Sony | XAV-601BT | Sony XAV-601BT 15,5 см (6,1") LCD DVD приемник с Mirrorlink Инструкции за експлоатация

4-419-667- 21(1)
Аудиовизуален
(AV) център
Ръководство за употреба
XAV-601BT
©2012 Sony Corporation
Монтаж/Свързване
1
×2
×8
a
c
b
Оборудване, използвано за илюстрациите (не е приложено в комплекта)
I
Преден говорител
iPod
Заден говорител
Камера за обратно
виждане
Усилвател
Монитор
Субуфер
Смартфон
2A
FRONT AUDIO
OUT
REAR OUT
Z×Z L / R
SUB OUT
REAR AUDIO
OUT
B
AUX AUDIO
IN
Видеокамера*
Навигационен модул*
AUX IN
( VIDEO )
CAMERA
AUX1 IN
( VIDEO )
* не са приложени в
комплекта
RC-202IPV*
II
3
За
“Д
н
Максималнa консумация на ток: 0.3 А
AMP REM
Син/бял на райета
PARKING BRAKE
Светло зелен
*5

AUX2 IN
*4
AUX1 IN
AUX2 AUDIO
IN
REMOTE IN*9
2
*
От антената
на автомобила
CAMERA

MIC IN*3
Бушон (10 А)

REAR OUT
Z×Z L / R*7
 *1
*4
SPEED IN
REVERSE IN
FRONT
AUDIO OUT
AUX1 AUDIO
IN
*4
REAR
AUDIO OUT
III
SUB OUT
*4
За подробности вижте
“Диаграма на връзките на захранването”
на стр. XI
4
Жълт
Продължително захранване
5
Син
Контрол на захранването на антената
6
Оранжев/бял
Превключвател на захранването
7
Червен
Switched power supply
8
Черен
Заземяване
Позиции 1, 2 и 3 нямат крачета.
От конектора за захранването
на автомобила
*6
От конектора на говорителя на
автомобила
1
+
Говорител, заден, десен
–
Говорител, заден, десен
+
Говорител, преден, десен
Виолетов
*10
2
3
Сив
4
–
Говорител, преден, десен
5
+
Говорител, преден, десен
–
Говорител, преден, десен
+
Говорител, заден, десен
–
Говорител, заден, десен
Бял
6
N
7
Зелен
8
Позициите с отрицателна поляризация 2, 4, 6 и 8 са на райета.
A
*4
*8
7
N
*4
*1 За подробности относно инсталацията на микрофона вижте “Инсталиране на микрофона
(5)” на стр. IX.
*2 Ако антената на вашия автомобил отговаря на стандартите ISO (Международна
организация по стандартизация), използвайте приложения адаптер 2, за да свържете
антените. Първо свържете антената на автомобила към приложения адаптер, след това я
свържете към жака за антената на главното устройство.
3
* Независимо дали използвате микрофона или не, прекарайте така кабела на микрофона, че да
не пречи на шофирането ви. Ако кабелът е прекаран около краката ви, подсигурете го към
корпуса.
*4 RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
*5 За подробности относно свързването към ръчната спирачка вижте “Свързване на проводника
за ръчна спирачка (4)” на стр. IX.
*6 Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома х 4
*7 Звукът се извежда от тези терминали, когато е включен ZONE x ZONE. Този терминал
извежда фиксирано ниво, независимо от настройката за сила на звука на устройството.
*8 Навигационен модул за аудио-визуален център (XA-NV100T или XA-NV200TL) (не е приложен в
комплекта).
*9 Може да е необходим отделен адаптер.
10
* Не е приложен в комплекта.
IV
Предупреждения
y Свържете всички заземяващи кабели към една
заземяваща точка.
y Това устройство е проектирано единствено за работа с
отрицателно заземяване 12 V DC.
y Не разглобявайте или модифицирайте това устройство.
y Не монтирайте устройството на места, където би
пречило на правилното функциониране на въздушната
възглавница.
y Внимавайте да не прещипете кабелите под винтове или
движещи се части (например релсите на седалката).
y Преди да извършите свързването, изключете
автомобила от контакт, за да избегнете риска от късо
съединение.
y Включете свързващия захранващ кабел 3 към
устройството и говорителите преди да го свържете към
допълнителен захранващ конектор.
y За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали
всички свободни и несвързани кабели с изолирбанд.
y Не натискайте LCD екрана, когато монтирате
устройството.
y Монтирайте устройството така, че мониторът да е
изправен; не го поставяйте под ъгъл.
Забележки за кабела на захранването (жълт)
y Когато свързвате това устройство с друг стерео
компонент, мощността на свързаната автомобилна
верига трябва да е по-голяма от сумата на общата
мощност на бушоните на всеки компонент.
y Когато в автомобила няма вериги с достатъчно голяма
мощност, свържете устройството директно към
акумулатора.
Списък с части 1
y Цифрите в списъка са свързани с тези в инструкциите.
y Скобата 1 е прикрепена към устройството преди
изпращането. Преди да поставите устройството,
използвайте ключовете за освобождаване 5, за да
свалите скобата 1 от устройството. За подробности
вижте частта “Сваляне на скобата (7)” на стр. X.
y Запазете за бъдеща употреба ключовете за
освобождаване 5, защото те ще ви бъдат
необходими, ако демонтирате устройството от
вашия автомобил.
y Сглобете отделните части на микрофона 8 преди
употреба. За подробности вижте “Инсталиране на
микрофона (5)” на стр. IX.
Внимание
Придържайте внимателно скобата 1, за да не нараните
пръстите си.
1
Хванете така
Забележка
Преди да инсталирате устройството се уверете, че
захватите от двете страни на скобата 1 са завити
на 3.5 mm навътре. Ако захватите са изправени или
завити навън, устройството няма да бъде здраво
монтирано и може да се размести и да падне.
Пример за свързване 2
Забележки (2-А)
y Уверете се, че преди да свържете усилвателя, сте
свързали заземяващия кабел.
y Алармата ще се активира само ако използвате
вградения усилвател.
Забележка (2-В)
y Не можете да използвате няколко допълнителни
устройства едновременно, дори ако те са свързани
към различни терминали.
y За да свържете iPod чрез RC-202IPV, уверете се, че
сте свързали щекера на видео изхода към AUX1 IN.
Диаграма на връзката 3
1 Към AMP REMOTE IN на допълнителния
усилвател
Тази връзка е само за усилватели. Свързването
на всякакви други системи може да повреди
устройството.
2 Към ръчната спирачка
A Към допълнително устройство като например
преносим медия плейър, видео конзола и др. (не
са приложени в комплекта).
Съвет
Можете да използвате RCA кабел (не е приложен
в комплекта), за да свързвате допълнителни
устройства.
B Към терминала за захранване +12V на
стоповете на автомобила (само когато
свързвате камера за обратно виждане).
C Към сигналния кабел (само когато свързвате
навигационен модул за аудио-визуален център
V
(XA-NV100Т или XA-NV200TL) (не е приложен в
комплекта))
Съвет
Възможно е някои автомобили да не приемат
правилно сигнала. В този случай се консултирайте с
най-близкия доставчик на Sony.
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия, е възможно
свързването на това устройство с приложения свързващ
захранващ кабел 3 да доведе до повреда на антената.
Забележки за контролните и захранващите кабели
y Контролният проводник за антената (син) подава +12
V DC, когато включите тунера, или ако активирате
функциите AF (Алтернативна честота) или ТА
(Съобщение за трафик).
y Ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW
антена в задното/страничното стъкло, свържете
контролния проводник на антената (син) или входящия
захранващ проводник на аксесоара (червен) към
захранващия терминал на съществуващия усилвател
за антената. За подробности се консултирайте с
вашия доставчик.
y Не можете да използвате антена без
разпределителна кутия заедно с това устройство.
потенциална повреда.
y Не свързвайте терминалите на говорителите към
шасито на автомобила и не свързвайте терминалите
на десните говорители с тези на левите говорители.
y Не свързвайте заземяващия проводник на това
устройство към отрицателния (-) терминал на
говорителя.
y Не се опитвайте да свържете говорителите
паралелно.
y Свързвайте само пасивни говорители. Свързването
на активни говорители (с вграден усилвател)
към терминалите на говорителя може да повреди
устройството.
y За да предотвратите повреда, не използвайте
проводници от инсталираните в автомобила ви
вградени говорители, ако устройството използва
един и същ отрицателен (-) проводник за левия и
десния говорители.
y Не свързвайте проводниците за говорителите на
устройството един към друг.
Забележки за свръзването
y Ако на дисплея се изведе съобщението ”Output
connection failure.”, се уверете, че говорителят и
усилвателят са правилно свързани.
y За да използвате монитора за задните седалки,
заземете кабела на ръчната спирачка.
Връзка за запазване на паметта
Когато входният жълт захранващ проводник е свързан
към веригата, отговаряща за паметта, винаги ще се
подава захранване, дори когато автомобилът не е на
контакт.
Забележки за връзките на говорителите
y Преди да свържете говорителите, изключете
устройството.
y Използвайте говорители с импеданс от 4 до 8 ома
и с подходящо захранване, за да предотвратите
VI
4
Към крачната спирачка
Към ръчната спирачка
Кабел за ръчна
спирачка
Кабел за ръчна
спирачка
5 A1
2
a
b
a
b
Скоби
(не са приложени в комплекта)
B1
2
c
a
b
Скоба
(не е приложена в комплекта)
VII
a
b
6
A
B
7
8
Поставете ключовете
с кукичките навътре.
A1
2
3
Табло
Повече от 182 mm
Повече
от 111 mm
Зъбци
VIII
8
B
Размер
5 х макс. 8 mm
Към таблото/централната
конзола
Скоба за
монтаж
Части, приложени с вашия
автомобил
Размер:
5 х макс. 8 mm
Скоба за
монтаж
Предпазни мерки
Настройка на ъгъла при монтаж
Задайте ъгъл, който е по-малък от 45°.
y Изберете внимателно местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи на
нормалното шофиране.
y Избягвайте инсталирането на устройството на прасни
и замърсени места или такива, които са обект на
прекалени вибрации или висока температура като
например на пряка слънчева светлина или близо до
отворите на климатик.
y За да осигурите безопасна и сигурна инсталация,
използвайте единствено приложения хардуер за
инсталацията.
y За да отваряте/затваряте плавно предния панел, за да
изваждате/поставяте диск лесно и особено за безопасно
шофиране, между предния панел и скоростния лост
трябва да има определено разстояние. Необходимото
разстояние е различно в зависимост от мястото
на скоростния лост на вашия автомобил. Преди
да монтирате устройството, внимателно изберете
позицията, за да шофирате безопасно.
IX
Свързване на проводника
за ръчна спирачка 4
Уверете се, че сте свързали проводника (светло зелен)
на свързващия захранващ кабел 3 към кабела на
ръчната спирачка. Позицията за монтиране на кабела за
ръчната спирачка зависи от вашия автомобил. За повече
информация се консултирайте с доставчика на вашия
автомобил или с упълномощен сервиз на Sony.
Инсталиране на микрофона 5
За да записвате вашия глас по време на хендсфрий
разговор, трябва да инсталирате микрофона 8.
Предупреждения
y Пазете микрофона от крайно високи температури и
влажност.
y Ако кабелът случайно се увие около волана или
скоростния лост, това може да бъде много опасно.
Внимавайте кабелът и други части от устройството да
не пречат на вашето шофиране.
y Ако вашият автомобил има въздушни възглавници
или друго подобно оборудване, преди да започнете
инсталацията се свържете с магазина, откъдето
сте закупили продукта, или с доставчика на вашия
автомобил.
5-А Монтаж в сенника
1 Инсталирайте микрофона a на щипката
2 Монтирайте щипката b в сенника.
3 Монтирайте щипките (не са приложени
Сваляне на скобата 7
b
.
в комплекта) и регулирайте дължината и
позицията на кабела, така че да не пречи на
шофирането ви.
Преди монтажа свалете скобата 1 от
устройството.
1
Поставете заедно двата освобождаващи
ключа 5 между устройството и скобата 1,
докато щракнат.
2
Издърпайте скобата 1, след това
издърпайте и устройството, за да ги
отделите.
5- В Инсталиране на таблото
1 Инсталирайте микрофона a на щипката
b , след това поставете кабела в прореза на
щипката b .
2
Прикрепете щипката b към таблото с
двойно-залепващо тиксо c .
3
Монтирайте щипката (не е приложена в
комплекта) и регулирайте дължината и
позицията на кабела, така че да не пречи на
шофирането ви.
Забележки
y Преди да поставите двойно-залепващото тиксо c
почистете повърхността на таблото със сухо парче
плат.
y Регулирайте ъгъла на микрофона според вашето
предпочитание.
y Микрофонът a може да бъде инсталиран без да
използвате щипката b . В този случай прикрепете
директно микрофона към таблото с помощта
на двойно-залепващото тиксо c . Запазете
неизползваната щипка b за бъдеща употреба.
Как да свалите и поставите
предния панел 6
Преди да монтирате устройството, свалете
предния панел.
6- А За да го свалите
Поставяне
на устройството 8
8-А Поставяне на устройството с
приложената скоба
1 Поставете приложената скоба 1 във
вътрешността на таблото.
2
Извийте зъбците навън, за да постигнете
здрав захват.
3
Поставете устройството върху
приложената скоба 1.
8-В Поставяне на устройството в
японски автомобил
Възможно е да успеете да инсталирате устройството
в някои марки японски автомобили без да използвате
приложената скоба за монтаж. Ако не можете да го
направите, консултирайте се с упълномощен сервиз на
Sony.
Когато поставяте устройството в предварително
монтираните скоби на вашия автомобил, използвайте
приложените винтове 7 за подходящите отвори
според вида на вашия автомобил: T за ТOYOTA, М за
МITSUBISHI и N за NISSAN.
Преди да свалите предния панел, натиснете и задръжте
(SOURCE/OFF). Натиснете и след това задръжте
лявата част на предния панел като го издърпате надясно.
Съвет
Ако леко повдигнете лявата част на предния панел 1,
той ще излезе по-лесно.
6- B За да го поставите
Поставете издадените части A на предния панел в
отворите B на устройството, след това леко натиснете
лявата страна навътре.
Забележки
y За да предотвратите повреда, монтирайте
устройството, като използвате единствено
приложените винтове 7.
X
y Не прилагайте излишен натиск върху бутоните на
устройството.
y Не натискайте LCD екрана.
y Преди да поставите устройството се уверете, че
върху него няма нищо.
Предупреждение, ако вашият
автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте задали функцията за автоматично
изключване. За подробности се запознайте с
информацията в тези “Инструкции за експлоатация”.
Устройството автоматично ще се изключи напълно в
предварително зададеното време в случаите, когато няма
избран източник, което ще предотврати изразходване на
акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично изключване,
всеки път, когато изключвате автомобила от контакт,
трябва да натискате и задържате (SOURCE/OFF), докато
дисплеят изчезне.
Бутон Reset (нулиране)
Когато монтажът а и връзките приключат, се уверете, че
сте натиснали бутона за нулиране с химикал и др.
XI
Диаграма на връзките
на захранването
Допълнителните захранващи конектори може да се
различават в зависимост от автомобила. Проверете
схемата за допълнителните захранващи конектори на
вашия автомобил, за да се уверите, че връзките ще
бъдат извършени правилно. Съществуват три основни
типа (показани на илюстрацията по-долу). Възможно
е да се наложи да промените позициите на червения и
жълтия проводници на свързващия захранващ кабел на
устройството 3.
След като извършите връзките и поставите захранващите
проводници на правилните места, свържете устройството
към захранването на автомобила. Ако имате въпроси
или проблеми относно вашето устройство, които не са
обяснени в тези инструкции, моля, консултирайте се с
доставчика на вашия автомобил.
Допълнителен захранващ конектор
4
4
Жълт
Жълт
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Непрекъснато захранване
7
Червен
Превключвател на захранването
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Превключвател на захранването
7
Червен
Непрекъснато захранване
Червен
Червен
Жълт
Жълт
За автомобил без АСС позиция
XII
Монтирайте това устройство на автомобилното
табло за по-голяма безопасност. За информация
относно монтажа и свързването вижте
приложеното упътване „Монтаж и свързване“.
Предупреждение
За да предотвратите пожар или късо
съединение, не излагайте устройството на
дъжд или влага. За да избегнете токов удар, не
отваряйте кутията. За сервизно обслужване се
обръщайте само към квалифициран персонал.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически инструменти с този
продукт увеличава опасността от нараняване на
очите. Тъй като лазерният лъч, използван в този
CD/DVD плейър, е вреден за очите, не се опитвайте
да разглобявате кутията. За сервизно обслужване
се обръщайте единствено към квалифициран
персонал.
Това обозначение се намира върху долната част на
кутията.
С настоящото Sony Corporation заявява, че този модел
XAV-601BT отговаря на съществените изисквания и
останалите условия на директива 1999/5/ЕС.
Подробности могат да бъдат намерени на следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
2
Забележка за потребителите: следната
информация се отнася само до продуктите,
продавани в държави, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 1080075 Япония. Упълномощеният представител за
ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди
(Приложимо в Европейския
съюз и други европейски
страни със системи за
разделно събиране на
отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домакински отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете този продукт
на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще спомогне
да се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната градска управа,
фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Изхвърляне на изтощени
батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни със
системи за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира
като домакински отпадък. При някои видове батерии
този символ може да е в комбинация със символ на
химичен елемент. Символите на химичните елементи
за живака (Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако
батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.
Като предадете батерията на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при изхвърлянето й на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва постоянно
да бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз.
За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, предайте я в пункт за рециклиране
на електрическо и електронно оборудване, когато
животът й изтече. Относно всички други видове
батерии, моля, прегледайте частта относно
безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте батерията в пункт за рециклиране на
изтощени батерии. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Забележка за литиевата батерия
Не излагайте батерията на изключително високи
температури – например на пряка слънчева светлина,
огън и други подобни.
Предупреждение, ако запалването на колата
ви няма позиция АСС.
Уверете се, че сте задали функцията Auto Off
(стр. 48).
Устройството ще се изключи напълно
и автоматично в зададеното време след
загасването му, което предотвратява изтощаване
на акумулатора. Ако не сте задали функцията
Auto Off, всеки път, когато гасите колата,
натиснете и задръжте бутона (SOURCE/OFF),
докато дисплеят изгасне.
За да отмените демонстрационния дисплей
(Demo), вижте стр. 48.
3
Съдържание
Забележки за безопасността . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Забележки за монтажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Авторски права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Забележки за Bluetooth функцията . . . . . . . . . . . . . 9
Забележка за лиценза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
и символи, използвани в тези инструкции за
експлоатация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...10
Местоположение и функции
на бутоните . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Основно устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Устройство за дистанционно
управление RM-X271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Подготовка за включване
Нулиране на устройството . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Извършване на първоначалните
настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сверяване на часовника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подготовка на устройството
за дистанционно управление . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сваляне на предния панел . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поставяне на предния панел . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
15
15
15
Радио
Слушане на радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бутони за приемане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Индикации за приемане . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Запаметяване и приемане
на радиостанции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Автоматично запаметяване — BTM . . . . . . . .
Ръчно запаметяване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Приемане на запаметени радиостанции . . . . . .
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Преглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Настройка на AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
24
24
24
Музика от USB устройство
Възпроизвеждане на музика . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Бутони за възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . 24
Опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Повторно и разбъркано възпроизвеждане . . . . . . 25
Избор на музикални файлове . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Избор на песни от библиотеката . . . . . . . . . . . . . 25
Слушане на музика, съответстваща на настроението
ви
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Инсталиране на „Media Go“ на вашия компютър
25
. . .Прехвърляне на песни на USB устройството с
помощта на „Media Go“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Възпроизвеждане на песни в канали
— SensMe™ канали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Избор на албум по обложка . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Видеоклипове от USB устройство
16
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
Дискове
Възпроизвеждане на дискове . . . . . . . . . . . . . . . ..19
Бутони за възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . ..19
Индикации за възпроизвеждане . . . . . . . . . . . ..19
Използване на PBC функции
(контрол върху възпроизвеждането) . . . . . . . . . . 21
Задаване на аудио настройките . . . . . . . . . . . . . . . 21
Промяна на аудио езика/формата . . . . . . . . . . . 21
Промяна на аудио канала . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4
Регулиране на изходното ниво на звука
– Dolby D ниво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Повторно и разбъркано възпроизвеждане . . . . . .
Възпроизвеждане чрез пряко търсене . . . . . . . . .
Преглеждане на песните/видео
файловете – List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на песен/видео файл . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на вид файл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане на видеоклипове . . . . . . . . . . .
Бутони за възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . .
Опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на видео файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
29
29
Снимки от USB устройство
Преглед на снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бутони за възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . .
Опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на файлове със снимки . . . . . . . . . . . . . . . .
Опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
30
30
Забележки за възпроизвеждането от USB
устройство
iPod
Възпроизвеждане от iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Преглеждане на песните/видео
файловете – List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на песен/видео файл . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на вид файл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на режим на възпроизвеждане . . . . . . . . .
Повторно и разбъркано възпроизвеждане . . . . . .
Директно управление на iPod
— Passenger App Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
32
33
33
33
33
Полезни функции
Търсене на песен чрез слушане
на откъси от песни — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . 34
Управление на приложения на вашия смартфон —
MirrorLink™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Възпроизвеждане на различни източници
отпред и отзад — Zone x Zone . . . . . . . . . . . . . . . 34
Промяна на цветовете на бутоните
—Dynamic Color Illuminator . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Избор на цвят за бутон
— Custom Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Използване на команда с жест . . . . . . . . . . . . . . . 35
Обаждания с хендсфри и аудио стрийминг
— Bluetooth функция
Преди да използвате
Bluetooth функцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основна процедура
на Bluetooth функцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Индикация за състоянието на Bluetooth
устройството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монтиране на микрофона . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сдвояване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Търсене от Bluetooth устройството . . . . . . . . .
Свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обаждания с хендсфри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изходящи обаждания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Входящи обаждания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Операции по време на обаждане . . . . . . . . . . .
Управление на списъка с телефоните . . . . . . . . . .
Избор на данни от списъка . . . . . . . . . . . . . . . .
Преглед на списъка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изтриване на данни от списъка . . . . . . . . . . . .
Управление на данните за обаждане . . . . . . . . . .
Изтриване на историята
на обажданията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Набиране на запаметени номера . . . . . . . . . . .
Меню с телефонни опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Аудио стрийминг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Слушане на Bluetooth устройство
през това устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Работа с Bluetooth устройство
през това устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Общи настройки на Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
42
42
42
42
Настройки на звука
Избор на качество на звука – EQ7 . . . . . . . . . . . .
Настройване кривата на еквалайзера
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Настройка на характеристиките
на звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Оптимизиране на звука за позиция
на слушане — Intelligent Time Alignment . . . . . .
Калибриране на позицията на слушане
— Intelligent Time Alignment Tune . . . . . . . . . .
Конфигурация на говорителите и
настройка на силата на звука . . . . . . . . . . . . . . . .
Създаване на виртуален централен
говорител — CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Използване на задните говорители като
субуфери — Rear Bass Enhancer . . . . . . . . . . .
Регулиране силата на звука . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
43
44
44
45
45
45
45
Настройки на монитора
Калибриране на тъч панела . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избор на качество на картината — Picture EQ. . .
Настройка на качеството на картината
според вашите предпочитания . . . . . . . . . . . . .
Избор на екранно съотношение . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
47
36
36
36
36
37
37
37
38
38
39
39
40
40
40
40
41
41
Настройки
Операции за основни настройки . . . . . . . . . . . . . ..48
Общи настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..48
Настройки на звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Настройки на картината . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Настройки на източника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Използване на допълнително оборудване
Допълнително аудио/видео оборудване . . . . . . . . 55
Задна камера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Настройки на задната камера . . . . . . . . . . . . . . 55
Допълнителна информация
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Забележки за LCD панела . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5
Забележки за дисковете . . . . . . . . . . . . . . . . . .567
Ред за възпроизвеждане на MP3/WMA/AAC/
Xvid/MPEG-4 файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bluetooth функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Демонтиране на устройството . . . . . . . . . . . . . . . 61
Технически характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Извеждане на грешки/Съобщения . . . . . . . . . . 65
Списък с езикови кодове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
6
Забележки за безопасността
• Спазвайте местните правила за движение по
пътищата, закони и разпоредби.
• Докато шофирате
– Не гледайте и не работете с устройството, тъй
като това може да отвлече вниманието ви и да
причини пътен инцидент. Паркирайте колата си
на безопасно място, ако искате да гледате или да
работите с устройството.
– Не използвайте функциите за настройка или друга
функция, която може да отвлече вниманието ви
от пътя.
– Когато карате назад, за ваша безопасност
гледайте назад и следете внимателно
околните предмети, дори ако задната камера е
включена. Не разчитайте само на това, което
ви показва задната камера.
• Докато работите с устройството
– Не пъхайте ръцете си, пръстите си или чужди
предмети в устройството, докато то работи, тъй
като това може да ви нарани или да повреди
устройството.
– Пазете дребните предмети далеч от деца.
– Уверете се, че сте закопчали коланите, за да
избегнете нараняване в случай на внезапна
маневра с колата.
Предотвратяване на пътен инцидент
Картината се появява само след като сте
паркирали колата и сте задействали ръчната
спирачка.
Ако колата започне да се движи по време на
режим видео възпроизвеждане, картината
автоматично се превключва в режим фонов
екран, след като бъде изведено посоченото подолу предупреждение.
„Video blocked for your safety.“
(Видео сигналът е блокиран за ваша
безопасност.)
Мониторът, свързан към задния изход REAR
OUT е активен, докато колата е в движение.
Картината на дисплея се превключва в режим
фонов екран, но звукът продължава да се чува.
Не работете с устройството и не гледайте в
монитора, докато шофирате.
Забележки за монтажа
• Препоръчваме това устройство да бъде монтирано
от квалифициран техник или сервизен персонал.
– Ако се опитате сами да монтирате устройството,
вижте приложеното упътване „Монтаж/свързване“
и монтирайте устройството правилно.
– Неправилният монтаж може да причини
изтощаване на акумулатора или късо съединение.
• Ако устройството не работи правилно, проверете
първо връзките и направете справка с приложеното
упътване „Монтаж/свързване“. Ако всичко e както
трябва, проверете бушона.
• Пазете покритието на устройството от повреда.
– Не излагайте покритието на устройството на
досег с химикали като инсектициди, лак за коса,
репелент срещу насекоми и др.
– Не оставяйте гумени или пластмасови материали в
контакт с устройството за дълго време. В противен
случай покритието на устройството може да бъде
повредено или да се деформира.
• Когато монтирате устройството се уверете, че сте го
закрепили здраво.
• При монтиране на устройството се уверете, че сте
загасили колата. Ако монтажът бъде извършен
при работещ автомобил, това може да причини
изтощаване на акумулатора или късо съединение.
• Когато монтирате устройството, внимавайте да не
повредите части на колата като тръби, маркучи,
резервоар за гориво или проводници, ако сте
използвали например свредло, тъй като това може да
причини пожар или пътен инцидент.
Авторски права
Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът
двойно D са търговски марки на
Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista и Windows Media
и техните лога са търговски марки или запазени
търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави.
Този продукт съдържа технология, защитена от
някои права върху интелектуалната собственост на
Microsoft. Употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт е забранено без
издаден лиценз (лицензи) от Microsoft.
„DVD VIDEO“, „DVD-R“, „DVD-RW“, „DVD+R“ и
„DVD+RW“ са търговски марки.
Словната марка Bluetooth и съответните лога са
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на
тези марки от Sony Corporation е лицензирано. Всички
останали търговски марки и търговски наименования
са собственост на съответните си притежатели.
7
ZAPPIN е търговска марка на Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS и
неговото лого са търговски
марки на Sony Corporation.
„WALKMAN“ и логото
„WALKMAN“ са запазени
търговски марки на Sony
Corporation.
SensMe и логото SensMe са
търговски марки или
запазени търговски марки
на Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Технологията за разпознаване на музика и видео и
съответните данни се предоставят от Gracenote®.
Gracenote е индустриален стандарт в технологиите за
разпознаване на музика и свързаните с тях услуги. За
повече информация, моля, посетете www.gracenote.
com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, музикални и видео данни от
Gracenote Inc., copyright © 2000 – до днешна дата
Gracenote. Gracenote софтуер, copyright © 2000 –
до днешна дата Gracenote. Този продукт и услуга
попадат под един или повече патенти, притежавани
от Gracenote. За списък с патентите, притежавани от
Gracenote, вижте интернет страницата на Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, логото
и логотипът Gracenote, както и логото „Powered
by Gracenote“ са запазени търговски марки или
търговски марки на Gracenote в САЩ и/или други
държави.
iPhone, iPod, iPodclassic, iPodnano и iPodtouch са
търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ
и/или други държави.
Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки на Apple
Inc., регистрирани в САЩ и/или други държави.
MirrorLink™ и логото MirrorLink са сертифицирани
марки на Car Connectivity Consortium LLC.
Неразрешеното им използване е строго забранено.
Всички останали търговски марки са търговски марки
на съответните си притежатели.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ВИЗУАЛНИЯ MPEG-4 ПОРТФОЛИО ПАТЕНТ
ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОДУКТЪТ БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ
ИЗПОЛЗВАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА
ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG-4 ВИДЕО СИГНАЛ,
КОЙТО Е БИЛ КОДИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗА ТЯХНА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА И/ИЛИ Е БИЛ ПРИДОБИТ ОТ
ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ
MPEG LA ДА ДОСТАВЯ MPEG-4 ВИДЕО.
НЕ СЕ ИЗДАВА И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА
ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛА ДРУГА
УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА. ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ, В ТОВА ЧИСЛО И ТАКАВА,
КАСАЕЩА ПРОМОЦИОНАЛНА, ВЪТРЕШНА И
КОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ
МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C.
ВИЖТЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ВИЗУАЛНИЯ AVC ПОРТФОЛИО ПАТЕНТ ЗА
ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОДУКТЪТ БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ
ИЗПОЛЗВАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА
(i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО СИГНАЛ, ОТГОВАРЯЩ
НА AVC СТАНДАРТА („AVC VIDEO“) И/ИЛИ
(ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО СИГНАЛ,
КОЙТО Е БИЛ КОДИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗА ТЯХНА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА И/ИЛИ Е БИЛ ПРИДОБИТ ОТ
ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG
LA ДА ДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ИЗДАВА
И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО
И ДА БИЛА ДРУГА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА
БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ВИЗУАЛНИЯ AVC ПОРТФОЛИО ПАТЕНТ И
ВИЗУАЛНИЯ VC-1 ПОРТФОЛИО ПАТЕНТ ЗА
ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА.
ПРОДУКТЪТ БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ
ИЗПОЛЗВАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА
ДЕКОДИРАНЕ НА ВИДЕО СИГНАЛ, ОТГОВАРЯЩ
НА AVC СТАНДАРТА („AVC VIDEO“) И/ИЛИ
VC-1 СТАНДАРТА („VC-1 VIDEO“), КОЙТО Е
БИЛ КОДИРАН ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ТЯХНА
ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА И/
ИЛИ Е БИЛ ПРИДОБИТ ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК,
ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ДА ДОСТАВЯ AVC
ВИДЕО И/ИЛИ VC-1 ВИДЕО. НЕ СЕ ИЗДАВА И
НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И
ДА БИЛА ДРУГА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА
БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА HTTP://WWW.MPEGLA.
COM
Този продукт използва софтуер с NCM драйвер,
лицензиран за Sony от MCCI corporation.
8
Забележки за Bluetooth функцията
Редовно проверявайте дали всички безжични
устройства в автомобила ви са монтирани и
функционират правилно.
Внимание
Спешни обаждания
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY
НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ
СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ
ЩЕТИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕОГРАНИЧЕНИ ДО ЗАГУБА НА
ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА
ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ПРОДУКТА ИЛИ СВЪРЗАНО С НЕГО
ОБОРУДВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВА
АКТИВНОСТ И ЗАГУБА НА ВРЕМЕ НА
КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ С ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ
ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ,
НЕГОВИЯТ ХАРДУЕР И/ИЛИ НЕГОВИЯ
СОФТУЕР.
Това автомобилно Bluetooth хендсфри и електронното
устройство, свързано към хендсфри работят чрез
използване на радио сигнали, клетъчни и наземни
мрежи, както и програмирана от потребителя
функция, което не гарантира стабилна връзка при
всички обстоятелства. Затова не разчитайте само на
дадено електронно устройство за важни комуникации
(например спешни медицински случаи).
Помнете, че за да осъществявате входящи или
изходящи разговори, хендсфри и електронното
устройство, свързано към хендсфри трябва да бъдат
включени в регион на услуги с адекватна сила на
клетъчния сигнал.
Възможно е да не успеете да осъществите спешните
обаждания във всички клетъчни телефонни мрежи или
когато използвате определени мрежови услуги и/или
функции на телефона.
За повече информация се консултирайте с местния
доставчик на мобилни услуги.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!
Безопасна и ефикасна употреба
Промени или модификации на това устройство, които
не са изрично одобрени от Sony може да анулират
правото на потребителя да работи с продукта.
Моля, направете справка за изключения, дължащи
се на национални изисквания или ограничения, при
употреба на Bluetooth устройства, преди да започнете
работа с този продукт.
Шофиране
Проверете какви са законите и разпоредбите относно
използването на мобилни телефони и хендсфри
устройства в регионите, където шофирате.
Винаги насочвайте цялото си внимание към
управлението на автомобила и отбийте от пътя и
паркирайте, преди да осъществите изходящ или
входящ разговор, ако условията за шофиране го
налагат.
Свързване с други устройства
Когато свързвате този продукт към друго устройство,
прочетете упътването на устройството за подробни
инструкции за безопасност.
Смущения на радиочестотите
RF сигналите могат да повлияят на неправилно
инсталирани или неподходящо екранирани електронни
системи в автомобилите – например електронни
инжекционни системи за гориво, електронни
спирачни системи срещу плъзгане (срещу блокиране),
електронни системи за контрол на скоростта или
еърбег системи. За монтаж или сервизно обслужване
на това устройство се консултирайте с производителя
на вашия автомобил или негов представител.
Неправилният монтаж или сервизно обслужване може
да се окажат опасни и да анулират гаранцията на това
устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия
автомобил, за да сте сигурни, че използването
на мобилния ви телефон в колата няма да окаже
смущения върху електронните й системи.
Забележка за лиценза
Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва
по силата на лицензно споразумение със собственика
на авторските му права. Длъжни сме да обявим
съдържанието на споразумението пред потребителите
според изискванията на притежателя на авторските
права върху софтуера.
За подробности относно софтуерните лицензи вижте
стр. 49.
Забележка за софтуера, за който се
прилага GNU GPL/LGPL
Този продукт съдържа софтуер, който е защитен от
следния GNU General Public License (Общ Публичен
Лиценз, наричан по-нататък „GPL“) или GNU Lesser
General Public License (Ограничен Общ Публичен
Лиценз, наричан по-нататък „LGPL“) Тези лицензи
постановяват, че потребителите имат правото да
придобиват, модифицират или разпространяват
програмния код на този софтуер според условията,
описани в GPL/ LGPL.
Можете да изтеглите програмния код за изброения погоре софтуер от интернет. За да го изтеглите, посетете
следната интернет страница, на която изберете името
на модела „XAV-601BT“.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Имайте предвид, че Sony не отговаря на запитвания,
свързани със съдържанието на програмния код.
9
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани и символи,
използвани в тези инструкции за експлоатация
Това устройство може да възпроизвежда различни видео/аудио дискове.
Таблицата по-долу ще ви помогне да проверите дали даден диск се поддържа от това устройство, както и кои
функции са достъпни за дадения вид диск.
Символ на диска в ръководството
Формат на диска
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1
(Видео режим/VR режим)
DVD+R*1/DVD+R DL/DVD+RW*1
Video CD
(Версия 1.0/1.1/2.0)
AUDIO
Audio CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1 Аудио файлове също могат да бъдат запаметявани.
*2 Видео файлове също могат да бъдат запаметявани.
Забележка
Понятието „DVD“ може да се използва в тези инструкции за експлоатация като основен термин за DVD VIDEO,
DVD-R/DVD-RW и DVD+R/DVD+RW дискове.
Таблицата по-долу описва видовете файлове, които се поддържат от устройството и техните символи.
Достъпните функции се различават в зависимост от формата и не зависят от вида на диска. Символите за формата
по-долу се появяват в тези инструкции за експлоатация непосредствено до описанието на функциите, достъпни за
съответния вид файл.
Символ на формата в ръководството
Вид на файла
MP3 аудио файл
WMA аудио файл
AAC аудио файл
WAVE аудио файл
Xvid видео файл
WMV видео файл
MPEG-4 видео файл
AVC (H.264 baseline) видео файл
Съвет
За подробности относно форматите за компресия, вижте стр. 58.
Забележка
Има вероятност дори съвместимите дискове да не могат да бъдат възпроизведени на това устройство, в
зависимост от състоянието на записа.
10
Местоположение и функции на бутоните
Основно устройство
За подробности направете справка със страниците,
указани по-долу.
1 Бутон  (отваряне/затваряне) стр. 19
2 Бутон HOME
Натиснете, за да отворите меню HOME.
3 Бутон DSPL/M.OFF
Натиснете, за да смените елементите, изведени
на дисплея.
Натиснете и задръжте, за да изключите
монитора и подсветката на бутоните. За да ги
включите отново, докоснете която и да е част
на дисплея.
4 Отвор за поставяне на диска стр. 19
8 Диск за регулиране силата на звука, бутон
SOURCE/OFF
Завъртете, за да регулирате силата на звука.
Натиснете, за да включите захранването/да
смените източника на сигнала: „Tuner“ (Радио),
„MirrorLink™“, „iPod“, „USB Music“, „USB
Video“, „Disc“, „BT Audio“ (Bluetooth аудио),
„AUX“ (Допълнително оборудване).
Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да
отмените източника на сигнала.
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди,
за да изключите захранването.
9 Бутон Reset (нулиране) стр. 14
(намира се зад предния панел)
0 Дисплей/тъч панел
5 Датчик за устройството за дистанционно
управление.
6 USB порт
Отваря капачето на отделението, за да
свържете USB устройство.
7 Бутон за освобождаване на предния панел
11
Екрани на дисплея
Списък с индикации:
1 ATT (Рязко намаляване на звука)
2 ZONE x ZONE
3 TA (Трафик съобщения)
4 Индикации за състоянието
на Bluetooth устройството стр. 36
5 Часовник стр. 15
6 Ключ „ZONE x ZONE“
Докоснете, за да активирате Zone x Zone.
7 Ключ за опции
Докоснете, за да отворите меню HOME Option.
Опциите в меню Home Option са както следва:
Екран Home:
„Icon Priority“
Извежда иконката в зависимост от честотата
на употреба: „Default“ (по подразбиране),
„Frequency Used“ (често използвана).
„Background Theme“
Сменя темата на фоновия екран:
„Default“ (по подразбиране), „User“ (зададен от
потребителя).
„Icon View“
Променя извеждането на иконките: „2D Mode“,
„3D Mode.*1
„Touch Effect“
Извежда лека остатъчна диря там, където сте
докоснали дисплея: „ON“, „OFF“.
За да се върнете към екрана Home, докоснете
8 Бутони за избор на източник
Докоснете, за да смените източника: „Tuner“
(Радио), „MirrorLink™“, „Phone“
(Bluetooth телефон), „iPod“, „USB Music“
(музика от USB устройство), „USB Video“
(видеоклип от USB устройство), „USB Photo“
(снимка от USB устройство), „Disc“ (диск),
„BT Audio“ (Bluetooth аудио), „Navigation“*2
(навигация), „Rear Camera“ (задна камера),
„AUX“ (Допълнително оборудване), „Settings“
(настройки).
*1 Изберете режим 2D/3D, за да изведете иконките
в 2D/3D. В 3D режим можете да работите, като
изтегляте иконките напред и назад.
*2 Ако сте свързали навигационен модул (продава
се отделно), иконката за източник Navigation на
екрана Home се активира.
Съвет
Докоснете и задръжте която и да е част на екрана,
за да изведете списъка с опции в менюто.
12
Устройство за дистанционно
управление RM-X271
• Устройството за дистанционно управление може да
се използва за управляване на аудио функциите. За
операции с менюто използвайте тъч панела.
• За подробности направете справка със страниците,
указани по-долу.
• Преди употреба отстранете предпазното фолио (стр.
15).
6 Бутон EQ (Еквалайзер)
Натиснете, за да изберете крива на еквалайзера
измежду 7 музикални вида („Xplod“/“Vocal“/
“Edge“/“Cruise“/“Space“/“Gravity“/“Custom“/
“OFF“).
7 Бутони с цифри стр. 23
Радио:
Натиснете за приемане на запаметени
радио станции. Натиснете и задръжте, за да
запаметите радио станции.
Диск:
Натиснете, за да намерите заглавие/глава/
песен.
8 Бутон CLEAR
Натиснете, за да изтриете въведен номер.
9 Бутон ZxZ (Zone x Zone) стр. 34
Натиснете, за да активирате функцията Zone
x Zone.
0 Бутон ATT (Намаляване)
Натиснете, за да намалите рязко силата на
звука. Натиснете отново, за да отмените.
qa Бутон  (Възпроизвеждане/Пауза)
1 Бутон OFF
Натиснете, за да отмените източника/спрете
източника.
Натиснете и задръжте, за да изключите
устройството.
2 Бутон DSPL
Натиснете, за да смените елементите, изведени
на дисплея.
3 Бутон MONITOR OFF
Натиснете, за да изключите монитора и
подсветката на бутоните. За да ги включите
отново, натиснете бутона още веднъж.
4 Бутон POSITION
Натиснете, за да превключите позицията на
слушане („Front L“/“Front R“/“Front“/“All“/“Cu
stom“/“OFF“).
5 Бутон  (Return)
Натиснете, за да се върнете към предходния
дисплей/да се върнете към менюто на VCD
диск*1.
qs Бутони   /  
Радио:
Натиснете за автоматично настройване на
радио станции. Натиснете и задръжте за ръчно
намиране на радио станция.
Диск*2/USB/iPod:
Натиснете, за да прескочите глава/песен/сцена/
файл.
Натиснете и задръжте за момент за бързо
превъртане назад/напред на видеоклип.
Натиснете и задръжте за бързо превъртане
назад/напред на песен.
Bluetooth Audio*3:
Натиснете, за да прескочите песен.
Натиснете и задръжте за бързо превъртане
назад/напред на песен.
qd Бутони за настройка на
възпроизвеждането на DVD диск
(AUDIO):
Натиснете, за да промените езика на озвучаване/
формата. (За VCD - да промените аудио канала.)
(SUBTITLE):
Натиснете, за да промените езика на
субтитрите.
(ANGLE):
Натиснете, за да промените ракурса на гледане.
(TOP MENU):
Натиснете, за да отворите главното меню на
DVD диска.
(MENU):
Натиснете, за да отворите менюто на диска.
qf Бутон ZAP
Натиснете, за да влезете в режим ZAPPIN™.
13
qg Бутони </M/m/, (Курсор)/ENTER стр. 19
Натиснете, за да управлявате менюто на DVD
диска.
qh Бутон SRC (Източник)
Натиснете, за да включите захранването/
смените източника: „Tuner“ (Радио),
„MirrorLink™“, „iPod“, „USB Music“ (музика
от USB устройство), „USB Video“ (видеоклип
от USB устройство), „Disc“ (диск), „BT Audio“
(Bluetooth аудио), „AUX“ (Допълнително
оборудване).
Извършване на
първоначалните настройки
След като сте нулирали устройството, се появява
дисплеят за първоначалните настройки.
qj Бутон MODE (режим)
Натиснете, за да изберете радио честота (FM/
MW/LW)/да изберете допълнително устройство
(AUX1/AUX2)*4
qk Бутони VOL (сила на звука) +/*1 Когато възпроизвеждате с включена функция PBC.
*2 Операциите може да се различават в зависимост
от диска (стр. 20).
*3 Операциите може да се различават в зависимост
от свързаното Bluetooth устройство.
*4 Когато се използват две допълнителни
устройства.
1
Докоснете „No“ на демонстрационния екран
за настройка.
2
Докоснете „Subwoofer“ за да настроите
връзката на субуфера.
Задайте в положение „ON“, ако е свързан
субуфер или в положение „OFF“, ако не е
свързан такъв.
Забележка
Ако устройството е изключено и дисплеят е
изгаснал, то не може да бъде управлявано с
устройството за дистанционно управление.
Натиснете бутона (SOURCE/OFF), намиращ се
върху основното устройство или поставете диск, за
да активирате основното устройство и операциите
с устройството за дистанционно управление.
3
Докоснете „Listening Position“, за да
настроите позицията, от която слушате.
Ако позицията, от която слушате е отпред
вляво, задайте в положение „Front L“, а ако
тя е отпред вдясно - в положение „Front R“.
За да се върнете към екрана Initial Setting
(първоначални настройки), натиснете .
4
Докоснете „Language“ за да зададете език
на дисплея.
Преместете плъзгача нагоре и надолу, а после
изберете желания език (English/Francais/
Espanol/Portugues/Русский/Nederlands/Deutsch/
Italiano).
За да се върнете към екрана Initial Setting
(първоначални настройки), натиснете .
5
Докоснете „OK.“
Настройката е завършена.
Подготовка за включване
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за първи път
или след като сте сменили акумулатора на колата
или сте променили връзките, трябва да нулирате
устройството. Натиснете бутона за нулиране (стр. 11)
с предмет с остър връх - например химикалка.
Забележка
Натискането на бутона reset (нулиране) ще изтрие
настройката за часовника и част от запазеното
съдържание.
14
Тези настройки могат да бъдат допълнително
конфигурирани в менюто за настройка.
• За подробности относно настройването на връзката
на субуфера вижте стр. 51.
• За подробности относно настройването на позицията
на слушане вижте глава „Оптимизиране на звука за
позиция на слушане — Intelligent Time Alignment“
на стр. 44.
• За подробности относно задаване на кодировката на
символите вижте стр. 48.
• За подробности относно задаване на езика на
дисплея вижте стр. 48.
Забележка
Някои символи може да не се изведат правилно, в
зависимост от езика/държавата/региона.
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часовата индикация за
указване на часа.
1
Докоснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
2
Докоснете , а след това докоснете „Clock
Adjust“.
Извежда се дисплеят за настройка.
3
Задайте часа и минутата.
Например, за да зададете 8:30, докоснете
„0830“.
4
Докоснете „OK“.
Настройката е завършена.
За да активирате/дезактивирате функцията CT,
докоснете „CT“ на стъпка 3. (стр. 48)
За да изтриете въведен номер, докоснете „Clear“.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
Забележки
• Функцията CT може да не работи дори да се
приема RDS радио станция.
• Възможно е да има разлика между времето,
зададено с функцията CT и реалното време.
Предупредителен алармен сигнал
Ако завъртите ключа на запалването в положение
OFF, без да свалите предния панел, в продължение на
няколко секунди ще звучи предупредителен алармен
сигнал. Той ще се задейства само ако използвате
вградения усилвател.
1
Натиснете и задръжте (SOURCE/OFF).
Устройството се изключва.
2
3
Натиснете
.
1 Повдигнете лявата страна на предния
панел.
2 Издърпайте панела към вас.
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте силен натиск върху
предния панел и прозореца на дисплея.
• Не излагайте предния панел на топлина/висока
температура или влага. Не го оставяйте в
паркиран автомобил или на предното/задното
табло в купето.
• Не сваляйте предния панел, докато
възпроизвеждате от USB устройство, в противен
случай данните в USB устройството може да се
повредят.
Поставяне на предния панел
Закачете част A на предния панел към част B на
устройството, както е показано на илюстрацията, а
след това притиснете лявата част на мястото й, докато
щракне.
Подготовка на устройството
за дистанционно управление
Преди да използвате устройството за дистанционно
управление за първи път, отстранете предпазното
фолио.
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на това устройство,
за да предотвратите кражбата му.
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешната повърхност
на предния панел.
15
Радио
Бутони за приемане
1 2 3
Слушане на радио
1
4
Натиснете (Home), а след това „Tuner“.
Извежда се дисплеят за приемане на радио.
5
2
Докоснете текущия обхват.
Извежда се списъкът с радио обхватите.
3
Докоснете желания радио обхват („FM 1“,
„FM 2“, „FM 3“, „MW“ или „LW“).
4
Настройте радио станция.
8
6
7
6
5
1 „PTY“ (само за FM)
Докоснете, за да отворите PTY списъка.
(стр. 18)
2
Докоснете, за да регистрирате запаметения
елемент.
3
Докоснете, за да смените Visualizer, който
съдържа следните елементи:
Gate/Balloon/Glow/Animal/Graffiti/Ink/Random/
OFF
За автоматично настройване
Докоснете
.
Сканирането спира, когато устройството
приеме станция. Повторете процедурата,
докато приемете желаната радио станция.
4
За ръчно настройване
Докоснете / неколкократно, докато
приемете желаната честота.
За неколкократно прескачане на честоти
докоснете и задръжте / .
5
(само за FM)
Докоснете, за да отворите менюто, което
съдържа следните елементи:
• „Regional“ (стр. 18)
• „AF (Алтернативни честоти )“ (стр. 18)
Натиснете за автоматична настройка на
радиостанции.
6
/
Натиснете за ръчна настройка на
радиостанции.
Натиснете и задръжте за неколкократно
прескачане на честоти.
7 Бутони от „1“ до „6“
Докоснете, за да изберете станции.
Натиснете и задръжте, за да запаметите
изведената в момента честота на някой от
бутоните.
8 „Current band icon“ (иконка на текущия
обхват)
Докоснете, за да отворите списъка с обхватите.
16
Индикации за приемане
A
B
RDS
C
Преглед
FM радио станции с активирана услуга Radio Data
System (RDS) изпращат недоловима цифрова
информация заедно с обикновения радио сигнал на
програмата.
Изведени опции
D
1
2
3
4
A
B
Иконка за текущия източник
Име на обхвата
Честота/състояние
Номер на запаметена станция
Запаметяване и приемане
на радио станции
C
Внимание
Когато настройвате радио станции докато шофирате,
използвайте функцията Best Tuning Memory (BTM), за
да предотвратите пътен инцидент.
Автоматично запаметяване — BTM
1 Натиснете (Home), а след това „Tuner“.
2
1 Име на радио обхвата, RDS данни*1, TP*2
2 Служебно име на програмата, честота,
RDS данни, TA*3.
3 Номер на запаметена станция
Изберете желания от вас обхват („FM 1“, „FM
2“, „FM 3“, „MW“ или „LW“).
*1 По време на приемане на RDS радио станции.
*2 По време на приемане на програма за трафика.
*3 По време на информация за трафика.
Докоснете .
Извежда се екранът BTM.
RDS услуги
3
Докоснете „BTM“.
Устройството запаметява първите шест радио
станции по реда на тяхната честота в списъка
(от „1“ до „6“).
За да се върнете към екрана на възпроизвеждане,
натиснете .
Ръчно запаметяване
1 Докато приемате радио станция, която
желаете да запаметите, докоснете , а
след това докоснете съответния номер от
списъка (от „1“ до „6“).
За да се върнете към екрана на възпроизвеждане,
натиснете .
Забележка
Ако се опитате да запаметите друга станция под
същия номер, предишната запаметена радио станция
ще бъде заменена с новата.
Приемане на запаметени радиостанции
1 Изберете радио обхват
2 Докоснете желания номер (от „1“ до „6“).
Това устройство автоматично осигурява следните
RDS услуги:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва радио станцията, която е
с най-силен сигнал в мрежата. Използвайки тази
функция, вие ще можете да слушате постоянно една
и съща програма по време на дълго пътуване, без
да се налага ръчно да пренастройвате тази радио
станция.
ТА (трафик съобщения)/TP (програма за трафика)
Осигурява информация/програма за трафика.
Всяка информация/програма, която се получи, ще
прекъсне избрания за момента източник.
PTY (Програмен вид)
Извежда текущо приемания вид на програмата.
Освен това търси избрания от вас програмен вид.
CT (Точен час)
Часовникът се сверява въз основа на данните за
часа от RDS предаването.
17
Забележки
• В зависимост от страната/региона е възможно не
всички RDS функции да бъдат достъпни.
• Функцията RDS няма да работи, ако сигналът е
твърде слаб или ако радио станцията, която се
опитвате да настроите, не предава RDS данни.
станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази регионална
програма, дезактивирайте регионалната функция по
време на FM приемане.
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Tuner“.
Съвет
Ако регулирате силата на звука по време на трафик
съобщение, това ниво ще бъде запазено в паметта
за следващи трафик съобщения, независимо какво е
обичайното ниво на звука.
2
Докоснете желания от вас обхват („FM 1“,
„FM 2“ или „FM 3“).
3
Докоснете , а след това „Regional“ и го
задайте в положение „ON“.
Настройка на AF
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Tuner“.
2
Докоснете желания от вас обхват („FM 1“,
„FM 2“ или „FM 3“).
3
Докоснете , а след това „AF
(Алтернативни честоти)“ и го задайте в
положение „ON“.
Настройка на TA
1 Натиснете (HOME), а след това докоснете
Избор на PTY
1
По време на приемане на FM радио станция
докоснете „PTY“.
За да обходите целия списък, преместете
плъзгача нагоре и надолу.
2
Докоснете желания програмен вид
Устройството търси станция, която излъчва
избрания програмен вид.
„Settings“.
За да затворите PTY списъка, докоснете
2
Докоснете
.
Извежда се менюто за задаване на източника.
Видове програми
3
Докоснете „Traffic Announcement“ (Трафик
съобщения) и го задайте в положение „ON“.
Запаметяване на RDS станции с
настройка AF и TA
Можете да запаметите RDS станции заедно с
настройката за AF/TA. Ако използвате функцията
BTM, само RDS станциите ще се запазят с една и
съща AF/TA настройка.
Ако настройвате станциите ръчно, можете да
запаметите станции с RDS и без RDS с AF/TA
настройка поотделно за двата вида станции.
1
Задайте AF/TA, а след това запаметете
станцията с помощта на BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако настройката AF или TA е активирана, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат избрания в
момента източник.
Оставане на една и съща регионална
програма — Regional
18
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и някои
други региони.
Когато е активирана функцията AF, фабричната
настройка на това устройство ограничава приемането
в рамките на определена област, така че няма да се
получи нежелано превключване на друга регионална
.
„News“ (новини), „Current Affairs“ (актуални
събития), „Information“ (информация), „Sport“
(спорт), „Education“ (образователни програми),
„Drama“ (театрално изкуство), „Cultures“ (култура),
„Science“ (наука), „Varied Speech“ (разнообразна
програма), „Pop Music“ (популярна музика), „Rock
Music“ (рок музика), „Easy Listening“ (M.O.R.
(лека музика)), „Light Classics M“ (лека класическа
музика), „Serious Classics“ (класическа музика),
„Other Music“ (други стилове музика), „Weather &
Metr“ (прогноза за времето), „Finance“ (финанси),
„Children’s Progs“ (детски програми), „Social
Affairs“ (социални проблеми), „Religion“ (религия),
„Phone In“ (програми със слушателски обаждания),
„Travel & Touring“ (пътуване и туризъм), „Leisure &
Hobby“ (свободно време и хоби), „Jazz Music“ (джаз
музика), „Country Music“ (кънтри музика), „National
Music“ (национална музика), „Oldies Music“
(ретро музика), „Folk Music“ (фолклорна музика),
„Documentary“ (документални предавания).
Забележки
• Не можете да използвате тази функция в страни/
региони, където не е достъпна услугата PTY.
• Възможно е да приемете различна радио програма
от онази, която сте избрали.
Дискове
Бутони за възпроизвеждане
Възпроизвеждане на дискове
Ако бутоните за възпроизвеждане не са изведени на
дисплея, го докоснете.
В зависимост от диска е възможно някои операции да
бъдат различни или забранени.
Направете справка с инструкциите за експлоатация,
приложени към вашия диск.
1
1
2
3
Поставете диска (страната с етикета
нагоре).
Възпроизвеждането започва автоматично.
Ако се появи менюто на DVD диска
Докоснете желаната опция от DVD менюто.
Можете да използвате и панела за управление на
менюто. Той се извежда, като докоснете точка извън
DVD менюто. Докоснете B/V/v/b, за да преместите
курсора, а след това докоснете „ENTER“, за да
потвърдите.
Ако панелът за управление на менюто не се появи при
докосване на дисплея, използвайте устройството за
дистанционно управление.
4
5
4
6
DVD меню
Един DVD диск е разделен на няколко секции, които
включват видео или музикална продукция. Тези секции
се наричат „заглавия“. Когато възпроизвеждате DVD,
което съдържа няколко заглавия, можете да изберете
желаното заглавие, като използвате главното
меню на DVD диска. За DVD, което ви позволява да
избирате опции като например субтитри/език на
озвучаването, тези опции могат да бъдат избрани
от менюто на DVD диска.
4
5
3
7
4
8
3
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте (SOURCE/OFF) за 1 секунда.
Забележка
Не се поддържат дискове с DTS звукова пътечка. Ако
се избере формат DTS, няма да се чува звук.
За да извадите диска
1
Натиснете  на основното устройство.
Дискът се изважда.
4
5
4
MPEG-4
1
3
4
5
4
19
1
Докоснете, за да изведете списък на песни/
видео файлове. (стр. 24)
Забележка
Ако дискът съдържа различни видове файлове, само
избраният вид файл (аудио/видео) може да бъде
възпроизведен. За да научите как да изберете вид на
файла, прочетете „Избор на вид файл“ на стр. 24.
Докоснете, за да промените Visualizer, който
съдържа следните елементи: Gate/Balloon/
Glow/Animal/Graffiti/Ink/Random/OFF
Индикации за възпроизвеждане
2
3 „Repeat“ (Повторно възпроизвеждане)
/“Shuffle“ (Разбъркано възпроизвеждане)
(стр. 22)
4 ./>
Докоснете, за да прескочите глава/песен/сцена/
файл.
Докоснете и задръжте за момент, за да
превъртите бързо назад/напред видео записа;
след това натиснете неколкократно, за да
превключите скоростта (х 2 t х 12 t х 120
t х 2...)*1. За да отмените, докоснете u.
Докоснете и задръжте, за да превъртите бързо
назад/напред аудио запис.
По време на пауза докоснете и задръжте >,
за да възпроизведете видео запис в забавен
каданс. За да отмените, освободете бутона.
5 >
Докоснете, за да спрете на пауза/възобновите
възпроизвеждането след пауза.
Ако индикациите не са изведени на дисплея, докоснете го.
За аудио дисковете някои индикации са постоянно
изведени по време на възпроизвеждане.
A
B
MPEG-4
C
6
Докоснете, за да отворите менюто за
управление на DVD диска, което съдържа
следните опции.
• „Top Menu“: Докоснете, за да отворите
главното меню на DVD.*2
• „Menu“: Докоснете, за да отворите менюто на
диска.*2
• : Докоснете неколкократно, за да изберете
аудио език/формат. (стр. 21)*2
• : Докоснете неколкократно, за да
изключите/изберете език на субтитрите. *2*3
• : Докоснете неколкократно, за да смените
ракурса на гледане.*2
7
C
D
(Само за възпроизвеждане DVD VIDEO)
Докоснете, за да отворите менюто с опции.
• CSO (Center Speaker Organizer – организатор
на централния говорител) (стр. 45)
• Аудио ниво на DVD диска (стр. 22)
8
Докоснете, за да смените аудио канала. (стр. 22)
20
D
*1 Скоростта зависи от формата или метода на
запис.
*2 В зависимост от диска може да не е достъпна.
*3 Когато се появи напомняне за въвеждане на
4-цифрен код, въведете езиковия код (стр. 67) за
желания език.
A Иконка на текущия източник, формат, номер на
глава/заглавие*1, аудио формат*3
B Състояние на възпроизвеждането,
възпроизведено време
C Име на песен/изпълнител/албум*1*5
Име на файл/папка*6
D Иконка на текущия източник, формат,
номер на песен (файл)*2, състояние на
възпроизвеждането, възпроизведено време*4
*1 Индикациите се различават в зависимост от
съдържанието.
*2 При възпроизвеждане на VCD с PBC функции (стр.
21), извежда се „PBC“.
*3 Само за DVD дискове.
*4 При възпроизвеждане на VCD с PBC функции, не се
извежда индикация.
*5 Само за CD/MP3/WMA/AAC.
*6 Само за Xvid/MPEG-4.
Използване на PBC функции
(контрол върху
възпроизвеждането)
Менюто PBC подпомага интерактивно вашата работа
с устройството, докато се възпроизвежда VCD,
съвместимо с PBC.
1
2
3
Започнете възпроизвеждане на VCD,
съвместимо с PBC.
Извежда се менюто PBC.
Натиснете бутоните с цифри на
устройството за дистанционно
управление, за да изберете желаната опция,
след това натиснете (ENTER).
Задаване на аудио
настройките
Забележка
Не се поддържат дискове с DTS звукова пътечка. Ако
се избере формат DTS, няма да се чува звук.
Промяна на аудио езика/
формата
За DVD аудио езикът може да бъде променян, ако
дискът съдържа многоезични записи. Можете да
промените и аудио формата, ако възпроизвеждате
диск, записан с няколко аудио формата (например
Dolby Digital).
1
По време на възпроизвеждане докоснете
екрана.
2
Докоснете .
Извежда се менюто с аудио езиците.
3
Докоснете неколкократно , докато се
изведе желаният аудио език/формат.
Аудио език
Следвайте инструкциите в менюто за
извършване на интерактивни операции.
За да се върнете към предходния дисплей,
натиснете бутона  на устройството за
дистанционно управление.
Възпроизвеждане без PBC функции
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
2
Докоснете
.
Извежда се менюто за задаване на източника.
3
Преместете плъзгача нагоре и надолу, а
след това докоснете „Video CD PBC“ и го
задайте в положение „OFF“.
4
Започнете възпроизвеждане на VCD
Менюто PBC не се извежда по време на
възпроизвеждане.
Забележки
• Опциите на менюто и операциите се различават в
зависимост от диска.
• По време на PBC възпроизвеждане номерът на
песента, опцията за възпроизвеждане и др. не се
извеждат на дисплея за възпроизвеждане.
• При възпроизвеждане с PBC функции възобновяване
на възпроизвеждането не е достъпно.
Аудио формат/номер на канала*
Аудио езикът се превключва само между
достъпните езици.
Когато се появи напомнянето за въвеждане на
4-цифрен код, въведете кода на желания от вас
език (стр. 67).
Когато един и същ език се изведе два или повече
пъти, то дискът е записан в различни аудио
формати.
* Името на формата и номера на канала се появяват
както следва:
Пример: Dolby Digital 5.1 канален звук
Заден канал х 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Преден канал х 2 +
Централен канал х 1
LFE канал х 1
21
Промяна на аудио канала
Когато възпроизвеждате VCD, можете да избирате да
слушате звука от десния и левия канал, само от десния
канал или само от левия канал през десния и левия
говорители.
Опциите са указани по-долу.
„Stereo“: Стандартен стерео звук (опция по
подразбиране)
„1/Left“: Звук от левия канал (моно)
„2/Right“: Звук от десния канал (моно)
1
По време на възпроизвеждане докоснете
неколкократно
, докато се появи
желаният аудио канал.
Забележка
В зависимост от диска, може и да не успеете да
промените аудио настройките.
Съвети
• Можете да извършите операцията и чрез
устройството за дистанционно управление, като
натиснете неколкократно (AUDIO).
• Когато сте избрали източник VCD, можете да
промените аудио каналите, като натиснете AUDIO
на устройството за дистанционно управление.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
MPEG-4
1
Неколкократно докоснете „Repeat“
или
„Shuffle“ , докато възпроизвеждате, за да
изведете желаната опция.
Започва повторно или разбъркано
възпроизвеждане.
Опциите за повторение и реда за превключване на
всеки диск/формат са указани по-долу.
Диск/формат
„OFF“: Връща се към нормален
режим на възпроизвеждане.
„Chapter“: Повтаря текущата
глава.
„Title“: Повтаря текущото
заглавие.
*1
Регулиране на изходното ниво на
звука – Dolby D ниво
Можете да регулирате изходното ниво на звука за
DVD диск, записан във формат Dolby Digital, за
да редуцирате разликите в силата на звука между
различните дискове.
1
По време на възпроизвеждане
докоснете .
2
3
Докоснете „DVD Audio Level“.
Докоснете -/+ неколкократно, за да
регулирате изходното ниво на звука.
Изходното ниво може да се регулира на отделни
стъпки между -10 и +10.
За да затворите менюто на режима за
възпроизвеждане, докоснете .
22
Опции
„All“: Повтаря всички песни на
диска.
„Track“: Повтаря текущата
песен.
„All“: Повтаря всички песни на
диска.
„Track“: Повтаря текущата
песен.
„Album“: Повтаря текущия
албум (папка).
MPEG-4
„All“: Повтаря всички видео
файлове на диска.
„Movie“: Повтаря текущия
видео файл.
„Album“: Повтаря текущия
албум (папка).
Опциите за разбъркано възпроизвеждане и реда за
превключване на всеки диск/формат са указани подолу.
Диск/формат
*2
*1
Възпроизвеждане чрез пряко
търсене
Опции
„OFF“: Връща се към нормален
режим на възпроизвеждане.
Title: Възпроизвежда главите от
текущото заглавие в произволен ред.
„OFF“: Връща се към нормален
режим на възпроизвеждане.
„Disc“: Възпроизвежда песните от
текущия диск в произволен ред.
„OFF“: Връща се към нормален
режим на възпроизвеждане.
„Album“: Възпроизвежда песните/
видео файловете намиращи
се в текущия албум (папка) в
произволен ред
MPEG-4
*1 Достъпна е само когато възпроизвеждате VCD
версия 1.0/1.1 или VCD версия 2.0 без РВС функции.
*2 С изключение на DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW във VR
режим.
MPEG-4
Можете директно да локализирате желана точка, като
укажете номер на заглавие, номер на глава и т.н.
1
По време на възпроизвеждане натиснете
бутоните с цифри на устройството за
дистанционно управление, за да въведете
желания номер (на заглавие, песен и т.н.),
след което натиснете (ENTER).
Възпроизвеждането започва от началото на
избраната точка.
Възможностите за търсене се различават в зависимост
от диска/формата, както следва:
DVD: Заглавие или глава*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: Песен
Xvid/MPEG4: Видеоклип
*1 Възможностите за търсене са различни в
зависимост от настройките.
*2 Достъпна е само когато възпроизвеждате VCD
без PBC функции.
Настройка на възможностите за търсене
(само за DVD)
Вариантите за търсене (по заглавие или по глава)
по време на DVD възпроизвеждане могат да бъдат
предварително зададени.
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
2
.
Докоснете
Извежда се менюто за задаване на източника.
3
Докоснете „DVD Direct Search“, за да
зададете „Chapter“ (глава) или „Title“
(заглавие).
Настройката е завършена.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
23
Музика от USB устройство
Преглеждане на песните/видео
файловете – List
Избор на песен/видео файл
Можете да преглеждате албуми/папки/песни/ видео
файлове и да изберете онзи, който желаете да
възпроизведете.
Тази функция е особено удобна за дискове във формат
MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4, които съдържат
много албуми/песни и др.
1
Възпроизвеждане на музика
1
Свържете USB устройството към USB
порта.
2
Натиснете (HOME), а след това натиснете
„USB Music“.
Възпроизвеждането започва.
Бутони за възпроизвеждане
1
2 3
4
5
По време на възпроизвеждане докоснете .
Извежда се списъкът с категории или файлове в
текущия диск/албум/папка.
6
7
6
1
За да преминете към по-горно ниво,
докоснете .
За да преминете към най-горното ниво,
докоснете .
За да обходите целия списък, преместете плъзгача
нагоре и надолу по страницата
2
Докоснете, за да прегледате файлове с песни.
2 „ZAP“
Докоснете, за да потърсите песен, като слушате
откъси от песни (стр. 34).
3
Докоснете, за да превключите на екрана с
Visualizer.
Докоснете желаната опция.
Възпроизвеждането започва.
4 „Repeat“
Избор на вид файл
/“Shuffle“
(стр. 25)
5
Ако дискът съдържа различни видове файлове,
може да бъде възпроизведен само избраният вид
файл (аудио/видео). Редът, по който се подреждат
видовете файлове при възпроизвеждане е аудио,
видео (например ако дискът съдържа аудио и видео
файлове, ще се възпроизведат само аудио файловете).
Можете да изберете вида файл, който да прегледате,
а след това да изберете файла, който желаете да
възпроизведете.
1
2
3
По време на възпроизвеждане докоснете
Докоснете или , за да изберете вида
файл, който желаете да прегледате.
Докоснете желания файл.
Възпроизвеждането на избрания файл започва.
24
.
Докоснете, за да отворите менюто с опции.
6 ./>
Докоснете, за да прескочите файл с песен.
Докоснете и задръжте, за да превъртите бързо
назад/напред песента.
7 
Докоснете, за да възпроизведете файл с песен.

Докоснете, за да спрете възпроизвеждането на
пауза.
Опции
Избор на музикални файлове
За да промените менюто с настройки
(Само в екран Нормално възпроизвеждане)
1
2
1
По време на възпроизвеждане (Само
за екран Нормално възпроизвеждане)
докоснете .
Извежда се списъкът с категории или файлове
от текущо възпроизвеждания елемент.
За да обходите списъка, преместете плъзгача
нагоре и надолу.
2
Докоснете желания елемент.
Възпроизвеждането започва.
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
2 Докоснете
.
Опциите са указани по-долу.
„ZAPPIN Time“
Избира времетраенето на откъса, който ще
възпроизвеждате с функцията ZAPPIN: „6 sec.“, „15
sec.“, „30 sec.“.
„Update database“
Търси музикални файлове и ги добавя към базата
данни.
За да се върнете към екран Playback (възпроизвежда.
не), докоснете
Избор на песни от
библиотеката
„About Music player“
Извежда версията на приложението.
За да промените настройките
на Visualizer
1
2
3
4
Докоснете .
Екранът за нормално възпроизвеждане ще
се смени с екрана за възпроизвеждане с
Visualizer.
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
Извежда се списъкът Visualizer.
Изберете следните елементи: Gate/Balloon/
Glow/Animal/Albums/Graffiti/Ink/Random
1
Докато е изведен екранът със списъците,
докоснете .
Появява се списъкът с менюта.
2
Изберете желания списък.
Можете да търсите по следните списъци.
„All songs“ (всички песни), „Albums“ (албуми),
„Artists“ (изпълнители), „Genres“ (жанрове),
„Release year“ (година на издаване), „Recently
added“ (добавени наскоро), „Playlists“
(плейлисти), „Folders“ (папки).
Избраният списък се извежда.
3
Докоснете избрания елемент.
Възпроизвеждането започва.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
Слушане на музика,
съответстваща на
настроението ви — SensMe™
1
По време на възпроизвеждане докоснете
неколкократно „Repeat“
или „Shuffle“ ,
докато се появи желаната опция.
Повторното или разбъркано възпроизвеждане
започва.
Опциите за повторно възпроизвеждане са както
следва:
: Повтаря цялата текуща група.
: Повтаря текущия музикален файл.
: Връща се в режим нормално възпроизвеждане.
Опциите за разбъркано възпроизвеждане са както
следва:
: Възпроизвежда музикалните файлове от цялата
текуща група в произволен ред.
: Връща се в режим нормално възпроизвеждане.
Забележка
Екранът за възпроизвеждане с Visualizer не е
достъпен при функциите повторно и разбъркано
възпроизвеждане.
Наличната само при Sony функция „SensMe™ канали“
автоматично групира песни по канали или настроение
и ви позволява да се наслаждавате интуитивно на
музиката.
Инсталиране на „Media Go“ на вашия
компютър
За да активирате функцията SensMe™ на това
устройство, трябва да инсталирате специален софтуер
(„Media Go“).
1
Свалете софтуера „Media Go“ от
страницата за поддръжка, указана на
задната корица.
2
Следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите инсталацията.
25
Прехвърляне на песни на USB
устройството с помощта на „Media
Go“
За да активирате функцията SensMe™ на това
устройство, песните трябва да бъдат анализирани и
прехвърлени на регистрираното USB устройство с
помощта на „Media Go“.
1
Свържете регистрираното USB
устройство към вашия компютър.
За „WALKMAN“ свържете в режим MTP.
За USB устройства, различни от „WALKMAN“
свържете в режим MSC.
„Media Go“ стартира автоматично.
Ако се изведе съобщение, следвайте
инструкциите на екрана, за да продължите.
2
Изтеглете и пуснете песни от Windows
Explorer или iTunes и др. в „Media Go“
Започва yанализ и прехвърляне на песните.
За подробности относно операциите, направете
справка в помощния файл Help на „Media Go“.
Забележка
В зависимост от компютърната среда, анализът
на песни посредством 12 TONE ANALYSIS може да
отнеме известно време.
Съвет
С помощта на „Media Go“ можете да прехвърляте не
само аудио файлове, но и файлове с изображения или
видео файлове. За подробности направете справка в
помощния файл Help на „Media Go“.
Възпроизвеждане на песни в канали
— SensMe™ канали
„ SensMe™ канали“ автоматично групира песни в
канали по техните песни. Можете да изберете и да
възпроизведете канал, който отговаря на вашето
настроение, дейност и т.н.
1
Свържете USB устройство, настроено за
функцията SensMe™.
2 Натиснете (HOME), а след това докоснете
„USB Music“.
3 Докоснете , а след това .
4 Плъзнете с пръст списъка с канали наляво
или надясно.
Възпроизвеждането на първата песен в
текущия канал започва от най-мелодичната или
ритмична част на песента*.
* Може да не бъде разпозната правилно.
5 Докоснете желания канал.
Започва възпроизвеждане на песните в
избрания канала.
Забележки
• В зависимост от песента тя може да не бъде
разпозната правилно или може да бъде групирана
в канал, който не отговаря на настроението на
песента.
• Ако свързаното USB устройство съдържа много
песни, стартирането на функцията „SensMe™
канали“ може да отнеме известно време поради
четенето на данните.
Съвет
Песните се възпроизвеждат в произволен ред. Редът
ще се променя при всяко избиране на канала.
Списък с канали
 Basic channels (Основни канали)
Възпроизвежда песни според музикалния вид.
„Energetic“: Възпроизвежда енергична музика с бързо
темпо.
„Emotional“: Възпроизвежда балади.
„Lounge“: Възпроизвежда джаз и лежерна музика.
„Dance“: Възпроизвежда ритмична, рап и R & B
музика.
„Extreme“: Възпроизвежда силна и мощна музика.
„Upbeat“: Възпроизвежда жизнерадостна и
ободряваща музика.
„Relax“: Възпроизвежда спокойна и релаксираща
музика.
„Mellow“: Възпроизвежда лека музика с бавно темпо.
 Recommended (Препоръчани)
„Morning“, „Daytime“, „Evening“, „Night“, „Midnight“,
26
 Shuffle All (Всички в произволен ред)
Възпроизвежда всички анализирани песни в
произволен ред.
Бутони за възпроизвеждане и индикации
на „SensMe™ канали“
A
B
C
За да промените формата на извеждане
на албума (докато избирате „Albums“ от
Library)
1
2
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете , а след това изберете „List
view“ или „Grid view“.
За да промените начина на подреждане на
обложките (Само за преглед на обложки)
1
D
E
F
G
A За да обходите списъка и да изберете друг
канал.
B Указва текущия канал.
C Бутон за опции
D Указва изведената обложка на албума*
E Указва изминалото време за
възпроизвеждане, името на песента и
името на изпълнителя.
F За да спрете на пауза/възобновите
възпроизвеждането след пауза.
G За да прескочите песен.
2
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете , а след това изберете „Sort
by album“ (Подреди по албум) или „Sort by
artist“ (Подреди по изпълнител).
За да се върнете към екрана за възпроизвеждане,
докоснете или „Cancel“.
* Препоръчителният размер на обложката е от 240 x
240 до 960 x 960 пиксела.
Избор на албум по обложка
1
2
Докато е изведен екранът със списъците,
докоснете .
2 Докоснете обложката на албума, който
желаете да възпроизведете.
Възпроизвеждането започва.
Опции
За да промените менюто с настройки
1
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
2 Докоснете .
Опциите са указани по-долу.
„ZAPPIN Time“
Избира времетраенето на откъса, който ще
възпроизвеждате с функцията ZAPPIN: „6 sec.“, „15
sec.“, „30 sec.“.
„Update database“
Търси музикални файлове и ги добавя към базата
данни.
„About Music player“
Извежда версията на приложението.
27
Видеоклипове от USB устройство
Възпроизвеждане на
видеоклипове
1
2
Свържете USB устройството към USB
порта.
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„USB Video“.
Възпроизвеждането започва.
Бутони за възпроизвеждане
* Скоростта зависи от формата или от метода на
запис.
Съвет
Можете да променяте динамично скоростта на
възпроизвеждане, като изтеглите екрана на видео
файла наляво или надясно.
Опции
Ако бутоните за възпроизвеждане не са изведени,
докоснете дисплея.
1
5 
Докоснете, за да възпроизведете файл с песен.

Докоснете, за да спрете възпроизвеждането на
пауза.
2
За да изведете аудио опциите
1
2
3
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
Извежда се списъкът с аудио опциите.
Изберете желаната опция.
За да изведете подробна информация.
1
3 4 5 4 3
2
1
Докоснете, за да прегледате видео файлове.
За да изтриете файла
2
Докоснете, за да отворите менюто с опции
(стр. 28).
3 ./>
Докоснете, за да прескочите файл с песен.
28
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
За да прегледате подробна информация,
преместете плъзгача нагоре и надолу.
4 m/M
Докоснете и задръжте за момент, за да
превъртите бързо напред видеоклипа, а
след това докоснете неколкократно, за да
превключите скоростта (x1.5 t x10 t x30
t x100)*.
Докоснете и задръжте за момент, за да
превъртите бързо назад видеоклипа, а
след това докоснете неколкократно, за да
превключите скоростта (x10 t x30 t x100)*.
За да отмените, докоснете .
/
Докоснете, за да прескочите по-горна/по-долна
песен.
По време на пауза докоснете
, за да
прескочите 15 секунди напред.
По време на пауза докоснете
, за да
прескочите 10 секунди назад.
Докоснете и задръжте, за да превъртите бързо
назад/напред видеоклипа.
1
2
3
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
Докоснете „OK“.
За да промените настройките
1
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Извежда се списъкът с менюта.
2 Докоснете .
Опциите са указани по-долу.
„Zoom settings“
Настройва видео екрана: „Normal mode“ (Нормален
режим), „Full mode“ (Пълноекранен режим), „Off“
(Изключен).
„Update database“
Търси видео файлове и ги добавя към базата данни.
„About Video player“
Извежда версията на приложението.
За да се върнете към екрана за възпроизвеждане,
докоснете или „Cancel“.
Снимки от USB устройство
Избор на видео файлове
1
2
По време на възпроизвеждане докоснете .
Извежда се списъкът с категории или файлове
от текущо възпроизвеждания елемент.
За да обходите списъка, преместете плъзгача
нагоре и надолу.
Докоснете желания елемент.
Възпроизвеждането започва.
Преглед на снимки
1
2
3
За да се върнете към екрана Playback (Възпроизвеждане), докоснете
.
За да промените формата на извеждане
на албума
1
Докато е изведен екранът със списъците,
докоснете .
Опциите са указани по-долу.
: Grid view
Извежда видео файловете като решетка.
: List view
Извежда видео файловете като списък.
: Cover art view
Извежда видео файловете като сложени под ъгъл
графики.
Свържете USB устройството към USB
порта.
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„USB Photo“.
Докоснете „All pictures“ (Всички снимки)
или „Folders“ (Папки), а след това изберете
снимките или папките.
Бутони за възпроизвеждане
Ако бутоните за възпроизвеждане не са изведени,
докоснете дисплея.
1
2
3
4
5
Опции
1
За да промените подредбата на списъка с
видео файловете.
1
2
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете , а след това „Oldest first“
(Първо най-старите), „Newest first“ (Първо
най-новите), „A to Z“ (От А до Я) или „Z to A“
(От Я до А).
Докоснете, за да прегледате файлове със
снимки.
2
Докоснете, за да отворите менюто с опции.
3
За да промените настройките
1
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
2 Докоснете .
Опциите са указани по-долу.
„Zoom settings“
Настройва видео екрана: „Normal mode“ (Нормален
режим), „Full mode“ (Пълноекранен режим), „Off“
(Изключен).
„Update database“
Търси видео файлове и ги добавя към базата данни.
„About Video player“
Извежда версията на приложението.
/
Докоснете, за да прескочите файл със снимка.
Докоснете и задръжте, за да превъртите бързо
назад/напред файла със снимка.
4 
Докоснете, за да започнете изреждане на кадри
(slideshow).
Докоснете екрана, за да спрете изреждането
на кадри.
5
Завърта файла със снимката наляво.
Завърта файла със снимката надясно.
Съвет
Можете да превъртите бързо назад/напред файл със
снимка, като плъзнете с пръст списъка със снимки
наляво или надясно.
За да се върнете към екрана за възпроизвеждане,
докоснете или „Cancel“.
29
Опции
За да стартирате изреждане на кадри
(slideshow)
1
2
2
3
Докоснете
докато възпроизвеждате.
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
Докоснете „OK“.
За да отстраните изображението
1
2
3
1
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
Изреждането на кадри започва.
За да зададете изображението като
тапет
1
Избор на файлове със снимки
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
Докоснете „OK“.
2
За да стартирате изреждане на кадри
(slideshow)
1
2
1
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
За да прегледате подробна информация,
преместете плъзгача нагоре и надолу.
За да промените настройките
1
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Извежда се списъкът с менюта.
2 Докоснете .
Опциите са указани по-долу.
„Slideshow interval settings“
Регулира интервала, през който се извеждат кадрите:
„0.5 sec.“ - „20.0 sec.“.
„Play continuously“
Задава непрекъснато възпроизвеждане (slideshow).
„Update database“
Търси файлове със снимки и ги добавя към базата
данни.
„About Photo viewer“
Извежда версията на приложението.
За да се върнете към екрана за възпроизвеждане,
докоснете или „Cancel“.
30
Докоснете .
Изреждането на кадри започва.
За да промените формата на дисплея
За да изведете подробна информация.
1
По време на възпроизвеждане докоснете .
Извежда се списъкът с категории или файлове
от текущо възпроизвеждания елемент.
За да преминете към по-горното ниво,
докоснете .
За да обходите списъка, преместете плъзгача
нагоре и надолу.
Докоснете желания елемент.
Възпроизвеждането започва.
Докоснете .
Опциите са указани по-долу
: Grid view (Преглед като решетка)
Извежда файловете със снимки като решетка.
: List view (Преглед по списък)
Извежда списък с файлове със снимки.
Cover art view (Преглед като обложка)
Извежда файловете със снимки като графики с
ракурси
Date view (All pictures only) (Преглед по дата
(Само за снимки))
Извежда фаловете със снимки по дати.
Expanded view (Folders only) (Разширен преглед
(Само за папки))
Извежда папките, които съдържат под-папките,
както и всички налични файлове с изображения.
Опции
За да стартирате изреждане на кадри
(slideshow)
1
2
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Извежда се списъкът с менюта.
Докоснете .
Изреждането на кадри започва.
За да промените реда на подреждане в
списъка със снимки
1
Докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
2
Докоснете , а след това „Oldest first“
(Първо най-старите), „Newest first“ (Първо
най-новите), „A to Z“ (От А до Я) или „Z to A“
(От Я до А).
За да промените настройките
За да изключите USB устройството
1
Спрете възпроизвеждането и изключете USB
устройството.
Не изключвайте по време на възпроизвеждане, защото
данните в USB устройството може да се повредят.
Докато е изведен екранът със списъците,
докоснете .
Извежда се списъкът с менюта.
2
Докоснете .
Опциите са указани по-долу.
„Slideshow interval settings“
Регулира интервала, през който се извеждат кадрите:
„0.5 sec.“ - „20.0 sec.“.
„Play continuously“
Задава непрекъснато възпроизвеждане (slideshow).
„Update database“
Търси файлове със снимки и ги добавя към базата
данни.
„About Photo viewer“
Извежда версията на приложението.
За да се върнете към екрана за възпроизвеждане,
докоснете или „Cancel“.
Забележки за възпроизвеждането
от USB устройство
• Можете да използвате режим MSC (Mass Storage
Class).
• Съвместимите кодеци са MP3 (.mp3), WMA (.wma),
AAC/HE-AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi/.xvid) и
MPEG-4 (.mp4).
• Препоръчва се да правите резервно копие на данните
в USB устройството.
Забележки
• По време на възпроизвеждане на видеоклипове от
USB устройство, ако възпроизвеждането прекъсва:
– Натиснете (HOME) или стартирайте
системните настройки.
– По време на възпроизвеждане на снимки от USB
устройство, (Навигация) и др.
• Свържете USB устройството след като запалите
двигателя. В зависимост от USB устройството,
може да възникне неизправност или повреда, ако го
свържете, преди да сте запалили двигателя.
• Може да е необходимо известно време, за да
започне възпроизвеждането на файл с голям размер
или на множество файлове.
• Това устройство не може да разпознава няколко
MSC устройства.
Забележки за употребата
• Не използвайте USB устройства, които са толкова
големи или тежки, че може да изпаднат в резултат
на вибрации или да причинят прекъсване на
връзката.
• Не оставяйте USB устройство в паркирана кола,
защото може да възникне неизправност.
• Това устройство не разпознава USB устройства
през USB хъб.
• Ако е необходим кабел при осъществяване на
USB връзка, използвайте USB кабела, приложен с
устройството.
Забележки за възпроизвеждането
• Изберете „USB Music“, „USB Video“ или „USB Photo“,
в зависимост от вида файлове, които са запазени
на USB устройството.
• Изведените индикации ще се различават в
зависимост от USB устройството, формата на
запис и настройките. За подробности посетете
страницата за поддръжка, указана на задната
корица.
• Максималният брой музикални файлове, които
могат да бъдат изведени, е следният.
– файлове (песни): 10 000
• В зависимост от количеството записани данни
стартирането на възпроизвеждането може да
отнеме известно време.
• Не можете да възпроизвеждате DRM (Digital
Rights Management - Управление на правата върху
дигиталните данни) файлове.
• При възпроизвеждане или бързо превъртане напред/
назад на MP3/WMA/AAC файл с VBR (Variable Bit
Rate – вариращ битрейт), изминалото време за
възпроизвеждане може да не се изведе правилно на
дисплея.
• Не се поддържа възпроизвеждане на файлове с
lossless компресия (без загуба на качеството)
31
iPod
За подробности относно съвместимостта на вашия
iPod вижте раздела „iPod“ на стр. 59 или посетете
страницата за поддръжка, указана на задната корица.
В тези инструкции за експлоатация терминът „iPod“
се използва най-общо за iPod функциите на iPod и
iPhone, освен ако не е указано друго в текста или
илюстрациите.
Забележка
Това устройство не може да разпознае няколко iPod
устройства наведнъж.
Възпроизвеждане от iPod
1
Намалете силата на звука на това
устройство.
Ако iPod устройството е изключено, включете го.
2 Свържете iPod устройството към USB
порта.
Препоръчва се да използвате USB свързващия
кабел RC-202IPV (продава се отделно) *1.
На екрана на iPod устройството се извежда
индикатор за процес на свързване*2, а след
това възпроизвеждането започва от последно
възпроизведения елемент.
Ако вече има свързано iPod устройство, докоснете
„iPod“, за да започнете възпроизвеждане.
*1 За да възпроизвеждате видеоклипове от iPod
устройство с видео функция, е необходимо да
използвате кабела RC-202IPV.
*2 Може да не се изведе, ако свързвате iPod тъч
устройство или iPhone, или когато предходния
път iPod устройството е било възпроизвеждано
посредством Passenger App Control.
3 Регулирайте силата на звука на това
устройство.
Бутони за управление и индикации
Можете да управлявате възпроизвеждането от iPod
устройство по същия начин като възпроизвеждането
от диск. За подробности вижте „Бутони за
възпроизвеждане“ на стр. 19.
За подробности относно индикациите за възпроизвеждане вижте „Индикации за възпроизвеждане“ на
стр. 20.
Режим възстановяване на
възпроизвеждането
Ако iPod устройството, от което възпроизвеждате
в момента, е свързано към докинг конектора,
режимът на това устройство превключва в режим
възстановяване и възпроизвеждането започва в
режима, зададен от iPod устройството.
В режим възстановяване повторното и разбъркано
възпроизвеждане не са достъпни.
Предупреждение за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата
на звука на телефона се управлява от самия iPhone.
За да избегнете внезапното пускане на силен звук
след приключване на обаждане, не увеличавайте звука
на устройството по време на обаждане.
Забележка
Това устройство не може да разпознае iPod
устройство през USB хъб.
Съвети
• Когато ключът на запалването е в позиция ACC
и устройството е включено, батерията на iPod
устройството ще се презареди.
• Ако iPod устройството е изключено по време на
възпроизвеждане, на дисплея на това устройство
ще се изведе надпис „No Device“ (липсва
устройство).
Преглеждане на песните/видео
файловете – List
Избор на песен/видео файл
Можете да преглеждате албуми/папки/песни видео
файлове и да изберете онзи от тях, който желаете да
възпроизведете.
1
По време на възпроизвеждане докоснете .
Извежда се списъкът с категории или файлове от
текущо възпроизвеждания елемент.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте (SOURCE/OFF) за 1 секунда.
За да изключите iPod устройството
Спрете възпроизвеждането и изключете iPod
устройството.
Не изключвайте по време на възпроизвеждане, защото
данните в iPod устройството може да се повредят.
За да влезете в режим ZAPPIN
32
За подробности относно тази процедура прочетете
“Търсене на песен чрез слушане на откъси от песни —
ZAPPIN™” на стр. 34.
За да преминете на по-горно ниво, докоснете .
За да обходите списъка, преместете плъзгача нагоре
и надолу.
За да търсите файлове по азбучен ред, докоснете .
За да се върнете към най-горния екран, докоснете .
2
Докоснете желания елемент.
Възпроизвеждането започва.
Избор на вид файл
За видео възпроизвеждане
Можете да изберете вида файл, който да прегледате,
а след това да изберете файла, който желаете да
възпроизведете.
1
2
3
По време на възпроизвеждане докоснете .
Докоснете или , за да изберете вида
файл, който желаете да прегледате.
Докоснете желания файл.
Възпроизвеждането на избрания файл започва.
За да се върнете към екрана Playback
(Възпроизвеждане), докоснете
.
Избор на режим на
възпроизвеждане
Можете да изберете един от следните режими на
възпроизвеждане.
За аудио възпроизвеждане
„Track“ (песен), „Album“ (албум), „Artist“
(изпълнител), „Genre“ (жанр), „Playlist“ (плейлист),
„Podcast“ (подкаст)*
* В зависимост от настройката на iPod
устройството може да не се изведе.
За видео възпроизвеждане
Същите като при аудио възпроизвеждане, но
изведеният елемент на екрана зависи от iPod
устройството.
1
2
3
4
По време на възпроизвеждане докоснете
Докоснете или .
Докоснете .
Докоснете желания режим на
възпроизвеждане.
За да започнете възпроизвеждане, докоснете
желания елемент (елементи) от списъка.
За да обходите списъка, преместете плъзгача
нагоре и надолу.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1
По време на възпроизвеждане докоснете
неколкократно „Repeat“
или „Shuffle“ ,
докато се появи желаната опция.
Повторното или разбъркано възпроизвеждане
започва.
Опциите за повторно възпроизвеждане са както
следва:
За аудио възпроизвеждане
„All“: Повтаря всички песни в iPod устройството.
„Track“: Повтаря текущата песен.
„Album“/“Podcast“/“Artist“/“Playlist“/“Genre“*:
Повтаря текущия елемент от избрания режим на
възпроизвеждане.
„All“: Повтаря всички видео файлове в iPod
устройството..
„Track“: Повтаря текущия видео файл.
„Group“*: Повтаря текущия елемент от избрания
режим на възпроизвеждане.
Опциите за разбъркано възпроизвеждане са както
следва:
За аудио възпроизвеждане
„OFF“: Връща се в режим нормално възпроизвеждане.
„Album“/“Podcast“/“Artist“/“Playlist“/“Genre“*:
Възпроизвежда песните от избрания режим на
възпроизвеждане в произволен ред.
„Device“: Възпроизвежда всички песни в iPod
устройството в произволен ред.
* Различава се в зависимост от избрания режим на
възпроизвеждане.
Забележка
Изведените опции може да не съответстват на
действителните операции.
Директно управление на iPod
— Passenger App Control
.
Можете директно да управлявате iPod, свързан към
това устройство.
1
По време на възпроизвеждане докоснете
.
Дезактивиране на режима Passenger App
Control
При активен режим „Passenger App Control“,
докоснете екрана, а след това – бутона „Cancel“.
Режимът на възпроизвеждане превключва на режим
възстановяване.
Забележки
• App image и Video могат да бъдат изведени на това
устройство само докато е задействана ръчната
спирачка.
• App и Video могат да се управляват само от iPhone
и iPod.
• Приложенията, съвместими с Passenger App Control,
са ограничени.
• За да изведете видео на това устройство, трябва
да активирате изходния видео сигнал на iPod
устройството.
• Силата на звука може да се регулира само от това
устройство.
• Ако отмените режима Passenger App Control,
настройките за повторно и разбъркано
възпроизвеждане ще се изключат.
33
Полезни функции
Търсене на песен чрез слушане
на откъси от песни
— ZAPPIN™
Докато възпроизвеждате кратки откъси от песни от
USB или iPod устройство в последователност, можете
да потърсите песен, която желаете да слушате.
Тази функция е удобна например когато търсите
песен в режим разбъркано или разбъркано повторно
възпроизвеждане.
1
По време на аудио възпроизвеждане
докоснете „ZAP“.
Ако възпроизвеждате музика от USB
устройство, режимът ZAP стартира от текущо
възпроизвежданата песен.
Възпроизвеждат се най-мелодичните или
ритмични части от песните.
Тези части се възпроизвеждат в рамките на
зададеното време.
Забележка
Песните трябва да бъдат анализирани от 12 TONE
ANALYSIS.
Управление на приложения
на вашия смартфон
— MirrorLink™
Тази функция копира дисплея на вашия смартфон
на дисплея на автомобилното табло, за да можете да
управлявате приложенията във вашия смартфон с поголемия екран.
Можете да използвате само смартфон, съвместим с
функцията MirrorLink™.
1
Свържете вашия смартфон и това
устройство посредством USB кабел.
2 Натиснете (HOME), а след това докоснете
MirrorLink™.
Дисплеят на смартфона се появява на дисплея на
автомобилното табло.
Докоснете и управлявайте приложенията по
същия начин, по който го правите на вашия
смартфон.
Забележка
За ваша собствена безопасност, когато не сте
включили ръчната спирачка, част от екранното
съдържание на смартфона може да не се изведе на
AVC.
Докоснат бутон „ZAP“.
Възпроизведената част от всяка
песен в режим ZAPPIN.
Ако възпроизвеждате от iPod, режимът ZAP стартира
от част в следващата песен.
Докоснат бутон
Възпроизведената част
„ZAP“.
от всяка песен в режим ZAPPIN.
2
Докоснете „ZAP“, когато се възпроизвежда
песен, която желаете да слушате.
Ако възпроизвеждате музика от USB устройство,
възпроизвеждането се връща към нормалния
режим от текущата позиция до края на песента.
Ако възпроизвеждате от iPod, избраната песен се
възпроизвежда от началото.
За да потърсите отново песен с помощта на режима
ZAPPIN, повторете стъпка 1 и 2.
34
Съвети
• Не можете да избирате частта от песента, която
да се възпроизведе.
• Можете да изберете времетраенето на откъса,
който ще възпроизвеждате. Докоснете , а след
това изберете времетраенето на откъса, който
ще възпроизвеждате с функцията ZAPPIN: „6 sec.“,
„15 sec.“, „30 sec.“.
Възпроизвеждане на различни
източници отпред и отзад
— Zone x Zone
Можете едновременно да се наслаждавате на различни
източници, разположени в предната и задната част на
колата.
Източниците, от които можете да избирате за това
устройство (отпред), и за задния монитор (отзад), са
указани по-долу.
Отпред: Всеки източник.
Отзад: Диск, който е поставен в устройството.
1
Натиснете (HOME) на основното
устройство.
2 Докоснете „ZONE x ZONE“, за да
активирате режим „Zone x Zone“.
За да работите с източника за предната част на
колата, използвайте тъч панела и бутоните на
основното устройство.
За да работите с източника за задната част
на колата, използвайте устройството за
дистанционно управление.
Съвет
Можете да активирате/дезактивирате функцията
„Zone x Zone“ и като натиснете (ZxZ) на
устройството за дистанционно управление.
За да дезактивирате функцията „Zone x
Zone“.
Докоснете отново „ZONE x ZONE“ от меню HOME.
Забележки
• След като веднъж сте натиснали (SOURCE/OFF)
на основното устройство или на устройството за
дистанционно управление, функцията „Zone x Zone“
се дезактивира.
• Докато функцията „Zone x Zone“ е активна,
следните бутони на устройството за
дистанционно управление не работят: (SRC),
(MODE), (ATT), (VOL) +/-, (CLEAR), бутони с
цифри.
• Докато функцията „Zone x Zone“ е активна, можете
да управлявате DVD възпроизвеждане на задния
монитор само с устройството за дистанционно
управление.
• Докато функцията „Zone x Zone“ е активна,
следните опции се дезактивират.
- EQ7 (стр. 43)
- Balance/Fader/Subwoofer (стр. 50)
- Intelligent Time Alignment (стр. 44)
- CSO (стр. 45)
- HPF, LPF (стр. 51)
- Rear Bass Enhancer (стр. 45)
Промяна на цветовете
на бутоните — Dynamic
Color Illuminator
Dynamic Color Illuminator ви позволява да променяте
цвета на бутоните на основното устройство, за да
пасват на интериора на автомобила.
Можете да избирате измежду 12 предварително
зададени цвята, цвят по ваш избор и 5 предварително
зададени шаблона.
 Preset colors (Предварително зададени цветове)
„Red“ (червен), „Amber“ (кехлибарен), „Medium
Amber“ (умерено кехлибарен), „Yellow“ (жълт),
„White“ (бял), „Light Green“ (светлозелен), „Green“
(зелен), „Light Blue“ (светлосин), „Sky Blue“
(небесносин), „Blue“ (син), „Purple“ (лилав), „Pink“
(розов).
 Preset patterns (Предварително зададени
шаблони)
„Rainbow“ (дъга), „Ocean“ (океан), „Sunset“ (залез),
„Forest“ (гора), „Random“ (произволен).
1
2
3
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете и преместете плъзгача
нагоре и надолу, а след това докоснете „Key
Illumination“.
Преместете плъзгача нагоре и надолу, за
да изберете желания цвят, а след това го
натиснете.
Избор на цвят за бутон — Custom
Color
Можете да регистрирате цвят по ваш избор за
бутоните.
1
2
3
4
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете и преместете плъзгача
нагоре и надолу, а след това докоснете „Key
Illumination“.
Преместете плъзгача нагоре и надолу, за да
изберете „Custom“, а след това натиснете
„Tune >“.
Преместете плъзгача нагоре и надолу
наляво и надясно или натиснете +/–, за
да регулирате цветовата гама на „R“
(червено), „G“ (зелено) или „B“ (синьо).
Цветова гама, която можете да регулирате: „0“ –
„63.“
Можете да зададете цвета, докато наблюдавате
подсветката на бутоните.
Използване на команда с жест
Можете да извършвате често използвани операции,
като нарисувате следният команден ред на дисплея за
приемане/възпроизвеждане.
Направете
следното
За да
Радио приемане:
търсите станции напред. (Същата
Нарисувайте
функция като >.)
хоризонтална
Възпроизвеждане
на DVD/VCD:
линия (отляво
прескочите глава/песен напред.
надясно)
(Същата функция като >.)
Възпроизвеждане на Xvid/MPEG-4/
аудио файл:
прескочите файл/песен напред.
(Същата функция като >.)
Нарисувайте
хоризонтална
линия
(отдясно
наляво)
Радио приемане:
търсите станции назад. (Същата
функция като ..)
Възпроизвеждане на DVD/VCD:
прескочите глава/песен назад.
(Същата функция като ..)
Възпроизвеждане на Xvid/MPEG-4/
аудио файл:
прескочите файл/песен назад.
(Същата функция като ..)
Радио приемане:
приемате запаметени станции (с
придвижване напред).
Нарисувайте
вертикална Възпроизвеждане на DVD/VCD/
линия (нагоре) Xvid/MPEG-4:
превъртите бързо видеото напред.
Аудио възпроизвеждане:
прескочите албум (папка) напред.
35
Направете
следното
За да
Радио приемане:
приемате запаметени станции (с
придвижване назад).
3 Обаждания с хендсфри и аудио стрийминг
Можете да осъществявате изходящи/входящи
обаждания с хендсфри или да слушате аудио през
това устройство.
Нарисувайте
вертикална Възпроизвеждане на DVD/VCD/
линия (надолу) Xvid/MPEG-4:
превъртите бързо видеото назад.
Аудио възпроизвеждане:
прескочите албум (папка) назад.
Обаждания с хендсфри и аудио
стрийминг — Bluetooth функция
Преди да използвате Bluetooth
функцията
Основна процедура на Bluetooth
функцията
1 Сдвояване
Когато свързвате Bluetooth устройства
за първи път, е необходимо те взаимно да
се регистрират. Тази процедура се нарича
„сдвояване“. Тази регистрация (сдвояване)
е необходима само първия път, защото това
устройство и другите устройства следващия
път вече ще се разпознаят автоматично.
Забележка
Ако изтриете регистрацията на устройството от
това устройство, ще трябва отново да извършите
сдвояването.
2 Свързване
След като осъществите сдвояване, свържете
това устройство и Bluetooth устройството. В
зависимост от устройството връзката може
да се осъществи автоматично паралелно със
сдвояването.
Индикация за състоянието
на Bluetooth устройството
Липсва индикация: Bluetooth сигналът е
изключен.
Свети: Bluetooth сигналът е включен.
Липсва индикация: Не е свързано
устройство за аудио стрийминг.
Мига: Връзката е в процес на
осъществяване.
Свети: Устройството е свързано.
Липсва индикация: Не е свързан
мобилен телефон за хендсфри обаждания.
Мига: Връзката е в процес на
осъществяване.
Свети: Мобилният телефон е свързан.
Указва силата на сигнала за свързания
мобилен телефон.
Указва състоянието на оставащата
батерия за свързания мобилен телефон.
Липсва индикация: Няма непрочетени
SMS съобщения.
Свети: Има непрочетени SMS
съобщения.
Монтиране на микрофона
За да запишете гласа си по време на обаждане с
хендсфри, трябва да монтирате микрофона (приложен
в комплекта).
За да научите как да свържете микрофона, прочетете
приложеното упътване „Монтаж/Свързване“.
36
7
Сдвояване
Сдвояването се изисква само първия път, в който
свързвате към Bluetooth устройство (мобилен телефон
и др.)*.
За подробности направете справка с ръководството на
Bluetooth устройството.
* Ако изтриете регистрацията на устройството от
това устройство, ще трябва отново да извършите
сдвояването.
Съвет
Можете да сдвоите до 9 устройства.
Търсене от Bluetooth устройството
Процедурата да търсите за това устройство от другото
Bluetooth устройство е обяснена по-долу.
1
2
3
4
5
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете и преместете плъзгача
нагоре и надолу.
Докоснете „Bluetooth Connection“, а след
това задайте сигнала в положение „ON“.
Bluetooth сигналът на това устройство е
активиран.
Докоснете „Pairing >“.
Това устройство е готово да бъде разпознато
от другото Bluetooth устройство.
Работете с Bluetooth устройството, за да
търсите за това устройство.
На дисплея на устройството се извежда списък
с устройствата. Това устройство е изведено като
„Sony Automotive“.
Работете с Bluetooth устройството, за да
се свържете с това устройство.
Името на Bluetooth устройството се извежда и
връзката е осъществена. Когато връзката бъде
осъществена, се появява индикация или .
* Паролата може да се нарича „код за достъп“, „ПИН
код“, „ПИН номер“ и др., в зависимост от Bluetooth
устройството.
Забележки
• Докато свързвате към Bluetooth устройство, това
устройство не може да бъде разпознато от друго
устройство. За да направите разпознаването
възможно, прекъснете текущата връзка.
• Търсенето или свързването може да отнеме
известно време.
• В зависимост от устройството, дисплеят за
потвърждение на връзката може да се появи преди
да въведете паролата.
• Времевото ограничение за въвеждане на паролата
е различно в зависимост от устройството.
• Това устройство не може да бъде свързано към
устройство, което поддържа само HSP (Head Set
Profile).
Свързване
Когато включите запалването при активиран Bluetooth
сигнал, това устройство започва да търси Bluetooth
устройството, с което е било свързано последно и ако
е възможно, връзката се осъществява автоматично.
Тази глава обяснява как да се свързвате ръчно към
регистрирани Bluetooth устройства.
Преди да започнете, не забравяйте да активирате
Bluetooth сигнала на това устройство (стр. 42) и на
другото Bluetooth устройство.
За да се свържете от другото Bluetooth
устройство
6
Ако на екрана на устройството се появи
надпис, подканващ ви да въведете парола*,
въведете „0000“.
Въведете парола.
„0000“
Работете с другото Bluetooth устройство, за да се
свържете с това устройство.
Ако осъществите успешно връзка, в горната част на
дисплея ще се изведе индикация или .
Забележка
Ако осъществите връзка по време на аудио
стрийминг, може да се появят смущения във
възпроизвеждания звук.
Съвет
Можете да свържете мобилен телефон за аудио
стрийминг, ако поддържа A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Това устройство и Bluetooth устройството запаметяват
взаимно информацията си и щом отново се наложи да
осъществите сдвояване, това устройство вече е готово
за връзка с Bluetooth устройството.
37
Обаждания с хендсфри
След като свържете устройството към мобилния
телефон, можете да осъществявате изходящи/входящи
обаждания, като работите с това устройство.
Изходящи обаждания
Чрез набиране на телефонен номер
1
Чрез история на обажданията
Устройството съхранява последните 20 обаждания,
като ви позволява да изберете бързо някое от тях от
списъка.
1
2
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
3
4
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
Докоснете .
Извежда се списъкът с история на
обажданията.
За да обходите списъка, преместете плъзгача
нагоре и надолу.
Докоснете желания елемент от списъка.
Извежда се екранът за потвърждение на
данните.
Докоснете .
Обаждането се осъществява и се извежда екранът
за обаждане, докато човекът, на когото звъните,
не вдигне.
Чрез запаметени номера
2
3
Докоснете .
Извежда се екранът за въвеждане на цифри.
Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете телефонния номер, а след това
докоснете .
За да изтриете въведен номер, докоснете
.
Обаждането се осъществява и се извежда екранът
за обаждане, докато човекът, на когото звъните,
не вдигне.
Можете да запаметите телефонните номера на до
6 човека за функцията набиране на запаметени
номера. За да научите как да ги запаметите, прочетете
„Набиране на запаметени номера“ на стр. 41.
1
2
Чрез списъка с телефони
За подробности как да управлявате данните в
списъка с телефони, вижте „Управление на списъка с
телефоните“ на стр. 40.
3
1
38
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
2 Докоснете .
Извежда се списъкът с телефони.
3 Изберете човека, с когото желаете да се
свържете.
1 В списъка с имената докоснете името
на човека, с когото желаете да се
свържете.
2 В списъка с номерата докоснете
желания телефонен номер.
За да потърсите желания човек по азбучен ред,
докоснете , а след това изберете буква от
азбуката. Извежда се екранът за потвърждение
на данните.
4 Докоснете .
Обаждането се осъществява и се извежда екранът
за обаждане, докато търсения човек не вдигне.
Съвет
Можете и да прегледате списъка с телефони на
свързания мобилен телефон на това устройство и да
осъществите обаждане (стр. 40).
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
Докоснете номера от списъка (От „1“ до
„6“).
Извежда се екранът за потвърждение на
данните.
Докоснете .
Обаждането се осъществява и се извежда екранът
за обаждане, докато човекът, на когото звъните,
не вдигне.
Чрез функцията гласово набиране
Можете да осъществите обаждане, като използвате
гласовия етикет, запазен в свързания мобилен
телефон.
1
2
3
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
Докоснете .
Произнесете гласовия етикет, запазен в
мобилния телефон.
Гласът ви се разпознава и обаждането се
осъществява. Извежда екранът за обаждане,
докато човекът, на когото звъните, не вдигне.
Чрез функцията повторно набиране
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
2
Докоснете .
Обаждането се осъществява и се извежда екранът
за обаждане, докато човекът, на когото звъните,
не вдигне.
Забележки
• Произнесете гласовия етикет по същия начин, по
който сте го запазили в мобилния телефон.
• Ако функцията за гласово набиране е активирана
на свързания мобилен телефон, тя може да не
работи чрез това устройство.
• Не използвайте функцията за гласово набиране на
мобилния телефон, докато той е свързан към това
устройство.
• Смущения като например шумът от двигателя
може да попречат гласът ви да бъде разпознат.
За да подобрите разпознаването, работете при
условия с минимални смущения.
• Гласовото набиране може да не функционира, в
зависимост от характеристиките за разпознаване
на мобилния телефон. За подробности посетете
страницата за поддръжка, указана на задната
корица.
За да регулирате силата на гласа на
говорещия
Докато осъществявате обаждане, натиснете (VOL)
+/–. Нивото на гласа на говорещия ще бъде запазено в
паметта, отделно от обичайното ниво на звука.
Входящи обаждания
Докато устройството е свързано към мобилния
телефон, можете да приемате входящи обаждания във
всеки режим (с изключение на режим MirrorLink™).
За да приемете обаждането
Докоснете
.
Операции по време на обаждане
За да регулирате силата на гласа на говорещия
По време на обаждане, натиснете (VOL) +/–. Нивото
на гласа на говорещия ще бъде запазено в паметта,
отделно от обичайното ниво на звука.
За да изпратите DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency) тонове
Докоснете , а след това и необходимите бутони с
цифри.
За да прехвърлите текущо обаждане към
мобилния телефон
Докоснете
.
За да прехвърлите обаждането обратно към хендсфри,
докоснете отново
.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон, връзката
може да прекъсне, ако се опитате да прехвърлите
разговора.
За да регулирате силата на звука на
другия човек
1
2
3
Докоснете , а след това „MIC Gain“.
Докоснете „Low“, „Middle“ или „High“, за да
регулирате силата на звука.
Докоснете неколкократно , за да се
върнете към предходните екрани.
За да приключите обаждането
Докоснете
.
За да регулирате силата на тона за
звънене
Докато приемате обаждане, натиснете (VOL) +/–.
Нивото на тона за звънене ще бъде запазено в
паметта, отделно от обичайното ниво на звука.
За да не приемете обаждане
Докоснете
.
Забележка
Тонът на звънене и гласът на говорещия се извеждат
само от предните говорители.
Съвети
• Можете да настроите устройството да приема
обаждания автоматично (стр. 41).
• Можете да настроите устройството да използва
тона за звънене на мобилния телефон (стр. 41).
39
Управление на списъка с
телефоните
Можете да запазите данни за до 500 човека в списъка
с телефони, като за всеки човек може да регистрирате
до 5 телефонни номера.
Забележки
• Преди да предадете автомобила в авто-морга
или да го продадете на друго лице, ако това
устройството все още е монтирано в него,
не забравяйте да изтриете всички данни от
списъка с телефони в това устройство, за да
предотвратите евентуален непозволен достъп до
тях, като извършите някоя от следните стъпки:
– Изтрийте данните в списъка с телефони, като го
нулирате (стр. 42).
– Натиснете бутона за нулиране.
– Изключете захранващия проводник.
• Свалените от мобилен телефон данни от списък с
телефони не могат да бъдат изтрити от въведени
в последствие данни. В резултат на такова
въвеждане обаче някои от данните (име и др.) може
да се дублират.
• При повреда на това устройство данните от
списъка с телефони може да бъдат заличени.
Избор на данни от списъка
Можете да избирате данни от списъка с телефони
на мобилен телефон или от запаметените на това
устройство данни.
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
2 Докоснете , а след това „Phonebook
Select“.
3 Докоснете желания елемент.
За да се върнете към предходния екран, докоснете .
Можете да преглеждате данните от списъка с
телефони. Също така можете да осъществите
обаждане до човек от списъка.
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
2
Докоснете .
Извежда се списъкът с телефони.
Изберете човека, с когото желаете да се
свържете.
1 В списъка с имената докоснете името
на човека, с когото желаете да се
свържете.
2 В списъка с номерата докоснете
телефонния номер на човека, с когото
желаете да се свържете.
За да потърсите желания човек по азбучен
ред, докоснете , а след това изберете
буква от азбуката. Извежда се екранът за
потвърждение на данните.
3
За да се обадите на човека, с когото
желаете да се свържете
Изберете желания човек от списъка с телефоните, а
след това докоснете .
Изтриване на данни от списъка
За да изтриете всички данни от списъка с
телефоните на това устройство
1
2
3
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
Докоснете .
Извежда се списъкът с телефони.
Докоснете .
Извежда се екранът за потвърждение на данните.
Докоснете „OK“.
Всички данни от списъка с телефоните се
изтриват.
Запазване на данни от списъка с телефони
(Когато сте избрали „Internal“ от меню
„Phonebook Select“)
4
Можете да изпращате данни от списъка с телефони
на мобилния телефон и да ги приемате на това
устройство.
За да изтриете данните на отделен човек
от списъка
1
2
3
40
Преглед на списъка
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
Докоснете , а след това „Receive
Phonebook“.
Това устройство е готово да приема данни от
списъка с телефони.
Изпратете данните от списъка с
телефони, като работите със свързания
мобилен телефон.
Когато приемането приключи, ще се изведе името
на Bluetooth устройството и данните от списъка с
телефони се запазват на това устройство.
1
2
3
4
Следвайте стъпки 1 и 2, описани по-горе.
Изберете човека от списъка, чиито данни
желаете да изтриете.
В списъка с имената докоснете името на
желания човек. За търсене по азбучен ред
докоснете , а след това изберете буква от
азбуката.
Докоснете .
Извежда се екранът за потвърждение на
данните.
Докоснете „OK“.
Данните на човека се изтриват от списъка с
телефоните.
Управление на данните
за обаждане
Изтриване на историята на
обажданията
Можете да изтриете всички разговори от историята на
обажданията.
За да изтриете всички разговори от
историята на обажданията
1
2
3
4
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
Докоснете .
Извежда се списъкът с историята на
обажданията.
Докоснете .
Извежда се екранът за потвърждение на
данните.
Докоснете „OK“.
Всички разговори от историята на обажданията
се изтриват.
Набиране на запаметени номера
Можете да запаметявате номера от списъка с
телефоните или историята на обажданията на бутони
с цифри.
За да запаметите от списъка с телефони
1
2
3
4
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
Извежда се екранът Bluetooth Phone.
Докоснете .
Извежда се списъкът с телефони.
Изберете номерата, които ще запаметите
на бутоните с цифри.
1 В списъка с имената докоснете името на
човека.
2 В списъка с номерата докоснете
телефонния номер на човека.
За да потърсите желания човек по азбучен
ред, докоснете , а след това изберете
буква от азбуката. Извежда се екранът за
потвърждение на данните.
Докоснете „Preset“, а след това желания
номер на бутона за запаметяване (От „1“
до „6“).
Данните на човека се запаметяват на избрания
бутон с цифра.
Меню с телефонни опции
Можете да конфигурирате менюто с телефонни опции
от „Phone“.
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Phone“.
2 Докоснете .
Извежда се менюто с телефонни опции.
3 Докоснете желания елемент от списъка и
конфигурирайте настройките.
Елементите в менюто с телефонни опции са както
следва:
„Ringtone“*1 *2
Използва тона на звънене на това устройство или
на свързания към него мобилен телефон: „Internal“,
„Cellular“.
„Auto Answer“*1
Автоматично приема входящо обаждане.
–“OFF“: не приема обаждането автоматично.
–“3 sec“: приема автоматично обаждането след 3
секунди.
–“10 sec“: приема автоматично обаждането след 10
секунди.
„Phonebook Select“
Преглежда данните от списъка с телефони на това
устройство или на мобилния телефон: „Internal“,
„Cellular“.
„Receive Phonebook“
Изпраща данните от списъка с телефони от свързания
мобилен телефон.
Когато приемането завърши, се извежда името на
Bluetooth устройството.
„Background Visualizer“
Задава Background Visualizer: „ON“ (включен), „OFF“
(изключен).
*1 Не може да бъде конфигурирана по време на
обаждане с хендсфри.
*2 В зависимост от мобилния телефон тонът за
звънене на това устройство може да се изведе
дори ако сте задали настройка „Cellular“.
По време на обаждане с хендсфри елементите от
менюто с телефонни опции са както следва:
„Speech Quality“ (Echo Canceller/Noise Canceller
Mode)
Намалява ехото и смущенията по време на обаждане.
За нормална употреба задайте в положение „Mode 1“.
Ако качеството на изходящия звук не е задоволително,
задайте в положение „Mode 2“.
„MIC Gain“ (стр. 39)
Регулира силата на звука от микрофона за другия
участник в разговора: „Low“, „Middle“, „High“.
За да промените регистрацията на бутон
с цифра
Следвайте процедурата, описана по-горе и
презапишете новите данни върху вече регистриран
бутон с цифра.
41
Аудио стрийминг
Слушане на Bluetooth устройство
през това устройство
Ако другото устройство поддържа A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile), можете да слушате
възпроизведения от него звук през това устройство.
1
2
3
4
5
Свържете това устройство и Bluetooth
устройството (стр. 37).
Намалете силата на звука на това
устройство.
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„BT Audio“.
Извежда се екранът Bluetooth Audio.
Работете с другото Bluetooth устройство,
за да започнете възпроизвеждане.
Регулирайте силата на звука на това
устройство.
Забележка
При прекъсване на връзката с последно свързаното
устройство, докоснете „Reconnect“, за да потърсите
последно свързаното Bluetooth устройство.
Ако проблемът не бъде отстранен, докоснете „BT
Settings“, а след това задайте сигнала в положение
„ON“. Докоснете „Pairing >“, за да влезете в режим
Сдвояване.
За да научите как да извършите процедурата по
сдвояване вижте стр. 37.
Работа с Bluetooth устройство през
това устройство
Ако другото устройство поддържа AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile), можете да управлявате
възпроизвеждането през това устройство.
Операциите могат да бъдат извършени по същия
начин като възпроизвеждането от диск (стр. 19), с
изключение на следните:
42
Направете
следното
За да
Докоснете
намалите разликите в силата на
звука между това устройство и
другото Bluetooth устройство.
Можете да регулирате нивото на
звука на отделни стъпки между –8
и +18.
Забележки
• Достъпните операции се различават в
зависимост от Bluetooth устройството.
Извършете недостъпните операции на Bluetooth
устройството.
• В зависимост от Bluetooth устройството може да
не се наложи да докосвате два пъти >, за да
стартирате/спрете на пауза възпроизвеждането.
• По време на аудио стрийминг някои индикации като
името на песента и др. може да не се изведат на
това устройство.
Общи настройки на Bluetooth
Можете да конфигурирате Bluetooth настройките от
меню „General Settings“.
1
Докоснете и преместете плъзгача
нагоре и надолу.
Извежда се менюто с Bluetooth настройките.
2 Докоснете желания елемент в списъка и
конфигурирайте настройката.
Елементите в менюто с Bluetooth настройките са
както следва:
„Bluetooth Connection“*
Активира Bluetooth сигнала: „ON“ (включен) „OFF“
(изключен). Докоснете „Pairing >“, за да влезете в
режим Сдвояване.
„Bluetooth Initialize“*
Нулира всички свързани с Bluetooth настройки.
Докоснете „Initialize“, за да потвърдите.
„Bluetooth Initialize“ изтрива всички свързани
Bluetooth настройки като данни от списъка с
телефони, история на обажданията, запаметени
телефонни номера, история на свързваните Bluetooth
устройства и т.н.
* Не може да бъде конфигурирана по време на
обаждане с хендсфри.
Забележка
За да научите как да настроите други Bluetooth
устройства, направете справка със съответните им
ръководства.
Настройки на звука
Избор на качество на звука
— EQ7
Можете да избирате крива на еквалайзера измежду 7
музикални типа („Xplod“, „Vocal“, „Edge“, „Cruise“,
„Space“, „Gravity“, „Custom“ или „OFF“).
5
Съвет
Можете да настроите и други типове еквалайзери.
Настройка на
характеристиките на звука
1
По време на възпроизвеждане/приемане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
2 Докоснете .
Извежда се менюто за настройка на звука.
3 Докоснете „EQ7“.
Извеждат се опциите.
4 Докоснете желаната крива на еквалайзера.
Настройката е завършена.
За да отмените кривата на еквалайзера, изберете
„OFF“.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
настройки за кривата на еквалайзера, докоснете
„Reset“.
Докоснете „OK“.
Настройката е завършена.
Балансът на звука между левия и десния говорител
(„Balance“) и предния и задния говорител („Fader“)
може да бъде настроен според вашите предпочитания.
Можете също така да настроите силата на звука на
субуфера, ако е свързан такъв.
1
2
3
По време на възпроизвеждане/приемане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете .
Извежда се менюто за настройка на звука.
Докоснете „Balance/Fader/Subwoofer“.
Извежда се дисплеят за настройка.
Забележка
По време на възпроизвеждане на видеоклип от USB
устройство не можете да настройвате звука,
докато слушате.
Настройване кривата на
еквалайзера — EQ7 Tune
Кривата на еквалайзера „Custom“ на EQ7 ви
позволява да направите свои собствени настройки
на еквалайзера. Можете да регулирате нивото на 7
различни честоти: 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz, 2.5kHz,
6.3kHz, и 16kHz.
1
2
3
4
По време на възпроизвеждане/приемане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете , а след това „EQ7“.
Задайте кривата на еквалайзера на различно
положение от „OFF“.
Докоснете „Custom“, а след това „Tune >“.
Извежда се дисплеят за настройка.
Докоснете +/- на всяка честота, за да
регулирате нейните нива.
Нивото се регулира на стъпки между -8 и +8.
За да възстановите фабрично зададените
4
Докоснете B/V/v/b, за да настроите
баланса/фейдъра.
Нивото се регулира на стъпки между -15 и +15
(Balance)/–15 и +15 (Fader).
5 Докоснете +/-, за да настроите нивото на
силата на звука на субуфера.
Настройката е достъпна само ако е свързан
субуфер и „Subwoofer“ е зададен в положение
„ON“ (стр. 51).
Нивото се регулира на стъпки между -6 и +6.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
43
Оптимизиране на звука за
позиция на слушане
— Intelligent Time Alignment
Това устройство може да променя локализацията
на звука, като забавя изведения звук от всеки един
говорител така, че да съответства на вашата позиция
и симулира естествено звуково поле и усещане, че се
намирате в центъра, независимо от местоположението
ви в колата.
Опциите за „Listening Position“ са указани по-долу.
„Front L“ (1): Преден ляв
„Front R“ (2): Преден десен
„Front“ (3): Централен преден
„All“ (4): В центъра на колата
„Custom“: Прецизно
калибриране на позицията (стр.
44).
„OFF“: Не е зададена позиция.
2
3
4
5
1
2
По време на възпроизвеждане/приемане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете , а след това „Listening
Position“.
Докоснете „Custom >“.
Извежда се дисплеят за настройка.
132
4
По време на възпроизвеждане/приемане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете .
Извежда се менюто за настройка на звука.
Докоснете „Listening Position“.
Извежда се дисплеят за настройка.
Докоснете „Front L“, „Front R“, „Front“ или
„All“.
Задайте позицията на субуфера.
Ако изберете „Front L“, „Front R“, „Front“ или
„All“ на стъпка 4 по-горе, можете да зададете
позицията на субуфера.
Докоснете „Near“ (близо), „Normal“ (нормално
разстояние), или „Far“ (далече).
Настройката е завършена.
За да настроите позицията за слушане по ваше
предпочитание, докоснете „Custom >“. Ако желаете да
възстановите настройката по подразбиране, докоснете
„Reset“.
За да отмените Intelligent Time Alignment, изберете
„OFF“. За да се върнете към предходния дисплей,
докоснете .
44
Можете прецизно да калибрирате позицията си на
слушане от всеки говорител, така че забавянето на
звука да достига по-точно до слушателя.
Преди да започнете, измерете разстоянието между
позицията си на слушане и всеки говорител.
3
Можете също така да зададете приблизителната
позиция на субуфера от вашата позиция на слушане,
ако:
– субуферът е свързан и „Subwoofer“ е зададен в
положение „ON“ (стр. 51).
– позицията на слушане е зададена в положение „Front
L“, „Front R“, „Front“ или „All“.
1
Калибриране на позицията
на слушане — Intelligent Time
Alignment Tune
4
5
Докоснете +/– на всеки говорител, за да
зададете разстоянието между позицията
ви на слушане и говорителите.
Разстоянието се регулира на стъпки от по 2 cm,
между 0 и 400 cm.
Докоснете „OK“.
Настройката е завършена.
За да възстановите настройката по подразбиране,
докоснете „Reset“.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
Забележка
Настройката се извършва само след като докоснете
„OK“.
Конфигурация на
говорителите и настройка
на силата на звука
Създаване на виртуален централен
говорител – CSO
За да се насладите напълно на съраунд звук е
желателно да имате 5 говорителя (преден ляв/десен,
заден ляв/десен, централен) и 1 субуфер. CSO (Center
Speaker Organizer - Организатор на централния
говорител) ви позволява да създадете виртуален
централен говорител, дори и да не е свързан такъв.
1
2
3
4
Регулиране силата на звука
Можете да регулирате силата на звука за всеки
свързан говорител.
Говорителите, които можете да регулирате са „Front
R“ (преден десен), „Front L“ (преден ляв), „Surround L“
(заден ляв), „Surround R“ (заден десен) и „Subwoofer“*
(субуфер).
* Може да се регулира само ако е свързан субуфер и
„Subwoofer“ е зададен в положение „ON“ (стр. 51).
1
2
3
Докато не е избран източник, натиснете
(HOME), а след това докоснете „Settings“.
Докоснете .
Извежда се менюто за настройка на звука.
Преместете плъзгача нагоре и надолу, а
след това докоснете „4.1ch Speaker Level“.
Извежда се дисплеят за настройка.
По време на възпроизвеждане на DVD диск
докоснете дисплея.
Докоснете .
Извежда се менюто с опции за диска.
Докоснете „CSO“ (Center Speaker Organizer)“.
Извеждат се опциите.
Докоснете „CSO1“, „CSO2“ или „CSO3“.
Настройката е завършена.
4
За да отмените CSO, докоснете „OFF“ на стъпка 4.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
Забележка
„CSO (Center Speaker Organizer)“ е ефективна само
когато „Multi Channel Output“ е зададен в положение
„Multi“ (стр. 54), тъй като тази настройка важи само
за възпроизвеждане на многоканални източници.
Докоснете желания елемент, а след това
докоснете +/–, за да регулирате силата на
звука.
Повторете тази стъпка, за да настроите силата на
звука за всеки говорител.
За да възстановите настройката по подразбиране,
докоснете „Reset“.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
Използване на задните говорители
като субуфери — Rear Bass Enhancer
Rear Bass Enhancer подсилва басите, като прилага
настройката на нискочестотния филтър (стр. 50) към
задните говорители. Тази функция позволява задните
говорители да функционират като двойка субуфери,
ако нямате свързан субуфер.
1
По време на възпроизвеждане/приемане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
2 Докоснете .
Извежда се менюто за настройка на звука.
3 Преместете плъзгача нагоре и надолу,
а след това докоснете „RBE (Rear Bass
Enhancer)“.
Извеждат се опциите.
4 Докоснете „RBE1“, „RBE2“ или „RBE3“.
Настройката е завършена.
За да отмените RBE, докоснете „OFF“ на стъпка 4.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
45
Настройки на монитора
Калибриране на тъч панела
Калибриране на тъч панела е необходимо, ако
позицията за докосване не отговаря на съответния
елемент от менюто.
1
2
3
4
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете .
Извежда се менюто за общи настройки.
Преместете плъзгача нагоре и надолу, а
след това докоснете „Touch Panel Adjust“.
Извежда се дисплеят за настройка.
Докоснете целите последователно.
Калибрирането е завършено.
Настройка на качеството на
картината според вашите
предпочитания
Опциите „Custom 1“ и „Custom 2“ на Picture EQ ви
позволяват да извършвате собствени настройки на
картината, като регулирате тоналността й.
1
2
3
По време на видео възпроизвеждане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете , а след това „Picture EQ“.
Докоснете „Custom 1 >“ или „Custom 2 >“.
Извежда се дисплеят за настройка.
За да отмените калибрирането, докоснете „Cancel“.
Избор на качество
на картината — Picture EQ
Можете да настроите картината, за да пасва на
вътрешната осветеност на автомобила.
Опциите са указани по-долу.
„Dynamic“: Наситена картина с ярки, ясни цветове.
„Standard“: Стандартна картина.
„Theater“: Повишава яркостта на монитора;
подходяща за филми с преобладаващи тъмни сцени.
„Sepia“: Придава кафеникав (sepia) тон на картината.
„Custom 1“, „Custom 2“: Настройки по ваше
предпочитание (стр. 46).
1
2
3
4
По време на видео възпроизвеждане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете .
Извежда се менюто за визуални настройки.
Touch „Picture EQ“.
Извеждат се опциите.
Докоснете желаната опция.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
Забележки
• Тази настройка е достъпна само при включена
ръчна спирачка.
• Тази настройка не е достъпна за възпроизвеждане
на видеоклипове от USB.
46
4
5
6
Докоснете „Warm“ (топли цветове),
„Normal“ (нормална картина) или „Cool“
(студени цветове), за да изберете „Color
Tone“ (цветна тоналност).
Докоснете +/– на опциите „Brightness“ и
„Color“, за да регулирате нивата им.
Докоснете „OK“.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
Забележка
Не можете да регулирате картината на задната
камера.
Настройки
Избор на екранно съотношение
Можете да променяте пропорцията на екрана.
Опциите са посочени по-долу.
„Normal“: Картина с екранно
съотношение 4:3 (стандартна
картина).
„Wide“: Картина с пропорция
4:3, увеличена към левия
и десния ъгъл на екрана с
отрязани части отдолу и
отгоре, за да паснат на екрана.
„Full“: Картина с екранно
съотношение 16:9.
„Zoom“: Картина с пропорция
4:3, увеличена към левия и
десния ъгъл на екрана.
1
2
3
4
Менюто с настройките включва следните категории.
• : General Settings (Общи настройки) (стр. 48)
• : Sound Settings (Настройки на звука) (стр. 50)
• : Visual Settings (Настройки на картината)
(стр. 52)
•
: Source Settings (Настройки на източника)
(стр. 53)
Операции за основни
настройки
Можете да извършвате настройки чрез елементи от
менюто, като изпълните следната процедура.
Например, когато задавате Key Illumination (подсветка
на бутоните):
1
2
По време на видео възпроизвеждане
натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете .
Извежда се менюто с екранните настройки.
Докоснете „Aspect“.
Извеждат се опциите.
Докоснете желаната опция.
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Извежда се менюто за настройка.
Докоснете и преместете плъзгача
нагоре и надолу, а след това докоснете „Key
llumination“.
Извежда се дисплеят с общи настройки.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
Забележки
• Тази настройка е достъпна само при включена
ръчна спирачка.
• Екранното съотношение на задната камера не
може да бъде променяно.
• Когато променяте екранното съотношение
на видеоклипове от USB устройство, влезте в
менюто с опции на USB Video (стр. 28).
3
Преместете плъзгача нагоре и надолу, за да
изберете желания предварително зададен
цвят, а след това го натиснете.
Настройката е завършена.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
.
47
Общи настройки
Докоснете „Settings“ .   желан елемент от менюто  желана опция. За подробности по тази процедура, вижте
глава „ Операции за основни настройки“ на стр. 47.
За подробности се обърнете към страниците, указани по-долу. „“ указва настройката по подразбиране.
Състояние на
устройството
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Navigation Source
Playback Control
Само за L-Audio/
R-Nav (),
R-Audio/
L-Nav,
Navigation
За промяна на
режим Navigation
(навигация)
Всяко състояние
Clock Adjust (стр. 15, 17)
-
-
Всяко състояние
Language
English (),
Francais,
Espanol,
Portugues,
Русский,
Nederlands,
Deutsch,
Italiano
За избор на езика на
дисплея
Latin Characters (),
Russian Characters,
Simplified Chinese,
Traditional Chinese,
Korean Characters,
Thai Characters
Избор на
кодировката на
символите.
Auto OFF
Изключва напълно
устройството след
указания период от
време, ако не е избран
източник.
OFF ()
Изключва функцията
Auto Off.
30 sec, 30 min, 60
min
Избира желания
период от време.
Demo
ON ()
Активира режима на
демонстрация.
OFF
Дезактивира режима
на демонстрация.
ON ()
Активира звука при
операции.
OFF
Дезактивира звука
при операции.
Default ()
Използва се
фабричната
настройка.
Reverse
Използва се от
дясната страна на
волана.
Name Characters
Всяко състояние
Всяко състояние
Всяко състояние
Всяко състояние
Beep
Всяко състояние
Rotary Commander
Променя оперативната
посока на бутоните от
въртящото се устройство
за управление.
48
Всяко състояние
Състояние на
устройството
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Key Illumination (стр.35)
Rainbow ()
(12 предварително
зададени цветове,
цвят по ваш избор и 5
предварително зададени
шаблона)
Променя цвета на
бутоните.
Touch Panel Adjust
(стр. 46)
–
–
Camera Input
Активира входния видео
сигнал от свързаната
задна камера.
OFF
Дезактивира входния
сигнал.
Normal ()
Извежда картина от
задната камера, когато
задната лампичка светне.
Reverse
Извежда картина от
задната камера, когато
лостът за скоростите
бъде превключен
на позиция R (задна
скорост).
Rear View Camera Setting
(стр. 55)
–
–
Output Color System
Променя цветната
система в зависимост
от свързания монитор.
(Не се поддържа система
SECAM.)
PAL ()
Избира система PAL.
NTSC
Избира система NTSC.
Bluetooth Connection
(стр. 37)
ON
Търсене от Bluetooth
устройство.
OFF ()
Не свързва Bluetooth
устройство.
Bluetooth Initialize*
-
Нулира Bluetooth
настройките.
Всяко състояние
Firmware Version
-
Обновява версията на
фърмуера.
Всяко състояние
Open Source Licenses
-
Извежда софтуерните
лицензи
Всяко състояние
Всяко състояние
Всяко състояние
Всяко състояние
Всяко състояние
Без избран източник
Всяко състояние
* „Bluetooth Initialize“ изтрива всички свързани с Bluetooth настройки като данни от списъка с телефони, история
на обажданията, запаметени телефонни номера, история на свързваните Bluetooth устройства и т.н.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Обновяване на фърмуера
Можете да обновите фърмуера на това устройство от
следната Интернет страница:
http://support.sony-europe.com/
За да обновите фърмуера, посетете Интернет страницата за
поддръжка, и след това следвайте онлайн инструкциите.
Осъществяване на MirrorLink™ връзка с вашия смартфон
Възможно е да се наложи да извършите специфични
операции - например да свалите приложението в зависимост
от смартфона. За подробности проверете последната
информация, предоставена от производителя на вашия
смартфон.
MirrorLink™ и логото MirrorLink са лицензионни марки на Car Connectivity
Consortium LLC. Използването на софтуера без лиценз е строго забранена.
49
Настройки на звука
Докоснете „Settings“   желан елемент от менюто желана опция. За подробности по тази процедура вижте
глава „Операции за основни настройки“ на стр. 47.
За подробности се обърнете към страниците, указани по-долу. „“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Опция
Служи за
EQ7 (стр. 43)
OFF ()
Отменя кривата на
еквалайзера
Xplod, Vocal, Edge,
Cruise, Space,
Gravity, Custom
Избира крива на еквалайзера;
настройва кривата на
еквалайзера според вашите
предпочитания.
Balance : (–15 ~ +15)
Fader : (–15 ~ +15)
: 0
За регулиране на нивото
Subwoofer (–6 ~ +6)
: 0
Регулира силата на звука от
субуфера. (Достъпна само
когато „Subwoofer“ е зададен
в положение „ON“.)
Front L ()
Настройка на предния ляв
говорител.
Front R
Настройка на предния десен
говорител.
Front
Настройка на централния
говорител.
All
Настройка на звука в центъра
на вашата кола.
OFF
Не се настройва позицията на
слушане.
Balance/Fader/
Subwoofer (стр. 43)
Listening Position
(стр. 44) Задава
позицията на слушане
и позицията на
субуфера.
RBE (Rear Bass
Enhancer) (стр. 45)
Използва задните
говорители като
субуфери.
50
Subwoofer:
Near, Normal (), Far
Избира позицията на
субуфера. (Достъпна само
когато „Subwoofer“ е
зададен в положение „ON“,
а позицията за слушане е
зададена в положение „Front
L“, „Front R“, „Front“ или
„All“).
Custom
Прецизно калибриране на
позицията за слушане (стр.
44).
OFF (),
RBE1, RBE2, RBE3
Избира режима.
Състояние на
устройството
По време на приемане/
възпроизвеждане
По време на приемане/
възпроизвеждане
Всяко състояние
По време на приемане/
възпроизвеждане
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Crossover Filter
Избира честотата,
извън която спира
звука от предния/
задния говорител
(HPF) и субуфера
(LPF).
LPF: LPF: 50Hz,
60Hz, 80Hz, 100Hz
(), 120Hz
Избира честотата за спиране
на звука. (Достъпна само
когато „Subwoofer“ е зададен
в положение „ON“.)
HPF: OFF ()
Не се избира честота за
спиране.
Subwoofer
Задава състояние на
връзката на субуфера
4.1 ch Speaker Level
(стр. 45)
HPF: 50Hz, 60Hz,
80Hz, 100Hz, 120Hz
Избира честотата за спиране
на звука.
Subwoofer Phase:
Normal (), Reverse
Избира фаза на субуфера.
(Достъпна само когато
„Subwoofer“ е зададен в
положение „ON“.)
ON ()
Задава връзката във
включено положение.
OFF
Задава връзката в изключено
положение.
–
–
Състояние на
устройството
По време на приемане/
възпроизвеждане.
Без избран източник.
Без избран източник.
51
Настройки на картината
Докоснете „Settings“ 
 желан елемент от менюто  желана опция. За подробности по тази процедура вижте
глава „Операции за основни настройки“ на стр. 47.
За подробности се обърнете към страниците, указани по-долу. „“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Dimmer
Променя яркостта на
дисплея
OFF
Дезактивира димера.
Auto ()
Автоматично
затъмнява дисплея,
когато включите
осветлението. (Тази
функция е достъпна
само когато е
свързан проводник
за контрол на
осветлението.)
ON
Затъмнява дисплея.
Dimmer Level
Задава нивото на яркост,
когато активирате
функцията димер.
(–5 ~ +5)
: 0
Избира нивото.
Picture EQ*1 (стр. 46)
Dynamic
(),Standard,
Theater, Sepia
Избира качество на
картината.
Custom1,
Custom2
Настройва
качеството
на картината
според вашите
предпочитания.
Normal,
Wide,
Full (),
Zoom
Избира екранно
съотношение.
Aspect *1 *2 (стр. 47)
Състояние на
устройството
Всяко състояние
Всяко състояние
По време на видео
възпроизвеждане.
По време на видео
възпроизвеждане.
*1 Тази настройка е достъпна само при включена ръчна спирачка.
*2 Когато променяте екранното съотношение на видеоклипове от USB устройство, влезте в менюто с опции
на USB Video (стр. 28).
52
Настройки на източника
Докоснете „Settings“ 
 желан елемент от менюто  желана опция. За подробности по тази процедура вижте
глава „Операции за основни настройки“ на стр. 47.
За подробности се обърнете към страниците, указани по-долу. „“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Traffic Announcement
ON
Приемане на трафик
информация
OFF ()
Приемането на
трафик информация
изключено.
Chapter ()
Търси глава.
Title
Търси заглавие.
English (), Chinese,
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese, Dutch,
Danish, Swedish,
Finnish, Norwegian,
Russian, Other
Променя езика в
менюто на диска
English (), Chinese,
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese, Dutch,
Danish, Swedish,
Finnish, Norwegian,
Russian, Other
Променя езика на
озвучаването.
English (), Chinese,
German, French,
Italian, Spanish,
Portuguese, Dutch,
Danish, Swedish,
Finnish, Norwegian,
Russian, Other
Променя езика на
субтитрите, записани
на диска.
Standard ()
Избира стандартната
настройка.
Wide
Внушава усещането,
че изпълнението е
на живо.
DVD Direct Search
(стр. 23)
Задава опция за
търсене на функцията
Възпроизвеждане чрез
пряко търсене за DVD.
DVD Menu Language
DVD Audio Language
DVD Subtitle Language
Audio DRC
Прави звука ясен, когато
е намален. Само за DVD
дискове*, отговарящи
на Audio DRC (Dynamic
Range Control).
Състояние на
устройството
По време на приемане/
възпроизвеждане
Всяко състояние
Без избран източник
Без избран източник
Без избран източник
Без избран източник
* С изключение на DVD-R/
DVD-R DL/DVD-RW във VR
режим.
53
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Multi Channel Output
Превключва метода
на извеждане на
многоканални
източници.
Multi ()
Извежда звука в 4.1 канала.
Stereo
Свежда изходния сигнал до 2
канала.
16:9 ()
Извежда широкоекранна картина.
Подходящ, когато свързвате към
широкоекранен монитор или
монитор с функция широк екран.
4:3 Letter Box
Извежда широкоекранна картина
с черни ленти отгоре и отдолу
на екрана. Подходящ, когато
свързвате към монитор с екранно
съотношение 4:3.
Monitor Type
Избира екранно
съотношение,
подходящо за свързания
монитор. (Екранното
съотношение на това
устройство също се
променя.)
В зависимост от
диска автоматично
може да бъде избрано
съотношение „4:3 Letter
Box“ вместо „4:3 Pan
Scan“, и обратното.
4:3 Pan Scan
Извежда широкоекранна картина
на целия екран и автоматично
отрязва участъците, които не се
вместват.
DVD Playlist Play
(Само за DVD-R/DVD-R
DL/DVD-RW във VR
режим)
Original ()
Възпроизвежда заглавията по
реда на записването им.
Playlist
Възпроизвежда редактиран
плейлист.
Video CD PBC (стр. 21)
ON ()
Възпроизвежда VCD с PBC
функции.
OFF
Възпроизвежда VCD без PBC
функции.
ON ()
Запазва в паметта настройки
за възстановяване на
възпроизвеждането за до 5 диска
с видео файлове*.
* Само за DVD VIDEO/VCD/Xvid/
MPEG-4.
OFF
Не запазва в паметта
настройки за възстановяване на
възпроизвеждането. Функцията е
достъпна само за текущия диск,
поставен в устройството.
–
Намалява броя натискания,
необходими за промяна на
източника. Прегледайте кои са
неизползваните източници на
екрана Source Skip (стр. 11, 14).
Състояние на
устройството
Без избран източник
Без избран източник
Без избран източник
Без избран източник
Multi Disc Resume
Source Skip
54
Всяко състояние
Всяко състояние
Използване на допълнително
оборудване
Допълнително аудио/видео
оборудване
Можете да свързвате до 2 допълнителни устройства,
като например портативен медиен плейър, конзола за
игри и др. към терминалите AUX1 IN и AUX2 IN на
устройството.
Избор на допълнително устройство
1
2
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„AUX“.
Извежда се екранът за възпроизвеждане от
допълнително устройство AUX.
Докоснете „AUX 1“ или „AUX 2“, за да
изберете устройство.
Работете със свързаното портативно устройство.
Регулиране силата на звука
Уверете се, че сте настроили силата на звука за
всяко свързано устройство, преди да започнете
възпроизвеждане.
Нивото на силата на звука е общо за „AUX 1“ и „AUX
2“.
1
2
3
4
5
Намалете силата на звука на
устройството.
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„AUX“.
Извежда се екранът за възпроизвеждане от
допълнително устройство AUX.
Докоснете , за да отворите менюто, а
след това докоснете „Adjust Input Level“.
Задайте нормалната за вас сила на звука на
устройството.
Докоснете неколкократно -/+, за да
регулирате нивото.
Нивото се регулира на отделни стъпки между -8
и +18.
Задаване тип на устройството
Задавайки типа на всяко свързано устройство (видео
или аудио), фонът на екрана може да се превключи
съответно на него.
1
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„AUX“.
2 Докоснете , за да отворите менюто, а
след това докоснете „AUX1 Input“ или „AUX2
Input“.
3 Докоснете „Audio“ или „Video“.
Настройката е завършена.
За да се върнете към предходния дисплей, натиснете
.
Задна камера
Като свържете допълнителна задна камера към
терминала CAMERA, можете да извеждате картината
от задната камера.
Картината от задната камера се извежда, когато:
– светне задната лампичка (или лостът за скоростите е
включен на позиция R (задна скорост)).
– натиснете (HOME), а след това докоснете „Rear
Camera“*.
– натиснете неколкократно (DSPL)*.
* Маркиращите линии, които редактирате в
настройките на задната камера, не се появяват.
Забележка
Когато карате назад, за ваша безопасност гледайте
назад и следете внимателно околните предмети. Не
разчитайте само на това, което ви показва задната
камера.
Съвет
Дори ако е свързана задна камера, можете да
настроите устройството да не извежда картина
от нея, като дезактивирате входящия сигнал от
камерата (стр. 49).
Настройки на задната камера
Можете да извеждате елементите от менюто за
настройка върху картината от задната камера, за се да
улесни работата ви.
Тази настройка е достъпна само когато:
– „Camera Input“ е зададена в положение „Normal“
или „Reverse“ (стр. 49).
– Ръчната спирачка е включена.
1
2
3
Натиснете (HOME), а след това докоснете
„Settings“.
Докоснете .
Преместете плъзгача нагоре и надолу, а
след това докоснете „Rear View Camera
Setting“.
Извеждат се опциите за настройка.
Извеждане на маркиращи линии
Докоснете
.
Докоснете отново
линии.
, за да скриете маркиращите
55
Редактиране на линии
1
Докоснете
2
Изберете линиите, които ще редактирате.
.
Докоснете
,
или
,
съответстващи на линиите, които ще
редактирате.
3 Редактирайте линията.
За да увеличите дължината, докоснете B b.
За да намалите дължината, докоснете bB.
За да регулирате позицията, докоснете V или v.
За да възстановите настройката по подразбиране,
докоснете „Reset“.
За да се върнете към предходния дисплей, натиснете .
• Не натискайте LCD панела, тъй като това може да
развали картината или да причини неизправност
(тоест картината може да стане неясна или LCD
панелът да се повреди).
• Не докосвайте LCD панела с друго, освен с пръст,
тъй като това може да го повреди или счупи.
• Почиствайте LCD панела със сухо меко платче. Не
използвайте разтворители като бензин, разредител,
продавани в търговската мрежа почистващи
препарати или антистатичен спрей.
• Не използвайте това устройство извън
температурния диапазон между 5 и 45 °C.
• Ако колата ви е била паркирана на студено или
горещо място, картината може да бъде неясна.
Въпреки това мониторът не е повреден, а картината
ще се изясни след като температурата в колата ви
стане нормална.
• Възможно е на монитора да се появяват сини,
червени или зелени точки. Те се наричат „ярки
точки“ и могат да се появят на всеки LCD панел.
LCD панелът е прецизно произведен с повече от
99.99 % функционални сегменти. Въпреки това е
възможно малък процент (около 0.01%) от неговите
сегменти да не светят правилно. Това обаче няма да
попречи на вашето гледане.
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако колата ви е била паркирана на пряка слънчева
светлина, оставете устройството да се охлади преди
употреба.
• Не оставяйте предния панел или други аудио
устройства в автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина, защото могат да се повредят от високата
температура.
• Електрическата антена (ефирна) се изтегля
автоматично.
Кондензация на влага
Ако във вътрешността на устройството се кондензира
влага, извадете диска и изчакайте около 1 час, докато
влагата се изпари; в противен случай устройството
няма да работи правилно.
Как да поддържате високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете някаква течност върху
устройството или дисковете.
Забележки за LCD панела
• Не мокрете LCD панела и не го излагайте
на досег с течности. Това може да
причини неизправност.
56
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина
или на топлинни източници като въздуховоди за
топъл въздух. Не ги оставяйте
в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Преди да възпроизведете диск,
го почистете със специално
почистващо платче. Изтривайте
всеки диск от центъра към
краищата. Не използвайте
разтворители като бензин,
разредител, продавани в търговската мрежа
почистващи препарати.
• Това устройство е предназначено за
възпроизвеждане на дискове, които отговарят на
CD (Компакт диск) стандартите. DualDiscs и някои
от музикалните дискове, кодирани с технологии
за защита на авторските права, не отговарят на
CD (Компакт диск) стандартите и не могат да се
възпроизвеждат на този продукт.
• Дискове, които това устройство НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда
– Дискове със залепени върху тях етикети, стикери
или тиксо/хартия. Опитът за възпроизвеждане на
такъв диск може да причини неизправност или да
повреди диска.
– Дискове с нестандартни форми (като
например сърце, квадрат, звезда). Опитът за
възпроизвеждане на подобни дискове може да
повреди устройството.
– 8 cm дискове.
Забележки относно операциите при
възпроизвеждане на DVD и VCD дискове.
Някои операции при възпроизвеждане на DVD и
VCD дискове могат да бъдат нарочно фиксирани
от производителите на софтуера. Тъй като това
устройство възпроизвежда DVD и VCD в зависимост
от тяхното съдържание, което е проектирано от
софтуерните производители, някои функции, касаещи
възпроизвеждането, може да не са достъпни. За
повече информация може да прочетете инструкциите,
приложени към съответните DVD или VCD дискове.
Забележки за DATA CD и DATA DVD дискове
• Има вероятност някои DATA CD/DATA DVD
дискове (в зависимост от оборудването, използвано
за тяхното записване или състоянието на диска) да
не могат да се възпроизведат с това устройство.
• За някои дискове е необходимо финализиране (стр. 57).
• Това устройство е съвместимо със следните
стандарти:
За DATA CD
– ISO 9660 във формат level 1/level 2, Joliet/Romeo в
разширен формат.
– Multi Session
За DATA DVD
– UDF Bridge Format (комбиниран UDF и ISO 9660)
– Multi Border
• Максималният брой на :
– папки (албуми): 256 (включително главната и
празните папки)
– файлове (песни/видео файлове) и папки, които
могат да се съдържат в един диск: 2000 (ако
имената на папките/файловете съдържат много
символи, този брой може да бъде по-малък от
2000).
– максимален брой символи, които могат да бъдат
изведени за име на папка/файл: 64 (Joliet/Romeo)
Забележки за финализирането на дискове
Следните видове дискове е задължително да бъдат
финализирани, за да могат да се възпроизвеждат от
това устройство.
• DVD-R/DVD-R DL (във Видео и VR режим)
• DVD-RW във Видео режим
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Следните дискове могат да се възпроизвеждат, без да
бъдат финализирани.
• DVD+RW – финализира се автоматично.
• DVD-RW във VR режим – не е необходимо
финализиране.
За подробности вижте указанията, приложени към
дисковете.
Забележки за Multi Session CD/Multi Border DVD
Това устройство може да възпроизвежда Multi
Session CD/Multi Border DVD дискове при следните
условия. Имайте предвид, че сесиите трябва да бъдат
завършени и дисковете да бъдат финализирани.
• Когато в първата сесия са записани данни във
формат CD-DA (Compact Disc Digital Audio):
Устройството разпознава диска като CD-DA диск
и възпроизвежда само първата сесия, дори и ако на
следващи сесии са записани данни в друг формат
(например МР3).
• Ако CD-DA е записано на която и да е следваща
сесия, различна от първата:
Устройството разпознава диска като DATA CD или
DATA DVD и всички сесии, съдържащи CD-DA
запис се пропускат.
• Когато са записани MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4:
Възпроизвеждат се само записи от сесии,
съдържащи избрания вид файл (аудио/видео)* (ако
в други сесии се съдържат записи на друг вид данни
или CD-DA, то те се пропускат).
* За да научите как да избирате различни видове
файлове, вижте стр. 24.
Ред за възпроизвеждане на MP3/
WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 файлове
MP3/WMA/AAC/
Xvid/MPEG-4
Папка (албум)
MP3/WMA/AAC/
Xvid/MPEG-4
файл (песен/
видео файл)
WMA файлове
Можете да възпроизвеждате WMA*1
файлове, отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички WMA
файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за дискове
• Медиен файлов формат: ASF файлов формат
• Разширение на файла: .wma
• Битрейт: от 64 до 192 kbps (Поддържа вариращ
битрейт (VBR))
• Семплираща честота*2: 44.1 kHz
Кодек за MSC
• Медиен файлов формат: ASF файлов формат
• Разширение на файла: .wma
• Битрейт: от 64 до 192 kbps (Поддържа вариращ
битрейт (VBR))*4
• Семплираща честота*2: 44.1 kHz
MP3 файлове
Можете да възпроизвеждате MP3 файлове,
отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички MP3
файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за дискове
• Медиен файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3)
57
файлов формат
• Разширение на файла: .mp3
• Битрейт: от 48 до 192 kbps (Поддържа вариращ
битрейт (VBR))
• Семплираща честота*2: 32, 44.1, 48 kHz
Кодек за MSC
• Медиен файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3)
файлов формат
• Разширение на файла: .mp3
• Битрейт: от 32 to 320 kbps (Поддържа вариращ
битрейт (VBR))*4
• Семплираща честота*2: 32, 44.1, 48 kHz
AAC файлове
Можете да възпроизвеждате AAC*3 файлове,
отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички AAC
файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за дискове
• Медиен файлов формат: MP4 файлов формат
• Разширение на файла: .mp4, .m4a,
• Битрейт: от 40 до 320 kbps (Поддържа вариращ
битрейт (VBR))
• Семплираща честота*2: 44.1, 48 kHz
Кодек за MSC
• Медиен файлов формат: MP4 файлов формат
• Разширение на файла: .mp4, .m4a, .3gp
• Битрейт: от 48 до 288 kbps (Поддържа вариращ
битрейт (VBR))*4
• Семплираща честота*2: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24,
32, 44.1, 48 kHz
Linear PCM файлове
Можете да възпроизвеждате Linear PCM
файлове, отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички Linear
PCM файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за MSC
• Медиен файлов формат: Wave-Riff файлов формат
• Разширение на файла: .wav
• Битрейт: 1411 kbps
• Семплираща честота*2: 44.1 kHz
HE-AAC файлове
Можете да възпроизвеждате HE-AAC
файлове, отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички HEAAC файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за MSC
• Медиен файлов формат: MP4 файлов формат
• Разширение на файла: .mp4, .m4a, .3gp
• Битрейт: от 32 до 144 kbps*4
• Семплираща честота*2: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24,
32, 44.1, 48 kHz
AVC (H.264/AVC) файлове
58
Можете да възпроизвеждате AVC (H.264/AVC)
файлове, отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички AVC
(H.264/AVC) файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за MSC
• Медиен файлов формат: MP4 файлов формат
• Разширение на файла: .mp4, .m4v
• Профил: Baseline Profile/Main Profile
• Ниво: 3.1
• Битрейт: Максимум 14 Mbps
• Кадрова честота: Максимум 30 fps (30p/60i)
• Резолюция: Максимум 1280 x 720*5
MPEG-4 файлове
Можете да възпроизвеждате MPEG-4
файлове, отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички
MPEG-4 файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за дискове
• Медиен файлов формат: MP4 файлов формат
• Разширение на файла: .mp4
• Профил: Simple Profile
• Битрейт: Максимум 10Mbps за DVD, 7Mbps за CD
• Кадрова честота: Максимум 30 fps (30p/60i)
• Резолюция: Максимум 720 x 576 пиксела
• Медиен файлов формат: Xvid файлов формат
• Разширение на файла: .avi, .xvid
• Профил: Advanced Simple Profile
• Битрейт: Максимум 10Mbps за DVD, 7Mbps за CD
• Кадрова честота: Максимум 30 fps (30p/60i)
• Резолюция: Максимум 720 x 576 *5
Кодек за MSC
• Медиен файлов формат: MP4 файлов формат
• Разширение на файла: .mp4, .m4v
• Профил: Simple Profile
• Битрейт: Максимум 12Mbps
• Кадрова честота: Максимум 30 fps (30p/60i)
• Резолюция: Максимум 1280 x 720 *5
• Медиен файлов формат: MP4 файлов формат
• Разширение на файла: .mp4, .m4v
• Профил: Advanced Simple Profile
• Битрейт: Максимум 8 Mbps
• Кадрова честота: Максимум 30 fps (30p/60i)
• Резолюция: Максимум 720 x 576 *5
• Медиен файлов формат: Xvid файлов формат
• Разширение на файла: .avi, .xvid
• Профил: Advanced Simple Profile
• Битрейт: Максимум 8 Mbps
• Кадрова честота: Максимум 30 fps (30p/60i)
• Резолюция: Максимум 720 x 576 *5
Windows Media файлове
Можете да възпроизвеждате Windows Media
файлове, отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички
Windows Media файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за MSC
Video 9*1 *6
• Медиен файлов формат: ASF файлов формат
• Разширение на файла: .wmv
• Битрейт: Максимум 20Mbps
• Кадрова честота: Максимум 30 fps (30p/60i)
• Резолюция: Максимум 1280 x 720 *5
JPEG файлове
Можете да възпроизвеждате JPEG*7 файлове,
отговарящи на следните изисквания.
Възпроизвеждането не е гарантирано за всички JPEG
файлове, отговарящи на изискванията.
Кодек за MSC
• Медиен файлов формат: Съвместим с DCF 2.0/Exif
2.21 файлов формат
• Разширение на файла: .jpg, jpeg
• Профил: Baseline Profile
• Брой пиксели: Максимум 6 048 x 4 032 пиксела
(24 000 000 пиксела)
*1 Не можете да възпроизвеждате WMA/WMV
файлове със защита против копиране.
*2 Семплиращата честота може да не отговаря на
всички енкодери.
*3 Не можете да възпроизвеждате AAC-LC файлове
със защита против копиране.
*4 В зависимост от семплиращата честота са
включени нестандартни битрейти или такива,
които не могат да бъдат гарантирани.
*5 Тези цифри указват максималната резолюция на
видео файла, който можете да възпроизвеждате,
а не резолюцията на дисплея на плейъра.
Резолюцията на дисплея е 800 x 480.
*6 Някои WMV файлове могат да бъдат
възпроизведени само чрез прехвърляне с помощта
на Windows Media Player.
*7 Някои файлове със снимки не могат да бъдат
възпроизведени, в зависимост от техните файлови
формати.
iPod
• Можете да свържете следните iPod модели. Обновете
своите iPod устройства с най-новия софтуер, преди
да работите с тях.
Предназначен за
–iPod тъч (4-то поколение)
–iPod тъч (3-то поколение)
–iPod тъч (2-ро поколение)
–iPod тъч (1-во поколение)
–iPod класик
–iPod нано (6-то поколение)
–iPod нано (5-то поколение)
–iPod нано (4-то поколение)
–iPod нано (3-то поколение)
–iPod нано (2-ро поколение)
–iPod нано (1-во поколение)*
–iPhone 4S
–iPhone 4
–iPhone 3GS
–iPhone 3G
–iPhone
* Функцията Passenger App Control не е достъпна за
iPod нано (1-во поколение).
• „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават,
че даден електронен аксесоар е специално
предназначен за връзка съответно с iPod или
iPhone и е сертифициран от своя разработчик, че
отговаря на работните стандарти на Apple. Apple
не носи отговорност за безпроблемната работа
на това устройство или за това дали то отговаря
на стандартите за безопасност и регулативните
стандарти. Имайте предвид, че използването на
този аксесоар с iPod или iPhone може да доведе до
смущения в работата на безжични устройства.
Bluetooth функция
Какво представлява Bluetooth
технологията?
• Безжичната Bluetooth технология е безжична
технология с малък обхват на действие, която
позволява безжична комуникация на данни между
цифрови устройства - например мобилен телефон и
слушалка. Безжичната Bluetooth технология работи
в рамките на обхват от около 10 метра. Най-често
срещано е свързването на две устройства, но някои
устройства могат едновременно да се свързват към
множество устройства.
• Не е необходимо да използвате кабел за връзката,
тъй като Bluetooth е безжична технология, нито
пък е необходимо да има пряка видимост между
устройствата, какъвто е случаят при инфрачервените
технологии. Например, можете да използвате
Bluetooth устройство в чантата или в джоба си.
• Bluetooth технологията е международен стандарт,
поддържан от хиляди компании по цял свят и
използван от множество компании в глобален мащаб.
Bluetooth комуникация
• Безжичната Bluetooth технология действа в обхват
до 10 метра. Максималният обхват на комуникация
може да е различен, в зависимост от това дали
има препятствия (човек, метал, стена и др.) или
електромагнитна среда.
• Следните условия може да повлияят на
чувствителността на Bluetooth връзката.
- Между това устройство и Bluetooth устройството
има препятствие - например човек, метал или
стена.
- Устройство, използващо честота 2.4 GHz
(например безжично LAN устройство, безжичен
телефон или микровълнова фурна), се употребява
в близост до това устройство.
• Тъй като Bluetooth устройствата и безжичните LAN
(IEEE802.11b/g) използват една и съща честота,
може да се получат микровълнови смущения, които
да доведат до влошаване скоростта на връзката,
шум или невалидна връзка, ако използвате това
устройство в близост до безжично LAN устройство.
В такъв случай извършете следното:
- Осъществете Bluetooth връзка най-малко на 10
метра разстояние от безжичното LAN устройство.
- Ако използвате това устройство на по-малко от 10
метра от безжично LAN устройство, изключете
безжичното LAN устройство.
- Поставете това устройство и Bluetooth
устройството колкото се може по-близо едно до
друго.
• Микровълните, излъчващи се от Bluetooth
устройство, могат да попречат на функционирането
на електронни медицински устройства. Изключете
59
това устройство и другото Bluetooth устройство на
следните места, за да не предизвикате инцидент.
- на място, където има запалим газ, в болница, влак,
самолет или бензиностанция.
- в близост до автоматични врати или
противопожарна аларма.
• Това устройство поддържа функции за сигурност,
които отговарят на Bluetooth стандарта и осигуряват
защитена от проникване връзка при използване на
безжичната Bluetooth технология, но в зависимост от
зададените настройки, нивото на сигурност може да
се окаже недостатъчно. Бъдете внимателни, когато
комуникирате посредством безжичната Bluetooth
технология.
• Не поемаме отговорност за евентуално изтичане на
информация по време на Bluetooth връзка.
• Не можем да гарантираме връзка с всички Bluetooth
устройства.
- Необходимо е устройство с Bluetooth функция,
което да отговаря на Bluetooth стандарта, посочен
от Bluetooth SIG и да бъде разпознато.
- Дори ако свързаното устройство отговаря на
гореспоменатия Bluetooth стандарт, някои
устройства може да не осъществят връзка или
да не работят както трябва, в зависимост от
функциите или техническите характеристики на
устройството.
- Докато говорите по телефона с хендсфри, може да
се появи шум, в зависимост от устройството или
средата за връзка.
• В зависимост от устройството, което ще свързвате,
осъществяването на връзка може да отнеме известно
време.
Други
• Използването на Bluetooth устройство може да
не функционира за някои мобилни телефони, в
зависимост от състоянието на радио вълните и
мястото, където се използва техниката.
• Ако се почувствате неразположени след използване
на Bluetooth устройството, незабавно прекратете
употребата му. Ако проблемът не изчезне,
посъветвайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Ако имате въпроси или проблеми относно вашето
устройство, които не са описани в тези инструкции
за експлоатация, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
Подменете батерията с нова CR2025 литиева батерия.
Използването на каквато и да е друга батерия крие
риск от пожар или експлозия.
със страната
+ нагоре
c
Забележки относно литиевата батерия
• Съхранявайте литиевата батерия далеч от
деца. Ако батерията бъде погълната, незабавно
потърсете медицинска помощ.
• Избършете батерията със сухо платче, за да
осигурите по-добър контакт.
• Уверете се, че спазвате правилния поляритет,
когато поставяте батерията.
• Не хващайте батерията с метални пинсети,
защото може да предизвикате късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, има
вероятност тя да експлодира.
Не я презареждайте, не я разглобявайте и не я
изхвърляйте в огън.
Подмяна на бушона
Когато подменяте бушона, се
уверете, че новият е със същия
ампераж като оригиналния.
Ако бушонът изгори, проверете
захранващия проводник и
подменете бушона. Ако той
изгори отново след подмяната,
е вероятно да има вътрешна
повреда. В такъв случай
потърсете най-близкия
сервиз на Sony.
Бушон (10А)
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи правилно, ако
конекторите между него и предния панел не са чисти.
За да предотвратите това, свалете предния панел (стр.
15) и почистете конекторите с клечка с памуче. Не
прилагайте излишна сила. В противен случай може да
повредите конекторите.
Поддръжка
Подмяна на литиевата батерия на
устройството за дистанционно
управление
60
При нормални условия батерията ще издържи
приблизително 1 година ( времето за употреба
може и да е по-късо в зависимост от условията на
използване). Когато батерията се изтощи, обхватът на
устройството за дистанционно управление намалява.
Основно тяло
Задна част
на предния панел
Забележки
• За по-голяма безопасност, преди да почистите
конекторите, загасете автомобила и извадете
ключа на запалването.
• Не докосвайте конекторите директно с пръсти
или метални предмети.
Демонтиране
на устройството
1
Вкарайте и двете освобождаващи
пластини едновременно, докато чуете
щракване.
Терминал на антената (ефирна): Конектор за
външна (ефирна) антена
Средна честота: 25 kHz
Използваема чувствителност: 8 dBf
Избираемост: 75 dB при 400 kHz
Съотношение чист сигнал към шум: 80 dB (моно)
Разделение: 50 dB при 1 kHz
Честотен диапазон: 20 – 15 000 Hz
MW/LW радио станции
Обхват за настройка:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал на антената (ефирна): Конектор за
външна (ефирна) антена
Средна честота: 9 124.5 kHz или 9 115.5 kHz/4.5kHz
Чувствителност: MW: 26 μV, LW: 46 μV
DVD/CD плейър
Кукичките
гледат
навътре.
Съотношение чист сигнал към шум: 120 dB
Честотен диапазон: 10 – 20 000 Hz
Колебания и трептене на звука и картината: под
възможните за регистриране
Изкривяване на хармоника: 0.01 %
Регионален код: Отбелязан върху етикета отдолу на
устройството
USB плейър
Интерфейс: USB (Високоскоростен)
Максимален ток: 1 A
2
3
Издърпайте освобождаващите пластини, за
да извадите устройството.
Плъзнете устройството, докато излезе
напълно от монтажната скоба.
Технически характеристики
Монитор
Тип на дисплея: Широкоекранен LCD цветен
монитор
Размери: 6.1 инча
Система: TFT активна матрица
Брой пиксели:
1 152 000 пиксела (800 x 3 (RGB) x 480)
Цветна система: автоматично избира PAL/NTSC/
SECAM/PAL-M/PAL-N
Тунер
FM радио станции
Обхват за настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Безжична комуникация
Комуникационна система: Bluetooth Standard
версия 2.1 + EDR
Изход: Bluetooth Standard Power Class 2 (Макс. +4
dBm)
Максимален обхват на комуникация: Пряка
видимост приблизително 10 m*1
Честотен обхват:
2.4 GHz обхват (2.4000 – 2.4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
*1 Действителният обхват може да е различен
в зависимост от фактори като препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, работа на
антената, операционна система, софтуерно
приложение и др.
*2 Стандартните Bluetooth профили указват целта
на Bluetooth комуникацията между устройствата.
Усилвател
Изходи: Изходи за говорителите
Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома
Максимална изходна мощност:
52 W x 4 (при 4 ома)
61
Общи
Изходи:
Видео изходен терминал (заден)
Аудио изходни терминали (преден/заден)
Изходен терминал за субуфера
Контролен терминал за захранване на антената
(ефирна)
Контролен терминал за захранване на усилвателя
Входове:
Контролен терминал за подсветката
Входен терминал за устройството за
дистанционно управление
Входен терминал за антената (ефирна)
Контролен терминал за ръчната спирачка
Входен терминал за микрофона
Обратен входен терминал
Входен терминал за скоростта
Входен терминал за камерата
AUX аудио входни терминали
AUX видео входни терминали
USB порт
Изисквания към захранването: 12 V DC за
акумулатора на колата (минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 х 100 х 173 mm (ш/в/д)
Размери, необходими за монтаж: Прибл. 182 х 111
х 160 mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 2.0 kg.
Приложени аксесоари:
Части за инсталация и свързване (1 комплект)
Микрофон
Устройство за дистанционно управление: RMX271
Калъфче за панела
Допълнителни аксесоари/оборудване:
USB и видео свързващ кабел за iPod;
RC-202IPV
Задна камера: XA-R800C
Навигационен модул: XA-NV100T, XA-NV200TL
Вашият доставчик може да няма на склад някои от
изброените по-горе аксесоари. Попитайте доставчика
си за по-подробна информация.
Американските и чуждестранни патенти са
лицензирани от Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без
предупреждение.
Регионален код
Системата на регионите се използва за защита на
авторските права върху софтуера.
Регионалният код се намира на дъното на
устройството и само DVD дискове, обозначени със
същия регионален код, могат да бъдат възпроизведени
на това устройство.
62
DVD дискове с обозначение
също могат да
бъдат възпроизведени на това устройство.
Ако се опитате да възпроизведете други DVD дискове,
на екрана на монитора ще се изведе съобщението
„Disc playback prohibited by region code.“
(Регионалният код забранява възпроизвеждането
на диска.) В зависимост от DVD диска може да
няма етикет с регионален код, въпреки че местните
ограничения забраняват възпроизвеждането му.
Отстраняване на проблеми
Следният списък за бърза справка ще ви помогне да
отстраните проблемите, които могат да възникнат с
вашето устройство.
Преди да прочетете списъка, вижте начините за
свързване и оперативните процедури.
Ако не успеете да отстраните проблема, посетете
страницата за поддръжка, указана на задната корица.
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките или бушона.
• Ако устройството е изключено и дисплеят изгасне,
не можете да го управлявате с устройството за
дистанционно управление.
t Включете устройството.
Електрическата антена (ефирна) не се изтегля.
Електрическата антена (ефирна) не разполага с
релейна кутия.
Не се чува звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 48).
• Свързан е допълнителен усилвател и вие не
използвате вградения такъв.
Съдържанието на паметта е било изтрито.
• Натиснат е бутона за нулиране.
t Запаметете отново в паметта.
• Захранващият проводник или акумулаторът са
били разкачени или не са свързани правилно.
Запаметените радио станции и точният час са
изтрити.
Бушонът е изгорял.
Чува се шум при превключване на стартера за
запалване на двигателя.
Кабелите не са свързани правилно с конектора за
допълнително захранване на автомобила.
Дисплеят изчезва/не се появява на монитора.
• Функцията димер (затъмняване на монитора) е
зададена в положение „ON“ (стр. 52).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
бутона (SOURCE/OFF).
t Натиснете и задръжте (SOURCE/OFF) на
устройството, докато дисплеят се появи.
• „M.OFF“ е зададен в положение „on“ и се е
активирала функцията Monitor Off (изключване на
монитора) (стр. 11).
t Докоснете която и да е част на дисплея, за да го
включите отново.
Дисплеят не реагира правилно на вашето
докосване.
• Докосвайте само една част на дисплея. Ако две
или повече части бъдат докоснати едновременно,
дисплеят няма да работи правилно.
• Калибрирайте тъч панела на дисплея (стр. 46).
• Докоснете плътно чувствителния на натиск панел.
Функцията Auto Off не работи.
Устройството е включено. Функцията Auto Off се
активира след изключване на устройството.
t Изключете източника.
Елементите от менюто не могат да се избират.
Недостъпните елементи от менюто се извеждат в
сиво.
Не можете да изберете USB Music, USB Video, AUX
и BT Audio като източник.
Някои източници не се извеждат на екрана за избор
на източник.
t Махнете отметката от източника, който не
можете да изберете (стр. 54).
Не можете да регулирате ъгъла на монитора.
Отворили сте монитора, докато устройството се е
нулирало.
t Не забравяйте да затворите предния панел,
преди да нулирате устройството.
Приемане на радиостанции
Радио станциите не се приемат.
Звукът е смущаван от шумове.
Свързването не е правилно.
t Свържете проводника (син) за управление
на електрическата антена (ефирна) или
проводника за допълнително захранване
(червен) към захранващия терминал на
съществуващия усилвател за ефирната антена
(само ако автомобилът ви е снабден с радио
антена (ефирна), вградена в огледалото за
обратно виждане/страничното огледало).
t Проверете връзката на антената на автомобила
(ефирна).
t Ако автоматичната антена (ефирна) не се
изважда, проверете свързването на проводника
за управление на електрическата антена
(ефирна).
Запаметяването на радио станции е невъзможно.
• Запаметете правилната честота в паметта.
• Сигналът е прекалено слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
Сигналът на предаване е твърде слаб.
t Извършете ръчна настройка.
RDS
След няколко секунди слушане устройството
започва автоматично търсене на нова радио
станция.
Радио станцията не е ТР или има слаб сигнал.
t Дезактивирайте ТА (стр. 18).
Няма трафик съобщения.
• Активирайте ТА (стр. 18).
• Радио станцията не излъчва трафик съобщения,
въпреки че е ТР.
t Настройте друга радио станция.
За PTY се извежда „None“.
• Станцията, която слушате не е RDS.
• Не се приемат RDS данни.
• Станцията не указва програмния вид на
предаванията си.
Служебното име на програмата мига.
Няма алтернативна честота за текущата станция.
t Натиснете ./>, докато служебното име
на програмата мига. Извежда се индикация „PI
seek“ и устройството започва да търси друга
честота със същите PI (Program Identification –
идентификация на програмата) данни.
Картина
Не се извежда картина/появяват се смущения в
картината.
• Връзката не е била направена правилно.
• Проверете връзката на свързаното оборудване и
задайте входния селектор на оборудването към
източника, съответстващ на това устройство.
• Дискът е дефектен или замърсен.
• Монтажът не е правилен.
t Монтирайте устройството под ъгъл, по-малък
от 45 градуса на стабилно място в колата си.
• Кабелът за паркиране (оцветен в светлозелено) не
е свързан към кабела за превключвателя на ръчната
спирачка или ръчната спирачка не е включена.
Картината не се вмества в екрана.
Екранното съотношение на DVD диска е фиксирано.
Картината не се появява/има смущения в
картината на задния монитор.
• Избран е източник/режим, който не е свързан. Ако
няма входен сигнал, на задния монитор няма да се
изведе картина.
• Настройката за цветната система не е правилна.
t Задайте цветната система в положение „PAL“
или „NTSC“, в зависимост от свързания
монитор (стр. 49).
• Картината от задната камера се извежда на това
устройство.
t В този случай няма да се изведе картина на
задния монитор.
Звук
Не се чува звук/звукът прескача/звукът пука и
пращи.
• Връзката не е направена правилно.
• Проверете връзката на свързаното оборудване и
задайте входния селектор на оборудването към
източника, съответстващ на това устройство.
• Дискът е дефектен или замърсен.
• Монтажът не е правилен.
t Монтирайте устройството под ъгъл, по-малък
от 45 градуса на стабилно място в колата си.
• Семплиращата честота на МР3 файла не е 32, 44.1
или 48kHz.
• Семплиращата честота на WMA файла не е 32,
63
44.1 или 48 kHz.
• Семплиращата честота на AAC файла не е 44.1 или
48 kHz.
• Битрейтът на МР3 файла не е от 48 до 192 kbps.
• Битрейтът на WMA файла не е от 64 до 192 kbps.
• Битрейтът на AAC файла не е от 40 до 320 kbps.
• Устройството е в режим пауза/превъртане назад/
превъртане напред.
• Настройките за изходния сигнал не са направени
правилно.
• Изходното ниво на DVD диска е твърде ниско (стр.
22).
• Силата на звука е много намалена.
• Активирана е АТТ функцията.
• Форматът не се поддържа (например DTS).
t Проверете дали форматът се поддържа от това
устройство (стр. 10).
Има смущения в звука.
Дръжте жиците и кабелите далеч един от друг.
Операции с диска
64
Дискът не може да се постави в устройството.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е бил сложен насила с обратната страна
или по грешен начин.
Дискът не се възпроизвежда.
• Дискът е дефектен или замърсен.
• Дискът не е съвместим с устройството.
• DVD дискът не може да се възпроизведе заради
ограничението на регионалния код.
• Дискът не е финализиран (стр. 57).
• Форматът на диска и версията на файла са
несъвместими с това устройство (стр. 10, 57).
• Натиснете Z, за да извадите диска.
MP3/WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 файловете не се
възпроизвеждат.
• Записът не е извършен съгласно ISO 9660 level 1
или level 2, Joliet или Romeo в разширен формат
(DATA CD) или във формат UDF Bridge (DATA
DVD) (стр. 57).
• Разширението на файла е неправилно (стр. 58).
• Файловете не са запазени във формат MP3/WMA/
AAC/Xvid/MPEG-4.
• Ако дискът съдържа различни файлови формати,
само тези, които са избрани могат да бъдат
възпроизведени (аудио/видео).
t Изберете подходящия вид файл, като
използвате изброените в списъка (стр. 24).
Стартирането на възпроизвеждане на MP3/
WMA/AAC/Xvid/MPEG-4 файлове става по-бавно в
сравнение с други файлове.
За стартиране възпроизвеждането на следните
дискове е необходимо повече време:
– диск, записан със сложна дървовидна структура.
– диск, записан в режим Muti Session/Multi Border
– диск, към който могат да бъдат добавени данни.
Дискът не се възпроизвежда от началото.
Включена е функцията за възстановяване на
възпроизвеждането за един или за няколко диска
(стр. 54).
Някои функции не могат да бъдат изпълнени.
В зависимост от диска е възможно да не може да
изпълните някои операции, като например спиране,
търсене или повторно/разбъркано възпроизвеждане.
За подробности вижте указанията, приложени към
диска.
Езикът на озвучаване/субтитрите или ракурсите
не могат да бъдат променяни.
• Използвайте менюто на DVD диска, вместо
бутона за директен избор на устройството за
дистанционно управление (стр. 19).
• На DVD диска не са записани многоезични звукови
пътечки, многоезични субтитри или различни
ракурси.
• DVD дискът забранява извършването на тези
промени.
Бутоните не работят, дискът не се изважда.
Натиснете бутона за нулиране (стр. 14).
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате посредством USB
хъб.
Това устройство не разпознава USB устройства през
USB хъб.
Не можете да възпроизвеждате.
Свържете отново USB устройството.
Стартирането на възпроизвеждане от USB
устройството отнема повече време от
обикновено.
USB устройството съдържа файлове с голям размер
или сложна дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
• Звукът може да прекъсва при битрейт, по-висок от
320 kbps.
• При възпроизвеждане на видео от USB устройство,
ако възпроизвеждането прекъсва:
– Натиснете (HOME) или стартирайте системните
настройки.
– По време на възпроизвеждане на снимки от USB
устройство, (Навигация), и т.н.
Bluetooth функция
Другото Bluetooth устройство не може да
разпознае това устройство.
• Задайте „Signal“ в положение „ON“ (стр. 42).
• Докато свързвате към Bluetooth устройство,
това устройство не може да бъде разпознато от
друго устройство. Прекъснете текущата връзка и
потърсете това устройство от другото устройство.
Можете да възстановите връзката с устройството,
с което сте я прекъснали, като го изберете от
списъка на регистрираните устройства.
Не можете да осъществите връзка.
Прочетете процедурите по сдвояване и свързване в
ръководството на другото устройство и др. и отново
изпълнете операцията.
Името на разпознатото устройство не се
извежда.
В зависимост от състоянието на другото устройство,
е възможно да не успеете да изведете името му.
Не се чува тон за звънене.
• Увеличете звука, докато приемате обаждане.
• В зависимост от свързващото се устройство, тонът
за звънене може да не бъде изпратен правилно.
t Задайте „Ringtone“ в положение „Internal“
(стр. 41).
Гласът на говорещия се чува слабо.
Увеличете звука по време на обаждане.
Другият участник в разговора казва, че звукът е
твърде слаб или твърде силен.
Регулирайте нивото „MIC Gain“ (стр. 39).
По време на разговор се чува ехо или шум.
• Намалете звука.
• „Speech Quality“ е зададен в положение „Mode 1“.
t Задайте „Speech Quality“ в положение „Mode
2“ (стр. 41).
• Ако околният шум е по-силен от звука на
разговора, опитайте се да намалите този шум.
t Ако шумът от пътя е твърде силен, затворете
прозореца.
t Ако климатикът е твърде шумен, намалете
силата на въздушната му струя.
Качеството на звука на телефона е лошо.
Качеството на звука на телефона зависи от
условията за приемане на мобилния телефон.
t Преместете автомобила си на място, където
сигналът на мобилния телефон ще се подобри,
ако приемането е слабо.
Звукът на свързаното Bluetooth устройство е
твърде тих или твърде силен.
Силата на звука е различна, в зависимост от
Bluetooth устройството.
t Намалете разликата в силата на звука между
това устройство и Bluetooth устройството (стр.
42).
По време на аудио стрийминг не се извежда звук.
Свързаното Bluetooth устройство е в режим пауза.
t Отменете паузата на Bluetooth устройството.
По време на аудио стрийминг звукът прекъсва.
• Скъсете разстоянието между устройството и
Bluetooth устройството.
• Ако Bluetooth устройството е сложено в калъфче,
което прекъсва сигнала, извадете го от калъфчето,
докато го използвате.
• В близост до вас се използват няколко Bluetooth
устройства или други устройства, излъчващи радио
вълни.
t Изключете другите устройства.
t Увеличете разстоянието между това и другите
устройства.
• Когато това устройство се свързва към мобилен
телефон, възпроизвежданият звук спира за момент.
Това не е неизправност.
Не можете да управлявате свързаното Bluetooth
устройство по време на аудио стрийминг.
Проверете дали свързаното Bluetooth устройство
поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
Проверете дали устройството, към което свързвате,
поддържа въпросните функции.
Името на другия участник в разговора не се
извежда при входящо обаждане.
• Другият участник в разговора не е запаметен в
списъка с телефони.
t Добавете другия участник в разговора към
списъка с телефони (стр. 40).
• Телефонът, от който говори другият участник не е
настроен да изпраща телефонния си номер.
Обаждането се приема без да сте го искали.
• Телефонът, с който се свързвате, е настроен да
започне разговора автоматично.
• „Auto Answer“ на това устройство е зададен в
положение „3 sec“ или „10 sec“ (стр. 41).
Сдвояването не се е осъществило поради тайм
аут на връзката.
В зависимост от устройството, към което се
свързвате, времевото ограничение за извършване на
сдвояването може да е твърде кратко. Опитайте се да
осъществите сдвояването в рамките на зададеното
време, като зададете код за сигурност само с една
цифра.
Не можете да работите с Bluetooth функцията.
Изключете източника, като натиснете и задържите
(SOURCE/OFF) за 1 секунда, а след това включете
устройството.
По време на разговор с хендсфри от
говорителите на автомобила не се извежда звук.
Ако звукът се извежда от мобилния телефон,
настройте телефона да извежда звука през
говорителите на автомобила.
Извеждане на грешки/Съобщения
An error occurred. You will be returned to the playback
screen. (Възникна грешка. Ще се върнете към
екрана за възпроизвеждане.)
Visualizer не работи поради вътрешна грешка.
t Превключете към друг източник, а после
изберете USB Music.
Bluetooth Connection Error (Грешка в Bluetooth
връзката)
Възникнала е грешка между това устройство и BT
телефона.
t Уверете се, че BT сигналът е зададен в
положение ON за това устройство или за BT
телефона.
t Опитайте отново да извършите сдвояване.
t Свържете повторно BT телефона.
Bluetooth device is not found. (Не е открито
Bluetooth устройство.)
• Устройството не може да разпознае Bluetooth
устройство, към което да се свърже.
t Проверете Bluetooth настройката на
устройството, към което се свързвате.
65
66
• В списъка за регистрирани Bluetooth устройства
няма нито едно устройство.
t Извършете сдвояване с Bluetooth устройство
(стр. 37).
Busy now… Please try again.
(Заето... Опитайте отново.)
Устройството е заето.
t Изчакайте малко и опитайте отново.
Call Data Error (Грешка в данните за обаждането)
Възникнала е грешка, докато сте се опитвали
да влезете в данните от списъка с телефони
посредством PBAP или историята на обажданията
от BT телефона.
t Свържете повторно BT телефона.
Cannot display folders beyond this level. Place songs
no more than eight folders deep. (Папките под това
ниво не могат да бъдат изведени. Не запазвайте
песни по-ниско от осмо ниво на подпапки.)
Докато сте преглеждали съдържанието, сте избрали
ниво, по-ниско от осмо.
t Това устройство може да изведе максимум
осем подпапки. Ако сте запазили съдържание
под това ниво, прехвърлете го на по-високо
ниво.
Cannot read. (Данните не могат да бъдат
прочетени).
• Устройството не може да прочете данните поради
някакъв проблем.
• Данните са повредени или с грешки.
• Дискът е с грешки.
• Дискът е несъвместим с това устройство.
• Дискът не е финализиран.
Database error encountered. (Възникна грешка в
базата данни.)
Възникнала е грешка в базата данни поради някакъв
проблем.
t Превключете към друг източник, а след това
изберете USB Music.
Database update couldn’t be completed.
(Актуализацията на базата данни приключи
неуспешно.)
Актуализирането на базата данни е било прекратено
поради някакъв проблем.
t Опитайте се отново да актуализирате базата
данни.
Data Listing Error (Грешка в извеждането на данни.)
Възникнала е грешка, докато сте извеждали данни
от списъка с телефони посредством PBAP или
историята на обажданията от BT телефона.
t Свържете повторно BT телефона.
Delete failed. (Изтриването неуспешно.)
Видео съдържанието не може да бъде изтрито
поради някакъв проблем.
t Опитайте се отново да го изтриете. Ако не
успеете, изтрийте го с помощта на компютър
и др.
Disc Error (Грешка в диска.)
• Дискът е замърсен или е поставен обратно.
t Почистете или поставете правилно диска.
• Поставили сте празен диск.
• Дискът не може да се възпроизведе поради някакъв
проблем.
t Поставете друг диск.
• Дискът не е съвместим с това устройство.
t Поставете съвместим диск.
• Натиснете Z, за да извадите диска.
Disc playback prohibited by region code.
(Възпроизвеждането на диска забранено от
регионалния код.)
Възпроизвеждането на DVD диска е забранено
поради различен регионален код.
Error – Please select ‘Bluetooth Initialize’ from
the General Settings menu. (Грешка – Изберете
‘Bluetooth Initialize’ от меню Общи настройки.)
Възникнала е грешка в паметта.
t Нулирайте Bluetooth настройката (стр. 42).
Handsfree device is not available. (Не е налично
хендсфри устройство.)
Не е свързан мобилен телефон.
t Свържете мобилен телефон (стр. 37).
High Temperature Error (Грешка поради висока
температура.)
Възникнала е грешка поради излагане на
устройството на висока температура.
t Намалете температурата.
iPod video cable reconnected. Reconnect the USB
cable. (Видео кабелът за iPod е свързан отново.
Свържете отново USB кабела.)
Видео кабелът за iPod е бил изключен и включен
отново.
t Изключете USB кабела и го включете отново.
New firmware not found. (Не е открит нов фърмуер.)
• В паметта на USB устройството няма актуализация
на фърмуера.
t Опитайте се да обновите до най-новата версия
на фърмуера.
• The firmware file is damaged or corrupted. (Файлът
с фърмуера е повреден или с грешки.)
t Презапишете файла в паметта на USB
устройството.
No AF (Липсва алтернативна честота.)
За текущата радио станция няма алтернативна
честота.
No audio, confirm smartphone compatibility. (Не се
извежда звук, потвърдете съвместимостта на
смартфона.)
• Настройката за звука на смартфона не е правилна.
t Проверете настройката за звука на смартфона.
• Смартфонът не е съвместим с функцията
MirrorLink™.
t Проверете съвместимостта на смартфона с
функцията MirrorLink™ (стр. 34).
No Device (Не е открито устройство)
Избрали сте за източник USB, но не сте свързали
USB устройство. USB устройство или USB кабел са
били изключени по време на възпроизвеждане.
t Свържете USB устройство и USB кабел.
No Playable Data (Липсват данни за
възпроизвеждане)
• Дискът не съдържа файлове за възпроизвеждане.
• iPod устройството не съдържа файлове за
възпроизвеждане.
t Запазете музикален или видео файл в iPod
устройството.
No Navigation Signal (Липсва сигнал за навигация.)
• Към това устройство не е свързано навигационно
устройство.
t Проверете връзката между това устройство и
навигационното устройство.
• Навигационното устройство не работи правилно.
t Уверете се, че навигационното устройство
работи правилно.
No TP (Липсва програма за трафика)
Устройството ще продължи да търси наличните в
района ТР радио станции.
Offset
Възможно е да е възникнала вътрешна повреда.
t Проверете връзките. Ако индикацията за
грешка продължи да се извежда на дисплея,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Output connection failure. (Неуспешно свързване на
изходен сигнал.)
Свързването на говорителите/усилвателите не е
правилно.
t Прочетете приложеното упътване „Монтаж/
Свързване“, за да проверите връзката.
Overcurrent caution on USB. (Внимание –
претоварване на USB устройството.)
USB устройството е претоварено.
t Изключете USB устройството, а след това
превключете източника, като натиснете
(SOURCE/OFF).
t Указва, че USB устройството не работи или че
сте свързали устройство, което не се поддържа.
Playback has stopped because an error occurred.
(Възпроизвеждането спря, защото възникна
грешка.)
Възпроизвеждането на видео съдържание е спряло
поради някакъв проблем.
t Изберете друг източник, а след това изберете
USB Video.
Remove failed. (Неуспешно изтриване.)
Не можете да изтриете снимките поради някакъв
проблем.
t Опитайте се да ги изтриете още веднъж. Ако не
успеете, изтрийте ги с помощта на компютър
и др.
Screen content blocked while vehicle in motion.
(Екранното съдържание е блокирано, докато
превозното средство е в движение.)
Работите с MirrorLink™, докато шофирате.
t Някои функции на MirrorLink™ са ограничени,
докато шофирате.
Set wallpaper failed. (Неуспешно задаване на
тапет.)
• Файлът е повреден или с грешки.
t Изберете друга снимка
• Размерът на файла е твърде голям.
t Минимализирайте размера на снимката и
опитайте отново.
Smartphone Connection Error (Грешка при връзката
със смартфона)
• Смартфонът не е свързан към това устройство.
t Проверете връзката между това устройство и
смартфона.
• Смартфонът е изключен.
t Проверете захранването на смартфона.
• Смартфонът не е съвместим с MirrorLink™.
t Проверете съвместимостта на смартфона с
MirrorLink™ (стр. 34).
The application will quit because an error occurred.
(Приложението ще бъде затворено, защото
възникна грешка.)
Възникнала е вътрешна грешка.
t Превключете към друг източник, а след това
изберете USB Music.
The playback list is empty. (Списъкът за
възпроизвеждане е празен.)
Плейлистът съдържа файлове, които не могат да се
възпроизведат на това устройство.
t Проверете дали в USB приложението
има съдържание, което може да бъде
възпроизведено.
The sound in DTS format is not audible. (Не се чува
звукът в DTS формат.)
Дисковете, записани в DTS формат, не се
поддържат. Ако се избере DTS формат, няма да се
изведе звук
t Това устройство не може да възпроизвежда
дискове с DTS формат. Използвайте диск със
съвместим формат (стр. 10).
USB device not supported (USB устройството не се
поддържа)
За подробности относно съвместимостта на вашето
USB устройство посетете страницата за поддръжка,
указана на задната корица.
USB hub not supported (Не се поддържа USB хъб)
Това устройство не поддържа USB хъбове.
„s“
Символът не може да бъде изведен с това
устройство.
Ако тези решения не ви помогнат да се справите
с възникналия проблем, консултирайте се с найблизкия сервиз на Sony. Ако занесете устройството
на поправка поради проблеми, свързани с
възпроизвеждането на диск, вземете също и диска,
който сте използвали, когато се е появил проблемът.
67
Списък с езикови кодове
Списък с езикови кодове
Изписването на езика съответства на стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Code
Language
Code
Language
Code
Language
Code
Language
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Notеspecified
Не
определен
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
68
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Страница за поддръжка
Ако имате въпроси или искате да научите най-новата информация за
поддръжката на този продукт, посетете интернет-страницата,указана по-долу:
www.sony-europe.com/myproducts
Регистрирайте продукта си онлайн на адрес:
www.sony-europe.com/myproducts
69
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използва- щи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
по- тенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За поподробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
70
Download PDF

advertising