Sony | KD-43XF7000 | Sony KD-43XF7000 XF70 | LED | „4K Ultra HD“ | Didelis dinaminis diapazonas | Išmanusis televizorius Naudojimo instrukcijos

C:\Users\user\Desktop\New folder\010COV.fm
masterpage: Cover
4-732-892-31(1)
Televizorius
Naudojimo instrukcijos
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\010COVTOC.fm
Turinys
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Saugos informacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dalys ir valdymo įtaisai . . . . . . . . . . . . . . . 8
Televizija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nuotolinio valdymo pultas. . . . . . . . . . . . . . . 9
Televizoriaus prijungimas prie
interneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Interneto ryšio nustatymas . . . . . . . . . . . . . 12
Televizijos žiūrėjimas . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kaip žiūrėti nuotraukas iš prijungtos
įrangos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prijungimo schema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
TV montavimas prie sienos . . . . . . . . . . . . . 15
masterpage: Left
Interneto ryšys ir duomenų privatumas
Kai atliekant pirmąją sąranką prijungiamas tinklas, šis gaminys
jungiasi prie interneto, kad patikrintų interneto ryšį, o vėliau –
kad sukonfigūruotų pradžios ekraną. Šiam ir visiems kitiems
interneto ryšiams naudojamas jūsų IP adresas. Jei norite, kad
jūsų IP adresas nebūtų naudojamas išvis, nenustatykite
belaidžio interneto ryšio funkcijos ir neprijunkite interneto
kabelio. Išsamesnė informacija apie interneto ryšius
pateikiama kartu su privatumo informacija nustatymo
ekranuose.
Įvadas
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“ gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Pastaba
• Prieš naudodamiesi televizoriumi, perskaitykite skyrių „Saugos
informacija“ (3 psl.).
• Nustatymo vadove ir šiame vadove pateikti vaizdai bei
iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio
išvaizdos.
• Modelio pavadinime „xx“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį
su dizainu, spalva arba televizijos sistema.
Ant stalo pastatomo stovo tvirtinimas prie
televizoriaus
Žr. nustatymo vadovą pagalvėlės viršuje.
Papildoma informacija. . . . . . . . . . . . . . . 16
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Žinynas (Rankinis) (tik tam tikruose
regionuose / šalyse / televizoriaus
modeliuose)
Norėdami gauti išsamesnės informacijos, nuotolinio valdymo
pulte paspauskite HOME, tada meniu [Nustatymai] pasirinkite
[Žinynas]. Žinyną taip pat galite perskaityti kompiuteryje arba
išmaniajame telefone (informacija pateikta ant galinio
dangtelio).
Identifikacinės etiketės vieta
Etiketės su nurodytu televizoriaus modelio numeriu, pagaminimo
data (metai / mėnuo) ir vardine maitinimo įtampa yra
užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
Modeliai su pridedamu maitinimo adapteriu:
Maitinimo adapterio modelio numeris ir serijos numeris įrašytas
maitinimo adapterio apačioje priklijuotose etiketėse.
2LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\010COVTOC.fm
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Visual Products Inc. arba
gaminys yra pagamintas pagal Sony Visual Products Inc.
užsakymą.
ES importuotojas: Sony Europe Limited.
Norėdami susisiekti su ES importuotoju arba sužinoti dėl
gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais,
kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija.
masterpage: Right
• Nestatyti televizoriaus ant staltiesės ar kito audinio, kuris
padedamas po televizoriumi ant baldų.
• Supažindinti vaikus su pavojais, kurių gali kilti lipant ant baldų,
kai norima pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
Jei turimą televizorių ketinate palikti esamoje vietoje arba pakeisti
jo vietą, laikykitės tų pačių anksčiau pateiktų nurodymų.
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
Įrenginys, prijungtas prie pastato apsauginio įžeminimo
naudojant maitinimo laidą arba kitus įrenginius, prijungtus prie
apsauginių įžeminimo ir televizoriaus paskirstymo sistemos
bendraašiu kabeliu, kai kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavojų.
Todėl prijungimas prie televizoriaus paskirstymo sistemos turi
būti atliekamas per įrenginį, kuris užtikrina elektros izoliaciją
žemiau nei tam tikras dažnių diapazonas (galvaninis izoliatorius,
žr. EN 60728-11).
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Padėkite televizorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų, arba nepadarytų kitos žalos.
• TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas
neišsikištu iš už TV stovo (neprideto). Jei ant stalo pastatomas
stovas išsikiš iš už TV stovo, TV komplektas gali nuvirsti, nukristi
ir sugesti arba sužaloti.
Pranešimas apie radijo ryšio
įrangą
Mes, Sony Visual Products Inc., patvirtiname, kad
radijo įrenginių tipai KD-65XF7096, KD-65XF7093, KD-65XF7005,
KD-65XF7004, KD-65XF7003,
KD-65XF7002, KD-65XF7000, KD-55XF7096, KD-55XF7093,
KD-55XF7077, KD-55XF7073, KD-55XF7005, KD-55XF7004,
KD-55XF7003, KD-55XF7002, KD-55XF7000, KD-49XF7096,
KD-49XF7093, KD-49XF7077, KD-49XF7073, KD-49XF7005,
KD-49XF7004, KD-49XF7003, KD-49XF7002, KD-49XF7000,
KD-43XF7096, KD-43XF7093, KD-43XF7077, KD-43XF7073,
KD-43XF7005, KD-43XF7004, KD-43XF7003, KD-43XF7002,
KD-43XF7000 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties
deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
http://www.compliance.sony.de/
Ši radijo ryšio įranga gali būti naudojama ES nepažeidžiant
galiojančių radijo spektro naudojimo reikalavimų.
Saugos informacija
ĮSPĖJIMAS
Įspėjimas
Sprogimo pavojus, jei įdėtas netinkamo tipo akumuliatorius.
Akumuliatorių negalima laikyti pernelyg dideliame karštyje,
pavyzdžiui, tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia ugnies ar
pan. arba labai žemame oro slėgyje, dėl kurio gali sprogti arba
ištekėti degūs skysčiai ar dujos.
• Montuoti ant sienos turi tik kvalifikuoti techninės priežiūros
specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ priedus, įskaitant:
Prie sienos tvirtinamas laikiklis – SU-WL450
• Prie televizoriaus prijungdami prie sienos tvirtinamą laikiklį,
būtinai naudokite kartu su prie sienos tvirtinamu laikikliu
esančius varžtus. Šie varžtai yra skirti montuoti, kaip parodyta
paveiksle, matuojant nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio
prijungiamo paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
8 mm - 12 mm
Stabilumo pavojus
Televizoriaus komplektas gali nukristi ir sukelti rimtą traumą arba
mirtį.
Televizoriaus niekada nestatykite ant nestabilaus paviršiaus.
Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti.
Daugelio sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti laikantis šių
paprastų atsargumo priemonių:
• Naudoti televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles ar
stovus.
• Naudoti tik tokius baldus, ant kurių televizorius stovės saugiai.
• Pasirūpinti, kad televizorius nestovėtų ant baldų paviršiaus
krašto.
• Nestatyti televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujų ar knygų
lentynų), jei baldai ir televizorius nėra tinkamai pritvirtinti prie
tinkamos atramos.
Varžtas (M6)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
Galinis televizoriaus dangtelis
3LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\010COVTOC.fm
Gabenimas
masterpage: Left
KD-49/43XF70xx
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje. Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
• Jei televizorių reikia pakelti ar perkelti, suimkite tvirtai už jo
apačios.
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
Apsauga nuo nuvirtimo
8 mm - 12 mm
M6 varžtas
(nepridedamas)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Laidas
(nepridedamas)
Varžtas
(nepridedamas)
KD-65/55XF70xx
8 mm - 12 mm
Vėdinimas
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos
tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
M6 varžtas
(nepridedamas)
Sumontuotas ant sienos
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
Laidas
(nepridedamas)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
10 cm
10 cm
6 cm
Varžtas
(nepridedamas)
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
Siena
4LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Maitinimo laidas
Situacija:
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu, kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
• Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
• Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
• Televizorių naudokite tik su 220 V - 240 V kintamąja elektros
srove.
• Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
• Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
• Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
• Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
• Naudoti šlapiomis rankomis, esant nuimtam korpusui arba
naudojant priedus, kurių nerekomendavo gamintojas. Atjunkite
televizorių iš maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.
• Televizoriaus statymas taip, kad išsikištų į
atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
Pastaba
• Televizoriaus statymas vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO (tik
modeliams su pridedamu maitinimo
adapteriu)
• Televizoriaus statymas drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
Įspėjimas
Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo
lietaus ar drėgmės.
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite
ant prietaiso skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios
įrangos mažose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.
• Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai
pasiekiamas.
• Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
• Nenaudokite kitų maitinimo adapterių. Jie gali sukelti gedimus.
• Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
• Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo
adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir
(arba) gali sutrikti medijos imtuvo
veikimas.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
• Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis rankomis.
• Pastebėję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
• Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis
prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
• Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę ranka
pajusite šilumą.
Kai nenaudojamas
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudužti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Priešingu atveju dėl to gali įvykti elektros
smūgis.
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada,
kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Kai:
• Pažeistas maitinimo laidas.
• Prastai tinka maitinimo lizdas.
• Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
• Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
5LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Apie LCD televizoriaus temperatūrą
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Kai LCD televizorius naudojamas ilgą laiką, jo aplinka įšyla. Palietę
ranka galite pajusti karštį.
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei
1,5 mm.
Maks. 7 mm
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
Maks. 1,5 mm
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pultu
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
Televizoriaus ekrano paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių.
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio, šveitimo
miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto,
kad jis nenukristų ar nenuslystų nuo savo stalinio stovo.
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pultu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pulto netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio įrenginio šalia medicinos įrangos (širdies
stimuliatorių ir pan.), nes gali sutrikti medicinos prietaisų
veikimas.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
• Šią įrangą reikia įdiegti ir naudoti taip, kad nuo jos antenos ir
žmogaus kūno būtų bent 20 cm atstumas.
Televizoriaus utilizavimas
Elektros ir elektroninės įrangos
atliekų utilizavimas (taikoma tik
Europos Sąjungos ir kitoms šalims,
kuriose veikia rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į
atitinkamą surinkimo punktą, kuriame galima priduoti antriniam
perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti
dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją
dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį, darbuotojai.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka
Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus
apribojimus, kai prijungiamas trumpesnis nei 3 metrų signalo
kabelis.
• Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka
Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus
apribojimus, kai prie antžeminės, palydovinės arba kabelinės
televizijos prievado prijungiamas trumpesnis nei 30 metrų RF
kabelis.
6LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Panaudotų baterijų atliekų
utilizavimas (taikoma tik Europos
Sąjungos ir kitoms šalims, kuriose
veikia rūšiuotų atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant pakuotės
rodo, kad šiame gaminyje esančios baterijos negalima išmesti
kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis
gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Švino
(Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje
yra daugiau negu 0,004% švino. Teisingai utilizuodami tokias
baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo
atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Jei saugumui, veikimo savybėms arba duomenų
vientisumui užtikrinti gaminiuose reikalingas nepertraukiamas
ryšys su įmontuota baterija, ją turi keisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad baterijų atliekos būtų tvarkomos
tinkamai, naudoti nebetinkamus gaminius pristatykite į
atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo
punktą. Jei naudojate kitokias baterijas, perskaitykite skyrių apie
tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Atiduokite
bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame antriniam
perdirbimui galima priduoti panaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šios baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas
arba parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją,
darbuotojai.
7LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\030PAR.fm
masterpage: Left
  (maitinimas) / + / –
Dalys ir valdymo įtaisai
Televizija
Spustelėjus , televizorius įjungiamas.
Spauskite , kol televizorius išsijungs.
Kai televizorius įjungta,
Garsumas
Paspauskite + arba – mygtuką, kad
padidintumėte / sumažintumėte garsumą.
Taip pat galite spausti , kol rodomas
pranešimas
. Garsumas didinamas /
mažinamas spaudžiant + arba – mygtuką.
Įvestis
Paspauskite , kol rodomas pranešimas
.
Spaudžiant + (aukštyn) arba – (žemyn)
mygtuką perkeliamas pasirinktas įvesties
šaltinis.
Programa
Paspauskite , kol rodomas pranešimas
PROG.
Programą pasirinkite spausdami mygtuką
+ (aukštyn) ar – (žemyn).
 (jutikliai / šviesos diodų indikatorius)

CAM (sąlyginės prieigos modulis)
• Suteikiama prieiga televizijos paslaugoms
apmokėti. Išsamesnės informacijos
ieškokite CAM naudojimo vadove.
• Nedėkite lustinės kortelės tiesiai į TV CAM
lizdą. Ją reikia įstatyti į sąlyginės prieigos
modulį, kurį pateikia įgaliotasis atstovas.
• CAM gali nebūti palaikomas kai kuriose
šalyse / vietovėse. Kreipkitės į įgaliotąjį
atstovą.
• Jei pasinaudoję „Internet Video“ turiniu
įjungsite skaitmeninę programą, gali
pasirodyti CAM pranešimas.
• Priima signalus iš nuotolinio valdymo
pulto.
Neuždenkite jutiklio.
Priešingu atveju jis gali veikti prastai.
• Šviečia geltonai, kai yra nustatytas [Miego
laikmatis]* ar [Įjungimo laikmatis]* arba
televizorius veikia nuotraukų rėmelio
režimu*.
• Šviečia baltai, kai [Energijos taupymas]*
nustatoma kaip [Išjungti vaizdą]*.
• Šviečia baltai, kai televizorius įjungiamas.
• Neįsižiebia, kai TV veikia parengties
režimu.
• Mirksi, kai naudojamas nuotolinio
valdymo pultas.
• Naudojant įrašymo režimą dega raudonas
indikatorius.
(tik tam tikruose regionuose / šalyse / televizoriaus
modeliuose)
* Norėdami gauti išsamesnės informacijos, nuotolinio
valdymo pulte paspauskite HOME, tada meniu
[Nustatymai] pasirinkite [Žinynas].
Pastaba
• Prieš ištraukdami KS maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) įsitikinkite, kad TV visiškai išjungtas.
• Norėdami TV visiškai atjungti nuo KS maitinimo
šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Renkantis įvestį reikia šiek tiek palaukti, kol bus
pakeista kita įvestis.
8LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\030PAR.fm
masterpage: Right
 DIGITAL/ANALOG
Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pulto mygtukų forma,
vieta, galimybės ir funkcijos gali skirtis
atsižvelgiant į jūsų regioną / šalį /
televizoriaus modelį.
Perjungia į skaitmeninę arba analoginę
įvestį.
 Skaičių mygtukai
• Pasirinkite kanalus. Norėdami surinkti 10
ar didesnį kanalo numerį, greitai įveskite
tolesnį skaitmenį.
• Teksto režimu įveskite trijų skaitmenų
puslapio numerį, kad pasirinktumėte
puslapį.
 EXIT
Grįžta į ankstesnį langą arba išeina iš meniu.
Kai naudojama interaktyviosios programos
paslauga, paspauskite norėdami išeiti iš
paslaugos.
 Spalvoti mygtukai
Rodomas naudojimo vadovas (kai veikia
spalvoti mygtukai).

YouTube (tik tam tikruose
regionuose / šalyse / televizoriaus
modeliuose)
Prisijungiama prie „YouTube“ interneto
paslaugos.

/
(informacija / teksto
atskleidimas)
• Rodoma informacija. Paspauskite vieną
kartą, kad būtų parodyta informacija apie
žiūrimą programą / įvestį. Dar kartą
paspauskite, kad rodinį pašalintumėte iš
ekrano.
• Teksto režimu atskleidžiama paslėpta
informacija (pavyzdžiui, viktorinos
atsakymai).
 SLEEP
Paspauskite keletą kartų, kol televizoriaus
ekrane bus rodomas laikas minutėmis
([Išjungta]/[15 min.]/[30 min.]/[45 min.]/
[60 min.]/[90 min.]/[120 min.]), po kurio
norite, kad televizorius išsijungtų. Norėdami
atšaukti miego laikmatį, spauskite SLEEP
(miegas) keletą kartų, kol pasirodys
[Išjungta].


/
(įvesties pasirinkimas / teksto
sulaikymas)
////
įvedimas)
(elemento pasirinkimas /
• Pasirenkami arba reguliuojami elementai.
• Patvirtinami pasirinkti elementai.
• Rodomas ir pasirenkamas įvesties šaltinis.
• Teksto režimu sulaikomas esamas
puslapis.
9LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\030PAR.fm

masterpage: Left
Garsiakalbiai:
Pasirinkite [Televizoriaus garsiakalbiai] arba
[Garso sistema], kad televizoriaus garsas
būtų išvedamas per televizoriaus
garsiakalbius arba per prijungtą garso
įrangą.
RETURN
• Grįžtama į ankstesnį bet kokio rodomo
meniu ekraną.
• Leidžiant nuotraukos / muzikos / vaizdo
įrašo failą atkūrimas sustabdomas.
 HOME
Televizoriaus valdymas:
Norėdami valdyti TV per [Namai (meniu)]
arba [Parinktys] meniu, naudokitės
[Televizoriaus valdymas] meniu.
Rodomas arba atšaukiamas meniu.
  +/– (garsumas)
Reguliuojamas garsumas.
Grįžti į televiziją:
Pasirinkite šią parinktį, norėdami grįžti prie
televizijos programos.
 AUDIO
Pasirinkite daugiakalbio šaltinio garsą arba
dvigubą šiuo metu rodomos programos
garsą (atsižvelgdami į programos šaltinį).

  (tekstas)
Teksto režimu rodoma teksto transliacija.
Kaskart paspaudus , ekranas cikliškai
keičiasi tokia tvarka:
tekstas  tekstas ant TV vaizdo (mišrus
režimas)  nėra teksto (išeinama iš teksto
paslaugos)
(subtitrai)
Pakeičia subtitrų nustatymus.
 //////
• Naudokite medijos turinį televizoriuje ir
prijungtame su „BRAVIA Sync“
suderinamame įrenginyje.
• Naudojant šį mygtuką, taip pat galima
valdyti VOD (užsakomi vaizdo įrašai)
paslaugos atkūrimą.
Ši galimybė priklauso nuo VOD paslaugos.
 NETFLIX (Tik tam kuriuose regionuose /
šalyse / TV modeliuose)
Įjungia NETFLIX interneto paslaugą.

 REC (negalima naudotis Italijoje)
Naudodami USB HDD įrašymo funkciją,
įrašykite žiūrimą programą.
 OPTIONS
Rodomas nuorodų į kai kuriuos nustatymų
meniu sąrašas.
Sąraše esančios parinktys priklauso nuo
esamos įvesties ir turinio.
  (TV parengtis)
Įjungia TV arba perjungia į parengties
režimą.
 SYNC MENU
Paspauskite, kad būtų parodytas „BRAVIA
Sync“ meniu ir tada iš [Įrenginio
pasirinkimas] pasirinkite prijungtą HDMI
įrangą.
Iš „BRAVIA Sync“ meniu galima pasirinkti
toliau nurodytas parinktis.
Įrenginio valdymas:
Naudokite funkciją [Įrenginio valdymas]
valdyti įrangai, suderinamai su „BRAVIA
Sync“ valdymu. Norėdami valdyti įrangą,
pasirinkite parinktis iš [Namai (meniu)],
[Parinktys], [Turinio sąrašas] bei [Maitinimas
išjungtas].
GUIDE (EPG)
Rodo skaitmeninį EPG (elektroninis
programų gidas).

(peršokti)
Grįžta į ankstesnį kanalą arba įvestį, žiūrėtą
ilgiau nei 15 sekundžių.
 PROG +/–/
/
• Pasirenkamas tolesnis (+) arba ankstesnis
(-) kanalas.
• Teksto režimu pasirenkamas tolesnis ( )
arba ankstesnis ( ) puslapis.
  (nutildyti)
Nutildomas garsas. Paspauskite dar kartą,
kad įjungtumėte garsą.
 TITLE LIST (negalima naudotis Italijoje)
Rodomas antraščių sąrašas.

(pločio režimas)
Reguliuojamas ekrano rodinys. Paspauskite
keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą
pločio režimą.
10LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\030PAR.fm
masterpage: Right
Patarimas
• Ant skaitinio mygtuko 5 bei mygtukų , PROG + ir
AUDIO yra lytėjimo taškai. Lytėjimo taškus naudokite
kaip nuorodas valdydami TV.
Pastaba
• Jei pasirenkami subtitrai ir naudotojas paleidžia
skaitmeninio teksto programą „teksto“ mygtuku, tam
tikromis aplinkybėmis subtitrai gali būti neberodomi.
Naudotojui išėjus iš skaitmeninio teksto programos,
subtitrų iškodavimas tęsiamas automatiškai.
11LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\040WAT.fm
Televizoriaus prijungimas prie
interneto
Interneto ryšio nustatymas
Jei norite naudoti televizoriaus tinklo funkcijas,
reikia prijungti televizorių prie interneto.
HOME  [Sistemos nustatymai] 
[Sąranka]  [Tinklas]  [Tinklo diegimas].
Norėdami gauti išsamesnės informacijos,
nuotolinio valdymo pulte paspauskite HOME,
tada meniu [Nustatymai] pasirinkite [Žinynas].
masterpage: Left
Televizijos žiūrėjimas
1
Paspauskite TV arba nuotolinio valdymo
mygtuką , kad įjungtumėte TV.
2
Paspauskite DIGITAL/ANALOG, kad
įjungtumėte skaitmeninės arba
analoginės įvesties režimą.
3
Paspauskite skaičių mygtukus arba
PROG +/–, kad pasirinktumėte TV
kanalą.
4
Paspauskite  +/–, kad
sureguliuotumėte garsumą.
Skaitmeniniu režimu
Trumpai pasirodys informacinis skydelis.
Skydelyje gali būti pavaizduotos šios
piktogramos.
: Duomenų paslauga (transliacijos
programa)
: Radijo paslauga
: Koduota/prenumeruojama paslauga
:
Galimos kelios garso kalbos
: Galimi subtitrai
: Yra subtitrai ir (arba) garso įrašas
prastai girdintiems
: Programai rekomenduojamas
minimalus amžius (nuo 3 iki 18 metų)
: Užraktas nuo vaikų
: Skaitmeninių programų rakinimas
: Galima įjungti garsą, skirtą regos
negalią turintiems žmonėms
: Galimas subtitrų garso įrašas
: Galimas kelių kanalų garsas
12LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\050OPT.fm
masterpage: Right
Kaip žiūrėti nuotraukas iš prijungtos įrangos
Prijungimo schema
Prie savo TV galite prijungti įvairią pasirenkamą įrangą.
Pastaba
• Kai kuriuose televizorių modeliuose prijungus didelį USB įrenginį jis gali trukdyti kitiems šalia jo prijungtiems
įrenginiams.
• Jei prijungiate didelį USB įrenginį, junkite jį tik prie 1 USB lizdo.
Ausinės /
garso sistema /
žemųjų dažnių
garsiakalbis
HDMI įrenginys
*3
*1
CAM (sąlyginės
prieigos modulis)
Skaitmeninis
fotoaparatas /
vaizdo kamera /
USB laikmena
*2
Skaitmeninis
fotoaparatas /
vaizdo kamera /
USB laikmena
*1
HDMI įrenginys
*1
Kabelis / antena /
išorinė dėžutė
Kelvedis
Vaizdo magnetofonas /
vaizdo žaidimų įrenginys
/ DVD grotuvas /
vaizdo kamera/ išorinė
dėžutė*5
Garso sistema su
optine garso
įvestimi
Garso sistema su
ARC / HDMI
įrenginiu
*2
*4
Palydovinis
įrenginys
13LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\050OPT.fm
masterpage: Left
Pastaba
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
*3
Jungtys, etiketės ir funkcijos gali skirtis ir priklauso nuo regiono, šalies ir televizoriaus modelio.
Palaiko tik trijų kontaktų stereofoninį mažąjį lizdą.
*4
< 14 mm
*5
Išoriniam įrenginiui, kuriame yra tik SCART AV OUT jungtis, naudokite SCART-RCA adapterį.
14LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\050OPT.fm
masterpage: Right
TV montavimas prie sienos
Šioje televizoriaus naudojimo instrukcijoje parodyti tik paruošiamieji televizoriaus tvirtinimo prie
sienos laikiklio etapai.
Pirkėjams:
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti
patys.
„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:
Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.
Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena
pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį. Šio gaminio tvirtinimo prie sienos darbus patikėkite „Sony“
prekybos atstovams ar licencijuotiems tiekėjams, o montavimo metu pakankamą dėmesį skirkite
saugai. „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar
montavimo.
TV prie sienos montuokite naudodami prie sienos tvirtinamą laikiklį SU-WL450 (netiekiamas).
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį taip pat žr. prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimo
instrukcijas ir montavimo nurodymus.
Norėdami gauti prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimo instrukcijų, žr. savo televizoriaus modelio gaminio puslapyje
pateiktą montavimo informaciją (prie sienos tvirtinamas laikiklis).
www.sony.eu/support/
15LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\060ADD.fm
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Kai indikatoriaus šviesos diodas žybsi
raudonai, suskaičiuokite, kiek kartų jis žybsi
(pertraukos trukmė – trys sekundės).
Jei indikatoriaus šviesos diodas žybsi raudonai,
atjungę KS maitinimo laidą nuo TV dviem
minutėms atstatykite TV į pradinę būseną, tada
įjunkite TV. Jei problema išlieka, kreipkitės į
prekybos atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą
ir nurodykite, kiek kartų raudonai žybsi
indikatoriaus šviesos diodas (pertraukos trukmė
– trys sekundės). Paspaudę ant TV esantį
mygtuką  išjunkite TV, atjunkite KS maitinimo
laidą (maitinimo tinklo laidą) ir informuokite
prekybos atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą.
Kai indikatoriaus šviesos diodas nežybsi,
patikrinkite nurodytus dalykus.
Jei problema išlieka, pasirūpinkite, kad TV
patikrintų kvalifikuotas techninio aptarnavimo
darbuotojas.
Vaizdas
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir nėra garso
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
 Prijunkite TV prie KS maitinimo tinklo lizdo
(sieninio elektros lizdo) ir paspauskite TV arba
nuotolinio valdymo pulto mygtuką .
Dvigubas arba šešėlinis vaizdas
 Patikrinkite antenos (antžeminės) ir (arba)
kabelinės antenos jungtį, vietą bei kryptį.
Ekrane rodomas tik „sniegas“ ir girdimas
triukšmas
masterpage: Left
Iškraipytas vaizdas (punktyrinės linijos arba
dryžiai)
 TV laikykite atokiau nuo elektrinių triukšmo
šaltinių, pavyzdžiui, automobilių, motociklų,
plaukų džiovintuvų ar pasirinktinės įrangos.
 Montuodami pasirinktinę įrangą, palikite vietos
tarp jos ir televizoriaus.
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
 Antenos kabelį laikykite atokiau nuo kitų
jungiamųjų kabelių.
Žiūrint TV kanalą matomas neaiškus vaizdas
arba girdimas triukšmas
 Sureguliuokite [Tikslus auto suderinimas]
(automatinis tikslus derinimas), kad vaizdas būtų
priimamas geriau. Ši funkcija skirta tik analoginės
TV kanalams.
Iškraipyti vaizdo kontūrai
 Pakeiskite esamus [Kino režimas]* nustatymus į
kitus.
Bendrai
TV automatiškai išsijungia (TV pereina į
parengties režimą)
 Patikrinkite, ar įjungtas [Miego laikmatis]*.
 Patikrinkite, ar pasirinkus [Įjungimo laikmatis]*
arba [Nuotraukų rėmelio nustatymai]* aktyvintas
parametras [Trukmė]*.
 Patikrinkite, ar įjungtas [Nenaudojamo
televizoriaus parengties režimas]*.
Negalima pasirinkti kai kurių įvesties šaltinių
 Pasirinkite [„AV“ išankstinė parinktis]* ir tada
įvesties šaltiniui parinkite [Visada]*.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
 Pakeiskite maitinimo elementus.
* Norėdami gauti išsamesnės informacijos, nuotolinio
valdymo pulte paspauskite HOME, tada meniu
[Nustatymai] pasirinkite [Žinynas].
 Patikrinkite, ar antena nesulūžusi ir nesulenkta.
 Patikrinkite, ar nesibaigęs antenos naudojimo
laikas (nuo trejų iki penkerių metų naudojant
normaliomis sąlygomis, nuo vienų iki dvejų metų
– pajūryje).
16LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\060ADD.fm
masterpage: Right
Įvesties / išvesties lizdai
Techniniai duomenys
Antenos / kabelis
Sistema
Palydovinės antenos*1
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekrano) skydas, šviesos
diodų foninis apšvietimas
Televizijos sistema
Priklauso nuo jūsų šalies / regiono ir televizoriaus
modelio
Analoginė: B/G, D/K, I
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Palydovinė*1: DVB-S/DVB-S2
Spalvų / vaizdo sistema
Analoginė: PAL/ SECAM/ NTSC3.58 (tik vaizdas)/
NTSC4.43 (tik vaizdas)
Skaitmeninė: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG4 AVC HP/MP@L5.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L5.1 (4K 60 kadr./sek.)
Kanalų aprėptis
Priklauso nuo jūsų šalies / regiono ir televizoriaus
modelio
Analoginė: UHF / VHF / kabelinė
Skaitmeninė: UHF / VHF / kabelinė
Palydovinė*1: IF dažnis 950-2150 MHz
75 omų išorinis VHF/UHF kontaktas
Lizdinė F tipo jungtis, 75 omų.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ir 22 kHz tonas, vieno
kabelio paskirstymas EN50494.
/
AV IN
Vaizdo / garso įvestis (fono-signalo lizdai)
HDMI IN 1/2/3 (ARC) (palaiko 4K raišką,
suderinama su HDCP 2.2)
HDMI vaizdas: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 ir IN 3 palaiko aukštos kokybės HDMI
formatą, pvz., 4K 60p/50p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2.
Kompiuterio įvestis: (Raiška (horizontalusis
dažnis, vertikalusis dažnis))
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1280 x 1024, 64,0 kHz, 60 Hz
1152 x 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1600 x 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1680 x 1050, 65,3 kHz, 60 Hz
*1920 × 1080, 67,5 kHz, 60 Hz
* 1080p chronometražas taikomas HDMI įvesčiai
bus vertinamas kaip vaizdo chronometražas, o ne
asmeninio kompiuterio chronometražas dėl
ekrano formato.
Garso išvestis
10 W + 10 W
Belaidė technologija
Dažnių juosta (-os)
Belaidis LAN (IEEE802.11b/g/n)
Dažnių diapazonas
Išvesties galia
2400 - 2483,5 MHz
< 20,0 dBm
Programinės įrangos versija
TV: v8.___-____-_.___-____ / v8.___-____*
Žr. [Pagalba klientams], esantį meniu [Sąranka].
Šios įrangos programinės / mikroprograminės
įrangos / priedų / komponentų atnaujinimai
niekada neturės įtakos atitikčiai direktyvos
2014/53/ES reikalavimams.
* Tik kai kuriose šalyse / regionuose / TV modeliuose.
Garsas:
Dviejų kanalų tiesinė PCM: 32/44,1/48 kHz 16/
20/24 bitų, „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“,
DTS
ARC (garso grįžties kanalas) (tik HDMI IN 3)
Dviejų kanalų tiesinė PCM: 48 kHz 16 bitų, „Dolby
Digital“, „Dolby Digital Plus“, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (dviejų kanalų tiesinė
PCM: 48 kHz 16 bitų, „Dolby Digital“, DTS)
AUDIO OUT (garso išvestis)
(stereofoninis minilizdas)
/
Ausinės, garso išvestis, žemųjų dažnių
garsiakalbis
1,
Italijoje)
2,
3 (HDD REC) (Funkcija neveikia
USB anga
CAM (sąlyginės prieigos modulio) lizdas
DC IN 19.5 V (tik modeliams su
pridedamu maitinimo adapteriu)
Maitinimo adapterio įvestis
17LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\060ADD.fm
LAN (priklauso nuo šalies / regiono)
10BASE-T/100BASE-TX jungtis (atsižvelgiant į
tinklo darbinę aplinką, ryšio greitis gali skirtis.
10BASE-T/100BASE-TX ryšio greitis ir ryšio kokybė
šiam televizoriui neužtikrinama).
Kita
Pasirinktiniai priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450
Naudojimo temperatūra
0 ºC – 40 ºC
Naudojimo drėgnis
10 % - 80 % (santykinis, be kondensacijos)
Energijos sąnaudos, gaminio
matmenys ir kita
Maitinimo reikalavimai
išskyrus modelius su pridedamu maitinimo
adapteriu
220 V – 240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
tik modeliai su pridedamu maitinimo adapteriu
19,5 V NS naudojant maitinimo adapterį
Kategorija: įvestis 220 V - 240 V KS, 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
KD-65XF70xx: A+
KD-55XF70xx: A
KD-49XF70xx: A
KD-43XF70xx: A
Ekrano dydis (įstrižainė, apytiksl.)
KD-65XF70xx: 163,9 cm / 65 col.
KD-55XF70xx: 138,8 cm / 55 col.
KD-49XF70xx: 123,2 cm / 49 col.
KD-43XF70xx: 108,8 cm / 43 col.
Energijos sunaudojimas
Režimu [Standartinis]
KD-65XF70xx: 106 W
KD-55XF70xx: 111 W
KD-49XF70xx: 73 W
KD-43XF70xx: 64 W
Režimu [Ryškus]
KD-65XF7096: 182 W
KD-65XF7093: 171 W
KD-65XF7005: 182 W
KD-65XF7004: 182 W
KD-65XF7003: 171 W
KD-65XF7002: 171 W
KD-65XF7000: 171 W
KD-55XF7096: 183 W
KD-55XF7093: 172 W
KD-55XF7077: 183 W
KD-55XF7073: 172 W
KD-55XF7005: 183 W
KD-55XF7004: 183 W
KD-55XF7003: 172 W
KD-55XF7002: 172 W
KD-55XF7000: 172 W
masterpage: Left
KD-49XF7096: 115 W
KD-49XF7093: 100 W
KD-49XF7077: 115 W
KD-49XF7073: 100 W
KD-49XF7005: 115 W
KD-49XF7004: 115 W
KD-49XF7003: 100 W
KD-49XF7002: 100 W
KD-49XF7000: 100 W
KD-43XF7096: 100 W
KD-43XF7093: 95 W
KD-43XF7077: 100 W
KD-43XF7073: 95 W
KD-43XF7005: 100 W
KD-43XF7004: 100 W
KD-43XF7003: 95 W
KD-43XF7002: 95 W
KD-43XF7000: 95 W
Vidutinės energijos sąnaudos per metus*2
KD-65XF70xx: 155 kWh
KD-55XF70xx: 162 kWh
KD-49XF70xx: 107 kWh
KD-43XF70xx: 93 kWh
Energijos sąnaudos parengties režimu*3*4
0,50 W
Ekrano skiriamoji geba
3840 taškų (horizontalus) × 2160 linijų (vertikalus)
Matmenys (apytiksl.) (i × a × p)
su ant stalo pastatomu stovu
KD-65XF70xx: 146,1 × 90,7 × 35,5 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF70xx: 110,1 × 70,5 × 27,9 cm
KD-43XF70xx: 97,0 × 63,0 × 27,8 cm
be ant stalo pastatomo stovo
KD-65XF70xx: 146,1 × 84,4 × 8,0 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF70xx: 110,1 × 64,5 × 5,8 cm
KD-43XF70xx: 97,0 × 57,1 × 5,8 cm
Svoris (apytiksl.)
su ant stalo pastatomu stovu
KD-65XF70xx: 21,4 kg
KD-55XF70xx: 17,4 kg
KD-49XF70xx: 12,6 kg
KD-43XF70xx: 10,4 kg
be ant stalo pastatomo stovo
KD-65XF70xx: 20,2 kg
KD-55XF70xx: 16,2 kg
KD-49XF70xx: 12 kg
KD-43XF70xx: 9,8 kg
18LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\060ADD.fm
*1
*2
*3
*4
Ne visuose TV komplektuose yra DVB-T2 arba
DVB-S/S2 technologija arba palydovinės antenos
jungtis.
Energijos suvartojimas per metus, pagrįstas
televizoriaus, veikiančio po 4 valandas per dieną,
365 dienas, energijos suvartojimu. Faktinis energijos
suvartojimas priklauso nuo to, kaip naudojamas
televizorius.
Nurodyta parengties galia pasiekiama, kai
televizoriuje baigiami būtini vidiniai procesai.
Kai televizorius prijungtas prie tinklo, budėjimo
režimu energijos suvartojama daugiau.
Pastaba
• Pasirinktinių priedų prieinamumas priklauso nuo
šalių / regionų / TV modelių / atsargų.
• Fiktyvios kortelės iš TV CAM (sąlyginės prieigos
modulio) lizdo neištraukite jokiems tikslams, išskyrus
tikslą įdėti CAM įtaisytą lustinę kortelę.
• Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be
įspėjimo.
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Skaitmeninė televizija (DVB antžeminė,
palydovinė ir kabelinė), interaktyvios
paslaugos ir tinklo funkcijos gali būti
prieinamos ne visose šalyse ar regionuose.
Kai kurios funkcijos gali būti neįjungtos
arba netinkamai veikti atsižvelgiant į
paslaugų teikėją ir tinklą. Kai kurie
televizijos paslaugų teikėjai gali
apmokestinti paslaugas.
• Šis televizorius palaiko skaitmeninį
transliavimą naudojant MPEG-2, H.264 /
MPEG-4 AVC ir H.265 / HEVC kodekus,
tačiau negarantuojame suderinamumo su
visų televizijos paslaugų teikėjų (paslaugų)
signalais, kurie laikui bėgant gali pasikeisti.
masterpage: Right
• DTS patentus žr. http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją. DTS,
simbolis, DTS kartu su simboliu yra
registruotieji prekių ženklai, o „DTS Digital
Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekių ženklas.
© „DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
• „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“
prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Alliance®“, „Wi-Fi Direct®“ ir
„Miracast®“ yra „Wi-Fi Alliance“
registruotieji prekių ženklai.
• „Wi-Fi Protected Setup™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ prekės ženklas.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“ logotipas yra „Wi-Fi
Alliance“ sertifikato ženklas.
• „Netflix“ yra „Netflix, Inc.“ registruotasis
prekės ženklas.
• „YouTube“ ir „YouTube logo“ yra „Google
Inc.“ registruotieji prekių ženklai.
Tik palydoviniams modeliams:
• „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis
televizorius nėra skirtas motorizuotoms
antenoms valdyti.
• Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų
savininkų nuosavybė.
Informacija apie prekių ženklus
• Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas
yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“
prekės ženklai arba registruotieji prekės
ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją. „Dolby“, „Dolby Audio“ ir
dvigubos D simbolis yra „Dolby
Laboratories“ registruotieji prekių ženklai.
• „BRAVIA“, „
“ir „BRAVIA Sync“ yra
„Sony Corporation“ registruotieji prekių
ženklai.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ ir „Blu-ray Disc“
logotipas yra „Blu-ray Disc Association“
prekių ženklai.
19LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\060ADD.fm
masterpage: Left
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels
Risoluzione effettiva: 3840 x 2160 pixel
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels
20LT
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
C:\Users\user\Desktop\New folder\070BCO.fm
masterpage: BCO
Žinynas
http://rd1.sony.net/help/tv/fceil1/h_cei/
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
© 2018 Sony Visual Products Inc.
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-892-31(1)
Download PDF