Sony | CDX-G1100U | Sony CDX-G1100U CD приемник с USB Инструкции за експлоатация

4-542-302-11(1)
ILN2
FM/MW/LW
CD плейър
Ръководство за употреба
За информация относно свързването/монтажа вижте стр. 14.
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 8.
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
За по-голяма безопасност монтирайте това
устройство на автомобилното табло, защото
задната му част се нагрява по време на работа.
За подробности вижте раздела “Свързване/
Монтаж” (стр. 14).
Произведено в Тайланд
Характеристики на лазерния диод
 Продължителност на излъчването: Непрекъснато
 Изходна мощност на лазера: По-малко от 53.3 μW
(Тази мощност е стойността, измерена на
разстояние от 200 mm от повърхността на лещите
на оптичния блок със 7 mm диафрагма).
Етикетът с информация за работното напрежение и
др. се намира от долната страна на устройството.
Забележка за потребители: следната
информация се отнася само за продуктите,
продавани в държави, които прилагат
директивите на Европейския съюз.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
За запитвания относно съвместимостта на
продукта със законодателството на Европейския
съюз: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Предупреждение, ако запалването на
автомобила ви няма позиция ACC.
Уверете се, че сте задали функцията AUTO OFF
(стр. 8). Устройството автоматично ще се изключи
напълно в зададеното време след загасването на
автомобила, което предотвратява изтощаване на
акумулатора. Ако не сте задали функцията AUTO
OFF, всеки път, когато загасяте автомобила,
натискайте и задържайте бутона OFF, докато
дисплеят изчезне.
2BG
Съдържание
Упътване за частите и бутоните за управление ........... 4
Подготовка за включване
Сваляне на предния панел ..................................................... 5
Сверяване на часовника ........................................................ 5
Свързване на USB устройство ........................................... 5
Свързване на друго преносимо аудио устройство .......... 5
Слушане на радио
Слушане на радио ................................................................... 6
Използване на системата за радио данни (RDS)............. 6
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск...................................................... 7
Възпроизвеждане на USB устройство ............................... 7
Търсене и възпроизвеждане на песни ................................. 8
Настройки
Отмяна на режима DEMO .................................................... 8
Операции с основни настройки ........................................... 8
Общи настройки (GENERAL) ................................................ 8
Настройи на звука (SOUND)................................................. 9
Настройки на дисплея (DISPLAY) ......................................... 9
Допълнителна информация
Предпазни мерки................................................................... 10
Поддръжка ............................................................................. 10
Технически характеристики ..............................................11
Отстраняване на проблеми ...............................................11
Свързване/Монтаж
Внимание................................................................................ 14
Списък с части за свързване ............................................. 14
Свързване .............................................................................. 15
Монтаж ................................................................................. 17
3BG
Упътване за частите и бутоните за управление
Основно тяло
 Бутон за освобождаване на предния панел
 Бутон SRC (източник)
Включете захранването.
Сменете източника
OFF
Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да
изключите захранването.
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди,
за да изключите захранването и дисплея.
 Диск за управление
Завъртете, за да регулирате силата на звука.
PUSH ENTER
Въвежда избраната опция.
MENU
Отваря менюто с настройки.
 Отделение за диска
 Прозорец на дисплея
 Бутони SEEK +/За автоматична настройка на радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да настроите ръчно.
/ (предходен/следващ)
/ (бързо превъртане назад/напред)
 Бутон  (изваждане на диска)
(търсене) (стр. 8)
 Бутон
Въвежда режим на търсене при възпроизвеждане.
(назад)
 Бутон
Връща към предходния дисплей.
Бутон MODE (стр. 6)
 Датчик за устройството за дистанционно
управление
 Бутон AF (Алтернативни честоти)/TA (Съобщения
за трафик)
Задава AF и TA.
PTY (Програмен вид)
Натиснете и задръжте, за да изберете PTY в RDS.
 Бутони с цифри (от 1 до 6)
За да приемате запаметени станции. Натиснете и
задръжте, за да запаметите станции.
ALBUM /
За да прескачате албуми. Натиснете и задръжте, за
да прескачате албуми неколкократно.
(повтаряне)
SHUF (разбъркано възпроизвеждане)
PAUSE
 Бутон MEGA BASS
Натиснете, за да включите/изключите
функцията MEGA BASS.
 Бутон DSPL (дисплей)
Натиснете, за да промените опциите на дисплея.
SCRL (обхождане)
Натиснете и задръжте, за да обходите изведената
опция.
 Входен жак AUX
 USB порт
4BG
Подготовка за включване
Сваляне на предния панел
Свързване на USB устройство
1 Намалете силата на звука на плейъра.
2 Свържете USB устройството към плейъра.
Можете да свалите предния панел на устройството,
за да предотвратите кражбата му.
1 Натиснете и задръжте OFF , докато
устройството се изключи, след това
натиснете бутона за освобождаване на
предния панел  и издърпайте панела към
вас, за да го свалите.
Свързване на друго
преносимо аудио устройство
Предупредителен алармен сигнал
Ако загасите автомобила без да свалите предния
панел, в продължение на няколко секунди ще звучи
предупредителен алармен сигнал. Той ще се задейства
само ако използвате вградения усилвател.
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете силата на звука на устройството.
3 Свържете преносимото аудио устройство
към входния AUX жак (стерео мини жак) на
плейъра посредством свързващ кабел (не е
приложен в комплекта)*.
*Използвайте кабел с прав щекер.
Поставяне на предния панел
Сверяване на часовника
1 Натиснете MENU, завъртете диска за
управление, за да изберете [GENERAL], и след
това го натиснете.
2 Завъртете диска за управление, за да
изберете [CLOCK-ADJ], и след това го
натиснете.
4 Натиснете SRC, за да изберете [AUX].
За да изравните нивото на силата на звука на
свързаното устройство с други източници
Започнете възпроизвеждане на преносимото аудио
устройство със средна сила на звука и задайте
желаната сила с плейъра.
Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] 
[AUX VOL] (стр. 9).
Индикацията за часа започва да мига.
3 Завъртете диска за управление, за да
зададете часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете SEEK +/-.
4 След като зададете минутите, натиснете
MENU.
Настройката приключва и часовникът стартира.
За да изведете часовника
Натиснете DSPL.
5BG
Слушане на радио
Слушане на радио
За да слушате радио, натиснете SRC, за да изберете
[TUNER].
Автоматично запазване на станции (BTM)
1 Натиснете MODE, за да смените обхвата
(FM1, FM2, FM3, MW или LW).
2 Натиснете MENU, завъртете диска за
управление, за да изберете [GENERAL], и след
това го натиснете.
3 Завъртете диска за управление, за да
изберете [BTM], и после го натиснете.
Устройството запаметява станциите към
бутоните с цифри, следвайки поредността на
честотите.
Настройка
1 Натиснете MODE, за да смените обхвата
(FM1, FM2, FM3, MW или LW).
2 Извършете настройката.
Ръчно търсене
Натиснете и задръжте SEEK +/-, за да
откриете приблизителната честота, след
това неколкократно натиснете SEEK +/-, за да
настроите фино желаната честота.
Автоматично търсене
Натиснете SEEK +/-.
Сканирането спира, когато устройството открие
станция.
Ръчно запаметяване
1 Докато приемате станцията, която желаете
да запаметите, натиснете и задръжте
бутон с цифра (от 1 до 6), докато се изведе
индикация [MEM].
Приемане на запаметените станции
1 Изберете обхвата и след това натиснете
бутон с цифра (от 1 до 6).
Използване на системата за радио
данни (RDS)
Задаване на алтернативни честоти (AF)
и съобщения за трафик (TA).
AF постоянно пренастройва станцията с най-силен
сигнал в дадена мрежа, а TA предоставя актуална
трафик информация или информация за трафик
програми (TP), ако такива се приемат.
1 Натиснете AF/TA, за да изберете [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] или [AF/TA-OFF].
Запаметяване на RDS станции с АF и TA
настройки
Можете да запаметите RDS станции заедно с AF/
TA настройка. Задайте AF/TA, след това запаметете
станциите с BTM или ръчно. Ако настройвате
станциите ръчно, можете да запаметите и станции
без RDS.
Приемане на спешни съобщения
Ако настройката AF или TA е активирана, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат избрания в
момента източник.
Когато регулирате силата на звука по време на
трафик на съобщения
Това ниво ще бъде запазено в паметта за следващи
трафик съобщения независимо какво е обичайното ниво
на звука.
Оставане на една и съща регионална програма
(REGIONAL)
Когато функциите AF и REGIONAL са включени, няма да
се получи нежелано превключване на друга регионална
станция с по-силна честота. Ако напуснете района на
приемане на тази регионална програма, задайте
[REG-OFF] в общите настройки [GENERAL] по време на
FM приемане (стр. 9).
Тази функция не работи във Великобритания и някои
други региони.
Избор на програмен вид (PTY)
1 Натиснете и задръжте PTY по време на FM
приемане.
2 Завъртете диска за управление, докато се
изведе желаният програмен вид, и след това
натиснете диска.
Устройството започва да търси станции, които
предават избрания тип програма.
6BG
Типове програми
NEWS (Новини), AFFAIRS (Текущи събития),
INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE (Култура),
SCIENCE (Наука), VARIED (Разни), POP M (Популярна
музика), ROCK M (Рок музика), EASY M (M.O.R.
музика), LIGHT M (Лека класическа музика), CLASSICS
(Класическа музика), OTHER M (Друг музикален вид),
WEATHER (Време), FINANCE (Финанси), CHILDREN
(Програми за деца), SOCIAL A (Социални въпроси),
RELIGION (Религия), PHONE IN (Телефонно шоу),
TRAVEL (Пътувания), LEISURE (Свободно време), JAZZ
(Джаз музика), COUNTRY (Кънтри музика), NATION M
(Национална музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M
(Фолк музика), DOCUMENT (Документални)
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
1 Поставете диск (с етикета нагоре)
Сверяване на часа (CT)
CT данните от RDS предаването сверяват
часовника.
Възпроизвеждането започва автоматично.
1 Задайте [CT-ON] в общите настройки
[GENERAL] (стр. 9).
Възпроизвеждане на USB устройство
Можете да използвате USB устройства от типа MSC
(Mass Storage Class) и MTP (Media Transfer Protocol) (като
например USB флаш памети, цифрови плейъри, Android™
телефони), съвместими с USB стандарта.
В зависимост от цифровия плейър или Android телефона
е възможно да се наложи да зададете USB режима в
положение MTP.
Забележки
 За подробности относно съвместимостта на вашето
USB устройство посетете интернет страницата за
поддръжка, указана на стр.18.
 Възпроизвеждането на следните MP3/WMA файлове не се
поддържа.
 файлове без загуба на качеството
 файлове със защита от презапис
 DRM (Digital Rights Management) файлове
 Многоканални аудио файлове
1 Свържете USB устройството към USB порта
(стр. 5).
Възпроизвеждането стартира.
Ако вече има свързано устройството за
възпроизвеждане, натиснете SRC, за да изберете
[USB].
2 Регулирайте силата на звука на устройството.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да изключите устройството
Спрете възпроизвеждането и после разкачете
устройството.
7BG
Търсене и възпроизвеждане на песни
Настройки
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 Докато възпроизвеждате, неколкократно
Отмяна на режима DEMO
натиснете
(повтаряне) или SHUF, за да
изберете желания режим на повторно или
разбъркано възпроизвеждане.
Можете да отмените дисплея с демонстрация,
който се стартира, когато изключите
устройството.
Стартирането на възпроизвеждането в избрания
режим може да отнеме известно време.
1 Натиснете MENU, завъртете диска за
Наличните режими за възпроизвеждане се различават
в зависимост от избрания източник на звук.
Търсене на песен по име (Quick-BrowZer™)
1 При CD или USB възпроизвеждане, натиснете
(търсене)*, за да изведете списъка с
категории.
Когато списъкът с песните се изведе,
неколкократно натиснете
(назад), за да
изведете желаната категория за търсене.
*Докато възпроизвеждате USB, натиснете
(търсене) за повече от 2 секунди, за да се върнете
директно към началото на списъка с категории.
2 Завъртете диска за управление, за да
изберете желаната категория за търсене,
и после натиснете диска, за да потвърдите
избора си.
3 Повторете стъпка 2, за да намерите
желаната песен.
Възпроизвеждането започва.
За да излезете от режим Quick-BrowZer
Натиснете
(търсене).
управление, за да изберете [DISPLAY], и след
това го натиснете.
2 Завъртете диска за управление, за да
изберете [DEMO], и след това го натиснете.
3 Завъртете диска за управление, за да
изберете [DEMO-OFF], и след това го
натиснете.
Настройката приключва.
4 Натиснете
(назад) два пъти.
Дисплеят се връща в режим на нормално приемане/
възпроизвеждане.
Операции с основни настройки
Можете да задавате опции в следните категории:
Общи настройки (GENERAL), Настройки на звука
(SOUND), Настройки на дисплея (DISPLAY).
1 Натиснете MENU.
2 Завъртете диска за управление, за да
изберете желаната категория с настройки, и
след това натиснете диска.
Опциите, които можете да зададете, се различават
в зависимост от източника и настройките.
3 Завъртете диска за управление, за да
изберете опцията, и след това го натиснете.
Търсене чрез прескачане на
опции (Режим Прескачане)
1 Натиснете (търсене).
2 Натиснете SEEK +.
3 Завъртете диска за управление, за да
изберете опцията.
Опциите в списъка се прескачат на стъпки от
по 10%.
4 Натиснете ENTER, за да се върнете към
режим Quick-BrowZer.
Извежда се избраната опция.
5 Завъртете диска за управление, за да
изберете желаната опция, и след това
натиснете диска.
Възпроизвеждането започва.
8BG
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете
(назад).
Общи настройки (GENERAL)
CLOCK-ADJ (Сверяване на часовника) (стр. 5)
CAUT ALM (Предупредителен алармен сигнал)
Активира предупредителния алармен сигнал: [ON],
[OFF] (стр. 5). (Работи само когато устройството
е изключено.)
BEEP
Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Когато изключите устройството, тази функция
автоматично ще го спре след зададеното време:
[NO], [30S] (30 секунди), [30M] (30 минути), [60M]
(60 минути).
AUX-A (Допълнителен аудио източник)
Активира дисплея за AUX допълнителен източник:
[ON], [OFF]. (Работи само когато устройството е
изключено.)
CT (Час)
Активира функцията CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ограничава приема до определен регион: [ON], [OFF].
(Работи само когато се приема FM станция.)
BTM (стр. 6)
Настройки на звука (SOUND)
Настройки на дисплея (DISPLAY)
DEMO (Демонстрация)
Активира режима на демонстрация: [ON], [OFF].
DIMMER
Променя яркостта на дисплея: [ON], [OFF].
SND SYNC (Синхронизация на звука)
Избира цвета в синхрон със звука: [ON], [OFF].
AUTO SCR (Автоматично обхождане)
Автоматично обхожда дългите индикации на
дисплея: [ON], [OFF].
M.DISPLAY (Анимиран дисплей)
Извежда различни анимации: [ON], [OFF].
MEGABASS (Подсилване на ниските честоти)
Подсилва ниските честоти в синхрон със силата
на звука: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET (Предварителни EQ5 настройки)
Можете да изберете крива на еквалайзера
измежду 10 режима или можете да изключите
настройката:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIPHOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Настройката за крива на еквалайзера може да
бъде запаметена за всеки източник.
EQ5 SETTING
Задайте [CUSTOM] за EQ5.
BASE
Изберете предварителна настройка на еквалайзера
като основа за по-нататъшна настройка: [BAND1]
(ниски честоти), [BAND2] (средно-ниски честоти),
[BAND3] (средни честоти), [BAND4] (средно-високи
честоти), [BAND5] (високи честоти).
Можете да задавате силата на звука на стъпки от
1 dB, от -10 dB до +1 dB.
BALANCE
Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Регулира относителното ниво: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
SW LEVEL (Ниво на субуфера)
Регулира силата на звука за субуфера: [+2 dB] –
[0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (Сила на звука от допълнителния източник)
Регулира нивото на звука за всяко свързано
допълнително устройство: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Благодарение на тази настройка не е нужно
да регулирате силата на звука за отделните
източници.
9BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
 Предварително охладете устройството, ако
автомобилът ви е бил паркиран на пряка слънчева
светлина.
 Не оставяйте предния панел на устройството
или други аудио устройства в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина, защото
високата температура може да ги повреди.
 Електрическата антена (ефирна) се изтегля
автоматично.
CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо
устройство за запис.
CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
 CD-R/CD-RW, различен от този, записан
в музикален CD формат или MP3 формат,
съответстващ с ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове
MP3/WMA
Папка (албум)
MP3/WMA файл (песен)
Конденз на влага
Ако в устройството се кондензира влага, извадете
диска и изчакайте около 1 час, за да се изпари
влагата. В противен случай устройството няма да
работи добре.
За да поддържате високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете течност върху
устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
 Не оставяйте дисковете на слънце и не ги излагайте
на въздействието на топлинни източници като
например горещи въздушни струи;
не ги оставяйте в автомобил,
паркиран на пряка слънчева
светлина.
 Преди възпроизвеждане
почиствайте диска с почистваща
кърпичка. Почиствайте диска от
центъра към периферията. Не
използвайте разтвори като бензин, разредител или
почистващи вещества от търговската мрежа.
 Това устройство е проектирано да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск
(CD) стандарта. DualDisc и някои музикални дискове,
кодирани посредством технологиите за защита на
авторското право, не съответстват на компакт диск
стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство.
 Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
 Дискове с етикети, стикери или тиксо, или
прикрепена хартия. Това може да причини
неизправност или може да повреди диска.
 Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда). Ако се опитате да го направите, това може
да повреди устройството.
 8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/CD-RW
(презаписващи дискове)
 Когато Multisession диск започва със сесия, която
съдържа CD-DA данни, той се разпознава като CD-DA
диск и данните от други сесии не се възпроизвеждат.
 Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
10BG
Поддръжка
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи правилно,
ако конекторите между него и предния панел са
замърсени. За да предотвратите това, свалете
предния панел (стр. 5) и почистете конекторите
с клечка с памуче. Не прилагайте излишна сила. В
противен случай може да повредите конекторите.
Забележки
 За по-голяма безопасност загасете автомобила и
извадете ключа преди да почистите конекторите.
 Не докосвайте конекторите директно с пръсти или
метални предмети.
Технически характеристики
Тунер
FM
Обхват на настройка:
87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена (ефирна):
Външен конектор за ефирна антена
Междинна честота:
FM CCIR: -1956.5 до -487.3 kHz и +500.0 до +2095.4 kHz
Чувствителност: 7 dBf
Селективност: 75 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал/шум: 73 dB (стерео)
Разделяне: 50 dB при 1 kHz
Честотен диапазон: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена (ефирна):
Външен конектор за ефирна антена
Чувствителност: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD плейър
Входове:
Входен терминал за устройство за дистанционно
управление
Входен терминал за антена (ефирна)
Входен жак AUX (стерео мини жак)
USB порт
Изисквания към захранването: 12 V DC захранване от
акумулатора (минусово заземяване)
Размери:
Прибл. 178 x 50 x 177 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране:
Прибл. 182 x 53 x 160 mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1.2 kg
Съдържание на комплекта
Основно тяло (1)
Части за монтаж и свързване (един комплект)
Възможно е вашият доставчик да не успее да набави
всички описани аксесоари. За подробна информация,
моля, обърнете се към вашия представител.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат
на промяна без предупреждение.
Авторски права
Windows Media е запазена марки или търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Съотношение сигнал към шум: 95 dB
Честотен обхват: 10 – 20 000 Hz
Неустойчивост и трептене на звука: Под измерения
лимит
Максимален брой (само за CD-R/CD-RW):
- папки (албуми): 150 (включително основната и
празните папки)
- файлове (записи) и папки: 300 (когато името на
файла/папката съдържа множество символи, броят
може да се окаже по-малък от 300).
- символи, които могат да се възпроизвеждат за име
на папка/файл - 32 (Joilet)/64 (Romeo);
Съответстващ кодек: MP3 (.mp3) и WMA (.wma)
Този продукт е защитен от някои авторски права
върху интелектуалната собственост на Microsoft
Corporation. Използването или разпространението на
тези технологии извън този продукт без лиценз от
Microsoft или упълномощен представител на Microsoft
е забранено.
USB плейър
Android е търговска марка на Google Inc.
Интерфейс: USB (Full-speed)
Максимален ток: 500 mA
Максимален брой данни, които могат да бъдат
разпознати:
- папки (албуми): 256
- файлове (песни) в папка: 256
Съответстващ кодек:
MP3 (.mp3) и WMA (.wma)
Усилвател
Изход: Изходи за високоговорители
Импеданс на високоговорителите: 4 – 8 ома
Максимална изходна мощност: 55 W x 4 (при 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Терминал за аудио изходи (преден, заден)
Контролен терминал за захранване на антената
(ефирна)/Контролен терминал за захранване на
усилвателя (REM OUT)
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са
търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и
други държави.
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и
патентите са лицензирани от Fraunhofer IIS и Тhomson.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите
с проблемите, които е възможно да възникнат,
докато работите с вашето устройство. Преди да
прегледате списъка по-долу, проверете връзките и
процедурите за работа.
За подробности относно използването на
бпредпазителя и изваждането на устройството
от таблото на автомобила прочетете раздела
“Свързване/Монтаж” (стр. 14).
Ако не успеете да отстраните възникналия проблем,
посетете интернет страницата за поддръжка,
указана на стр.18.
Общи
Няма звук.
 Позицията на фейдъра [FADER] не е зададена за
система с 2 високоговорителя.
11BG
Не се чува кратък звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател и не използвате
вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
 Захранващият проводник или батерията са били
извадени или не са свързани правилно.
Запазените станции и правилният час се
изтриват.
Предпазителят е изгорял.
Издава звук, когато завъртите ключа за запалване
на автомобила.
 Кабелите не са свързани правилно с конектора за
допълнително захранване на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане
стартира режим на демонстрация.
 Режимът на демонстрация стартира, ако в
рамките на 5 минути не извършите никаква
операция при зададена опция [DEMO-ON].
– Задайте [DEMO-OFF] (стр. 9).
Индикациите изчезват/не се извеждат в прозореца
на дисплея.
 Димерът е зададен в положение [DIM-ON] (стр. 9).
 Индикациите изчезват, ако натиснете и задържите
OFF.
- Натиснете OFF на устройството, докато
дисплеят се изведе.
 Конекторите са замърсени (стр. 10).
Работните бутони не работят.
Дискът не може да се извади.
 Натиснете DSPL и
(назад)/MODE за повече
от 2 секунди, за да нулирате устройството.
Съдържанието, запазено в паметта, се изтрива.
За ваша безопасност не нулирайте устройството,
докато шофирате.
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
 Свързването не е правилно.
- Проверете връзката на антената на автомобила
(ефирна).
- Ако автоматичната антена (ефирна) не се
изважда, проверете свързването на проводника за
управление на електрическата антена (ефирна).
Настройката на станции е невъзможна.
 Сигналът на предаване е твърде слаб.
RDS
Функцията SEEK (търсене) започва след няколко
секунди.
 Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
- Изключете функцията TA (стр. 6).
Не се извеждат съобщения за трафик.
 Активирайте TA (стр. 6).
 Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
- Настройте друга станция.
12BG
PTY извежда индикация [- - - - - - - -].
 Текущата станция не е RDS.
 Не се получават RDS данни.
 Станцията не извежда типа на програмата.
Името на програмната услуга мига.
 Няма алтернативна честота за текущата
станция.
- Натиснете SEEK +/–, докато името на
програмната услуга мига. Извежда се индикация
[PI SEEK] и устройството започва да търси
друга честота със същите PI (Идентификация на
програмата) данни.
CD възпроизвеждане
Дискът не се възпроизвежда.
 Поставили сте дефектен или замърсен CD.
 Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW,
които не са предназначени за аудио употреба
(стр. 10).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA файлове.
 Дискът не е съвместим с МР3/WMA формата и
версията. За подробности относно дисковете и
форматите, които можете да възпроизвеждате,
посетете интернет страницата за поддръжка,
указана на стр....
Времето за стартиране на възпроизвеждане на
МР3/WMA файлове е по-дълго отколкото времето
за стартиране на други файлове.
 Следните видове дискове изискват повече време, за
да започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Звукът прескача.
 Дискът е дефектен или замърсен.
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате посредством USB хъб.
 Това устройство не разпознава USB устройства
през USB хъб.
Стартирането на възпроизвеждане от USB
устройството отнема повече време от обикновено.
 USB устройството съдържа файлове със сложна
дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при битрейт, по-висок от
320 kbps.
Аудио файлът не може да се възпроизведе.
 USB устройства, форматирани в система, различна
от FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
* Това устройство поддържа FAT16 или FAT32, но
някои USB устройства може да не поддържат
всички FAT системи. За подробности се обърнете
към ръководствата за употреба на всяко USB
устройство или се свържете с производителя.
Индикации за грешки/Съобщения
ERROR: Дискът или USB устройството не могат да се
възпроизведат.
 Почистете или поставете диска правилно. Уверете
се, че не сте поставили празен или дефектен диск.
 Свържете USB устройството отново.
HUB NO SUPRT: Това устройство не поддържа USB хъб.
NO AF: Няма алтернативна честота за текущата
станция.
 Натиснете SEEK +/–, докато името на програмната
услуга мига. Устройството започва да търси
друга честота със същите PI (Идентификация на
програмата) данни (извежда се индикация [PI SEEK]).
NO DEV: Не е свързано USB устройство или не се
разпознава.
 Уверете се, че USB устройството или USB кабелът
са правилно свързани.
NO MUSIC: Не съществува файл, който да
възпроизведете
 Поставете музикален диск или свържете USB
устройство, което съдържа музикални файлове (стр. 11).
NO TP: Няма съобщения за трафик
 Устройството ще продължи да търси достъпни ТР
станции.
OVERLOAD: USB устройството е претоварено.
 Изключете USB устройството, а след това сменете
източника на сигнала, като натиснете SRC.
 Указва, че USB устройството не работи или че сте
свързали устройство, което не се поддържа.
PUSH EJT: Дискът не може да се извади.
 Натиснете  (изваждане).
READ: Информацията се чете в момента.
 Изчакайте, докато четенето приключи и
възпроизвеждането започне автоматично. В
зависимост от структурата на диска това може да
отнеме известно време.
USB NO SUPRT: Свързаното USB устройство не се
поддържа.
 За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете интернет
страницата за поддръжка.
или
началото или края на диска.
: Достигнали сте
: Символите не могат да се изведат с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат за отстраняването на
проблема, консултирайте се с най-близкия представител
на Sony.
Ако занесете устройството на поправка заради проблем
с възпроизвеждането, занесете и диска, който сте
използвали, когато се е получил проблемът.
13BG
Списък с части
Свързване/Монтаж


Внимание
 Свържете всички заземяващи кабели към
една заземяваща точка.
 Внимавайте да не прищипете кабелите под
винтове или движещи се части (например релсите
на седалката).
 Преди да извършите свързването, изключете
автомобила от контакт, за да избегнете риска от
късо съединение.
 Включете захранващия свързващ кабел  към
устройството и високоговорителите преди да го
свържете към допълнителен захранващ конектор.
 За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали
всички свободни и несвързани кабели с изолирбанд.
x2




Предпазни мерки
 Изберете внимателно местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи на
нормалното шофиране.
 Избягвайте да монтирате устройството
на места, изложени на прах, мръсотия, силни
вибрации или високи температури – например
на пряка слънчева светлина или в близост до
отоплителни въздуховоди.
 За да бъде монтажът безопасен и надежден,
използвайте само монтажните елементи,
приложени в комплекта.
Забележка за захранващия кабел (жълт)
Когато свързвате това устройство в комплект с друг
стерео компонент, амперажът на електрическата
верига на автомобила трябва да бъде по-висок от
сбора от амперажите на всички компоненти.
Регулиране на монтажния ъгъл
Монтирайте устройството под ъгъл по-малък от 45°.
14BG
Цифрите в списъка са свързани с тези в
инструкциите.
Шината  и предпазната рамка  са прикрепени
към устройството преди то да бъде пуснато в
продажба. Преди да монтирате устройството
използвайте освобождаващите ключове , за
да свалите шината  от устройството. За
подробности прочетете “Сваляне на предпазната
рамка и шината” (стр. 17).
Запазете ключовете за освобождаване  за бъдеща
употреба, защото те ще ви бъдат необходими,
ако се наложи да свалите устройството от вашия
автомобил.
Свързване
Субуфер*1
*3
*3
Усилвател*1

*2
За подробности вижте “Диаграма на
връзките на захранването” (стр. 16).
За подробности вижте “Свързване” (стр. 16)
от жичното устройство за дистанционно
управление (не е приложено в комплекта)*4
от автомобилната антена (ефирна)*5
*1 Не е приложен в комплекта
*2 Импеданс на високоговорителя: 4 – 8  х 4
*3 RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
*4 В зависимост от вида на автомобила, използвайте
адаптер за жично устройство за дистанционно
управление (не е приложено в комплекта).
*5 В зависимост от вида на автомобила, ако конекторът
на антената не съвпада, използвайте адаптер (не е
приложен в комплекта).
15BG
Връзка за запазване на паметта
Свързване
Ако имате антена без разпределителна кутия,
свързването на това устройство с приложения
свързващ захранващ кабел  може да причини
повреда в антената (ефирна).
 към конектора за високоговорители на
автомобила
Когато входният жълт захранващ проводник бъде
свързан към веригата, отговаряща за паметта, винаги
ще се подава захранване, дори когато автомобилът не
е на контакт.
Забележки за свързването на
високоговорителите
 Изключете устройството преди да свържете
високоговорителите.
 Използвайте високоговорители с импеданс от 4 до 8
ома и с подходящо захранване, за да предотвратите
потенциална повреда.
Диаграма за свързване на захранването
1 Заден
2
3
4
5
6
7
8
високоговорител
(десен)
Преден
високоговорител
(десен)
Преден
високоговорител
(ляв)
Заден
високоговорител
(ляв)

Лилав

Лилав/с черна
ивица
Проверете конектора за допълнително захранване на
автомобила и извършете правилно свързването на
кабелите в зависимост от автомобила.

Сив
Конектор за допълнително захранване

Сив/ с черна
ивица

Бял

Бял/с черна ивица

Зелен

Зелен/с черна
ивица
Обикновена връзка
Червен
Червен
Жълт
Жълт
 към конектора за захранване на автомобила
12 непрекъснато захранване Жълт
12 непрекъснато захранване Жълт
управление на
13 електрическа антена
Син
(ефирна)/усилвателя (REM
OUT)
15 превключващо захранване Червен
Когато позициите на червения и жълтия
кабели бъдат разменени
Red
Red
Yellow
Yellow
15 превключващо захранване Червен
16 земя (заземен)
Черен
Лесно свързване на субуфер
Можете да използвате субуфер без усилвател, когато
е свързан към кабела на задните високоговорители
12 превключващо захранване Жълт
Преден високоговорител
15 непрекъснато захранване Червен
Когато автомобилът е без АСС позиция
Субуфер
Забележки
 Необходимо е да подготвите кабелите за задните
високоговорители.
 Използвайте субуфер с импеданс от 4 до 8 ома
и с подходящо захранване, за да предотвратите
потенциална повреда.
16BG
Red
Red
Yellow
Yellow
След като свържете правилно проводниците,
свържете устройството към захранването на
автомобила. Ако имате въпроси или проблеми
относно свързването на устройството, които не
са описани в това ръководство, консултирайте се с
вносителя на вашия автомобил.
182 mm
53 mm
Монтаж

Преди да монтирате устройството свалете
предпазната рамка  и шината  от
устройството.
Захват
2 Поставете устройството в скобите  и след
това прикрепете защитната шина .
1 Хванете с пръсти двата края на
предпазната рамка  и после я изтеглете
навън.




2 Пъхнете заедно двата ключа за
освобождаване между устройството и
шината , докато щракнат, и изтеглете
шината надолу , а след това изтеглете
устройството нагоре, за да ги разделите.


Забележки
Ако закопчалките са изправени или завити навън,
устройството няма да бъде монтирано стабилно и може
да изскочи навън.
Уверете се, че четирите закопчалки на предпазната
рамка  са здраво захванати към процепите на
устройството.
Сваляне и поставяне на предния панел


За подробности вижте “Сваляне на предния панел”
(стр. 5).
Поставете кукичките навътре.
Смяна на предпазителя
Монтиране на таблото
Преди да започнете монтаж се уверете, че
закопчалките от двете страни на шината  са
завити 2 mm навътре.
1 Разположете скобата  в таблото,
след това огънете скобите навън, за да
застопорите плътно устройството.
Когато сменяте предпазителя,
Предпазител (10А)
внимавайте новият да е със
същия ампераж като указания
на оригиналния предпазител. Ако
предпазителят изгори, проверете
свързването на захранващите кабели
и го сменете. Ако сле смяната
той отново изгори, вероятно има
вътрешна повреда. В този случай се обърнете към
най-близкия представител на Sony.
17BG
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси или ако искате да прегледате най-новата информация относно този
продукт, посетете интернет адреса, указан по-долу:
http://support.sony-europe.com/
Регистрирайте продукта си онлайн на адрес:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising