Sony | XAV-622 | Sony XAV-622 XAV-622xt Основно тяло с мултимедиен 6,1-инчов сензорен екран Инструкции за експлоатация

Аудиовизуален
център
Ръководство за експлоатация
‰4POZ$PSQPSBUJPO
Уверете се, че инсталирате това устройство в корпуса на автомобила за по-голяма
сигурност и стабилност. За инсталация и
свързване, вижте приложеното ръководство
за свързване и инсталация.
Относно това ръководство
• Това ръководство съдържа инструкции за
модели XAV-62BT и XAV-622.
• За илюстрационни цели е използван модел
XAV-62BT.
• Bluetooth функцията и описанията се отнасят само за модел XAV-62BT.
Предупреждение
За да предотвратите пожар или късо съединение, не излагайте устройството на дъжд или
влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
кутията. За сервиз се обръщайте само към
квалифициран персонал.
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни
със система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на опаковката
му показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове
за рециклиране на електрически и електронни уреди.
Изхвърляйки го на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които
могат да възникнат при неправилно изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането
на този продукт, моля, свържете се с общината,
службата по чистота или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Приложен аксесоар: устройство за дистанционно управление, микрофон, XAV-62BT – приложен
микрофон.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически инструменти с този
продукт увеличава опасността от нараняване на
очите. Тъй като лазерният лъч, използван в този
CD/DVD плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да разглобявате кутията. За сервизно обслужване се обръщайте единствено към квалифициран
персонал.
Това обозначение се намира върху долната част на
кутията.
2
Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните
от Европейския съюз и други
европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на
тяхната опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като дом ашен отпадък.
Изхвърлянето на батериите на правилното
място ще предотврати потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве,
които могат да се случат в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. В случай, че поради
мерки за безопасност или интегритет на данните
продуктът трябва постоянно да бъде свързан с
батерията, то отстраняването на батерията
от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте
устройството, когато животът му изтече, в
правилния събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване. Относно
всички други видове батерии, моля, прегледайте
частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта.
Предайте продукта в правилния събирателен
пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина,
от който сте закупили продукта.
Забележка за литиевата батерия
Не излагайте батерията на топлинни източници
като директна слънчева светлина, огън и подобни.
Предупреждение, ако запалването на
колата ви няма позиция АСС.
Уверете се, че сте задали функцията Auto Off
(стр. 51).
Устройството ще се изключи напълно и автоматично в зададеното време след загасването
му, което предотвратява изтощаване на акумулатора. Ако не сте задали функцията Auto Off,
всеки път, когато гасите колата, натиснете и
задръжте бутона OFF, докато дисплеят изчезне.
За да отмените демонстрационния дисплей
(Demo), вижте стр. 55.
Забележка за потребители в страните,
които попадат под изискванията на директивите на Европейския съюз
Следното се отнася само за модел
XAV-62BT
Етикетът указващ операционния волтаж и прочие
се намира върху долната част на кутията.
С настоящето Sony Corp. декларира, че XAV-62
отговаря на основните изисквания и допълнителни
клаузи на Директива 1999/5/ЕС. За подробности
моля посетете:
http://www.compliance.sony.de/
Италия: Използването на RLAN мрежа се управлява:
– Със спазване правата на частния потребител,
според Директива от 1.8.2003, номер 259
(„Закон за електронната комуникация”). В
частност правило 104 уточнява кога се изисква
позволение, а правило 105 уточнява кога е позволена свободна употреба.
– Със спазване на свободния достъп на широката
публика към RLAN достъп към мрежите на телефонни оператори според Министерски Указ
28.5.2003, както и поправките на правило 25 на
Закона за електронна комуникация.
Норвегия: Използването на радио оборудване не
е позволено в географска зона в радиус от 20 км
от центъра на Ну Аалесунд, област Свалбард,
Норвегия.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за ЕМС е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията,
обръщайте се към адресите, които са ви дадени в
отделните сервизни книжни и гаранционни карти.
3
Съдържание
Забележки за безопасността ...........................................8
Забележки за инсталацията ............................................8
Авторски права...................................................................9
Забележки за функция Bluetooth (само за модел XAV62BT)………………...................................................................10
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани и
символи, използвани в това ръководство .............11
Местоположение и функции на бутоните ............12
Основно устройство ................................................12
Плоско устройство за дистанционно управление
RM-X170 ...........................................................................14
Нулиране на устройството ........................................16
Извършване на първоначалните настройки .........16
Подготвяне на плоското устройство за
дистанционно управление ............................................16
Възпроизвеждане на дискове..........................................20
Контрол на възпроизвеждането ................................21
Индикации на възпроизвеждането.............................22
Използване на функцията PBC — Контрол върху
възпроизвеждането .........................................................23
Задаване на аудио настройките .................................23
Промяна на езика/аудио формата ..........................23
Промяна на аудио канала .............................................24
Регулиране нивото на аудио извеждане — Dolby D
ниво ....................................................................................24
Заключване на дисковете — Родителски контрол 24
Активиране на родителския контрол ................24
Промяна на района и квалификацията на филма 25
Повторно и разбъркано възпроизвеждане .............25
Възпроизвеждане чрез пряко търсене ...................... 26
Радио
Работа с USB устройство
Слушане на радио .............................................................17
Контрол на приема.......................................................17
Индикации за прием......................................................18
Запаметяване и приемане на радио станции .........18
Автоматично запаметяване — BTM.....................18
Ръчно запаметяване .....................................................18
Приемане на запаметени радио станции ............18
RDS.........................................................................................19
Преглед .............................................................................19
Настройка на AF и TA ................................................19
Избор на PTY .................................................................20
Настройка на CT .........................................................20
Възпроизвеждане с USB устройство ........................27
Повторно и разбъркано възпроизвеждане .............27
Насладете се на музика според настроението си
— SensMe™ .......................................................................28
Преди да използвате функция ™™.........................28
Инсталиране на “SensMe™ Setup” и “Content
Transfer” на вашия компютър ....................................28
Регистриране на USB устройство чрез “SensMe™
— Setup”..............................................................................29
Прехвърляне на записи към USB устройството
посредством “Content Transfer” ................................29
Възпроизвеждане на записи от канал — SensMe™
канал ...................................................................................29
Възпроизвеждане на записиспоред карта с настроения .....................................................................................31
Подготовка за експлоатация
4
Дискове
Работа с iPod
Възпроизвеждане на iPod .............................................32
Настройка на режим възпроизвеждане .................32
Повторно и разбъркано възпроизвеждане...........33
Директна работа с iPod
— Passenger Control ..........................................................33
Полезни функции
Списъци със записи/изображения/видео файлове
— List ...................................................................................34
Избор на запис/изображение/видео файл ..............34
Избор на тип файл........................................................34
Търсене на запис като слушате част от него
— ZAPPIN™ ......................................................................34
Използване на команда с жестове ............................35
Хендсфри обаждания и аудио поток
– Bluetooth (само за модел XAV-62BT)
Преди да изпозлвате фунцкия Bluetooth ...................35
Основни процедури на функция Bluetooth............35
Индикация за Bluetooth статус ................................36
Инсталиране на външен микрофон (само за модел
XAV-62BT).........................................................................36
Свързване .............................................................................36
Търсене от това устройство .................................36
Търсене от Bluetooth устройство..........................37
Свързване .............................................................................38
Хендсфри обаждания ........................................................38
Осъществяване на обаждания ..................................38
Приемане на обаждания...............................................40
Работа по време на обаждане....................................40
Управление на телефонния указател ..........................41
Съхранение на данни .....................................................41
Преглед на телефонна книга с клетъчен телефон42
Изтриване на данни .....................................................42
Редактиране на контакти.........................................42
Данни за управление на обаждания..............................43
Телефонен архив..............................................................43
Предварително настроени обаждания .................43
Заключване на лична информация ............................44
Аудио поток .......................................................................44
Слушане на Bluetooth устройство посредством
това устройство ........................................................44
Работа с Bluetooth устройство посредством
това устройство ........................................................44
Bluеtooth настройки .......................................................45
Продължава на следващата страница t
5
Настройки на звука
Избор на качество на звука — EQ7 ............................46
Настройване кривата на еквалайзера според
личните ви предпочитания — настройка на EQ7
Tune ...................................................................................46
Настройка на характеристиките на звука ...........46
Оптимизиране на звука за позиция на слушане —
Intelligent Time Alignment (Интелигентно времево
подреждане) ........................................................................47
Прецизно калибриране на позицията на слушане
— Intelligent Time Alignment Tune (Настройка на
интелигентното времево подреждане) ............47
Конфигурация на високоговорителите и настройка
на силата на звука ............................................................48
Създаване на виртуален централен високоговорител — CSO .................................................................48
Използване на задните високоговорители като
събуфер — RBE ...............................................................48
Регулиране нивото на звука ......................................48
Настройки на монитора
Калибриране на тъч панела ..........................................49
Настройка на фона на екрана ......................................49
Избор на качество на картината — Picture EQ .....49
Настройка на качеството на картината според
вашите предпочитания ................................................49
Избор на екранно съотношение .................................50
Общи настройки
Основни настройки ........................................................50
Общи настройки ..............................................................51
Звукови настройки ..........................................................53
Настройки на екрана .......................................................55
Настройка на DVD и други настройки по възпроизвеждане..................................................................................56
Настройка на кода за сигурност ...............................59
Настройка на часовника ...............................................59
6
Използване на допълнително
оборудване
Помощно аудио/видео оборудване ...........................59
Задна камера/устройство за навигация ...................60
Настройки на задната камера ...............................60
Допълнителна информация
Предпазни мерки ..............................................................61
Забележки относно LCD панела ...........................61
Забележки относно дисковете .............................61
Ред за възпроизвеждане на MP3/WMA/ААС/
JPEG/DivX®/MPEG-4 файлове ..............................62
Относно MP3 файловете .......................................62
Относно WMA файловете ....................................62
Относно AAC файловете .......................................63
Относно JPEG файловете ......................................63
Относно MPEG-4 файловете ................................63
Относно iPod ..............................................................63
Относно фунцкия Bluetooth ...................................63
Поддръжка ..........................................................................64
Демонтиране на устройството ..............................65
Спецификации ...................................................................65
Отстраняване на проблеми ........................................67
Извеждане на грешки/Съобщения ..............................70
Списък с езикови кодове/кодове на района.............72
Азбучен указател................................................................73
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси или за информация относно поддръжката на този продукт,
моля, посете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com
Предлага информация за:
• Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
• Модели и производители на съвместими мобилни телефони и често
задавани въпроси за функция Bluetooth (само за модел XAV-62BT)
7
Относно безопасността
• Спазвайте вашите местни правила за движение
по пътищата, закони и наредби.
• Докато шофирате:
– Не гледайте и не работете с устройството,
тъй като това може да отвлече вниманието
ви и да причини пътен инцидент. Паркирайте
колата си на безопасно място, ако искате да
гледате или да работите с устройството.
– Не използвайте функциите за настройка или
друга функция, която може да отвлече вниманието ви от пътя.
– Когато карате назад, за ваша безопасност
гледайте назад и следете внимателно околните предмети, дори ако задната камера
е включена. Не разчитайте само на това,
което ви показва задната камера.
• Докато работите с устройството
– Не пъхайте ръцете си, пръстите си или чужди
предмети в устройството, докато то функционира, тъй като това може да ви нарани
или да повреди устройството.
– Пазете дребните предмети далеч от деца.
– Уверете се, че сте закопчали коланите, за да
избегнете нараняване в случай на внезапна
маневра с колата.
Предотвратяване на пътен инцидент
Функцията картини е достъпна само след
като сте паркирали колата и сте задействали
ръчната спирачка.
Ако колата започне да се движи по време на
режим видео възпроизвеждане или караоке,
картината автоматично се превключва на
wallpaper, след като бъде изведено посоченото
по-долу предупреждение.
“Video blocked for your safety.” (Видео сигналът е блокиран за ваша безопасност.)
Мониторът, свързан към задния видео изход
(REAR VIDEO OUT) е активен, докато
колата е в движение. Картината на дисплея се
превключва на wallpaper и режимът караоке се
деактивира, но звукът продължава да се чува.
Не работете с устройството и не гледайте в
монитора, докато шофирате.
8
Относно инсталацията
• Препоръчваме това устройство да бъде инсталирано от квалифициран техник или сервизен
персонал.
– Ако се опитате сами да инсталирате устройството, вижте приложеното ръководство
за инсталация/свързване и инсталирайте
устройството правилно.
– Неправилната инсталация може да причини
изтощаване на акумулатора или късо съединение.
• Ако устройството не работи правилно,
проверете първо връзките и направете справка
с приложеното ръководство за инсталация/
свързване. Ако всичко e както трябва, проверете бушона.
• Пазете повърхността на устройството от
повреда.
– Не излагайте повърхността на устройството на химикали като инсектициди, лак за коса,
репелент срещу насекоми и др.
– Не оставяйте гумени или пластмасови материали в контакт с устройството за дълго
време. В противен случай повърхностният
слой на устройството може да бъде повреден
или да се появи деформация.
• Когато инсталирате устройството се уверете, че сте го закрепили здраво.
• При инсталиране на устройството се уверете,
че сте загасили колата. Ако инсталацията бъде
направена при работещ автомобил, това може
да причини изтощаване на акумулатора или
късо съединение.
• Когато инсталирате устройството, внимайвайте да не повредите части на колата като
тръби, маркучи, резервоар за гориво или проводници, ако сте използвали например свредло, тъй
като това може да причини пожар или пътен
инцидент.
Авторски права
Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic” и символът
двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.
Логото Microsoft, Windows Media и Windows са
търговски марки или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Музикалната технология за разпознаване и приложимите данни са предоставени от Gracenote--.
Gracenote е индустриален стандарт за музикално
разпознаване и доставяне на съответните данни.
За повече информация моля посете: www.gracenote.
com
Този продукт е защитен от някои авторски права
върху интелектуалната собственост на Microsoft
Corporation. Използването или разпространението
на тези технологии извън този продукт и без лиценз от Microsoft или упълномощен представител
на Microsoft е забранена.
CD, DVD и Blu-ray дискове и данни свързани с
музика от Gracenote, Inc са със защитени авторски
права ©2000 to present Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000 to present Gracenote. Този продукт
или услуга може да ползва един от следните патенти на Gracenote. За списък на Gracenote патентите,
вижте уебстраницата на Gracenote
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R” и
“DVD+RW” са търговски марки.
“DivX” и “DivX Certified” са запазени търговски
марки или търговски марки на DivX, Inc.
Bluetooth думата и логото са притежание на
Bluetooth SIG, Inc.и всяка употреба на горепосочените от страна ан Sony Corp. е в съответствие с
лиценз. Други търговски имена и марки са собственост на съответните им притежатели.
ZAPPIN и Quick-BrowZer са търговски марки на Sony
Corporation.
12 TONE ANALYSIS и логото
й са търговска марка на Sony
Corporation.
„WALKMAN” и логото
на“WALKMAN” са регистрирани търговски марки
на Sony Corporation.
SensMe и логото на SensMe са
търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony
Ericsson Mobile Communications
AB.
Gracenote и CDDB са регистрирани търговски
марки на Gracenote. Логото на типът на лого за
Gracenote и “Powered by Gracenote” са търговски
марки на Gracenote. . Някои услуги се предлагат под
лиценз от Open Globe, Inc за патент в САЩ:
Този продукт използваданни за шрифта, лицензиран
на Sony от Monotype Imaging, Inc.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са
търговски марки на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други държави.
Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки на
Apple Inc.,регистрирани в САЩ и други страни.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО
ВИЗУАЛНИЯ MPEG-4 ПОРТФОЛИО ПАТЕНТ ЗА
ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА. ПРОДУКТЪТ БИ СЛЕДВАЛО ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН
ОТ КЛИЕНТИТЕ ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG-4
ВИДЕО СИГНАЛ, КОЙТО Е БИЛ КОДИРАН ОТ
КЛИЕНТИТЕ ЗА ТЯХНА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА И/ИЛИ Е БИЛ ПРИДОБИТ
ОТ ВИДЕО ДОСТАВЧИК, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ
MPEG LA ДА ДОСТАВЯ MPEG-4 ВИДЕО. НЕ СЕ
ИЗДАВА И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА
КАКВАТО И ДА БИЛА ДРУГА УПОТРЕБА НА
ПРОДУКТА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
В ТОВА ЧИСЛО И ТАКАВА, КАСАЕЩА ПРОМОЦИОНАЛНА, ВЪТРЕШНА И КОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC. ВИЖТЕ САЙТА
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Всички други търговски марки са търговски марки
на съответния си собственик.
9
Забележки за Bluetooth
(само за модел XAV-62BT)
Внимание
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ИЛИ ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЗАГУБА НА
ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГО
СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, КОИТО СА
СЛЕДСТВИЕ ОТ РАБОТАТА С ТОЗИ ПРОДУКТ,
НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ СОФТУЕР.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!
Безопасна и полезна употреба
Промени и модификации, които не са изрично
одобрени от Sony, могат да попречат на работата
на потребителя с това устройство.
Моля, преди да използвате този продукт, проверете за изключения, породени от изисквания
в съответната държава, или за ограничения при
употребата на Bluetooth оборудване.
Шофиране
Запознайте се със законите и правилниците за
употреба на мобилни телефони и хендсфрий оборудване в областта, в която шофирате.
Винаги шофирайте много внимателно и отбийте
от пътя и паркирайте, ако ви се налага да проведете разговор, ако условията на пътя го налагат.
Свързване с други устройства
Когато свързвате към друго устройство, моля,
прочетете ръководството за експлоатация на
другото устройство, за да се запознаете с подробности относно безопасността на работа.
Радио честота
Възможно е RF сигналите да повлияят на неправилно инсталирана или на незащитена електронна
система във вашия автомобил, като например, на
електронната впръсквателна система за горивото,
електронната система за спирачките, електронния
контрол на скоростометъра или еърбег системата.
За инсталация или работа с това устройство,
моля, консултирайте се с производителя на вашия
автомобил или с негов представител. Неправилна
инсталация или употреба може да създаде опасност
и да наруши гаранцията на това устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия
автомобил, за да сте сигурни, че работата с
мобилен телефон в автомобила не би повлияла на
електронните системи на автомобила.
Регулярно проверявайте безжичните устройства
във вашия автомобил, за да се уверите, че са поставени и работят правилно.
10
Спешни разговори
Това Bluetooth хендсфрий устройство за автомобила и електронното устройство свързано към
хендсфрий работят посредством радио сигнали,
мобилни и наземни мрежи, както и програмирани
от потребителя функции, които не могат да
гарантират връзка във всички случаи.
Ето защо не се доверявайте единствено на
електронното устройство, ако ви се наложи да
провеждате спешен разговор (като например при
медицински спешен случай).
За да проведете разговор, хендсфрий и електронното устройство трябва да бъдат включени в
област на обслужване, в която силата на сигнала е
достатъчно голяма.
Спешните разговори не са гарантирани при всички
мобилни мрежи или когато използвате определени
мобилни услуги и/или функции на телефона.
Консултирайте се вашия местен доставчик.
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани и символи, използвани в
това ръководство
Това устройство може да възпроизвежда различни видео/аудио дискове.
Таблицата по-долу ще ви помогне да проверите дали даден диск се поддържа от това устройство, както и
кои функции са достъпни за дадения вид диск.
Символ на диска в ръководството
Формат на диска
DVD VIDEO
VIDEO
DVD-R*1 / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1
(Video mode/VR mode)
DVD+R*1 / DVD+R DL*1 / DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM*2 / CD-R*2 / CD-RW*2
*1 Аудио файлове също могат да бъдат запаметявани.
*2 Файлове с видео записи/изображения също могат да бъдат запаметявани.
Забележка
Понятието “DVD” може да се използва в това ръководство като основен термин за DVD VIDEO, DVD-R/DVDRW и DVD+R/DVD+RW дискове.
Таблицата по-долу описва форматите за компресия, които се поддържат от устройството, типа на файла
и видовете дискове, на които тези файлове могат да бъдат записвани.
Достъпните функции се различават в зависимост от формата и не зависят от вида на диска. Символите
за формата по-долу се появяват непосредствено до описанието на функциите, достъпни за съответния
формат.
Символ на формата в ръководството
Тип на файла
MP3 аудио файл
WMA аудио файл
ААС аудио файл
JPEG файл с изображения
Xvid видео файл
MPEG-4
MPEG-4 видео файл
Съвет
За подробности относно форматите за компресия, вижте стр. 62.
Забележка
Дори съвместими дискове може да не се възпроизвеждат от това устройство в зависимост от състоянието на записа.
11
Местоположение и функции на бутоните
Основно устройство
За подробности направете справка със страниците, изброени по-долу.
A Бутон Z (отстраняване) стр. 20
Отстранете капачето,з а да свържете USB
устройство.
B Бутон за нулиране Reset, стр. 16
H Бутон за контрол нивото на звука.
C Приемник за плоското дистанционно
управление.
I Бутон SOURCE/OFF
D Процеп за поставяне на диска стр. 20
E Бутон ТОР
За XAV-62BT
Натиснете, за да отворите top меню.
За XAV-622
Натиснете, за да отворите списъка с източници.
F Преден AUCX терминал стр. 59
12
G USB терминал
Натиснете,з а да включите захранването/промените източника:
„Tuner” (радио), “Disc”, “AUX” (допълнително
оборудване), “USB/iPod”, “BT Audio” (Bluetooth
аудио звук)*.
Натиснете за 1 секунда, за да изключите захранването.
Натиснете за повече от 2 секунди, зада изключите напълно.
J Прозорец на дисплея/тъч панел
* ”BT Audio” (Bluetooth Audio) е налично само за
модел XAV-62BT.
A Ключ SOURCE LIST (списък с източници)
Екранен дисплей
Когато не е избран източник:
За да отворите списъка с източници.
1
2
Source List
Top
B Ключ “Top”
За XAV-62BT
Натиснете, за да отворите top меню.
За XAV-622
Натиснете, за да отворите списъка с източници.
C Часовник стр. 55, 59
D Ключ
(Затваряне)
За да затворите менюто.
E Ключ “ATT” (Разреждане)
10:00
За да разредите звука. За да отмените, натиснете отново.
F Ключ
3
G Ключ (Monitor Off) (изключен монитор)
Тор меню (само за модел XAV-62BT)
4
5
6 7
ATT
(Setting)
За да отворите менюто с настройките.
M.OFF
За да изключите монитора и осветлението
на бутоните. За да ги включите отново,
докоснете която и да е точка на дисплея.
H Ключ “AV Source”*2
За да отворите списък с източници.
I Ключ “BT Phone”*2
За да въведете режим Bluetooth телефон.
J Ключове за избор на източникЗа да
AV Source
промените източника: „Tuner” (радио), “Disc”,
“AUX” (допълнително оборудване), “USB/
iPod”, “SensMe”, “BT Audio” (Bluetooth аудио
звук)*3.
BT Phone
K Ключ “Top”/ Ключ “M.OFF”
8
9
Списък с източници
4
5
6 qa
ATT
Top
Tuner
Disc
AUX
iPod/USB
SensMe™
BT Audio
Този ключ се отличава в зависимост от
модела.
XAV-62BT: Ключ “Top”
XAV-622: Ключ “M.OFF”
Вижте по-горе за функциите на всеки от
ключовете.
*1 Появява се само, когато е избран източник.
*2 Наличен само за модел XAV-62BT.
*3 “BT Audio” се появява само за модел XAV-62BT.
0
13
Плоско устройство за дистанционно управление RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
qs
qd
5
qf
6
qg
7
• Плоското устройство за дистанционно управление може да се използва основно за контролиране на аудио функциите. За операции с менюто
използвайте тъч панела.
• За подробности направете справка със страниците, изброени по-долу.
• Преди употреба отстранете предпазното
фолио (стр. 16).
A Бутон OFF
За да изключите захранването/спрете
източника (натиснете); изключите напълно
устройството (натиснете и задръжте).
B Бутон MONITOR OFF
За да изключите монитора и илюминацията
на дисплея. За да ги включите, натиснете
отново.
C Бутон POSITION
За да превключите позицията на слушане
(“Front L”/”Front R”/”Front”/”All”/”Custom”/”
OFF”).
D Бутон O (Return)
За да се върнете към предишен дисплей/меню
на VCD*1.
14
qh
E Бутон EQ (Еквалайзер)
За да изберете крива на еквалайзера от 7 музикални типа (“Xplod”/”Vocal”/”Edge”/”Cruise”/”S
pace”/”Gravity”/”Custom”/”OFF”).
F Бутони с цифри, стр. 26
Радио:
За приемане на запаметени радио станции
(натиснете); за да запаметите радио станции
(натиснете и задръжте).
Диск/USB:
За да локализирате заглавие/глава/запис.
G Бутон CLEAR
За да изтриете въведен номер.
H Бутон за отслабване силата на звука
За да намалите рязко силата на звука (натиснете отново, за да отмените).
I Бутон u (възпроизвеждане/пауза)
За да стартирате/спрете на пауза възпроизвеждането.
Бутони .m/M>
Радио:
За автоматично настройване на радио станции (натиснете); за ръчно намиране на радио
станция (натиснете и задръжте).
Диск*2/USB:
За да прескочите глава/запис/сцена/файл (натиснете); връщане назад/бързо превъртане напред
на диска (натиснете и задръжте за момент);
връщане назад/бързо превъртане напред на
записа (натиснете и задръжте).*1
Bluetooth Audio*3*4
Натиснете, за да пропуснете запис.
Натиснете и задръжте, за да превъртите
запис напред/назад.
*1 Когато възпроизвеждате с включена функция
PBC.
*2 Операциите може да се различават в зависимост от диска (стр. 21).
*3 Ако е включено допълнително Bluetooth оборудване.
*4 Отнася се само за модел XAV-62BT.
5
* “BT Audio” се появява само за модел XAV-62BT.
*6 Когато се използват две външни устройства.
Забележка
Ако устройството е изключено и дисплеят е изгаснал, то не може да бъде управлявано с плоското
устройство за дистанционно управление, докато
не се натисне бутонът , намиращ се върху основното устройство или в него не бъде поставен
диск.
J Бутони за настройка възпроизвеждането на DVD
(AUDIO):
За да промените езика на озвучаване/формата.
(За VCD/CD/MP3/ААС/WMA/MPEG-4 - да
промените аудио канала.)
(SUBTITLE):
За да промените езика на субтитрите.
(ANGLE):
За да промените ракурса на гледане.
(TOP MENU):
За да отворите top меню в DVD.
(MENU):
За да отворите меню в диск.
K Бутон ZAP
За да въведете режим ZAPPIN
L </M/m/, (курсор)/ бутони ENTER
Стр. 20
За да контролирате менюто на DVD диск.
M Бутон SRC (източник),
За да включите/изключите захранването; промените източника: “Tuner”(Радио), “Disc”, AUX
(Auxiliary оборудване), “USB/iPod”, “BT Audio”
(Bluetooth аудио)*5.
N Бутон MODE (режим)
За да изберете радио честота (FM/MW/LW);
изберете външно устройство (AUX1/AUX2)*6
O Бутони +/- (VOL) (сила на звука)
За да настроите силата на звука.
15
Подготовка за експлоатация
Подготовка на плоското устройство
за дистанционно управление
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за първи път
или след като сте сменили акумулатора на колата
или сте променили връзките, трябва да нулирате
устройството. Натиснете бутона за нулиране
(стр. 12) с помощта на предмет с остър връх,
като например химикалка.
Забележка
Натискането на бутона reset ще изтрие
настройката за часовника и част от запазеното
съдържание.
Извършване на началните настройки
След като сте нулирали устройството, се появява
дисплеят за първоначална настройка на високоговорителите.
Initial Setting
Rear/Sub Out
Rear / Sub
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
1
Докоснете бутон “Rear/Sub Out”, за да
настроите статуса на връзката със
събуфера.
Настройте в позиция “Sub” ако събуферът е
включен. Ако е свързан външен усилвател, изберете “Rear”. Ако не е свързан нито усилвател,
нито събуфер, mevete da изберете “Sub” или
“Rear”.
2
Докоснете “Listening Position”, за да
настроите в позиция за слушане.
Ако позицията, от която слушате е отпред
вляво, докоснете “Front L”, а ако тя е отпред
вдясно, докоснете “Front R”.
3
Докоснете “Language”, з ада настроите език на екранните менюта.
Докоснете неколкократно докато се появи
желания език (Английски/Испански/Руски).
4
16
Докоснете “OK”.
Настройката e завършeна.
Тези настройки могат да бъдат допълнително
конфигурирани.
• За подробности относно настройката на това
как са свързани високоговорителите, вижте
стр. 54.
• За подробности относно настройването на позицията за слушане вижте глава “Оптимизиране
на звука за позиция на слушане – Интелигентно
времево подреждане” на стр. 47.
• За подробности относно настройка езика на
дисплея вижте стр. 51.
Преди да използвате плоското устройство за
дистанционно управление за първи път, махнете
предпазното фолио.
1
Радио
Дисплей и бутони за приемане на радио
Слушане на радио
По време на приемане на радио се извежда следният
дисплей.
1
Докоснете “SOURCE LIST”, а след това
“TUNER”.
(само за модел XAV-62BT: От top меню, докоснете „AV Source”, след това “Tuner”).
Извежда се дисплеят за приемане на радио и
диск с предварително подбрани радиостанции.
Source List
ATT
TA
AF
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
Top
Band
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
6
Band
2
Receive
Menu
Preset
List
78
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
9
0
qa
PTY
List
1 “Source List”
Докоснете “BAND”.
Извежда се списъкът с радио обхватите.
Изведете списък с източници (стр. 13).
2 “ATT”
Source List
ATT
TA
AF
Top
Докоснете, за да намалите звука. За да
отмените, докоснете отново.
3 “TA”
За да настроите TA в RDS. (стр. 19)
FM1
FM2
FM3
MW
LW
4 “AF”
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
За да настроите AF в RDS. (стр. 19)
5 “Top”
3
Докоснете желания радио обхват (FM
1, FM 2, FM 3, MW или LW).
Докоснете “BAND”, за да затворите списъка.
4
Настройване на радио станция.
За автоматично настройване
XAV-62BT:
Докоснете, за да отворите меню top
(стр.13).
XAV-622:
Докоснете, за да отворите списъка с
източници (стр. 13).
Докоснете ./>.
Сканирането спира, когато устройството
приеме станция. Повторете процедурата,
докато стигнете до желаната радио станция.
6 m/M
За ръчно настройване
7 ./>
Докоснете m/M неколкократно, докато
се приеме желаната честота.
За продължително прескачане на честоти,
докоснете и задръжте m/M.
За да настроите ръчно
Докоснете и задръжте, за да пропуснете
някои честоти.
Автоматична настройка.
8 “Band”
За да изведете списък с честоти и промените честотата. Продължава на следващата
страница
Продължава на следващата страница t
17
Запаметяване и приемане на радио
станции
9 “Receive Menu”
Докоснете, за да отворите менюто за
режима на възпроизвеждане, което съдържа
някоя от следните опции.
• Mono: Докоснете, за да активирате
моно режим, ако приемането на FM радио обхвата е лошо. За да възстановите
приемането на стерео, изберете “OFF”.
• Local: Докоснете, за да настроите само
радио станции с по-силен сигнал. За да
настроите станции с нормален сигнал,
изберете “OFF”.
• Regional (стр. 19)
Внимание
Когато настройвате радио станции докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory
(BTM), за да предотвратите пътен инцидент.
Автоматично запаметяване – ВТМ
1
За да смените радио обхвата, докоснете
“BAND”, след това изберете желания от вас
обхват (FM 1, FM 2, FM 3, MW или LW).
0 “Preset List”
За да прегледате запаметените радио станции или да запаметите нови. (стр. 18)
2
qa “PTY List”
Индикации по време на прием
B
Source List
ATT
TA
AF
Top
Ръчно запаметяване
1
2
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
D
A Иконка на настоящия източник*1
B Номер на честотата, предварително зададен
номер*2, Честота*3/статус
C Ниво на звука*4
D Настройка на статус (EQ7, RBE).
*1 Появява се само когато са показани контролните бутони.
*2 Появява се само когато се приеме запаметена
радио станция.
*3 Докато приемате RDS радио станция, се извежда името на станцията. За подробности вижте
глава “RDS” на стр. 19.
*4 Когато е активиран АТТ се появява означение „
„
18
Докато приемате радио станция,
която желаете да запаметите, докоснете “PRESET LIST”.
Докоснете “Memory”, след това докоснете съответния номер от списъка
(от Р1 до Р6).
Номерът и дисплеят за потвърждение се
извеждат на екрана.
15
C
Докоснете “PRESET LIST”, след това
“BTM”.
Устройството запаметява радио станции по
реда на тяхната честота в предварително
направен списък (от Р1 до Р6).
Когато съответната радио станция е настроена, прозвучава сигнал.
Отворите PTY списък (стр. 20)
A
Докоснете “SOURCE LIST”, а след това
“TUNER”.
3
Докоснете “Yes”.
Радио станцията е запаметена.
Забележка
Ако се опитате да запаметите друга станция
под същия номер, предишната запаметена радио
станция ще бъде заменена с новата.
Съвет
Когато е запаметена RDS радио станция, настройката AF/TA също се запаметява (стр. 19).
Приемане на запаметени радио станции
1
2
Изберете радио обхват, след това
докоснете “PRESET LIST”.
Докоснете желания номер (от Р1 до
Р6).
RDS
Преглед
FM радио станции с активирана услуга Radio Data
System (RDS) изпращат недоловима цифрова информация заедно с обикновения радио сигнал.
Настройка на AF и TA
1
Изведени опции
ATT
По време на възпроизвеждане/приемане докоснете ”AF” или “TA”, за да
активирате.
Когато активирате, цветът на бутона се
променя.
За да деактивирате натиснете отново.
A
Source List
Забележки
• В зависимост от страната/региона е възможно
не всички RDS функции да бъдат достъпни.
• Функцията RDS няма да работи, ако сигналът е
твърде слаб или ако радио станцията, която се
опитвате да настроите не предава RDS данни.
TA
Band
AF
Receive
Menu
Top
Preset
List
PTY
List
10:00
B
C
Запаметяване на RDS радио станции
с помощта на настройката AF и TA
Можете да запаметяване RDS радио станции с
настройката AF/TA. Ако използвате функцията
BTM, само RDS радио станции се запаметяват с
една и съща AF/TA настройка.
Ако настройвате ръчно, можете да запаметите
както RDS, така и радио станции без RDS с отделна AF/TA настройка за всяка една от тях.
1 Задайте AF/TA, след това запаметете станция с
функцията BTM или ръчно.
A Номер на радио обхвата, номер на запаметена
Приемане на извънредни съобщения
станция, честота (име на радио станцията),
RDS данни, TA*1.
B Източник, стерео*2, RDS*3, TP*4
C Дисплей на часовника
Когато AF или TA са включени, извънредните
съобщения автоматично ще прекъснат избрания за
момента източник.
*1 По време на информация за трафика.
*2 По време на приемане на FM радио станции.
*3 По време на приемане на RDS радио станции.
*4 По време на приемане на програма за трафика.
RDS услуги
Това устройство автоматично осигурява следните RDS услуги:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва радио станцията, която
е с по-силен сигнал в мрежата. Използвайки тази
функция, вие ще можете да слушате без прекъсване
една и съща програма по време на дълго пътуване,
без да се налага ръчно да пренастройвате тази
радио станция.
ТА (пътна информация)/TP (програма за трафика)
Осигурява информация/програма за трафика. Всяка
информация/програма, която се получи, ще прекъсне избрания за момента източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на звука по време на
съобщение за трафика, тази настройка ще бъде
запазена в паметта на телефона за последващи
съобщения на трафика, независещи от нивто на
звука, което ползвате в момента.
Запазване само на една регионална
програма — Regional
Когато функцията AF е включена: фабричните
настройки на това устройство ограничават
приемането на програми до определен регион, така
че няма да можете да превключвате на друга регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете зоната за приемане на регионална
програма, деактивирайте регионалната функция по
време на приемане на FM радио станции.
Докоснете “Receive menu”, след това задайте
“Regional” на положение “OFF”.
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и в
някои други държави.
PTY (Типове програми)
Извежда типа на станцията, която слушате в
момента. Също така търси избрания от вас тип
радио станция.
CT (Точен час)
Часовникът се настройва въз основа на данните за
часа от RDS предаването.
Продължава на следващата страница t
19
Избор на PTY
Дискове
1
Възпроизвеждане на дискове
По време на приемане на FM радио
станции докоснете “PTY LIST”.
Ако радио станцията предава PTY данни, се
извежда PTY списъкът.
За да се върнете/продължите към предходния/
следващия дисплей в списъка, докоснете v/V.
2
Докоснете желания тип програма.
В зависимост от диска е възможно някои операции
да бъдат различни или забранени.
Направете справка с ръководството за експлоатация, приложено към вашия диск.
Устройството търси станция, която разпространява избрания тип програма.
За да затворите менюто за режима на възпроизвеждане, докоснете “PTY List”.
1
Типове програми
Докоснете опцията директно в DVD менюто.
Докоснете дисплея в желаното място, за да се
изведат бутоните за избор на опция.
Докоснете b/v/V/B, за да придвижите курсора,
след това натиснете “Enter” за потвърждение.
Ако бутоните не се появят при докосване на
дисплея, използвайте плоското устройство за
дистанционно управление.
Относно DVD менюто
News (новини), Current Affairs (актуални събития), Information (информация), Sport (спорт),
Education (образователни програми), Drama
(театрално изкуство), Cultures (култура),
Science (наука), Varied Speech (разнообразна
програма), Pop Music (популярна музика), Rock
Music (рок музика), Easy Listening (лежерни
програми), Light Classics M (лека класическа
музика), Serious Classics (класическа музика),
Other Music (други стилове музика), Weather &
Metr (прогноза за времето), Finance (финанси),
Children’s Progs (детски програми), Social
Affairs (социални проблеми), Religion (религия),
Phone In (програми със слушателски обаждания), Travel & Touring (пътуване и туризъм),
Leisure & Hobby (свободно време и хоби), Jazz
Music (джаз музика), Country Music (кънтри
музика), National Music (национална музика),
Oldies Music (ретро музика), Folk Music (фолклорна музика), Documentary (документални
предавания).
Забележка
Не можете да използвате тази функция в страни/
региони, където не е достъпна услугата PTY.
Поставете диска (страната с етикета нагоре).
Възпроизвеждането започва автоматично.
Ако се появи менюто на DVD диска
DVD дискът е разделен на няколко секции, които
съставят картината и музикалните опции. Тези
секции се наричат “titles” (заглавия). Когато
възпроизвеждате DVD диск, който съдържа няколко
заглавия, можете да изберете подходящето заглавие като изпозлвате DVD top меню. За DVD дискове,
които ви позволяват да изберете опции като
например субтитри/езици, изберете посредством
DVD менюто.
Ако дискът съдържа JPEG файлове
Изображенията започват автоматично да се
изреждат едно след друго.
За да спрете възпроизвеждането
Задръжте натиснат бутон (SOURCE/OFF) в
продължение на секунда.
Забележка
Дискове в DTS формат не се поддържат. Ако не е
избран DTS формат не се извежда звук.
За да извадите диска
Настройка на СТ (Точен час)
1
В настройките задайте “CT ON” (стр.
51).
Забележки
• Функцията СТ може да не работи, дори ако е
приета RDS радио станция.
• Може да има разлика между времето, настроено
чрез функцията СТ и действителния час.
20
1
Натиснете Z на основното
устройство.
Контрол на възпроизвеждането
Докоснете дисплея, ако не са изведени контролите
за възпроизвеждане
Source List
Общ за всички дискове/формати
1
Source List
qa
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
ATT
qs
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
qd
DVD
Control
Play Menu
SHUF
1 “Source List”
Изведете списъкс с източници (стр. 13).
6
7
8
2 “ATT”
Докоснете, за да намалите звука. За да
отмените, докоснете отново.
Source List
ATT
TA
AF
Top
3 “TA”
За да настроите TA в RDS. (стр. 19)
4 “AF”
За да настроите AF в RDS. (стр. 19)
DVD
Control
Play Menu
SHUF
9
Source List
ATT
TA
AF
PBC Panel
Top
Play Menu
SHUF
0
.1&(
Source List
ATT
TA
AF
5 “Top”
XAV-62BT:
Докоснете, за да отворите меню top
(стр.13).
XAV-622:
Докоснете, за да отворите списъка с
източници (стр. 13).
6 ./>
Докоснете, за да прескочите глава/запис/
сцена/изображение/файл.
Докоснете и задръжте за момент, за да
върнете назад/превъртите бързо напред
диск с видео запис; след това натиснете неколкократно, за да превключите скоростта (× 2 t × 12 t × 120 t × 2...)*1. За да
отмените, докоснете u.
Докоснете и задръжте, за да върнете назад/
превъртите бързо напред аудио запис.
По време на пауза докоснете и задръжте надолу u, за да възпроизведете диск с видео
запис в режим бавно възпроизвеждане. За да
отмените, освободете бутона.
Top
7 u
Докоснете този бутон, за да спрете на
пауза/възобновите възпроизвеждането след
пауза.
List
Play Menu
SHUF
Album
qa
qs
Продължава на следващата страница t
21
8 “Play menu”
Докоснете този бутон, за да отворите менюто за режима на възпроизвеждане, което
съдържа някоя от следните опции.
•Repeat/Shuffle (повторно/разбъркано
възпроизвеждане) (стр. 25)
•Dolby D Level (само за възпроизвеждане на
DVD VIDEO) (стр. 24)
•Stereo (само за възпроизвеждане на VCD/
CD/MP3/WMA/AAC) (стр. 24)
•Image Turn (само за възпроизвеждане на
JPEG): Докоснете, за да завъртите изображението наляво/надясно.
•Audio (само за възпроизвеждане на Xvid/
МPEG-4) (стр. 24)
Индикации по време на възпроизвеждане
Докоснете дисплея, за да изведете индикациите.
За аудио дискове някои индикации винаги се показват по време на възпроизвеждане.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
9 DVD CONTROL
Докоснете, за да отворите контролното
меню на DVD, което съдържа някоя от
следните опции.
•Audio: Докоснете неколкократно, за да
изберете аудио език/формат. (стр. 23)*2
•Subtitle: Докоснете неколкократно, за да
изключите/изберете език на субтитрите.
*2*3
•Angle: Докоснете неколкократно, за да
смените ъгъла на гледане.*2
•Top Menu: Докоснете, за да отворите
заглавното меню на DVD.*2
•Menu: Докоснете, за да отворите менюто на диска.*2
DVD
Control
Play Menu
SHUF
15
B
C
D
Source List
E
ATT
F
TA
AF
Top
0 “PBC Panel”
Покажете контролния панел за PBC меню
(стр. 23)
ZAP
List
Play Menu
SHUF
Album
qa ALBUM -/+
Докоснете, за да прескочите албум (папка)
oт MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4.
qs LIST
За да изведете списък със записите/изображенията/видео файловете. (стр. 34)
qd “ZAP”
За да изведете ZAPPIN режим (стр. 34)
22
*1 Скоростта зависи от формата или метода на
запис.
*2 В зависимост от диска може да не бъде достъпна.
*3 Когато се появи напомняне за въвеждане на
4-цифрен код, въведете езиковия код (стр. 72) за
желания език.
Забележка
Ако дискът съдържа различни типове файлове,
само избраният тип (аудио/видео/изображение)
може да бъде възпроизведен. За подробности относно това как да изберете тип на файла, вижте
глава “Избор на тип на файла” на стр. 34.
Забележки относно възпроизвеждането на JPEG
файлове
• Ако изображение с голям размер бъде завъртяно,
може да е необходимо известно време, за да се
изведе.
• Прогресивните JPEG файлове не могат да бъдат
изведени.
G
A Иконка на настоящия източник
B Ниво на звука*1
C Формат, статус на възпроизвеждане, изминало
време на възпроизвеждане*2, Глава/заглавие/
албум (папка)/номер на записа*3*4, Аудио формат*5, Статус на настройка (CSO, EQ7, RBE)
D Статус на възпроизвеждане, изминало време на
възпроизвеждане*2
E Име на запис, име на албум, име на изпълнител
F Дисплей на албума*6
G Формат, номер на записа, номер на албума*7,
статус на настройка (CSO, EQ7, RBE)
*1 Когато е активиран АТТ се появява индикация
.
*2 По време на JPEG или VCD възпроизвеждане с
функция PBC не се появява индикация.
*3 Индикациите се различават в зависимост от
диска/формата.
*4 Когато възпроизвеждате VCD с РВС фунцкия
(стр. 23), не се появява индикация
*5 само за DVD/DivX
6
* Препоръчителният размер е от 240 х 240 до 960
х 960 пиксела.
*7 само за MP3/WMA/AAC.
Конфигуриране на аудио настройките
Използване на PBC функциите —
Контрол върху възпроизвеждането
Забележка
DTS формат не се поддържа. Ако сте избрали DTS
формат не се извежда звук.
Менюто PBC подпомага интерактивно вашата
работа с устройството, докато се възпроизвежда
VCD, съвместимо с PBC.
1
Започнете възпроизвеждане на VCD,
съвместимо с PBC.
Извежда се менюто PBC.
2
Докоснете “PBC Panel”
Появява се контролното меню.
3
4
Натиснете бутоните с цифри, за да
изберете желаната опция, след това
натиснете ENTER.
Следвайте инструкциите в менюто за извършване на интерактивни
операции.
За да се върнете към предишния дисплей, натиснете бутона O.
За да скриете контролните бутони натиснете “Close”.
Промяна на аудио езика/формата
За DVD аудио езикът може да бъде променян, ако
дискът съдържа многоезични записи. За DVD/
DivX® можете да променяте аудио формата, когато се възпроизвежда диск, записан в различни аудио
формати (например Dolby Digital).
1
2
По време на възпроизвеждане докоснете “DVD CONTROL”.
Докоснете неколкократно “Audio”, докато се изведе желаният аудио език/
формат.
Аудио език
Source List
Audio
ATT
TA
AF
1: English
Top
Dolby D 3/2.1
Възпроизвеждане без функцията PBC
1
2
Докато устройството е изключено
натиснете “Source List”, след това .
Докоснете “Visual”.
Audio
Subtitle
Angle
Top Menu
DVD
Control
Menu
Play Menu
SHUF
Появява се меню за настройка на визуални
ефекти.
3
4
Докоснете v/V, за да се прехвърляте, след това надписа “Play Video CD
Without PBC”. (Възпроизвеждане на
Video CD без функцията PBC), за да
настроите в позиция „ОFF”.
Започнете възпроизвежданетона
VCD.
Менюто PBC не се извежда по време на възпроизвеждане.
Забележки
• Опциите на менюто и операциите се различават
в зависимост от диска.
• По време на PBC възпроизвеждане номерът на
записа, възпроизвежданата опция и др. не се
извеждат на дисплея за възпроизвеждане.
• Възобновяване на възпроизвеждането не е достъпно по време на възпроизвеждане без PBC.
Аудио формат/номер на канала*
Аудио езикът се превключва само между достъпните езици.
Когато се появи напомнянето за въвеждане на
4-цифрен код, въведете кода на желания от вас
език (стр. 72).
Когато един и същ език се изведе два или повече
пъти, то дискът е записан в различни аудио
формати.
* Името на формата и номера на канала се появяват както следва.
Пример: Dolby Digital 5.1 канален звук
Заден компонент х 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Преден компонент х 2 +
Централен компонент х 1
LFE компонент х 1
За да затворите контролното меню на DVD,
докоснете “DVD CONTROL”.
Продължава на следващата страница t
23
Заключване на дисковете
— Родителски контрол
Смяна на аудио канала
MPEG-4
*
Когато възпроизвеждате VCD/CD/MP3/WMA/
ААС/MPEG-4, можете да избирате да слушате
звука от десния или левия канал през десния и левия
високоговорители.
Опциите са указани по-долу.
“2-Ch”: Стандартен стерео звук (по подразбиране)
“L-Ch”: Звук от левия канал (моно)
“R-Ch”: Звук от десния канал (моно)
За VCD/МP3/CD/WMA/AAC
1
По време на възпроизвеждане докоснете “PLAY Menu”, след това докоснете
неколкократно “Stereo”, докато се
появи желаният аудио канал.
За Xvid/MPEG-4
1
По време на възпроизвеждане докоснете “PLAY Menu”, след това докоснете
неколкократно “Audio”, докато се
появи желаният аудио канал.
* С изключение на DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW във VR
режим.
Можете да заключите диск или да въведете забрани
при възпроизвеждане съгласно предварително определено ниво, като например възрастта на зрителя.
Забранените сцени може да бъдат блокирани или
заменени с други сцени, когато се възпроизвежда
DVD диск, съвместим с функцията Родителски
контрол.
Активиране на функцията Родителски
контрол
1 Докато устройството е изключено,
докоснете “Source List” и след това .
2 Докоснете “Visual”
Появява се меню за визуални настройки.
3
За да затворите менюто на режима за възпроизвеждане, докоснете “PLAY Menu”.
Забележка
Може и да не успеете да промените аудио настройките, в зависимост от диска.
Съвет
Операцията (неколкократно натискане на AUDIO) с
плоското устройство за дистанционно управление
е достъпна и за дискове с видео записи.
Докоснете v/V, за да се придвижите нагоре/надолу и след това “DVD
Parental Control”.
Появява се дисплея за задаване на парола.
4
5
Регулиране на изходното ниво на звука –
Dolby D ниво
Натиснете бутоните с цифри на
плоското устройство за дистанционно управление, за да въведете вашата
парола и след това натиснете “OK”.
За да потвърдите, натиснете отново
бутоните с цифри, за да въведете
отново своята парола и след това
натиснете “OK”.
Можете да регулирате изходното ниво на звука
според записания формат. Нивото по подразбиране
е зададено за РСМ формат, а нивото за формат
Dolby Digital може да бъде регулирано отделно от
нивото по подразбиране.
Настройката е завършена.
За да изтриете въведения номер, натиснете
CLEAR.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
BACK.
1
Деактивиране на функцията
Родителски контрол
2
3
По време на възпроизвеждане докоснете “PLAY Menu”.
Докоснете карето “Adjust”, за да зададете в положение “ON”.
Докоснете -/+ неколкократно, за да
регулирате изходното ниво.
Изходното ниво може да се регулира на отделни стъпки между -10 и +10.
За да затворите менюто на режима за възпроизвеждане докоснете “PLAY Menu”.
1
Повторете стъпки 1 до 3, описани
по-горе.
Появява се дисплеят за отключване на родителския контрол.
2
Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете вашата текуща парола.
Появява се надпис “Parental unlocked” и родителският контрол е деактивиран.
Промяна на паролата
Деактивирайте родителския контрол, след това
го активирайте отново, като използвате новата
парола.
24
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
Промяна на района и квалификацията на
филма
Нивата на ограничения могат да бъдат задавани в
зависимост от района и квалификацията на филма.
1
2
Докато устройството е изключено,
докоснете “Source List” и след това .
Докоснете “Visual”
Появява се меню за визуални настройки.
3
Докоснете v/V, за да се придвижите нагоре/надолу и след това “DVD
Parental Area”.
Когато родителският контрол е вече активиран, се появява дисплеят за въвеждане на
вашата парола. За да промените настройката,
въведете паролата. Извеждат се опциите.
4
Докоснете желания район, за да приложите към него квалификациите на
филма.
Когато изберете “Others”, въведете кода на
района, избран от “Кодове на района” на стр.
72, като използвате бутоните с цифри.
5
Докоснете “DVD Parental Rating” (ниво
на квалификация).
Извеждат се опциите.
Колкото по-малък е номерът, толкова по-голямо е нивото на ограничение.
6
MPEG-4
1
По време на възпроизвеждане докоснете “PLAY Menu”, след това докоснете
неколкократно карето “Repeat” или
“Shuffle”, докато се появи желаната
опция.
Source List
ATT
TA
AF
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Top
Dolby D Level 0
DVD
Control
Play Menu
SHUF
Започва повторно или разбъркано възпроизвеждане.
За да затворите менюто за режима на възпроизвеждане, докоснете “PLAY Menu”.
Опциите за повторение и реда за превключване на
всеки диск/формат са указани по-долу.
Диск/формат
Опции
Докоснете желаната квалификация.
Настройката е завършена.
За да се върнете към предходния дисплей, докоснете
BACK.
OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Chapter: Повтаря текущата
глава.
Title: Повтаря текущото
заглавие.
OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Track: Повтаря текущия
запис.
OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Track: Повтаря текущия
запис.
Album: Повтаря текущия
албум.
OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Image: Повтаря текущото
изображение.
Album: Повтаря текущия
албум.
OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Movie: Повтаря текущия
видео файл.
Album: Повтаря текущия
албум (папка).
Продължава на следващата страница t
25
Опциите за разбъркано възпроизвеждане и реда
за превключване на всеки диск/формат са указани
по-долу.
Диск/формат
Възпроизвеждане чрез пряко търсене
Опции
MPEG-4
2
*
*1
OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Title: Възпроизвежда разбъркано главите от текущото
заглавие.
Можете директно да локализирате желана точка,
като укажете номер на заглавие, номер на глава и
т.н.
1
OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Disc: Възпроизвежда разбъркано записите от текущия диск.
Възпроизвеждането започва от началото на
избраната точка.
OFF: Връща към нормално
възпроизвеждане.
Album: Възпроизвежда разбъркано записите/изображенията/
видео файловете, намиращи се
в текущия албум (папка)
*1Достъпна е само когато възпроизвеждате VCD
версия 1.0/1.1 или VCD версия 2.0 без РВС функция.
*2 С изключение на DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW във
VR режим.
По време на възпроизвеждане натиснете бутоните с цифри, за да
въведете желания номер (на заглавие,
запис и т.н.), след което натиснете
(ENTER).
Възможностите за търсене се различават в зависимост от диска/формата, както следва.
DVD: Заглавие или глава *1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: Запис
JPEG: Изображение
Xvid/MPEG-4: Файл
*1 Възможностите за търсене са различни в зависимост от настройките в менюто за настройка
на DVD.
*2 Достъпна е само когато възпроизвеждате VCD
без функцията PBC.
Настройка на възможностите за
търсене (само за DVD)
Вариантите за търсене (по заглавие или по глава)
по време на DVD възпроизвеждане могат да бъдат
предварително зададени в менюто за настройка
на DVD.
1
2
Докато устройството е изключено,
докоснете “Source List” и след това .
Докоснете “Visual”
Появява се меню за визуални настройки.
3
Докоснете v/V неколкократно, след
което натиснете “Direct Search”,
за да изберете „Title” (заглавие) или
“Chapter” (глава).
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
BACK.
26
USB устройства
За подробности относно съвместимостта с
вашето USB устройство, посетете интернет
странцата за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
• Можете да използвате MSC (Mass Storage Class)
и MTP (Media Transfer Protocol) устройства,
съвместими с USB стандарта.
• Съответстващият кодек е MP3 (.mp3), WMA
(.wma) и AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi) и
MPEG-4 (.mp4).
• Препоръчваме подсигуряването на данни в USB
устройството.
Забележки
• Свържете USB устройството след като
стартирате двигателя. В зависимост от USB
устройството, възможно е да се получи повреда,
ако сте свързали преди да стартирате двигателя.
• По-големоте файлове отнемат повече време за
старт на възпроизвеждане.
Забележки за употреба
• Не използвайте големи и тежки USB устройства,
които могат да паднат вследствие на вибрациите или да причинят слаба връзка.
• Не оставяйте USB устройства в паркиран автомобил, защото това може да причини повреди.
• Това устройство не може да разпознае USB
устройства чрез USB хъб.
Забележки за възпроизвеждането
• Ако USB устройство съдържа няколко типа
файлове само избрания файлов тип (аудио/видео/
изображение) може да се възпроизвежда. За подробности относно това как да изберете файлов
тип вижте „Избор на файлов тип” на стр. 34.
• Изведените опции се различават в зависимост
от записания формат и настройките.
• За подробности вижте страницата за
поддръжка.
• Максималният брой данни, който можете да
изведете, е следният:
– папки (албуми): 256
– файлове (записи) в папка: 2,000
• В зависимост от количеството записани данни,
възможно е възпроизвеждането да се забави.
• Когато възпроизвеждате МР3/WMA/AAC файл с
VBR (варираща честота) или превъртате бързо
напред/назад, възможно е възпроизведеното
време да не се изведе правилно.
• Възпроизвеждането на файлове без загуба на
качеството не се поддържа.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
Възпроизвеждане на USB устройства
1
1
Отстранете капачето от USB конектора и свържете USB устройството
към USB конектора.
Възпроизвеждането започва автоматично.
Ако USB устройството вече е свързано, за да
започнете възпроизвеждане, неколкократно натиснете “Source List” и след това “USB/iPod”.
По време на възпроизвеждане докоснете “Play Menu” и след това неколкократно натиснете “Repeat” или
“Shuffle”, докато желаната настройка
се изведе.
Започва повторно или разбъркано възпроизвеждане.
Опциите за повторение са както следва:
За подробности относно местоположението на
USB конектора вижте приложеното упътване за
свързване/инсталация (стр. 12).
“OFF”: Връща се към режим на нормално възпроизвеждане.
“Track”/”Image”/”Movie”*1: Повтаря настоящия
Относно контрол и индикации по
време на възпроивеждане
запис/изображение/клип.
“Album”: Повтаря настоящия албум (папка).
“Drive”*2: Повтаря настоящия драйв.
Можете да контролирате възпроизвеждането на
USB устройството по същия начин като възпроизвеждането на диска. За подробности вижте
„Контрол на възпроизвеждане” на стр. 21.
За подробности относно индикациите по време
на възпроизвеждане вижте „Индикации по време на
възпроизвеждане” на стр. 22.
За да спрете възпроизвеждане
Натиснете (SOURCE/OFF) за около секунда.
Отстраняване на USB устройството
Спрете възпроизвеждането на USB устройството
и след това изключете.
Ако изключите вашето USB устройство по време
на възпроизвеждане, данните в USB устройството
може да се повредят.
Опциите за разбъркано възпроизвеждане са както
следва:
“OFF”: Връща се към режим на нормално възпроизвеждане.
“Album”: Повтаря настоящия запис/изображение/
клип в албума (папката) в случаен ред.
*1 Опциите зависят от типа на файла.
*2 Когато две или повече устройства са създадени
на USB устройство.
За да затворите менюто за възпроизвеждане докоснете “Play Menu”.
27
Насладете се на музика според настроението си — SensMe™
3 Прехвърляне на записи на USB устройство като използвате “Content
Transfer”
За да групирате записи според канала, принципите на звука на записите трябва да бъдат
анализирани посредством функция 12 TONE
ANALYSIS, която се зарежда от “Content
Transfer”.
С USB устройство свързано към вашия компютър, придърпайте и спуснете записите от
Windows Explorer или iTunes в “Content Transfer”.
И анализът, и прехвърлянето на записите ще
се извърши от “Content Transfer”.
Уникалните “SensMe Channels” и “SensMe mood” опции, разработени от Sonу автоматично групират
записите по канал и ви позволяват да се насладите
на музиката интуитивно.
Преди да използвате функция SensMe™
Следното е основна процедура, която се изисква,
за да се насладите на фунцкия SensMe на устройството.
1 Инсталирайте “SensMe™ Setup” и
“Content Transfer” на вашиякомпютър.
Content
Transfer
Първо инсталирайте “SensMe Setup” и
“Content Transfer” от приложения CD-ROM.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
4 Свързване на USB устройство и
работа с функция SensMe™ на
устройството.
Свържете и настройте USB устройството.
Можете да се насладите на “SensMe™ channels”.
2 Регистрирайте USB устройство
като използвате “SensMe™ Setup”.
Свържете USB устройството към вашия
компютър и извършете регистрацията като
използвате “SensMe Setup”, за да позволите
функция SensMe на това устройство.
SensMe™
Setup
Съвет
Регистрацията може да е извършена заедно
с процедурата по инсталация или след като
инсталацията е приключила.
SensMe™
Инсталиране на “SensMe™ Setup” и
“Content Transfer” на вашия компютър
Използването на приложения софтуер (“SensMe
Setup” и “Content Transfer”) е задължително, за да
може функция SensMe™ да се използва на това
устройство.
Инсталирайте софтуера на вашия компютър от
приложения CD-ROM.
1
Поставете приложения CD-ROM в
компютъра си.
Инсталационният гид се включва автоматично.
2
28
Следвайте инструкциите на екрана,
за да завършите инсталацията.
Регистриране на USB устройство
посредством “SensMe™ Setup”
Възпроизвеждане на записи от канал
— SensMe™ канали
Регистрацията на USB устройството е задължителна, за да може функция SensMe да се ползва с
това устройство.
Ако регистрацията не бъде извършена заедно с
процедурата по инсталация, следвайте стъпките
по-долу.
“SensMe channels” автоматично групира записите в
канали според техните звуци. Можете да изберете
възпроизвеждането на канал спред настроението
си, дейността си и т.н.
1
2
3
Стартирайте “SensMe™ Setup”на
компютъра си.
Свържете USB устройство към компютъра си.
Довършете регистрацията като
следвате екранните инструкции.
1
2
3
Съвет
Ако свържете регистрирано USB устройство
съдържащо анализирани записи, USB устройството
може да бъде отрегистрирано.
Shuffle All
Energetic
Прехвърляне на записи на USB устройство посредством “Content Transfer”
За да позволите функция SensMe на това устройство, записите трябва да бъдат анализирани и
прехвърлени на регистрирано USB устройство чрез
“Content Transfer”.
1
2
Relax
4
Свържете регистрирано USB устройство към компютъра си.
За USB устройства, свържете в MSC режим.
“Content Transfer” стартира автоматично.
Ако се появи съобщение, следвайте екранните
инструкции, за да продължите.
Придърпайте и спуснете записи от
Windows Explorer или iTunes и т.н в
“Content Transfer”.
Анализът и прехвърлянето на записи започват.
За подробности относно операциите вижте
помощния файл на “Content Transfer”.
Забележка
Анализирането на записи от 12 TONE ANALYSIS
може да отнеме време в зависимост от компютърната среда.
Съвет
Чрез “Content Transfer” можете да трансферирате
не само аудио, но и видео файлове и файлове с изображения. За подробности вижте помощния файл в
“Content Transfer”.
Свържете USB устройство настроено за фунция SensMe™.
Докоснете “source List” и след това
“SensMe™”.
Натиснете “channels”.
ZAP
Докоснете v/V, за да се местите
нагоре/надолу в списъка с канали.
Възпроизвеждането на първия запис от настоящия канал започва от най-мелодичните или
ритмични секции*.
* Може да не бъдат засечени правилно.
5
Докоснете желания канал.
Възпроизвеждането започва отначалото на
настоящия запис.
Забележки
• В зависимост от записа, може да не бъде засечено правилно или може да бъде групирано в канал,
който не е подходящ.
• Ако свързаното USB устройство съдържа много
записи, може да отнеме врме, за да стратира
“SensMe™ channels”, заради разчитането на
данни.
Съвет
Записите се възпроизвеждат в случаен ред. Редът
ще зависи за всяка селекция на канал.
29
Списък с канали
x Препоръчани, Разбъркване на всички канали
“Morning” (5:00 – 9:59)
“Daytime” (10:00 – 15:59)
“Evening” (16:00 – 18:59)
“Night” (19:00 – 23:59)
“Midnight” (24:00 – 4:59)
Записите са препоръчани за всяко време на денонощието. Настройте часовника (стр. 59), за да
бъде изведен канала правилно.
“Shuffle All”: Възпроизвежда анализирани записи
в случаен ред.
Контроли и индикации по време на
“SensMe™ channels” възпроизвеждане
A
B
C
D
E
Shuffle All
Energetic
Relax
x Основни канали
Възпроизвежда записи според музикалния им тип.
ZAP
F
G H
“Energetic”: Записи с добър ритъм.
“Relax”: Успокояващи записи.
“Mellow”: Меланхолични записи.
“Upbeat”: Весели записи, които да повишат
настроението ви.
“Emotional”: Баладични записи.
“Lounge”: Салонна музика.
“Dance”: Ритъм и рап, ритъм-енд-блус записи.
“Extreme”: Интензивни рок записи.
x Канали за автомобил
Възпроизвежда записи, които са подходящи за
шофиране.
“Freeway”: Ритмични записи с висока скорост.
“Chillout Drive”: Наповени, баладични записи.
“Weekend Trip”: Весели, щастливи записи.
“Midnight Cruise”: Джаз записи със зряло
настроение.
“Party Ride”: Жизнени записи със забързано
темпо.
“Morning Commute”: Весели, жизнерадостни
записи.
“Goin’ Home”: Релаксиращи, сърдечни записи.
30
A За да покажете контролните бутони: “Source
List”, “ATT”, “AF”, “TA”, “Navi”, “Top” (стр. 21).
B За да прегледате списъка и изберете друг канал.
C Указва настоящия канал.
D Указва дисплея на албума*1.
E Показва изминалото време на възпроизвеждане,
името на записа, името на изпълнителя.
F За да направите пауза/продължите възпроизвеждане след пауза.
G За да пропуснете запис.
H За да влезете в режим ZAPPIN (стр. 34).
По време на възпроизвеждане на “SensMe
channels” посредством ZAPPIN, най-мелодичните или ритмични секции*2 се възпроизвеждат.
*1 Препоръчителният размер е от 240 х 240 до
960 х 960 пиксела.
*2 Може да не се разпознаят правилно.
Възпроизвеждане на записи според mood
map — SensMe™ mood
„SensMe mood” разполага записите като точки по
двуосова координатна системаспоред индивидуслните характеристики на записите.
Чрез докосване на точка на картата според
настроението ви, около докоснатата точка се
появява кръг и се възпроизвеждат записите от
вътрешността на кръга.
1
2
3
Контроли и индикации по време на
“SensMe mood” възпроизвеждане
A
B
C
Появява се двуосевата координатна система.
Кръг
E
Fast
Mood
Type
Sad
Свържете USB устройство настроено за фунция SensMe.
Докоснете “source List” и след това
“SensMe”.
Натиснете “mood”.
D
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
F
G
HI
A За да покажете контролните бутони: “Source
List”, “ATT”, “AF”, “TA”, “Navi”, “Top” (стр. 21).
B За да преместите кръга и прегрупирате записите.
Fast
Mood
C За да промените размера на кръга: малък, среден,
голям.
Type
Sad
Happy
D Указва дисплея на албума*1.
E Показва изминалото време на възпроизвеждане,
Style
Time
ZAP
Slow
името на записа, името на изпълнителя.
F За да промените параметрите на хоризонталната ос.
Точки представляващи записи
G За да пропуснете запис.
H За да направите пауза/продължите възпроизвеждане след пауза.
4
I За да влезете в режим ZAPPIN (стр. 34).
Докоснете желаната точка на
картата.
Около докоснатата точка се появява кръг и се
възпроизвеждат записите от вътрешността
на кръга.
Възпроизвеждането на първия запис от настоящия канал започва от най-мелодичните или
ритмични секции*.
* Може да не бъдат засечени правилно.
Забележки
• Появяват се само последните 200 записа прехвърлени посредством “Content Transfer”.
• В зависимост от записа, може да не бъде засечено правилно или може да бъде групирано в канал,
който не е подходящ.
• Ако свързаното USB устройство съдържа много
записи, може да отнеме врме, за да стратира
“SensMe channels”, заради разчитането на данни.
Съвети
• На картата записът, който се възпроизвежда в
момента се появява като зелена точка.
• Записите се възпроизвеждат от центъра на
кръга навън.
По време на възпроизвеждане на “SensMe
channels” посредством ZAPPIN, най-мелодичните или ритмични секции* се възпроизвеждат.
*1 Препоръчителният размер е от 240 х 240 до 960
х 960 пиксела.
*2 Може да не бъдат засечени правилно.
Промяна на параметрите по хоризонталната ос
В картата можете да променяте параметрите по
хоризонталната ос. Записите се разполагат отново според характеристите на параметрите.
Докоснете
“Mood”
“Type”
“Style”
“Time”
За да промените параметрите в
„Тъжен” – „Весел”
„Акустичен” – „Електронен”
„Мек” – „Твърд”
„Сутрин” – „Полунощ”
31
Работа с iPod
За подробности относно съвместимостта на
вашия iPod вижте “Относно iPod” на стр. 63 или
посетете интернет страницата за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Относно контроли и индикации по време
на въпроизвеждане
Можете да контролирате iPod възпроизвежданепо
същия начин като възпроизвеждане на диск. За подробности вижте „Контроли по възпроизвеждането”
на стр. 21.
За подробности относно индикациите по време
на възпроизвеждане вижте „Индикации по време на
възпроизвеждане” на стр. 22.
За да спрете възпроизвеждането
В това ръководство за експлоатация “iPod” се използва като общ термин за iPod функциите на iPod
и iPhone, освен ако в текста или илюстрациите не
е упоменато друго.
Възпроизвеждане на iPod
1
2
Намалете нивото на силата на звука
на устройството.
Отстранете капачето от USB конектора и свържете iPod устройството
към USB конектора.
Препоръчваме ви да използвате RC-200IPV USB
кабел*1.
Докато iPod устройството в свързано,
устройството свързано посредством AUX
терминал не може да се изпозлва и става невъзможно да изберете опция „Front AUX” при
избор на източник.
Следният дисплея се появява на екрана на iPod
устройството*2 и записите на iPod устройството автоматично се възпроизвеждат от
точката, която сте възпроизвели последно.
Ако iPod устройството е вече свързано, за да
стартирате възпроизвеждането, неколкократно натиснете “Source List”, докато се изведе
индикация “USB/iPod”.
Натиснете и задръжте бутон (SOURCE/OFF) за
около секунда.
За да изключите iPod
Спрете възпроизвеждането и след това изключете
iPod устройството.
Не изключвайте по време на възпроизвеждане тъй
като данните в iPod устройството могат да бъдат
повредени.
Режим на възстановяване
Когато свържете iPod към конектора, режимът на
това устройство се променя в режим на възстановяване на възпроизвеждането и възпроизвеждането
започва спрямо режима, зададен от iPod устройството.
В режим на възстановяване на възпроизвеждането,
функциите за повторно/ разбъркано възпроизвеждане
не работят.
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата
на звука на телефона се контролира от самия iPhone.
За да предотвратите внезапен пик в нивото на звука
след като обаждането е приключило, по време на телефонно обаждане не увеличавайте нивото на силата
на звука на устройството.
Забележка
Това устройство не може да разпознае iPod устройство чрез USB хъб.
Съвети
• Когато ключът за запалване бъде завъртян в ACC
позиция и устройството бъде включено, iPod устройството ще се презареди.
• Ако iPod устройството бъде изключено по време на
възпроизвеждане, на дисплея на устройството се
извежда индикация “USB mdevice is not connected ”.
Настройка на режим възпроизвеждане
Можете да настроите един от следните режими
на възпроизвеждане.
За аудио възпроизвеждане
“Album,” “Track,” “Genre,” “Playlist,” “Artist,”
“Podcast”*
За видео възпроизвеждане
“Movie,” “Rental,” “TV Show,” “Music Video,”
“Playlist,” “Podcast”*
* Може да не се появи в зависимост от настройката на iPod устройството.
*1 За да възпроизвеждате видео файлове от iPod устройство, се налага да използвате RC-202IPV.
*2 Този екран няма да се изведе, ако последния път
в passenger control сте възпроизвеждали iPod
устройство или ако сте свързали iPod touch или
iPhone..
3
32
Регулирайте нивото на силата на
звука.
1
2
3
По време на възпроизвеждане докоснете “List”.
Докоснете “MUSIC” или “VIDEO”.
Докоснете желания режим на възпроизвеждане.
За да започнете възпроизвеждане докоснете
желаните опции в списъка.
За да преминете нагоре/надолу в списъка,
докснете v/V.
За да пропуснете опции в избрания
режим на възпроизвеждане
По време на възпроизвеждане, докоснете +/- в
избрания режим на възпроизвеждане.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1
По време на възпроизвеждане натиснете “Play Menu”, след това “Repeat”
или “Shuffle” неколкократно, докато се
изведе желаната настройка.
Започва повторно или разбъркано възпроизвеждане
За да затворите менюто за възпроизвеждане,
докоснете “Play Menu”.
Опциите за повторение са както следва:
За аудио възпроизвеждане
“OFF”: Връща се към нормално възпроизвеждане.
“Track”: Повтаря настоящия запис.
“Album”/”Podcast”/”Artist”/”Playlist”/
”Genre”*: Повтаря настоящата опция за избрания режим на възпроизвеждане.
Директна работа с iPod
— Passenger Control
Можете директно да работите с iPod, свързан към
това устройство.
1
Натиснете и задръжте “Play Menu”
по време на възпроизвеждане, а след
това натиснете “Passenger Control”, за
да превключите в положение “ON”.
Деактивиране на Passenger Control
Докоснете „Passenger Control”, за да прехвърлите в
положение “OFF”.
Режим на възпроизвеждане се прехвърля в режим
възстановяване.
За да затворите менюто за възпроизвеждане,
докоснете „Play Menu”.
Забележки
• За да извеждате видео от това устройство
трябва да активирате видео извеждането от
iPod.
• Силата на звука може да бъде регулирана само
от устройството.
• Ако този режим бъде отменен, настройката за
повторно възпроизвеждане ще бъде изключена.
За видео възпроизвеждане
“OFF”: Връща се към нормално възпроизвеждане.
“Track”: Повтаря настоящия запис.
“Rental”/”TV Show”/”Music Video”/”Playlist”/
”Podcast”*: Повтаря настоящата опция за
избрания режим на възпроизвеждане.
Опциите за разбъркано възпроизвеждане са както
следва:
За аудио възпроизвеждане
“OFF”: Връща се към нормално възпроизвеждане.
“Album”/”Podcast”/”Artist”/”Playlist”/”Genre”*:
Възпроизвежда в случаен ред.
“Device”: Възпроизвежда всички записи в iPod
устройството в случаен ред.
* Различава се в зависимост от избрания режим на
възпроизвеждане.
Забележка
Изведените опции може да не съвпадат със съответната операция.
33
Полезни фунцкии
Слушане на записи/извеждане на изображения/видео файлове — Списък
3
Можете да изведете албуми/папки/записи/изображения/видео файлове и да изберете този, ойто
искате да възпроизвеждате. Тази функция е удобна
особено за дискове в MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4 формат или USB устройство, съдържащо
много албуми/записи и т.н.
1
Докоснете желания файл.
Започва възпроизвеждането на желания файл.
Търсене на запис като слушате част
от него — ZAPPIN™
Избор на записи/изображения/видео
файлове
MPEG-4
За да затворите менюто с опции, докоснете
“Close”.
Докато възпроизвеждате кратки части от записите на CD или USB устройството в последователност, можете да търсите записа, който желаете
да слушате.
Режимът ZAPPIN е подходящ за търсене на запис в
режими на разбъркано или повторно възпроизвеждане.
1
По време на възпроизвеждане докоснете “List”.
Натиснете “ZAP” по време на възпроизвеждане
Възпроизвеждането започва от част от
следващия запис.
Записът се възпроизвежда за известно време,
след това се чува щракване и следващата част
започва да се възпроизвежда.
Списъкът от категории или файлове в
опцията, която се възпроизвежда в момента
се извежда.
Contents List
File 01
File 02
File 03
1/5
File 05
“ZAP” натиснат Част от всеки запис, която
се възпроизвежда в ZAPPIN
режим.
File 06
2
File 04
Лента за позиция на страницата
За да преместите към по-високо ниво,
докоснете
.
За да се преместите нагоре/надолу по списъка,
натиснете v/V.
За да прескочите страници докоснете лентата за позиция на страница.
2
Докоснете желаната опция.
Възпроизвеждането започва.
Избор на тип файл
MPEG-4
Ако дискът/USB устройството съдържат
няколко типа файла, само избраният вид файл може
да се възпроизвежда (аудио/видео/изображения).
Приоритетът на възпроизвеждане на типа файл
първоначално е в настройка аудио, видео, после
изображение(например ако дискът съдържа видео
файлове и файлове с изображения само видео файловете се възпроизвеждат). Можете да изберете вида
файл, който да включите в списъка и след това да
изберете желания за възпроизвеждане файл.
1
2
34
По време на възпроизвеждане докоснете “List”.
Докоснете , след това “Audio”,
“Image” или “Video”, за да изберете тип
файл.
Натиснете “ZAP”, когато възпроизвеждате запис, който желаете да
слушате.
Записът, който сте избрали, се връща от началото в режим на нормално възпроизвеждане.
За да търсите отново запис в ZAPPIN режим,
повторете стъпки 1 и 2.
В случай на възпроизвеждане на
“SensMe Channels”
Ако записът, който търсите се прехвърля
посредством “Content Transfer”, се възпроизвеждат
най-мелодичните и ритични части* от записите.
За подробности относно фунцкия SensMe, вижте
страница 28.
* Може да не бъдат засечени правилно.
Съвети
• Можете да изберете време за възпроизвеждане
(стр. 57). Не можете да изберете част от запис
за възпроизвеждане.
• Можете да деактивирате звуковия сигнал между
пасажите на запис (стр. 57).
Използване на команди с жестове
Можете да извършите често използвани операции
като придърпате в режим на извеждане/прием.
Придърпайте Към
Радио прием:
Търси станции напред (Също
като бутон >).
DVD/VCD възпроизвеждане:
Хоризонтална Пропуска напред запис/глава.
линия (отляво (Също като бутон >).
надясно)
JPEG/Xvid/MPEG-4/аудио
възпроизвеждане:
Пропуска напред запис/файл.
(Също като бутон >).
Хендсфри обаждания и Аудио поток
— Bluetooth (само за модел XAV-62BT)
Преди да изпозлвате функция
Bluetooth
Основни процедури по функция Bluetooth
1 Свързване
Когато свързвате Bluetooth устройства за
пръв път се налага взаимна регистрация. Този
процес се нарича “pairing” (свързване). Този вид
регистрация “pairing” се налага само първия
път, тъй като устройството и останалите
устройства ще се разпознаят автоматично от
следващия път.
Радио прием:
Търси станции назад (Също като
бутон .).
DVD/VCD възпроизвеждане:
Хоризонтална Пропуска назад запис/глава.
линия (отдяс- (Също като бутон .).
но наляво)
JPEG/Xvid/MPEG-4/аудио
възпроизвеждане:
Пропуска назад запис/файл.
(Също като бутон .).
Радио прием:
Приема запазени станции (преминаване напред).
DVD/VCD/Xvid/MPEG-4 възпроизвеждане:
Вертикална
линия (нагоре)
Забележка
Ако изтриете регистрацията на друго устройство от това, трябва отново да повторите
процедурата по свързване.
2 Връзка
След като сте установили свързване, свържете
устройството и Bluetooth устройство. В
зависимост от устройството връзката се
извършва автоматично заедно с процедурата
“pairing”.
Превърта напред видео.
JPEG/аудио възпроизвеждане:
Пропуска напред албум (папка).
(също като “Album”-).
Радио прием:
Приема запазени станции (преминаване назад).
DVD/VCD/Xvid/MPEG-4 възпроизвеждане:
Вертикална
линия (надолу)
Превърта назад видео.
JPEG/аудио
възпроизвеждане:
Пропуска назад албум (папка).
(също като “Album”–).
За да прегледате инструкциите за
команди с жестове
Докоснете
, когато е показан в горния десен
ъгъл на дисплея.
Продължава на следващата страница t
35
3 Хендсфри обаждания/Аудио поток
Можете да провеждате/приемате хендсфри обаждане или да слушате аудио звук посредством това
устройство.
Инсталиране на допълнителен микрофон
(само за модел XAV-62BT)
За да уловите глас по време на хендсфри обаждане,
трябва да инсталирате външен микрофон (приложен в комплекта).
За подробности относно това как да свържете
микрофона, вижте приложеното устройство за
инсталация/свързване.
Свързване
За подробности относно съвместимостта на
това устройство, посетете следната страница за
поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Индикации за Bluetooth статус
Свързването се налага само първият път, когато
се разпознават и свързват Bluetooth устройства
(клетъчен телефон и пр.).*1
За да свържете това устройство към Bluetooth
устройство трябва да въведете същата парола*2
на устройството и на Bluetooth устройството.
Паролата може да бъде избран от вас номер или
номер определен от Bluetooth устройството. За
подробности вижте упътването приложено към
Bluetooth устройството.
*1 Ако изтриете регистрациата на устройства от
това устройство, трябва отново да извършите
процедурата по свързване.
*2 Паролата може да се нарича „код за достъп”,
“PIN код”, “PIN номер” и прочие, в зависимост от
Bluetooth устройството.
Съвет
Можете да свържете до 9 устройства.
Търсене на устройство
ATT
Проверете дали и другото Bluetooth устройство е
настроено да търси.
Calling...
Name
1
0123456789
За да изберете Bluetooth телефон, натиснете
(TOP) и докоснете “BT Phone” в меню top.
За да изберете Bluetooth Audio, докоснете
“Source List” и след това”BT Audio”.
Calling...
2
Индикация за Bluetooth статус
Никаква: Bluetooth сигналът е изключен.
Свети: Bluetooth сигналът е включен.
Никаква: Няма свързано устройство за
аудио поток.
Примигва: Свързването се осъществява.
Свети: Свързано към устройство.
Никаква: Няма свързан клетъчен телефон
за хендсфри обаждания.
Примигва: Свързването се осъществява.
Свети: Свързано към клетъчен телефон.
Статус на силата на сигнала на свързания
клетъчен телефон.
Статус на остатъчния заряд на свързания
клетъчен телефон.
36
Изберете Bluetooth източник.
Докоснете “BT Menu”.
В случая на Bluetooth аудио, докоснете “Play
Menu” и след това “BT Menu”
Появява се меню за настройка на Bluetooth.
Back
ATT
Top
BT Menu
Signal
OFF / ON
Discoverable
Hide / Show
Device Name
Search
Device List
1/2
3
* Може да бъде променено в Bluetooth настройките (стр. 45).
Докоснете “Search”.
Започва търсене на възможни за свързване
Bluetooth устройства.*1*2
След като търсенете е завършено се появява
списък със засечени устройства*3.
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
*1 Ако Bluetooth сигналът на това устройство
е изключен, той се активира автоматично
щом търсенето започне.
*2 Времето на търсене се различава в зависимост от броя на устройствата.
*3 Името или адреса (ако името не е налично)
на засечените устройства е извеждат.
4
5
Докоснете устройството,с което ще
свързвате.
Изберете тип връзка.
Докоснете “Handsfree Connect” за хендсфри
обаждания.
Докоснете “Audio Connect” за аудио поток.
Свързването започва и се появява дисплей за
въвеждане на парола.
6
Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете парола и след това „ОК”.
Извършете исканите операции също и на
другото Bluetooth устройство.
Свързването е завършено и устройството се
свързва към друго Bluetooth устройство
Когато свързването е успешно в дъното на
дисплея се появява иконка или .
Търсене от Bluetooth устройство
Процедурата по търсене на това устройство от
друго Bluetooth устройство е обяснена по-долу.
1
Изберете Bluetooth източник.
За да изберете Bluetooth телефон, натиснете
(TOP) и докоснете “BT Phone” в меню top.
За да изберете Bluetooth Audio, докоснете
“Source List” и след това”BT Audio”.
2
Докоснете “BT Menu”.
В случая на Bluetooth аудио, докоснете “Play
Menu” и след това “BT Menu”
Появява се меню за настройка на Bluetooth.
3
След като сте извършили исканите операции
на другото Bluetooth устройство, въведеният код се появява на устройството.
6
Докоснете броя на клавишите, за да
въведете парола и след това „ОК”.
Свързването е завършено и устройството се
свързва към друго Bluetooth устройство
Когато свързването е успешно в дъното на
дисплея се появява иконка или .
Забележки
• Докато свързвате Bluetooth устройство, устройството не може да бъде разпознато от друго
устройство. За да бъде разпознато, изключете
настоящата връзка и потърсете това устройство от другото устройство.
• В зависимост от устройството, търсенето на
това устройство може да се окаже невъзможно.
В този случай, потърсете това устройство от
свързаното устройство.
• Ако търсите едновременно това устройство и
свързаното устройство, това устройство няма
да разпознае свързаното устройство.
• Възможно е осъществяването на процеса по
търсене или свързване да отнеме време.
• В зависимост от устройството, дисплеят за
потвърждаване на връзката може да се изведе
преди да въведете парола.
• Времевото ограничение за въвеждане на парола
се различава, в зависимост от устройството.
• Това устройство не може да бъде свързано към
устройство, което поддържа само HSP (Head Set
Profile).
Докоснете “Signal”, след това “Yes”, за
да настроите опция „Signal” в позиция
“ON”.
Bluetooth сигналът на устройството се
активира.
4
Докоснете “Discoverable”, за да настроите в позиция “Show”.
Устройството е готово да бъде засечено от
друго устройство.
5
Започнете търсене на това устройство от друго Bluetooth устройство.
След като търсенето е приключило, това устройство се появява като “Sony Automotive”*
в списъка с други Bluetooth устройства.
37
Връзка
Когато стартерът е включен и Bluetooth сигналът
е активиран, устройството търси последното
свързано Bluetooth устройство и връзката се
извършва автоматично ако е възможно.
Тази глава обяснява как да свържете ръчно към
регистрирани Bluetooth устройства.
Преди да започнете, уверете се, че сте активирали
Bluetooth сигнала на това устройство, както и на
другото Bluetooth устройство, което свързвате
(стр. 45).
1
Изберете Bluetooth източник.
За да изберете Bluetooth телефон, натиснете
(TOP) и докоснете “BT Phone” в меню top.
За да изберете Bluetooth Audio, докоснете
“Source List” и след това”BT Audio”.
2
Докоснете “BT Menu”.
За да изтриете индивидуална
регистрация
1 Следвайте стъпки 1 до 3 по-горе.
2 Докоснете устройството, което ще изтриете,
след това “Delete This Device From List”
3 Докоснете “Yes” в дисплея за потвърждение.
За да се свържете към последното
устройство, свързвано към навигацията (само за Bluetooth Audio)
Докоснете “Source List”, “BT Audio” и след това
“Connect”.
Забележка
Ако свързването е осъществено по време на аудио
поток, в звука за фон може да има смущения.
Съвет
Можете да свържете клетъчен телефон за
аудио поток ако поддържа A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
В случая на Bluetooth аудио, докоснете “Play
Menu” и след това “BT Menu”
Появява се меню за настройка на Bluetooth.
3
Докоснете “Device List”.
Появява се списък с регистрирани Bluetooth
устройства.
За да се местите нагоре/надолу по списъка,
натиснете v/V.
4
5
Хендсфри обаждания
След като устройството е свързано къмклетъчен
телефон, можете да осъществявате и приемате
обаждания посредством това устройство.
Осъществяване на повиквания
Докоснете устройството, което ще
свързвате.
Изберете тип връзка.
Чрез набиране на телефонен номер
Докоснете “Handsfree Connect” за хендсфри
обаждания.
Докоснете “Audio Connect” за аудио поток.
Връзката е успешна.
Свързването е завършено и устройството се
свързва към друго Bluetooth устройство
Когато свързването е успешно в дъното на
дисплея се появява иконка или .
В списъка с устройсва, настоящето устройство се указва чрез иконката, която е
най-отгоре.
Появява се Bluetooth Phone дисплей.
За да се свържете посредством друго
Bluetooth устройство
Включете другото Bluetooth устройство, за да го
свържете към навигацията.
Когато свързването е успешно в дъното на дисплея
се появява иконка или
За да изключите
1 Следвайте стъпки 1 до 3 по-горе.
2 Докоснете устройството, ковто в момента е
1
Натиснете бутон (TOP), след това
“BT Phone” в меню top.
Back
ATT
BT Menu
Top
Preset Dial
P1
P2
P3
P4
P5
P6
BT phone
2
Voice Dial
Call Menu
PB Access
Докоснете “Call Menu”, след това
“Dial”.
Появява се дисплей за въвеждане на цифри.
Back
ATT
Top
Dial
Please input phone number.
изключено след това “Handsfree Disconnect” или
“Audio Disconnect”.
За да изтриете всички регистрации
1 Следвайте стъпки 1 до 3 по-горе.
2 Докоснете “Delete All”, след това “Yes” в дисплея
за потвърждение.
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
3
Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете телефонен номер и след
това натиснете .
За да изтриете въведения номер, натиснете
. Обаждането е осъществено и се появява
дисплей за обаждане, докато другата страна
приеме обаждането.
ATT
Calling...
Name
0123456789
4
Докоснете “Call”.
Обаждането е осъществено и се появява
дисплей за обаждане, докато другата страна
приеме обаждането.
Чрез предварително зададено
набиране
Можете да запазите до 6 контакта в предварително зададено набиране. За подробности относо
съхранението вижте “Предварително зададено
набиране” на стр. 43.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
Calling...
2
Докоснете номер от списъка (“Р1“ до
“Р6”).
Появява се дисплей с контактна информация.
Чрез телефонен указател
За подорбности относно това как да управлявате
телефонния си указател, вижте „Управление на
телефонен указател” на страница 41.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
2
Докоснете “Call Menu” и след това
“Phonebook”.
Появява се телефонния указател.
3
4
1 В първоначалния списък, докоснете инициал
на контакт.
2 В списъка с имена, докоснете име на
контакт.
3 В списъка с номера, докоснете телефонен
номер на контакт.
Появява се дисплей за потвърждение.
Докоснете “Call”.
Съвет
Можете също така да прегледате телефонния
указател на свързания клетъчен телефон чрез
това устройство и да осъществите обаждането
(стр. 42).
Според архивирането на обаждания
Устройството запазва последните 20 обаждания
като по този начин ви позволява да избирате бързо
от списък.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
Докоснете “Call Menu” и след това
“Recent Call”.
Появява се дисплей със скорошни обаждания.
За да се местите нагоре/надолу в дисплея,
докоснете v/V.
3
Изберете желаната опция от списъка.
Появява се дисплей с информация.
Докоснете “Yes”.
Обаждането е осъществено и се появява
дисплей за обаждане, докато другата страна
приеме обаждането.
Чрез активиране на гласово набиране
Можете да осъществите обаждане като използвате гласова команда ако такава е съхранена посредством клетъчния телефон.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Изберете желания контакт.
Обаждането е осъществено и се появява
дисплей за обаждане, докато другата страна
приеме обаждането.
2
3
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
2
3
Докоснете номер от списъка “Voice
Dial”.
Заявете гласовата команда съхранена
в клетъчния телефон.
Гласът ви е разпознат и след това се осъществява
обаждане.
Появява дисплей за обаждане, докато другата
страна приеме обаждането.
Забележки
• Заявете командата за гласово набиране по същия
начин и със същата интонация кактокогато сте
записали гласовата команда.
• Ако функцията за гласово набиране на клетъчния
телефон е активирана, тя може дане работи на
този телефон.
• Не използвайте функция за гласово набиране на
клетъчния телефон, докато той е свързан с това
устройство.
• Шумове като този на работещия двигател може
да попречат на гласовото разпознаване. За да
подобрите разпознаването, работете само в
условия с минимален наличен шум.
• Гласовото избиране може да не функционира в
зависимост от спецификациите за разпознаване
на клетъчния телефон. За подробности вижте
сайта за поддръжка.
За да регулирате нивото на звука на
гласа
Натиснете бутон за звука докато извършвате
обаждане. Нивото на гласа на говорещия ще се
запази в паметта на телефона независимо от
обичайното ниво на звука.
39
Приемане на обаждания
Работа по време на обаждане
Когато устройството е свързано към клетъчен
телефон, можете да полуите обаждане във всеки
от статусите.
Следният дисплей показва входящо обаждане заедно
със сзвуков сигнал.
По време на обаждане се появява следния дисплей.
ATT
BT Menu
Top
On the Line.
Name
ATT
0123456789
Incoming call...
Handsfree OFF
Open Keypad
Name
0123456789
10:59
Incoming call...
За да регулирате нивото на звука на
гласа
За да отговорите на повикването
Докоснете
.
За да регулирате нивото на
позвъняването
Натиснете бутона за регулиране на звука, докато
приемате обаждане. Нивото на звънене ще се запази
в паметта на телефона независимо от обичайното ниво на звука.
За да отмените обаждане
Натиснете
.
Забележка
Звъненето и гласа на говорещия се извеждат само
от предни високоговорители.
Съвети
• Можете да извършите автоматичноприемане на
разговор (стр. 45).
• Можете да настроите към мелодията на звънене
на клетъчния телефон и това устройство (стр.
45).
Натиснете бутона за регулиране на звука, докато
извършвате обаждане. Нивото на гласа на говорещия ще се запази в паметта на телефона независимо от обичайното ниво на звука.
Изпращане на DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency) тонове.
Можете да изпратите DTMF тонове.
За да изпратите DTMF тонове, натиснете „Open
Keypad” и желаните бутони с цифри.
За да прехвърлите настоящето обаждане
към клетъчен телефон
Докоснете “Handsfree OFF”. За да прехвърлите отново към хендсфри обаждане, натиснете “Handsfree
ON”.
Забележка
В зависимост от свързания клетъчен телефон,
връзката може да бъде прекратена когато опитате трансфер.
За да регулирате нивото на звука на друг
уред
1 Докоснете “BT Menu”.
2 Докоснете v/V, за да се прехвърляте
и след това “MIC Gain”.
3 Докоснете +/-, за да регулирате
нивото.
Нивото се регулира в еднократни интервали в
диапазон +2 до -2.
4
Докоснете неколкократно “Back”, за
да се върнете към предишен дисплей.
За да приключите обаждането.
Натиснете
40
.
Управление на телефонния указател
3
Можете да съхраните информация за 300 контакта
в телефонния указател и да регистрирате до 5
номера на всеки записан контакт.
Забележки
• Преди да промените собствеността на автомобила си, докато това устройство все още е
инсталирано в него, уверете се, че сте натиснали бутон за нулиране, за да изтриете всички
телефонни данни и да предотвратите нежелан
достъп до тях.
Изключването на кабела за захранване също ще
изтрое всички телефонни данни.
• Свалена от телефонния указател на клетъчен
телефон информация не може да бъде презаписана. Но някои данни могат да се дублират в
резултат от такова прехвърляне.
• Данните от телефонния указател могат да бъдат загубени ако устройството бъде повредено.
• Когато изхвърляте това устройство, изтрийте
даннте от телефонния указателчрез нулиране
(стр. 45).
Изпратете данни за телефонната
книга като работите със свързания
клетъчен телефон.
Когато приемът е завършен се появява надпис
“Complete” и даните от телефонната книга се
запазват в това устройство.
За да добавите контакт като въведете име и номер
1
Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
2
Докоснете “Call Menu” и след това
“Phonebook”.
Появява се телефонният указател.
3
Докоснете “Add Contact”
Появява се дисплей за регистрация на нов
контакт.
Back
ATT
Top
Add Contact
Empty
Съхранение на телефонните данни
Empty
За да свалите информация от клетъчен телефон
Ако свързаният клетъчен телефон поддържа PBAP
(Phone Book Access Profile), можете да свалите
телефонните данни и да ги съхранявате на това
устройство.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
2
Докоснете “PB Access”.
1/1
Add to Phonebook?
4
Появява се дисплей за въвеждане на име.
5
Появява се меню за достъп до телефонния
указател.
3
4
6
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
2
Докоснете “Call Menu” и след това
“Receive Phonebook”.
Устройството е готово да приеме данни за
телефонния указател.
Докоснете клавишите със символи, за
да въведете телефонния номер и след
това докоснете “OK”.
Появява се дисплей за избор на тип въведен
номер.
8
Докоснете желания тип въведен
номер.
Отново се появява дисплей с информация за
контакта.
За да въведете други те;ефонни номера, повторете стъпки 6 до 8.
За да получите от клетъчен телефон
Можете да изпратите данни за телефонния указател от свързан клетъчен телефон и да ги получите
на това устройство,
1 Натиснете бутон (TOP), след това
Докоснете “Empty”.
Появява се дисплей за въвеждане на цифри.
7
Докоснете “Phonebook Download”
Когато свалянето на данни е завършено, се
появява надпис “Complete” и данните от телефонния указател се съхраняват вече в това
устройство.
Докоснете клавишите със символи, за
да въведете име и след това докоснете “OK”.
За подробности относно това как да използвате клавиатурата, вижте „Относно клавиатурата и редактиране на име”на стр. 43
Отново се появява дисплей за въвеждане на
име.
Докоснете “Access”, за да изберете
паметта, в която да се съхранява
телефонния указател.
За да свалите данните във вградената памет
на клетъчния телефон, настройте в позиция
„Memory”.
За да свалите данните в SIM картата на клетъчния телефoн, настройте в позиция „SIM”.
Докоснете “Empty” на първия ред.
9
Докоснете “Add to Phonebook”?
Информацията за контакта се добавя
към указателя ви.
За да добавите контакт от списъка с проведени
обаждания
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
Продължава на следващата страница t
41
2
Докоснете “Call Menu” и след това
“Recent Call”.
Появява се дисплей със скорошни обаждания.
За да се местите нагоре/надолу в дисплея,
докоснете v/V.
3
Изберете желаната опция от списъка.
Появява се дисплей с информация.
4
За да изтриете всички данни от това
устройство.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Докоснете “Save to Phonebook”.
Появява се дисплей за въвеждане на име.
5
Изтриване на данни от телефонния
указател
Докоснете клавишите със символи,
за да въведете наименование и след
това натиснете “OK”.
За подробности относно използването на клавиатурата вижте „Относно клавиатурата и
редактиране на име”на стр. 43
Контактът е добавен към телефонния ви
указател.
Преглед на телефонния указател на
клетъчен телефон
Ако свързаният клетъчен телефон поддържа PBAP
(Phone Book Access Profile), можете да свалите
телефонните данни и да ги съхранявате на това
устройство.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
2
Появява се телефонния указател.
3
4
Появява се меню за достъп до телефонния
указател.
3
4
За да изтриете индивидуален контакт
от телефонния указател
1 Следвайте стъпки 1 и 2 по-горе.
2 Изберете контакта, който ще
изтриете.
1 В първоначалния списък, докоснете инициал
на контакт.
2 В списъка с имена, докоснете име на
контакт.
Докоснете “Delete Contact”.
Появява се дисплей за потвърждение.
4
Докоснете “Yes”.
Контактът се изтрива от телефонния
указател.
За да свалите данните във вградената памет
на клетъчния телефон, настройте в позиция
„Memory”.
За да свалите данните в SIM картата на клетъчния телефoн, настройте в позиция „SIM”.
Редактиране на контакт
Докоснете “Phonebook Browsing”
2
Изберете желания контакт.
1 В първоначалния списък, докоснете инициал
на контакт.
2 В списъка с имена, докоснете име на
контакт.
3 В списъка с номера, докоснете телефонен
номер на контакт.
Появява се дисплей за потвърждение.
За да се свържете с контакт
Докоснете телефонния номер в дисплея и след това
потвърдете с “Yes”.
За да добавите контакт към телефонния
указател на това устройство
Докоснете “Save to Phonebook”, след това “Yes” в
дисплея за потвърждение.
42
3
Докоснете “Access”, за да изберете
паметта, в която да се съхранява
телефонния указател.
Появява се телефонният указател на свързания
телефон.
5
Докоснете “Yes”.
Всички данни от телефонния указател се
изтриват.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
Докоснете “PB Access”.
Докоснете “Delete All”.
Появява се дисплей за потвърждение.
натиснете “BT Phone” в меню top.
2
Докоснете “Call Menu” и след това
“Phonebook”.
1
Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
Докоснете “Call Menu” и след това
“Phonebook”.
Появява се телефонния указател.
3
Изберете контакта, който ще редактирате.
1 В първоначалния списък, докоснете инициал
на контакт.
2 В списъка с имена, докоснете име на
контакт.
4
Докоснете желаната опция за
редакция.
Докоснете
Управление на данни по обаждания
За да
Редактирате наименованието на контакт. Въведете
ново име и докоснете
“OK”.
Добавите нов номер към
контакта. Въведете телефонния номер и докоснете
“OK”.
Изтриете избран телефонен номер. Докоснете
“Delete Number” и след
това докоснете “Yes”.
“Edit Name”
“Add Number”
The phone
number in the
list
Архив
Можете да изтриете данни в архива по обаждания.
За да изтриете всички данни от архива
по обаждания.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
2
Докоснете “Call Menu” и след това
“Recent Call”.
Появява се дисплей със скорошни обаждания.
3
Докоснете “Delete All”.
Появява се дисплей за потвърждение.
Относно клавиатурата и редакция на
наименование
Back
ATT
4
Докоснете “Yes”.
Всички данни от телефонния указател се
изтриват.
Top
За да изтриете индивидуален контакт
от архива по обаждания
Contact Name
Please Input Name
NAME
Q
W
A
E
S
Z
abc
R
D
X
123
T
F
C
Y
G
V
U
H
B
I
J
N
O
K
P
L
1
2
M
Space
Следвайте стъпки 1 и 2 по-горе.
В списъка, докоснете контакта, който ще изтриете.
Появява се дисплей информация за контакта.
OK
3
Докоснете “Delete Number”.
Появява се дисплей за потвърждение.
Докоснете
За да
“ABC” или “abc”
Смените размера на буквите.
Желания клавиш със символ
Въведете символ.
„123”
Превключите към
клавиатура с цифри.
Желана
цифра/символ
Въведете номер/символ.
„Space”
Въведете разстояние.
„ОК”
4
Докоснете “Yes”.
Контактът се изтрива от архива по обаждания.
Предварително зададено набиране
Можете да запазите контакти в телефонния указател или историята по обаждания в предварително
зададени номера.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
Изтриете символ
2
Завършите редакция на
наименование.
3
Докоснете “Call Menu” и след това
“Phonebook”.
Появява се телефонния указател.
Изберете желания контакт, който ще
запазите в предварителни обаждания.
1 В първоначалния списък, докоснете инициал
на контакт.
2 В списъка с имена, докоснете име на
контакт.
3 В списъка с номера, докоснете телефонен
номер на контакт.
Появява се дисплей за потвърждение.
Продължава на следващата страница t
43
4
Докоснете “Preset Memory” и след
това желания предварително зададен
номер („P1” до „P6”).
3 Докоснете бутоните с цифри, за да въведете
кода си. Появява се надпис “Complete” и данните
за обаждания са отключени.
Контактът се запазва под предварително
зададения номер.
За да запазите от от архива по
обаждания.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
натиснете “BT Phone” в меню top.
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
2
Докоснете “Call Menu” и след това
“Recent Call”.
Появява се дисплей със скорошни обаждания.
За да се местите в списъка натиснете v/V.
3
Докоснете желаната опция от
списъка.
Аудио поток
Слушане на Bluetooth устройство
посредством тази навигация
Ако другото устройство поддържа A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) на Bluetooth
технология, можете да слушате възпроизвеждащ се
звук посредством това устройство.
1
2
Появява се дисплей с контактна информация.
4
Докоснете “Preset Memory” и след
това желания предварително зададен
номер („P1” до „P6”).
Контактът се запазва под предварително
зададения номер.
За да промените регистрацията на предварително зададен номер
Следвайте горната процедура и запишете върху
вече извеен номер.
3
Свържете това устройство и
Bluetooth устройството (стр. 38).
Намалете нивото на звука на това
устройство.
Докоснете “Source List” и след това
“BT Audio”.
Появява се Bluetooth Audio дисплей.
4
5
Работете с другото Bluetooth устройство, за да стартирате възпроизвеждане.
Регулирайте нивото на звука на устройството.
Заключване на лична информация
Работа с Bluetooth устройството
посредством тази навигация
А да предотвратите достъп до личните ви данни,
можете да заключите данните като настроите
4-цифрена парола.
Веднъж след като сте заключили с парола, се налага
да я въвеждате всеки път, когато желаете достъп
до заключените данни.
1 Натиснете бутон (TOP), след това
Ако другото устройство поддържа AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) на Bluetooth технология, можете да контролирате възпроизвеждането
на това устройство.
Операциите се извършват по същия начин като
възпроизвеждане на диск (стр. 21), освен за следните.
натиснете “BT Phone” в меню top.
2
Появява се дисплей Bluetooth Phone.
Докоснете
За да
Докоснете “Call Menu” и след това
“PIM Security”.
“Play Menu”
c “BT Menu”
Отворете меню с Bluetooth
настройки (стр. 45).
-/+ в опция
“Level”
Намалете разликите в нивото
на звука между това устройство и друго Bluetooth устройство. Нивото се регулира в
равни интервали от +8 до -8.
“Connect”
Свържете към последното
свързвано устройство посредством това устройство.
Появява се дисплей за потвърждение.
3
Докоснете “Yes”.
Появява се дисплей с настройки за код.
4
5
Докоснете клавишите с цифри, за да
въведете код и натиснете “OK”.
За да потвърдите докоснете клавишите с цифри още веднъж, за да
въведете код и натиснете “OK”.
Настройката е завършена.
За да изтриете въведен номер, докоснете “Clear”.
За да се върнете къмпредишен дисплей докоснете
“Back”.
Отключване на данни
1 Следвайте стъпки 1 и 2 по-горе.
Появява се дисплей за потвърждение.
2 Докоснете “Yes”.
44
Появява се дисплей за отключване.
Забележки
• Наличните операции се различават в зависимост от Bluetooth устройството. Извършете
операциите, които не са налични от Bluetooth
устройството.
• В зависимост от Bluetooth устройството може
да се наложи да докоснете двукратно бутон u,
за да стартирате пауза/възпроизвеждане.
• По време на аудио поток някои индикации като
име на записа и прочие може да не се появят на
устройството.
Bluetooth настройки
Bluetooth настройките могат да се конфигурират
в “BT Menu”.
1
Изберете Bluetooth източник.
За да изберете Bluetooth Phone, натиснете
бутон (TOP), след това докоснете “BT Phone”
в меню top.
За да изберете Bluetooth Audio, докоснете
“Source List” и след това “BT Audio”.
2
Докоснете “BT Menu”.
В случай на Bluetooth Audio, докоснете “Play
Menu” и след това “BT Menu”.
Появява се меню за настройката на функция
Bluetooth.
3
“MIC Gain” (стр.40)
Регулирайте нивото на звука за другата страна: -2
до +2.
“Initialize”*1
Нулира всички свързани с Bluetooth услуги. Докоснете “Yes” в дисплея за потвърждение.
*1 Не може да се конфигурира по време на хендсфри
обаждане.
*2 В зависимост от клетъчния телефон, тона на
звънене на това устройство може дасе извежда
дори и при настройка “Cellular”.
Забележка
За подробности относно настройките на други
Bluetooth утрсойства, вижте съответните инструкции за употреба.
Докоснете желаната опция в списъка,
за да конфигурирате настройката.
Опциите в менюто за настройка на Bluetooth са
следните.
“Signal”*1
Активира Bluetooth сигнал: “ON”, “OFF”.
“Discoverable”*1 (стр. 37)
Позволява на други Bluetooth устройства да търсят и да се свързват с това: “Show”(покажи), “Hide”
(Скрий).
“Device Name”*1
Променя името на устройството, изведено на
свързаното устройство. (Настройка по подразбиране: „Sony Automotive”).
За подорбности относно основните дейности на
клавиатурата, вижте: „Относно клавиатурата за
редактиране на име” на стр. 47
“Search”*1 (стр. 36)
Търси всички възможни за свързване Bluetooth
устройства.
“Device List” *1 (стр. 38)
Поклазва списък от регистрирани устройства;
свързва се към регистрирано устройство, изтрива
всички регистрации.
“Auto Answer” *1
Автоматично отговаря на полученото обаждане.
-“Short” – отговаря автоматично след 3 сек.
-“Long” – отговаря автоматично след 10 сек.
-“Off” – не отговаря автоматично.
“Ringtone”*1*2
Използва звуковия сигнал на звънене на този уред
или на клетъчния телефон: “Default” или “Cellular”.
“EC/NC Mode” (Echo Canceller/Noise Canceller
Mode)
Намалява ехото и шума при провеждане на телефонни разговори.
Настройката в “Mode 1” е нормална.
Ако качеството на провеждания разговор е незадоволително, изберете “Mode 2” или “OFF”.
45
Съвет
Можете да настроите и други видове еквалайзери.
Настройки на звука
Избор на качество на звука
— EQ7
Настройка на характеристиките на
звука
Можете да избирате крива на еквалайзера между
7 музикални типа (Xplod, Vocal, Edge, Cruise, Space,
Gravity, Custom или OFF).
1
2
По време на възпроизвеждане/приемане докоснете “Source List”, а след
това .
Докоснете “Sound”.
Появява се меню с настройки за звука.
3
1
Докоснете “EQ7”.
Извеждат се опциите.
4
Балансът на звука между левия и десния високоговорители (“Balance”) и предния и задния високоговорители (“Fader”) може да бъде настроен според
вашите предпочитания. Можете също така да
настроите силата на звука на централния високоговорител и субуфера, ако са свързани такива.
Докоснете желаната крива на еквалайзера.
Настройката е завършена.
За да отмените кривата на еквалайзера, изберете
“OFF”.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
„Back”.
2
По време на възпроизвеждане/приемане докоснете “Source List”, а след
това .
Докоснете “Sound”.
Извежда се меню със звукови настройки.
3
Докоснете “Balance/Fader”.
Извежда се дисплеят за настройка.
Back
ATT
Top
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
Настройване кривата на еквалайзера
според личните ви предпочитания
— настройка на EQ7 Tune
Настройване кривата на еквалайзера според личните ви предпочитания – настройка на EQ7 Tune
Музикалният тип “Custom” на EQ7 ви позволява да направите свои собствени настройки на
еквалайзера. Можете да регулирате нивото на 7
различни честоти: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz, 1 kHz, 2.5
kHz, 6.3 kHz и 16 kHz.
1
2
3
По време на възпроизвеждане/приемане докоснете “Source List”, а след
това .
Докоснете “Sound” и после “EQ7”.
Докоснете “Custom” и после “Tune”.
Извежда се дисплеят за настройка.
ATT
Back
0
157 Hz
0
396 Hz
0
1 kHz
0
2.5 kHz
0
6.3 kHz
0
16 kHz
OK
Докоснете +/- на всяка честота, за да
регулирате нейните нива.
Нивото се регулира на стъпки между -8 и +8.
За да възстановите фабрично зададените настройки за кривата на еквалайзера, докоснете
“Reset”.
5
Докоснете “OK”.
Настройката е завършена.
46
4
Докоснете B/V/v/b, за да настроите
“Balance”/ “Fader”.
Нивото се регулира на стъпки между -15 и +15
(“Balance”) и -15 и +15 (“Fader”).
Докоснете +/- на, за да настроите нивото на силата на звука на субуфера.
Могат да се настроят само когато е свързан
събуфер и е зададен на положение “ON” (стр.
54).
Нивото се регулира на стъпки между -6 и +6.
Reset
4
0
Subwoofer
Забележка
Събуферът се появява само когато “Rear/Sub Оut”
е в положение “Sub” (стр. 54).
5
Top
EQ7 Tune : Custom
0
62 Hz
Fader : 0
Balance : 0
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Оптимизиране на звука за позиция на
слушане — Intelligent Time Alignment
(Интелигентно времево подреждане)
Прецизно калибриране на позицията на
слушане — Intelligent Time Alignment Tune
(Настройка на интелигентното времево
подреждане)
Това устройство може да променя локализацията
на звука, като забавя изведения звук от всеки един
високоговорител така, че да съответства на вашата позиция и симулира естествено звуково поле и
усещане, че се намирате в центъра, независимо от
местоположението ви в колата.
Опциите за “Listening Position” са посочени по-долу.
Можете прецизно да калибрирате позицията си на
слушане от всеки високоговорител, така че забавянето на звука да достига по-точно до слушателя.
Преди да започнете, измерете разстоянието между
позицията си на слушане и всеки високоговорител.
2
Front L (1): Преден ляв
Front R (2): Преден десен
Front (3): Централен преден
All (4): В центъра на колата
Custom: Прецизно калибрира-
1
3
Извежда се дисплеят за настройка.
132
не на позицията (стр. 47).
OFF: Няма настроена позиция
По време на възпроизвеждане/приемане докоснете “Source List”, а след
това .
Докоснете ”Sound” и след това
„Listening Position”
Докоснете “Custom” и след това
“Custom Tune”.
ATT
Back
Top
Position Tune
4
100
100
100
100
100
(cm)
Можете също така да настроите приблизителна
позиция на събуфера от позицията си на слушане
ако:
– Събуерът е свързан от позиция “Subwoofer” и е
настроен в “ON” (стр. 54).
– Позицията на слушане е настроена в положение
“Front L”, “Front R”, “Front” или “All”.
1
2
По време на възпроизвеждане/приемане докоснете “Source List”, а след
това .
Докоснете ”Sound”.
Reset
Забележка
Събуферът и прецизните клавиши за настройка са
налични само когато “Rear/Sub Out” е в положение
“Sub” (стр. 54),
4
4
Докоснете “Listening Position”.
Извежда се дисплеят за настройка.
5
Настройте позиция на слушане
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
„Back”.
Докоснете “Front L”, “Front R”, “Front” или “All”.
5
Докоснете -/+ на всеки високоговорител, за да зададете разстоянието
между позицията ви на слушане и
високоговорителите.
Разстоянието се регулира на стъпки от по 2
cm, между 0 и 400 cm За да възстановите настройката по подразбиране, докоснете “Reset”.
Появява се меню със звукови настройки.
3
OK
Докоснете желаната опция на
събуфера.
Ако сте избрали “Front L”, “Front R”, “Front” или
“All” в стъпка 4 по-горе, можете да настроите
позиция на събуфера.
Докоснете “Near”, “Normal” или “Far”.
Настройката е завършена.
Докоснете “OK”.
Забележка
Настройката се извършва само след като докоснете “OK”.
За да отмените Intelligent Time Alignment, изберете
“OFF”.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
„Back”.
47
Конфигурация на високоговорителите и настройка на силата на звука
Създаване на виртуален централен
високоговорител — CSO
За да се насладите напълно на съраунд звук е желателно да имате 5 високоговорителя (преден ляв/
десен, заден ляв/десен, централен) и 1 субуфер. CSO
(Center Speaker Organizer - Организатор на централния високоговорител) ви позволява да създадете
виртуален централен високоговорител, дори и да
не е свързан такъв.
1
2
По време на възпроизвеждане на диск/
USB докоснете “Source List” и след
това .
Докоснете “Sound”
Регулиране нивото на звука на високоговорителите
Можетеда регулирате нивото на звука на всеки от
свързаните високоговорители.
Възможните за регулиране настройки са на “Front R”
(преден дясен), “Front L” (преден ляв), “Surround R”
(заден десен), “Surround L” (заден ляв) и “Subwoofer*”
(събуфер).
* Регулира се само когато събуферът е свързан и
настройка “Subwoofer” е в положение „ON”. (стр.
54)
1
2
Извежда се меню за настройка на звук.
3
Извежда се меню за настройка на звук.
3
Тази настройка е извършена.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
„Back”.
1
2
По време на прием/възпроизвеждане,
докоснете “Source List” и след това .
Докоснете “Sound”.
Извежда се меню за настройка на звук.
3
Докоснете v/V, за да се местите и
след това “RBE”.
Появяват се опциите.
4
Докоснете „RBE1”, “RBE2” или “RBE3”.
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишен дисплей, докоснете
“Back”.
48
Top
Front L
Front R
Surround L
Surround R
Subwoofer
Забележка
"CSO" е ефективен само когато "Multi Ch Output"
е настроен на "Multi" (стр. 56), тъй като той е
ефективен само за възпроизвеждане на многоканални източници.
RBE (Rear Bass Enhancer) увеличава басовия звук
като прилага нискостепенен филтър (стр. 54) към
здните високоговорители. Тази функция позволява
на задните високоговорители да работят вместо
събуфер дори итакъв да не е свързан.
ATT
Back
4.1ch Speaker Level
Докоснете “CSO1,” “CSO2” or “CSO3.”
Използване на задните високоговорители
вместо събуфер — RBE
Докоснете v/V, зада се местите
нагоре/надолу по списъка и след това
“4.1ch Speaker Level”
Появява се дисплей за настройка.
Докоснете “CSO”
Появява се дисплей за настройка.
4
Докато устройството е изключено,
докоснете “Source List” и след това .
Докоснете “Sound”.
0
Reset
Забележка
Събуферът и прецизните клавиши за настройка са
налични само когато “Rear/Sub Out” е в положение
“Sub” (стр. 54).
4
Докоснете високоговорителя и след
това +/-, за да регулирате нивото.
Повторете тази стъпка, за да регулирате
нивото на звука на всеки от високоговорителите.
За да се върнете към първоначален дисплей,
докоснете “Reset”
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
„Back”.
Настройки на монитора
Избор на качество на картината —
Picture EQ
Калибриране на тъч панела
Калибриране на тъч панела е необходимо, ако
позицията за докосване не отговаря на съответния
елемент от менюто.
1
2
Докоснете “Source List”, а след това
.
Докоснете ”General”.
Появява се меню с общи настройки.
3
4
Докоснете v/V, за да преминете в
“Touch Panel Adjust”.
Докоснете целите последователно.
Калибрирането е завършено.
За да отмените калибрирането, докоснете
“Cancel”.
Настройка на фона на екрана
Можете да изберете според предпочитанията си
тема на екрана, визуализатор, яркост на картината за фон.
1
2
Докоснете “Source List”, а след това
.
Докоснете “Screen”.
Извеждат екран с настройки на екрана.
3
Докоснете “Screen Select”.
Появяват се опциите.
4
Изберете визуализатор.
Докоснете “Visualizer” и след това желания
тип.
6
1
2
Докоснете “Picture EQ” .
Извеждат се опциите.
4
Докоснете желаната опция.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Настройка на качеството на картината
според вашите предпочитания
Опциите “Custom 1” и “Custom 2 на Picture EQ ви
позволяват да направите свои собствени настройки за качеството на картината, като регулирате
тоновете на картината.
1
2
3
Изберете яркост на картината.
По време на възпроизвеждане на
видео/изображение, докоснете “Source
List”, след това .
Докоснете “Screen” и след това
“Picture EQ”.
Докоснете “Custom 1” или “Custom 2”,
след това “Custom Tune”.
Извежда се дисплеят за настройка.
Докоснете “Day/Night mode” и след това една
от следните опции.
Back
“Auto”: Превключва яркостта автоматично,
когато включите осветление. (Функцията е
възможна само когато е включен контрол на
осветеността).
“Always Day”: Фиксира яркостта към ниво
подходящо за употреба на дневна светлина.
“Always Night”: Фиксира яркостта към ниво
подходящо за употреба нощем.
За да се върнете към предишен дисплей натиснете
“Back”.
По време на възпроизвеждане на
видео/изображение, докоснете “Source
List”, след това
Докоснете “Screen”.
Извежда се дисплей за настройка на екрана.
3
Изберете екранна тема.
Докоснете “Screen Theme” и след това желания
тип.
5
Можете да избирате качество на картината,
съответстващо на осветеността в колата.
Опциите са посочени по-долу.
„Dynamic”: Жива картина със светли, чисти
цветове.
„Standard”: Стандартно качество на картината.
„Theater”: Изсветлява монитора; подходяща
опция за филми с преобладаващи мрачни сцени.
„Sepia”: Прибавя кафяв оттенък на картината.
„Custom 1”, „Custom 2”: Настройки на потребителя (стр. 49).
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Warm
Normal
Cool
Color Tone
4
Brightness
0
Color
0
Докоснете “Warm” (топло), “Normal”
(нормално) или “Cool” (студено), за да
изберете “Color Tone” (тоналност).
Продължава на следващата страница t
49
5
Докоснете +/- на “Brightness” (яркост)
и “Color” (цвят), за да настроите
техните нива.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Забележка
Качеството на картината на задната камера/
навигационното устройство не може да бъде
настройвано.
Избор на екранно съотношение
Можете да променяте пропорцията на екрана.
Опциите са посочени по-долу.
Normal: Картина с екранно
съотношение 4:3 (стандартна
картина).
Настройки
Менюто за настройка включва следните категории.
• “General”: Общи настройки (стр. 51)
• “Sound”: Звукови настройки (стр. 53)
• “Screen”: Екранни настройки (стр. 55)
• “Visual”: Устройки за възпроизвеждане на DVD
дискове и прочие (стр. 56).
Основни операции по настройка
Можете да настройвате опции в менюто, като
изпълните следната процедура.
Например, когато настройвате демонстрация.
1
Докато устройството е изключено,
докоснете “Source List” и след това .
Само за модел XAV-62BT: от меню top докоснете .
Извежда се менюто за настройка.
Wide: Картина с пропорция
4:3, увеличена към левия и десния
ъгъл на екрана с отрязани части
отдолу и отгоре, за да паснат на
екрана.
Back
ATT
Security Control
Top
Locked
Clock Adjust
Full: Картина с екранно съотношение 16:9.
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
Zoom: Картина с пропорция 4:3,
General
1/4
NTSC / PAL
Sound
Screen
Visual
увеличена към левия и десния ъгъл
на екрана.
2
Докоснете “Screen”.
Извежда се дисплеят за екранни настройки.
1
2
3
4
По време на видео възпроизвеждане
докоснете “Source List”, след това .
Докоснете “Screen”.
Screen Select
Извежда се дисплей с настройки за екрана.
Picture EQ
Dynamic
Докоснете “Aspect Ratio”.
Aspect
Full
Извеждат се опциите.
Clock
OFF / ON
Докоснете желаната опция.
Demo
Back
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Забележка
• Тази опция е възможна самокогато сте на ръчна
спирачка.
• Екранното съотношение на задната камера/
навигационното устройство не може да бъде
променяна.
50
General
3
ATT
Top
1/1
OFF / ON
Sound
Screen
Visual
Докоснете “Demo”, за да настроите в
позиция “ON” или “OFF”.
Настройката е завършена.
За да преминете към предишна или следваща опция
(само когато е необходимо), докоснете “ v/V“.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Общи настройки
Изберете
c“General” c желана категория c желан елемент от менюто c желана опция. За подробности
по тази процедура, вижте глава ”Операции за основни настройки” на стр. 55.
За подробности се обърнете към посочените страници. “z“ указва настройката по подразбиране.
Настройки на системата
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Security Control (стр. 59)
Clock Adjust (стр. 59)
–
–
–
–
Auto OFF
Изключва напълно устройството след указания
период от време, в който
то е било спряно.
CT (Точен час) (стр. 19, 20)
NO (z)
30 сек., 30
мин., 60 мин.
Изключва функцията Auto OFF.
Избира желания период от
време.
Във всяко състояние на
устройството.
ON
Активира функцията СТ.
Деактивира функцията СТ.
Във всяко състояние на
устройството.
OFF (z)
Състояние на
устройството
Във всяко състояние на
устройството.
Output Color System
Променя цветовата
система според свързаната
задна камера/навигационно
устройство.
(SECAM не се поддържа)
PAL (z)
NTSC
Задава цветова система PAL.
Dimmer
Променя яркостта на
дисплея
Auto (z)
Автоматично затъмнява
дисплея, когато включите
осветлението. (Тази функция е Във всяко състояние на
достъпна само когато е свързан устройството.
сензор за контрол на осветлението.)
Затъмнява дисплея.
Избира нивото
Dimmer Level
Настройва нивото на
яркостта, когато е избрана
функцията затъмняване на
дисплея.
Touch Panel Adjust
(стр. 49)
Beep
ON
(от -5 ~ +5)
z:0
Задава цветова система NTSC.
Във всяко състояние на
устройството.
–
–
ON (z)
OFF
Активира звука при операции.
Language
English (z),
Espanola,
Русский
Key Illumination
ON (z)
OFF
Koгато устройството е изключено.
Във всяко състояние на
устройството.
Във всяко състояние на
Деактивира звука при операции. устройството.
За да изберете език на екранниKoгато устройствоте менюта.
то е изключено.
Включва осветяването на
бутоните.
Изключва осветяването на
бутоните.
Във всяко състояние на
устройството.
51
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Rotary Commander
Променя оперативната
посока на бутоните от
въртящото се устройство за управление.
Front AUX Input (стр. 59)
Задава вида на устройството, свързано към
терминалите AUX IN 1,
за да превключи съответно на него фона на екрана.
Rear AUX Input (стр. 59)
Задава вида на устройството, свързано към
терминалите AUX IN 2,
за да превключи съответно на него фона на екрана.
Normal (z)
Такава е фабричната
настройка.
Използва се от дясната
страна на волана.
Reverse
Audio
OFF
Video (z)
Audio
OFF
No Signal
Извежда wallpaper автоматично, когато не е засечен
външен видео сигнал.
Camera Input
Активира входния видео
сигнал от свързаната
задна камера/навигационно устройство.
Through
Blank (z)
OFF (z)
ОN
Rear View Camera Setting -(стр. 60)
52
Извежда wallpaper и
спектралния анализатор
на дисплея.
Деактивира AUX входа.
Извежда картината от
свързаното устройство.
Извежда wallpaper и
спектралния анализатор
на дисплея.
Деактивира AUX входа.
Не извежда екран.
Извежда екран без сигнал
(празен екран).
Състояние на
устройството
Във всяко състояние на
устройството.
Когато устройството е изключено.
Когато устройството е изключено.
Когато устройството е изключено.
Деактивира входния
сигнал.
Извежда картината от
Във всяко състояние на
задната камера, когато
устройството.
задната лампа светне
(или когато скоростния
лост е зададен на положение R (задна скорост).
-Във всяко състояние на
устройството.
Настройки на звука
Изберете
c “Sound” c желана категория c желана опция. За подробности по тази процедура, вижте
глава ”Операции за основни настройки” на стр. 50.
За подробности се обърнете към посочените страници. “z“ указва настройката по подразбиране.
Настройки на звука
Елемент от менюто
Опция
Служи за
EQ7 (стр. 46)
OFF (--)
Отменя кривата на еквалайзера
Избира крива на еквалайзера; настройва кривата на
еквалайзера според вашите
предпочитания.
Настройка на нивото
Xplod, Vocal, Edge,
Cruise, Space,
Gravity, Custom
Balance/Fader (стр. 46)
Balance:
(от -15 ~ +15) z: 0
Fader:
(от -15 ~ +15) z: 0
Subwoofer
(от -6 до +6) z: 0
Listening Position (стр. 47)
OFF (z)
Задава позицията на слушане
така, че да получите усещане Front L
сякаш сте в центъра на
звуковото поле, без значение
Front R
на местоположението ви в
колата.
Front
All
Custom
Subwoofer: Near,
Normal (z), Far
CSO (Center Speaker Organizer) OFF (z), CSO1,
(стр. 48)
CSO2, CSO3
Активира Организатора
на централния високоговорител
Състояние на
устройството
По време на
възпроизвеждане/
прием.
По време на
възпроизвеждане/
Настройка на нивото (налич- прием.
на само когато “Subwoofer” е в
позиция „ОN”).
Да не се настройва позицията
на слушане.
Настройка на предния ляв
високоговорител.
Настройка на предния десен
високоговорител.
Настройка на централния
високоговорител.
По време на
Настройка на звука в центъра възпроизвеждане/
на вашата кола.
прием.
Прецизно калибриране на позицията за слушане (стр. 51).
За да изберете позиция на събуфера (налична само когато
“Rear/Sub Out” е в позиция
„Sub” (стр. 54) и позицията на
слушане е в настройка “Front
L”, “Front R”, “Front” или “All”).
За да изберете режим.
По време на възпроизвеждане на диск/
USB.
Продължава на следващата страница t
53
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Състояние на
устройството
Rear/Sub Out
Прехвърля аудио входеовете междъу задните
високоговорителии
събуфера.
Rear
Устройството е
изключено.
Sub (z)
Задава статуса на връзката в положение извеждане
то задните високоговорители.
Извеждане от събуфера
RBE(Rear Bass
Enhancer) (стр. 48)
Използва високоговорителите вместо
събуфер.
ОFF (z)
За да изберете режим.
По време на
възпроизвеждане/прием.
Crossover Filter
Избира честотата,
извън която спира звука от предния/задния
високоговорител (HPF)
и субуфера (LPF).
LPF: 50 Hz, 60 Hz, 80
Hz, 100 Hz (z), 120 Hz
Избира честотата за
спиране на звука. (налична
само когато “Subwoofer” е
в позиция „ОN”)
По време на
възпроизвеждане/прием.
HPF: OFF (z)
Не се избира честота за
спиране.
HPF: 50 Hz, 60 Hz, 80
Hz, 100 Hz, 120 Hz
Избира честотата за
спиране на звука.
Subwoofer Phase,
Normal (z), Reverse
За да изберете фаз ана
събуфера(налична само
когато “Subwoofer” е в
позиция „ОN”).
--
--
4.1 ch Speaker Level
(стр. 48)
54
RBE 1, RBE 2, RBE 3
Устройството е
изключено.
Настройки на екрана — Screen
Иберете
c “Screen”c желана категория c желана опция. За подробности по тази процедура, вижте глава
”Операции за основни настройки” на стр. 50.
За подробности се обърнете към посочените страници. “z“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Състояние на
устройството
Screen Select (стр. 49)
--
--
Във всяко състояние на
устройството.
Picture EQ (стр. 49)
Dynamic (z), Theater,
Sepia, Standard
Избира качество на
картината.
Custom1, Custom2
Настройва качеството
на картината според
вашите предпочитания.
По време на възпроизвеждане на видео/изображение.
Aspect* (стр. 50)
Full (z), Normal, Wide,
Zoom
Избира екранно съотношение.
По време на възпроизвеждане на видео/изображение.
Clock
Показва/скрива дисплея
на часовника в долния
десен ъгъл на екрана.
ON (z)
Извежда дисплея на
часовника.
Във всяко състояние на
устройството.
OFF
Скрива дисплея на
часовника.
Demo
ON (z)
Активира демонстрацията.
OFF
Деактивира демонстрацията.
Устройството е
изключено.
* Настройката е възможна само когатосте на ръчна спирачка.
55
DVD и други настройки за възпроизвеждане
Иберете
c “Visual””c желана категория c желана опция. За подробности по тази процедура, вижте глава
”Операции за основни настройки” на стр. 50.
За подробности се обърнете към посочените страници. “z“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Опция
Служи за
DVD Menu Language
–
DVD Audio Language
–
DVD Subtitle Language
–
Audio DRC
Прави звука ясен, когато нивото
на звука е ниско. Само за DVD*
дискове съвместими с Аudio DRC
(Dynamic Range Control).
*С изключение на DVD-R/DVD-R
DL/DVD-RW в режим на видеозапис.
Multi CH Output
Променя метода на извеждане на
мултиканални източници.
Standard (z)
За да промените езика на
дисковото меню.
За да промените езика на
менюто на саундтрака.
За да промените езика на
субтитрите на диска.
За да изберете стандартна настройка.
За да добиете усещането
Когато устройството е
за изпълнение на живо.
изключено.
DVD Pаrental Control (стр. 24)
–
DVD Parental Rating (стр. 25)
–
DVD Parental Area (стр. 25)
–
DVD Playlist Play (DVD-R/DVD-R
DL/DVD-RW в режим на видеозапис)
Original (z)
Wide
Chapter (z)
За да извеждате 4.1
канала.
За да извеждате до 2
канала.
За да заключите/
отключите диск.
За да настроите нивона
ограничение според избраната зона.
За да настроите стандарт на ограничение
според зоната.
За да възпроизвеждате
оригинални по запис
заглавия.
За да възпроизвеждате
редактирана плейлиста.
Търсене по глави.
Title
Търсене по заглавия.
Multi (z)
Stereo
Playlist
DVD Direct Search (стр. 26)
Настройва опция за търсене за
DVD.
56
Състояние на
устройството
Когато устройството е
изключено.
Когато устройството е
изключено.
Когато устройството е
изключено.
Когато устройството е
изключено.
Когато устройството е
изключено.
Когато устройството е
изключено.
Когато устройството е
изключено.
Когато устройството е
изключено.
Във всяко състояние на
устройството.
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Състояние на
устройството
Monitor Type
16:9 (z)
Избира съотношението най-подходящо за
свързания монитор.
(Променя се и съотношението на това
4:3 LETTER BOX
устройство).
В зависимост от диска,
“4:3 Letter Box” може да
бъде избрано автоматично вместо “4:3 Pan
Scan” и обратно.
4:3 PAN SCAN
Изберете тази позиция, когато свързвате широкоекранен
телевизор или телевизор с
функция широк екран.
ZAPPIN Time (стр. 34)
6 сек., 15 сек (z),
30 сек.
За да изберете време за възпроизвеждане на функция ZAPPIN.
ZAPPIN Tone (стр. 34)
ON (z)
За да активирате звук между
пасажите на записа.
ОFF
За да деактивирате звуковия
сигнал.
ОN (z)
За да запазите настройките за
продължение в паметта за до
5 видео диска*.
Multi Disc Resume
Изберете тази позиция, когато свързвате 4:3 телевизор.
Извежда широка картина
с черни ленти в горната и
долната част на екрана.
Когато устройството
е изключено.
Автоматично извежда широка картина на целия екран,
като частта, която не пасва,
се отрязва автоматично.
По време на аудио
възпроизвеждане.
По време на аудио
възпроизвеждане.
* само за DVD VIDEO/VCD/
DivX/MPEG-4 дискове.
USB Resume
JPEG Slide Show
OFF
За да не запазвате настройките за продължение в
паметта. Възпроизвеждането
с продължение е налично само
когато настоящия диск е в
устройството.
ON(z)
За да запазите настройки за
продължение в паметта на
USB устройството за MPEG4/DivX файлове.
ОFF
За да не запазвате настройки
за продължение в паметта.
5 сек. (z),
20 сек., 60 сек.,
Fixed
Избира интервала при изреждане на снимките.
Когато устройството
е изключено.
Когато устройството
е изключено.
Когато устройството
е изключено.
Продължава на следващата страница t
57
Елемент от менюто
Опция
Служи за
Video CD PBC
(стр. 23)
ON (z)
За да възпроизвеждате VCD с
функция PBC.
OFF
За да възпроизвеждате VCD
без функция PBC.
Състояние на
устройството
Когато устройството
е изключено.
Забележка
Ако се прилага родителски контрол, продължителнот възпроизвеждане няма да работи. В този случай
възпроизвеждането започва отначалото на въвеждането на диск.
58
Използване на допълнително оборудване
Настройка на кода за сигурност
Това устройство има функция за сигурност с цел да
се осуети кражбата му. Въведете 4 цифрен номер
като ваш код за сигурност.
Веднъж след като е активирана функцията за
сигурност, е необходимо да въведете своя код, за
да включите устройството, след като сте го
преинсталирали в друга кола или сте зареждали
акумулатора.
Активиране на функцията за сигурност
1 Докоснете “Source List”, след това .
Помощно аудио/видео оборудване
Можете да свързвате до 2 допълнителни устройства, като например джобен плейър, игра и др. към
AUX IN 1 или AUX IN 2 терминалите на устройството.
Избор на помощно устройство
1 Докоснете “SOURCE LIST”, след това
“AUX”.
Появява се меню с основни настройки. Ако не,
докоснете “General”.
2
Извежда се дисплеят AUX.
Докоснете “Security Control”.
Source List
Извежда се дисплеят за настройка на кода за
сигурност.
3
4
Натиснете бутоните с цифри, за да
въведете кода за сигурност натиснете “OK”.
За да потвърдите, натиснете бутоните с цифри, за да въведете отново
кода за сигурност и натиснете “OK”.
Front AUX
ATT
TA
AF
Top
Rear AUX
Level 0
Настройката е завършена.
За да изтриете въведения номер, натиснете
бутона “Clear”.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Когато включите устройството, след като сте
го преинсталирали в друга кола или сте зареждали
акумулатора, се извежда надпис, подканящ ви да
въведете 4 цифрения код. Докоснете бутоните с
цифри, за да въведете вашия код за сигурност.
Деактивиране на функцията за
сигурност
1 Повторете стъпка 1 и 2, описани по-горе.
2
Работете със свързаното оборудване.
Настройване силата на звука
Уверете се, че сте настроили силата на звука за
всяко свързано устройство, преди да започнете
възпроизвеждане.
Нивото на силата на звука е общо за ”AUX 1” и
”AUX 2”.
1
Извежда се дисплеят за отключване на кода за
сигурност.
2 Докоснете бутоните с цифри, за да въведете
вашия код.
Извежда се надпис “Unlocked”, след което функцията за сигурност се деактивира.
2
1
Докоснете “Source List”, след това
3
4
.
Появява се меню с основни настройки. Ако не,
докоснете “General”.
2
Докоснете “Clock Adjust”.
Извежда се дисплеят за настройка.
3
Намалете силата на звука на устройството.
Докоснете “SOURCE LIST”, след това
”AUX”.
Извежда се дисплеят AUX.
Настройка на часовника
Часовникът използва 24 часовата индикация за
указване на часа.
Докоснете ”AUX 1” или ”AUX 2”, за да
изберете устройство.
5
Започнете възпроизвеждане на джобното устройство при умерена сила
на звука.
Задайте нормалната за вас сила на
звука на устройството.
Докоснете неколкократно -/+ в карето “Level”, за да регулирате нивото.
Нивото се регулира на отделни стъпки между
-8 и +18.
Задайте часа и минутата.
Например, за да зададете 8:30, докоснете
”0830”.
4
Докоснете “ОК”.
Настройката е завършена.
За да изтриете въведен номер, докоснете “Clear”.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Продължава на следващата страница t
59
Задаване тип на устройството
Задавайки типа на всяко свързано устройство
(видео или аудио), фонът на екрана може да се превключи съответно на него.
1
Докато устройството е изключено,
докоснете “Source List” и след това .
Появява се меню с основни настройки. Ако не,
докоснете “General”.
2
3
Докоснете v/V, за да се местите
нагоре/надолу и след това “Front AUX
Input” или “Rear AUX Input”.
Докоснете “Audio” или “Video”.
“Audio” е налично за “Front AUX Input” или
“Rear AUX Input”, докато “Video” е наличен
само за “Rear Aux Input”.
Настройката е завършена.
За да деактивирате AUX вход, изберете “OFF”.
За да се върнете към предишен дисплей, натиснете
“Back”.
Настройки на задната камера
Можете да извеждате елементите от менюто за
настройка върху картината от задната камера, за
се да улесни работата ви.
Тази настройка е налична само когато:
– “Camera Input” e в настройка ”ON” (стр. 52)
– приложена е спирачка.
1
2
Докоснете “Source List” и след това
.
Появява се меню с основни настройки. Ако не,
докоснете “General”.
Докоснете v/V, за да се местите
нагоре/надолу и след това “Rear View
Camera Setting”.
Извеждат се елементите от менюто за
настройка.
Marker
Back
Mirror
1
Задна камера
Като свържете допълнителна задна камера или навигационно устройство към терминала CAMERA
IN, можете да извеждате картината от задната
камера/навигационното устройство.
Картината от задната камера се извежда, когато
светне задната лампа (или скоростният лост е
зададен на положение R (задна скорост).
Забележки
• Когато карате назад с колата си, за ваша безопасност наблюдавайте внимателно околните
предмети. Не разчитайте само на задната
камера.
• Картината от задната камера/навигационното
устройство не се появява на задния монитор.
Съвет
Дори и да е сврзана задна камера, можете да настроите картината от нея да не се извежда като
деактивирате входа на видеокамерата (стр. 52).
2
3
Line Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
Извеждане на маркировки
Докоснете “Marker”.
Докоснете “Marker” отново, за да скриете маркировката.
Обръщане на картината
Докоснете “Mirror”.
Извежда се огледалното изображение на картината.
Редактиране на линии
1 Докоснете “Line Edit”.
Back
1 Edit
1
2 Edit
3 Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
2
3
Reset
2 Изберете линия за редактиране.
Докоснете ”1 Edit”, ”2 Edit” или ”3 Edit”,
съответстващи на линията, която желаете да
редактирате.
3 Редактирайте линията.
За да увеличите дължината, докоснете B b .
За да намалите дължината, докоснете b B.
За да регулирате позицията, докоснете V или v.
За да възстановите настройките по подразбиране, докоснете “Reset”.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
60
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако колата ви е била паркирана на пряка слънчева
светлина, оставете устройството да се охлади
преди употреба.
• Когато устройството започне да работи,
антената се разгъва автоматично.
Кондензация на влага
В дъждовен ден или в район с висока влажност
е възможно във вътрешността по лещите и на
дисплея на устройството да се кондензира влага.
Ако това се случи, възможно е устройството да не
работи правилно. В този случай, извадете диска и
изчакайте около 1 час, докато влагата се изпари.
Как да поддържате високо качество на
звука
Внимавайте да не разлеете течност върху устройството или дисковете.
Забележки относно LCD панела
• Не мокрете LCD панела и не го излагайте на влага. Това може да причини
неизправност.
Забележки относно дисковете
• Не излагайте дисковете на жега/висока температура.
Не ги оставяйте на таблото/задната седалка на
паркирана кола.
• Преди да възпроизведете диск, го почистете със
специално почистващо парче
плат, достъпно в търговската
мрежа. Изтривайте всеки диск
от центъра към краищата. Не
използвайте разтворители като
бензин, разредител, продавани в
търговската мрежа почистващи
препарати или антистатичен
спрей, предназначен за аналогови
дискове.
Този продукт е създаден да възпроизвежда дискове, които отговарят на CD (компакт диск) стандартите.
DualDisc диск и някои аудио дискове със защита от
копиране не съответстват на Compact Disc (CD)
стандарта, следователно възпроизвеждането им не е
гарантирано.
• Дискове, които системата НЕ може да
възпроизвежда:
-- Диск с хартия или стикери по него, диск с останало
тиксо или друг стикер по него. Това може да причини
неиправност или необратимо да увреди диска.
-- Диск с нестандартна форма (например квадрат,
сърце). Това може да причини неиправност
-- 8 см диск.
Забележки относно операциите при възпроизвеждане на DVD и VCD.
Някои операции при възпроизвеждане на DVD и VCD могат да бъдат нарочно фиксирани от производителите
на софтуера. Тъй като това устройство възпроизвежда
DVD и VCD в зависимост от тяхното съдържание,
което е проектирано от софтуерните производители,
някои функции, касаещи възпроизвеждането може да не
са достъпни. За повече информация може да обърнете
към указанията, приложени към съответните DVD или
VCD.
Забележки относно DATA CD и DATA DVD
• Не натискайте LCD панела, тъй като това
може да развали картината или да причини
неизправност.
• Не докосвайте LCD панела с друго, освен с
пръст, тъй като това може да го повреди или
счупи.
• Почиствайте LCD панела със суха мека кърпа.
Не използвайте разтворители като бензин,
разредител, продавани в търговската мрежа почистващи препарати или антистатичен спрей.
• Не използвайте това устройство извън температурния диапазон между 5 до 45 °C.
• Ако колата ви е била паркирана на студено или
горещо място, картината може да бъде неясна.
Въпреки това обаче мониторът не е повреден, а
картината ще се изясни след като температурата в колата ви стане нормална.
• Възможно е на монитора да се появяват сини,
червени или зелени точки. Те се наричат ”ярки
точки” и могат да се появят на всеки LCD панел. LCD панелът е прецизно произведен с повече
от 99.99 % функционални сегменти. Въпреки
това е възможно малък процент (около 0.01%)
от неговите сегменти да не светят правилно.
Това обаче няма да попречи на вашето гледане.
• Има вероятност някои DATA CD/DATA DVD (в
зависимост от оборудването, използвано за тяхното
записване или състоянието на диска) да не могат да се
възпроизведат с това устройство.
• За някои дискове е необходимо финализиране (стр. 66).
• Това устройство е съвместимо със следните стандарти:
За DATA CD
– ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo в разширен
формат.
– Multi Session
За DATA DVD
– IUDF Bridge Format (комбиниран UDF и ISO 9660)
– IMulti Border
• Максималният брой на
– папки (албуми): 256 (включително главната и празните папки)
– файлове (записи/изображения/видео файлове) и папки,
които могат да се съдържат в един диск: 2000 (ако
имената на папките/файловете съдържат много
символи, този брой може да бъде по-малък от 2000).
– максимален брой символи, които могат да бъдат
изведени за име на папка/файл: 64 (Joliet/Romeo)
Продължава на следващата страница t
61
Забележки относно финализирането на
дискове
Следните типове дискове е задължително да бъдат
финализирани, за да могат да се възпроизвеждат от това
устройство.
• DVD-R/DVD-R DL (във Видео и VR режим)
• DVD-RW във Видео режим
• DVD+R/DVD-R DL
• CD-R
• CD-RW
Следните дискове могат да се възпроизвеждат, без да
бъдат финализирани
• DVD+RW – финализира се автоматично.
• DVD-RW във VR режим – не е необходимо финализиране.
За подробности вижте указанията, приложени към
дисковете.
Ред за възпроизвеждане на MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX®/MPEG-4 файлове
MP3/WMA/
AAC/JPEG/
DivX®/MPEG-4
Папка (албум)
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX®/
MPEG-4 файл
(запис/изображение/видео файл)
Забележки относно Multi Session CD/Multi
Border DVD
Това устройство може да възпроизвежда Multi Session
CD/Multi Border DVD при следните условия. Имайте
предвид, че сесиите трябва да бъдат завършени и дисковете да бъдат финализирани.
• Когато в първата сесия са записани данни във формат
CD-DA (компакт диск с цифров звук):
Устройството разпознава диска като CD-DA диск
и възпроизвежда само първата сесия, дори и ако на
следващи сесии са записани данни в друг формат, (като
например МР3).
• Ако CD-DA е записано на която и да е следваща сесия,
различна от първата:
Устройството разпознава диска като DATA CD или
DATA DVD и всички сесии, съдържащи CD-DA запис се
пропускат.
• Когато са записани MP3/WMA/JPEG/DivX®/MPEG-4/
AAC:
Възпроизвеждат се само записи от сесии, съдържащи
избрания тип файл (аудио/видео/изображение)* (ако в
други сесии се съдържат записи на друг тип данни или
CD-DA, то те се пропускат).
* За подробности относно това как да избирате
различни типове файлове, вижте стр. 34.
Относно MP3 файлове
• MP3 е съкращение за MPEG-1 Audio Layer-3 и представлява стандарт за компресиране на музикални файлове.
По този начин аудио CD данните се компресират
приблизително на 1/10 от първоначалния си размер.
• Версиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 на ID3 tag са приложими
само за МР3 формат. ID3 tag се състои от 15/30 символа (1.0 и 1.1) или 63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4).
• Когато наименувате МР3 файлове, се уверете, че
добавяте файловото разширение “.mp3” към името
на файла.
• По време на възпроизвеждане или превъртане напред/
назад на VBR (variable bit rate) MP3 файлове, оставащото време за възпроизвеждане може да не бъде указано
точно.
Забележки относно МР3
Ако възпроизвеждате МР3 с висок трансфер на
данните, като например 384 kbps, звукът може да
прекъсва.
Относно WMA файлове
• WMA, което е съкращение за Windows Media Audio, е
стандарт за компресиране на музикални файлове. По
този начин аудио CD данните се компресират приблизително на 1/22* от първоначалния си размер.
• WMA tag се състои от 63 символа.
• Когато наименувате WMA файлове, се уверете, че
добавяте файловото разширение “.wma” към името
на файла.
• По време на възпроизвеждане или превъртане напред/
назад на VBR (variable bit rate) WMA файлове, оставащото време за възпроизвеждане може да не бъде указано
точно.
* само за 64 kbps
Забележки относно WMA
Не се поддържа възпроизвеждане на следните
типове WMA файлове:
– lossless compression
– защитени с авторски права
62
Относно ААС файлове
Относно iPod
• ААС файловете имат 126 символа.
• Когато маименовате ААС файл, уверете се, че сте
добавили разширение “.m4a” към името на файла.
• Можете да свържете следните iPod модели.
Преди употреба обновете вашите iPod устройства с
най-новия софтуер.
Създаден за работа с:
- iPod touch (четвърто поколение)
- iPod touch (пето поколение)
- iPod touch (второ поколение)
- iPod touch (първо поколение)
- iPod classic
- iPod с видео *
- iPod nano (шесто поколение)
- iPod nano (пето поколение)
- iPod nano (четвърто поколение)
- iPod nano (трето поколение)
- iPod nano (второ поколение)
- iPod nano (първо поколение)*
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
* Passenger control не работи за iPod nano (първо
поколение) или iPod с видео.
• “Made for iPod” означава, че електронният аксесоар е
проектиран за връзка с iPod и е сертифициран от разработчика, така че да съответства със стандартите за
работа на Apple.
• Apple не носи отговорност за операциите с това устройство или съответствието му със стандартите
за безопасност и регулация.
Относно JPEG файлове
• JPEG е съкращение от Joint Photographic Experts Group и
представлява стандарт за компресиране на файл с изображение. По този начин неподвижните изображения
се компресират приблизително от 1/10 до 1/100 от
първоначалния си размер.
• Когато наименувате JPEG файлове, се уверете, че добавяте файловото разширение “.jpg” към името на файла.
Забележка за JPEG
Възпроизвеждане на прогресивни JPEG файлове не
се поддържа:
Относно DivX файлове
DivX® е съкращение от Digital Video Express и представлява стандарт за компресиране на цифрови видео
файлове, разработен от DivX Inc.
Относно MPEG-4 файлове
Можете да възпроизвеждате MPEG-4 файлове, които
отговарят на следните критерии. Възпроизвеждането
на всички MPEG-4 файлове, които отговарят на критериите не е гарантирано.
• Профил: MPEG-4 Simple Profile
• Битрейт: макс. 7 Mbps на USB FS, 10 Mbps за DVD, 7
Мbps за CD
• Честота на смяна на рамката: 30 fps
• Размер на изображението: макс. 720 х 480 пиксела
• Аудио: макс. 320 kbps (AAC-LC)
• Разширение на файла: .mp4
• Относно iPod
Относно функция Bluetooth
Отнася се само за XAV-62BT
Какво представлява Bluetooth технологията?
• Безжичната Bluetooth технология е безжична технология с малък обхват, която позволява размяна на данни
между цифрови устройства, като например мобилен
телефон и слушалки. Безжичната Bluetooth технология
работи в обхват от около 10 метра. Най-често срещана е връзката между две устройства, но е възможна и
едновременна връзка между повече устройства.
• Не е нужно да използвате кабел за връзка, тъй като
Bluetooth технологията е безжична. Също така, не е
необходимо и устройствата да са насочени едно към
друго, както при инфрачервената технология. Можете,
например, да използвате устройството докато е в
джоба ви или в чанта.
• Bluetooth технологията е международен стандарт, кой-
Продължава на следващата страница t
63
то се поддържа от милиони компании от цял свят.
Относно Bluetooth връзка
• Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от
около 10 метра.
Максималният обхват на комуникация може да се
различава в зависимост от препятствията (човек,
метал, стена и др.) или при електромагнитна околна
среда.
• Следните условия може да повлияят на чувствителността на Bluetooth връзката.
– Ако съществува препятствие между устройството
и Bluetooth устройството като например човек,
метал или стена.
– Ако в близо до устройство се използва оборудване с
честота 2.4 GHz, като например LAN устройство,
безжичен телефон или микровълнова фурна.
• Поради използването на една и съща честота
от Bluetooth устройството и безжичното LAN
устройство (IEEE802.1lb/g), възможно е да се получи
вмешателство на микро вълни, което да причини
разминаване в скоростта на връзката, смущения или
невалидна връзка. В този случай извършете следното:
– Използвайте устройството на минимум 10 метра
от безжичното LAN устройство.
– Ако устройството бъде използвано в обхват от 10
метра от безжичното LAN устройство, изключете
го.
– Поставете това устройство и Bluetooth устройството възможно най-близо.
• Микровълните, които се излъчват от Bluetooth
устройството, може да повлияят на операциите
на електронни медицински оборудвания. Изключете
устройството и другите Bluetooth устройства
на следните места, защото това може да причини
инцидент.
– на места, където има леснозапалими газове, в болници,
влакове, самолети или бензиностанции.
– близо до автоматични врати или противопожарни
аларми.
• Това устройство поддържа мерки за безопасност
спрямо Bluetooth стандарта , които гарантират
сигурна връзка, когато се използва безжична Bluetooth
технология. В зависимост от настройката е възможно
сигурността да не е достатъчна. Внимавайте при
използването на безжичната Bluetooth технология.
• Не поемаме отговорност за изтичането на информация при използването на Bluetooth комуникация.
• Връзката с всички Bluetooth устройства не може да
бъде гарантирана.
– За съответствие с Bluetooth стандарта, определен
от Bluetooth SIG, се изисква устройство, което
включва Bluetooth функция.
– Дори свързаното устройство да съответства с
гореспоменатия Bluetooth стандарт, възможно е
някои устройства да не се свържат и да не работя
правилно в зависимост от функциите и спецификациите им.
– Когато разговаряте по телефона безжично, в
зависимост от устройството или средата, в която
комуникирате, е възможно да се появят смущения .
• В зависимост от устройството, което ще свързвате,
възможно е стартирането на връзката да отнеме
известно време.
64
Други
• В зависимост от условията на радио вълните и местоположението на оборудването е възможно използването на Bluetooth устройство да се окаже невъзможно
с мобилни телефони.
• Ако след използване на Bluetooth устройства почувствате дискомфорт, незабавно прекратете употребата. Ако проблемът продължи, консултирайте се с
най-близкия сервиз на Sony.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството, които това ръководство не покрива, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Поддръжка
Подмяна на литиевата батерия на
плоското устройство за дистанционно
управление.
При нормални условия батерията ще издържи приблизително 1 година ( времето за употреба може и
да е по-късо в зависимост от условията на използване). Когато батерията се изтощи, обхватът на
плоското устройство за дистанционно управление
намалява. Подменете батерията с нова CR2025
литиева батерия. Използването на каквато и да е
друга батерия крие риск от пожар или експлозия.
със страната
+ нагоре
D
Забележки относно литиевата батерия
• Съхранявайте литиевата батерия далеч от
деца. Ако батерията бъде погълната, незабавно
потърсете медицинска помощ.
• Избършете батерията със сухо парче плат, за да
осигурите по-добър контакт.
• Уверете се, че спазвате правилния поляритет,
когато поставяте батерията.
• Не дръжте батерията с метални пинсети, защото може да предизвикате късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, има
вероятност тя да експлодира.
Не я презареждайте, не я разглобявайте и не я
хвърляйте в огън.
Подмяна на предпазителя
Когато подменяте предпазителя, се уверете, че новият е със
същия ампераж като оригиналния. Ако предпазителят изгори,
проверете свързването на захранването и го подменете. Ако
предпазителят изгори отново
след подмяната, е вероятно да
има вътрешна повреда. В такъв Предпазител (10А)
случай потърсете най-близкия
сервиз на Sony.
Монитор
Тип на дисплея: Широкоекранен LCD цветен
монитор
Размери:
6.1 инча
Система: TFT активна матрица
Брой пиксели: 1,152,000 пиксели
Цветова система: автоматично избира PAL/
NTSC/SECAM/PAL-M автоматичен избор
Тунер
Сваляне на устройството
1
Спецификации
Вкарайте и двете освобождаващи
пластини едновременно, докато чуете щракване.
Кукичките
гледат навътре.
2
Издърпайте освобождаващите пластини, за да извадите устройството.
3
Плъзнете устройството, докато
излезе напълно от монтажната скоба.
FM радио станции
Обхват за настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал на антената:
Конектор за външна антена
Средна честота: 150 kHz
Използваема чувствителност: 10 dBf
Избираемост: 75 dB при 400 kHz
Съотношение чист сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделение: 40 dB при 1 kHz
Честотен диапазон: 20 – 15,000 Hz
MW/LW радио станции
Обхват за настройка:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал на антената:
Конектор за външна антена
Средна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 30 μV, LW: 40 μV
DVD/CD плейър
Съотношение чист сигнал към шум: 120 dB
Честотен диапазон: 10 – 20,000 Hz
Колебания и трептене на звука и картината:
под възможните за регистриране
Изкривяване на хармоника: 0.01 %
Регионален код:
обозначение на дъното на устройството
USB плейър
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимално напрежение: 500 mA
Безжична комуникация*1
Система за комуникации:Bluetooth стандартна
версия 2.0 + EDR
Изход:
Bluetooth Standard Power Class 2 (max +4 dBm)
Максимално разстояние при комуникация:
Приблизително 10 метра*2
Честотен обхват:2.4 GHz обхват (2.4000 GHz 2.4835 GHz)
Начин на модулация: FHSS
Съвместими Bluetooth профили*3:
A2DP (профил за допълнително разпространение
на аудио сигнала)
AVRCP (аудио-видео профил за дистанционно
управление)
HFP (хендсфрий профил) 1.5
PBAP (профил достъп до телефонен указател).
OPP (профил обект)
Продължава на следващата страница t
65
*1 Отнася се само за модел XAV-62BT.
*2 Възможно е указаното разстояние да се различава в зависимост от различни фактори – например, препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност на приемане,
антена, работна система, софтуер и др.
*3 Профилите на Bluetooth стандарта указват
целта на Bluetooth комуникацията между устройствата.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна
без предупреждение.
Усилвател
,
DVD VIDEO дискове, обозначени със символа
също могат да се възпроизвеждат с тази система.
Изходи: Изходи за високоговорителите
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимална сила на изходния сигнал: 52 W x 4
(при 4 ома)
Общи
Изходи:
Видео изходен терминал (заден)
Аудио изходни терминали (преден/заден)
Контролен терминал на релето за антената
Контролен терминал за усилвателя
Входове:
Телефонен АТТ контролен терминал
Контролен терминал за осветлението
Входен терминал за устройството за дистанционно управление
Входен терминал за антената
Контролен терминал за ръчната спирачка
Входен терминал за микрофона
Обратен входен терминал
Входен терминал за навигационното устройство/камера
AUX аудио входни терминали
AUX видео входни терминали
USB входен конектор
Изисквания към захранването: 12 V DC за акумулатора на колата (маса земя)
Размери:
Прибл. 178 × 100 × 170 мм (широчина х височина
х дължина)
Размери, необходими за монтаж:
Прибл. 182 × 111 × 164 мм (широчина х височина
х дължина)
Тегло:
Прибл. 1.9 kg.
Приложени аксесоари:
Плоско устройство за дистанционно управление:
RM-X170
Части за инсталация и свързване (1 комплект)
Микрофон (само за модел XAV-62BT)
CD-ROM (диск със софтуер)
Допълнителни аксесоари/оборудване:
USB кабел за свързване към iPod:
RC-202IPV, RC-200IPV
Камера за задно виждане: XA-R800C
Вашият доставчик може да няма на склад някои от
изброените по-горе аксесоари. Попитайте доставчика си за по-подробна информация.
Американските и чуждестранни патенти са лицензирани от Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и
патенти са лицензирани от Fraunhofer
IIS and Thomson.
66
Регионален код
Регионалният код се изпозлва за защита на авторските права.
Вашата система има регионален код, отбелязан на
гърба на устройството, и работи само с DVD дискове, които имат идентични регионални кодове.
Ако се опитате да използвате друг DVD VIDEO
диск, на телевизионния екран се извежда съобщението [Playback prohibited by region code.] (Възпроизвеждането е забранено от областните закони.).
В зависимост от DVD VIDEO диска, възможно
е регионалният код да не бъде указан, въпреки
че използването на DVD VIDEO е забранено от
областните закони.
Системни изисквания за софтуера от
приложения CD-ROM
Компютър
• CPU/RAM
– IBM PC/AT съвместимо устройство
– CPU: Intel Pentium III процесор, 450 MHz или
по-бърз
– RAM: 256 МВ или повече (за Windows XP), 512
МВ или повече (за Windows Vista и по-късни
издания)
• CD-ROM устройство
• USB гнездо
OS (операционна система)
WINDOWS xp, Windows Vista, Windows 7
За подробности относно съвместимите издания
на Service Pack, вижте следната страница за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/
Mонитор
High Color (16-bit) или повече, 800 х 600 точки или
повече
Други
Интернет връзка
Забележки
• Следните системни изисквания не се поддържат:
– тип компютри, които не са IBM PC, като например Macintosh и прочие.
– домашно сглобени конфигурации.
– компютри с обновени операционни системи.
– компютри с няколко дисплея.
– системи с виртуално оборудване.
• В зависимост от изданието на компютъра,
операциите може да не са възможни дори и в
препоръчаната среда.
Отстраняване на проблеми
Следният списък за бърза справка ще ви помогне да
отстраните проблемите, които могат да възникнат с вашето устройство.
Преди да прочетете списъка, вижте начините за
свързване и оперативните процедури.
Ако проблемът не бъде разрешен, посетете следната страница за поддръжка:
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Не могат да се изпълнят операции с плоското устройство за дистанционно управление.
Ако е активирана функцията Monitor Off (мониторът не
свети), няма да могат да се изпълнят операции с плоското устройство за дистанционно управление (стр. 13).
Елементите от менюто не могат да се
избират.
Недостъпните елементи от менюто се извеждат в
сиво.
AUX не може да бъде избран като източник.
Всички AUX входни настройки са зададени на положение
“OFF”.
t Задайте “AUX 1 Input” или “AUX 2 Input” на положение “Video” или “Audio” (стр. 60).
Не можете да изберете “Front AUX”
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките с предпазителя.
• Ако устройството е изключено и дисплеят изгасне,
то не може да работи с устройството за дистанционно управление.
t Включете устройството.
Антената не се разгъва.
Антената няма реле.
Не се чува звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 51).
t Свързан е допълнителен усилвател и вие не използвате вградения такъв.
Съдържанието на паметта е било изтрито.
iPod устройство е свързано посредством USB конектор
t Изключете iPod устройството. (стр. 32)
Приемане на радио станции
Радио станциите не се приемат.
Звукът е смущаван от шумове.
t Свържете контролния проводник на антената
(син) или захранващия кабел за аксесоар (червен)
към захранващия кабел на усилвателя на антената
на колата (само когато вашият автомобил има
вградена FM/MW/LW антена в задното/страничното стъкло).
t Проверете връзките на антената на вашия
автомобил.
t Проверете връзките на контролния проводник на
антената.
• Натиснат е бутона за нулиране.
t Запаметете отново желаните записи в паметта.
• Кабелът за захранването е разкачен или акумулаторът
е изваден.
Запаметяването на радио станции е невъзможно.
Запаметените радио станции и точният
час са изтрити. Предпазителят е изгорял.
Чува се шум при превключване на стартера
за запалване на колата.
Невъзможно е автоматично запаметяване.
Кабелите не пасват точно на захранващия аксесоар
конектор на колата.
Дисплеят изчезва/не се появява на монитора.
• Затъмнението на монитора е зададено на положение
“ON” (стр. 51).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите бутона
(SOURCE/OFF).
t Натиснете и задръжте (SOURCE/OFF) на
устройството, докато дисплеят се появи.
• Докоснат е "M.OFF" и се е активирала функцията
Monitor Off (изключване на монитора) (стр. 13).
t Докоснете където и да е дисплея, за да го включите
отново.
Дисплеят не реагира правилно на вашето
докосване.
• Докосвайте само една част на дисплея. Ако две или повече части бъдат докоснати едновременно, дисплеят
няма да работи правилно.
• Настройте точката на докосване на дисплея (стр. 49).
Функцията Auto Off не работи.
Устройството е включено. Функцията Auto Off се
активира след изключване на устройството.
t –Изключете устройството.
• Запаметете правилната честота в паметта.
• Сигналът е прекалено слаб.
• Настройките за търсене на местни радио станции не
са извършени правилно.
t Процесът на запаметяване спира прекалено често:
включете “Local” в положение “ON” (стр. 18).
t Дадена станция се прескача и не се запаметява:
включете “Mono” в положение “ON” (стр. 18).
• Сигналът е прекалено слаб.
t Извършете ръчна настройка.
По време на FM радио приемане индикацията “Stereo” мига.
• Настройте честотата точно.
• Сигналът е прекалено слаб.
t Включете “Mono” в положение “ON” (стр. 18).
Радио програма, излъчвана в стерео режим,
се чува в моно режим.
• Устройството е настроено на моно режим на
приемане.
• Настройте “Mono” в положение “OFF” (стр. 18).
RDS
След няколко секунди слушане устройството започва автоматично търсене на нова
радио станция.
Радио станцията не е ТР или има слаб сигнал.
t Деактивирайте ТА (стр. 19).
Продължава на следващата страница t
67
Няма съобщения за трафика.
• Активирайте ТА (стр. 19).
• Радио станцията не излъчва пътна информация,
въпреки че е ТР.
t Настройте друга радио станция.
Звук
Не се чува звук/звукът прескача/звукът е
разпокъсан.
Картината не пасва на екрана.
• Връзката не е направена правилно.
• Проверете връзката на свързаното оборудване и задайте входния селектор на оборудването към източника,
съответстващ на това устройство.
• Дискът е дефектирал или замърсен.
• Инсталацията не е направена както трябва.
t Инсталирайте устройството под ъгъл, по-малък
от 45 градуса на стабилно място в колата си.
• Семплиращата стойност на МР3 файла не е 16, 22.05,
24, 32, 44.1 или 48 kHz.
• Семплиращата стойност на WMA файла не е 32, 44.1
или 48 kHz.
• Семплиращата стойност на ААС файла не е 44.1 или
48 kHz.
• Битрейтът на МР3 файла не е 48 към 192 kbps.
• Битрейтът на WMA файла не е 64 към 192 kbps.
• Битрейтът на ААС файла не е 40 към 320 kbps.
• Устройството е в режим пауза/превъртане назад/
напред.
• Настройките за изходния сигнал не са направени
правилно.
• Изходното ниво на DVD диска е твърде ниско (стр.
24).
• Силата на звука е много намалена.
• Активирани са функциите АТТ или Telephone ATT
(когато интерфейсният кабел на телефона в колата е
свързан към АТТ захранващия кабел)
• Позицията на бутона “Fader” не е зададена за система с
два високоговорителя.
• Неподдържан формат (като например DTS).
t Проверете дали форматът се поддържа от
устройството (стр.11).
Екранното съотношение на DVD диска е фиксирано.
Има смущения в звука.
Картината не се появява на задния монитор
или се получават смущения.
Пазете жиците и кабелите далеч един от друг.
• Избран е източник/режим, който не е свързан. Ако
няма входен сигнал, на задния монитор няма да се
изведе картина.
• Настройките за система на цвета не са правилни.
t Настройте системата на цвета в положение “PAL”
или “NTSC” според свързания монитор (стр. 56)
• Картината от задната камера/навигационното
устройство се извежда на това устройство.
t В този случай няма да се изведе картина на задния
монитор.
Операции с диска
Дискът не може да се постави в
устройството.
За PTY се извежда “None”.
• Станцията, която слушате не е RDS.
• RDS данните не са били приети.
• Станцията не указва типа на предаванията си.
Примигва наименованието на сервизната
станция
Няма алтернативан честотата за настоящата
станция.
t Докоснете ./> докато наименованието на
сервизната станция примигва. На устройството
се появява “PI Seek” и устройството започва търсене на друга честота със същите PI данни (данни за
програмна идентификация).
Картина
Не се извежда картина/появяват се смущения в картината.
• Връзката не е била направена правилно.
• Проверете връзката на свързаното оборудване и задайте входния селектор на оборудването към източника,
съответстващ на това устройство.
• Дискът е дефектирал или замърсен.
• Инсталацията не е направена както трябва.
t Инсталирайте устройството под ъгъл, по-малък
от 45 градуса на стабилно място в колата си.
• Кабелът за паркиране (оцветен в светлозелено) не
е свързан към кабела за превключвателя на ръчната
спирачка или не е вдигната ръчната спирачка.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е бил сложен насила с обратната страна или по
грешен начин.
Дискът не се възпроизвежда.
• Дискът е дефектирал или замърсен.
• Дискът не е съвместим с устройството.
• DVD дискът не може да се възпроизведе заради ограничението на регионалния код.
• Дискът не е финализиран (стр. 62).
• Форматът на диска и версията на файла са несъвместими с това устройство (стр. 11, 61).
• Натиснете Z, за да извадите диска.
MP3/WMA/ААС/JPEG/Xvid/MPEG-4 файловете
не се възпроизвеждат.
• Записът не е извършен съгласно ISO 9660 level 1 или level
2, Joliet или Romeo в разширен формат (DATA CD) или
във формат UDF Bridge (DATA DVD) (стр. 61).
• Разширението на файла е неправилно (стр. 62).
• Файловете не са запазени във формат MP3/WMA/
ААС/JPEG/Xvid/MPEG-4.
• Ако дискът съдържа различни файлови формати, само
тези, които са избрани могат да бъдат възпроизведени
(аудио/видео/изображение).
t Изберете подходящия тип файл, като използвате
изброените в списъка (стр. 34).
68
Започването на възпроизвеждане на MP3/
WMA/ААС/JPEG/Xvid/MPEG-4 файлове става
по-бавно в сравнение с други файлове.
За започване възпроизвеждането на следните дискове е
необходимо повече време:
– диск, записан със сложна дървовидна структура.
– диск, записан в режим Muti Session/Multi Border
– диск, към който могат да бъдат добавени данни.
Дискът не се възпроизвежда от началото.
Включена е функцията за възпроизвеждане на диска от
дадена точка (стр. 57).
Някои функции не могат да бъдат изпълнени.
В зависимост от диска е възможно да не може да изпълните някои операции, като например спиране, търсене или
повторно/разбъркано възпроизвеждане. За подробности
вижте указанията, приложени към диска.
Езикът на озвучаване/субтитрите или
ракурсите на кадъра не могат да бъдат
променяни.
• Използвайте менюто на DVD, вместо бутоните на
плоското устройство за дистанционно управление
(стр. 20).
• Многоезични записи, многоезични субтитри или различни ракурси не са записани на съответното DVD.
• DVD дискът забранява извършването на тези
промени.
Бутоните не работят, дискът не се изважда.
Натиснете бутона за нулиране (стр. 16).
Забравили сте паролата за родителски
контрол.
• Въведете “5776” от дисплея, за да отключите (стр.
24).
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате опции чрез
USB хъб.
Това устройство не може да разпознае USB устройството чрез USB хъб.
Функция Bluetooth (само за модел XAV-62BT)
Свързващото устройство не може да разпознае устройството.
• Задайте „Signal” в положение “ON” (стр. 45).
• Задайте “Visibility” в положение “Show” (стр. 45).
• Докато сте свързали към Bluetooth устройство,
това устройство не може да бъде разпознато от
другото. Изключете настоящата връзка и потърсете
устройството от другото оборудване. Изключеното
устройство може да бъде свързано отново, като го
изберете от списъка с регистрирани устройства.
Това устройство не може да разпознае
свързаното устройство.
Проверете Bluetooth настройката на свързаното
устройство.
Връзката е невъзможна
• В зависимост от другото устройство, търсенето от
това устройство може да не се получи.
t Потърсете това устройство от другото
устройство.
• В зависимост от състоянието на другото устройство, търсенето от това устройство може да се
окаже невъзможно.
t Потърсете това устройство от другото
устройство.
• Проверете процедурата по сдвояване и свързване в ръководството за експлоатация на другото устройство
и отново извършете процедурата.
Името на разпознатото устройство не се
извежда.
В зависимост от състоянието на другото устройство,
името може да не се появи.
Не се чува звънене.
• Регулирайте силата на звука при получаване на обаждане.
• В зависимост от свързаното устройство e възможно
тонът за звънене да не е изпратен правилно.
t Задайте “Ringtone” в положение “Default” (стр. 45).
Не можете да възпроизвеждате опции.
Силата на звука на гласа на говорителя е
слаба.
Свържете отново USB устройството.
Регулирайте силата на звука по време на обаждане.
USB устройството отнема по-дълго време,
за да стратира възпроизвеждане
Другият на линия казва, че нивото на звука
е твърде ниско или високо.
SB устройството съдържа големи по размер файлове или
файлове със сложна дървовидна структура.
Регулирайте нивото на “MIC GAIN” (стр. 40)
Чува се кратък звуков сигнал.
По време на възпроизвеждане USB устройството е било
изключено.
t Преди да изключите USB устройството, уверете
се, че сте спрели възпроизвеждането, за да защитите данните.
Звукът прекъсва.
Звукът прекъсва при висока честота, по-голяма от 320
kbps.
По време на телефонни разговори се появява ехо или шум.
• Намалете силата на звука.
• „EC/NC Mode” е зададен в положение “OFF”
t Задайте “EC/NC Mode” в положение “Mode 1” или
“Mode 2”. (стр. 45)
• Ако има страничен звук, различен от телефонния разговор, който е твърде силен, опитайте се да намалите
смущението.
Например: Ако прозорецът е отворен и чувате шума
на автомобилите, затворете прозореца. Ако шумът
от климатика ви е силен, намалете мощността на
климатика.
Качеството на звука на телефона е лошо.
Качеството на звука на телефона зависи от условията
на прием на мобилния телефон.
t Преместете автомобила на място, където можете да усилите сигнала на вашия мобилен телефон,
ако приемането е слабо.
Продължава на следващата страница t
69
Силата на звука на свързаното Bluetooth
аудио устройство е слаба (висока).
Съобщения за грешки/Съобщения
Силата на звука се различава в зависимост от Bluetooth
аудио оборудването.
t Регулирайте нивото на силата на звука на свързаното аудио устройство или на това устройство
(стр. 44).
Bluetooth device is not found (Не е намерено
Bluetooth устройство)
От Bluetooth аудио устройството не се
чува звук.
Аудио устройството е в режим пауза.
t Отменете паузата на аудио устройството.
Звукът прескача по време на възпроизвеждане на Bluetooth аудио оборудване.
• Намалете разстоянието между устройството и
Bluetooth аудио оборудването.
• Ако Bluetooth аудио оборудването е в калъф, който
пречи на сигнала, извадете устройството от там
докато работите с него.
• Наблизо се използват няколко Bluetooth или други
устройства, които излъчват радио вълни.
t Изключете другите устройства.
t Намалете разстоянието от другите устройства.
Свързаното Bluetooth аудио устройство не
може да бъде контролирано.
Проверете дали свързаното Bluetooth аудио устройство
поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
Проверете дали свързаното устройство поддържа
въпросната функция.
Името на отсрещната страна не се извежда, когато приемате разговор.
• Данните на другата страна не са запазени в телефонния указател.
t Запазете данните и името в телефонния указател
(стр. 41).
• Телефонът, който ви звъни, е настроен да не показва
телефонния номер.
Разговорът се приема автоматично.
• Свързаният телефон е зададен да приема автоматично
разговори.
• Функцията „Auto answer” на това устройство е зададена в положение “on” (стр. 45).
Сдвояването се проваля, поради изтекло
време.
В зависимост от свързваното устройство, възможно е
времето за сдвояване да е кратко. Опитайте по-бързо да
приключите сдвояването, като зададете парола с една
цифра.
Не можете да работите с функцията
Bluetooth.
Исключете устройството като натискате
(SOURCE/OFF) в продължение на 1 секунда, за да изключите устройството.
По време на обаждане с хендсфрий не се
извежда звук от високоговорителите на
автомобила.
Ако звукът се извежда от мобилен телефон, задайте
изходния сигнал на мобилния телефон да се извежда през
високоговорителите на автомобила.
Устройството не може да засече възможно за свързване
Bluetooth устройство.ю
t Проверете Bluetooth настройките на свързаното
устройство.
Busy now…Please try again. (Зает в момента...Моля опитайте пак)
Устройството е заето.
t Изчакайте момент и опитайте отново.
Cannot read. (Не може да прочете)
• Устройството не може да разчете данните поради
някакъв проблем.
• Данните са повредени.
• Дискът е повреден.
• Дискът не е съвместим с устройството.
• Дискът не е финализиран.
Disc Error (Грешка в диска)
• Дискът е зацапан или поставен неправилно.
t Почистете и поставете правилно.
• Поставен е празен диск.
• Дискът не може да се възпроизведе поради наличен
проблем.
t Въведете друг диск.
• Дискът не е съвместим с устройството..
t Въведете съвместим диск.
• Натиснете Z, за да отстраните диска.
Disc Reading (Четене на диска)
Устройството чете всичката информация за файлове/
албуми (папки) на диска.
t Изчакайте докаточетенето приключии възпроизвеждането стартира автоматично.в зависимост
от структурата на диска, това може да отнеме
повече от минута.
Error*1 (Грешка)
За модели XAV-62BT и XAV-622
• USB устройството не е разпознато автоматично.
t Свържете го отново.
Само за модел XAV-62BT
t Съдържанието на телефонния указател е променено след достъп от мобилния телефон.
t Потърсете отново телефонния указател.
• Достъпът до телефонния указател е отказан от
клетъчния телефон.
t Потърсете отново телефонния указател.
• Свалянето на инфомация от телефонния указател е
отказано поради наличен проблем.
t Свалете отново телефонния указател (стр. 41).
• Търсенето в телефонния указател на клетъчния телефон е прекъснато поради наличен проблем.
t Опитайте отново (стр. 42).
• Записването в телефонния указател на клетъчния
телефон не се получава поради проблем.
t Опитайте отново (стр. 42).
Error – Please select “Initialize”from the
Bluetooth settings menu (Грешка – Моля изберете “Initialize” от менюто за настройки на
Bluetooth)
Получила се е грешка в паметта.
t Нулирайте Bluetooth настройките (стр. 45)
Handsfree device is not available (Устройството за хендсфри обаждания не е налично)
Не е свързан клетъчен телефон.
t Свържете клетъчен телефон (стр. 38).
70
Hubs not supported (Не се поддържа хъб)
USB хъб не се поддържа от устройството.
The SensMe data is corrupted (SensMe данните са повредени)
Local Seek +/ Local Seek -
Данните за функция SensMе имат проблем като например променено име на файл, информация и прочие.
Функцията за търсене на местни радио станции е включена по време на автоматично търсене.
NO AF
За съответната радио станция няма алтернативна
честота.
No device found (Не е намерено устройство)
В списъка с регистрирани Bluetooth устройства няма
устройство.
t Свържете Bluetooth устройство (стр. 36).
No playable data. (Няма налични за възпроизвеждане данни)
Дискът не съдържа данни, които могат да бъдат възпроизведени на това устройство.
No SensMe data on device (На устройството
няма SensMe данни)
Свързаното USB устройство не съдържа SensMe данни
или данните са преместени на неподходящо място в
USB устройството.
NO TP
Устройството ще продължи да търси наличните в
района ТР радио станции.
Offset
Възможно е да е възникнала вътрешна повреда.
t Проверете връзките. Ако индикацията за грешка
продължи да се извежда на дисплея, посъветвайте
се с най-близкия сервиз на Sony.
Output connection failure (Няма връзка за
извеждане)
USB device is not connected (USB устройството не е свързано)
USB е избран като източник без да е свързано USB
устройство. USB устройството или USB кабелът са
изключени по време на възпроизвеждане.
t Уверете се, че сте свързали USB устройство и
USB кабел.
USB Reading (Четене на USB устройството)
Устройството чете файл/албум (папка) с информация
от свързаното USB устройство.
t Изчакайте докато четенето приключи и възпроизвеждането стартира автоматично. В зависимост
от структурата може да отнеме време.
“
“ или „
„
Ако сте достигнали началото или края на диска по време
на бързо превъртане напред или назад, не можете да
продължите.
“ ”
Символът не може да бъде възпроизведен с това устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с
най-близкия сервиз на Sony. Ако занесете устройството на поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете и диска, който сте използвали,
когато се е получил проблемът.
Свързването на високоговорители/усилвател е неправилно.
t Вижте приложеното устройство за инсталация/
свързване, за да проверите връзките.
Overcurrent caution on USB (Предупреждение
за високо напрежение в USB устройството)
USB устройството е претоварено.
• Изключете USB устройството и след това прменете
източника като натиснете бутон (SOURCE/OFF).
• Указва дали USB устройството е неработещо или е
свързано устройство, което не се поддържа.
Playback prohibited by region code. (Възпроизвеждането забраненоот регионалния код)
Възпроизвеждането на DVD диска е забранено поради
различен регионален код.
Please push reset (Моля натиснете бутон за
нулиране)
Поради възникнал проблем не може да се борави с USB
устройството.
t Натиснете бутона за нулиране (стр. 16).
SensMe data reading… (Четене на SensMe
данни)
Устройството чете всички SensMe данни, намиращи се
на свързаното USB устройство.
t Изчакайте, докато тази операция завърши
напълно, след което възпроизвеждането ще започне
автоматично. В зависимост от количеството
данни, тази операция може да отнеме повече от
минута.
The connected USB device is not supported
(Свързаното USB устройство не се поддържа)
За подробности относно съвместимостта на USB
устройството Ви, посетете помощната страница.
71
Списък с езикови кодове/кодове на региони
Списък с езикови кодове
Изписването на езика съответства на ISO 639:1988 (E/F) стандарта.
Код Език
Код Език
Код Език
Код Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Афар
Абхазки
Африкански
Амхарик
Арабски
Асамски
Аймара
Азербайджански
Башкирски
Белоруски
Български
Бихари
Бислама
Бенгалски
Тибетски
Бретонски
Каталунски
Корсикански
Чешки
Уелски
Датски
Немски
Бутан
Гръцки
Английски
Есперанто
Испански
Естонски
Баски
Персийски
Фински
Фиджи
Фариорски
Френски
Фризийски
Ирландски
Шотландски
Галийски
Гуарани
Гуджарати
Хауса
Хинди
Хърватски
Унгарски
Арменски
Интерлингва
Окцидентален
Инупяк
Индонезийски
Исландски
Италиански
Иврид
Японски
Идиш
Явански
Грузински
Казахски
Гренландски
Камбоджански
Каннада
Корейски
Кашмирски
Кюрдски
Киргизки
Латински
Лингала
Лаоски
Литовски
Латвийски
Малагасийски
Маорски
Македонски
Малаялам
Монголски
Молдовски
Марати
Малайски
Малтийски
Бирмански
Наyрy
Непалски
Холандски
Норвежки
Окситански
Оромо
Орийски
Пенджаби
Полски
Пущo
Португалски
Кечуа
Рето романски
Кирунди
Румънски
Руски
Киняруанда
Санскрит
Синдхи
Санго
Сърбохърватски
Сингалски
Словашки
Словенски
Самоански
Шона
Сомалийски
Албански
Сръбски
Свази
Сесото
Судански
Шведски
Суахили
Тамилски
Телугу
Таджикски
Тай
Тигриня
Тюркменски
Тагалог
Сечуански
Тонга
Турски
Тсонга
Татарски
Трий
Украински
Урду
Узбекски
Виетнамски
Волапюк
Волоф
Кхоса
Юруба
Китайски
Зулу
1703 За езици, които
не са посочени в
таблицата.
Списък с регионални кодове
72
Код Държава
Код Държава
Код Държава
Код Държава
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149 Испания
2499 Швеция
2086 Швейцария
2528 Тайланд
2184 Великобритания
Аржентина
Австралия
Австрия
Белгия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Дания
Финландия
Франция
Германия
Индия
Индонезия
Италия
Япония
Корея
Малайзия
Мексико
Холандия
Нова Зеландия
Норвегия
Пакистан
Филипини
Португалия
Руска Федерация
Сингапур
Азбучен указател
A-Z
AAC 11, 63
AF (Алтернативни честоти)
19
Angle (ъгъл) 22
Audio DRC 60
Auto OFF (Автоматично
изключване) 51
Automatic answer (Автоматичен отговор) 45
Background screen (Избор на
екран) 49
Balance (баланс/фейдър) 46, 53
Best Tuning Memory (BTM) 18
Bluetooth 35
Bluetooth настройки 45
Bluetooth сигнал 37, 45
Center Speaker Organizer (CSO)
48, 53
Clock Time (CT) 13, 55
Crossover Filter 54
Dimmer level (Ниво на осветлението) 51
Dimmer Setting (Настройки на
осветлението) 51
Dolby D Level 24
Dolby Digital 24
DVD аудио език 23, 56
DVD контролно меню 22
DVD Direct Search Play 26,56
DVD меню 21
DVD език на меню 56
DVD възпроизвеждане на
плейлиста 56
DVD top меню 20, 22
Dynamic Range Control (DRC)
56
EQ7 46, 53
High Pass Filter (HPF) 54
Intelligent Time Alignment 47
iPod 32, 63
JPEG 11, 63
Local seek mode +/- 18
Low Pass Filter (LPF) 54
MIC Gain 40, 45
MP3 11, 62
MPEG-4 11, 63
Multi Border DVD 62
Multi Channel извеждане 56
Multi Session CD 62
Multi-disk продължение на
извеждане 57
No Signal 52
NTSC 51
PAL 51
Picture EQ 49, 55
Radio Data System (RDS) 19
Rear Bass Enhancer 48, 54
Regional 19
SensMe 28
USB устройство 27
USB продължително възпроизвеждане 57
WMA 11, 62
Xvid 11
ZAPPIN звуков сигнал 57
ZAPPIN време на възпроизвеждане 57
ZAPPIN 34
А-Я
Аудио формат (Аudio) 23
Аудио поток 44
Вход за камерата за задно
виждане 52
Възможни за възпроизвеждане
дискове 11
Въртене на изображения 22
Въртящо се устройство за
дистанционно управление 52
Демонстрация 55
Дискове 11
Допълнително оборудване 59
Допълнително ниво 59
Допълнителни настройки
(Front AUX Input, Rear AUX
Input) 52, 60
Език на дисплея 16, 51
Език на субтитрите 22, 56
Езиков код 72
Забавено възпроизвеждане 21
Интервал при изреждане на
кадри 57
Камера за задно виждане 60
Команди с жестове 35
Контрол на възпроизвеждането 23, 58
Контрол на пътника 33
Меню за възпроизвеждане 22
Меню за получаване 18
Моно режим 18
Настройки за възпроизвеждане 56
Настройки за задни високоговорители/събуфер 16, 54
Настройки за камерата за
задно виждане 60
Настройки за родителски
контрол 24, 56
Настройки за часовник 59
Настройки на екрана 55
Настройки на звука 53
Ниво на звука на високоговорителите 48
Ниво на звука на събуфера
(Баланс/Фейдър) 46, 53
Нулиране 16
Нулиране на Bluetooth настройки 45
Общи настройки 51
Операционен звук 51
Осветяване на бутоните 51
Повторно възпроизвеждане
25, 27, 33
Позиция на слушане 47, 53
Позиция на събуфера 47
Предпазител 65
Премахване на звукова отмяна
(режим EC/NC) 45
Програмни типове 19, 20
Програми за трафик (ТР) 19
Продължително възпроизвеждане 21
Първоначални настройки 16
Разбъркано възпроизвеждане
25, 27, 33
Регулиране на тъчпанела 49
Система за цветово извеждане 51
Списъци 34
Съобщения за трафик (ТА) 19
Съотношение на екрана 50, 55
Тип монитор 57
Тон на звънене 45
Точно време 19, 20, 51
Устройство за дистанционно
управление 14, 16, 64
Фейдър (Баланс/Фейдър) 46,
53
Формати 11
Функция на сигурността 59
Хендсфри обаждания 38
73
Инсталация/Свързване
В това ръководство модел XNV-L77BT е използван за илюстрационни цели.
1






×2
×8
 (само за модел XAV-62BT)
a
74
b
c
Оборудване, използвано за инсталация (не е приложено в комплекта)
Преден високоговорител
iPod
Заден високоговорител
Камера за задно
виждане
Усилвател
Монитор
Активен събуфер
75
2
A
FRONT AUDIO
OUT
REAR VIDEO
OUT
REAR/SUB
AUDIO OUT
76
B
REAR AUX
AUDIO IN
CAMERA IN
Видео
камера*
REAR AUX
VIDEO IN
RC-202IPV*
* не е приложена
77
3
*1 RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
*2 Входният кабел за микрофон е наличен само
за модел XAV-62BT. За подробности относно
свързването на микрофона (само за модел
XAV-62BT) (5), вижте „Свързване на микрофон” на обратната страна.
*3 Ако антената на вашия автомобил е от вида
ISO (Международна организация по стандартизация), използвайте приложения адаптер 2,
за да я свържете. Първо свържете антената
на автомобила към приложения адаптер 2,
след това я свържете към жака за антената
на основното устройство.
*4 Входният кабел за микрофон е наличен само за
модел XAV-62BT. Независимо дали се използва
или не , свържете кабел MIC така че да не пречи на шофирането. Подсигурете с щипка за
кабели ако кабелите са инсталирани в близост
достъпалата ви.
*5 За подробности относно свързването на
кабел за ръчната спирачка, вижте „Свързване
на кабел за ръчна спирачка” (4)
*6 Не отстранявайте защитното устройство.
*7 Може да се наложи използването на допълнителен адаптер.
*8 Импенданс на високоговорителите: 4 – 8 ома
х4
За подробн
захранванет
Максимално извеждане на волтаж 0.3 А
AMP REM
Бял/син ра
АТТ
Светлосин
PARKING BRAKE
Светлозел
*5
REVERSE IN
*6 Защитн
устрой
*1
REAR
VIDEO
OUT
MIC IN*4
*1
CAMERA
IN
REAR/SUB
AUDIO OUT
A
VID
AUX
AUDIO IN
7*2
*3 от антената на
автомобила
2
FRONT
AUDIO OUT
REMOTE
Предпазител (10 А)
*1
*1
78
одробности вижте “Диаграма на връзките на
анването”
4
Жълт
продължително захранване
5
Син
контрол на захранването на
антената
6
Оранжев/Бял
превключване захранването към
осветяването
7
Червен
превключвател на захранването
8
Черен
заземяване
Позиции 1, 2 и 3 нямат крачета.
/син раиран
От конектора за захранване на
автомобила
етлосин
етлозелен
От конектора за високоговорителя
на автомобила
*8
1
Виолетов
2
+
Високоговорител, Заден, Десен
-
Високоговорител, Заден, Десен
+
Високоговорител, Преден, Десен
-
Високоговорител, Преден, Десен
+
Високоговорител, Преден, Ляв
-
Високоговорител, Преден, Ляв
+
Високоговорител, Заден, Ляв
-
Високоговорител, Заден, Ляв
Защитно
устройство
3
Сив
4
5
Бял
6
7
8
AUX
VIDEO IN
Зелен
Позициите с отрицателна поляризация 2, 4, 6 и 8 са с оголени
краища.
EMOTE IN*7
0 А)
79
Предупреждения
• Свържете всички заземяващи кабели
Внимание
Внимателно дръжте скобата 1, за да не нараните
пръстите си.
g
към една заземяваща точка.
• Това устройство е проектирано единствено за
работа с отрицателно заземяване 12 V DC.
• Не разглобявайте устройството.
• Не инсталирайте на място, в което би оказало
влияние на отварянето на въздушните възглавници.
• Внимавайте да не прищипете кабелите под
винтове или движещи се части (например под
релсите на седалката).
• Преди да извършите свързването, изключете
автомобила от контакт, за да избегнете късо
съединение.
• Включете захранващия свързващ кабел 3 към
устройството и високоговорителите преди
да го свържете към допълнителен захранващ
конектор.
• За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали
всички свободни и несвързани кабели с изолирбанд.
• Не притискайте LCD екрана докато инсталирате устройството.
Забележки за кабела на захранването (жълт)
• Когато свържете това устройство с друг
стерео компонент, мощността на свързаната
автомобилна верига трябва да е по-голяма от
сумата на бушона на всеки компонент.
• Когато в автомобила няма вериги с достатъчно голяма мощност, свържете устройството
директно към акумулатора.
Списък с части 1
• Номерата в списъка са свързани към тези
инструкции.
• Скобата 1 е прикрепена към устройството
преди покупката. Преди да поставите устройството, използвайте ключовете за освобождаване 4, за да свалите скобата 1 от устройството. За подробности вижте “Сваляне на
скобата (6)” от другата страна на листа.
• Запазете ключовете за освобождаване 4
за бъдеща употреба, защото ще ви бъдат
необходими, ако сваляте устройството
от вашия автомобил.
• Само за модел XAV-62BT: Съберете частите на
микрофона 7 преди употреба. За подробности
вижте „Инсталиране на микрофона” (5) на
обратната страна на листовката.
80
1
Хванете така
Забележка
Преди да инсталирате, уверете се, че захватите
от двете страни на скобата 1 са завити на 3.5
mm навътре. Ако захватите са изправени или завити навън, устройството няма да бъде инсталирано
здраво и може да изпадне.
Пример за връзка 2
Забележки (2 - A)
• Уверете се, че сте свързали заземяващия кабел
преди да свържете усилвателя.
• Алармата ще се чува, само ако използвате вградения усилвател.
Забележки (2 - В)
• Не можете да изпозлвате всички допълнителни
устройства едновременно, дори и да са свързани
към терминалите.
Диаграма на връзките – 3
A Към AMP REMOTE IN на допълнителния
усилвател
Тази връзка е само за усилватели. Свързването
на всякакви други системи може да повреди
устройството.
B Към интерфейсен кабел на телефон за
автомобил
C Към кабел за превключване на спирачката
A Към допълнително оборудване като портативен медия плейър, игрова конзола и
прочие (не са приложени).
B Към 12V терминал за захранване за задното
осветление на автомобила (само когато
свързвате камера за задно виждане).
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия,
свързването на това устройство с приложения
свързващ захранващ кабел 3 може да повреди
антената.
Забележки относно контролните и захранващите кабели
• Контролният проводник за антената (син)
подава + 12 V DC, когато включите тунера или
когато активирате функцията AF (Алтернативна честота) или ТА (Съобщение за трафик).
• Когато вашият автомобил има вградена FM/MW/
LW антена в задното/ страничното стъкло, свържете контролния проводник на антената (син)
или входящия захранващ проводник на аксесоара
(червен) към захранващия терминал на съществуващия усилвател за антената. За подробности
се консултирайте с вашия доставчик.
• Не можете да използвате антена без разпределителна кутия заедно с това устройство.
Връзка за запазване на паметта
Когато входният жълт захранващ проводник бъде
свързан към веригата, отговаряща за паметта,
винаги ще се подава захранване, дори когато автомобилът не е на контакт.
Забележки за връзките на високоговорителите
• Преди да свържете високоговорителите, изключете устройството.
• Използвайте високоговорители с импеданс от 4
до 8 ома и с подходящо захранване, за да предотвратите повредата им.
• Не свързвайте терминалите на високоговорителите към шасито на автомобила и не свързвайте
терминалите на десните високоговорители с
тези на левите високоговорители.
• Не свързвайте заземяващия проводник на това
устройство към отрицателния (-) терминал на
високоговорителя.
• Не се опитвайте да свържете високоговорителите паралелно.
• Свързвайте само пасивни високоговорители.
Свързването на активни високоговорители (с
вграден усилвател) към терминалите на високоговорителя може да повреди устройството.
• За да предотвратите повреда и ако устройството използва един и същ отрицателен (-)
проводник за левия и десния високоговорители,
не използвайте проводници от инсталираните в
автомобила ви вградени високоговорители.
• Не свързвайте проводниците за високоговорителите на устройството един с друг.
Забележка за свързването
• Ако високоговорителят и усилвателят не са
свързани правилно, на дисплея се извежда съобщение “Output connection failure”. В този случай се
уверете, че високоговорителят и усилвателят са
свързани правилно.
• Ако планирате да използвате монитори за
подглавниците на задните седалки заземете
кабела за свързване към спирачка.
81
4
Крачна спирачка
Ръчна спирачка
Кабел за превключване на
спирачката
Кабел за превключване
на спирачката
5 A1
2
a
b
a
b
клипси (не са приложени)
82
B1
2
c
a
b
a
клипси (не са приложени)
6
Поставете кукичката
навътре


83
7 A1
2
По-голям от 182 мм
Кукички
1
3
Табло
84
B
6
Размер
5 х макс. 8 мм
Към централната конзола
Поддържаща
скоба
Части приложени
към автомобила ви
6
Размер
5 х макс. 8 мм
Поддържаща
скоба
85
Предпазни мерки
5-B Инсталиране в конзолата
1
• Внимателно изберете местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи
на нормалното ви шофиране.
• Избягвайте инсталирането на устройството
на места, които са обект на прах, мръсотия,
прекалени вибрации или висока температура,
като например на пряка слънчева светлина или
близо до отворите на климатика.
• Използвайте само приложения хардуер за инсталиране, за да извършвате безопасна и сигурна
инсталация.
Настройка на ъгъла при инсталация
Задайте ъгъл, по-малък от 45 градуса.
Свързване на кабел за паркиране 4
Уверете се, че сте свързали кабела на спирачката
(светлозелен) 3 към кабел за превключване на
спирачка. Позицията на поставяне на кабела зависи
от автомобила ви. Консултирайте се с най-близкия до вас търговец на продукти Sony за повече
подробности.
Инсталиране на микрофон (само за
модел XAV-62BT) 5
За да уловите глас по време на хендфри обаждане,
трябва да инсталирате микрофон.
Предупреждение
• Поддържайте микрофонадалеч от твърде високи температури и влажност.
• Изключително опасно е кабелът да се увие около
волана или скоростния лост. Уверете се, че
поддържате него и всички останали части така,
че да не пречат на шофирането ви.
• Ако въздушни възглавници или друго поемащо
шокови удари оборудване е в колата ви, свържете се с вашия търговец преди да започнете
инсталация.
5-А Исталиране в сенника за слънце
1
2
86
Инсталирайте микрофона на щипка
.
Инсталирайте щипката на сенника
за слънце.
2
3
Инсталирайте микрофона на щипка
и след това поставете кабела в
улея на щипката .
Прикачете щипката към конзолата
посредством двустранна лепенка .
Инсталирайте щипката (не е приложена) и регулирайте дължината и
позицията на кабела, така че да не
пречи на шофирането ви.
Забележки
Преди да прикачите двустранната лепенка
, почистете повърхността на таблото със суха
кърпа.
Регулиране ъгъла на микрофона
Регулирайте ъгъла на микрофона в подходящата
позиция.
Забележки
• Микрофонът се върти по ордината, както е показано на долната диаграма. Не употребявайте
сила, за да завъртите в обратна посока.
• Регулирайте ъгъла на микрофона в правилна
позиция.
• Микрофонът може
да се инсталира и без да
се използва щипка . В този случай прикачете
директно микрофона към таблото с двойно
залепваща лепенка . Поддържайте неизпозлваната щипка
за бъдеща употреба.
Сваляне на скобата 6
Преди да инсталирате устройството, свалете скобата 1 от него.
1
2
Поставете освобождаващите ключове 4 между устройството и скобата
1, докато щракнат.
Издърпайте скобата 1, след това
издърпайте и устройството, за да ги
отделите.
Прикачане на устройството 7
7-A Прикачане на устройството посредством приложената скоба
1
2
3
Поставете приложената скоба 1 в
таблото.
Завъртете кукичките навън, за посигурно захващане.
Монтирайте устройството върху
скобата 1.
7-A Прикачане на устройството в японски автомобил
Може да успеете да инсталирате устройството в
някои модели японски автомобили без употребата
на приложената скоба. Ако не успеете, консултирайте се с вашия търговец на продукти с марка
Sony.
Когато прикачате това устройството към
предварително монтирани скоби в автомобила ви,
използвайте приложените винтове -- в подходящите отвори според автомобила ви: Т за TOYOTA, M
за MITSUBISHI и N за NISSAN
Предупреждение, ако вашият автомобил
няма ACC позиция.
Уверете се, че сте задали функцията за автоматично изключване. За подробности вижте приложеното ръководство за експлоатация.
Устройството ще се изключи автоматично в
предварително зададено време, което ще предотврати изразходване на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично
изключване, се уверете, че всеки път, когато
изключвате автомобила от контакт, натискате
и задържате (SOURCE/OFF), докато дисплеят
изчезне.
Бутон RESET
Когато инсталацията и връзките приключат, свалете панела и натиснете бутона RESET с химикал
или друг остър предмет.
Забележки
• За да предотвратите неизправност, инсталирайте само посредством приложениет винтове
--.
• Не употребявайте прекалена сила с бутоните на
устройството.
• Не притискайте LCD екрана.
• Преди да прикачите, уверете се, че върху устройството нямапоставено нищо.
87
Диаграма на връзките на захранването
Допълнителните захранващи конектори се различават в зависимост от автомобила. Проверете
схемата за допълнителните захранващи конектори
на вашия автомобил, за да се уверите, че връзките
ще бъдат извършени правилно. Съществуват три
основни типа (показани на илюстрацията по-долу).
Възможно е да се наложи да смените позициите на
червения и жълтия проводници в захранващия блок
на стерео системата на автомобила.
След като извършите връзките и поставите
захранващите проводници на правилните места,
свържете устройството към захранващия блок на
автомобила. Ако имате въпроси или проблеми относно свързването на вашето устройство, които
не са обяснени в това ръководство, моля, свържете
се с доставчика на вашия автомобил.
88
Допълнителен захранващ конектор
4
4
Жълт
Жълт
Червен
Червен
Жълт
Жълт
продължително
захранване
7
Червен
превключвател на
захранването
Червен
Червен
Жълт
Жълт
превключвател на
захранването
7
Червен
продължително
захранване
Червен
Червен
Жълт
Жълт
автомобил без
позиция ACC
89
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия
уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising