Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Asmeninė 3D peržiūros priemonė Sparčiosios sąrankos ir darbo pradžios vadovas

Nepakankamo garso, vaizdo ar
3D vaizdo atkūrimo naudojant
„PlayStation®3“ (PS3™) problemos
sprendimas
Prie galvos montuojamas ekranas
Problemų dėl garso ir vaizdo gali kilti, jei PS3™ išvestis buvo pakeista
vienu iš toliau pateiktų būdų.
 Išvestis į sistemą pakeista naudojant sistemos HDMI perėjimo
funkciją.
 Išvestis į sistemą pakeista tiesiogiai sujungiant PS3™ ir sistemą,
prieš tai PS3™ naudojus su TV.
Tokiu atveju, išjunkite PS3™ neišjungę sistemos, tada palaikykite
nuspaudę PS3™ maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes
(kol išgirsite kitą pyptelėjimą), kad paleistumėte jį iš naujo.
Pasirengimo darbui
vadovas
„PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotasis prekės
ženklas. „PS3“ taip pat yra šios kompanijos prekės ženklas.
Pakuotės turinys
Prie galvos
montuojamas
įrenginys
Procesorius
Ausinės
HDMI kabelis
Kintamosios
srovės maitinimo
laidas (maitinimo
tinklo laidas)
Priedai
Dokumentai
Prieš naudodami taip pat peržiūrėkite „Nurodymų vadovo“ skyrius „Su sveikata
susijusios atsargumo priemonės“ ir „Atsargumo priemonės“.
© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (LT)
HMZ-T2
1
Prijungimas
Prijunkite atkūrimo įrangą prie TV.
Prijunkite pridėtas ausines.
Dešinįjį laidą įspauskite į griovelį.
(Įkiškite laidą po fiksatoriais keliose
vietose, kad laidas nejudėtų.)
„Blu-ray DiscTM“ leistuvas
TV
Žaidimų kompiuteris
HDMI
OUT
Atkūrimo įranga
HDMI
IN
HDMI kabelis (pridedamas)
Jeigu jūsų atkūrimo įrangoje yra tik vienas HDMI OUT
lizdas, vis tiek galite žiūrėti vaizdo įrašą televizoriuje
naudodamiesi atkūrimo įranga, prijungę televizorių
prie procesoriaus didelės spartos HDMI kabeliu.
Tokiu atveju parinktis „HDMI pass-through“, esanti
„General Setup“, turi būti nustatyta į „On“.
Procesoriaus įrenginys
(galinė pusė)
Pastaba
 HDMI praleidimo funkcija neleidžia vienu metu
atkurti vaizdo įrašo prie galvos montuojamame
įrenginyje ir televizoriuje.
Prakiškite kairįjį
laidą iš kitos
fiksatoriaus pusės.
Prakiškite dešinįjį laidą iš
kitos fiksatoriaus pusės.
Tvirtai įkiškite ausinių
mažąjį erdvinio garso
kištuką į ausinių lizdą.
Patarimas
 Jei pageidaujate, galite verčiau
prijungti savo erdvinio garso
ausines su mažuoju kištuku.
Kintamosios srovės
maitinimo laidu (maitinimo
tinklo laidas) prijunkite
įrenginį prie tinklo.
Kintamosios srovės
maitinimo laidas
(maitinimo tinklo
laidas) (pridedamas)
Įjunkite sistemą ().
Procesoriaus maitinimo indikatorius dabar
dega žaliai.
Prijunkite prie galvos
montuojamą įrenginį.
Procesoriaus
įrenginys (priekis)
Įjunkite atkūrimo įrangą ().
Prie galvos
montuojamas
įrenginys
Tęsinys
2 Dėvėjimas
Į sieninį
elektros
lizdą
2 Dėvėjimas
Prisitaisę įrenginį matysite vien tik ekraną. Prieš užsidėdami peržiūrėkite 2–4 veiksmus
(Dėvėjimas, Konfigūravimas ir Mėgaukitės), kad žinotumėte procedūros veiksmų seką.
Pareguliuokite įtaiso padėtį ant galvos.
Kaip pritvirtinti patogiai
Atidžiai pareguliuokite į kairę, į dešinę, aukštyn ir žemyn
norėdami nustatyti geriausią padėtį, kad būtų matomas
ekrano vidurys.
 Atremkite įrenginį į kaktą ir į du
taškus užpakalinėje galvos dalyje.
 Neatremkite į nosį.
 Sureguliuokite įrenginį taip, kad
ekranai būtų prieš jūsų akis.
Akis
Pastabos
 Jei įrenginys nustato, kad kaktos atrama  žiūrint nesiremia į kaktą,
ekranai taps neaktyvūs. Įsitikinkite, kad kaktos atrama patikimai
remiasi į kaktą.
 Jei kaktos atrama  yra per toli (kaktos link), gali būti sunku
matyti ekranus. Tokiu atveju laikydami užrakto svirtį  pastumtą
į kairę, pakelkite kaktos atramą ir pastumkite pirmyn.
Patikimai priveržkite galvos juostą.
Ekranas
Patarimas
Jei įprastai nešiojate akinius ar kontaktinius lęšius, dėvėkite juos naudodami įrenginį (išskyrus skaitymui skirtus
akinius). Atminkite, kad žiūrint dėvint dvižidinius akinius kokybė gali būti mažesnė nei optimali.
 Galvos juostos viršutinio ir apatinio dirželio ilgį galima reguliuoti.
Išsamios informacijos žr. „Nurodymų vadove“.
Užsidėkite ausines.
Raide R pažymėta ausinė turi būti dešinėje ausyje,
o pažymėta raide L – kairėje.
Ištraukite galvos juostą.
Vienoje pusėje, po to kitoje laikykite nuspaudę juostos
atlaisvinimo mygtuką ir ištraukite galvos juostą.
Užsidėkite prie galvos montuojamą
įrenginį ant galvos.
Prie galvos montuojamo įrenginio
nuėmimas
 Prieš nuimdami prie galvos montuojamą įrenginį,
išsiimkite ausines.
 Laikykite nuspaudę atleidimo mygtukus abiejose juostos
pusėse ir keldami įrenginį traukite jį į priekį.
Apatinį galvos juostos dirželį nuleiskite sprando link.
3 Konfigūravimas
Norėdami ką nors atlikti
vadovaukitės ekrane
rodomomis instrukcijomis.
Pasirinkite ekrano kalbą
(tik pirmą kartą).
Paspauskite mygtuką / norėdami
pasirinkti kalbą ir paspauskite mygtuką
MENU arba .
4 Mėgaukitės
Valdykite atkūrimą iš suderinamų atkūrimo
šaltinių.
Atkūrimo iš įrenginio valdymas
Greitai atsukti
Leisti
Laikykite nuspaudę
mygtuką, kad pereitumėte
į ankstesnį skyrių.
Pareguliuokite objektyvo aprėptį.
Stumkite kiekvieną
objektyvo aprėpties
reguliatorių, kol galėsite
aiškiai matyti abu ekranus.
Pareguliavę paspauskite mygtuką MENU arba
mygtuką .
Įjungti
maitinimą /
pristabdyti
Laikykite nuspaudę
mygtuką, kad
perjungtumėte veikti
budėjimo režimu.
Patarimai
Greitai sukti
pirmyn
 Jei pareguliavę objektyvo aprėptį negalite aiškiai matyti
ekrano, pradėkite nuo 2 veiksmo – Dėvėjimas.
 Jei reguliuoti sunku, pamėginkite prieš reguliuodami abu
reguliatorius pastumti į vidurį.
Laikykite nuspaudę
mygtuką, kad
pereitumėte į kitą skyrių.
Patikrinkite ekrano lygiavimą.
Visos trys „I“ žymės ir horizontali
linija susikerta.
Patikrinkite, ar visos trys žymės „I“ ir horizontali linija
susikerta, tada paspauskite mygtuką MENU arba .
Žymės „I“ ir horizontali linija gali susikirsti nebūtinai
ekrano viduryje.
Pertrauka
Garsumas
 Sistemos negalima naudoti išplėstiniam atkūrimo
įrangos valdymui, pvz., meniu operacijoms.
 Šiuos mygtukus galima naudoti, tik kai parinktis
„Control for HDMI“, esanti „General Setup“,
nustatyta į „On“ (numatytasis parametras).
 Kai kurios atkūrimo įrangos negalima valdyti
naudojant prie galvos montuojamo įrenginio
mygtukus.
Pastaba
Su horizontalia linija nesusikerta
daugiau nei viena „I“ žymė.
 Jei nesusikerta nė viena iš žymų „I“ ir horizontali linija,
nustokite naudoti sistemą. Išsamios informacijos
žr. „Nurodymų vadove“.
Vykdykite rodomas instrukcijas.
Perskaitę informaciją paspauskite mygtuką MENU
arba .
Pastabos
Išsamios informacijos, kaip konfigūruoti meniu nustatymus ir pritvirtinti
priedus, žr. „Nurodymų vadove“.
Pastaba
 Norėdami išspręsti garso, vaizdo arba 3D atkūrimo problemą, kai sistema prijungta prie „PlayStation®3“
(PS3™), trikčių šalinimo instrukcijas žr. šalia viršelio dešinėje pusėje esančiame puslapyje.
Download PDF

advertising