Sony | RM-X7BT | Sony RM-X7BT Автомобилен контролер за смартфон с BLUETOOTH® безжична технология Информация за продукта

4-594-377-21(1) (BG)
Български
Преди да използвате системата, моля, прочетете това ръководство внимателно и го запазете
за бъдещо използване.
Информацията, указваща оперативното напрежение и др., се намира на долната страна на
адаптера и на дистанционното управление.
Автомобилен
Bluetooth®
Commander
Справочно ръководство
BG
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване е съвместимо с основните
изисквания и други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.
За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Съобщение за клиентите: следващата информация е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония
Относно съвместимостта с продуктите на ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия
Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно
оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът
и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При определени
батерии той може да се използва заедно с химически символ. Химическите
символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти
и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици
за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси.
При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна само
от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията
и на електрическото и електронно оборудване, предайте тези продукти в края на живота им
в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички
други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта.
Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се
обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци
или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не гълтайте батериите, има риск от химическо
изгаряне.
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Дистанционното управление, предоставено с този продукт, съдържа батерия тип „копче“.
Ако батерията тип „копче“ бъде погълната, може да причини сериозни вътрешни изгаряния
за само 2 часа и да доведе до смърт.
Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца.
Ако отделението за батериите не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го
пазете далеч от деца.
Ако считате, че има случай на поглъщане на батерия или на поставяне в която и да е част
на тялото, потърсете незабавна медицинска помощ.
Забележка относно литиевата батерия
Не излагайте батерията на прекомерна топлина, като директна слънчева светлина, огън
и други подобни.
RM-X7BT
Предупреждение, при положение че автомобилът ви не разполага
с позиция ACC на запалването
Ако запалването на автомобила ви няма позиция ACC, отстранявайте USB кабела, всеки
път когато гасите автомобила, за да предотвратите източване на акумулатора.
Сайт за поддръжка
За най-новата информация относно този продукт
или ако имате каквито и да било въпроси, моля,
посетете уебсайта по-долу:
http://www.sony.eu/support
Регистрирайте продукта си онлайн на:
http://www.sony.eu/mysony
Отказ от отговорност по отношение на услугите, предлагани от трети
страни
Услугите, предлагани от трети страни, могат да бъдат променяни, временно или окончателно
прекратявани без предварително уведомление.
Sony не носи никаква отговорност за такива видове ситуации.
Важна забележка
Внимание
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SONY НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО
ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА
НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРОДУКТА ИЛИ КАКВОТО И ДА БИЛО СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ, ПРИНУДИТЕЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ
И ВРЕМЕ НА КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ СЪС ИЛИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
ПРОДУКТ, ХАРДУЕРА МУ И/ИЛИ СОФТУЕРА МУ.
Уважаеми потребители, този продукт използва радиопредавател.
Според Наредба №10 на UNECE автомобилните производители могат да налагат специфични
условия за инсталиране на радиопредаватели в автомобилите.
Моля, прегледайте ръководството за експлоатация на автомобила си или се свържете
с производителя или търговеца на автомобила, преди да инсталирате този продукт в него.
Спешни обаждания
Това автомобилно BLUETOOTH устройство за свободни ръце и електронното устройство,
свързано към него, използват при работата си радиосигнали, мобилни клетки и наземни
мрежи, както и програмирана от потребителя функция, което не може да гарантира
свързване при всички условия.
По тази причина не разчитайте единствено на което и да е електронно устройство за важни
комуникации (например при медицинска спешност).
Относно BLUETOOTH комуникацията
 Микровълните, излъчвани от BLUETOOTH устройството, може да повлияят на работата
на електронни медицински устройства. На посочените по-долу места изключвайте това
устройство и други BLUETOOTH устройства, защото могат да станат причина за инцидент:
 където може да има наличие на запалими газове, в болница, влак, самолет или на
бензиностанция;
 близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
 Това устройство поддържа възможности за сигурност, които съответстват на BLUETOOTH
стандарта, за да предостави сигурна връзка, когато се използва BLUETOOTH технологията,
но сигурността може да не е достатъчна в зависимост от настройките. Внимавайте, когато
комуникирате чрез безжичната технология BLUETOOTH.
 Не поемаме отговорност за изтичане на информация по време на комуникация чрез
BLUETOOTH.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството ви, които не са разгледани в това
ръководство, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.
(продължава на задната страница)
(продължава от предната страница)
Спецификации
Безжична комуникация
Система за комуникации BLUETOOTH спецификация версия 3.0
Изходен сигнал
BLUETOOTH Standard Power Class 2 (Макс. +4 dBm)
Максимален обхват на комуникация
Линия на видимост прибл. 10 м*1
Честотна лента
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация
FHSS
Съвместими профили на BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
HID (Human Interface Device Profile) 1.0
Съответстващ кодек
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като препятствия между
устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност при приемането, характеристики на антената, операционна система,
софтуерно приложение и т.н.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
Обща информация
Изходен сигнал
Входове
Жак AUDIO OUT (ø 3,5 мм стерео-минижак)
Жак MIC IN (ø 3,5 мм стерео-минижак)
USB micro-B порт (само за електрозахранване)
Изисквания за захранването
Постоянен ток 5 V
Номинална консумация на енергия
0,1 A
Размери
Адаптер
Прибл. 49 мм × 38 мм × 13 мм (ш/в/д)
Дистанционно управление
Прибл. ø 54 мм × 34 мм
Тегло
Адаптер
Прибл. 16 g
Дистанционно управление
Прибл. 42 г
Съдържание на пакета
Адаптер (1)
Дистанционно управление (1): RM-X7S
Литиева батерия CR2032 (1)
Кабел Micro USB (1)
Кабел AUX (1)
Части за монтаж и свързване (1 комплект)
Допълнителни аксесоари/оборудване
Микрофон: XA-MC10
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
Авторски права
Думата Bluetooth® и логотиповете са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc.
и всяко използване на подобни марки от Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски
марки и имена са на съответните им притежатели.
Маркировката N е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc.
в САЩ и други държави.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch и Siri са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и в други държави.
Google, Google Play™ и Android™ са търговски марки на Google Inc.
„Waze“, логотипът на Waze и други търговски марки и/или марки за услуги са собственост
на Waze Mobile или филиалите на компанията.
Български
С настоящото Sony Corporation декларира, че това оборудване е съвместимо с основните
изисквания и други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО. За подробности, моля,
посетете следния URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Download PDF

advertising