Sony | XAV-70BT | Sony XAV-70BT Инструкции за експлоатация

Аудиовизуален (AV) център
Аудиовизуален
(AV) център
XAV-70BT
©2010 Sony Corporation
Инструкции за експлоатция
BG
Монтирайте устройството на предното табло в
автомобила за по-голяма безопасност. За монтаж
и свързване вижте приложеното ръководство за
монтаж/свързване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд
или влага.
За да избегнете токов удар, не отваряйте
кутията. За сервиз се обръщайте само
към квалифициран персонал.
ВНИМАНИЕ
Използването на оптически инструменти с този
продукт увеличава опасността от увреждане на
очите. Тъй като лазерният лъч, използван в този CD/
DVD плейър, е вреден за очите, не се опитвайте да
разглобявате кутията. За сервизно обслужване се
обръщайте единствено към квалифициран персонал.
Това обозначение се намира върху долната част на
кутията.
Табелката, указваща работното напрежение и др.
се намира върху долната част на кутията.
2
С настоящото Sony Corp. декларира, че
устройството XAV-70BT отговаря на основните
изисквания и други приложими разпоредби на
Директива 1999/5/EC.
За подробности посетете следния уеб адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Използването на това радио оборудване е
забранено в географският район в радиус от 20 km
от центъра на Ню Алезунд, Свалбард в Норвегия.
Забележка за потребителите:
информацията по-долу се отнася само до
продуктите, продавани в държави, които
прилагат директивите на Европейския
съюз.
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
108-0075 Япония. Оторизираният представител
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За въпроси, касаещи сервиза
и гаранцията на устройството, се обръщайте към
адресите, които са ви дадени в отделните сервизни
книжки и гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други
европейски страни със система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
опаковката му показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки го
на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото
здраве, които могат да възникнат при неправилно
изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните ресурси. За
по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местната служба по
благоустройство, службата по чистота или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Предупреждение, ако запалването на
колата ви няма позиция АСС.
Уверете се, че сте задали функцията Auto Off
(стр. 54).
Устройството ще се изключи напълно
и автоматично в зададеното време след
загасването му, което предотвратява
изтощаване на акумулатора. Ако не сте
задали функцията Auto Off, всеки път, когато
гасите колата, натиснете и задръжте бутона
(SOURCE/OFF), докато дисплеят изчезне.
За да отмените демонстрационния дисплей
(Demo), вижте стр. 57.
Приложен аксесоар: устройство за дистанционно
управление.
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други
европейски страни със система
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната опаковка
показва, че батерията, приложена към този продукт,
не трябва да се третира като домашен отпадък.
Присъствието на този символ върху някои батерии може
да бъде комбинирано с химически символ. Химическият
символ за живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако
батерията съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004%
олово.
Изхвърляйки батерията на правилното място, вие
предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които могат да
възникнат при неправилното изхвърляне на батерията.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на природните ресурси. Ако поради наличие
на определени мерки за безопасност или запазване
целостта на данните е наложително продуктът да бъде
постоянно захранван от вградена батерия, то тази
батерия трябва да бъде подменяна само в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, след като я изразходвате, я предайте в
съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии, моля, прегледайте раздела
относно безопасното сваляне на батерията от продукта.
Предайте батерията в съответния събирателен пункт за
рециклиране на батерии.
За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт или батерия, моля, свържете се с местната
служба за благоустройство, службата по чистота или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка относно литиевата батерия
Не излагайте батерията на прекомерна топлина като
например пряка слънчева светлина, огън или други
подобни.
3
4
Съдържание
Забележки относно безопасността ................ 8
Забележки относно монтажа...........................8
Авторски права ................................................9
Забележки относно Bluetooth .......................10
Дискове, които могат да бъдат
възпроизвеждани и символи, използвани в
това ръководство ............................................11
Местоположение и функции на бутоните....12
Основно устройство .................................12
Плоско устройство за дистанционно
управление RM-X170 ...............................14
Подготовка за включване
Нулиране на устройството .............16
Извършване на първоначалните
настройки .......................................16
Подготвяне на плоското устройство
за дистанционно управление ............16
Основни операции
Слушане на радио............................. 17
Възпроизвеждане на дискове ............19
Разширени операции – Радио
Запаметяване и приемане на радио
станции ...........................................................23
Автоматично запаметяване – BTM.......... 23
Ръчно запаметяване...................................23
Приемане на запаметени радио
станции.......................................................23
RDS .................................................................23
Преглед .......................................................23
Настройка на AF и TA .............................. 24
Избор на PTY..............................................24
Настройка на CT .......................................24
Разширени операции - Дискове
Използване на PBC функциите – Контрол
върху възпроизвеждането..............................25
Задаване на аудио настройките..................... 25
Промяна на езика/аудио формата..................25
Промяна на аудио канала...............................26
Регулиране на изходното ниво на звука
– Dolby D ниво................................................ 26
Заключване на дисковете – Родителски
контрол............................................................26
Активиране на функцията Родителски
контрол........................................................26
Промяна на района и квалификацията
на филма......................................................27
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане............................................ 27
Възпроизвеждане чрез пряко търсене..........28
Работа с USB устройство
Възпроизвеждане от USB устройство..........29
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане............................................ 29
Слушане на музика в зависимост от
настроението ви
— SensMe™....................................................30
Преди да използвате функцията
SensMe™.....................................................30
Инсталиране на “SensMe™ Setup”
и “Content Transfer” на вашия
компютър....................................................30
Регистриране на USB устройство
с помощта на “SensMe™ Setup”................31
Прехвърляне на записи на USB
устройството с помощта на “Content
Transfer”.......................................................31
Възпроизвеждане на записи в канала
— SensMe™ channels ................................31
Възпроизвеждане на записи в картата
с настроения
— SensMe™ mood......................................33
Работа с iPod
Възпроизвеждане от iPod...............................34
Задаване режим на възпроизвеждане........... 34
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане.............................................35
Директно боравене с iPod
— Passenger Control........................................35
продължава на следващата
страница t
5
Полезни функции
Настройки на звука
Списък със записи/изображения/видео
файлове
— List ..............................................................36
Избор на запис/изображение/видео
файл..............................................................36
Избор на вид файл.....................................36
Търсене на запис чрез слушане на пасажи от
записи
— ZAPPIN™...................................................36
Използване на команда Gesture (жест).........37
Избор на качество на звука – EQ7................48
Настройване кривата на еквалайзера
според личните ви предпочитания
— EQ7 Tune...............................................48
Настройка на характеристиките на звукал.. 48
Оптимизиране на звука на позицията за
слушане
— Intelligent Time Alignment (Интелигентно
времево подреждане).....................................49
Прецизно калибриране на позицията за
слушане
— Intelligent Time Alignment Tune (Настройка
на интелигентното времево подреждане)....49
Конфигурация на говорителите и настройка
на силата на звука...........................................50
Създаване на виртуален централен
говорител
— CSO............................................................. 50
Използване на задните говорители като
субуфер
— RBE.............................................................50
Регулиране силата на звука...........................50
Хендсфри разговори и аудио
стрийминг — Bluetooth
Преди да използвате функцията Bluetooth...37
Основни процедури на функцията
Bluetooth.................................................... 37
Индикация за състоянието на
Bluetooth.................................................... 38
Монтиране на външния микрофон
XA-MC10...................................................38
Съчетаване ......................................................38
Търсене от това устройство.....................38
Търсене от Bluetooth устройството.........39
Свързване........................................................ 39
Хендсфри разговори.......................................40
Обаждания.................................................40
Получаване на обаждания........................42
Операции по време на обаждане.............42
Работа с телефонния указател.......................43
Съхраняване на данни в телефонния
указател......................................................43
Разглеждане на телефонен указател в
мобилен телефон.......................................44
Изтриване на данни от телефонния
указател......................................................44
Редактиране на лице за контакт...............44
Работа с данните за обажданията..................45
История на обажданията..........................45
Запаметени номера за набиране..............45
Заключване на лична информация .........46
Аудио стрийминг.............................................46
Слушане на Bluetooth устройство
посредством това устройство..................46
Управление на Bluetooth устройството с
това устройство.........................................46
Bluetooth настройки........................................47
Настройки на монитора
Регулиране на ъгъла на монитора.................51
Калибриране на тъч панела...........................51
Настройка на фоновия екран.........................51
Избор на качество на картината
– Picture EQ..................................................... 51
Настройка на качеството на картината
според вашите предпочитания.................52
Избор на екранно съотношение....................52
Настройки
Основни операции по настройка..................53
Общи настройки.............................................54
Настройки на звука........................................56
Настройки на екрана......................................57
Настройки за възпроизвеждане на DVD и
други устройства............................................58
Задаване на кода за сигурност.......................61
Сверяване на часовника.................................61
Използване на допълнително
оборудване
Външно аудио/видео оборудване..................61
Камера за обратно виждане...........................62
Настройки на камерата за обратно
виждане.......................................................62
6
Допълнителна информация
Предпазни мерки.............................................63
Забележки относно LCD панела..............63
Забележки относно дисковете..................63
Ред за възпроизвеждане на MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX®/MPEG-4 файлове......64
MP3 файлове..............................................64
WMA файлове........................................... 64
AAC файлове.............................................64
JPEG файлове............................................64
DivX видео файлове..................................64
DivX Video-on-Demand.............................65
MPEG-4 файлове.......................................65
iPod.............................................................65
Функция Bluetooth....................................65
Поддръжка.......................................................66
Демонтиране на устройството.......................66
Спецификации.................................................67
Отстраняване на проблеми.............................68
Извеждане на грешки/Съобщения...........71
Списък с езикови/регионални кодове............73
Азбучен указател.............................................74
Сайт за поддръжка
Ако имате въпроси или за да получите най-новата информация за
поддръжка на този продукт, посетете следния сайт:
http://support.sony-europe.com/
Предоставя информация за:
• Моделите и производителите на съвместими цифрови аудио плейъри
• Моделите и производителите на съвместими мобилни телефони и често
задавани въпроси относно функцията Bluetooth
7
Забележки относно
безопасността
• Спазвайте местните правила за движение, закони и
разпоредби.
• Докато шофирате
– Не гледайте към устройството и не работете с
него, защото това може да доведе до разсейване и
да предизвика пътно произшествие. Паркирайте
автомобила си на безопасно място, ако искате да
гледате към устройството или да работите с него.
– Не използвайте функцията за настройки или друга
функция, която би могла да отклони вниманието ви
от пътя.
– Когато извършвате маневра на заден
ход с автомобила, за по-голяма
безопасност не забравяйте да гледате
назад и да наблюдавате внимателно
околността, дори да сте свързали
камерата за обратно виждане. Не
разчитайте единствено на нея.
• При работа с устройството
– Не пъхайте ръцете си, пръстите си или чужди тела в
устройството, докато то функционира, защото това
може да доведе до нараняване или до повреда на
устройството.
– Дръжте дребните предмети извън обсега на деца.
– Не забравяйте да си сложите предпазните колани, за
да предотвратите нараняване при внезапно движение
на колата.
Предотвратяване на произшествие
Изображенията се появяват само след като сте
паркирали и сте поставили скоростния лост в
положение при паркиран автомобил.
Ако колата започне да се движи, докато
възпроизвеждате видео, картината автоматично
ще превключи на фоновия екран, след като изведе
следното предупреждение:
“Video blocked for your safety.” (Картината е
блокирана заради вашата безопасност).
Мониторът, свързан към жака REAR VIDEO OUT е
активен, докато колата е в движение. Изображението
на дисплея превключва на фоновия екран, но ще
чувате аудио източника.
Не работете с устройството и не гледайте монитора,
докато шофирате.
8
Забележки относно монтажа
• Препоръчваме това устройство да бъде монтирано от
квалифициран техник или сервизен персонал.
– Ако се опитате да инсталирате устройството сами,
вижте приложеното ръководство за монтаж/свързване
и го монтирайте правилно.
– Неправилният монтаж може да причини изтощаване
на батерията или късо съединение.
• Ако устройството не работи както трябва, проверете
първо свързването, като се консултирате с приложеното
ръководство за монтаж/свързване. Ако всичко е наред,
проверете предпазителя.
• Защитете повърхността на устройството от увреждане.
– Не излагайте повърхността на устройството на
химикали като инсектициди, лак за коса, препарат
против насекоми и др.
– Не оставяйте гумени или пластмасови материали в
контакт с устройството за дълъг период от време. В
противен случай покритието на устройството може да
бъде увредено или деформирано.
• Когато монтирате устройството, погрижете се да го
закрепите здраво.
• Когато монтирате устройството, не забравяйте да
загасите автомобила.
Монтиране на устройството при работещ двигател
може да причини изтощаване на батерията или късо
съединение.
• Когато монтирате устройството, внимавайте да не
повредите някои автомобилни части като ауспух, тръби,
горивен резервоар или кабели, използвайки бормашина,
защото може да предизвикате пожар или нещастен
случай.
Авторски права
Този продукт включва технология за защита на авторското
право, защитена с американски патенти и други права
на интелектуална собственост. Използването на тази
технология за защита на авторското право трябва да бъде
разрешена от Macrovision и е предназначена единствено
за гледане в домашни условия или друго ограничено
ползване, освен ако не е разрешено друго от Macrovision.
Повторното сглобяване или разглобяване са забранени.
Произведен по лиценз на
Dolby Laboratories. “Dolby”
и символът двойно D са
търговски марки на Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista и
Windows Media и техните логота са
търговски марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в САЩ
и/или други държави.
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”, “DVD+R” и
“DVD+RW” са търговски марки.
DivX®, DivX Certified® и
свързаните с тях логота са запазени
търговски марки или търговски
марки на DivX, Inc.
Терминът Bluetooth и логото му са собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всяка тяхна употреба от Sony
Corporation е лицензирана. Всички други търговски
марки и търговски имена са собственост на техните
притежатели.
ZAPPIN е търговска марка на Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS и неговото
лого са търговски марки на Sony
Corporation.
“WALKMAN” и логото
“WALKMAN” са
регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
SensMe и логото SensMe са търговски
марки или регистрирани търговски
марки на Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Технологията за разпознаване на музиката и
свързаните с нея данни са предоставени от
Gracenote®. Gracenote при технологиите за
разпознаване на музиката и предоставяне на
свързаното с тях съдържание. За повече информация
посетете сайта www.gracenote.com.
CD данни и данни, свързани с музиката, са
предоставени от Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-2010 Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000-2010 Gracenote.
Този продукт и услуга може да използват един или
повече от следните американски патенти: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 и други издадени
или предстоящи за издаване патенти. Някои услуги
са предоставени по лиценз на Open Globe, Inc. за
американски патент: #6,304,523.
Gracenote и CDDB са регистрирани търговски марки
на Gracenote. Логото и логотипът Gracenote, както и
логото “Powered by Gracenote” са търговски марки на
Gracenote.
Този продукт използва данни за шрифтове,
лицензирани за Sony от Monotype Imaging Inc. или
неговите филиали.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в
САЩ и други страни.
iPhone е търговска марка на Apple Inc.
Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки на Apple
Inc., регистрирани в САЩ и други страни.
ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ЛИЦЕНЗА ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛНО ПАТЕНТНО
ПОРТФОЛИО ЗА ПЕРСОНАЛНА И НЕКОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ДЕКОДИРАНЕ
НА MPEG-4 ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, КОДИРАНИ
ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЗВЪРШВАЩ ЛИЧНА И
НЕКОМЕРСИАЛНА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ
ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, ЛИЦЕНЗИРАН
ОТ MPEG LA ДА РАЗПРОСТРАНЯВА MPEG-4
ВИДЕОМАТЕРИАЛИ. ЛИЦЕНЗЪТ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ
И НЕ СЕ ПОДРАЗБИРА ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА
УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАЗИ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО
ПРОМОЦИОНАЛНА, ВЪТРЕШНА И КОМЕРСИАЛНА
УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC.
ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
9
Забележки относно Bluetooth
Внимание
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА SONY НЕ НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е СЛУЧАЙНИ,
НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ ИЛИ ДРУГИ
ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ,
ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ,
ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ИЛИ СВЪРЗАНО С НЕГО
ОБОРУДВАНЕ, ПРИНУДИТЕЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ
ИЛИ ЗАГУБА НА ВРЕМЕ ЗА КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ
С ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
НАСТОЯЩИЯ ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ
НЕГОВИЯ СОФТУЕР.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
Безопасна и ефикасна употреба
Промени или модификации на това устройство, които не
са изрично одобрени от Sony, може да лишат потребителя
от правото да ползва уреда.
Проверете за изключения, дължащи се на национални
изисквания или ограничения, при използването на
Bluetooth техника, преди да използвате този продукт.
Шофиране
Проверете законите и разпоредбите за използване на
мобилни телефони и хендсфри устройства в районите,
където шофирате.
Винаги насочвайте цялото си внимание към шофирането
и спирайте край пътя и паркирайте, преди да се обадите
на някого или да отговорите на обаждане, ако условията
на шофиране го налагат.
Свързване с други устройства
Когато свързвате това устройство към друго устройство,
прочетете упътването на другото устройство за подробни
указания за безопасност.
Излагане на радио честоти
RF сигналите може да предизвикат смущения в
неправилно монтирани или недобре екранирани
електронни системи в автомобилите, като електронни
горивни инжекционни системи, електронни спирачни
системи против пързаляне (блокиране), електронни
системи за контрол над скоростта или еърбег системи. За
монтаж или сервизно обслужване на това устройство се
консултирайте с производителя на вашия автомобил или
негов представител. Неправилният монтаж или сервизно
обслужване може да се окажат опасни и да анулират
гаранцията на това устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия автомобил, за
да бъдете сигурни, че използването на мобилен телефон в
колата няма да повлияе на електронната й система.
Проверявайте редовно дали всички устройства в
автомобила ви за използване на безжични уреди са
монтирани и функционират правилно.
10
Спешни обаждания
Това Bluetooth хендсфри устройство за автомобил и
електронното устройство, свързано към хендсфрито,
функционират чрез радио сигнали, клетъчни и наземни
мрежи, както и чрез програмирани от потребителя
функции, които не могат да гарантират връзка при
всякакви обстоятелства. Затова не разчитайте единствено
на някое електронно устройство, за да осъществите
важни комуникации (например при спешни медицински
случаи).
Помнете, че за да извършвате или получавате обаждания,
хендсфрито и електронното устройство, свързано към
него трябва да бъдат включени в район на обслужване с
адекватна клетъчна сила на сигнала.
Има вероятност да не успеете да осъществите спешни
обаждания по всички мрежи за мобилни телефони или
когато използвате определени мрежови услуги и/или
функции на телефона.
Консултирайте се с местния доставчик на мобилни
услуги.
Дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани и символи,
използвани в това ръководство
Това устройство може да възпроизвежда различни видео/аудио дискове.
Таблицата по-долу ще ви помогне да проверите дали даден диск се поддържа от това устройство, както и
кои функции са достъпни за дадения вид диск.
VIDEO
Символ на диска в ръководството
Формат на диска
DVD VIDEO
*1
DVD-R /DVD-R DL*1/DVD-RW*1
(Видео режим/VR режим)
AUDIO
DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
Video CD
(Версия 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1
*2
Аудио файлове също могат да бъдат запаметявани.
Файлове с видео записи/изображения също могат да бъдат запаметявани.
Забележка
Понятието “DVD” може да се използва в това ръководство като основен термин за DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW и
DVD+R/DVD+RW дискове.
Таблицата по-долу описва форматите за компресия, които се поддържат от устройството и вида на
файловете. Наличните функции се различават в зависимост от формата и не зависят от вида на диска.
Символите за формата по-долу се появяват непосредствено до описанието на функциите, налични за
съответния формат.
Символ на формата в ръководството
Вид на файла
MP3 аудио файл
WMA аудио файл
AAC аудио файл
JPEG файл с изображения
DivX® видео файл
MPEG-4 видео файл
Съвет
За подробности относно форматите за компресия вижте стр. 64.
Забележка
Има вероятност дори съвместимите дискове да не могат да бъдат възпроизведени на това
устройство, в зависимост от състоянието на записа.
11
Местоположение и функции на бутоните
Основно устройство
За подробности направете справка със
страниците, изброени по-долу.
G Бутон TOP
A Процеп за диска (разположен зад предния
H Бутон SOURCE/OFF
панел) стр. 19
B Бутони VOL (сила на звука) –/+*
C Приемник за плоското устройство
за дистанционно управление
D Прозорец на дисплея/тъч панел
E Бутон за нулиране Reset стр. 16
F Индикатор за
стр. 38
12
(Bluetooth) сигнал
За отваряне на главното меню.
Натиснете, за да включите захранването/
смените източника: “Tuner” (Радио), “Disc”,
“AUX” (Външно оборудване), “USB/iPod”,
“BT Audio” (Bluetooth аудио).
Натиснете за 1 секунда, за да изключите
захранването.
Натиснете за повече от 2 секунди, за да
изключите напълно устройството.
I Бутон Z (отваряне/затваряне) стр. 19 *
*Бутонът VOL + има точка, осезаема при допир.
Екранен дисплей
Когато не е избран източник:
A Бутон “Source List”
За да отворите списъка с източници.
B Бутон “Top”
За да отворите главното меню.
C Дисплей на часовника, стр. 57, 61
D Бутон
(Затваряне)
За да затворите менюто.
E Бутон “ATT” (Намаляване)*
За да намалите звука. За да отмените,
натиснете ключа отново.
F Бутон
(Настройки)
За да отворите менюто с настройки.
Главно меню:
G Бутон “M.OFF” (монитор изключен)
За да изключите монитора и
осветяването на бутоните. За да го
включите отново, докоснете дисплея в
която и да е точка.
H Бутон “AV Source”
За да отворите списъка с източниците.
I Бутон “BT Phone”
За да влезете в режим Bluetooth Phone.
J Бутони за избор на източник
За да смените източника: “Tuner”
(Радио), “Disc”, “AUX” (Външно
оборудване), “USB/iPod”, “SensMe™”,
“BT Audio” (Bluetooth аудио).
* Появява се само ако е избран източник.
Списък с източници:
13
Плоско устройство за дистанционно управление RM-X170
• Плоското устройство за дистанционно
управление може да се използва основно за
по-лесно управление на аудио функциите. За
операции с менюто използвайте тъч панела.
• За подробности направете справка със
страниците, изброени по-долу.
• Преди употреба отстранете предпазното фолио
(стр. 16).
A Бутон OFF
Натиснете, за да изключите захранването/
спрете източника.
Натиснете и задръжте, за да изключите
напълно устройството.
E Бутон EQ (Еквалайзер)
За да изберете крива на еквалайзера
измежду 7 музикални вида (“Xplod”/“Voca
l”/“Edge”/“Cruise”/“Space”/“Gravity”/“Cust
om”/“OFF”).
F Бутони с цифри стр.28
Радио:
Натиснете, за да приемате запаметени
радио станции.
Натиснете и задръжте, за да запаметите
радио станции.
Диск/USB:
За да откриете заглавие/глава/запис.
B Бутон MONITOR OFF
За да изключите монитора и осветяването на
бутоните. За да го включите отново, натиснете
още веднъж.
C Бутон POSITION
За да превключите позицията за слушане (“Front
L”/“Front R”/“Front”/“All”/“Custom”/“OFF”).
D Бутон O (Връщане)
За да се върнете към предходния дисплей/към
менюто на VCD*1 диск.
14
G Бутон CLEAR
За да изтриете въведен номер.
H Бутон ATT (Намаляване)
За да намалите звука. За да отмените,
натиснете още веднъж.
I Бутон u (възпроизвеждане/пауза)
J Бутони .m/M>
Радио:
Натиснете, за да настроите автоматично радио
станции.
Натиснете и задръжте, за да намерите радио
станция ръчно.
Диск*2/USB:
Натиснете, за да прескочите глава/запис/сцена/
файл.
Натиснете и задръжте за момент за връщане
назад/бързо превъртане напред на картината.
Натиснете и задръжте за момент за връщане
назад/бързо превъртане напред на записа.
*1
Когато възпроизвеждате с функция PBC.
Операциите може да се различават в зависимост
от диска (стр. 21).
*3 Операциите може да се различават в зависимост
от свързаното Bluetooth устройство (стр. 21).
*4 Когато се използват две външни устройства.
*2
Забележка
Ако устройството е изключено и дисплеят е
изгаснал, то не може да бъде управлявано с плоското
устройство за дистанционно управление, докато не се
натисне бутонът (SOURCE/OFF), намиращ се върху
основното устройство, или в него не бъде поставен
диск, за да бъде първо активирано.
Bluetooth Audio*3:
Натиснете, за да прескочите запис.
Натиснете и задръжте за връщане назад/бързо
превъртане напред на записа.
K Бутони за настройка
възпроизвеждането на DVD
(AUDIO):
За да промените езика на озвучаване/
формата. (За VCD/CD/MP3/WMA/AAC/
MPEG-4 - да промените аудио канала.)
(SUBTITLE):
За да промените езика на субтитрите.
(ANGLE):
За да промените ракурса на гледане.
(TOP MENU):
За да отворите главното меню на DVD диск.
(MENU):
За да отворите менюто на диска.
L Бутон ZAP
За да влезете в режим ZAPPIN™.
M Бутони </M/m/, (Курсор)/ENTER
стр. 19
За да управлявате менюто на DVD диск.
N Бутон SRC (Източник)
За да включите захранването/смените
източника: “Tuner” (Радио), “Disc”, “AUX”
(Външно оборудване), “USB/iPod”, “BT Audio”
(Bluetooth аудио).
O Бутон MODE
Натиснете, за да изберете радио обхват (FM/
MW/LW)/
изберете външно устройство (AUX1/AUX2)*4.
P Бутони VOL +/- (сила на звука)
15
Подготовка за включване
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за първи
път или след като сте сменили акумулатора на
колата или сте променили свързването, трябва
да нулирате устройството. Натиснете бутона за
нулиране (стр. 12) с помощта на предмет с остър
връх, като например химикалка.
Забележка
Натискането на бутона за нулиране ще изтрие
настройката за часовника и част от запазеното
съдържание.
Извършване на
първоначалните настройки
След като сте нулирали устройството, се появява
дисплеят за първоначална настройка.
Initial Setting
Subwoofer
OFF / ON
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
1 Докоснете “Subwoofer”, за да укажете
дали е свързан субуфер.
Ако е свързан субуфер, задайте в положение
“ON”, а ако не е свързан такъв, задайте в
положение “OFF”.
2 Докоснете “Listening Position”, за да
настроите позицията, от която
слушате.
Ако позицията, от която слушате е отпред
вляво, докоснете “Front L”, а ако тя е отпред
вдясно, докоснете “Front R”.
3 Докоснете “Language”, за да зададете
език на дисплея.
Натиснете неколкократно, докато се появи
желаният език (английски/испански/руски).
4 Докоснете “OK”.
Настройката е завършена.
Тази настройка може да бъде допълнително
конфигурирана в менюто с настройки.
• За да научите как да настроите положението на
свързване на субуфера, вижте стр. 56.
• За да научите как да настроите позицията за
слушане, вижте “Оптимизиране на звука на
позицията за слушане – Интелигентно времево
подреждане” на стр. 49.
• За да научите как да зададете език на дисплея,
вижте стр. 54.
16
Подготвяне на плоското
устройство за дистанционно
управление
Преди да използвате плоското устройство за
дистанционно управление за първи път, махнете
предпазното фолио.
Основни операции
Слушане на радио
1
Докоснете “Source List”, а след това
“Tuner”.
От главното меню докоснете “AV Source”, а
след това “Tuner”.
Извежда се дисплеят за приемане на радио.
2
Докоснете “Band”.
Извежда се списъкът с радио обхватите.
3
Докоснете желания радио обхват (“FM1”, “FM2”, “FM3”, “MW” или “LW”).
Докоснете “Band”, за да затворите списъка.
4
Настройване на радио станция.
За автоматично настройване
Докоснете ./>.
Сканирането спира, когато устройството приеме станция. Повторете процедурата, докато
стигнете до желаната радио станция.
За ръчно настройване
Докоснетеm/M неколкократно, докато се приеме желаната честота.
За продължително прескачане на честоти, докоснете и задръжте m/M.
продължава на следващата страница t
17
Бутони за управление на радио приемането
Ако бутоните за управление на радио приемането не са
изведени, докоснете дисплея.
№ Опция
Докоснете, за да
1 “Source List”
отворите списъка с източници (стр. 13)
2 “ATT”
намалите звука. За да отмените, докоснете още веднъж.
3 “TA”
зададете TA в RDS (стр. 24)
4 “AF”
зададете AF в RDS (стр. 24)
5 “Top”
отворите списъка с източници (стр. 13)
6 m/M
настроите станции ръчно. Докоснете и задръжте, за да прескачате
продължително честоти.
7 ./>
настроите станции автоматично.
8 “Band”
отворите списъка с обхватите и да промените обхвата.
9 “Receive Menu”
отворите менюто за приемане, което съдържа следното.
• “Mono”: Докоснете, за да активирате моно режим, ако FM
приемането е лошо. За да възстановите стерео приемането,
изберете “OFF”.
• “Local”: Докоснете, за да настроите само станции с по-силен сигнал.
За да настроите и обикновените станции, изберете “OFF”.
• “Regional” (стр. 24)
изведете списък със запаметените радио станции или да запаметите
станции (стр. 23)
0 “Preset List”
qa “PTY List”
отворите PTY списъка. (стр. 24)
Индикации по време на приемане
A Иконка за текущ източник*1
B Номер на обхвата, Номер на запаметена станция*2,
Честота*3/Положение
C Сила на звука*4
D Положение на настройките (CSO, EQ7, RBE)
*1
18
Появява се само когато са показани бутоните за
управление на радио приемането.
*2 Появява се само когато се приема станцията, съхранена
в паметта.
*3 Докато приемате RDS станция, се извежда име за
програмни услуги. За подробности вижте “RDS” на стр. 23.
*4 Когато е активиран ATT, се появява
.
Възпроизвеждане на дискове
В зависимост от диска е възможно някои операции да бъдат различни или забранени.
Направете справка с инструкциите за експлоатация, приложени към вашия диск.
1
Натиснете Z на основното устройство.
Предният панел се отваря автоматично.
2
Поставете диска (страната с етикета нагоре).
Предният панел се затваря автоматично и възпроизвеждането започва.
Ако се появи менюто на DVD диска
Докоснете директно опцията в DVD менюто.
Можете да използвате и контролния панел на менюто, който може да се изведе, като докоснете дисплея
на място извън областта с опциите в менюто. Докоснете b/v/V/B, за да придвижите курсора, а след това
“Enter”, за да потвърдите.
Ако контролния панел на менюто не се появи чрез докосване на дисплея, използвайте плоското устройство
за дистанционно управление.
DVD меню
Един DVD диск е разделен на няколко части, които съставят даден филм или музикално произведение. Тези части се
наричат “заглавия”. Когато възпроизвеждате DVD диск, съдържащ няколко заглавия, можете да изберете желаното
от вас заглавие с помощта на главното меню. За DVD дискове, които ви позволяват да избирате опции като език
(езици) на субтитрите и на звуковата пътечка, изберете тези опции с помощта на главното меню.
Ако дискът съдържа JPEG файлове
Изображенията започват автоматично да се изреждат едно след друго (slide show).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете бутона (SOURCE/OFF) за 1 секунда.
Забележка
Не се поддържат дискове, записани в DTS формат. Ако се избере DTS формат, не се извежда звук.
За да извадите диска
1 Натиснете Z на основното устройство.
Предният панел се отваря автоматично и дискът се изважда.
2 Натиснете Z на основното устройство, за да затворите предния панел.
Забележка
Предният панел се затваря автоматично, след като прозвучи предупредителната аларма.
продължава на следващата страница t
19
Бутони за управление на възпроизвеждането
Ако бутоните за управление на възпроизвеждането не са изведени, докоснете дисплея.
Общи за всички дискове/формати
20
№ Опция
Докоснете, за да
1 “Source List”
отворите списъка с източници (стр. 13)
2 “ATT”
намалите звука. За да отмените, докоснете още веднъж.
3 “TA”
зададете TA в RDS (стр. 24)
4 “AF”
зададете AF в RDS (стр. 24)
5 “Top”
отворите главното меню. (стр. 13)
№ Опция
Докоснете, за да
6 ./>
прескочите глава/запис/сцена/изображение/файл. Докоснете и
задръжте за момент, за да превъртите назад/напред видеото, а след
това докоснете неколкократно, за да превключите скоростта (×2 t
×12 t ×120 t ×2…)*1. За да отмените, докоснете u.
Докоснете и задръжте, за да превъртите назад/напред аудио
пътечката.
В режим пауза докоснете и задръжте >, за да възпроизведете
видеото на забавен каданс. За да отмените, освободете бутона.
7u
поставите на пауза/възобновите възпроизвеждането след пауза.
8 “Play Menu”
отворите менюто за възпроизвеждане, което съдържа следното.
• “Repeat”/“Shuffle” (стр. 27)
• “Dolby D Level” (Само за възпроизвеждане на DVD VIDEO) (стр. 26)
• “Stereo” (Само за възпроизвеждане на VCD/CD/MP3/WMA/AAC) (стр. 26)
• “Image Turn” (Само за възпроизвеждане на JPEG): Докоснете, за
да завъртите изображение наляво/надясно.
• “Audio” (Само за възпроизвеждане на DivX/MPEG-4) (стр. 25, 26)
• “Subtitle” (Само за възпроизвеждане на DivX): Докоснете
неколкократно, за да изключите/изберете езика на субтитрите.*2*3
9 “DVD Control”
отворите менюто за управление на DVD, което съдържа следното.
• “Audio”: Докоснете неколкократно, за да изберете езика/формата
на озвучаването. (стр. 25)*2
• “Subtitle”: Докоснете неколкократно, за да изключите/изберете
езика на субтитрите.*2*3
• “Angle”: Докоснете неколкократно, за да промените зрителния
ракурс.*2
• “Top Menu”: Докоснете, за да отворите главното меню на DVD диска.*2
• “Menu”: Докоснете, за да отворите менюто на диска.*2
0 “PBC Panel”
изведете контролния панел на PBC менюто. (стр. 25)
qa “Album” –/+
прескочите албум (папка) с MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 файлове.
qs “List”
изведете списък на записи/изображения/видео файлове. (стр. 36)
qd “ZAP”
влезете в режим ZAPPIN. (стр. 36)
*1
*2
*3
Скоростта зависи от формата или метода на запис.
Не е налична, в зависимост от диска.
Когато се появи напомнянето за въвеждане на 4-цифрен код, въведете кода (стр. 73) на желания от вас език.
Забележка
Ако на диска има записани различни видове файлове, можете да възпроизвеждате само избрания вид файлове (аудио/
видео/изображения). За да научите как да изберете вида файл, вижте „Избор на вид файл” на стр. 36.
Забележки относно възпроизвеждането на JPEG файлове.
• Ако завъртате файл с голям размер, извеждането му може да отнеме по-дълго време.
• Не можете да извеждате прогресивни JPEG файлове.
продължава на следващата страница t
21
Индикации по време на възпроизвеждане
Докоснете дисплея, за да изведете индикациите.
При аудио дисковете някои индикации стоят постоянно на дисплея по време на възпроизвеждане.
A Иконка за текущия източник
B Сила на звука*1
C Формат, Положение на възпроизвеждане, Изминало
време за възпроизвеждане*2, Номер на глава/
заглавие/албум (папка)/запис*3*4, Аудио формат*5,
Положение на настройките (CSO, EQ7, RBE)
D Положение на възпроизвеждане, Изминало време
за възпроизвеждане *2
E Име на запис, Име на албум, Име на изпълнител
F Извеждане обложката на албума*6
G Формат, Номер на запис, Номер на албум*7,
Положение на настройките (CSO, EQ7, RBE)
*1
*2
Когато е активиран ATT, се появява .
При възпроизвеждане на JPEG или на VCD с функция PBC
не се появява индикация.
*3 Индикациите се различават в зависимост от диска/
формата.
*4 При възпроизвеждане на VCD с функция PBC (стр. 25) не
се появява индикация.
*5 Само за DVD/DivX файлове.
*6 Препоръчителният размер е от 240 x 240 до 960 x 960
пиксела.
*7 Само за MP3/WMA/AAC файлове.
22
Разширени операции - Радио
Опции на дисплея
Запаметяване и приемане
на радио станции
Внимание
Когато настройвате радио станции докато
шофирате, използвайте функцията Best Tuning
Memory (BTM), за да предотвратите пътен
инцидент.
Автоматично запаметяване – ВТМ
1 Докоснете “Source List”, а след това “Tuner”.
За да смените радио обхвата, докоснете “Band”,
а след това изберете желания от вас обхват
((“FM1”, “FM2”, “FM3”, “MW” или “LW”).
2 Докоснете “Preset List”, а след това “BTM”.
Устройството запаметява радио станции по реда
на тяхната честота в списъка за запаметяване (от
Р1 до Р6).
Когато съответната радио станция е настроена,
прозвучава сигнал.
Ръчно запаметяване
1 Докато приемате радио станция, която
желаете да запаметите, докоснете
“Preset List”.
2 Докоснете “Memory”, а след това
докоснете съответния номер от
списъка (от “P1” до “P6”).
Номерът и дисплеят за потвърждение се
извеждат на екрана.
3 Докоснете “Yes”.
Радио станцията е запаметена.
Забележка
Ако се опитате да запаметите друга станция под
същия номер, предишната запаметена радио станция
ще бъде заменена с новата.
Съвет
Когато е запаметена RDS радио станция,
настройката AF/TA също се запаметява (стр. 24).
Приемане на запаметени радио
станции
1 Изберете радио обхват, а след това
докоснете “Preset List”.
2 Докоснете желания номер (от “P1” до “P6”).
RDS
Преглед
FM радио станции с активирана услуга Radio
Data System (RDS) изпращат недоловима за слуха
цифрова информация заедно с обикновения радио
сигнал.
A Номер на радио обхвата, Номер на запаметена
станция, Честота (Име на радио станцията),
RDS данни, TA*1.
B Стерео*2, RDS*3, TP*4
C Дисплей на часовника
*1
По време на информация за трафика.
По време на приемане на FM радио станции.
*3 По време на приемане на RDS радио станции.
*4 По време на приемане на програма за трафика.
*2
RDS услуги
Това устройство автоматично предоставя следните
RDS услуги:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва радио станцията, която
е с по-силен сигнал в мрежата. Използвайки
тази функция, вие ще можете да слушате без
прекъсване една и съща програма по време
на дълго пътуване, без да се налага ръчно да
пренастройвате тази радио станция.
TA (пътна информация)/TP (програма за трафика)
TP Осигурява информация/програма за трафика.
Всяка информация/програма, която се получи, ще
прекъсне избрания за момента източник.
PTY (Видове програми)
Извежда вида на станцията, която слушате в
момента. Също така търси избрания от вас вид
радио станция.
CT (Точен час)
The CT data from the RDS transmission sets
the clock.
Забележки
• В зависимост от страната/региона е възможно не
всички RDS функции да са налични.
• Функцията RDS няма да работи, ако сигналът е
твърде слаб или ако радио станцията, която се
опитвате да настроите, не предава RDS данни.
23
Настройка на AF и TA
Избор на PTY
1 По време на приемане/възпроизвеждане
1 По време на приемане на FM радио
докоснете ”AF” или ”TA”, за да
активирате функцията.
При активирането цветът на бутона се променя.
За да деактивирате функцията, докоснете го още
веднъж.
Запаметяване на RDS радио станции с
помощта на настройката AF и TA
Можете да запаметяване RDS радио станции с
настройката AF/TA. Ако използвате функцията
BTM, само RDS радио станции се запаметяват с
една и съща AF/TA настройка.
Ако настройвате ръчно, можете да запаметите
както RDS, така и радио станции без RDS с
отделна AF/TA настройка за всяка една от тях.
1 Задайте AF/TA, а след това запаметете станция с
функцията BTM или ръчно.
Приемане на извънредни съобщения
Когато AF или TA са включени, извънредните
съобщения автоматично ще прекъснат избрания за
момента източник.
Съвет
Ако регулирате силата на звука по време на трафик
съобщение, това ниво ще бъде съхранено в паметта
и за следващите трафик съобщения, отделно от
обичайното ниво на звука.
Запазване само на една регионална
програма – Regional
Когато функцията AF е включена: фабричните
настройки на това устройство ограничават
приемането на програми до определен регион,
така че няма да можете да превключвате на друга
регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете зоната за приемане на регионална
програма, деактивирайте регионалната функция по
време на приемане на FM радио станции.
Докоснете “Receive Menu”, а след това карето
“Regional”, за да го зададете в положение “OFF”.
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и в някои
други държави.
24
станции докоснете “PTY List”.
Ако радио станцията предава PTY данни, се
извежда PTY списъкът.
За да обходите списъка, натиснете v/V.
2 Докоснете желания вид програма.
Устройството търси станция, която излъчва
избрания вид програма.
За да затворите PTY списъка, докоснете “PTY
List”.
Видове програми
News (новини), Current Affairs (актуални
събития), Information (информация), Sport (спорт),
Education (образователни програми), Drama
(театрално изкуство), Cultures (култура), Science
(наука), Varied Speech (разнообразна програма),
Pop Music (популярна музика), Rock Music (рок
музика), Easy Listening (лежерни програми), Light
Classics M (лека класическа музика), Serious
Classics (класическа музика), Other Music (други
стилове музика), Weather & Metr (прогноза за
времето), Finance (финанси), Children’s Progs
(детски програми), Social Affairs (социални
проблеми), Religion (религия), Phone In (програми
със слушателски обаждания), Travel & Touring
(пътуване и туризъм), Leisure & Hobby (свободно
време и хоби), Jazz Music (джаз музика), Country
Music (кънтри музика), National Music (национална
музика), Oldies Music (ретро музика), Folk Music
(фолклорна музика), Documentary (документални
предавания).
Забележка
Не можете да използвате тази функция в страни/
региони, където не е достъпна услугата PTY.
Настройка на СТ (Точен час)
1 В настройките задайте “CT” в положение
“ON” (стр. 54).
Забележки
• Функцията СТ може да не работи, дори ако е приета
RDS радио станция.
• Може да има разлика между времето, настроено чрез
функцията СТ и действителния час.
Промяна на езика/аудио
формата
Разширени операции - Дискове
Използване на PBC
функциите
– Контрол върху
възпроизвеждането
При DVD дисковете аудио езикът може да бъде
променян, ако дискът съдържа многоезични записи.
При DVD/DivX® записите можете да променяте
аудио формата, когато се възпроизвежда диск,
записан в различни аудио формати (например Dolby
Digital).
Менюто PBC подпомага интерактивно вашата
работа с устройството, докато се възпроизвежда
VCD, съвместимо с PBC.
При DVD дискове
1 По време на възпроизвеждане докоснете
“DVD Control”.
1 Започнете възпроизвеждане на VCD,
2 Докоснете неколкократно “Audio”, докато
съвместимо с PBC.
Извежда се менюто PBC.
се изведе желаният аудио език/формат.
Аудио език
2 Докоснете “PBC Panel”.
Появява се контролният панел на менюто.
3 Докоснете бутоните с цифри, за да
изберете желаната опция, след това
натиснете “Enter”.
4 Следвайте указанията в менюто за
извършване на интерактивни операции.
За да се върнете към предишния дисплей,
натиснете бутона O.
За да скриете бутоните за управление, натиснете
“Close”.
Аудио формат/номер на канала*
Възпроизвеждане без функцията PBC
Аудио езикът се превключва между наличните
езици.
Когато се появи напомнянето за въвеждане
на 4-цифрен код, въведете кода (стр. 73) на
желания от вас език.
Ако един и същ език се изведе два или повече
пъти, то дискът е записан в различни аудио
формати.
1 Докато устройството е изключено,
докоснете “Source List”, а след това
.
2 Докоснете “Visual.”
Появява се менюто за визуална настройка.
3 Докоснете v/V за да обходите
менюто, а след това “Video CD PBC”, за
да зададете положение “OFF”.
4 Започнете възпроизвеждане на VCD диск.
Менюто PBC не се появява по време на
възпроизвеждане.
Забележки
• Опциите на менюто и работните процедури
се различават в зависимост от диска.
• По време на PBC възпроизвеждане номерът на
записа, елементът за възпроизвеждане и др. не се
появяват на дисплея за възпроизвеждане.
• Възобновяване на възпроизвеждането не е
достъпно по време на възпроизвеждане без PBC.
*
Името на формата и номера на канала се появяват
както следва.
Пример: Dolby Digital 5.1 канален звук
Заден компонент х 2
Преден компонент х 2 +
LFE компонент х 1
Централен компонент х 1
За да затворите менюто за управление на DVD
диска, докоснете “DVD Control”.
При DivX® записи
Задаване на аудио настройките
Забележка
Не се поддържат дискове, записани в DTS формат. Ако
се избере DTS формат, не се извежда звук.
1 По време на възпроизвеждане
докоснете “Play Menu”, след това докоснете
неколкократно “Audio”, докато се изведе
желаният аудио формат.
За да затворите менюто на режима за
възпроизвеждане, докоснете “Play Menu”.
25
Промяна на аудио канала
Заключване на дисковете
– Родителски контрол
*
Когато възпроизвеждате VCD/CD/MP3/WMA/
AAC/MPEG-4 записи, можете да избирате
да слушате звука от десния или левия канал
едновременно през десния и левия говорители.
Опциите са указани по-долу.
“2-Ch”: Стандартен стерео звук (настройка
по подразбиране)
“L-Ch”: Звук от левия канал (моно)
“R-Ch”: Звук от десния канал (моно)
Можете да заключите диск или да въведете
ограничения при възпроизвеждане съгласно
предварително определено ниво, като например
възрастта на зрителя. Забранените сцени може
да бъдат блокирани или заменени с други сцени,
когато се възпроизвежда DVD диск, съвместим с
функцията Родителски контрол.
При VCD/CD/MP3/WMA/AAC записи
Активиране на функцията
Родителски контрол
1 По време на възпроизвеждане докоснете
1 Докато устройството е изключено,
“Play Menu”, след това докоснете
неколкократно “Stereo”, докато се появи
желаният аудио канал.
При MPEG-4 записи
1 По време на възпроизвеждане докоснете
“Play Menu”, след това докоснете
неколкократно “Audio”, докато се изведе
желаният аудио канал.
За да затворите менюто на режима за
възпроизвеждане, докоснете “Play Menu”.
Забележка
В зависимост от диска, има вероятност да не успеете
да смените аудио настройката.
Съвет
Можете да извършите операцията и с плоското
устройство за дистанционно управление (като
натиснете неколкократно бутона (AUDIO)).
Регулиране на изходното ниво
на звука
– Dolby D ниво
Можете да регулирате изходното ниво на звука за
DVD диск, записан във формат Dolby Digital, за
да редуцирате разликите в силата на звука между
диска и източника.
1 По време на възпроизвеждане докоснете
“Play Menu”.
2 Докоснете карето “Adjust”, за да зададете
в положение “ON”.
3 Докоснете -/+ неколкократно, за да
регулирате изходното ниво.
Изходното ниво може да се регулира на отделни
стъпки между -10 и +10.
За да затворите менюто на режима за
възпроизвеждане, докоснете “Play Menu”.
26
* С изключение на DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW във VR режим.
докоснете “Source List”, а след това
.
2 Докоснете “Visual.”
Появява се менюто за визуална настройка.
3 Докоснете v/V за да обходите менюто,
а след това “DVD Parental Control”.
Появява се дисплеят за задаване на парола.
4 Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете вашата парола, а след това “OK”.
5 За да потвърдите, докоснете отново
бутоните с цифри, за да въведете
отново своята парола, а след това - “OK”.
Настройката е завършена.
За да изтриете въведения номер, натиснете “Clear”.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Деактивиране на функцията
Родителски контрол
1 Повторете стъпки от 1 до 3, описани по-горе.
Появява се дисплеят за отключване на
родителския контрол.
2 Докоснете бутоните с цифри, за да въведете
вашата текуща парола.
Появява се надпис “Parental Unlocked” и
родителският контрол е деактивиран.
Промяна на паролата
Деактивирайте родителския контрол, след това
го активирайте отново, като използвате новата
парола.
Промяна на района и
квалификацията на филма
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
Нивата на ограничения могат да бъдат задавани в
зависимост от района и квалификацията на филма.
1 Докато устройството е изключено,
докоснете “Source List”, а след това
MPEG-4
1 По време на възпроизвеждане докоснете
.
2 Докоснете “Visual.”
Появява се менюто за визуална настройка.
“Play Menu”, а след това неколкократно
докоснете карето “Repeat” или “Shuffle”,
докато се появи желаната опция.
3 Докоснете v/V за да обходите менюто,
а след това “DVD Parental Area”.
Когато родителският контрол е вече активиран,
се появява дисплеят за въвеждане на вашата
парола. За да промените настройката, въведете
паролата. Извеждат се опциите.
4 Докоснете желания район, за да
приложите към него квалификациите на
филма.
Когато изберете “Other”, въведете кода на
района, избран от “Регионални кодове” на стр.
73, като използвате бутоните с цифри.
5 Докоснете
“DVD Parental Rating”.
Извеждат се опциите.
Колкото по-малък е номерът, толкова по-голямо
е нивото на ограничение.
6 Докоснете желаната квалификация.
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Започва повторно или разбъркано възпроизвеждане.
За да затворите менюто на режима за
възпроизвеждане, докоснете “Play Menu”.
Опциите за повторение и редът за превключване на
всеки диск/формат са указани по-долу.
Диск/формат Опции
“OFF”: Връща се в режим
нормално възпроизвеждане.
“Chapter”: Повтаря текущата
глава.
“Title”: Повтаря текущото
заглавие.
“OFF”: Връща се в режим
нормално възпроизвеждане.
“Track”: Повтаря текущия запис.
“OFF”: Връща се в режим
нормално възпроизвеждане.
“Track”: Повтаря текущия запис.
“Album”: Повтаря текущия
албум (папка).
“OFF”: Връща се в режим
нормално възпроизвеждане.
“Image”: Повтаря текущото
изображение.
“Album”: Повтаря текущия
албум.
“OFF”: Връща се в режим
нормално възпроизвеждане.
“Movie”: Повтаря текущия видео
файл.
“Album”: Повтаря текущия
албум (папка).
продължава на следващата страница t
27
Опциите за разбъркано възпроизвеждане и редът за
превключване на всеки диск/формат са указани по-долу.
Диск/формат Опции
Възпроизвеждане чрез пряко
търсене
“OFF”: Връща се в режим на
нормално възпроизвеждане.
“Title”: Възпроизвежда разбъркано
главите от текущото заглавие.
“OFF”: Връща се в режим на
нормално възпроизвеждане.
“Disc”: Възпроизвежда разбъркано
записите от текущия диск.
“OFF”: Връща се в режим на
нормално възпроизвеждане.
“Album”: Възпроизвежда
разбъркано записите/
изображенията/видео файловете,
намиращи се в текущия албум
(папка)
Можете директно да откриете желана точка, като
укажете номер на заглавие, номер на глава и т.н.
1 По време на възпроизвеждане
натиснете бутоните с цифри на
плоското устройство за дистанционно
управление, за да въведете желания номер
(на заглавие, запис и т.н.), след което
натиснете бутона (ENTER).
Опциите за търсене на диска/формата са както
следва:
DVD: Заглавие или глава*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: Запис
JPEG: Изображение
DivX/MPEG-4: Файл
*1
*1
Налична е само когато възпроизвеждате VCD версия
1.0/1.1 или VCD версия 2.0 без РВС функция.
*2 С изключение на DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW във VR
режим.
Опциите за търсене са различни в зависимост
от настройките.
*2 Налична е само когато възпроизвеждате VCD без
функцията PBC.
Настройка на опциите за търсене
(само за DVD)
Можете да зададете опция за търсене (по заглавие
или по глава) при възпроизвеждане на DVD диск.
1 Докоснете “Source List”, а след това
2 Докоснете “Visual”.
.
Появява се менюто за визуална настройка.
3 Докоснете v/V за да обходите менюто,
а след това “DVD Direct Search”, за да зададете
в положение “Chapter” или “Title.”
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
28
Работа с USB устройство
За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете сайта за
поддръжка.
Сайт за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
• Можете да използвате USB устройства от вида
MSC (Mass Storage Class) и MTP (Media Transfer
Protocol), съвместими с USB стандарта.
• Съответстващият кодек е MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), DivX (.avi)
и MPEG-4 (.mp4).
• Препоръчва се да правите резервно копие
на данните в USB устройството.
Забележки
• Свържете USB устройството след като запалите
двигателя. В зависимост от USB устройството може
да възникне неизправност или повреда, ако го свържете
преди да запалите двигателя на автомобила.
• Може да е необходимо известно време, за да започне
възпроизвеждането, ако файлът е с голям размер.
Възпроизвеждане от USB
устройство
1 Махнете капачето на USB конектора
и свържете USB устройството към
USB конектора.
Възпроизвеждането започва автоматично.
Ако сте свързали USB устройство, за да
започнете възпроизвеждане, докоснете “Source
List”, а след това “USB/iPod”.
За подробности относно местонахождението на
USB конектора вижте приложеното ръководство за
монтаж/свързване.
Бутони за управление и индикации по
време на възпроизвеждане
Забележки относно употребата
• Не използвайте USB устройства, които са толкова
големи или тежки, че може да паднат поради вибрации
или да причинят недобра връзка.
• Не оставяйте USB устройството в паркирана кола,
защото това може да доведе до неизправност.
• Това устройство не може да разпознава USB
устройства посредством USB хъб.
Забележки относно възпроизвеждането
• Ако USB устройството съдържа различни видове
файлове, можете да възпроизвеждате само избрания
вид файл (аудио/видео/изображения). За да научите как
да избирате вида файл, вижте „Избор на вид файл” на
страница 36.
• Изведените индикации се различават в зависимост от
USB устройството, формата на запис и настройките.
За подробности посетете сайта за поддръжка.
• Максималният брой данни, които могат да бъдат
изведени, е както следва.
– папки (албуми): 256
– файлове (записи): 2 000
• В зависимост от количеството записани данни,
може да е нужно известно време, за да започне
възпроизвеждането.
• По време на възпроизвеждане или бързо превъртане
напред/назад на MP3/WMA/AAC файл с VBR (вариращ
битрейт), изминалото време за възпроизвеждане може
да не се изведе правилно.
• Не се поддържа възпроизвеждане на файлове с
компресия без загуби (lossless).
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане докоснете
“Play Menu”, а след това неколкократно
карето “Repeat” или “Shuffle”, докато се
появи желаната опция.
Повторното или разбъркано възпроизвеждане
започва.
Опциите за повторно възпроизвеждане са както
следва.
“OFF”: Връща се в режим на нормално
възпроизвеждане.
“Track”/“Image”/“Movie”*1: Повтаря текущия
запис/изображение/видео файл.
“Album”: Повтаря текущия албум (папка).
“Drive”*2: Повтаря текущия дял от устройството.
Можете да управлявате възпроизвеждането от USB
по същия начин като възпроизвеждането от диск.
За подробности вижте “Бутони за управление на
възпроизвеждането” на страница 20.
За подробности относно индикациите по време на
възпроизвеждане вижте “Индикации по време на
възпроизвеждане” на страница 22.
Опциите за разбъркано възпроизвеждане са както
следва.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете (SOURCE/OFF) за 1 секунда.
видео файлове от текущия албум (папка) в
произволен ред.
За да извадите USB устройството
*1
*2
Спрете възпроизвеждането, а след това го
извадете.
Не го изваждайте по време на възпроизвеждане,
защото данните в USB устройството може да се
повредят.
“OFF”: Връща се в режим на нормално
възпроизвеждане.
“Album”: Възпроизвежда записи/изображения/
Опциите зависят от вида на файла.
Когато на USB устройството са създадени два или
повече дяла.
За да затворите менюто на режима за
възпроизвеждане, докоснете “Play Menu”.
29
Слушане на музика
в зависимост от
настроението ви - SensMe™
Уникалните функции на Sony “SensMe™ channels”
и “SensMe™ mood” автоматично групират
записи по канал или настроение и интуитивно ви
позволяват да се наслаждавате на музиката.
Преди да използвате функцията
SensMe™
Описаната по-долу процедура е основната, която
се изисква за да се насладите на функцията
SensMe™ на това устройство.
3 Прехвърляне на записи на USB
устройството с помощта на “Content
Transfer”
За да групирате записи по канал или настроение,
звуковата структура на записа трябва да бъде
анализирана от 12 TONE ANALYSIS, който е
зареден в “Content Transfer”.
Свържете USB устройството към вашия
компютър, а след това изтеглете с мишката и
пуснете записите от Windows Explorer или iTunes
и др. в “Content Transfer”.
Анализът и прехвърлянето на записите ще бъдат
извършени от “Content Transfer”.
Content
Transfer
1 Инсталиране на “SensMe™ Setup” и
“Content Transfer” на вашия компютър
Най-напред инсталирайте “SensMe™ Setup” и
“Content Transfer” от приложения CD-ROM диск.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
4Свързване на USB устройството и
използване на функцията SensMe™ на
това устройство
Свържете настроеното USB устройство. След
това можете да използвате “SensMe™ channels”
или “SensMe™ mood” на това устройство.
2 Регистриране на USB устройство
с помощта на “SensMe™ Setup”
Свържете USB устройство към вашия
компютър и извършете регистрация с помощта
на “SensMe™ Setup”, за да активирате
функцията SensMe™ на това устройство.
SensMe™
Setup
Инсталиране на “SensMe™ Setup”
и “Content Transfer” на вашия
компютър
Необходимо е да използвате приложения софтуер
(“SensMe™ Setup” и “Content Transfer”), за
да активирате функцията SensMe™ на това
устройство.
Съвет
Можете да извършите регистрацията или
заедно с инсталационната процедура, или след
инсталацията.
Инсталирайте софтуера на вашия компютър от
приложения CD-ROM диск.
1 Поставете приложения CD-ROM във
вашия компютър.
Автоматично се стартира Installation Wizard
(инсталационен помощник).
2 Следвайте указанията на екрана,
за да завършите инсталацията.
30
Регистриране на USB устройство с
помощта на “SensMe™ Setup”
Възпроизвеждане на записи в канала
— SensMe™ channels
Необходимо е да регистрирате USB устройството,
за да активирате функцията SensMe™ на това
устройство.
Ако не сте извършили регистрацията по време на
инсталационната процедура, следвайте стъпките,
описани по-долу.
“SensMe™ channels” автоматично групира
записите в канали по техните мелодии. Можете да
изберете и възпроизведете канал, който съвпада с
вашето настроение, дейност и др.
1 Стартирайте “SensMe™ Setup” на
вашия компютър.
2 Свържете USB устройство към вашия
компютър.
3 Извършете регистрацията, като
1 Свържете USB устройство, настроено
за функцията SensMe™.
2 Докоснете “Source List”, а след това “SensMe™”.
3 Докоснете “channels”.
Появява се списъкът с канали.
следвате указанията на екрана.
Съвет
Ако сте свързали регистрирано USB устройство,
съдържащо анализирани записи, можете отново да
отмените регистрацията на USB устройството.
Прехвърляне на записи на USB
устройството с помощта на
“Content Transfer”
За да активирате функцията SensMe™ на това
устройство, записите трябва да бъдат анализирани
и прехвърлени в регистрираното USB устройство
с помощта на “Content Transfer.”
1 Свържете регистрираното USB
устройство към вашия компютър.
При “WALKMAN” свържете в режим MTP.
При USB устройства, различни от
“WALKMAN”, свържете в режим MSC.
“Content Transfer” стартира автоматично.
Ако се появи съобщение, следвайте указанията
на екрана, за да продължите.
2 Изтеглете с мишката и пуснете
записите от Windows Explorer или iTunes
и др. в “Content Transfer”.
Започва анализът и прехвърлянето на записи.
За подробности относно операциите вижте
помощния файл на “Content Transfer”.
Забележка
Анализът на записите, извършен от 12 TONE
ANALYSIS, може да отнеме време, в зависимост от
компютърната среда.
4 Докоснете v/V, за да обходите списъка
с каналите.
Възпроизвеждането на първия запис от
текущия канал започва от най-мелодичната или
ритмична част на записа*.
* Може да не бъде разпозната правилно.
5 Докоснете желания канал.
Възпроизвеждането на записи в избрания канал
започва.
Забележки
• В зависимост от записа, той може да не бъде
разпознат правилно или да бъде групиран в канал,
който не съвпада с настроението на записа.
• Ако свързаното USB устройство съдържа
множество записи, стартирането на “SensMe™
channels” може да отнеме известно време заради
четенето на данните.
Съвет
Записите се възпроизвеждат в произволен ред. Редът
ще бъде различен при всяко избиране на канала.
продължава на следващата страница t
Съвет
С помощта на “Content Transfer” можете да
прехвърляте не само аудио файлове, но и изображения
или видео файлове. За подробности вижте помощния
файл на “Content Transfer”.
31
Списък с канали
x Recommended, Shuffle All
“Morning” (Сутрин) (5:00 – 9:59)
“Daytime” (Ден) (10:00 – 15:59)
“Evening” (Вечер) (16:00 – 18:59)
“Night” (Нощ) (19:00 – 23:59)
“Midnight” (Полунощ) (24:00 – 4:59)
Бутони за управление и индикации
по време на “SensMe™ channels”
възпроизвеждане
Записи, които се препоръчват за всеки от периодите
на денонощието. Ако желаете каналът да бъде
изведен правилно, сверете часовника (стр. 61).
“Shuffle All”: Възпроизвежда всички
анализирани записи в произволен ред.
x Basic channels
Възпроизвежда записите в зависимост от вида
музика.
A За да изведете бутоните за управление: “Source
“Energetic”: Записи за повдигане на духа.
“Relax”: Спокойни записи.
“Mellow”: Топли, меланхолични записи.
“Upbeat”: Весели записи за подобряване на
B За да обходите списъка и да изберете друг канал.
C Указва текущия канал.
D Указва извеждането на обложката на албума *1.
E Указва изминалото време за възпроизвеждане,
настроението.
“Emotional”: Балади.
“Lounge”: Лежерна музика.
“Dance”: Ритъм енд рап, ритъм енд блус записи.
“Extreme”: Енергични рок записи.
List”, “ATT”, “TA”, “AF”, “Top”. (стр. 20)
име на записа, име на изпълнителя.
F За да поставите на пауза/възобновите
възпроизвеждането след пауза.
G За да прескочите запис.
H За да влезете в режим ZAPPIN. (стр. 36)
По време на ZAPPIN възпроизвеждане на
“SensMe™ channels” се възпроизвеждат наймелодичните или ритмични части*2 от записите.
x In-car channels
Възпроизвежда записи, подходящи за шофиране.
“Freeway”: Бързи, повдигащи духа записи.
“Chillout Drive”: Напевни, целебни балади.
“Weekend Trip”: Очарователни, бодри и весели
записи.
“Midnight Cruise”: Джазови или пиано
изпълнения с улегнало настроение.
“Party Ride”: Приповдигнати и живи записи.
“Morning Commute”: Бодри и свежи записи.
“Goin’ Home”: Топли и отпускащи записи.
32
*1
Препоръчителният размер е от 240 x 240 до 960 x 960
пиксела.
*2 Може да не бъдат разпознати правилно.
Възпроизвеждане на записи
в картата с настроения
— SensMe™ mood
Бутони за управление и индикации
по време на “SensMe™ mood”
възпроизвеждане
“SensMe™ mood” разпределя записите като точки
върху двуосова карта с настроения въз основа на
характеристиките на индивидуалните записи
При докосване на точката върху картата,
съответстваща на настроението ви, около
докоснатата точка се появява кръг и записите в
този кръг се възпроизвеждат.
1 Свържете USB устройство, настроено
за функцията SensMe™.
2 Докоснете “Source List”, а след това
“SensMe™”.
3 Докоснете “mood”.
A За да изведете бутоните за управление: “Source
List”, “ATT”, “TA”, “AF”, “Top”. (стр. 20)
Появява се двуосовата карта с настроения.
Кръг
B За да преместите кръга и да прегрупирате
записите.
C За да промените размера на кръга: малък,
среден или голям.
D Указва извеждането на обложката на албума*1.
E Указва изминалото време за възпроизвеждане,
име на записа, име на изпълнителя.
F За да промените параметрите на
хоризонталната ос.
G За да прескочите запис.
H За да поставите на пауза/възобновите
възпроизвеждането след пауза.
Точки, представляващи записите
I За да влезете в режим ZAPPIN. (стр. 36)
По време на ZAPPIN възпроизвеждане
на “SensMe™ mood” се възпроизвеждат
най-мелодичните или ритмични части*2 от
записите.
4 Докоснете желаната точка на картата.
Около докоснатата точка се появява кръг и
започва възпроизвеждане на записите в кръга.
Възпроизвеждането на първия запис започва от
най-мелодичната или ритмичната му част*.
* Може да не бъде разпозната правилно.
Забележки
• В картата се включват само последните 200
записи, прехвърлени с помощта на “Content Transfer”.
• В зависимост от записа, той може да не бъде
разпознат правилно или може да бъде
картографиран на позиция, която не съответства
на настроението на записа.
• Ако свързаното USB устройство съдържа
множество записи, стартирането на “SensMe™
mood” може да отнеме известно време заради
четенето на данните.
Съвети
• В картата с настроения възпроизвежданият в
момента запис е указан като зелена точка.
• Записите се възпроизвеждат от центъра на кръга
навън.
*1
Препоръчителният размер е от 240 x 240 до
960 x 960 пиксела.
*2 Може да не бъдат разпознати правилно.
Променяне на параметрите по
хоризонталната ос
В картата с настроения можете да променяте
параметрите по хоризонталната ос. Записите се
поставят на нови места в картата в зависимост от
характеристиките на параметрите.
Докоснете
За да промените
параметрите на
“Mood” („Настроение”)
“Sad” – “Happy”
(„Тъжно” – „Весело”)
“Type” („Вид)
“Acoustic” – “Electronic”
(„Акустичен” – „Електронен”)
“Style” („Стил”)
“Soft” – “Hard” („Мек” – „Твърд”)
“Time” („Време”)
“Morning” – “Midnight”
(„Сутрин” – „Полунощ”)
33
Работа с iPod
За подробности относно съвместимостта на вашия
iPod вижте “iPod” на стр. 65 или посетете сайта за
поддръжка.
Сайт за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
В това ръководство “iPod” се използва като общо
наименование за iPod функциите на iPod и iPhone,
освен ако текстът или илюстрациите не сочат друго.
Възпроизвеждане от iPod
1 Намалете звука на това устройство.
2 Махнете капачето от USB конектора
и свържете iPod устройството към USB
конектора.
Препоръчваме ви да използвате USB свързващ
кабел RC-200IPV(не е включен в комплекта).*1
За подробности вижте приложеното
ръководство за монтаж/свързване.
Следният дисплей се появява на екрана на iPod
устройството*2 и възпроизвеждането започва от
последно възпроизведения запис.
Ако вече е свързано iPod устройство, за да
започнете възпроизвеждане, докоснете “Source
List”, а след това “USB/iPod”.
За да извадите iPod устройството
Спрете възпроизвеждането и тогава го извадете.
Не го изваждайте по време на възпроизвеждане, защото
данните в iPod устройството може да се повредят.
Режим възобновяване
Когато iPod устройството, от което възпроизвеждате
в момента, е свързано към док-конектора, режимът на
това устройство се променя към режим възобновяване
и възпроизвеждането започва в режима, зададен от
iPod устройството.
В режим възобновяване настройката repeat/shuffle
(повторно/разбъркано възпроизвеждане) не е налична.
Предупреждение за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата
на звука на телефона се контролира от самия iPhone.
За да избегнете внезапен силен звук след обаждане,
не увеличавайте звука на устройството по време на
телефонен разговор.
Забележка
Това устройство не може да разпознае iPod
посредством USB хъб.
Съвети
• Когато завъртите ключа за запалването в позиция
ACC при включено устройство, батерията на iPod
устройството ще бъде презаредена.
• Ако извадите iPod устройството по време на
възпроизвеждане, на дисплея на това устройство
ще се изведе индикация “USB device is not connected”
(USB устройството не е свързано).
Задаване режим на
възпроизвеждане
Можете да зададете един от следните режими за
възпроизвеждане.
*1
За да възпроизвеждате видеоклипове от iPod с
видео, е необходимо да използвате свързващия
кабел RC-200IPV.
*2 Може да не се появи, ако е свързан iPod touch или
iPhone, или когато за последно сте осъществили
възпроизвеждане от iPod устройството
посредством функцията Passenger Control.
3 Регулирайте силата на звука на това
устройство.
Бутони за управление и индикации по
време на възпроизвеждане
Можете да управлявате възпроизвеждането от iPod
по същия начин като възпроизвеждането от диск.
За подробности вижте “Бутони за управление на
възпроизвеждането” на стр. 20.
За подробности относно индикациите по време на
възпроизвеждане вижте „Индикации по време на
възпроизвеждане” на стр. 22.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете (SOURCE/OFF) за 1 секунда.
34
За възпроизвеждане на аудио
“Album”, “Track”, “Genre”, “Playlist”, “Artist”,
“Podcast”*
За възпроизвеждане на видео
“Movie”, “Rental”, “TV Show”, “Music Video”,
“Playlist”, “Podcast”*
*
Може да не се изведе, в зависимост от настройката
на iPod устройството.
1 По време на възпроизвеждане докоснете
“List”.
2 Докоснете “MUSIC” или “VIDEO”.
3 Докоснете желания режим за
възпроизвеждане.
За да започнете възпроизвеждане, докоснете
желания запис(и) в списъка.
За да обходите списъка, докоснете v/V.
За да прескочите записи от избрания
режим за възпроизвеждане
По време на възпроизвеждане докоснете –/+ на
избрания режим за възпроизвеждане.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане докоснете
“Play Menu”, а след това неколкократно
карето “Repeat” или “Shuffle”, докато се
появи желаната опция.
Повторното или разбъркано възпроизвеждане
започва.
За да затворите менюто на режима за
възпроизвеждане, докоснете “Play Menu”.
Опциите за повторно възпроизвеждане са както
следва.
За възпроизвеждане на аудио
“OFF”: Връща се към режим на нормално
възпроизвеждане.
“Track”: Повтаря текущия запис.
“Album”/“Podcast”/“Artist”/“Playlist”/
“Genre”*: Повтаря текущия елемент от избрания
режим на възпроизвеждане.
За възпроизвеждане на видео
“OFF”: Връща се към режим на нормално
възпроизвеждане.
Директно боравене с iPod
- Passenger Control
Можете да боравите директно с iPod, свързан към
това устройство.
1По време на възпроизвеждане докоснете
“Play Menu”, а след това карето
“Passenger Control”, за да го зададете в
положение “ON”.
Изключване на passenger control
Докоснете карето “Passenger Control”, за да го
зададете в положение “OFF”.
Режимът на възпроизвеждане преминава в режим
на възобновяване.
За да затворите менюто на режима за
възпроизвеждане, докоснете “Play Menu”.
Забележки
• За да изведете видео на това устройство,
трябва да активирате видео извеждането на iPod
устройството.
• Можете да регулирате силата на звука само с това
устройство.
• Настройката повторно възпроизвеждане ще бъде
изключена, ако отмените режима passenger control.
“Track”: Повтаря текущия видео файл.
“Rental”/“TV Show”/“Music Video”/
“Playlist”/“Podcast”*: Повтаря текущия елемент
от избрания режим на възпроизвеждане.
Опциите за разбъркано възпроизвеждане са както
следва.
За възпроизвеждане на аудио
“OFF”: Връща се към режим на нормално
възпроизвеждане.
“Album”/“Podcast”/“Artist”/“Playlist”/
“Genre”*: Възпроизвежда записите от избрания
режим на възпроизвеждане в произволен ред.
“Device”: Възпроизвежда всички записи от iPod
устройство в произволен ред.
*
Различава се в зависимост от избрания режим на
възпроизвеждане.
Забележка
Изведените опции може да не съответстват на
действителните операции.
35
Полезни функции
Списък със записи/
изображения/видео файлове
— List
За да затворите менюто с опциите, докоснете
“Close”.
3 Докоснете желания файл.
Възпроизвеждането на избрания файл започва.
Търсене на запис чрез слушане на
пасажи от записи — ZAPPIN™
Избор на запис/изображение/видео файл
Можете да правите списък с албуми/папки/записи/
изображения/видео файлове и да изберете желания
списък, който да възпроизведете. Тази функция е
особено удобна за дискове, записани в MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/MPEG-4 формат или за USB устройство,
съдържащо множество албуми/записи и т.н.
1 По време на възпроизвеждане докоснете
Докато възпроизвеждате в последователност къси
пасажи от записи на диск или USB устройство, можете
да потърсите запис, който желаете да слушате.
Тази функция е полезна например когато търсите
запис в режим на разбъркано или повторно
възпроизвеждане.
1 По време на аудио възпроизвеждане
докоснете “ZAP”.
“List”.
Възпроизвеждането започва от пасаж в следващия
запис.
Пасажът се възпроизвежда за зададеното време, а
преди да започне следващия пасаж, се чува звуков
сигнал.
Появява се списъкът с категории или файлове от
възпроизвеждания в момента елемент.
Докоснат
“ZAP”.
Възпроизведената част от
всеки запис в режим ZAPPIN.
2 Докоснете “ZAP”, когато се възпроизведе
запис, който желаете да слушате.
Записът, който изберете, се връща в режим на
нормално възпроизвеждане и започва от началото.
За да повторите търсенето на запис в режим
ZAPPIN, повторете стъпки 1 и 2.
Лента с позицията на страницата
За да преминете към по-горно ниво, докоснете
За да обходите листа, докоснете v/V.
За да прескочите страници, докоснете лентата с
позицията на страницата.
2 Докоснете желания елемент.
Възпроизвеждането започва.
Избор на вид файл
Ако дискът/USB устройството съдържа различни видове
файлове, можете да възпроизведете само избрания вид
файл (аудио/видео/изображения). Приоритетът на видовете
файлове при възпроизвеждането първоначално е зададен
в реда аудио, видео, след това изображения (например ако
дискът съдържа видео файлове и файлове с изображения,
ще бъдат възпроизведени само видео файловете). Можете да
изберете вида файлове, който да включите в списъка, а след
това да изберете файла, който желаете да възпроизвеждате.
1 По време на възпроизвеждане докоснете
“List”.
2 Докоснете
36
, а след това “Audio”,
“Image” или “Video” за да изберете вида
на файловете.
В случая с възпроизвеждане на
“SensMe™ channels” или “SensMe™ mood”
Ако влезете в режим ZAPPIN по време на
възпроизвеждане на “SensMe™ channels” или
“SensMe™ mood”, ще се възпроизведат наймелодичните или ритмични части* на записите. За
подробности относно функцията SensMe™ вижте
“Слушане на музика в зависимост от настроението ви SensMe™” на стр. 30.
*
Може да не бъдат разпознати правилно.
Съвети
• Можете да промените времето за възпроизвеждане
(стр. 59), но не можете да изберете пасажа от записа,
който да възпроизведете.
• Можете да изключите звуковия сигнал между отделните
пасажи от записи (стр. 59).
Използване на команда Gesture
(жест)
Можете да извършвате често използвани
операции, като нарисувате следната командна
линия в дисплея за приемане/възпроизвеждане.
Нарисувайте За да
Радио приемане:
хоризонтална
линия (от ляво
на дясно)
търсите станции напред.
(Същото като >.)
Възпроизвеждане на DVD/VCD:
прескочите напред глава/запис.
(Същото като >.)
JPEG/DivX/MPEG-4/аудио
възпроизвеждане:
прескочите напред файл/запис.
(Същото като >.)
Хендсфри разговори и аудио
стрийминг - Bluetooth
Преди да използвате
функцията Bluetooth
Основни процедури на функцията
Bluetooth
1Съчетаване
Когато свързвате Bluetooth устройства за
първи път, е необходимо да извършите взаимна
регистрация. Тази процедура се нарича
“съчетаване”. Тази регистрация (съчетаване)
е необходима само първия път, тъй като
това устройство и другите устройства ще се
разпознават автоматично от следващия път.
Радио приемане:
търсите станции назад.
хоризонтална (Същото като ..)
линия (от дясно
на ляво)
Възпроизвеждане на DVD/VCD:
прескочите назад глава/запис.
(Същото като ..)
JPEG/DivX/MPEG-4/аудио
възпроизвеждане:
прескочите назад файл/запис.
.вертикална линия (нагоре)
Радио приемане:
Забележка
Ако изтриете регистрацията на дадено
устройство от това устройство, ще трябва да
извършите съчетаването отново.
2Свързване
След като сте извършили съчетаване,
свържете това устройство и Bluetooth
устройството. В зависимост от устройството,
свързването може да се извърши автоматично
заедно със съчетаването.
приемете запаметени радио
станции (с придвижване напред).
вертикална
линия (нагоре)
Възпроизвеждане на DVD/VCD/
DivX/MPEG-4:
превъртите видеото бързо напред.
JPEG/аудио възпроизвеждане:
прескочите напред албум (папка).
(Същото като “Album” +.)
3Хендсфри обаждания/Аудио стрийминг
Можете да извършвате/получавате хендсфри
обаждане или да слушате звук посредством
това устройство.
Радио приемане:
приемете запаметени радио
станции (с придвижване назад).
вертикална
линия (надолу) Възпроизвеждане на DVD/VCD/
DivX/MPEG-4:
превъртите видеото назад.
JPEG/аудио възпроизвеждане:
прескочите назад албум (папка).
(Същото като “Album” -.)
За да прегледате инструкциите за
команда Gesture (жест)
Докоснете
, когато се появи в горния десен
ъгъл на дисплея.
продължава на следващата страница t
37
За подробности относно съвместимостта на вашето
устройство, посетете сайта за поддръжка.
Сайт за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Индикация за състоянието на
Bluetooth
Съчетаване
Съчетаването е необходимо само първия път, когато
свързвате към Bluetooth устройство (мобилен
телефон и др.).*1
За да съчетаете това устройство с Bluetooth устройство,
трябва да въведете една и съща парола*2 на това
устройство и на Bluetooth устройството. Паролата може
да бъде или номер, избран от вас, или номерът, определен
от Bluetooth устройството. За подробности вижте
ръководството на Bluetooth устройството.
*1
Индикатор за Bluetooth сигнала: Светва,
когато е включен Bluetooth сигнал.
Ако изтриете регистрацията на Bluetooth
устройството от това устройство, ще трябва
отново да извършите съчетаването.
*2 “Паролата” се нарича и “Код за достъп” “PIN код”,
“PIN номер” или “Парола за достъп”, в зависимост от
Bluetooth устройството.
Съвет
Можете да съчетаете до 9 устройства.
Търсене от това устройство
Проверете предварително дали другото
Bluetooth устройство е зададено да бъде търсено
(откриваемо).
1 Изберете Bluetooth източника.
Индикации за състоянието на Bluetooth
Без индикация: Не е свързано
устройство за аудио стрийминг.
Мига: Осъществява се свързване.
Свети: Свързано към устройство.
За да изберете Bluetooth Phone, натиснете
бутона (TOP), а след това докоснете “BT
Phone” в главното меню.
За да изберете Bluetooth Audio, докоснете
“Source List”, а след това - “BT Audio”.
2 Докоснете “BT Menu”.
В случая с Bluetooth Audio, докоснете “Play
Menu”, а след това - “BT Menu”.
Появява се менюто за Bluetooth настройка.
Без индикация: Не е свързан мобилен
телефон за хендсфри разговори.
Мига: Осъществява се свързване.
Свети: Свързано към мобилен телефон.
Състояние на силата на сигнала за
свързания мобилен телефон.
Оставащ заряд в батерията на свързания
мобилен телефон.
Монтиране на външния микрофон
XA-MC10
За да запишете гласа си по време на хендсфри
обаждане, трябва да монтирате външния микрофон
XA-MC10 (приложен в комплекта).
За да научите как да свържете микрофона, вижте
приложеното ръководство за монтаж/свързване.
3 Докоснете “Search”.
Започва търсене на Bluetooth устройства, които
могат да бъдат свързани.*1*2
След като търсенето приключи, се появява
списъкът с откритите устройства*3.
*1
Ако Bluetooth сигналът на това устройство е
изключен, той ще се активира автоматично при
стартиране на търсенето.
*2 Времето за търсене е различно, в зависимост
от броя на устройствата за свързване.
*3 Извежда се името или адресът (ако името не е
налично) на откритите устройства.
4 Докоснете устройството, за да го
38
свържете.
5 Изберете вида на връзката.
Докоснете “Handsfree Connect”, за да използвате
устройството за хендсфри разговори.
Докосете “Audio Connect”, за да използвате
устройството за аудио стрийминг.
Съчетаването започва и се появява дисплеят за
въвеждане на паролата.
6 Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете паролата, а след това
докоснете “OK”.
Извършете необходимата операция и на другото
Bluetooth устройство.
Съчетаването е завършено и това устройство е
свързано с другото Bluetooth устройство
Когато връзката се осъществи успешно, в долния
край на дисплея се появява индикация или .
Търсене от Bluetooth устройството
По-долу е обяснена процедурата по търсене на това
устройство от другото Bluetooth устройство.
1 Изберете Bluetooth източника.
За да изберете Bluetooth Phone, натиснете бутона
(TOP), а след това докоснете “BT Phone” в
главното меню.
За да изберете Bluetooth Audio, докоснете “Source
List”, а след това - “BT Audio”.
2 Докоснете “BT Menu”.
В случая с Bluetooth Audio, докоснете “Play
Menu”, а след това - “BT Menu”.
Появява се менюто за Bluetooth настройка.
6 Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете паролата, а след това
докоснете “OK”.
Съчетаването е завършено и това устройство е
свързано с другото Bluetooth устройство.
Когато връзката се осъществи успешно, в долния
край на дисплея се появява индикация или .
Забележки
• Докато свързвате към Bluetooth устройство, това
устройство не може да бъде открито от друго
устройство. За да активирате откриването, прекратете
текущата връзка и потърсете това устройство от
друго устройство.
• В зависимост от устройството, има вероятност
търсенето от това устройство да не е възможно. В
този случай потърсете това устройство от другото
устройство.
• Ако започнете взаимно търсене на това устройство
и другото устройство по едно и също време, това
устройство няма да открие другото устройство.
• Търсенето или свързването може да отнеме известно
време.
• В зависимост от устройството, дисплеят за
потвърждение на връзката може да се появи преди
въвеждането на паролата.
• Времевото ограничение за въвеждане на паролата е
различно, в зависимост от устройството.
• Това устройство не може да бъде свързано към
устройство, което поддържа само HSP (Head Set Profile –
профил за слушалки).
Свързване
да зададете “Signal” в положение “ON”.
Когато запалите автомобила при активиран
Bluetooth сигнал, това устройство търси последно
свързаното Bluetooth устройство и ако е възможно,
осъществява автоматично връзка с него.
Bluetooth сигналът на това устройство се
активира.
Тази глава обяснява как да се свързвате ръчно към
регистрирани Bluetooth устройства.
3 Докоснете “Signal”, а след това - “Yes”, за
4 Докоснете “Discoverable” (откриваемо),
за да зададете в положение “Show”
(покажи).
Устройството е готово да бъде открито от другото
Bluetooth устройство.
5 Започнете да търсите това устройство
от другото Bluetooth устройство.
След като търсенето приключи, това устройство
се появява като “Sony Automotive”* в списъка на
другото Bluetooth устройство.
* Може да бъде променено в Bluetooth настройката
(стр. 47).
Преди да започнете, не забравяйте да активирате
Bluetooth сигнала на това устройство (стр. 47) и на
другото Bluetooth устройство.
1 Изберете Bluetooth източника.
За да изберете Bluetooth Phone, натиснете бутона
(TOP), а след това докоснете “BT Phone” в
главното меню.
За да изберете Bluetooth Audio, докоснете “Source
List”, а след това - “BT Audio”.
2 Докоснете “BT Menu”.
В случая с Bluetooth Audio, докоснете “Play
Menu”, а след това - “BT Menu”.
Появява се менюто за Bluetooth настройка.
3 Докоснете “Device List”.
Появява се списъкът с регистрираните Bluetooth
устройства.
За да обходите списъка, докоснете v/V.
След като извършите необходимата операция на
другото Bluetooth устройство, на това устройство
се появява дисплеят за въвеждане на паролата.
4 Докоснете устройството, за да се
свържете.
продължава на следващата страница t
39
5 Изберете вида на връзката.
Докоснете “Handsfree Connect”, за да
използвате устройството за хендсфри
разговори.
Докосете “Audio Connect”, за да използвате
устройството за аудио стрийминг.
Връзката е осъществена.
Когато връзката се осъществи успешно, в
долния край на дисплея се появява индикация
или .
В списъка с устройствата свързаното в момента
устройство е указано с иконка в началото на
името му.
За да осъществите връзка от другото
Bluetooth устройство
Хендсфри разговори
След като свържете това устройство към мобилен
телефон, можете да извършвате/получавате
хендсфри обаждания, като работите с устройството.
Извършване на обаждания
Чрез набиране на телефонен номер
1Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
Работете с другото Bluetooth устройство, за да
осъществите връзка с това устройство.
Когато връзката се осъществи успешно, в долния
край на дисплея се появява индикация или .
За да прекратите връзката
1 Повторете стъпки от 1 до 3 по-горе.
2 Докоснете устройството, което е свързано в
момента, а след това - “Handsfree Disconnect”
или “Audio Disconnect”.
За да изтриете всички регистрации
1 Повторете стъпки от 1 до 3 по-горе.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това “Dial”.
Появява се дисплеят за въвеждане на цифри.
2 Докоснете “Delete All”, а след това - “Yes” на
дисплея за потвърждение.
За да изтриете индивидуална
регистрация
1 Повторете стъпки от 1 до 3 по-горе.
2 Докоснете устройството, което желаете да
изтриете, а след това докоснете “Delete this
device from List”.
3 Докоснете “Yes” на дисплея за потвърждение.
За да осъществите връзка с последно
свързаното устройство от това
устройство (само за Bluetooth Audio)
Докоснете “Source List”, “BT Audio”, а след това “Connect”.
Забележка
Ако връзката се осъществи по време на аудио
стрийминг, във възпроизведения звук може да се
чуят смущения.
Съвет
Можете да свържете мобилен телефон, за да
извършите аудио стрийминг, ако той поддържа A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
40
3 Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете телефонния номер, а след
това докоснете .
За да изтриете въведен номер, докоснете
. Обаждането се извършва и се появява
дисплеят за обаждане, докато от другата
страна не отговорят.
.
Чрез телефонния указател
Чрез набиране на запаметени номера
За да научите как да работите с данните в
телефонния указател, вижте „Работа с телефонния
указател” на стр. 43.
В списъка със запаметени номера можете да
запазите до 6 лица за контакт. За да научите как
да ги запазвате, вижте „Набиране на запаметени
номера” на стр. 45.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това
“Phonebook”.
Появява се телефонният указател.
3 Изберете желаното лице за контакт.
1Ако сте в списъка с инициали, докоснете
инициалите на лицето за контакт.
2Ако сте в списъка с имена, докоснете името
на лицето за контакт.
3Ако сте в списъка с телефонни номера,
докоснете телефонния номер на лицето за
контакт.
Появява се дисплеят за потвърждение на избора.
4 Докоснете “Call”.
Обаждането се извършва и се появява дисплеят
за обаждане, докато от другата страна не
отговорят.
Съвет
Можете също така да разгледате телефонния
указател на свързания мобилен телефон на това
устройство и да осъществите обаждане (стр. 44).
Чрез история на обажданията
Устройството запазва последните 20 обаждания,
което ви позволява бързо да изберете обаждане от
списъка.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това “Recent Call”.
Появява се списъкът с историята на обажданията.
За да обходите списъка, докоснете v/V.
3 Докоснете желания елемент от списъка.
Появява се дисплеят за потвърждение на избора.
4 Докоснете “Call.”
Обаждането се извършва и се появява дисплеят
за обаждане, докато от другата страна не
отговорят.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете номера от списъка
(от “P1” до “P6”).
Появява се дисплеят за потвърждение на избора.
3 Докоснете “Yes.”
Обаждането се извършва и се появява дисплеят
за обаждане, докато от другата страна не
отговорят.
Чрез функцията гласово набиране
Можете да извършите обаждане, като използвате
гласовия етикет, запазен на свързания мобилен
телефон.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “Voice Dial.”
3 Кажете гласовия етикет, запазен на
мобилния телефон.
Гласът ви бива разпознат и обаждането се
осъществява.
Появява се дисплеят за обаждане, докато от
другата страна не отговорят.
Забележки
• Кажете гласовия етикет по същия начин, по който
сте го запаметили на мобилния телефон.
• Ако функцията гласово набиране е активирана на
свързания мобилен телефон, тя може да не работи на
това устройство.
• Не използвайте функцията гласово набиране на
мобилния телефон, докато е свързан към това
устройство.
• Шумове като бръмченето на запаления двигател
може да попречат на гласовото разпознаване. За да
подобрите разпознаването, работете при условия, в
които шумът е минимален.
• Гласовото набиране може да не функционира, в
зависимост от спецификацията за разпознаване на
мобилния телефон. За подробности посетете сайта
за поддръжка.
To adjust the talker’s voice volume
За да регулирате нивото на гласа на говорещия
Натиснете бутоните (VOL) +/–, докато
извършвате обаждането.
Нивото на гласа на говорещия ще бъде съхранено
в паметта, отделно от обичайното ниво на звука.
41
Получаване на обаждания
Операции по време на обаждане
Ако устройството е свързано към мобилния
телефон, можете да получите обаждане във всяко
състояние.
Дисплеят по-долу ви известява за входящо
обаждане, заедно с тона за позвъняване.
По време на обаждане се появява следният
дисплей.
За да регулирате нивото на гласа на
говорещия
За да отговорите на обаждането
Натиснете (VOL) +/– по време на обаждане.
Докоснете
Нивото на гласа на говорещия ще бъде съхранено
в паметта отделно от обичайното ниво на звука.
.
За да регулирате силата на тона за
позвъняване
Натиснете (VOL) +/–, докато получавате
обаждане. Нивото на звука на тона за позвъняване
ще бъде съхранено в паметта отделно от
обичайното ниво на звука.
За да откажете обаждане
Докоснете
.
Забележка
Тонът за позвъняване и гласът на говорещия се
извеждат само от предните говорители.
Съвети
• Можете да зададете автоматичен отговор на
обаждането (стр. 47).
• Можете да зададете настройка да използвате
тона на позвъняване на мобилния телефон на това
устройство (стр. 47).
За да изпращате DTMF (Dual Tone
Multiple Frequency) тонове
Докоснете “Open Keypad”, а след това –
необходимите бутони с цифри.
За да прехвърлите текущо обаждане
към мобилния телефон
Докоснете “Handsfree OFF”.
За да се върнете обратно към хендсфри обаждане,
докоснете “Handsfree ON”.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон, връзката може
да прекъсне, когато се опитате да прехвърлите
обаждането.
За да регулирате нивото на звука за
другия участник в разговора
1 Докоснете “BT Menu”.
2 Докоснете v/V за обхождане, а след
това - “MIC Gain”.
3 Докоснете –/+, за да регулирате нивото
на звука.
Нивото може да се регулира на отделни стъпки
между –2 и +2.
4 Докоснете неколкократно “Back”, за да
се върнете към предишни дисплеи.
За да приключите обаждане
Докоснете
42
.
Работа с телефонния указател
За да добавите лице за контакт, като
въведете име и номер
Можете да запазите до 300 лица за контакти в
телефонния указател, а на всяко лице за контакт можете
да регистрирате до 5 телефонни номера.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
Забележки
• Данни от телефонен указател, прехвърлени от мобилен
телефон, не могат да бъдат заменени от съхранени
впоследствие данни. В резултат на това някои данни
(име и др.) може да бъдат запазени два пъти.
• Ако това устройство се повреди, данните от
телефонния указател може да бъдат изгубени.
• Когато изхвърляте това устройство, изтрийте
данните от телефонния указател, като нулирате
устройството (стр. 47).
2 Докоснете “Call Menu”, а след това -
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
“Phonebook”.
Появява се телефонният указател.
3 Докоснете “Add Contact”.
Появява се дисплеят за регистриране на лице за
контакт.
Съхраняване на данни в телефонния
указател
За да прехвърлите данни от мобилен
телефон
Ако свързаният мобилен телефон поддържа PBAP
(Phone Book Access Profile), можете да прехвърлите
данни от неговия телефонен указател и да ги запазите
на това устройство.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “PB Access”.
Появява се менюто за достъп до телефонния
указател.
3 Докоснете “Access”, за да изберете
паметта, където ще бъдат запазени
данните от телефонния указател.
За да прехвърлите данните във вградената памет на
мобилен телефон, задайте в положение “Memory”.
За да прехвърлите данните на SIM карта, задайте в
положение “SIM”.
4 Докоснете “Phonebook Download”.
Когато прехвърлянето завърши, се появява надпис
“Complete” и данните от телефонния указател се
запазват на това устройство.
За да получите данни от мобилен
телефон
Можете да изпратите данни от телефонния указател на
свързания мобилен телефон и да ги получите на това
устройство.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това
“Receive Phonebook”.
Това устройство е готово да приеме данни от
телефонния указател.
3 Изпратете данните от телефонния
указател, като работите със свързания
мобилен телефон.
Когато получаването приключи, се появява надпис
“Complete” и данните от телефонния указател се
запазват на това устройство.
4 Докоснете “Empty” на първия ред.
Появява се дисплеят за въвеждане на име.
5 Докоснете бутоните с букви, за да
въведете името, а след това докоснете “OK”.
За да научите как да използвате клавиатурата, вижте
„Клавиатура за редактиране на името” на стр. 45.
Дисплеят за регистриране на лице за контакт се
появява отново.
6 Докоснете “Empty”.
Появява се дисплеят за въвеждане на телефонен
номер.
7 Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете телефонния номер, а след
това докоснете “OK”.
Появява се дисплеят за избор на вида телефонен
номер.
8Докоснете желания вид телефонен
номер.
Дисплеят за регистриране на лице за контакт се
появява отново.
За да въведете и други телефонни номера,
повторете стъпки от 6 до 8.
9 Докоснете “Add to Phonebook?”
Лицето за контакт е добавено в телефонния
указател.
За да добавите лице за контакт от
историята на обажданията
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
продължава на следващата страница t
43
2 Докоснете “Call Menu”, а след това “Recent Call”.
Появява се списъкът с историята на
обажданията.
За да обходите списъка, докоснете v/V.
3 Докоснете елемента, който ще
добавите в телефонния указател.
Появява се дисплеят за потвърждение на избора.
4 Докоснете “Save to Phonebook”.
Появява се дисплеят за въвеждане на име.
5 Докоснете бутоните с букви, за да
въведете името, а след това докоснете “OK”.
За да научите как да използвате клавиатурата,
вижте „Клавиатура за редактиране на името”
на стр. 45.
Лицето за контакт се добавя в телефонния
указател.
Разглеждане на телефонен указател в
мобилен телефон
Ако свързаният мобилен телефон поддържа PBAP
(Phone Book Access Profile), можете да разглеждате
данните от телефонния му указател на това
устройство.
Можете също така да извършите обаждане до лице
за контакт или да добавите данните на лицето в
телефонния указател на това устройство.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “PB Access”.
Появява се менюто за достъп до телефонния
указател.
3 Докоснете “Access”, за да изберете
паметта, където ще бъдат запазени
данните от телефонния указател.
За да разгледате данните във вградената памет на
мобилен телефон, задайте в положение “Memory”.
За да разгледате данните от SIM карта, задайте в
положение “SIM”.
4 Докоснете “Phonebook Browsing”.
Появява се телефонният указател на свързания
мобилен телефон.
5 Изберете желаното лице за контакт.
1 Ако сте в списъка с инициали, докоснете
инициалите на лицето за контакт.
2 Ако сте в списъка с имена, докоснете името
на лицето за контакт.
3 Ако сте в списъка с телефонни номера,
докоснете телефонния номер на лицето за
контакт.
Появява се дисплеят за потвърждение на избора.
44
За да се обадите на лицето за контакт
Докоснете телефонния номер, за да се обадите, а
след това “Yes” в дисплея за потвърждение.
За да добавите данните на лицето за
контакт в телефонния указател на
това устройство
Докоснете “Save to Phonebook”, а след това “Yes” в
дисплея за потвърждение.
Изтриване на данни от телефонния
указател
За да изтриете всички данни от телефонния
указател на това устройство
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
The Bluetooth Phone display appears.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това “Phonebook”.
Появява се телефонният указател.
3 Докоснете “Delete All”.
Появява се дисплеят за потвърждение.
4 Докоснете “Yes”.
Всички данни от телефонния указател се изтриват.
За да изтриете индивидуално лице за
контакт от телефонния указател
1 Повторете стъпки 1 и 2, описани
по-горе.
2 Изберете лице за контакт, което ще
изтриете.
1Ако сте в списъка с инициали, докоснете
инициалите на лицето за контакт.
2Ако сте в списъка с имена, докоснете името на
лицето за контакт.
3 Докоснете “Delete Contact”.
Появява се дисплеят за потвърждение.
4 Докоснете “Yes”.
Лицето за контакт се изтрива от телефонния
указател.
Редактиране на лице за контакт
1 Натиснете бутона (TOP)а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това “Phonebook”.
Появява се телефонният указател.
3 Изберете лицето за контакт, което
ще редактирате.
1Ако сте в списъка с инициали, докоснете
инициалите на лицето за контакт.
2Ако сте в списъка с имена, докоснете името
на лицето за контакт.
4 Докоснете желаната опция за
редактиране.
Докоснете
За да
“Edit Name”
редактирате името
на лицето за контакт.
Въведете новото име, а
след това докоснете “OK”.
Въведете телефонния
“Add Number”
номер, а след това
добавите
телефонен номер докоснете “OK”.
на лицето за
контакт.
телефонния
номер в
списъка
изтриете избрания
телефонен номер.
Докоснете “Delete Number”,
а след това - “Yes”.
Клавиатура за редактиране на името
Работа с данните за обажданията
История на обажданията
Можете да изтриете данните в историята на
обажданията.
За да изтриете всички данни в
историята на обажданията
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това “Recent Call”.
Появява се списъкът с историята на обажданията.
3 Докоснете “Delete All”.
Появява се дисплеят за потвърждение.
4 Докоснете “Yes”.
Всички данни в историята на обажданията се
изтриват.
За да изтриете данни за отделно
обаждане в историята на обажданията
1 Повторете стъпки 1 и 2, описани по-горе.
2 Докоснете данните за обаждането,
което желаете да изтриете от списъка.
Появява се дисплеят за потвърждение.
3 Докоснете “Delete Number”.
Появява се дисплеят за потвърждение.
Докоснете
За да
“ABC” или “abc”
смените регистъра на
буквите.
желаният бутон въведете буквата.
с буква
“123”
превключите към
клавиатурата с цифрите.
желания бутон
с цифра/символ
“Space”
въведете номер/символ.
въведете празен интервал.
изтриете буква.
приключите редактирането
на името.
4 Докоснете “Yes”.
Данните за избраното обаждане се изтриват от
историята на обажданията.
Запаметени номера за набиране
Можете да запазите лица за контакт от телефонния
указател или историята на обажданията в запаметените
номера за набиране.
За да запазите от телефонния указател
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това “Phonebook”.
Появява се телефонният указател.
3 Изберете лицето за контакт, което
ще запазите в запаметените номера
за набиране.
1Ако сте в списъка с инициали, докоснете
инициалите на лицето за контакт.
2Ако сте в списъка с имена, докоснете името
на лицето за контакт.
3Ако сте в списъка с телефонни номера,
докоснете телефонния номер на лицето за
контакт.
Появява се дисплеят за потвърждение на избора.
продължава на следващата страница t
45
4 Докоснете “Preset Memory”, а след това
желания номер за запаметяване
(от “P1” до “P6”).
Данните на лицето за контакт се запазват в
избрания номер за запаметяване.
За да запазите от историята на
обажданията
5 За да потвърдите, докоснете бутоните
с цифри, за да въведете повторно кода, а
след това докоснете “OK”.
Настройката е завършена.
За да изтриете въведен номер, докоснете “Clear”.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Отключване на данните за
обажданията
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
1 Повторете стъпки 1 и 2, описани по-горе.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
2 Докоснете “Call Menu”, а след това -
Появява се дисплеят за потвърждение.
“Recent Call”.
2 Докоснете “Yes”.
Появява се списъкът с историята на
обажданията.
За да обходите списъка, докоснете v/V.
3 Докоснете бутоните с цифри, за да въведете
3 Докоснете желания елемент от списъка.
Появява се дисплеят за потвърждение.
4 Докоснете “Preset Memory”, а след това
желания номер за запаметяване (от “P1”
до “P6”).
Данните на лицето за контакт се запазват в
избрания номер за запаметяване.
За да промените регистрацията на
запаметения номер за набиране
Повторете процедурата, описана по-горе и
презапишете новите данни върху вече регистриран
запаметен номер за набиране.
Появява се дисплеят за отключване.
своя код. Появява се надпис “Complete” и
данните за обажданията са отключени.
Аудио стрийминг
Слушане на Bluetooth устройство
посредством това устройство
Ако другото устройство поддържа A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) на
технологията Bluetooth, можете да слушате
възпроизведения звук посредством това
устройство.
1 Свържете това устройство и
Bluetooth устройството (стр. 39).
Заключване на лична информация
За да предотвратите непозволен достъп до лична
информация, можете да заключите данните, като
зададете 4-цифрен код.
Щом ги заключите, ще трябва да въведете кода,
за да получите достъп до данните в менюто с
обажданията.
1 Натиснете бутона (TOP), а след това
докоснете “BT Phone” от главното меню.
Появява се дисплеят за Bluetooth Phone.
2 Докоснете “Call Menu”, а след това
“PIM Security”.
Появява се дисплеят за потвърждение.
3 Докоснете “Yes”.
Появява се дисплеят за задаване на кода.
4 Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете кода, а след това докоснете
“OK”.
46
2 Намалете звука на това устройство.
3 Докоснете “Source List”, а след това “BT Audio”.
Появява се дисплеят за Bluetooth Audio.
4 Работете с другото Bluetooth
стройство, за да започнете
възпроизвеждане.
5 Регулирайте силата на звука на това
устройство.
Управление на Bluetooth
устройството с това устройство
Ако другото устройство поддържа AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) на
технологията Bluetooth, можете да управлявате
възпроизвеждането на това устройство.
Можете да извършвате операциите по същия
начин както при възпроизвеждане на диск (стр.
20), с изключение на следните.
Докоснете
“Play Menu” c
“BT Menu”
–/+ в карето
“Level”
“Connect”
За да
отворите менюто за Bluetooth
настройка (стр. 47).
редуцирате разликите в
силата на звука между
това устройство и другото
Bluetooth устройство. Можете
да регулирате нивото на
отделни стъпки между –8 и
+18.
се свържете към последно
свързаното устройство от това
устройство.
Забележки
• Достъпните операции се различават, в зависимост
от Bluetooth устройството. ако някоя операция не е
достъпна, извършете я на Bluetooth устройството.
• В зависимост от Bluetooth устройството може да
се наложи да докоснете
два пъти,
за да стартирате/поставите на пауза
възпроизвеждането.
• По време на аудио стрийминг някои индикации като
името на записа и др. може да не се появят на това
устройство.
Bluetooth настройки
Bluetooth настройките могат да бъдат
конфигурирани в “BT Menu”.
1 Изберете Bluetooth източника.
За да изберете Bluetooth Phone, натиснете бутона
(TOP), , а след това докоснете “BT Phone” от
главното меню.
За да изберете Bluetooth Audio, докоснете “Source
List”, а след това “BT Audio”.
2 Докоснете “BT Menu”.
В случая с Bluetooth Audio, докоснете “Play
Menu”, а след това - “BT Menu”.
Появява се менюто за Bluetooth настройка.
3 Докоснете желаната опция в списъка
и конфигурирайте настройката.
“Search”*1 (стр. 38)
Търси Bluetooth устройства, които могат да
бъдат свързани.
“Device List”*1 (стр. 39)
Извежда списъка с регистрираните устройства;
свързва се с регистрирано устройство; изтрива
всички регистрации.
“Auto Answer”*1
Отговаря автоматично на входящо обаждане.
– “Short”: отговаря автоматично след 3
секунди.
– “Long”: отговаря автоматично след 10
секунди.
– “OFF”: не отговаря автоматично.
“Ringtone”*1*2
Използва тона за позвъняване на това устройство
или на свързания мобилен телефон: “Default”,
“Cellular”.
“EC/NC Mode” (Режим Echo Canceller/Noise
Canceller – потискане на ехото/потискане на шума)
Потиска ехото и шума при разговори по телефона.
Обикновено задайте в положение “Mode 1”.
Ако качеството на изходящия звук е
незадоволително, задайте в положение “Mode 2”
или “OFF”.
“MIC Gain” (стр. 42)
Регулира нивото на звука за другия участник в
разговора: –2 ~ +2.
“Initialize”*1
Нулира всички настройки, отнасящи се до
Bluetooth. Докоснете “Yes” в дисплея за
потвърждение.
*1
Не може да бъде конфигурирана по време на
хендсфри обаждане.
*2 В зависимост от мобилния телефон тонът на
позвъняване на това устройство може да се изведе
дори да сте задали в положение “Cellular”.
Забележка
За подробности относно настройването на други
Bluetooth устройства вижте съответните им
ръководства.
Опциите в менюто за Bluetooth настройка са както
следва.
“Signal”*1
Активира Bluetooth сигнала: “ON”, “OFF”.
“Discoverable”*1 (откриваемо)*1 (стр. 39)
Позволява на другото Bluetooth устройство да
търси това устройство: “Show”, “Hide”.
“Device Name”*1
Променя името на това устройство, изведено
на свързаното устройство. (Настройка по
подразбиране: “Sony Automotive”)
За подробности относно основните операции с
клавиатурата, вижте „Клавиатура за редактиране
на името” на стр. 45.
47
5 Докоснете “OK”.
Настройка на звука
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Избор на качество на
звука – EQ7
Можете да избирате крива на еквалайзера между 7
музикални типа (“Xplod“,“Vocal“,“Edge“,“Cruise“,“
Space“,“Gravity“,“Custom“ или “OFF”).
1 По време на приемане/възпроизвеждане
докоснете “Source List”, а след това
2 Докоснете “Sound”.
.
Появява се менюто за настройка на звука.
3 Докоснете “EQ7”.
Извеждат се опциите.
4 Докоснете желаната крива на
еквалайзера.
Настройката е завършена.
За да отмените кривата на еквалайзера, изберете
“OFF”.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Настройване кривата на
еквалайзера според личните ви
предпочитания
— EQ7 Tune
Съвет
Можете да настроите и други типове еквалайзери.
Настройка на
характеристиките на звука
Балансът на звука между левия и десния говорители
(“Balance”) и предния и задния говорители
(“Fader”) може да бъде настроен според вашите
предпочитания. Можете също така да настроите
силата на звука на субуфера, ако е свързан.
1 По време на приемане/възпроизвеждане
докоснете “Source List”, а след това
.
2 Докоснете “Sound”.
Появява се менюто за настройка на звука.
3 Докоснете “Balance/Fader”.
Извежда се дисплеят за настройка.
Музикалният тип “Custom” на EQ7 ви позволява
да направите свои собствени настройки на
еквалайзера. Можете да регулирате нивото на 7
различни честоти: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz, 1 kHz,
2.5 kHz, 6.3 kHz и 16 kHz.
1 По време на приемане/възпроизвеждане
докоснете “Source List”, а след това .
2 Докоснете “Sound”, а след това “EQ7”.
3 Докоснете “Custom”, а след това “Tune”.
Извежда се дисплеят за настройка.
4 Докоснете B/V/v/b , за да настроите
баланса/фейдъра.
Нивото се регулира на стъпки между -15 и +15
(Баланс)/–15 и +15 (Фейдър).
5 Докоснете +/-, за да настроите силата
на звука на субуфера.
Можете да регулирате тази настройка само ако
е свързан субуфер и “Subwoofer” е зададен в
положение “ON” (стр. 56).
Нивото се регулира на стъпки между -6 и +6.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
4 Докоснете +/- на всяка честота, за
да регулирате нейните нива.
Нивото се регулира на стъпки между -8 и +8.
За да възстановите фабрично зададените
настройки за кривата на еквалайзера, докоснете
“Reset”.
48
Оптимизиране на звука за
позиция на слушане
– Intelligent Time Alignment
(Интелигентно времево
подреждане)
Прецизно калибриране на позицията
за слушане
– Intelligent Time Alignment Tune
(Настройка на интелигентното
времево подреждане)
Това устройство може да променя
местонахождението на звука, като забавя изведения
звук от всеки един говорител така, че да съответства
на вашата позиция и симулира естествено звуково
поле и усещане, че се намирате в центъра,
независимо от местоположението ви в колата.
Опциите за “Listening Position” са посочени по-долу.
Можете прецизно да калибрирате позицията си за
слушане от всеки говорител, така че забавянето на
звука да достига по-точно до слушателя.
Преди да започнете, измерете разстоянието между
позицията си за слушане и всеки говорител.
1 По време на приемане/възпроизвеждане
докоснете “Source List”, а след това
.
2 Докоснете “Sound”, а след това “Listening Position”.
3 Докоснете “Custom”, а след това -
“Front L” (1): Преден ляв
“Front R” (2): Преден десен
“Front” (3): Централен преден
“All” (4): В центъра на колата
“Custom”: Прецизно калибриране
“Custom Tune”.
Появява се дисплеят за настройка.
Back
ATT
Top
Position Tune
на позицията (стр. 49).
“OFF”: Без зададена позиция.
100
Можете да зададете и приблизителното
местоположение на субуфера от вашата позиция за
слушане, ако:
– субуферът е свързан и “Subwoofer” е зададен
в положение “ON” (стр. 56).
– позицията за слушане е зададена в положение
“Front L”, “Front R”, “Front” или “All.”
1 По време на приемане/възпроизвеждане
докоснете “Source List”, а след това
.
2 Докоснете “Sound”.
Появява се менюто за настройка на звука.
3 Докоснете “Listening Position”.
Появява се дисплеят за настройка.
4 Задайте позицията за слушане.
Докоснете “Front L”, “Front R”, “Front”, “All”
или “Custom.”
5 Задайте позицията на субуфера.
Ако изберете “Front L”, “Front R”, “Front” или
“All” на стъпка 4 по-горе, можете да зададете
позицията на субуфера.
Докоснете “Near”, “Normal” или “Far”.
Настройката е завършена.
За да отмените Intelligent Time Alignment, изберете
“OFF”.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
100
100
100
100
(cm)
Reset
OK
15
12:00
4 Докоснете +/- на всеки говорител, за да
зададете разстоянието между
позицията ви за слушане и
говорителите.
Разстоянието се регулира на стъпки от по 2
cm, между 0 и 400 cm. За да възстановите
настройката по подразбиране, докоснете
“Reset”.
5 Докоснете “OK”.
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Забележка
Настройката се извършва само след като докоснете “OK”.
49
Конфигурация на говорителите и
настройка на силата на звука
Създаване на виртуален централен
говорител
— CSO
Регулиране силата на звука
Можете да регулирате силата на звука за всеки от
свързаните говорители.
Говорителите, които са достъпни за регулиране, са
“Front R” (Преден десен), “Front L” (Преден ляв),
“Surround L” (Заден ляв), “Surround R” (Заден
десен) и “Subwoofer*.”
*
*Достъпен за регулиране само ако е свързан субуфер
и “Subwoofer” е зададен в положение “ON” (стр. 56).
За да се насладите напълно на съраунд звук е
желателно да имате 5 говорителя (преден ляв/
десен, заден ляв/десен, централен) и 1 субуфер.
CSO (Center Speaker Organizer - Организатор на
централния говорител) ви позволява да създадете
виртуален централен говорител, дори и да не е
свързан такъв.
1 При изключено устройство докоснете
“Source List”, а след това
.
2 Докоснете “Sound”.
Появява се менюто за настройка на звука.
3 Докоснете v/V за да обходите менюто,
1 По време на възпроизвеждане на диск/
а след това - “4.1ch Speaker Level”.
USB докоснете “Source List”, а след това
.
Появява се дисплеят с настройките.
2 Докоснете “Sound”,
Появява се менюто за настройка на звука.
3 Докоснете “CSO”.
Извеждат се опциите.
4 Докоснете “CSO1”, “CSO2” или “CSO3”.
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Забележка
“CSO” е ефективен само ако “Multi Ch Output” е
зададен в положение “Multi” (стр. 58), тъй като той е
ефективен само за възпроизвеждане на многоканални
източници.
Използване на задните говорители
като субуфер
— RBE
RBE (Rear Bass Enhancer – подсилване на задните
баси) усилва звука от басите, като прилага
настройката нискочестотен филтър (стр. 57) за
задните говорители. Тази функция позволява на
задните говорители да действат като субуфер, дори
ако такъв не е свързан.
1 По време на приемане/възпроизвеждане
докоснете “Source List”, а след това
2 Докоснете “Sound”.
Появява се менюто за настройка на звука.
3 Докоснете
v/V за да обходите
менюто, а след това “RBE”.
The options appear.
4 Докоснете “RBE1”, “RBE2” или “RBE3”.
Настройката е завършена.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
50
.
4 Докоснете говорителя, а след това
+/–, за да регулирате силата на звука.
Повторете тази стъпка, за да регулирате
силата на звука от всички говорители. За да
възстановите фабричната настройка, докоснете
“Reset”.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Настройки на монитора
Настройка на фоновия екран
Регулиране на ъгъла на монитора
Можете да избирате тема на екрана, визуализатор
и яркост на картината за фоновия екран, в
зависимост от вашите предпочитания.
Можете да регулирате ъгъла на монитора за подобро гледане.
1 Докоснете “Source List”, а след това
2 Докоснете “General”.
.
.
Появява се менюто с настройки за екрана.
Появява се менюто с общите настройки.
3 Докоснете “Screen Select”.
3 Докоснете v/V , за да обходите
Извеждат се опциите.
менюто, а след това - “Monitor Angle”.
4 Изберете екранната тема.
Появява се дисплеят за настройка.
Докоснете “Screen Theme”, а след това желания
вид.
4 Докоснете –/+, за да регулирате ъгъла.
Настройката е запазена.
Мониторът запазва този ъгъл дори след като
отворите и затворите предния панел.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
5 Изберете визуализатора.
Докоснете “Visualizer”, а след това желания вид.
6 Изберете яркост на картината.
Калибриране на тъч панела
Калибриране на тъч панела е необходимо, ако
позицията за докосване не отговаря на съответния
елемент от менюто.
1 Докоснете “Source List”, а след това
2 Докоснете “General”.
1 Докоснете “Source List”, а след това
2 Докоснете “Screen”.
.
Появява се менюто с общите настройки.
3 Докоснете v/V за да обходите менюто,
Докоснете “Day / Night mode”, а след това една
от следните опции.
“Auto”: Превключва яркостта автоматично,
когато включите осветлението.
(Налична само когато е свързан кабелът за
контрол на осветлението.)
“Always Day”: Фиксира яркостта на позиция,
подходяща за дневна употреба.
“Always Night”: Фиксира яркостта на позиция,
подходяща за нощна употреба.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
а след това “Touch Panel Adjust”.
Появява се дисплеят за настройка.
4 Докоснете целите последователно.
Калибрирането е завършено.
За да отмените калибрирането, докоснете
“Cancel”.
Избор на качество на
картината – Picture EQ
Можете да избирате качество на картината,
съответстващо на осветеността в колата.
Опциите са посочени по-долу.
“Dynamic”: Жива картина със светли, ясни
цветове.
“Standard”: Стандартно качество на картината.
“Theater”: Изсветлява монитора; подходяща
опция за филми с преобладаващи тъмни сцени.
“Sepia”: Прибавя кафяв оттенък на картината.
“Custom 1,” “Custom 2”: Настройки на
потребителя (стр. 52).
1 По време на възпроизвеждане на видео/
изображение, докоснете “Source List”, а
след това .
2 Докоснете “Screen”.
Появява се менюто с настройки за екрана.
3 Докоснете “Picture EQ” .
Извеждат се опциите.
4 Докоснете желаната опция.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
51
Настройка на качеството на
картината според вашите
предпочитания
Опциите “Custom 1” и “Custom 2” на Picture
EQ ви позволяват да направите свои собствени
настройки за качеството на картината, като
регулирате тоновете на картината.
1 По време на възпроизвеждане на видео/
изображение, докоснете “Source List”, а
след това .
2 Докоснете “Screen”, а след това “Picture EQ”.
3 Докоснете “Custom 1” или “Custom 2”,
а след това “Custom Tune”.
Извежда се дисплеят за настройка.
Избор на екранно съотношение
Можете да променяте пропорцията на екрана.
Опциите са посочени по-долу.
“Normal”: Картина с екранно
съотношение 4:3 (стандартна
картина).
“Wide”: Картина с пропорция 4:3,
увеличена към левия и десния
край на екрана с отрязани части
отдолу и отгоре, за да паснат на
екрана.
“Full”: Картина с екранно
съотношение 16:9.
“Zoom”: Картина с пропорция
4:3, увеличена към левия и
десния край на екрана.
1 По време на възпроизвеждане на видео/
изображение, докоснете “Source List”, а
след това .
2 Докоснете “Screen”.
4 Докоснете “Warm” (топло), “Normal”
(нормално) или “Cool” (студено), за да
изберете “Color Tone” (тоналност).
5 Докоснете +/- на “Brightness” (яркост)
и “Color” (цвят), за да настроите техните
нива.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Забележка
Качеството на картината на камерата за обратно
виждане не може да бъде настройвано.
52
Появява се менюто с настройки за екрана.
3 Докоснете “Aspect”.
Извеждат се опциите.
4 Докоснете желаната опция.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Забележка
Пропорцията на екрана на камерата за обратно
виждане не може да бъде настройвана.
Настройки
Менюто с настройки включва следните
категории.
• “General”: Общи настройки (стр. 54)
• “Sound”: Настройки на звука (стр. 56)
• “Screen”: Настройки на екрана (стр. 57)
• “Visual”: Настройки за възпроизвеждане на
DVD и други устройства (стр. 58)
Основни операции по настройка
Можете да задавате опциите в менюто чрез
следната процедура.
Например, когато задавате режим на демонстрация
E.g., when setting the demonstration
1 При изключено устройство докоснете
“Source List”, а след това
.
От главното меню докоснете .
Появява се менюто за настройка.
Back
ATT
Security Control
Top
Locked
Clock Adjust
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
General
1/4
NTSC / PAL
Sound
Screen
15
Visual
12:00
2 Докоснете “Screen”.
Появява се менюто с настройки за екрана.
Back
ATT
Top
Screen Select
Picture EQ
Dynamic
Aspect
Full
Clock
OFF / ON
Demo
OFF / ON
General
Sound
Screen
15
Visual
12:00
3 Докоснете “Demo”, за да зададете в
положение “ON” или “OFF”.
Настройката е завършена.
За да обходите опциите (само когато е необходимо),
докоснете v/V.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
53
Общи настройки
Докоснете
c “General” c желан елемент от менюто c желана опция. За подробности по тази
процедура вижте ”Основни операции по настройка” на стр. 53.
За подробности се обърнете към посочените страници. “z“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Служи за
Състояние на
устройството
–
–
Всяко състояние.
–
–
Всяко състояние.
Опция
Security Control (контрол
на сигурността) (стр. 61)
Clock Adjust (сверяване
на часовника (стр. 61)
Auto OFF
Всяко състояние.
30 сек., 30
мин., 60 мин.
Изключва функцията
Auto Off.
Избира желания период
от време.
ON
OFF (z)
Активира функцията СТ
Деактивира функцията СТ
Всяко състояние.
(извеждана цветна
система)
Променя цветната система
според свързания монитор.
(SECAM не се поддържа.)
PAL (z)
Превключва на система PAL.
NTSC
Превключва на система NTSC.
Dimmer
Auto (z)
Автоматично затъмнява
дисплея, когато включите
осветлението. (Налична само
когато е свързан кабелът за
контрол на осветлението.)
Изключва напълно
устройството след
указания период от време,
в който то е било спряно.
No (z)
CT (Точен час) (стр. 23, 24)
Output Color System
Променя яркостта на
дисплея
Dimmer Level
Настройва нивото на
яркостта, когато е избрана
функцията затъмняване на
дисплея.
Touch Panel Adjust (стр. 38)
Beep
ON
Затъмнява дисплея.
(от -5 до +5)
(z) 0
Избира нивото
–
ON (z)
OFF
Language
English (z) ,
~
Espanol,
Русский
Key Illumination
ON (z)
OFF
54
При изключено
устройство.
Всяко състояние.
Всяко състояние.
–
Активира звуковия сигнал
при операции.
Деактивира звуковия сигнал
при операции.
Избира езика на дисплея.
Включва осветяването
на бутоните.
Изключва осветяването
на бутоните.
Всяко състояние.
Всяко състояние.
При изключено
устройство.
Всяко състояние.
Елемент от менюто
Опция
Rotary Commander
Променя оперативната
посока на бутоните от
въртящото се устройство
за управление.
AUX 1 Input
(стр. 61) Задава вида на
устройството, свързано към
терминалите AUX1 IN, за
да превключи съответно на
него фоновия екран.
AUX2 Input (стр. 61)
Задава вида на устройството,
свързано към терминалите
AUX2 IN, за да превключи
съответно на него фоновия
екран.
No Signal
Променя екрана
автоматично, когато не
е засечен външен видео
сигнал.
Default (z)
Reverse
Служи за
Такава е фабричната
настройка.
Използва се от дясната
страна на волана.
Video (z)
Извежда картината от
свързаното устройство.
Audio
Извежда фоновия екран
на това устройство.
OFF
Деактивира AUX входа.
Video (z)
Извежда картината от
свързаното устройство.
Audio
Извежда фоновия екран
на това устройство.
OFF
Деактивира AUX входа.
Through
Извежда екран без сигнал.
Blank (z)
(Извежда екрана за
възпроизвеждане на аудио със
съобщение за липса на сигнал.
Състояние на
устройството
Всяко състояние.
При изключено
устройство.
При изключено
устройство.
При изключено
устройство.
OFF
Деактивира входния сигнал.
Активира входния видео
сигнал от свързаната камера
за обратно виждане.
ON (z)
Извежда картината от камерата
за обратно виждане, когато
Всяко състояние.
задната лампа светне (или когато
скоростния лост е зададен на
положение R (задна скорост).
Rear View Camera Setting
–
–
Всяко състояние.
–
–
Всяко състояние.
Camera Input
(настройка на камерата за
обратно виждане) (стр. 62)
Monitor Angle (page 51)
55
Настройки на звука
Докоснете
c “Sound” c желан елемент от менюто c желана опция. За подробности по тази процедура
вижте ”Основни операции по настройка” на стр. 53.
За подробности се обърнете към посочените страници. “z“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Опция
Служи за
EQ7 (стр. 48)
OFF (z)
Balance/Fader (стр. 48)
Xplod, Vocal, Edge,
Cruise, Space,
Gravity, Custom
Balance: (от -15
до +15)
Fader: (от -15 до
+15)
z: 0
Отменя кривата на
еквалайзера
Избира крива на еквалайзера;
настройва кривата на еквалайзера
според вашите предпочитания.
Настройка на нивото.
Subwoofer (от -6
до +6)
z: 0
Listening Position (стр. 49)
Задава позицията на слушане
и позицията на субуфера.
OFF (z)
Front L
Front R
Front
All
Custom
Subwoofer: Near,
Normal (z), Far
Да не се настройва
позицията на слушане.
Настройка на предния
ляв говорител.
Настройка на предния
десен говорител.
Настройка на централния
говорител.
Настройка на звука в
центъра на вашата кола.
Прецизно калибриране
на позицията за слушане
(стр. 49).
Избира позиция на субуфера.
(Налична само когато
“Subwoofer” е зададен в
положение “ON”, а позицията
на слушане е зададена в
положение “Front L”, “Front
R”, “Front” или “All”.)
CSO (Center Speaker
OFF (z), CSO1,
Organizer) (стр. 50) Задава
CSO2, CSO3
режим на виртуалния централен
говорител
Избиране на режима.
Subwoofer
ON (z)
Задава състояние на връзката
в положение включено.
OFF
Задава състояние на връзката
в положение
Задава състояние на
връзката на субуфера.
56
Регулира силата на звука
от субуфера. (Налична
само когато “Subwoofer”
е зададен в положение
“ON”.)
Състояние на
устройството
По време на
приемане/
възпроизвеждане.
По време на
приемане/
възпроизвеждане.
По време на
приемане/
възпроизвеждане.
По време на
възпроизвеждане
на диск/USB
устройство.
При изключено
устройство.
Елемент от менюто
Опция
RBE (Rear Bass Enhancer –
усилване на задните баси)
(стр. 50) Използва задните
говорители като субуфер
OFF (z),
RBE1, RBE2,
RBE3
Избиране на режима.
Crossover Filter
LPF: 50 Hz, 60
Hz, 80 Hz, 100
Hz (z), 120 Hz
Избира честотата за
спиране на звука. (Налична
само когато “Subwoofer”
е зададен в положение
“ON”.)
HPF: OFF (z)
Не се избира честота за
спиране.
HPF: 50 Hz, 60
Hz, 80 Hz, 100 Hz,
120 Hz
Избира честотата за
спиране на звука.
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Избира фазата на субуфера.
(Налична само когато
“Subwoofer” е зададен в
положение “ON”.)
Избира честотата, извън
която спира звукът
от предния/задния
говорител (HPF) и
субуфера (LPF).
4.1ch Speaker Level
Служи за
–
–
(page 50)
Състояние на
устройството
По време на
приемане/
възпроизвеждане.
По време на
приемане/
възпроизвеждане.
При изключено
устройство.
Настройки на екрана
Докоснете
c “Screen” c желан елемент от менюто c желана опция. За подробности по тази процедура
вижте ”Основни операции по настройка” на стр. 53.
За подробности се обърнете към посочените страници. “z“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Опция
Служи за
–
Screen Select (стр. 51)
–
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Избира качество на картината.
Custom 1,
Custom 2
Настройва качеството на
картината според вашите
предпочитания.
Aspect (стр. 52)
Full (z),
Normal,
Wide,
Zoom
Избира пропорция на екрана.
По време на възпроизвеждане
на видео/изображение.
Clock
ON (z)
Извежда дисплея на часовника.
OFF
Скрива дисплея на часовника.
ON (z)
Активира демонстрацията.
OFF
Деактивира демонстрацията.
Picture EQ (page 51)
Показва/скрива дисплея на
часовника в долния десен
ъгъл на екрана.
Demo
Състояние на
устройството
Всяко състояние.
По време на
възпроизвеждане на
видео/изображение.
По време на
възпроизвеждане на
видео/изображение.
Всяко състояние.
При изключено
устройство.
57
Настройки за възпроизвеждане на DVD и други устройства
Докоснете
c “Visual” c желан елемент от менюто c желана опция. За подробности по тази процедура,
вижте ”Основни операции по настройка” на стр. 53.
За подробности се обърнете към посочените страници. “z“ указва настройката по подразбиране.
Елемент от менюто
Опция
DVD Menu Language
–
DVD Audio Language
–
DVD Subtitle Language
–
Audio DRC
Standard (z)
Прави звука ясен, докато
силата на звука е намалена.
Само за DVD*, което
Wide
съответства на режима
Audio DRC (Dynamic Range
Control)
Служи за
Състояние на
устройството
За да се промени езикът на
менюто на диска.
За да се промени езикът на звука.
При изключено
устройство.
При изключено
устройство.
За да се промени езикът на
субтитрите, записани на диска.
При изключено
устройство.
За да изберете стандартната
настройка.
При изключено
За да добиете усещането, че слушате устройство.
на живо.
*С
изключение на DVD-R/DVDRDL/DVD-RW в режим VR.
Multi Ch Output
Превключва метода за
извеждане на звук от
многоканални източници.
За да изведете 4.1 канален звук.
Multi (z)
За да сведете звука до два канала.
Stereo
При изключено
устройство.
–
Отключване/заключване на диска.
–
Настройване ограничението за
При изключено
зрителската аудитория в зависимост
устройство.
от района.
–
Задаване на стандарт за
ограничение според областта.
При изключено
устройство.
Original (z)
(Само за DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW във VR режим)
Playlist
Възпроизвеждане на заглавията
по реда, в който са записани.
Възпроизвеждане на създадена
плейлиста.
При изключено
устройство.
DVD Direct Search
Chapter (z)
Търсене по глава.
(стр. 26) Задава критерия
за възпроизвеждане от
DVD чрез директно
търсене
Title
Търсене по заглавие.
DVD Parental Control
(стр. 26)
DVD Parental Rating
(стр. 27)
DVD Parental Area
(стр. 27)
DVD Playlist Play
58
При изключено
устройство.
Всяко състояние.
Елемент от менюто
Опция
Monitor Type
16:9 (z)
Избира пропорция на
екрана, подходяща за
свързания монитор.
(Пропорцията на екрана
на устройството също се
променя.)
В зависимост от диска
може автоматично да бъде
избрана “4:3 Letter Box”
вместо “4:3 Pan Scan” и
обратно.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
Служи за
Състояние на
устройството
За да изведете
широкоекранна картина.
Подходяща опция, когато
свързвате широкоекранен
монитор или монитор с
функция широк екран.
За да изведете
широкоекранна картина
с черни ленти отдолу и
отгоре на екрана. Тази
опция е подходяща, когато е
свързан монитор с екранно
съотношение 4:3.
При изключено
устройство.
За да изведете
широкоекранна картина на
целия екран и автоматично
да изрежете тези части от
нея, които не се побират.
ZAPPIN Time (стр. 36)
6sec, 15sec (z),
30sec
За да изберете време
за възпроизвеждане на
функцията ZAPPIN.
При възпроизвеждане
на аудио.
ZAPPIN Tone (стр. 36)
ON (z)
За да чувате звуков сигнал
между пасажите от записи.
За да деактивирате звуковия
сигнал.
При възпроизвеждане
на аудио.
OFF
Multi Disc Resume
ON (z)
За да съхраните настройките
за възобновяване в паметта
за до 5 видео* диска.
* Само за DVD VIDEO/VCD/DivX/MPEG-4.
OFF
USB Resume
ON (z)
OFF
За да не съхранявате настройките за
възобновяване в паметта. Функцията
възобновяване на възпроизвеждането
ще бъде налична само за текущия
диск, поставен в устройството.
При изключено
устройство.
За да съхраните настройките
за възобновяване в паметта
за DivX/MPEG-4 файловете
в USB устройството.
За да не съхранявате настройките
за възобновяване в паметта.
При изключено
устройство.
При изключено
устройство.
JPEG Slide Show
5sec (z), 20sec,
60sec, Fixed
За да изберете интервал при
изреждане на изображения в
последователност (slide show)
Video CD PBC (стр. 25)
ON (z)
За да възпроизведете VCD с
функция PBC.
OFF
За да възпроизведете VCD без
функция PBC.
При изключено
устройство.
продължава на следващата страница t
59
Елемент от менюто
Опция
DivX VOD Registration
Code
Done
Служи за
За да затворите дисплея.
При изключено
устройство.
Извежда регистрационния
код за това устройство. За
подробности вижте стр.65.
DivX VOD Deactivate Code
Деактивира регистрацията
на това устройство за
възпроизвеждане на DivX
VOD.
Състояние на
устройството
Done
За да затворите дисплея.
При изключено
устройство.
Забележка
Ако е приложен родителски контрол, възобновяването на възпроизвеждането няма да функционира. В този случай,
ако поставите диск, възпроизвеждането ще започне от началото на диска.
60
Задаване на кода за сигурност
Това устройство има функция за сигурност с цел
да се осуети кражбата му. Въведете 4-цифрен
номер като ваш код за сигурност.
Веднъж след като е активирана функцията за
сигурност, е необходимо да въведете своя код,
за да включите устройството, след като сте
го монтирали в друга кола или сте зареждали
акумулатора.
Активиране на функцията за
сигурност
1 Докоснете “Source List”, а след това
.
Извежда се менюто за общи настройки. Ако не
се появи, докоснете “General”.
2 Докоснете “Security Control”.
4 Докоснете
“OK”.
Настройката е завършена.
За да изтриете въведен номер, докоснете “Clear”.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Използване на допълнително оборудване
Външно аудио/видео
оборудване
Можете да свързвате до 2 допълнителни устройства,
като например портативен медиен плейър, игра
и др. към AUX1 IN и AUX2 IN терминалите на
устройството.
Избор на външно устройство
1 Докоснете “Source List”, а след това “AUX”.
Извежда се дисплеят за задаване на кода за
сигурност.
Извежда се дисплеят за възпроизвеждане AUX.
3 Докоснете бутоните с цифри, за да
въведете кода за сигурност, а след това
докоснете “OK.”
4 За да потвърдите, докоснете бутоните
с цифри, за да въведете отново кода за
сигурност, а след това докоснете “OK.”
Настройката е завършена.
За да изтриете въведен номер, докоснете “Clear”.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Когато включите устройството, след като сте
го монтирали в друга кола или сте зареждали
акумулатора, се извежда надпис, подканящ ви да
въведете 4-цифрения код. Докоснете бутоните с
цифри, за да въведете вашия код за сигурност.
Деактивиране на функцията за
сигурност
Регулиране силата на звука
Уверете се, че сте регулирали силата на звука за
всяко свързано устройство, преди да започнете
възпроизвеждане.
Нивото на звука е общо за ”AUX 1” и ”AUX 2”.
устройството.
Извежда се дисплеят за отключване на кода за
сигурност.
2 Докоснете бутоните с цифри, за да въведете
вашия код.
Извежда се надпис “Unlocked”, след което
функцията за сигурност се деактивира.
2 Докоснете “Source List”, а след това “AUX”.
Извежда се дисплеят за възпроизвеждане AUX.
3 Започнете възпроизвеждане на портативното
устройство при умерена сила на звука.
4 Задайте нормалната за вас сила на звука
на устройството.
Сверяване на часовника
5 Докоснете неколкократно -/+ в карето
Часовникът използва 24 часовата индикация за
указване на часа.
Извежда се менюто за общи настройки. Ако
не се появи, докоснете “General”.
изберете устройство.
Работете със свързаното оборудване.
1 Намалете силата на звука на
1 Повторете стъпки 1 и 2, описани по-горе.
1 Докоснете “Source List”, а след това
2 Докоснете ”AUX 1” или ”AUX 2”, за да
“Level”, за да регулирате нивото.
.
Нивото се регулира на отделни стъпки между
-8 и +18.
продължава на следващата страница t
2 Докоснете “Clock Adjust”.
Извежда се дисплеят за сверяване.
3 Задайте часа и минутата.
Например, за да зададете 8:30, докоснете
”0830”.
61
Задаване вид на устройството
Задавайки вида на всяко свързано устройство
(видео или аудио), фоновият екран може да се
превключи съответно на него.
1 За да зададете вида, докато
устройството е изключено, докоснете
“Source List”, а след това .
Извежда се менюто за общи настройки. Ако
не се появи, докоснете “General”.
2 Докоснете v/V за да обходите менюто, а
след това докоснете “AUX1 Input” или
“AUX2 Input”.
3 Докоснете “Audio” или “Video”.
Настройката е завършена.
За да деактивирате AUX входа, изберете “OFF”.
За да се върнете към предишния дисплей, докоснете
“Back”.
Настройки на камерата за обратно
виждане
Можете да изведете опциите по настройка на
картината от камерата за обратно виждане, за да
улесните работата с нея.
Тази настройка е налична само когато:
– “Camera Input” е зададена в положение “ON”
(стр. 55).
– скоростният лост е в положение за паркиране.
1
Докоснете “Source List”, а след това
.
Извежда се менюто за общи настройки. Ако
не се появи, докоснете “General”.
2 Докоснете v/V , за да обходите менюто,
а след това докоснете “Rear View Camera
Setting”.
Извеждат се опциите за настройка.
Камера за обратно виждане
Като свържете допълнителна камера за обратно
виждане към терминала CAMERA IN, можете
да извеждате картината от камерата за обратно
виждане.
Картината от камерата за обратно виждане
се извежда, когато свети задната подсветка
(или скоростният лост е в положение R (задна
скорост)).
Забележки
• Когато извършвате маневра на заден ход с
автомобила, за по-голяма безопасност
наблюдавайте внимателно околността. Не
разчитайте единствено на камерата за обратно
виждане.
• Картината от камерата за обратно виждане не
се извежда на задния монитор.
Извеждане на маркировки
Докоснете “Marker”.
Докоснете “Marker” отново, за да скриете
маркировката.
Обръщане на картината
Докоснете “Mirror”.
Извежда се огледалното изображение на
картината.
Редактиране на линии
1 Докоснете “Line Edit”.
Съвет
Дори да е свързана камера за обратно виждане,
можете да изключите показването на картина от
камерата за обратно виждане, като деактивирате
входния сигнал от камерата (стр. 55).
2 Изберете линия за редактиране.
Докоснете ”1 Edit”, ”2 Edit” или ”3 Edit”,
съответстващи на линията, която желаете да
редактирате.
3 Редактирайте линията.
62
За да увеличите дължината, докоснете B b.
За да намалите дължината, докоснете bB.
За да регулирате позицията, докоснете V или v.
За да възстановите настройките по
подразбиране, докоснете “Reset”.
За да се върнете към предишния дисплей,
докоснете “Back”.
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако колата ви е била паркирана на пряка слънчева
светлина, оставете устройството да се охлади преди
употреба.
• Когато устройството започне да работи, антената
(ефирна) автоматично се разгъва.
Кондензация на влага
Ако във вътрешността на устройството се кондензира
влага, извадете диска и изчакайте около 1 час, докато
влагата се изпари; в противен случай устройството няма
да функционира както трябва.
Как да поддържате високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете течност върху устройството
или дисковете.
Забележки относно LCD панела
• Не натискайте LCD панела, тъй като това може да
разкриви картината или да причини неизправност
(тоест картината може да стане неясна или LCD
панелът да се повреди).
• Не докосвайте LCD панела с друго, освен с пръст, тъй
като това може да го повреди или счупи.
• Почиствайте LCD панела със суха мека кърпа. Не
използвайте разтворители като бензин, разредител,
продавани в търговската мрежа почистващи препарати
или антистатичен спрей.
• Не използвайте това устройство извън температурния
диапазон от 5 до 45 °C.
• Ако колата ви е била паркирана на студено или горещо
място, картината може да бъде неясна. Въпреки това
обаче мониторът не е повреден, а картината ще се
изясни след като температурата в колата ви стане
нормална.
• Възможно е на монитора да се появяват статични
сини, червени или зелени точки. Те се наричат ”ярки
точки” и могат да се появят на всеки LCD панел. LCD
панелът е прецизно произведен с повече от 99.99 %
функционални сегменти. Въпреки това е възможно
малък процент (около 0.01%) от неговите сегменти
да не светят правилно. Това обаче няма да попречи на
вашето гледане.
Забележки относно дисковете
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина
или източници на топлина като климатици. Не ги
оставяйте на таблото/задната седалка на паркирана
кола.
• Преди възпроизвеждане почистете
диска с почистващо платче от
центъра към края. Не използвайте
разтворители като бензин,
разредител, продаващи се в
търговската мрежа почистващи
препарати.
• Това устройство е предназначено за възпроизвеждане
на дискове, отговарящи на Compact Disc (CD)
стандарта. DualDiscs и някои от музикалните дискове,
кодирани с технологии за защита на авторското
право, не отговарят на Compact Disc (CD) стандарта
и следователно може да не се възпроизведат на това
устройство.
Дискове, които това устройство
НЕ МОЖЕ да възпроизвежда
- Дискове с етикети, стикери или със залепено върху
тях тиксо или хартия. Ако се опитате да възпроизведете
такъв диск, това може да предизвика неизправност или
да повреди диска.
- Дискове с нестандартни форми (като например сърце,
квадрат, звезда). Опитът да възпроизвеждате подобни
дискове може да повреди устройството.
– 8 cm дискове.
Забележки относно операциите при
възпроизвеждане на DVD и VCD.
Някои операции при възпроизвеждане на DVD и VCD
могат да бъдат нарочно фиксирани от производителите
на софтуера. Тъй като това устройство възпроизвежда
DVD и VCD в зависимост от тяхното съдържание, което
е проектирано от софтуерните производители, някои
функции, касаещи възпроизвеждането може да не са
достъпни. За повече информация може да обърнете към
указанията, приложени към съответните DVD или VCD.
Забележки относно DATA CD и DATA DVD
• Има вероятност някои DATA CD/DATA DVD (в
зависимост от оборудването, използвано за тяхното
записване или състоянието на диска) да не могат да се
възпроизведат с това устройство.
• За някои дискове е необходимо финализиране (стр. 64).
• Това устройство е съвместимо със следните стандарти:
За DATA CD
– ISO 9660 level 1/level 2, Joliet/Romeo в разширен
формат.
– Multi Session
За DATA DVD
– UDF Bridge Format (комбиниран UDF и ISO 9660)
–Multi Border
• Максималният брой на:
– папки (албуми): 256 (включително главната и
празните папки)
– файлове (записи/изображения/видео файлове) и
папки, които могат да се съдържат в един диск: 2 000
(ако имената на папките/файловете съдържат много
символи, този брой може да бъде по-малък от 2 000).
– максимален брой символи, които могат да бъдат
изведени за име на папка/файл: 64 (Joliet/Romeo)
продължава на следващата страница t
63
Забележки относно финализирането
на дискове
Следните видове дискове е задължително да бъдат
финализирани, за да могат да се възпроизвеждат от това
устройство.
• DVD-R/DVD-R DL (във Видео и VR режим)
• DVD-RW във Видео режим
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Следните дискове могат да се възпроизвеждат без да
бъдат финализирани.
• DVD+RW – финализира се автоматично.
• DVD-RW във VR режим – не е необходимо
финализиране.
За подробности вижте указанията, приложени към
дисковете.
Забележки относно Multi Session
CD/Multi Border DVD
Това устройство може да възпроизвежда Multi Session
CD/Multi Border DVD при следните условия. Имайте
предвид, че сесиите трябва да бъдат затворени и
дисковете да бъдат финализирани.
• Когато в първата сесия са записани данни във формат
CD-DA (компакт диск с цифров звук):
Устройството разпознава диска като CD-DA диск и
възпроизвежда само първата сесия, дори и ако на
следващи сесии са записани данни в друг формат
(например МР3).
• Ако CD-DA е записано на която и да е следваща сесия,
различна от първата:
Устройството разпознава диска като DATA CD или
DATA DVD и всички сесии, съдържащи CD-DA запис,
се пропускат.
• Когато са записани MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX®/
MPEG-4:
Възпроизвеждат се само записи от сесии, съдържащи
избрания вид файл (аудио/видео/изображение)* (ако в
други сесии се съдържат записи на друг вид данни или
CD-DA, то те се пропускат).
*
За да научите как да избирате различни видове
файлове, вижте стр. 36.
Ред за възпроизвеждане на MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX®/MPEG-4 файлове
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4
Папка (албум)
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4 file
файл (запис/
изображение/
видео файл)
MP3 файлове
• MP3 е съкращение за MPEG-1 Audio Layer-3 и
представлява стандарт за компресиране на музикални
файлове. По този начин аудио CD данните се
компресират приблизително до 1/10 от първоначалния
си размер.
• Версиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 на ID3 етикет са
приложими само за МР3 формат. ID3 етикетът се
състои от 15/30 символа (1.0 и 1.1) или 63/126 символа
(2.2, 2.3 и 2.4).
• Когато наименувате МР3 файлове, не забравяйте да
добавите файловото разширение “.mp3” към името на
файла.
• По време на възпроизвеждане или превъртане напред/
назад на MP3 файлове с VBR (вариращ битрейт),
изминалото време за възпроизвеждане може да не бъде
изведено правилно.
Забележки относно МР3
Ако възпроизвеждате МР3 с висок битрейт, например
192 kbps, звукът може да прекъсва.
WMA файлове
• WMA, което е съкращение от Windows Media Audio,
е стандарт за компресиране на музикални файлове.
По този начин аудио CD данните се компресират
приблизително до 1/22* от първоначалния си размер.
• WMA етикетът се състои от 63 символа.
• Когато наименувате WMA файлове, не забравяйте да
добавите файловото разширение “.wma” към името на
файла.
• По време на възпроизвеждане или превъртане напред/
назад на WMA файлове с VBR (вариращ битрейт),
изминалото време за възпроизвеждане може да не бъде
изведено правилно.
* само за 64 kbps
Забележки относно WMA
Не се поддържа възпроизвеждане на следните видове
WMA файлове:
– с компресия без загуба на данни (lossless)
– защитени с авторски права
AAC файлове
• AAC етикетът може да бъде максимално 126 символа.
• Когато наименувате AAC файл, не забравяйте да
добавите разширението “.m4a” към името на файла.
JPEG файлове
• JPEG е съкращение от Joint Photographic Experts
Group и представлява стандарт за компресиране на
файл с изображение. По този начин неподвижните
изображения се компресират приблизително от 1/10 до
1/100 от първоначалния си размер.
• Когато наименувате JPEG файлове, не забравяйте да
добавите файловото разширение “.jpg” към името на
файла.
Забележка за JPEG
Не се поддържа възпроизвеждане на прогресивни
JPEG файлове..
DivX® видео файлове
64
DivX® е цифров видео формат, разработен от
DivX Inc. Това е официално сертифицирано от
DivX устройство, което възпроизвежда DivX
видео файлове. Посетете www.divx.com за поподробна информация и софтуерни приложения за
конвертиране на файлове в DivX видео формат.
DivX Video-on-Demand
Функция Bluetooth
Това сертифицирано от DivX устройство трябва да
бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда
DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да
генерирате регистрационния код, намерете раздела
за DivX VOD в менюто за визуална настройка.
Идете на сайта vod.divx.com с този код, за да
завършите процеса по регистрация и да научите
повече за DivX VOD.
Какво представлява Bluetooth
технологията?
MPEG-4 файлове
Можете да възпроизвеждате MPEG-4 файлове,
отговарящи на следните изисквания. Не се
гарантиране възпроизвеждането на всички
MPEG-4 файлове, отговарящи на изискванията
• Профил: MPEG-4 Обикновен профил
• Битрейт: Макс. 7 Mbps при USB FS, 10 Mbps при
DVD, 7 Mbps при CD
• Кадрова честота: Макс. 30 fps (кадри в секунда)
• Размер на изображението: Макс. 720 × 480 пиксела
• Аудио: Макс. 320 kbps (AAC-LC)
• Файлово разширение: .mp4
iPod
• Можете да свързвате следните iPod модели.
Обновете вашите iPod устройства с последна версия на
софтуера, преди да ги използвате.
Предназначен за
– iPod touch
– iPod touch (2-ро поколение)
– iPod classic
– iPod classic (120GB)
– iPod with video*
– iPod nano (4-то поколение)
– iPod nano (3-то поколение)
– iPod nano (2-ро поколение)
– iPod nano (1-во поколение)*
Работи с
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
*
Функцията Passenger control не е налична за iPod nano
(1-во поколение) или iPod with video.
• “Made for iPod” означава,че даден електронен аксесоар
е предназначен специално за свързване с iPod и
неговият разработчик удостоверява, че аксесоарът
отговаря на работните стандарти на Apple.
• “Works with iPhone” означава,че даден електронен
аксесоар е предназначен специално за свързване
с iPhone и неговият разработчик удостоверява, че
аксесоарът отговаря на работните стандарти на Apple.
• Apple не носи отговорност за функционирането на това
устройство или неговата съвместимост със стандартите
за безопасност и регулация.
• Безжичната технология Bluetooth е късообхватна
безжична технология, позволяваща безжична
комуникация на данни между цифрови устройства като
мобилен телефон и слушалка. Безжичната технология
Bluetooth действа в обхват от около 10 метра. Най-често
се свързват две устройства, но някои уреди могат да се
свързват с множество устройства едновременно.
• Не е необходимо да използвате кабел за връзката, тъй
като технологията Bluetooth е безжична, нито пък е
необходимо устройствата да са едно срещу друго,
какъвто е случаят с технологията на инфрачервените
лъчи. Можете например да използвате Bluetooth
устройство, поставено в чанта или в джоб.
• Технологията Bluetooth е международен стандарт,
поддържан от хиляди компании по целия свят и
използван от множество компании.
Bluetooth връзка
• Безжичната технология Bluetooth действа в обхват от
около 10 метра. Максималния обхват на връзката може да
е различен, в зависимост от налични препятствия (човек,
метал, стена и др.) или електромагнитна среда.
• Следните условия може да нарушат чувствителността на
Bluetooth връзката.
– Между това устройство и Bluetooth устройството има
препятствие (например човек, метал, стена и др.).
– Устройство, използващо 2.4 GHz честота, като
безжично LAN устройство, безжичен телефон или
микровълнова фурна, се използва в близост до това
устройство.
• Тъй като Bluetooth устройствата и безжичните LAN
устройства (IEEE802.11b/g) използват една и съща
честота, може да възникнат микровълнови смущения,
което да доведе до влошаване бързината на връзката, шум
или невалидна връзка, ако това устройство се използва
в близост до безжично LAN устройство. В този случай
извършете следното.
– Използвайте това устройство най-малко на 10 m
разстояние от безжично LAN устройство.
– Ако това устройство се използва на по-малко от
10 m от безжично LAN устройство,
изключете безжичното LAN устройство.
– Монтирайте това устройство и Bluetooth
устройството колкото е възможно по-близо едно до друго.
• Микровълните, които се излъчват от едно Bluetooth
устройство, може да повлияят на работата на електронни
медицински устройства. Изключете това устройство и
другите Bluetooth устройства на следните места, тъй като
може да предизвикате злополука.
– при наличие на възпламеним газ, в болница, влак,
самолет или бензиностанция
– в близост до автоматична врата или противопожарна
аларма
• Това устройство поддържа функции за сигурност, които
отговарят на Bluetooth стандарта за предоставяне на
сигурна връзка при използване на безжичната технология
Bluetooth, но в зависимост от настройката, нивото на
сигурност може да не е достатъчно. Внимавайте, когато
комуникирате посредством безжичната технология
Bluetooth.
продължава на следващата страница t
65
• Не поемаме отговорност за изтичане на информация по
време на Bluetooth комуникация.
• Не можем да гарантираме осъществяване на връзка със
всички Bluetooth устройства.
– Устройство, притежаващо функцията Bluetooth, трябва
да отговаря на Bluetooth стандарта, създаден от
Bluetooth SIG и да може да се идентифицира.
– Дори ако свързаното устройство отговаря на
споменатия по-горе Bluetooth стандарт, някои
устройства може да не се свържат или да не работят
както трябва, в зависимост от функциите или
спецификациите на устройството.
– Докато говорите по телефона с хендсфри устройство,
може да възникне шум, в зависимост от устройството
или средата, в която се осъществява комуникацията.
• В зависимост от устройството, което ще свързвате,
стартирането на комуникацията може да отнеме
известно време.
Други
• Използването на Bluetooth устройство може да не
функционира при мобилни телефони, в зависимост
от условията на радио вълните и мястото, където се
използват уредите.
• Ако се почувствате неразположени след като
сте използвали Bluetooth устройство, незабавно
прекратете употребата му. Ако проблемът не изчезне,
консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, има
вероятност тя да експлодира.
Не я презареждайте, не я разглобявайте и не я
хвърляйте в огън.
Подмяна на
предпазителя
Когато подменяте предпазителя,
се уверете, че новият е със същия
ампераж като оригиналния. Ако
предпазителят изгори, проверете
свързването на захранването и го
подменете. Ако предпазителят
изгори отново след подмяната, е
вероятно да има вътрешна повреда.
В такъв случай потърсете найблизкия сервиз на Sony.
Предпазител (10А)
Демонтиране на устройството
1 Вкарайте и двете освобождаващи
пластини едновременно, докато чуете
щракване.
Ако имате въпроси или проблеми, касаещи вашето
устройство, които не са изложени в това ръководство,
консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Поддръжка
Подмяна на литиевата батерия на плоското
устройство за дистанционно управление
При нормални условия батерията ще издържи
приблизително 1 година ( времето за употреба може и да е
по-късо, в зависимост от условията на използване). Когато
батерията се изтощи, обхватът на плоското устройство за
дистанционно управление намалява. Подменете батерията
с нова CR2025 литиева батерия. Използването на каквато и
да е друга батерия крие риск от пожар или експлозия.
Кукичките
гледат
навътре.
2 Издърпайте освобождаващите пластини,
за да извадите устройството.
със страната +
нагоре
c
3 Плъзнете устройството, докато излезе
напълно от монтажната скоба.
Забележки относно литиевата батерия
• Съхранявайте литиевата батерия далеч от деца. Ако
батерията бъде погълната, незабавно потърсете
медицинска помощ.
• Избършете батерията със сухо платче, за да
осигурите по-добър контакт.
• Внимавайте да спазите правилния поляритет, когато
поставяте батерията.
• Не дръжте батерията с метални пинсети, защото
може да предизвикате късо съединение.
66
*1
Спецификации
Монитор
Тип на дисплея: Широкоекранен LCD цветен монитор
Размери: 7.0 инча
Система: TFT активна матрица
Брой пиксели: 1,152,000 пиксели
Цветна система:
автоматично избира PAL/NTSC/SECAM/PAL-M
Действителният обхват е различен, в
зависимост от фактори като препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, работа на антената,
операционна система, софтуерни приложения и др.
*2 Стандартните Bluetooth профили указват целта на
Bluetooth комуникацията между устройствата.
Усилвател
Тунер
Изходи: Изходи за говорителите
Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома
Максимална мощност на изходния сигнал:
FM радио станции
52 W x 4 (при 4 ома)
Обхват за настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал на антената (ефирна):
Общи
Конектор за външна антена (ефирна)
Средна честота: 150 kHz
Използваема чувствителност: 10 dBf
Избираемост: 75 dB при 400 kHz
Съотношение чист сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделение: 40 dB при 1 kHz
Честотен диапазон: 20 – 15 000 Hz
MW/LW радио станции
Обхват за настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал на антената (ефирна):
Конектор за външна антена (ефирна)
Средна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 μV, LW: 45 μV
DVD/CD плейър
Съотношение чист сигнал към шум: 120 dB
Честотен диапазон: 10 – 20,000 Hz
Колебания и трептене на звука и картината:
под възможните за регистриране
Изкривяване на хармоника: 0.01 %
Регионален код: отбелязан на дъното на устройството
USB плейър
Интерфейс: USB (Full-speed)
Максимален ток: 500 mA
Безжична комуникация
Система за комуникация:
Bluetooth Standard версия 2.0 + EDR
Изход:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Макс. +4 dBm)
Максимален обхват на комуникация:
Линия на зрението прибл. 10 m (33 ft)*1
Честотен обхват:
2.4 GHz обхват (2.4000 – 2.4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
Изходи:
Видео изходен терминал (заден)
Аудио изходни терминали (преден/заден)
Изходен терминал за субуфера
Контролен терминал на релето за антената (ефирна)
Контролен терминал за усилвателя
Входове:
Телефонен АТТ контролен терминал
Контролен терминал за осветлението
Входен терминал за устройството за дистанционно
управление
Входен терминал за антената (ефирна)
Контролен терминал за ръчната спирачка
Входен терминал за микрофона
Обратен входен терминал
Входен терминал за камерата
AUX аудио входни терминали
AUX видео входни терминали
Входен конектор за USB сигнал
Изисквания към захранването: 12 V DC за
акумулатора на колата (маса земя)
Размери: Прибл. 178 × 100 × 189 mm
(7 1/8 × 4 × 7 1/2 in) (w/h/d)
Размери, необходими за монтаж: Прибл. 182 х 111 х
164 mm (широчина х височина х дължина)
Тегло: Прибл. 2,5 kg.
Приложени аксесоари:
Плоско устройство за дистанционно управление:
RM-X170
Части за монтаж и свързване (1 комплект)
Удължител за AUX аудио/видео входните терминали
Микрофон: XA-MC10
CD-ROM (Диск с приложения)
Допълнителни аксесоари/оборудване:
USB свързващ кабел за iPod: RC-200IPV
Камера за обратно виждане: XA-R800C
Вашият доставчик може да няма на склад някои от
изброените по-горе аксесоари. Попитайте доставчика си
за по-подробна информация.
Американските и чуждестранни патенти са
лицензирани от Dolby Laboratories.
MPEG Layer-3 аудио кодиращата технология и патенти са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
продължава на следващата страница t
67
Този продукт е защитен от някои права за
интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Използването или дистрибуцията
на такива технологии извън този продукт е
забранено без лиценз, предоставен от Microsoft
или оторизирано подразделение на Microsoft.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
• В платките не са използвани халогенни огнезащитни
агенти.
• В кутията на устройството не са използвани
халогенни огнезащитни агенти.
• За опаковъчните кашони е използвана хартия.
Отстраняване на проблеми
Следният списък за бърза справка ще ви помогне да
отстраните проблемите, които могат да възникнат с
вашето устройство.
Преди да прочетете списъка, вижте начините за свързване
и работните процедури.
Ако не успеете да отстраните проблема, посетете следния
сайт за поддръжка.
Сайт за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Регионален код
Системата на регионите се използва за защита на
софтуерните права.
Регионалният код се намира на дъното на устройството;
то възпроизвежда само DVD дискове, които имат същия
регионален код.
, също могат
DVD дискове, обозначени със символа
да се възпроизвеждат с това устройство.
Ако се опитате да ползвате друг DVD диск, на екрана на
монитора ще се появи съобщението “Playback prohibited
by region code”. (Възпроизвеждането е забранено
от регионалния код). В зависимост от DVD диска,
регионалният код може да не бъде указан, въпреки че
използването на DVD диска е забранено от областните
закони.
Системни изисквания за софтуера в
приложения CD-ROM диск
Компютър
• CPU/RAM
– IBM PC/AT съвместима машина
– CPU: Процесор Intel Pentium III 450 MHz или помощен
– RAM: 256 MB или повече (За Windows XP), 512
MB или повече (За Windows Vista или по-нова
операционна система)
• CD-ROM устройство
• USB порт
Операционна система
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
За подробности относно съвместимите издания или
Service Pack, посетете следния сайт за поддръжка:
http://support.sony-europe.com/
Монитор
High color (16-bit) или повече, 800 × 600 точки или повече
Други
Интернет връзка
68
Забележки
• Не се поддържат следните системни среди.
– Компютри, различни от типа IBM PC, като
Macintosh и др.
– Компютри, сглобени в домашни условия
– Компютри с обновена операционна система
– Среди с няколко дисплея
– Среди с няколко операционни системи
– Среда на виртуална машина
• В зависимост от състоянието на компютъра, има
вероятност работата с него да не е възможна, дори
и има инсталирана препоръчителна среда.
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете свързването или предпазителя.
• Ако устройството е изключено и дисплеят изгасне, то
не може да работи с устройството за дистанционно
управление.
tВключете устройството.
Антената (ефирна) не се разгъва.
Антената (ефирна) няма реле.
Не се чува звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 54).
• Свързан е допълнителен усилвател и вие не използвате
вградения такъв.
Съдържанието на паметта е било изтрито.
• Натиснат е бутонът за нулиране.
tЗапаметете отново желаните записи в паметта.
• Кабелът за захранването или акумулаторът са разкачени
или не са свързани правилно.
Запаметените радио станции и точният час са
изтрити. Предпазителят е изгорял.
Чува се шум при превключване на стартера за
запалване на колата.
Кабелите не пасват точно на захранващия аксесоар
конектор на колата.
Дисплеят изчезва/не се появява на монитора.
• Затъмнението на монитора е зададено на положение
“ON” (стр. 54).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите бутона
(SOURCE/OFF)
tНатиснете и задръжте (SOURCE/OFF) на
устройството, докато дисплеят се появи.
• Докоснат е “M.OFF” и се е активирала функцията
Monitor Off (изключване на монитора) (стр. 13).
tДокоснете където и да е дисплея, за да го включите
отново.
Дисплеят не реагира правилно на вашето
докосване.
• Докосвайте само една част на дисплея. Ако две или
повече части бъдат докоснати едновременно, дисплеят
няма да работи правилно.
• Настройте точката на докосване на дисплея (стр. 51).
Функцията Auto Off не работи.
Устройството е включено. Функцията Auto Off се
активира след изключване на устройството.
tИзключете устройството.
Не могат да се изпълнят операции с плоското
устройство за дистанционно управление.
RDS
Ако е активирана функцията Monitor Off (мониторът не
свети), няма да могат да се изпълнят операции с плоското
устройство за дистанционно управление (стр. 13).
След няколко секунди слушане устройството
започва автоматично търсене на нова радио
станция.
Елементите от менюто не могат да се
избират.
tДеактивирайте ТА (стр. 24).
Радио станцията не е ТР или има слаб сигнал.
Недостъпните елементи от менюто се извеждат в сиво.
Няма съобщения за трафика.
AUX не може да бъде избран като източник.
• Активирайте ТА (стр. 24).
• Радио станцията не излъчва пътна информация,
въпреки че е ТР.
tНастройте друга радио станция.
Всички AUX входни настройки са зададени на
положение “OFF”.
tЗадайте “AUX1 Input”/“AUX2 Input” в положение
“Video” или “Audio” (стр. 62).
Приемане на радио станции
Радио станциите не се приемат.
Звукът е смущаван от шумове.
• Свързването не е правилно.
tСвържете контролния проводник на антената
(син) или захранващия кабел за аксесоар (червен)
към захранващия кабел на усилвателя на антената
на колата (само когато вашият автомобил има
вградена FM/MW/LW антена (ефирна) в задното/
страничното стъкло).
tПроверете свързването на антената (ефирна) на
вашия автомобил.
tАко автоматичната антена (ефирна) не се изважда,
проверете свързването на контролния проводник на
антената (ефирна).
Запаметяването на радио станции е
невъзможно.
• Запаметете правилната честота в паметта.
• Сигналът на излъчване е прекалено слаб.
Невъзможно е автоматично настройване.
• Настройките за търсене на местни радио станции не са
извършени правилно.
tПроцесът на настройване спира прекалено често:
Включете “Local” в положение “ON” (стр. 18).
tДадена станция се прескача и не се настройва:
Включете “Mono” в положение “ON” (стр. 18).
• Сигналът на излъчване е прекалено слаб.
tИзвършете ръчна настройка.
По време на FM радио приемане индикацията
“Stereo” мига.
• Настройте честотата точно.
• Сигналът на излъчване е прекалено слаб.
tВключете “Mono” в положение “ON” (стр. 18).
FM радио програма, излъчвана в стерео режим,
се чува в моно режим.
Устройството е настроено на моно режим на приемане.
tЗадайте “Mono” в положение “OFF” (стр. 18).
За PTY се извежда “None”.
• Станцията, която слушате, не е RDS.
• RDS данните не са били приети.
• Станцията не указва типа на предаванията си.
Името на програмата мига.
За текущата радио станция няма алтернативна честота.
tДокоснете ./> , докато името на програмата
мига. Появява се индикация “PI Seek” и
устройството започва да търси друга честота
със същите данни за PI (Program Identification –
програмна идентификация).
Картина
Не се извежда картина/появяват се смущения в
картината.
• Връзката не е била осъществена правилно.
• Проверете връзката на свързаното оборудване и задайте
входния селектор на оборудването към източника,
съответстващ на това устройство.
• Дискът е дефектирал или замърсен.
• Монтажът не е направен както трябва.
tМонтирайте устройството под ъгъл, по-малък от
45° на стабилно място в колата си.
• Кабелът за паркиране (оцветен в светлозелено) не
е свързан към кабела за превключвателя на ръчната
спирачка или не е вдигната ръчната спирачка.
Картината не се побира на екрана.
Екранната пропорция на DVD диска е фиксирана.
Картината не се появява на задния монитор/
възникват смущения в картината.
• Избран е източник/режим, който не е свързан. Ако няма
входен сигнал, на задния монитор няма да се изведе
картина.
• Настройката на цветната система не е правилна.
tЗадайте цветната система в положение “PAL”
или “NTSC”, в зависимост от свързания монитор
(стр. 54).
• Картината от камерата за обратно виждане се извежда
на това устройство.
tАко картината от камерата за обратно виждане се
извежда на това устройство, няма да се изведе
картина на задния монитор.
продължава на следващата страница t
69
Звук
Не се чува звук/звукът прескача/звукът е
разпокъсан.
• Връзката не е осъществена правилно.
• Проверете връзката на свързаното оборудване и задайте
входния селектор на оборудването към източника,
съответстващ на това устройство.
• Дискът е дефектирал или замърсен.
• Монтажът не е направен както трябва.
tМонтирайте устройството под ъгъл, по-малък от
45° на стабилно място в колата си.
• Семплиращата честота на МР3 файла не е 32, 44.1 или
48 kHz.
• Семплиращата честота на WMA файла не е 32, 44.1 или
48 kHz.
• Семплиращата честота на AAC файла не е 44.1 или 48
kHz.
• Битрейтът на МР3 файла не е 48 към 192 kbps.
• Битрейтът на WMA файла не е 64 към 192 kbps.
• Битрейтът на AAC файла не е 40 към 320 kbps.
• Устройството е в режим пауза/превъртане назад/напред.
• Настройките за изходния сигнал не са извършени
правилно.
• Изходното ниво на DVD диска е твърде ниско (стр. 26).
• Силата на звука е много намалена.
• Активирани са функциите АТТ или Telephone ATT
(когато интерфейсният кабел на телефона в колата е
свързан към АТТ захранващия кабел).
• Позицията на бутона “Fader” не е зададена за система с
два говорителя.
• Неподдържан формат (например DTS).
tПроверете дали форматът се поддържа от това
устройство (стр. 11)
Има смущения в звука.
Дръжте жиците и кабелите далеч едни от други.
Операции с диска
Дискът не може да се постави в устройството.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е бил сложен насила с обратната страна или по
грешен начин.
Дискът не се възпроизвежда.
• Дискът е дефектирал или замърсен.
• Дискът не е съвместим с устройството.
• DVD дискът не може да се възпроизведе заради
ограничението на регионалния код.
• Дискът не е финализиран (стр. 64).
• Форматът на диска и версията на файла са
несъвместими с това устройство (стр. 11, 63).
• Натиснете Z, за да извадите диска.
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 файловете не
се възпроизвеждат.
70
• Записът не е извършен съгласно ISO 9660 level 1 или
level 2, Joliet или Romeo в разширен формат (DATA CD)
или във формат UDF Bridge (DATA DVD) (стр. 63).
• Разширението на файла е неправилно (стр. 64).
• Файловете не са запазени във формат MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/MPEG-4.
• Ако дискът съдържа различни файлови формати, само
тези, които са избрани могат да бъдат възпроизведени
(аудио/видео/изображения).
tИзберете подходящия вид файл, като използвате
изброените в списъка (стр. 36).
Започването на възпроизвеждане на MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX/MPEG-4 файлове става по-бавно в
сравнение с други файлове.
За започване възпроизвеждането на следните дискове е
необходимо повече време:
- диск, записан със сложна дървовидна структура.
- диск, записан в режим Muti Session/Multi Border
- диск, към който могат да бъдат добавени данни.
Дискът не се възпроизвежда от началото.
Включена е функцията за възобновяване на
възпроизвеждането на един или повече дискове (стр. 59).
Някои функции не могат да бъдат изпълнени.
В зависимост от диска е възможно да не може да
изпълните някои операции, като например спиране,
търсене или повторно/разбъркано възпроизвеждане. За
подробности вижте указанията, приложени към диска.
Езикът на озвучаване/субтитрите или
ракурсите на кадъра не могат да бъдат
променяни.
• Използвайте менюто на DVD, вместо бутоните
за директен избор на плоското устройство за
дистанционно управление (стр. 19).
• На съответното DVD не са записани многоезични
записи, многоезични субтитри или различни ракурси.
• DVD дискът забранява извършването на тези промени.
Бутоните не работят, дискът не се изважда.
Натиснете бутона за нулиране (стр. 16).
Забравили сте паролата за родителски контрол.
Въведете “5776” в дисплея за въвеждане на паролата, за
да отключите (стр. 26).
USB playback
Не можете да възпроизвеждате елементи от
менюто посредством USB хъб.
Това устройство не може да разпознае USB устройство
посредством USB хъб.
Не можете да възпроизвеждате елементи от
менюто.
Свържете отново USB устройството.
Необходимо е повече време, за да започне
възпроизвеждане от USB устройството.
USB устройството съдържа файлове с голям размер или
със сложна дървовидна структура.
Чува се звуков сигнал.
По време на възпроизвеждане USB устройството е било
извадено.
tПреди да извадите USB устройството, не забравяйте
първо да спрете възпроизвеждането, за да предпазите
данните.
Звукът прекъсва.
Звукът може да прекъсва, ако битрейтът на файла е
по-висок от 320 kbps.
Функция Bluetooth
Другото Bluetooth устройство не може да
открие това устройство.
• Задайте “Signal” в положение “ON” (стр. 47).
• Задайте “Discoverable” в положение “Show” (стр. 47).
• Докато се свързвате с другото Bluetooth устройство,
това устройство не може да бъде открито от друго
устройство.
Прекратете текущата връзка и потърсете това
устройство от друго устройство. Устройството,
с което сте прекъснали връзката, може отново
да бъде свързано, като го изберете от списъка с
регистрираните устройства.
Това устройство не може да открие другото
Bluetooth устройство.
Проверете Bluetooth настройката на другото устройство.
Връзката не е възможна.
• В зависимост от другото устройство има вероятност да
не можете да търсите от това устройство.
tПотърсете това устройство от другото устройство.
• В зависимост от състоянието на другото устройство
има вероятност търсенето от това устройство да не е
възможно.
tПотърсете това устройство от другото устройство.
• Проверете процедурите по съчетаване и свързване в
ръководството на другото устройство и т.н. и извършете
операцията отново.
Името на откритото устройство не се
появява.
В зависимост от състоянието на другото устройство има
вероятност да не успеете да изведете името му.
Няма тон за позвъняване.
• Увеличете силата на звука, докато приемате обаждане.
• В зависимост от свързаното устройство има вероятност
тонът за позвъняване да не е зададен правилно.
tЗадайте “Ringtone” в положение “Default” (стр. 47).
Гласът на говорещия се чува слабо.
Увеличете силата на звука по време на обаждането.
Другият участник в разговора казва, че се
чувате твърде слабо или твърде силно.
Регулирайте нивото на “MIC Gain” (стр. 42).
При телефонни разговори се получава
ехо или шум.
• Намалете силата на звука.
• “EC/NC Mode” е зададен в положение “OFF”.
tЗадайте “EC/NC Mode” в положение “Mode 1”
или “Mode 2” (стр. 47).
• Ако околният шум, различен от звука на телефонното
обаждане, е твърде силен, опитайте се да го намалите.
Например: Ако има отворен прозорец и откъм пътя се
чува силен шум, затворете прозореца. Ако климатикът
ви работи шумно, намалете степента му.
Качеството на звука от телефона е лошо.
Качеството на звука от телефона зависи от условията на
приемане на мобилния телефон.
tПреместете автомобила си на място, където можете
да усилите сигнала на мобилния телефон, ако
приемането е лошо.
Звукът на свързаното Bluetooth устройство е
твърде слаб или твърде силен.
Силата на звука е различна, в зависимост от Bluetooth
устройството.
tРедуцирайте разликите в силата на звука между това
устройство и Bluetooth устройството (стр. 46).
По време на аудио стрийминг звукът прескача.
• Намалете разстоянието между това устройство и
Bluetooth устройството.
• Ако Bluetooth устройството е поставено в калъф, който
прекъсва сигнала, извадете го от калъфа, докато го
използвате.
• Няколко Bluetooth устройства или други устройства,
излъчващи радио вълни, се използват наблизо
tИзключете другите устройства.
tУвеличете разстоянието между това и другите
устройства.
• Възпроизвежданият звук спира за момент, докато това
устройство се свързва с мобилен телефон. Това не е
неизправност.
Не можете да управлявате свързаното Bluetooth
устройство по време на аудио стрийминг.
Проверете дали свързаното Bluetooth устройство
поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
Проверете дали свързващото се устройство поддържа
въпросните функции.
Името на другия участник в разговора не се
появява, когато приемете обаждане.
• Данните на другия участник не са запаметени в
телефонния указател.
tЗапаметете ги в телефонния указател (стр. 43).
• Телефонът, от който ви звънят, не е настроен да
изпраща номера си.
Телефонът ви отговаря на обаждане без да
сте го искали.
• Свързващият се телефон е настроен да отговаря
автоматично на обаждания.
• Функцията “Auto Answer” на това устройство е
зададена в положение “Short” или “Long” (стр. 47).
Съчетаването не се е осъществило
поради таймаут.
В зависимост от свързващото се устройство времевото
ограничение за осъществяване на съчетаването може
да е кратко. Опитайте се да осъществите съчетаването
в рамките на зададеното време, като зададете парола с
една цифра.
Не можете да работите с функцията Bluetooth.
Изключете устройството, като натиснете бутона
(SOURCE/OFF) за 1 секунда, а после отново включете
устройството.
По време на хендсфри обаждане не се извежда
звук от говорителите в автомобила.
Ако звукът се извежда от мобилния телефон, задайте го
да извежда звука от говорителите на автомобила.
Съобщения за грешки/Съобщения
Bluetooth device is not found.
Устройството не може да открие Bluetooth устройство, с
което да се свърже.
tПроверете Bluetooth настройката на свързващото се
устройство.
Busy now… Please try again.
Устройството е заето.
tИзчакайте за момент и опитайте отново.
По време на аудио стрийминг не се извежда звук.
Cannot read.
Свързаното Bluetooth устройство е поставено на пауза.
tОтменете паузата на Bluetooth устройството.
• Устройството не може да прочете данните поради
възникнал проблем.
• Данните са повредени.
продължава на следващата страница t
71
Cannot read disc. Disc may be corrupted.
No TP
• Дискът е повреден.
• Дискът не е съвместим с това устройство.
• Дискът не е финализиран.
Устройството ще продължи да търси наличните в района
ТР радио станции.
Disc Error
Възможно е да е възникнала вътрешна повреда.
tПроверете връзките. Ако индикацията за грешка
продължи да се извежда на дисплея, консултирайте се
с най-близкия доставчик на Sony.
• Дискът е замърсен или е поставен обратно.
tпочистете или поставете правилно диска.
• Поставили сте празен диск.
• Дискът не може да се възпроизведе поради възникнал
проблем.
tПоставете друг диск.
• Дискът не е съвместим с това устройство.
tПоставете съвместим диск.
Натиснете Z, за да извадите диска.
Disc Reading...
Устройството чете информацията от всички файлове/
албуми (папки), намиращи се на диска.
tИзчакайте, докато тази операция завърши напълно,
след което възпроизвеждането ще започне
автоматично. В зависимост от структурата на диска,
тази операция може да отнеме повече от минута.
Error
Output connection failure.
Връзката на говорителите/усилвателите е неправилна.
tВижте приложеното ръководство за монтаж/
свързване, за да проверите връзките.
Overcurrent Caution on USB
USB устройството е претоварено.
tDИзключете USB устройството, а след това сменете
източника, като натиснете бутона (SOURCE/OFF).
tУказва, че USB устройството не работи или е
свързано устройство, което не се поддържа.
Playback prohibited by region code.
Възпроизвеждането на DVD диска е забранено поради
различен регионален код.
• USB устройството не е било разпознато автоматично.
tСвържете го отново.
• Съдържанието на телефонния указател е променено по
време на достъпа до мобилния телефон.
tВлезте отново в телефонния указател.
• Достъпът до телефонния указател е прекратен от
мобилния телефон.
tВлезте отново в телефонния указател.
• Прехвърлянето на телефонния указател от мобилния
телефон е неуспешно поради възникнал проблем.
tПрехвърлете телефонния указател отново (стр. 43).
• Разглеждането на телефонния указател на мобилния
телефон е неуспешно поради възникнал проблем.
tОпитайте да го разгледате отново (стр. 44).
• Извеждането на телефонния указател на мобилния
телефон е неуспешно поради възникнал проблем.
tОпитайте да го изведете отново (стр. 44).
Please push reset.
Error - Please select ‘initialize’ from the
Bluetooth settings menu.
USB device is not connected.
Възникнала е грешка в паметта.
tНулирайте Bluetooth настройката (стр. 47).
Handsfree device is not available.
Не е свързан мобилен телефон.
tСвържете мобилен телефон (стр. 39).
Hubs not supported.
Това устройство не поддържа USB хъб.
Local Seek +/Local Seek –
Функцията за търсене на местни радио станции е
включена по време на автоматично търсене.
No AF
За съответната радио станция няма алтернативна
честота.
No device found.
В списъка с регистрираните Bluetooth устройства няма
нито едно устройство.
tИзвършете съчетаване с Bluetooth устройство (стр. 38).
No playable data.
Дискът не съдържа данни, които можете да
възпроизведете.
No SensMe™ data on device.
72
Offset
Свързаното USB устройството не съдържа данни за
функцията SensMe™ или те са били преместени на
неподходящо място в USB устройството.
Поради възникнал проблем не може да се борави с това
устройство или с USB устройството.
tНатиснете бутона за нулиране (стр. 16).
SensMe™ data Reading...
Устройството чете всички данни за функцията SensMe™,
намиращи се на свързаното USB устройство.
tИзчакайте четенето да приключи. В зависимост от
количеството данни и др., тази операция може да
отнеме известно време.
The connected USB device is not supported.
За подробности относно съвместимостта на вашето
USB устройство посетете сайта за поддръжка.
The SensMe™ data is corrupted.
Възникнал е проблем с данните за функцията SensMe™,
например променено име на файл, информация и др.
Избрали сте като източник USB без да сте свързали USB
устройство. USB устройство или USB кабел са били
изключени по време на възпроизвеждане.
tНе забравяйте да включите USB устройство и USB кабел.
USB Reading...
Устройството чете информацията от всички файлове/албуми
(папки), намиращи се на свързаното USB устройство.
tИзчакайте, докато тази операция завърши напълно,
след което възпроизвеждането ще започне
автоматично. В зависимост от структурата на
USB устройството, тази операция може да отнеме
известно време.
“
” или “
”
По време на превъртане напред или назад сте достигнали
началото или края на диска и не можете да продължите
по-нататък.
Символът не може да бъде изведен на това устройство.
Ако тези решения не ви помогнат да се справите с възникналия
проблем, консултирайте се с най-близкия доставчик на Sony.
Ако занесете устройството на поправка поради проблеми,
свързани с възпроизвеждането на диск, вземете и диска, който
сте използвали при възникването на проблема.
Списък с езикови/регионални кодове
Списък с езикови кодове
Изписването на езиците е по стандарта ISO 639: 1988 (E/F).
Код Език
Код Език
Код Език
Код Език
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Не е посочен
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1345
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Списък с регионални кодове
Код Район
Код Район
Код Район
Код Район
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Denmark
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom
73
Азбучен указател
74
A-Z
А-Я
AAC 11, 64
Angle (Ракурс) 21
Audio DRC (Аудио DRC) 58
Auto Off (Auto OFF) 54
Best Tuning Memory (BTM) 23
Bluetooth 37
Bluetooth настройки 47
Bluetooth сигнал (Signal) 39, 47
Center Speaker Organizer (CSO)
50, 56
Crossover filter (Crossover
Filter) 57
Dimmer level (Dimmer Level) 54
Dimmer setting (Dimmer) 54
DivX Video-on-Demand 60, 65
DivX® 11, 64
Dolby D ниво (Dolby D Level) 26
Dolby Digital 25, 26
DVD audio language (Audio, DVD
Audio Language) 25, 58
DVD меню 19
DVD playlist play (DVD Playlist
Play) 58
Dynamic Range Control (DRC)
58
EQ7 48, 56
Fader (Balance/Fader) 48, 56
High Pass Filter (HPF) 57
Intelligent Time Alignment 49
iPod 34, 65
JPEG 11, 64
List up (List) 36
Low Pass Filter (LPF) 57
MP3 11, 64
MPEG-4 11, 65
Multi Border DVD 64
Multi Session CD 64
Multi-disc resume playback
(Multi Disc Resume) 59
NTSC 54
PAL 54
Passenger control (Passenger
Control) 35
Picture EQ 51, 57
Radio Data System (RDS) 23
Rear Bass Enhancer (RBE)
50, 57
Reset 16
SensMe™ 30
USB устройство 29
WMA 11, 64
ZAPPIN™ 36
Автоматичен отговор на
обаждане (Auto Answer) 47
Алтернативни честоти
(AF) 23, 24
Аудио канал (Стерео) 26
Аудио стрийминг 46
Аудио формат (Аудио) 25
Баланс (Balance/Fader) 48, 56
Вид на монитора
(Monitor Type) 59
Видове програми (PTY) 23, 24
Време за възпроизвеждане
при функция ZAPPIN (ZAPPIN
Time) 59
Вход за камера за обратно
виждане (Camera Input) 55
Възобновяване на
възпроизвеждането 21
Възобновяване на
възпроизвеждането от USB
устройство (USB Resume) 59
Възпроизвеждане на DVD чрез
пряко търсене (DVD Direct
Search) 28, 58
Възпроизвеждане на забавен
каданс 21
Външно оборудване 61
Въртящо се устройство за
дистанционно управление
(Rotary Commander) 55
Главно меню на DVD диск
(Top Menu) 19, 21
Демонстрация (Demo) 57
Дискове 11
Дискове, които можете да
възпроизвеждате 11
Дисплей на часовника
(Clock) 13, 57
Език на DVD менюто (DVD
Menu Language) 58
Език на дисплея
(Language) 16, 54
Език на субтитрите (Subtitle,
DVD Subtitle Language) 21, 58
Езикови кодове 73
Завъртане на изображение
(Image Turn) 21
Звуков сигнал за функция
ZAPPIN (ZAPPIN Tone) 59
Звуков сигнал при операция
(Beep) 54
Извеждана цветна система
(Output Color System) 54
Интервал на изреждане на
кадри в последователност
(JPEG Slide Show) 59
Калибриране на тъч панела
(Touch Panel Adjust) 51
Камера за обратно виждане 62
Команда Gesture (жест) 37
Контрол върху
възпроизвеждането (Video
CD PBC) 25, 59
Меню за възпроизвеждане
(Play Menu) 21
Меню за приемане (Receive
Menu) 18
Меню за управление на DVD
диск (DVD Control) 21
Многоканален изход (Multi Ch
Output) 58
Настройка на субуфера
(Subwoofer) 16, 56
Настройки за
възпроизвеждане (Visual) 58
Настройки на външното
оборудване (AUX1 Input, AUX2
Input) 55, 62
Настройки на екрана (Screen) 57
Настройки на звука (Sound) 56
Настройки на камерата за
обратно виждане (Rear View
Camera Setting) 62
Ниво на звука от външното
оборудване (Level) 61
Нулиране на Bluetooth
настройката (Initialize) 47
Няма сигнал (No Signal) 55
Общи настройки (General) 54
Осветяване на бутоните
(Key Illumination) 54
Плоско устройство за
дистанционно
управление 14, 16, 66
Повторно възпроизвеждане
(Repeat) 27, 29, 35
Позиция за слушане (Listening
Position) 49, 56
Позиция на субуфера 49
Предпазител 66
Програма за трафика (TP) 23
Пропорция на екрана
(Aspect) 52, 57
Първоначални настройки
(Initial Setting) 16
Пътна информация (TA) 23, 24
Разбъркано възпроизвеждане
(Shuffle) 27, 29, 35
Регионален код 73
Регионални (Regional) 24
Режим Echo Canceller/Noise
Canceller (EC/NC Mode) 47
Режим моно (Mono) 18
Режим на търсене на по-силни
радио станции (Local) 18
Сверяване на часовника (Clock
Adjust) 61
Сила на звука 12
Сила на звука от
говорителите (4.1ch Speaker
Level) 50
Сила на звука от субуфера
(Balance/Fader) 48, 56
Тон на позвъняване (Ringtone) 47
Точно време (CT) 23, 24, 54
Усилване на микрофона (MIC
Gain) 42, 47
Фонов екран (Screen Select) 51
Формати 11
Функция за сигурност
(Security Control) 61
Функция Родителски контрол
(DVD Parental Control) 26, 58
Хендсфри обаждания 40
Ъгъл на монитора (Monitor
Angle) 51
75
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising