Sony | HVL-F20S | Sony HVL-F20S Външна светкавица за α фотоапарати със сменяеми обективи Инструкции за експлоатация

4-287-030-11 (1)
Светкавица
Ръководство за употреба
HVL-F20S
Терминал за включване на аксесоари
© 2011 Sony Corporation
Упътване за бързо
включване
HVL-F20S
Да направим снимка
със светкавицата!

Уверете се, че фотоапаратът е изключен
и след това прикрепете това устройство.
I

Включете фотоапарата и повдигнете
главата на светкавицата.

Когато индикацията
изчезне, натиснете
бутона на затвора, за да запечатате кадъра.
II
Използвайте светкавицата в
различни ситуации!
Запис на портретни снимки на закрито
(осветяване с отразена светкавица)
Завъртете ключа BOUNCE в положение [BOUNCE].
Сенките на изображението ще бъдат меки и естествени.
Когато използвате светкавицата,
приложена към вашия фотоапарат
(HVL-F7S)
Когато използвате външната светкавица,
модел HVL-F20S
(осветяване чрез отразена светкавица)
III
Използвайте при помещения, където таваните са по-ниски от
3 m (препоръчително е таваните да са в бялата цветова гама
или подобен цвят)
BOUNCE
Ако снимката изглежда тъмна, приближете се до
обекта или увеличете ISO чувствителността.
Запис на портретни снимки на открито
Завъртете ключа BOUNCE в положение [DIRECT].
DIRECT
Прочетете изцяло ръководството за употреба, за да
се запознаете с подробности относно използването
на светкавицата и останалите й функции.
IV

1
3
2
5
4
6

1, 2
7
2
2
1
2
4

3



4

1
BOUNCE

DIRECT

5

Стандартна позиция

Теле позиция

6

7
Преди да използвате устройството, моля, прочетете изцяло това
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Пазете батериите и другите малки аксесоари от деца, защото е
възможно случайно да бъдат погълнати.
Ако това се случи, незабавно се свържете с лекар.
Незабавно прекратете използването на светкавицата, ако...
 бъде изпусната или ударена.
 излъчва странна миризма, топлина или дим.
Не разглобявайте. Ако докоснете металната част във вътрешността,
по която тече ток с високо напрежение, може да ви удари ток.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Когато използвате вашето фотографско оборудване,
винаги трябва да следвате основни предпазни
мерки за безопасност, включително следните:
Прочетете упътването Ръководство за употреба и се
уверете, че сте разбрали всички инструкции преди
да започнете работа със светкавицата.
Възрастните трябва да наблюдават използването
на светкавицата от деца. Не оставяйте уреда без
наблюдение, докато се използва.
8
Внимавайте, когато докосвате нагорещените
части, защото можете да се изгорите.
Не работете със светкавицата, ако кабелът е
повреден или ако устройството е било изпускано,
както и в случай, че е повредено; преди да го
направите, проверете уреда в упълномощен сервиз
на Sony.
Оставете устройството напълно да се охлади
преди да го приберете за съхранение.
Когато прибирате устройството за съхранение,
навийте кабела хлабаво около светкавицата.
Не пренасяйте фотоапарата в калъф и др., докато
светкавицата е прикрепено към него.
Подобни действия могат да повредят
фотоапарата или устройството.
За да намалите риска от токов удар, не мокрете
устройството, както и не го потапяйте в каквито
и да е течности.
За да намалите риска от токов удар, не
разглобявайте светкавицата, а я занесете в
упълномощен сервиз на Sony, ако се налага
поправка. Неправилното повторно сглобяване на
устройството може да причини токов удар при
последваща работа.
Използването на допълнителни аксесоари, които
не са препоръчани от производителя, може да
причини пожар, токов удар или нараняване.
9
Батериите могат да се нагорещят или да
експлодират, ако не бъдат използвани в
съответствие с инструкциите.
Използвайте само вида батерии, указани в това
ръководство.
Не поставяйте батериите с обърнат поляритет (+/-).
Не излагайте батериите на огън или високи
температури.
Не се опитвайте да презареждате батериите (освен
ако не са акумулаторни), не давайте батериите на
късо и не ги разглобявайте.
Не смесвайте батерии от различни видове и марки,
както и не работете едновременно със стари и нови
батерии.
10
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ
ИНСТРУКЦИИ
ВНИМАНИЕ
Не докосвайте главата на светкавицата при работа, защото може
да се е нагряла при блясването на светкавицата.
За потребители в Европа
Изхвърляне на стари електрически и електронни
уреди
(Приложимо в Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт
на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
11
Забележка за потребители от държавите, които
прилагат директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към
адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Преди употреба
За подробности се обърнете към ръководството за употреба,
приложено към вашия фотоапарат.
Светкавицата не е устойчива на прах, както и не е
водоустойчива.
Не поставяйте това устройство в следните ситуации.
Независимо дали това устройство се използва или е прибрано
за съхранение, не го поставяйте на някое от следните места;
противното може да причини повреда.
 Не поставяйте светкавицата на места, изложени на пряка слънчева
светлина като например върху табло във вътрешността на
автомобил или в близост до климатик; ако го направите, това може
да причини деформация или повреда в устройството.
 Не поставяйте светкавицата на места с прекомерни вибрации.
 Не поставяйте светкавицата на места със силни електромагнитни
полета.
 Не поставяйте светкавицата на прекалено прашни и мръсни места.
На места като морския бряг и други песъчливи области, или
на места, които са твърде прашни или мръсни, опитайте да
защитите устройството от песъчинките и праха, защото те могат да
причинят неизправност.
12
Преди да използвате светкавицата, почистете повърхността й. В
резултат на топлината, излъчена от светкавицата, замърсените
участъци могат да нагорят и това може да доведе до задимяване и
излъчване на пушек. Ако светкавицата се замърси, почистете я със
сухо, меко парче плат.
Функции
 Тази светкавица е проектирана за употреба с фотоапарат, който
притежава терминал за включване на аксесоари. Обърнете се
към ръководството с инструкции на вашия фотоапарат, за да
проверите дали апаратът ви има такъв терминал.
 Простата, компактна външна светкавица се захранва от
батерията на вашия фотоапарат и не се нуждае от собствена
батерия.
 Уникалната функция на изскачащата светкавица ви позволява
да променяте посоката на светлината с едно щракване на ключа.
 Наличието на автоматична поправка на баланса на бялото
позволява използването на информацията за температура на
цветовете.
 Светкавицата се включва и изключва, когато вдигнете и свалите
главата й.
 Наличие на функция за намаляване на ефекта на червените очи.
 Наличие на TELE ключ с позиция [TELE position], при която
обхватът на светкавицата е по-голям. Тази функция ви дава
възможност да снимате обекти, отдалечени на около 5 m, с
достатъчно светлина (ISO100, F4).
13
 Идентификация на частите
1 Глава на светкавица
2 Ключ BOUNCE (позиция по подразбиране: [BOUNCE])
3 Ключ TELE (позиция по подразбиране: [Standard
position] (Стандартна позиция))
4 Конектор
Забележки
Не докосвайте конектора.
5 Винт за заключване
6 Панел за разпръскване на светлината
7 Защитно капаче на конектора
 Прикрепяне на светкавицата и запис
1 Уверете се, че фотоапаратът е изключен, и
прикрепете светкавицата към терминала за
включване на аксесоари на фотоапарата.
2 Придържайте устройството здраво, докато
стягате винта. Стегнете винта, за да подсигурите
светкавицата.
Ако не можете да завиете винта лесно, стегнете го от предната
среда.
Забележки
 Пъхнете светкавицата докрай в терминала за допълнителни
аксесоари на фотоапарата и стегнете винта. Уверете се, че
устройството е закрепено здраво.
3 Включете вашия фотоапарат.
14
4 Когато желаете да включите светкавицата,
вдигнете главата на светкавицата.
 Не докосвайте главата на светкавицата.
 Светкавицата се активира само когато главата е вдигната.
 Свалете главата на светкавицата, когато не планирате да
използвате светкавицата.
5 Задайте фотоапарата в желания режим на запис и
режим на светкавицата.
Обърнете се към ръководството за употреба на вашия
фотоапарат, за да се запознаете с подробности относно
режимите на запис и режимите на светкавицата.
 Когато зададете фотоапарата в режим [S (Приоритет на
скоростта)] или [M (Ръчна експозиция)], не можете да
избирате скорост на затвора по-бърза от скоростта за
синхронизиране на светкавицата*.
* Скоростта за синхронизиране на светкавицата е
максималната скорост на затвора, която можете да
използвате със светкавицата.
6 След като зареждането на светкавицата приключи,
натиснете бутона на затвора, за да заснемете обекта.
Забележки
 Захранването за светкавицата се подава от фотоапарата.
Когато фотоапаратът зарежда светкавицата, индикацията
мига на LCD екрана на фотоапарата. Не можете да натискате
бутона на затвора, докато индикацията мига. Броят на
снимките, които можете да направите с вашия фотоапарат,
също може да намалее в зависимост от условията на
употреба.
 Зареждането на светкавицата може да отнеме повече време
от обикновено, когато използвате устройството при ниски
температури.
15
 Ако светкавицата последователно светне няколко пъти за
кратко време, зареждането може да отнеме повече време от
обикновено, за да се предотврати прегряването й.
 Светкавицата може да не светне , когато режимът на запис на
фотоапарата е зададен в положение [Intelligent Auto].
 Когато носите фотоапарата с прикрепена светкавица, не го
правете, хващайки светкавицата. Винаги придържайте самото
тялото на фотоапарата.
За да свалите светкавицата от фотоапарата
Изключете фотоапарата и свалете светкавицата,
извършвайки описаните действия в обратен ред.
Забележки
 След като свалите светкавицата от фотоапарата, винаги
поставяйте приложеното защитно капаче на конектора на
устройството (вижте илюстрация -).
 Винаги сваляйте светкавицата от фотоапарата преди да
приберете устройството в калъф за съхранение.
 Ключ BOUNCE
Ако използвате светкавицата за директна снимка на обект, който
се намира пред стена, на стената се появяват груби сенки (вижте
илюстрация -).
Когато снимате в стая с нисък таван, можете да омекотите
сенките, като зададете ключа BOUNCE в положение [BOUNCE],
така че светкавицата да се насочи нагоре и да излъчва светлина
към тавана. Светлината се отразява от тавана и осветява обекта,
и в резултат се получава равномерно осветен обект (вижте
илюстрация -).
Когато снимате на открито, задайте ключа BOUNCE в положение
[DIRECT] преди да използвате устройството.
16
 BOUNCE: светкавицата се задава на 75 градуса нагоре (отразена
светкавица)
 DIRECT: светкавицата се задава на 0 градуса (директна
светкавица).
Плъзнете ключа BOUNCE в желаната позиция (вижте
илюстрация -1).
Забележки
 Уверете се, че сте плъзнали ключа BOUNCE, докато
означението  се изравни с желаната позиция.
 Таванът или стената, които отразяват светлината от
светкавицата, трябва да бъдат бели или много светли. Ако
стените са разноцветни, цветовете могат да се отразят на
изображението. Повърхността за отразяване не трябва да е
висок таван или стъкло.
 Когато зададете [BOUNCE], обхватът на светкавицата намалява.
Ако изображението е с по-малка експозиция (снимката
изглежда тъмна), приближете се до обекта, увеличете ISO
чувствителността или отворете повече блендата.
 Ключ TELE
При снимки на открито, ако обектът е твърде отдалечен от
фотоапарата и светлината от светкавицата не може да го достигне
(обектът е извън обхват), задайте ключа TELE на светкавицата в
положение [TELE position] (вижте илюстрация ). Светлината от
светкавицата вече има по-голям обхват.
Забележки
 Задайте ключа TELE в положение [Standard position] за
стандартни снимки.
 Светкавицата осветява по-тесен кръг в TELE позиция
отколкото в Стандартна позиция
 Когато задавате положението на ключа TELE, завъртете го,
докато означението  се изравни с желаната позиция.
17
 Ако ъгълът на обектива е по-широк от избрания ъгъл на
светкавицата, е възможно външните области на изображението
да бъдат по-тъмни. Вижте “Зуум обхват на светкавицата” за
обхвата на светкавицата във всяка от позициите.
 Ключът TELE работи само когато ключът BOUNCE е зададен в
положение [DIRECT].
Състояние на устройството спрямо комбинациите на ключа
Ключ
BOUNCE DIRECT
Ключ TELE
Без панел за
С прикрепен панел
разпръскване на
за разпръскване на
светлината
светлината*
Стандартна
Стандартна
позиция
позиция
Еквивалентен на
Еквивалентен на
16 mm
12 mm
Водещо число:14
Водещо число: 7
Използвайте за
Използвайте за
нормални снимки
нормални снимки
TELE позиция
TELE позиция
Еквивалентен на
Не се използва
35 mm
правилно.
Водещо число: 20
Използвайте, когато
обектът е далеч и
светкавицата не го
достига.
Водещо число: 20
BOUNCE
Използвайте на закрито
* Когато използвате широк преобразувател VCL-ECU1
18
 Панел за разпръскване на
светлината
Ако заедно с вашия фотоапарат използвате отделно закупен широк
преобразувател (еквивалентен на 12 mm фокусно разстояние),
светлината от светкавицата ще покрие по-широк диапазон, когато
към главата на светкавицата е прикрепен панел за разпръскване
на светлината. (Този панел не е съвместим с отделно закупен
преобразувател от типа “рибешко око” VCL-ECF1.)
Прикрепяне на панела за разпръскване на
светлината
1 Задайте ключа TELE в положение [Standard
position].
2 Изравнете маркировката на ключа TELE с тази
във вътрешността на панела за разпръскване на
светлина и поставете панела.
Забележки
 Панелът за разпръскване на светлината е ефективен само когато
ключът BOUNCE е зададен в положение [DIRECT]. Проверете
преди използването.
 Когато прикрепяте панела за разпръскване на светлината, се
уверете, че той е правилно поставен.
 Съхранявайте панела за разпръскване на светлината във
вътрешния джоб на калъфа, когато не го използвате.
19
Автоматична настройка на
баланса на бялото с информация
за температурата на цветовете
Балансът на белия цвят автоматично се регулира въз основа на
информацията за температурата на цветовете, която устройството
изпраща, когато светкавицата светне (за всички фотоапарати с
терминал за включване на аксесоари).
 Тази функция работи, когато ключът BOUNCE е зададен в
положение [DIRECT].
Поддръжка
Свалете светкавицата от фотоапарата и я почистете със сухо,
меко платче. Ако светкавицата е била в съприкосновение с пясък,
търкането ще увреди повърхността й, затова трябва да внимателно
да почистите прашинките чрез продухване. Ако по нея са
останали трудно изличими петна, използвайте платче плат, леко
навлажнено със слаб почистващ разтвор, след което подсушете
със сухо, меко платче. Никога не използвайте силни разтворители
като разредител за боя или бензин, тъй като те ще увредят
повърхностния слой на светкавицата.
Ако конекторът на устройството се замърси, почистете го с клечка
за уши. Не докосвайте конектора директно с пръсти.
Съвместимост
За информация относно цифровите фотоапарати със сменяеми
обективи, съвместими с това устройство, посетете нашата
интернет страница:
http://www.sony.net/
20
Забележки за употреба
По време на снимки
 Не снимайте със светкавицата директно пред очите на обекта,
защото тя излъчва силна светлина.
 Не носете вашия фотоапарат, като го държите за прикрепената
към него светкавица. Винаги придържайте самото тяло на
фотоапарата.
 Когато повдигате или сваляте главата на светкавицата,
внимавайте да не прищипете пръстите си и да се нараните.
 Ако прикрепите А-байонет обектив към вашия фотоапарат,
използвайки адаптер за монтиране, не препоръчваме да снимате
с тази светкавица, защото понякога близките области изглеждат
тъмни и е възможно светлината от светкавицата да се блокира
от обектива.
 Не използвайте светкавицата, ако сте закрили главата
на светкавицата с ръка, ръкавица и др. В допълнение, не
докосвайте главата на светкавицата известно време след като
сте я използвали.
Ако го направите, това може да причини изгаряния,
светкавицата може да излъчи пушек или дим, или може да
доведе до повреда.
Температура
 Светкавицата може да бъде използвана в температурен
диапазон от 0°C до 40°C.
 Не излагайте светкавицата на изключително високи
температури (например на директна слънчева и във
вътрешността на автомобил) или на висока влажност.
 Драстичните промени в температурата могат да причинят
кондензация във вътрешността на устройството. Когато внасяте
светкавицата от студено място, например, когато влизате от ски
писта на топло място, я поставете във вакуумиран и запечатан
21
найлонов плик. След като внесете светкавицата на топло място,
изчакайте известно време, докато температурата й се изравни
със стайната, след което я извадете от найлоновия плик.
 Тази светкавица не е водоустойчива. Внимавайте тя да не влезе
в съприкосновение с вода или пясък, когато я използвате
например на плажа. Допирът с вода, пясък, прах или сол може
да предизвика повреда в устройството.
Технически характеристики
Зуум обхват на светкавицата
Стандартна позиция
Обхват на фокусното разстояние: еквивалентен на 16 mm
(еквивалентен на 35 mm фокусно разстояние: 24 mm)
ТELE позиция
Обхват на фокусното разстояние: еквивалентен на 35 mm
(еквивалентен на 35 mm фокусно разстояние: 50 mm)
С прикрепен панел за разпръскване на светлината
Обхват на фокусното разстояние: еквивалентен на 12 mm
(еквивалентен на 35 mm фокусно разстояние: 18 mm)
Обхват на светкавицата
Водещо число (ISO100- m)
Стандартна позиция: 14
Теле позиция: 20
22
С прикрепен панел за разпръскване на светлината: 7
Стандартна позиция
Бленда
(F)
2.8
4
5.6
8
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
1-5
1-3.5
1-2.5
1-1.5
1-7
1-5
1-3.5
1-2.5
1-10
1-7
1-5
1-3.5
1-14
1-10
1-7
1-5
1-20
1-14
1-10
1-7
(Мерни единици: m)
* Когато ключът BOUNCE е зададен в положение [DIRECT]
Теле позиция
Бленда
(F)
2.8
4
5.6
8
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
1-7
1-5
1-3.5
1-2.5
1-10
1-7
1-5
1-3.5
1-14
1-10
1-7
1-5
1-20
1-14
1-10
1-7
1-28
1-20
1-14
1-10
(Мерни единици: m)
* Когато ключът BOUNCE е зададен в положение [DIRECT]
С прикрепен панел за разпръскване на светлината
Бленда
(F)
ISO100
ISO200
2.8
1-2.5
4
1-1.5
5.6
1
ISO400
ISO800
ISO1600
1-3.5
1-5
1-7
1-10
1-2.5
1-3.5
1-5
1-7
1-1.5
1-2.5
1-3.5
1-5
(Мерни единици: m)
23
* Когато ключът BOUNCE е зададен в положение [DIRECT]
Интервал на
проблясванията: 0.1-5 секунди
Измерване на светлината чрез предварително
блясване
Размери (Прибл.) 60 mm x 71 mm x 53 mm (ш/в/д)
Управление на
светкавицата
Тегло
Прибл. 63 g
Включени
артикули
Светкавица (1), Панел за разпръскване на
светлината (1), Защитно капаче на конектора
(1), Калъф (1), Комплект документи
Стойностите на функциите, описани в това ръководство, са
базирани на опити, извършени от Sony.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна
без предупреждение.
е търговска марка на Sony Corporation.
Терминал за включване на аксесоари
24
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising