Sony | CFD-S03CP | Sony CFD-S03CP Инструкции за експлоатация

CFD-S03CP
CFD-S03CPL
HARTIA ot 60/84 - 295/415
2-655-837-21(1)
CD радио
записващ касетофон
Инструкции за експлоатация
CFD-S03CP
CFD-S03CPL
© 2005 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите риска
от пожар или токов удар,
не излагайте този уред на дъжд
или влага.
За да предотвратите токов удар,
не отваряйте кутията.
За сервиз се обръщайте единствено към квалифициран персонал.
За да предотвратите риска от пожар, не
покривайте вентилационните отвори
на устройството с вестници, покривки,
пердета и др. Не поставяйте запалени
свещи върху устройството.
За да предотвратите риска от пожар
или токов удар, не поставяйте предмети,
пълни с течности, например вази, върху
устройството.
Свържете устройството към лесно
достъпен контакт.
Ако забележите нещо нередно
в устройството, незабавно изключете
захранващия кабел от контакта.
Не поставяйте устройството на тесни
места като лавици и вградени шкафове.
Източници на захранване
Изхвърляне
на стари електрически
и електронни уреди
(Приложимо за страни
от Европейския съюз
и други европейски
страни, използващи разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или
на неговата опаковка му показва, че
този продукт не трябва да се третира
като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, Вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат в противен
случай. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се
с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Приложени аксесоари: Устройство за
дистанционно управление
Музикални дискове, кодирани
с технология за защита
на авторските права
A
1 към AC IN 2 към мрежата от 220 V
Свържете захранващия кабел A или заредете шест R14 (размер С) батерии
(не са приложени в комплекта) в отделението за батерии B.
Радио
Честотен обхват
Забележки
• Сменете батериите с нови, когато индикаторът OPR/BATT 1 се затъмни или когато
плейърът спре да работи.Сменете батериите с нови. Преди да смените батериите, уверете
се, че сте извадили диска от плейъра.
• За да работите с плейъра като използвате захранване от батерии, изключете захранващия
кабел от плейъра.
• Когато работите с плейъра като използвате захранване от батерии,
не можете да използвате устройството за дистанционно управление.
CFD-S03CPL
За да включите/изключите
захранването
Европейски модел: Натиснете OPERATE 1.
Други модели: Натиснете POWER 1.
За да настроите силата на звука
Натиснете VOLUME +, – (VOL+,
– на устройството за дистанционно
управление) qa.
MW: 531 - 1 611 kHz (стъпка 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (стъпка 10 kHz)
Възпроизвеждане на лента
Sony R14P: приблизително 3 часа
Sony алкална LR14: приблизително 12 часа
CFD-S03CP
CD възпроизвеждане
FM: 87.5 - 108 MHz
Sony R14P: приблизително 1 часа
AM:
Sony алкална LR14: приблизително 4.5 часа
531 - 1 611 kHz (стъпка 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (стъпка 10 kHz)
IF
FM: 10.7 MHz
AM/MW/LW: 450 kHz
Антени
FM: Телескопична антена
АМ/MW/LW: Вградена антена
от ферит
Записващ касетофон
Смяна на батериите
При нормална употреба батериите трябва да издържат около 6 месеца. Когато вече не
можете да управлявате плейъра с устройството за дистанционно управление, сменете
батериите с нови.
Sony R14P: приблизително 6 часа
Sony алкална LR14: приблизително 20 часа
Подготовка на устройството за дистанционно управление
Заредете две батерии R03 (размер AAA) (не са приложени в комплекта).
FM запис
Записваща система
4-пистов 2-канален стерео звук
Време за превъртане
Приблизително 150 sec с касета Sony C-60
Честотен отговор
TYPE I (нормален): 80 – 10 000 Hz
Общи
Високоговорител
Пълен обхват: 8 cm. В диаметър, 4 ,
коничен тип (2)
Размери
Приблизително 360´141´235 mm
(ш/в/д) (включително издадените части)
Тегло
Приблизително 2.6 kg (включително
батерии)
Приложени аксесоари
Захранващ кабел (1)
Устройство за дистанционно управление (1)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Допълнителни аксесоари
Слушалки серия Sony MDR
•
След като се изведе името на папката*,
името на песента и изпълнителя,
се появява възпроизведеното време**.
* Ако не съ ществува папка, на дисплея
се появява индикация “ROOT”.
** Ако възпроизведеното време е
повече от 100 минути, на дисплея
се извежда индикация “--:--”.
Преди да използвате
устройството
FM: 87.5 - 108 MHz
LW: 153 - 279 kHz
Номер
на МР3
файла
вото за дистанционно управление) qa, u
9 и n qs на устройството имат осезаема
точка.
Изходи
Жак слушалки (стерео минижак)
За 16 – 32 импеданс слушалки
Максимално изходно захранване
1.7 W + 1.7 W (за 4 , 10 % хармонично
разсейване)
Изисквания към захранването
За CD радио записващ касетофон:
Модел за Корея: 220 V AC, 60 Hz
Модел за Аржентина: 220 – 230 V AC, 50 Hz
Други модели: 230 V AC, 50 Hz
9 V DC, 6 R14 (размер С) батерии
За устройство за дистанционно управление:
3 V DC, 2 R03 (размер ААА) батерии
Консумация на захранване
AC 12 W
Живот на батериите
За CD радио записващ касетофон:
Възпроизведено
време
•
* Бутоните VOLUME + (VOL + на устройст-
Спецификации
B
•
Номер
на записа
МР3 диск
MPEG Layer-3 технологията за аудио
кодиране е лицензирана от Fraunhofer IIS
и Thompson.
DualDisc е диск с две страни, който
поддържа DVD материали от едната
страна и цифрови аудио материали
от другата. Обърнете внимание, че
е възможно аудио страната на този
вид дискове да не се възпроизведе на
този продукт, защото тези дискове не
съответстват на компакт диск (CD)
стандарта.
Система
Компакт дискова аудио система
Особености на лазерния диод
Продължителност на емисията:
Продължително
Лазерен изход: По-малък от 44.6 μW
(Стойността на този изход е измерена на
разстояние от около 200 mm
от повърхността на лещите на обекта
и оптическия блок със 7 mm диафрагма.)
Брой канали
2
Честотен отговор
20 – 20000 Hz ± 1 dB
Виене и свистене
Под измерения лимит
Аудио диск
Този продукт е създаден да
възпроизвежда дискове, които
отговарят на CD (компакт диск)
стандартите. В последно време обаче
много от звукозаписните компании
пускат на пазара музикални дискове,
кодирани с технологии за защита на
авторските права. Моля, вземете под
внимание факта, че измежду тези
дискове има такива, които не могат да се
възпроизвеждат на този продукт.
Забележки за DualDiscs
CD плейър
Основни операции
За да слушате през слушалките
Свържете слушалките към жака i
(слушалки) qf.
За да увеличите басите
Натиснете MEGA BASS 2.
На дисплея се появява индикация
“MEGA BASS”.
За да се върнете в режим на нормален
звук, натиснете отново бутона.
Възпроизвеждане
на CD/MP3 диск
1 Натиснете CD qd на устройството
(директно включване на захранването).
(Натиснете OPERATE или POWER
1 на устройството за дистанционно
управление, след това натиснете
неколкократно FUNCTION qh, докато
на дис-плея се появи индикация “CD”.)
2 Натиснете Z PUSH OPEN/CLOSE 8 и
заредете диск в отделението за диска
с етикета нагоре.
•
•
За да
Натиснете
Въведете пауза при
възпроизвеждане
u 9. Натиснете отново бутона, за да възстановите възпроизвеждането след пауза.
Спрете възпроизвеждането
x 9.
Отидете към следващия запис/МР3
файл
> 7.
Отидете към предходния запис/МР3
файл
. 7.
Изберете папка
на МР3 диска
+ 0 на устройството,
за да преминете напред
и
– 0, за да преминете назад.
Възпроизведете
само избраната
папка (само
за МР3 диск)
MODE 4 на устройството, докато се появи
индикация “FLDR”.
Натиснете
+ или –
0 на устройството, за
да изберете папка и след
това u 9, за да започнете възпроизвеждане.
Откриете точка,
докато слушате
звука
> (напред) или .
(назад) 7 в режим на
възпроизвеждане и задръжте докато откриете
точката.
Откриете точка,
> (напред) или .
докато наблюдавате (назад) 7 в режим на
дисплея
пауза и задръжте докато
откриете точката.
Z PUSH OPEN/CLOSE
8 на устройството.
Извадите диска
Съвети
• Възпроизвеждането започва от записа/
МР3 файла, който последно сте спрели
(възстановяване на възпроизвеждането).
Докато сте в режим стоп, номерът на записа/МР3 файла, който се възпроизвежда, се
извежда на дисплея.
• За да отмените възстановеното възпроизвеждане (за да започнете възпроизвеждане
от началото на първия запис/MP3 файл),
натиснете x 9 в режим стоп. Когато
отворите CD отделението или изключите
устройството, функцията за възстановява-не
на възпроизвеждането също се отменя.
Пример за структура на папките
и реда на възпроизвеждане
Редът на възпроизвеждане на папките
и файловете е както следва:
CD-R
CD-RW
Папка
МР3 файл
1
1
2
За да затворите отделението за
диска, натиснете Z PUSH OPEN/
CLOSE 8 на устройството.
3
2
3
4
5
4
6
7
8
3 Натиснете u 9.
Плейърът възпроизвежда всички
записи/MP3 файлове веднъж.
Когато възпроизвеждате МР3 диск,
МР3 индикаторът светва след като
плейърът прочете информацията.
5
6
9
0
Забележки за MP3 дискове
• Когато заредите диска, плейърът чете
всички файлове на този диск. През това
време на дисплея се появява индикация
“READING”. Ако на диска има много папки
или файлове, които не са в MP3 формат,
възпроизвеждането на следващ запис или
•
•
•
•
стартирането на възпроизвеждането да
отнеме известно време.
Препоръчваме Ви да не запазвате ненужни
папки или файлове, различни от МР3, на
диск, който ще се използва за възпроизвеждане/слушане на МР3 записи.
Папки, които не съдържат MP3 записи, се
пропускат.
Максимален брой файлове: 255
Максимален брой папки: 150 (включително
основна папка)
Максимален брой папки и файлове общо: 256
Максимален брой нива: 8
Имената на папките и файловете могат
да се изведат с максимум до 30 символа,
включително кавичките.
Символите A - Z, 0 - 9 и _ могат да се
извеждат на този плейър. Другите символи
се извеждат като “_”.
Този плейър съответства с версия 1.0, 1.1,
2.2, 2.3 и 2.4 на ID3 tag формата. Когато
файлът съдържа ID3 tag информация, “име
на песен”, “име на изпълнител” и “име на
албум” могат да бъдат изведени и на дисплея
се появява индикация “ID3”. Ако файлът
не съдържа ID3 tag информация, вместо
името на песента се появява името на файла,
името на папката се появява вместо името
на албума и вместо името на изпълнителя
се появява индикация “no artist”. ID3 tag
информацията може да бъде изведена с
максимум 15 символа.
Когато наименувате, уверете се че сте прибавили разширението “.mp3” към името на
файла.
Ако поставите разширението “.mp3”
на файл, различен от MP3, плейърът не
може да разпознае правилно файла и ще
възпроизведе шум, който може да повреди
високоговорителите.
Името на файла не съответства с ID3 tag.
Слушане на радио
1 Неколкократно натиснете RADIO•BAND•
AUTO PRESET qd на устройството
(BAND qg на устройството за дистанционно управление) (директно включване на захранването).
Всеки път, когато натиснете бутона,
индикацията се променя както следва:
CFD-S03CPL: “FM” t “MW” t “LW”
CFD–S03CP: “FM” t “AM”
2 Задръжте натиснат бутона TUNE
+ или – 0 на устройството, докато
цифрите на честотата започнат да се
променят в дисплея.
Плейърът автоматично сканира за
радио честоти и спира, когато открие
ясна станция. Ако
не успеете да настроите станция, натиснете неколкократно TUNE + или – 0,
за да промените честотата стъпка по
стъпка.
Когато приемате FM стерео програма,
появява се индикация “ST”.
Съвет
Ако FM приемането е шумно, натиснете MODE
4, докато на дисплея се появи индикация
“MONO” и радиото започне
да възпроизвежда моно.
Промяна на интервала
за настройка на AM/MW
Ако желаете да промените интервала
за настройка на AM/MW, извършете
следното:
1 Натиснете RADIO•BAND•AUTO
PRESET qd на устройството, докато
изведете “AM” или “MW”.
2 Натиснете DISPLAY•ENTER 5 на
устройството за 2 секунди.
3 Натиснете RADIO•BAND•AUTO PRESET qd на устройството за 2 секунди.
Индикациите “9K STEP” или “10K
STEP” започват да мигат.
4 Натиснете PRESET + или – 7 на
устройството, за да изберете “9K
STEP” за 9 KHz интервал или “10K
STEP” за 10 kHz интервал.
5 Натиснете DISPLAY•ENTER 5
на устройството
След като промените интервала за
настройка, трябва да настроите отново
AM/MW радиостанциите.
Възпроизвеждане на лента
За тази операция използвайте бутоните
на устройството.
1 Натиснете TAPE qd на устройството
(директно включване на захранването).
2 Натиснете xZ qs на устройството и
заредете записана лента със страната, която желаете да възпроизведете,
към Вас. Използвайте само ленти
TYPE I (нормална). Затворете отделението.
Внимавайте лентата да не се нагъне,
защото може да се повреди или да
повреди устройството.
3 Натиснете n qs.
Плейърът започва възпроизвеждане.
За да
Натиснете
Въведете режим
на пауза
X qs на устройството.
Натиснете бутона отново, за да възстановите
възпроизвеждането
след пауза.
Спрете възпроизвеждането
xZ qs на устройството.
Превъртите бързо
напред или назад
лентата*
m или M (бързо
превъртане напред или
назад) qs на устройството.
Извадите касетата
xZ qs на устройството.
* Когато лентата е превъртяна докрай,
натиснете xZ qs, за да освободите
бутоните m или M qs.
Запис на лента
За тази операция използвайте бутоните
на устройството.
1 Натиснете xZ qs, за да отворите
отделението за касетата и заредете
празна касета със страната, върху
която желаете да записвате, към
Вас. Използвайте само ленти TYPE I
(нормална). Затворете отделението.
2 Изберете източника на програмата,
който желаете да запишете.
За да записвате от CD плейър, заредете
диск и натиснете CD qd.
За да записвате от радио, настройте
станцията, която желаете.
3 Натиснете z qs на устройството,
за да започнете запис.
(n се освобождава автоматично.)
За да
Натиснете
Въведте пауза
по време на записа
X qs на устройството. Натиснете бутона
отново, за да възстановите записа.
Спрете записа
xZ qs на устройството.
Съвети
• Настройката на силата на звука няма да
повлияе на нивото на записа.
• Ако AM/MW/LW програмата издава
свистящ звук след като сте натиснали z
qs на стъпка 3, натиснете MODE 4, за
да изберете позицията на ISS (Interference
Suppress Switch), която намалява шума
най-много.
• За най-добри резултати при запис използвайте захранване от мрежата.
• За да изтриете запис, извършете следното:
1 Заредете касета със записа, който желаете
да изтриете.
2 Натиснете TAPE qd на устройството.
3 Натиснете z qs на устройството.
CFD-S03CP
CFD-S03CPL
HARTIA ot 60/84 - 295/415
Други операции
Използване на дисплея
Можете да проверите информацията
за диска като използвате дисплея.
Проверка на информацията
за аудио диск
За да проверите общия брой
на записите и възпроизведеното
време на диска
Натиснете x 9 два пъти и можете да
проверите общия брой на записите
и възпроизведеното време на диска
в дисплея.
Общ брой записи
Общо време за възпроизвеждане
Проверка на информацията
за МР3 диск
За да проверите общия брой папки
и общия брой файлове на диска
Натиснете x 9 два пъти и можете да
про-верите общия брой папки и общия
брой файлове на диска в дисплея.
Общ брой
файлове
Общ брой
папки
За да проверите информацията
за файл
Натиснете DISPLAY•ENTER 5 на
устройството, докато възпроизвеждате
МР3 диск. Дисплеят се променя както
следва:
t Настоящ номер на файла и време
за възпроизвеждане
r
Име на песента и изпълнителя
r
Име на албума*
* Ако няма папка, на дисплея се появява
индикация “ROOT”.
Повторно възпроизвеждане
на записи/МР3 файлове
(Повторно възпроизвеждане)
Можете да възпроизвеждате записи/МР3
файлове неколкократно в нормален,
разбъркан или програмиран режим.
1 Натиснете CD qd на устройството.
На дисплея се появява индикация
“CD”.
2 Продължете както следва.
За да
повторите
Извършете следното
Един запис/
МР3 файл
1 Натиснете REPEAT 6 на
устройството докато се появи
индикация “ 1”.
2 Натиснете . или > 7,
за да изберете записа/МР3
файла, който желаете да повторите.
3 Натиснете u 9.
Всички запи- 1 Натиснете REPEAT 6 на
си/МР3 фай- устройството докато се появи
лове на диска индикация “ ”.
2 Натиснете u 9.
Избрана
папка
(само
за МР3
дискове)
1 Натиснете MODE 4 на
устройството, за да изведете
“FLDR”, след това натиснете
REPEAT 6 на устройството
докато се появи индикация
“ ”.
2 Изберете папка, като натиснете
+ или – 0 на устройството.
3 Натиснете u 9.
Предпазни мерки
За да
Извършете следното
повторите
Записи/МР3 1 Започнете разбъркано възпроизвеждане (Вижте “Възпроизфайлове
веждане на записи/МР3 файв случаен
лове в разбъркан ред”).
ред
2 Натиснете REPEAT 6 на
устройството докато се появят
индикации “SHUF” и “ ”.
3 Натиснете u 9.
1 Започнете разбъркано възпроФайлове
извеждане на папка (Вижте
в избрана
“Възпроизвеждане на записи/
папка в
МР3 файлове в разбъркан
случаен ред
(само за MP3 ред”).
дискове)
2 Натиснете REPEAT 6 на
устройството докато се появят
индикации “FLDR”, “SHUF” и
“ ”.
3 Натиснете u 9.
Програмира- 1 Програмирайте записа/МР3
файла (вижте “Създаване на
ни записи/
собствена програма”).
МР3 файлове
2 Натиснете REPEAT 6 на
устройството докато се появят
индикации “PGM” и “ ”.
3 Натиснете u 9.
За да отмените повторното
възпроизвеждане
Натиснете REPEAT 6 на устройството
докато индикацията “ ” изчезне от
дисплея.
Възпроизвеждане на записи/
MP3 файлове в случаен ред
(Възпроизвеждане в случаен ред)
Можете да възпроизвеждате записи/МР3
файлове в случаен ред. Когато възпроизвеждате МР3 диск, можете да възпроизвеждате
и МР3 файлове в избрана папка в случаен
ред (разбъркано възпроизвеждане в папка).
1 Натиснете CD qd на устройството.
На дисплея се появява индикация “CD”.
2 Натиснете MODE 4 на устройството
докато на дисплея се появи индикация “SHUF”.
Когато изберете разбъркано възпроизвеждане в папка (само за МР3 диск),
натиснете MODE 4 на устройството
докато на дисплея се появят индикации
“FLDR” и “SHUF”. След това натиснете +
или – 0 на устройството, за да изберете
папката, която желаете.
3 Натиснете u 9, за да започнете
разбърканото възпроизвеждане.
За да отмените разбърканото
възпроизвеждане
Първо спрете възпроизвеждането.
След това натиснете MODE 4 на
устройството докато индикацията
“SHUF” изчезне от дисплея.
Съвети
• По време на разбъркано възпроизвеждане,
не можете да изберете предходен запис/
МР3 файл като натиснете . 7.
• Функцията за възстановяване на
възпроизвеждането не работи в режим
на разбъркано възпроизвеждане.
Създаване
на собствена програма
(Програмирано възпроизвеждане)
Можете да подредите реда на възпроизвеждане на максимум 15 записа/МР3 файла на
диска.
1 Натиснете CD qd на устройството.
На дисплея се появява индикация “CD”.
2 Натиснете MODE 4 на устройството
докато на дисплея се появи индикация
“PGM”.
3 Натиснете . или > 7, след
това натиснете DISPLAY•ENTER
5 на устройството за записи,
които желаете да програмирате в
поредност.
За МР3 файлове, първо натиснете
+ или – 0 и след това натиснете .
или > 7 и DISPLAY•ENTER 5.
Аудио диск
Номер на програмиран запис
Ред на възпроизвеждане
МР3 диск
Номер на програмиран файл
Ред на възпроизвеждане
4 Натиснете u 9, за да стартирате
програмирано възпроизвеждане.
За да отмените програмираното
възпроизвеждане
Първо спрете възпроизвеждането,
след това натиснете MODE 4 на
устройството докато индикацията
“PGM” изчезне от дисплея.
За да проверите реда на записите/
МР3 файловете преди възпроизвеждане
Натиснете DISPLAY•ENTER 5 на устройството.
Всеки път, когато натиснете бутона,
номерът на записа/МР3 файла се появява в програмирания ред.
За да промените настоящата
програма
Натиснете x 9 веднъж, ако дискът е
спрян, и два пъти, ако дискъ т се възпроизвежда. Настоящата програма ще бъде
изтрита. След това създайте нова програма, като следвате процедурата по
програмиране.
Съвети
• Ако се опитате да програмирате 16 записа/MP3 файла или повече, на дисплея се
появява индикация “FULL”.
• Можете да възпроизвеждате една и съща
програма отново, тъй като програмата се
запазва, докато отворите отделението на
диска или изключите устройството.
• Можете да запишете Ваша собствена
програма. След като създадете програма,
заредете празна касета и натиснете z qs
на устройството, за да започнете записа.
• Функцията за възстановяване на
възпроизвеждането не работи по време
на програмирано възпроизвеждане.
Настройка на радиостанции
Можете да запазите радиостанции в
паметта на плейъра. Можете да запазите
до 30 ра-диостанции (CDF-S03CP), 20 за
FM и 10 за AM или до 40 радиостанции
(C DF-S03CPL), 20 за FM и по 10 за MW
и LW в каквато поредност желаете.
1 Натиснете RADIO•BAND•AUTO
PRESET qd на устройството, за да
изберете честотата.
2 Задръжте натиснат
RADIO•BAND•AUTO PRESET qd на
устройството за две секунди, докато
на дисплея започне да мига “AUTO”.
3 Натиснете DISPLAY•ENTER 5 на
устройството.
Станциите се запазват в паметта от
ниските към високите честоти.
Ако станцията не може да бъде
настроена автоматично
Трябва да настроите ръчно станцията
със слаб сигнал.
1 Натиснете RADIO•BAND•AUTO
PRESET qd на устройството (BAND
qg на устройството за дистанционно
управление), за да изберете честотата.
2 Настройте станцията, която желаете.
3 Задръжте натиснат DIPSLAY•ENTER
5 на устройството, за около две
секунди, докато на дисплея започне
да мига номера на станцията.
4 Натиснете PRESET + или – 7, докато
номерът на желаната станция мига на
дисплея.
5 Натиснете DISPLAY•ENTER 5 на
устройството.
Новата станция се настройва на
мястото на старата.
Съвет
Настроените радиостанции остават
в паметта дори когато изключите
захранващия кабел или извадите батериите.
Възпроизвеждане
на настроени радиостанции
1 Натиснете RADIO•BAND•AUTO
PRESET qd на устройството (BAND
qg на устройството за дистанционно
управление), за да изберете
честотата.
2 Натиснете PRESET + или – 7, за да
настроите запазената станция.
Заспиване на музика
1 Възпроизведете музикалния
Дискове, които МОГАТ да се
възпроизвеждат
• Аудио дискове
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/МР3 файлове)
* CD-DA е съкращение от Compact Disc
Digital Audio. Това е стандарт за запис,
използван при аудио дискове.
Дискове, които НЕ МОГАТ да се
възпроизвеждат
• CD-R/CD-RW дискове, различни от
записаните в музикален CD формат
или МР3 формат, съответстващ със
системите ISO9660 Level 1/Level 2 или
Joliet.
• CD-R/CD-RW дискове с лошо качество
на записа, CD-R/CD-RW, които са
надраскани или замърсени, или CDR/CD-RW, записани с несъвместими
устройства за запис.
• CD-R/CD-RW дискове, които не са
финализирани правилно.
Забележки за дисковете
• Преди да заредите диска, почистете
диска с почистващо парче плат.
Почиствайте диска от центъра към
периферията. Ако на диска има
драскотина, мръсотия или отпечатък
от пръст, това може да причини
грешка при възпроизвеждането.
източник, който желаете.
2 Натиснете SLEEP 3 на устройството,
за да изведете “SLEEP”.
3 Натиснете SLEEP 3 на устройството
за да изберете минутите, след които
плейърът ще се изключи автоматично.
Всеки път, когато натиснете бутона,
индикацията се променя както следва:
“AUTO*” t “60MIN” t “30MIN” t
“20MIN” t “10MIN” t “OFF”.
* Когато изберете “AUTO”, дискът или
лентата спират възпроизвеждане след
максимум 90 минути и плейърът се
изключва автоматично. Когато слушате
радио, то се изключва след 90 минути.
Ако след натискането на SLEEP 3 на
устройството са изминали 4 секунди,
минутите на дисплея се въвеждат.
Когато избраното време изтече,
плейърът се изключва автоматично.
За да отмените функцията за
заспиване
Натиснете OPERATE (или POWER) 1,
за да изключите захранването.
Забележка
Когато възпроизвеждате касетка с помощта
на тази функция:
Ако дължината на лентата от едната страна
е по-голяма от зададеното време, плейърът
няма да се изключи, докато касетката не
свърши.
• Не използвайте разтвори като бензин,
разтворител, почистващи препарати,
разпространени в търговската мрежа,
антистатичен спрей за винилови
грамофонни плочи.
• Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници
на топлина (като климатици); не
оставяйте доскове в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина,
защото температурата може рязко да
се покачи.
• Не залепяйте хартия или стикери върху
диска и не драскайте повърхността му.
• След възпроизвеждане поставете диска
в кутийката му.
Относно безопасността
• Тъй като лазерният лъч, използван
в CD плейъра, е опасен за очите, не
разглобявайте кутията. Обръщайте се
само към квалифициран сервиз.
• Ако в плейъра попадне някакъв твърд
предмет или течност, изключете
плейъра и проверете устройството в
сервиз преди по-нататъшна употреба.
• Този плейър не възпроизвежда
дискове с нестандартни форми
(например сърцевидни, квадратни,
звездовидни и др.). Ако се опитате
да възпроизвеждате такива дискове,
въможно е да повредите плейъра. Не
използвайте такива дискове.
Източници на захранване
• Преди да работите със системата,
проверете дали напрежението
на Вашата система съвпада с
напрежението на местната електро
мрежа (вижте “Спецификации”) и
използвайте приложения захранващ
кабел; не използвайте други видове
кабели.
• Устройството не е изключено от
мрежата от 220 V, докато е свързано
към контакта, дори ако захранването е
изключено.
• Когато няма да използвате плейъра
за дълъг период от време, изключете
устройството от мрежата от 220 V.
• Когато няма да използвате батериите,
извадете ги, за да предотвратите
повреда вследствие на протичане на
батериите или корозия.
• Табелката, указваща волтажа,
консумацията на електроенергия и др.,
се намира на дъното на устройството.
Относно поставянето
• Не оставяйте плейъра близо до
топлинни източници или на места,
изложени на директна слънчева
светлина, прах или механично
сътресение или в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
• Не поставяйте системата на наклонени
или нестабилни повърхности.
• Не поставяйте нищо на разстояние, поблизо от 10 мм отстрани на корпуса.
Отворите за вентилация трябва да
бъдат свободни, за да може плейърът
да работи правилно и за да удължите
живота на компонентите в него.
• Тъй като за високоговорителите
се използват силни магнити, не
поставяйте персонални кредитни
карти с магнитно кодиране или
самонавиващи се ръчни часовници
близо до устройството, за да
предотвратите повредата им.
Относно работата
• Ако плейърът е внесен директно от
студено на топло място, или е поставен
в много влажна стая, възможно е
по повърхността на лещите във
вътрешността на устройството да
кондензира влага. Ако това се случи,
плейърът не може да работи правилно.
В този случай извадете диска и оставете
плейъра включен за около час, докато
влагата се изпари.
• Ако плейърът не е бил използван
за дълъг период от време,
оставете устройството в режим на
възпроизвеждане, за да загрее няколко
минути, преди да заредите касета.
Забележки за касетите
• За да предотвратите случаен запис
върху страна А или В на касетата,
счупете капачето за защита от запис.
Ако желаете да използвате касетата за
запис по-късно, покрийте дупката с
тиксо.
Страна А
Капаче за страна В
Капаче за страна А
• Използването на касета, по-дълга
от 90 минути, не се препоръчва,
освен за продължителни записи или
възпроизвеждане.
Почистване на корпуса
• Използвайте сухо парче мек плат, леко
навлажнено с мек почистващ разтвор,
за да почистите корпуса, бутоните и
панела. В никакъв случай не ползвайте
грапава гъбичка, почистващ препарат
на прах или разтворител като алкохол
и бензин.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с Вашия плейър, моля,
консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Отстраняване на
проблеми
• Преместете плейъра, за да подобрите
АМ или MW/LW приемането.
Общи
Захранването не се включва.
• Свържете здраво захранващия кабел
към мрежата от 220 V.
• Уверете се, че батериите са правилно
поставени.
• Сменете батериите с нови, ако зарядът
им е слаб.
• Не можете да включите плейъра
с устройството за дистанционно
управление, когато работите с плейъра
на батерии.
Не се чува звук.
• Изключете слушалките, когато слушате
през високоговорителите.
Чува се шум.
• Някой използва портативен телефон
или друго оборудване, което излъчва
радио вълни, в близост до плейъра.
t Преместете портативния телефон
и др. далеч от плейъра.
CD/МР3 плейър
CD плейърът не възпроизвежда
или в дисплея светва индикация
“NO DISC”, когато дискът е на
мястото си.
• Поставете диска с етикета нагоре.
• Почистете диска.
• Извадете диска и оставете отделението
отворено за около 1 час, за да се изпари
кондензиралата влага.
• CD-R/CD-RW е празен.
• Съществува проблем с качеството
на CD-R/CD-RW, записващото
устройство или приложения софтуер.
• Сменете всички батерии с нови, ако
зарядът им е слаб.
Звукът пропада.
• Намалете силата на звука.
• Почистете диска или го сменете, ако е
лошо повреден.
• Поставете плейъра на място без
вибрации.
• Почистете лещите с вентилатор, който
можете да закупите в търговската
мрежа.
• Звукът може да пропадне или да
се чуе шум, когато използвате
нискокачествен CD-R/CD-RW
диск, или съществува проблем със
записващото устройство или софтуера.
Стартирането на възпроизвеждането отнема повече време от
обичайното
• Стартирането на възпроизвежда-нето
на следните дискове отнема повече
време:
– дискове, записани с усложнена
дървовидна структура.
– дискове, кито не са финализирани
(дискове, на коитоса прибавени
данни).
– дискове, които имат много папки,
или дискове, кито не са МР3.
Радио
Приемането е лошо.
• Преместете антената, за да подобрите
FM приемането.
Звукът е слаб или е с лошо
качество.
• Сменете всички батерии с нови, ако
зарядът им е слаб.
• Отдалечете плейъра от телевизора.
• Ако използвате устройството за
дистанционно управление докато
слушате АМ или MW/LW радио,
възможно е да се чуе шум.
Картината на Вашия телевизор
е нестабилна.
• Ако слушате FM програма близо
до телевизор с вътрешна антена,
отдалечете плейъра от телевизора.
Касетофон
Лентата не се движи, когато
натиснете операционния бутон.
• Затворете отделението за касетата добре.
Бутонът z qs не работи или лентата не се възпроизвежда или
записва.
• Уверете се, че капачето за защита от
запис е на мястото си.
Лошо или разстроено качество
на възпроизвеждането, записа
и изтриването.
• Почистете главите като използвате суха
или мокра почистваща касета (продава
се отделно) на всеки 10 часа употреба,
преди важен запис или след като сте
възпроизвеждали стара лента. Ако
главите не са почистени, възможно
е звукът да съдържа смущения или
устройството да не записва или
възпроизвежда ленти. За подробности
се обърнете към инструкциите на
почистващата касета.
• Използвате ленти TYPE II (висока
позиция) или TYPE IV (метални).
Използвайте само TYPE I (нормални)
ленти.
• Демагнетизирайте главите с помощта
на демагнетизираща лента, която можете да закупите в търговската мрежа.
• Сменете всички батерии с нови, ако
зарядът им е слаб.
Устройство за дистанционно управление
Устройството за дистанционно
управление не работи.
• Сменете всички батерии в устройството за дистанционно управление с нови,
ако зарядът им е слаб.
• Уверете се, че сте насочили устройството за дистанционно управление към
датчика за дистанционно управление
на плейъра.
• Отстранете всички препятствия
между плейъра и устройството за
дистанционно управление.
• Уврете се, че датчикът за дистанционно управление не е изложен на силна
светлина, като директна слънчева
светлина или светлина от флуоресцентно осветление.
• Приближете се към плейъра,
когато използвате устройството за
дистанционно управление.
След като сте опитали гореспоменатите
мерки и проблемът все още не е отстранен, изключете захранващия кабел или
извадете всички батерии. След като
всички индикации на дисплея изчезнат,
включете отново захранващия кабел
или заредете батериите. Ако проблемът
продължава, моля, консултирайте се с
най-близкия доставчик на Sony.
Download PDF

advertising