Sony | KDL-22EX553 | Sony KDL-55HX750 Naudojimo instrukcijos

4-412-002-32(1)
LCD TV
Eksploatacijos instrukcijos
KDL-55HX75x / 46HX75x / 46EX65x / 40HX75x / 40EX65x / 32HX75x / 32EX65x / 26EX55x
KDL-22EX55x
Įvadas
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“
gaminį. Prieš naudodami televizorių
atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Šio gaminio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonija. EMC
ir gaminių saugos patvirtintas
atstovas yra Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio
aptarnavimo atveju kreipkitės
adresu, nurodytu atskiruose
aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Pastabos dėl skaitmeninės
televizijos veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba
ten, kur yra prieiga prie suderinamos
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
kabelinės televizijos paslaugų.
Pasiteiraukite vietinio pardavėjo, ar
savo gyvenamojoje vietoje galėsite
priimti DVB-T/DVB-T2*1 signalą, arba
paklauskite savo kabelinės televizijos
tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės televizijos
paslauga tinka integruotam veikimui su
šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2*1
ir DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2*1
skaitmeninėms antžeminėms ir DVB-C
skaitmeninėms kabelinėms
transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali
nebūti tam tikrų skaitmeninės
televizijos funkcijų, o DVB-C kabelinė
paslauga, teikiama kai kurių tiekėjų, gali
veikti netinkamai.
~
• Ne visi HX ir EX serijų televizorių
modeliai turi 2-os kartos T2*1
skaitmeninio vaizdo transliavimo
technologiją.
*1 DVB-T2 nėra HX751/HX750/EX650/
EX550 serijų televizorių modeliuose.
DVB-T2 yra HX753/EX653/EX553 serijų
televizorių modeliuose.
~
• Modelio pavadinime „x“ atitinka
skaitmeninį žymėjimą, susijusį su
dizainu, spalva arba televizijos sistema.
• Prie šios televizoriaus instrukcijos
pridedama prie sienos tvirtinamo
laikiklio montavimo instrukcija.
2 LT
• Iliustracijos, naudojamos šioje
instrukcijoje, gali skirtis; priklauso nuo
turimo televizoriaus modelio.
• Jei nenurodyta kitaip, nuotolinio
valdymo pulto iliustracijos,
naudojamos šioje instrukcijoje, yra
RM-ED047 modelio.
• Prieš naudodami televizorių,
perskaitykite 33 psl. (Saugos
informacija). Išsaugokite šį vadovą, nes
jo gali prireikti ateityje.
taikomų patentų sąrašas. „Gracenote“,
„CDDB“, „MusicID“, „MediaVOCS“,
„Gracenote“ ženklas ir logotipas, taip pat
„Powered by Gracenote“ (liet.
„Gracenote“ valdoma) yra registruotieji
prekių ženklai arba „Gracenote“ prekių
ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
Informacija apie prekės
ženklą
„Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ ir „Blu-ray Disc“
logotipas yra „Blu-ray Disc Association“
prekių ženklai.
yra registruotasis „DVB Project“
prekės ženklas.
HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition
Multimedia Interface“ yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED® yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikatų ženklai.
DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai
yra „Rovi Corporation“ ar jos filialų prekės
ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.
APIE „DIVX“ VAIZDĄ: DivX® yra
skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas
„DivX“, LLC, „Rovi Corporation“ filiale. Tai
oficialus DivX Certified® įrenginys,
atkuriantis „DivX“ vaizdą. Daugiau
informacijos ir programinės įrangos,
skirtos jūsų failams konvertuoti į „DivX“
vaizdus, rasite apsilankę „divx.com“.
APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“
(VAIZDĄ PAGAL POREIKĮ): Šį DivX
Certified® įrenginį reikia užregistruoti,
kad galėtumėte atkurti nusipirktus „DivX“
„Video-on-Demand“ (VOD) filmus. Kad
gautumėte registracijos kodą, suraskite
„DivX VOD“ skyrių jūsų įrenginio
nustatymo meniu. Daugiau informacijos
apie tai, kaip užbaigti registraciją, rasite
apsilankę „divx.com“.
Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“
licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
„BRAVIA“ ir
yra „Sony“
korporacijos prekių ženklai.
„TrackID“ yra „Sony Ericsson Mobile
Communications AB“ paprastasis arba
registruotasis prekių ženklas.
Muzikos ir vaizdo atpažinimo
technologija bei kita susijusi informacija
teikiama Gracenote®. „Gracenote“ yra
muzikos atpažinimo technologijos ir
susijusio turinio pateikimo industrijos
standartas. Daugiau informacijos rasite
apsilankę www.gracenote.com.
„Gracenote, Inc.“ © CD, DVD, „Blu-ray“
laikmenų ir kitos muzikos ir vaizdo
medžiagos teisės nuo 2000 metų
priklauso „Gracenote“. „Gracenote
Software“ © teisės nuo 2000 metų
priklauso „Gracenote“. Šiam gaminiui ir
paslaugoms taikoma vienas ar daugiau
„Gracenote“ patentų. Apsilankykite
„Gracenote“ tinklalapyje, kur pateikiamas
nuolat atnaujinamas „Gracenote“
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
„Wi-Fi Direct“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
„Sony Entertainment Network logotipas“
ir „Sony Entertainment Network“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
Įspėjimas dėl belaidžiu
ryšiu siunčiamo / gaunamo
signalo
1. Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
direktyvos nuostatas.
Išsamesnės informacijos rasite apsilankę
šiuo URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
2. Įspėjimas pirkėjams: ši informacija
galioja tik įrangai, kuri parduodama
šalyse, taikančiose ES direktyvas.
Šalys, kuriose galima naudotis beviele
televizoriaus sistema:
Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija,
Danija, Estija, Suomija, Prancūzija,
Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija,
Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas,
Lietuva, Liuksemburgas, Malta,
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija,
Portugalija, Slovakija, Rumunija,
Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija,
Turkija ir Jungtinė Karalystė.
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne
Europos šalyse.
Televizoriaus bevielė
sistema – informacija apie
teisės aktus
Pirkėjams Italijoje
RLAN tinklo naudojimą valdo: -
Pirkėjams Kipre
Galutinis naudotojas turi užregistruoti
„RLAN“ (arba „WAS“, arba „Wi-Fi“)
įrenginius Elektroninių komunikacijų
departamente (P.I. 365/2008 ir P.I. 267/
2007).
P.I. 365/2008 yra 2008 m. radijo
komunikacijų įstatymas (stočių, kurioms
reikalingas bendrasis leidimas ir
registracija, kategorijos).
P.I. 267/2007 yra bendrasis leidimas
radijo vietinės srities tinklams ir bevielės
prieigos sistemoms, įskaitant radijo
vietinės srities tinklus („WAS“ / „RLAN“),
naudoti radijo dažnius.
Pirkėjams Prancūzijoje
WLAN („Wi-Fi“) funkcija šiame LCD TV turi
būti naudojamasi tiktai pastatų viduje.
Bet koks šio LCD TV WLAN („Wi-Fi“)
funkcijos naudojimas ne pastatų viduje
Prancūzijos teritorijoje draudžiamas.
Prieš naudodamiesi televizoriumi ne
pastatų viduje pasirūpinkite, kad būtų
išjungta šio LCD TV WLAN („Wi-Fi“)
funkcija. (ART sprendimas, 2002-1009,
pataisytas ART sprendimu 03-908, dėl
radijo dažnių naudojimo apribojimų.)
Identifikacinės etiketės
vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu,
pagaminimo data (mėnuo / metai) ir
vardine maitinimo įtampa (pagal taikomą
saugos reglamentą) yra užpakalinėje
televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
s dėl asmeninio naudojimo, 2003-08-01
įstatymų galios potvarkis, Nr. 259
(„Elektroninių komunikacijų
kodeksas“). 104 straipsnyje konkrečiai
nurodyta, kada reikia iš anksto įsigyti
bendrąjį leidimą, o 105 straipsnyje
nurodyta, kada leidžiama naudoti
laisvai;
s dėl „RLAN“ prieigos prie
telekomunikacijų tinklų ir paslaugų
teikimo visuomenei, 2003-05-28
ministro potvarkis su pakeitimais, ir
elektroninių komunikacijų kodekso
25 str. (bendrasis elektroninių
komunikacijų tinklų ir paslaugų
leidimas).
Pirkėjams Norvegijoje
Šios radijo įrangos negalima naudoti
geografinėje srityje, esančioje 20 km
spinduliu nuo Ny-Ålesund, Svalbardo
centro.
3 LT
Apie šį vadovą
(eksploatacijos instrukcijos)
Šiame vadove aiškinama, kaip nustatyti televizorių. Daugiau
informacijos, kaip naudoti BRAVIA televizorių, rasite
elektroniniame vadove.
Eksploatacijos instrukcijos
Aiškinama, kaip nustatyti televizorių, pvz., prisijungimą,
pradinę sąranką ir pagrindinius veiksmus.
Norėdami gauti daugiau informacijos, paspauskite
i-MANUAL mygtuką
Elektroninis vadovas
(„i-Manual“)
Paaiškinama, kaip naudoti visas funkcijas. Kaip naudoti
„i-Manual“, žr. 23 psl..
Vaizdai ir paveikslėliai, pateikti šiame vadove, gali skirtis nuo tikro
ekrano vaizdo.
4 LT
Turinys
LT
Pradiniai veiksmai
Priedų patikrinimas .............................................................................................................6
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį ..........................................................6
1: Ant stalo pastatomo stovo pritvirtinimas...............................................................7
2: Televizoriaus žiūrėjimo kampo nustatymas ..........................................................9
3: Sujungimai...................................................................................................................... 10
4: Televizoriaus apsaugojimas nuo nuvirtimo........................................................ 13
5: Kabelių sutvarkymas ................................................................................................... 14
6: Televizoriaus prijungimas prie interneto............................................................. 15
7: Pradinis nustatymas .................................................................................................... 16
BRAVIA televizoriaus naudojimas
Televizoriaus žiūrėjimas B .............. qk
Įvairių funkcijų ir nustatymų pasirinkimas (Namų meniu) ................................. 20
Interneto vaizdo žiūrėjimas........................................................................................... 22
Instrukcijų paieška
Instrukcijų paieška elektroniniame
vadove („i-Manual“) B..................... wd
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas ................................................................................................................ 25
Techniniai duomenys ...................................................................................................... 26
Priedų montavimas (prie sienos tvirtinamas laikiklis).......................................... 29
Saugos informacija ........................................................................................................... 33
Atsargumo priemonės .................................................................................................... 35
Papildoma informacija
5 LT
Pradiniai veiksmai
Priedų
patikrinimas
Baterijų įdėjimas į
nuotolinio
valdymo pultelį
Nuotolinio valdymo pultelis (1)
AAA dydžio baterijos (R03 tipo) (2)
Ant stalo pastatomas stovas (1)*1
Ant stalo pastatomo stovo tvirtinimo sraigtai
(M5 × 16) (3)
(išskyrus KDL-26/22EX55x)
Ant stalo pastatomo stovo tvirtinimo sraigtai
(M5 × 16) (2)
(tik KDL-26/22EX55x)
Ant stalo pastatomo stovo surinkimo sraigtai
(M5 × 16) (4)
(tik KDL-55HX75x)
Ant stalo pastatomo stovo surinkimo sraigtai
(M5 × 16) (2)
(tik KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x)
3D akiniai (baterijos pridedamos) (2)
(tik KDL-55/46/40/32HX751)
3D akinių maišelis (2)
(tik KDL-55/46/40/32HX751)
Eksploatacijos instrukcijos (šis vadovas) ir kiti
dokumentai
*1 Ant stalo pastatomą stovą surinkite vadovaudamiesi
lankstinuku, pateikiamu prie stovo.
6 LT
1
2
Nuimkite apsauginį lapą.
Kad atidarytumėte, spustelėkite ir paslinkite
dangtelį.
1: Ant stalo
pastatomo
stovo
pritvirtinimas
2
Naudodami tiekiamus sraigtus pritvirtinkite
televizorių prie ant stalo pastatomo stovo.
Rodyklės
rodo kiaurymių, skirtų ant stalo
pastatomo stovo pritvirtinimo sraigtams,
vietas.
KDL-55HX75x
Pradiniai veiksmai
Norėdami tinkamai pritvirtinti, vadovaukitės
lankstinuku, pridedamu prie ant stalo pastatomo
stovo.
1
Uždėkite televizorių ant stovo.
KDL-55HX75x
KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x
Kreipiamieji
kaiščiai
KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x
KDL-26/22EX55x
Kreipiamieji
kaiščiai
~
• Pakelkite televizorių virš stovo ir pamažu
leiskite žemyn, kol nebus matyti kreipiančiųjų
kaiščių.
KDL-26/22EX55x
~
• Jei naudojate elektrinį atsuktuvą, nustatykite
apie 1,5 N·m {15 kgf·cm} sukimo momentą.
• Numatytoji padėtis yra ties 6°. Kad
pakeistumėte kampą į vertikalią padėtį, žr.
9 psl. (2: Televizoriaus žiūrėjimo kampo
nustatymas) (tik KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x).
(Tęsinys)
7 LT
KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x
Ant stalo pastatomo stovo
nuėmimas nuo
televizoriaus
Norėdami nuo televizoriaus nuimti ant stalo
pastatomą stovą, atsukite 2 veiksme rodyklėmis
pažymėtus sraigtus.
~
• Ant stalo pastatomą stovą galite nuimti tik tada, jei
reikia sumontuoti atitinkamus televizoriaus
priedus.
• Jei norite nuimti televizoriaus ant stalo pastatomą
stovą, paguldykite televizorių ekranu žemyn ant
stabilaus, didesnio už televizorių paviršiaus.
• Kad apsaugotumėte LCD ekraną, darbinį paviršių
užklokite minkštu audiniu.
• Prieš įjungdami televizorių įsitikinkite, kad jis stovi
vertikaliai. Nejunkite televizoriaus, jeigu jo LCD
plokštė nukreipta žemyn, kad išvengtumėte
netolygaus vaizdo.
Minkštas
audinys
KDL-26/22EX55x
KDL-55HX75x
Minkštas
audinys
8 LT
Minkštas
audinys
2: Televizoriaus
žiūrėjimo
kampo
nustatymas
KDL-26/22EX55x
*6°
Pradiniai veiksmai
Šį televizorių galima reguliuoti parodytais
kampais.
x Kampo reguliavimas (šarnyrinis
sujungimas)
(išskyrus KDL-26/22EX55x)
* Nurodytas kampas yra apytikslis.
~
• Reguliuodami kampą, viena ranka laikykite stovą,
kad televizorius nepaslystų ar nenuvirstų.
*15°
*15°
*15°
*15°
~
• Įsitikinkite, kad prieš televizorių nėra jokių daiktų.
Infraraudonųjų
spindulių jutiklis
„3D Sync“ siųstuvas
(tik KDL-55/46/40/
32HX75x)
x Kampo reguliavimas (pakreipti)
(išskyrus KDL-55HX75x)
KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x
*6°
1
2
9 LT
3: Sujungimai
KDL-26/22EX55x
~
• Antenos kabelio kištuką naudokite ne didesnį nei
14 mm storio.
• HDMI kabelio kištuką naudokite ne didesnį nei
12 mm (storio) × 21 mm (pločio).
AV
1
Antenos / skaitmeninio
televizijos priedėlio /
įrašymo įrangos (pvz., DVD
įrašymo įrenginio)
prijungimas
x Skaitmeninio televizijos priedėlio /
įrašymo įrenginio (pvz., DVD įrašymo
įrenginio) prijungimas SCART jungtimi
KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
Skaitmeninės televizijos priedėlis / įrašymo
įrenginys (pvz., DVD įrašymo įrenginys)
~
• Šiai jungčiai rekomenduojamas dešiniojo kampo
tipo universalusis SCART (jungtis) laidas.
Skaitmeninės televizijos priedėlis / įrašymo
įrenginys (pvz., DVD įrašymo įrenginys)
10 LT
x Skaitmeninio televizijos priedėlio /
įrašymo įrenginio (pvz., DVD įrašymo
įrenginio) prijungimas HDMI jungtimi
KDL-26/22EX55x
KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
ARC
1
2
Pradiniai veiksmai
ARC
1
4
Skaitmeninės televizijos priedėlis / įrašymo
įrenginys (pvz., DVD įrašymo įrenginys)
Skaitmeninės televizijos priedėlis / įrašymo
įrenginys (pvz., DVD įrašymo įrenginys)
(Tęsinys)
11 LT
KDL-26/22EX55x
Garso / vaizdo įrangos
prijungimas
KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
AV
2
Y
PB
PR
(MONO)
L
R
COMPONENT IN
Garso ir vaizdo įrenginys
Garso ir vaizdo įrenginys
12 LT
4: Televizoriaus
apsaugojimas
nuo nuvirtimo
KDL-26/22EX55x
Minkštas
audinys
1
Pradiniai veiksmai
KDL-55HX75x
~
KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x
• Prieš įsukdami sraigtus paguldykite ekraną
priekine dalimi žemyn ant tvirto darbinio
paviršiaus, didesnio už televizorių.
• Kad nepažeistumėte skystųjų kristalų ekrano
(LCD), ant darbinio paviršiaus patieskite minkštą
audeklą.
1
2
Įsukite sraigtą (M4, netiekiamas) į sraigto
kiaurymę, esančią televizoriuje, ir pritvirtinkite
stiprų lyną (netiekiamas).
Į televizoriaus stovą įsukite medsraigtį (4 mm
skersmens, netiekiamas). Tada prie
medsraigčio pritvirtinkite stiprų lyną.
M4 metalo sraigto ilgis priklauso nuo virvelės
skersmens.
Žiūrėkite toliau pateikiamą paveikslėlį.
1
2
3
Į stalą, ant kurio stovi televizorius, įsukite
medžio sraigtą (4 mm skersmens,
netiekiamas).
Įsukite metalo sraigtą (M4, netiekiamas) į
sraigto angą, esančią televizoriaus stove.
6-8 mm
M4 varžtas
Virvelė
Televizoriaus ant
stalo pastatomas
stovas
Suriškite medžio sraigtą ir metalo sraigtą
tvirta virvele (netiekiama).
13 LT
5: Kabelių
sutvarkymas
Prieš surišdami kabelius, ištraukite elektros
tiekimo kabelį iš laidų laikiklio. Kitus kabelius
sujunkite kabelio laikikliu.
~
• Nesuriškite kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo laido) su kitais kabeliais.
KDL-55HX75x
1
2
3*
4
KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x
1
2
3*
4
* Jei televizorių tvirtinate prie sienos, kabelių laikiklį
pritvirtinkite po gnybtais.
14 LT
KDL-26/22EX55x
1
2
3
4
6: Televizoriaus
prijungimas
prie interneto
KDL-26/22EX55x
Televizorius
Internetas
Prijungę šį televizorių prie interneto, galite
mėgautis įvairiomis funkcijomis: demonstruoti
nuotraukas, kurios parodo savo vietą žemėlapyje,
mėgautis internetiniais vaizdo įrašais ir t. t.
Daugiau informacijos apie funkcijas žr. „i-Manual“.
LAN
arba
~
• Norėdami prisijungti prie interneto, turėsite
sudaryti sutartį su interneto paslaugų tiekėju.
Maršrutizatorius
Modemas
Laidinio tinklo paruošimas
Internetas
KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
~
• Kad prijungtumėte prie „LAN“, naudokite 7-os
kategorijos kabelį (netiekiamas).
Televizorius
Bevielio „LAN“ paruošimas
Internetas
Modemas su
maršrutizatoriaus
funkcijomis
arba
Įmontuotas bevielio LAN įrenginys leidžia
prisijungti prie interneto ir namų tinklo. Su šia
funkcija galite prisijungti prie bevielio LAN ir
mėgautis tinklo pranašumais be kabelių. Prieš
nustatydami televizoriaus bevielio „LAN“ funkciją,
būtinai nustatykite bevielį „LAN“ maršrutizatorių.
Televizorius
Maršrutizatorius
Bevielis
maršrutizatorius
Modemas
Modemas
Internetas
Internetas
15 LT
Pradiniai veiksmai
Modemas su
maršrutizatoriaus
funkcijomis
7: Pradinis
nustatymas
Skaitmeninis automatinis suderinimas:
„Antena“ arba „Kabelis“:
Pasirinkite „Antena“, kad antžemines
televizijos transliacijas priimtumėte išorine
antena. Pasirinkite „Kabelis“, jei esate
kabelinės televizijos abonentas ir
nenaudojate išorinio skaitmeninės televizijos
priedėlio. Pasirinkus „Kabelis“, greitam
suderinimui rekomenduojame pasirinkti
„Greita kanalų paieška“. Pagal savo kabelinės
televizijos paslaugos tiekėjo pateiktą
informaciją nustatykite „Dažnis“ ir „Tinklo ID“.
Jei naudojant „Greita kanalų paieška“ kanalų
nepavyko rasti, pabandykite „Pilna kanalų
paieška“ (nors tai gali užtrukti).
~
1
2
Prijunkite televizorių prie kintamosios srovės
kištukinio lizdo (maitinimo lizdo).
Ant televizoriaus paspauskite "/1. =
(maitinimo) indikatorius nušvis žaliai.
Pirmą kartą įjungus televizorių, ekrane
pasirodys kalbos pasirinkimo meniu.
~
• Kai įjungsite televizorių pirmą kartą, prieš
pradinį nustatymą turėsite atlikti vidinę
televizoriaus optimizavimo procedūrą. Nebus
nei vaizdo, nei garso, ir priekinėje televizoriaus
dalyje esantis laiko indikatorius mirksės
oranžine spalva apie 40 sekundžių. Neišjunkite
televizoriaus šio proceso metu.
Kai kuriems televizoriams šis procesas buvo
atliktas gamykloje.
• Kai kuriose šalyse galite pasirinkti „Antena“
vietoj „Kabelis“ kabelinės televizijos
programoms priimti.
• „Pilna kanalų paieška“ funkcija tam tikrose
šalyse / regionuose gali neveikti.
Programų rūšiavimas: Pakeičia televizoriuje
išsaugotų analoginių kanalų tvarką.
1 Spauskite F/f, kad pasirinktumėte kanalą,
kurį norite perkelti į naują vietą, ir
paspauskite .
2 Paspauskite F/f, kad pasirinktumėte
naują vietą kanalui, ir paspauskite .
~
• Kanalus galite suderinti ir rankiniu būdu.
Tinklo diegimas: nustato interneto
nustatymus. Pasirinkite „Auto“, kad prie tinklo
prisijungtumėte automatiškai. Kad
prisijungtumėte rankiniu būdu, pasirinkite
„Pasirinktinis“.
Jei nesijungsite prie interneto, arba jei norite
nustatyti vėliau, pasirinkite „Praleisti“.
~
3
Paspauskite F/f/G/g elementui pasirinkti,
tada paspauskite .
Vadovaukitės nurodymais ekrane.
16 LT
• Jei naudojate WEP apsaugą, pasirinkite
„Pasirinktinis“ t „Bevielio tinklo diegimas“ t
„Skanuoti“. Tada pasirinkite tinklo, prie kurio
norite jungtis, pavadinimą (SSID). Jei negalite
surasti reikalingo tinklo pavadinimo,
pasirinkite „[Rankinis įvedimas]“ ir spauskite
norėdami tinklo pavadinimą įrašyti.
• Prisijungimui prie bevielio maršrutizatoriaus
(arba prieigos taško) 5 GHz dažniu naudokite
pasirinktinį USB bevielio LAN adapterį.
Įstatykite USB bevielio LAN adapterį ir
nustatykite „„Wi-Fi Direct“ parengties režimas“
parinktį „Išjungta“. Paspauskite HOME, tada
pasirinkite „Nustatymai“ t „Tinklas“ t „„WiFi Direct“ parengties režimas“ t „Išjungta“.
• Norėdami „Tinklo diegimas“ nustatyti vėliau,
paspauskite HOME, tada pasirinkite
„Nustatymai“ t „Tinklas“ t „Tinklo
diegimas“.
17 LT
BRAVIA televizoriaus naudojimas
Televizoriaus žiūrėjimas
1
1
Įjunkite televizorių.
Televizoriui įjungti paspauskite ant jo arba
nuotolinio valdymo pulto esantį "/1.
1
2
Pasirinkite režimą.
3
Pasirinkite televizijos kanalą arba
pasirinkite įvestį.
3
arba
arba
x Skaitmeniniams kanalams pasirinkti
naudokite 0-9. Didesniems nei 10 kanalų numeriams
pasirinkti greitai paspauskite kitą skaitmenį.
2
3
18 LT
3D turinio žiūrėjimas (tik KDL-55/46/40/32HX75x)
Ši funkcija leidžia patirti 3D pramogų galią, pvz., stereoskopinius 3D žaidimus ir 3D diskus „Blu-ray“. Kaip
nustatyti 3D nuostatas ar žiūrėti 3D turinį, žr. „i-Manual“ ir naudojimo instrukciją, tiekiamą su 3D akiniais.
Dažnai naudojami mygtukai
1
GUIDE
Rodomas skaitmeninis programų gidas.
2 Spalvoti mygtukai
2
3
/
Informacija / teksto rodymas
Rodo kanalo numerį, programų informaciją ir
laikrodį.
1
3
4
Subtitrų nustatymas
Žiūrėdami skaitmeninę transliaciją, subtitrus galite
įjungti arba išjungti.
5 AUDIO
Žiūrėdami daugkartines transliacijas (tik
skaitmenines transliacijas), galite pasirinkti
papildomą garsą arba antraeilę kalbą.
4
5
19 LT
BRAVIA televizoriaus naudojimas
Jei galima naudotis spalvotais mygtukais, ekrane
pasirodo operacijų vadovas.
Įvairių funkcijų ir nustatymų
pasirinkimas (Namų meniu)
Galite pasirinkti televizoriaus funkcijas Namų meniu.
Čia pateikiamas pavyzdys, kaip pasirinkti elementą ir
keisti televizoriaus nustatymus.
1
Paspauskite HOME.
2
Paspauskite G/g
(Nustatymai)
kategorijai pasirinkti.
„Nustatymai“ turinys rodomas dešinėje.
2, 3
OPTIONS
1
21 psl. (Kategorijų sąrašas) žr. visas kategorijas.
3
Paspauskite F/f, kad
pasirinktumėte „Ekranas“, tada
paspauskite .
4
Nustatymų keitimas.
x Namų meniu uždarymas
Paspauskite HOME.
x Pasirinkimas mygtuku OPTIONS
Paspauskite OPTIONS.
Rodomas patogių funkcijų ir meniu nuorodų sąrašas.
Meniu elementai priklauso nuo esamos įvesties ir (arba)
turinio.
20 LT
Kategorijų sąrašas
Nustatymai
Valdikliai
Programos
Sony
Entertainment
Network
Interneto
turinys
Įrašai
Telev.
Daugialypė
terpė
Įvestys
Adresynas /
Istorija
Galimos kategorijos priklauso nuo rajono ar šalies.
Nustatymai (pvz., vaizdo nustatymai, garso nustatymai, klavišų
tonų nustatymas), kurie leidžia jums pritaikyti televizorių savo
poreikiams.
Valdikliai
Leidžia prieigą prie valdiklių.
Programos
Paleidžia programas, kurioms reikalingas interneto ryšys.
Sony
Entertainment
Network
Leidžia pasirinkti turinį iš interneto tarnybos SEN („Sony
Entertainment Network“).
Interneto turinys
Leidžia televizoriaus prieigą prie interneto paslaugų.
Įrašai
Leidžia laikmačio funkcija nustatytu laiku įrašyti pasirinktas laidas į
USB jungtimi prijungtą standųjį diską (HDD) ir peržiūrėti
pasirinktus įrašus.
Telev.
Leidžia pasirinkti televizijos kanalų sąrašą arba programų gidą.
Daugialypė terpė
Leidžia pasirinkti ir atkurti daugialypės terpės rinkmenas
(nuotraukas, muziką, vaizdus), esančias prijungtoje USB
laikmenoje arba jūsų namų tinkle.
Įvestys
Leidžia pasirinkti įrenginius, prijungtus prie televizoriaus.
Adresynas / Istorija
Rodo mėgstamiausius ir neseniai žiūrėtus elementus.
21 LT
BRAVIA televizoriaus naudojimas
Nustatymai
Interneto vaizdo žiūrėjimas
Ši funkcija veikia kaip interneto turinio vartai, pateikiantys daugybę pramogų pagal poreikį, tiesiai į jūsų
televizorių. Galite mėgautis vaizdo turiniu, įskaitant filmus ir animacinius filmus.
Turėsite prijungti plačiajuostį interneto ryšį. Smulkesnės informacijos ieškokite 15 psl. (6: Televizoriaus
prijungimas prie interneto).
1
Paspauskite HOME.
2
Paspauskite G/g, kad
pasirinktumėte
(Interneto
turinys) kategoriją.
3
Paspauskite F/f, kad
pasirinktumėte „Internet Video“,
tada paspauskite .
4
Paspauskite F/f/G/g norimam
turiniui pažymėti, tada paspauskite
.
2, 3, 4
1
~
• Jei naudodami šią funkciją patiriate sunkumų, patikrinkite, ar tinkamai nustatytas interneto ryšys.
• Interneto turinio sąsaja priklauso nuo interneto turinio tiekėjų.
• Vaizdo turinio paslaugos blokuojamos remiantis televizoriaus „Užraktas nuo vaikų“ nustatymu. Kai kurie
paslaugų tiekėjai neteikia šios funkcijos.
• Kad atnaujintumėte Internet Video paslaugų turinį, paspauskite „HOME“, tada pasirinkite „Nustatymai“ t
„Tinklas“ t „Atnaujinti interneto turinį“.
22 LT
Instrukcijų paieška
Instrukcijų paieška elektroniniame
vadove („i-Manual“)
Eksploatacijos instrukcijos yra integruotos į jūsų televizorių BRAVIA ir gali būti parodytos ekrane.
Norėdami daugiau sužinoti apie savo televizoriaus funkcijas, paspauskite mygtuką „i-Manual“.
1
Paspauskite i-MANUAL.
2
Pasirinkite elementą.
1 Paspauskite G/g elementui pasirinkti.
1
2
RETURN
2 Paspauskite F/f/G/g elementui pasirinkti, tada
paspauskite
.
* Jei pasirodo slinkties juosta ir norite pamatyti daugiau
elementų, spaudinėkite f.
Pasirodo pasirinkto elemento puslapis.
~
• Naudodami G/g galite pereiti per puslapius.
Paspauskite RETURN, kad sugrįžtumėte į ankstesnį
puslapį.
(Tęsinys)
23 LT
Instrukcijų paieška
Slinkties juosta*
Dažnai žiūrimų puslapių
įrašymas (žymės)
Dažnai žiūrimus puslapius galite įrašyti, kad vėliau
palengvintumėte prieigą bet kuriuo metu.
x Puslapio įrašymas
Jei esate puslapyje, kurį norite įtraukti į adresyną,
paspauskite geltoną nuotolinio valdymo pulto
mygtuką.
Pakartotinis puslapio
atidarymas naudojant
televizorių
Galite perjungti tarp i-Manual ekrano ir
televizoriaus ekrano. Ši funkcija leidžia matyti
„i-Manual“ instrukcijas, naudojant BRAVIA
televizorių. Paspauskite i-MANUAL, kad
perjungtumėte prieš tai rodytą „i-Manual“ ekraną
ir televizoriaus ekraną.
Anksčiau rodytas „i-Manual“ ekranas
x Prieiga prie pažymėto puslapio
Adresynui parodyti, kai rodomas „i-Manual“,
paspauskite žalią nuotolinio valdymo pulto
mygtuką. Paspauskite F/f norimam turiniui
pasirinkti, tada paspauskite .
BRAVIA televizoriaus ekranas
~
• Kad sugrįžtumėte į ankstesnį puslapį, paspauskite
G.
x Žymės pašalinimas
~
Kai rodomas į adresyną įtrauktas puslapis,
paspauskite geltoną nuotolinio valdymo pulto
mygtuką.
• Kad peršoktumėte į viršutinį „i-Manual“ puslapį,
paspauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto
mygtuką. Taip pat galite paspausti HOME, tada
pasirinkite „Nustatymai“ t „i-Manual“, kad
pereitumėte į viršutinį „i-Manual“ puslapį.
• Kai išjungiate televizorių arba kai televizorius
persijungia į parengties režimą, pasirinkus
„i-Manual“, „i-Manual“ rodomas pradedant
viršutiniu puslapiu.
24 LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Kai mirksi 1 (parengties) indikatorius, suskaičiuokite, kiek kartų jis mirkteli (intervalo
trukmė – trys sekundės).
Paspauskite "/1 ant televizoriaus, kad jį išjungtumėte, ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo laidą) ir praneškite pardavėjui arba „Sony“ aptarnavimo centrui, kaip mirksi indikatorius
(mirktelėjimų skaičius).
Kai mirksi 1 (parengties) indikatorius, patikrinkite šiose lentelėse nurodytus elementus.
Taip pat žr. „i-Manual“ skiltį „Trikčių šalinimas“. Jei problema išlieka, jūsų televizorių turi taisyti kvalifikuoti
techninės priežiūros specialistai.
Būklė
Paaiškinimas / sprendimas
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) • Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
• Prijunkite televizorių prie kintamosios srovės šaltinio
ir garso.
(maitinimo tinklo) ir paspauskite "/1 ant televizoriaus.
• Jei 1 (parengties) indikatorius pradeda šviesti raudonai,
paspauskite "/1, esantį ant nuotolinio valdymo pulto.
Ekrane pasirodo maži juodi ir • Ekranas sudarytas iš vaizdo taškų. Maži juodi taškeliai ir (arba)
ryškūs taškai (vaizdo taškai) ekrane nereiškia gedimo.
(arba) ryškūs taškeliai.
Kai kurių programų
nepavyksta suderinti.
• Patikrinkite anteną arba palydovinę anteną.
Nepavyko surasti kabelinės
televizijos paslaugų
(programų).
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba derinimo
konfigūraciją.
• Pabandykite „Skaitmeninis automatinis suderinimas“
pasirinkdami „Antena“ vietoj „Kabelis“.
Televizorius automatiškai
išsijungia (įsijungia
televizoriaus parengties
režimas).
• Patikrinkite, ar neįjungtas „Miego laikmatis“, arba patvirtinkite
„Trukmė“ nustatymą „Įjungimo laikmatis“.
• Patikrinkite, ar įjungta funkcija „Nenaudojamo TV parengties
režim.“.
Neveikia nuotolinio valdymo • Pakeiskite baterijas.
• Jūsų televizorius gali veikti „SYNC“ režimu.
pultelis.
Paspauskite SYNC MENU, pasirinkite „Televizoriaus valdymas“
ir pasirinkite „Namai (Meniu)“ arba „Parinktys“, kad galėtumėte
valdyti televizorių.
Pamiršote „Užraktas nuo
vaikų“ slaptažodį.
• Vietoje PIN kodo įveskite 9999 (9999 PIN kodas visada
priimamas).
Televizoriaus aplinka įšyla.
• Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
Papildoma informacija
25 LT
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas)
Televizijos sistema
Analoginė: priklauso nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo: B/G/H, D/K, L, I, M
Skaitmeninė: DVB-T2 (tik KDL-55/46/40/32HX753, KDL-46/40/32EX653, KDL-26/22EX553)
DVB-T/DVB-C
Spalvų / vaizdo sistema
Analoginė: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Skaitmeninė: MPEG-2 MP@HL / H14L / ML, AVC BP@L3 / MP@L4 / HP@L4 (maks. 30 Mb/s, ribota
priemonė), MPEG-4 „Visual“ SP@L6 / ASP@L5 / ACEP@L4
Kanalų aprėptis
Analoginė: UHF / VHF / kabelinė, priklausomai nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo
Skaitmeninė: UHF / VHF / kabelinė, priklausomai nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo
Garso išvestis
10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x)
8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Įvesties / išvesties lizdai
Antenos kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
/
AV1
21 kontakto „SCART“ jungtis („CENELEC“ standartas), įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB įvestį ir
televizoriaus garso / vaizdo išvestį.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentinis vaizdas): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p,
480i
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
Vaizdo įvestis (bendras fono signalo kontaktas su Y įvestimi)
t AV2
Vaizdas (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,
HDMI IN 1, 2, 3, 4
576i, 480p, 480i, Kompiuterio formatai
(tik KDL-55/46/40/32HX75x)
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Šalia vienas kito 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, „Dolby Digital“
Analoginė garso įvestis (mažasis stereofoninis lizdas) (tik HDMI IN 2, bendra su kompiuterio (PC IN)
įvestimi)
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
(tik KDL-46/40/32EX65x)
Vaizdas: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i, Kompiuterio formatai
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, „Dolby Digital“
Analoginė garso įvestis (mažasis stereofoninis lizdas) (tik HDMI IN 2, bendra su kompiuterio (PC IN)
įvestimi)
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2
(tik KDL-26/22EX55x)
Vaizdas: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i, Kompiuterio formatai
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, „Dolby Digital“
Analoginė garso įvestis (mažasis stereofoninis lizdas) (tik HDMI IN 2, bendra su kompiuterio (PC IN)
įvestimi)
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis PCM, „Dolby Digital“)
AUDIO OUT / i
Garso išvestis (mažasis stereofoninis lizdas)
Ausinių lizdas
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN
Analoginė RGB (sąsaja „Mini D-sub 15-pin“)
Garso įvestis (mažasis stereofoninis lizdas) (bendras su HDMI IN 2)
1, 2 (HDD REC)
(išskyrus KDL-26/22EX55x)
USB lizdas, USB HDD įrenginio jungtis (tik
2)
USB lizdas (galimas įrašymas į standųjį diską)
(tik KDL-26/22EX55x)
CAM (sąlyginės prieigos modulis) lizdas
LAN
Modelis KDL–
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis, „10BASE-T/
100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
55HX75x
46HX75x
46EX65x
A
A+
Maitinimas ir kita
Maitinimo įtampa
~220–240 V, 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
A+
26 LT
Modelis KDL–
55HX75x
46HX75x
46EX65x
Ekrano dydis (išmatuotas
įstrižai)
Apie 138,8 cm/55 colių
Apie 116,8 cm/46 coliai
Apie 116,8 cm/46 colių
87,0 W
„Namai“ /
„Standartinis“
režimu
84,0 W
63,0 W
„Parduotuvė“ / 152 W
„Ryškus“
režimu
143 W
122 W
117 kWh
87 kWh
0,25 W (12 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
0,25 W (13 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
Naudojama
galia
Vidutinės metinės elektros
energijos sąnaudos*1
121 kWh
Naudojama galia parengties 0,25 W (15 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu*2
režimu)
Ekrano skiriamoji geba
1920 taškų (horizontaliai) × 1080 linijų (vertikaliai)
Matmenys (apie) (p × a × g)
Su ant stalo pastatomu
stovu
127,1 × 79,8 × 31,2 cm
107,6 × 67,0 × 24,1 cm
107,4 × 66,9 × 24,1 cm
Be ant stalo pastatomo
stovo
127,1 × 76,1 × 6,0 cm
107,6 × 65,2 × 6,0 cm
107,4 × 65,1 × 6,0 cm
Su ant stalo pastatomu
stovu
23,6 kg
16,7 kg
16,4 kg
Be ant stalo pastatomo
stovo
19,2 kg
14,6 kg
14,1 kg
Tiekiami priedai
Žr. 6 psl. (Priedų patikrinimas).
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL500
3D akiniai: TDG-BR750 / TDG-BR250 / TDG-BR200 / TDG-BR100 / TDG-BR50 (išskyrus KDL-46EX65x)
Kamera ir mikrofonas: CMU-BR100
Bevielio tinklo USB adapteris: UWA-BR100
Masė (apie)
Eksploatavimo temperatūra 0–40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10–80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Modelis KDL–
40HX75x
40EX65x
32HX75x
Maitinimas ir kita
~220–240 V, 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
A
A
B
Ekrano dydis (išmatuotas
įstrižai)
Apie 101,6 cm/40 colių
Apie 101,6 cm/40 colių
Apie 80,1 cm/32 colių
66,0 W
„Namai“ /
„Standartinis“
režimu
62,0 W
56,0 W
„Parduotuvė“ / 119 W
„Ryškus“
režimu
115 W
93 W
86 kWh
78 kWh
0,25 W (13 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
0,25 W (12 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
Naudojama
galia
Vidutinės metinės elektros
energijos sąnaudos*1
92 kWh
Naudojama galia parengties 0,25 W (12 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu*2
režimu)
Ekrano skiriamoji geba
1920 taškų (horizontaliai) × 1080 linijų (vertikaliai)
Matmenys (apie) (p × a × g)
Su ant stalo pastatomu
stovu
94,3 × 59,6 × 24,1 cm
94,1 × 59,5 × 24,1 cm
75,6 × 49,2 × 22,6 cm
Be ant stalo pastatomo
stovo
94,3 × 57,8 × 5,9 cm
94,1 × 57,6 × 6,0 cm
75,6 × 47,3 × 5,9 cm
13,9 kg
13,6 kg
9,8 kg
Masė (apie)
Su ant stalo pastatomu
stovu
(Tęsinys)
27 LT
Papildoma informacija
Maitinimo įtampa
Modelis KDL–
40HX75x
40EX65x
32HX75x
Be ant stalo pastatomo
stovo
11,8 kg
11,3 kg
8,0 kg
Tiekiami priedai
Žr. 6 psl. (Priedų patikrinimas).
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL500
3D akiniai: TDG-BR750 / TDG-BR250 / TDG-BR200 / TDG-BR100 / TDG-BR50 (išskyrus KDL-40EX65x)
Kamera ir mikrofonas: CMU-BR100
Bevielio tinklo USB adapteris: UWA-BR100
Eksploatavimo temperatūra 0–40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10–80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Modelis KDL–
32EX65x
26EX55x
22EX55x
Maitinimas ir kita
Reikalinga galia
~220–240 V, 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
A
B
B
Ekrano dydis (išmatuotas
įstrižai)
Apie 80,1 cm/32 colių
Apie 66,1 cm/26 colių
Apie 54,8 cm/22 colių
36,0 W
25,0 W
61 W
45 W
41,0 W
Energijos
„Namai“ /
sunaudojimas „Standartinis“
režimu
„Parduotuvė“ / 85 W
„Ryškus“
režimu
Vidutinis kasmetinis
energijos sunaudojimas*1
57 kWh
50 kWh
35 kWh
Energijos sunaudojimas
parengties režimu*2
0,25 W (13 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
0,30 W (13 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
0,30 W (13 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
Ekrano skiriamoji geba
1920 taškų (horizontaliai) ×
1080 linijų (vertikaliai)
1366 taškų (horizontaliai) × 768 linijų (vertikaliai)
Matmenys (apie) (p × a × g)
Su ant stalo pastatomu
stovu
75,3 × 49,0 × 22,6 cm
64,2 × 42,6 × 18,7 cm
53,5 × 36,4 × 18,7 cm
Be ant stalo pastatomo
stovo
75,3 × 47,2 × 6,0 cm
64,2 × 41,2 × 5,9 cm
53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Su ant stalo pastatomu
stovu
9,7 kg
6,9 kg
5,7 kg
Be ant stalo pastatomo
stovo
7,8 kg
6,1 kg
4,9 kg
Tiekiami priedai
Žr. 6 psl. (Priedų patikrinimas).
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL500 (KDL-32EX65x)
SU-WL100 (KDL-26/22EX55x)
Kamera ir mikrofonas: CMU-BR100
Bevielio tinklo USB adapteris: UWA-BR100
Masė (apie)
Eksploatavimo temperatūra 0–40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
*1
*2
10–80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas po 4 valandas per
dieną. Tikros energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.
Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies / regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
28 LT
Priedų montavimas (prie sienos
tvirtinamas laikiklis)
x Pirkėjams:
Gaminio saugumo ir saugos sumetimais „Sony“ primygtinai rekomenduoja, kad jūsų televizoriaus
montavimo darbus atliktų „Sony“ pardavėjai arba licencijuoti rangovai. Nebandykite montuoti patys.
x „Sony“ pardavėjams ir rangovams:
Montavimo metu, periodinės priežiūros ir gaminio patikros metu visą dėmesį skirkite saugumui.
Jūsų televizorius gali būti montuojamas naudojant SU-WL500 (išskyrus KDL-26/22EX55x) (30 psl.) prie
sienos tvirtinamą laikiklį (parduodamas atskirai) ir SU-WL100 (tik KDL-26/22EX55x) (30 psl.) prie sienos
tvirtinamą laikiklį (parduodamas atskirai).
• Norėdami tinkamai sumontuoti, vadovaukitės instrukcijomis, gautomis su prie sienos tvirtinamu
laikikliu.
• Žr. 8 psl. (Ant stalo pastatomo stovo nuėmimas nuo televizoriaus).
Gaminiui sumontuoti reikia pakankamos patirties, ypač ji reikalinga nustatant, ar siena pakankamai
tvirta, kad išlaikytų televizoriaus svorį. Šio gaminio tvirtinimą prie sienos būtinai patikėkite „Sony“
pardavėjams arba licencijuotiems rangovams ir skirkite reikiamą dėmesį saugai montavimo metu.
„Sony“ neatsako už jokią žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo elgesio ar netinkamo
montavimo.
SU-WL500
Montuodami televizorių ant sienos, išimkite sraigtus iš užpakalinės televizoriaus pusės. Išimtus
sraigtus laikykite saugioje vietoje, kad jų nepasiektų vaikai.
×
2
Minkštas
audinys
Papildoma informacija
~
• Jei norite nuo televizoriaus nuimti ant stalo pastatomą stovą, paguldykite televizorių ekranu žemyn ant
stabilaus, didesnio už televizorių paviršiaus.
• Kad apsaugotumėte LCD ekraną, darbinį paviršių užklokite minkštu audiniu.
(Tęsinys)
29 LT
SU-WL500 (išskyrus KDL-26/22EX55x)
Sraigtas (+PSW 6 × 16)
Tvirtinimo kabliukas
Minkštas audinys
~
• Pritvirtinkite tvirtinimo kablį keturiais sraigtais, gautais su prie sienos tvirtinamo laikiklio komplektu.
• Jei vėl tvirtinsite prie ant stalo pastatomo stovo, būtinai įsukite sraigtus (išsuktus anksčiau) į pradines angas
užpakalinėje televizoriaus pusėje.
SU-WL100 (tik KDL-26/22EX55x)
Sraigtas (+PSW 4 × 12)
Tvirtinimo kabliukas
Minkštas audinys
~
• Pritvirtinkite tvirtinimo kablį keturiais sraigtais, gautais su prie sienos tvirtinamo laikiklio komplektu.
• Jei vėl tvirtinsite prie ant stalo pastatomo stovo, būtinai įsukite sraigtus (išsuktus anksčiau) į pradines angas
užpakalinėje televizoriaus pusėje.
30 LT
Sraigtų ir kabliukų vietų diagrama / lentelė
Modelis
KDL–
Sraigto vieta
Kabliuko vieta
SU-WL500
SU-WL500
e, j
b
e, g
c
SU-WL100
SU-WL100
55HX75x
46HX75x/46EX65x
40HX75x/40EX65x
32HX75x/32EX65x
26EX55x
-
a
22EX55x
-
b
x SU-WL500
Sraigto vieta
Kabliuko vieta
Montuojant tvirtinimo kabliuką ant televizoriaus.
Montuojant televizorių ant laikiklio.
a
b
c
x SU-WL100
Kabliuko vieta
Montuojant televizorių ant laikiklio.
a
b
Papildoma informacija
(Tęsinys)
31 LT
Televizoriaus montavimo matmenų lentelė
SU-WL500 (1)
F
E
A
C
B
D
G
H
Ekrano centrinis taškas
SU-WL100 (2)
A
F
125
E
C
B
G
D
H
Ekrano centrinis taškas
Vienetas: cm
Modelio
Rodyti matmenys
pavadinimas
KDLA
B
Ekrano
išmatavimas iki
centro
C
Ilgis kiekvienam montavimo kampui
Kampas (0°)
D
Kampas (20°)
E
F
G
H
SU-WL500 (1)
55HX75x
127,1
76,1
7,8
46,8
10,7
33,4
70,5
47,7
46HX75x
107,6
65,2
13,3
46,9
10,7
29,6
60,2
47,7
46EX65x
107,4
65,1
13,3
46,9
10,8
29,4
59,9
47,6
40HX75x
94,3
57,8
17,0
46,9
10,7
27,0
53,1
47,7
40EX65x
94,1
57,6
17,0
46,8
10,7
26,8
52,9
47,5
32HX75x
75,6
47,3
16,2
41,0
10,7
25,4
43,3
42,1
32EX65x
75,3
47,2
16,2
41,0
10,7
25,2
43,8
41,9
26EX55x
64,2
41,2
7,8
29,4
10,9
21,7
37,5
27,6
22EX55x
53,5
35,0
10,8
29,5
10,6
19,3
31,7
27,6
SU-WL100 (2)
Skaičiai šioje lentelėje gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo pastatymo.
ĮSPĖJIMAS
Siena, ant kurios bus montuojamas televizorius, turi išlaikyti mažiausiai keturis kartus didesnį svorį nei
televizoriaus. Svorį žr. 26 -28 psl. (techniniai duomenys).
32 LT
Papildoma informacija
Saugos
informacija
KDL-26/22EX55x
KDL-55/46/40/
32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., saulės spindulių,
ugnies ar pan.
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal
šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet
kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir
(arba) sužalojimų pavojaus.
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia
lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
• Uždėkite televizorių ant stabilaus
lygaus paviršiaus.
• Montuoti ant sienos turi tiktai
kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai
rekomenduojama naudoti „Sony“
priedus, įskaitant:
– Prie sienos tvirtinamą laikiklį:
SU-WL500 (Išskyrus
KDL-26/22EX55x)
SU-WL100 (tik KDL-26/22EX55x)
• Prie televizoriaus tvirtindami tvirtinimo
kabliukus, būtinai naudokite sraigtus,
kuriuos gavote su prie sienos
tvirtinamu laikikliu. Pateikti sraigtai
pagaminti taip, kad matuojant nuo
tvirtinimo kabliuko tvirtinimo
paviršiaus jų ilgis yra nuo 8 mm iki
12 mm.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal
laikiklio, tvirtinamo prie sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus
sraigtus, galima pažeisti televizoriaus
vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
Mažiausiai 26 colių televizoriui:
6,5–10 mm
32 colių televizoriui, daugiausiai:
8–12 mm
Sraigtas (pateiktas su
laikikliu, tvirtinamu prie
sienos)
Tvirtinimo kabliukas
Kabliuko tvirtinimas prie
užpakalinės televizoriaus
pusės
Gabenimas
Vėdinimas
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir
nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip
parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį,
kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
Sumontuotas ant sienos
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos
aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip
nurodyta, kad išvengtumėte bet kokio
gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
– Naudokite tik „Sony“ pateiktą
maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
– Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo
lizdą.
– Televizorių naudokite tik su
220–240 V kintamąja elektros srove.
– Tiesdami kabelius savo pačių
saugumui ištraukite maitinimo laidą
ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už
kabelių.
– Atjunkite maitinimo laidą iš
maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį
judindami.
– Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo
karščio šaltinių.
– Reguliariai ištraukite maitinimo
kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo
izoliacija, dėl to gali kilti gaisras.
Pastabos
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido
su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug
nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba
sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko
sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo
netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį
kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio
kištukinio maitinimo lizdo.
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink
televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir
apsaugoti nuo dulkių ir purvo
kaupimosi:
– Neguldykite televizoriaus plokščiai,
nemontuokite apversto, apsukto ar
šonu.
– Nestatykite televizoriaus ant
lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
– Neuždenkite televizoriaus audiniu,
pvz., užuolaidomis, arba tokiais
daiktais kaip laikraščiai ir pan.
– Nemontuokite televizoriaus taip,
kaip parodyta žemiau esančioje
iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
Siena
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite
televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius
gali sugesti arba sukelti gaisrą, elektros
smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje),
pajūryje, laive ar kitoje vandens
transporto priemonėje, automobilyje,
medicinos įstaigose, nestabiliose
vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios
pirties ar šilto baseino persirengimo
kambaryje, jį gali pažeisti ore esanti
siera ir pan.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės,
saugokite ekraną nuo tiesioginio
apšvietimo ar tiesioginių saulės
spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos
patalpos į šiltą. Staigūs aplinkos
temperatūros pokyčiai gali sukelti
drėgmės kondensaciją. Dėl to
televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto
televizorius buvo paveiktas staigių
temperatūros pokyčių, prieš jį
įjungdami palaukite, kol visiškai
išgaruos drėgmė.
(Tęsinys)
33 LT
Papildoma informacija
• Prieš gabendami televizorių atjunkite
visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia
dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami televizorių rankomis,
laikykite jį taip, kaip parodyta
iliustracijoje. Nespauskite LCD ekrano ir
rėmo aplink ekraną.
• Gabenamą televizorių saugokite nuo
kratymo ir per didelės vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba
kraustantis, supakuokite į originalią
dėžę ir pakavimo medžiagą.
Maitinimo laidas
• Nepurškite vandens arba detergento
tiesiai ant televizoriaus. Jis gali
nuvarvėti į ekrano apačią arba ant
išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin
daug dulkių; kuriose gali į vidų patekti
vabzdžių; kuriose televizorių gali
paveikti mechaninė vibracija; šalia
degių objektų (žvakių ir kt.). Televizorių
reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių
skysčių, ant jo negalima statyti jokių
daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių
ar oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis
televizoriumi, aplinkos apsaugos ir
saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti
iš maitinimo tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių
neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo,
tad dabar ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo, kad išjungtumėte
televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi
funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada,
kai televizorius paliktas veikti
parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant
televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad vaikai jų
netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, jei
atsiranda bet kuri iš šių problemų.
• Nestatykite televizoriaus vietose, kurios
veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai,
šalia radiatorių arba oro šildytuvų.
Tokiomis sąlygomis televizorius gali
perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba)
sugesti.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“
aptarnavimo centrą, kad televizorių
patikrintų kvalifikuoti techninės
priežiūros specialistai.
Kai:
–
–
–
–
Pažeistas maitinimo laidas.
Prastai tinka maitinimo lizdas.
Televizorius sugedo, nes buvo
numestas, sutrenktas arba į jį kas nors
buvo mesta.
Per korpuso angas į vidų pateko
skysčio ar koks kietas daiktas.
Situacija:
Įspėjimas
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant
nuimtam korpusui, nesinaudokite su
gamintojo nerekomenduojamais
priedais. Atjunkite televizorių iš
maitinimo lizdo ir nuo antenos
perkūnijos metu.
• Nestatykite televizoriaus taip, kad
išsikištų į atvirą erdvę. Į televizorių
atsitrenkę žmonės gali susižeisti, o
atsimušę daiktai gali pažeisti
televizorių.
Apie LCD ekrano
temperatūrą
Kad ugnis neišplistų, žvakes ir kitokius
atviros ugnies šaltinius laikykite atokiai
nuo šio gaminio.
Kai LCD ekranas naudojamas ilgą laiką, jo
aplinka įšyla. Palietę ranka galite pajusti
karštį.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano
stiklas gali sudūžti nuo smūgio ir sukelti
rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius,
nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite,
rizikuojate patirti elektros smūgį.
34 LT
Papildoma informacija
Atsargumo
priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Žiūrėdami 3D vaizdus arba žaisdami
stereoskopinius 3D žaidimus, kai kurie
žmonės gali patirti diskomforto jausmą
(akių įsitempimą, nuovargį ar
pykinimą). Visiems žiūrovams „Sony“
rekomenduoja daryti reguliarias
pertraukas žiūrint 3D vaizdus arba
žaidžiant stereoskopinius 3D žaidimus.
Būtinų pertraukų trukmė ir dažnumas
priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Jūs
turite patys nuspręsti, kas jums
geriausia. Jei jaučiate diskomfortą,
nebežiūrėkite 3D vaizdų arba
nebežaiskite stereoskopinių 3D
žaidimų, kol diskomforto jausmas
praeis; jei manote, kad reikia,
pasitarkite su gydytoju. Taip pat
turėtumėte peržiūrėti (i) bet kokio su
televizoriumi naudojamo kito prietaiso
ar laikmenos naudojimo instrukciją ir
(ii) mūsų tinklalapį (http://www.sonyeurope.com/myproduct), kuriame
rasite naujausią informaciją. Mažų
vaikų rega (ypač jaunesnių nei šešerių
metų) dar vystosi. Pasitarkite su
gydytoju (pvz., pediatru arba akių
gydytoju) prieš leisdami mažiems
vaikams žiūrėti 3D vaizdus arba žaisti
stereoskopinius 3D žaidimus.
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus,
kad jie laikytųsi minėtų rekomendacijų.
• Nenaudokite, nelaikykite ir nepalikite
3D akinių arba baterijų prie ugnies arba
vietose, kuriose yra aukšta
temperatūra, pvz., tiesioginėje
saulėkaitoje arba saulės kaitinamuose
automobiliuose.
• Naudodamiesi imituoto 3D vaizdo
funkcija, atkreipkite dėmesį, kad šis
televizorius pakeičia vaizdą iš
originalaus.
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje
šviesoje, nes žiūrint televizorių silpnoje
šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis,
nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
• Nors LCD ekranas pagamintas
naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar
net daugiau vaizdo taškų, tačiau LCD
ekrane nuolat gali pasirodyti juodų
taškelių arba ryškių šviesos taškelių
(raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne
gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio
filtro, nedėkite ant šio televizoriaus
jokių daiktų. Vaizdas gali tapti
netolygus arba galite netgi sugadinti
LCD ekraną.
Televizoriaus ekrano
paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo
ištraukite televizoriaus maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano
dangos nusidėvėjimo, laikykitės šių
atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar
korpuso švelniai nubraukite drėgnu
audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite
jas minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu atskiestu švelniu valymo
tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento
tiesiai ant televizoriaus. Jis gali
nuvarvėti į ekrano apačią arba ant
išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio,
šveitimo miltelių arba lakaus tirpalo
(pvz., spirito, benzolo, tirpiklio arba
insekticido). Naudojant tokias
medžiagas arba esant ilgesniam
sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano
paviršių ir korpuso medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti
rekomenduojama periodiškai išsiurbti
vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą,
judinkite televizorių iš lėto, kad jis
nenukristų ar nenuslystų nuo savo
stalinio stovo.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba
įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius,
laikykite atokiai nuo televizoriaus.
Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas
ir (arba) triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo
įrodyta, kad atitinka „EMC“ direktyvoje
nustatytus apribojimus, kai
naudojamas trumpesnis nei 3 metrų
signalo kabelis.
(Įspėjimas dėl elgesio su
nuotolinio valdymo pulteliu)
Pastabos
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo
poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba
senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai
nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų
utilizavimo taisyklės. Teiraukitės savo
vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo
pulteliu. Nemėtykite ir nelipkite ant jo,
nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio
netoli šilumos šaltinio, tiesioginių
saulės spindulių veikiamoje vietoje
arba drėgname kambaryje.
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio įrenginio šalia
medicinos įrangos (širdies stimuliatorių
ir pan.), nes gali sutrikti medicinos
prietaisų veikimas.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna
užšifruotus signalus, saugokitės
neleistino informacijos perėmimo. Mes
negalime prisiimti atsakomybės už dėl
to kylančias problemas.
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių
elektrinių ir
elektroninių
įrenginių
utilizavimas (ši
direktyva galioja
tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur
yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Teisingai utilizuodami šį produktą
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją
dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums
gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
(Tęsinys)
35 LT
Papildoma informacija
Skystųjų kristalų (LCD)
ekranas
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje
vietoje, vaizdas gali tapti „dėmėtas“
arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis
reiškinys išnyksta pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius
paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir
korpusas įšyla. Tai nėra gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų
kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl
utilizavimo.
Išnaudotų
baterijų
utilizavimas (ši
direktyva galioja
tik Europos
Sąjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra
taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai
kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau
nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokias baterijas padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai
ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu
gaminio saugumo, veikimo arba
duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su
įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui. Kad
užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją,
prašome, perskaitykite skyrių apie tai,
kaip galima saugiai išimti bateriją iš
gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui
išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo
baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
36 LT
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
4-412-002-32(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising