Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Belaidė asmeninė 3D peržiūros priemonė Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

1
Prijunkite atkūrimo įrangą ir TV prie procesoriaus
įrenginio.
Galite žiūrėti vaizdo įrašą per TV naudodamiesi atkūrimo
įranga, prijungę televizorių prie procesoriaus įrenginio
didelės spartos HDMI kabeliu.
Tokiu atveju parinktis „HDMI pass-through“,
esanti „General Setup“, turi būti nustatyta į „On“.
Procesoriaus įrenginys (užpakalinė pusė)
HDMI IN
Pastaba
Ant galvos tvirtinamas ekranas
Pasirengimo darbui vadovas
HDMI OUT
(TV)
HDMI kabelis (pridedamas)
 HDMI perėjimo funkcija
neleidžia vienu metu atkurti
vaizdo įrašo ant galvos
tvirtinamame įrenginyje ir TV.
HDMI kabelis
(parduodamas
atskirai)
„Blu-ray Disc™“ leistuvas
Žaidimų kompiuteris
2
TV
Prijunkite ausines.
Įkiškite ausinių mažąjį kištuką
į ausinių lizdą.
3
Prijunkite didįjį kintamosios srovės adapterį
ir kintamosios srovės maitinimo laidą prie
procesoriaus įrenginio.
Procesoriaus įrenginys
(užpakalinė pusė)
Kintamosios srovės
Į sieninį
Kintamosios srovės adapteris maitinimo laidas (maitinimo elektros lizdą
(didysis) (pridedamas)
tinklo laidas) (pridedamas)
Prieš naudodami taip pat peržiūrėkite „Nurodymų vadovo“ skyrius
„Su sveikata susijusios atsargumo priemonės“ ir „Atsargumo priemonės“.
HMZ-T3W
4 Įjunkite sistemą.
Atspausdinta naudojant rašalą augalinio aliejaus
pagrindu, kurio sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių.
1. Įjunkite procesoriaus
įrenginį.
© Sony Corporation, 2013 m.
4-471-975-11(1) (LT)
2. Įjunkite ant galvos
tvirtinamą įrenginį.
1
Prijungimas
Paruoškite toliau nurodytus pakuotėje pridėtus elementus.
5
Įjunkite atkūrimo įrangą.
6 Pasirinkite įvestį.
Ant galvos tvirtinamas įrenginys
ir maitinimo elemento įrenginys (1)
Procesoriaus
įrenginys (1)
Ausinės (1)
HDMI kabelis (1)
„Micro USB“ kabelis (1)
Kintamosios srovės
adapteris (mažasis)
(AC-UD10) (1)
Kintamosios srovės
adapteris (didysis)
(AC-L200D) (1)
Kintamosios srovės
maitinimo laidas
(maitinimo tinklo laidas) (2)
Prieš naudodami, įkraukite maitinimo elementą.
Krauti pradedama, kai mažasis kintamosios srovės adapteris ir kintamosios
srovės maitinimo laidas prijungiami prie maitinimo elemento įrenginio.
Kraunant indikatorius  (maitinimas) dega oranžine spalva, o baigus
krauti užgęsta.
„Micro USB“ kabelis
(pridedamas)
Kintamosios srovės
Kintamosios srovės
adapteris (mažasis) maitinimo laidas (maitinimo
(pridedamas)
tinklo laidas) (pridedamas)
Į sieninį elektros lizdą
Patarimai
Maitinimo
elemento
įrenginys
Ant galvos
tvirtinamas
įrenginys
Paspauskite procesoriaus įrenginio
mygtuką INPUT, kad pasirinktumėte
šaltinio įrangos įvestį. Įsižiebs
oranžinės spalvos pasirinktos
įvesties indikatorius HDMI INPUT.
7
Tinkama kryptimi įdėkite maitinimo elemento
įrenginį ir įsitikinkite, kad įsižiebė mėlynos
spalvos indikatorius WIRELESS.
Pastabos
 Atsižvelgiant į tai, kuria kryptimi
įdėtas maitinimo elemento
įrenginys, radijo bangos gali
būti priimamos netinkamai.
Maitinimo elemento įrenginį
dėkite taip, kad SONY logotipas
būtų nukreiptas į viršų.
 Naudokitės vietose, kur
tarp procesoriaus įrenginio
ir maitinimo elemento
įrenginio nėra kliūčių.
Veikimo atstumas:
apie 5 m
 Kraudami, kai kintamosios srovės maitinimo
laidas prijungtas prie maitinimo šaltinio, galite
naudotis sistema.
 Visiškai įkrauti maitinimo elementą, kai
sistema išjungta, prireiks maždaug 5 valandų.
Tęsinys
2 Reguliavimas ir dėvėjimas
2 Reguliavimas ir dėvėjimas
3 Nustatymas ir peržiūra
Kaip pritvirtinti patogiai
Norėdami atlikti
veiksmus, vadovaukitės
ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
1 Pasirinkite ekrano kalbą
(tik pirmą kartą).
Paspauskite mygtuką /
norėdami pasirinkti kalbą,
tada paspauskite mygtuką
MENU arba .
Maitinimo
elemento
įrenginys
2 Sureguliuokite objektyvo
aprėptį.
Ekranas




Ekranas
Akis
Įrenginys turi remtis į kaktą ir du taškus užpakalinėje galvos dalyje.
Nedėkite ant nosies.
Sureguliuokite įrenginį taip, kad ekranai būtų prieš jūsų akis.
Stabiliai pastatykite maitinimo elemento įrenginį.
Patarimai
 Jei sureguliavę objektyvo aprėptį negalite aiškiai matyti ekrano,
pradėkite iš naujo nuo veiksmo „2 Reguliavimas ir dėvėjimas“.
 Jei reguliuoti sunku, pamėginkite prieš reguliuodami abu
reguliatorius pastumti į vidurį.
Jei įprastai nešiojate akinius ar kontaktinius lęšius, būkite su jais ir naudodami
įrenginį (išskyrus skaitymui skirtus akinius). Atminkite, kad dėvint dvižidinius
akinius žiūrėjimo kokybė gali būti prastesnė nei optimali.
Visos trys žymės
„ “ ir horizontalioji
linija susikerta.
1 Pakelkite viršutinę galvos
juostą ir kaktos atramą.
Kaktos atramos padėtį galima reguliuoti.
Standartinė padėtis – žemiausioji.
Atlaisvinti
Priveržti
2 Ištraukite viršutinės
ir apatinės galvos juostų
dirželius.
Laikykite nuspaudę kiekvieno reguliatoriaus
viršutinėje dalyje esantį mygtuką ir traukite
dirželį į dešinę.
3 Užsidėkite ant galvos
tvirtinamą įrenginį ant
galvos.
Apatinę galvos juostą nuleiskite link galvos
apačios.
Stumkite kiekvieną objektyvo aprėpties
reguliatorių, kol aiškiai matysite abu ekranus.
Baigę reguliuoti, paspauskite mygtuką MENU
arba .
3 Patikrinkite ekrano
lygiavimą.
Patikrinkite, ar visos trys žymės „ “
ir horizontalioji linija susikerta, tada
paspauskite mygtuką MENU arba .
Žymės „ “ ir horizontalioji linija gali susikirsti
nebūtinai ekrano centre.
Pastaba
Viena ar daugiau
žymių „ “ ir
horizontalioji
linija nesusikerta.
 Žymės „ “ ir horizontalioji linija nesusikirs, jei ant galvos
tvirtinamas įrenginys bus pakeltas. Iš naujo sureguliuokite
galvos juostas ir patikrinkite padėtį atlikdami veiksmus
„2 Reguliavimas ir dėvėjimas“ ir „ Sureguliuokite
objektyvo aprėptį.“
Jei bent viena iš žymių „ “ nesusikerta su horizontalia linija,
žr. skyrių „Ekranų lygiavimo patikrinimas“, kurį rasite
„Nuorodų vadove“.
4 Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis
instrukcijomis.
Informaciją, kaip valdyti, žr. ekrane.
4 Nesmarkiai užveržkite
galvos juostas ir
sureguliuokite ant galvos
tvirtinamo įrenginio padėtį.
Įstumkite dirželį į viršutinių ir apatinių
galvos juostų reguliatorių, kad
užfiksuotumėte ant galvos tvirtinamą
įrenginį.
Atidžiai sureguliuokite į kairę, į dešinę,
aukštyn ir žemyn norėdami rasti geriausią
ekrano centro matymo padėtį.
5 Tvirtai užveržkite galvos
juostas.
6 Užsidėkite ausines.
Jei dėvite akinius arba reikia atlikti tolesnį reguliavimą
Žr. „Nurodymų vadovo“ skyrių „Ant galvos tvirtinamo įrenginio tvirtinimas“.
5 Pradėkite naudoti atkūrimo
įrangą.
Ant galvos tvirtinamo įrenginio ekrane
pasirodys vaizdas.
Patarimai
 Sureguliuokite garsumą ant galvos tvirtinamo įrenginio
mygtuku VOL +/–.
 Pravartu šalia turėti atkūrimo įrangos nuotolinio valdymo
įrenginį.
 Iš šios sistemos galima valdyti kai kurias atkūrimo įrangos
funkcijas. Išsamią informaciją rasite „Nurodymų vadovo“
skyriaus „Bendroji sąranka“ dalyje „HDMI valdymas“.
Nepakankamo garso, vaizdo ar 3D vaizdo atkūrimo
problemos sprendimas
1. Įjunkite procesoriaus įrenginį ir ant galvos tvirtinamą įrenginį.
2. Išjunkite, tada vėl įjunkite atkūrimo įrangą.
Jei atkūrimo įranga yra „PlayStation®3“, išjunkite ją, tada bent
5 sekundes palaikykite nuspaudę „PlayStation®3“ maitinimo
mygtuką (kol išgirsite dar vieną pyptelėjimą), kad paleistumėte
ją iš naujo.
„PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotasis prekės ženklas.
Download PDF