigė antenos eksploatavimo laikas
(nuo trejų iki penkerių metų normaliomis sąlygomis,
nuo vienų iki dvejų metų jūros pakrantėje).
Vaizdo ir garso triukšmai žiūrint televizijos kanalą
• Suderinkite „Tikslus auto suderinimas“ (tikslus
automatinis suderinimas), kad vaizdas būtų geriau
priimamas (33 psl.).
Ekrane atsirado keletas mažų juodų ir (arba) šviesių
taškų
• Ekranas sudarytas iš vaizdo taškų. Maži juodi taškeliai ir
(arba) šviesūs taškai ekrane nereiškia gedimo.
Nespalvotos programos
• Pasirinkite „Atkurti“ (29 psl.).
Garsas
Geras vaizdas, bet nėra garso
• Paspauskite mygtuką 2 + arba mygtuką % (išjungti
garsą).
• Patikrinkite, ar parinkties „Garsiakalbiai“ reikšmė yra
„Televizoriaus garsiakalbiai“ (31 psl.).
• Jei naudojate HDMI įvestį su „Super Audio CD“ arba
„DVD-Audio“, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) gali
neduoti išvesties garso signalų.
• Patikrinkite, ar ausinių kištukas prijungtas prie
televizoriaus.
Kanalai
Nepavyksta pasirinkti norimo kanalo
• Perjunkite skaitmeninį arba analoginį režimą ir
pasirinkite norimą skaitmeninį / analoginį kanalą.
Kai kurie kanalai yra tušti
• Tik koduoti / prenumeruojami kanalai. Užsisakykite
mokamas televizijos paslaugas.
• Kanalas naudojamas tik duomenims perduoti (ne
vaizdui ar garsui).
• Perdavimo detalių teiraukitės transliuotojo.
Nerodomi skaitmeniniai kanalai
• Susisiekite su vietos montuotoju ir išsiaiškinkite, ar
jūsų vietovėje galimos skaitmeninės transliacijos.
• Naudokite aukštesnę anteną.
Pagrindinis
Televizorius automatiškai išsijungia (įsijungia
televizorius parengties režimas)
• Patikrinkite, ar neįjungtas „Miego laikmatis“ (37 psl.)
arba „Nenaudojamo TV parengties režim.“ (39 psl.).
• Jei televizorius 15 minučių negauna signalo ir su juo
neatliekami jokie veiksmai, jis automatiškai
persijungia į parengties režimą.
• Patikrinkite, ar „Trukmė“ yra aktyvinta Nuotraukų
rėmelis režime.
• Patikrinkite, ar „Trukmė“ yra aktyvinta, kai televizorius
įjungtas įjungimo laikmatis.
Iškraipytas vaizdas ir (arba) garsas
• Televizorių laikykite toliau nuo elektrinių triukšmo
šaltinių, pavyzdžiui, automobilių, motociklų, plaukų
džiovintuvų ar optinės įrangos.
• Montuodami papildomą įrangą, palikite šiek tiek
vietos tarp papildomos įrangos ir televizoriaus.
• Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
• Laikykite antenos / kabelinės televizijos kabelį atskirai
nuo kitų kabelių.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
• Pakeiskite baterijas.
(Tęsinys kitame puslapyje)
43 LT
Papildoma informacija
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso
• Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
• Prijunkite televizorių prie maitinimo tinklo ir
paspauskite "/1 televizoriaus šone.
• Jei "/1 (maitinimo / parengties režimo) indikatorius
pradeda šviesti raudonai, paspauskite mygtuką "/1.
Žiūrint signalą iš
COMPONENT IN/
AV2 lizdų,
nėra spalvų arba spalvos netaisyklingos
• Patikrinkite
COMPONENT IN/
AV2 lizdų
sujungimą ir pažiūrėkite, ar kiekvienas kištukas tvirtai
laikosi atitinkamame lizde.
HDMI / MHL įranga nepateikiama „BRAVIA Sync“
įrangos sąrašas
• Patikrinkite, ar jūsų įranga suderinama su „BRAVIA
Sync“ valdymas funkcija.
Televizorius neišveda vaizdo ir (arba) garso iš MHL
įrenginio
• Atjunkite MHL kabelį, paskui vėl jį prijunkite, arba
išjunkite ir vėl įjunkite MHL įrenginį, paskui atleiskite jo
užraktą.
Jei ekrane rodoma „Parduotuvės režimas: įjungta“
• Jūsų televizorius nustatytas „Parduotuvė“ režimu.
Atlikdami procedūrą „Namai“ turite iš naujo nustatyti
parinkties „Vieta“ reikšmę „Automatinė paleistis“
(7 psl.).
Naudojantis funkcija „Skaitmeninis automatinis
suderinimas“ nepavyko rasti nei vienos kabelinės
televizijos paslaugos (programos).
• Patikrinkite kabelio jungtį arba paieškos nuostatas.
• Pamėginkite iš naujo paleisti funkciją „Skaitmeninis
automatinis suderinimas“, vietoje „Kabelis“
pasirinkdami „Antena“.
44 LT
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
4-458-528-31(1)
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising