Sony | HVL-F60RM | Sony HVL-F60RM Високоскоростна светкавица Инструкции за експлоатация

4-735-282-12(1)
Светкавица
Инструкции за
експлоатация
„Помощно ръководство“
(ръководство в мрежата)
Направете справка с "Помощно
ръководство" за по-подробни инструкции
за всички функции на светкавицата.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1730/h_zz/
Помощното ръководство може да не е налично
на всички езици. Всички налични ръководства
можете да намерите на:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/
camera-camcorder-accessories-flashes-and-lights/
hvl-f60rm#manuals
HVL-F60RM
BG
Български
Прегледайте
Помощно
ръководство!
Онлайн ръководството "Помощно ръководство", което можете да
прочетете на компютъра или смартфона си. Направете справка с
него за подробности относно елементите от менюто, разширена
употреба и най-новата информация за фотоапарата.
Сканирайте
тук
http://rd1.sony.net/help/ilc/1730/h_zz/
HVL-F60RM Помощно ръководство Преди използване на тази светкавица
Актуализирайте софтуера на фотоапарата си до
най-новата версия преди употреба.
Направете справка със специално предназначения сайт за
поддръжка за информация относно съвместимостта
на фотоапарата.
http://www.sony.net/flash/f60rm/
BG
2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или
токов удар,
1) не излагайте устройството на дъжд
или влага.
2) не поставяйте предмети, пълни с
течности, като например вази, върху
апарата.
IEEE802.15.4
2400 MHz
< 3 mW e.i.r.p.
Не докосвайте осветителното тяло
по време на работа. То може да
се нагорещи, когато се задейства
светкавицата.
Това оборудване съответства на
ограниченията за излагане на FCC/IC
радиация, указани за неконтролирана
среда, и отговаря на насоките за
излагане на FCC радиочестота (RF)
RSS-102 от правилата за излагане на
IC радиочестота (RF). Това оборудване
има много ниски нива на RF енергия,
за които се счита, че отговарят на
условията без тестване за специфичен
коефициент на абсорбция (SAR).
За клиенти в САЩ
За въпрос, свързан с Вашия продукт,
или за най-близкия до Вас сервизен
център на Sony
се обадете на 1-800-222-SONY (7669).
Устройството е в съответствие с част
15 от правилата на FCC. Работата
зависи от следните две условия:
(1) Това устройство не може да
причинява смущения; и (2) това
устройство трябва да приема всички
смущения, включително такива,
които биха могли да причинят
нежелана работа.
BG
Това оборудване не трябва да се
намира в близост до друга антена
или предавател или да се използва
съвместно с такива.
За клиенти в Канада
Това устройство отговаря на
освободените от лиценз RSS на
Industry Canada.
Работата зависи от следните две условия:
(1) Това устройство не може да
причинява смущения; и
(2) Това устройство трябва да приема
всички смущения, включително
такива, които биха могли да
причинят нежелана работа на
устройството.
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
За клиенти в Сингапур
Декларация за съответствие
Търговско име:SONY
Модел:HVL-F60RM
Отговорна страна:
Sony Electronics Inc.
Адрес:
16535 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Телефонен номер:
858-942-2230
За клиенти в Малайзия
BG
3
Съдържание
Прегледайте Помощно ръководство!.................................. 2
Преди употреба....................................................................... 6
Преди снимане
Разопаковане.......................................................................... 7
Търсене на части и органи за управление.......................... 7
Основни операции.................................................................. 9
Използване на колелото за управление.................... 9
Използване на екрана Quick Navi...............................10
Използване на екрана MENU.......................................12
Подготовка..............................................................................14
Поставяне на батериите..............................................14
Поставяне/отстраняване на светкавицата на/от
фотоапарата..............................................................15
Включване на захранването към светкавицата........16
Сдвояване с командно/приемно устройство с
безжична радиовръзка (за фотография със
светкавица с безжична радиовръзка)...................18
Фотографиране
Фотографиране......................................................................21
Фотография със светкавица TTL.................................21
Фотография с безжична светкавица (с безжична
радиокомуникация)................................................ 23
BG
4
Екранни индикатори
Списък с икони на екрана.................................................... 26
Режим на светкавица TTL........................................... 26
Режим на светкавица MANUAL.................................. 26
Режим на светкавица MULTI....................................... 26
Режим на безжично командно устройство
(радиоуправление)..................................................27 BG
Режим на безжичен приемник
(радиоуправление)..................................................27
Режим на безжичен пулт за управление
(оптични безжични комуникации).........................27
Режим на безжично дистанционно управление
(оптични безжични комуникации).........................27
Техническа и друга информация
Спецификации....................................................................... 28
Водещо число.............................................................. 28
Честота/брой на светкавица...................................... 29
Други спецификации.................................................. 30
BG
5
Преди употреба
В допълнение към този документ,
моля, прочетете "Бележки относно
употреба" в помощното ръководство
(страница 2).
Бележки относно тази светкавица
Тази светкавица може да бъде
използвана заедно с цифрови
фотоапарати Sony със сменяем
обектив, цифрови HD видеокамери
Sony със сменяем обектив и
цифрови фотоапарати Sony, които
са оборудвани с конвенционално
мултиинтерфейсно гнездо.
••За подробности относно съвместимите
модели фотоапарати за тази
светкавица посетете уебсайта на Sony
за Вашия регион или се консултирайте
със съответния търговец на Sony или с
местния упълномощен сервиз на Sony.
••Вижте инструкциите за експлоатация
на това устройство и тези на
камерата (фотоапарата) си.
Бележки относно работа с тази
светкавица
••С тази светкавица не използвайте
никакви налични в търговската
мрежа светкавици с:
––над 250 V
––обърнат поляритет
••Пазете лампата на светкавицата
чиста. Замърсената повърхност
на лампата на светкавицата може
да причини загряване, което ще
доведе до дим или изгаряне.
За да почистите лампата на
светкавицата, избършете я с мека
кърпа и т.н.
BG
6
••Тази светкавица е проектирана с
идея за защита срещу навлизане,
но не и с намерението да
предпазва напълно срещу
навлизане на прах и вода. Не
използвайте устройството при
дъждовно време.
Бележки относно непрекъснатото
използване на светкавицата
Светкавицата продължава да действа
при непрекъсната фотография, при
фотография с няколко светкавици и
предварителна пулсираща светкавица.
Непрекъснатото действие на
светкавиците, както и отраженията
от непрекъснатите светкавици от
стените, могат да предизвикат някои
симптоми, като например припадъци,
ако човек с фоточувствителност
погледне към светкавиците.
В подобен случай незабавно спрете
използването на светкавицата.
Преди снимане
Разопаковане
Ако откриете, че нещо липсва, моля,
свържете се с търговеца си.
Числото в скобите показва
количеството.
•• Светкавица (1)
•• Защитна капачка за коректора (1)
Търсене на части
и органи за
управление
BG
Числото в скобите обозначава
номера на страницата, където
можете да намерите описанието.

•• Министойка (за съхранение в
чантата) (1)
•• Чанта (1)
•• Адаптер за отражение (1)
•• Цветен филтър (кехлибарен) (1)
•• Цветен филтър (зелен) (1)
•• Калъф за носене (1)




•• комплект отпечатана
документация
 Вграден широк панел
 Лампа на светкавица
 LED светлинно устройство/
осветление за AF
 Приемник за сигнал за безжично
управление (за оптични
безжични комуникации)
 Мултиинтерфейсно краче (15)
 DC IN извод*
 Извод за синхронизиране
* Свържете адаптера за външна
батерия (не е приложен) към
това гнездо.
 Извод за Multi/Micro USB
 Рефлекторен лист
BG
7
•• За да дезактивирате подсветката
на LCD, натиснете бутона MENU и
изберете [BACKLIGHT], след което
[OFF].
















 Индикатор за отражение
(горен/долен ъгъл)
 Лампа LINK (24)
 LCD панел
 Конзола за управление
 Лостче за заключване (15)
 Бутон за освобождаване (15)
 Капаче на отделението за
батерии (14)
Министойка
* Гнездо за монтиране на статив
Относно подсветката на LCD
Подсветката на LCD се включва и
остава да свети за около 8 секунди
при всяко натискане на един от
бутоните или при използване
на колелото за управление на
светкавицата.
•• Докато подсветката на LCD свети,
Вие можете да натиснете един
от бутоните или да използвате
колелото за управление на
устройството, за да свети по-дълго.
BG
8
 Бутон LEVEL -/+
Като използвате един от двата
бутона, Вие можете бързо да
коригирате компенсацията на
светкавицата и нивото й на
мощност.
 Бутон TEST
 Колело за управление (9)
 Централен бутон
 Бутони за посока
 Превключвател за
захранване (16)
Изберете "LOCK", за да
дезактивирате колелото
за управление и бутоните
на светкавицата, за
да предотвратите
непреднамерени операции.
 Бутон MENU (12)
 Бутон Fn (10)
Основни операции
Използване на колелото за управление
Операции Функции
Като завъртите колелото за
управление или чрез натискане
на бутоните за посока, Вие можете
да преместите фокуса или да
промените стойността на елемента
на настройката на екрана на Quick
Navi или на екрана на MENU.
Изберете желания елемент за
настройка и натиснете централния
бутон, за да активирате опцията за
настройка.
Към бутоните за посока са назначени
следните функции при доставка.
За подробности относно отделните
функции вижте помощното
ръководство (страница 2).
Описания
Нагоре
ZOOM
Променя
покритието на
светкавицата
(мащабиране).
Надолу
MODE
Променя
режима на
светкавицата.
Ляво
–
Дясно
WL
MODE
BG
Няма назначена
функция към
този бутон
при доставка.
Можете да
назначите към
бутона функция
по Ваш избор.
Променя
безжичния
режим.
Можете да назначите функция
по Ваш избор към колелото за
управление, отделния бутон за
посока и централния бутон.
За подробности за назначаване
на функции вижте помощното
ръководство (страница 2).
BG
9
Използване на екрана Quick Navi
Можете да натиснете бутона Fn
на светкавицата, за да промените
настройките за фотография,
като например избрания режим
на светкавица, в съответствие с
указанията на екрана.
Изберете желания елемент за
настройка и завъртете колелото за
управление, за да смените опцията
за настройка.
2 Изберете елемента за
настройка по Ваш избор с
бутоните за посока.
•• При натискане на централния
бутон след операцията по-горе
се извежда специфичен екран
за настройка на избрания
елемент.
1 Натиснете бутона Fn ().

3 Завъртете колелото за
управление, за да промените
опцията за настройка.
4Натиснете бутона Fn.
BG
10
Елементи за
настройка
Описания
Опции за настройка
Настройка за режим на
светкавица
TTL(*)/MANUAL/MULTI/изкл.
светкавица/GROUP
Настройка за безжичен
режим
WL OFF(*)/CMD/RCWLV
(радиоуправление)
WL OFF(*)/CTRL/RMT
(оптично управление)
Настройка за
високоскоростна
синхронизация
ON(*)/OFF
Настройка за покритие на
светкавицата (мащабиране)
AUTO(*)/20-200
Извикване на
предварително
регистрирани настройки
OFF(*)/MR1/MR2
BG
Настройка за компенсиране
–3,0 – +3,0
на светкавицата
Настройка за ниво на
мощност на светкавицата
1/1 – 1/256, OFF, CMD LINK
Настройка за честота на
светкавицата за режим на
светкавица MULTI
1 – 100
Настройка за брой
светкавици за режим на
светкавица MULTI
2 – 100, --
Настройка на CMD светкавица
(радиоуправление)
ON(*)/OFF
Настройка на светкавица
CTRL (оптично управление)
Настройка на съотношение
на осветлението
ON/OFF(*)
Настройка за съотношение
на ниво на мощност на
светкавица
OFF/1(*) – 16
Настройка за отдалечен
приемник
ON/OFF(*)
Настройка за безжична
група
OFF/A(*)/B/C/D/E
(радиоуправление)
RMT(*)/RMT2 (оптично
управление)
* Фабрична настройка по подразбиране
Елементите и опциите, които са налични за настройка, варират в зависимост от
режима на светкавицата.
BG
11
Използване на екрана MENU
Можете да натиснете бутона MENU
на светкавицата, за да промените
настройките в екрана MENU.
Преместете фокуса до елемента за
настройка по Ваш избор с бутоните
за посока, след което натиснете
централния бутон, за да изберете
елемент.
1 Натиснете бутона MENU ().

2 Преместете фокуса до
елемента за настройка по
Ваш избор с бутоните за
посока, след което натиснете
централния бутон.
BG
12
3 Сменете опцията за
настройка с бутоните
за посока и натиснете
централния бутон.
Групи
Елементи за
настройка
FLASH DISTRIBUT.
LIGHT MODE
MEMORY
AF LED LEVEL
CHARGE SET
TEST
Описания
Настройка за разпределение на
светкавица
Настройка за ВКЛ./ИЗКЛ. на LED
светлина
Регистрация на желаните режими
и настройки
Настройка за ниво на осветление за AF
Настройка за зареждане на
светкавицата, когато е свързан
адаптер за външна батерия
Настройка за тест на светкавицата
TTL LEVEL MEMORY Настройка за памет на ниво на TTL
Стъпка на настройка на ниво на
LEVEL STEP
мощност на светкавица
CUSTOM KEY
Персонални настройки на клавишите
/
SELECT
RECEIVER SET
CH SET
CH SET
REMOTE RELEASE
WITH RELEASE
PAIRING
PAIRED DEVICE
WL READY LAMP
BACKLIGHT
BEEP
m/ft
POWER SAVE
WL POWER SAVE
VERSION
RESET
INITIALIZE
Настройка за тип безжично управление
Настройки на приемника
Настройка на канал (радиоуправление)
Настройка на канал (оптично
управление)
Настройка за режим на отдалечено
освобождаване
Настройка за светкавица за
синхронизиране на отдалечено
освобождаване
Pairing
Списък със сдвоени устройства
Настройка на лампата за готовност
на безжична светкавица
Настройка на осветление отзад
на LCD
Настройка на звуков сигнал
Настройка за обхват на светкавица
Настройка на таймер за
енергоспестяване
Настройка на таймер за пестене на
енергия на безжична светкавица
Извежда версията на RCV софтуера
на този продукт
Нулиране на настройките за екрана
на Quick Navi
Възстановява настройките към
стойностите им по подразбиране
* Фабрична настройка по подразбиране
Опции за
настройка
STD(*)/CENTER/
EVEN
ON/OFF
MR1/MR2
HIGH/LOW(*)
BG
EXT.+INT.(*)/EXT.
GROUP/1TIME(*)/
3TIMES/4SEC
ON(*)/OFF
0.3EV(*)/0.5EV
–
(*)/
–
AUTO(*)/CH1-CH14
CH1(*)-CH4
ON/OFF(*)
ON/OFF(*)
–
–
ON/OFF(*)
AUTO1(*)/AUTO2/
ON/OFF
ON/OFF(*)
m(*)/ft
30SEC/3MIN(*)/
30MIN/OFF
60MIN(*)/240MIN/
OFF
–
–
–
BG
13
Подготовка
Поставяне на батериите
Светкавицата може да побере един
комплект от следните:
•• Четири алкални батерии размер AA
•• Четири акумулаторни никел
метал-хидридни (Ni-MH) батерии
размер AA
Преди да използвате акумулаторните
никел метал‑хидридни батерии, не
забравяйте да ги заредите напълно
с посоченото зарядно устройство за
батерии.
Не използвайте литиево-йонни
батерии в тази светкавица, тъй
като могат да не позволят на
светкавицата да бъде напълно
производителна.
Не са предоставени батерии със
светкавицата.
1 Натиснете и задръжте бутона
за освобождаване (), след
което плъзнете капачето на
отделението за батерии, за
да отворите в посоката на
стрелките ( и ).
BG
14
2 Поставете батериите в
отделението за батерии,
).
както е показано (
(
указва посоката на
батериите.)
3 Затворете капачето на
отделението за батерии.
•• Извършете операциите от
стъпка 1 в обратен ред.
Поставяне/отстраняване на светкавицата на/от
фотоапарата
За поставяне на
светкавицата на
фотоапарата
1 Изключете захранването
5 Завъртете лостчето за
заключване към „LOCK“, за
да закрепите светкавицата
към фотоапарата.
BG
на светкавицата.
•• Ако фотоапаратът Ви е
оборудван с вградена
светкавица, уверете се, че
светкавицата на фотоапарата
не е освободена.
2 Натиснете и задръжте бутона
за освобождаване и завъртете
лостчето за заключване
надалеч от „LOCK“.
3 Отстранете защитната
капачка на конектора от
светкавицата; и капачката
на гнездото от фотоапарата.
4Поставете конектора за
няколко интерфейса на
светкавицата в приставката
за няколко интерфейса на
фотоапарата и вкарайте
конектора докрай.
За отстраняване на
светкавицата от
фотоапарата
Първо изключете захранването на
светкавицата. Натиснете и задръжте
бутона за освобождаване, завъртете
лостчето за заключване надалеч
от „LOCK“, след което плъзнете
устройството извън приставката за
няколко интерфейса.
Забележка
••Когато не възнамерявате да
използвате светкавицата, не
забравяйте да закрепите обратно
защитната капачка на извода към
конектора за няколко интерфейса.
BG
15
Включване на захранването към светкавицата
Поставете превключвателя на ON.
Когато светкавицата е включена, на
LCD панела се извеждат екранни
индикатори.
Зареждане на светкавица
Когато включите захранването на
тази светкавица, тя започва да се
зарежда.
Когато светкавицата е напълно
заредена, бутонът TEST в задната
страна на светкавицата светва в
оранжево. В допълнение, като
BEEP] на
изберете [ON] за [
екрана MENU, Вие можете да
настроите светкавицата да издава
звуков сигнал, когато е напълно
заредена.
•• По време на фотография с
безжична светкавица, като
използвате светкавицата като
отделна светкавица, тя влиза в
режим на енергоспестяване след
60 минути.
•• Изключете превключвателя
на захранването на свързания
фотоапарат*, за да поставите
автоматично светкавицата в
режим на енергоспестяване.
* Освен за DSLR-A100
•• Можете да натиснете бутона
MENU и да изберете [POWER
SAVE], за да посочите таймера
за енергоспестяване или да
изберете [WL POWER SAVE],
за да посочите таймера за
енергоспестяване за фотография
с безжична светкавица.
Проверка на оставащия
заряд в батерията
При изчерпване на заряда на
батериите на LCD панела се
извежда индикатор за слаба
батерия като предупреждение.
Режим на пестене на
енергия
•• Ако не използвате светкавицата
в продължение на 3 минути
или повече, докато се използва
самостоятелно или е свързана
към фотоапарата в състояние на
енергоспестяване, LCD панелът
се изключва автоматично, за да
пести захранването на батерията.
BG
16
Когато
мига:
Препоръчително е да смените
батериите. Въпреки това
светкавицата все още може да
действа в това състояние.
Когато на LCD панела се показва
:
само
Светкавицата не може да
функционира. Сменете батериите.
Бележки относно
непрекъснатото използване
на светкавицата
BG
Ако тази светкавица се задейства
в бърза последователност за
кратък период от време, нейната
вградена защитна верига ще бъде
задействана за прекратяване на
задействане на светкавицата. На
LCD панела се извежда / .
Освен това, ако температурата
вътре в светкавицата се увеличи
(индикатор
допълнително
за прегряване) ще светне на
LCD панела, за да укаже, че
задействането на светкавицата е
дезактивирано за известно време.
При подобен случай изключете
превключвателя на светкавицата
и не използвайте светкавицата за
около 20 минути, за да й позволите
да се охлади.
Непрекъснатото използване на
светкавицата нагрява батериите
вътре в самата светкавица. Бъдете
внимателни, когато изваждате
батериите.
BG
17
Сдвояване с командно/приемно устройство с безжична
радиовръзка (за фотография със светкавица с безжична
радиовръзка)
За извършване на фотография с
радиобезжична с светкавица Вие
имате нужда от друга светкавица,
която поддържа радиобезжична
връзка в допълнение към
тази светкавица и трябва да се
сдвоят една към друга.
За сдвояване на тази светкавица
с командно/приемно устройство
с безжична радиовръзка (не е
приложено) направете справка с
инструкциите за работа, които са
приложени с устройството.
•• За да определите светкавица
като командно устройство,
изберете [CMD].
•• За да определите светкавица
като приемно устройство,
изберете [RCV].
Съвет
••За да сдвоите устройствата, трябва
да ги поставите на разстояние 1 m
едно от друго.
••Можете да сдвоите светкавицата с
до 15 приемника.
1 Включете захранването на
тази светкавица и на другото
устройство.
2 Натиснете бутона WL ()
за извеждане на екрана за
настройка на безжичен режим
и след това посочете едната
светкавица като командно
устройство, а другата като
приемно устройство.

BG
18
Съвет
••Тази светкавица може да използва
2 вида безжична комуникация за
фотография с безжична светкавица:
радио- и оптична безжична
комуникация. Можете да изберете
безжичен тип, като изберете [ /
SELECT] на екрана MENU. За настройка
на устройството да използва
оптична безжична комуникация
вижте помощното ръководство
(страница 2).
••Можете да преглеждате или
изтривате сдвоените приемници,
като изберете [PAIRED DEVICE] на
менюто MENU.
Забележка
••Предоставените инструкции са
базирани на предположението,
че тази светкавица използва
безжични радиокомуникации по
подразбиране.
••Когато промените настройката на
командното устройство и сте го
посочили като приемно устройство
или обратното, не забравяйте да
установите повторно сдвояването
между устройствата.
•• На командното устройство се
извежда следният екран.
BG
•• На приемното устройство се
извежда следният екран.
3 На тази светкавица и на
другата натиснете бутона
MENU () и изберете [PAIRING].
4Изберете [OK] за сдвояване.

•• На командното устройство се
извежда следният екран.

Сдвояването е установено.
На командното устройство
можете да продължите да
сдвоявате с други приемни
устройства. При всяко сдвояване
с приемно устройство броят на
сдвоените устройства () се
увеличава.
BG
19
•• На приемното устройство се
извежда следният екран.
Установено е сдвояването.
Когато сдвояването е установено,
лампата LINK светва в зелено.
За установяване на сдвояване с 2 или
повече устройства
Задайте всяко устройство да се
сдвоява с тази светкавица като
приемно устройство и повторете
стъпки 3 и 4.
Когато приключите със сдвояването
с всички приемни устройства,
изберете [EXIT] на командното
устройство, след което [OK] на
следващия екран.
BG
20
Фотографиране
Фотографиране
Фотография със светкавица TTL
1 Изберете режима на
светкавицата.
Натиснете бутона MODE ()
и завъртете колелото за
управление, за да изберете [TTL].


2 Натиснете бутона на затвора,
за да направите снимка.
Уверете се, че светкавицата
е готова за работа, преди да
натиснете бутона за затвора
на фотоапарата. Осветеният в
оранжево бутон TEST указва, че
светкавицата е готова за действие.
•• Правете снимки в рамките
на посочения обхват на
светкавицата.
BG
Тази светкавица е в състояние
да обозначава разстоянията
в рамките на обхват от 0,7 m
до 28 m. Ако разстоянието е
извън този обхват, ще светне
или до индикатора за
обхват на светкавицата.
•• Можете да натиснете бутона
LEVEL –/+ (), за да промените
стойността на компенсация на
светкавицата (регулирайте нивото
на мощност на светкавицата).
•• За да използвате режим на
запълване със светкавицата
или автоматична светкавица
на фотоапарата, Вие трябва да
изберете режима от фотоапарата.
•• Преди фотографиране със
светкавицата чрез таймера
за самостоятелно снимане на
фотоапарата се уверете, че
бутонът TEST свети.
•• Ако компенсирането на
светкавицата е извършено
както на светкавицата, така
и на фотоапарата, и двете
стойности на компенсиране
се добавят за действието на
светкавицата. На LCD панела
на светкавицата обаче се
извежда само стойността на
компенсиране на устройството.
BG
21
Избиране на режима
на светкавицата
Може да натиснете бутона
MODE и да завъртите колелото
за управление, за да изберете
следните режими на светкавица
освен режим на светкавица TTL.
За снимане в отделен режим на
светкавица вижте помощното
ръководство (страница 2).
•• Режим на светкавица MANUAL
Трябва ръчно да регулирате
нивото на мощност на
светкавицата, за да бъде
последователна.
•• Режим на светкавица MULTI
Докато затворът е отворен,
Вие можете да задействате
множество светкавици с
определения брой и честота на
светкавици.
•• Режим на светкавица GROUP
Може да изберете този режим
на светкавица за фотография
със светкавица с безжична
радиовръзка. При режим
на светкавица GROUP Вие
можете да комбинирате режим
на светкавица TTL с режим
на светкавица MANUAL за
задействане на светкавица.
•• Режим на светкавица OFF
Светкавицата е дезактивирана.
Автоматична настройка
на баланса на бялото с
информация за цветната
температура
Балансът на бялото се регулира
автоматично от фотоапарата
(освен при DSLR-A100) според
BG
22
информацията за цветната
температура, когато се задейства
светкавицата.
•• Тази функция работи, когато
светкавицата е закрепена към
фотоапарата и е поставена в
режим на светкавица TTL.
•• Тази функция работи, когато
[Auto] или [Flash] са посочени
за баланса на бялото на
фотоапарата.
Режим на светкавица TTL*
Режимът на светкавица MANUAL
предоставя фиксирана мощност
на светкавицата независимо
от яркостта на обекта и
настройката на фотоапарата.
Режимът на светкавица TTL
измерва светлината от обекта,
която се отразява през обектива.
Компенсацията на светкавица
TTL включва компенсация на
P-TTL, което е компенсация
на TTL с предварителна
светкавица; и компенсация
на ADI, което е компенсация
на P-TTL с информация за
разстояние.
* TTL е съкращение на Through The
Lens (През обектива).
•• ADI измерването е възможно
в комбинация с обектив с
вграден кодер за разстояние.
Преди да използвате функцията
за ADI измерване, проверете
дали обективът Ви има вграден
кодер за разстояние, като
прегледате спецификациите
в инструкциите за работа,
предоставени с него.
Фотография с безжична светкавица (с безжична
радиокомуникация)
Фотография със светкавица
с безжична радиовръзка
Тази светкавица поддържа безжична
радиокомуникация за фотография
със светкавица.
Посочете [CMD] за командното
устройство, закрепено към
фотоапарата; и [RCV] за приемника
(отделна светкавица), от която
светкавицата се задейства безжично.
•• За да определите светкавицата
като командно устройство,
изберете [CMD].
BG

Съвет
•• За извършване на фотография
със светкавица с безжична
радиовръзка Вие трябва да
предварително да извършите
сдвояване между командното
устройство и приемника(иците)
(страница 18).
•• За да определите светкавицата
като приемно устройство,
изберете [RCV].
1 Натиснете бутона WL () на
тази светкавица и изберете
[CMD] за командното
устройство; и [RCV] за
приемника.


Разстоянието на безжична
радиокомуникация, налично
между командното устройство и
приемника, е приблизително 30 m
(98,4 ft.). (Изчислено при наши
условия на измерване.)
BG
23
Фотография с безжична
светкавица (с приемно
устройство)
Можете да определите друга
светкавица, закрепена към
фотоапарата или командното
устройство с безжична комуникация
като командно устройство, и след
това използвайте командното
устройство, за да задействате
тази светкавица, поставена на
разстояние от фотоапарата.


 Командно устройство (CMD)
 HVL-F60RM
Като командно устройство можете
да използвате тази светкавица или
командно устройство с безжична
радиовръзка.
1 Изберете режим на
безжична светкавица (WL)
на фотоапарата.
•• За да изберете режима на
светкавица на фотоапарата,
направете справка с
инструкциите за работа,
предоставена с фотоапарата.
2 Натиснете бутона WL на тази
светкавица и изберете [RCV].
3 Натиснете бутона Fn и
посочете безжичната група
за тази светкавица.
BG
24
•• За подробности направете
справка с помощното
ръководство (страница 2).
4Закрепете министойката
към тази светкавица.
•• За подробности относно
закрепване на министойката
направете справка с
помощното ръководство.
5 Закрепете друга светкавица,
посочена като [CMD]
(командно устройство), към
фотоапарата.
•• Уверете се, че [CMD] е
изведено на LCD панела на
командното устройство.
6Поставете фотоапарата и
тази светкавица.
7 Уверете се, че светкавицата
на фотоапарата (командно
устройство) и тази светкавица
са безжично свързани и са
готови за работа.
•• Безжично свързани: Лампата
LINK свети в зелено.
•• Готовност за работа:
–– Бутонът TEST в задната
страна на устройството
свети в оранжево.
–– Докато [ON] е избрано
за [WL READY LAMP] на
екрана за настройки на
MENU, осветлението за AF в
предната част на приемното
устройство започва да мига.
8Натиснете бутона на затвора,
за да направите снимка.
•• За да извършите тест на
светкавицата, натиснете
бутона TEST на командното
устройство.
Съвет
BG
••На приемните устройства е приложен
режимът на светкавица на командното
устройство.
••По време на фотография с ръчна
светкавица можете да натиснете
бутона Fn и да посочите [CMD LINK]
за настройка на ниво на мощност
на светкавицата, за да позволите
корекция на командното устройство.
BG
25
Екранни индикатори
Списък с икони на екрана
Следните изображения на екрана са предоставени като примери и може да
изглеждат различно от това, което действително виждате на LCD панела.
 Режим на светкавица
Режим на светкавица TTL



 Настройка за високоскоростна










синхронизация
 Обхват на светкавицата
 Извеждане на памет
 Състояние на адаптера на
външната батерия
 Отразена светкавица
 Настройка на звуков сигнал
 Готовност за действие
 Състояние на вътрешна
температура
Режим на светкавица
MANUAL
 Прикрепено към фотоапарата
 Настройка за разпространение


на светкавица
 Компенсиране на светкавицата
 Покритие на светкавицата
(мащабиране)

 Индикатор за слаба батерия
 Адаптер за отражение
 Ниво на мощност на
Режим на светкавица
MULTI
светкавицата
 Честота на светкавицата в


режим на светкавица MULTI
 Брой на светкавици в режим
на светкавица MULTI

 Индикатор за прегряване

 Цветен филтър
BG
26
Режим на безжично
командно устройство
(радиоуправление)
Режим на безжично
дистанционно управление
(оптични безжични
комуникации)



Режим на безжичен
приемник
(радиоуправление)
BG


 Безжичен режим
 Настройка за управление на
съотношение на осветлението
 Безжичен канал
 Настройка за разпространение


на светкавицата/командно
устройство/настройка на
светкавица на контролно
устройство
 Съотношение на осветлението
Режим на безжичен пулт
за управление
(оптични безжични
комуникации)
 Настройка за отдалечен
приемник
 Настройка за безжична група
BG
27
Техническа и друга информация
Спецификации
Водещо число
Нормална светкавица/разпространение на STD
светкавица (ISO 100)
Ръчна светкавица/35-милиметров формат
Ниво на
мощност
BA*¹*² BA*¹
на светка­
вицата
Настройка за покритие на светкавицата (мм)
14*²
20
24
28
26
28
105
135
200
37
46
49
54,0
60
16
23
14
25
11,3
16,3
9.9
17,7
1/4
8
11,5
7
12,5
13
14
15
18,5
23
24,5
27
30
1/8
5,7
8,1
4,9
8,8
9,2
9.9
10,6
13.1
16,3
17,3
19,1
21,2
1/16
4
5,8
3,5
6,3
6,5
7
7,5
9,3
11,5
12,3
13.5
15
1/32
2,8
4.1
2,5
4,4
4,6
4,9
5,3
6,5
8,1
8,7
9,5
10,6
21,2
26,2 32,5 34,6 38,2 42,4
1/64
2
2,9
1,8
3,1
3,3
3,5
3,8
4,6
5,8
6.1
6,8
7,5
1/128
1,4
2
1,2
2,2
2,3
2,5
2,7
3,3
4.1
4,3
4,8
5,3
1/256
1
1,4
0,9
1,6
1,6
1,8
1,9
2,3
2,9
3,1
3,4
3,8
*¹Когато е поставен адаптер за отражение.
*²Когато е поставен широкият панел.
Ниво на
мощност
BA*¹*² BA*¹
на светка­
вицата
28
70
1/1
18,4 19,8
30
50
1/2
Формат APS-C
BG
35
Настройка за покритие на светкавицата (мм)
14*²
20
24
28
35
50
70
105
135
200
37
46
47
49
54,0
60
1/1
16
23
14
26
27
30
1/2
11,3
16,3
9.9
18,4
19,1
21,2
1/4
8
11,5
7
13
13.5
15
18,5
23
27
30
1/8
5,7
8,1
4,9
9,2
9,5
10,6
13.1
16,3
16,6
17,3
19,1
21,2
1/16
4
5,8
3,5
6,5
6,8
7,5
9,3
11,5
11,8
12,3
13.5
15
1/32
2,8
4.1
2,5
4,6
4,8
5,3
6,5
8,1
8,3
8,7
9,5
10,6
26,2 32,5 33,2 34,6 38,2 42,4
23,5 24,5
1/64
2
2,9
1,8
3,3
3,4
3,8
4,6
5,8
5,9
6.1
6,8
7,5
1/128
1,4
2
1,2
2,3
2,4
2,7
3,3
4.1
4,2
4,3
4,8
5,3
1/256
1
1,4
0,9
1,6
1,7
1,9
2,3
2,9
2,9
3,1
3,4
3,8
*¹Когато е поставен адаптер за отражение.
*²Когато е поставен широкият панел.
HSS плоска светкавица/разпространение на STD светкавица
(ISO 100)
Ръчна светкавица/35-милиметров формат
Скорост
на
BA*¹*² BA*¹
затвора
Настройка за покритие на светкавицата (мм)
14*²
20
24
28
35
50
70
105
135
200
1/250
4,6
6,4
4,2
7
7,7
8,4
8,4
10,8
12,9
14
15,3
16,7
1/500
3,2
4,6
3
5
5,4
5,9
5,9
7,7
9,1
9.9
10,8
11,8
1/1000
2,3
3,2
2,1
3,5
3,8
4,2
4,2
5,4
6,4
7
7,7
8,4
1/2000
1,6
2,3
1,5
2,5
2,7
3
3
3,8
4,6
5
5,4
5,9
1/4000
1,1
1,6
1
1,8
1,9
2,1
2,1
2,7
3,2
3,5
3,8
4,2
1/8000
0,8
1,1
0,7
1,2
1,4
1,5
1,5
1,9
2,3
2,5
2,7
3
1/16000
0,6
0,8
0,5
0,9
1
1
1
1,4
1,6
1,8
1,9
2,1
BG
*¹Когато е поставен адаптер за отражение.
*²Когато е поставен широкият панел.
Формат APS-C
Скорост
на
BA*¹*² BA*¹
затвора
Настройка за покритие на светкавицата (мм)
14*²
20
24
28
35
50
70
105
135
200
1/250
4,6
6,4
4,2
7,7
7,7
8,4
10,8
12,9
14
14
15,3
16,7
1/500
3,2
4,6
3
5,4
5,4
5,9
7,7
9,1
9.9
9.9
10,8
11,8
1/1000
2,3
3,2
2,1
3,8
3,8
4,2
5,4
6,4
7
7
7,7
8,4
1/2000
1,6
2,3
1,5
2,7
2,7
3
3,8
4,6
5
5
5,4
5,9
1/4000
1,1
1,6
1
1,9
1,9
2,1
2,7
3,2
3,5
3,5
3,8
4,2
1/8000
0,8
1,1
0,7
1,4
1,4
1,5
1,9
2,3
2,5
2,5
2,7
3
1/16000
0,6
0,8
0,5
1
1
1
1,4
1,6
1,8
1,8
1,9
2,1
*¹Когато е поставен адаптер за отражение.
*²Когато е поставен широкият панел.
Честота/брой на светкавица
Честоти на светкавицата
(сек)
Брой на светкавици
(пъти)
С алкални батерии
С никел метал-хидридни
батерии
Прибл. 0,1 – 2,5
Прибл. 0,1 – 1,7
Прибл. 150 или повече
Прибл. 220 или повече
•• Броят на светкавиците показва приблизителния брой светкавици, налични
преди изтощаване на новите батерии.
BG
29
Други спецификации
Безжични функции на
радиоуправлението:
Честотна лента: 2,4 GHz
Брой канали: 14 канала
Разстояние за комуникация:
Приблизително 30 m (98,4 ft.)
(Изчислено при наши условия на
измерване.)
•• Разстоянието по-горе се прилага
в условия, при които няма
препятствия, екраниране или
смущения от радиовълни.
•• Разстоянието за комуникация
може да намалее в зависимост от
позиционирането на продуктите,
околната среда и атмосферните
условия.
Управл.
Управление на
светкавица светкавицата чрез
предварителна
светкавица (P-TTL/ADI)
Непре­
къснато
използване
на светка­
вицата
BG
30
40 светкавици при 10
светкавици за секунда
(нормална светкавица,
ниво на мощност на
светкавицата 1/32,
105 mm, никел металхидридни батерии)
Осветление Автоматична светкавица
при нисък контраст или
за AF
ниска яркост
Работен обхват (когато
е прикрепен 50 mm
обектив с бленда
F5.6 и [AF LED LEVEL]
на светкавицата е
настроено на [LOW])
Централна зона (прибл.):
0,5 m до 3 m (1 ft. 7 3/4 in.
до 19 ft. 10 1/8 in.)
Периферни области
(прибл.): 0,5 m до 2 m
(1 ft. 7 3/4 in. до 6 ft.
6 3/4 in.)
LED
светлина
Интензитет на
централно осветяване:
Прибл. 1 200 lx при
0,5 m (1 ft 7 3/4 in) или
прибл. 300 lx при 1 m
(3 ft. 3 3/8 in.)
Разстояние на
осветление: Приблиз.
2 m (6 ft 6 3/4 in)
(при записване на
видеоклипове задайте
на ISO 3200 и F5.6)
Поддържано фокусно
разстояние: 35 mm
(формат на зрителния
ъгъл 35 mm)
Време на непрекъснато
осветление: Приблиз.
1 час (използване на
алкални батерии AA
при интензитет на
централно осветяване)
Цветова температура:
Прибл. 5500K
Номинална 6 V
мощност
,1W
Работна
от 0 °C до 40 °C
темпе­ратура (от 32 °F до 104 °F)
Темпе­
–20°C до +60°C (–4°F до
ратура на
+140°F)
съхранение:
Размери
(ш/в/д)
(приблиз.)
78,1 mm × 139,5 mm ×
104,6 mm (3 1/8 in. ×
5 1/2 in. × 4 1/8 in.)
Тегло
(прибл.)
449 g (15,9 oz) (без
батериите)
BG
Изисквания DC 6 V
за захран­
ването
Препо­
ръчани
батерии
Четири алкални батерии
LR6 (размер AA)
Четири акумулаторни
никел метал-хидридни
батерии с размер AA
Функциите в тези инструкции за
експлоатация са определени от
тестовите условия в нашата фирма.
Дизайнът и спецификациите са
обект на промяна без предизвестие.
Търговски марки
Мултиинтерфейсното гнездо за
аксесоари е търговска марка на
Sony Corporation.
BG
31
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising