Sony | TDG-BR100 | Sony TDG-BR100 Инструкции за експлоатация

4-180-470-23(1)
3D очила
Инструкции за експлоатация
TDG-BR100
© 2010 Sony Corporation
Преглед на продукта
Можете да се наслаждавате на видео програми в 3D
формат.
Обърнете се към ръководството с инструкции,
приложено към телевизора, за да се запознаете с
подробности как да се насладите на 3D картина или как
да извършите настройките.
Технически характеристики
Тегло
77 g (включително батерията)
Вид на
батерията
CR2032/3V
Живот на
батерията
Размери
(Прибл.)
(ш х в х д)
До 100 часа живот на батерията
Животът на батерията варира в
зависимост от употребата, условията
на околната среда (температура) и
марката на батерията.
179 × 40 × 183 mm
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, моля,
обръщайте се към адресите, които са указани в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
2 (BG)
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или опаковката й показва,
че батерията, приложена към този продукт, не трябва
да се третира като домашен отпадък. Възможно е при
определени батерии този символ да бъде използван
заедно с химически означения. Химическият символ на
живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Изхвърляйки тези батерии на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици за
BG
околната среда и човешкото здраве, които в противен
случай, при неправилното изхвърляне на батериите,
могат да бъдат причинени. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните ресурси. В
случаите, когато с оглед на безопасността, правилната
работа или запазване на данните, е необходимо
устройството да поддържа непрекъсната връзка с
вградената батерия, то тя трябва да бъде сменяна само
от квалифициран персонал. За да осигурите правилното
третиране на батерията, предайте я, когато се изтощи, на
съответното място за рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички други батерии, моля, вижте
раздела относно безопасното отстраняване на батерията
от продукта. Предайте батерията в съответния пункт за
рециклиране на батерии. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт или батерия,
моля, свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
3 (BG)
Изхвърляне на 3D очилата
Изхвърляне на старо електрическо и
електронно оборудване (Приложимо
за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да бъдат
причинени. Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на природните ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинската служба във вашия град,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Внимание
Моля, за ваша сигурност, а и за да предотвратите
повреда на продукта, прочетете тези инструкции за
експлоатация.
4 (BG)
Предпазни мерки за употреба
• 3D очилата приемат инфрачервени лъчи, които се
излъчват от предавателя на 3D сигнал.
Възможно е да се получи проблем при работата, ако:
- 3D очилата не са насочени към предавателя на 3D
сигнал.
- Сигналът се блокира от някакъв предмет, поставен
между 3D очилата и предавателя на 3D сигнал.
- В близък радиус има други устройства с инфрачервена
комуникация, ако е включено осветително или
отоплително оборудване - това може да повлияе на
работата на устройството.
• Когато гледате 3D картина на телевизора с 3D очилата,
застанете точно срещу равнината на телевизора.
• 3D ефектът не е истински и цветовете на екрана ще се
променят, ако гледате от легнало положение или ако
наклоните глава настрани.
• За да помогнете за опазването на околната среда, моля,
изхвърляйте батериите в съответствие с местните
правила и закони.
Мерки за безопасност
• Трябва да използвате този продукт за гледане на 3D видео
изображения само със съвместими телевизори на Sony.
• Възможно е при използването на този продукт някои
потребители да изпитат дискомфорт (например
напрежение, умора или виене на свят). Sony препоръчва
спазването на редовни почивки при гледане на
3D видео изображения или игра на 3D видеоигри.
Продължителността и честотата на необходимите
почивки зависят от отделния потребител. Вие трябва
да прецените най-подходящите интервали за себе си.
Ако усетите дискомфорт, преустановете използването
5 (BG)
на този продукт и гледането на 3D изображения, докато
неразположението ви отмине; консултирайте се с лекар,
ако сметнете това за необходимо. Също така, прегледайте
(i) инструкциите за експлоатация на вашия телевизор,
както и на всяко друго устройство или носител, които
се използват с телевизора, а също и (ii) нашата интернет
страница (http://www.sony-europe.com/myproduct), за
да се запознаете с последна информация относно този
продукт. Зрението на малките деца (особено на тези
под 6-годишна възраст) все още е в процес на развитие.
Консултирайте се с вашия лекар (педиатър или очен
лекар) преди да позволите на деца да гледат 3D видео
изображения или да играят 3D видеоигри. Възрастните
трябва да наблюдават малките деца, за да бъдат сигурни,
че спазват гореописаните предпазни мерки.
• Внимавайте да не изпуснете 3D очилата, а също и не ги
модифицирайте.
• Ако очилата се счупят, внимавайте счупените парчета да
не попаднат в очите и устата ви.
• Когато подменяте батерията или отваряте капачето на
отделението за батерията, пазете устройството от досег
с деца. Ако детето погълне батерията или капачето,
незабавно се консултирайте с лекар.
• Не изхвърляйте в огън батериите, които се използват с
3D очилата.
• Когато подменяте батерията, поставете новата батерия,
като спазвате правилния поляритет +/-.
• Използвайте с този продукт единствено определения вид
батерии, а имено литиева кръгла батерия, серия CR2032.
• Внимавайте да не прещипете пръстите си на свързващите
части, когато сгъвате или разгъвате рамките.
6 (BG)
Поддръжка на вашите очила
• Почиствайте очилата внимателно с меко парче плат.
• Упоритите петна могат да бъдат отстранени с парче плат,
леко навлажнено с разтвор от мек сапун и топла вода.
• Ако използвате парче плат, което е третирано с химични
вещества, уверете се, че следвате инструкциите,
приложени в опаковката.
• Никога не използвайте за почистване разтворители,
като например алкохол или бензин.
Части и компоненти
 





3D очила (1)
Калъф за пренасяне (1)
7 (BG)
 Ключ
Преместете ключа според вашето
предпочитание.
Преместете ключовете от двете страни
според предпочитанията ви. За да преместите
ключовете, леко притворете рамките.
Увеличава
широчината
на очилата
Намалява
широчината
на очилата
 Капаче на отделението за батерията
Сваляне на капачето, когато сменяте
батерията.
Преди употреба: Преди
да използвате продукта
за първи път, свалете
изолационната лента.
 LED индикатор
Премигва веднъж на всеки 3 секунди:
Включено захранване
Премигва 3 пъти на всеки 3 секунди: Нисък
заряд на батерията: Зарядът на батерията е
8 (BG)
почти изразходван.
Премигва 3 пъти: Захранването се изключва
 IR сензор
Приема сигнали от предавателя на 3D сигнал
Тази част приема
IR (инфрачервени)
сигнали от
предавателя на 3D
сигнал.
Ъгълът на приемане на IR сигнали се различава в
зависимост от разстоянието и околната среда.
Забележка
Моля, пазете IR сензора чист.
 Бутон на захранването
Включено захранване: Натиснете веднъж
Изключено захранване: Задръжте натиснат
бутона на захранването за 2 секунди
* Автоматично изключване на захранването:
Повече от 5 минути без да се приемат IR сигнали
 Приставка за носа
Регулирайте приставката според вашето
предпочитание.
 Разпъващи се рамки
Можете да сгънете (регулирате) рамките
според вашето предпочитание.
9 (BG)
Подмяна на батерията
Ако LED индикация показва, че зарядът на батерията
е нисък, подменете батерията. Използвайте батерия от
вида CR2032.
Отворете капачето на
отделението за батерията.
Натиснете тук
и извадете
батерията под
ъгъл.
Монета и др.
Батерия
(CR2032)
10 (BG)
Забележка
Когато отваряте или затваряте капачето на отделението
за батерията, уверете се, че монетата е правилно
поставена в прореза на отделението.
Отстраняване на проблеми
Ако се получи проблем, обърнете се към ръководството
с инструкции, приложено към телевизора.
11 (BG)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising