Sony | KDL-40HX855 | Sony KDL-46HX855 Naudojimo instrukcijos

4-412-003-31(1)
LCD TV
Eksploatacijos instrukcijos
KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x
Įvadas
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“
gaminį. Prieš naudodami televizorių
atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Šio gaminio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonija. EMC
ir gaminių saugos patvirtintas
atstovas yra Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio
aptarnavimo atveju kreipkitės
adresu, nurodytu atskiruose
aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Pastabos dėl skaitmeninės
televizijos veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba
ten, kur yra prieiga prie suderinamos
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
kabelinės televizijos paslaugų.
Pasiteiraukite vietinio pardavėjo, ar
savo gyvenamojoje vietoje galėsite
priimti DVB-T/DVB-T2*1 signalą, arba
paklauskite savo kabelinės televizijos
tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės televizijos
paslauga tinka integruotam veikimui su
šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2*1
ir DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2*1
skaitmeninėms antžeminėms ir DVB-C
skaitmeninėms kabelinėms
transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali
nebūti tam tikrų skaitmeninės
televizijos funkcijų, o DVB-C kabelinė
paslauga, teikiama kai kurių tiekėjų, gali
veikti netinkamai.
~
• Ne visi HX serijų televizorių modeliai
turi 2-os kartos T2*1 skaitmeninio
vaizdo transliavimo technologiją.
*1 DVB-T2 nėra HX850 serijų televizorių
modeliuose.
DVB-T2 yra HX853 serijų televizorių
modeliuose.
~
• Modelio pavadinime „x“ atitinka
skaitmeninį žymėjimą, susijusį su
dizainu, spalva arba televizijos sistema.
• Prie šios televizoriaus instrukcijos
pridedama prie sienos tvirtinamo
laikiklio montavimo instrukcija.
• Iliustracijos, naudojamos šioje
instrukcijoje, gali skirtis; priklauso nuo
turimo televizoriaus modelio.
2 LT
• Jei nenurodyta kitaip, nuotolinio
valdymo pulto iliustracijos,
naudojamos šioje instrukcijoje, yra
RM-ED047 modelio.
• Prieš naudodami televizorių,
perskaitykite 28 psl. (Saugos
informacija). Išsaugokite šį vadovą, nes
jo gali prireikti ateityje.
„Powered by Gracenote“ (liet.
„Gracenote“ valdoma) yra registruotieji
prekių ženklai arba „Gracenote“ prekių
ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
Informacija apie prekės
ženklą
„Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ ir „Blu-ray Disc“
logotipas yra „Blu-ray Disc Association“
prekių ženklai.
yra registruotasis „DVB Project“
prekės ženklas.
HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition
Multimedia Interface“ yra „HDMI
Licensing LLC“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED® yra „Digital Living Network
Alliance“ prekių ženklai, paslaugų ženklai
arba sertifikatų ženklai.
DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai
yra „Rovi Corporation“ ar jos filialų prekės
ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.
APIE „DIVX“ VAIZDĄ: DivX® yra
skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas
„DivX“, LLC, „Rovi Corporation“ filiale. Tai
oficialus DivX Certified® įrenginys,
atkuriantis „DivX“ vaizdą. Daugiau
informacijos ir programinės įrangos,
skirtos jūsų failams konvertuoti į „DivX“
vaizdus, rasite apsilankę „divx.com“.
APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“
(VAIZDĄ PAGAL POREIKĮ): Šį DivX
Certified® įrenginį reikia užregistruoti,
kad galėtumėte atkurti nusipirktus „DivX“
„Video-on-Demand“ (VOD) filmus. Kad
gautumėte registracijos kodą, suraskite
„DivX VOD“ skyrių jūsų įrenginio
nustatymo meniu. Daugiau informacijos
apie tai, kaip užbaigti registraciją, rasite
apsilankę „divx.com“.
Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“
licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
„BRAVIA“ ir
yra „Sony“
korporacijos prekių ženklai.
„TrackID“ yra „Sony Ericsson Mobile
Communications AB“ paprastasis arba
registruotasis prekių ženklas.
Muzikos ir vaizdo atpažinimo
technologija bei kita susijusi informacija
teikiama Gracenote®. „Gracenote“ yra
muzikos atpažinimo technologijos ir
susijusio turinio pateikimo industrijos
standartas. Daugiau informacijos rasite
apsilankę www.gracenote.com.
„Gracenote, Inc.“ © CD, DVD, „Blu-ray“
laikmenų ir kitos muzikos ir vaizdo
medžiagos teisės nuo 2000 metų
priklauso „Gracenote“. „Gracenote
Software“ © teisės nuo 2000 metų
priklauso „Gracenote“. Šiam gaminiui ir
paslaugoms taikoma vienas ar daugiau
„Gracenote“ patentų. Apsilankykite
„Gracenote“ tinklalapyje, kur pateikiamas
nuolat atnaujinamas „Gracenote“
taikomų patentų sąrašas. „Gracenote“,
„CDDB“, „MusicID“, „MediaVOCS“,
„Gracenote“ ženklas ir logotipas, taip pat
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
„Wi-Fi Direct“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
„Sony Entertainment Network logotipas“
ir „Sony Entertainment Network“ yra
„Sony Corporation“ prekių ženklai.
Įspėjimas dėl belaidžiu
ryšiu siunčiamo / gaunamo
signalo
1. Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka
esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
direktyvos nuostatas.
Išsamesnės informacijos rasite apsilankę
šiuo URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
2. Įspėjimas pirkėjams: ši informacija
galioja tik įrangai, kuri parduodama
šalyse, taikančiose ES direktyvas.
Šalys, kuriose galima naudotis beviele
televizoriaus sistema:
Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija,
Danija, Estija, Suomija, Prancūzija,
Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija,
Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas,
Lietuva, Liuksemburgas, Malta,
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija,
Portugalija, Slovakija, Rumunija,
Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija,
Turkija ir Jungtinė Karalystė.
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne
Europos šalyse.
Televizoriaus bevielė
sistema – informacija apie
teisės aktus
Pirkėjams Italijoje
RLAN tinklo naudojimą valdo: -
Pirkėjams Kipre
Galutinis naudotojas turi užregistruoti
„RLAN“ (arba „WAS“, arba „Wi-Fi“)
įrenginius Elektroninių komunikacijų
departamente (P.I. 365/2008 ir P.I. 267/
2007).
P.I. 365/2008 yra 2008 m. radijo
komunikacijų įstatymas (stočių, kurioms
reikalingas bendrasis leidimas ir
registracija, kategorijos).
P.I. 267/2007 yra bendrasis leidimas
radijo vietinės srities tinklams ir bevielės
prieigos sistemoms, įskaitant radijo
vietinės srities tinklus („WAS“ / „RLAN“),
naudoti radijo dažnius.
Pirkėjams Prancūzijoje
WLAN („Wi-Fi“) funkcija šiame LCD TV turi
būti naudojamasi tiktai pastatų viduje.
Bet koks šio LCD TV WLAN („Wi-Fi“)
funkcijos naudojimas ne pastatų viduje
Prancūzijos teritorijoje draudžiamas.
Prieš naudodamiesi televizoriumi ne
pastatų viduje pasirūpinkite, kad būtų
išjungta šio LCD TV WLAN („Wi-Fi“)
funkcija. (ART sprendimas, 2002-1009,
pataisytas ART sprendimu 03-908, dėl
radijo dažnių naudojimo apribojimų.)
Identifikacinės etiketės
vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu,
pagaminimo data (mėnuo / metai) ir
vardine maitinimo įtampa (pagal taikomą
saugos reglamentą) yra užpakalinėje
televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
s dėl asmeninio naudojimo, 2003-08-01
įstatymų galios potvarkis, Nr. 259
(„Elektroninių komunikacijų
kodeksas“). 104 straipsnyje konkrečiai
nurodyta, kada reikia iš anksto įsigyti
bendrąjį leidimą, o 105 straipsnyje
nurodyta, kada leidžiama naudoti
laisvai;
s dėl „RLAN“ prieigos prie
telekomunikacijų tinklų ir paslaugų
teikimo visuomenei, 2003-05-28
ministro potvarkis su pakeitimais, ir
elektroninių komunikacijų kodekso
25 str. (bendrasis elektroninių
komunikacijų tinklų ir paslaugų
leidimas).
Pirkėjams Norvegijoje
Šios radijo įrangos negalima naudoti
geografinėje srityje, esančioje 20 km
spinduliu nuo Ny-Ålesund, Svalbardo
centro.
3 LT
Apie šį vadovą
(eksploatacijos instrukcijos)
Šiame vadove aiškinama, kaip nustatyti televizorių. Daugiau
informacijos, kaip naudoti BRAVIA televizorių, rasite
elektroniniame vadove.
Eksploatacijos instrukcijos
Aiškinama, kaip nustatyti televizorių, pvz., prisijungimą,
pradinę sąranką ir pagrindinius veiksmus.
Norėdami gauti daugiau informacijos, paspauskite
i-MANUAL mygtuką
Elektroninis vadovas
(„i-Manual“)
Paaiškinama, kaip naudoti visas funkcijas. Kaip naudoti
„i-Manual“, žr. 19 psl..
Vaizdai ir paveikslėliai, pateikti šiame vadove, gali skirtis nuo tikro
ekrano vaizdo.
4 LT
Turinys
LT
Pradiniai veiksmai
Priedų patikrinimas .............................................................................................................6
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį ..........................................................6
1: Televizoriaus stovo pritvirtinimas .............................................................................7
2: Sujungimai.........................................................................................................................9
3: Televizoriaus apsaugojimas nuo nuvirtimo........................................................ 11
4: Kabelių sutvarkymas ................................................................................................... 11
5: Televizoriaus prijungimas prie interneto............................................................. 12
6: Pradinis nustatymas .................................................................................................... 13
BRAVIA televizoriaus naudojimas
Televizoriaus žiūrėjimas B .............. qf
Įvairių funkcijų ir nustatymų pasirinkimas (Namų meniu) ................................. 16
Interneto vaizdo žiūrėjimas........................................................................................... 18
Instrukcijų paieška
Instrukcijų paieška elektroniniame
vadove („i-Manual“) B..................... ql
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas ................................................................................................................ 21
Techniniai duomenys ...................................................................................................... 22
Priedų montavimas (prie sienos tvirtinamas laikiklis).......................................... 24
Saugos informacija ........................................................................................................... 28
Atsargumo priemonės .................................................................................................... 30
Papildoma informacija
5 LT
Pradiniai veiksmai
Priedų
patikrinimas
Baterijų įdėjimas į
nuotolinio
valdymo pultelį
Nuotolinio valdymo pultelis (1)
AAA dydžio baterijos (R03 tipo) (2)
Televizoriaus stovas (1)
Sujungimas (1)
Kojelė (1)
Televizoriaus stovo kojelės tvirtinimo varžtas
(M5 × 16) (3)
Sujungimo varžtas (M5 × 16) (3)
Kojelės varžtas (M5 × 16) (4)
Eksploatacijos instrukcijos (šis vadovas) ir kiti
dokumentai
1
2
6 LT
Nuimkite apsauginį lapą.
Kad atidarytumėte, spustelėkite ir paslinkite
dangtelį.
1: Televizoriaus
stovo
pritvirtinimas
3
Televizoriaus užpakalinėje dalyje pritvirtinkite
komplekte tiekiamą sujungimą.
Norėdami pritvirtinti, slinkite komplekte
tiekiamą sujungimą aukštyn.
Kreipiamieji kaiščiai
~
Pradiniai veiksmai
• Prieš surinkdami įsitikinkite, kad turite
kryžminį atsuktuvą, tinkantį varžtams.
Minkštas
audinys
12 cm ~
Sujungimo varžtas
(M5 × 16)
• Jei naudojate elektrinį atsuktuvą, nustatykite
apie 1,5 N·m {15 kgf·cm} sukimo momentą.
1
Pritvirtinkite kojelę prie televizoriaus stovo.
Kojelės varžtas
(M5 × 16)
Minkštas audinys
Sujungimas
Kojelė
~
2
• Paguldykite jį ekranu žemyn ant stabilaus,
didesnio už ekraną paviršiaus.
• Kad nepažeistumėte skystųjų kristalų ekrano
(LCD), ant darbinio paviršiaus patieskite
minkštą audeklą.
Paruoškite televizorių.
4
Uždėkite televizorių ant televizoriaus stovo.
~
• Televizorių nešti ir uždėti ant televizoriaus
stovo turi ne mažiau kaip du žmonės, kaip
parodyta iliustracijoje. Jei montavimo darbus
atlieka vienas žmogus, gali įvykti nelaimingas
atsitikimas ir jis gali susižeisti.
Rodyklė rodo, kur yra televizoriaus stovo
priekis
(Tęsinys)
7 LT
~
• Kai dedate televizorių ant televizoriaus stovo,
laikydami televizorių, kaip parodyta
iliustracijoje, uždėkite televizorių ant dviejų
televizoriaus stovo laikiklių.
• Būkite atsargūs – nesugnybkite rankų ar
kintamosios srovės laido, kai dedate
televizorių ant stovo.
5
Sujungimo varžtas
(M5 × 16)
Pritvirtinkite televizorių prie televizoriaus
stovo.
Minkštas
audinys
Sujungimas
~
Televizoriaus stovo kojelės
tvirtinimo varžtas (M5 × 16)
Televizoriaus stovo
nuėmimas nuo
televizoriaus
Kad nuimtumėte televizoriaus stovą nuo
televizoriaus, išsukite varžtus, įsuktus per 3 ir 5
etapus.
~
• Niekada nenuimkite televizoriaus stovo, išskyrus
atvejus, jei reikia sumontuoti atitinkamus
televizoriaus priedus.
• Jei norite nuimti televizoriaus stovą, paguldykite
televizorių ekranu žemyn ant stabilaus, didesnio
už televizorių paviršiaus.
• Kad apsaugotumėte LCD ekraną, darbinį paviršių
užklokite minkštu audiniu.
• Prieš įjungdami televizorių įsitikinkite, kad jis stovi
vertikaliai. Nejunkite televizoriaus, jeigu jo LCD
plokštė nukreipta žemyn, kad išvengtumėte
netolygaus vaizdo.
Televizoriaus stovo kojelės
tvirtinimo varžtas (M5 × 16)
8 LT
• Įsitikinkite, kad prieš televizorių nėra jokių daiktų.
„3D Sync“ siųstuvas
Infraraudonųjų
spindulių jutiklis
2: Sujungimai
~
• Antenos kabelio kištuką naudokite ne didesnį nei
14 mm storio.
• HDMI kabelio kištuką naudokite ne didesnį nei
12 mm (storio) × 21 mm (pločio).
• Šiai jungčiai rekomenduojamas dešiniojo kampo
tipo universalusis SCART (jungtis) laidas.
x Skaitmeninio televizijos priedėlio /
įrašymo įrenginio (pvz., DVD įrašymo
įrenginio) prijungimas HDMI jungtimi
Pradiniai veiksmai
Antenos / skaitmeninio
televizijos priedėlio /
įrašymo įrangos (pvz., DVD
įrašymo įrenginio)
prijungimas
~
ARC
1
4
x Skaitmeninio televizijos priedėlio /
įrašymo įrenginio (pvz., DVD įrašymo
įrenginio) prijungimas SCART jungtimi
Skaitmeninės televizijos priedėlis / įrašymo
įrenginys (pvz., DVD įrašymo įrenginys)
Skaitmeninės televizijos priedėlis / įrašymo
įrenginys (pvz., DVD įrašymo įrenginys)
(Tęsinys)
9 LT
Garso / vaizdo įrangos
prijungimas
Televizoriaus su stove
įmontuotais garsiakalbiais
prijungimas prie
televizoriaus stovo
Speaker
Integrated
Stand
1
2
Garso ir vaizdo įrenginys
10 LT
Prijunkite televizoriaus stovo kabelį prie
įmontuotų stove garsiakalbių lizdo, esančio
televizoriaus užpakalinėje dalyje.
„TV pozicija“ meniu nustatykite „Stovo su
garsiak. nustatymai“. Paspauskite HOME,
tada pasirinkite „Nustatymai“ t „Garsas“ t
„TV pozicija“ t „Stovo su garsiak.
nustatymai“.
3: Televizoriaus
apsaugojimas
nuo nuvirtimo
4: Kabelių
sutvarkymas
Prieš surišdami kabelius, ištraukite elektros
tiekimo kabelį iš laidų laikiklio. Kitus kabelius
sujunkite kabelio laikikliu.
• Nesuriškite kintamosios srovės maitinimo laido
(maitinimo laido) su kitais kabeliais.
1
2
3
1
2
3*
4
Į stalą, ant kurio stovi televizorius, įsukite
medžio sraigtą (4 mm skersmens,
netiekiamas).
Įsukite metalo sraigtą (M4, netiekiamas) į
sraigto angą, esančią televizoriaus stove.
Suriškite medžio sraigtą ir metalo sraigtą
tvirta virvele (netiekiama).
M4 metalo sraigto ilgis priklauso nuo virvelės
skersmens.
Žiūrėkite toliau pateikiamą paveikslėlį.
6-8 mm
M4 varžtas
Virvelė
Televizoriaus
stovas
11 LT
Pradiniai veiksmai
~
5: Televizoriaus
prijungimas
prie interneto
Prijungę šį televizorių prie interneto, galite
mėgautis įvairiomis funkcijomis: demonstruoti
nuotraukas, kurios parodo savo vietą žemėlapyje,
mėgautis internetiniais vaizdo įrašais ir t. t.
Daugiau informacijos apie funkcijas žr. „i-Manual“.
~
• Norėdami prisijungti prie interneto, turėsite
sudaryti sutartį su interneto paslaugų tiekėju.
Laidinio tinklo paruošimas
Televizorius
Internetas
Modemas su
maršrutizatoriaus
funkcijomis
arba
Maršrutizatorius
Modemas
Internetas
~
• Kad prijungtumėte prie „LAN“, naudokite 7-os
kategorijos kabelį (netiekiamas).
12 LT
Bevielio „LAN“ paruošimas
Įmontuotas bevielio LAN įrenginys leidžia
prisijungti prie interneto ir namų tinklo. Su šia
funkcija galite prisijungti prie bevielio LAN ir
mėgautis tinklo pranašumais be kabelių. Prieš
nustatydami televizoriaus bevielio „LAN“ funkciją,
būtinai nustatykite bevielį „LAN“ maršrutizatorių.
Televizorius
Bevielis
maršrutizatorius
Modemas
Internetas
6: Pradinis
nustatymas
~
1
2
Prijunkite televizorių prie kintamosios srovės
kištukinio lizdo (maitinimo lizdo).
Ant televizoriaus paspauskite "/1.
= (maitinimo) indikatorius nušvis žaliai.
Pirmą kartą įjungus televizorių, ekrane
pasirodys kalbos pasirinkimo meniu.
~
• Kai įjungsite televizorių pirmą kartą, prieš
pradinį nustatymą turėsite atlikti vidinę
televizoriaus optimizavimo procedūrą. Nebus
nei vaizdo, nei garso, ir priekinėje televizoriaus
dalyje esantis laiko indikatorius mirksės
oranžine spalva apie 40 sekundžių. Neišjunkite
televizoriaus šio proceso metu.
Kai kuriems televizoriams šis procesas buvo
atliktas gamykloje.
• Kai kuriose šalyse galite pasirinkti „Antena“
vietoj „Kabelis“ kabelinės televizijos
programoms priimti.
• „Pilna kanalų paieška“ funkcija tam tikrose
šalyse / regionuose gali neveikti.
Programų rūšiavimas: Pakeičia televizoriuje
išsaugotų analoginių kanalų tvarką.
1 Spauskite F/f, kad pasirinktumėte kanalą,
kurį norite perkelti į naują vietą, ir
paspauskite .
2 Paspauskite F/f, kad pasirinktumėte
naują vietą kanalui, ir paspauskite .
~
• Kanalus galite suderinti ir rankiniu būdu.
Tinklo diegimas: nustato interneto
nustatymus. Pasirinkite „Auto“, kad prie tinklo
prisijungtumėte automatiškai. Kad
prisijungtumėte rankiniu būdu, pasirinkite
„Pasirinktinis“.
Jei nesijungsite prie interneto, arba jei norite
nustatyti vėliau, pasirinkite „Praleisti“.
~
3
Paspauskite F/f/G/g elementui pasirinkti,
tada paspauskite .
Vadovaukitės nurodymais ekrane.
• Jei naudojate WEP apsaugą, pasirinkite
„Pasirinktinis“ t „Bevielio tinklo diegimas“ t
„Skanuoti“. Tada pasirinkite tinklo, prie kurio
norite jungtis, pavadinimą (SSID). Jei negalite
surasti reikalingo tinklo pavadinimo,
pasirinkite „[Rankinis įvedimas]“ ir spauskite
norėdami tinklo pavadinimą įrašyti.
• Prisijungimui prie bevielio maršrutizatoriaus
(arba prieigos taško) 5 GHz dažniu naudokite
pasirinktinį USB bevielio LAN adapterį.
Įstatykite USB bevielio LAN adapterį ir
nustatykite „„Wi-Fi Direct“ parengties režimas“
parinktį „Išjungta“. Paspauskite HOME, tada
pasirinkite „Nustatymai“ t „Tinklas“ t „„WiFi Direct“ parengties režimas“ t „Išjungta“.
• Norėdami „Tinklo diegimas“ nustatyti vėliau,
paspauskite HOME, tada pasirinkite
„Nustatymai“ t „Tinklas“ t „Tinklo
diegimas“.
13 LT
Pradiniai veiksmai
Skaitmeninis automatinis suderinimas:
„Antena“ arba „Kabelis“:
Pasirinkite „Antena“, kad antžemines
televizijos transliacijas priimtumėte išorine
antena. Pasirinkite „Kabelis“, jei esate
kabelinės televizijos abonentas ir
nenaudojate išorinio skaitmeninės televizijos
priedėlio. Pasirinkus „Kabelis“, greitam
suderinimui rekomenduojame pasirinkti
„Greita kanalų paieška“. Pagal savo kabelinės
televizijos paslaugos tiekėjo pateiktą
informaciją nustatykite „Dažnis“ ir „Tinklo ID“.
Jei naudojant „Greita kanalų paieška“ kanalų
nepavyko rasti, pabandykite „Pilna kanalų
paieška“ (nors tai gali užtrukti).
BRAVIA televizoriaus naudojimas
Televizoriaus žiūrėjimas
1
1
Įjunkite televizorių.
Televizoriui įjungti paspauskite ant jo arba
nuotolinio valdymo pulto esantį "/1.
1
2
Pasirinkite režimą.
3
Pasirinkite televizijos kanalą arba
pasirinkite įvestį.
3
arba
arba
x Skaitmeniniams kanalams pasirinkti
naudokite 0-9. Didesniems nei 10 kanalų numeriams
pasirinkti greitai paspauskite kitą skaitmenį.
2
3
14 LT
3D turinio žiūrėjimas
Ši funkcija leidžia patirti 3D pramogų galią, pvz., stereoskopinius 3D žaidimus ir 3D diskus „Blu-ray“. Kaip
nustatyti 3D nuostatas ar žiūrėti 3D turinį, žr. „i-Manual“ ir naudojimo instrukciją, tiekiamą su 3D akiniais.
Dažnai naudojami mygtukai
1
GUIDE
Rodomas skaitmeninis programų gidas.
2 Spalvoti mygtukai
2
3
/
Informacija / teksto rodymas
Rodo kanalo numerį, programų informaciją ir
laikrodį.
1
3
4
Subtitrų nustatymas
Žiūrėdami skaitmeninę transliaciją, subtitrus galite
įjungti arba išjungti.
5 AUDIO
Žiūrėdami daugkartines transliacijas (tik
skaitmenines transliacijas), galite pasirinkti
papildomą garsą arba antraeilę kalbą.
4
5
15 LT
BRAVIA televizoriaus naudojimas
Jei galima naudotis spalvotais mygtukais, ekrane
pasirodo operacijų vadovas.
Įvairių funkcijų ir nustatymų
pasirinkimas (Namų meniu)
Galite pasirinkti televizoriaus funkcijas Namų meniu.
Čia pateikiamas pavyzdys, kaip pasirinkti elementą ir
keisti televizoriaus nustatymus.
1
Paspauskite HOME.
2
Paspauskite G/g
(Nustatymai)
kategorijai pasirinkti.
„Nustatymai“ turinys rodomas dešinėje.
2, 3
OPTIONS
1
17 psl. (Kategorijų sąrašas) žr. visas kategorijas.
3
Paspauskite F/f, kad
pasirinktumėte „Ekranas“, tada
paspauskite .
4
Nustatymų keitimas.
x Namų meniu uždarymas
Paspauskite HOME.
x Pasirinkimas mygtuku OPTIONS
Paspauskite OPTIONS.
Rodomas patogių funkcijų ir meniu nuorodų sąrašas.
Meniu elementai priklauso nuo esamos įvesties ir (arba)
turinio.
16 LT
Kategorijų sąrašas
Nustatymai Valdikliai
Programos
Sony
Entertainment
Network
Interneto
turinys
Įrašai
Telev.
Daugialypė Įvestys
terpė
Adresynas /
Istorija
Galimos kategorijos priklauso nuo rajono ar šalies.
Nustatymai (pvz., vaizdo nustatymai, garso nustatymai, klavišų
tonų nustatymas), kurie leidžia jums pritaikyti televizorių savo
poreikiams.
Valdikliai
Leidžia prieigą prie valdiklių.
Programos
Paleidžia programas, kurioms reikalingas interneto ryšys.
Sony
Entertainment
Network
Leidžia pasirinkti turinį iš interneto tarnybos SEN („Sony
Entertainment Network“).
Interneto turinys
Leidžia televizoriaus prieigą prie interneto paslaugų.
Įrašai
Leidžia laikmačio funkcija nustatytu laiku įrašyti pasirinktas laidas į
USB jungtimi prijungtą standųjį diską (HDD) ir peržiūrėti
pasirinktus įrašus.
Telev.
Leidžia pasirinkti televizijos kanalų sąrašą arba programų gidą.
Daugialypė terpė
Leidžia pasirinkti ir atkurti daugialypės terpės rinkmenas
(nuotraukas, muziką, vaizdus), esančias prijungtoje USB
laikmenoje arba jūsų namų tinkle.
Įvestys
Leidžia pasirinkti įrenginius, prijungtus prie televizoriaus.
Adresynas / Istorija
Rodo mėgstamiausius ir neseniai žiūrėtus elementus.
17 LT
BRAVIA televizoriaus naudojimas
Nustatymai
Interneto vaizdo žiūrėjimas
Ši funkcija veikia kaip interneto turinio vartai, pateikiantys daugybę pramogų pagal poreikį, tiesiai į jūsų
televizorių. Galite mėgautis vaizdo turiniu, įskaitant filmus ir animacinius filmus.
Turėsite prijungti plačiajuostį interneto ryšį. Smulkesnės informacijos ieškokite 12 psl. (5: Televizoriaus
prijungimas prie interneto).
1
Paspauskite HOME.
2
Paspauskite G/g, kad
pasirinktumėte
(Interneto
turinys) kategoriją.
3
Paspauskite F/f, kad
pasirinktumėte „Internet Video“,
tada paspauskite .
4
Paspauskite F/f/G/g norimam
turiniui pažymėti, tada paspauskite
.
2, 3, 4
1
~
• Jei naudodami šią funkciją patiriate sunkumų, patikrinkite, ar tinkamai nustatytas interneto ryšys.
• Interneto turinio sąsaja priklauso nuo interneto turinio tiekėjų.
• Vaizdo turinio paslaugos blokuojamos remiantis televizoriaus „Užraktas nuo vaikų“ nustatymu. Kai kurie
paslaugų tiekėjai neteikia šios funkcijos.
• Kad atnaujintumėte Internet Video paslaugų turinį, paspauskite „HOME“, tada pasirinkite „Nustatymai“ t
„Tinklas“ t „Atnaujinti interneto turinį“.
18 LT
Instrukcijų paieška
Instrukcijų paieška elektroniniame
vadove („i-Manual“)
Eksploatacijos instrukcijos yra integruotos į jūsų televizorių BRAVIA ir gali būti parodytos ekrane.
Norėdami daugiau sužinoti apie savo televizoriaus funkcijas, paspauskite mygtuką „i-Manual“.
1
Paspauskite i-MANUAL.
2
Pasirinkite elementą.
1 Paspauskite G/g elementui pasirinkti.
1
2
RETURN
2 Paspauskite F/f/G/g elementui pasirinkti, tada
paspauskite
.
* Jei pasirodo slinkties juosta ir norite pamatyti daugiau
elementų, spaudinėkite f.
Pasirodo pasirinkto elemento puslapis.
~
• Naudodami G/g galite pereiti per puslapius.
Paspauskite RETURN, kad sugrįžtumėte į ankstesnį
puslapį.
(Tęsinys)
19 LT
Instrukcijų paieška
Slinkties juosta*
Dažnai žiūrimų puslapių
įrašymas (žymės)
Dažnai žiūrimus puslapius galite įrašyti, kad vėliau
palengvintumėte prieigą bet kuriuo metu.
x Puslapio įrašymas
Jei esate puslapyje, kurį norite įtraukti į adresyną,
paspauskite geltoną nuotolinio valdymo pulto
mygtuką.
Pakartotinis puslapio
atidarymas naudojant
televizorių
Galite perjungti tarp i-Manual ekrano ir
televizoriaus ekrano. Ši funkcija leidžia matyti
„i-Manual“ instrukcijas, naudojant BRAVIA
televizorių. Paspauskite i-MANUAL, kad
perjungtumėte prieš tai rodytą „i-Manual“ ekraną
ir televizoriaus ekraną.
Anksčiau rodytas „i-Manual“ ekranas
x Prieiga prie pažymėto puslapio
Adresynui parodyti, kai rodomas „i-Manual“,
paspauskite žalią nuotolinio valdymo pulto
mygtuką. Paspauskite F/f norimam turiniui
pasirinkti, tada paspauskite .
BRAVIA televizoriaus ekranas
~
• Kad sugrįžtumėte į ankstesnį puslapį, paspauskite
G.
x Žymės pašalinimas
~
Kai rodomas į adresyną įtrauktas puslapis,
paspauskite geltoną nuotolinio valdymo pulto
mygtuką.
• Kad peršoktumėte į viršutinį „i-Manual“ puslapį,
paspauskite raudoną nuotolinio valdymo pulto
mygtuką. Taip pat galite paspausti HOME, tada
pasirinkite „Nustatymai“ t „i-Manual“, kad
pereitumėte į viršutinį „i-Manual“ puslapį.
• Kai išjungiate televizorių arba kai televizorius
persijungia į parengties režimą, pasirinkus
„i-Manual“, „i-Manual“ rodomas pradedant
viršutiniu puslapiu.
20 LT
Papildoma informacija
Trikčių šalinimas
Kai mirksi 1 (parengties) indikatorius, suskaičiuokite, kiek kartų jis mirkteli (intervalo
trukmė – trys sekundės).
Paspauskite "/1 ant televizoriaus, kad jį išjungtumėte, ištraukite kintamosios srovės maitinimo laidą
(maitinimo laidą) ir praneškite pardavėjui arba „Sony“ aptarnavimo centrui, kaip mirksi indikatorius
(mirktelėjimų skaičius).
Kai mirksi 1 (parengties) indikatorius, patikrinkite šiose lentelėse nurodytus elementus.
Taip pat žr. „i-Manual“ skiltį „Trikčių šalinimas“. Jei problema išlieka, jūsų televizorių turi taisyti kvalifikuoti
techninės priežiūros specialistai.
Būklė
Paaiškinimas / sprendimas
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) • Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
• Prijunkite televizorių prie kintamosios srovės šaltinio
ir garso.
(maitinimo tinklo) ir paspauskite "/1 ant televizoriaus.
• Jei 1 (parengties) indikatorius pradeda šviesti raudonai,
paspauskite "/1, esantį ant nuotolinio valdymo pulto.
Ekrane pasirodo maži juodi ir • Ekranas sudarytas iš vaizdo taškų. Maži juodi taškeliai ir (arba)
ryškūs taškai (vaizdo taškai) ekrane nereiškia gedimo.
(arba) ryškūs taškeliai.
Kai kurių programų
nepavyksta suderinti.
• Patikrinkite anteną arba palydovinę anteną.
Nepavyko surasti kabelinės
televizijos paslaugų
(programų).
• Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba derinimo
konfigūraciją.
• Pabandykite „Skaitmeninis automatinis suderinimas“
pasirinkdami „Antena“ vietoj „Kabelis“.
Televizorius automatiškai
išsijungia (įsijungia
televizoriaus parengties
režimas).
• Patikrinkite, ar neįjungtas „Miego laikmatis“, arba patvirtinkite
„Trukmė“ nustatymą „Įjungimo laikmatis“.
• Patikrinkite, ar įjungta funkcija „Nenaudojamo TV parengties
režim.“.
Neveikia nuotolinio valdymo • Pakeiskite baterijas.
• Jūsų televizorius gali veikti „SYNC“ režimu.
pultelis.
Paspauskite SYNC MENU, pasirinkite „Televizoriaus valdymas“
ir pasirinkite „Namai (Meniu)“ arba „Parinktys“, kad galėtumėte
valdyti televizorių.
• Vietoje PIN kodo įveskite 9999 (9999 PIN kodas visada
priimamas).
Televizoriaus aplinka įšyla.
• Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
21 LT
Papildoma informacija
Pamiršote „Užraktas nuo
vaikų“ slaptažodį.
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas)
Televizijos sistema
Analoginė: priklauso nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo: B/G/H, D/K, L, I, M
Skaitmeninė: DVB-T2 (tik KDL-55/46/40HX853)
DVB-T/DVB-C
Spalvų / vaizdo sistema
Analoginė: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Skaitmeninė: MPEG-2 MP@HL / H14L / ML, AVC BP@L3 / MP@L4 / HP@L4 (maks. 30 Mb/s, ribota
priemonė), MPEG-4 „Visual“ SP@L6 / ASP@L5 / ACEP@L4
Kanalų aprėptis
Analoginė: UHF / VHF / kabelinė, priklausomai nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo
Skaitmeninė: UHF / VHF / kabelinė, priklausomai nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo
Garso išvestis
10 W +10 W +10 W
Įvesties / išvesties lizdai
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Antenos kabelis
/
AV1
21 kontakto „SCART“ jungtis („CENELEC“ standartas), įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB įvestį ir
televizoriaus garso / vaizdo išvestį.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentinis vaizdas): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p,
480i
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
Vaizdo įvestis (bendras fono signalo kontaktas su Y įvestimi)
t AV2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Vaizdas (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,
576i, 480p, 480i, Kompiuterio formatai
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Šalia vienas kito 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, „Dolby Digital“
Analoginė garso įvestis (mažasis stereofoninis lizdas) (tik HDMI IN 2, bendra su kompiuterio (PC IN)
įvestimi)
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis PCM, „Dolby Digital“)
AUDIO OUT / i
Speaker Integrated Stand
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN
1,
2 (HDD REC)
Garso išvestis (mažasis stereofoninis lizdas)
Ausinių lizdas
Televizoriaus stovo garso išvestis
Analoginė RGB (sąsaja „Mini D-sub 15-pin“)
Garso įvestis (mažasis stereofoninis lizdas) (bendras su HDMI IN 2)
USB lizdas, USB HDD įrenginio jungtis (tik
2)
CAM (sąlyginės prieigos modulis) lizdas
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis, „10BASE-T/
100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
LAN
Modelis KDL–
55HX85x
46HX85x
40HX85x
Maitinimas ir kita
Maitinimo įtampa
~220–240 V, 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
A
A
B
Ekrano dydis (išmatuotas
įstrižai)
Apie 138,8 cm/55 colių
Apie 116,8 cm/46 coliai
Apie 101,6 cm/40 colių
93,0 W
„Namai“ /
„Standartinis“
režimu
78,0 W
73,0 W
„Parduotuvė“ / 158 W
„Ryškus“
režimu
130 W
125 W
108 kWh
101 kWh
0,25 W (15 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
0,25 W (15 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu)
Naudojama
galia
Vidutinės metinės elektros
energijos sąnaudos*1
129 kWh
Naudojama galia parengties 0,25 W (15 W programinės
įrangos arba EPG naujinimo
režimu*2
režimu)
22 LT
Modelis KDL–
55HX85x
Ekrano skiriamoji geba
1920 taškų (horizontaliai) × 1080 linijų (vertikaliai)
46HX85x
40HX85x
Matmenys (apie) (p × a × g)
su televizoriaus stovu
129,4 × 77,2 × 29,5 cm
109,7 × 66,3 × 25,5 cm
96,4 × 58,9 × 25,5 cm
be televizoriaus stovo
127,4 × 75,0 × 3,5 cm
107,7 × 64,0 × 3,5 cm
94,4 × 56,6 × 4,0 cm
su televizoriaus stovu
27,9 kg
21,6 kg
18,5 kg
be televizoriaus stovo
21,7 kg
16,6 kg
13,7 kg
Tiekiami priedai
Žr. 6 psl. (Priedų patikrinimas).
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL500
3D akiniai: TDG-BR750 / TDG-BR250 / TDG-BR200 / TDG-BR100 / TDG-BR50
Kamera ir mikrofonas: CMU-BR100
Bevielio tinklo USB adapteris: UWA-BR100
Masė (apie)
Eksploatavimo temperatūra 0–40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10–80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
*1
Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas po 4 valandas per
dieną. Tikros energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
*2 Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia būtinus vidinius procesus.
Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies / regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.
Papildoma informacija
23 LT
Priedų montavimas (prie sienos
tvirtinamas laikiklis)
x Pirkėjams:
Gaminio saugumo ir saugos sumetimais „Sony“ primygtinai rekomenduoja, kad jūsų televizoriaus
montavimo darbus atliktų „Sony“ pardavėjai arba licencijuoti rangovai. Nebandykite montuoti patys.
x „Sony“ pardavėjams ir rangovams:
Montavimo metu, periodinės priežiūros ir gaminio patikros metu visą dėmesį skirkite saugumui.
Jūsų televizorius gali būti montuojamas naudojant SU-WL500 (25 psl.) prie sienos tvirtinamą laikiklį
(parduodamas atskirai).
• Norėdami tinkamai sumontuoti, vadovaukitės instrukcijomis, gautomis su prie sienos tvirtinamu
laikikliu.
• Žr. 8 psl. (Televizoriaus stovo nuėmimas nuo televizoriaus).
Gaminiui sumontuoti reikia pakankamos patirties, ypač ji reikalinga nustatant, ar siena pakankamai
tvirta, kad išlaikytų televizoriaus svorį. Šio gaminio tvirtinimą prie sienos būtinai patikėkite „Sony“
pardavėjams arba licencijuotiems rangovams ir skirkite reikiamą dėmesį saugai montavimo metu.
„Sony“ neatsako už jokią žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo elgesio ar netinkamo
montavimo.
SU-WL500
Montuodami televizorių ant sienos, išimkite sraigtus iš užpakalinės televizoriaus pusės. Išimtus
sraigtus laikykite saugioje vietoje, kad jų nepasiektų vaikai.
×
2
×
2
Minkštas
audinys
~
• Nuimdami televizoriaus stovą, paguldykite televizorių ekranu žemyn ant stabilaus, didesnio už televizorių
paviršiaus.
• Kad apsaugotumėte LCD ekraną, darbinį paviršių užklokite minkštu audiniu.
24 LT
SU-WL500
Sraigtas (+PSW 6 × 16)
Tvirtinimo kabliukas
×
4
Minkštas audinys
~
• Pritvirtinkite tvirtinimo kablį keturiais sraigtais, gautais su prie sienos tvirtinamo laikiklio komplektu.
• Kai vėl tvirtinsite televizoriaus stovą, nepamirškite į tam skirtas kiaurymes, esančias užpakalinėje televizoriaus
dalyje, įsukti varžtų (kuriuos prieš tai išsukote).
Papildoma informacija
(Tęsinys)
25 LT
Sraigtų ir kabliukų vietų diagrama / lentelė
Modelis
KDL–
Sraigto vieta
Kabliuko vieta
SU-WL500
SU-WL500
e, j
b
55HX85x
46HX85x
40HX85x
x SU-WL500
Sraigto vieta
Kabliuko vieta
Montuojant tvirtinimo kabliuką ant televizoriaus.
Montuojant televizorių ant laikiklio.
a
b
c
26 LT
Televizoriaus montavimo matmenų lentelė
SU-WL500
F
E
A
C
B
D
G
H
Ekrano centrinis taškas
Vienetas: cm
Modelio
Rodyti matmenys
pavadinimas
KDLA
B
Ekrano
išmatavimas iki
centro
Ilgis kiekvienam montavimo kampui
Kampas (0°)
Kampas (20°)
C
D
E
F
G
H
55HX85x
127,4
75,0
7,8
45,9
9,3
31,9
70,5
47,4
46HX85x
107,7
64,0
13,3
45,9
9,3
28,2
60,2
47,4
40HX85x
94,4
56,6
17,0
45,9
9,8
26,2
53,2
47,6
Skaičiai šioje lentelėje gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo pastatymo.
ĮSPĖJIMAS
Siena, ant kurios bus montuojamas televizorius, turi išlaikyti mažiausiai keturis kartus didesnį svorį nei
televizoriaus. Svorį žr. 22 -23 psl. (techniniai duomenys).
Papildoma informacija
27 LT
Papildoma informacija
Saugos
informacija
Vėdinimas
–
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir
nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip
parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį,
kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
–
Sumontuotas ant sienos
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., saulės spindulių,
ugnies ar pan.
30 cm
10 cm
Pastabos
10 cm
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal
šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet
kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir
(arba) sužalojimų pavojaus.
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos
aplink televizorių.
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia
lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
• Uždėkite televizorių ant stabilaus
lygaus paviršiaus.
• Montuoti ant sienos turi tiktai
kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai
rekomenduojama naudoti „Sony“
priedus, įskaitant:
– Prie sienos tvirtinamą laikiklį:
SU-WL500
• Prie televizoriaus tvirtindami tvirtinimo
kabliukus, būtinai naudokite sraigtus,
kuriuos gavote su prie sienos
tvirtinamu laikikliu. Pateikti sraigtai
pagaminti taip, kad matuojant nuo
tvirtinimo kabliuko tvirtinimo
paviršiaus jų ilgis yra nuo 8 mm iki
12 mm.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal
laikiklio, tvirtinamo prie sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus
sraigtus, galima pažeisti televizoriaus
vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
8 mm – 12 mm
Sraigtas (pateiktas su
laikikliu, tvirtinamu prie
sienos)
Tvirtinimo kabliukas
Kabliuko tvirtinimas prie
užpakalinės televizoriaus
pusės
Sumontuotas su stovu
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink
televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir
apsaugoti nuo dulkių ir purvo
kaupimosi:
– Neguldykite televizoriaus plokščiai,
nemontuokite apversto, apsukto ar
šonu.
– Nestatykite televizoriaus ant
lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
– Neuždenkite televizoriaus audiniu,
pvz., užuolaidomis, arba tokiais
daiktais kaip laikraščiai ir pan.
– Nemontuokite televizoriaus taip,
kaip parodyta žemiau esančioje
iliustracijoje.
Siena
Siena
Maitinimo laidas
–
28 LT
Nemontuokite ir nenaudokite
televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius
gali sugesti arba sukelti gaisrą, elektros
smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje),
pajūryje, laive ar kitoje vandens
transporto priemonėje, automobilyje,
medicinos įstaigose, nestabiliose
vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios
pirties ar šilto baseino persirengimo
kambaryje, jį gali pažeisti ore esanti
siera ir pan.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip
nurodyta, kad išvengtumėte bet kokio
gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
• Gabenamą televizorių saugokite nuo
kratymo ir per didelės vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba
kraustantis, supakuokite į originalią
dėžę ir pakavimo medžiagą.
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido
su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug
nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba
sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko
sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo
netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį
kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio
kištukinio maitinimo lizdo.
Draudžiama naudoti
Gabenimas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite
visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia
dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami televizorių rankomis,
laikykite jį taip, kaip parodyta
iliustracijoje. Nespauskite LCD ekrano ir
rėmo aplink ekraną.
–
Atjunkite maitinimo laidą iš
maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį
judindami.
Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo
karščio šaltinių.
Reguliariai ištraukite maitinimo
kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo
izoliacija, dėl to gali kilti gaisras.
–
–
–
Naudokite tik „Sony“ pateiktą
maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo
lizdą.
Televizorių naudokite tik su
220–240 V kintamąja elektros srove.
Tiesdami kabelius savo pačių
saugumui ištraukite maitinimo laidą
ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už
kabelių.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės,
saugokite ekraną nuo tiesioginio
apšvietimo ar tiesioginių saulės
spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos
patalpos į šiltą. Staigūs aplinkos
temperatūros pokyčiai gali sukelti
drėgmės kondensaciją. Dėl to
televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto
televizorius buvo paveiktas staigių
temperatūros pokyčių, prieš jį
įjungdami palaukite, kol visiškai
išgaruos drėgmė.
• Nepurškite vandens arba detergento
tiesiai ant televizoriaus. Jis gali
nuvarvėti į ekrano apačią arba ant
išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
Aplinka:
Dėl vaikų
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin
daug dulkių; kuriose gali į vidų patekti
vabzdžių; kuriose televizorių gali
paveikti mechaninė vibracija; šalia
degių objektų (žvakių ir kt.). Televizorių
reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių
skysčių, ant jo negalima statyti jokių
daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių
ar oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
• Neleiskite vaikams lipti ant
televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad vaikai jų
netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, jei
atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“
aptarnavimo centrą, kad televizorių
patikrintų kvalifikuoti techninės
priežiūros specialistai.
Kai:
• Nestatykite televizoriaus vietose, kurios
veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai,
šalia radiatorių arba oro šildytuvų.
Tokiomis sąlygomis televizorius gali
perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba)
sugesti.
–
–
–
–
Pažeistas maitinimo laidas.
Prastai tinka maitinimo lizdas.
Televizorius sugedo, nes buvo
numestas, sutrenktas arba į jį kas nors
buvo mesta.
Per korpuso angas į vidų pateko
skysčio ar koks kietas daiktas.
Įspėjimas
Kad ugnis neišplistų, žvakes ir kitokius
atviros ugnies šaltinius laikykite atokiai
nuo šio gaminio.
Situacija:
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant
nuimtam korpusui, nesinaudokite su
gamintojo nerekomenduojamais
priedais. Atjunkite televizorių iš
maitinimo lizdo ir nuo antenos
perkūnijos metu.
• Nestatykite televizoriaus taip, kad
išsikištų į atvirą erdvę. Į televizorių
atsitrenkę žmonės gali susižeisti, o
atsimušę daiktai gali pažeisti
televizorių.
Apie LCD ekrano
temperatūrą
Kai LCD ekranas naudojamas ilgą laiką, jo
aplinka įšyla. Palietę ranka galite pajusti
karštį.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano
stiklas gali sudūžti nuo smūgio ir sukelti
rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius,
nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite,
rizikuojate patirti elektros smūgį.
Kai nenaudojamas
Papildoma informacija
• Jei kelias dienas neketinate naudotis
televizoriumi, aplinkos apsaugos ir
saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti
iš maitinimo tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių
neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo,
tad dabar ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo, kad išjungtumėte
televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi
funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada,
kai televizorius paliktas veikti
parengties režimu.
29 LT
Papildoma informacija
Atsargumo
priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Žiūrėdami 3D vaizdus arba žaisdami
stereoskopinius 3D žaidimus, kai kurie
žmonės gali patirti diskomforto jausmą
(akių įsitempimą, nuovargį ar
pykinimą). Visiems žiūrovams „Sony“
rekomenduoja daryti reguliarias
pertraukas žiūrint 3D vaizdus arba
žaidžiant stereoskopinius 3D žaidimus.
Būtinų pertraukų trukmė ir dažnumas
priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Jūs
turite patys nuspręsti, kas jums
geriausia. Jei jaučiate diskomfortą,
nebežiūrėkite 3D vaizdų arba
nebežaiskite stereoskopinių 3D
žaidimų, kol diskomforto jausmas
praeis; jei manote, kad reikia,
pasitarkite su gydytoju. Taip pat
turėtumėte peržiūrėti (i) bet kokio su
televizoriumi naudojamo kito prietaiso
ar laikmenos naudojimo instrukciją ir
(ii) mūsų tinklalapį (http://www.sonyeurope.com/myproduct), kuriame
rasite naujausią informaciją. Mažų
vaikų rega (ypač jaunesnių nei šešerių
metų) dar vystosi. Pasitarkite su
gydytoju (pvz., pediatru arba akių
gydytoju) prieš leisdami mažiems
vaikams žiūrėti 3D vaizdus arba žaisti
stereoskopinius 3D žaidimus.
Suaugusieji turi prižiūrėti mažus vaikus,
kad jie laikytųsi minėtų rekomendacijų.
• Nenaudokite, nelaikykite ir nepalikite
3D akinių arba baterijų prie ugnies arba
vietose, kuriose yra aukšta
temperatūra, pvz., tiesioginėje
saulėkaitoje arba saulės kaitinamuose
automobiliuose.
• Naudodamiesi imituoto 3D vaizdo
funkcija, atkreipkite dėmesį, kad šis
televizorius pakeičia vaizdą iš
originalaus.
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje
šviesoje, nes žiūrint televizorių silpnoje
šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis,
nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD)
ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas
naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar
net daugiau vaizdo taškų, tačiau LCD
ekrane nuolat gali pasirodyti juodų
taškelių arba ryškių šviesos taškelių
(raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne
gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio
filtro, nedėkite ant šio televizoriaus
jokių daiktų. Vaizdas gali tapti
netolygus arba galite netgi sugadinti
LCD ekraną.
30 LT
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje
vietoje, vaizdas gali tapti „dėmėtas“
arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis
reiškinys išnyksta pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius
paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir
korpusas įšyla. Tai nėra gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų
kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl
utilizavimo.
• Saugokite SKE ekraną nuo stiprių
smūgių ar sukrėtimų. Ekrano stiklas gali
įtrūkti arba sudužti ir sužeisti.
Televizoriaus ekrano
paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo
ištraukite televizoriaus maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano
dangos nusidėvėjimo, laikykitės šių
atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar
korpuso švelniai nubraukite drėgnu
audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite
jas minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu atskiestu švelniu valymo
tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento
tiesiai ant televizoriaus. Jis gali
nuvarvėti į ekrano apačią arba ant
išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio,
šveitimo miltelių arba lakaus tirpalo
(pvz., spirito, benzolo, tirpiklio arba
insekticido). Naudojant tokias
medžiagas arba esant ilgesniam
sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano
paviršių ir korpuso medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti
rekomenduojama periodiškai išsiurbti
vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą,
judinkite televizorių iš lėto, kad jis
nenukristų ar nenuslystų nuo savo
stalinio stovo.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba
įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius,
laikykite atokiai nuo televizoriaus.
Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas
ir (arba) triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo
įrodyta, kad atitinka „EMC“ direktyvoje
nustatytus apribojimus, kai
naudojamas trumpesnis nei 3 metrų
signalo kabelis.
(Įspėjimas dėl elgesio su
nuotolinio valdymo pulteliu)
Pastabos
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo
poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba
senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai
nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų
utilizavimo taisyklės. Teiraukitės savo
vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo
pulteliu. Nemėtykite ir nelipkite ant jo,
nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio
netoli šilumos šaltinio, tiesioginių
saulės spindulių veikiamoje vietoje
arba drėgname kambaryje.
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio įrenginio šalia
medicinos įrangos (širdies stimuliatorių
ir pan.), nes gali sutrikti medicinos
prietaisų veikimas.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna
užšifruotus signalus, saugokitės
neleistino informacijos perėmimo. Mes
negalime prisiimti atsakomybės už dėl
to kylančias problemas.
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių
elektrinių ir
elektroninių
įrenginių
utilizavimas (ši
direktyva galioja
tik Europos Sąjungos ir
kitoms Europos šalims, kur
yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo
įpakavimo nurodo, kad šio gaminio
negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus
elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Teisingai utilizuodami šį produktą
padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai,
kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo šio gaminio.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją
dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums
gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų
baterijų
utilizavimas (ši
direktyva galioja
tik Europos
Sąjungos ir kitoms
Europos šalims, kur yra
taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant
įpakavimo nurodo, kad su šiuo gaminiu
komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai
kurių baterijų šis simbolis gali būti
atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino
(Pb) cheminio elemento simbolis yra
nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau
nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau
nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokias baterijas padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai
ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos.
Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu
gaminio saugumo, veikimo arba
duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su
įmontuota baterija, ją yra leistina keisti tik
kvalifikuotam serviso specialistui. Kad
užtikrintumėte teisingą išnaudotos
baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją,
prašome, perskaitykite skyrių apie tai,
kaip galima saugiai išimti bateriją iš
gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui
išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo
baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Papildoma informacija
31 LT
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
4-412-003-31(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising