Sony | XAV-AX205DB | Sony XAV-AX205DB Инструкции за експлоатация

4-723-408-11(1)
AV RECEIVER
За да отмените показването на демонстрацията (Demo),
вижте стр. 15.
Относно свързването/инсталирането вижте стр. 28.
XAV-AX205DB
Инструкции за работа
BG
Поради съображения за сигурност инсталирайте
това устройство в таблото на автомобила, тъй
като задната част на устройството се нагорещява
по време на употреба.
За подробности вижте „Свързване/
инсталиране“ (страница 28).
Свойства на лазерните диоди
 Времетраене на излъчването: Непрекъснато
 Изходна мощност на лазера: По-малка от 390 μW
(Тази стойност е измерена на разстояние 70 mm
от повърхността на лещата на обектива на блока
за оптично четене с бленда 7 mm.)
Табелката, указваща оперативното напрежение
и др., се намира на долната страна на шасито.
Предупреждение
За да предотвратите риска от токов удар, не
излагайте устройството на дъжд или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
корпуса. За всякакво сервизно обслужване
се обръщайте само към квалифициран
персонал.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти заедно
с този продукт ще увеличи опасността за очите.
Тъй като лазерният лъч, използван в този CD/DVD
плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да
разглобите корпуса. За всякакво сервизно
обслужване се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Произведено в Китай
С настоящото Sony Corporation декларира, че
това оборудване е в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за съответствие
на ЕС е наличен на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това оборудване е предназначено да се
използва с одобрената(ите) версия(и) на
софтуера, които са посочени в декларацията за
съответствие на ЕС.
Софтуерът, който е зареден в това оборудване,
се удостоверява, че е в съответствие с
основните изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Софтуерната версия може да се провери в
елемента за настройка на фърмуера от менюто
за общи настройки.
Валидността на обозначението CE е ограничена
само до тези държави, където се прилага
законово, основно държавите в ЕИП
(Европейското икономическо пространство).
2BG
Съобщение за клиентите: информацията
по-долу е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС или относно
съответствието на продукта в Европа трябва да
бъдат отправяни към упълномощените
представители на производителя, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия.
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо и
електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други
държави със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
опаковката показва, че продуктът и батерията
не трябва да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ. Химичният
символ за олово (Pb) се добавя, ако батерията
съдържа повече от 0,004% олово. Като
осигурявате правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, помагате за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната среда и
човешкото здраве, които биха могли да
възникнат при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси. При продукти, които поради
съображения за безопасност, производителност
или цялостност на данните изискват постоянна
връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да гарантирате правилното
третиране на батерията и на електрическото и
електронно оборудване, предайте тези
продукти в края на експлоатационния им живот
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. За
всички други батерии прегледайте раздела за
безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани батерии. За поподробна информация относно рециклирането
на този продукт или батерия се обърнете към
местната администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта или
батерията.
Предупреждение, при положение че
автомобилът Ви не разполага с позиция
ACC на запалването
След загасване на автомобила натискайте и
задържайте HOME на устройството, докато
показването изчезне.
В противен случай дисплеят няма да се
изключи и това ще причини изтощаване на
акумулатора.
Отказ от отговорност по отношение на
услугите, предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни, могат да
бъдат променяни, временно или окончателно
прекратявани без предварително уведомление.
Sony не носи никаква отговорност за подобни
ситуации.
Важна забележка
Внимание
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SONY НЯМА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО
ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ
ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА
НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА
ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРОДУКТА ИЛИ КАКВОТО И ДА БИЛО СВЪРЗАНО
ОБОРУДВАНЕ, ПРИНУДИТЕЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ И
ВРЕМЕ НА КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ СЪС ИЛИ
ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
ПРОДУКТ, ХАРДУЕРА МУ И/ИЛИ СОФТУЕРА МУ.
За BLUETOOTH комуникацията
• Микровълните, излъчвани от BLUETOOTH
устройството, може да повлияят на работата
на електронни медицински устройства. На
посочените по-долу места изключвайте това
устройство и други BLUETOOTH устройства,
защото могат да станат причина за инцидент:
– където може да има наличие на запалими
газове, в болница, влак, самолет или на
бензиностанция;
– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
• Това устройство поддържа възможности за
сигурност, които съответстват на BLUETOOTH
стандарта, за да предостави сигурна връзка,
когато се използва BLUETOOTH технологията,
но сигурността може да не е достатъчна в
зависимост от настройките. Внимавайте,
когато комуникирате чрез безжичната
технология BLUETOOTH.
• Не поемаме отговорност за изтичане на
информация по време на комуникация чрез
BLUETOOTH.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството ви, които не са разгледани в това
ръководство, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Уважаеми потребители, този продукт използва
радиопредавател.
Според Наредба №10 на UNECE автомобилните
производители могат да налагат специфични
условия за инсталиране на радиопредаватели в
автомобилите.
Моля, прегледайте ръководството за
експлоатация на автомобила си или се свържете
с производителя или търговеца на автомобила,
преди да инсталирате този продукт в него.
Спешни обаждания
Това автомобилно BLUETOOTH устройство за
свободни ръце и електронното устройство,
свързано към него, използват при работата си
радиосигнали, мобилни клетки и наземни
мрежи, както и програмирана от потребителя
функция, което не може да гарантира свързване
при всички условия.
По тази причина не разчитайте единствено на
което и да е електронно устройство за важни
комуникации (например при медицинска
спешни случаи).
3BG
Свързване/инсталиране
Съдържание
Предупреждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ръководство за частите и елементите за
управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Първоначално включване
Извършване на първоначални настройки . . . . . 7
Подготовка на BLUETOOTH устройство . . . . . . . . 7
Свързване на камери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Слушане на радио
Слушане на радио. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Използване на функции за опции за тунер . . . . 9
Слушане на DAB/DAB+ радио . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Използване на функциите на DAB опциите . . . 10
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Възпроизвеждане от USB устройство . . . . . . . . 11
Възпроизвеждане от BLUETOOTH устройство . . . 11
Търсене и възпроизвеждане на песни . . . . . . . 11
Други настройки по време на
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Обаждане със свободни ръце
Приемане на обаждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Осъществяване на обаждане . . . . . . . . . . . . . . . 12
Налични операции по време на обаждане . . . 13
Полезни функции
Apple CarPlay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Android Auto™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Използване на жестово управление . . . . . . . . . 14
Settings
Основни операции за настройка . . . . . . . . . . . .
Общи Настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sound Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visual Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
Допълнителна информация
Актуализиране на фърмуера . . . . . . . . . . . . . . .
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . .
Съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Списък с кодове на езици . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4BG
17
17
20
22
25
27
Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Списък на частите за монтаж . . . . . . . . . . . . . . .
Връзка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
32
Ръководство за частите и елементите за управление
Основно устройство
 HOME
– Отворете менюто HOME.
– Включете захранването.
– Натиснете и задръжте за повече от
2 секунди, за да изключите устройството.
ATT (намаляване)
Натиснете и задръжте за 1 секунда (по-малко
от 2 секунди), за да намалите силата на звука.
За да отмените, натиснете и задръжте отново
или завъртете селектора за регулиране на
силата на звука.
 / (предишен/следващ)
– Преместване към предходен/следващ
елемент.
– Натиснете и задръжте, за да превъртите
назад/напред.
 Бутон за нулиране
Използвайте остър предмет, например
химикалка с пълнител с топче.
  (изваждане на диск)
 Приемник за дистанционното управление
 Селектор за регулиране на силата на звука
Завъртете, за да регулирате силата на звука,
когато се извежда такъв.
OPTION
Натиснете, за да отворите екрана OPTION
(стр. 6).
VOICE
Натиснете и задръжте, за да активирате
функцията за гласови команди за Apple
CarPlay и Android Auto.
 Дисплей/сензорен панел
 Слот за дискове
5BG
Показвания на екрана
 Индикация за състоянието
Светва, когато намалявате силата на
звука.
Екран за възпроизвеждане:
Светва, когато са налице AF
(Алтернативни честоти).
Светва, когато е налична текущата
информация за трафика
(TA: Информация за трафика).
Светва при наличие на DAB известие.
Указва състоянието на силата на
сигнала на DAB тунера.
Светва, когато аудио устройството
може да бъде възпроизведено чрез
активиране на A2DP (Разширен
профил на аудио разпределение).
Екран HOME:
Светва, когато е налично обаждане със
свободни ръце чрез разрешаване на
HFP (Профил за свободни ръце).
Указва състоянието на силата на сигнала
на свързания клетъчен телефон.
Указва състоянието на оставащия
заряд на батерията на свързания
клетъчен телефон.
Свети, когато Bluetooth® сигналът е
включен. Мига, когато свързването е в ход.

Екран OPTION:
(опция за източник)
Отворете менюто с опции за източник.
Наличните елементи се различават в
зависимост от източника.
 Обхват, определен за приложението
Покажете контролите/индикациите за
възпроизвеждане. или състоянието на
устройството. Показаните елементи се
различават в зависимост от източника.
 Часовник (стр. 15)

(връщане към екрана за възпроизвеждане)
Превключете от екрана HOME към екрана за
възпроизвеждане.
 Бутони за избор на източници или настройки
Променете източника или правете различни
настройки.
 Клавиши за избор на източници
Променете източника.
6BG

(EXTRA BASS)
Променете настройката на EXTRA BASS (стр. 16).

(EQ10/Subwoofer)
Променете настройката на EQ10/Subwoofer
(стр. 16).

(изключване на монитора)
Изключете монитора. Когато мониторът е
изключен, докоснете която и да е част от
дисплея, за да го включите отново.
Първоначално включване
Извършване на първоначални
настройки
Трябва да извършите първоначалните
настройки, преди да използвате устройството
за първи път, след като смените акумулатора
на автомобила или промените свързванията.
Ако първоначалните настройки не се показват,
когато включите устройството, извършете
нулиране до фабричните настройки (стр. 16),
за да инициализирате устройството.
1
Докоснете [Language], след което да
зададете езика за показване.
2
Докоснете [Demo], след това докоснете и
изберете [OFF], за да дезактивирате
демонстрационния режим.
3
Докоснете [Set Date/Time], след което
задайте датата и часа.
4
След настройването на датата и часа,
докоснете [OK].
1
2
3
4
Поставете BLUETOOTH устройството в
рамките на 1 m (3 ft) от това устройство.
Натиснете HOME, след което докоснете
[Settings].
Докоснете .
Докоснете [Bluetooth Connection], след
това задайте сигнала на [ON].
BLUETOOTH сигналът се включва и светва в
лентата за състоянието на устройството.
5
Докоснете [Pairing].
мига, докато устройството е в режим на
готовност за сдвояване.
6
7
Извършете сдвояване на BLUETOOTH
устройството, за да намери този модул.
Изберете [XAV-AX205DB], както е показано
на дисплея на BLUETOOTH устройството.
Ако името на модела ви не се появи,
повторете от Стъпка 5.
Показва се предупреждението при
стартиране.
5
Прочетете внимателно
предупреждението при стартиране, след
което ако приемате всички условия,
докоснете [OK].
Настройката е завършена.
8
Тази настройка може да бъде конфигурирана
допълнително от менюто с настройки (стр. 15).
* В зависимост от устройството „ключът за достъп“
може да се нарича „код за достъп“, „ПИН код“,
„ПИН номер“, „парола“ и други в зависимост от
BLUETOOTH устройството.
Подготовка на BLUETOOTH
устройство
Можете да се наслаждавате на музика или да
извършвате обаждане със свободни ръце в
зависимост от съвместимото BLUETOOTH
устройство, например смартфони, клетъчни
телефони или аудиоустройства (от тук нататък
наречени „BLUETOOTH устройство“, ако не е
указано друго). За подробности относно
свързването вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени с устройството.
Преди да свържете устройството, намалете
силата на звука му, в противен случай може да
се чуе силен звук.
Ако се изисква въвеждането на ключ за
достъп* на BLUETOOTH устройството,
въведете [0000].
Въвеждане на ключ за достъп
[0000]
Когато се извърши сдвояването,
свети.
9
остава да
Изберете това устройство на BLUETOOTH
устройството, за да установите
BLUETOOTH връзка.
или
светва, когато се установи
връзката.
Бележки
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH
устройство
Когато свързвате BLUETOOTH устройство за
първи път, се изисква взаимна регистрация
(наречена „сдвояване“). Сдвояването позволява
на това устройство и други устройства да се
разпознават взаимно.
• Това устройство може да бъде свързано само с едно
BLUETOOTH устройство към даден момент.
• За да прекъснете BLUETOOTH връзката, прекъснете
свързването на което и да е от BLUETOOTH
устройствата.
7BG
Свързване със сдвоено BLUETOOTH
устройство
За да използвате сдвоено устройство, се изисква
връзка с него. Някои сдвоени устройства ще се
свържат автоматично.
Слушане на радио
Слушане на радио
За да слушате радио, натиснете HOME, след
което докоснете [Tuner].
Контроли/индикации за приемане
1
Натиснете HOME, след което докоснете
[Settings].
2
3
Докоснете
.
Докоснете [Bluetooth Connection], след
което докоснете [ON].
Уверете се, че
светва в лентата за
състояние на устройството.
4
Активирайте функцията BLUETOOTH на
BLUETOOTH устройството.
5
Управлявайте BLUETOOTH устройството
да се свържете с това устройство.
или
светва в лентата за състояние.
За да свържете последно свързаното
устройство от този модул
Когато запалването е включено при активиран
BLUETOOTH сигнал, това устройство търси
последно свързваното BLUETOOTH устройство и
връзката се установява автоматично.
Забележка
Докато се предава поточно BLUETOOTH аудио, не
можете да се свържете от това устройство към клетъчен
телефон. Вместо това свържете клетъчния телефон към
това устройство.
 Текущ обхват
Променете честотната лента (FM или AM).
 Текуща честота, име на програмна услуга*,
индикация за RDS (Система за радио данни)*
* По време на RDS приемане.

 SEEK-/SEEK+
Настройте автоматично.

За да инсталирате микрофона
За подробности вижте „Инсталиране на
микрофона“ (страница 31).
Свързване на камери
Като свържете допълнителните камери към
изводите на CAMERA IN, Вие можете да
показвате изображения от тях. За подробности
вижте „Свързване/инсталиране“ (страница 28).
/
Настройте ръчно.
Натиснете и задръжте продължително, аз да
пропуснете честоти.
 Номера за предварителни настройки
Изберете предварително зададена станция.
Плъзнете наляво/надясно, за да покажете
други предварително зададени станции.
Докоснете и задръжте, за да съхраните текущата
честота към това предварително задаване.
Настройване
1
Изберете желаната честотна лента
(FM или AM).
2
Извършете настройката.
За показване на изображения от камера
Натиснете HOME, докоснете [Фотоапарат], след
което докоснете [1], [2] или [Отзад].
(опция за тунер)
Отворете менюто с опции за тунер.
За да настроите автоматично
Докоснете SEEK-/SEEK+.
Сканирането спира, когато устройството
приеме станция.
За да настроите ръчно
Докоснете и задръжте / , за да намерите
приблизителната честота, след което докоснете
неколкократно / , за да направите фина
настройка до желаната честота.
8BG
Ръчно съхраняване
1
Докато приемате станцията, която искате
да съхраните, натиснете и задръжте
желания бутон за предварително
задаване.
Приемане на съхранени станции
1
Изберете честотната лента, след което
докоснете желания номер за
предварително задаване.
Използване на функции за
опции за тунер
Слушане на DAB/DAB+ радио
За да слушате DAB/DAB+ радио, натиснете
HOME, след което докоснете [DAB+].
Съвети
• Настройте [Antenna Power] на [ON] (по подразбиране)
или [OFF] в зависимост от типа DAB антена (не се
предоставя в комплекта) (стр. 10).
• Когато изберете [DAB+] за първи път след нулиране до
фабричните настройки, автоматичната настройка се
задейства автоматично. Оставете я да приключи.
(Ако прекъснете автоматичната настройка, тя ще се
задейства отново, когато следващия път изберете
[DAB+].) Ако при автоматична настройка не бъдат
съхранени DAB станции, извършете настройка,
докосвайки [Auto Tune] в
(списък).
Контроли/индикации за приемане
Функциите по-долу са налични чрез докосване
на
.
BTM
Съхранява станциите по ред на честотите
върху номерата за предварително задаване.
Можете да запаметявате 18 станции за FM и
12 станции за AM като предварително
зададени станции.
Local
Изберете [ON], за да настроите само към
станции със силен сигнал. За да настроите
нормално, изберете [OFF].

(списък)
Отваря списъка със станциите.
AF*
Изберете [ON], за да настройвате винаги
станцията с най-силен сигнал в мрежата.
 Име на групата станции, име на станцията
TA*
Изберете [ON], за да приемете текущата
информация за трафик или програми за
трафик (TP), ако има такива.
 SEEK–/SEEK+
Служи за търсене на станции.
Regional*
Изберете [ON], за да останете на станцията,
която приемате, докато функцията за AF е
включена. Ако напускате зоната за приемане
на тази регионална програма, изберете [OFF].
Тази функция не работи в Обединеното
кралство и някои други зони.
PTY*
Изберете тип програма от PTY List, за да
потърсите станция, която предава избрани
я тип програма.
* Достъпно е само при приемане на FM.
За да приемате спешни известия
При включена функция AF или TA, спешните
известия автоматично ще прекъсват текущо
избрания източник.


(DAB опции)
Отваря менюто с DAB опции.
/
Служи за търсене на групи станции.
 Номера за предварителни настройки
Изберете предварително зададена станция.
Плъзнете наляво/надясно, за да покажете
други предварително зададени станции.
Докоснете и задръжте, за да съхраните
текущата станция при другите
предварително зададени станции.
Ръчно търсене на станция
1
Докоснете SEEK +/–, за да потърсите
станция; докоснете / , за да потърсите
различни групи станции.
Сканирането спира, когато устройството
попадне на сигнал от станция/група станции.
Търсете, докато откриете желаната станция.
9BG
Ръчно съхранение на станция
1
Докато се приема сигналът на станцията,
която искате да съхраните, докоснете и
задръжте желания номер за
предварителни настройки.
Възпроизвеждане на диск
В зависимост от типа на диска е възможно някои
операции да са различни или ограничени.
Приемане на съхранени станции
1
Възпроизвеждане
1
Докоснете желания номер за
предварителни настройки.
Поставете диска (със страната с етикет
нагоре).
Поименно търсене на станция
1
Докоснете
.
Появява се списъкът със станции.
2
Докоснете желаната станция.
За обновяване на списъка със станции
Докоснете [Auto Tune].
Възпроизвеждането започва автоматично.
При извеждане на DVD меню
Използване на функциите на
DAB опциите
Функциите по-долу са налични чрез докосване
на
.
Announce
Активира DAB известията, които прекъсват
избрания в дадения момент източник: [ON], [OFF].
По време на DAB известие силата на звука се
настройва на нивото, зададено за TA в RDS
(стр. 9).
Докоснете желания елемент в DVD менюто.
Можете да използвате и панела за управление на
менюто, който може да бъде показан чрез
докосване на екрана където и да е освен върху
елементите от DVD менюто. Докоснете ///, за
да преместите курсора, след което докоснете
,
за да потвърдите.
Пример за индикации за възпроизвеждане
(DVD)
Soft Link
Търси и настройва автоматично същата или
подобна програма, когато сигналът на
текущата програма е твърде слаб за
приемане: [ON], [OFF].
„Hard Link“ следва същата програма, а
„Soft Link“ следва подобна програма.
DAB
FM
Soft Link
Hard
Link
Soft
Link
Hard
Link
Soft
Link
OFF

–

–
ON




(На разположение само при приемане на DAB
сигнал.)
Information
Показва името на избраната в дадения
момент група станции, името на станцията,
типа PTY на станцията и т.н.
Antenna Power
Подава захранване към входния извод на DAB
антената: [ON], [OFF].
10BG
 Номер на заглавие, номер на глава, аудио
формат
 Лента за напредък, изминало време за
възпроизвеждане
Докоснете дисплея, ако индикациите не се
показват.
Забележка
За да превключите на екрана за възпроизвеждане на
DVD, докато се показва екранът на Apple CarPlay, Android
Auto и т.н., натиснете HOME, след което докоснете [Disc].
Промяна на езика за аудио/
аудиоформата
Когато възпроизвеждате DVD видео, аудио
езикът може да бъде променен, ако дискът е
записан с многоезични песни. Можете да
промените и аудио формата, когато
възпроизвеждате диск, записан в няколко аудио
формата (напр. Dolby Digital;).
По време на възпроизвеждане докоснете
екрана и след това
.
Докоснете неколкократно Audio, докато се
покаже желаният аудио език/формат.
Пример: Dolby Digital 5.1 канала
 Аудио език
 Аудио формат/канал номер
Ако един и същи език е показан два или повече
пъти, дискът е записан в няколко аудиоформата.
Възпроизвеждане от USB
устройство
Могат да се използват USB устройства от тип
MSC (Клас за съхранение на данни с голям обем)
(например USB флаш устройство, цифров
медиен плейър), съвместими със стандарта USB.
Възпроизвеждане от
BLUETOOTH устройство
Можете да възпроизвеждате съдържание от
свързано устройството, което поддържа
BLUETOOTH A2DP (Разширен профил за
аудиоразпространение).
1
Установете BLUETOOTH връзка с
аудиоустройството (стр. 8).
2
Натиснете HOME, след което докоснете
[BT Audio].
3
Използвайте аудио устройството, за да
започнете възпроизвеждането.
Бележки
• В зависимост от аудиоустройството информация, като
заглавие, номер/време на песен и състояние на
възпроизвеждане, може да не се покаже на това
устройство.
• Дори ако промените източника на това устройство,
възпроизвеждането от аудио устройството не се
прекъсва.
За да съпоставите нивото на звука на
BLUETOOTH устройството спрямо други
източници
Можете да намалите разликата в нивото на
звука между това устройство и BLUETOOTH
устройството:
По време на възпроизвеждане докоснете
,
след което задайте [Input Level] между –8 и +8.
Бележки
• Поддържат се USB устройства, форматирани с файлови
системи FAT 12/16/32.
• За подробности относно съвместимостта на вашето
USB устройство посетете сайта за поддръжка на
задната корица.
• За подробности относно поддържаните файлови
формати вижте „Поддържани формати за
възпроизвеждане от USB“ (страница 19).
1
Намалете силата на звука на
устройството.
2
Свържете USB устройството към USB
порта.
3
Натиснете HOME, след което докоснете
[USB].
Възпроизвеждането започва.
За да отстраните устройството
Изключете устройството или завъртете ключа за
запалване на изключена позиция ACC, след
което отстранете USB устройството.
Търсене и възпроизвеждане на
песни
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1
По време на възпроизвеждане докоснете
неколкократно
(повторение) или
(разбъркване), докато се покаже
желаният режим на възпроизвеждане.
Започването на възпроизвеждането в
избрания режим на възпроизвеждане може
да отнеме време.
Наличните режими на възпроизвеждане зависят
от избраните звукоизточник и свързано
устройство.
11BG
Търсене на файл от екрана със списък
1
Обаждане със свободни ръце
По време на възпроизвеждане от CD-DA
или USB, докоснете .
Показва се екранът със списък от текущо
възпроизвеждания елемент.
За да използвате клетъчен телефон, го свържете
към това устройство. За подробности вижте
„Подготовка на BLUETOOTH устройство“
(страница 7).
Забележка
В допълнение докоснете
(аудио) или
(видео), за да подредите списъка по тип на
файла. (Налично само при възпроизвеждане
чрез USB.)
2
Функциите за обаждане със свободни ръце, обяснени подолу, са налични само при дезактивирана функция Apple
CarPlay или Android Auto. Когато е активирана функцията
Apple CarPlay или Android Auto, използвайте функциите за
обаждане със свободни ръце в съответното приложение.
Докоснете желания елемент.
Възпроизвеждането започва.
Други настройки по време на
възпроизвеждане
При натискането на
са налице допълнителни
настройки за всеки източник. Наличните елементи
се различават в зависимост от източника.
Picture EQ
Регулира качеството на картината според вкуса
ви: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom].
(Налично само, когато се използва ръчната
спирачка и е избрано USB видео).
Aspect
Избира съотношение за екрана на
устройството.
(Налично само, когато се използва ръчната
спирачка и е избрано USB видео).
Normal
Показва картина със съотношение 4:3 в
оригинален размер със странични ленти, за
да запълни екран със съотношение 16:9.
Zoom
Показва картина със съотношение 16:9, която
бива преобразувана във формат на пощенска
кутия 4:3.
Full
Показва картина със съотношение 16:9 в
оригинален размер.
Captions
Увеличава картината хоризонтално, като
едновременно с това вмъква надписи на екрана.
DVD Audio Level
Регулира нивото на аудио изхода между –8 и
+8 за DVD диск, записан във формат Dolby
Digital, за да балансирате нивото на силата на
звука между дисковете.
(Налично само при възпроизвеждане на DVD.)
12BG
Приемане на обаждане
1
Докоснете
повикване.
, когато пристигне входящо
Телефонният разговор започва.
Забележка
Мелодията на звънене и гласът на говорещия се
извеждат само от предните високоговорители.
За да откажете/приключите обаждане
Докоснете
.
Осъществяване на обаждане
1
Натиснете HOME, след което докоснете
[Phone].
2
Докоснете една от иконите за обаждания
на дисплея на BLUETOOTH телефона.

(хронология на разговорите)*
Изберете контакт от списъка с
хронологията на разговорите.
Устройството съхранява последните
20 обаждания.

(повторно набиране)
Осъществете автоматично обаждане към
последния контакт.


(телефонен указател)*
Изберете контакт от списъка с имена/
номера в тел. указател. За да потърсите
желания контакт по азбучен ред от
списъка с имена, докоснете
.
(въвеждане на телефонен номер)
Въведете телефонния номер.
 Списък с предварително зададени
телефонни номера
Изберете съхранен контакт.
За да съхраните контакта, вижте
„Предварително задаване на телефонни
номера“ (страница 13).
За да превключите между режим на
свободни ръце и режим на държане в ръка
По време на обаждане докоснете
за да превключите звука на телефонното
обаждане между устройството и клетъчния
телефон.
,
Забележка
В зависимост от клетъчния телефон тази операция може
да не е налична.
За да отговорите автоматично на входящо
обаждане
Докоснете
на [ON].
, след това задайте [Auto Answer]
* Клетъчният телефон трябва да поддържа PBAP
(Профил за достъп до телефонен указател).
3
Докоснете
.
Телефонният разговор започва.
Предварително задаване на
телефонни номера
Можете да съхраните до 6 контакта в списъка за
предварително задаване.
1
На екрана на телефона изберете
телефонен номер, който искате да
съхраните в номератора за
предварително зададени номера от тел.
указател.
Показва се екранът за потвърждение.
2
3
Докоснете [Add to Preset].
Изберете списъка с предварително
зададени тел. номера, където е съхранен
телефонният номер.
Контактът се съхранява в списъка за
предварително задаване на телефонни
номера.
Налични операции по време
на обаждане
За да регулирате силата на звука на
мелодията на звънене
Завъртете селектора за управление на силата на
звука, докато приемате обаждане.
За да регулирате силата на звука на
говорещия
Завъртете селектора за управление на силата на
звука по време на обаждане.
За да регулирате силата на звука на
другата страна (регулиране на усилването
на микрофона)
По време на обаждане със свободни ръце
докоснете
, след това задайте [MIC Gain] на
[High], [Middle] или [Low].
13BG
Полезни функции
Apple CarPlay
Apple CarPlay ви позволява да използвате своя
iPhone в автомобила по начин, който ви
позволява да останете фокусирани върху пътя.
Забележки относно използването на Apple
CarPlay
• Изисква се iPhone с iOS 7.1 или по-нова.
Актуализирайте до най-новата версия на iOS
преди употреба.
• Apple CarPlay може да се използва на iPhone 5
или по-нов.
• За подробности относно съвместимите
модели, вижте списъка за съвместимост на
сайта за поддръжка на задната страница.
• За подробности относно Apple CarPlay вижте
ръководството, предоставено с вашия iPhone,
или посетете уебсайта на Apple CarPlay.
• Тъй като се използва функцията GPS на вашия
iPhone, поставете своя iPhone на място, където
лесно ще може да приеме GPS сигнал.
1
2
Свържете своя iPhone към USB порта.
1
Свържете своя телефон с Android към
USB порта.
2
Натиснете HOME, след което докоснете
иконата Android Auto.
Интерфейсът на Android Auto ще се покаже
на цял екран върху дисплея на устройството.
Докоснете и управлявайте приложенията.
Използване на жестово
управление
Можете да изпълните често използвани
операции, като плъзнете с пръст по екрана за
приемане/възпроизвеждане.
Забележка
Командите с жестове, описани по-долу, не са налични
на екраните на Apple CarPlay и Android Auto.
Направете това За да
Радиоприемане:
търсене на станции напред.
(Същото като натискане и
задържане на .)
Плъзнете от ляво
надясно
Натиснете HOME, след което докоснете
иконата Apple CarPlay.
Дисплеят на Вашия iPhone се показва на
дисплея на устройството. Докоснете и
управлявайте приложенията.
Android Auto™
Android Auto разширява платформата Android
в автомобила по начин, който е създаден за
шофиране.
Забележки относно използването на
Android Auto
• Изисква се телефон с Android с Android 5.0 или
по-нов. Актуализирайте до най-новата версия
на OS преди употреба.
• Вашият телефон с Android трябва да поддържа
Android Auto. За подробности относно
съвместимите модели, вижте списъка за
съвместимост на сайта за поддръжка на
задната страница.
• Изтеглете приложението Android Auto от
Google Play.
• За подробности относно Android Auto вижте
ръководството, предоставено с вашия телефон с
Android, или посетете уебсайта на Android Auto.
• Тъй като се използва функцията GPS на вашия
телефон с Android, поставете своя телефон с
Android на място, където лесно ще може да
приеме GPS сигнал.
• Приложението Android Auto може да не е
налично за държавата или региона ви.
14BG
Видео-/аудиовъзпроизвеждане:
прескачане на файл/песен
напред.
(Същото като .)
Радиоприемане:
търсене на станции назад.
(Същото като натискане и
задържане на .)
Плъзнете от дясно
Видео-/аудиовъзпроизвеждане:
наляво
прескачане на файл/песен назад.
(Същото като .)
Плъзнете нагоре
Плъзнете надолу
Радиоприемане:
приемане на съхранени
станции (напред).
Радиоприемане:
приемане на съхранени
станции (назад).
Dimmer Level
Регулира ниво на яркост, когато е активиран
димерът: –5 до +5.
Settings
Основни операции за
настройка
Можете да настройвате елементи в посочените
по-долу категории за настройка.
Общи Настройки, Sound Settings,
Visual Settings
1
Натиснете HOME, след което докоснете
[Settings].
2
Докоснете една от иконите на
категорията за настройка.
Елементите, които могат да бъдат настроени,
се различават в зависимост от източника и
настройките.
3
Преместете плъзгача нагоре и надолу,
за да изберете желания елемент.
За връщане към предходния екран
Докоснете
.
За да превключите към екрана за
възпроизвеждане
Докоснете
.
Общи Настройки
Language
Избира езика за показване: [Български],
[Español], [Français], [Deutsch], [Italiano],
[Nederlands], [Português], [Русский], [
],
[
], [
], [
].
Demo
Активира демонстрацията: [OFF], [ON].
Date/Time
Date Format
Избира формата: [DD/MM/YY], [MM/DD/YY],
[YY/MM/DD].
Time Format
Избира формата: [12-hour], [24-часов].
Set Date/Time
Задайте датата и часа ръчно.
Beep
Активира оперативния звук: [OFF], [ON].
Dimmer
Затъмняване на дисплея: [OFF], [Auto], [ON].
(Опцията [Auto] е налична само когато е
свързан проводникът за управление на
осветлението, и работи, когато са включени
фаровете).
Touch Panel Adjust
Регулира калибрирането на сензорния панел,
ако позицията на докосване не отговаря на
правилния елемент.
Camera Input
Избира камерите, свързани към входните
изводи на камерата: [Отзад], [1], [2].
Избира също и изгледа от камерите: [OFF],
[Normal], [Reverse] (огледално изображение).
Настройка на линия на задната камера
Регулира дължината и/или позицията на
обозначаващите линии на картината от
камерата за задно виждане чрез докосване
на обозначенията със стрелки.
За да скриете линиите на маркера, докоснете
неколкократно
, докато линията на
маркера изчезне.
Steering Control
Избира режима на вход за свързаното
дистанционно управление. За да
предотвратите неизправност, преди употреба
съпоставете режима на вход със свързаното
дистанционно управление.
Custom
Режим на вход за дистанционното
управление на волана (следвайте
процедурата на [Steering Control Custom],
за да регистрирате функции на свързаното
дистанционно управление).
Preset
Режим на вход за кабелното дистанционно
управление с изключение на дистанционното
управление на волана.
Steering Control Custom
Показва се панелът с бутони на волана.
 Натиснете и задръжте желания бутон, ако
искате да го прехвърлите към волана.
Бутонът на панела светва (готовност).
 Натиснете и задръжте бутона на волана, към
който искате да прехвърлите функцията.
Бутонът на панела ще промени цвета си
(осветен или ограден с оранжева линия).
 За да регистрирате други функции,
повторете стъпки  и .
(Налично само когато [Steering Control] е с
настройка [Custom].)
Бележки
• Докато задавате настройките, не можете да
използвате свързаното дистанционно управление,
въпреки че някои функции вече са регистрирани.
Използвайте бутоните на устройството.
• Ако се получи грешка по време на регистрацията,
цялата предишно регистрирана информация се
изчиства. Рестартирайте регистрацията от
началото.
15BG
• Тази функция може да не е налична за някои
автомобили. За подробности относно
съвместимостта на вашия автомобил посетете сайта
за поддръжка на задната корица.
Bluetooth Connection
Активира BLUETOOTH сигнала: [OFF], [ON],
[Pairing] (влиза в режим на готовност за
сдвояване).
Bluetooth Device Info
Показва информацията на устройството,
свързано към това устройство.
(Налично само когато [Bluetooth Connection] е
с настройка [ON] и BLUETOOTH устройство е
свързано към това устройство.)
Clock Time
Задава времето на часовника според RDS
данните: [OFF], [ON].
Bluetooth Reset
Инициализира всички свързани с BLUETOOTH
настройки, като информация за сдвояването,
хронология на обажданията, хронология на
свързаните BLUETOOTH устройства и др.
Factory Reset
Инициализира всички настройки до
фабрични настройки.
Firmware Version
Актуализира и проверява версията на фърмуера.
Open Source Licenses
Показва лицензите на софтуера.
Sound Settings
EXTRA BASS
Подсилва басовия звук в синхрон с нивото на
звука: [OFF], [1], [2].
EQ10/Subwoofer
Избира кривата на еквалайзера и регулира
нивото на събуфера.
EQ10
Избира кривата на еквалайзера: [OFF], [R&B],
[Rock], [Pop], [Dance], [Hip-Hop], [Electronica],
[Jazz], [Soul], [Country], [Custom].
[Custom] регулира кривата на еквалайзера:
–6 до +6.
Събуфер
Регулира нивото на звука на събуфера:
[OFF], –10 до +10.
Balance/Fader
Регулира нивото на баланса/плъзгача.
Баланс
Регулира звуковия баланс между левите и
десните високоговорители: [L15] до [R15].
16BG
Затихване
Регулира звуковия баланс между предните
и задните високоговорители: [Front 15] до
[Отзад 15].
Crossover
Регулира честотата на отрязване и фазата на
събуфера.
High Pass Filter
Избира честотата на изрязване на предните/
задните високоговорители: [50Hz], [60 Hz],
[80 Hz], [100 Hz], [120 Hz], [OFF].
Low Pass Filter
Избира честотата на изрязване на събуфера:
[50Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
Subwoofer Phase
Избира фазата на събуфера: [Normal],
[Reverse].
DSO (Dynamic Stage Organizer)
Подобрява аудиоизвеждането: [OFF], [Low],
[Middle], [High].
Visual Settings
Wallpaper
Променя тапета чрез докосване на желания
цвят или задава данните на любимите Ви
снимки от USB устройство от тип MSC (Клас за
съхранение на данни с голям обем) като
тапет.
DVD Menu Language
Избира езика по подразбиране за менюто на
диска: [Български], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
(Налично само когато не е избран източник.)
DVD Audio Language
Избира езика по подразбиране за саундтрак:
[Български], [Chinese], [German], [French],
[Italian], [Spanish], [Portuguese], [Dutch],
[Danish], [Swedish], [Finnish], [Norwegian],
[Russian], [Other].
(Налично само когато не е избран източник.)
DVD Subtitle Language
Избира езика на субтитрите по подразбиране
за DVD: [Български], [Chinese], [German],
[French], [Italian], [Spanish], [Portuguese],
[Dutch], [Danish], [Swedish], [Finnish],
[Norwegian], [Russian], [Other].
(Налично само когато не е избран източник.)
Output Color System
Променя цветовата система в зависимост от
свързания монитор (SECAM не се поддържа):
[NTSC], [PAL].
(Налично само когато не е избран източник.)
Тип заден монитор
Избира формат на екрана, подходящ за
свързания монитор.
(Налично само когато източникът е
изключен.)
16:9
Показва широка картина. Подходящо, когато
свързвате към широкоекранен монитор или
монитор с функция за широк режим.
Letterbox
Извежда широка картина с ленти в горната и
долната позиции на екрана. Подходящо при
свързване към монитор с екран 4:3.
Pan Scan
Показва широка картина върху целия екран и
автоматично изрязва частите, които не се
побират.
Album artwork display
Показва обложката на албума като фон,
докато се възпроизвежда музика от USB:
[OFF], [ON].
Допълнителна информация
Актуализиране на фърмуера
За да актуализирате фърмуера, посетете
уебсайта за поддръжка на задната корица, след
което следвайте инструкциите онлайн.
Актуализацията на фърмуера отнема няколко
минути. По време на актуализацията не
изключвайте запалването на позиция OFF.
Предпазни мерки
• Предварително охладете устройството, ако
автомобилът ви е бил паркиран под директна
слънчева светлина.
• Електрическата антена се разтяга автоматично.
• Когато прехвърляте собствеността или
изхвърляте автомобила с устройството,
инсталирано в него, инициализирайте всички
настройки до фабрични настройки, като
извършите нулиране до фабричните настройки
(стр. 16).
За поддържане на високо качество на звука
Не напръсквайте с течности устройството.
Забележки относно безопасността
• Съобразявайте се с местните правила, закони и
наредби за движението.
• Докато шофирате
– Не поглеждайте устройството и не работете с
него, защото това може да доведе до
разсейване и да стане причина за инцидент.
Паркирайте автомобила си на безопасно
място, когато искате да погледнете или
използвате устройството.
– Не използвайте функцията за настройка или
каквито и да било други функции, които
могат да отвлекат вниманието ви от пътя.
– Когато карате на заден ход, гледайте назад и
наблюдавайте околната среда внимателно за
вашата безопасност дори когато камерата за
задно виждане е свързана. Не разчитайте
само на камерата за задно виждане.
• При употреба
– Не вмъквайте ръцете си, пръстите си или
чужди обекти в устройството, защото това
може да причини нараняване или повреда на
устройството.
– Пазете малките части извън досег на деца.
– Затягайте коланите, за да избегнете
нараняване в случай на рязко движение на
автомобила.
17BG
Предотвратяване на инциденти
Изображения се показват само след като сте
паркирали автомобила и сте поставили
ръчната спирачка.
ако автомобилът започне да се движи по
време на възпроизвеждане, ще се покаже
предупреждението по-долу и няма да можете
да гледате видео.
[Video blocked for your safety.]
Когато автомобилът се движи, мониторът,
свързан към извода VIDEO OUT е активен.
Не можете да гледате видео, но можете да
чувате аудио.
Не работете с устройството и не гледайте
монитора, докато шофирате.
Съобщение относно лиценза
Този продукт съдържа софтуер, който се
използва от Sony в рамките на лицензно
споразумение със собственика на авторските му
права. Ние сме задължени да оповестим
съдържанието на споразумението пред
клиентите в рамките на изискванията на
собственика на авторското право на софтуера.
За подробности относно софтуерните лицензи
вижте стр. 16.
Съобщение за приложен софтуер по
лицензи GNU GPL/LGPL
Този продукт съдържа софтуер, който е обект на
следния общ публичен лиценз на GNU (наричан
занапред „GPL“) или облекчен общ публичен
лиценз на GNU (наричан занапред „LGPL“). Те
постановяват, че потребителите имат право да
придобиват, променят и разпространяват
отново изходния код на посочения софтуер в
съответствие с общите условия на GPL или LGPL,
показани на това устройство.
Изходният код на горепосочения софтуер е
достъпен в мрежата.
За да го изтеглите, моля, отидете на URL
адреса по-долу и изберете за име на модел
„XAV-AX205DB“.
URL: http://www.sony.net/Products/Linux/
Моля, имайте предвид, че Sony не може да
отговаря на никакви запитвания относно
съдържанието на изходния код.
Забележки относно LCD панела
• Не мокрете LCD панела и не го излагайте на
течности. Това може да причини неизправност.
18BG
• Не натискайте силно LCD панела, защото това
може да изкриви картината или да причини
неизправност (т.е. картината може да стане
неясна или LCD панелът може да се повреди).
• Не докосвайте панела с обекти, различни от
пръста ви, защото това може да повреди или
счупи LCD панела.
• Почиствайте LCD панела със суха, мека кърпа.
Не използвайте разтвори разтворители от
рода на бензин, разредител, налични в
търговската мрежа почистващи препарати или
антистатични спрейове.
• Не използвайте устройството извън
температурния обхват 0ºC – 40ºC (32ºF – 104ºF).
• Ако автомобилът ви е бил паркиран на студено
или горещо място, картината може да бъде
неясна. въпреки това мониторът не е повреден и
картината ще се изясни, след като
температурата в автомобила ви стане нормална.
• Някои неподвижни сини, червени или зелени
точки може да се появят на монитора. Те се
наричат „светли петна“ и това може да се случи
с всеки LCD монитор. LCD панелът е изработен
прецизно и над 99,99% от сегментите му са
функционални. Въпреки това е възможно
малък процент (обикновено около 0,01%) от
сегментите да не светват правилно. Това обаче
няма да попречи на гледането ви.
Дискове, които могат да се
възпроизвеждат
Дискове
 DVD*: DVD VIDEO
 Компактдиск: CD-DA
* "DVD" може да се използва в тези инструкции за
работа като общо понятие за DVD VIDEO.
Забележки относно дисковете
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух. Не
ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Преди възпроизвеждане
избърсвайте дисковете от
центъра към ръба с кърпа за
почистване. Не използвайте
разтвори разтворители от
рода на бензин, разредител,
налични в търговската мрежа
почистващи препарати.
• Това устройство е
предназначено за възпроизвеждане на
дискове, отговарящи на стандарта за
компактдискове (Компактдиск). DualDisc и
някои музикални дискове с технология за
защита срещу копиране не съответстват на
стандарта за компактдиск (Компактдиск),
поради което е възможно да не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда:
– дискове с етикети, стикери или прикрепено
тиксо или хартия. Това може да причини
неизправност или да повреди дисковете;
– дискове с нестандартна форма (например
сърце, квадрат, звезда). Опит за това може да
повреди устройството;
– 8-сантиметрови (3 1/4-инчови) дискове.
Поддържани формати за
възпроизвеждане от USB
 WMA (.wma)*1*2
Побитова скорост: 48 kbps – 192 kbps
(поддържа променлива побитова скорост
(VBR)*3
Честота на семплиране*4: 44.1 kHz
 MP3 (.mp3)*1*2
Побитова скорост: 48 kbps – 320 kbps
(поддържа променлива побитова скорост
(VBR)*3
Честота на семплиране*4: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
 AAC (.m4a)*1*2
Побитова скорост: 40 kbps – 320 kbps
(поддържа променлива побитова скорост
(VBR)*3
Честота на семплиране*4: 8 kHz – 48 kHz
Бита на семпъл (бит за квантуване): 16 бита
 FLAC (.flac)*1
Честота на семплиране*4: 8 kHz – 96 kHz
Бита на семпъл (бит за квантуване): 8 бита,
12 бита, 16 бита, 20 бита, 24 бита
 WAV (.wav)*1
Честота на семплиране*4: 8 kHz – 48 kHz
Бита на семпъл (бит за квантуване): 16 бита,
24 бита
 Xvid (.avi);
Видеокодек: MPEG-4 Advanced Simple Profile
Аудиокодек: MP3 (MPEG-1 Layer3)
Побитова скорост: Макс. 4 Mbps
Кадрова честота: макс. 30 fps (30p/60i)
Разделителна способност: макс. 720 × 576*5
 MPEG-4 (.mp4);
Видеокодек: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Аудио кодек: AAC
Побитова скорост: Макс. 4 Mbps
Кадрова честота: макс. 30 fps (30p/60i)
Разделителна способност: макс. 720 × 576*5
 WMV (.wmv, .avi)*1
Видеокодек: WMV3, WVC1
Аудиокодек: MP3, WMA
Побитова скорост: Макс. 6 Mbps
Кадрова честота: Макс. 30 fps
Разделителна способност: макс. 720 × 576*5
 FLV (.flv);
Видеокодек: Sorenson H.263, AVC Baseline Profile
Аудиокодек: MP3, AAC
Побитова скорост: макс. 660 kbps
Кадрова честота: Макс. 30 fps
Разделителна способност: Макс. 720 × 480*5
 MKV (.mkv);
Видеокодек: MPEG-4 Advanced Simple Profile,
AVC Baseline Profile
Аудиокодек: WMA, MP3, AAC
Побитова скорост: Макс. 5 Mbps
Кадрова честота: Макс. 30 fps
Разделителна способност: макс. 720 × 576*5
*1 Файлове, защитени с авторски права, и многоканални
аудиофайлове не могат да бъдат възпроизвеждани.
*2 Файловете с DRM (Digital Rights Management) не
могат да бъдат възпроизвеждани.
*3 Нестандартни побитови скорости или негарантирани
такива са включени в зависимост от семплиращата
честота.
*4 Семплиращата честота може да не отговаря на
всички кодери.
*5 Тези числа указват максималната разделителна
способност за възможно за възпроизвеждане видео
и не указват разделителната способност на дисплея
на плейъра. Разделителната способност на дисплея е
800 × 480.
Забележка
Някои файлове може да не бъдат възпроизведени,
въпреки че техните файлови формати се поддържат
от устройството.
Относно iPhone
• За подробности относно съвместимите модели
на iPhone посетете уебсайта за поддръжка на
задната корица.
• Обозначението "Made for iPhone" означава, че
електронният аксесоар е проектиран да се
свързва специално към iPhone и е сертифициран
от разработчика, за да отговаря на стандартите
за продуктивност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство или
съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPhone може да окаже влияние върху
ефективността на безжичната връзка.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството ви, които не са разгледани в тези
Инструкции за експлоатация, консултирайте се с
най-близкия търговец на Sony.
19BG
Спецификации
Секция на монитора
Тип дисплей: широк цветен LCD монитор
Размери: 6,4 инча
система: TFT активна матрица
Брой пиксели:
1 152 000 пиксела (800 × 3 (RGB) × 480)
Цветова система:
Автоматично избиране на PAL/NTSC/SECAM/
PAL-M за извода CAMERA IN
Секция за тунера
DAB/DAB+
Обхват на настройка: 174,928 MHz – 239,200 MHz
Извод за антена:
извод за външна антена
FM
Обхват на настройка: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Извод за антена:
извод за външна антена
Междинна честота: 150 kHz
Използваема чувствителност: 10 dBf
Избираемост: 70 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал-шум: 70 dB (моно)
Разделяне на 1 kHz: 30 dB
Честотна характеристика: 20 Hz – 15 000 Hz
AM
Обхват на настройка: 531 kHz – 1602 kHz
Извод за антена:
извод за външна антена
Междинна честота:
9267 kHz или 9258 kHz/4,5 kHz
чувствителност: 44 μV
Секция на DVD/Компактдиск плейъра
Съотношение сигнал-шум: 80 dB
Честотна характеристика: 20 Hz – 20 000 Hz
Осцилации и колебания: под измерваемото
ограничение
Хармонично изкривяване: 0,05%
Код на регион: отбелязан на долната част на
устройството
Секция на USB плейъра
Интерфейс: USB (Висока скорост)
Максимален ток: 1,5 A
Безжична комуникация
Комуникационна система:
BLUETOOTH стандарт версия 2.1
Изходна мощност:
BLUETOOTH стандартна мощност клас 2
(макс. +4 dBm)
Максимален обхват на комуникация*1:
Пряка видимост прибл. 10 m (33 ft)
20BG
Честотна лента:
Лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Разширен профил на
аудиоразпространение) 1.2
AVRCP (Профил за дистанционно управление
на аудио и видео) 1.5
HFP (Профил за свободни ръце) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонен
указател) 1.1
Съответен кодек: SBC (.sbc);
*1 Действителният обхват ще варира в зависимост от
фактори, като препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова фурна,
статично електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно приложение и т.н.
*2 Стандартните BLUETOOTH профили показват целта на
BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
Секция на усилвателя на мощност
Изходи: изходи за високоговорители
Импеданс на високоговорителите: 4 Ω – 8 Ω
Максимална изходна мощност: 55 W × 4 (при 4 Ω)
Общи сведения
Изходи:
Изводи за аудиоизход (FRONT, REAR, SUB)
Електрическа антена/извод за управление на
усилвателя за мощност (REM OUT)
Входове:
Извод за управление на осветлението
Входен извод за управление от волана
Входен извод на DAB антената
Входен извод на FM/AM антената
Извод за вход на микрофон
Извод за управление на ръчна спирачка
Извод за обратен вход
Изводи за вход на камера
USB порт
Извод за външен вход
Изисквания за захранването: автомобилен
акумулатор с постоянен ток 12 V
(отрицателна маса (заземяване))
Номинална електроконсумация: 10 A
Размери: Прибл. 178 mm × 102 mm × 168 mm
(7 1/8 инча × 4 1/8 инча × 6 5/8 инча) (ш/в/д)
Размери при поставяне:
Прибл. 178 mm × 100 mm × 164 mm
(7 1/8 инча × 4 инча × 6 1/2 инча) (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1,7 kg (3 lb 12 oz)
Съдържание на пакета:
Основно устройство (1)
части за монтаж и свързване (1 комплект).
микрофон (1);
Допълнителни аксесоари/оборудване:
Кабел за вход на дистанционно управление
от волана: RC-SR1
Дистанционно управление: RM-X170
Вашият търговец може да не разполага с някои
от горепосочените аксесоари. Моля, поискайте
подробна информация от търговеца.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предизвестие.
Код на регион
Използва се регионална система за защита на
авторските права на софтуера.
Кодът на региона се намира на долната страна на
устройството и то ще възпроизвежда само DVD
дискове, обозначени със същия код на регион.
DVD дискове, обозначени с
бъдат възпроизвеждани.
също могат да
Ако опитате да възпроизведете друг DVD диск, на
екрана на монитора ще се покаже съобщението
[Възпроизвеждането от диск е забранено от кода
на региона.]. В зависимост от DVD диска е
възможно кодът на региона да не бъде указан,
въпреки че възпроизвеждането на DVD диска е
забранено поради ограничения за региони.
Авторски права
Американски и чуждестранни патенти,
лицензирани от Dolby Laboratories.
Технологията за аудиокодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Thomson.
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и двойният символ на D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
Словната марка и логотиповете Bluetooth® са
регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG,
Inc. и всяко използване на подобни марки от
Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски
марки и имена са собственост на съответните
им притежатели.
Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други държави.
Този продукт е защитен от определени права на
интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Забранява се употребата или
разпространението на тази технология извън
този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен неин филиал.
"DVD VIDEO" е търговска марка.
Apple и iPhone са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc.
Android, Android Auto, Google и Google Play са
търговски марки на Google Inc.
Този продукт използва данни на шрифт, които
са лицензирани за Sony и притежавани от
Monotype Imaging Inc.
Тези данни за шрифт трябва да бъдат
използвани само във връзка с този продукт.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ЛИЦЕНЗА MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА
ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС
СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“),
КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ
СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е
ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
MPEG-4 VIDEO.
НЕ Е ПРЕДОСТАВЕН ЛИЦЕНЗ, НИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА
ТАКЪВ, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СВЪРЗАНА С РЕКЛАМНА, ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА
УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC. ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ЛИЦЕНЗА AVC VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА
ПОТРЕБИТЕЛ ЗА
(i)КОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В
СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТ AVC („AVC VIDEO“)
И/ИЛИ
(ii)ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ,
КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ,
ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА
ДЕЙНОСТ БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е
ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА
ВИДЕОПРОДУКТИ, ЛИЦЕНЗИРАН ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ НЕ
Е ПРЕДОСТАВЕН ЛИЦЕНЗ, НИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА
ТАКЪВ, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ЦЕЛИ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ЛИЦЕНЗИТЕ AVC PATENT PORTFOLIO И VC-1 PATENT
PORTFOLIO ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА
ЦЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС
СТАНДАРТИТЕ AVC („AVC-1 VIDEO“) И/ИЛИ VC-1
(„VC-1 ВИДЕО“), КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ
ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ
БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ
ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ, ЛИЦЕНЗИРАН
ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА AVC И/ИЛИ VC-1
ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ. НЕ Е ПРЕДОСТАВЕН ЛИЦЕНЗ,
НИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА ТАКЪВ, ЗА КАКВИТО И ДА
БИЛО ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG
LA, L.L.C. ВИЖТЕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Всички други търговски марки са търговски
марки на съответните им притежатели.
21BG
Отстраняване на
неизправности
Следният списък за проверка ще ви помогне да
се справите с проблемите, на които можете да
се натъкнете с устройството си.
Преди да преминете през списъка за проверка
по-долу, проверете свързването и оперативните
процедури.
За подробности относно използването на
предпазителя и отстраняването на устройството
от таблото вижте „Свързване/инсталиране“
(страница 28).
Ако проблемът не е решен, посетете уебсайта за
поддръжка на задната корица.
Общи сведения
Към устройството не се подава захранване.
 Проверете предпазителя.
 Свързването не е правилно.
– Свържете жълтия и черния проводник за
електрозахранване.
Няма звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения.
Съдържанието на паметта е изтрито.
 Проводникът на електрозахранването или
акумулаторът е бил разкачен или не е свързан
правилно.
Предпазителят е изгорял.
Устройството издава шум при превключване
на позицията на запалването.
 Проводниците не са напаснати добре с
автомобилния конектор за аксесоари.
Показването изчезва/не се появява на
монитора.
 Димерът е зададен на [ON] (стр. 15).
 Показването изчезва, ако натиснете и
задържите HOME.
– Натиснете HOME на устройството.
 Функцията за изключване на монитора е
активирана (стр. 6).
– Докоснете където и да е върху дисплея, за
да го включите отново.
Дисплеят не отговаря правилно на
докосването.
 Докосвайте само една част от дисплея към
даден момент. Ако докоснете две или повече
части едновременно, дисплеят няма да
работи правилно.
 Калибрирайте сензорния панел на дисплея
(стр. 15).
 Докоснете плътно чувствителния на натиск
панел.
22BG
Елементите от менюто не могат да бъдат
избрани.
 Неналичните елементи от менюто са показани
в сиво.
Бутоните за операции не функционират.
 Натиснете бутона за нулиране (стр. 5).
Радиоприемане
Не се приемат станции.
Звукът е прекъснат от шум.
 Свързването не е правилно.
– Свържете проводника REM OUT (със сини/
бели ивици) или проводника за захранване
на аксесоар (червен) към проводника за
подсилване на захранването на
автомобилната антена (само когато
автомобилът ви разполага с вградена
радиоантена на задното/страничното
стъкло).
– Проверете свързването на автомобилната
антена.
– Ако автоматичната антена не се разтегне,
проверете свързването проводника за
управление на електрическата антена.
Настройването на предварително зададени
станции не е възможно.
 Излъчваният сигнал е прекалено слаб.
RDS
PTY показва [PTY not found.].
 Текущата станция не е RDS станция.
 Не се приемат RDS данни.
 Станцията не указва типа пргорама.
Търсенето се включва след няколко секунди
слушане.
 Станцията не е TP или има слаб сигнал.
– Деактивирайте TA (стр. 9).
Няма известия за трафик.
 Активирайте TA (стр. 9).
 Станцията не излъчва никакви известия за
трафик, въпреки че е TP.
– Настройте друга станция.
DAB/DAB+ радиоприемане
Не се приемат станции.
 Вижте [No Station] (стр. 26) за подробности,
когато DAB сигналът не се приема.
Не се получават известия за трафик.
 Дезактивиране на DAB известия (стр. 10).
– Не се получават известия за трафика, докато
DAB известията са активирани.
Картина
Няма картина/има шум в картината.
 Свързването не е било извършено правилно.
 Проверете свързването между това
устройство и друго оборудване и задайте
селектора за вход на оборудването на
източника, съответстващ на това устройство.
 Дискът е замърсен или дефектен.
 Инсталацията не е извършена правилно.
– Инсталирайте устройството с ъгъл, по-малък
от 45°, н стабилна част от автомобила.
 Кабелът на ръчната спирачка (светлозелен) не
е свързан към кабела на превключвателя на
ръчната спирачка или тя не е поставена.
Картината не съответства на екрана.
 Съотношението на кадъра на източника за
възпроизвеждане е фиксирано.
Няма картина/има шум в картината на задния
монитор.
 Настройката на цветовата система не е
правилна.
– Задайте цветовата система на [PAL] или
[NTSC] според свързания монитор (стр. 16).
 На това устройство се показва изображение
от камерата.
– Не се показва изображение на задния
монитор, ако изображението от камерата се
показва на това устройство.
 В задния монитор може да се показва само
възпроизвеждане на DVD/USB на това
устройство.
 При показване на изображение от камерата
или от навигационната система на
автомобила на това устройство,
изображението от DVD/USB видео не се
показва на задния монитор.
Sound
Няма звук/звукът прескача/звукът пука.
 Свързването не е било извършено правилно.
 Проверете свързването между това
устройство и свързаното оборудване и
задайте селектора за вход на оборудването на
източника, съответстващ на това устройство.
 Дискът е замърсен или дефектен.
 Инсталацията не е извършена правилно.
– Инсталирайте устройството с ъгъл, по-малък
от 45°, н стабилна част от автомобила.
 Плейърът е в режим на пауза/превъртане
назад/превъртане напред.
 Настройките за изходите не са направени
правилно.
 Нивото на звука DVD е твърде ниско (стр. 12).
 Звукът е прекалено тих.
 Функцията ATT се активира.
 Форматът не се поддържа.
– Проверете дали форматът се поддържа от
това устройство (стр. 19).
В звука има шум.
 Пазете кабелите и проводниците далеч един
от друг.
Работа на диска
Дискът не се възпроизвежда.
 Дискът е замърсен или дефектен.
 Дискът не може да се възпроизвежда.
 DVD дискът не може да се възпроизведе
поради регионален код.
 Форматът на диска и версията на файла са
несъвместими с това устройство (стр. 18).
 Натиснете , за да извадите диска.
Определени функции не могат да бъдат
изпълнени.
 В зависимост от диска е възможно да не
можете да изпълните някои операции,
например спиране, търсене или повтарящо/
разбъркано възпроизвеждане. За
подробности прегледайте ръководството,
предоставено с диска.
Езикът за саундтрака/субтитрите или ъгълът
не може да се променя.
 По време на възпроизвеждане, докоснете
,
след което направете желаните настройки.
 Не са записани многоезични песни,
многоезични субтитри или няколко ъгъла на
DVD диска.
 DVD дискът забранява промяната.
Дискът не се изважда.
Дискът не може да се постави.
 Натиснете и задръжте бутона за изваждане на
диска.
Възпроизвеждане от USB
Не можете да възпроизвеждате елементи
чрез USB концентратор.
 Свързвайте USB устройства към това
устройство без USB концентратор.
Дадени елементи не могат да бъдат
възпроизведени.
 Свържете повторно USB устройството.
Възпроизвеждането от дадено USB
устройство отнема повече време.
 USB устройството съдържа файлове с голям
размер или със сложна дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при по-висока
побитова скорост.
23BG
Не могат да се възпроизвеждат
аудиофайлове.
 USB устройства, форматирани с файлови
системи, различни от FAT12, FAT16 или FAT32
не се поддържат.*
* Устройството поддържа FAT12, FAT16 и FAT32, но някои
USB устройства може да не ги поддържат всичките.
За подробности прегледайте с инструкциите за
експлоатация на всяко USB устройство или се
свържете с производителя.
Функция BLUETOOTH
Другото BLUETOOTH устройство не може да
открие това устройство.
 Задайте [Bluetooth Connection] на [ON] (стр. 16).
 Докато се свързва с BLUETOOTH устройство,
това устройство не може да бъде открито от
друго. Прекъснете текущата връзка и
потърсете това устройство от друго.
 В зависимост от смартфона или мобилния
телефон може да се наложи да изтриете това
устройство от историята за свързвания на
смартфона или мобилния телефон и да ги
сдвоите отново (стр. 7).
Не е възможна връзка.
 Проверете процедурите за сдвояване и
свързване в ръководството на другото
устройство и др. и изпълнете отново
операцията.
Името на откритото устройство не се показва.
 В зависимост от състоянието на другото
устройство е възможно да не може да се
получи име.
Няма тон на звънене.
 Усилете звука, докато приемате обаждане.
Силата на звука на гласа на говорещия е
ниска.
 Усилете звука по време на обаждане.
Другият абонат казва, че звукът е много силен
или тих.
 Регулирайте нивото на [MIC Gain] (стр. 13).
Получава се ехо или шум по време на
разговор.
 Намалете силата на звука.
 Ако околният шум, различен от този на
разговора, е силен, опитайте да го намалите.
– Затворете прозореца, ако уличният шум е
силен.
– Намалете климатика, ако е шумен.
Качеството на звука на телефона е лошо.
 Качеството на звука на телефона зависи от
условията на приемане на клетъчния телефон.
24BG
– Преместете автомобила си на място, където
можете да подобрите сигнала на клетъчния
телефон, ако приемането е слабо.
Звукът на свързаното BLUETOOTH устройство е
слаб или силен.
 Нивото на звука ще се различава в зависимост
от BLUETOOTH устройството.
– Намалете разликата в нивото на звука
между това устройство и BLUETOOTH
устройството (стр. 11).
Звукът прескача по време на поточно предаване
на аудио или BLUETOOTH връзката се срива.
 Намалете разстоянието между това
устройство и BLUETOOTH устройството.
 Ако BLUETOOTH устройството е поставено в
калъф, който нарушава сигнала, го извадете
от него по време на употреба.
 Няколко BLUETOOTH устройства или други
устройства (напр. радиолюбителски
устройства), които излъчват радиовълни, се
използват наблизо.
– Изключете другите устройства.
– Увеличете разстоянието между това
устройство и другите устройства.
 Звукът на възпроизвеждането спира за
момент, когато това устройство се свързва с
клетъчен телефон. Това не е неизправност.
Свързаното BLUETOOTH устройство не може
да бъде управлявано по време на поточно
предаване на звук.
 Проверете дали свързаното BLUETOOTH
устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
 Проверете дали свързаното устройство
поддържа въпросните функции.
Неволно се приема обаждане.
 Свързаният телефон е настроен да
осъществява обаждания автоматично.
 [Auto Answer] на устройството е с настройка
[ON] (стр. 13).
Сдвояването е неуспешно поради изтичане на
времето.
 В зависимост от свързаното устройство
ограниченото време за сдвояване може да е
малко. Опитайте да извършите сдвояването
навреме.
Не може да се сдвои.
 Устройството може да не е в състояние да се
сдвои с предишно сдвоено BLUETOOTH
устройство след инициализиране на
устройството, ако информацията за сдвояване
на устройството е на BLUETOOTH устройството.
В такъв случай изтрийте информацията за
сдвояване на устройството от BLUETOOTH
устройството и след това ги сдвоете отново.
BLUETOOTH функцията не може да се
управлява.
 Изключете запалването. Изчакайте известно
време, след което включете запалването на
позиция ACC.
Няма звук от автомобилните
високоговорители по време на обаждане със
свободни ръце.
 Ако звукът се извежда от клетъчния телефон,
настройте телефона да извежда звука от
автомобилните високоговорители.
Apple CarPlay
Иконата Apple CarPlay не се показва на екрана
HOME.
 Вашият iPhone не е съвместим с Apple CarPlay.
– Вижте списъка за съвместимост на сайта за
поддръжка на задната корица.
 Изключете вашия iPhone от USB порта и го
свържете отново.
 Приложението Apple CarPlay може да не е
налично за държавата или региона ви.
 Уверете се, че използвате сертифициран
кабел Lightning, за да свържете своя iPhone и
устройството.
Android Auto
Иконата Android Auto не се показва на екрана
HOME.
 Проверете своя телефон с Android и приемете
отказа от отговорност и заявките за
разрешения, които се изискват за
използването на Android Auto на вашия
телефон с Android.
 Няма инсталирано приложение Android Auto
на вашия телефон с Android.
– Изтеглете и инсталирайте приложението
Android Auto на своя телефон с Android.
 Вашият телефон с Android не е съвместим с
Android Auto.
– Изисква се телефон с Android с Android 5.0
или по-нов. Вижте списъка за съвместимост
на сайта за поддръжка на задната корица.
 Изключете своя телефон с Android от USB
порта и го свържете отново.
 Приложението Android Auto може да не е
налично за държавата или региона ви.
Съобщения
Общи сведения
Cannot play this content.
 Избраното в момента съдържание не може да
се възпроизвежда или да прескача на
следващото.
– Съдържанието не е в поддържан файлов
формат. Проверете поддържани файлови
формати (стр. 19).
Device no response
 Устройството не разпознава свързаното USB
устройство.
– Свържете повторно USB устройството.
– Проверете дали USB устройството се
поддържа от това устройство.
No Playable Data
 Устройството USB няма възпроизведими
данни.
– Заредете музикални данни/файлове в USB
устройство.
Overcurrent caution on USB.
 USB устройството е претоварено.
– Разкачете USB устройството.
– Указва, че USB устройството не работи или
че е свързано неподдържано устройство.
USB device not supported
 За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
USB hub not supported
 Не се поддържат USB концентратори на това
устройство.
BLUETOOTH
Bluetooth device is not found.
 Устройството не може да открие BLUETOOTH
устройство, което да може да бъде свързано.
– Проверете настройката за BLUETOOTH на
устройството за свързване.
 Няма устройства в списъка с регистрирани
BLUETOOTH устройства.
– Извършете сдвояване с BLUETOOTH
устройство (стр. 7).
Handsfree device is not available.
 Не е свързан клетъчен телефон.
– Свържете клетъчен телефон (стр. 8).
25BG
Работа на диска
Disc Error
 Устройството не може да прочете данните
поради някакъв проблем.
 Данните са повредени или унищожени.
 Дискът е повреден.
 Дискът не е съвместим с това устройство.
 Дискът е замърсен или е поставен наобратно.
– Почистете диска или го поставете правилно.
 Този диск не може да бъде възпроизведен
поради проблем.
– Поставете друг диск.
 Дискът не е съвместим с това устройство.
– Поставете съвместим диск.
 Натиснете , за да извадите диска.
Възпроизвеждането от диск е забранено от
кода на региона.
 Регионалният код на DVD диска се различава
от този на устройството.
Звукът в аудио формат не се чува.
 Не се поддържат дискове във формат DTS. Не
се извежда звук, ако е избран формат DTS.
– Дискове с формат DTS не могат да се
възпроизвеждат на това устройство.
Използвайте съвместим формат на диск
(стр. 18).
DAB/DAB+ радиоприемане
No Station
 DAB сигналът не се приема.
– Извършете автоматична настройка (стр. 10).
– Проверете връзката на DAB антената (не се
предоставя в комплекта).
– Проверете дали [Antenna Power] е с
настройка [ON] (стр. 10).
Receiving
 Устройството е готово за приемане на сигнал
от DAB станция.
Дистанционното управление на волана
Please retry
 Възниква грешка по време на регистрацията и
цялата регистрирана информация се
изчиства.
– Рестартирайте регистрацията от началото.
Ако тези решения не помагат за подобряване на
ситуацията, се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Ако занесете устройството за поправка поради
проблем с възпроизвеждането на диск, носете
диска, който сте използвали по времето, когато
се е появил проблемът.
26BG
Списък с кодове на езици
Списък с кодове на езици
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F) стандарт.
Код
Language
Код
Language
Код
Language
Код
1027
Афарски
1183
Ирландски
1347
Маорски
1507
Самоански
1028
Абхазки
1186
Шотландски келтски 1349
Македонски
1508
Шона
1032
Африкаанс
1194
Галисийски
1350
Малаяламски
1509
Сомалийски
1039
Амхарски
1196
Гуарани
1352
Монголски
1511
Албански
1044
Арабски
1203
Гуджарати
1353
Молдавски
1512
Сръбски
1045
Асамски
1209
Хауса
1356
Маратхи
1513
Свази
1051
Аймара
1217
Хинди
1357
Малайски
1514
Сесото
1052
Азербайджански
1226
Хърватски
1358
Малтийски
1515
Сундански
1053
Башкирски
1229
Унгарски
1363
Бирмански
1516
Swedish
1057
Белоруски
1233
Арменски
1365
Науру
1517
Суахили
1059
Български
1235
Интерлингва
1369
Непалски
1521
Тамилски
1060
Бихари
1239
Оксиденталски
1376
Dutch
1525
Телугу
1061
Бислама
1245
Инупиак
1379
Norwegian
1527
Таджикски
1066
Бенгалски;
1248
Индонезийски
1393
Окситански
1528
Тайски
Бангла
1253
Исландски
1403
(Афан) оромо
1529
Тигриня
1067
Тибетски
1254
Italian
1408
Ория
1531
Туркменски
1070
Бретонски
1257
Иврит
1417
Пенджабски
1532
Тагалог
1079
Каталунски
1261
Японски
1428
Полски
1534
Сетсуана
1093
Корсикански
1269
Идиш
1435
Пащо;
1535
Тонга
1097
Чехия
1283
Явански
Пущу
1538
Турски
1103
Уелски
1287
Грузински
1436
Portuguese
1539
Цонга
1105
Danish
1297
Казахски
1463
Кечуа
1540
Татарски
1109
German
1298
Гренландски
1481
Рето
1543
Туи
1130
Бутански
1299
Камбоджански
романски
1557
Украински
1142
Гръцки
1300
Каннада
1482
Кирунди
1564
Урду
1144
Български
1301
Корейски
1483
Румънски
1572
Узбекски
1145
Есперанто
1305
Кашмирски
1489
Russian
1581
Виетнамски
1149
Spanish
1307
Кюрдски
1491
Киняруанда
1587
Волапюк
1150
Естонски
1311
Киргизки
1495
Санскритски
1613
Волоф
1151
Баски
1313
Латински
1498
Синдхи
1632
Соса
1157
Персийски
1326
Лингала
1501
Санго
1665
Йоруба
1165
Finnish
1327
Лаоски
1502
Сърбо
1684
Chinese
1166
Фиджи
1332
Литовски
Хърватски
1697
Зулу
1171
Фарьорски
1334
Латвийски;
1503
1174
French
Латвийски
1505
Словакия
1181
Фризийски
Малгашки
1506
Словенски
1703
Не е посочен
1345
Language
Сингалски
27BG
Свързване/инсталиране
Списък на частите за монтаж


Предупреждения
• Свържете всички заземяващи проводници
(маса) към обща точка на заземяване (маса).
• Не оставяйте проводниците прищипани под
винт или прихванати в подвижни части (напр.
релси на седалка).
• Преди да извършите свързванията, изключете
запалването на автомобила, за да избегнете
късо съединение.
• Свържете проводника за електрозахранване 
към устройството и високоговорителите, преди
да го свържете към конектора за външно
захранване.
• Изолирайте всички свободни несвързани
проводници с изолирбанд за защита.
5 × макс. 8 мм
(7/32 × макс. 5/16 in)
×4






Предпазни мерки
• Изберете внимателно мястото за монтаж, така
че устройството да не пречи на нормалното
шофиране.
• Избягвайте монтирането на устройството
места, които са обект на запрашаване,
замърсяване или висока температура,
например директна слънчева светлина или
близки горещи въздухопроводи.
• Използвайте само предоставените части за
монтаж с цел сигурна и безпроблемна
инсталация.
Забележка за проводника за електрозахранване
(жълт)
Когато свързвате това устройство в комбинация с други
стереокомпоненти, амперажът на електроверигата на
автомобила, към която свързвате устройството, трябва
да е по-голям от сбора на амперажите на
предпазителите на всички устройства.
Регулиране на ъгъла на монтиране
Регулирайте ъгъла на монтиране на по-малко
от 45°.
28BG

×2
• Този списък с части не включва всички
компоненти от комплекта.
• Пазете ключовете за освобождаване  за бъдеща
употреба, тъй като са нужни и за отстраняването
на устройството от автомобила Ви.
Връзка
Събуфер*1
*3
*3
*3
Усилвател на мощността*1
*3
Монитор*1
*3
Камера*1
*3
Камера*1
*3
Камера за
задно
виждане*1
от DAB антена (не се предоставя
в комплекта)*10

Смартфон*7, iPhone*8,
USB устройство
*9
*5*6
от кабелно дистанционно
управление (не е включено
в комплекта)*4

*2
За подробности вижте „Схема на
електрическото свързване“ (страница 31).
За подробности вижте
„Свързване“ (страница 30).
Светлозелено
С лилави/бели ивици
от автомобилната антена
29BG
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Не е включен в комплекта
Импеданс на високоговорителите: 4 Ω – 8 Ω × 4
Кабел с RCA пин (не е включен в комплекта)
В зависимост от типа на автомобила използвайте
адаптер за кабелно дистанционно управление (не е
включен в комплекта).
За подробности относно използването на кабелно
дистанционно управление вижте „Използване на
кабелното дистанционно управление“ (страница 31).
Независимо дали се използва, или не, прекарайте
входящия кабел на микрофона така, че да не пречи
на шофирането. Подсигурете кабела със скоба и др.,
ако е монтиран около краката ви
За подробности относно монтирането на микрофона
вижте „Инсталиране на микрофона“ (страница 31).
За да свържете смартфон към основното устройство,
се изисква подходящия кабел (не е включен в
комплекта).
За да свържете iPhone, използвайте кабела за USB
връзка за iPhone (не е включен в комплекта).

*10 Настройте [Antenna Power] на [ON] (по подразбиране)
или [OFF] в зависимост от типа DAB антена (не се
предоставя в комплекта) (стр. 10). Максимално
подаван ток 0,1 A
Свързване
Ако имате електрическа антена без кутия с реле,
свързването на това устройство с проводника за
свързване на електрозахранването  може да
повреди антената.
 Към конектора за автомобилно
електрозахранване
12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
13
Електрическа антена/
управление на
усилвателя за
мощност (REM OUT)
Син/с бели
ивици
14
Включено
електрозахранване за
осветление
Оранжев/с бели
ивици
15
Включено
електрозахранване
Червен
16
Заземяване (маса)
Черен
 Към кабела на превключвателя на ръчната
спирачка
Позицията на монтаж на кабела на
превключвателя на ръчната спирачка зависи
от автомобила ви.
Свържете кабела на ръчната спирачка
(светлозелен) от кабела за свързване на
електрозахранването  към кабела на
превключвателя на ръчната спирачка.
Кабел на превключвателя на ръчната спирачка
 Към конектора на автомобилния
високоговорител
Тип ръчна спирачка
1
2
3
4
5
6
7
8
Тип крачна спирачка
 Към извода за захранване +12 V на кабела
за светлина за задна скорост на
автомобила (само при свързване на
камерата за задно виждане)
Заден
високоговорител
(десен)

Лилав

Лилав/с черни
ивици
Преден
високоговорител
(десен)

Сив

Сив/с черни
ивици
Преден
високоговорител
(ляв)

Бял

Бял/с черни
ивици
Заден
високоговорител
(ляв)

Зелен
Свързване на високоговорителите.

Зелен/с черни
ивици
• Преди да свържете високоговорителите,
изключете устройството.
• Използвайте високоговорители с импеданс от
4 Ω до 8 Ω и с подходящ капацитет на
захранването, за да се избегне повреда.
Свързване за задържане на паметта
Когато е свързан жълтият проводник за
електрозахранване, захранването винаги ще се
подава на веригата на паметта, когато
превключвателят за запалването е изключен.
Свързване на монитора
Когато инсталирате монитор за задните
седалки, свържете кабела на превключвателя на
ръчната спирачка към масата (заземяването).
30BG
Схема на електрическото свързване
Проверете конектора за външно захранване на
автомобила си и съпоставете връзките на
кабелите правилно в зависимост от автомобила.
Инсталиране на микрофона
За да улавя гласа ви при обаждане със свободни
ръце, трябва да монтирате микрофона .

Конектор за външно захранване
Обща връзка
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Щипка (не е включена
в комплекта)

12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
15
Включено
електрозахранване
Червен
Когато позициите на червените и жълтите
проводници са обърнати
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Предупреждения
• Изключително опасно е кабелът да се увие
около колоната на волана или скоростния
лост. Пазете него и други части да не пречат на
шофирането ви.
• Ако в автомобила ви има еърбег или друго
удароабсорбиращо оборудване, преди
монтиране се свържете с магазина, откъдето
сте закупили това устройство, или с търговеца
на автомобила.
Забележка
12
Включено
електрозахранване
Жълт
15
Непрекъснато
електрозахранване
Червен
За автомобили без позиция ACC
Червен

Червен
Преди поставяне на двустранно тиксо  почистете
повърхността на таблото със сух плат.
Използване на кабелното
дистанционно управление
Когато използвате дистанционното
управление на волана
Преди употреба се изисква инсталирането на
кабел за свързване RC-SR1 (не е включен в
комплекта).
Жълт
Жълт
След като съпоставите връзките и превключите
правилно проводниците за електрозахранване,
свържете устройството към
електрозахранването на автомобила. Ако имате
въпроси и проблеми при свързването на
устройството ви, които не са разгледани в това
ръководство, консултирайте се с търговеца на
автомобила.
1 За да активирате дистанционното управление на
волана, изберете [Общи Настройки]  [Steering
Control Custom], за да направите регистрацията
(стр. 15).
Когато регистрацията приключи, дистанционното
управление на волана ще стане достъпно.
Забележки относно инсталирането на кабела за
свързване RC-SR1 (не е включен в комплекта)
• Вижте сайтовете за поддръжка на задната корица за
подробности, след това свържете всеки проводник
правилно към съответните проводници. Неправилното
свързване може да повреди устройството.
• Препоръчва се консултация с търговец или опитен
техник за помощ.
31BG
Когато използвате кабелното
дистанционно управление
1 За да активирате кабелното дистанционно
управление, задайте [Steering Control] в [Общи
Настройки] на [Preset] (стр. 15).

Използване на камерата за задно
виждане
Преди употреба се изисква инсталирането на
камера за задно виждане (не е включена в
комплекта).
Изображението от камера за задно виждане,
свързана към извода CAMERA IN (REAR), се
извежда, когато:
 лампата за задна скорост на автомобила
светне (или скоростният лост е поставен на
позиция R (задна).
 натиснете HOME, докоснете [Фотоапарат],
след което докоснете [Отзад].
Бележки
• Ако захватите са прави или огънати навън,
устройството няма да бъде монтирано здраво и може
да изскочи.
• Уверете се, че 4-те захвата на защитната яка  са
правилно захванати в гнездата на устройството.
Поставяне на устройството в японски
автомобил
Възможно е да не можете да монтирате
устройството на някои японски автомобили.
В такъв случай се консултирайте с търговеца
си на Sony.
Монтаж
Поставяне на устройството на
арматурното табло
• Преди монтиране се уверете, че захватите на
двете страни на скобата  са извити 3,5 mm
(5/32 инча) навътре.
• За японски автомобили вижте „Поставяне на
устройството в японски автомобил“
(страница 32).
1

Позиционирайте скобата  в таблото,
след което огънете зъбците навън за
по-здраво напасване.

Към таблото/централната конзола
Скоба
Скоба
Части, предоставени
с автомобила ви
Когато поставяте това устройство към
предварително инсталираните скоби на
автомобила си, използвайте предоставените
винтове  в подходящите отвори за винтове
в зависимост от автомобила ви:
T за TOYOTA и N за NISSAN.
Захват

Повече от
182 mm (7 1/4 инча)
Повече от
111 mm (4 3/8 инча)
Забележка
2
Поставете устройството върху
предоставената скоба .
32BG
За да избегнете неизправност, изполвайте за монтаж
само предоставените винтове .

Подмяна на предпазител
Когато подменяте предпазител, Предпазител (10 A)
използвайте такъв, който
отговаря на ампеража, указан на
оригиналния предпазител.
Ако предпазителят изгори,
проверете свързването на
електрозахранването и
подменете предпазителя.
Ако предпазителят изгори отново след
подмяната, е възможно да има вътрешна
неизправност. В такъв случай се консултирайте
с най-близкия търговец на Sony.
33BG
Български
С настоящото Sony Corporation декларира, че
това оборудване е в съответствие с Директива
2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за съответствие
на ЕС е наличен на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Сайт за поддръжка
За най-новата информация относно този продукт или ако имате
каквито и да било въпроси, моля, посетете уебсайта по-долу:
http://www.sony.eu/support
Регистрирайте продукта си онлайн на:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising