Sony | KDL-40BX440 | Sony KDL-40BX440 Naudojimo instrukcijos

4-415-064-32(1)
LCD televizoriai
Eksploatacijos instrukcijos
Paleidimo vadovas
Televizoriaus žiūrėjimas
Pasirinktinės įrangos
naudojimas
Meniu funkcijų naudojimas
Papildoma informacija
KDL-40BX440 / 32BX340
Įvadas
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“
gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai
perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį
ateičiai.
Pastabos dėl skaitmeninės
televizijos veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
DVB-T (MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba
ten, kur yra prieiga prie suderinamos
DVB-C (MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
kabelinės televizijos paslaugų.
Pasiteiraukite vietinio pardavėjo, ar
savo gyvenamojoje vietoje galėsite
priimti DVB-T signalą, arba paklauskite
savo kabelinės televizijos tiekėjo, ar jo
DVB-C kabelinės televizijos paslauga
tinka integruotam veikimui su šiuo
televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T ir DVB-C
specifikacijas, tačiau negarantuojamas
jo tinkamumas būsimoms DVB-T
skaitmeninėms antžeminėms ir DVB-C
skaitmeninėms kabelinėms
transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali
nebūti tam tikrų skaitmeninės
televizijos funkcijų, o DVB-C kabelinė
paslauga, teikiama kai kurių tiekėjų, gali
veikti netinkamai.
Šio gaminio gamintojas yra Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonija. EMC ir
gaminių saugos patvirtintas atstovas
yra Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir
garantinio aptarnavimo atveju
kreipkitės adresu, nurodytu
atskiruose aptarnavimo arba
garantijos dokumentuose.
~
• Šioje instrukcijoje, jei nenurodyta
kitaip, pateiktos KDL-40BX440
iliustracijos.
2 LT
Informacija apie prekės
ženklą
•
yra registruotasis „DVB Project“
prekės ženklas.
• HDMI, HDMI logotipas ir „HighDefinition Multimedia Interface“ yra
„HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“
licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis
yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.
• „BRAVIA“ ir
yra „Sony“
korporacijos prekių ženklai.
Identifikacinės etiketės
vieta
Žymos modelio numeris, pagaminimo
data (mėnuo / metai) ir energijos
sąnaudų klasė (pagal galiojančius saugos
reikalavimus) yra užpakalinėje
televizoriaus ar pakuotės dalyje.
Turinys
Paleidimo vadovas
4
Saugos informacija .................................................................................................................. 10
Atsargumo priemonės ............................................................................................................. 11
Nuotolinio valdymo apžvalga................................................................................................. 13
Televizoriaus mygtukų ir indikatorių apžvalga .................................................................... 15
Televizoriaus žiūrėjimas
Televizoriaus žiūrėjimas.......................................................................................................... 16
Skaitmeninių elektroninių programų gido (EPG) naudojimas
................................... 18
Naudojimasis sąrašu „Skaitm. prog. Sąrašas“
............................................................. 19
Pasirinktinės įrangos naudojimas
Pasirinktinės įrangos prijungimas.......................................................................................... 21
Vaizdų iš prijungtos įrangos peržiūra .................................................................................... 22
Failų „Fotografijos / muzika / vaizdas“ atkūrimas per USB .................................................. 23
„BRAVIA Sync“ naudojimas su „HDMI valdymas“................................................................. 26
Meniu funkcijų naudojimas
Televizoriaus meniu naršymas ............................................................................................... 27
Nustatymai ............................................................................................................................... 28
Papildoma informacija
Priedų montavimas (sieninis laikiklis).................................................................................... 39
Techniniai duomenys............................................................................................................... 42
Trikčių šalinimas ...................................................................................................................... 45
: tik skaitmeniniams kanalams
• Perskaitykite prieš pradėdami naudoti televizorių „Saugos informacija“ (10 puslapis). Išsaugokite šią instrukciją
ateičiai.
• „Sieninio laikiklio montavimo instrukcija“ pateikta šioje televizoriaus instrukcijoje.
3 LT
Paleidimo vadovas
1: Priedų
patikrinimas
2: Stovo
pritvirtinimas
Stovas (1)
~
Stovo varžtai (M5 × 16) (3)
• Siekdami geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną
nuo tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės
spindulių.
Nuotolinio valdymo pultelis RM-ED049 (1)
AA dydžio baterijos (2)
x Norėdami įdėti baterijas
Norėdami
atidaryti,
paspauskite
~
• Dėdami baterijas laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų
baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam
tikruose regionuose gali būti baterijų utilizavimo
taisyklės. Teiraukitės savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pulteliu.
Nemėtykite ir nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos
šaltinio, tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje
arba drėgname kambaryje.
Vadovaukitės televizoriaus pastatymo ant stovo
instrukcijomis.
1
Norėdami tinkamai pritvirtinti tam tikrus
televizorių modelius, vadovaukitės stovo
informaciniu lapeliu.
2
Paguldykite televizorių ekranu žemyn ant
lygaus ir stabilaus paviršiaus, uždengto
storu ir švelniu audiniu.
3
Pritvirtinkite televizorių ant stovo per
rodyklėmis
pažymėtas angas komplekte
esančiais varžtais.
Storas ir švelnus
audinys
~
• Būkite atsargūs, kad tvirtindami stovą
netrinktelėtumėte jo į paviršiaus kraštą.
~
• Tvirtindami stovą laikykite jį viena ranka, kad
nenukristų.
4 LT
~
3: Antenos /
kabelio / VCR /
DVD leistuvo
prijungimas
Tik antenos / kabelio prijungimas
Paleidimo vadovas
• Šis televizorius yra labai sunkus, todėl ant storo ir
švelnaus audinio jį užkelti turi du arba daugiau
žmonių.
• Jei naudojate elektrinį atsuktuvą, nustatykite
apytiksliai 1,5 N·m (15 kgf·cm) sukimo momentą.
• Tvirtai priveržkite tris komplekte esančius varžtus,
antraip televizorius gali nukristi.
• Varžtus tvirtai veržkite tinkamu atsuktuvu, kad
nesugadintumėte varžto galvutės.
• Tvirtindami stovą patraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą iš montavimo vietos.
• Nelieskite televizoriaus stovo apatinės dalies vidaus,
kad nesusižeistumėte.
Antžeminės televizijos signalas arba
kabelis
Bendraašis kabelis
Antenos / kabelio / VCR / DVD leistuvo
prijungimas SCART jungtimi
Bendraašis
kabelis
Antžeminės
televizijos signalas
arba kabelis
SCART laidas
Bendraašis kabelis
VCR / DVD leistuvas
(Tęsinys kitame puslapyje)
5 LT
Antenos / kabelio / VCR / DVD grotuvo
prijungimas HDMI jungtimi
4: Televizoriaus
apsauga nuo
nuvirtimo
Bendraašis
kabelis
Antžeminės
televizijos
signalas arba
kabelis
HDMI
kabelis
Bendraašis kabelis
VCR / DVD leistuvas
1
Į televizoriaus stovą įsukite medvaržtį (4 mm
skersmens, nėra komplekte).
2
Įsukite varžtą (M4, nėra komplekte) į angą
televizoriuje.
3
Suriškite medvaržtį ir varžtą tvirta virvele
(nėra komplekte).
Atsuktuvu sukamų M4 varžtų ilgis skiriasi
atsižvelgiant į virvelės skersmenį. Žr. tolesnę
iliustraciją.
6–8 mm
Varžtas M4
Virvelė
Televizoriaus
stovas
z
• Televizoriui pritvirtinti naudojamas pasirinktinis
„Sony“ diržų rinkinys. Jį galite įsigyti artimiausiame
„Sony“ techninės priežiūros centre. Su savimi turėkite
televizoriaus modelio pavadinimą.
6 LT
5: Kalbos, šalies /
regiono ir vietos
pasirinkimas
3
Mygtukais F/f pasirinkite ekrane rodomo
meniu kalbą ir paspauskite mygtuką .
Language
Select language.
Select
Norėdami pasirinkti šalį / regioną, kuriame
televizorius bus naudojamas, vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Jei jūsų šalies ar regiono, kurį norite pasirinkti
televizoriuje, sąraše nėra, pasirinkite „-“.
5
Norėdami nustatyti PIN kodą, vadovaukitės
ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
z
• Galima naudoti bet kokį PIN kodą, išskyrus 0000.
Jei vėliau norėsite pakeisti PIN kodą, žiūrėkite 36
psl.
6
3,4,5,6
1
Prijunkite televizorių prie elektros lizdo
(220–240 V kint. sr., 50 Hz).
2
Paspauskite mygtuką "/1, esantį šoninėje
televizoriaus dalyje.
Norėdami pasirinkti vietos, kurioje
televizorius bus naudojamas, tipą,
vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Ši parinktis parenka pradinį nuotraukos
režimą, tinkamą tipiniam šios aplinkos
apšvietimui.
Nustačius „Parduotuvės“ režimą, kai kurie
nustatymai bus periodiškai atkuriami
naudojimui parduotuvėje.
Kai pirmąkart įjungsite televizorių, ekrane
pasirodys „Kalba meniu“.
~
• Kai įjungsite televizorių, maitinimo indikatorius
švies žaliai.
7 LT
Paleidimo vadovas
4
Next
6: Televizoriaus
Automatinis
nustatymas
1
Mygtukais G/g pasirinkite „Pradėti“, tada
spauskite mygtuką .
Automatinis suderinimas
Jei norite pradėti automatinę paslaugų paiešką,
pasirinkite transliacijos tipą
Skaitmeninė ir analoginė
Jei nenorite keisti kanalų laikymo televizoriuje
tvarkos, paspaudę mygtuką HOME, pereikite
prie kito žingsnio.
~
• Šis žingsnis bus rodomas suradus bent vieną
analoginį kanalą.
Ekrane pasirodys pranešimas „Sąranka
užbaigta“. Spauskite .
Dabar televizoriuje nustatyti visi galimi kanalai.
z
• USB sistemos atnaujinimas
Naudodami USB atmintinę, galite atnaujinti
televizoriaus sistemą.
Daugiau informacijos rasite toliau nurodytoje
interneto svetainėje.
http://support.sony-europe.com/TV/
Skaitmeninis
Analoginis
Praleisti
x Norėdami nustatyti televizorių
kabelinei televizijai
1
2
Mygtukais F/f pasirinkite „Antena“ arba
„Kabelis“ ir spauskite mygtuką .
„Greita kanalų paieška“ : kanalai nustatomi
pagal kabelinės televizijos operatoriaus
transliuojamą informaciją.
Rekomenduojama nustatymų „Dažnis“ ir
„Tinklo ID“ reikšmė yra „Auto“.
Ši parinktis rekomenduojama greitam
nustatymui, jei tą teikia kabelinės televizijos
operatorius.
Jei parinktis „Greita kanalų paieška“ nenustato
kanalų, naudokite toliau aprašytą „Pilna kanalų
paieška“ metodą.
„Pilna kanalų paieška“ : nustatomi ir
išsaugomi visi kanalai. Ši procedūra gali
užtrukti.
Ši parinktis rekomenduojama, kai „Greita
kanalų paieška“ metodo neteikia jūsų
kabelinės televizijos tiekėjas.
Pasirinkite „Antena“, kad antžeminės
televizijos transliacijos signalus galėtumėte
priimti išorine antena. Pasirinkite „Kabelis“, jei
esate kabelinės televizijos abonentas,
nesinaudojantis išoriniu priedėliu.
Pasirinkus „Kabelis“, pasirodys paieškos tipo
pasirinkimo ekranas. Žiūrėkite „Norėdami
nustatyti televizorių kabelinei televizijai“
(8 puslapis).
Tuomet televizorius pradės visų galimų
skaitmeninių ir analoginių kanalų paiešką. Tai
gali užtrukti, todėl, kol vyksta paieška,
nespauskite jokių televizoriaus ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukų.
~
• Kai kuriose šalyse, norint priimti kabelinės
televizijos programas, vietoje „Kabelis“ gali tekti
pasirinkti „Antena“.
Jei pasirodys pranešimas, prašantis
patikrinti, ar antena prijungta
Nepavyko rasti nė vieno skaitmeninio ar
analoginio kanalo. Patikrinkite, ar gerai
prijungta antena / kabelis, ir pradėkite
automatinio nustatymo procedūrą iš naujo,
paspausdami mygtuką .
3
Programų rūšiavimas (tik analoginiu
režimu): pakeičia analoginių kanalų laikymo
televizoriuje tvarką.
1 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą, kurį
norite perkelti į kitą vietą, ir spauskite
mygtuką g.
2 Mygtukais F/f pasirinkite naują vietą
pasirinktam kanalui ir spauskite mygtuką
.
8 LT
Mygtukais ir F/f pasirinkite „Greita
kanalų paieška“ arba „Pilna kanalų paieška“
ir spauskite mygtuką .
2
Paspausdami f, pasirinkite „Pradėti“.
Televizorius pradės kanalų paiešką.
Nespauskite jokių televizoriaus ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukų.
~
• Kai kurie kabelinės televizijos tiekėjai neteikia „Greita
kanalų paieška“. Jei, atlikus „Greita kanalų paieška“,
kanalų rasti nepavyko, atlikite „Pilna kanalų paieška“.
Televizoriaus
atjungimas nuo
stovo
~
• Neatjunkite televizoriaus nuo stovo, nebent ruošiatės
jį montuoti ant sienos.
Paguldykite televizorių ekranu žemyn ant
lygaus ir stabilaus paviršiaus, uždengto
storu ir švelniu audiniu.
Paleidimo vadovas
1
~
• Būkite atsargūs, kad guldydami televizorių ekranu
žemyn netrinktelėtumėte stovo į paviršiaus kraštą.
2
Išsukite iš televizoriaus rodyklėmis
ir
nurodytus varžtus. Neišsukite jokių kitų
varžtų.
Storas ir švelnus
audinys
~
• Nuimdami stovą laikykite jį viena ranka, kad
nenukristų.
z
• Prieš įjungdami televizorių įsitikinkite, kad jis stovi
vertikaliai. Nejunkite televizoriaus, jeigu jo LCD plokštė
nukreipta žemyn, kad išvengtumėte netolygaus
vaizdo.
9 LT
Saugos
informacija
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip
nurodyta, kad išvengtumėte bet kokio
gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
–
–
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal
šias instrukcijas, kad išvengtumėte bet
kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir
(arba) sužalojimų pavojaus.
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia
lengvai pasiekiamo maitinimo lizdo.
• Uždėkite televizorių ant stabilaus
lygaus paviršiaus.
• Montuoti ant sienos turi tiktai
kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai
rekomenduojama naudoti „Sony“
priedus, įskaitant:
– Prie sienos tvirtinamą laikiklį:
SU-WL500
• Prie televizoriaus tvirtindami tvirtinimo
kabliukus, būtinai naudokite sraigtus,
kuriuos gavote su prie sienos
tvirtinamu laikikliu. Komplekte esantys
varžtai yra tokie, kaip parodyta
iliustracijoje, matuojant nuo
montavimo kablio tvirtinimo
paviršiaus. Sraigtų skersmuo ir ilgis
skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį. Naudojant ne pateiktus,
o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali
nukristi ir t. t.
8 mm–12 mm
Korpusą laikykite už apačios ir
nelieskite jo priekinės dalies.
–
• Gabenamą televizorių saugokite nuo
kratymo ir per didelės vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba
kraustantis, supakuokite į originalią
dėžę ir pakavimo medžiagą.
Vėdinimas
–
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir
nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip
parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį,
kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
–
Sumontuotas ant sienos
30 cm
Gabenimas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite
visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia
dviejų arba trijų žmonių.
• Kai pernešate televizorių rankomis,
laikykite jį, kaip parodyta iliustracijoje.
Nespauskite LCD ekrano ar rėmo aplink
jį.
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink
televizorių.
Sumontuotas su stovu
10 cm
10 cm
6 cm
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido
su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug
nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba
sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko
sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo
netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį
kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio
kištukinio maitinimo lizdo.
Draudžiama naudoti
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink
televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir
apsaugoti nuo dulkių ir purvo
kaupimosi:
– Neguldykite televizoriaus plokščiai,
nemontuokite apversto, apsukto ar
šonu.
– Nestatykite televizoriaus ant
lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
– Neuždenkite televizoriaus audiniu,
pvz., užuolaidomis, arba tokiais
daiktais kaip laikraščiai ir pan.
– Nemontuokite televizoriaus taip,
kaip parodyta iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
• Keldami televizorių, tvirtai laikykite jį už
apačios.
Siena
10 LT
–
Pastabos
10 cm
30 cm
Sraigtas (pateiktas su
laikikliu, tvirtinamu prie
sienos)
Tvirtinimo kabliukas
Kabliuko tvirtinimas prie
užpakalinės televizoriaus
pusės
–
Naudokite tik „Sony“ pateiktą
maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo
lizdą.
Televizorių naudokite tik su
220–240 V kintamąja elektros srove.
Tiesdami kabelius savo pačių
saugumui ištraukite maitinimo laidą
ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už
kabelių.
Atjunkite maitinimo laidą iš
maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį
judindami.
Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo
karščio šaltinių.
Reguliariai ištraukite maitinimo
kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo
izoliacija, dėl to gali kilti gaisras.
Siena
Nemontuokite ir nenaudokite
televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius
gali sugesti arba sukelti gaisrą, elektros
smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje),
pajūryje, laive ar kitoje vandens
transporto priemonėje, automobilyje,
medicinos įstaigose, nestabiliose
vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios
pirties ar šilto baseino persirengimo
kambaryje, jį gali pažeisti ore esanti
siera ir pan.
Valymas
Nepurkškite vandens ar valymo
priemonės tiesiogiai ant televizoriaus.
Skystis gali nutekėti į ekrano apačią arba
ant išorinių dalių, patekti į vidų ir sukelti
gedimą.
Aplinka:
Jei kyla tokių problemų...
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin
daug dulkių; kuriose gali į vidų patekti
vabzdžių; kuriose televizorių gali
paveikti mechaninė vibracija; šalia
degių objektų (žvakių ir kt.). Televizorių
reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių
skysčių, ant jo negalima statyti jokių
daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių
ar oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
Nedelsdami išjunkite televizorių ir
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, jei
atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Situacija:
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant
nuimtam korpusui, nesinaudokite su
gamintojo nerekomenduojamais
priedais. Atjunkite televizorių iš
maitinimo lizdo ir nuo antenos
perkūnijos metu.
• Nestatykite televizoriaus taip, kad
išsikištų į atvirą erdvę. Į televizorių
atsitrenkę žmonės gali susižeisti, o
atsimušę daiktai gali pažeisti
televizorių.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano
stiklas gali sudūžti nuo smūgio ir sukelti
rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius,
nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite,
rizikuojate patirti elektros smūgį.
• Saugokite LCD ekraną nuo stiprių
smūgių ir sukrėtimų. Ekrano stiklas gali
sutrūkinėti ar subyrėti ir sužeisti.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis
televizoriumi, aplinkos apsaugos ir
saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti
iš maitinimo tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių
neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo,
tad dabar ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo, kad išjungtumėte
televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi
funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada,
kai televizorius paliktas veikti
parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant
televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams
nepasiekiamoje vietoje, kad vaikai jų
netyčia neprarytų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“
aptarnavimo centrą, kad televizorių
patikrintų kvalifikuoti techninės
priežiūros specialistai.
Televizoriaus žiūrėjimas
Kai:
–
–
–
–
Atsargumo
priemonės
Pažeistas maitinimo laidas.
Prastai tinka maitinimo lizdas.
Televizorius sugedo, nes buvo
numestas, sutrenktas arba į jį kas nors
buvo mesta.
Per korpuso angas į vidų pateko
skysčio ar koks kietas daiktas.
Įspėjimas
Kad ugnis neišplistų, žvakes ir kitokius
atviros ugnies šaltinius laikykite atokiai
nuo šio gaminio.
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje
šviesoje, nes žiūrint televizorių silpnoje
šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis
nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD)
ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas
naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar
net daugiau vaizdo taškų, tačiau LCD
ekrane nuolat gali pasirodyti juodų
taškelių arba ryškių šviesos taškelių
(raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne
gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio
filtro, nedėkite ant šio televizoriaus
jokių daiktų. Vaizdas gali tapti
netolygus arba galite netgi sugadinti
LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje
vietoje, vaizdas gali tapti „dėmėtas“
arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis
reiškinys išnyksta pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius
paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir
korpusas įšyla. Tai nėra gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų
kristalų. Kai kuriuose šiame
televizoriuje naudojamuose
fluorescenciniuose vamzdeliuose yra ir
gyvsidabrio (išskyrus skystakristalius
televizorius su šviesos diodų foniniu
apšvietimu). Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl
utilizavimo.
Televizoriaus ekrano
paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo
ištraukite televizoriaus maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano
dangos nusidėvėjimo laikykitės šių
atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar
korpuso švelniai nubraukite drėgnu
audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite
jas minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu atskiestu švelniu valymo
tirpalu.
• Nepurkškite vandens ar valymo
priemonės tiesiogiai ant televizoriaus.
Skystis gali nutekėti į ekrano apačią
arba ant išorinių dalių ir sukelti gedimą.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio,
šveitimo miltelių arba lakaus tirpalo
(pvz., spirito, benzolo, tirpiklio arba
insekticido). Naudojant tokias
medžiagas arba esant ilgesniam
sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis galima pažeisti ekrano
paviršių ir korpuso medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti
rekomenduojama periodiškai išsiurbti
vėdinimo angas.
(Tęsinys kitame puslapyje)
11 LT
• Reguliuodami televizoriaus kampą
judinkite televizorių iš lėto, kad jis
nenukristų ar nenuslystų nuo savo
stalinio stovo.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba
įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius,
laikykite atokiai nuo televizoriaus.
Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas
ir (arba) triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo
įrodyta, kad atitinka EMC direktyvoje
nustatytus apribojimus, kai
naudojamas trumpesnis nei 3 metrų
signalo kabelis.
Baterijos
• Dėdami baterijas laikykitės tinkamo
poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba
senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai
nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų
utilizavimo taisyklės. Teiraukitės savo
vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo
pulteliu. Nemėtykite ir nelipkite ant jo,
nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio
netoli šilumos šaltinio, tiesioginių
saulės spindulių veikiamoje vietoje
arba drėgname kambaryje.
Televizoriaus utilizavimas
Senų elektros ir
elektronikos
prietaisų
utilizavimas
(galioja Europos
Sąjungoje ir
kitose Europos šalyse su
atskiromis surinkimo
sistemomis)
Šis ženklas ant gaminio arba jo pakuotės
rodo, kad šio gaminio negalima išmesti
kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia
nuvežti į atitinkamą elektros ir
elektronikos prietaisų perdirbimo
punktą. Užtikrindami, kad šis gaminys
bus tinkamai utilizuotas, padėsite
išvengti galimų neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių
atsirastų, jei šio gaminio atliekos būtų
netinkamai tvarkomos. Medžiagų
perdirbimas padės išsaugoti gamtinius
išteklius. Daugiau išsamios informacijos
apie šio gaminio perdirbimą teiraukitės
savo miesto administracijoje, buitinių
atliekų utilizavimo paslaugų tiekėjų biure
arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį
gaminį.
12 LT
Senų baterijų
utilizavimas
(galioja Europos
Sąjungoje ir
kitose Europos
šalyse su
atskiromis surinkimo
sistemomis)
Šis ženklas ant baterijos arba pakuotės
rodo, kad su šiuo gaminiu pateiktų
baterijų negalima išmesti kartu su
buitinėmis atliekomis. Ant tam tikrų
baterijų šis ženklas gali būti naudojamas
kartu su cheminiu simboliu. Cheminiai
gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) simboliai
pridedami, jei baterijoje yra daugiau nei
0,0005 proc. gyvsidabrio arba 0,004 proc.
švino. Užtikrindami, kad šios baterijos bus
tinkamai utilizuotos, padėsite išvengti
galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurių atsirastų, jei šios
baterijos būtų netinkamai tvarkomos.
Tokiais atvejais, kai saugumo, veikimo ar
duomenų vientisumo sumetimais
gaminiams nuolat reikalinga integruota
baterija, ją turi keisti tik kvalifikuoti
techninės priežiūros darbuotojai.
Siekiant užtikrinti, kad baterija bus
tinkamai utilizuota, ją reikia atiduoti į
atitinkamą elektros ir elektronikos
prietaisų perdirbimo punktą. Dėl visų kitų
baterijų žr. skyrių apie tai, kaip saugiai
išimti baterijas iš gaminio. Atiduokite
baterijas į tinkamą surinkimo punktą, kad
nebenaudojamos baterijos būtų
perdirbtos. Daugiau išsamios
informacijos apie šio gaminio arba
baterijų perdirbimą teiraukitės savo
miesto administracijoje, buitinių atliekų
utilizavimo paslaugų tiekėjų biure arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.
Rekomenduojama nustatyti
funkcijos „Automat. paslaugų
atnaujinimas“ parinktį
„Įjungti“, kad naujos
skaitmeninės paslaugos būtų
įtraukiamos automatiškai,
vos tik bus pradėtos teikti.
Pasirinkite „Nustatymai“ t „Kanalo
nustatymas“ t „Skaitmeninės TV
sąranka“ t „Techninė sąranka“ t
„Automat. paslaugų atnaujinimas“.
z
• Rekomenduojama nustatyti funkcijos
„Automat. paslaugų atnaujinimas“
parinktį „Įjungti“, kad naujos
skaitmeninės paslaugos būtų
įtraukiamos automatiškai, vos tik bus
pradėtos teikti. Jei nustatoma parinktis
„Išjungti“, apie naujas skaitmenines
paslaugas bus pateikiamas pranešimas
ekrane, tačiau paslaugos automatiškai
nebus įtraukiamos. Galimybė naudotis
šia funkcija priklauso nuo regiono ar
šalies. Jei jos nėra, naujas paslaugas
įtraukite naudodamiesi funkcija
„Skaitmeninis automatinis
suderinimas“.
Nuotolinio valdymo apžvalga
1
/
– (įvesties pasirinkimas)
• Televizijos režimu: paspauskite, jei norite pamatyti įvesčių sąrašą.
2 SYNC MENU
Rodo prijungtos HDMI įrangos meniu. Jei žiūrima televizijos
programa ar kitų įvesties šaltinių vaizdas, paspaudus šį mygtuką,
rodomas „HDMI įrenginio pasirinkimas“.
~
• „HDMI valdymas“ („BRAVIA Sync“) galimas tik prijungtoje „Sony“
įrangoje, kuri turi „BRAVIA Sync“ ar „BRAVIA Theatre Sync“ logotipą
arba yra suderinama su HDMI valdymu.
3 BRAVIA Sync (26 puslapis)
./X/x/>/m/N/M: galite valdyti su „BRAVIA Sync“
suderinamą ir prie televizoriaus prijungtą įrangą.
4 Spalvoti mygtukai (17, 19 puslapis)
5 GUIDE /
– EPG (Skaitmeninių elektroninių programų
gidas) (18 puslapis)
6 RETURN /
Grįžta į pirmiau rodyto meniu ekraną.
7 HOME (27 puslapis)
8 DIGITAL – Skaitmeninis režimas (16 puslapis)
ANALOG – Analoginis režimas (16 puslapis)
9
– Ekrano režimas (17 puslapis)
0 Skaičių mygtukai
• Televizijos režimu: parenka kanalus. Jei norite įjungti kanalą, kurio
numeris 10 arba didesnis, paeiliui paspauskite antrą ir trečią kanalo
numerio skaitmenis.
• Teletekstas režimu: įrašo trijų skaitmenų puslapio numerį.
qa / – Teletekstas (17 puslapis)
qs 2 +/– – Garsumas
qd % – Garso išjungimas
qf "/1 – Televizoriaus parengties režimas
Įjungia arba išjungia televizorių, kai veikia pristabdymo režimas.
qg
/
– Informacija / funkcijos „Teletekstas“ atidengimas
• Skaitmeniniu režimu: rodo trumpą informaciją apie šiuo metu
žiūrimą programą.
• Analoginiu režimu: rodo tokią informaciją kaip kanalo numeris ir
ekrano formatas.
• Režimu „Teletekstas“ (17 puslapis): atidengia paslėptą informaciją
(pvz., galvosūkio atsakymus).
qh
F/f/G/g/
• Kai įjungtas skaitmeninis režimas: paspauskite , kad
įtrauktumėte kanalą į mėgstamų kanalų sąrašą arba kad šį sąrašą
atvertumėte.
qj OPTIONS
Paspauskite, jei norite pamatyti nuorodų į kai kuriuos nustatymų
meniu sąrašą. Rodomos parinktys gali skirtis, jos priklauso nuo
pasirinktos įvesties ir turinio.
qk AUDIO
Perjungia garso režimą (30 puslapis).
(Tęsinys kitame puslapyje)
13 LT
ql SCENE – Scenos pasirinkimo režimas (17 puslapis)
w;
– Subtitrų nustatymas
Paspauskite, jei norite pakeisti subtitrų kalbą (34 puslapis) (tik
skaitmeniniu režimu).
wa PROG +/–/
/
• Televizijos režimu: perjungia kitą (+) arba ankstesnį (-) kanalą.
• Teleteksto režimu (17 puslapis): perjungia kitą ( ) arba ankstesnį
( ) puslapį.
ws
– Ankstesnis kanalas
Paspauskite, jei norite perjungti paskutinį žiūrėtą kanalą (ilgiau nei
penkias sekundes).
z
• Skaičiaus 5, N, PROG + ir AUDIO mygtukai turi juntamus taškus.
Naudokite juntamus taškus kaip nuorodas, kai valdote televizorių.
14 LT
Televizoriaus mygtukų ir
indikatorių apžvalga
1 "/1 – Maitinimas
Įjungia arba išjungia televizorių.
~
• Jei norite visiškai išjungti televizorių, ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
• Kai įjungsite televizorių, maitinimo indikatorius
švies žaliai.
2 CH +/–/
/
• Televizijos režimu: perjungia kitą (+) arba
ankstesnį (-) kanalą.
• Televizoriaus meniu: juda per parinktis
aukštyn ( ) arba žemyn ( ).
3 2 +/–/
/
• Televizijos režimu: padidina (+) arba sumažina
(-) garsumą.
• Televizoriaus meniu: juda per parinktis kairėn
( ) arba dešinėn ( ).
4
/
– Įvesties pasirinkimas / Gerai
• Televizijos režimu: parenka įvesties šaltinį iš
prie televizoriaus prijungtos įrangos
(22 puslapis).
• Televizijos meniu: parenka meniu arba
parinktis ir patvirtina nustatymus.
5 HOME (27 puslapis)
6 Šviesos jutiklis
Neuždenkite jutiklio, tai gali turėti įtakos jo
veikimui (38 puslapis).
Nuotolinio valdymo jutiklis
• Priima nuotolinio valdymo pulto
infraraudonųjų spindulių signalus.
• Neuždenkite jutiklio, tai gali turėti įtakos jo
veikimui.
7
– „Išjungti vaizdą“ / „Miego
laikmatis“ indikatorius
• Pradeda šviesti žaliai, kai išjungiamas vaizdas
(38 puslapis).
• Pradeda šviesti oranžine spalva, kai
nustatomas miego laikmatis (36 puslapis).
8 1 – Parengties režimo indikatorius
Pradeda šviesti raudonai, kai televizorius veikia
parengties režimu.
9 " – Maitinimo indikatorius
Pradeda šviesti žaliai, kai televizorius įjungiamas.
~
• Prieš atjungdami maitinimą įsitikinkite, kad
televizorius yra visiškai išjungtas. Atjungus maitinimą,
kai televizorius yra įjungtas, indikatorius gali likti
įjungtas, o televizorius gali sugesti.
15 LT
Televizoriaus žiūrėjimas
Televizoriaus
žiūrėjimas
1
Įjunkite televizorių paspausdami mygtuką
"/1, esantį televizoriaus šoninėje dalyje.
Kai televizorius veikia parengties režimu
(1 (parengties režimo) indikatorius, esantis
priekinėje televizoriaus dalyje, yra raudonas),
įjunkite televizorių paspausdami nuotolinio
valdymo pulto mygtuką "/1.
2
Paspausdami mygtuką DIGITAL /
ANALOG, galite perjungti skaitmeninį arba
analoginį režimus.
Galimi kanalai priklauso nuo režimo.
3
Norėdami pasirinkti televizijos kanalą,
spauskite skaičių mygtukus arba PROG +/–.
Jei norite įjungti kanalą, kurio numeris 10 arba
didesnis, paeiliui paspauskite antrą ir trečią
kanalo numerio skaitmenis.
Jei norite įjungti skaitmeninį kanalą
naudodami Skaitmeninį elektroninį programų
gidą (EPG), žiūrėkite 18 puslapyje.
Skaitmeniniu režimu
Trumpai pasirodys informacinis skydelis.
Skydelyje gali būti pavaizduotos šios
piktogramos.
2
3
: Duomenų paslauga (transliacijos
programa)
: Radijo paslauga
: Koduota/prenumeruojama paslauga
: Galimos kelios garso kalbos
: Galimi subtitrai
: Galimi subtitrai žmonėms su klausos
negalia
: Programai rekomenduojamas minimalus
amžius (nuo 3 iki 18 metų)
: Tėvų nustatoma apsauga
: Skaitmeninių programų rakinimas
Papildomi veiksmai
3
16 LT
Tikslas
Veiksmai
Derinti garsumą
Paspauskite mygtuką 2 +
(padidinti) /- (sumažinti).
Peržiūrėti Programų
sąrašą (tik
analoginiu režimu)
Spauskite
. Mygtukais F/f
pasirinkite analoginį kanalą ir
spauskite mygtuką
.
x Kaip įjungti Teletekstą
Spauskite mygtuką /. Kiekvienąkart paspaudus
mygtuką /, ekranas keisis tokia tvarka:
Teletekstas t Teletekstas virš televizoriaus vaizdo
(mišrus režimas) t Teletekstas neveikia (išjungti
teletekstą)
Puslapius galite pasirinkti skaičių mygtukais arba
mygtukais / .
Norėdami atidengti paslėptą informaciją, spauskite
mygtuką .
Sumanus (Smart)*
Rodo standartines 4:3
transliacijas pridėdamas
imituojamą sumanaus
ekrano efektą. 4:3 vaizdas
padidinamas, kad
užpildytų visą ekraną.
Normalus
Rodo standartines
proporcingas 4:3
transliacijas (pvz., ne
plačiaekranio
televizoriaus ekrane).
z
14:9*
Rodo proporcingas 14:9
transliacijas. Kaip
rezultatas, ekrane
matomos juodos
juostelės.
Scenos pasirinkimo režimas
Pasirinkus norimą scenos parinktį, pasirinktai
scenai automatiškai nustatoma optimali garso ir
vaizdo kokybė.
1
Paspauskite mygtuką SCENE, esantį
nuotolinio valdymo pulte.
2
Mygtukais F/f pasirinkite režimą ir
spauskite mygtuką .
„Auto“: pateikia optimalią vaizdo ir garso
kokybę, kuri yra automatiškai nustatoma pagal
įvesties šaltinį. Dėl prijungtos aparatūros
negali būti jokių efektų.
„Pagrindinė“: dabartiniai naudotojo
nustatymai.
„Fotografija“: pateikia vaizdą, atkuriantį
spausdintos nuotraukos spalvas ir tekstūrą.
„Muzika“: pateikia dinamiško ir aiškaus garso
efektus kaip tikrame koncerte.
„Kinas“: pateikia panašų į kino teatro vaizdą ir
dinamišką garsą.
„Žaidimas“: pateikia geriausią vaizdo ir garso
kokybę, kad žaisti būtų dar maloniau.
„Grafika“: pateikia aiškiai detalizuotas
nuotraukas, mažina nuovargį ilgai žiūrint į
ekraną.
„Sportas“: pateikia tikrovišką vaizdą su
erdviniu garsu, tarsi būtumėte stadione.
~
• Pasirinkę bet kurį scenos režimą, išskyrus „Auto“,
„Pagrindinė“ ir „Muzika“, negalėsite pasirinkti vaizdo
režimo iš vaizdo meniu – tam pirmiausia turėsite
panaikinti scenos režimo pasirinktį.
Plačiaekranis
Padidina 4:3 vaizdą
horizontaliai, kad
užpildytų 16:9 ekraną.
Mastelio keitimas*
Rodo proporcingas
sinemaskopines (pašto
dėžutės formato)
transliacijas.
Subtitrai*
Rodo sinemaskopines
(pašto dėžutės formato)
transliacijas su subtitrais.
* Viršutinė ir apatinė vaizdo dalys gali būti nematomos.
~
• Priklausomai nuo transliuojamo signalo, kai kurių
ekrano formatų gali būti neleidžiama pasirinkti.
• Kai kurie simboliai ir (arba) raidės, esančios ekrano
viršuje arba apačioje, gali būti nematomi režimu
„Sumanus (Smart)“.
z
• Pasirinkdami „Mastelio keitimas“, „14:9“ arba
„Subtitrai“, galite reguliuoti vertikalią vaizdo padėtį.
Mygtukais F/f galite perslinkti vaizdą aukštyn arba
žemyn (pvz., skaitydami subtitrus).
x Jei norite rankiniu būdu pakeisti
ekrano formatą, kad jis atitiktų
transliuojamą vaizdą
Spaudykite mygtuką
ekrano formatą.
, kol parinksite norimą
17 LT
Televizoriaus žiūrėjimas
• Jei teleteksto puslapio apačioje atsiranda keturi
spalvoti elementai, galimas „Fastext“ (greitasis
teletekstas). „Fastext“ (greitasis teletekstas) leidžia
greitai ir lengvai perjungti puslapius. Norėdami
perjungti puslapį, paspauskite atitinkamos spalvos
mygtuką.
Skaitmeninių elektroninių
programų gido (EPG)
naudojimas
*
Įvesti programos numerį
GUIDE
11:30
Pn 16 Kov
003
Wwwwwwwwwwwwww
12:00
Homes Under the ...
Nighbours
Ready Steady Cook
The Jermy Kyle ...
004
Channel 4
005
Five
006
ITV2
007
BBC TWO
No Event information
009
BBC FOUR
No Event information
010
ITV3
WWWWWWW
011
SETANTA
No Event information
012
BBC NEWS
No Event information
014
ABC NEWS
No Event information
015
MTV
i
House
Crime Hour: Midso...
Pn 16 Kov 11:35
12:30
The N...
1
Esant įjungtam skaitmeniniam režimui,
spauskite mygtuką GUIDE.
2
Atlikite norimus veiksmus, kaip parodyta
toliau esančioje lentelėje ar ekrane.
13:30
Afterlife
CSI NewYork: Crime Scene Investigations
Extraordinaly People: Britains Identity
Cracker
ER
No Event information
Ankstesnis
Pasirinkti
Toliau
Suderinti
Informacija
-1 diena
+1 diena
TOOLS Parinktys
Skaitmeninis elektroninis programų gidas (EPG)
* Kai kuriose šalyse / regionuose šios funkcijos gali nebūti.
Tikslas
Veiksmai
Programos peržiūra
Spausdami mygtukus F/f/G/g pasirinkite programą arba įveskite
pageidaujamos programos numerį skaičių mygtukais ir paspauskite
Išjungti EPG
Paspauskite GUIDE.
~
• Jei programoms buvo nustatyti amžiaus apribojimai, pasirodys pranešimas, prašantis įrašyti PIN kodą. Daugiau
informacijos ieškokite „Užraktas nuo vaikų“, 35 puslapis.
18 LT
.
Naudojimasis sąrašu „Skaitm.
prog. Sąrašas“
*
Funkcija „Adresynas“ leidžia nustatyti iki keturių mėgstamiausių programų
sąrašų.
Adresynas 1
001
BBC ONE
002
BBC TWO
003
1
ITV1
004
Channel 4
05
Five
006
BBC Three
007
ITV2
008
ABC
009
BBC NEWS
Ankstesnis
~
Toliau
• Jei adresynas jau pasirinktas, tiesiog paspauskite
Sąranka
Pasirinkti
Įjungę skaitmeninį režimą paspauskite mygtuką HOME, pasirinkite
„Skaitm. prog. Sąrašas“ ir paspauskite G/g, kad pasirinktumėte
adresyną.
Suderinti
RETURN Grįžti
2
Atlikite norimus veiksmus, kaip parodyta toliau esančioje lentelėje ar
ekrane.
* Kai kuriose šalyse / regionuose šios funkcijos gali nebūti.
Tikslas
Veiksmai
Pirmojo „Adresynas“ sudarymas
1 Paspausdami mygtuką , pasirinkite „Taip“.
2 Paspausdami geltoną mygtuką, pasirinkite „Adresynas“.
3 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą, kurį norite pridėti, ir spauskite
mygtuką .
4 Mygtukais F/f pasirinkite vietą ir paspauskite , kad įrašytumėte.
5 Paspausdami mygtuką
RETURN, baikite nustatymą.
Žiūrėti kanalą
1 Mygtukais G/g pasirinkite adresyną.
2 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą ir spauskite mygtuką
.
Išjungti „Adresyno“ sąrašą
Paspauskite
RETURN.
Kanalų įtraukimas į taisomą
adresyną
1 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atvertumėte mėgstamų kanalų
sąranką.
2 Paspauskite geltoną mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą
taisyti adresyną.
3 Mygtukais F/f pasirinkite pageidaujamą įtraukti kanalą ir
paspauskite .
4 Mygtukais F/f pasirinkite vietą ir paspauskite , kad įrašytumėte.
Adresyne įrašytų kanalų
išdėstymo tvarkos keitimas
1 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atvertumėte mėgstamų kanalų
sąranką.
2 Paspauskite geltoną mygtuką, kad pasirinktumėte pageidaujamą
taisyti adresyną.
3 Paspauskite arba g, kad patektumėte į mėgstamų kanalų sąrašą.
4 Mygtukais F/f pasirinkite pageidaujamą perkelti kanalą ir
paspauskite .
5 Mygtukais F/f pasirinkite vietą ir paspauskite , kad įrašytumėte.
Kanalų šalinimas iš taisomo
adresyno
1 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atvertumėte mėgstamų kanalų
sąranką.
2 Paspausdami geltoną mygtuką, pasirinkite norimą redaguoti
„Adresyno“ sąrašą.
3 Mygtukais g ir F/f pasirinkite pageidaujamą pašalinti kanalą ir
paspauskite .
4 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad pašalintumėte.
(Tęsinys kitame puslapyje)
19 LT
Televizoriaus žiūrėjimas
Skaitm. prog. Sąrašas
, kad jį atvertumėte.
Tikslas
Veiksmai
Iš dabartinio „Adresyno“ sąrašo
pašalinti visus kanalus
1 Paspauskite mėlyną mygtuką, kad atvertumėte mėgstamų kanalų
sąranką.
2 Paspausdami geltoną mygtuką, pasirinkite norimą redaguoti
mėgstamiausių sąrašą.
3 Paspauskite mėlyną mygtuką.
4 Mygtukais G/g pasirinkite „Taip“, tuomet spausdami mygtuką
patvirtinkite.
20 LT
Pasirinktinės įrangos naudojimas
Pasirinktinės įrangos prijungimas
Prie savo televizoriaus galite prijungti daug Pasirinktinės įrangos. Jungiamųjų kabelių komplekte nėra.
DVD leistuvas
Dekoderis
AK (HDMI išvestis)
Vaizdo žaidimų
įranga
DVD leistuvas
Diskų grotuvas „Blu-ray“
Skaitmeninė vaizdo kamera
A
B
C
Dekoderis
DVD leistuvas
VCR
Vaizdo žaidimų įranga /
DVC kamera
Pasirinktinės įrangos naudojimas
D
E
„Hi-Fi“ garso aparatūra su
optine garso įvestimi
G
F
DVD leistuvas su
komponentine išvestimi
AK
H Vaizdo kameros kortelė
Skaitmeninė vaizdo kamera /
I Skaitmeninė kamera / USB laikmena
J
Ausinės / „Hi-Fi“
garso aparatūra
21 LT
Vaizdų iš
prijungtos įrangos
peržiūra
Simbolis ekrane Aprašymas
AK
• Rekomenduojama naudoti AK
kabelį su feritais, pvz., „Jungtis,
D-sub 15“ (nr. 1-793-504-11, galima
įsigyti „Sony“ techninės priežiūros
centre), arba analogišką.
Įjunkite prijungtą įrangą ir atlikite vieną iš šių
veiksmų.
AV2
Automatiškai nustatytam VCR (8 puslapis)
Analoginiu režimu skaičių mygtukais arba
PROG +/– pasirinkite norimą vaizdo kanalą.
Kitai prijungtai įrangai
Paspaudę mygtuką
, pamatysite prijungtos
įrangos sąrašą. Mygtukais F/f pasirinkite norimą
įvesties šaltinį ir spauskite mygtuką . (Jei
paspaudus mygtukus F/f per dvi sekundes
neatliekami jokie veiksmai, pasirenkamas
paryškintas elementas.)
Įvestys
Kad pamatytumėte prie F
prijungtos įrangos sąrašą.
z
Norint pamatyti prie D prijungtos
įrangos sąrašą.
Jei jungiate monoįrangą, junkite
prie
AV2 L lizdo.
~
• Naudokite tik aprobuotus HDMI kabelius su HDMI
logotipu. Rekomenduojame naudoti „Sony“ HDMI
kabelį.
• Jei prijungta su HDMI valdymu suderinta įranga,
palaikomas ryšys su prijungta įranga. Norėdami
nustatyti šį ryšį, žiūrėkite 26 puslapį.
Norėdami
prijungti
Veiksmai
Sąlyginės
prieigos
modulis
(CAM) H
Naudotis mokamomis paslaugomis.
Daugiau informacijos ieškokite CAM
instrukcijoje. Išjunkite televizorių, kai
įdedate arba išimate CAM.
Skaitmeninis
Analoginis
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
~
Component
• Kai kuriose šalyse/regionuose CAM
neteikiamas. Paklauskite įgaliotojo
atstovo.
AK
USB įrenginiui
Žiūrėkite 23 puslapį.
USB I
Galite mėgautis fotografijos /
muzikos / vaizdų failais, išsaugotais
„Sony“ skaitmeniniame fotoaparate
arba vaizdo kameroje (23 puslapis).
Ausinės arba
„Hi-Fi“ garso
aparatūra J
Sujunkite su garso kabeliu arba
ausinėmis. Televizoriaus garso galite
klausyti per savo stereofoninę
sistemą arba ausines.
Išorinių garsiakalbių garso lygis gali
būti keičiamas nuotolinio valdymo
pulto mygtukais.
Simbolis ekrane Aprašymas
Component
HDMI1
arba
HDMI2
AV1
22 LT
Kad pamatytumėte prie G
prijungtos įrangos sąrašą.
HDMI IN 1 arba HDMI IN 2
Norint pamatyti prie A arba B
prijungtos įrangos sąrašą.
Iš prijungtos įrangos priimami
skaitmeniniai vaizdo ir garso
signalai.
Jei įranga turi DVI lizdą, sujunkite
DVI lizdą su HDMI IN 1 per DVIHDMI adapterį (nėra komplekte) ir
sujunkite įrangos garso išvesties
lizdus su garso įvesties lizdais,
esančiais HDMI IN 1 lizduose.
Prijunkite prie HDMI IN 2 lizdo, jei
norite žiūrėti nuotraukas ar ekrano
vaizdus iš AK arba skaitmeninės
vaizdo kameros.
Norint pamatyti prie C prijungtos
įrangos sąrašą.
DIGITAL AUDIO Optinio garso kabelio naudojimas.
OUT (OPTICAL)
E
Papildomas veiksmas
Tikslas
Veiksmai
Grįžti į normalų
Spauskite DIGITAL/ANALOG.
televizoriaus režimą
Failų „Fotografijos /
muzika / vaizdas“
atkūrimas per USB
x Pagrindiniai veiksmai su nuotraukomis /
muzika / vaizdu
Galite prijungtą USB įrenginį valdyti televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu.
Mygtukas
Aprašymas
m /M
Paspaudus peržiūros metu failas
pasukamas pirmyn arba atgal.
Savo televizoriuje galite mėgautis „fotografijos /
muzika / vaizdas“ failais, išsaugotais „Sony“
skaitmeniniame fotoaparate ar vaizdo kameroje,
per USB kabelį arba USB laikmenoje.
. />
Patenkama į ankstesnio / tolesnio failo
pradžią.
N
Pradedama peržiūra.
1
Prijunkite palaikomą USB įrenginį prie
televizoriaus.
X
Pristabdoma peržiūra.
x
2
3
Nutraukiama peržiūra.
Paspauskite mygtuką HOME.
Pasirodys failų ir aplankų sąrašas.
4
Mygtukais F/f/G/g pasirinkite failą arba
aplanką ir spauskite mygtuką .
Pasirinkę aplanką, pasirinkite failą ir spauskite
mygtuką .
Prasidės atkūrimas.
~
• Naudojant „Fotografijos“ režimą, vaizdo kokybė gali
būti prasta, nes, atsižvelgiant į failą, nuotraukos gali
būti padidintos. Taip pat, atsižvelgiant į nuotraukos
dydį ir formatą, ji gali neužpildyti viso ekrano.
• Naudojant „Fotografijos“ režimą, kai kurių nuotraukų
rodymas gali užtrukti.
• Failų ir aplankų pavadinimuose palaikomas UTF-8
simbolių rinkinys.
• Kol televizorius skaito duomenis iš USB įrenginio,
laikykitės šių nurodymų:
– Neišjunkite televizoriaus ar prijungto USB įrenginio.
– Neatjunkite USB kabelio.
– Neatjunkite USB įrenginio.
– Duomenys, esantys USB įrenginyje, gali būti
sugadinti.
• „Sony“ neatsako už jokią žalą ar duomenų praradimą
dėl prijungtų prietaisų ar televizoriaus gedimo.
• Kai prijungiate „Sony“ skaitmeninį fotoaparatą,
nustatykite jo USB jungties režimą į „Auto“ arba „Mass
Storage“ (laikmena). Daugiau informacijos apie USB
jungties režimus ieškokite skaitmeninio fotoaparato
instrukcijoje.
• USB Fotografijų peržiūros programa palaiko FAT16 ir
FAT32 failų sistemas.
• Palaikoma iki 300 failų aplanke.
• Atsižvelgiant į tikslius failo duomenis, kai kurie failai,
įskaitant koreguotus AK, gali būti neatkuriami, net jei
jų formatas ir palaikomas.
• Atnaujintos informacijos apie suderinamus USB
įrenginius ieškokite interneto svetainėje.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
x Atkūrimo parinkčių naudojimas
Paspaudę spalvotus mygtukus, ekrane pamatysite
nuorodų į kai kurių nustatymų meniu sąrašą.
Rodomos parinktys gali skirtis, jos priklauso nuo
pasirinktos įvesties ir turinio.
Fotografijos
„Skaidrių rodymo efektai“: parenka skaidrių
rodymo efektus.
„Skaidrių rodymo greitis“: parenka skaidrių
rodymo trukmę.
„Maišyti“: atkuria failą atsitiktine tvarka.
„Mastelio keitimas“: padidina vaizdą („1ד, „2ד
arba „4ד).
Muzika
„Atkūrimo tikslas“: parenka leisti visus failus arba
vieną pasirinktą failą.
„Maišyti“: atkuria failus atsitiktine tvarka.
„Garsiakalbiai“: parenka garsiakalbį (30 puslapis).
Vaizdas
„Objektas atkuriamas“: parenka leisti visus failus
arba vieną pasirinktą failą.
„Mastelio keitimas“*: padidina vaizdą („1ד, „2ד,
„4ד arba „Plačiaekranis“).
„Garsiakalbiai“: parenka garsiakalbį (30 puslapis).
Pagrindinis
„Kartoti“: kartoja failo atkūrimą.
„Rūšiuoti pagal“: keičia failų rikiavimo tvarką.
„Įtaiso parinkimas“: parenka USB įtaisą.
x Vaizdo nustatymas (vaizdo įrašai)
Galite nustatyti USB vaizdo kokybę.
1
Pasirinkite vaizdo failą.
Žiūrėkite „Failų „Fotografijos / muzika /
vaizdas“ atkūrimas per USB“ (23 puslapis).
(Tęsinys kitame puslapyje)
23 LT
Pasirinktinės įrangos naudojimas
Mygtukais F/f pasirinkite „Fotografijos“,
„Muzika“ arba „Vaizdas“ ir spauskite
mygtuką .
2
Atkūrimo metu paspauskite mygtuką
OPTIONS, tada mygtukais F/f pasirinkite
„Vaizdas“ ir spauskite mygtuką .
3
Mygtukais F/f/G/g pasirinkite punktą ir
spauskite mygtuką .
4
Mygtukais F/f/G/g pakeiskite nustatymą ir
spauskite mygtuką .
x Fotografijų atkūrimas per skaidrių
peržiūrą (Fotografija)
Nuotraukas galite žiūrėti kaip skaidrių peržiūrą.
Galima nustatyti „Skaidrių rodymo efektai“ ir
„Skaidrių rodymo greitis“.
1
Pasirinkite fotografiją.
Žiūrėkite „Failų „Fotografijos / muzika /
vaizdas“ atkūrimas per USB“ (23 puslapis).
2
Miniatiūrų peržiūros režimu, kai rodoma
nuotrauka, paspauskite žalią mygtuką arba
mygtuką OPTIONS, tada mygtukais F/f
parinkite „Nuotraukų peržiūra“ ir spauskite
mygtuką .
Skaidrių peržiūros stabdymas
Paspauskite
RETURN arba HOME.
24 LT
USB vaizdo formatas
Plėtinys
Talpykla
.avi
AVI
Vaizdo kodekas
XviD
Garso kodekas
MPEG1
PCM/MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2 kanalų) /
MPEG4 AAC (2 kanalų) /
MPEG4 HE-AAC (2 kanalų) /
Dolby Digital (2 kanalų) / WMA v8
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
WMV v9
.wmv
.asf
ASF
XviD
MPEG-4 SP/ASP
MP3 / WMA v8
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Motion JPEG
H.264 BP/MP/HP
.mkv
MKV
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
VC-1
PCM/MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2 kanalų) /
MPEG4 AAC (2 kanalų) /
MPEG4 HE-AAC (2 kanalų) /
Dolby Digital (2 kanalų) / WMA v8
MPEG1
.mpg
.mpeg
.vob
.vro
PS
.ts, .m2ts
TS
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2 kanalų)
MPEG2 MP
VC-1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
USB muzikos formatas
Plėtinys
.mp3
Garso kodekas
MP3
.wma
WMA v8
USB fotografijų formatas
Plėtinys
.jpg, .jpeg
Vaizdo kodekas
JPEG
Atpažįstami DCF2.0 arba EXIF2.21.
~
• Pirmiau nurodytų failų formatų atkūrimo negarantuojame.
25 LT
Pasirinktinės įrangos naudojimas
.mp4
.mov
.3gp
„BRAVIA Sync“
naudojimas su
„HDMI valdymas“
Funkcija „HDMI valdymas“ leidžia televizoriui
komunikuoti su prijungta įranga, jei ši suderinama
su šia funkcija, naudojant HDMI CEC („Consumer
Electronics Control“) (Naudotojų elektroninė
kontrolė).
Pavyzdžiui, prijungus „Sony“ įrangą, suderinamą
su funkcija „HDMI valdymas“ (su HDMI kabeliais),
galima juos valdyti kartu.
Tinkamai prijunkite įrangą ir atlikite reikiamus
nustatymus.
HDMI valdymas
• Automatiškai išjungia prijungtą įrangą, kai
nuotolinio valdymo pultu perjungiate
televizorių į parengties režimą.
• Automatiškai įjungia televizorių ir perjungia
reikiamą įvestį, kai prijungta įranga pradeda
atkūrimą.
• Jei, esant įjungtam televizoriui, įjungiate garso
sistemą, garsas perjungiamas iš televizoriaus
garsiakalbių į garso sistemą.
• Nustato prijungtos garso sistemos garsumą
(2 +/–) ir išjungia garsą (%).
• Galite valdyti „Sony“ įrangą, pažymėtą „BRAVIA
Sync“ logotipu, televizoriaus nuotolinio
valdymo pulte paspaudę:
– ./X/x/>/m/N/M norėdami tiesiogiai
valdyti prijungtą įrangą.
– SYNC MENU norėdami ekrane pamatyti
prijungtos HDMI įrangos meniu.
Įjungę meniu, galite jį valdyti mygtukais F/f/G/g,
, spalvotais mygtukais ir mygtuku
RETURN.
– Norėdami valdyti įrangą, pasirinkite „Įrenginio
valdymas“, tada pasirinkite norimas parinktis.
– Informacijos apie galimą valdymą ieškokite įrangos
instrukcijoje.
– Norėdami atverti televizoriaus meniu arba
televizoriaus parinkčių meniu, pasirinkite
„Televizoriaus valdymas“.
• Jei televizoriaus parinkties „HDMI valdymas“
reikšmė nustatyta „Įjungti“, prijungtos įrangos
parinkties „HDMI valdymas“ reikšmė taip pat
nustatoma „Įjungti“.
26 LT
x Su funkcija „HDMI valdymas“
suderinamos įrangos prijungimas
Sujunkite suderinamą įrangą ir televizorių HDMI
kabeliu. Kai jungiate garso sistemą, sujunkite
televizoriaus DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) lizdą
ir garso sistemą optiniu garso kabeliu
(21 puslapis).
x HDMI valdymo nustatymas
HDMI valdymas nustatymai turi būti atlikti ir
televizoriuje, ir prijungtoje įrangoje. Daugiau
informacijos apie televizoriaus nustatymus
ieškokite „HDMI sąranka“, 37 puslapyje.
Informacijos apie prijungtos įrangos nustatymus
ieškokite įrangos instrukcijoje.
Meniu funkcijų naudojimas
Televizoriaus meniu naršymas
„MENU“ leidžia jums mėgautis įvairiomis patogiomis šio televizoriaus funkcijomis. Galite lengvai pasirinkti
kanalus ar įvesties šaltinius ir keisti televizoriaus nustatymus.
1
Paspauskite mygtuką HOME.
HOME
Skaitm. prog. Sąrašas
Skaitmeninis EPG
Fotografijos
Muzika
Vaizdas
Nustatymai
2
Mygtukais F/f pasirinkite parinktį ir spauskite mygtuką
.
Norėdami išeiti iš meniu, spauskite mygtuką HOME.
Laikmenos kategorijos piktograma
Aprašymas
Galite pasirinkti „Skaitm. prog. Sąrašas“ (19 puslapis).
Skaitmeninis EPG
Galite pasirinkti Skaitmeninį elektroninį programų gidą (EPG)
(18 puslapis).
Fotografijos
Galite mėgautis fotografijomis iš USB įrenginių (23 puslapis).
Muzika
Galite mėgautis muzikos failais iš USB įrenginių (23 puslapis).
Vaizdas
Galite mėgautis vaizdo failais iš USB įrenginių (23 puslapis).
Nustatymai
Galite papildomai nustatyti ir reguliuoti (28 puslapis).
Meniu funkcijų naudojimas
Skaitm. prog. Sąrašas
~
• Parinktys, kurias galite keisti, gali keistis atsižvelgiant į situaciją.
• Negalimos parinktys rodomos neryškios arba nerodomos.
27 LT
Nustatymai
Vaizdas
Nuotraukos
režimas
Parenka vaizdo režimą.
„Ryškus“: geresnis vaizdo kontrastas ir ryškumas.
„Standartinis“: standartinis vaizdas. Rekomenduojama namų pramogoms.
„Pasirinktinis“: leidžia išsaugoti norimus nustatymus.
„Kinas“: filmų tipo turiniui. Tinkamas į kino teatrą panašiai aplinkai.
„Fotografijos“: nuotraukų peržiūrai.
„Sportas“: optimali vaizdo kokybė sporto renginiams žiūrėti.
„Žaidimas“: žaidimams tinkantis standartinis vaizdas.
„Grafika“: optimali vaizdo kokybė grafikai žiūrėti.
~
• „Nuotraukos režimas“ nustatomas pagal „Scenos pasirinkimas“ nustatymą.
Atkurti
Nustato visų „Vaizdas“ nustatymų, išskyrus „Nuotraukos režimas“, reikšmes į
gamykloje numatytąsias.
Foninis
apšvietimas
Nustato ryškumą ir apšvietimą.
~
• Mažinant ekrano ryškumą, mažės ir energijos sąnaudos.
Kontrastas
Padidina arba sumažina vaizdo kontrastą.
Ryškumas
Paryškina arba pritemdo vaizdą.
Spalva
Padidina arba sumažina spalvų intensyvumą.
Atspalvis
Padidina arba sumažina žalius ir raudonus tonus.
z
• „Atspalvis“ gali būti nustatomas tik NTSC koduotam signalui (pvz., JAV vaizdajuosčių).
Ryškumas
Paryškina arba sušvelnina vaizdą.
Spalvinė gama
Nustato vaizdo baltumą.
„Šalta“: suteikia baltai spalvai mėlyną atspalvį.
„Neutrali“: suteikia baltai spalvai neutralų atspalvį.
„Šiltų tonų spalvos“: suteikia baltai spalvai raudoną atspalvį.
Triukšmo
sumažinimas
Esant silpnam signalui, sumažina vaizdo triukšmus („sniegelį“ vaizde).
„Auto“: automatiškai sumažinami vaizdo trukdžiai.
„Aukštas / Vidutinis / Žemas“: keičia triukšmų šalinimo poveikį.
„Išjungti“: išjungia „Triukšmo sumažinimas“ funkciją.
MPEG triukšmo
sumažinimas
Sumažina MPEG suspausto vaizdo triukšmus.
28 LT
Kino režimas
Sumažindamas vaizdo susiliejimą ir grūdėtumą, užtikrina geresnę vaizdo
dinamiką, kai atkuriami DVD ar VCR vaizdai.
„Auto“: pateikia originalų kino turinį, tokį, koks jis yra.
„Išjungti“: išjungia „Kino režimas“ funkciją.
~
• Jei vaizde yra netaisyklingų signalų arba per daug triukšmo, „Kino režimas“ išjungiamas
automatiškai, net jei pasirinkta „Auto“.
Papildomi
nustatymai
Detalesni vaizdo funkcijos nustatymai.
„Atkurti“: atkuria visų papildomų nustatymų gamykloje numatytąsias reikšmes.
„Išplėst. kontrasto stiprinimas“: automatiškai nustato „Foninis apšvietimas“ ir
„Kontrastas“ geriausias reikšmes pagal ekrano ryškumą. Ši nuostata ypač efektyvi
tamsioms vaizdo scenoms, ji padidina tamsesnių vaizdo scenų kontrasto
skirtumą.
„Juodos spalvos koregavimas“: sustiprina juodas vaizdo zonas, kad būtų
stipresnis kontrastas.
„Gama“: nustato balansą tarp šviesių ir tamsių vaizdo zonų.
„Baltos spalvos koregavimas“: pabrėžia baltą spalvą.
„Ryškios spalvos (Live Colour)“: pagyvina spalvas.
~
Meniu funkcijų naudojimas
• „Papildomi nustatymai“ neveikia, kai nustatyta parametro „Nuotraukos režimas“ parinktis „Ryškus“.
Garsas
Garso režimas
Parenka garso režimą.
„Dinaminis“: sustiprina garsą ir aiškumą, kad būtų galima geriau suprasti ir
objektyviau išgirsti muziką.
„Standartinis“: sustiprina aiškumą, detalumą ir garsą.
„Aiškus balso tembras“: priverčia garsą skambėti aiškiau.
Atkurti
Nustato visų „Garsas“ nustatymų reikšmes į gamykloje numatytąsias.
Glodintuvas
Nustato garso dažnių nustatymus.
Mygtukais G/g pasirinkite norimą dažnį, o mygtukais F/f pakeiskite nustatymą ir
spauskite mygtuką . Nustatymai bus gauti, kai pasirinksite „Garso režimas“
parinktis. Pasirinkus „Atkurti“, „Glodintuvas“ bus nustatyti originalūs nustatymai.
~
• Reguliuojant aukštesnius dažnius, keisis aukštesnių tonų garsai, o reguliuojant žemus
dažnius, keisis žemesnių tonų garsai.
Balansas
Nustato kairiojo ir dešiniojo garsiakalbio balansą.
Automatinis garso Išlaiko pastovų garsumo lygį, net jei atsiranda skirtingo garsumo lygio intervalų
(pvz., reklamos transliuojamos garsiau nei televizijos programos).
lygis
Garso
kompensavimas
Nustato atskirus garsumo lygius kiekvienam prie televizoriaus prijungtam
įrenginiui.
(Tęsinys kitame puslapyje)
29 LT
Erdvinis garsas
Parenka erdvinio garso režimą.
„Įjungti“: suteikia erdvinio garso efektą, kuris leidžia mėgautis virtualiu dviejų
kanalų erdviniu garsu, naudojant tik du vidinius televizoriaus garsiakalbius.
„Dirbtinis stereofoninis garsas“: monoprogramoms suteikia panašų į erdvinio
garso efektą.
„Kinas“: suteikia erdvinio garso efektų, panašiai kaip kino teatruose esančios
aukšto lygio garso sistemos.
„Muzika“: suteikia garso efektų, kurie padės pasijusti tarsi būtumėte koncertų
salėje apsuptas garsų.
„Sportas“: suteikia erdvinio garso efektų, kurie leis pasijusti tarsi gyvai
žiūrėtumėte sporto varžybas.
„Žaidimas“: suteikia erdvinio garso efektų, kurie pagerina žaidimo garsą.
„Išjungti“: įprastam stereogarsui arba monogarsui.
~
• „Erdvinis garsas“ nustatomas pagal nustatymą „Scenos pasirinkimas“.
Žemų dažnių
stiprintuvas
Sukuria geriau skambantį ir tikroviškesnį garsą, sustiprindamas žemo dažnio
garsus.
Dvigubas garsas
Parenka garsą stereotransliacijai arba dvikalbei transliacijai.
„Stereo“, „Mono“: stereotransliacijai.
„A“ / „B“ / „Mono“: dvikalbei transliacijai: pasirinkite „A“ 1-am garso kanalui,
„B“ – 2-am garso kanalui arba „Mono“, jei yra, – monokanalui.
z
• Jei pasirenkate kitą prie televizoriaus prijungtą įrangą, nustatykite parinkties „Dvigubas
garsas“ reikšmę „Stereo“, „A“ arba „B“.
Garsiakalbiai
Įjungia arba išjungia vidinius televizoriaus garsiakalbius.
„Televizoriaus garsiakalbiai“: įjungiami televizoriaus garsiakalbiai, kad per juos
būtų galima klausytis televizoriaus garso.
„Garso sistema“: televizoriaus garsiakalbiai išjungiami, kad televizoriaus garso
būtų galima klausytis tik per išorinę garso sistemą, prijungtą prie garso išvesties
lizdų.
Garso išvestis
„Keičiamas“: naudojant išorinę garso sistemą, televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu galima reguliuoti garso išvesties garsumą.
„Nustatytas“: kai televizoriaus garso išvesties garsumas yra pastovus. Garsumą
(ir kitus garso nustatymus) per garso sistemą nustatykite garso imtuvo valdymo
priemonėmis.
Ausinių
garsiakalbio
jungtis
Įjungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius, kai prijungiate ausines.
Garsas ausinėse
Nustato garsumą ausinėse.
~
• Ši parinktis negalima, kai nustatyta parametro „Ausinės / garso išvestis“ parinktis „Garso
išvestis“.
HDMI / DVI garso
šaltinis
30 LT
Prijungus DVI įrenginį, perjungia garso signalą į HDMI įvestį. Pasirinkite iš „Auto“,
„HDMI Audio“ ir „PK garsas“.
Papildomi
nustatymai
„Dinaminis diapazonas“: kompensuoja skirtingus garsumo lygius tarp skirtingų
kanalų (tik „Dolby Digital“ garsui).
~
• Efektas gali neveikti arba keistis atsižvelgiant į programą, tačiau ne į „Dinaminis
diapazonas“ nustatymus.
„Skaitmeninė garso išvestis“: nustato iš televizoriaus lizdo DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) gaunamus signalus. Nustatykite reikšmę „Auto“, jei prijungiate su
Dolby Digital suderinamą įrangą. Nustatykite reikšmę „PCM“, jei prijungiate su
Dolby Digital nesuderinamą įrangą.
„Kanalų sujungimo režimas“: nustato daugelio garso kanalų sujungimo režimą
dviejų kanalų garsui.
• „Erdvinis garsas“: pasirinkite siekdami geriausios erdvinio garso kokybės arba jei
naudojate išorinius gaminius su „Pro Logic“.
• „Stereo“: pasirinkite, jei norite gauti stereogarsą.
~
• Parinktys „Garso režimas“, „Atkurti“, „Glodintuvas“, „Balansas“, „Automatinis garso lygis“, „Garso kompensavimas“,
„Erdvinis garsas“ ir „Žemų dažnių stiprintuvas“ negalimos, kai parinkties „Garsiakalbiai“ reikšmė nustatyta „Garso
sistema“.
Ekranas
Pakeičia ekrano formatą. Daugiau informacijos apie ekrano formatą žiūrėkite 17
puslapyje.
Ekrano formatas
(tik AK režimu)
„Normalus“: rodo originalaus dydžio vaizdą.
„Pilnas 1“: padidina vaizdą, kad užpildytų ekraną vertikaliai, tačiau išlaiko
originalias proporcijas.
„Pilnas 2“: padidina vaizdą, kad užpildytų visą ekraną.
Auto formatas
„Įjungti“: pasirinkite „Įjungti“, jei norite, kad „Ekrano formatas“ nustatymas
keistųsi automatiškai pagal turinį.
„Išjungti“: jei dažni ekrano pokyčiai jus erzina, pasirinkite „Išjungti“. Kai nustatyta
šios funkcijos parinktis „Išjungti“, pasirinkite vieną iš „Ekrano formatas“ parinkčių.
4:3 Numatytasis
Nustato numatytąjį ekrano formatą 4:3 transliacijoms.
Automatinio
rodymo vieta
„Įjungti“: automatiškai pagal turinį nustato rodymo vietą.
„Išjungti“: išjungia „Automatinio rodymo vieta“ funkciją. Pasirinkite vieną iš
„Peržiūros plotas“ parinkčių.
Peržiūros plotas
Nustato vaizdo peržiūros plotą.
„Full Pixel“: rodo originalaus dydžio vaizdą, dalis jo gali būti nematoma.
„Normalus“: rodo rekomenduojamo dydžio vaizdą.
„+1“: rodo originalaus dydžio vaizdą.
„-1“: padidina vaizdą, taigi jo kraštai atsiduria už ekrano rodymo ribų.
~
• Šios parinktys gali keistis atsižvelgiant į rodomą įvestį.
Horizont.
perstūmimas
Nustato horizontalią vaizdo poziciją.
(Tęsinys kitame puslapyje)
31 LT
Meniu funkcijų naudojimas
Ekrano formatas
Vertikalus
perstūmimas
Nustato vertikalią vaizdo poziciją, kai parametre „Ekrano formatas“ nustatytas
„Mastelio keitimas“, „14:9“ arba „Subtitrai“.
Vertikalus dydis
Nustato vertikalų vaizdo dydį, kai parametre „Ekrano formatas“ nustatytas
„Sumanus (Smart)“.
AK priderinimas
Nustato televizoriaus ekraną kaip AK monitorių.
z
• Ši parinktis galima tik tada, jei gaunamas AK signalas.
• Su kai kuriais įvesties signalais „Automatinė korekcija“ gali gerai neveikti. Tokiais atvejais
rankiniu būdu nustatykite parinktis „Fazė“, „Taškų dydis“, „Horizont. perstūmimas“ ir
„Vertikalus perstūmimas“.
„Ekrano formatas“: pasirinkite „Normalus“, jei norite rodyti originalaus dydžio
vaizdą. Pasirinkite „Pilnas 1“, jei norite, kad vaizdas užpildytų ekraną, tačiau
išsaugotų originalias proporcijas. Pasirinkite „Pilnas 2“, jei norite, kad vaizdas
užpildytų ekraną.
„Atkurti“: atkuria visiems „AK priderinimas“ parametrams, išskyrus „Ekrano
formatas“, gamyklos numatytąsias reikšmes.
„Automatinė korekcija“: ak režimu automatiškai nustato vaizdo rodymo
poziciją ir fazę.
„Fazė“: nustato ekraną, kai dalis rodomo teksto ar vaizdo yra neaiškūs.
„Taškų dydis“: horizontaliai padidina arba sumažina ekrano dydį.
„Horizont. perstūmimas“: pastumia ekrano vaizdą į kairę arba į dešinę.
„Vertikalus perstūmimas“: pastumia ekrano vaizdą aukštyn arba žemyn.
Kanalo nustatymas
Analoginės TV
sąranka
„Analoginis automatinis suderinimas“ (tik analoginiu režimu): nustato visus
galimus analoginius kanalus. Paprastai to daryti nebereikia, nes kanalai jau būna
nustatyti, kai televizorius sumontuojamas pirmą kartą. Tačiau ši parinktis leidžia
jums pakartoti procedūrą (pvz., televizoriaus nustatymas po persikraustymo ar
naujai transliuoti pradėtų kanalų paieška).
„Rankinis programų nustatymas“ (tik analoginiu režimu): pakeičia galimus
analoginių kanalų nustatymus.
Paspaudę mygtuką , išsirinkite programą, kurią norite keisti.
Sistema
Nustato programų kanalus rankiniu būdu.
1 Mygtukais F/f pasirinkite „Sistema“ ir spauskite mygtuką .
2 Mygtukais F/f pasirinkite vieną iš televizijos transliavimo sistemų ir
spauskite mygtuką .
B/G: Vakarų Europos šalims / regionams
I: Jungtinei Karalystei
D/K: Rytų Europos šalims / regionams
L: Prancūzijai
~
• Priklausomai nuo „Šalis“ pasirinktos šalies / regiono, šios parinkties gali nebūti.
Kanalas
1 Mygtukais F/f pasirinkite „Kanalas“ ir spauskite mygtuką .
2 Mygtukais F/f pasirinkite „S“ (kabeliniams kanalams) arba „C“
(antžeminiams kanalams) ir spauskite mygtuką g.
32 LT
3
Kanalus derinkite taip:
Jei nežinote kanalo numerio (dažnio)
Mygtukais F/f ieškokite kito galimo kanalo. Kai bus rastas kanalas, paieška bus
nutraukta. Norėdami tęsti paiešką, spauskite mygtukus F/f.
Jei žinote kanalo numerį (dažnį)
Skaičių mygtukais įrašykite norimą transliacijos kanalo numerį arba savo VCR
kanalo numerį.
4
Paspaudę
, pereikite prie „Patvirtinti“ ir spauskite mygtuką
.
Tokią pačią procedūrą kartokite ir kitiems kanalams rankiniu būdu nustatyti.
Žyma
Pasirinktam kanalui priskiriamas pageidaujamas pavadinimas, sudarytas
daugiausiai iš septynių raidžių arba skaičių.
Tikslus auto suderinimas
Leidžia rankiniu būdu reguliuoti programos numerį, jei jaučiate, kad mažas
reguliavimo pokytis gali pagerinti vaizdo kokybę.
~
• Funkcija „Garso filtras“ negalima, kai parinkties „Sistema“ reikšmė nustatyta „L“.
Praleisti
Praleidžia nenaudojamus analoginius kanalus, kai mygtukais PROG +/- renkatės
kanalą. (Galite skaičių mygtukais pasirinkti praleistą kanalą.)
Patvirtinti
Išsaugo „Rankinis programų nustatymas“ nustatymų pakeitimus.
„Programų rūšiavimas“ (tik analoginiu režimu): pakeičia analoginių kanalų
saugojimo televizoriuje tvarką.
1 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą, kurį norite perkelti į kitą vietą, ir spauskite
mygtuką g.
2 Mygtukais F/f pasirinkite naują vietą pasirinktam kanalui ir spauskite
mygtuką .
Skaitmeninės TV
sąranka
„Skaitmeninis derinimas“
• „Skaitmeninis automatinis suderinimas“:
Nustato galimus skaitmeninius kanalus.
Ši parinktis leidžia iš naujo nustatyti televizorių po persikraustymo arba ieškoti
naujai pradėtų transliuoti kanalų. Spauskite .
• „Auto sureguliavimo diapazonas“:
• „Normalus“: ieško jūsų regione ar šalyje veikiančių kanalų.
• „Pilnas“: ieško veikiančių kanalų bet kur.
~
• Funkcija „Skaitmeninis automatinis suderinimas“ galite naudotis persikėlę į kitą
gyvenamąją vietą, pakeitę paslaugų teikėją arba ieškodami naujai transliuojamų kanalų.
• „Programų sąrašo redagavimas“:
Pašalina norimus skaitmeninius televizoriuje saugomus kanalus ir pakeičia
skaitmeninių kanalų saugojimo televizoriuje tvarką.
1 Mygtukais F/f pasirinkite kanalą, kurį norite perkelti į kitą vietą.
Skaičių mygtukais įrašykite žinomą trijų skaitmenų norimos programos transliacijos
numerį.
(Tęsinys kitame puslapyje)
33 LT
Meniu funkcijų naudojimas
Garso filtras
Pagerina atskirų kanalų garso kokybę monotransliacijų iškraipymo atveju. Kartais,
žiūrint monoprogramas, nestandartinis transliavimo signalas gali sukelti garso
iškraipymą ar garso trūkčiojimą.
Jei nėra jokių garso iškraipymų, rekomenduojame palikti gamyklinę nustatymo
reikšmę „Išjungti“.
2 Skaitmeninių kanalų pašalinimas arba išdėstymo tvarkos pakeitimas
atliekamas taip:
Norėdami pašalinti skaitmeninį kanalą
Spauskite . Kai pasirodys patvirtinimo pranešimas, mygtuku G pasirinkite „Gerai“
ir spauskite mygtuką .
Norėdami pakeisti skaitmeninių kanalų tvarką
Paspauskite mygtuką g, tada mygtukais F/f pasirinkite naują kanalo vietą ir
spauskite mygtuką G.
3 Paspauskite
~
RETURN.
• Kai kuriose šalyse šios funkcijos gali nebūti, jei pasirinkta parinktis „Kabelis“.
• „Skaitmeninis rankinis suderinimas“:
Nustato skaitmeninius kanalus rankiniu būdu.
1 Pasirinkite „Kanalų paieškos būdas“, tada „Kanalas“ arba „Dažnis“.
2 Atitinkamai nustatykite kitus elementus.
3 Pasirinkite „Skenuoti pirmyn“ arba „Skenuoti atgal“ ir pradėkite derinti rankiniu
būdu.
4 Kai surandami veikiantys kanalai, pasirinkite „Taip“ arba „Ne“.
5 Pasirinkite „Taip“, kad įrašytumėte programą. Ekrane pasirodys pranešimas „Ar
norite tęsti paiešką?“. Jei pasirinksite „Taip“, bus ieškoma kito kanalo ar dažnio.
Jei pasirinksite „Ne“, bus rodomas ankstesnis vaizdas.
~
• Funkcija „Skaitmeninis rankinis suderinimas“ režimu „Kabelis“ galima, tik jeigu
naudotojui teikiama skaitmeninės kabelinės televizijos paslauga, surasta naudojantis
DVB-C funkcija „Pilna kanalų paieška“.
„Subtitrų sąranka“
• „Subtitrų nustatymai“: kai pasirinkta nuostata „Neprigirdintiems“, su
subtitrais gali būti rodoma vizuali pagalba (jei televizijos kanalai transliuoja
tokią informaciją).
• „Pirminė pageidautina kalba“: parenka norimą subtitrų kalbą.
• „Antrinė pageidautina kalba“: parenka antrą norimą subtitrų kalbą.
„Garso sąranka“
• „Garso tipas“: jei pasirinkta parinktis „Neprigirdintiems“, perjungia į
transliaciją turintiesiems klausos negalią.
• „Pirminė pageidautina kalba“: parenka norimą programos kalbą. Kai kurie
skaitmeniniai kanalai gali transliuoti programą keliomis kalbomis.
• „Antrinė pageidautina kalba“: parenka antrą norimą programos kalbą. Kai
kurie skaitmeniniai kanalai gali transliuoti programą keliomis kalbomis.
• „Garsinis aprašymas“: pateikia garsinį vaizdinės informacijos apibūdinimą
(diktoriaus skaitomą tekstą), jei televizijos kanalai transliuoja tokią informaciją.
• „Miksavimo lygis“: nustato televizoriaus garso ir Garsinio aprašymo išvesčių
garsumo lygius.
z
• Ši parinktis galima, kai parinkties „Garsinis aprašymas“ reikšmė nustatyta „Įjungti“.
• „MPEG garso lygis“: nustato MPEG garso garsumo lygį.
„Techninė sąranka“
• „Automat. paslaugų atnaujinimas“: leidžia televizoriui aptikti ir išsaugoti
naujas skaitmenines paslaugas, kai jos atsiranda.
34 LT
z
• Rekomenduojama nustatyti funkcijos „Automat. paslaugų atnaujinimas“ parinktį
„Įjungti“, kad naujos skaitmeninės paslaugos būtų įtraukiamos automatiškai, vos tik bus
pradėtos teikti. Jei nustatoma parinktis „Išjungti“, apie naujas skaitmenines paslaugas bus
pateikiamas pranešimas ekrane, tačiau paslaugos automatiškai nebus įtraukiamos.
Galimybė naudotis šia funkcija priklauso nuo regiono ar šalies. Jei jos nėra, naujas
paslaugas įtraukite naudodamiesi funkcija „Skaitmeninis automatinis suderinimas“.
• „Progr. įrangos atnaujinimas“: šis televizorius gali transliuojamu signalu
priimti programinės įrangos atnaujinimus. Tam meniu „Techninė sąranka“
Sistemos atnaujinimo parinktis turi būti „Įjungti“. Aptikus atnaujinimą, keliomis
ekrano instrukcijomis naudotojui bus pranešta, ką toliau daryti. Diegdami
neatjunkite televizoriaus maitinimo.
• „Sistemos informacija“: rodo esamos programinės įrangos versiją ir signalo
lygį.
• „Laiko juosta“: leidžia patiems pasirinkti laiko juostą, jei ji yra ne numatytoji
jūsų šaliai/regionui.
~
• Kai kuriose šalyse šios funkcijos gali nebūti, jei pasirinkta reikšmė „Kabelis“.
• „Auto. vasaros / žiemos laiko keitimas“: nustato, ar automatiškai perjungti
vasaros ir žiemos laiką.
~
• Kai kuriose šalyse šios funkcijos gali nebūti, jei pasirinkta reikšmė „Kabelis“.
• „Paslaugos keitimas“: pasirinkite „Įjungti“, jei norite automatiškai pakeisti
kanalą, kai transliuotojas perkelia žiūrimą programą į kitą kanalą.
„CA modulio sąranka“
Leidžia naudotis mokamomis televizijos paslaugomis, kai įsigyjate sąlyginės prieigos
modulį (CAM) ir žiūrėjimo kortelę. Daugiau informacijos apie
(PCMCIA) lizdą ieškokite
21 puslapyje.
Užraktas nuo vaikų
Nustato programoms amžiaus apribojimus. Bet kuri programa, kuri neatitinka amžiaus apribojimo
reikalavimų, gali būti žiūrima tik įvedus teisingą PIN kodą.
~
• Nyderlandų kabelinių televizijų reikalavimu PIN kodą reikia įvesti, jei programos reitingo vertė yra lygi arba didesnė už
jūsų nustatytą amžių.
1 Skaičių mygtukais įveskite savo PIN kodą.
Jei anksčiau nenustatėte PIN kodo, pasirodys PIN kodo įvedimo ekranas. Vadovaukitės toliau esančiomis „PIN
kodas“ instrukcijomis.
2 Mygtukais F/f pasirinkite amžiaus apribojimą arba „Jokio“ (neribotam žiūrėjimui) ir spauskite mygtuką
.
3 Paspauskite
RETURN.
(Tęsinys kitame puslapyje)
35 LT
Meniu funkcijų naudojimas
• „Įjungti“: pagal kalendorių automatiškai perjungia vasaros arba žiemos laiką.
• „Išjungti“: laikas rodomas atsižvelgiant į laiko skirtumą, nustatytą „Laiko juosta“.
PIN kodas
Pirmas PIN kodo nustatymas
1 Skaičių mygtukais įveskite naują PIN kodą.
2 Paspauskite
RETURN.
PIN kodo keitimas
1 Skaičių mygtukais įveskite savo PIN kodą.
2 Skaičių mygtukais įveskite naują PIN kodą.
3 Paspauskite
RETURN.
z
• PIN kodas 9999 visada priimamas.
Pakeisti PIN kodą
Parenka pakeisti jūsų PIN kodą.
Tėvų nustatoma
apsauga
Pasirinkite jauniausio žiūrovo amžių (3–18). Jei nenorite registruoti, pasirinkite
„Jokio“.
Šie pasirenkamieji punktai gali keistis pagal šalies nustatymą.
Skaitmeninių
programų
rakinimas
Blokuoja/atblokuoja skaitmenines programas ir tikrina jų būseną.
1 Skaičių mygtukais įveskite esamą PIN kodą arba nustatykite naują.
2 Mygtukais F/f naršykite programas, o paspaudę mygtuką pakeiskite jų
būseną „Užrakinta“ ir „Atrakinta“.
Išorinės įvesties
blokavimas
Užblokuoja išorines įvestis. Norėdami žiūrėti blokuojamą išorinę įvestį, pasirinkite
„Atrakinta“.
Sąranka
USB auto paleistis
Kai USB įrenginys prijungtas ir įjungtas, įjungus televizorių, automatiškai
įjungiamas paskutinių atkurtų fotografijų / muzikos / vaizdo miniatiūrų rodinys.
Miego laikmatis
Nustatomas laikotarpis, po kurio televizorius automatiškai perjungiamas į
parengties režimą.
Kai aktyvinamas „Miego laikmatis“, (Miego laikmatis) indikatorius, esantis
priekiniame televizoriaus skydelyje, nušvinta oranžine spalva.
z
• Jei išjungiate ir vėl įjungiate televizorių, „Miego laikmatis“ nustatoma reikšmė „Išjungti“.
• Kai lieka viena minutė prieš perjungiant televizorių į parengties režimą, ekrane
parodomas įspėjimas.
Auto paleidimas
Pradeda pradinę sąranką kalbai, šaliai / regionui pasirinkti ir visiems
skaitmeniniams ir analoginiams kanalams nustatyti. Paprastai jums nereikės
atlikti šios operacijos, nes kalba, šalis / regionas ir kanalai nustatomi pirmąkart
montuojant televizorių. Tačiau ši funkcija leidžia jums pakartoti procedūrą (pvz.,
iš naujo nustatyti televizorių po persikraustymo).
Kalba
Parenkama kalba, kuria bus rodomas meniu.
Paleisties
logotipas
Pasirinkite „Įjungti“, jei norite, kad įjungiant televizorių būtų rodomas logotipas.
Pasirinkite „Išjungti“, jei norite tai išjungti.
36 LT
„AV“ sąranka
„AV išankstinė parinktis“
Priskiria pavadinimus įrangai, prijungtai prie šoninių ir galinių lizdų. Pasirinkus
įrangą, pavadinimas bus trumpai parodomas ekrane.
1 Mygtukais F/f pasirinkite norimą įvesties šaltinį ir spauskite mygtuką .
2 Mygtukais F/f pasirinkite norimą parinktį ir spauskite mygtuką .
• AV1 (arba HDMI1/HDMI2/Component/AK), KABELIS, SAT, VCR, DVD/BD, NAMŲ
KINAS, ŽAIDIMAI, VAIZDO KAMERA, SKAITMENINĖ KAMERA, AK: naudoja vieną
iš anksto nustatytų žymų prijungtai įrangai pavadinti.
• „Redaguoti“: sukuria norimą žymą.
1 Mygtukais F/f pasirinkite norimą raidę ar skaičių („_“ tarpui) ir
spauskite mygtuką g.
Jei įvedėte neteisingą simbolį
Mygtukais G/g pasirinkite neteisingą simbolį. Mygtukais F/f pasirinkite
teisingą simbolį.
2 Kartokite 1 žingsnyje nurodytą procedūrą, kol baigsite kurti
pavadinimą, tada spauskite mygtuką .
„AV2/Komponentų įvestis“
Perjungiama iš komponentinės įvesties į AV2 įvestį ir atvirkščiai. Jei pasirenkate
„Auto“, televizorius aptinka jungtimi perduodamą signalą ir įjungia
komponentinę arba AV2 įvestį.
~
„Ausinės / garso išvestis“
Nustatoma, ar garsas bus išvedamas į ausines, prijungtas prie televizoriaus, ar į
išorinę garso sistemą. Atjunkite ausines nuo televizoriaus, kai pasirenkate „Garso
išvestis“.
HDMI sąranka
Leidžia televizoriui komunikuoti su įranga, suderinama su „HDMI valdymas“
funkcijomis ir prijungta prie televizoriaus HDMI lizdų. Pastaba: prijungtoje
įrangoje taip pat turi būti atlikti ryšio nustatymai.
„HDMI valdymas“: nustato, ar susieti televizoriaus ir prijungtos įrangos,
suderinamos su „HDMI valdymas“, operacijas.
„Automatinis įrenginių išjungimas.“: kai parinkties reikšmė nustatyta „Įjungti“,
prijungta su „HDMI valdymas“ suderinama įranga išjungiama, kai nuotolinio
valdymo pultu perjungiate televizorių į parengties režimą.
„Automatinis televizoriaus įjungimas“: kai parinkties reikšmė nustatyta
„Įjungti“, televizorius įsijungia, kai įjungiate su „HDMI valdymas“ suderinamą
įrangą.
„HDMI įrangos sąrašas“: rodomas prijungtos su HDMI valdymas suderinamos
įrangos sąrašas.
„Įrenginio valdymo klavišai“: pasirenkamos televizoriaus nuotolinio valdymo
pultelio mygtukų funkcijos, skirtos valdyti prijungtus įrenginius.
• „Nėra“: išjungiama valdymo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
funkcija.
• „Normalus“: veikia pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo mygtukai
(aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę ir pan.).
• „Reguliavimo klavišai“: veikia pagrindinės funkcijos ir kanalų valdymo
mygtukai, pavyzdžiui, PROG +/– arba (0-9) ir pan. Naudinga, kai nuotolinio
valdymo pulteliu valdote imtuvą, priedėlį ar pan.
• „Meniu klavišai“: veikia pagrindinės funkcijos ir mygtukais HOME/OPTIONS
valdomos funkcijos. Naudinga, kai nuotolinio valdymo pulteliu naršote BD
leistuvo ar pan. meniu.
USB sistemos
naujinimas
Naudojant USB atmintinę, atnaujina televizoriaus sistemą.
(Tęsinys kitame puslapyje)
37 LT
Meniu funkcijų naudojimas
• Komponentinės ir AV2 įvesčių abiejų iš karto naudoti negalite.
Gaminio
palaikymas
Rodo televizoriaus informaciją.
Gamykliniai
nustatymai
Atkuria visus gamyklinius nustatymus. Atlikus šią procedūrą, rodomas pradinės
sąrankos ekranas.
„Eco“
Atkurti
Nustato visų „Eco“ nustatymų reikšmes į gamykloje numatytąsias.
Energijos
taupymas
Norėdami sumažinti televizoriaus energijos sąnaudas, pasirinkite energijos
taupymo režimą.
„Standartinis“: numatytieji nustatymai.
„Sumažinti“: sumažina televizoriaus energijos sąnaudas.
„Išjungti vaizdą“: išjungia vaizdą. Kai vaizdas išjungtas, galite klausytis muzikos.
Nenaudojamo TV
įjung. į parengties
rež.
Parenka laiką („1h“, „2h“ arba „4h“), po kurio, jei neatliekate su televizoriumi jokių
veiksmų, jis automatiškai perjungiamas į parengties režimą.
Šviesos jutiklis
Automatiškai optimizuoja vaizdo nustatymus pagal kambario apšvietimą.
~
• Neuždenkite jutiklio, tai gali turėti įtakos jo veikimui. Patikrinkite jutiklio poziciją
(15 puslapis).
AK maitinimo
valdymas
Kai parinkties reikšmė nustatyta „Įjungti“, negavus AK signalo, perjungiamas
parengties režimas. Galimas tik esant AK įvesčiai.
~
• Efektyvus energijos naudojimas sumažina energijos sąnaudas ir taupo pinigus, sumažindamas elektros sąskaitas.
• Kai nenaudojamas
– Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš
maitinimo tinklo.
– Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo,
kad išjungtumėte televizorių visiškai.
– Tačiau kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties
režimu.
38 LT
Papildoma informacija
Priedų montavimas (sieninis
laikiklis)
x Pirkėjams:
Gaminio apsaugai ir saugumui užtikrinti „Sony“ rekomenduoja, kad televizoriaus montavimo
darbus atliktų „Sony“ pardavėjai arba licencijuoti rangovai. Nebandykite montuoti patys.
x „Sony“ pardavėjams ir rangovams:
Montavimo, periodinės techninės priežiūros ir šio gaminio apžiūros metu visą dėmesį skirkite
saugumui.
Televizorių galima sumontuoti naudojant sieninį laikiklį SU-WL500 (parduodamas atskirai).
• Norėdami tinkamai sumontuoti sieninį laikiklį, vadovaukitės su juo pateiktomis
instrukcijomis.
• Žiūrėkite „Televizoriaus atjungimas nuo stovo“ (9 puslapis).
~
• Tvirtindami montavimo kablį paguldykite televizorių ekranu žemyn ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, uždengto storu
ir švelniu audiniu.
Varžtas
(+PSW6 × 16)
Montavimo kablys
Papildoma informacija
Storas ir švelnus
audinys
Kvadratinė anga
Montavimo pastaba
Naudojant sieninius laikiklius SU-WL500, tarp televizoriaus ir sienos bus 6 cm pločio tarpas. Pro šią ertmę
nutieskite kabelius iki televizoriaus.
6 cm
Gaminiui sumontuoti reikia pakankamos patirties; ypač jos reikia nustatant, ar siena pakankamai tvirta,
kad išlaikytų televizoriaus svorį. Šio gaminio tvirtinimą prie sienos būtinai patikėkite „Sony“ pardavėjams
arba licencijuotiems rangovams ir skirkite reikiamą dėmesį saugai montavimo metu. „Sony“ neatsako už
jokią žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo elgesio ar netinkamo montavimo.
39 LT
Televizoriaus montavimo matmenų lentelė
Ekrano centro taškas
Vienetas: cm
Ekrano matmenys
Modelio pavadinimas
Ekrano centro
matmenys
Ilgis kiekvienam montavimo kampui
Kampas (0°)
Kampas (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40BX440
98,0
60,1
12,2
42,7
15,1
33,3
57,0
46,1
KDL-32BX340
79,0
49,7
17,6
43,0
14,8
29,3
47,2
46,3
Paveikslėliai virš lentelės gali truputį skirtis priklausomai nuo montavimo.
ĮSPĖJIMAS
Siena, ant kurios bus montuojamas televizorius, turi išlaikyti mažiausiai keturis kartus didesnį svorį nei
televizoriaus. Šio svorio ieškokite „Techniniai duomenys“ (42 puslapis).
40 LT
Varžtų ir kablių vietų diagrama / lentelė
Modelio pavadinimas
Varžto vieta
Kablio vieta
KDL-40BX440
d, g
b
KDL-32BX340
e, g
c
Varžto vieta
a*
b
c
* Kablio vieta „a“ gali būti
naudojama modeliams.
Papildoma informacija
41 LT
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas)
Televizijos sistema
Priklauso nuo jūsų šalies / regiono pasirinkimo
Analoginė: B/G, D/K, L, I
Skaitmeninė: DVB-T, DVB-C
Spalvų/vaizdo sistema
Analoginė: PAL, PAL60 (tik vaizdo įvestis), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tik vaizdo įvestis)
Skaitmeninė: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanalų aprėptis
Analoginė: 46,25 – 855,25 MHz
Skaitmeninė: VHF/UHF
Garso išvestis
8W + 8W
Įvesties/išvesties lizdai
Antenos
/
75 omų išorinis lizdas VHF/UHF
AV1
COMPONENT IN/
AV2
COMPONENT IN/
AV2
21 kontakto SCART jungtis, įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB įvestį, „S-Video“ įvestį ir televizoriaus garso /
vaizdo išvestį.
COMPONENT IN
Atpažįstami formatai: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 omų, 0,3 V neigiamo sinchronizavimo / PB / CB: 0,7 Vp-p, 75 omų /PR / CR: 0,7 Vp-p, 75 omų
AV2 Vaizdo įvestis (RCA lizdai)
Garso įvestis (RCA lizdai)
Vaizdas: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM
32, 44,1 ir 48 kHz, 16, 20 ir 24 bitų, Dolby Digital
AK (žiūrėkite 44 puslapį)
Analoginis garsas (minilizdas) (tik HDMI 1)
HDMI IN 1, 2
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (dviejų kanalų linijinis PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT, i
Garso išvestis (kairė / dešinė), ausinės (minilizdas)
AK įvestis (15 „D-sub“) (žiūrėkite 44 puslapį)
G: 0,7 Vp-p, 75 omų, nesinchronizuotas žalias / B: 0,7 Vp-p, 75 omų /
R: 0,7 Vp-p, 75 omų, H/V sinchronizacija: TTL lygmeniu
AK garso įvestis (minilizdas)
PC IN
USB jungtis
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
Modelis KDL-
40BX440
32BX340
Maitinimas ir kita
Reikalinga galia
220–240 V kint. sr., 50 Hz
Elektros energijos
sąnaudų klasė
C
Ekrano dydis (matuojant Apytiksliai 101,6 cm/40 colių
įstrižai)
Energijos
sąnaudos
119 W
„Namai“ /
„Standartinis“
režimu
81,0 W
„Parduotuvė“ / 160 W
„Ryškus“
režimu
105 W
Vidutinės metinės
energijos sąnaudos*1
165 kWh
Energijos sąnaudos
parengties režimu*2
0,25 W
Ekrano raiška
1920 taškų (horizontaliai) × 1080 linijų (vertikaliai)
42 LT
Apytiksliai 80,0 cm/32 colių
112 kWh
1366 taškų (horizontaliai) × 768 linijų (vertikaliai)
Modelis KDL-
40BX440
32BX340
Matmenys (su stovu)
(ilgis ×
(be stovo)
aukštis ×
plotis)
(apytiksliai)
98,0 × 63,9 × 22,0 cm
79,0 × 53,4 × 19,3 cm
98,0 × 60,1 × 9,4 cm
79,0 × 49,7 × 9,1 cm
Masė
(su stovu)
(apytiksliai) (be stovo)
13,5 kg
9,2 kg
12,4 kg
8,5 kg
Tiekiami priedai
Ieškokite „1: Priedų patikrinimas“ 4 puslapis.
Papildomi priedai
Žiūrėkite „Priedų montavimas (sieninis laikiklis)“ 39 puslapis.
*1
Elektros energijos metų sąnaudos, pagrįstos sąnaudomis, kai televizorius veikia 4 valandas per dieną 365 dienas. Tikros
energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
*2 Nurodytos energijos sąnaudos parengties režimu pasiekiamos, kai televizorius baigia būtinus vidinius procesus.
Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.
Papildoma informacija
(Tęsinys kitame puslapyje)
43 LT
x AK įvesties signalų lentelė skirta PC IN
ir HDMI IN 1/2
Modeliui KDL-40BX440
Signalai
Horizontalus
(taškai)
Vertikalus
(linijos)
Horizontalus
dažnis (kHz)
Vertikalus
dažnis (Hz)
Standartinis
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA gairės
XGA
1024
768
48,4
60
VESA gairės
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Modeliui KDL-32BX340
Signalai
Horizontalus
(taškai)
Vertikalus
(linijos)
Horizontalus
dažnis (kHz)
Vertikalus
dažnis (Hz)
Standartinis
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA gairės
XGA
1024
768
48,4
60
VESA gairės
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Televizoriaus AK įvestis nesuderinama su „Sync on Green“ arba „Composite Sync“.
• Šio televizoriaus AK įvestis neatpažįsta besikeičiančių signalų.
• Šio televizoriaus AK įvestis atpažįsta signalus, nurodytus pirmiau esančioje lentelėje, 60 Hz vertikaliu dažniu.
44 LT
Trikčių šalinimas
Patikrinkite, ar 1 (parengties režimo)
indikatorius mirksi raudonai.
Jei jis mirksi
Yra aktyvinta savidiagnostikos funkcija.
Išjunkite televizorių paspausdami mygtuką "/1,
esantį šoninėje televizoriaus dalyje, ištraukite
maitinimo laidą ir praneškite pardavėjui arba
„Sony“ techninės priežiūros centrui.
Jei jis nemirksi
1
2
Žiūrėkite toliau pateiktą lentelę.
Jei problema išlieka, televizorių turi taisyti
kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Žiūrint signalą iš
COMPONENT IN/
AV2
lizdų, nėra spalvų arba spalvos netaisyklingos
• Patikrinkite
COMPONENT IN/
AV2 lizdų
sujungimą ir pažiūrėkite, ar kiekvienas kištukas tvirtai
laikosi atitinkamame lizde.
Garsas
Geras vaizdas, bet nėra garso
• Paspauskite mygtuką 2 + arba mygtuką % (išjungti
garsą).
• Patikrinkite, ar parinkties „Garsiakalbiai“ reikšmė yra
„Televizoriaus garsiakalbiai“ (30 puslapis).
• Jei naudojate HDMI įvestį su „Super Audio CD“ arba
„DVD-Audio“, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) gali
neduoti išvesties garso signalų.
Kanalai
z
• Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su
„Sony“ klientų informacijos centru, kurio adresas ir
telefono numeris nurodyti garantiniame talone.
Vaizdas
Nėra vaizdo arba meniu informacijos iš įrangos,
prijungtos prie SCART jungties
• Paspaudę mygtuką
, pasirodžiusiame prijungtos
įrangos sąraše pasirinkite norimą įvestį.
• Patikrinkite pasirinktos įrangos sujungimą su
televizoriumi.
Vaizdas dvejinasi arba yra neryškus
• Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
• Patikrinkite antenos vietą ir kryptį.
Ekrane matomas tik „sniegas“ ir triukšmas
• Patikrinkite, ar antena nesulūžusi arba nesulinkusi.
• Patikrinkite, ar nesibaigė antenos eksploatavimo laikas
(nuo trejų iki penkerių metų normaliomis sąlygomis,
nuo vienų iki dvejų metų jūros pakrantėje).
Vaizdo ir garso triukšmai žiūrint televizijos kanalą
• Suderinkite „Tikslus auto suderinimas“ (tikslus
automatinis suderinimas), kad vaizdas būtų geriau
priimamas (33 puslapis).
Ekrane atsirado keletas mažų juodų ir (arba) šviesių
taškų
• Ekranas sudarytas iš vaizdo taškų. Maži juodi taškeliai ir
(arba) šviesūs taškai ekrane nereiškia gedimo.
Nespalvotos programos
• Pasirinkite „Atkurti“ (28 puslapis).
Kai kurie kanalai yra tušti
• Tik koduoti / prenumeruojami kanalai. Užsisakykite
mokamas televizijos paslaugas.
• Kanalas naudojamas tik duomenims perduoti (ne
vaizdui ar garsui).
• Perdavimo detalių teiraukitės transliuotojo.
Nerodomi skaitmeniniai kanalai
• Susisiekite su vietos montuotoju ir išsiaiškinkite, ar
jūsų vietovėje galimos skaitmeninės transliacijos.
• Naudokite aukštesnę anteną.
Pagrindinis
Televizorius automatiškai išsijungia (įsijungia
televizorius parengties režimas)
• Patikrinkite, ar neįjungtas „Miego laikmatis“
(36 puslapis) arba „Nenaudojamo TV įjung. į
parengties rež.“ (38 puslapis).
• Jei televizorius 15 minučių negauna signalo ir su juo
neatliekami jokie veiksmai, jis automatiškai
persijungia į parengties režimą.
Iškraipytas vaizdas ir (arba) garsas
• Televizorių laikykite toliau nuo elektrinių triukšmo
šaltinių, pavyzdžiui, automobilių, motociklų, plaukų
džiovintuvų ar optinės įrangos.
• Montuodami papildomą įrangą, palikite šiek tiek
vietos tarp papildomos įrangos ir televizoriaus.
• Patikrinkite antenos/kabelio jungtį.
• Laikykite antenos/kabelinės televizijos kabelį atskirai
nuo kitų kabelių.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
• Pakeiskite baterijas.
HDMI įranga neatsiranda „HDMI įrangos sąrašas“
• Patikrinkite, ar jūsų įranga suderinama su parinktimi
„HDMI valdymas“.
(Tęsinys kitame puslapyje)
45 LT
Papildoma informacija
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso
• Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
• Prijunkite televizorių prie maitinimo tinklo ir
paspauskite mygtuką "/1, esantį šoninėje
televizoriaus dalyje.
• Jei 1 (parengties režimo) indikatorius pradeda šviesti
raudonai, spauskite mygtuką "/1.
Nepavyksta pasirinkti norimo kanalo
• Perjunkite skaitmeninį arba analoginį režimą ir
pasirinkite norimą skaitmeninį / analoginį kanalą.
Jei ekrane rodoma „Parduotuvės režimas: Įjungta“
• Jūsų televizorius nustatytas „Parduotuvė“ režimu.
Atlikdami procedūrą „Auto paleidimas“ turite iš naujo
nustatyti parinkties „Vieta“ reikšmę „Namai“
(7 puslapis).
Naudojantis funkcija „Skaitmeninis automatinis
suderinimas“ nepavyko rasti nei vienos kabelinės
televizijos paslaugos (programos).
• Patikrinkite kabelio jungtį arba paieškos nuostatas.
• Pamėginkite iš naujo paleisti funkciją „Skaitmeninis
automatinis suderinimas“ vietoje „Kabelis“ pasirinkę
„Antena“.
46 LT
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
4-415-064-32(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising