Sony | KDL-32R430B | Sony KDL-32R430B Naudojimo instrukcijos

Television
Eksploatacijos instrukcijos
Dalys ir valdymo įtaisai
Kaip žiūrėti TV
Kaip naršyti per meniu HOME
Kaip žiūrėti nuotraukas iš prijungtos
įrangos
Papildoma informacija
KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB
Turinys
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Saugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dalys ir valdymo įtaisai
TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nuotolinio valdymo pultas . . . . . . . . . . . . 8
Kaip žiūrėti TV
Kaip keisti žiūrėjimo stilių . . . . . . . . . . . . 10
Kaip keisti pločio režimą . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kaip nustatyti scenos pasirinkimą. . . . . . . . 10
Kaip naršyti per meniu HOME
Skaitmeninis programų sąrašas . . . . . . . .11
Skaitmeninis elektroninis
programuojamas vedlys (EPG) . . . . . . . . .11
Programos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kaip naudoti TV tarsi nuotraukų rėmelį . . . 11
Kaip klausytis FM radijo (tik Rusijoje ar
Ukrainoje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Įrašai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nuotraukų bendrinimas (išskyrus
KDL-40R45xB, KDL-32R41xB). . . . . . . . . . 13
Laikmenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kaip atkurti nuotraukas / muzikos įrašus /
vaizdo įrašus per USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sistemos nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pagalba klientams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Kaip žiūrėti nuotraukas iš
prijungtos įrangos
Prijungimo schema . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kaip naudoti garso ir vaizdo įrangą . . . . 25
Kaip naudoti ekrano atvaizdavimą
(išskyrus KDL-40R45xB, KDL-32R41xB) . . 26
TV montavimas prie sienos . . . . . . . . . . . 27
2LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vaizdas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Garsas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kanalai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bendrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Techniniai duomenys . . . . . . . . . . . . . . . 30
Įvadas
Saugos informacija
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“ gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
ĮSPĖJIMAS
Pastabos
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan.
• Modelio pavadinime „x“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį
su dizainu, spalva arba televizijos
sistema.
• Prieš naudodamiesi televizoriumi, perskaitykite skyrių “Saugos
informacija” (3 psl.).
• Greito pasirengimo darbui vadove ir šiame vadove pateikti
vaizdai bei iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo
faktinės gaminio išvaizdos.
Identifikacinės etiketės vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data
(mėnuo / metai) ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje
televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
Maitinimo adapterio modelio numeris ir serijos numeris įrašytas
maitinimo adapterio apačioje priklijuotose etiketėse.
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Padėkite TV komplektą ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų, arba TVnebūtų sugadintas.
• Montuoti ant sienos turi tiktai kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ priedus, įskaitant:
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
 SU-WL450
• Prijungdami montavimo kablius prie TV komplekto, būtinai
naudokite kartu su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus
sraigtus. Tiekiami sraigtai yra skirti montuoti, kaip nurodyta
paveiksle, matuojant nuo montavimo kablio prijungiamo
paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
8 - 10 mm
Sraigtas (pateiktas su laikikliu,
tvirtinamu prie sienos)
Tvirtinimo kabliukas
Kabliuko tvirtinimas prie
užpakalinės televizoriaus
pusės
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami
sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės
adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Gabenimas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje. Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
Įspėjimas dėl belaidžiu ryšiu
siunčiamo/gaunamo signalo
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ deklaruoja,
kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
direktyvos nuostatas.
Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
Vėdinimas
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos
tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
3LT
LT
PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO
Sumontuotas ant sienos
30 cm
Įspėjimas
10 cm
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
• Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis
rankomis.
• Pastebėję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
• Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis
prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
• Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę ranka
pajusite šilumą.
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
Siena
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
 Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 Televizorių naudokite tik su 220–240 V kintamąja elektros srove.
 Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
 Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
 Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
 Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
Pastabos
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
4LT
Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo
lietaus ar drėgmės.
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite
ant prietaiso skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios
įrangos mažose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.
• Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai
pasiekiamas.
• Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
• Nenaudokite kitų maitinimo adapterių. Jie gali sukelti gedimus.
• Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
• Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo
adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir
(arba) gali sutrikti medijos imtuvo
veikimas.
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
• Nestatykite televizoriaus vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
Situacija:
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant nuimtam korpusui,
nesinaudokite su gamintojo nerekomenduojamais priedais.
Atjunkite televizorių iš maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos
metu.
• Nestatykite televizoriaus taip, kad išsikištų
į atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite, rizikuojate patirti elektros
smūgį.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia
tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Kai:
 Pažeistas maitinimo laidas.
 Prastai tinka maitinimo lizdas.
 Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
 Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Apie LCD ekrano temperatūrą
Kai LCD ekranas naudojamas ilgą laiką, jo aplinka įšyla. Palietę
ranka galite pajusti karštį.
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
Televizoriaus ekrano paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių.
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio, šveitimo
miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto,
kad jis nenukristų ar nenuslystų nuo savo stalinio stovo.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo įrodyta, kad atitinka „EMC“
direktyvoje nustatytus apribojimus, kai naudojamas trumpesnis
nei 3 metrų signalo kabelis.
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei 1,5
mm.
Maks. 7 mm
Maks. 1,5 mm
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
5LT
LT
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pulteliu
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pulteliu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio įrenginio šalia medicinos įrangos (širdies
stimuliatorių ir pan.), nes gali sutrikti medicinos prietaisų
veikimas.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti
kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų
šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo
arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti
tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate
kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
6LT
 CH/INPUT
Perjungiami CH aukštyn / žemyn arba
įvesties pasirinkimo ekranai.
Dalys ir valdymo įtaisai
 (jutikliai / šviesos diodų indikatorius)
TV
1
3
Pastaba
• Prieš ištraukdami KS maitinimo laidą (maitinimo tinklo
laidą) įsitikinkite, kad TV visiškai išjungtas.
Patarimas
• Ant mygtuko  + yra lytėjimo taškas. Valdydami TV
naudokitės juo, kaip nuoroda.
4
 / (maitinimas)
Įjungia TV arba perjungia į parengties
režimą.
Pastaba
• Norėdami TV visiškai atjungti nuo KS maitinimo
šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
  + / – / / (garsumas / elemento
pasirinkimas)
• Padidinamas / sumažinamas garsumas
arba pasirenkamas tolesnis (+) ar
ankstesnis (–) kanalas, kai paspaudus
mygtuką CH/INPUT rodomas pranešimas
CH aukštyn / žemyn.
• Pasirinktas įvesties šaltinis perkeliamas
aukštyn / žemyn, kai paspaudus mygtuką
CH/INPUT rodomas įvesties pasirinkimo
meniu.
7LT
LT
Dalys ir valdymo įtaisai
2
• Priima signalus iš nuotolinio valdymo
pulto.
Neuždenkite jutiklio.
Priešingu atveju jis gali veikti prastai.
• Įsižiebia geltonai, kai yra nustatytas miego
laikmatis ar [Įjungimo laikmatis] (20 psl.),
arba TV veikia nuotraukų rėmelio režimu
(11 psl.).
• Įsižiebia žaliai, kai [Energijos taupymas]
yra nustatytas į [Išjungti vaizdą] (23 psl.).
• Įsižiebia žaliai, kai TV įjungtas.
• Neįsižiebia, kai TV veikia parengties
režimu.
• Mirksi, kai naudojamas nuotolinio
valdymo pultas.
Garsiakalbiai:
Pasirenkama [Televizoriaus garsiakalbiai]
arba [Garso sistema], kad TV garsas būtų
išvedamas per TV garsiakalbius arba
prijungtą garso įrangą.
Nuotolinio valdymo pultas
Televizoriaus valdymas:
Norėdami valdyti TV per [Namai (meniu)]
arba [Parinktys] meniu, naudokitės
[Televizoriaus valdymas] meniu.
Grįžti į TV:
Pasirinkite šią parinktį, norėdami grįžti prie
TV programos.
 DIGITAL/ANALOG
Perjunkite skaitmeninę arba analoginę
įvestį.
 Skaičių mygtukai
• Pasirinkite kanalus. Norėdami surinkti 10
ar didesnį kanalo numerį, greitai įveskite
tolesnį skaitmenį.
• Teksto režimu įveskite trijų skaitmenų
puslapio numerį, kad pasirinktumėte
puslapį.
  (tekstas)
Teksto režimu rodoma teksto transliacija.
Kaskart paspaudus , ekranas cikliškai
keičiasi tokia tvarka:
tekstas  tekstas ant TV vaizdo (mišrus
režimas)  nėra teksto (išeinama iš teksto
paslaugos)
 Spalvoti mygtukai

/
(įvesties pasirinkimas / teksto
sulaikymas)
• Rodomas ir pasirenkamas įvesties šaltinis
(25 psl.).
• Teksto režimu sulaikomas esamas
puslapis.
Rodomas naudojimo vadovas (kai veikia
spalvoti mygtukai).


 SYNC MENU
Paspauskite, kad būtų parodytas „BRAVIA
Sync“ meniu ir tada iš [Įrenginio
pasirinkimas] pasirinkite prijungtą HDMI/
MHL įrangą.
Iš „BRAVIA Sync“ meniu galima pasirinkti
toliau nurodytas parinktis.
Prietaiso valdymas:
Naudokite funkciją [Įrenginio valdymas]
valdyti įrangai, suderinamai su „BRAVIA
Sync“ valdymu. Norėdami valdyti įrangą,
pasirinkite parinktis iš [Namai (meniu)],
[Parinktys], [Turinio sąrašas] bei [Maitinimas
išjungtas].
8LT
GUIDE (EPG)
Rodomas skaitmeninis elektroninis
programuojamas vedlys (EPG) (11 psl.).
////
įvesti)
(elemento pasirinkimas /
• Pasirinkti arba reguliuoti elementus.
• Patvirtinti pasirinktus elementus.

RETURN
• Grįžtama į ankstesnį bet kokio rodomo
meniu ekraną.
• Leidžiant nuotraukos / muzikos / vaizdo
įrašo failą atkūrimas sustabdomas.
 HOME
Rodomas arba atšaukiamas meniu.
  +/– (garsumas)
Reguliuojamas garsumas.
 /////
• Valdoma prijungta su „BRAVIA Sync“
suderinama įranga.
• Naudojant šį mygtuką taip pat galima
valdyti USB laikmenos atkūrimą.
 / (TV parengtis)
Įjungia TV arba perjungia į parengties
režimą.

(pločio režimas)
Nutildomas garsas. Paspauskite dar kartą,
kad įjungtumėte garsą.
Patarimas
• Ant skaitinio mygtuko 5 bei mygtukų , PROG + ir
AUDIO yra lytėjimo taškai. Lytėjimo taškus naudokite
kaip nuorodas valdydami TV.
Pastaba
• Jei pasirenkami subtitrai ir naudotojas paleidžia
skaitmeninio teksto programą „teksto“ mygtuku, tam
tikromis aplinkybėmis subtitrai gali būti neberodomi.
Naudotojui išėjus iš skaitmeninio teksto programos,
subtitrų iškodavimas tęsiamas automatiškai.
 AUDIO
• Skaitmeniniu režimu pasirenkamas
daugiakalbio šaltinio garsas.
• Analoginiu režimu pasirenkamas dvigubas
garsas (16 psl.).

(subtitrai)
Aktyvinama arba pakeičiama subtitrų kalba
(18 psl.).

/
(informacija / teksto
atskleidimas)
• Rodoma informacija. Paspauskite vieną
kartą, kad būtų parodyta informacija apie
žiūrimą programą / įvestį. Dar kartą
paspauskite, kad rodinį pašalintumėte iš
ekrano.
• Teksto režimu atskleidžiama paslėpta
informacija (pavyzdžiui, viktorinos
atsakymai).
 OPTIONS
Paspauskite, kad būtų parodytas nuorodų į
kai kuriuos nustatymų meniu sąrašas.
Sąraše esančios parinktys priklauso nuo
esamos įvesties ir turinio.

(peršokti)
Grįžta į ankstesnį kanalą arba įvestį, žiūrėtą
ilgiau nei 15 sekundžių.
 PROG +/–/
/
• Pasirenkamas tolesnis (+) arba ankstesnis
(-) kanalas.
• Teksto režimu pasirenkamas tolesnis ( )
arba ankstesnis ( ) puslapis.
9LT
LT
Dalys ir valdymo įtaisai
Reguliuojamas ekrano rodinys. Paspauskite
keletą kartų, kad pasirinktumėte norimą
pločio režimą (10 psl.).
  (nutildyti)
TV
Kaip žiūrėti TV
1
Paspauskite TV arba nuotolinio valdymo
mygtuką /, kad įjungtumėte TV.
2
Paspauskite DIGITAL/ANALOG, kad
perjungtumėte iš skaitmeninio į
analoginį režimą ir atvirkščiai.
3
4
Kaip keisti žiūrėjimo stilių
Kaip keisti pločio režimą
1
Paspauskite skaičių mygtukus arba
PROG +/–, kad pasirinktumėte TV
kanalą.
Keletą kartų paspauskite
, kad
pasirinktumėte pločio režimą.
[Padidintas]*
[Normalus]
[Pilnas]
[Mastelio keitimas]*
[14:9]*
[Subtitrai]*
Paspauskite  +/–, kad
sureguliuotumėte garsumą.
Skaitmeniniu režimu
Trumpai pasirodys informacinis skydelis.
Skydelyje gali būti pavaizduotos šios
piktogramos.
* Viršuje ir apačioje gali būti nukirptos vaizdo dalys.
: Duomenų paslauga (transliacijos
Pastaba
programa)
• Negalite pasirinkti [14:9] arba [Subtitrai] HD
šaltinio nuotraukoms.
: Radijo paslauga
HDMI kompiuterio įvesčiai (kompiuterio
laiko planavimas)
: Koduota/prenumeruojama paslauga
:
Galimos kelios garso kalbos
Originalus
Pilnas 1
: Galimi subtitrai
: yra subtitrai ir (arba) garso įrašas
prastai girdintiems
Pilnas 2
: Programai rekomenduojamas
minimalus amžius (nuo 3 iki 18 metų)
: Užraktas nuo vaikų
: Skaitmeninių programų rakinimas
: Galima įjungti garsą, skirtą regos
negalią turintiems žmonėms
: Galimas subtitrų garso įrašas
: Galimas kelių kanalų garsas
Kaip nustatyti scenos pasirinkimą
1
2
Paspauskite OPTIONS.
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Scenos pasirinkimas].
Kai pasirenkate norimą scenos parinktį,
automatiškai nustatomas pasirinktai scenai
tinkamiausias garsas ir vaizdo kokybė.
Parinktys, kurias galite pasirinkti, gali skirtis.
Negalimos parinktys rodomos pilkos.
10LT
Kaip naudoti mėgstamiausių sąrašą
Kaip naršyti per meniu HOME
Mygtukas HOME leidžia pasiekti įvairius TV
nustatymus ir funkcijas.
1
Mėgstamiausių funkcija leidžia nurodyti iki
keturių jūsų mėgstamų programų sąrašų.
Žiūrėdami TV paspauskite , kad sukurtumėte
arba pamatytumėte mėgstamiausių sąrašą.
Patarimas
• Norėdami redaguoti mėgstamiausių sąrašą,
paspauskite mėlyną mygtuką. Vadovaukitės ekrano
apačioje pateiktais nurodymais.
Paspauskite HOME.
Skaitmeninis elektroninis
programuojamas vedlys (EPG)
1 Skaitmeniniu režimu paspauskite
2
Paspauskite /, kad pasirinktumėte
parinktį, tada paspauskite .
Skaitmeninis programų sąrašas
1 Skaitmeniniu režimu paspauskite HOME.
2 Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Skaitm. prog. Sąrašas].
2
Kaip naudoti TV tarsi nuotraukų rėmelį
Nuotraukų rėmelio funkcija rodo laikrodį ir
kalendorių tuo pačiu metu, kai rodoma
nuotrauka ir grojama muzika arba leidžiamas
FM radijas.
3
Paspauskite ///, o tada
pasirinktumėte programą.
, kad
Programos
1
2
3
Paspauskite ///, o tada
pasirinktumėte programą.
Paspauskite HOME.
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Programos].
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Foto rėmelių režimas].
, kad
11LT
LT
Kaip naršyti per meniu HOME
GUIDE.
Jei norite pasirinkti nuotrauką arba
muzikos įrašą iš USB atmintinės
3
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [FM Radio].
1
Paspauskite OPTIONS, kai rodoma
nuotrauka ar atkuriamas muzikos įrašo
failas.
4
Paspauskite PROG +/–, kad
pasirinktumėte FM radijo stotį.
2
Paspauskite /, o tada , kad
pasirinktumėte [Foto rėmelių režimas] ir
paleistumėte nuotraukų rėmelio
funkciją.
Jei norite pasirinkti rodymo režimą
Nuotraukų rėmelio rodymą galite keisti iš
[Nuotraukų rėmelio nustatymai] pasirinkdami
[Rodymo režimas] (19 psl.).
Jei norite pasirinkti laikrodžio rodymo
režimą
Galite pasirinkti iš trijų laikrodžio rodymo režimų
[Nuotraukų rėmelio nustatymai] pasirinkdami
[Laikrodžio rodymas] (19 psl.).
Jei norite išeiti iš FM radijo režimo
1
Paspauskite
RETURN.
Kaip iš anksto nustatyti radijo stotis
Naudodamiesi FM radijo funkcija pirmą kartą,
paspauskite HOME ir pasirinkite [Nustatymai] 
[Sistemos nustatymai]  [Kanalo nustatymas]
 [FM Radio Set-Up]  [Automatinis
suderinimas].
Kaip pakeisti iš anksto nustatytas radijo
stotis
1
2
Pastaba
FM radijo režimu paspauskite OPTIONS.
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [FM Radio Presets].
• Šiame TV nėra atsarginio laikrodžio maitinimo iš
akumuliatoriaus funkcijos. Todėl, jei įvyko maitinimo
triktis arba atjungėte maitinimo laidą, nepamirškite iš
naujo nustatyti esamą datą ir laiką.
3
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte radijo stotį, kurią norite
pakeisti.
Trukmė
4
Paspauskite /, tada , kad
pakeistumėte FM dažnį, o tada
redaguotumėte FM radijo stoties
pavadinimą.
Kad sutaupytų energijos, TV nepertraukiamai
veikia nuotraukų rėmelio režimu iki 24 valandų,
o tada išsijungia automatiškai. Jei TV išsijungė
automatiškai, po to bent vieną valandą
nesinaudokite nuotraukų rėmelio režimu, kad
išvengtumėte plokštės išdegimo.
Parametro [Trukmė] nuostatą galite keisti
pasirinkę [Nuotraukų rėmelio nustatymai] (19
psl.).
Siekiant išvengti plokštės išdegimo, nuotraukos,
laikrodžio ir kalendoriaus padėtis kas valandą
automatiškai keičiama.
Kaip klausytis FM radijo (tik Rusijoje ar
Ukrainoje)
1
2
12LT
Paspauskite HOME.
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Programos].
Pastaba
• Jei stoties garsas triukšmingas, garso kokybę galite
pagerinti paspaudę /.
• Jei FM stereofoninėje programoje yra statinis
triukšmas, spauskite AUDIO, kol pasirodys [Mono].
Stereofoninio efekto nebebus, bet triukšmas
sumažės.
Įrašai
1 Skaitmeniniu režimu paspauskite HOME.
2 Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Įrašai].
3
Paspauskite mygtuką  REC, kad,
naudodamiesi USB įrašymo į standųjį
diską funkcija, įrašytumėte dabar
žiūrimą programą.
Nuotraukų bendrinimas
(išskyrus KDL-40R45xB,
KDL-32R41xB)
Laikmenos
Prisijunkite, kopijuokite ir peržiūrėkite
mėgstamiausias nuotraukas per televizorių,
naudodamiesi savo prietaisais (pvz., išmaniuoju
telefonu ar planšete).
1
2
Paspauskite HOME.
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Nuotraukų
bendrinimas].
Kaip atkurti nuotraukas / muzikos
įrašus / vaizdo įrašus per USB
Savo TV galite leisti nuotraukų / muzikos įrašų /
vaizdo įrašų failus, laikomus „Sony“
skaitmeniniame fotoaparate arba vaizdo
kameroje, naudodamiesi USB kabeliu arba USB
atmintine.
3
Norėdami prijungti prietaisą prie TV,
vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
4
Kai prijungsite, atverkite prietaise
interneto naršyklę ir vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis,
kad pasiektumėte URL.
Norėdami pradėti, bakstelėkite savo
prietaisą.
2
Pasirinkite nuotrauką, tada savo
prietaise bakstelėkite piktogramą
Paspauskite HOME.
LT
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Daugialypė terpė].
4
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Fotografijos], [Muzika]
arba [Vaizdas].
Jeigu prijungtas ne vienas USB
įrenginys, paspauskite raudoną
mygtuką, kad pasirinktumėte [Atkūrimo
parinktys], tada [Įtaiso parinkimas], ir
pasirinkite reikiamą USB įrenginį.
5
Paspauskite ///, tada , kad
pasirinktumėte failą arba aplanką.
Jei norite parodyti nuotrauką per
televizorių
1
Prijunkite prie TV tinkamą USB įrenginį.
Atkūrimo parinktys
.
Jei norite įrašyti TV rodomą nuotrauką
1
Savo prietaise bakstelėkite miniatiūrą,
tada palaikykite nuotrauką, kad būtų
atvertas kontekstinis meniu.
2
Pasirinkite [Save].
Paspauskite raudoną mygtuką, kad būtų
parodytas USB atkūrimo nuostatų sąrašas.
Jei norite sureguliuoti USB vaizdo įrašo
vaizdo kokybę
1
Vaizdo įrašo atkūrimo metu paspauskite
OPTIONS.
2
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Vaizdas].
3
Paspauskite ///, tada , kad
pasirinktumėte ir sureguliuotumėte
elementą.
Pastaba
• Prietaiso miniatiūrų istorijoje laikoma iki 5 nuotraukų.
Prijunkite USB atmintinę, jeigu norite laikyti iki 50
nuotraukų.
• Vienu metu prie TV galima prijungti iki 10 išmaniųjų
telefonų ar planšečių.
• Didžiausias kiekvienos nuotraukos failo dydis yra 10
MB.
13LT
Kaip naršyti per meniu HOME
1
2
3
Jei norite leisti nuotraukas skaidrių
rodymo režimu
1
Miniatiūrų rodinyje paspauskite žalią
mygtuką, kad prasidėtų skaidrių
rodymas.
Norėdami nustatyti parametrus [Skaidrių
rodymo efektai] ir [Skaidrių rodymo
greitis], paspauskite OPTIONS 
[Atkūrimo parinktys].
Norėdami sustabdyti skaidrių rodymą,
paspauskite
RETURN.
Pastaba
• Tuo metu, kai TV bando pasiekti USB įrenginyje
esančius duomenis, laikykitės šių nurodymų:
 Neišjunkite TV.
 Neatjunkite USB kabelio.
 Neatjunkite USB įrenginio.
Duomenys USB įrenginyje gali būti sugadinti.
• „Sony“ neatsako už jokią žalą, padarytą įrašymo
laikmenoje esantiems duomenims, arba už duomenų
praradimą dėl bet kokio prijungto įrenginio arba TV
gedimo.
• USB įrenginio failų sistema atpažįsta FAT16, FAT32 ir
NTFS.
• Kai kuriais atvejais failo ar aplanko pavadinimai gali
būti rodomi netiksliai.
• Kai prijungiate „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą,
fotoaparato USB ryšiui nustatykite „Auto“
(automatinis) arba „Mass storage“ (nuolatinio
laikymo). Daugiau informacijos apie USB ryšio režimą
žr. skaitmeninio fotoaparato instrukcijose.
• Naudokite USB atmintinę, suderinamą su USB
nuolatinio laikymo įrenginių klasės standartais.
• Jeigu pasirinkto failo talpyklos informacija netiksli
arba neišsami, tokio failo atkurti negalima.
USB vaizdo formatas
• AVI (.avi)
Vaizdo
kodekas:
Garso
kodekas:
MPEG1, MPEG2, „Xvid“, MPEG4,
H.264, „Motion JPEG“
PCM, „MPEG1 Layer1/2“, MPEG2
AAC (2 kanalų), MPEG4 AAC (2
kanalų), MPEG4 HE-AAC (2
kanalų), „Dolby Digital“ (2
kanalų), WMA v8, MP3.
• ASF (.wmv, .asf)
Vaizdo
kodekas:
Garso
kodekas:
WMV v9, „Xvid“, VC-1
MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Vaizdo
kodekas:
Garso
kodekas:
14LT
MPEG-4, H.264, H.263, „Motion
JPEG“
„MPEG1 Layer1/2“, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC
• MKV (.mkv)
Vaizdo
kodekas:
Garso
kodekas:
WMV9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8
PCM, „MPEG1 Layer1/2“, MP3,
MPEG2 AAC (2 kanalų), MPEG4
AAC (2 kanalų), MPEG4 HE-AAC
(2 kanalų), „Dolby Digital“ (2
kanalų), WMA v8, „Dolby Digital
Plus“ (2 kanalų), DTS, DTS 2.0,
VORBIS
• WebM (.webm)
Vaizdo
kodekas:
Garso
kodekas:
VP8
VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Vaizdo
kodekas:
Garso
kodekas:
MPEG1, MPEG2
„MPEG1 Layer1/2“, MP3, „Dolby
Digital“ (2 kanalų), „Dolby
Digital Plus“ (2 kanalų), DTS,
DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Vaizdo
kodekas:
Garso
kodekas:
MPEG2, H.264, VC-1
„MPEG1 Layer1/2“, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC, „Dolby Digital“, „Dolby
Digital Plus“ (2 kanalų), DTS,
DTS 2.0
USB muzikos formatas
• LPCM (.wav)
• MPEG1, „audio layer3“ (.mp3)
• WMA V8 (.wma)
USB nuotraukų formatas
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Pastaba
• Pirmiau nurodytų formatų failų atkūrimas
neužtikrinamas.
Nustatymai
Triukšmo sumažinimas
Sumažinamas vaizdo triukšmas
(„snieguotas“ vaizdas), kai transliavimo
signalas silpnas.
Sistemos nustatymai
MPEG triukšmo sumažinimas
Pastaba
• Parinktys, kurias galite reguliuoti, priklauso nuo
situacijos. Negalimos parinktys rodomos pilkos arba
visai nerodomos.
• Palydovinės funkcijos galimos tik palydoviniuose
modeliuose.
Vaizdas
Nuotraukos režimas
Atkurti
Visi [Vaizdas] nustatymai, išskyrus
[Nuotraukos režimas], atkuriami į
numatytuosius nustatymus.
Foninis apšvietimas
Reguliuojamas foninio apšvietimo
ryškumas.
Kontrastas
Padidinamas arba sumažinamas vaizdo
kontrastas.
Šviesumas
Vaizdas pašviesinamas arba
patamsinamas.
Spalva
Juostos režimas
Atkuriant BD („Blu-ray Disc“), DVD arba
VCR vaizdus, užfiksuotus juostoje,
pagerina vaizdo judėjimą, sumažindamas
vaizdo išsiliejimą ir grūdėtumą. Pasirinkite
[Auto], kad originalus juostos turinys būtų
rodomas nepakeistas.
Pastaba
• Jei vaizdo signalai nepastovūs arba yra per
daug triukšmo, [Kino režimas] automatiškai
išjungiamas, netgi jei pasirinkta [Auto].
Išplėstiniai nustatymai
Nustato išsamesnius [Vaizdas]
nustatymus.
Atkurti: atkuriami visi išplėstiniai
nustatymai į numatytuosius
nustatymus.
Papild. kontrasto gerinimas:
automatiškai sureguliuojamas
[Foninis apšvietimas] ir [Vaizdas],
parenkant tinkamiausius nustatymus
pagal ekrano šviesumą. Šis
nustatymas ypač efektyvus
tamsioms vaizdų scenoms, ne
paryškinamas tamsesnių vaizdų
scenų kontrastas.
Padidinamas arba sumažinamas spalvų
intensyvumas.
Juodos spalvos korekcija:
paryškinamos vaizdo juodos spalvos
vietos, kad kontrastas būtų didesnis.
Atspalvis
Gama: sureguliuojama vaizdo šviesių ir
tamsių vietų pusiausvyra.
Sustiprinami arba susilpninami žali ir
raudoni tonai.
Ryškumas
Vaizdas paryškinamas arba
sušvelninamas.
Spalvų temperatūra
Reguliuojamas vaizdo baltumas.
Baltos spalvos koregavimas:
paryškinama balta spalva.
Ryškios spalvos: spalvos padaromos
ryškesnės.
LED judesio režimas: kontroliuojant
šviesos diodų foninio apšvietimo
šaltinį, sumažinamas filmų
išsiliejimas, bet ryškumas sumažėja.
15LT
LT
Kaip naršyti per meniu HOME
Nustatomas nuotraukos režimas.
Parinktys, kurias galima pasirinkti,
priklauso nuo [Scenos pasirinkimas]
nustatymų.
Sumažinamas MPEG suglaudinto vaizdo
įrašo vaizdo triukšmas.
Garsas
Garso režimas
Pasirinkite pagal norimą žiūrėti turinį.
Atkurti
Visi [Garsas] nustatymai, išskyrus [Garso
režimas], [Dvigubas garsas] ir [Papildomi
nustatymai], atkuriami į numatytuosius
nustatymus.
Glodintuvas
Sureguliuoja garso dažnio nustatymus.
Garso stiprintuvas
Sustiprinami bosiniai garsai ir sukuriamas
įspūdingesnis garsas.
Aiškus balso tembras
Girdimas aiškesnis balsas.
Automatinis garsumas
Sumažinamas garsumo lygio skirtumas
tarp programų ir reklamų (reklama
paprastai transliuojama garsiau nei
programa).
Balansas
Paryškinamas kairiojo arba dešiniojo
garsiakalbio balansas.
Garso kompensavimas
Sureguliuojamas esamos įvesties
garsumo lygis pagal kitas įvestis.
Dvigubas garsas
Garsiakalbių garsas nustatomas į [Mono],
[Stereo], [A] arba [B].
Pastaba
• Jei signalas labai silpnas, garsas automatiškai
tampa monofoninis.
• Jei stereofoninis garsas triukšmingas priimant
NICAM programą, pasirinkite [Mono]. Garsas
taps monofoninis, bet triukšmas sumažės.
• Nustatymas [Dvigubas garsas] įsimenamas
kiekvienos programos padėčiai.
• Negalite girdėti stereofoninio transliacijos
garso, jei pasirinkta [Mono].
Patarimas
• Jei pasirenkate kitą prie TV prijungtą įrangą,
[Dvigubas garsas] nustatykite į [Stereo], [A]
arba [B].
16LT
Išplėstiniai nustatymai
Dinaminis diapazonas:
kompensuojamas garso lygio tarp
skirtingų kanalų skirtumas (tik „Dolby
Digital“ garsas).
Pastaba
• Įvairiose programose efektas gali neveikti arba
skirtis, nepriklausomai nuo esamų [Dinaminis
diapazonas] nustatymų.
Kanalų sujungimo režimas: nustatykite
kanalų sujungimo režimą, tinkamą
daugelio kanalų ir 2 kanalų garsui.
Ekranas
Ekrano formatas
Išsamios informacijos apie pločio režimą
žr. 10 psl..
Automatinis formatas
[Ekrano formatas] automatiškai
pakeičiamas, kad atitiktų įvesties signalą.
Norėdami išsaugoti savo nustatymą,
nustatykite [Išjungta].
Patarimas
• Netgi jei [Auto formatas] nustatytas į [Įjungta]
arba [Išjungta], visada galite keisti ekrano
formatą, pakartotinai spausdami
.
Nustato numatytąjį parametrą [Ekrano
formatas] 4:3 įvesties signalui.
Automatinio rodymo vieta
Vaizdas automatiškai sureguliuojamas
parenkant tinkamiausią rodymo vietą.
Rodymo vieta
Sureguliuojama vaizdo rodymo vieta.
Analoginės TV sąranka
Analoginis automatinis suderinimas:
suderinami visi pasiekiami
analoginiai kanalai. Paprastai šios
operacijos atlikti nereikia, nes kanalai
suderinami TV montuojant pirmą
kartą. Vis dėlto ši parinktis leidžia
procedūrą pakartoti (t. y. iš naujo
suderinti TV pakeitus gyvenamąją
vietą arba ieškoti naujų kanalų,
kuriuos paleido transliuotojai).
Rankinis programų nustatymas: prieš
pasirinkdami [TV sistema]/[Kanalas]/
[Žyma]/[Tikslus auto suderinimas]/
[Garso filtras]/[Praleisti] paspauskite
PROG +/–, kad pasirinktumėte
programos kanalo numerį. Negalite
pasirinkti programos numerio,
nustatyto kaip [Praleisti].
Programa:
programų kanalai iš anksto nustatomi
rankiniu būdu.
Reguliuojama horizontali vaizdo padėtis.
Programų rikiavimas: keičiama tvarka,
pagal kurią kanalai įrašomi į
televizorių.
Vertikalus pastūmimas
Skaitmeninės TV sąranka
Reguliuojama vertikali vaizdo padėtis.
Skaitmeninis suderinimas:
Horizontalus pastūmimas
Vertikalus dydis
Sureguliuojamas vertikalus vaizdo dydis,
kai [Ekrano formatas] yra nustatytas kaip
[Padidintas].
Kompiuterio sureguliavimas
Parenkamas ekrano režimas arba
sureguliuojama vaizdo rodymo padėtis,
kai gaunamas įvesties iš kompiuterio
signalas.
Skaitmeninis automatinis suderinimas
Suderinami pasiekiami skaitmeniniai
kanalai. Ši parinktis leidžia iš naujo
suderinti TV pakeitus gyvenamąją vietą
arba ieškoti naujų kanalų, kuriuos
paleido transliuotojai.
Automatinio sureguliavimo
diapazonas
[Normalus]: galimų kanalų ieškoma
jūsų regione / šalyje.
[Pilnas]: galimų kanalų ieškoma
neatsižvelgiant į jūsų regioną / šalį.
Pastaba
• [Skaitmeninis automatinis suderinimas]
galite paleisti persikėlę į kitą gyvenamąją
vietą, pakeitę paslaugų teikėją arba
norėdami ieškoti naujai paleistų kanalų.
17LT
LT
Kaip naršyti per meniu HOME
4:3 numatytasis
Kanalo nustatymas
Programų sąrašo redagavimas
Pašalinami visi nenorimi skaitmeniniai
kanalai, kurie įrašyti į TV, ir pakeičiama
TV likusių skaitmeninių kanalų tvarka.
Skaitmeninių programų rankinis
suderinimas
Skaitmeniniai kanalai suderinami
rankiniu būdu.
Subtitrų sąranka:
Subtitrų nustatymas
Kai pasirinkta [Neprigirdintiems], su
subtitrais gali būti rodomos kai kurios
pagalbinės priemonės (jei TV kanalai
transliuoja tokią informaciją).
Pirminė pageidautina kalba
Pasirinkite norimą subtitrų kalbą.
Antrinė pageidautina kalba
Pasirinkite antrą pagal pageidavimą
subtitrų kalbą.
Garso sąranka:
Garso tipas
Kai pasirinkta [Neprigirdintiems],
perjungiama į klausos negalią
turintiems asmenims pritaikytą
transliaciją.
Pirminė pageidautina kalba
Pasirinkite pageidaujamą programos
kalbą. Kai kurių skaitmeninių kanalų
programos gali būti transliuojamos
keliomis kalbomis.
Antrinė pageidautina kalba
Pasirinkite antrą pagal pageidavimą
programos kalbą. Kai kurių
skaitmeninių kanalų programos gali
būti transliuojamos keliomis kalbomis.
Garsinis aprašymas
Pateikiamas vaizdinės informacijos
garsinis aprašymas (pasakojimas), jei
TV kanalai transliuoja tokią informaciją.
Miksavimo lygis
Sureguliuojami TV pagrindinio garso ir
garsinio aprašymo išvesties lygiai.
Patarimas
• Ši parinktis galima tik tada, kai [Garsinis
aprašymas] nustatyta kaip [Įjungta].
MPEG garso lygis
Sureguliuojamas MPEG garso įrašo
garso lygis.
18LT
Techninė sąranka:
Automatinis paslaugų atnaujinimas
Leidžia TV aptikti ir išsaugoti naujas
skaitmenines paslaugas, kai jos tampa
pasiekiamos.
Paslaugos keitimas
Pasirinkite [Įjungta], kad automatiškai
būtų pakeičiamas kanalas, kai
transliuotojas žiūrimos programos
transliaciją perkelia į kitą kanalą.
Palydovinės TV sąranka:
Leidžia automatiškai suderinti
palydovinius kanalus.
„CA“ modulio sąranka:
Leidžia pasiekti mokamą TV paslaugą,
jei įsigijote sąlyginės prieigos modulį
(CAM) ir žiūrėjimo kortelę.
„CA“ modulio PIN kodas:
Leidžia įvesti 8 skaitmenų sąlyginės
prieigos modulio (CAM) PIN kodą ir jį
įrašyti į televizorių.
Šalinti paslaugų sąrašą:
Pašalinamas paslaugų sąrašas.
Norėdami panaikinti, pasirinkite [Taip].
„FM Radio Set-up“ (tik Rusijai ir
Ukrainai)
Nustatoma iki 30 FM radijo stočių, kurias
galima priimti jūsų regione.
Automatinis suderinimas: leidžia
automatiškai suderinti ir įrašyti visus
galimus kanalus.
„FM Radio Presets“: leidžia rankiniu
būdu suderinti ir įrašyti visus galimus
kanalus po vieną.
Pastaba
• Norėdami įjungti šią funkciją, pasirinkę
Namai (meniu) (12 psl.) nueikite į FM radijo
režimą, tada, atlikdami pirmiau nurodytus
veiksmus, nustatykite norimas FM radijo
stotis.
Užraktas nuo vaikų
PIN kodas
TV nustatomas taip, kad būtų
blokuojamas kanalas arba išorinė įvestis.
Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto
skaičių mygtukais 0–9 įveskite keturių
skaitmenų PIN kodą.
Pakeisti PIN kodą
Pasirinkite, kad pakeistumėte savo PIN
kodą.
Tėvų nustatoma apsauga
Sąrankos apsauga
Nustatomas jūsų PIN kodas su programa
susijusioms operacijoms.
Skaitmeninių programų rakinimas
Užblokuoja skaitmeninį kanalą, kad jo
nebūtų galima žiūrėti. Norėdami žiūrėti
užblokuotą kanalą, pasirinkite [Atrakinta].
Palydovinės programos užraktas
Užblokuoja palydovinę programą, kad jos
nebūtų galima žiūrėti. Norėdami žiūrėti
užblokuotą programą, pasirinkite
[Atrakinta].
Išorinės įvesties užraktas
Užblokuoja išorinę įvestį, kad jos nebūtų
galima žiūrėti. Norėdami žiūrėti
užblokuotą išorinę įvestį, pasirinkite
[Atrakinta].
„Wi-Fi“ sąranka (išskyrus KDL-40R45xB,
KDL-32R41xB)
Integruota „Wi-Fi“: įjungiamas arba
išjungiamas belaidis LAN.
„Wi-Fi Direct“: įjungiama arba
išjungiama, kad būtų galima rodyti
nuotraukas, leisti muzikos įrašus ar
filmus naudojantis „Wi-Fi direct“
įrenginiu, pavyzdžiui, kompiuteriu,
mobiliuoju telefonu ar skaitmeniniu
fotoaparatu.
„Wi-Fi Direct“ nustatymai: nustatykite,
kad prijungtumėte „Wi-Fi direct“
įrenginį prie TV, naudodami funkciją
„Wi-Fi Direct“. Jei negalite prisijungti,
paspauskite mygtuką OPTIONS ir
pasirinkite [Rankinis].
Prietaiso pavadinimas: pakeiskite TV
pavadinimą, rodomą prijungtame
įrenginyje.
Namų tinklo diegimas: leidžia
įrenginiams prisijungti naudojantis
perteikimo funkcija.
Nuotraukų rėmelio nustatymai
Rodymo režimas: leidžia pasirinkti
rodymo režimą. Žr. 11 psl.
Laikrodžio rodymas: leidžia pasirinkti
laikrodžio rodymą.
Garso programa: kaip garso programą
nustato [FM Radio], [Muzika] arba
[Išjungta].
Vaizdo pasirinkimas: pasirinkite vaizdą.
Pastaba
• Įvedus tikslų PIN kodą užblokuotam kanalui
arba išorinei įvesčiai, funkcija [Užraktas nuo
vaikų] laikinai išjungiama. Norėdami iš naujo
aktyvinti [Užraktas nuo vaikų] nustatymus,
išjunkite ir vėl įjunkite TV.
Patarimas
• Jei nebežinote PIN kodo, žr. 29 psl..
Įrašams taikoma blokavimo funkcija
Galite įrašytą turinį užblokuoti, kad, norint
jį pasiekti, būtų parodyta apsauga,
reikalaujanti įvesti slaptažodį.
19LT
LT
Kaip naršyti per meniu HOME
Nustatomas peržiūrai taikomas amžiaus
apribojimas. Norėdami žiūrėti kurią nors
programą, pažymėtą kaip tinkamą
vyresniam amžiui, nei nurodėte, įveskite
PIN kodą.
Sąranka
Muzikos pasirinkimas: pasirinkite
muziką.
Skaidrių peržiūros nustatymas:
pasirinkite skaidrių peržiūros arba
nuotraukų rodymo po vieną režimą.
Muzikos atkūrimo nustatymas:
pasirinkite, ar norite klausytis visų ar
vieno muzikos takelio.
Trukmė: pasirinkite laikotarpį ([1 val.], [2
val.], [4 val.] arba [24 val.]), po kurio
TV automatiškai persijungs į
parengties režimą.
Pirmoji savaitės diena: nustatykite
[Sekmadienis] arba [Pirmadienis]
kaip pirmąją savaitės dieną
kalendoriuje.
USB automatinė paleistis
Kai prie USB prievado prijungiamas USB
įrenginys, pasirinkite [Įjungta], kad
automatiškai būtų rodoma paskutinės
rodytos nuotraukos / leisto muzikos arba
vaizdo įrašo miniatiūra.
Laikrodis / laikmačiai
Nustatomas laikmatis ir laikrodis.
Miego laikmatis: nustatomas laikas
minutėmis, kuriam praėjus
norėtumėte, kad TV išsijungtų
automatiškai.
Įjungimo laikmatis: jūsų nustatytu
metu TV įjungiamas iš parengties
režimo ir įjungiamas jūsų
pageidaujamas kanalas arba įvestis.
Prieš nustatydami šią funkciją
įsitikinkite, kad laiką nustatėte
tiksliai.
Laikrodžio nustatymas: nustatykite
esamą laiką ir datą. Šią funkciją taip
pat galima nustatyti pradinės
sąrankos metu.
Laiko juostos nustatymas: nustatoma,
ar automatiškai pasirinkti jūsų laiko
juostą.
Laiko juosta: leidžia rankiniu būdu
pasirinkti jūsų laiko juostą, jei ji
neatitinka jūsų šalies / regiono
numatytojo laiko juostos nustatymo.
Automatinis vasaros / žiemos laiko
keitimas: nustatoma, ar automatiškai
perjungti vasaros ir žiemos laiką.
Įjungta: pagal kalendorių automatiškai
perjungiamas vasaros ir žiemos laikas.
Išjungta: laikas rodomas pagal laiko
skirtumą, nustatytą parametru [Laiko
juosta].
Įrašymo sąranka
Aktyvinama įrašymo į prijungtą USB
standžiojo disko įrenginį naudojant
laikmatį funkcija ir norimo atkurti įrašyto
turinio pasirinkimas.
Automatinė paleistis
Pradedama pradinė sąrankos procedūra.
Ši parinktis leidžia iš naujo suderinti TV
pakeitus gyvenamąją vietą arba ieškoti
naujų kanalų, kuriuos paleido
transliuotojai.
Kalba
Pasirinkite kalbą, kuria rodomas meniu.
20LT
Paleisties logotipas
Pasirinkite [Įjungta], kad įjungus TV būtų
rodomas logotipas. Norėdami išjungti,
pasirinkite [Išjungta].
Šviesos diodo indikatorius
Pasirinkite [Įjungta], kad įsižiebtų šviesos
diodo indikatorius. Norėdami išjungti,
pasirinkite [Išjungta].
„AV“ sąranka
„AV“ išankstinė parinktis: išorinės
įrangos įvesčiai priskiriamas
pavadinimas.
„AV“2/Component įvestis: pasirinkite
[Auto], kad TV aptiktų ir perjungtų
komponento vaizdo lizdą arba vaizdo
lizdą, kai prijungtas komponento
vaizdo lizdas arba vaizdo lizdas.
Pastaba
• Vienu metu negalite naudoti ir komponento
vaizdo lizdo, ir vaizdo lizdo.
Garsiakalbiai: pasirinkite garso išvestį
iš TV garsiakalbių arba išorinės garso
įrangos.
Ausinės / garso išvestis: nustatoma
garso išvestis į prie TV prijungtas
ausines, išorines garso sistemas arba
aktyvų žemųjų dažnių garsiakalbį. Jei
pasirinkote [Garso išvestis] arba
[Subwoofer], atjunkite ausines nuo
TV.
Ausinių sąsaja su garsiakalbiu: kai
prijungiate ausines prie TV, TV
vidiniai garsiakalbiai įjungiami arba
išjungiami.
Garsas ausinėse: reguliuojamas garsas
ausinėse.
Pastaba
• Ši parinktis negalima, jei [Ausinės / garso
išvestis] nustatyta kaip [Garso išvestis].
Skaitmeninė garso išvestis:
nustatomas garso signalas,
perduodamas prijungus
skaitmeninės garso išvesties (optinį)
kabelį arba HDMI (ARC) kabelį.
Nustatykite kaip [Auto], kai
prijungiama įranga yra suderinama
su „Dolby Digital“ arba DTS.
Nustatykite kaip [PCM], kai
prijungiama įranga yra
nesuderinama su „Dolby Digital“
arba DTS.
TV padėtis: pagerinami garsiakalbio
nustatymai, kai nustatyta kaip
[Stalinis laikiklis] arba [Ant sienos],
pagal TV padėtį.
„BRAVIA Sync“ nustatymai
Leidžia palaikyti ryšį su įranga, kuri
suderinama su „BRAVIA Sync“ valdymo
funkcija ir yra prijungta prie TV HDMI /
MHL lizdų. Atminkite, kad ryšio
nustatymus reikia nustatyti ir
prijungiamoje įrangoje.
„BRAVIA Sync“ valdymas: nustatoma,
ar susieti TV ir prijungtos įrangos, kuri
suderinama su „BRAVIA Sync“
valdymu, veikimą. Kai nustatyta į
[Įjungta], galimos toliau aprašytos
funkcijos. Jei prijungta tam tikra
„Sony“ įranga, kuri suderinama su
„BRAVIA Sync“ valdymu, šis
nustatymas automatiškai taikomas
prijungtai įrangai.
Automatinis įrenginių išjungimas: jei
šis nustatymas nustatytas kaip
[Įjungta], prijungta įranga, kuri
suderinama su „BRAVIA Sync“
valdymu, išjungiama, kai TV pereina į
parengties režimą.
21LT
LT
Kaip naršyti per meniu HOME
Aktyvinti: pasirinkite [Auto], kad
pavadinimai būtų rodomi tik prijungus
įrangą, arba [Visada], kad jie būtų
rodomi nepriklausomai nuo
prisijungimo būsenos.
Garso išvestis:
Keičiama: kai naudojama išorinė
garso sistema, garso išvesties
garsumą galima reguliuoti TV
nuotolinio valdymo pultu.
Nustatyta: TV garso išvestis yra
nekintama. Norėdami sureguliuoti
savo garso sistemos garsumą (ir kitus
garso nustatymus), naudokitės savo
garso imtuvo garsumo valdymo
reguliatoriumi.
Automatinis TV įjungimas: jei šis
nustatymas nustatytas kaip [Įjungta],
TV įjungiamas, kai įjungiate prijungtą
įrangą, kuri suderinama su „BRAVIA
Sync“ valdymu (išskyrus MHL režimu).
Automatinis įvesties pokytis (MHL): jei
šis nustatymas nustatytas kaip
[Įjungta], MHL įrenginys automatiškai
perjungiamas į MHL įvestį. Jei TV
veikia parengties režimu, jis
automatiškai neįsijungs. Norėdami
išjungti, pasirinkite [Išjungta].
Funkcijos [Automatinis įvesties
pokytis (MHL)] prieinamumas
priklauso nuo to, ar su MHL
suderinamas įrenginys atpažįsta šią
funkciją.
„BRAVIA Sync“ įrangos sąrašas:
rodomas prijungtos įrangos, kuri
suderinama su „BRAVIA Sync“
valdymu, sąrašas. Pasirinkite [Įjungti],
kad atnaujintumėte [BRAVIA Sync
įrangos sąrašas].
Įrenginio valdymo klavišai: pasirinkite
TV nuotolinio valdymo pulto
mygtukų funkcijas prijungtai įrangai
valdyti.
Jokio
Valdymo TV nuotolinio valdymo pultu
funkcija išjungta.
Normalus
Pagrindinėms operacijoms, pavyzdžiui,
naršymo mygtukams (aukštyn, žemyn, į
kairę, dešinę ir pan.).
Reguliavimo klavišai
Pagrindinėms operacijoms ir su
kanalais susijusiems mygtukams
valdyti, pavyzdžiui,
PROG +/– arba (0–9), ir pan.
Naudinga, kai nuotolinio valdymo pultu
valdote derintuvą arba priedėlį ir kt.
Meniu klavišai
Pagrindinėms operacijoms ir
mygtukams HOME/OPTIONS valdyti.
Naudinga, kai nuotolinio valdymo pultu
pasirenkate BD leistuvo ir kt. įrangos
meniu.
Nuostatų ir meniu mygtukai
Pagrindinėms operacijoms, su kanalais
susijusiems mygtukams bei mygtukui
HOME/OPTIONS valdyti.
Pastaba
• Negalite naudoti [BRAVIA Sync valdymas],
jei TV operacijos susietos su garso sistemos,
suderinamos su „BRAVIA Sync“ valdymu,
operacijomis.
• Kai kurie įrenginiai su [BRAVIA Sync
valdymas] neatpažįsta funkcijos [Įrenginio
valdymas].
Tinklo sąranka (tik JK)
Leidžia nustatyti TV eterneto prievado IP
nustatymus ir užmegzti tinklo ryšį.
Pastaba
• LAN ryšiui naudokite 5 kategorijos kabelį
(nepridėtas).
• Šis TV atpažįsta papildomą turinį / paslaugas,
teikiamas naudojant MHEG su internetu
susietos paslaugos funkciją. Bendrojo
interneto (IPTV / žiniatinklio paslaugų / el.
pašto ir kt.) šis TV neatpažįsta.
Pagalba klientams
Pateikite informaciją apie savo TV modelį,
programinę įrangą ir kt. Išsamesnės
informacijos žr. 23 psl..
22LT
EKO
Pagalba klientams
Atkurti
Modelio pavadinimas
Atkuria esamus EKO nustatymus į
numatytąsias reikšmes.
Rodomas jūsų TV modelio pavadinimas.
Programinės įrangos versija
Energijos taupymas
Sureguliavus foninį apšvietimą mažiau
suvartojama TV energijos.
Kai pasirenkate [Išjungti vaizdą], vaizdas
išjungiamas. Garsas lieka nepakitęs.
Rodoma esama jūsų TV programinės
įrangos versija.
Skaitmeninė TV
Nenaudojamo TV parengties režimas
Pasirinkite [Sistemos Informacija], kad
būtų parodyta jūsų TV skaitmeninių
kanalų informacija.
Išjungia TV, jei jis nebuvo naudojamas
nustatytą laikotarpį.
Išorinės įvestys
Vaizdo patikrinimas
Žiūrėti „Išbandykite vaizdą“: leidžia
patikrinti ekrane rodomo vaizdo
būklę.
USB sistemos naujinimas
Pasirinkite, jei norite atnaujinti sistemą.
Automatinis programinės įrangos
parsiuntimas
Pasirinkite [Įjungta], jei norite, kad
programinė įranga būtų automatiškai
parsiunčiama transliacijos signalu.
Norėdami išjungti, pasirinkite [Išjungta].
Gamykliniai nustatymai
Visi nustatymai atkuriami į gamyklinius
nustatymus. Pasibaigus šiam procesui
rodomas pradinės sąrankos ekranas.
Pastaba
• Šiuo metu (tai truks apie 30 sekundžių)
neišjunkite TV ir nespauskite jokių mygtukų.
Gaminio palaikymas
Rodoma jūsų TV gaminio informacija.
23LT
LT
Kaip naršyti per meniu HOME
Pasirinkite norėdami žiūrėti ar valdyti TV
įvestį.
KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB
Kaip žiūrėti nuotraukas iš prijungtos įrangos
Prijungimo schema
Prie savo TV galite prijungti įvairią pasirenkamą įrangą.
Skaitmeninis
fotoaparatas /
vaizdo kamera / USB
laikmena
*
HDMI/MHL įrenginys
*
Namų garso sistema
su ARC/HDMI ierīce
VCR / vaizdo žaidimų įrenginys / DVD
leistuvas / S VHS/Hi8/DVC vaizdo kamera
*
< 12 mm
VCR /
DVD įrašymo įrenginys
< 21 mm
Namų garso
DVD leistuvas su komponentų išvestimi
sistemos optinė
Ausinės / namų garso sistema / žemųjų dažnių
įvestis
Vaizdo kokybė
• Kompozicinis vaizdo / garso kabelis
• Antenos kabelis
• Komponentų
kabelis
SD
Standartinės raiškos (SD) vaizdo įrašų vaizdo signalų
vertikali raiška yra 480 (NTSC) arba 576 (PAL/SECAM) eilutės.
24LT
• HDMI kabelis
HD
Didelės raiškos (HD) vaizdo įrašų vaizdo signalų
vertikali raiška yra 720 arba 1080 eilučių.
Kaip naudoti „DTV Scart Out“
Kaip naudoti garso ir vaizdo
įrangą
1 Įjunkite prijungtą įrangą.
2 Paspauskite , kad būtų parodytas
Kaip nustatyti skaitmeninės TV SCART išvestį
1
2
3
įvesties šaltinis.
3
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte norimą įvesties šaltinį.
Jei per 2 sekundes neatliekamas joks
veiksmas, pasirenkamas paryškintas
elementas.
Pastaba
Paspauskite OPTION.
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [SCART išvestis].
Paspauskite /, tada , kad
pasirinktumėte [Įjungta].
Pastaba
Kai įvestis: „Digital TV“ + [SCART išvestis] : [Įjungta],
i Kai kurie nuotolinio valdymo pulto mygtukai neveiks:
(pvz., HOME, PICTURE, WIDE ir pan.)
ii Bus parodomas toks pranešimas:
Funkcija negalima, kai SCART išvestis yra
įjungta.
Norėdami išjungti SCART išvestį,
spauskite PARINKTYS ir pasirinkite
„SCART išvestis: Išjungta“.
iii Kai pasirinkta [SCART išvestis] : [Įjungta], PQ (vaizdo
kokybės) nuostata išlaikys neapdorotus signalus.
Kaip naudoti MHL įrenginį
Naudokite patvirtintą kabelį MHL 2 CABLE su
MHL logotipu (nepridėtas).
Leidžiant nuotraukas / muzikos / vaizdo įrašų
failus, su MHL suderinamas prijungtas įrenginys
tuo pačiu metu įkraunamas iš TV.
Kaip naudoti „BRAVIA Sync“ įrenginius
Prie TV prijungę su „BRAVIA Sync“ suderinamą
įrangą, galite juos valdyti kartu.
Nepamirškite iš anksto atlikti reikiamų
nustatymų. „BRAVIA Sync“ valdymo nustatymai
turi būti nustatyti ir televizoriuje, ir prijungtoje
įrangoje. Kokie turi būti TV nustatymai, žr.
[„BRAVIA Sync“ nustatymai] (21 psl.). Kokie turi
būti prijungtos įrangos nustatymai, žr.
prijungtos įrangos naudojimo instrukcijose.
25LT
LT
Kaip žiūrėti nuotraukas iš prijungtos įrangos
• Kai skaitmeninę garso sistemą, nesuderinamą su
garso grįžties kanalo (ARC) technologija, prijungiate
HDMI kabeliu, turite prie DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) prijungti optinį garso kabelį, kad būtų
išvedamas skaitmeninis garsas.
• HDMI kabelis, kuriuo jungiate, turi būti didelės
spartos HDMI kabelis, pažymėtas kabelio tipo
logotipu (rekomenduojamas SONY kabelis).
• Prijungdami monofoninę įrangą, garso kabelį
prijunkite prie L (mono) lizdo.
4
Pasirinkite „Digital RF“ įvestį.
Kaip naudoti ekrano
atvaizdavimą (išskyrus
KDL-40R45xB, KDL-32R41xB)
Ekrano atvaizdavimo funkcija rodo suderinamo
prietaiso (pvz., išmaniojo telefono) ekraną
dideliame TV ekrane – tai „Miracast“
technologija.
Norint naudotis šia funkcija nereikalingas
maršruto parinktuvas (ar prieigos taškas).
1
Paspauskite mygtuką
/ , tada
spausdami mygtukus / pasirinkite
[Ekrano atvaizdavimas].
2
Valdykite su ekrano atvaizdavimu
suderinamą įrenginį, kad prijungtumėte
jį prie TV. Prijungus ekranas bus
rodomas įrenginyje ir TV.
Išsamesnės informacijos ieškokite
įrenginio naudojimo vadove.
Jei norite pamatyti prijungtų prietaisų sąrašą
/ išregistruoti prietaisą
Kai rodomas ekrano atvaizdavimo parengties
ekranas, paspauskite OPTION, tada pasirinkite
[Rodyti įrenginių sąrašą / ištrinti].
Norėdami išregistruoti prietaisą, pasirinkite jį
sąraše, kad pašalintumėte, ir paspauskite .
Tada patvirtinimo ekrane paspauskite [Taip].
Jei norite matyti dialogą, kai bandote
prijungti prietaisą prie TV
Aktyvinę šią funkciją apsisaugosite, kad kuris
nors prietaisas nebūtų prijungtas atsitiktinai.
Kai rodomas ekrano atvaizdavimo parengties
ekranas, paspauskite OPTION, tada pasirinkite
[Registracijos pranešimas]  [Įjungta].
Atminkite, kad, atmetę prietaiso registracijos
užklausą, nepanaikinę prietaiso iš prietaisų
sąrašo prietaiso prijungti negalėsite.
Jei norite keisti dažnių juostos nuostatą
(ekspertams)
Kai rodomas ekrano atvaizdavimo parengties
ekranas, paspauskite OPTION, tada pasirinkite
[Dažnių juostos nuostata].
Pastaba
• Prijungiami prietaisai turi atitikti tokius parametrus:
su ekrano atvaizdavimu suderinami prietaisai:
2,4 GHz ryšys (5 GHz nepalaikomas).
• Informacijos apie prietaisui tinkamą belaidžio ryšio
dažnių juostą žr. prietaiso naudojimo instrukcijoje.
26LT
TV montavimas prie sienos
Šioje TV naudojimo instrukcijoje parodyti tik paruošiamieji TV montavimo prie sienos etapai.
Pirkėjams:
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo
montuoti patys.
„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:
Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.
Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai
tvirta, kad atlaikytų TV svorį. Šio gaminio tvirtinimo prie sienos darbus patikėkite „Sony“ prekybos
atstovams ar licencijuotiems tiekėjams, o montavimo metu pakankamą dėmesį skirkite saugai. „Sony“ nėra
atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
TV prie sienos montuokite naudodami prie sienos tvirtinamą laikiklį SU-WL450 (nepridėtas).
LT
Kaip žiūrėti nuotraukas iš prijungtos įrangos
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį taip pat žr. prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimo
instrukciją ir montavimo nurodymus.
Prie sienos tvirtinamo laikiklio, skirto Jūsų TV modeliui, montavimo instrukcijas rasite tinklalapyje:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
27LT
LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Kai indikatoriaus šviesos diodas žybsi
raudonai, suskaičiuokite, kiek kartų jis žybsi
(pertraukos trukmė – trys sekundės).
Jei indikatoriaus šviesos diodas žybsi raudonai,
atjungę KS maitinimo laidą nuo TV dviem
minutėms atstatykite TV į pradinę būseną, tada
įjunkite TV. Jei problema išlieka, kreipkitės į
prekybos atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą
ir nurodykite, kiek kartų raudonai žybsi
indikatoriaus šviesos diodas (pertraukos trukmė
– trys sekundės). Paspaudę ant TV esantį
mygtuką / išjunkite TV, atjunkite KS
maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) ir
informuokite prekybos atstovą ar „Sony“
aptarnavimo centrą.
Kai indikatoriaus šviesos diodas nežybsi,
patikrinkite nurodytus dalykus.
Jei problema išlieka, pasirūpinkite, kad TV
patikrintų kvalifikuotas techninio aptarnavimo
darbuotojas.
Vaizdas
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir nėra garso
 Patikrinkite antenos ir kabelio jungtį.
 Prijunkite TV prie KS maitinimo tinklo lizdo
(sieninio elektros lizdo) ir paspauskite TV arba
nuotolinio valdymo pulto mygtuką /.
Nėra vaizdo arba ekrane nerodoma prie
vaizdo įvesties lizdo prijungtos įrangos meniu
informacija
 Paspauskite
, kad būtų parodytas prijungtos
įrangos sąrašas, tada pasirinkite norimą įvestį.
 Patikrinkite, ar pasirenkama įranga gerai prijungta
prie TV.
Dvigubas arba šešėlinis vaizdas
 Patikrinkite antenos ir kabelio jungtį, vietą bei
kryptį.
Iškraipytas vaizdas (punktyrinės linijos arda
dryžiai)
 TV laikykite atokiau nuo elektrinių triukšmo
šaltinių, pavyzdžiui, automobilių, motociklų,
plaukų džiovintuvų ar pasirinktinės įrangos.
 Montuodami pasirinktinę įrangą, palikite vietos
tarp jos ir televizoriaus.
 Patikrinkite antenos ir kabelio jungtį.
 Antenos kabelį laikykite atokiau nuo kitų
jungiamųjų kabelių.
Žiūrint TV kanalą matomas neaiškus vaizdas
arba girdimas triukšmas
 Sureguliuokite [Tikslus auto suderinimas]
(automatinis tikslus derinimas), kad vaizdas būtų
priimamas geriau.
Ekrane matomi maži juodi ir (arba) šviesūs
taškeliai
 Ekrano įrenginio vaizdas sudarytas iš vaizdo
taškų. Maži juodi ir (arba) šviesūs taškeliai (vaizdo
taškai) ekrane nereiškia gedimo.
Iškraipyti vaizdo kontūrai
 Pakeiskite esamus [Kino režimas] nustatymus į
kitus (15 psl.).
Programos rodomos nespalvotai
 Pasirinkite [Atkurti] (15 psl.).
Žiūrint signalą iš
/
lizdų Y, PB, PR, nėra
spalvų arba jos netolygios
 Patikrinkite
/
lizdų Y, PB, PR jungtis ir
įsitikinkite, ar visi kištukai yra tvirtai įkišti į
atitinkamus lizdus.
Ekrane nerodomas vaizdas iš prijungtos
įrangos
 Įjunkite prijungtą įrangą.
 Patikrinkite kabelio jungtį.
 Paspauskite
, kad būtų parodytas prijungtos
įrangos sąrašas, tada pasirinkite norimą įvestį.
 Tinkamai įkiškite atminties kortelę ar kitą
atmintinę į skaitmeninį fotoaparatą.
 Naudokite skaitmeninio fotoaparato atminties
kortelę ar kitą atmintinę, suformatuotą pagal
skaitmeninio fotoaparato naudojimo instrukcijas.
 Negarantuojama, kad veiks visi USB įrenginiai. Be
to, valdymas priklauso nuo USB įrenginio
charakteristikų ir atkuriamo vaizdo įrašo.
Ekrane rodomas tik „sniegas“ ir girdimas
triukšmas
Meniu negalima pasirinkti prijungtos įrangos
arba negalima perjungti įvesties
 Patikrinkite, ar antena nesulūžusi ir nesulenkta.
 Patikrinkite, ar nesibaigęs antenos naudojimo
 Patikrinkite kabelio jungtį.
laikas (nuo trejų iki penkerių metų naudojant
normaliomis sąlygomis, nuo vienų iki dvejų metų
– pajūryje).
28LT
Garsas
Nėra garso, bet vaizdas geras
 Paspauskite  +/– arba  (nutildyti).
 Patikrinkite, ar [Garsiakalbiai] dalyje [„AV"
sąranka] yra nustatyti į [Televizoriaus
garsiakalbiai] (21 psl.).
 Patikrinkite, ar į TV įjungtas ausinių kištukas.
Nėra garso arba garsas triukšmingas
 Patikrinkite, ar tinkami TV sistemos nustatymai
(16 psl.).
Kanalai
Negalima pasirinkti norimo kanalo
 Perjunkite skaitmeninį ar analoginį režimą ir
pasirinkite norimą skaitmeninį / analoginį kanalą.
Kai kurie kanalai tušti
 Kanalas šifruotas / skirtas tik užsisakius mokamą
Pasirinkus [BRAVIA Sync valdymas] negalima
pasirinkti [Išjungta]
 Jeigu prijungėte kurią nors garso sistemą,
suderinamą su „BRAVIA Sync“ valdymu, šiame
meniu negalite pasirinkti [Išjungta]. Norėdami
pakeisti TV garsiakalbio garso išvestį, meniu
[Garsiakalbiai] pasirinkite [Televizoriaus
garsiakalbiai] (21 psl.).
Pamirštas [Užraktas nuo vaikų] slaptažodis
 Paspauskite HOME ir pasirinkite [Nustatymai] t
[Sistemos nustatymai] t [Užraktas nuo vaikų] t
[PIN kodas], tada įveskite PIN kodą – 9999 (PIN
kodas 9999 priimamas visada).
Ekrane rodoma „Store Display Mode“ arba
reklamuojamos funkcijos logotipas
 Ant nuotolinio valdymo pulto paspauskite
RETURN, tada paspauskite HOME ir pasirinkite
[Nustatymai] t [Sistemos nustatymai] t
[Sąranka] t [Auto paleidimas]. Pasirinkę [Vieta]
būtinai pasirinkite [Namai].
LT
paslaugą. Užsisakykite mokamą TV paslaugą.
Papildoma informacija
 Kanalas naudojamas tik duomenims (nėra vaizdo
ir garso).
 Dėl transliacijos informacijos susisiekite su
transliuotoju.
Nerodomi skaitmeniniai kanalai
 Susisiekite su vietiniu montuotoju, kad
sužinotumėte, ar jūsų regione teikiamos
skaitmeninės transliacijos.
 Atnaujinkite anteną antena, turinčia didesnį
stiprinimo koeficientą.
Bendrai
TV automatiškai išsijungia (TV pereina į
parengties režimą)
 Patikrinkite, ar įjungtas [Miego laikmatis] (20 psl.).
 Patikrinkite, ar pasirinkus [Įjungimo laikmatis] (19
psl.) arba [Nuotraukų rėmelio nustatymai]
aktyvintas parametras [Trukmė] (19 psl.).
 Patikrinkite, ar įjungtas [Nenaudojamo TV
parengties režim.] (23 psl.).
Negalima pasirinkti kai kurių įvesties šaltinių
 Pasirinkite [„AV“ išankstinė parinktis] ir tada
įvesties šaltiniui parinkite [Visada] (21 psl.).
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
 Pakeiskite maitinimo elementus.
Sąraše [BRAVIA Sync įrangos sąrašas]
nerodoma HDMI/MHL įranga
 Patikrinkite, ar jūsų įranga suderinama su „BRAVIA
Sync“ valdymu.
29LT
HDMI IN 1/MHL, HDMI IN 2 (ARC)
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekrano) skydas, šviesos
diodų foninis apšvietimas
TV sistema
Analoginė: priklauso nuo pasirinktos šalies /
regiono: B/G/H, D/K, L, I
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Palydovinė*1: DVB-S/DVB-S2
Spalvų / vaizdo sistema
Analoginė: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Skaitmeninė: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/
MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanalų aprėptis
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė, priklauso nuo
pasirinktos šalies / regiono
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė, priklauso nuo
pasirinktos šalies / regiono
Palydovinė*1: IF dažnis 950–2150 MHz
Garso išvestis (tik esant 19,5 V šaltiniui)
8 W + 8 W (KDL-40R48xB, KDL-40R45xB)
5 W + 5 W (KDL-32R43xB, KDL-32R41xB)
Įvesties / išvesties lizdai
Antenos / kabelio
75 omų išorinis VHF/UHF kontaktas
Palydovinės antenos*
1
Lizdinė F tipo jungtis IEC169-24, 75 omų.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ir 22 kHz tonas,
vieno kabelio paskirstymas EN50494.
/
AV1
21 kištuko SCART jungtis (CENELEC standarto),
įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB įvestį ir TV
garso / vaizdo išvestį.
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN
Galimi formatai: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i,
480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 omų, 0,3 V neigiamas
sinchronizavimas
PB: 0,7 Vp-p, 75 omų
PR: 0,7 Vp-p, 75 omų
Vaizdo įvestis (fono-signalo lizdas)
COMPONENT IN/
AV2
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
HDMI vaizdo įrašai: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p,
576p, 576i, 480p, 480i
MHL vaizdo įrašai: 1080/24p, 1080/30p, 1080i,
720p, 720/30p, 576p, 576i, 480p, 480i
Kompiuterio įvestis:
(skiriamoji geba, horizontalus dažnis, vertikalus
dažnis)
KDL-40R48xB, KDL-40R45xB
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz
1280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz
1360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz
1280 × 1024, 64,0 kHz, 60 Hz
* 1920 × 1080, 67,5 kHz, 60 Hz
* 1080p laikas, taikomas HDMI įvesčiai, bus
laikomas vaizdo, o ne kompiuterio laiku.
KDL-32R43xB, KDL-32R41xB
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1280 × 768, 47,4 kHz, 60 Hz
1280 × 768, 47,8 kHz, 60 Hz
1360 × 768, 47,7 kHz, 60 Hz
Garsas: dviejų kanalų tiesinė PCM: 32, 44,1 ir
48 kHz, 16, 20 ir 24 bitų, „Dolby Digital“
ARC (garso grįžties kanalas) (tik HDMI IN 2)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas
AUDIO OUT, 
Garso išvestis, ausinės (minilizdas), žemųjų
dažnių garsiakalbis
USB prievadas (leidžia įrašyti į standųjį diską)
CAM (sąlyginės prieigos modulio) lizdas
NS IN 19,5 V
KS adapterio įvestis
LAN (priklauso nuo šalies / regiono)
10BASE-T/100BASE-TX jungtis (Priklauso nuo
tinklo naudojimo aplinkos, ryšio greitis gali skirtis.
10BASE-T/100BASE-TX ryšio sparta ir kokybė
šiame TV negarantuojama.)
Kita
Pasirinktiniai priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450
MHL kabelis: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/
DLC-MC20
Naudojimo temperatūra
0–40 ºC
Naudojimo drėgnis
10–80 % (santykinis, be kondensacijos)
30LT
Maitinimas ir kita
Svoris (apytiksl.)
Maitinimo reikalavimai
su ant stalo pastatomu stovu
19,5 V NS su KS adapteriu
Kategorija: įvestis 220 – 240 V KS, 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
KDL-40R48xB: A
KDL-40R45xB: A
KDL-32R43xB: A
KDL-32R41xB: A
Ekrano dydis (įstrižainė, apytiksl.)
KDL-40R48xB: 40 col. / 101,6 cm
KDL-40R45xB: 40 col./ 101,6 cm
KDL-32R43xB: 32 col. / 80,0 cm
KDL-32R41xB: 32 col. / 80,0 cm
Energijos sąnaudos
Režimu [Standartinis]
KDL-40R48xB: 58 W
KDL-40R45xB: 58 W
KDL-32R43xB: 36 W
KDL-32R41xB: 36 W
Režimu [Ryškus]
Vidutinės energijos sąnaudos per metus*2
KDL-40R48xB: 85 kWh
KDL-40R45xB: 85 kWh
KDL-32R43xB: 53 kWh
KDL-32R41xB: 53 kWh
be ant stalo pastatomo stovo
KDL-40R48xB: 7,0 kg
KDL-40R45xB: 7,0 kg
KDL-32R43xB: 4,7 kg
KDL-32R41xB: 4,7 kg
*1 Ne visuose TV komplektuose yra DVB-T2 arba DVBS/S2 technologija arba palydovinės antenos
jungtis.
*2 Energijos suvartojimas per metus, pagrįstas
televizoriaus, veikiančio po 4 valandas per dieną,
365 dienas, energijos suvartojimu. Faktinis energijos
suvartojimas priklauso nuo to, kaip naudojamas
televizorius.
3
* Nurodyta parengties galia pasiekiama, kai
televizoriuje baigiami būtini vidiniai procesai.
Pastaba
• Pasirinktinių priedų prieinamumas priklauso nuo šalių
/ regionų / TV modelių / atsargų.
• Fiktyvios kortelės iš TV CAM (sąlyginės prieigos
modulio) lizdo neištraukite jokiems tikslams, išskyrus
tikslą įdėti CAM įtaisytą lustinę kortelę.
• Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be
įspėjimo.
• Šiame TV komplekte yra MHL 2.
Energijos sąnaudos parengties režimu*3
0,45 W
Ekrano skiriamoji geba
KDL-40R48xB: 1920 taškų (horizontaliai) x
1080 eilučių (vertikaliai)
KDL-40R45xB: 1920 taškų (horizontaliai) x
1080 eilučių (vertikaliai)
KDL-32R43xB: 1366 taškai (horizontaliai) x
768 eilutės (vertikaliai)
KDL-32R41xB: 1366 taškai (horizontaliai) x
768 eilutės (vertikaliai)
Matmenys (apytiksl.) (i × a × p)
su ant stalo pastatomu stovu
KDL-40R48xB: 92,6 × 58,4 × 16,2 cm
KDL-40R45xB: 92,6 × 58,4 × 17,5 cm
KDL-32R43xB: 73,6 × 47,3 × 13,1 cm
KDL-32R41xB: 73,6 × 47,3 × 14,4 cm
be ant stalo pastatomo stovo
KDL-40R48xB: 92,6 × 55,6 × 8,9 cm
KDL-40R45xB: 92,6 × 55,6 × 8,9 cm
KDL-32R43xB: 73,6 × 45,1 × 8,0 cm
KDL-32R41xB: 73,6 × 45,1 × 8,0 cm
31LT
LT
Papildoma informacija
KDL-40R48xB: 84 W
KDL-40R45xB: 84 W
KDL-32R43xB: 60 W
KDL-32R41xB: 60 W
KDL-40R48xB: 7,5 kg
KDL-40R45xB: 7,4 kg
KDL-32R43xB: 5,0 kg
KDL-32R41xB: 4,9 kg
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba
ten, kur yra prieiga prie suderinamos
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC) kabelinės
televizijos paslaugų. Pasiteiraukite vietinio
pardavėjo, ar savo gyvenamojoje vietoje
galėsite priimti DVB-T/DVB-T2* signalą,
arba paklauskite savo kabelinės televizijos
tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės televizijos
paslauga tinka integruotam veikimui su
šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2* ir
DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2* skaitmeninėms
antžeminėms ir DVB-C skaitmeninėms
kabelinėms transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali nebūti
tam tikrų skaitmeninės televizijos funkcijų,
o DVB-C kabelinė paslauga, teikiama kai
kurių tiekėjų, gali veikti netinkamai.
* Ne visuose TV komplektuose yra 2-osios kartos
T2* skaitmeninio vaizdo transliavimo
technologija.
Informacija apie prekių ženklus
• Sąvokos HDMI ir HDMI didelės raiškos
multimedijos sąsaja bei HDMI logotipas yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Valstijose ir kitose šalyse.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D raidės simbolis yra
„Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• „BRAVIA“ ir
yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir „Miracast“ yra
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ ir „Blu-ray Disc“
logotipas yra „Blu-ray Disc Association“
prekių ženklai.
32LT
• MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir MHL
logotipas yra „MHL Licensing, LLC“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
• Informaciją apie DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta pagal
„DTS Licensing Limited“ licenciją.
DTS, simbolis, DTS kartu su simboliu yra
registruotieji prekių ženklai, o
„DTS 2.0+ Digital Out“ yra prekių ženklas,
priklausantis „DTS, Inc.“ © „DTS, Inc.“ Visos
teisės saugomos.
Tik palydoviniams modeliams:
• „DiSEqC“™ yra EUTELSAT prekių ženklas.
Šis TV atpažįsta „DiSEqC“ 1.0. Šis TV nėra
skirtas valdyti motorinėms antenoms.
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
©2014 Sony Corporation
4-528-604-32(1)
Download PDF