Sony | XAV-W650BT | Sony XAV-W650BT 15,7 cm (6,2") LCD DVD приемник Инструкции за експлоатация

4-577-696-51(1) (BG)
AV център
За да отмените показването на демонстрацията (Demo),
вижте стр. 21.
Относно свързването/инсталирането вижте стр. 36.
XAV-W650BT/XAV-V630BT
Инструкции за
експлоатация
BG
Поради съображения за сигурност
инсталирайте това устройство в таблото
на автомобила, тъй като задната част на
устройството се нагорещява по време
на употреба.
За подробности вижте „Свързване/
инсталиране“ (стр. 36).
Това ръководство съдържа инструкции
за XAV-W650BT и XAV-V630BT.
XAV-W650BT е моделът, представително
използван за илюстрационни цели.
Свойства на лазерните диоди
 Времетраене на излъчването: постоянно
 Изходна мощност на лазера: по-малка от
46,8 μW
(Тази стойност е измерена на разстояние 70 мм
от повърхността на лещата на обектива на блока
за оптично четене с бленда 7 мм.)
Табелката, указваща оперативното напрежение
и др., се намира на долната страна на шасито.
Предупреждение
За да предотвратите риска от токов удар,
не излагайте устройството на дъжд или
влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
корпуса. За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте само към квалифициран
персонал.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти заедно
с този продукт ще увеличи опасността за очите.
Тъй като лазерният лъч, използван в този
CD/DVD плейър, е вреден за очите, не се
опитвайте да разглобите корпуса. За всякакво
сервизно обслужване се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Произведено в Китай
С настоящото Sony Corporation декларира,
че това оборудване съответства на основните
изисквания и другите съответни разпоредби
на Директива 1999/5/EО.
За подробности, моля, посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
2BG
Съобщение за потребителите:
Информацията по-долу е приложима само
за оборудване, продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония
Относно съвместимостта с продуктите на ЕС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Германия
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
страни в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
опаковката показва, че продуктът и батерията
не трябва да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химически символ.
Химическите символи за живак (Hg) или олово
(Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като
осигурите правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли
да възникнат при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на
батерията и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти в края на
живота им в подходящ пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ
пункт за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия
се обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта
или батерията.
Забележка относно литиевата батерия
Не излагайте батерията на прекомерна топлина,
като директна слънчева светлина, огън и други
подобни.
Предупреждение, при положение че
автомобилът ви не разполага с позиция
ACC на запалването
След загасване на автомобила натискайте
и задържайте HOME на устройството, докато
показването изчезне.
В противен случай дисплеят няма да се
изключи и това ще причини изтощаване
на акумулатора.
Отказ от отговорност по отношение на
услугите, предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни може да
бъдат променяни, временно прекратявани или
прекъсвани без предварително уведомление.
Sony не носи отговорност за такива ситуации.
Важна забележка
Внимание
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SONY НЯМА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО
ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ
ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА
НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА
ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРОДУКТА ИЛИ КАКВОТО И ДА БИЛО СВЪРЗАНО
ОБОРУДВАНЕ, ПРИНУДИТЕЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ
И ВРЕМЕ НА КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ СЪС ИЛИ
ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
ПРОДУКТ, ХАРДУЕРА МУ И/ИЛИ СОФТУЕРА МУ.
Относно BLUETOOTH комуникацията
 Микровълните, излъчвани от BLUETOOTH
устройството, може да повлияят на работата
на електронни медицински устройства. На
посочените по-долу места изключвайте това
устройство и други BLUETOOTH устройства,
защото могат да станат причина за инцидент:
 където може да има наличие на запалими
газове, в болница, влак, самолет или на
бензиностанция;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
 Това устройство поддържа възможности за
сигурност, които съответстват на BLUETOOTH
стандарта, за да предостави сигурна връзка,
когато се използва BLUETOOTH технологията,
но сигурността може да не е достатъчна
в зависимост от настройките. Внимавайте,
когато комуникирате чрез безжичната
технология BLUETOOTH.
 Не поемаме отговорност за изтичане на
информация по време на комуникация чрез
BLUETOOTH.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с устройството ви, които не са разгледани в това
ръководство, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Уважаеми потребители, този продукт използва
радиопредавател.
Според Наредба №10 на UNECE автомобилните
производители могат да налагат специфични
условия за инсталиране на радиопредаватели
в автомобилите.
Моля, прегледайте ръководството за
експлоатация на автомобила си или се свържете
с производителя или търговеца на автомобила,
преди да инсталирате този продукт в него.
Спешни обаждания
Това автомобилно BLUETOOTH устройство за
свободни ръце и електронното устройство,
свързано към него, използват при работата
си радиосигнали, мобилни клетки и наземни
мрежи, както и програмирана от потребителя
функция, което не може да гарантира свързване
при всички условия.
По тази причина не разчитайте единствено на
което и да е електронно устройство за важни
комуникации (например при медицинска
спешност).
3BG
Допълнителна информация
Съдържание
Предупреждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ръководство за частите и елементите
за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поддръжка (XAV-W650BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . .
Списък с кодове на езици (XAV-W650BT) . . . . .
22
26
27
29
35
Първи стъпки
Нулиране на устройството . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Настройване на часовника . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Подготовка на BLUETOOTH устройство . . . . . . . . 8
Свързване на USB устройство . . . . . . . . . . . . . . . 10
Свързване на други преносими аудио-/
видеоустройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Свържете камера за задно виждане . . . . . . . . . 10
Слушане на радио
Слушане на радио. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Използване на системата
за радиоданни (RDS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск (XAV-W650BT) . . . . .
Възпроизвеждане на USB устройство . . . . . . . .
Възпроизвеждане от BLUETOOTH
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Търсене и възпроизвеждане на писти . . . . . . .
Други настройки по време
на възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
14
15
16
Обаждане със свободни ръце
(само чрез BLUETOOTH)
Приемане на обаждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Осъществяване на обаждане . . . . . . . . . . . . . . . 16
Налични операции по време на обаждане . . . 17
Полезни функции
SongPal с телефон с Android . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Използване на Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Настройки
Основни операции за настройка . . . . . . . . . . . .
Общи настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Настройки на звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Настройки на екрана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Настройки за визуализация . . . . . . . . . . . . . . . .
4BG
20
20
21
21
22
Свързване/инсталиране
Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Списък на частите за монтаж . . . . . . . . . . . . . . .
Връзка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
37
40
Ръководство за частите и елементите за управление
Основно устройство
 SOURCE
Променете източника. При всяко натискане
показва избираем източник в изскачащ
прозорец на текущото показване.
VOICE
Натиснете и задръжте, за да активирате
функцията за гласови команди.
За да назначите функцията DSPL на този
бутон, изберете [DSPL] в [SOURCE Key Func.]
(стр. 21).
Натиснете и задръжте за повече от
2 секунди, за да изключите устройството.
Когато устройството е изключено,
операциите с дистанционното управление
не са налични (XAV-W650BT).
ATT (намаляване)
Натиснете и задръжте за секунда, но помалко от 2 секунди, след което завъртете
селектора за сила на звука, за да го
намалите.
Селектор за управление на силата на звука
Завъртете, за да регулирате силата на звука.
 Рецептор за дистанционното управление
Маркировка N
Установява BLUETOOTH връзка при
докосване с телефон с Android™.
  (изваждане на диск) (XAV-W650BT)
 HOME
Включете захранването.
Отворете менюто HOME.
Натиснете, за да поставите
възпроизвеждането на пауза, когато
е избран диск (XAV-W650BT), iPod/USB
или BT аудио като източник.
За да възобновите възпроизвеждането,
натиснете
.
 Слот за дискове (XAV-W650BT)
 USB порт
 Входен жак AUX
 Бутон за нулиране
 Дисплей/сензорен панел
5BG
Дистанционно управление RM-X170
(XAV-W650BT)
Дистанционното управление може да се
използва за управление на контролите за аудио.
За операции в менюто, използвайте сензорния
панел.
 Номерирани бутони (0 – 9)
 CLEAR
  (възпроизвеждане/пауза)
 / (предишен/следващ)
/ (превъртане назад/превъртане
напред)
 Бутони за настройка на
възпроизвеждането на DVD (XAV-W650BT)
 ZAP (ZAPPIN™) (стр. 11)
 ///
Изберете елемент за настройка и др.
ENTER
Въведете избрания елемент.
 MODE
Изберете честотната лента за радио.
 VOL (сила на звука) +/–
Отстранете изолационното фолио преди
употреба.
Показвания на екрана
Екран за възпроизвеждане:
 OFF
Изключете източника.
Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да
изключите захранването и дисплея.
 MONITOR OFF
Изключете монитора и осветлението на
бутоните.
За да включите отново, натиснете отново.
 POSITION
Този бутон не се поддържа.
  (връщане)
Върнете се към предишния екран.
Върнете се към менюто на видеокомпактдиск (VCD) (XAV-W650BT).
 EQ (еквалайзер)
Изберете крива на еквалайзера.
6BG
Начален екран:

(Mega Bass)
Докоснете, за да изберете настройката
Mega Bass: [1], [2], [off].
(меню за настройка на звука)
Влезте в менюто за настройка на звука
директно (стр. 21).
(опция)
Отворете менюто с опции. Наличните
елементи се различават в зависимост
от източника.
 Часовник (стр. 8)
Когато е избран източника AUX или Rear
Camera, часовникът не се показва.
 Зона, определена за приложението
Покажете контролите/индикациите за
възпроизвеждане. или състоянието на
устройството. Показаните елементи се
различават в зависимост от източника.
 Индикация за състоянието

(връщане към екрана за
възпроизвеждане)
Превключете от екрана HOME към екрана
за възпроизвеждане.

/
Преминете към следващата/предишната
страница (това не се показва задължително
на екрана).
Свети, когато звукът бъде намален.
Свети, когато е налице AF
(Алтернативни честоти).
Свети, когато е налична текущата
информация за трафика
(TA: Информация за трафика).
Светва, когато връзката със „SongPal“
бъде установена между това
устройство и телефона ви с Android.
 Бутони за избор на източници или
настройки
Променете източника или правете различни
настройки.
Свети, когато BLUETOOTH сигналът
е включен. Мига, когато свързването
е в ход.
Светва, когато аудиоустройството
може да бъде възпроизведено чрез
активиране на A2DP (Разширен
профил на аудиоразпространение).
Светва, когато е налично обаждане
със свободни ръце чрез разрешаване
на HFP (Профил за свободни ръце).
Указва състоянието на силата на
сигнала на свързания клетъчен
телефон.
Указва състоянието на оставащия
заряд на батерията на свързания
клетъчен телефон.
7BG
Първи стъпки
Нулиране на устройството
Трябва да нулирате устройството преди
включването на устройството за първи път, след
като замените акумулатора на автомобила или
промените връзките.
Забележка
Натискането на бутона за нулиране ще изтрие
настройката на часовника и част от съхраненото
съдържание.
Настройване на часовника
1
Натиснете HOME, след което
докоснете [Settings].
2
Докоснете , след което докоснете
[Clock Adjust].
Показва се екранът с настройките.
3
Докоснете /, за да зададете часа
и минутите.
4
След настройването на часа
и минутите докоснете [Set].
Свързване със смартфон чрез
One touch (NFC)
Когато допрете до маркировката N на
устройството съвместим с NFC* смартфон,
устройството автоматично се сдвоява
и свързва със смартфона.
* NFC (Near Field Communication, комуникация
в близко поле) е технология, която позволява
безжична комуникация в малък обхват между
различни устройства, като мобилни телефони и IC
маркери. Благодарение на функцията NFC може
лесно да се осъществи комуникация на данни
само чрез допиране до съответния символ или
определена зона на съвместимо с NFC устройство.
За смартфони с инсталирана операционна
система Android OS 4.0 или по-стара се изисква
изтеглянето на приложението „NFC Easy
Connect“, налично в Google Play™. Възможно
е приложението да не може да бъде изтеглено
в някои държави/региони.
1
Активирайте функцията NFC на
смартфона.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени със смартфона.
2
Допрете частта с маркировка N на
устройството с частта с маркировка N
на смартфона.
Настройката завършена и часовника
се включва.
Подготовка на BLUETOOTH
устройство
Можете да се наслаждавате на музика или
да извършите обаждане със свободни ръце
в зависимост от съвместимото BLUETOOTH
устройство, например смартфони, клетъчни
телефони или аудиоустройства (от тук нататък
наречени „BLUETOOTH устройство“, ако
не е указано друго). За подробности относно
свързването вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с устройството.
Преди да свържете устройството, намалете
силата на звука му, в противен случай може
да се чуе силен звук.
8BG
Уверете се, че
светва в лентата за
състояние на устройството.
За да прекратите връзката с едно
докосване
Допрете отново частта с маркировка N на
устройството с частта с маркировка N на
смартфона.
Забележки
 Когато установявате връзка използвайте
внимателно смартфона, за да не се надраска.
 Свързването с едно докосване не е възможно,
когато устройството вече е свързано с друго
съвместимо с NFC устройство. В такъв случай
разкачете другото устройство и установете отново
връзка със смартфона.
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH
устройство
Въвеждане на ключ за достъп
Когато свързвате BLUETOOTH устройство за
първи път, се изисква взаимна регистрация
(наречена „сдвояване“). Сдвояването позволява
на това устройство и други устройства да се
разпознават взаимно.
[0000]
Когато се извърши сдвояването,
да свети.
9
1
Поставете BLUETOOTH устройството
в рамките на 1 м около това
устройство.
остава
Изберете това устройство на
BLUETOOTH устройството, за да
установите BLUETOOTH връзка.
или
светва, когато се установи
връзката.
2
Натиснете HOME, след което
докоснете [Settings].
Забележка
Докато се свързва с BLUETOOTH устройство, това
устройство не може да бъде открито от друго.
За да активирате откриването, влезте в режим на
сдвояване и потърсете това устройство от друго.
3
4
Докоснете
За да стартирате възпроизвеждането
.
Докоснете [Bluetooth Connection],
след това задайте сигнала на [ON].
BLUETOOTH сигналът се включва и
светва
в лентата за състоянието на устройството.
5
Докоснете [Pairing].
мига, докато устройството е в режим на
готовност за сдвояване.
6
7
Извършете сдвояване на BLUETOOTH
устройството, за да намери този
модул.
Изберете [XAV-xxxx] (името на модела
ви), показано на дисплея на
BLUETOOTH устройството.
За подробности вижте „Възпроизвеждане от
BLUETOOTH устройство“ (стр. 14).
За отмяна на сдвояването
Изпълнете стъпка 5, за да отмените режима
на сдвояване, след като това устройство
и BLUETOOTH устройството са сдвоени.
Свързване със сдвоено BLUETOOTH
устройство
За да използвате сдвоено устройство, се изисква
връзка с него. Някои сдвоени устройство ще се
свържат автоматично.
Ако името на модела ви не се появи,
повторете от стъпка 5.
8
1
Натиснете HOME, след което
докоснете [Settings].
2
Докоснете [Bluetooth Connection],
след което докоснете [ON].
Уверете се, че
светва в лентата за
състояние на устройството.
Ако се изисква въвеждането на ключ
за достъп* на BLUETOOTH
устройството, въведете [0000].
* В зависимост от устройството „ключът за
достъп“ може да се нарича „код за достъп“,
„ПИН код“, „ПИН номер“, „парола“ и други
в зависимост от BLUETOOTH устройството.
3
Активирайте функцията BLUETOOTH
на BLUETOOTH устройството.
4
Управлявайте BLUETOOTH
устройството да се свържете с това
устройство.
или
светва в лентата за състояние.
9BG
За да свържете последно свързаното
устройство от този модул
Когато запалването е включено при активиран
BLUETOOTH сигнал, това устройство търси
последно свързваното BLUETOOTH устройство
и връзката се установява автоматично.
Ако не работи, докоснете [Reconnect], за да
потърсите отново последно сдвоеното
устройство. Ако проблемът не е решен,
следвайте процедурата за сдвояване по-долу.
Забележка
Докато се предава поточно BLUETOOTH аудио,
не можете да се свържете от това устройство
към клетъчен телефон. Вместо това свържете
клетъчния телефон към това устройство.
За да инсталирате микрофона
За подробности вижте „Инсталиране на
микрофона“ (стр. 39).
Свързване на USB устройство
1
Намалете силата на звука на
устройството.
2
Свържете USB устройството към това
устройство.
За да свържете iPod/iPhone, използвайте
кабела за USB връзка за iPod (не е включен
в комплекта).
Свързване на други
преносими аудио-/
видеоустройства
1
Изключете преносимото аудио-/
видеоустройство.
2
Намалете силата на звука на
устройството.
3
Свържете преносимото аудио-/
видеоустройство към входния AUX
жак на устройството чрез свързващ
кабел (не е включен в комплекта).
4
Натиснете HOME, след което
докоснете [AUX].
10BG
За да съпоставите нивото на звука на
свързаното устройството спрямо други
източници
Стартирайте възпроизвеждането от
преносимото аудио-/видеоустройство със
средна сила на звука и задайте на устройството
обикновеното си ниво на звука за слушане:
Докоснете
, след това задайте сигнала на
[Input Level] между –10 и +15.
За ръчно задаване на типа устройство
Докоснете
, след това задайте [AUX Input]
на [Audio], [Video] или [Auto].
Свържете камера за задно
виждане
Чрез свързване на опционална камера за
задно виждане към извода CAMERA IN можете
да покажете картина от камерата за задно
виждане. За подробности вижте „Свързване/
инсталиране“ (стр. 36).
3
Слушане на радио
Устройството съхранява станциите по ред на
честотите върху номерата за предварително
задаване (1 до 6).
Слушане на радио
За да слушате радио, натиснете HOME,
след което докоснете [Tuner].
Контроли/индикации за приемане
Докоснете [BTM], след което
докоснете [Search].
Настройване
1
Докоснете текущата честота.
Показва се списъкът с честотни ленти.
2
Докоснете желаната честотна лента
(FM1, FM2, FM3, AM1 или AM2).
3
Извършете настройката.
За да настроите автоматично
Докоснете –SEEK/SEEK+.
Сканирането спира, когато устройството
приеме станция.
За да настроите ръчно
Докоснете и задръжте /, за да намерите
приблизителната честота, след което
докоснете неколкократно /, за да
регулирате фино желаната честота.
 Текуща честотна лента
Отваря списъка с честотни ленти.
 Текуща честота, име на програмна услуга*,
индикация за RDS*
* По време на RDS приемане.
Ръчно съхраняване
1
 PTY (типове програми) (само за FM)
Отваря списъка PTY (стр. 12).
 ZAP (ZAPPIN)
Помага за намирането на желаната станция
чрез слушане на предварително зададени
станции за няколко секунди.

Приемане на съхранени станции
1
(опция)
Отваря менюто с опции.
 –SEEK/SEEK+
Настройва се автоматично.
 /
Настройва се ръчно.
Натиснете и задръжте продължително, аз да
пропуснете честоти.
 Номера за предварително задаване (1 до 6)
Избира предварително зададена станция.
Докоснете и задръжте, за да съхраните
текущата честота към това предварително
задаване.
Предварителното задаване на тунера ZAPPIN
ви помага да намерите желаната станция чрез
слушане на предварително зададени станции
за няколко секунди.
1
Изберете желаната честотна лента
(FM1, FM2, FM3, AM1 или AM2).
2
Докоснете
.
Изберете честотната лента, след
което докоснете желания номер за
предварително задаване (1 до 6).
Търсене на желаната станция
от предварително зададените
станции (Предварително задаване
на тунера ZAPPIN)
Автоматично съхранение (BTM)
1
Докато приемате станцията, която
искате да съхраните, натиснете
и задръжте желания бутон за
предварително задаване (1 до 6).
По време на приемане на радио,
докоснете [ZAP].
Предварителното задаване на тунера ZAPPIN
се стартира и станциите се приемат
в последователността им.
2
Докоснете отново [ZAP], когато
приемете желаната станция.
11BG
Използване на системата за
радиоданни (RDS)
Избиране на типове програми (PTY)
1
По време на FM приемане, докоснете
[PTY].
За да превъртите списъка, докоснете /.
Настройване на алтернативни
честоти (AF) и известие за трафик (TA)
AF непрекъснато пренастройва станцията към
най-силния сигнал в мрежата, а TA предоставя
информация за текущия трафик или програми
за трафик (TP), ако се приемат.
1
Натиснете HOME, след което
докоснете [Tuner].
2
Докоснете желаната честотна лента
([FM1], [FM2] или [FM3]).
3
Докоснете
, след това [AF] или [TA],
за да зададете [ON].
За да съхраните RDS станции
с настройката AF и TA
Можете да зададете предварително RDS
станции заедно с настройка AF/TA. Задайте
AF/TA, след това съхранете станцията чрез BTM
или ръчно. Ако задавате предварително ръчно,
можете да зададете предварително и различни
от RDS станции.
За да приемате спешни известия
При включена настройка AF или TA, спешните
известия автоматично ще прекъсват текущо
избрания източник.
2
Докоснете желания тип програма.
Устройството търси станция, която предава
избрания тип програма.
За да затворите PTY списъка
Докоснете
.
Типове програми
News (Новини), Current Affairs (Текущи събития),
Information (Информация), Sport (Спорт),
Education (Образование), Drama (Драма),
Cultures (Култура), Science (Наука), Varied
Speech (Различни), Pop Music (Поп музика),
Rock Music (Рок музика), Easy Listening (Лека
мелодична музика), Light Classics M (Лека
класическа музика), Serious Classics (Сериозна
класическа музика), Other Music (Друга музика),
Weather & Metr (Време), Finance (Финанси),
Children’s Progs (Детски програми), Social Affairs
(Социални събития), Religion (Религия), Phone In
(Телефонен вход), Travel & Touring (Пътуване),
Leisure & Hobby (Отдих), Jazz Music (Джазова
музика), Country Music (Кънтри музика), National
Music (Национална музика), Oldies Music (Стара
музика), Folk Music (Фолклорна музика),
Documentary (Документална програма)
Сверяване на часовника (CT)
За да останете на една регионална
програма (Regional)
CT данните от RDS предаването настройват
часовника.
Когато функциите AF и „Regional“ са включени,
няма да бъдете прехвърлени на друга
регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете зоната на приемане на тази
регионална програма, докоснете

[Regional]  [OFF] по време на FM приемане.
Тази функция не работи в Обединеното
кралство и някои други зони.
1
12BG
Задайте [Clock Time] на [ON] в [General
Settings] (стр. 20).
Докоснете дисплея, ако индикациите не се
показват.
За аудиодискове някои индикации се показват
винаги при възпроизвеждане.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
(XAV-W650BT)
В зависимост от типа на диска е възможно някои
операции да са различни или ограничени.
1
Поставете диска (със страната с етикет
нагоре).
Използване на функциите PBC
(управление на възпроизвеждането)
Менюто PBC интерактивно помага с операциите,
докато се възпроизвежда съвместим с PBC VCD
диск.
1
Стартирайте възпроизвеждането
на съвместим с PBC VCD диск.
Показва се менюто PBC.
2
Докоснете
.
Показва се панелът за управление на
менюто.
3
Докоснете номерираните бутони,
за да изберете желания елемент,
след което докоснете [ENTER].
4
Следвайте инструкциите в менюто
за интерактивни операции.
Възпроизвеждането започва автоматично.
Ако се покаже DVD меню
Докоснете желания елемент в DVD менюто.
Можете да използвате и панела за управление
на менюто, който може да бъде показан чрез
докосване на екрана където и да е освен върху
елементите от DVD менюто. Докоснете ///,
за да преместите курсора, след което докоснете
[ENTER], за да потвърдите.
Ако панелът за управление на менюто не се
покаже чрез докосване на дисплея, използвайте
дистанционното управление.
Пример за индикации за
възпроизвеждане (DVD)
За връщане към предходния екран
Докоснете .
За да деактивирате PBC функциите
Задайте [Video CD PBC] на [OFF] (стр. 22).
Забележки
 По време на възпроизвеждане на PBC, номера
на пистата, елементът за възпроизвеждане и др.,
не се показват на дисплея за възпроизвеждане.
 Възобновяването на възпроизвеждането
не е налично по време на възпроизвеждане с PBC.

Конфигуриране на настройките
за аудио
Промяна на езика за аудио/
аудиоформата


 Икона на текущ източник, формат
 Състояние на възпроизвеждането,
изминало време на възпроизвеждане
Когато възпроизвеждате DVD видео, езикът
за аудио може да бъде променен, ако дискът
е записан с няколко писти. можете да
промените и аудиоформата, когато
възпроизвеждате диск, записан в няколко
аудиоформата (напр. Dolby Digital).
По време на възпроизвеждане докоснете
екрана и след това .
Докоснете неколкократно , докато се покаже
желаният език за аудио/аудиоформат.
 Номер на глава/заглавие, аудиоформат
13BG
Пример: Dolby Digital 5.1 канала


 Език за аудио
 Номера на аудио формат/аудиоканал
Ако един и същи език е показан два или повече
пъти, дискът е записан в няколко аудиоформата.
Промяна на аудиоканала
Когато възпроизвеждате VCD диск, можете да
слушате и левия, и десния канал, само левия
или само десния канал и по двата
високоговорителя – ляв и десен.
По време на възпроизвеждане докоснете
неколкократно
, докато се покаже
желаният аудиоканал.
Опциите са указани по-долу.
[Stereo]: стандартен стереозвук
(по подразбиране)
[Left]: звук от левия канал (моно)
[Right]: звук от десния канал (моно)
Забележки
 За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
 Възпроизвеждането на посочените по-долу
файлове не се поддържа.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 файлове, защитени с авторски права;
 DRM (Управление на цифрови права) файлове;
 многоканални аудиофайлове.
MP3/WMA/AAC:
 файлове с компресия без загуба.
WAV:
 многоканални аудиофайлове.
1
Свържете USB устройството към USB
порта.
Възпроизвеждането се стартира.
Ако вече има свързано устройство,
натиснете HOME, след това докоснете
[iPod/USB], за да започнете
възпроизвеждането.
2
Регулирайте силата на звука на това
устройство.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете неколкократно SOURCE, докато се
покаже [OFF].
За да отстраните устройството
Възпроизвеждане на USB
устройство
Спрете възпроизвеждането, след което
отстранете устройството.
В тези инструкции за експлоатация „iPod“ се
използва като общо понятие за функциите на
iPod при iPod и iPhone, освен ако не е указано
друго в текста или илюстрациите.
Когато свързвате iPhone чрез USB, силата на
звука при телефонно обаждане се управлява
от устройството iPhone, а не от това устройство.
Внимавайте да не увеличите по невнимание
силата на звука на устройството по време на
обаждане, защото след приключването му
може да се чуе рязък силен звук.
За подробности относно съвместимостта на
вашето устройство iPod вижте „Относно iPod“
(стр. 26) или посетете сайта за поддръжка на
задната корица.
Могат да се използват USB устройства тип MSC
(Клас за масово съхранение) и MTP (Протокол
за прехвърляне на мултимедия) (като USB флаш
устройство, цифров плейър за мултимедия,
телефон с Android), съвместими със стандарта
USB.
В зависимост от цифровия мултимедиен плейър
или телефона с Android се изисква настройване
на режима за USB връзка на MTP.
14BG
Предупреждение за iPhone
Възпроизвеждане от
BLUETOOTH устройство
Можете да възпроизвеждате съдържание
от свързано устройството, което поддържа
BLUETOOTH A2DP (Разширен профил за
аудиоразпространение).
1
Установете BLUETOOTH връзка
с аудиоустройството (стр. 9).
2
Натиснете HOME, след което
докоснете [BT Audio].
3
Използвайте аудиоустройството,
за да започнете възпроизвеждането.
4
Регулирайте силата на звука на това
устройство.
Възпроизвеждане с директно
търсене (XAV-W650BT)
1
Забележки
 В зависимост от аудиоустройството информация,
като заглавие, номер/време на писта и състояние
на възпроизвеждане, може да не се покаже на
това устройство.
 Дори ако източникът е променен на това
устройство, възпроизвеждането на
аудиоустройството не спира.
За да съпоставите нивото на звука на
BLUETOOTH устройството спрямо други
източници
Можете да намалите разликата в нивото на
звука между това устройство и BLUETOOTH
устройството:
По време на възпроизвеждане докоснете
,
след това задайте [Input Level] между –10 и +15.
По време на USB възпроизвеждане
натиснете номерираните бутони на
дистанционното управление, за да
въведете номер на елемент (напр.
писта), след което натиснете ENTER
на дистанционното управление.
Възпроизвеждането започва от началото
на избраната точка.
Забележка
По време на възпроизвеждане на VCD диск тази
функция е налична само при възпроизвеждане
на VCD диск без PBC функция.
Търсене на файл от екрана със списък
1
По време на възпроизвеждане на диск
(XAV-W650BT) или USB докоснете
.
Показва се екранът със списък от текущо
възпроизвеждания елемент.
Търсене и възпроизвеждане
на писти
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1
По време на възпроизвеждане
докоснете неколкократно
(повторение) или
(разбъркване),
докато се покаже желаният режим
на възпроизвеждане.
Започването на възпроизвеждането
в избрания режим на възпроизвеждане
може да отнеме време.
В допълнение докоснете
(аудио),
(видео) или
(снимка), за да
подредите списъка по тип на файла.
2
Докоснете желания елемент.
Възпроизвеждането се стартира.
Наличните режими на възпроизвеждане зависят
от избрания звукоизточник.
Забележка
Повтарящото и разбърканото възпроизвеждане не
са налични за VCD диск версия 2.0 с PBC функция.
15BG
Други настройки по време
на възпроизвеждане
При натискането на
са налице допълнителни
настройки за всеки източник. Наличните
елементи се различават в зависимост от
източника.
Обаждане със свободни ръце
(само чрез BLUETOOTH)
За да използвате клетъчен телефон, го свържете
към това устройство. За подробности вижте
„Подготовка на BLUETOOTH устройство“ (стр. 8).
Picture EQ
Настройва качеството на картината, за да
стане подходяща за яркостта на интериора
на автомобила: [Dynamic], [Standard],
[Theater], [Sepia].
(Налично само, когато се използва ръчната
спирачка и е избран източник iPod/USB,
Disc (XAV-W650BT) или AUX).
Aspect
Избира съотношение за екрана на
устройството.
(Налично само, когато се използва ръчната
спирачка и е избран източник iPod/USB,
Disc (XAV-W650BT) или AUX).
Normal
Показва картина в съотношение 4:3
(нормална картина).
Wide
Показва картина в съотношение 4:3,
уголемена към левия и десния ръб на екрана,
с изрязани излишни част в горния и долния
край, за да съответства на екрана.
Full
Показва картина в съотношение 16:9.
Zoom
Показва картина в съотношение 4:3,
уголемена към левия и десния ръб на екрана.
DVD Audio Level (XAV-W650BT)
Регулира нивото на аудиоизхода между
–10 и +10 за DVD диск, записан във формат
Dolby Digital, за да балансирате нивото на
силата на звука между дисковете.
(Налично само когато е избран източник
Disc.)
16BG
Приемане на обаждане
1
Докоснете
, когато пристигне
входящо повикване.
Телефонният разговор започва.
Забележка
Мелодията на звънене и гласът на говорещия се
извеждат само от предните високоговорители.
За да откажете/приключите обаждане
Докоснете
.
Осъществяване на обаждане
1
Натиснете HOME, след което
докоснете [Phone].
2
Докоснете една от иконите за
обаждания на дисплея на BLUETOOTH
телефона.

(хронология на разговорите)*1
Изберете контакт от списъка на
хронологията на разговорите.
Устройството съхранява последните
20 обаждания.

(повторно набиране)
Осъществете автоматично обаждане
към последния контакт.

(тел. указател)*1
Изберете контакт от списъка с имена/
номера в тел. указател. За да потърсите
желания контакт по азбучен ред от
списъка с имена, докоснете
.


(гласова команда)*2*3
Кажете гласовия маркер, съхранен на
клетъчния телефон.
(въвеждане на тел. номер)
Въведете телефонния номер.
 Номера за предварително задаване
(1 до 6)
Изберете съхранен контакт.
За да съхраните контакта, вижте
„Предварително задаване на телефонни
номера.“ (стр. 17).
*1 Клетъчният телефон трябва да поддържа
PBAP (Профил за достъп до телефонен
указател).
*2 Не използвайте функцията за гласова
команда на клетъчен телефон, докато
е свързан към това устройство.
*3 Гласовата команда може да не работи
добре в зависимост от спецификацията
на разпознаване на клетъчния телефон.
За подробности посетете уебсайта за
поддръжка на задната корица.
3
Докоснете
.
Налични операции по време
на обаждане
За да регулирате силата на звука на
мелодията на звънене
Завъртете селектора за управление на силата
на звука, докато приемате обаждане.
За да регулирате силата на звука на
говорещия
Завъртете селектора за управление на силата
на звука по време на обаждане.
За да регулирате силата на звука на
другата страна (регулиране на
усилването на микрофона)
По време на обаждане със свободни ръце
докоснете
, след това задайте [MIC Gain]
на [Low], [Middle] или [High].
За да превключите между режим на
свободни ръце и режим на държане
в ръка
По време на обаждане докоснете
за да превключите звука на телефонното
обаждане между устройството и клетъчния
телефон.
,
Забележка
В зависимост от клетъчния телефон тази операция
може да не е налична.
За да отговорите автоматично на
входящо обаждане
Докоснете
на [ON].
, след това задайте [Auto Answer]
Телефонният разговор започва.
Предварително задаване на
телефонни номера.
Можете да съхраните до 6 контакта в списъка
за предварително задаване.
1
На екрана на телефона изберете
телефонен номер, който искате
да съхраните в предварително
зададеното избиране, от телефонния
указател, история на повикванията
или чрез директно въвеждане.
Показва се екранът за потвърждение.
2
Докоснете [Preset], след това желания
номер за предварително задаване
(1 до 6).
Контактът се съхранява под избрания номер
за предварително задаване.
17BG
Ако се появи номерът на устройството
Полезни функции
SongPal с телефон с Android
Нужно е изтеглянето на
приложението „SongPal“
(версия 3.0 или по-късна)
от Google Play.
Забележки
 С цел вашата сигурност
следвайте местните закони
и наредби за движението по
пътищата и не използвайте
приложението, докато
шофирате.
 Свързването на телефон
с Android, докато приложението „SongPal“
е инсталирано на това устройство, ви позволява
да получавате уведомления за СМС или календар
и др. чрез високоговорителите на автомобила
и да управлявате устройството чрез гласови
команди.
 Какво можете да управлявате с помощта на
„SongPal“, зависи от свързаното устройство.
 За да използвате максимално функциите на
„SongPal“, вижте подробностите относно вашия
смартфон с Android.
 Показването на изображения на приложението
„SongPal“, използвано в тези инструкции за
експлоатация, може да се различава от
действителното.
 Съобщенията на приложението „SongPal“, които
се показват на това устройство и на телефона ви
с Android, може да се различават.
 За повече подробности относно „SongPal“
посетете следния URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Уверете се, че номерът се показва (e.g., 123456),
след това изберете „Yes“ на телефона с Android.
За да прекъснете връзката
Задайте [SongPal] на [Disconnect] в [General
Settings].
Избиране на източника или
приложението
Можете да изберете източник или приложение
не само на телефона си с Android, но и на това
устройство, като използвате телефона с Android.
1
Покажете списъка с източници на това
устройство на своя телефон с Android.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени с телефона
с Android.
2
Докоснете желания източник.
Известия за различна информация
чрез гласов водач
Когато получите известия чрез SMS, Twitter/
Facebook/Calendar и др., те автоматично ще
бъдат обявени чрез високоговорителите на
автомобила.
Установяване на връзка със „SongPal“
1
Установете BLUETOOTH връзката
с телефона с Android (стр. 9).
2
3
Стартирайте приложението „SongPal“.
4
Докоснете , след това задайте
[SongPal] на [Connect].
Натиснете HOME, след което
докоснете [Settings].
Започва свързването към телефона
с Android.
За подробности относно операциите
с телефон с Android вижте раздела за
помощ на приложението.
18BG
За подробности относно настройките вижте
раздела за помощ на приложението.
Активиране на гласовото
разпознаване
Чрез регистриране на приложенията можете да
управлявате дадено приложение чрез гласови
команди. За подробности вижте раздела за
помощ на приложението.
За да активирате гласовото разпознаване
1
2
Натиснете и задръжте VOICE, за да активирате
гласовото разпознаване.
Кажете желаната гласова команда на
микрофона, когато се покаже [Say Source or App]
на телефона с Android.
Използване на Siri Eyes Free
Siri Eyes Free ви позволява да използвате
свободни ръце с iPhone, просто като говорите на
микрофона. Тази функция изисква да свържете
iPhone към устройството чрез BLUETOOTH.
Наличността е ограничена до iPhone 4s или
по-нов. Уверете се, че вашият iPhone работи
с най-новата версия на iOS.
Трябва предварително да завършите
BLUETOOTH регистрацията и конфигурации
на връзката за iPhone чрез устройството.
За подробности вижте „Подготовка на
BLUETOOTH устройство“ (стр. 8).
1
Активирайте функцията Siri на
устройството iPhone.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени iPhone.
2
Натиснете и задръжте SOURCE.
Показва се дисплеят за гласова команда.
3
Забележки
 За да използвате тази функция, на VOICE трябва
да се назначи функцията за гласови команди, като
изберете [Voice] в [SOURCE Key Func.] (стр. 21).
 Гласовото разпознаване може да не е налично
при някои случаи.
 Гласовото разпознаване може да не работи добре
в зависимост от работните характеристики на
телефона с Android.
 Използвайте при условия с минимален шум,
например шум на двигател, когато използвате
гласовото разпознаване.
Отговор на SMS съобщение
Можете да отговорите на съобщение чрез
гласово разпознаване.
1
2
3
Активирайте гласовото разпознаване, след
което въведете „Reply (Отговор)“.
В приложението „SongPal“ се показва дисплеят
за въвеждане на съобщение.
Въведете съобщението с отговор чрез гласово
разпознаване.
В приложението „SongPal“ се показва списък
с кандидати за съобщението.
Докоснете /, за да изберете желаното
съобщение, след което докоснете [Enter].
Съобщението се изпраща.
След звуковия сигнал от устройството
iPhone, говорете на микрофона.
Устройството iPhone издава отново звуков
сигнал и Siri започва да отговаря.
За да деактивирате Siri Eyes Free
Докоснете [Close].
Забележки
 iPhone може да не разпознае гласа ви
в зависимост от условията на използване.
(Ако например сте в движещ се автомобил.)
 Siri Eyes Free може да не работи добре или
времето за отговор може да се проточи на места,
където сигналите на устройството iPhone се
приемат трудно.
 В зависимост от оперативното състояние на
устройството iPhone приложението Siri Eyes Free
може да не работи добре или да се изключи.
 Ако възпроизвеждате писта от iPhone чрез
BLUETOOTH аудиовръзка, когато записът
започне да се възпроизвежда чрез BLUETOOTH,
функцията Siri Eyes Free автоматично се изключва
и устройството превключва на BLUETOOTH
аудиоизточник.
 Когато приложението Siri Eyes Free се активира по
време на възпроизвеждане, устройството може да
превключи към BLUETOOTH аудиоизточника дори
и ако не сте указали запис за възпроизвеждане.
 Когато свържете iPhone към USB порта,
приложението Siri Eyes Free може да не работи
добре или да се изключи.
 Когато свържете устройството iPhone към
устройството чрез USB, не активирайте Siri
с устройството iPhone. Siri Eyes Free може да
не работи правилно или да се изключи.
 Няма звук от аудио, когато е активирана
функцията Siri Eyes Free.
19BG
Настройки
Основни операции
за настройка
Можете да настройвате елементи в посочените
по-долу категории за настройка.
Общи настройки
Настройки на звука
Настройки на екрана
Настройки за визуализация
1
2
Натиснете HOME, след което
докоснете [Settings].
Докоснете една от иконите на
категорията за настройка.
Елементите, които могат да бъдат настроени,
се различават в зависимост от източника
и настройките.
3
Докоснете /, за да изберете
желания елемент.
За връщане към предходния екран
Докоснете
.
За да превключите към екрана за
възпроизвеждане
Докоснете
.
Общи настройки
Language
Избира езика за показване: [English],
[Español], [Русский].
Time Format
Променя времевия формат: [12-hour],
[24-hour].
Clock Time
Задава времето на часовника според RDS
данните: [OFF], [ON].
Clock Adjust
Задава времето на часовника ръчно:
(Налично само когато [Clock Time]
е с настройка [OFF].)
Beep
Активира оперативния звук: [OFF], [ON].
20BG
Dimmer
Потъмнява дисплея: [OFF], [ON], [Auto].
(Опцията [Auto] е налична само когато
е свързан проводникът за управление
на осветлението и работи, когато са
включени фаровете).
Dimmer Level
Регулира ниво на яркост, когато е активиран
димерът: –5 до +5.
Touch Panel Adjust
Регулира калибрирането на сензорния
панел, ако позицията на докосване не
отговаря на правилния елемент.
Output Color System
Променя цветовата система в зависимост от
свързания монитор (SECAM не се поддържа):
[NTSC], [PAL].
(Налично само когато не е избран източник.)
Camera Input
Избира изображението от камерата за задно
виждане: [Normal], [Reverse] (огледално
изображение), [OFF].
Steering Control
Избира режима на вход за свързаното
дистанционно управление. За да
предотвратите неизправност, преди
употреба съпоставете режима на вход със
свързаното дистанционно управление.
Custom
Режим на вход за дистанционното
управление на волана (Автоматично се
избира, когато завършва [User Defined].).
Preset
Режим на вход за кабелното дистанционно
управление с изключение на дистанционното
управление на волана.
User Defined
Показва се панелът с бутони на волана.
 Натиснете и задръжте желания бутон,
за да го назначите към волана.
Бутонът на панела светва (готовност).
 Натиснете и задръжте бутона на волана,
към който искате да назначите функцията.
Бутонът на панела става син
(регистрацията е завършена).
 За да регистрирате други функции,
повторете стъпки  и .
(Налично само когато [Steering Control]
е с настройка [Custom].)
Забележки
 Докато правите настройките, е налично само
управление чрез бутоните на устройството.
От съображения за безопасност паркирайте
автомобила, преди да правите тази настройка.
 Ако се получи грешка по време на
регистрацията, цялата предишно регистрирана
информация се изчиства. Рестартирайте
регистрацията от началото.
 Тази функция може да не е налична за някои
автомобили. За подробности относно
съвместимостта на вашия автомобил посетете
сайта за поддръжка на задната корица.
Bluetooth Connection
Активира BLUETOOTH сигнала: [OFF], [ON],
[Pairing] (влиза в режим на готовност за
сдвояване).
Bluetooth Device Info
Показва информацията на устройството,
свързано към това устройство, чрез
докосване на [Open].
(Налично само когато [Bluetooth Connection]
е с настройка [ON])
Bluetooth Reset
Инициализира всички свързани с BLUETOOTH
настройки, като информация за сдвояване,
хронология на разговорите, предварително
зададено набиране, хронология на свързани
BLUETOOTH устройства и др.
SongPal
Установява или прекратява функцията
(връзката) „SongPal“: [Connect], [Disconnect].
SOURCE Key Func.
Назначава функцията за гласови команди
или менюто на дисплея към бутона SOURCE:
[Voice], [DSPL].
Rear View Camera (XAV-W650BT)
Регулира дължината и/или позицията на
обозначаващите линии на картината от
камерата за задно виждане чрез докосване
на [Line Edit].
Настройки на звука
Mega Bass
Подсилва басовия звук в синхрон с нивото
на звука: [1], [2], [OFF].
EQ5/Subwoofer
Избира кривата на еквалайзера и регулира
нивото на събуфера.
EQ5
Избира кривата на еквалайзера: [Electronica],
[Soul], [Country], [R&B], [Pop], [Rock], [Hip-Hop],
[Jazz], [Dance], [Custom], [OFF].
[Custom] регулира кривата на еквалайзера:
–8 до +8.
Subwoofer
Регулира нивото на звука на събуфера:
[OFF], –10 до +10.
Balance/Fader
Регулира нивото на баланса/плъзгача.
Balance:
Регулира звуковия баланс между левите
и десните високоговорители: L15 до R15.
Fader:
Регулира звуковия баланс между предните
и задните високоговорители: Front 15 до
Rear 15.
Crossover
Регулира честотата на отрязване и фазата
на събуфера.
High Pass Filter
Избира честотата на изрязване на предните/
задните високоговорители: [63Hz], [100Hz],
[120Hz], [150Hz], [180Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Избира честотата на изрязване на събуфера:
[OFF], [55Hz], [85Hz], [120Hz], [160Hz].
Subwoofer Phase
Избира фазата на събуфера: [Normal],
[Reverse].
Настройки на екрана
Demo
Активира демонстрацията: [OFF], [ON].
Wallpaper
Променя основния цвят на фона чрез
докосване на желания цвят.
21BG
Настройки за визуализация
Налично само когато не е избран източник.
DVD Menu Language (XAV-W650BT)
Избира езика по подразбиране за менюто
на диска: [English], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
DVD Audio Language (XAV-W650BT)
Избира езика по подразбиране за звуковата
писта: [English], [Chinese], [German], [French],
[Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch],
[Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian],
[Russian], [Other].
DVD Subtitle Language (XAV-W650BT)
Избира езика на субтитрите по подразбиране
за DVD: [English], [Chinese], [German], [French],
[Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch],
[Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian],
[Russian], [Other].
Monitor Type
Избира формат на екрана, подходящ за
устройството и свързания монитор.
(Налично само докато източникът е изключен
и се показва часовникът.)
16:9
Показва широка картина. Подходящо, когато
свързвате км широкоекранен монитор или
монитор с функция за широк режим.
Letterbox
Извежда широка картина с ленти в горната
и долната позиции на екрана. Подходящо
при свързване към монитор с екран 4:3.
Pan Scan
Показва широка картина върху целия екран
и автоматично изрязва частите, които не се
побират.
Video CD PBC (XAV-W650BT)
Активира PBC функциите, когато се
възпроизвежда VCD: [OFF], [ON].
22BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
 Предварително охладете устройството,
ако автомобилът ви е бил паркиран под
директна слънчева светлина.
 Електрическата антена се разтяга
автоматично.
Кондензация на влага (XAV-W650BT)
В случай че се появи кондензация на влага
в устройството, отстранете диска и изчакайте
около час, за да се изсуши. В противен случай
устройството няма да работи добре.
За поддържане на високо качество на
звука
Не напръсквайте с течности устройството или
дисковете (XAV-W650BT).
Забележки относно безопасността
 Съобразявайте се с местните правила на
движението, закони и наредби.
 Докато шофирате
 Не поглеждайте устройството и не работете
с него, защото това може да доведе до
разсейване и да стане причина за инцидент.
Паркирайте автомобила си на безопасно
място, когато искате да погледнете или
използвате устройството.
 Не използвайте функцията за настройка или
каквито и да било други функции, които
могат да отвлекат вниманието ви от пътя.
 Когато карате на заден ход, гледайте назад
и наблюдавайте околната среда внимателно
за вашата безопасност дори когато камерата
за задно виждане е свързана. Не разчитайте
само на камерата за задно виждане.
 При употреба
 Не вмъквайте ръцете си, пръстите си или
чужди обекти в устройството, защото това
може да причини нараняване или повреда
на устройството.
 Пазете малките части извън досег на деца.
 Затягайте коланите, за да избегнете
нараняване в случай на рязко движение
на автомобила.
Предотвратяване на инциденти
Изображения се показват само след като
сте паркирали автомобила и сте поставили
ръчната спирачка.
ако автомобилът започне да се движи по
време на възпроизвеждане, ще се покаже
предупреждението по-долу и няма да можете
да гледате видео.
 Някои неподвижни сини, червени или зелени
точки може да се появят на монитора. Те се
наричат „светли петна“ и това може да се
случи с всеки LCD монитор. LCD панелът
е изработен прецизно и над 99,99% от
сегментите му са функционални. Въпреки това
е възможно малък процент (обикновено около
0,01%) от сегментите да не светват правилно.
Това обаче няма да попречи на гледането ви.
[Video blocked for your safety.]
Когато автомобилът се движи, мониторът,
свързан към извода REAR VIDEO OUT
е активен.
Не можете да гледате видео, но можете
да чувате аудио.
Типове дискове и файлове, които
могат да бъдат възпроизвеждани
Дискове (XAV-W650BT)
DVD*
DVD VIDEO
DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
(видеорежим)
DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW
VCD
Видео CD (вер. 1.0/1.1/2.0)
CD
Аудио CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW
Не работете с устройството и не гледайте
монитора, докато шофирате.
Забележки относно LCD панела
 Не мокрете LCD панела и не го излагайте
на течности. Това може да причини
неизправност.
* „DVD“ може да се използва в тези инструкции
като общо понятие за DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW
и DVD+R/DVD+RW дискове.
Типове файлове
За подробности относно форматите за
компресия вижте стр. 24.
 Не натискайте силно LCD панела, защото това
може да изкриви картината или да причини
неизправност (т.е. картината може да стане
неясна или LCD панелът може да се повреди).
 Не докосвайте панела с обекти, различни от
пръста ви, защото това може да повреди или
счупи LCD панела.
 Почиствайте LCD панела със суха, мека кърпа.
Не използвайте разтвори разтворители от
рода на бензин, разредител, налични
в търговската мрежа почистващи препарати
или антистатични спрейове.
 Не използвайте това устройство извън
температурния диапазон от 0 – 40 °C.
 Ако автомобилът ви е бил паркиран на
студено или горещо място, картината може
да бъде неясна. въпреки това мониторът
не е повреден и картината ще се изясни,
след като температурата в автомобила ви
стане нормална.
Звук
MP3 файл, WMA файл, AAC
файл, FLAC файл, WAV файл
Видео
Xvid файл, MPEG-4 файл
Снимки
jpeg файл (.jpg)
Забележки за дисковете
(XAV-W650BT)
 Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
 Преди възпроизвеждане
избърсвайте дисковете от
центъра към ръба с кърпа за
почистване. Не използвайте
разтвори разтворители от
рода на бензин,
разредител, налични
в търговската мрежа
почистващи препарати.
23BG
 Това устройство е предназначено за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални дискове
с технология за защита срещу копиране
не съответстват на този стандарт, поради
което е възможно да не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
 Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда:
 дискове с етикети, стикери или прикрепено
тиксо или хартия. Това може да причини
неизправност или да повреди дисковете;
 дискове с нестандартна форма (например
сърце, квадрат, звезда). Опит за това може
да повреди устройството;
 8-сантиметрови (3 1/4-инчови) дискове.
Забележка относно операциите за
възпроизвеждане на DVD и VCD дискове
Някои операции при възпроизвеждането на
DVD и VCD дискове може преднамерено да са
настроени от производителите на софтуер.
Тъй като това устройство възпроизвежда DVD
и VCD дискове според съдържанието на диска,
проектирано от тези производители, някои
функции на възпроизвеждането може да не
са налице. Освен това вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с DVD и VCD
дисковете.
Забележки относно финализирането
на дисковете
За посочените по-долу дискове се изисква
финализиране, за да бъдат възпроизведени
на това устройство.
 DVD-R/DVD-R DL (във видеорежим)
 DVD-RW във видеорежим
 DVD+R/DVD+R DL
 CD-R
 CD-RW
DVD+RW може да се възпроизведе без
финализиране. Дискът се финализиран
автоматично.
За подробности прегледайте ръководството,
предоставено с диска.
Ред на възпроизвеждане на аудио-/
видеофайлове
Папка (албум)
Аудио/видео
(писта/видео)
Забележки относно възпроизвеждане
от DATA CD, DATA DVD дискове и USB
 Някои DATA CD/DATA DVD дискове
(в зависимост от записващото оборудване
или състоянието им) може да не се
възпроизведат на това устройство.
 За някои дискове се изисква финализация
(стр. 24).
 Това устройство е съвместимо със стандартите
по-долу.
За DATA CD дискове
 Формат ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo
във формата за разширение
За DATA DVD дискове
 Формат UDF Bridge (комбиниран UDF
и ISO 9660)
 Максималният брой на:
 папки (албуми): 256 (включително основната
и празните папки);
 файлове (писти, видеоклипове/снимки)
и папки в един диск: 2000 (броят може да
е по-малък от 2000, ако имената на папките/
файловете съдържат много символи);
 налични за показване символи за дадено
име на папка/файл: 32.
 Съвместимите кодеци са MP3 (.mp3), WMA (.wma),
JPEG (.jpg), Xvid (.avi) и MPEG-4 (.mp4).
 Файловете с DRM (Digital Rights Management)
може да не се възпроизведат.
24BG
Относно WMA файловете
Могат да бъдат възпроизведени WMA*1
файлове, отговарящи на изискванията по-долу.
Възпроизвеждането не се гарантира за всички
WMA файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек
 Файлов формат на носител: файлов
формат ASF
 Файлово разширение: .wma
 Побитова скорост: 48 до 192 kbps (поддържа
променлива побитова скорост (VBR))*2
 Честота на семплиране*3: 44,1 kHz
Относно MP3 файловете
Относно Xvid файловете
Могат да бъдат възпроизведени MP3 файлове,
отговарящи на изискванията по-долу.
Възпроизвеждането не се гарантира за всички
MP3 файлове, отговарящи на изискванията.
Могат да бъдат възпроизведени Xvid файлове,
отговарящи на изискванията по-долу.
Възпроизвеждането не се гарантира за всички
Xvid файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек
 Файлов формат на носител: Файлов формат
MP3 (MPEG-1 Layer3)
 Файлово разширение: .mp3
 Побитова скорост: 48 до 192 kbps (поддържа
променлива побитова скорост (VBR))*2
 Честота на семплиране*3: 32, 44,1, 48 kHz
Кодек
 Файлов формат на носител: файлов
формат Xvid
 Файлово разширение: .avi
 Видеокодек: MPEG-4 Advanced Simple Profile
 Аудиокодек: MP3 (MPEG-1 Layer3)
 Побитова скорост: макс. 8 Mbps
 Кадрова честота: макс. 30 fps (30p/60i)
 Разделителна способност: макс. 720 × 576*5
Относно AAC файловете
Могат да бъдат възпроизведени AAC файлове,
отговарящи на изискванията по-долу.
Възпроизвеждането не се гарантира за всички
AAC файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек
 Файлов формат на носител: AAC-LC
с поддръжка на ADTS/RAW/ADIF
 Файлово разширение: .m4a
 Побитова скорост: 40 до 320 kbps (поддържа
променлива побитова скорост (VBR)/
константна побитова скорост (CBR))*2
 Честота на семплиране*3: 8 до 48 kHz
 Бита на семпъл (бит за квантуване): 16 бита
 Канал: моно, стерео
Относно FLAC файловете
Могат да бъдат възпроизведени FLAC файлове,
отговарящи на изискванията по-долу.
Възпроизвеждането не се гарантира за всички
FLAC файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек
 Файлово разширение: .flac
 Честота на семплиране*3*4: 8 до 96 kHz
 Бита на семпъл (бит за квантуване)*4: 8, 12, 16,
20, 24 бита
 Канал: моно, стерео (без 5.1-канални файлове)
Относно WAV файловете
Могат да бъдат възпроизведени WAV файлове,
отговарящи на изискванията по-долу.
Възпроизвеждането не се гарантира за всички
WAV файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек
 Файлово разширение: .wav
 Побитова скорост: 16 kbps до 1536 Mbps
(поддържа променлива побитова скорост
(VBR)/константна побитова скорост (CBR))*2
 Честота на семплиране*3: 8 до 48 kHz
 Бита на семпъл (бит за квантуване): 16, 24 бита
 Канал: моно, стерео
Относно MPEG-4 файловете
Могат да бъдат възпроизведени MPEG-4
файлове, отговарящи на изискванията по-долу.
Възпроизвеждането не се гарантира за всички
MPEG-4 файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек
 Файлов формат на носител: файлов
формат MP4
 Файлово разширение: .mp4
 Видеокодек: MPEG-4 Simple Profile
 Аудиокодек: AAC
 Побитова скорост: макс. 4 Mbps
 Кадрова честота: макс. 30 fps (30p/60i)
 Разделителна способност: макс. 720 × 576*5
Относно JPEG файловете
Могат да бъдат възпроизведени JPEG*6 файлове,
отговарящи на изискванията по-долу.
Възпроизвеждането не се гарантира за всички
JPEG файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек
 Файлов формат на носител: съвместим
с файлов формат DCF 2.0/Exif 2.21
 Файлово разширение: .jpg
 Профил: основен профил
 Брой пиксели: макс. 6048 × 4032 пиксела
(24 000 000 пиксела)
*1 Защитени с авторски права WMA файлове
не могат да бъдат възпроизвеждани.
*2 Нестандартни побитови скорости или
негарантирани такива са включени в зависимост
от семплиращата честота.
*3 Семплиращата честота може да не отговаря
на всички кодери.
*4 Аудиосъдържание с висока разделителна
способност ще бъде преобразувано
с понижаване при възпроизвеждане.
*5 Тези числа указват максималната разделителна
способност за възможно за възпроизвеждане
видео и не указват разделителната способност
на дисплея на плейъра. Разделителната
способност на дисплея е 800 × 480.
*6 Някои файлове на снимки не могат да бъдат
възпроизведени в зависимост от техните
файлови формати.
25BG
Относно iPod
Поддръжка (XAV-W650BT)
 Можете да свържете към посочените по-долу
модели iPod. Актуализирайте своите
устройства iPod до най-новия софтуер
преди употреба.
Подмяна на литиевата батерия на
дистанционното управление
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


При нормални условия батерията ще издържи
около 1 година. (Сервизният живот може да
бъде по-кратък в зависимост от условията
на използване.)
Когато батерията отслабне, обхватът на
дистанционното управление ще стане по-малък.
iPhone 6


ВНИМАНИЕ
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


Съществува опасност от експлозия, ако
батерията бъде поставена неправилно.
Заменяйте само със същия или
еквивалентен тип.
iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS


iPod touch
(5-о поколение)


iPod touch
(4-то поколение)


Съвместими модели iPhone/iPod
Съвместим модел
iPod touch
(3-то поколение)

iPod classic

iPod nano
(7-мо поколение)

iPod nano
(6-о поколение)

iPod nano
(5-о поколение)

 Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for
iPhone“ означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към
iPod или съответно iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство
или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху ефективността на безжичната
връзка.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с устройството ви, които не са разгледани в тези
Инструкции за експлоатация, консултирайте се
с най-близкия търговец на Sony.
26BG
Страната + нагоре

Забележки относно литиевата батерия
 Дръжте литиевата батерия далеч от досега на
деца. Ако батерията бъде погълната, незабавно
се консултирайте с лекар.
 Забършете батерията със суха кърпа, за да
гарантирате добро свързване.
 При поставянето на батерията спазвайте
правилния поляритет.
 Не хващайте батерията с метални пинцети,
тъй като може да възникне късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батерията може да експлодира, ако не се
използва правилно.
Не зареждайте, разглобявайте или хвърляйте
в огън.
Спецификации
Секция на монитора
Тип дисплей: широк LCD цветен монитор
Размери: 6,2 инча
Система: TFT активна матрица
Брой пиксели:
1 152 000 пиксела (800 × 3 (RGB) × 480)
Цветова система:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M автоматичен избор
Секция на тунера
FM
Обхват на настройка: 87,5 – 108,0 MHz
Извод за антена: извод за външна антена
Междинна честота: 150 kHz
Използваема чувствителност: 10 dBf
Избираемост: 70 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал-шум: 70 dB (моно)
Разделяне на 1 kHz: 30 dB
Честотна характеристика: 20 – 15 000 Hz
AM
Обхват на настройка: 531 – 1602 kHz
Извод за антена: извод за външна антена
Междинна честота:
9267 kHz или 9258 kHz/4,5 kHz
Чувствителност: 44 μV
Секция на плейъра за DVD/CD
(XAV-W650BT)
Съотношение сигнал-шум: 80 dB
Честотна характеристика: 20 – 20 000 Hz
Осцилации и колебания: под измерваемото
ограничение
Хармонично изкривяване: 0,05%
Код на регион: отбелязан на долната част
на устройството
Секция на USB плейъра
Интерфейс: USB (Пълна скорост)
Максимален ток: 1 A
Безжична комуникация
Комуникационна система:
BLUETOOTH стандарт версия 3.0
Изход:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
(макс. +4 dBm)
Максимален обхват на комуникация:
пряка видимост прибл. 10 м*1
Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Разширен профил на
аудиоразпространение) 1.2
AVRCP (Профил за дистанционно управление
на аудио и видео) 1.4
HFP (Профил за свободни ръце) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонен
указател)
OPP (Профил за натискане на обект)
SPP (Профил за серийни портове)
Съответен кодек: SBC (.sbc)
*1 Действителният обхват ще варира в зависимост
от фактори, като препятствия между
устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност при приемането, характеристики
на антената, операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
Секция на усилвателя на мощност
Изходи: изходи на високоговорителите
Импеданс на високоговорителите: 4 – 8 ома
Максимална изходна мощност: 55 W × 4
(при 4 ома)
Обща информация
Изходи:
Извод за видеоизход (отзад)
Изводи за аудиоизвеждане (предни, задни,
събуфер)
Електрическа антена/извод за управление
на усилвателя за мощност (REM OUT)
Входове:
Извод за управление на осветлението
Входен извод за управление от волана
Входен извод за антена
Извод за вход на микрофон
Извод за управление на ръчна спирачка
Извод за обратен вход
Извод за вход на камера
Извод за аудиовход AUX (отпред)
Извод за аудио-/видеовход AUX (отзад)
USB порт
Изисквания за захранването: автомобилен
акумулатор с постоянен ток 12 V
(отрицателна маса (заземяване))
Номинална електроконсумация: 10 A
Размери:
прибл. 178 мм × 101,5 мм × 176 мм (ш/в/д)
Размери при поставяне:
прибл. 170 мм × 100 мм × 162 мм (ш/в/д)
Тегло:
XAV-W650BT: 1,7 кг
XAV-V630BT: 1,2 кг
27BG
Съдържание на пакета:
основно устройство (1);
части за монтаж и свързване (1 комплект);
дистанционно управление (1): RM-X170
(XAV-W650BT);
Микрофон (1).
Допълнителни аксесоари/оборудване:
кабел за вход на дистанционно управление
от волана: RC-SR1
Вашият търговец може да не разполага с някои
от горепосочените аксесоари. Моля, поискайте
подробна информация от търговеца.
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Код на регион
Използва се регионална система за защита
на авторските права на софтуера.
Кодът на региона е отпечатан на долната страна
на устройството и то ще възпроизвежда само
DVD дискове, обозначени със същия код на
регион.
DVD дискове, обозначени с
бъдат възпроизвеждани.
, също могат да
Ако опитате да възпроизведете друг DVD диск,
на екрана на монитора ще се покаже [Playback
prohibited by region code.]. В зависимост от DVD
диска е възможно кодът на региона да не бъде
указан, въпреки че възпроизвеждането на DVD
диска е забранено поради ограничения за
региони.
Авторски права
Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или в други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се употребата
или разпространението на такава технология
извън този продукт без лиценз от Microsoft
или от клон, упълномощен от Microsoft.
„DVD VIDEO“, „DVD-R“, „DVD-RW“, „DVD+R“
и „DVD+RW“ са търговски марки.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
и Siri са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и в други държави.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ЛИЦЕНЗА MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENSE ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА
ЦЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС
СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“),
КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ,
ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО
ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА MPEG-4 VIDEO.
НЕ СЕ ДАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА
НИКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СВЪРЗАНА С РЕКЛАМНА, ВЪТРЕШНА
И ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ
ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC. ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Американски и чуждестранни патенти,
лицензирани от Dolby Laboratories.
Google, Google Play и Android са търговски
марки на Google Inc.
Технологията за аудиокодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
libFLAC
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby и символът „двойно D“ са търговски марки
на Dolby Laboratories.
Думата Bluetooth® и логотиповете са
регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG,
Inc. и всяко използване на подобни марки от
Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски
марки и имена са на съответните им
притежатели.
Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc.
в САЩ и други държави.
28BG
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
По-нататъшното разпространение и използване
в изходна и бинарна форма, с или без
модификации, са разрешени, при условие че са
спазени условията по-долу.
 Горната бележка относно авторските права,
този списък с условия и следващият отказ
от отговорност трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение на
изходния код.
 При по-нататъшното разпространение под
формата на бинарен код горната бележка
относно авторските права, този списък
с условия и следващият отказ от отговорност
трябва да бъдат възпроизведени
в документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението.
 Името на фондация Xiph.org и имената
на нейните спомоществователи не могат
да бъдат използвани за подкрепа или
популяризиране на продукти, производни
на този софтуер, без специално
предварително писмено разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ „ВЪВ ВИДА,
В КОЙТО Е“, КАТО СЕ ПРАВИ ОТКАЗ ОТ ВСИЧКИ
ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА ИЛИ
СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ
ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА
СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА
Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ
ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ
ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО
НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Този продукт използва данни на шрифт, които
са лицензирани за Sony и притежавани от
Monotype Imaging Inc.
Тези данни за шрифт трябва да бъдат
използвани само във връзка с този продукт.
Всички други търговски марки са търговски
марки на съответните им притежатели.
Отстраняване на
неизправности
Следният списък за проверка ще ви помогне да
се справите с проблемите, на които можете да
се натъкнете с устройството си.
Преди да преминете през списъка за проверка
по-долу, проверете свързването и оперативните
процедури.
За подрбоности относно използването на
предпазителя и отстраняването на устройството
от таблото вижте „Свързване/инсталиране“
(стр. 36).
Ако проблемът не е решен, посетете уебсайта
за поддръжка на задната корица.
Обща информация
Към устройството не се подава захранване.
 Проверете предпазителя.
 Свързването не е правилно.
 Свържете жълтия и черния проводник
за електрозахранване.
Няма звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения.
Съдържанието на паметта е изтрито.
 Проводникът на електрозахранването или
акумулаторът е бил разкачен или не е свързан
правилно.
Запазените станции и правилното време са
изтрити.
Предпазителят е изгорял.
Устройството издава шум при превключване
на позицията на запалването.
 Проводниците не са напаснати добре
с автомобилния конектор за аксесоари.
Показването изчезва/не се появява на
монитора.
 Димерът е зададен на [ON] (стр. 20).
 Показването изчезва, ако натиснете
и задържите HOME.
 Натиснете HOME на устройството, докато
се появи показването.
 Функцията за изключване на монитора
е активирана (стр. 21).
 Докоснете където и да е върху дисплея,
за да го включите отново.
29BG
Дисплеят не отговаря правилно на
докосването.
 Докосвайте само една част от дисплея към
даден момент. Ако докоснете две или повече
части едновременно, дисплеят няма да
работи правилно.
 Калибрирайте сензорния панел на дисплея
(стр. 20).
 Докоснете плътно чувствителния на натиск
панел.
 Задният монитор не може да бъде
управляван. Иконите, показвани на задния
монитор, са деактивирани.
Елементите от менюто не могат да бъдат
избрани.
 Неналичните елементи от менюто са показани
в сиво.
Радиоприемане
Не се приемат станции.
Звукът е прекъснат от шум.
 Свързването не е правилно.
 Свържете проводника REM OUT (със сини/
бели ивици) или проводника за захранване
на аксесоар (червен) към проводника за
подсилване на захранването на
автомобилната антена (само когато
автомобилът ви разполага с вградена
радиоантена на задното/страничното
стъкло).
 Проверете свързването на автомобилната
антена.
 Ако автомобилната антена не се разтегне,
проверете свързването проводника за
управление на електрическата антена.
Настройването на предварително зададени
станции не е възможно.
 Излъчваният сигнал е прекалено слаб.
RDS
PTY показва [PTY not found.].
 Текущата станция не е RDS станция.
 Не се приемат RDS данни.
 Станцията не указва типа програма.
Търсенето се включва след няколко секунди
слушане.
 Станцията не е TP или има слаб сигнал.
 Деактивирайте TA (стр. 12).
Няма известия за трафик.
 Активирайте TA (стр. 12).
 Станцията не излъчва никакви известия
за трафик, въпреки че е TP.
 Настройте друга станция.
30BG
Картина
Няма картина/има шум в картината.
 Свързването не е било извършено правилно.
 Проверете свързването между това
устройство и друго оборудване и задайте
селектора за вход на оборудването на
източника, съответстващ на това устройство.
 Дискът е дефектен или замърсен
(XAV-W650BT).
 Инсталацията не е извършена правилно.
 Инсталирайте устройството с ъгъл,
по-малък от 45°, на стабилна част от
автомобила.
 Кабелът на ръчната спирачка (светлозелен)
не е свързан към кабела на превключвателя
на ръчната спирачка или тя не е поставена.
Картината не съответства на екрана.
 Съотношението на кадъра на източника
за възпроизвеждане е фиксирано.
Няма картина/има шум в картината на задния
монитор.
 Избран е източник/режим, който
не е свързан. Ако няма въвеждане,
на задния монитор няма да се появи картина.
 Настройката на цветовата система
не е правилна.
 Задайте цветовата система на [PAL] или
[NTSC] според свързания монитор (стр. 20).
 Картината на камерата за задно виждане се
показва на това устройство.
 Не се показва картина на задния монитор,
ако картината от камерата за задно
виждане се показва на това устройство.
Звук
Няма звук/звукът прескача/звукът пука.
 Свързването не е било извършено правилно.
 Проверете свързването между това
устройство и свързаното оборудване
и задайте селектора за вход на оборудването
на източника, съответстващ на това
устройство.
 Дискът е дефектен или замърсен
(XAV-W650BT).
 Инсталацията не е извършена правилно.
 Инсталирайте устройството с ъгъл,
по-малък от 45°, на стабилна част от
автомобила.
 Семплиращата честота на MP3 файла
не е 32, 44,1 или 48 kHz.
 Семплиращата честота на WMA файла
не е 44,1 kHz.
 Побитовата скорост на на MP3 файла
не е 48 до 192 kbps.
 Побитовата скорост на на WMA файла
не е 48 до 192 kbps.
 Плейърът е в режим на пауза/превъртане
назад/превъртане напред.
 Настройките за изходите не са направени
правилно.
 Изходното ниво на DVD диска е твърде ниско
(стр. 16) (XAV-W650BT).
 Звукът е прекалено тих.
 Функцията ATT се активира.
 Форматът не се поддържа.
 Проверете дали форматът се поддържа
от това устройство (стр. 24).
В звука има шум.
 Пазете кабелите и проводниците далеч един
от друг.
Работа на диска (XAV-W650BT)
Дискът не се възпроизвежда.
 Дискът е замърсен или дефектен.
 Дискът не може да се възпроизвежда.
 DVD дискът не може да се възпроизведе
поради регионален код.
 Дискът не е финализиран (стр. 24).
 Форматът на диска и версията на файла са
несъвместими с това устройство (стр. 23).
 Натиснете , за да извадите диска.
MP3/WMA/Xvid/MPEG-4 файловете не се
възпроизведат.
 Записът не е извършен според формата
ISO 9660 level 1 или level 2, формата за
разширение Joliet или Romeo (DATA CD) или
формата UDF Bridge (DATA DVD) (стр. 24).
 Разширението на файла не е правилно
(стр. 24).
 Файловете не са съхранени в MP3/WMA/Xvid/
MPEG-4 формат.
 Ако дискът има няколко типа файлове, само
избраният тип файл може да бъде
възпроизведен.
 Изберете подходящия тип файл с помощта
списъка (стр. 23).
Възпроизвеждането на MP3/WMA/Xvid/
MPEG-4 файлове отнема повече време от това
на останалите.
 Започването на възпроизвеждането при
следните дискове отнема повече време:
 диск, записан със сложна дървовидна
структура;
 диск, към който могат да се добавят данни.
Определени функции не могат да бъдат
изпълнени.
 В зависимост от диска е възможно да не
можете да изпълните някои операции,
например спиране, търсене или повтарящо/
разбъркано възпроизвеждане.
За подробности прегледайте ръководството,
предоставено с диска.
Езикът за аудиопистата/субтитрите или
ъгълът не може да се променя.
 Използвайте DVD менюто вместо бутона
за директен избор на дистанционното
управление (стр. 13).
 Не са записани многоезични писти,
многоезични субтитри или няколко ъгъла
на DVD диска.
 DVD дискът забранява промяната.
Бутоните за операции не функционират.
 Натиснете бутона за нулиране (стр. 8).
Дискът не се изважда.
Дискът не може да се постави.
 Натиснете и задръжте бутона за изваждане
на диска.
Възпроизвеждане от USB
Не можете да възпроизвеждате елементи
чрез USB концентратор.
 Свържете iPod/USB устройства към това
устройство без USB концентратор.
Дадени елементи не могат да бъдат
възпроизведени.
 Свържете повторно USB устройството.
Възпроизвеждането от дадено USB
устройство отнема повече време.
 USB устройството съдържа файлове с голям
размер или със сложна дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при висока побитова
скорост при повече от 320 kbps.
Аудиофайл не може да бъде възпроизведен.
 USB устройства, форматирани с файлови
системи, различни от FAT16, FAT32 или exFAT,
не се поддържат.*
* Това устройство поддържа FAT16, FAT32 и exFAT,
но някои USB устройства може да не поддържат
всички тези системи. За подробности прегледайте
с инструкциите за експлоатация на всяко USB
устройство или се свържете с производителя.
31BG
Функция NFC
Свързването с едно докосване (NFC)
не е възможно.
 Ако смартфонът не реагира на допирането.
 Проверете дали функцията NFC на
смартфона е включена.
 Приближете частта, маркирана с N,
на смартфона до маркираната с N част
на това устройство.
 Ако смартфонът е в калъф, го отстранете.
 Чувствителността на приемане на NFC зависи
от устройството.
Ако няколко пъти не успеете да извършите
свързване с едно докосване със смартфона,
установете BLUETOOTH връзка ръчно.
Функция BLUETOOTH
Другото BLUETOOTH устройство не може
да открие това устройство.
 Задайте [Bluetooth Connection] на [ON] (стр. 21).
 Докато се свързва с BLUETOOTH устройство,
това устройство не може да бъде открито
от друго. Прекъснете текущата връзка
и потърсете това устройство от друго.
Разкаченото устройство може да бъде
свързано отново чрез избиране от списъка
с регистрирани устройства.
Не е възможна връзка.
 Проверете процедурите за сдвояване
и свързване в ръководството на другото
устройство и др. и изпълнете отново
операцията.
Името на откритото устройство не се показва.
 В зависимост от състоянието на другото
устройство, е възможно да не може да се
получи име.
Няма тон на звънене.
 Усилете звука, докато приемате обаждане.
Силата на звука на гласа на говорещия
е ниска.
 Усилете звука по време на обаждане.
Другият абонат казва, че звукът е много
силен или тих.
 Регулирайте нивото на [MIC Gain] (стр. 17).
Получава се ехо или шум по време на
разговор.
 Намалете силата на звука.
 Ако околният шум, различен от този на
разговора, е силен, опитайте да го намалите.
 Затворете прозореца, ако уличният шум
е силен.
 Намалете климатика, ако е шумен.
32BG
Качеството на звука на телефона е лошо.
 Качеството на звука на телефона зависи от
условията на приемане на клетъчния телефон.
 Преместете автомобила си на място, където
можете да подобрите сигнала на клетъчния
телефон, ако приемането е слабо.
Звукът на свързаното BLUETOOTH устройство
е слаб или силен.
 Нивото на звука ще се различава в зависимост
от BLUETOOTH устройството.
 Намалете разликата в нивото на звука
между това устройство и BLUETOOTH
устройството (стр. 15).
Звукът прескача по време на поточно
предаване на аудио или BLUETOOTH връзката
се срива.
 Намалете разстоянието между това
устройство и BLUETOOTH устройството.
 Ако BLUETOOTH устройството е поставено
в калъф, който нарушава сигнала, го извадете
от него по време на употреба.
 Няколко BLUETOOTH устройства или други
устройства (напр. радиолюбителски
устройства), които излъчват радиовълни,
се използват наблизо.
 Изключете другите устройства.
 Увеличете разстоянието между това
устройство и другите устройства.
 Звукът на възпроизвеждането спира за
момент, когато това устройство се свързва
с клетъчен телефон. Това не е неизправност.
Не можете да управлявате свързаното
BLUETOOTH устройство по време на поточно
предаване на аудио.
 Проверете дали свързаното BLUETOOTH
устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
 Проверете дали свързаното устройство
поддържа въпросните функции.
Неволно се приема обаждане.
 Свързаният телефон е настроен да
осъществява обаждания автоматично.
 [Auto Answer] на устройството е с настройка
[ON] (стр. 17).
Сдвояването е неуспешно поради изтичане
на времето.
 В зависимост от свързаното устройство
ограниченото време за сдвояване може да
е малко. Опитайте да установите сдвояването
в рамките на времето, като настроите парола
с една цифра.
BLUETOOTH функцията не може да се
управлява.
 Излезте от източника, като натиснете
и задържите SOURCE за 1 секунда, след което
включете устройството.
Няма звук от автомобилните
високоговорители по време на обаждане
със свободни ръце.
 Ако звукът се извежда от клетъчния телефон,
настройте телефона да извежда звука от
автомобилните високоговорители.
Функцията Siri Eyes Free не е активирана.
 Изпълнете регистрация за свободни ръце
на iPhone, който поддържа Siri Eyes Free.
 Включете функцията Siri на устройството
iPhone.
 Отменете BLUETOOTH връзката между iPhone
и устройството и свържете отново.
Управление чрез SongPal
Името на дадено приложение не съвпада
с действителното приложение в „SongPal“.
 Стартирайте отново приложението от
приложението „SongPal“.
Показвания/съобщения за грешки
Hubs not supported.
 Не се поддържат USB концентратори на това
устройство.
No Playable Data
 Ако дискът не съдържа възпроизведими
данни (XAV-W650BT).
 Устройството iPod няма възпроизведими
данни.
 Заредете музикални данни/файлове в iPod.
 Устройството USB няма възпроизведими
данни.
 Заредете музикални данни/файлове
в USB устройство.
Cannot play this content.
 Текущо избраното съдържание не може да
бъде възпроизведено.
 Съдържанието за възпроизвеждане ще
бъде прескочено до следващото.
Overcurrent Caution on USB
 USB устройството е претоварено.
 Разкачете USB устройството и променете
източника чрез натискане на бутона
SOURCE.
 Указва, че USB устройството не работи или
че е свързано неподдържано устройство.
USB device not supported
 За подробности относно съвместимостта
на вашето USB устройство посетете сайта
за поддръжка на задната корица.
Device no response
 Устройството не разпознава свързаното
USB устройство.
 Свържете повторно USB устройството.
 Проверете дали USB устройството се
поддържа от това устройство.
 Символът не може да бъде показан на това
устройство.
Относно BLUETOOTH функцията
Bluetooth Connection Error
 Възникна грешка между това устройство
и BLUETOOTH телефон.
 Проверете дали BLUETOOTH сигналът
е включен на това устройство или
BLUETOOTH телефона.
 Опитайте сдвояването отново.
 Свържете отново BLUETOOTH телефона.
Bluetooth device is not found.
 Устройството не може да открие BLUETOOTH
устройство, което да може да бъде свързано.
 Проверете настройката за BLUETOOTH на
устройството за свързване.
 Няма устройства в списъка с регистрирани
BLUETOOTH устройства.
 Извършете сдвояване с BLUETOOTH
устройство (стр. 9).
Call Data Error
 Възникна грешка по време на достъп до
данните в тел указател чрез PBAP или
хронологията на обажданията от BLUETOOTH
телефона.
 Свържете отново BLUETOOTH телефона.
Data Listing Error
 Възникна грешка по време на показването на
данните в телефонния указател чрез PBAP или
хронологията на обажданията от BLUETOOTH
телефона.
 Свържете отново BLUETOOTH телефона.
Handsfree device is not available.
 Не е свързан клетъчен телефон.
 Свържете клетъчен телефон (стр. 9).
33BG
Относно управлението на диска
(XAV-W650BT)
Disc Error
 Устройството не може да прочете данните
поради някакъв проблем.
 Данните са повредени или унищожени.
 Дискът е повреден.
 Дискът не е съвместим с това устройство.
 Дискът не е финализиран.
 Дискът е замърсен или е поставен наобратно.
 Почистете диска или го поставете правилно.
 Поставен е празен диск.
 Този диск не може да бъде възпроизведен
поради проблем.
 Поставете друг диск.
 Дискът не е съвместим с това устройство.
 Поставете съвместим диск.
 Натиснете , за да извадите диска.
Playback prohibited by region code.
 Регионалният код на DVD диска се различава
от този на устройството.
The sound in DTS format is not audible.
 Не се поддържат дискове във формат DTS.
Не се извежда звук, ако е избран формат DTS.
 Дискове с формат DTS не могат да се
възпроизвеждат на това устройство.
Използвайте съвместим формат на диск
(стр. 23).
За операциите с дистанционното
управление на волана:
Please retry
 Възниква грешка по време на регистрацията
и цялата регистрирана информация се
изчиства.
 Рестартирайте регистрацията от началото.
Ако тези решения не помагат за подобряване
на ситуацията, се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Ако носите устройството за поправка поради
проблем с възпроизвеждането на диск, носете
диска, който сте използвали по времето, когато
се е появил проблемът (XAV-W650BT).
34BG
Списък с кодове на езици (XAV-W650BT)
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F) стандарт.
Код
Language
Код
Language
Код
Language
Код
Language
1027
Afar
1183
Irish
1347
Maori
1507
Samoan
1028
Abkhazian
1186
Scots Gaelic
1349
Macedonian
1508
Shona
1032
Afrikaans
1194
Galician
1350
Malayalam
1509
Somali
1039
Amharic
1196
Guarani
1352
Mongolian
1511
Albanian
1044
Arabic
1203
Gujarati
1353
Moldavian
1512
Serbian
1045
Assamese
1209
Hausa
1356
Marathi
1513
Siswati
1051
Aymara
1217
Hindi
1357
Malay
1514
Sesotho
1052
Azerbaijani
1226
Croatian
1358
Maltese
1515
Sundanese
1053
Bashkir
1229
Hungarian
1363
Burmese
1516
Swedish
1057
Byelorussian
1233
Armenian
1365
Nauru
1517
Swahili
1059
Bulgarian
1235
Interlingua
1369
Nepali
1521
Tamil
1060
Bihari
1239
Interlingue
1376
Dutch
1525
Telugu
1061
Bislama
1245
Inupiak
1379
Norwegian
1527
Tajik
1066
Bengali;
1248
Indonesian
1393
Occitan
1528
Thai
Tigrinya
Bangla
1253
Icelandic
1403
(Afan)Oromo
1529
1067
Tibetan
1254
Italian
1408
Oriya
1531
Turkmen
1070
Breton
1257
Hebrew
1417
Punjabi
1532
Tagalog
1079
Catalan
1261
Japanese
1428
Polish
1534
Setswana
1093
Corsican
1269
Yiddish
1435
Pashto;
1535
Tonga
1097
Czech
1283
Javanese
Pushto
1538
Turkish
1103
Welsh
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1105
Danish
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1109
German
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-
1543
Twi
1130
Bhutani
1299
Cambodian
Romance
1557
Ukrainian
1142
Greek
1300
Kannada
1482
Kirundi
1564
Urdu
1144
English
1301
Korean
1483
Romanian
1572
Uzbek
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1489
Russian
1581
Vietnamese
1149
Spanish
1307
Kurdish
1491
Kinyarwanda
1587
Volapük
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1495
Sanskrit
1613
Wolof
1151
Basque
1313
Latin
1498
Sindhi
1632
Xhosa
1157
Persian
1326
Lingala
1501
Sangho
1665
Yoruba
1165
Finnish
1327
Laothian
1502
Serbo-
1684
Chinese
1166
Fiji
1332
Lithuanian
Croatian
1697
Zulu
1171
Faroese
1334
Latvian;
1503
Singhalese
1174
French
Lettish
1505
Slovak
1181
Frisian
Malagasy
1506
Slovenian
1703
Не е посочен
1345
35BG
Свързване/инсталиране
Списък на частите за монтаж


Предупреждения
 Свържете всички заземяващи проводници
(маса) към обща точка на заземяване (маса).
 Не оставяйте проводниците прищипани под
винт или прихванати в подвижни части
(напр. релси на седалка).
 Преди да извършите свързванията, изключете
запалването на автомобила, за да избегнете
късо съединение.
 Свържете проводниците за подаване на
захранване жълт и червен само след като
всички останали проводници бъдат свързани.
 Изолирайте всички свободни несвързани
проводници с изолирбанд за защита.
5 × макс. 8 мм
×6




Предпазни мерки
 Изберете внимателно мястото за монтаж, така
че устройството да не пречи на нормалното
шофиране.
 Избягвайте монтирането на устройството
места, които са обект на запрашаване,
замърсяване или висока температура,
например директна слънчева светлина или
близки горещи въздухопроводи.
 Използвайте само предоставените части
за монтаж с цел сигурна и безпроблемна
инсталация.
Забележка за проводника за електрозахранване
(жълт)
Когато свързвате това устройство в комбинация
с други стереокомпоненти, амперажът на
елетроверигата на автомобила, към която
свързвате устройството, трябва да е по-голям
от сбора на амперажите на предпазителите на
всички устройства.
Регулиране на ъгъла на монтиране
Регулирайте ъгъла на монтиране на по-малко
от 45°.
36BG
×2

 Този списък с части не включва всички
компоненти от комплекта.
Връзка
Събуфер*1
*3
*3
*3
Усилвател на
мощността*1
*3
Преносимо
аудио-/видеоустройство*1*7
*3
Камера за задно виждане*1
*3
Монитор*1
*5*6
от кабелно дистанционно
управление (не е включено
в комплекта)*4

*2
За подробности вижте
„Свързване“ (стр. 38).
Вижте „Схема на електрическото
свързване“ (стр. 39) за подробности.
от автомобилната антена
37BG
*1
*2
*3
*4
Не е включен в комплекта
Импеданс на високоговорителите: 4 – 8 Ω × 4
Кабел с RCA пин (не е включен в комплекта)
В зависимост от типа на автомобила използвайте
адаптер за кабелно дистанционно управление
(не е включен в комплекта).
За подробности относно използването на
кабелното дистанционно управление вижте
„Използване на кабелното дистанционно
управление“ (стр. 40).
*5 Независимо дали се използва, или не,
прекарайте входящия кабел на микрофона така,
че да не пречи на шофирането. Подсигурете
кабела със скоба и др., ако е монтиран около
краката ви.
*6 За подробности относно монтирането на
микрофона вижте „Инсталиране на микрофона“
(стр. 39).
*7 Като преносим плейър за мултимедия, игрова
конзола и др.
Свързване
Ако имате електрическа антена без кутия с реле,
свързването на това устройство с проводника за
свързване на електрозахранването  може да
повреди антената.
12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
13
Електрическа антена/
управление на
усилвателя за мощност
(REM OUT)
Син/с бели
ивици
14
Включено
електрозахранване
за осветление
Оранжев/
с бели ивици
15
Включено
електрозахранване
Червен
16
Заземяване (маса)
Черен
 Към кабела на превключвателя на ръчната
спирачка
Позицията на монтаж на кабела на
превключвателя на ръчната спирачка
зависи от автомобила ви.
Свържете кабела на ръчната спирачка
(светлозелен) от кабела за свързване на
електрозахранването  към кабела на
превключвателя на ръчната спирачка.
Кабел на превключвателя
на ръчната спирачка
 Към конектора на автомобилния
високоговорител
Тип ръчна спирачка
1
2
3
4
5
6
7
8
Заден
високоговорител
(десен)

Лилав

Лилав/с черни
ивици
Преден
високоговорител
(десен)

Сив

Сив/с черни
ивици
Преден
високоговорител
(ляв)

Бял

Бял/с черни
ивици

Зелен

Зелен/с черни
ивици
Заден
високоговорител
(ляв)
 Към конектора за автомобилно
електрозахранване
Тип крачна спирачка
 Към извода за захранване +12 V на
кабела за светлина за задна скорост
на автомобила (само при свързване
на камерата за задно виждане)
Свързване за задържане на паметта
Когато е свързан жълтият проводник за
електрозахранване, захранването винаги ще
се подава на веригата на паметта, когато
превключвателят за запалването е изключен.
Свързване на високоговорителите.
 Преди да свържете високоговорителите,
изключете устройството.
 Използвайте високоговорители с импеданс
от 4 до 8 ома и с подходящ капацитет на
захранването, за да се избегне повреда.
Свързване на монитора
Когато инсталирате монитор за задните
седалки, свържете кабела на превключвателя на
ръчната спирачка към масата (заземяването).
38BG
Схема на електрическото свързване
Проверете конектора за външно захранване
на автомобила си и съпоставете връзките на
кабелите правилно в зависимост от автомобила.
Инсталиране на микрофона
За да улавя гласа ви при обаждане със свободни
ръце, трябва да монтирате микрофона .

Конектор за външно захранване
Обща връзка
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Щипка (не е включена
в комплекта)

12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
15
Включено
електрозахранване
Червен

Предупреждения
Когато позициите на червените и жълтите
проводници са обърнати
Червен
Червен
Жълт
Жълт
12
Включено
електрозахранване
Жълт
15
Непрекъснато
електрозахранване
Червен
 Изключително опасно е кабелът да се увие
около колоната на волана или скоростния
лост. Пазете него и други части да не пречат
на шофирането ви.
 Ако в автомобила ви има еърбег или друго
удароабсорбиращо оборудване, преди
монтиране се свържете с магазина, откъдето
сте закупили това устройство, или с търговеца
на автомобила.
Забележка
Преди поставяне на двустранно тиксо  почистете
повърхността на таблото със сух плат.
За автомобили без позиция ACC
Червен
Червен
Жълт
Жълт
След като съпоставите връзките и превключите
правилно проводниците за електрозахранване,
свържете устройството към
електрозахранването на автомобила. Ако имате
въпроси и проблеми при свързването на
устройството ви, които не са разгледани в това
ръководство, консултирайте се с търговеца на
автомобила.
39BG
Използване на кабелното
дистанционно управление
Когато използвате дистанционното
управление на волана
Преди употреба се изисква инсталирането
на кабел за свързване RC-SR1 (не е включен
в комплекта).
1
За да активирате дистанционното управление
на волана, изберете [General Settings]  [User
Defined], за да направите регистрацията
(стр. 20).
Когато регистрацията приключи, дистанционното
управление на волана ще стане достъпно.
Монтаж
Отстраняване на скобата
Преди да инсталирате устройството, отстранете
скобата  от него.
1

Забележки относно инсталирането на кабела за
свързване RC-SR1 (не е включен в комплекта)
 Вижте сайтовете за поддръжка на задната
корица за подробности, след това свържете
всеки проводник правилно към съответните
проводници. Неправилното свързване може
да повреди устройството.
 Препоръчва се консултация с търговец или
опитен техник за помощ.
Когато използвате кабелното
дистанционно управление
1
За да активирате кабелното дистанционно
управление, задайте [Steering Control] в [General
Settings] на [Preset] (стр. 20).
Използване на камерата за задно
виждане
Преди употреба се изисква инсталирането
на камера за задно виждане (не е включена
в комплекта).
Изображението от камерата за задно виждане,
свързана към извода CAMERA IN, се показва,
когато:
 лампата за задна скорост на автомобила
светне (или скоростният лост е поставен
на позиция R (задна));
 натиснете HOME, след което докоснете
[Rear Camera];
 натиснете и задържите DSPL, след което
докоснете [Rear Camera], ако [SOURCE Key
Func.] е с настройка [DSPL] (стр. 21).
40BG
Вмъкнете ключовете за
освобождаване  в захватите
между устройството и скобата 
едновременно, докато щракнат.

Захват
2
Насочете куката
навътре.
Дръпнете скобата надолу , след
това издърпайте устройството, за да
ги разделите.
Поставяне на устройството в японски
автомобил
Поставяне на устройството
на арматурното табло
Когато монтирате в японски автомобил,
вижте „Поставяне на устройството в японски
автомобил“ (стр. 41).
Поставяне на устройството
с предоставената скоба
Възможно е да не можете да монтирате
устройството на някои японски автомобили.
В такъв случай се консултирайте с търговеца
си на Sony.

Към таблото/централната конзола
Преди монтиране се уверете, че захватите на
двете страни на скобата  са извити 3,5 мм
навътре.
1
Позиционирайте скобата  в таблото,
след което огънете зъбците навън за
по-здраво напасване.
Скоба

Части, предоставени
с автомобила ви
Скоба
Когато поставяте това устройство към
предварително инсталираните скоби на
автомобила си, използвайте предоставените
винтове  в подходящите отвори за винтове
в зависимост от автомобила ви: T за TOYOTA,
M за MITSUBISHI и N за NISSAN.
Захват

2
Повече от
182 мм
Повече от
111 мм
Забележка
За да избегнете неизправност, използвайте за
монтаж само предоставените винтове .
Поставете устройството върху
предоставената скоба .
Нулиране на устройството
За подробности вижте „Нулиране на
устройството“ (стр. 8).


Забележка
Ако захватите са прави или огънати навън,
устройството няма да бъде монтирано здраво
и може да изскочи.
Подмяна на предпазител
Когато подменяте предпзител,
Предпазител (10 A)
използвайте такъв, който
отговаря на ампеража, указан
на оригиналния предпазител.
Ако предпазителят изгори,
проверете свързването на
електрозахранването
и подменете предпазителя. Ако предпазителят
изгори отново след подмяната, е възможно да
има вътрешна неизправност. В такъв случай се
консултирайте с най-близкия търговец на Sony.
41BG
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την
ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb
előírásainak. További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation declara
que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Сайт за поддръжка
За най-новата информация относно този продукт
или ако имате каквито и да било въпроси,
моля, посетете уебсайта по-долу:
http://www.sony.eu/support
Регистрирайте продукта си онлайн на:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising