Sony | RM-KZ1T | Sony RM-KZ1T RM-KZ1T Лесно за предварителна настройка универсално дистанционно управление за деца Инструкции за експлоатация

4-170-645-12(1)
Устройство за
дистанционно управление
RM-KZ1T
Ръководство за употреба
©2010 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 Когато използвате отвертка, пазете я от деца.
 Внимавайте, когато използвате отвертка, за да не
се нараните.
(1) Смяната на батериите и настройките трябва да
бъдат извършвани от възрастен.
(2) Не смесвайте стари и нови батерии.
(3) Не използвайте батерии, различни от
препоръчаните, например карбон-цинк или
акумулаторни батерии.
(4) Предназначено за деца над 3 годишна възраст.
Деца под 3 години не бива да използват
устройството RM-KZ1T.
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в
Европейския съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или
върху неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в
съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното място, вие ще помогнете
за предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни със
системи за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батерията или на
нейната опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домакински
отпадък.
При някои видове батерии този символ може да е в
комбинация със символ на химичен елемент.
Символите на химичните елементи за живака (Hg)
или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа
повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на материалите
ще спомогне да се съхранят природните ресурси.
2
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване, когато
животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне на
батериите от продукта. Предайте батерията в пункт
за рециклиране на изтощени батерии.
За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Забележка за потребители: следната информация
касае оборудването, продадено в страни, които
прилагат директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните сервизни
или гаранционни документи.
Валидността на маркировката ЕС е ограничена до
моделите, отнасящи се до страните, в които това е
законово наложено – основно в страните от ЕЕА
(European Economic Area – Европейска
икономическа общност).
Функции
 Устройството е произведено в стил, подходящ за
безопасна и лесна употреба от деца над
тригодишна възраст.
 Устройството предлага лесен начин да
контролирате кои канали може да гледа вашето
дете.
 Устройството ви позволява да задавате желани
телевизионни или кабелни канали за бутоните с
любими програми. По този начин вашето дете ще
може да избере канала с натискането само на един
бутон.
Местоположение на
бутоните



Преди употреба
Устройството за дистанционно управление
RM-KZ1T може да извършва следните
функции с следните устройства:
Телевизор: включване/изключване на
захранването, превключване на канали и
настройка на силата на звука.
Разпределителна кутия за кабелна телевизия
или сателитен/DVB-T*1 приемник: включване/
изключване на захранването*2 и превключване
на канали
1 DVB-T (Цифрово видео предаване – Наземно)
2 Можете да извършвате тази функция след като
промените настройката в “Настройка на
функциите на бутона на захранването” в
“Допълнителни настройки”.


 Бутони с цифри
Натиснете, за да въведете кода, необходим
за настройка.
 Бутон SET
Използвайте, за да влезете в режим на
настройка.
 Бутон ENT (въвеждане)
Натиснете, за да въведете настройката.

Уверете се, че сте въвели кода
(кодовете) на производителя и изцяло
сте настроили каналите преди да
използвате устройството RM-KZ1T.

 Индикатор LED
Свети или мига по време на настройка.
Свети, когато се предават IR сигнали.
 Бутон  (захранване)
Натиснете, за да включите/изключите
телевизора (настройка по подразбиране).
 Бутони с любими програми
Натиснете, за да изберете канал.
 Бутони  -/+ (сила на звука)
Натиснете, за да регулирате силата на
звука.
3
Отваряне на
капачето на бутона
за настройка
Първото, което трябва да направите, е да
отворите капачето на бутона за настройка, за
да поставите батериите и да извършите
настройката на устройството RM-KZ1T.
2
Поставете две алкални батерии LR03
(размер ААА) (не са приложени) във всяко
от отделенията, като първо поставите
отрицателния полюс.
3
Затворете капачето на отделението за
батериите.
От какво имате нужда
– Кръстата отвертка
– Две алкални батерии LR03 (размер ААА)
Отваряне на капачето на
бутона за настройка
1
2
Разхлабете винта, като използвате отвертка,
и плъзнете капачето на бутона за
настройка. Не можете напълно да извадите
винта от мястото му на капачето на бутона
за настройка.
Плъзнете капачето на бутона за настройка,
след което го повдигнете, за да го отворите.
Оставете капачето на бутона за настройка
отворено, за да продължите настройката на
устройството RM-KZ1T.
Живот на батериите
При работа в нормални условия LR03
алкалните батерии (размер ААА) ще издържат
около 1 година. Ако не работите правилно с
устройството RM-KZ1T, е възможно батериите
да се изтощят. Сменете батериите с нови.
Поставяне на батериите
За да поставите батериите, трябва да отворите
капачето на отделението за батериите след
като отворите капачето на бутона за
настройка.
1
4
Плъзнете капачето на отделението за
батериите, след което го повдигнете, за да
го отворите.
Забележки
 Не използвайте едновременно стари и нови
батерии, както не използвайте и други видове
батерии - например карбон-цинк или
акумулаторни батерии.
 Ако във вътрешността на отделението за батерии
има изтекла електролитна течност, почистете
замърсената област с парче плат и сменете старите
батерии с нови. За да предотвратите изтичането на
електролитна течност, извадете батериите, ако не
планирате да използвате устройството RM-KZ1T
за дълъг период от време.
Настройка на кода
на производителя
3
Освободете и двата бутона.
4
Натиснете бутоните с цифри, за да въведете
кода на производителя.
Преди да задавате канали е необходимо да
зададете кода на производителя за вашия
телевизор или приемник за кабелна телевизия.
Ако желаете да превключвате каналите от
телевизора, извършете процедурата, описана в
“Настройка на кода на производителя на
телевизора”.
Ако желаете да превключвате каналите от
разпределителната кутия за кабелна
телевизия, извършете процедурата, описана в
“Настройка на кода на производителя на
приемника за кабелна телевизия” след като
извършите “Настройка на кода на
производителя на телевизора”.
Пример: 00037




Индикаторът LED премигва три пъти и се
изключва.

Започнете работа с устройството
Настройка на кода на
производителя на телевизора
Пример: За да настроите телевизор с марката
Phillips
1
Открийте кода на производителя в
приложения “Списък с кодове на
производители”.
4-170-687-11(1)
Manufacturer’s Code List
Liste des codes de fabricant
Liste der Herstellercodes
Lijst met fabrikantcodes
Lista de códigos de fabricantes
Lista de Códigos de Fabricante
Elenco dei codici del produttore
Lista med tillverkarkoder
Λίστα κωδικών κατασκευαστή
Üretici Kodu Listesi
Seznamu kódů výrobců
Zozname kódov výrobcov
Készülékkódok lista
Liście kodów producenta
Valmistajan koodiluettelo
Popisu šifri proizvođača
English
The following tables show brand names (Brand)
and their corresponding code numbers (Code
No.).
To set the manufacturer’s code, refer to the
Operating Instructions.
Français
Les tableaux suivants énumèrent les noms des
marques (Brand) et les numéros des codes
correspondants (Code No.).
Pour définir le code de fabricant, reportez-vous au
Mode d’emploi.
Deutsch
Die folgenden Tabellen enthalten die
Markennamen (Brand) und ihre entsprechenden
Codenummern (Code No.).
Um den Herstellercode einzustellen, schlagen Sie
bitte in der Bedienungsanleitung nach.
Nederlands
In de volgende tabel ziet u merknamen (Brand)
en de overeenstemmende codenummers (Code
No.).
Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing om de
fabrikantcode in te stellen.
Español
Las siguientes tablas muestran nombres de marcas
(Brand) y sus correspondientes números de
código (Code No.).
Para ajustar el código de fabricante, consulte el
Manual de instrucciones.
Português
As tabelas seguintes indicam nomes de marcas
(Brand) e os respectivos números de código
(Code No.).
Para definir os códigos de fabricante, consulte o
Manual de instruções.
Italiano
Le seguenti tabelle riportano nomi di marche
(Brand) e i loro rispettivi numeri di codice (Code
No.).
Per impostare il codice del produttore, consultare
le Istruzioni per l’uso.
Svenska
Följande tabell visar varmärkesnamn (Brand) och
motsvarande kodnummer (Code No.).
För att ställa in tillverkarkoden, se
Bruksanvisningen.
©2010 Sony Corporation
Printed in China
Eλληνικά
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι μάρκες
(Brand) και οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί (Code
No.).
Για να ορίσετε τον κωδικό κατασκευαστή,
ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.
Türkçe
Aşağıdaki tablolar marka adlarını (Brand) ve
bunlara ait kod numaralarını (Code No.)
göstermektedir.
Üretici Kodunu ayarlamak için Kullanım
Talimatlarına bakın.
Česky
Následující tabulky zobrazují názvy značek
(Brand) a jejich odpovídající kódová čísla (Code
No.).
Návod nastavení kódu výrobce naleznete v
Návodu k obsluze.
Slovensky
Nasledujúce tabuľky zobrazujú názvy značiek
(Brand) a ich príslušné čísla kódov (Code No.).
Ak chcete nastaviť kód výrobcu, pozrite si Návod
na používanie.
Magyar
A következő táblázatok a márkaneveket tüntetik
fel (Brand) a megfelelő kódokkal (Code No.).
A készülékkód beállítását lásd a használati
útmutatókban.
Polski
W poniższych tabelach znajdują się nazwy marek
(Brand) oraz odpowiednie kody (Code No.).
Informacje na temat ustawiania kodu producenta
znajdują się w instrukcji obsługi.
Suomi
Seuraavissa taulukoissa näkyvät tuotenimet
(Brand) ja niitä vastaavat koodinumerot (Code
No.).
Lisätietoja valmistajan koodin asettamisesta on
käyttöohjeessa.
Hrvatski
Na sljedećim tablicama prikazana su imena
brandova (Brand) i njihovi odgovarajući brojevi
šifri (Code No.).
Da biste postavili šifru proizvođača, pogledajte
Upute za uporabu.
TV
Téléviseur
Fernsehgerät
Tv
Televisor
Televisor
Televisore
TV
Τηλεόραση
Televizyon
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Televisio
TV
Brand
Code No.
A.R. Systems
Accent
Acer
Acoustic Solutions
ADL
Admiral
Advent
AEG
00037, 00374, 00455, 01583
00009, 00037
01339, 01509, 01644
01037, 01149, 01523, 01545, 01727, 02055
01217, 02022
00093, 00264
00876, 00877
01037, 01149, 01324, 01556, 02021, 02096, 02166,
02239
00264
00516
00009, 00035, 00037, 00072, 00264, 00371, 00880,
01681
00037, 00455, 01308, 00698, 00753, 00805
01531, 01833, 02050
00701
00009, 00035, 00037, 00072, 00208, 00218, 00264,
00371, 00473, 00480, 00516, 00548, 01583, 00602,
01324, 00631, 00648, 00672, 00714, 00715, 00729,
00753, 00698, 01248, 01308, 01326, 01727, 02021,
02096
00009, 00780
00037, 00218, 00455
00418, 00753
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00668, 00714,
01037, 01363, 01556, 01149, 01531, 01770, 01820,
01847, 01982, 01983, 02239, 02289
00009, 00036, 00037, 00218, 00235, 00355, 00370,
00371, 00418, 02007, 00480, 00487, 00587, 00668,
00714, 01037, 01935, 01997, 02050, 01531
01037
00865
00037
00655, 01281, 01847
01529
00370
00009, 00037, 00218, 00264, 00371, 00412, 00516,
00648, 01037, 01820, 01982
00009, 00037
00037, 00650
01149, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 00668
00625, 01588, 02111
00473
01770
00109
00037, 00714
00037
00037, 01583
01037
01585, 01820
00070, 00346
00037
02126
00009
00037
01308
00218, 00264
00698
01606
00001, 00037
00009
00009, 00037, 00109, 00218, 00264, 00370, 00374,
00486, 00714, 00715, 00858, 00865, 01308, 01681,
01983, 02050, 01531
00264, 00370, 00486
00451
00698
00060
01820
00009, 00036, 00108, 00264, 00374, 00451, 01324,
00888, 01376, 01985
00009
00876, 01324, 02239
00072, 00109, 00208, 00343, 01196
00565
00780
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00668,
01037, 01149
00805, 01615
00037, 00195, 00455, 01037
01687
01727
00037, 00370, 00418, 00486, 01324, 00714, 00715,
00808, 01652, 01037, 02200
00698, 02055, 02032
01037
01562
01326
00037, 00418
00668
00370
00037, 00370, 00374
00374
01326
00614, 00820, 01037, 01149, 01902
00218
00036, 00170, 00195, 00327, 00455
01606
00037, 00218, 00455, 00487, 01308, 01583, 00451,
00625, 00668, 00714, 00715, 01037, 01149, 01363,
01324, 01652, 01531, 01916
01652
01324
00009
01363
00037
00109, 00287, 00335, 00560, 00625, 00714
01531
00037, 00418, 00486, 01037, 00668
00037
00264
00218
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 00371, 00374, 02007, 00487, 01583, 00587,
00614, 00660, 00634, 00668, 00698, 00714, 01037,
01149, 01248, 01308, 01326, 01556, 01652, 01682,
01687, 01869, 01900, 01935, 01982, 01983, 02050,
02055, 02056, 01531, 01727, 01588
01523
00037
00218
00264
00610, 00668, 01037
00037, 00455
00036, 00037, 00070
00170
00009, 00037
00037
01682, 02090
00037, 01727
00037
00000
00819, 00820, 01508
01770, 01820
00780, 00698, 01536, 01702
01037
00037
00074, 00370, 00418
01508
00009, 00218
00451
01935
00648, 01556
00060
Agashi
AGB
Aiko
Aim
Airis
Aiwa
Akai
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Alba
Alien
All-Tel
Allstar
Amitech
Amoi
Amplivision
Amstrad
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Apollo
Apro
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
ASA
Asberg
ASDA
Asora
Astra
Astro
Asuka
ATD
Atec
Atlantic
Atori
Audiosonic
Audioton
Audiovox
Audioworld
Aumark
Avol
Awa
Axxent
Baier
Baird
Bang & Olufsen
Base
Basic Line
Bauer
Baur
BBK
Beaumark
Beko
Belson
Belstar
BenQ
Bensten
Beon
Berthen
Best
Bestar
Bestar-Daewoo
Bestwell
Black Diamond
Blackway
Blaupunkt
Blue Media
Blue Sky
Boca
Boman
Boots
Bork
BPL
Brandt
Brimax
Brinkmann
Brionvega
Brother
BTC
Bush
Cameron
Camper
Canton
Capsonic
Carad
Carena
Carrefour
Carver
Cascade
Casio
Cat
Cathay
CCE
Celebrity
Celestial
cello
Centrex
Centrum
Centurion
CGE
Changhong
Cimline
Cineral
Cinetec
Cinex
Citizen
TV
Téléviseur
Fernsehgerät
Tv
Televisor
Televisor
Televisore
TV
Τηλεόραση
Televizyon
Televizor
Televízor
TV
Telewizor
Televisio
TV
Brand
Code No.
A.R. Systems
Petterst
A
Philco
Philips
00037, 00374, 00455, 01583
00037 00037
00009
00037, 00074, 00370, 00418, 00451
00000, 00009, 00037, 00343, 00374, 01506, 01583,
01744
00714 01289 01308 01652
Phocus
1
Включете телевизора.
2
Насочете RM-KZ1T директно към
устройството.
3
Натиснете , за да проверите дали
телевизорът ще се изключи.
4
Натиснете , за да включите телевизора
отново.
5
Натиснете  (сила на звука) −/+, за да се
уверите, че телевизорът работи правилно.
Ако вашето устройство не е в списъка,
опитайте с функцията за търсене (вижте
“Търсене на правилния код” в
“Допълнителни настройки”.)
2
Докато държите натиснат бутона SET,
натиснете бутона с цифрата 1.
+
Ако устройството RM-KZ1T не работи...
 Проверете дали сте въвели правилния код на
производителя.
 Започнете отново от стъпка 1 в “Настройка на
кода на производителя на телевизора”.
Индикаторът LED светва.
5
 Опитайте се да повторите процедурата за
настройка, като използвате друг код на
производителя (ако в списъка има такъв за вашето
устройство). Ако устройството RM-KZ1T все още
не работи след като сте опитали да въведете
всички кодове в списъка за устройството,
опитайте функцията за търсене (вижте “Търсене
на правилния код” в “Допълнителни настройки”).
Забележки
 Ако зададете канали от приемника за кабелна
телевизия за бутоните с любими програми, уверете
се, че сте извършили настройките за приемника
след като сте приключили тези за телевизора.
 Устройството RM-KZ1T е зададено по подразбиране
да ограничава силата на звука, за да предотврати
прекалено силен или твърде тих звук от телевизора
(например в моменти, когато децата непрекъснато
натискат бутона  (сила на звука) -/+).
Задаване на
канал
Mожете да извършите процедурата по
избиране на канали, които да зададете за
бутоните с любими програми ( - ). По този
начин вашето дете ще може да избира канал с
натискането само на един бутон.
Можете да зададете канали от телевизора или
приемника за кабелна телевизия към бутоните
с любими програми.
Задаване на канал
Пример: За да зададете канал номер 298 за
1
Настройка на кода на
производителя на приемника
за кабелна телевизия
След като зададете кода на производителя за
телевизора, задайте кода на производителя на
приемника за кабелна телевизия по същия начин.

+
Индикаторът LED светва.
2
Освободете и двата бутона.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
3
Натиснете след като се уверите, че
индикаторът LED е премигнал.
4
Натиснете бутоните с цифри (до 4), за да
въведете желания номер на канала.
Започнете работа с устройството
1
Включете телевизора и приемника за
кабелна телевизия.
2
Насочете устройството RM-KZ1T директно
към апарата.
3
Натиснете бутоните с цифри.
Например: 298

4
Забележка
Ако зададете кода на производителя на приемника за
кабелна телевизия, устройството RM-KZ1T
превключва каналите на приемника с приоритет (няма
да можете да превключвате каналите на телевизора).
Ако желаете да превключвате телевизионни канали,
вижте “Задаване на телевизионни канали за бутоните с
любими програми” в “Допълнителни настройки”.
6
Пример: 298


Натиснете ENT, за да проверите дали
можете да изберете желан канал.
Докато държите натиснат бутона SET,
натиснете бутона с цифра 3.
5

Натиснете ENT.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
За да зададете канали за други бутони с
любими програми, повторете стъпки 3 - 5.
6
Натиснете SET, за да приключите
настройката.
Индикаторът LED се изключва.

Проверка на настройката
1
Включете телевизора и приемника за
кабелна телевизия, и задайте входния
сигнал на вашия телевизор към приемника,
като използвате устройството за
дистанционно управление на телевизора.
2
Натиснете бутон с любима програма, за да
проверите дали ще се избере желаният
канал.
Забележка
Ако зададете канал от телевизора за бутон с любима
програма, на стъпка 1 от “Проверка на настройката”
включете телевизора.
Изчистване на настроен канал
1
Натиснете бутон с цифра 3, докато
натискате бутона SET.
Индикаторът LED светва.
2
Освободете и двата бутона.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
3
Натиснете бутона с любима програма, за да
изчистите настройката.
4
Натиснете  (сила на звука) - .
5
Натиснете SET, за да приключите
настройката.
Индикаторът LED се изключва.
Забележка
Ако зададете телевизионни канали за бутоните с
любими програми, вижте “Задаване на телевизионни
канали за бутоните с любими програми” в
“Допълнителни настройки”.
Затваряне на
капачето на бутона
за настройка
Затворете капачето на бутона за настройка,
като използвате отвертка, за да завиете винта.
Преди това се уверете, че капачето на
отделението за батериите е правилно
затворено.
Използване на
устройството RM-KZ1T
След като приключите настройката на
устройството RM-KZ1T, вашето дете трябва да
извършва единствено следните операции.
Извършете
следното
За да
Натиснете 
включите телевизора
и преминете на
програмата, която сте
задали за бутон /
изключите телевизора.
изберете канал.
Натиснете бутон с
любима програма
Натиснете (сила
на звука) −/+
регулирате силата на
звука.
За да промените настройката на бутона на
захранване
Вижте “Настройка на функциите на бутона на
захранването” в “Допълнителни настройки”.
Забележка
Ако приемникът за кабелна телевизия може да
контролира силата на звука, уверете се, че сте задали
силата на звука в средно ниво. Ако силата на звука
на приемника е намалена докрай, вие няма да
можете да регулирате силата на звука на телевизора
с устройството RM-KZ1T.
7
Допълнителни
настройки
Тази част описва функциите за по-удобно
използване на устройството RM-KZ1T.
Търсене на правилния код
За да отмените процеса
Натиснете бутона SET за повече от 3 секунди.
Индикаторът LED се изключва.
Проверка на кода на
производителя, който сте задали
1
Натиснете бутон с цифра 6, докато
натискате бутона SET.
Индикаторът LED светва.
2
Освободете и двата бутона.
3
За телевизор, натиснете бутона с цифра 0.
За приемник за кабелна телевизия,
натиснете бутона с цифра 1.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
Можете да зададете кода на производителя,
като използвате функцията за търсене.
1
Включете устройството с помощта на
ключа на захранването.
2
Насочете устройството RM-KZ1T към
уреда, който желаете да настроите.
3
Натиснете бутон с цифра 2, докато
натискате бутона SET.
Индикаторът LED светва.
4
Натиснете ENT.
Индикаторът LED се изключва мигновено.
4
Освободете и двата бутона.
5
5
За телевизор, натиснете бутона с цифра 0.
За приемник за кабелна телевизия,
натиснете бутона с цифра 1.
6
Натиснете ENT.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
7
Натиснете и задръжте ENT, за да започнете
търсене.
Когато индикаторът LED започне да мига,
обърнете внимание на броя на премигванията
и определете пет-цифрения код.
Кратките премигвания означават цифрата
(първата, втората и т.н.), и са последвани от
по-продължителни премигвания, които
показват номера (например 2 дълги
премигвания означават номер 2). “0” се
означава с бързо премигване. За да направите
повторна проверка, натиснете ENT.
8
Когато устройството се изключи,
освободете бутона.
Ако прескочите нужния код, можете да
потърсите следващия или предходния код,
като използвате или .
За да продължите търсенето, натиснете и
задръжте ENT.
6
Натиснете бутона SET, за да приключите
настройката.
Индикаторът LED се изключва.
9
8
Натиснете бутона SET, за да приключите
настройката.
Индикаторът LED премигва 3 пъти и се
изключва.
Проверете дали устройството работи
правилно с кода на производителя, който
сте въвели.
Ако все още не можете да работите с
устройството, повторете операцията, за да
потърсите друг код, който работи за
повечето функции на вашето устройство.
За да отмените процеса
Натиснете бутона SET по всяко време.
Индикаторът LED се изключва.
Настройка на функциите на
бутона за сила на звука
Устройството RM-KZ1T има фабричнозададена настройка за ограничаване на
горното и долното ниво на силата на звука.
Тази настройка предотвратява прекалено
силния или тих звук от телевизора (например
в моменти, когато децата непрекъснато
натискат бутона (сила на звука) −/+.
Можете да премахнете ограничението за
нивото на звука или можете да изключите
бутона (сила на звука) −/+.
1
Натиснете бутон с цифра 8, докато
натискате бутона SET.
Индикаторът LED светва.
2
Освободете и двата бутона.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
3
Натиснете бутон с цифра (1, 2 или 3), за да
изберете едно от следните действия.
3
Извършете За да
следното
Натиснете 1 включите телевизора.*
(Когато натиснете  и
телевизорът е включен, той
се изключва.)
Натиснете 2 включите телевизора 
превключите канала,
зададен към .
(Когато натиснете  и
телевизорът е включен, той
се изключва.)
Натиснете 3 включите телевизора 
включите приемника за
кабелна телевизия 
превключите канала,
зададен към .
(Когато натиснете  и
телевизорът и приемникът
за кабелна телевизия са
включени, те се изключват.)
Натиснете 4 включите телевизора 
включите приемника за
кабелна телевизия
(Когато натиснете  и
телевизорът и приемникът
за кабелна телевизия са
включени, те се изключват.)
Натиснете 5 изключите бутона .
Извършете За да
следното
Натиснете 1 ограничите горното и
долното ниво на силата на
звука.*
Ако задържите бутона
(сила на звука) −/+
по-продължително, силата
на звука няма да се увеличи/
намали отвъд определеното
ниво.
Натиснете 2 премахнете ограниченията
за сила на звука (стандартна
операция).
Натиснете 3 изключите бутона (сила
на звука) −/+
 Фабрична настройка
Индикаторът LED премигва 3 пъти и след
това се изключва.
За да отмените този процес
Натиснете бутон, различен от този, който сте
използвали за тази настройка.
Индикаторът LED се изключва.
Настройка на функциите на
бутона на захранването
Когато бутонът  е натиснат, устройството
RM-KZ1T е с фабрично зададена настройка,
която включва телевизора.
Можете да промените настройката на бутона
 според вашите предпочитания.
1
2
Натиснете бутон с цифра 4, докато
натискате бутона SET.
Индикаторът LED светва.
Освободете и двата бутона.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
Натиснете бутон с цифра (1 - 5), за да
изберете едно от следните действия
 Фабрична настройка
Индикаторът LED премигва 3 пъти и след това се
изключва.
За да отмените процеса
Натиснете бутон, различен от този, който сте
използвали за настройка.
Индикаторът LED се изключва.
Ако каналът, който сте задали към ,
не може да бъде избран правилно,
когато натиснете 
Можете да зададете интервал преди каналът да
се превключи.
1
Натиснете бутон с цифра 5, докато
натискате бутона SET.
Индикаторът LED светва.
9
2
Освободете и двата бутона.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
Възстановяване на
фабричните настройки
3
Натиснете бутон с цифра (1 - 5), за да
изберете едно от следните действия
Можете да изчистите всички зададени
настройки и да възстановите фабричните
настройки на устройството RM-KZ1T.
Извършете
следното
Натиснете 1
Натиснете 2
Натиснете 3
Натиснете 4
Натиснете 5
За да
зададете интервал от 0.2
секунди.*
зададете интервал от 0.4
секунди.
зададете интервал от 0.6
секунди.
зададете интервал от 0.8
секунди.
зададете интервал от 1
секунда.
 Фабрична настройка
Индикаторът LED премигва 3 пъти и след
това се изключва.
За да отмените процеса
Натиснете бутон, различен от този, който сте
използвали за тази настройка.
Индикаторът LED се изключва.
Задаване на телевизионни
канали за бутоните с
любими програми
 След като зададете кода на производителя на
телевизора, без да задавате кода на производителя
на приемника за кабелна телевизия, преминете
към следващата стъпка “Задаване на канал”.
 Ако смените всички настройки за бутоните с
любими програми от канали на приемника към
телевизионни канали, извършете процедурата,
описана в “Настройка на кода на производителя
на телевизора” в “Настройка на кода на
производителя” и на стъпка 4 натиснете “19999”.
След това задайте телевизионните канали.
(Препоръчваме ви да изчистите неизползваните
бутони с любими програми.)
10
1
Натиснете бутон с цифра 0, докато
натискате бутона SET.
Индикаторът LED светва.
2
Освободете и двата бутона.
Индикаторът LED премигва 3 пъти.
3
Натиснете бутона с цифра 1, за да нулирате
всички настройки, включително кодовете
на производителите на телевизора/
приемника за кабелна телевизия и
зададените канали.
4
Натиснете ENT.
Когато нулирате всички настройки,
индикаторът LED премигва 3 пъти и се
изключва.
За да отмените процеса
Натиснете бутон, различен от този, който сте
използвали за тази настройка.
Индикаторът LED се изключва.
Помощ
Ако имате проблеми с настройката или
използването на устройството RM-KZ1T.
 Внимателно извършете процедурата по
“Настройка на кода на производителя”. Ако
устройството RM-KZ1T не работи, повторете
процедурата няколко пъти, като използвате
останалите кодове в списъка за вашето
устройство. Ако все още не можете да работите с
устройството RM-KZ1T, опитайте с функцията за
търсене.
 Насочете устройството RM-KZ1T директно към
уреда.
 Отстранете всички препятствия, които се
намират между устройството RM-KZ1T и уреда.
 Уверете се, че устройството приема инфрачервени
сигнали. Например, ако вашият уред не
притежава устройство за дистанционно
управление, то вероятно не може да бъде
управлявано с устройството RM-KZ1T.
 Зарядът в батериите е слаб или батериите не са
поставени правилно. Сменете батериите с нови
или ги поставете правилно.
 Ако бутоните с любими програми не работят:
– Проверете дали правилно сте задали желания
канал (вижте “Задаване на канал”).
– Опитайте да зададете интервал (вижте “Ако
каналът, който сте задали към , не може да
бъде избран правилно, когато натиснете ”).
 Ако бутонът за сила на звука не работи,
внимателно извършете процедурата, описана в
“Настройка на функциите на бутона за сила на
звука” в “Допълнителни настройки”.
 Ако бутонът на захранването не работи,
внимателно извършете процедурата, описана в
“Настройка на функциите на бутона на
захранването” в “Допълнителни настройки”.
Технически
характеристики
Работно разстояние
Изисквания към
захранването
Прибл. 11 метра (различава се в
зависимост от различните
производители)
Две алкални батерии LR03 (размер ААА)
Живот на батериите
Прибл. 1 година, когато използвате
алкални батерии LR03 (размер ААА)
(различава се в зависимост от
честотата на натискане на бутоните –
до около 50 пъти на ден.)
Размери
Прибл. 52 mm х 168 mm х 31 mm
(ш/в/д)
Прибл. 92 g (батериите не са включени)
Тегло
Дизайнът и техническите характеристики подлежат
на промяна без предупреждение.
Забележки за настройка на
устройството RM-KZ1T
 Ако настройката не е приключила, индикаторът
LED премигва веднъж и се изключва. Започнете
процедурата отначало.
 Ако не извършвате операция в продължение на 3
минути, докато извършвате настройки,
процедурата ще се отмени и трябва да бъде
започната отначало.
За потребители в Европа
Обслужване на клиенти
Ако имате въпроси или
проблеми, свързани с
устройството за дистанционно
управление RM-KZ1T, които не са
засегнати в това ръководство,
моля, обадете се на телефона за
обслужване на клиенти, който е
упоменат в гаранционната карта.
11
Списък с кодове на производители
Следната таблица показва имената на марките (Марка) и техните
съответни кодове (Код).
Това Ръководство за употреба ще ви даде информация как да зададете кода
на производителя.
Телевизор
Марка
Код
Марка
Код
A.R. Systems
Accent
Acer
Acoustic Solutions
ADL
Admiral
Advent
AEG
00037, 00374, 00455, 01583
00009, 00037
01339, 01509, 01644
01037, 01149, 01523, 01545, 01727, 02055
01217, 02022
00093, 00264
00876, 00877
01037, 01149, 01324, 01556, 02021, 02096, 02166,
02239
00264
00516
00009, 00035, 00037, 00072, 00264, 00371, 00880,
01681
00037, 00455, 01308, 00698, 00753, 00805
01531, 01833, 02050
00701
00009, 00035, 00037, 00072, 00208, 00218, 00264,
00371, 00473, 00480, 00516, 00548, 01583, 00602,
01324, 00631, 00648, 00672, 00714, 00715, 00729,
00753, 00698, 01248, 01308, 01326, 01727, 02021,
02096
00009, 00780
00037, 00218, 00455
00418, 00753
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00668, 00714,
01037, 01363, 01556, 01149, 01531, 01770, 01820,
01847, 01982, 01983, 02239, 02289
00009, 00036, 00037, 00218, 00235, 00355, 00370,
00371, 00418, 02007, 00480, 00487, 00587, 00668,
00714, 01037, 01935, 01997, 02050, 01531
01037
00865
00037
00655, 01281, 01847
01529
00370
00009, 00037, 00218, 00264, 00371, 00412, 00516,
00648, 01037, 01820, 01982
00009, 00037
00037, 00650
01149, 01585
00009, 00264
00009, 00037, 00264
00009, 00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 00668
00625, 01588, 02111
00473
01770
00109
00037, 00714
00037
00037, 01583
01037
01585, 01820
00070, 00346
00037
02126
00009
00037
01308
00218, 00264
00698
01606
Atlantic
Atori
Audiosonic
00001, 00037
00009
00009, 00037, 00109, 00218, 00264, 00370, 00374,
00486, 00714, 00715, 00858, 00865, 01308, 01681,
01983, 02050, 01531
00264, 00370, 00486
00451
00698
00060
01820
00009, 00036, 00108, 00264, 00374, 00451, 01324,
00888, 01376, 01985
00009
00876, 01324, 02239
00072, 00109, 00208, 00343, 01196
00565
00780
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00668,
01037, 01149
00805, 01615
00037, 00195, 00455, 01037
01687
01727
00037, 00370, 00418, 00486, 01324, 00714, 00715,
00808, 01652, 01037, 02200
00698, 02055, 02032
01037
01562
01326
00037, 00418
00668
00370
00037, 00370, 00374
00374
01326
00614, 00820, 01037, 01149, 01902
00218
00036, 00170, 00195, 00327, 00455
01606
00037, 00218, 00455, 00487, 01308, 01583, 00451,
00625, 00668, 00714, 00715, 01037, 01149, 01363,
01324, 01652, 01531, 01916
01652
01324
00009
01363
00037
00109, 00287, 00335, 00560, 00625, 00714
01531
00037, 00418, 00486, 01037, 00668
00037
00264
00218
Agashi
AGB
Aiko
Aim
Airis
Aiwa
Akai
Akashi
Akiba
Akira
Akito
Akura
Alba
Alien
All-Tel
Allstar
Amitech
Amoi
Amplivision
Amstrad
Anam
Anam National
Andersson
Anglo
Anitech
Ansonic
AOC
Apollo
Apro
Arc En Ciel
Ardem
Arena
Aristona
ART
Art Mito
ASA
Asberg
ASDA
Asora
Astra
Astro
Asuka
ATD
Atec
12
Audioton
Audiovox
Audioworld
Aumark
Avol
Awa
Axxent
Baier
Baird
Bang & Olufsen
Base
Basic Line
Bauer
Baur
BBK
Beaumark
Beko
Belson
Belstar
BenQ
Bensten
Beon
Berthen
Best
Bestar
Bestar-Daewoo
Bestwell
Black Diamond
Blackway
Blaupunkt
Blue Media
Blue Sky
Boca
Boman
Boots
Bork
BPL
Brandt
Brimax
Brinkmann
Brionvega
Brother
BTC
Bush
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 00371, 00374, 02007, 00487, 01583, 00587,
00614, 00660, 00634, 00668, 00698, 00714, 01037,
01149, 01248, 01308, 01326, 01556, 01652, 01682,
01687, 01869, 01900, 01935, 01982, 01983, 02050,
02055, 02056, 01531, 01727, 01588
Cameron
Camper
Canton
Capsonic
01523
00037
00218
00264
Марка
Код
Марка
Код
Carad
Carena
Carrefour
Carver
Cascade
Casio
Cat
Cathay
CCE
Celebrity
Celestial
cello
Centrex
Centrum
Centurion
CGE
Changhong
Cimline
Cineral
Cinetec
Cinex
Citizen
City
Clarivox
Classic
Clatronic
00610, 00668, 01037
00037, 00455
00036, 00037, 00070
00170
00009, 00037
00037
01682, 02090
00037, 01727
00037
00000
00819, 00820, 01508
01770, 01820
00780, 00698, 01536, 01702
01037
00037
00074, 00370, 00418
01508
00009, 00218
00451
01935
00648, 01556
00060
00009
00037, 00070, 00418
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00370, 00371, 00714,
01324
01037
01308
00009
00009, 00037, 00264, 00370, 00411, 00418
00754, 00820, 01508, 02055, 01523, 01702
00808
00009, 00036, 00037
00109, 00287, 00487
00009, 00037
00074
00009, 00037, 00208, 00370, 00412, 00418, 00486,
00487, 01324, 00668, 00672, 00712, 00714, 00715,
01037, 01652
00672
00218
00060, 00093, 00451
00218
01298
00037, 01583, 01982
00009, 00037, 00218, 00374, 00451, 01308, 01583,
00634, 00780, 00865, 00876, 00880, 01376, 01612,
01812, 01847, 01902, 02098, 02333
00009, 00035, 00036, 00037, 00208
00412
00370, 00486, 00714, 00715, 01037, 01149, 01652,
01916, 01935
00208
00009, 00037
00672, 01376
00009, 00037, 00374
00208, 00548
00795, 00780, 01326
00037, 00072, 00516
00374
00264
00037, 00587, 01324, 01531, 01820, 02021, 02050,
02096, 02139, 02197, 02245
00009, 00037
02020, 02022, 01531, 02239
00037
00009, 00371, 00672, 00698, 00820, 00780, 00896
00037
01149
00037, 00668
00890, 02020, 02022
00780
01606
01531
00820
00037, 00698, 00888
02056
00880
diVision
Dixi
DL
DMTech
Domeos
Dream Vision
DSE
DTS
Dual
Dumont
Durabrand
Dux
DVX
Dynatron
e-motion
E:max
Easy Living
02239
00009, 00037
00587, 00780, 01326, 01363
01338, 01964, 02001, 02154
00668
01704
00698, 00888, 01326
00009
00037, 00343, 01037, 01308, 01149, 01324, 02032
00070, 00072
01652, 02126
00037
00780
00037
01531
01324, 01531
00877, 01217, 01248, 01308, 01666, 01531, 02007,
02023, 02254
00773
00037
00487
00516
00037, 00218, 00292, 00411, 00516, 01583, 00610
00516
00000
00009, 00264
01687
01037
00037
00009, 00037, 00548
00037, 00218
01776
00009, 00264
00037, 00070, 01727, 00370, 00371, 00486, 00451,
00668, 00714
01789
00753, 00780
01682
00037
00037
00001, 00009, 00820
00264
02050
00037, 00264, 00370
00037
00037, 00516
01248, 01536, 01606, 01149
01037
00037
00009, 00374
00037, 00109, 00195, 00287, 00335, 00343, 02007,
00548, 00560, 00625, 01037, 01471, 01585, 01935,
02090
00037, 00264, 00371, 00412, 01037
00072, 00208, 00346, 00548
00037, 00070, 00072, 00346, 00411, 00473, 00480,
00516, 01583, 00631, 00714, 00715, 00808, 01248,
01556, 01149
00009, 00037, 00072, 00208, 00235, 00374, 00411,
01583, 00451, 00668, 00714, 00808, 01037, 01308,
01363, 01612
00036, 00072, 00208, 00370
00037, 00072, 00218, 00264, 00455, 00610
01531
01149
00037
00093
00037, 00370
00009, 00037, 00370, 01308, 00610
00009, 00264
00865
00009, 00072, 00853
00009
00808, 01248, 01298, 01666
00264, 00668, 00714, 01037, 01394, 01666, 01817
00780
00264, 00795, 00780, 01531
01363
00858, 01037
Clayton
CME
Concorde
Condor
Conia
Conrac
Contec
Continental Edison
Cosmel
Crosley
Crown
Crown Mustang
CS Electronics
Curtis Mathes
Cybertron
Cytronix
D-Vision
Daewoo
Dansai
Dansette
Dantax
Datsura
Dawa
Daytek
Daytron
De Graaf
DEC
Decca
Deitron
Denko
Denver
Desmet
DGM
Diamant
Diamond
Digatron
Digihome
Digiline
Digimate
DigiMax
Digital Device
Digitek
Digitex
Digitor
Digitrex
Digix Media
Ecco
ECE
Edison-Minerva
Elba-Sharp
Elbe
Elcit
Electroband
Elekta
Element
Elfunk
ELG
Elin
Elite
Elonex
Elta
Emerson
Emprex
Enzer
Erisson
Erres
ESC
Etron
Eurofeel
EuroLine
Euroman
Europa
Europhon
Evesham
Excello
Exquisit
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finlandia
Finlux
Firstline
Fisher
Flint
Foehn & Hirsch
Force
Formenti
Fortress
Fraba
Friac
Frontech
Fujimaro
Fujitsu
Fujitsu General
Fujitsu Siemens
Funai
Furichi
Futronic
G-Hanz
Gaba
13
Марка
Код
Марка
Код
Galaxi
Galaxis
Gateway
GBC
GE
GEC
Geloso
General
General Technic
Genesis
Genexxa
Gericom
Giant
Go Video
Gold
Gold Vision
Goldfunk
GoldStar
00037
00037, 00370
01755
00009, 00218, 00374
00093, 01727, 00335, 00451, 00560, 00625
00037, 00072, 00516
00009, 00374
00109, 00287
00009
00009, 00037
00009, 00037, 00218, 00412
00808, 00865, 00880, 01217, 01298, 01606
00009
00060
01770, 01833, 02023
00634
00668
00001, 00037, 00109, 01727, 00455, 01324, 00714,
00715
00487
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00235,
00264, 00335, 00343, 00371, 00374, 00480, 00487,
00516, 01583, 00560, 00451, 00625, 00411, 00634,
00668, 00714, 00808, 00880, 01037, 01149, 01248,
01308, 01376, 01682, 01687, 01720, 01727, 01841,
01900, 01902, 01916, 01983, 01985, 02046, 02055,
02056, 02135
00370
00753
00218
00037, 00170
00371, 00487, 01149
00648, 02333
00036, 00037, 00072, 00108, 00208, 00226, 00343,
00473, 00516, 00548, 00560
00009, 00037, 00218, 00374, 00455, 01583, 00610,
00451, 00668, 00714, 00715, 00865, 00880, 01037,
01298
00009, 00036, 00037, 00070, 00195, 00487, 01583,
00411, 00672, 01223, 01248, 01308, 01376, 01149,
01869, 01916, 01935, 02007, 01531, 01037, 01687,
02200, 02239
01149
01363
00808, 02001
00698
00698, 00780, 01615, 01983, 02134, 01727
00264
01727
00218
01351, 00877, 01776
00009, 00037, 00292, 00370, 01308, 01037, 01583,
00625, 00634, 00714, 01964, 02001
00009, 00037, 00516, 00865, 10338
00037
00865
00773, 01196
00009, 00037, 00412, 00487
00037
01324
00009, 00037, 00218, 00264, 00412, 00418
00009
00109
01531
00037, 00264
00218, 01983
00009, 00036, 00037, 00208, 00218, 00235, 00264,
00355, 02007
00218, 00455, 00610, 00714
00009, 00208, 01508, 01583, 00780, 01363, 02037,
02098
00037, 00072, 00108, 00109, 01727, 00343, 00473,
00480, 01308, 00516, 00548, 00634, 00744, 00877,
01037, 01149, 01194, 01481, 01576, 01585, 01687,
01588
00108, 00780
00009, 00218, 00455, 00610
00714, 00865, 01149, 01556
01324
00744
00037
00218, 00455
Huanyu
Hugoson
Humax
HYD
Hyper
Hypson
00374
00890, 01217, 01666
01295
01376
00009
00037, 00264, 00455, 00486, 01583, 00668, 00714,
00715, 01037
00698, 00780, 00865, 00876, 00888, 01037, 01281,
01326, 01376, 01468, 01523, 01532, 01556, 01606,
01612, 01681, 01770, 02139, 02154
00037
00037, 00218, 00264, 00371
00218
01556
01376, 00877
00877, 00890, 01217, 02254
00037, 00074, 00370, 00418, 00411, 02090
00037
01430
00487, 00610, 00714
00009
00009, 00072, 00218, 00516, 01037, 01149, 01585
01037
00865, 01298
00773, 00820
01556
00009, 00037, 00264
00037, 00109, 00327, 01037
01583, 00451, 01902
00009, 00037, 00218, 00264, 00455, 00486, 00487,
01037
00009, 00037, 00218, 00371, 02021
00037, 00218, 00455
00037, 00218, 00264, 00371
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00610
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 01324, 00610
00037, 00264, 00374
00000
01982
00036
00035
01531
02007, 01308, 01583, 00634
00876, 00896, 01536, 01702, 01964
00712
01583
00036, 00093, 00218, 00371, 00418, 01324, 00650,
00653
00009, 00037, 00218, 00455
00264, 00370, 00610, 00714, 01308, 01324, 01556,
01982, 01037
01583, 00880
00371
00037, 00235, 00370, 00411, 00610, 00648, 01037,
01308, 01149, 01585
01037
01702
01326
00634
00001, 00371, 00455
00698
00037, 00668
00037, 00292, 00370, 00374, 00411, 01308, 01583,
00610
00037
00037, 00218
00009
00009, 00037, 00218, 00371, 00418, 00587, 00714,
00754, 02055
00487
00037
00370
00037
00412, 01900
00009
00876
01536
00412, 00418
00714, 00865
00486
Gooding
Goodmans
Gorenje
GP
GPM
Gradiente
Graetz
Gran Prix
Granada
Grandin
Grundig
Grunkel
GVA
H&B
Haaz
Haier
Halifax
Hallmark
Hanimex
Hannspree
Hanseatic
Hantarex
Hantor
Harsper
Harwa
Harwood
Hauppauge
HB
HCM
Hema
Hifivox
Highlander
Highline
Hikona
Hinari
Hisawa
Hisense
Hitachi
Hitachi Fujian
Hitsu
Hoeher
Home Electronics
Horizont
Hornyphon
Hoshai
14
Hyundai
Iberia
ICE
ICeS
iDEAL
IISonic
Iiyama
Imperial
Indiana
InFocus
Ingelen
Ingersol
Inno Hit
Innovation
Innowert
Inotech
Inspira
Interbuy
Interfunk
Internal
Intervision
Irradio
Isukai
ITS
ITT
ITT Nokia
ITV
JCB
JDV
Jean
JEC
JGC
JMB
JNC
Jocel
Jubilee
JVC
Kaisui
Karcher
Kathrein
Kawa
Kendo
Kennex
Keydo
Keymat
Khind
Kiota
Kioto
Kiton
Kneissel
Koenig
Kolster
Konichi
Konka
Kontakt
Korpel
Korting
Kosmos
Kotron
Koyoda
Kreisen
Kross
Kyoshu
L&S Electronic
LaSAT
Марка
Код
Марка
Код
Lavic
Lavis
Leader
Lecson
Legend
Lemair
Lenco
Lenoir
Lentec
Level
Lexsor
Leyco
LG
01363
01037
00009
00037
00009
00411
00037, 00374, 00587, 01983
00009
01531
02023
01196
00037, 00072, 00264
00001, 00009, 00037, 01727, 00370, 01583, 00698,
00714, 00715, 01556, 01681
00037, 00327
00009, 00037, 00218, 00374, 00668, 00714, 01037,
01308, 02001
00001, 00009
01037, 01149
00037, 00292, 00370, 01037, 00516, 00655, 00790,
01884
02107
00001, 00009, 00060, 00371, 00698, 00773, 00880,
01037, 01217, 01471, 01687, 01727, 02028, 02107
01037, 00668
01982, 01985
00009, 00374, 00411, 01037
00037, 00264
00009, 00037
00208, 00346, 00473, 00480, 00548, 00631, 01037,
01149
00009, 00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00346,
00374, 00411, 00480, 01037, 00634, 00714, 01652
00037
00516
00516
00036, 00729, 00753, 00780
00037, 00648, 00714, 00715, 01289, 02023
00264
00035, 00037, 00235, 00264
00037, 00668, 00876, 01037, 01367
01702, 01789
00037, 00412, 01583, 01532
00009, 00037, 00374, 00714, 00715
01770, 01847, 02246
02056
01556
01997
01308
00009, 00037, 00218, 00264, 00371
00858
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00195, 00208,
00235, 00335, 00355, 00371, 00455, 00487, 00516,
01583, 00714, 00744, 00880, 01037, 01471, 01666,
01149, 01916, 01935, 02007, 02022, 02090, 01506,
02486
00650
00773
01755
01556, 01982
00009
01964
00037, 01583
00037, 00245, 01583, 00668, 00698, 00714, 00808,
00880, 01037, 01308, 01149, 01248, 01556, 01585,
01687, 01900, 02001, 01506
01248
00610
01727
01037
00009, 00060, 01727, 01037
01983
00009, 00072
00001, 00009, 00037, 00060
00037, 00195, 00367, 00447, 00587, 00668, 00746,
01149, 01533
01727
00037, 00411, 00668, 00714, 00808, 01037, 01324,
02001
01614
00808
Microtek
Mikomi
Minato
Minerva
Ministry Of Sound
Minoka
Mirai
Mirror
Mitsai
Mitsubishi
Mivar
Mogen
Monaco
Moree
Morgan’s
Motorola
MTC
MTlogic
Multitec
Multitech
Murphy
Musikland
Mx Onda
MyCom
Myryad
NAD
Naiko
Nakimura
Narita
NAT
National
NEC
00820, 00780
00744, 01037, 01149, 01308, 02055
00037
00070, 00108, 00195, 00487, 00516
01149
00037, 00412
01666, 01852
01900
01556
00036, 00037, 00093, 00108, 01727, 01583, 01037
00292, 00516, 00609
01820
00009
00037
00037
00093
00060, 00370, 01037
00714, 02046, 02050
00037, 00486, 00668, 01037, 01556
00009, 00037, 00264, 00370, 00486
02007
00218
01820, 01983, 02021
01376
01583
00865
00037, 01324, 00753, 01982
00037, 00374
01982
00226
00226
00009, 00036, 00170, 00245, 00374, 00455, 01308,
00653, 00634, 01367, 01704, 01531, 02461
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01583
00037, 00371, 01037
00754, 02055, 01324
01732, 02246
00865, 00876, 01338, 01376, 01964
01732
00037
00009, 00037, 00218, 01583, 00610, 00714
00009, 00037, 00343, 01583
00218
00009, 00035, 00036, 00037, 00072, 00218, 00264
00714
01727
00780
00070
00109
00208, 00346, 00374, 00473, 00480, 00548, 01324,
00610, 00631
01588
00037, 00109, 00195, 00287, 00343, 00560, 00714,
00780, 01149, 01289, 01585, 02001, 02007, 02331
00037
00668
00037, 00374
01523
01585
00455, 00698, 00820, 01508
01037, 01324
00208, 00473, 00548
00264, 01812
01812
00009, 00037, 00072, 00264, 00370
01037, 02200
01376
00264
00698, 00780
01149
00714
00698
01149, 01531, 01770, 02055, 01037, 02166, 02245,
01506
00218, 00371, 00602
01531, 01770
00037, 02032
00650
00037
Liesenkoetter
Lifetec
Lloyd’s
Lodos
Loewe
Logic
Logik
Logix
Luker
Luma
Lumatron
Lux May
Luxor
M Electronic
Madison
Magnadyne
Magnafon
Magnavox
Magnum
Mandor
Manesth
Manhattan
Maqma
Marantz
Mark
Marks and Spencer
Marquant
Mascom
Mastec
Master’s
Masuda
Materin
Matsui
Matsushita
Maxdorf
Maxent
Maxim
MCE
Medialine
Mediator
Medion
MegaDrive
Megas
Megatron
MEI
Memorex
Memory
Memphis
Mercury
Metz
MGA
Micromaxx
Microspot
Microstar
Neckermann
NEI
NEO
Neon
Neovia
Nesx
Netsat
Neufunk
New Tech
New World
Nikkai
Nikkei
Nikko
Nintaus
Nobliko
Nogamatic
Nokia
Norcent
Nordmende
Normerel
Nortek
Novatronic
Novex
Novita
Nu-Tec
O.K.Line
Oceanic
Odeon
Odys
Okano
OKI
Olidata
Omega
Omni
Onei
Onimax
Onix
Onn
Onwa
Onyx
Opera
Optimus
Orbit
15
Марка
Код
Марка
Код
Orion
00037, 00235, 00264, 00355, 00412, 00516, 01583,
00655, 00714, 00880, 01037, 01196, 01916, 01935,
02001, 02007, 02032, 02108
00037, 00218
00668, 01037
00516
00037, 00072, 00218, 00264, 00355, 00374, 00412,
01583
00037
00218
00036, 00037, 00072, 00218
01326, 01983
00036, 00037, 00093, 00109, 00195, 00226, 00235,
00343, 01037, 01583
02007, 01583, 00714, 01037, 01308, 01324, 01935,
02126
00037, 00327, 00370, 00411, 00418, 01037, 01583,
00655, 00714, 01308, 01982
00001, 00037, 00218, 00264, 00418, 00698, 00773,
01196, 01326, 01847, 02461
00009, 00037, 00264
00001
00037, 00108, 00226, 00367, 00516, 00548, 00650,
00853, 01310, 01636, 01650
00037, 00411
00292
00109
00009
00060, 01727
00037, 00072
00037
00037
00037, 00074, 00370, 00418, 00451
00000, 00009, 00037, 00343, 00374, 01506, 01583,
01744
00714, 01289, 01308, 01652
00037, 00072, 00370, 00486
00037, 01583
00037, 00109, 00170, 00287, 00370, 00486, 01037,
00679, 00760, 01260, 01457
00370, 00486, 01556
00009, 00037, 00264
00037, 00714, 00715, 01652
01770, 02021
01523, 01687, 01720, 01037
00009
00374, 00451
00037, 00487, 00698, 02055, 01770
00516
00009, 00264, 00780
00780
00009, 00264, 00412, 00753, 01196
01606
00773, 01326
00715, 01037
00072
00009
00009
01556
00037
00037, 00072, 00411, 00625, 00634, 01037, 01376,
01545, 01727, 02135
00037, 00370, 00371, 00374, 00668, 00714, 01324,
01376, 01531, 01732, 01770, 01847, 01727, 02001,
02090, 02032, 01037, 02139, 02197, 02245
00009, 00037, 00264, 00418, 00486, 00668, 01037
01727
00037, 01583, 00714, 01324, 01531
00876, 02001
00037, 00374, 00412, 01583
00009
00218
00753, 01149, 01326
00009, 00865
00037, 00070, 00074, 00109, 00195, 00327, 00668,
01037
00036
00037
00218
00037, 01583
00037, 00516
RadioShack
Radiotone
00037, 01727
00009, 00037, 00264, 00370, 00412, 00418, 00648,
00668, 01037
00070
00036, 00602, 00753
00070
00093, 00560, 00625, 00753
00037, 00418
00037
00036, 00346, 00548
00037
00037, 00668, 01037
00865, 00876, 00877, 01376, 01585, 01612, 01687
00037, 00093
00714
00037, 00808
00411
00037, 00072, 00264
00773
00009, 00037, 00218, 00418, 00668, 00714, 00715,
01037, 01326, 01900
00819, 02098
00036, 00877
00009, 00264, 00587, 00698, 00712, 01441
00335, 00370, 00412
01217
00109, 00287, 00335, 00343, 00498, 00516, 00548,
00560, 00625, 00714, 01588
00455, 00610, 00830, 01596
00009, 00235, 00516, 02022
00037, 00668, 00712, 01037, 01149, 01556, 01982
01326
00455
00208, 00480, 00516, 00548, 00631, 01556, 01037,
02154
00335
00516
01755
00009, 00037, 00060, 00072, 00093, 01727, 00264,
00370, 01037, 01583, 00587, 00766, 02051, 00814
00037, 00371, 00455, 00602, 00655, 00698, 00714,
00729, 00753, 00861, 00888, 01248, 01531, 01556,
01727, 02001
00009
00009, 00036, 00072, 00108, 00170, 00208, 00292,
00370, 01037, 01585, 01649, 01149, 02461
00037, 01583
00374, 00486, 00548, 00714, 01324, 01149, 02001,
02032, 01037
00037, 00070, 00218, 00343, 00371, 01583, 00648,
00668, 00714, 01037, 01308, 01324, 00744, 01982
01727
01983
01727
00634
01037
00009, 00036, 00037, 00218, 00264, 00487, 00451,
00668, 01037, 01149
Orline
Ormond
Orsowe
Osaki
Osio
Oso
Osume
Otic
Otto Versand
Pacific
Palladium
Palsonic
Panama
Panashiba
Panasonic
Panavision
Pathe Cinema
Pathe Marconi
Pausa
Penney
Perdio
Perfekt
Petters
Philco
Philips
Phocus
Phoenix
Phonola
Pioneer
Pionier
Plantron
Playsonic
Plustron
Polaroid
Poppy
Portland
Powerpoint
Prandoni-Prince
Premier
President
Prima
PrimeView
Princess
Prinston
Prinz
Profex
Profi
Profilo
Profitronic
Proline
Prosonic
Protech
Proton
ProVision
Pvision
Pye
Pymi
Quadral
Quadro
Quasar
Quelle
Questa
R-Line
Radialva
Radiola
Radiomarelli
16
Rank
Rank Arena
RBM
RCA
Recor
Rectiligne
Rediffusion
Redstar
Reflex
Relisys
Remotec
Reoc
Revox
Rex
RFT
Rinex
Roadstar
Rolson
Rover
Rowa
Royal Lux
S-Media
Saba
Sagem
Saisho
Saivod
Sakura
Sakyno
Salora
Salsa
Sambers
Sampo
Samsung
Sansui
Santon
Sanyo
SBR
Schaub Lorenz
Schneider
Scotch
Scott
Sears
Seaway
Seelver
SEG
SEI
Sei-Sinudyne
Seitech
Seleco
Sencora
Sense
Sentra
Serino
Sharp
Shinelco
Shintoshi
Shivaki
Show
Siarem
Siemens
Siera
Siesta
Silva
Silva Schneider
Silvano
Silver
SilverCrest
00037, 00516
00037, 00516
01324
00346, 00371, 00411
00009
01847
00035
00093, 00455, 00610
00036, 00093, 00516, 00653, 01659, 01588
01531
00037
00037, 01727, 02007
00009, 00072, 00418
00516
00037, 00195, 00327
00037, 01583
00370
00037, 00648
00037, 00648, 01556, 01982, 01037, 02166
00587
00036, 00455, 00715
01037
Марка
Код
Марка
Код
Simz
Singer
Sinotec
Sinudyne
SKY
01820
00009, 00037, 00335, 00371, 00780, 01556
00773
00037, 00235, 00516, 01324
00037, 00880, 01376, 01606, 01612, 00877, 01614,
01615, 01531
00753
00865, 00880, 01324
00668
00487
02055
00865, 01298
01324, 01376, 02050
00037, 00072, 00548
00218
00037
01702
00208, 00370
01376, 01732
00037
00009, 00037, 00264
00208, 00548
00009, 00037, 00370
01983
00000, 00036, 00074, 00834, 01505, 01685, 01825
00218, 00374
01727
00037, 00418, 00715, 01037, 01770, 01847
00773
00009
00009
00009
00009, 00037, 00218, 00374, 01037, 01531, 02090
00009, 00037, 00264
00218
00264, 00411
00009, 00037, 00264, 02032
01149
02037
00218, 00235, 00355, 00455, 00487, 00610, 00865
00037, 00744
00009, 00037, 00264, 00371
01964, 02001
00455
00037
00516
00009, 00208, 00455, 00805
00009, 00037, 00218, 01583
00009, 01727, 00374
02206
00000
00218, 00287, 00335
00009
00587
00208, 00455
01606
00865, 00880, 01376, 01606, 01612, 00877, 01614,
01615, 01531, 01776, 01847
01394
00037
00447
00109, 00367
00072, 00093, 00218
02245
00036, 00170
00037, 00072, 00516, 01248, 01324, 01556, 01720
01916
00714, 00808, 01289, 01308, 20001
00009, 00037, 00170, 01727, 00264, 00412, 00418,
00455, 00587, 00451, 00668, 00698, 00712, 00714,
01037, 01149, 01363, 01687, 01755, 01812, 01985,
02032, 02168
00009, 00037, 00335
00037, 00668, 01149
00218
01037, 01982
01583
01149, 01847, 01727, 01983, 02032, 01531, 01037,
02168, 02197
TechniSat
Technisson
Techno
Technosonic
Technotrend
Techvision
Techwood
Teckton
Tecnimagen
Teco
Tedelex
Teiron
Tek
Teknika
TELE System
Teleavia
Telecor
Telefunken
01583, 00655, 02090, 01308
00714, 01289, 01652
01585
01308, 01583, 00625, 00880, 01324, 01982, 20032
01531, 01702, 02090
01531, 02032
01037, 01149
01376
01583
01523
00009, 00208, 00418, 01324, 00780, 01681
00009
00795, 00820
00060
00876, 01585, 01037
00287, 00343
00037, 00218
00037, 00074, 00109, 00262, 00287, 00335, 00343,
00346, 00486, 00498, 00560, 00587, 00625, 00698,
00712, 00714, 00753, 00754, 00819, 00820, 01508,
00896, 01326, 01536, 01556, 01585, 01588, 01681
00037
00037, 00218, 00264
00037
00037
00009, 00037, 01583, 02090
00009, 00037, 00668, 01037
00036
00037
00009, 00264, 00455
00037
00009, 00037, 00218, 00371, 00374, 00715, 01037
00009
00037, 01583, 00610, 00411, 00714, 01037, 01308,
01652
00037, 01583, 00648, 00668, 00714, 00808, 02055,
01037, 01308, 01248, 01289, 01298, 01556, 01585,
01149, 01687, 02023, 02032, 02090, 02373
00009, 00218, 00374
00037, 00109, 00287, 00335, 00343, 00560, 00625,
01588, 00744
00035, 00036, 00037, 00072, 00074, 00109, 00335,
00343, 01308, 01037
00335, 01308
01702, 01964, 01997
00660
01727
00218
00009, 00037, 00072, 00374, 00668, 01037
01037
00035
00218
00587, 00780
00668, 01037
00009, 00035, 00036, 00060, 00070, 00109, 00195,
00650, 01037, 01289, 01508, 01935
01770, 01982
00009, 00264, 00371
00264
00037, 01583, 00668, 00865, 01037, 02023
00009, 00037, 00264, 00455, 00587, 00780, 00858,
01326
00218, 01583
00516
01248, 01687
00218, 00264
00037, 00346, 01583
01583
00037, 00370, 00374, 00418, 00480, 00486
00037, 00374
01606, 01614, 01531, 01847, 02107, 02168
00037, 00455, 00473
00037, 01583, 00587, 00714, 00715, 01037, 01652,
01770, 01820, 01916, 01982, 01983, 02200
00037
00009, 00036, 00037, 00070, 00074, 00109, 00170,
00195, 00264, 00327, 00346, 00370, 00411, 00418,
00473, 00480, 00631, 00668, 00808, 01037, 01149
Skysonic
Sliding
SLX
Smaragd
SmartVision
Soemtron
Sogo
Solavox
Sonawa
Soniko
Soniq
Sonitron
Sonix
Sonneclair
Sonoko
Sonolor
Sontec
Sontech
Sony
Sound & Vision
Soundesign
Soundwave
Soyea
Spectra
Ssangyong
Staksonic
Standard
Starlite
Stenway
Stern
Strato
Strong
Sungoo
Sunkai
Sunny
Sunstar
Sunstech
Sunwatt
Sunwood
Superla
Supersonic
SuperTech
Supra
Supratech
Supreme
Susumu
Sutron
SVA
Svasa
Swedx
Swisstec
Sylvania
Sysline
T+A
Tandberg
Tandy
Targa
Tashiko
Tatung
TCL
TCM
Teac
Tec
Tech Line
Techica
Technica
Technics
Technika
Telefusion
Telegazi
Telemeister
Telesonic
Telestar
Teletech
Teleton
Teleview
Tempest
Tennessee
Tensai
Tenson
Tesla
Tevion
Texet
Thomson
Thorn
Thorn-Ferguson
Time
Tiny Digital
TMK
Tobishi
Tokai
Tokaido
Tokyo
Tomashi
Tongtel
Topline
Toshiba
Tosumi
Toyoda
Trakton
TRANS-continents
Transonic
Triad
Trident
Trio
Tristar
Triumph
TVTEXT 95
Uher
Ultravox
UMC
Unic Line
United
Universal
Universum
Univox
V2max
00037
00865
17
Марка
Код
Марка
Код
V7 Videoseven
Venturer
Venus
Vestel
Vexa
Victor
Videologic
Videologique
Videomac
VideoSystem
Videotechnic
Vidtech
Viewpia
Viewsonic
Vision
Vistron
Visual Innovations
Vivax
Vortec
Voxson
Walker
Waltham
Wards
Watson
Wega
Wegavox
Welltech
Weltstar
Westinghouse
Wharfedale
00880, 01217, 01376, 01666, 02254
01545, 01727
01326
00037, 00668, 01037, 01149, 01585
00009, 00037
00036
00218
00218
00009
00037
00374
01727
00876
01588, 01627, 01755, 02111
00037, 00264
01363, 02142
01531
02055, 01308, 01326, 00744, 01531
00037
00037, 01727, 00418
01149, 01506
00037, 00109, 00418, 02007, 00668, 01037
00000, 00060, 01727
00009, 00037, 00218, 00668, 00714, 01037, 01376
00036, 00037
00009
00714, 01652
01037
00890
00037, 01037, 01583, 00780, 00896, 01324, 01556,
00877, 01149, 01681, 01983, 02055, 02134, 01727
00037, 00451
01583
00668, 01037
01583
00714
00865, 00877, 00880, 00890, 01217, 01289, 01298,
01606, 01732, 02001
00455
00634
01983
00698, 00780
01441
01770
01196, 01217, 01789, 01324
00037
00877
00650, 01576
00037, 00218, 00455
00037
00009, 00037, 00218, 00264, 00370
00218
01531
00037
00877
00451
01585
Amstrad
10132, 10396, 10501, 10713, 10742, 10847, 10885,
11113, 11175, 11662, 11693, 11334, 11848, 12139
10713
10369, 10713, 11083
11993
11083
10421
10421, 10455
11672
11232
11075, 11572, 11083
11736
11115, 11572
10200
11300
10299
10200
10114, 11334
12102
10713
11060
11129
10108, 10607, 10713
11111, 11929
10885
10173, 10369, 10501, 10607, 10658, 11099, 11060,
11113, 11273
11993
11672
11367, 10879, 11433
11367, 10879, 11259
10396
11413, 11366, 11993, 12139
10369, 11111
11251
12719
11672
10299, 11412
11366
10108
11718
11331
10455
12139, 11993
10369
11993, 12139
11366, 11572
12452
11284
10173
10713
10132, 10713, 11232, 11366, 11474, 11579, 12308,
12117
11413, 12289
11251
11664
11458, 11593
10658, 11294, 11672
10847, 11175, 11662
10713
10847, 11175, 11662
11296
10713
10560, 11284, 11291, 11251, 11645, 11672, 11111,
11811, 11974, 12135, 11993, 12376, 12433, 12568
10501
10099
11060, 10817, 11622, 11624, 11334
11060, 11339, 12107, 12593
12593
11060, 12107, 12593
12107, 12593
11993
11718
11366
10108
11413, 11375
11083
11366
White Westinghouse
Wilson
Windsor
Windy Sam
Wintel
World-of-Vision
Worldview
Xenius
Xiron
XLogic
XMS
Xomax
Xoro
Xrypton
Yakumo
Yamaha
Yamishi
Yokan
Yoko
Yorx
Ytawai
YU-MA-TU
Yuesmart
Zenith
Zepto
Сателитен приемник/DVB-T приемник
Марка
Код
@sat
@Sky
ABsat
Access Media
Acoustic Solutions
ADB
Airis
Akai
Akura
Alba
Allsat
Allsonic
Alltech
Allvision
Amitronica
Ampere
11300
11334
10713
11541
11284
11259, 11367, 11473, 12152
11993
10200
11251, 11993
10421, 10455, 10713, 11284, 11811, 11375
10200
10369
10713
11232, 11334, 11412
10713
10132, 10396
18
Anglo
Ankaro
Ansonic
AntSat
Anttron
Apollo
Apro
Arcom
Arcon
Arena
Arion
Armstrong
Arnion
ASA
Asat
ASCI
ASDA
ASLF
AssCom
Aston
Astra
Astratec
Astrell
Astro
Atlanta
Audioline
Aurora
Austar
Avalon
Axil
Axis
Axitronic
AZBox
B.net
B@ytronic
Balmet
Barcom
Base
Bauckhage
Beko
Belson
Best
Best Buy
Big Sat
BIG TV
Black Diamond
Blaupunkt
Blue Sky
Boca
Boshmann
Boston
Botech
Boxer
Brainwave
British Sky Broadcasting
Broco
BskyB
BT
Bubu Sat
Bush
Cambridge
Canal Digitaal
Canal Digital
Canal Satellite
Canal Plus
Canal+
CanalSat
CDV
Celestial
Centrex
CERT
CGV
Champion
Chesley
Марка
Код
Марка
Код
Chess
Chili
CityCom
10114, 10157, 10713, 11085, 11334, 11251, 11579
11718
10299, 10607, 10658, 10818, 11075, 12447, 11232,
11413
11375
11159, 12226
11672
11413
11251
10396
12203
10396
10132
10132
12447, 11915, 12357
10132, 11742, 11232, 11366, 11412, 11413, 11474,
11579, 11886, 12101, 12251, 12308, 12117
11664
11413
11956
10369, 10607, 11700
11993
10369, 10396
10132, 10369, 10501, 10573, 10607
11159
11366, 11672
12257
11284
10455
12289
10099, 11334, 11060, 12593
12015, 11060, 12527
10200
10723, 11114, 11127
10421, 10713, 11111, 11296, 11974
11993
11251
11075
11993
12289, 11718, 11993, 11242
11294
10299, 11161
11579
12447
10607, 11334, 11685
12117
11645, 11111, 11929
11284, 11291
11284, 11993
11700
11366
11300, 11366, 11473, 12289, 12278
11232
11366
11700, 12283, 12308
11929
11060
11366
11060, 12289
11227
11432, 12432, 11431
11622, 11593
11367, 11366
10885, 11572, 11283, 11113
11075
10200, 10396
11672
12226
12447
11237, 11923
11375
10421
11367, 10879
11232
10369
11284, 12241
11993
11366, 11572
Echostar
10396, 10610, 10713, 11060, 11200, 11323, 11334,
11473, 12527
11413
11083, 12289, 12306, 12712
10132, 10421, 10501, 10713
12041
11334, 10713, 11129, 11413, 11375
11083, 11956
10299
10713
10200, 10369, 10421
10421
10369
11214
12534
12289
10713, 11251, 11413, 11334, 11993
10455
11113, 10885
11765, 11664
10108, 10455
11251
10501, 10607
10132, 10299, 10607
11334
11886
10114, 10132, 10299, 10369, 10501, 10607
10607, 10818
10713
10299
11284
10421
11083, 12117
12139
11611
10157, 10369, 10713
10455, 11291, 11111, 11803, 11929, 12352, 12534
10501
11593, 11622
10108, 10455
10108, 10455, 10573, 11251
10299, 11099
10713
11366
10114, 11413, 11366
11413, 12242
11194
11083, 11664
10455, 10720, 10879, 12447, 11356
10125, 10421
10421, 10501
11334, 11113
10331, 10369, 10713, 11886, 11932
10108, 10173, 10299, 10369, 10396, 10421, 10573,
11161, 11214, 11251, 11334
10125
11993
10369, 11060, 11111, 11557
11956
10818
11075
11214
11157, 11273, 11412
12447
11610
11742, 10299, 11157, 11251, 11334, 11412, 11429,
11474, 11579, 11700
Clarity
Clarke-Tech
Classic
Clatronic
Clayton
Clemens Kamphus
CMX
Cobra
Colombia
Columbia
Com Hem
Comag
Commander
Comsat
Comwell
Condor
Conia
Connexions
Conrad
Coolsat
Coship
Cristor
Crown
Cryptovision
CS
Cyfra+
Cyfrowy Polsat
Cyrus
D-box
Daewoo
DAK
Dantax
Deltasat
Denver
Dgtec
Digatron
Digenius
Digi
Digi Raum Electronics
Digiality
DigiCrystal
Digifusion
Digihome
DigiLogic
DigiMax
Diginet
DigiQuest
DigiSat
Digisky
Digital
Digital Vision
Digital+
DigitAlb
DigitalBox
DigitAll World
Digiturk
Dilog
DiPro
Distratel
DMT
DNT
Doro
Dr.HD
DRE
Dream Multimedia
DSE
DST
DSTV
Dual
Dune
Durabrand
DVX
Echolink
Eco-Star
Edision
Einhell
ElanVision
Elap
Electron
Elless
Elsat
Elta
Emanon
Emme Esse
eMTech
Emu-Box
Energy Sistem
Engel
EP Sat
Eurieult
Euro-Vox
Eurocrypt
EuroLine
Europa
Europhon
Europsat
Eurosat
Eurosky
Eurostar
Eutelsat
Eutra
Evesham
Exator
Eycos
F&U
Fagor
Fenner
Ferguson
Fidelity
Finepass
Finlandia
Finlux
FinnSat
Flair Mate
Fly Com
FMD
FoneStar
Force
Fortec Star
Foxtel
Fracarro
Freecom
Freesat
FTEmaximal
Fuba
Fugionkyo
Funai
Galaxis
Galaxy
Gardiner
Garnet
GbSAT
Gecco
General Satellite
Globalteq
Globo
GOD Digital
Gold Box
Gold Vision
Golden Interstar
GoldMaster
Goodmans
Gran Prix
Granada
Grandin
Grocos
10200
11060
12289
11283, 11572, 12242
11334, 11207
10455, 10560, 11284, 11291, 11591, 12337, 12376,
12422, 12433, 12568
10299
10108, 10455
11251
11334, 11366
19
Марка
Код
Марка
Код
Grundig
10173, 10847, 11060, 10879, 11284, 11291, 11330,
11672, 11622, 11473, 12376, 12433
10132
11993
11251
11375
11622, 11593
11099, 11060
10421
11294, 11672
11214, 11334
11159
11083, 12183, 11610
10607
10607
11232
10421
11886
10108, 10125, 10173, 10299, 10369, 10396, 10501,
10573, 10607, 11113, 11085, 11111, 11232, 11412,
11886, 11579
10455, 11284
10132, 10742
11214, 11680, 11736, 12386
11300
10396
12447, 11232, 11427, 11670, 11675, 11111, 11788,
11808, 11915, 12144, 12357, 12736
10132, 10607, 11075
11075, 11159, 12452
11237
11367, 11473
12370
12447
11610
11159
11664
11557, 12289, 12257
11060, 11099, 11334, 11429, 11672, 12289
11237
10114, 10396, 11113
11251
10132
11214
10607
11839
11111, 11993
11413
11322
11331
10108, 11366, 11993
10455, 10573, 10723
11367
11334
10690
10713
10713
11366
11300
11111
10114, 10173, 10200, 10249, 10331, 10480, 10504,
10622, 10658, 10707, 10713, 10818, 11159, 11561,
11375, 11717, 12569
11099, 11060, 12447, 11915
11232
10125
11060
10132
10114
10607, 11083, 12289
10421
11993
11956, 12555
10331
10114, 10658, 11251
10173
10421
10132, 10369, 11334
11296
10132, 10157, 10173, 10299, 10369, 10607
Lauson
Legend
Legrand
Leiko
Lemon
Lenco
Lennox
Lenoxx
Lenson
LG
Lifesat
Lifetec
Linsar
Listo
Lodos
Logik
Logix
Lorenzen
12531
11593, 11718
11718
11251
11334
10369, 10421, 10607, 10713
10369
11611
10501
11075, 11414
10132, 10157, 10299, 10369, 10713
11334
11284
11251
11284
11284, 11803, 11905, 12441
11075
10132, 10299, 10607, 10742, 11161, 11294, 11474,
11579
10369
10108, 10501, 10573, 11291
10818
11557, 11700
10132, 10713
10455, 11083, 11300
10200
12534
12799
10173, 10713
10173, 11284, 11591, 11251, 11111, 11929
10607
11075, 11334, 11685, 12552
11075
11060
11206
10501, 11060, 11339, 12107
11572
10132, 10299, 10369, 10713, 11075, 11161, 11232,
11334, 11412, 11251, 11579
10713
10200
11886
10099
10132, 10421, 10713, 10818, 10885, 11572, 11083,
11283, 11375, 11413, 11624, 11113, 11993, 12269
Haensel & Gretel
Haier
Hallo
Hama
Handan
Hanseatic
Hantor
Hauppauge
HB
HDT
HE@D
Heliocom
Helium
Hills
Hinari
Hiro
Hirschmann
Hitachi
HNE
Homecast
Hornet
Houston
Humax
Huth
Hyundai
i-Box
i-CAN
i-Joy
ID Digital
ID Sat
IDTE
Ikusi
ILLUSION sat
Imperial
iNETBOX
Ingelen
Inno Hit
International
Interstar
Intervision
Inverto
Inves
iotronic
IP Vision
Irradio
ITT
ITT Nokia
Jadeworld
Jaeger
JOK
K-SAT
Kamm
Kansalaisboksi
Kaon
KaTelco
Kathrein
KabelBW
Kendo
Kennex
Kenwood
Key West
Kiton
Koenig
Kolon
Kooltek
Koscom
Kosmos
Kreiling
Kreiselmeyer
Kyostar
L&S Electronic
Labgear
LaSAT
20
Lupus
Luxor
M Electronic
M vision
Manata
Manhattan
Marantz
Marned
Marusys
Maspro
Matsui
Max
Maximum
MBox
Mediabox
Mediacom
MediaSat
Mediastar
Medion
Medison
Mega
MegaSat
Meo
Metronic
Metz
MiCO
Micro
Micro Elektronic
Micro Technology
Micromaxx
Microsat
Microstar
Microtec
Mitsubishi
Mondeal
Morgan’s
Motorola
Multichoice
Multistar
Multitec
Myryad
Mysat
MySky
N
NanoXX
NEC
Neom
NEOTION
Netgem
Netsat
Neuf TV
Neuhaus
Neuling
Neusat
Neveling
Newton
Nextvision
NextWave
10173
11811, 11993
10501, 10607, 10713, 11294
10713
10713
10299, 10369
11331
10299, 11075, 11161
10713
10455
11664
10132, 10200, 10713, 11232, 11412
11473
11367, 10879, 11433, 11959, 11960
10331
10157
10200
10713
11693, 11848
12152
12204, 12297
11617
11993
11334
11322
10099
11322
10501, 10607, 10713
10132, 11232, 11474, 12308
11334, 10713, 11083, 11331
11161
10396
11956
11956
Марка
Код
Марка
Код
Nichimen
Nikko
Noda Electronic
Nokia
10560
10200, 10713, 10723
10885, 11113
10108, 10455, 10573, 10723, 11060, 11023, 11127,
11223, 11723
10421, 10455, 11611
12289
10099
10421, 12352, 12555
11294
10331
11993
11284, 11839, 12241
11956, 12041
11956
11232, 11412
10114, 10713, 11283, 11413, 11611, 11251
11700, 12597
11366
10879, 11356
11232, 11334, 11412
10114, 10157, 10421, 10501, 10541, 11099, 11060
11572
11232
10200, 10241, 10329, 10455, 10720, 10847, 11060,
11175, 11323, 11356, 11423, 11662, 11682, 11693,
11717, 11848, 10099, 12593
11284, 11375
11111
10299, 11161, 11331, 11334, 12117
10396, 10421, 10501
10157, 10501
10879, 11433
10455, 10847, 11304, 11404
10108, 10173, 10455, 10607
11375
10132
11366, 11993
10099, 10133, 10173, 10200, 10455, 10818, 11060,
11114, 11672, 11111, 12107, 12174, 12593
11273, 11366, 11956, 11993
11200, 11622
11339
11334
10329, 11060, 11308
10396
11331
10713, 11611
10396
11296
10099
11083
10421
10132, 10396, 11113, 11366
10723, 11429, 12174
11736
11111
11060, 12203, 12531
11115
11284
10455
10742
11366
11404
10369
11765
10299, 10607, 10742
10200
10396, 11113
11291
11214
11331
10369
11251
12452
10200, 10541
11473
10713, 11060, 12135
11413
Romsat
Rover
Rownsonic
S-ZWO
SAB
Saba
Sabre
Sagem
Saivod
Salora
Samsung
10421
10369, 10713
11375
11207
11251, 11300, 11956
10607, 10690, 10299, 10885, 12203
10455
10817, 11114, 11624, 12107, 12564
11993
10108, 11232
12015, 10421, 11060, 11206, 11243, 11458, 11662,
11682, 11700, 11795, 11916
11251, 11206
11251
10501
11300
10421, 10501
10713
11334
11956
10607
10713
10369, 11232
10157, 11060
11083
12289
11214, 11993
10157, 11206, 11251
10132, 10157, 10607, 10299, 10885, 11075, 11083,
11111, 11113, 11331, 11334, 11412, 11429, 11366,
11474, 12289, 11672, 12308
10299, 11331
10114, 10125, 10132, 10421, 11206, 11083, 11283,
11251
11993
10396
10114, 10369, 10421, 10742, 11075, 11251, 11284,
11993
11083
10885, 11572, 11375
11412
10610
11611
10713, 11251
12289
10541, 11291, 11284
11334
10173, 11334, 11429, 11541, 11588
12139
11956
10299
11579, 12101, 12308
12102
10713
11334
10713
10132
10099, 10847, 11175, 11662, 11693, 12467
11060, 11693, 11848, 12467
11251, 11412
11175, 11662
10157, 10713, 11075, 11085, 11157, 11200, 11334,
11206, 11375, 11611, 12203, 12241, 12409, 12728
10200, 11413
10299
11742, 10299, 11175, 11232, 11334, 11412, 11579,
12251
10114, 10157, 10501, 10607, 10713
11334, 12251
10132, 10299, 11742, 10742, 11294, 11474, 11672,
11579
10157, 10713, 11200, 11334
10132, 10396, 10713, 11113, 11157, 11232, 11273,
11404, 11413, 11474, 12117, 11366, 12285, 12289
11366
12139
10455, 10847, 11060, 11558
10132
11214
11610
Nordmende
NPG
Numericable
Octagon
OctalTV
Okano
Omni
Onn
Openbox
Opensat
Opentel
Optex
Opticum
Optoma
Optus
Orbis
Orbitech
Ouralis
P/Sat
Pace
Pacific
Packard Bell
Palcom
Palladium
Palsat
Panasat
Panasonic
Panda
Pass
Patriot
peeKTon
Philips
Phoenix
Phonotrend
Pilotime
Pino
Pioneer
Planet
Platinum
PMB
Polytron
Portland
Portugal Telecom
Power Sky
Predki
Preisner
Premiere
Premium
Primacom
Pro Basic
ProCaster
Proline
Promax
Prosonic
PYROD
QNS
Quadral
Quadro
Quelle
Radiola
Radix
RCA
Rebox
Redline
Redstar
Regal
Reliance
RFT
RiksTV
Roadstar
Rollmaster
Sansui
Sanyo
SAT
Sat Control
Sat Partner
Sat Team
SAT+
SatCatcher
Satcom
Satec
Satelco
Satplus
Satstation
SatyCon
Schaub Lorenz
Schneider
Schwaiger
SCS
Sedea Electronique
Seeltech
Seemann
SEG
Sense
Septimo
Serd
Serino
Servimat
ServiSat
Shark
Sharp
Sherwood
Siemens
Sigmatek
SignalMAX
Silva
SilverCrest
Simz
Skantin
Skardin
SKR
SKT
SKY
SKY Italia
Sky XL
Sky+
Skymaster
Skymax
Skypex
Skyplus
SkySat
Skyvision
SL
SM Electronic
Smart
SmartVision
Sogo
Sony
SR
Star Sat
Star View
21
Марка
Код
Марка
Код
Starland
Starlite
Strato
Stream
Stream System
Strong
10713
10200
12146, 11993
11848
11300
10125, 10369, 10421, 10713, 11624, 11060, 10879,
11115, 11146, 11157, 11159, 11284, 11300, 11334,
11473, 11251, 11765, 11993, 12750
11412
11300
10369
10713
10132, 10369, 11367
11993, 12139
11993
11413, 11993, 12139
11334
12139, 12203
11113
10455
10455
11251, 11366, 12139, 11993
12265
11227, 11251, 11322, 11593
11200
11251
11284, 11672, 12441
10114, 10157, 10396, 10455, 10501, 10541, 11099,
11060, 11322, 12751
11283, 11610, 11085, 12483
11331
10560, 11672, 12146
11429, 11672
10132, 10607
10114, 11284, 11251
10607
10396, 11159, 11251, 11334, 11611
11795
11367
10421
10396, 10501, 10607
11734
10607
10114, 10157, 10501, 11099, 11060, 11251, 11334,
11610, 11672, 12323, 12540
12739
10114
10132, 10455, 10501, 11214, 11300, 11334, 11474,
11742, 12566
11232
12540
10560, 10713, 11334, 11593, 11617, 11622, 11672,
11993, 12203
11664
10455, 10607, 10713, 11624, 10847, 11981, 11175,
11291, 11534, 11366, 11662, 11848, 11060, 11931,
11932, 12107, 11294, 12174, 11734
10455
11672
10132
11886, 12203
11429, 11736
11624, 12564
10200
10455, 10501, 11334, 10713, 11611
11206, 11207, 11157, 11783, 12625
10455, 11284, 11446
12146, 11993
11624
11251
10372
10501
10114, 10132, 10200, 10396, 10501, 10713, 11060,
11113, 11157, 11227, 11251, 11291, 11296, 11413,
11474, 11611, 12289, 11700, 11742, 11886, 11579,
12101
TVonics
TWF
Twinner
UEC
Uher
Unimax
Unisat
United
Unitymedia
Univers
Universum
Van Hunen
Vantage
Vaova
Variosat
VEA
Vega
Ventana
Versatel
Vestel
VH Sat
Viasat
Viola Digital
Vision
Visionic
VisionNet
Visiosat
11803, 11905, 11906, 12441
11993
10713, 11611, 11742
10879, 11356, 12452
10157
11366
10132, 10200
11251
11429, 12447
11886, 11932
10114, 10173, 10299, 10607, 10742, 11099, 11251
11161
12204, 12297
11993
10173
11993
10369
10200
11795
10114, 10742, 11251, 11284, 12432
10299
11682
11672
11251, 11886
10125, 11083, 11283
11557, 11700
10114, 10560, 10690, 10713, 11129, 11413, 11366,
11718, 11742
11413
11993
10421
10690, 10818
12799
11232, 11413
10157
10157, 10501
10455
11284, 11906, 11291
11334
10299, 11161
10173, 10299, 10372, 10396, 10455, 10501, 10607,
10638, 10690, 11232, 11412, 11366
10114, 11214, 11251
12433
12139, 11993
11075
12203
10369
10713, 10847, 11214, 11323
11300
11413
11718, 11993, 12139
11366
10299
10114, 10331, 10369, 10504, 10742, 10818, 11075,
11232, 11251, 11334, 11412, 11413, 12289
10200
10099, 11588, 11670, 12447
11294
11334
Sumin
Sunny
Sunny Sound
Sunsat
Sunstar
Sunstech
SupportPlus
Supratech
Systec
Sytech
Tahnon
Tantec
Tatung
TBoston
TCL
Teac
Tecatel
Technical
Technika
TechniSat
Technomate
Technosat
Technosonic
Technotrend
Technowelt
Techwood
Telasat
TELE System
Tele2
TeleClub
Telefunken
Teleka
Telenor
Telesat
Telestar
TELE System
Teletech
Televes
Telewire
TelSKY
Tevion
Theaera
Thomson
Thorn
Tiny
Tioko
Titan
Tividi
TNT SAT
Tokai
Tonna
Topfield
Toshiba
Tosumi
TPS
Trevi
Triad
Triasat
Triax
Trio
TT-micro
Turnsat
TV Cabo
22
11075
11429
10713
11294
Vitecom
Volcasat
Vortec
VTech
Vu+
Wavelength
Welltech
Wetekom
Wewa
Wharfedale
Winbox
Wintel
Wisi
Worldsat
WorthIt!
Woxter
XMS
Xoro
Xrypton
Xsat
Xtreme
Yakumo
Yamada
Yess
ZapMaster
Zehnder
Zeta Technology
Ziggo
Zon
Zodiac
Приемник за кабелна телевизия/IPTV
Марка
Код
@Home
1&1
ADB
Akado
Alice
Altibox
Amino
Arion
AT&T
Austar
AVM
Azteca
B.net
11666, 12015, 12447
12150
11385, 11730, 11920, 11367
12043
11961
12030, 12437
11481
11115
10858
11562
12150, 12656
11734
11672
Марка
Код
Марка
Код
Belgacom TV
BesTV
BIG TV
Bluewin
BT Vision
Cablecom
Caiway
Canal Digital
Canal Plus
Canal+
CanalSat
CanalSatellite
Cisco
ClubInternet
Com Hem
Coship
Dream Multimedia
Euro-Vox
Fastweb
Foxtel
France Telecom
freebox
General Instrument
Golden Interstar
Grundig
GuestComm
Handan
HE@D
Homecast
Humax
12047, 12054, 12345
12327
12452
12271
12294
11582, 11961
12551
10817, 11334
12593
12593
12593
12593
12589, 12271
12132
12447, 11666, 12015, 10817
11672
11237
12658, 11765
11630, 11730
10720, 11356
10817, 11734
11976, 11482
11562
11572
11060
12030
11622, 11593
12183, 11610
11736
12447, 12043, 11670, 11813, 11885, 11060, 11958,
11981
11237
11385
11060
11237
12437
11562
11981, 11060, 11958
11813, 12174, 11958, 11981, 11060, 11099
10707, 11561, 12569
12132, 12271
11481
11385, 12030
12271
10817
12150
12552
11294
12275
11562, 12030, 12437
11433
12204
10723, 11023
10817, 11624, 12289
12013
11060, 11068
12289, 10099
12352
11068, 11562
11232
11700
11562, 11060, 11356
11624, 10817, 11734
11099, 11060
11577, 12620, 11068, 11060, 11356
12013
12174, 11619, 10817, 11582, 11958, 11060
12620, 12174, 10723
12452
10817, 11624, 12289
11624, 12015, 11666, 12624, 12174, 11060, 11795
11429
11068, 10477, 12132, 12289, 10858, 12345
11429, 11588
12275
12620
12620
11273
Smile Content
Star View
Stofa
Stream TV
SureWest
TechniSat
Technotrend
Tele Danmark
Tele2
TeleClub
Telecom Italia
Telefonica
Telenet
Telestar
Telewest
TeliaSonera
Telsey
T-Home
Thomson
Tilgin
Tividi
T-Online
Topfield
Triax
TT-micro
Turk Telekom
TV Cabo
UEC
Unitymedia
UPC
UTStarcom
Vantage
Versatel
Viasat
Viken Fibernett
Virgin Media
Visiopass
Wisi
YouSee
Ziggo
Zon
12437
11610
12015
11481
11481
11060, 11099
11429
10817
11795
11367
11961
11385
11920
11060
11068, 11060
11385
11630
12132, 12517, 12641
11981, 12174, 11060, 11958, 11734, 11582, 11256
10598
11429
12182
11206, 11207, 11783
11157
11429
12551
11294
11356
12015, 12624, 11429
11582
12327
12204, 12297
11795
12030
12030, 12437
11060, 11068
10817
10299, 11232
10817
12015, 12447, 11670, 12589, 11666, 10099
11294
i-Box
i-CAN
Imperial
iNETBOX
Inotel
Jerrold
Kabel Deutschland
KabelBW
Kathrein
Kiss
KoolConnect
Kreatel
Linksys
Macab
Maxdome
Maximum
Micro
MIO
Motorola
Multichoice
NanoXX
Nokia
Noos
Now TV
NTL
Numericable
Octagon
Ono
Opentel
Opticum
Optus
Orange
Orbitech
Pace
PCCW
Philips
Premiere
Reliance
Sagem
Samsung
Schwaiger
Scientific Atlanta
Siemens
Singtel
Sky
SKY Deutschland
Smart
23
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF