Sony | CFD-S05 | Sony CFD-S05 S05 Digital CD Radio Cassette player Инструкции за експлоатация

Микро Hi-Fi Аудио Система
Радио-касетъчен рекордер
Инструкции за експлоатация
CFD-S05
©2010 Sony Corporation
BG
Предупреждение
За да предотвратите пожар, не покривайте
устройството с вестници, покривки, пердета
и др. Не поставяйте запалени свещи върху
устройството.
За да предотвратите пожар или токов удар, не
излагайте устройството на течности и не поставяйте върху устройството предмети, пълни
с течност – например вази.
Тъй като захранващия кабел се използва, за да
изключите устрйството от мрежата, свържете
устройството към леснодостъпен контакт. Ако
забележите нещо ненормално в устройството,
изключете щепсела от контакта незабавно.
Устройството не е изключе но от електрическата мрежа, докато щепселът е включен в
контакта.
Не поставяйте устройството в затворени пространства, като например лавици или вградени
шкафове.
Не излагайте батерията на високи температури, като например пряка слънчева светлина, огън
или подобни.
Обозначение на наименованието и важна
информация отнасяща се до безопасността са
разположени в долния корпус.
Прекалено силен натиск от слушалките може да
причини загуба на слуха.
Изхвърляне на стари електрически
и електроуреди (за страните от Европейския съюз и други европейски
страни с разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или
опаковката му показва, че този
продукт не се третира като домашен
отпадък. Вместо това трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електроуреди. Ако изхвърлите този
продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат
да се случат в противен случай. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на някои
естествени ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или магазина, в който сте
закупили продукта.
2
Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или
на тяхната опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите
на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да се случат
в противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените
ресурси. В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът
трябва постоянно да бъде свързан с батерията,
то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте
устройството, когато животът му изтече, в
правилния събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Относно
всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте продукта в
правилния събирателен пункт за рециклиране на
батерии. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Забележка за потребители в страните, които използвате директивите
на Европейския съюз
Според EU директивата за безопасност на продукта, EMC и R&TTE, производителят на този
продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Токио, Япония.
Оторизираният представител е Sony Германия,
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия.
За сервиз и проблеми с гаранцията, обръщайте се
към адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Забележка за двустранни дискове
(DualDisc)
Двустранните дискове са продукт, който
съдържа DVD записан материал от едната страна
и цифров аудио материал от другата. Въпреки
това, тъй като страната с аудио материала не
е съвместима с Compact Disc (CD) стандарта,
възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.
Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на
авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват с компакт диск
(CD) стандарта. Напоследък някои музикални
компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското
право. Някои от тези дискове не съответстват
с компакт диск стандарта и не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
3
Източници на захранване
B
A
1 към стенен контакт
2 към AC IN (променлив токов източник)
Свържете променливотоковия кабел A или въведете други шест батерии R14 (размер С) (не са приложени) в отделението за батерии B.
Забележки
• Подменете батериите когато индикаторът OPR/BATT изсветлее или когато устройството спре работа.
Подменете всички батерии с нови. Преди да подменяте батериите, уверете се, че сте отстранили диска от
устройството.
• За да използвате устройството с батерии, изключете променливотоковия кабел от контакта.
Забележка за клиентите в Европа
• Това устройство се изключва автоматично след около 30 минути ако не се извършва никаква дейност след
възпроизвеждане, запис на диск, касета или АUDIO IN.
4
Спецификации
Основно устройство
Консумация на енергия
13 вата
Живот на батериите
За CD касетъчен рекордер
CD плейър
FM запис
Система
Compact disc digital audio system
Лазерно диодни спецификации
Продължителност на емисията: непрекъснато
Изход на лазера: По-малко от 44.6μW
(Този изход е стойността измерена от разстояние 200 мм от лещите на оптичния блок с 7 мм
диафрагма.)
Брой на каналите:
2
Честотен обхват
20 Hz - 20,000 Hz +1/–2 dB
Wow and flutter
Под измерения лимит
Sony R14P: прибл. 4.5 ч.
Радио секция
Честотен обхват
FM: 87.5 MHz - 108 MHz
AM: 531 kHz - 1,602 kHz
IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Антени:
FМ: телескопична антена
AM: вградена феритна антена
Sony алкални: прибл. 19 ч.
Възпроизвеждане на касета
Sony R14P: прибл. 2.5 ч.
Sony алкални: прибл. 13 ч.
Възпроизвеждане на CD диск:
Sony R14P: прибл. 1 ч.
Sony алкални: прибл. 8 ч.
Размери
Прибл. 365 mm × 134 mm × 230 mm (ш/в/д)
(включително издадените части)
Тегло:
Прибл. 2.7 кг (вкл. батериите)
Приложени аксесоари:
Захранващ кабел (1)
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна
без предупреждение.
Част на касетъчния рекордер
Допълнителни аксесоари
Система за запис
4 ленти, двуканално стерео
Време за бързо превъртане
Прибл. 150 сек с касета Sony модел С-60
Честотен отговор
TYPE I (нормална): 80 Hz, 10,000 Hz
Sony слушалки от серия MDR
Общи
Високоговорител
Общ обхват: 8 см диаметър, 4 ома, коничен тип
(2)
Изводи
Жак за слушалки (стерео минижак):
За 16 ома – 32 ома импенданс на слушалките
Вход
AUDIO IN жак (стерео минижак)
Извеждане на захранването
1.7 W + 1.7 W (при 4 ома, 10% хармонично
изкривяване)
Изисквания към захранването
За CD касетъчен рекордер
Тайландски модел: 220 V AC, 50 Hz
Други модели: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6R14 (размер С) батерии
За устройств ото за дистанционно управление
3 V DC, 2 R03 (размер ААА) батерии
5
Предпазни мерки
Дискове, които устройството МОЖЕ
да възпроизвежда
• Аудио CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/MP3 файлове)
* CD-DA е съкращение за Compact Disc Digital
Audio. Това е стандарт за запис на аудио CD
дискове.
Дискове, които устройството НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда
• CD-R/CD-RW различни от тези записани в музикален CD формат или MP3 формат съвместим с
ISO9660 Ниво 1/Ниво 2 или Joliet.
• CD-R/CD-RW с лошо качество на запис, CD-R/
CD-RW, които са надраскани или замъррсени
или -CD-R/CD-RW записани с несъвместимо
записващо устройство.
• CD-R/CD-RW, който е финализиран неправилно.
Забележки относно дисковете
• Преди да заредите диска, почистете го с почистващо парче плат.
Почиствайте диска от центъра
навън. Ако има драскотини, прах
или пръстови отпечатъци по
диска, това може да причининеизправност при възпроизвеждане.
• Не използвайте разтвори като
бензин, разтворител, почистващи препарати,
разпространени в търговската мрежа, антистатичен спрей за грамофонни плочи.
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или източници на топлина (като
климатици) и не ги оставяйте в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не залепвайте хартии или лепенки на CD диска и
не драскайте повърхността на диска.
• След възпроизвеждане, съхранявайте диска в
кутията му.
Относно безопасността
• Тъй като лазерната технология, която се използва за рзчитане на диска е вредна за човешкото
око, не се опитвайте да разглобите корпуса.
Обърнете се към квалифициран сервиз.
• Ако в системата попадне твърд предмет или
течност, изключете я и я проверете в сервиз,
преди по-нататъшна употреба.
• Дискове с нестандартна форма (например
сърцевидна, като звезда или квадрат) не могат
да се изпозлват с това устройство. Опитът
да ползвате такива дискове може да доведе до
трайни повреди. Моля не използвайте такива
дискове.
Относно източниците на захранване
6
• За работа на променливотоковия кабел,
проверете дали оперативният волтаж на
устройството идентичен с този на страната,
в която желаете да го ползвате (вижте раздел
“Спецификации”); не използвайте друг вид променливотоков кабел.
• Изключете устройството от стенния кон-
такт, когато няма да го ползвате дълго време.
• Когато ням ада използвате батериите ,
отстранете ги, за да избегнете повреда, която
може да бъде причинена от протичане или
корозия.
Относно поставянето
• Не поставяйте системата на места, които
са райно горещи или студени, прашни или
замърсени, влажни, без вентилация, подложени на
вибрации или изложени на директна слънчева или
ярка светлина.
• Не поставяйте устройството на наклонени
повърхности или място, на което то е нестабилно.
• Не поставяйте нищо на разстояние по-близо от 10 мм от корпуса на устройството.
Вентилационните отвори трябва да могат да
функционират свободно, за да се удължи живота
на компонентите.
• Тъй като във високоговорителите е използван
силен магнит, дръжте устройства с магнитно
кодиране като например кредитни и дебитни
карти на разстояние от устройството, за да
предотвратите евентуалното им размагнетизиране.
Относно употребата
• Ако системата е внесена директно от студено
на топло място или е поставена в много влажна
стая, по лещите на CD плейъра може да се
кондензира влага. Ако това се случи, системата
не може да работи правилно. Извадете диска
и оставете системата включена за около час,
докато влагата се изпари.
• Ако устройството не е било използвано дълго
време, настройте в режи на възпроизвеждае, за
да го затоплите за няколко минути преди да
поставите касетата.
Забележки за касетите
• Счупете лостчето на касетата от страна А
или В, за да предотвратите случаен запис. Ако
искате да изпозлвате касетата отново, покрийте мястото с тиксо.
Страна А
Лостче за страна B
Лостче за страна A
• Използването на касета с повече от 90 минути
време на възпроизвеждане не е препоръчително
освен за продължителен запис или възпроизвеждане.
Почистване на корпуса
• Използвайте сухо парче мек плат или парче,
навлажнено с вода или мек почистващ разтвор,
за да почистите корпуса, бутоните и панела. В
никакъв случай не ползвайте алкохол, бензин или
разтворител.
• Ако имате въпроси или проблеми отнасящи се
до устройството, моля обърнете се към найблизкия до вас търговец на продукти Sony.
Основни операции
*VOLUME+, 8, u 0 и N 2 имат чувствителна на допир точка.
Преди да използвате устройството
За да включите/изключите захранването
Европейски модели: Натиснете OPERATE 1.
Други модели: Натиснете POWER 1.
Забележка
Когато включвате захранването, задръжте натиснат бутон OPERATE (или POWER) 1 докато индикатор OPR/BATT qa светне.
За да регулирате нивото на звука
Натиснете VOLUME+,- 8.
За да слушате посредством слушалки
Свържете слушалките посредством жак i (слушалки) от задната страна на устройството.
За да засилите басовия звук
Натиснете бутон MEGA BASS 7 на устросйството.
На дисплея се появява надпис “MEGA BASS”.
За да се върнете към нормален звук натиснете отново бутона.
7
Съвети
Възпроизвеждане на CD диск
1
2
3
Натиснете OPERATE (или POWER) 1.
Натиснете бутон CD 4.
Натиснете Z PUSH OPEN/CLOSE 5
на устройството и поставете диска
с маркираната страна нагоре в CD
отделението.
За да затворите CD отделението, натиснете PUSH OPEN/CLOSE Z.
• Възпроизвеждането започва от записа/MP3
файла, от който сте спрели да възпроизвеждате
(Resume play). По време на спирането се извежда
номерът на записа или МР3 файла.
• За да отмените продължителното възпроизвеждане (за да започнете да възпроизвеждате от
началото на първия запис/МР3 файл), натиснете x 0 докато CD дискът е спрян. Когато
отворите отделението на CD диска или
изключите устройството, продължителното
възпроизвеждане също се отменя.
Слушане на радио
1
2
Натиснете OPERATE (или POWER) 1.
Натиснете RADIO BAND 4 неколкократно.
Всеки път, когато натискате бутона, радио
честотата се сменя между АМ и FM.
3
4
Натиснете u 0.
Устройството възпроизвежда всички записи
наведнъж.
Време на
възпроизвеждане
За да
Натиснете
Въведете пауза
u 0. Натиснете отново,
за да стартирате възпроизвеждането отново.
Спрете възпроизвеждането
x 0.
Преминете към > 9.
следащ запис
Преминете към . 9
предишен запис
Намерите
определен момент, докато
слушате звука.
Намерите
желана точка,
докато наблюдавате дисплея
Отстраните
CD диск
8
> (превъртане напред)
или . 9 (превъртане
назад) по време на възпроизвеждане и задръжте, докато
намерите желаната точка.
> (превъртане напред)
или . 9 по време на
възпроизвеждане и задръжте,
докато намерите желаната
точка и след това натиснете u 0.
Натиснете ZPUSH OPEN/
CLOSE 5 на устройството.
Задръжте натиснат бутон TUNE+ или
– qd докато означенията за честота
започат да се сменят на дисплея.
Устройството автоматично сканира радио
честотите и спира когато намери ясна
станция.
Аконе можете да настроите станция, натиснете TUNE+ или – qd на устройството
неколкократно, за да смените честотата
стъпка по стъпка.
Когато приемете FM стерео излъчване, се появява
надпис “ST”.
Съвет
Ако FM излъчването е шумно, промяната на настоящия
статус в моно обикновено намалява шума.
1 Натиснете MODE qg.
Появяват се надписи “St” или “Mo”.
2 Докато е изведен надпис „St”, натиснете
MODE qg на устрсойството, за да изведете
надпис “Mo”.
Възпроизвеждане на касета
Запис на касета
1
2
3
Използвайте бутоните на основния корпус на
устройството, за да управлявате.
Натиснете OPERATE (или POWER) 1.
Натиснете TAPE 4.
Натиснете xZ 2 и въведете касетата в отделението за касети със
страната, която искате да възпроизвеждате насочена нагоре. Използвайте
само TYPE I (нормална) касета. За да
затворите отделението за касети
натиснете CLOSE 3.
Уверете се, че касетата не е халтава, за да не
причини повреда на устройството.
1
2
3
4
4
Натиснете N 2.
Натиснете OPERATE (или POWER) 1.
Натиснете xZ 2, за да отворите
отделението на касетата и поставете
празна касета със страната, на която
искате да записвате насочена нагоре.
Използвайте само TYPE I (нормална)
касета. За да затворите отделението
за касети натиснете CLOSE 3.
Изберете програмния източник, от
който искате да записвате. За да
запишете от CD плеърa, поставете CD
диск и натиснете CD 4.
За да запишете от радиото, настройте станцията, от която желаете да
запишете.
Натиснете z 2, за да започнете запис (N 2 се изключва автоматично).
За да
Натиснете
Направите пауза в
записа
X 2. За да продължите да възпроизвеждате, натиснете
отново.
Спрете записа
xZ 2.
Устройството започва възпроизвеждане.
За да
Натиснете
Направите пауза във
възпроизвеждането
X 2. За да продължите да възпроизвеждате, натиснете
отново.
Спрете възпроизвеждането
xZ 2.
За да превъртите бързо напред или назад.*
m или M (бързо
превъртане напред
или назад)2.
Извадите касетата
xZ 2
* Когато касетата се е превъртяла докрай, натиснете
xZ 2 за да освободите m или M 2.
Съвети
• Регулирането на нивото на завука или аудио натиска няма да повлияе на записа.
• Ако АМ програмата произвежда свирещ звук след
като сте натиснали z 2 в стъпка 4, натиснете
MODE qg на основния корпус на устройството,
за да изберете позицяи за ISS (Interference Supress
Switch), която опция намалява шума до минимум.
• За най-добри резултати използвайте променливотоков източник като променливотоковия
източник за запис.
• За да изтриете запис, извършете следното:
1 Натиснете OPERATE (или POWER) 1
2 Поставете касетата със запис, който желаете
да изтриете.
3 Натиснете TAPE 4.
4 Натиснете z 2.
9
Програмно
възпроизвеждане
Други операции
Използване на дисплея
За да проверите общия брой записи и времето
за възпроизвеждане на диск.
Натиснете x 0 веднъж ако дискът е спрял и
два пъти ако дискът се възпроизвежда. След като
бъде изведен общия брой записи, се извежда и общото време за възпроизвеждане. За да проверите
обшия брой записи отново, натиснете DISPLAY/
ENTER qf.
За да проверите общия брой записи на диска
Натиснете DISPLAY/ENTER qf, докато дискът
се възпроизвежда.
За да проверите номера на радиостанцията,
който се възпроизвежда
Натиснете DISPLAY/ENTER qf, докато слушате съответната станция.
Изберете режим за възпроизвеждане на диск
Натиснете MODE qg(натиснете x qg, след
това натиснете MODE qg по време на възпроизвеждане) докато на дисплея се появят “ “,
“ 1“,“SHUF”, “SHUF” и “ ”, “PGM” или “PGM”
и “ “.
След това извършете следното:
За да
изберете
Изберете Извършете
следното
Повторите
запис еднократно
“
1“
Натиснете .
или > 9, за да
изберете записа,
който искате да
повторите, след
това натиснете
u 0.
Повторите
“ “
Натиснете
всички запис
u 0.
Разбъркан запис “SHUF”
Натиснете
u 0.
Повторите
“SHUF” и Натиснете
записи в слу“ “
u 0.
чайна последнователност
10
Програмен
запис
Повторение
на програмни
записи
“PGM”
Натиснете .
или > 9, след
това натиснете
DISPLAY/ENTER qf
за записите, които
изкате да програмирате в реда, в
който желаете за до
20 записа. След това
натиснете u 0.
Ред на
възпроизвеждане
“PGM” и “ Натиснете .
“
или > 9, след
това натиснете
DISPLAY/ENTER qf
за записите, които
изкате да програмирате в реда, в
който желаете за до
20 записа. След това
натиснете u 0.
За да отмените избрания режим на
възпроизвеждане
Натиснете MODE qg (натиснете x 0, след
това натиснете MODE qg по време на възпризвеждане) неколкократно, докато избрания режим
изчезне от дисплея.
За да проверите програмния запис реда на
възпроизвеждане на записи
За да проверите реда на записи преди възпроизвеждане, натиснете DISPLAY/ENTER qf (натиснете
x 0, след това натиснете DISPLAY/ENTER—по
време на възпроизвеждане).
Всеки път, когато натиснете бутона на дисплея
се появява програмния номер за ред на възпроизвеждане.
За да промените настоящата програма
Натиснете x 0 веднъж, ако CD дискът е спрял
и два пъти ако CD дискът се възпроизвежда.
Настоящата програма ще бъде изтрита. Създайте нова програма като следвате програмната
процедура.
Съвети
• Ако опитате да програмирате 21 записа или повече
на дисплея ще се изведе надпис “FULL”.
• Можете да възпроизвеждате същата програма
отново, тъй като тя е запазена, докато не
отворите отделението за диска или не изключите
устройството.
• Можете да запишете ваша собствена програма.
След като сте създали програма, поставете празна
касета и натиснете бутон z 2 на устройството, за да започенете запис.
• Функция продължение не работи по време на програмно възпроизвеждане.
Предварителна настройка на радио станции
Свързване на допълнителни компоненти
Можете да запазвате радиостанции в паметта на
устрсойството.
Можете да настроите предварително до 30
радио станции, 20 FM и 10 АМ станции.
1 Натиснете OPERATE (или POWER) 1
Можете да се насладите на звук от допълниетлни
компоненти като портативен музикален цифров
плейър през високоговорителите на устройството. Уверете се, че сте изключили захранването на
всеки компонент преди да направите каквито и
да било свързвания. За подробности обърнете се
към инструкциите за употреба на компонента,
който ще свързвате.
1 Свържете AUDIO IN жака qs към жака
2
3
4
Натиснете RADIO BAND 4, за да изберете честота.
Задръжте натиснат бутон AUTO
PRESET 4 на устройството за 2
секунди докато на дисплея започне да
примигва “AUTO”.
Натиснете DISPLAY/ENTER qf.
Станциите се запазват в паметта в последователност от ниски към високи честоти.
Ако не можетеда настроите станция
автоматично
Станциите със слаб сигнал трабва да се настройват ръчно.
1 Натиснете OPERATE (или POWER) 1.
2
3
4
5
6
Натиснете RADIO BAND 4, за да изберете честота.
Настройте станцията, която искате
посредством бутон TUNE+ или – qd на
корпуса на устройството.
Задръжте натиснат бутон MEMORY qf
на устройството за 2 секунди докато
предварително зададения номер примигне на дисплея.
Натиснете PRESET + или – 9, докато
предварително зададения номер, който
желаете да използвате за тази станция примигне на дисплея.
Натиснете DISPLAY/ENTER qf.
2
3
4
за извеждане на портативния цифров
музикален плейър или другите компоненти като изпозлвате аудио кабел за
свързване (не е приложен).
Натиснете OPERATE (или POWER) 1,
за да включите устройството.
Включете свързания компонент.
Натиснете AUDIO IN 4 и започенете
възпроизвеждане от свързания компонент.
Звукът от свързания компонент се извежда
посредством високоговорителите на устройството.
За да свържете устройството към телевизор
или видеорекордер изпозлвайте удължител (не
е приложен)със стерео минижак в единия край
и два фонощекера в другия край.
Съвет
• Можете да запишете звука от свързан компонент.
Поставете празна касета и натиснете бутон z
2 на устройството.
Новата станция заменя старата.
Съвет
Предварително зададените станции остават в
паметта дори и когато изключите заранващия кабел или
отстраните батериите.
Възпроизвеждане на предварително зададени
радио станции
1
2
3
Натиснете OPERATE (или POWER) 1.
Натиснете RADIO BAND 4, за да изберете честота.
Натиснете бутон PRESET + или – 4, за
да настроите запазената станция.
11
Видове проблеми тяхното отстраняване
Радио
Приемът е слаб.
Общи
Захранването не е включено.
• Свържете захранващия кабел стабило в стенния
контакт.
• Уверете се, че батериите са поставени правилно.
• Подменете батериите с нови ако са изтощени.
Няма звук.
• Изключете слушалките, когато слушате посредством високоговорители.
Чува се шум.
• Някой използва клетъчен телефон или друго
портативно устройство, което излъчва радиовълни в близост до устройството.
• Преместете клетъчния телефон и т.н. встрани
от устройството.
CD Плейър
CD дискът не се възпроизвежда илис е появява
надпис “Cd - - ”, дори когато CD дискът си е на
мястото.
• Поставете диска с надписа нагоре.
• Почистете диска
• Извадете диска и оставете отделението
отворено отворено за около час, за да изсъхне
евентуален конденз.
• CD-R/CD-RW дискът е празен.
• Има проблем с качеството на CD-R/CD-RW
диска, записващото устройство или софтуера.
• Подменете всички батерии с нови ако са
изтощени.
Звукът прекъсва
• Намалете нивото на звука.
• Почистете диска и го сменете ако е твърде
увреден.
• Преместете системата на място, не подложено
на вибрации.
• Почистете оптиката с наличен в търговската
мрежа уред издухващ въздух.
• Прескачане на звука може да се получи и когато
използвате CD-R/CD-RW с лошо качество или
ако има проблем със записващото устройство
или със софтуера.
12
• Открийте
място и ориентация, които
осигуряват добро
приемане, след това
отново настройте
антената.
• Преместете самото
устройство, за да
подобрите АМ
приема.
Звукът е слаб или с лошо качество
• Подменете батериите с нови, тъй като може
да са отслабнали.
• Преместете устройството далече от телевизора.
Картината на телевизора ви е станала нестабилна.
• Ако слушате FM програма близо до телевизор
с вградена антена, преместете устройството
далече от телевизора.
Касетъчен дек
Касетата не се мести когато натиснете
бутон за работа.
• Затворете отделението за касети.
Бутон z 2 не функционира или касетата не
се възпроизвежда и не записва.
• Уверете се, че лостчето за сигурност на касетата е на мястото си.
Лошо качество на възпроизвеждане, запис или
изтриване.
• Почистете главите като използвате касета със
сухо или мокро почистване (продава се отделно)
след всеки 10 часа употреба, преди да започнете
важен запис или след като сте възпроизвеждали
стара касета. Непочистването на главите може
да доведе до лошо качество на звука или невъзможност на устройството да възпроизвежда
или записва касети. За подробности се обърнете
инструкциите на почистващата касета.
• Използвате TYPE II (висока позиция) или TYPE
IV (метал) касета, изпозлвайте само TYPE I
(нормална касета).
• Демагнетизирайте главите като използвате
продукт наличен в търговската мрежа.
• Подменете батериите с нови ако са слаби.
След като сте опитали всички гореизброени
начини и все още имате проблеми, изключете
захранващия кабел или отстранете всички
батерии. След като всички индикации от дисплея
изчезнат, включете отново захранващия кабел или
поставете батериите отново. Ако проблемът
продължава, обърнете се към най-близкия търговец
на Sony
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия
уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising