Sony | CDX-GT540UI | Sony CDX-GT540UI Инструкции за експлоатация

4-152-750- 31 (1)
FM/MW/LW
CD плейър
Инструкции за експлоатация
За да изключите екрана с демонстрацията (DEMO), вижте стр. 6.
CDX-GT540UI
©2009 Sony Corporation
Поради причини, свързани със сигурността, се
уверете, че инсталирали устройството в таблото на
автомобила. Относно инсталацията и свързването вижте
приложените инструкции за инсталация/свързване.
Този етикет се намира от долната страна на устройството.
Забележка за потребители: тази
информация се отнася за оборудването,
продадено в страните, които попадат
под изискванията на директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония. Оторизираният
представител за ЕМС и безопасност на продукта е
Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията
се обръщайте към адресите, които са указани в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически
и електрони уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковката показва, че този продукт не трябва да се
третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва
да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се
собщинския офис във вашия град, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
ZAPPIN е търговска марка на Sony Corporation
Windows Media и логото на Windows
са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените Щати
и/или други страни.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ
и други държави.
iPod е търговска марка на Apple Inc.
2
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патентите
са лицензирани от Fraunhofer US и Тhomson.
Този продукт е защитен от определени авторски права
върху интелектуалната собственост на Microsoft
Corporation. Използването или разпространението на тези
технологии извън този продукт и без лиценз от Microsoft
или упълномощен представител на Microsoft е забранена.
Доставчиците на съдържание използват технологията
за управление на дигиталните права на Windows Media,
съдържащи се в това устройство (“WM-DRM”), за да
опазят целостта на своето съдържание (“Secure Content”),
така че интелектуалната им собственост, включително
и авторските права в това съдържание, да не бъдат
присвоени.
Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да
възпроизвежда Secure Content (“WM-DRM софтуер”). Ако
сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е
била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure
Content Owners”) може да изискат от Microsoft да отнеме
правото на WM-DRM софтуера да придобива нови
лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане
на Secure Content. Отнемането на лиценза няма да попречи
на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено
съдържание. Списъкът на WM-DRM софтуера с отнет
лиценз се изпраща във вашето устройство, когато сваляте
лиценз за Secure Content от интернет или от компютър.
В съответствие с този лиценз, Microsoft може да качи на
вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на
Secure Content Owners.
Предупреждение, ако запалването на
вашия автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте включили функцията за автоматично
изключване (стр. 18).
Устройството автоматично ще се изключи напълно в
зададеното време след като бъде изключено, което ще
предотврати изразходването на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично изключване,
всеки път, когато изключвате автомобила от контакт,
трябва да натискате и задържате
на
устройството, докато дисплеят изчезне.
3
Предупреждения
Внимание
• Това устройство е проектирано единствено за
работа с отрицателно заземяване 12 V DC.
• Внимавайте да не прищипете кабелите под винтове
или движещи се части (например под релсите на
седалката).
• Преди да извършите свързването, изключете
автомобила от контакт, за да избегнете късо
съединение.
• Включете захранващия свързващ кабел към
устройството и говорителите преди да го свържете
към допълнителния захранващ конектор.
• Свържете всички заземяващи кабели
към една заземяваща точка.
• За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали
всички свободни и несвързани кабели с изолирбанд.
Забележки за кабела на захранването (жълт)
• Когато свържете това устройство с друг стерео
компонент, мощността на свързаната автомобилна
верига трябва да е по-голяма от сумата на бушона на
всеки компонент.
• Когато в автомобила няма вериги с достатъчно голяма
мощност, свържете устройството директно към акумулатора.
Списък с части
• Цифрите в списъка са свързани към тези
инструкции.
• Скобата и защитната рамка са прикрепена
към устройството преди изпращането. Преди да
поставите устройството, използвайте ключовете
за освобождаване , за да свалите скобата от
устройството. За подробности вижте “Сваляне на
защитната рамка и скобата ( )” на стр IV.
• Запазете ключовете за освобождаване
за бъдеща употреба, защото ще ви бъдат
необходими в случаите, когато сваляте
устройството от вашия автомобил.








I
Внимателно дръжте скобата
пръстите си.
, за да не нараните

Хванете така
Забележка
Преди да инсталирате се уверете, че захватите
от двете страни на скобата са завити на 2 mm
навътре. Ако захватите са изправени или завити навън,
устройството няма да бъде инсталирано здраво и
може да изпадне.
Оборудване, използвано в илюстрациите (не е приложено в комплекта)
Преден говорител
Субуфер
Заден говорител
Усилвател
Пример за връзка
Забележки
• Уверете се, че сте свързали заземяващия кабел преди да
свържете усилвателя.
• Алармата ще се чува, само ако използвате вградения
усилвател.
II
Диаграма на връзката
*1
Забележка за свързването на антената
.OTEFORTHEANTENNAAERIALCONNECTING
(INWEISZU
Ако антената)FYOURCARANTENNAAERIALISAN
на вашия автомобил е от вида ISO7ENN)HRE
)3/)NTERNATIONAL/RGANIZATIONFOR
(Mеждународна
организация по стандартизация),)NTERNATIO
3TANDARDIZATIONTYPEUSETHESUPPLIED
ENTSPRICHT
използвайте приложения
адаптер , за да я
ADAPTORʔTOCONNECTIT&IRSTCONNECTTHECAR
MITGELIEFER
свържете. Първо
свържете антената на автомобила
ANTENNAAERIALTOTHESUPPLIEDADAPTORTHEN
3IEZUERST
CONNECTITTOTHEANTENNAAERIALJACKOFTHE
MITGELIEFER
към приложения
адаптер, след това я свържете към
MASTERUNIT
DIESENDAN
жака за антената
на основното устройство. (AUPTGERÊ
2#!PINCORDNOTSUPPLIED
!5$)//54CANBESWITCHED35"OR2%!2 #INCHKABE
*2
RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
!5$)//5
&ORDETAILSSEETHESUPPLIED/PERATING
*3
Можете да превключите
AUDIO OUT в положение 2%!2UMG
SUB
)NSTRUCTIONS
HIERZUlND
или REAR. 3EPARATEADAPTORMAYBEREQUIRED
"EDIENUNG
За подробности вижте приложените Инструкции
за
-ÚGLICHERW
експлоатация.
ERFORDERLICH
*4
Възможно е да имате нужда от отделни адаптери
FROMCARANTENNAAERIAL
VON!UTOANTENNE
DELANTENNEDELAVOITURE
DALLANTENNADELLAUTO
антената на автомобила
*1 от
VANEENAUTOANTENNE
ʔ
-AXSUPPLYCURRENT!
MAX6ERSORGUNGSSTROM!
#OURANTDALIMENTATIONMAXIMUM!
!LIMENTAZIONEMASSIMAFORNITA!
Максимално
напрежение 0,3 А
-AXVOEDINGSSTROOM!
!-02%-
&USE
!
Бушон
(10А)
3ICHERUNG!
&USIBLE!
&USIBILE!
:EKERING
Бушон
(10!
А)
"LUEWHITESTRIPED
"LAUWEI”GESTREIFT
2AYÏBLEUBLANC
2IGATOBLUEBIANCO
"LAUWWITGESTREEPT
Син/бял оголен
!44
ʕ
от конектора за
говорителя на
автомобила
,IGHTBLUE
(ELLBLAU
"LEUCIEL
!ZZURRO
Светлосин
,ICHTBLAUW
FROMTHECARSPOWERCONNEC
VOM3TROMANSCHLUSSDES&A
от
конектора за
DUCONNECTEURD
захранването
наALIMENTATIO
DALCONNETTOREDIALIMENTAZIO
автомобила
от
конектора за захранването
VANDEAUTOVOEDINGSAANSLUIT
3EEh0OWERCONNECTIONDIAGRAMvONTHEREVERSESIDEFORDETAILS
.ÊHERESDAZUlNDEN3IEIMu3TROMANSCHLUSSDIAGRAMMh"LÊTTERN
3IEDAZUBITTEUM
За подробности вижте “Диаграма на
6OIRLEi3CHÏMADERACCORDEMENTD
ALIMENTATIONwAUVERSOPOUR
връзките на захранването”
на стр. VI
PLUSDEDÏTAILS
9ELLOW
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
Жълт
За подробности вижте “Диаграма на връзките на захранването” от
:IE6OEDINGSAANSLUITSCHEMAOPDEACHTERKANTVOORMEERDETAILS
другата страна на листа.
4
5
7
8
Жълт
Син
Червен
Черен
продължително захранване
контрол на захранването на антената
превключвател на захранването
заземяване
Позиции 1, 2 и 3 нямат крака.
Тази връзка е адекватна само за свързване на
усилватели. Свързването на всякакви други системи
може да повреди устройството.
Към интерфейсен кабел на телефон
за автомобил
III
CONTINUOUSPOWERSUP
PERMANENTE3TROMVERSOR
ALIMENTATIONCONTINU
ALIMENTAZIONECONTINU
продължително
захран
CONTINUVOEDING
1 Виолетов + "LUE
Говорител,
Заден, Десен
POWERANTENNAAERIALCO
2
- Говорител,
Заден, Десен
-OTORANTENNENSTEUERU
3
+ "LAU
Говорител,
Преден, Десен
Сив
"LEU
ANTENNEÏLECTRIQUE
4
- Говорител, Преден,
Десен
"LU
COMANDODELL
5
+ Говорител,
Преден,ANTENNAELE
Ляв
Бял
Син
контрол
на захранването
ELEKTRISCHEANTENNE
6
- "LAUW
Говорител,
Преден,
Ляв на ан
7
+ Говорител, Заден, Ляв
Зелен0OSITIONSANDDONOTHAVEPINS
!N0OSITIONUNDBElNDENSICHKEINE3TIFTE
8
- Говорител, Заден, Ляв
,ESPOSITIONSETNECOMPORTENTPASDEBROCHE
Позициите с,EPOSIZIONIENONHANNOPIEDINI
отрицателна поляризация
Позиции
1, 2, 3 и 6 нямат крака.
2, 4, 6 и 8 са$EPOSITIESENHEBBENGEENPINS
с райета.
0ERULTERIORIINFORMAZIONIVEDEREh$IAGRAMMADEICOLLEGAMENTIDI
ALIMENTAZIONEvCHESITROVASULRETRO
Към AMP REMOTE IN на допълнителния
усилвател
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия,
свързването на това устройство с приложения
свързващ захранващ кабел може да повреди
антената.
• Внимателно изберете местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи на
нормалното ви шофиране.
• Избягвайте инсталирането на устройството на
места, които са твърде прашни, мръсни, изложени
на прекалени вибрации или на влиянието на високи
температури, като например под въздействието на
пряка слънчева светлина или в близост до отворите на
климатика.
• Използвайте само приложения хардуер за инсталиране,
за да извършвате безопасна и сигурна инсталация.
Настройка на ъгъла при инсталация
Задайте ъгъл, по-малък от 45 градуса.
Сваляне на защитната рамка
и скобата
ʗ
q
&ACETHEHOOKINWARDS
$ER(AKENMUSSNACHINNEN
WEISEN
4OURNEZLECROCHETVERS
LINTÏRIEUR
ʖ
#ONILGANCETTORIVOLTOVERSO
LINTERNO
Поставете
ключовете
Поставете ключовете
(ETHAAKJEMOETNAARBINNEN
с кукичките
навътре.
сWIJZEN
кукичките
навътре.
q
ʓ
q
Забележки относно контролните и захранващите
кабели
• Контролният проводник за антената (син) подава
+12 V DC, когато включите тунера, или когато
активирате функцията AF (Алтернативна честота)
или ТА (Съобщение за трафик).
• Когато вашият автомобил има вградена FM/MW/LW
антена в задното/страничното стъкло, свържете
контролния проводник на антената (син) или
входящия захранващ проводник на аксесоара (червен)
към захранващия терминал на съществуващия
усилвател за антената. За подробности се
консултирайте с вашия доставчик.
• Не можете да използвате антена без разпределителна
кутия заедно с това устройство.
Връзка за запазване на паметта
Ако входният жълт захранващ проводник бъде свързан
към веригата, отговаряща за паметта, винаги ще се
подава захранване, дори когато автомобилът не е на
контакт.
Забележки за връзките на говорителите
• Преди да свържете говорителите, изключете
устройството.
• Използвайте говорители с импеданс от 4 до 8 ома
и с подходящо захранване, за да предотвратите
повредата им.
• Не свързвайте терминалите на говорителите към
шасито на автомобила, и не свързвайте терминалите
на десните говорители с тези на левите говорители.
• Не свързвайте заземяващия проводник на това
устройство към отрицателния (-) терминал на
говорителя.
• Не се опитвайте да свържете говорителите
паралелно.
• Свързвайте само пасивни говорители. Свързването
на активни говорители (с вграден усилвател) към
терминалите на говорителя може да повреди
устройството.
• За да предотвратите повреда, не използвайте
проводници от инсталираните в автомобила ви
вградени говорители, ако устройството използва
един и същ отрицателен (-) проводник за левия и десния
говорители.
• Не свързвайте проводниците за говорителите на
устройството един с друг.
Забележка за свързването
Ако говорителят и усилвателят не са свързани
правилно, на дисплея се извежда съобщението “FAILURE”. В
този случай се уверете, че говорителят и усилвателят
са свързани правилно.
Предпазни мерки
Преди да инсталирате устройството, свалете
защитната рамка и скобата от него.
1 Свалете защитната рамка .
Хванете двата края на защитната рамка
това я измъкнете.
и след
2 Извадете скобата .
Поставете двата освобождаващи ключа
между
устройството и скобата , докато щракнат.
Издърпайте скобата , след това издърпайте и
устройството, за да ги отделите.
IV
Пример за инсталация
Как да свалите и поставите
предния панел
!
MM
M
M
ʓ
"
Преди да инсталирате устройството, свалете
предния панел.
#LAWS
+LAMMERN
'RIFFES
-ORSETTI
+LEMHAKEN
Зъбци
Зъбци
-А За да свалите
$ASHBOARD
!RMATURENBRETT
4ABLEAUDEBORD
#RUSCOTTO
$ASHBOARD
Табло
Табло
ʓ
ʗ
&IREWALL
-OTORRAUMTRENNWAND
0AROIIGNIFUGE
0ARETETAGLIAlAMMA
Защитна стена
"RANDSCHOT
Защитна стена
ʘ
ʙ
Инсталация на таблото.
Забележки
• Завийте зъбците навън, за да извършите по-здрава
хватка, ако това се налага ( -2)
• Уверете се, че четирите захвата на защитния
обръч са правилно поставени в гнездата на
устройството ( -3).
Натиснете и задръжте
свалите предния панел. Натиснете
панела към вас.
преди да
и издърпайте
-В За да поставите
Поставете частта на предния панел към частта
на устройството, както е показано на илюстрацията,
след това леко натиснете лявата страна навътре,
докато щракне.
Предупреждение, ако вашият
автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте задали функцията за автоматично
изключване. За подробности вижте приложеното
ръководство Инструкции за експлоатация.
Устройството автоматично ще се изключи в
предварително зададеното време, което ще
предотврати изразходване на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично
изключване, всеки път, когато изключвате автомобила
от контакт, трябва да натискате и задържате
, докато дисплеят изчезне.
Бутон RESET
Когато инсталацията и връзките приключат,
натиснали бутона RESET с химикал или друг остър
J
предмет, след
като предварително свалите панела.
V
Диаграма на връзките
на захранването
Допълнителните захранващи конектори се различават
в зависимост от автомобила. Проверете схемата за
допълнителните захранващи конектори на вашия
автомобил, за да се уверите, че връзките ще бъдат
извършени правилно. Съществуват три основни типа
(показани на илюстрацията по-долу). Възможно е да
се наложи да смените позициите на червения и жълтия
проводници в захранващия блок на стерео системата
на автомобила.
След като извършите връзките и поставите
захранващите проводници на правилните места,
свържете устройството към захранващия блок на
автомобила. Ако имате въпроси или проблеми
относно свързването на вашето устройство, които не
са обяснени в това ръководство, моля, свържете се с
доставчика на вашия автомобил.
Допълнителен
!UXILIARYPOWERCONNECTOR
(ILFSSTROMANSCHLUSS
захранващ
#ONNECTEURDALIMENTATIONAUXILIAIRE
конектор
#ONNETTOREDIALIMENTAZIONEAUSILIARIA
(ULPVOEDINGSAANSLUITING
2ED
2OT
2OUGE
2ED
2OT
2OUGE
2OSSO
Червен
2OOD
2OSSO
Червен
2OOD
9ELLOW
Жълт
9ELLOW
Жълт
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
4
7
9ELLOW
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
CONTINUOUSPOWERSUPPLY
PERMANENTE3TROMVERSORGUNG
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
2ED
2OT
SWITCHEDPOWERSUPPLY
GESCHALTETE3TROMVERSORGUNG
ALIMENTATIONCONTINUE
2OUGE
ALIMENTATIONCOMMUTÏE
Жълт ALIMENTAZIONECONTINUA
продължително
захранване
2OSSO
ALIMENTAZIONECOMMUTATA
2OOD
Червен CONTINUVOEDINGпревключвател
наGESCHAKELDEVOEDING
захранването
2ED
2OT
2OUGE
2OSSO
2OOD
2ED
2OT
2OUGE
2OSSO
2OOD
Червен
Червен
9ELLOW
Жълт
'ELB
9ELLOW
Жълт
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
4
7
9ELLOW
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
*AUNE
'IALLO
'EEL
SWITCHEDPOWERSUPPLY
2ED
CONTINUOUSPOWERSUPPLY
PERMANENTE3TROMVERSORGUNG
2OT
Жълт GESCHALTETE3TROMVERSORGUNG
превключвател
наALIMENTATIONCONTINUE
захранването
ALIMENTATIONCOMMUTÏE
2OUGE
2OSSO
ALIMENTAZIONECONTINUA
ЧервенALIMENTAZIONECOMMUTATA
продължително
захранване
2OOD
CONTINUVOEDING
GESCHAKELDEVOEDING
2ED
2OT
2OUGE
2OSSO
2OOD
2ED
2OT
2OUGE
2OSSO
2OOD
Червен
Червен
9ELLOW
Жълт
'ELB
9ELLOW
Жълт
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
*AUNE
'IALLO
'EEL
THECARWITHOUT!##POSITION
&AHRZEUGOHNE:UBEHÚRPOSITION
!##ODER)
Автомобил
без позиция
ACC
6ÏHICULESANSPOSITION!##
!UTOPRIVADELLAPOSIZIONE!##
!UTOZONDER!##POSITIE
VI
Съдържание
Подготовка за включване
USB устройства
Дискове, които можете да възпроизвеждате на това
устройство .............................................................................. 6
Нулиране на устройството .................................................... 6
Отмяна на DEMO режима ..................................................... 6
Сверяване на часовника......................................................... 6
Сваляне на предния панел ..................................................... 7
Прикрепяне на предния панел ......................................... 7
Възпроизвеждане на USB устройства ................................ 14
Опции на дисплея.............................................................. 4
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ...................... 4
Местоположение на бутоните
и основни операции
Основно тяло ..................................................................... 8
Търсене на песен .................................................................. 10
Търсене на песен по име
– Q uick-BrowZer .............................................................. 10
Търсене на запис като слушате част от него
– ZAPPINTM ...................................................................... 11
Радио
Запазване и приемане на станции....................................... 11
Автоматично запазване на станции – BTM .................. 11
Ръчно запазване на станции ........................................... 11
Приемане на запазени станции ...................................... 11
Автоматична настройка .................................................. 11
RDS ........................................................................................ 12
Преглед ............................................................................. 12
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA
(Съобщения за трафик) ................................................... 12
Избор на PTY (Програмен вид) ..................................... 13
Настройка на CT (Време на часовника) ........................ 13
CD
Опции на дисплея ................................................................ 13
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ......................... 13
4
iPod
Възпроизвеждане на i Pod .................................................... 15
Опции на дисплея............................................................ 15
Настройка на режима на възпроизвеждане ....................... 16
Повторно и разбъркано възпроизвеждане .................... 16
Директна работа с iPod
– Passenger Control .......................................................... 16
Други функции
Промяна на настройките на звука ...................................... 17
Настройка на характеристиките на звука...................... 17
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ3 ................................................................................ 17
Настройка на опциите в менюто – SET.............................. 18
Използване на допълнително оборудване....................... ...19
Допълнително аудио оборудване ................................... 19
Устройство за дистанционно управление R M-X114 .... 19
Допълнителна информация
Предпазни мерки ............................................................... ...20
Забележки за дисковете .................................................. 20
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA/AAC
файлове............................................................................. 20
iPod ................................................................................... 20
Поддръжка ............................................................................ 21
Изваждане на устройството ................................................ 22
Технически характеристики ................................................ 22
Отстраняване на проблеми.................................................. 23
Съобщения за грешки/Съобщения ................................ 25
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси или за информация относно поддръжката на
този продукт, моля, посетете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com
Предлага информация за:
• Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
• Поддържани MP3/WMA/AAC файлове
5
Подготовка за включване
Дискове, които можете да
възпроизвеждате на това
устройство
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ също и
CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA/ACC файлове
(стр. 20)).
Видове
Type ofдискове
discs
Етикет
диска
Label
onна
the
disc
Отмяна на DEMO режима
Можете да отмените дисплея с демонстрация, който се
извежда докато изключвате устройството.
1 Натиснете и задръжте диска за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно завъртете диска за
избор, докато се изведе индикация
“DEMO”.
3 Завъртете диска за избор, за да
изберете “DEMO-OFF”.
CD-DA
4 Натиснете и задръжте диска за избор.
Настройката приключва и дисплеят се връща в режим
на нормално възпроизвеждане/приемане.
MP3
WMA
AAC
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова индикация.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно натиснете бутона за
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за първи път или когато
сменяте акумулатора на автомобила, или при смяна на
връзките, трябва да нулирате устройството.
Свалете предния панел (стр. 7) и натиснете бутона RESET
(стр. 8) с остър предмет, като например с химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката
за часовника и други запазени настройки ще бъдат
изтрити.
избор, докато се изведе съобщението
“CLOCK-ADJ”.
3 Натиснете
+.
Индикацията за часа започва да мига.
4 Завъртете диска за избор, за да
настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация, натиснете
-/+.
5 След като зададете минутата,
натиснете бутона за избор.
Настройката приключва и часовникът стартира.
. Отново
За да изведете часовника, натиснете
натиснете
, за да се върнете към предходния
дисплей.
Съвет
Можете автоматично да сверявате часовника,
като използвате функцията RDS (стр. 13).
6
Прикрепяне на предния панел
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройството, за да
предпазите устройството от кражба.
Поставете частта
на предния панел към частта
на
устройството; след това леко натиснете лявата страна
навътре, докато щракне.
Предупредителна аларма
Когато загасите автомобила без да сте извадили предния
панел, предупредителната аларма издава звукови сигнали
в продължение на няколко секунди. Алармата ще се чува,
само ако използвате вградения усилвател.
1 Натиснете и задръжте
.
Устройството се изключва.
2 Натиснете
, след това леко изтеглете
предния панел към вас.
(SOURCE/OFF)
A
B
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешната
повърхност на предния панел.
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен
натиск върху предния панел и прозореца на
дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/
високи температури или на влага. Избягвайте
поставянето на предния панел върху предното
или задното табло в автомобил.
• Не сваляйте предния панел по време на
възпроизвеждане на USB устройство, в противен
случай USB данните могат да се повредят.
7
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
1 2
34
5
6
7 8
OFF
PUS
H E N TE R / S E L E C
T
SOURCE
SEEK
SEEK
ZAP
PTY
MODE
9 q; qa
AF / TA
qs qd qf qg
В тази част са описани инструкциите и местоположенията
на бутоните, както и основните операции.
За повече информация вижте указаните страници.
Бутони SEEK +/CD/USB:
За да пропускате записи (натиснете); за да пропускате
записи продължително (натиснете, и в рамките
на 1 секунда отново натиснете и задръжте); за да
превъртате бързо напред/назад запис (натиснете и
задръжте).
Радио:
За да извършвате автоматична настройка на радио
станции (натиснете); за ръчно откриване на станции
(натиснете и задръжте).
Бутон
(BACK) стр. 10
2
REP
SHUF
3
4
DM
5
PAUSE
6
qh
SCRL
AUX
DSPL
qj
qk
Отделение за диска
Заредете диск (с етикета нагоре), възпроизвеждането
започва.
Прозорец на дисплея
Бутон (изваждане)
За да извадите диска.
USB конектор стр. 14, 15
За да свържете USB устройство.
Бутон
(освобождаване на предния
панел) стр. 7
Бутон
(BROWSE) стр. 10
За да влезете в режим Quick-BrowZer.
Бутон ZAP стр. 11
За да се върнете към предходния дисплей.
За да влезете в режим ZAPPINTM.
Бутон SOURCE/OFF*
Приемник за устройство за
дистанционно управление
Бутон PRESET (намира се зад предния
панел) стр. 6
Бутон MODE стр. 11, 15, 16
Натиснете, за да включите захранването/смените
източника (Радио/CD/USB/AUX).
Натиснете за 1 секунда, за да изключите захранването.
Натиснете за повече от 2 секунди, за да изключите
захранването и за да изключите дисплея.
Контролен диск/бутон за избор стр. 17, 18
За да регулирате нивото на силата на звука (завъртете);
за да изберете опции (натиснете и завъртете).
8
ALBM
1
Натиснете, за да изберете радио честота (FM/MW/LW)/
изберете режим на възпроизвеждане на iPod.
Натиснете и задръжте, за да въведете/отмените
функцията Passenger control.
Бутон AF (Алтернативна честота)/
Бутон ТА (Трафик на съобщения)/
Бутон PTY (Програмен вид) стр. 12, 13
За да зададете AF (Алтернативна честота) и ТА
(Трафик на съобщения) (натиснете); за да изберете
PTY (Програмен вид) (натиснете и задръжте) в RDS.
Бутони с цифри
CD/USB:
: ALBM -/+ (в режим на MP3/WMA/AAC
възпроизвеждане)
За да пропускате албуми (натиснете); за да
пропускате албуми продължително (натиснете и
задръжте).
: REР* стр. 13, 14, 16
: SHUF стр. 13, 14, 16
: DM+
Подобрява цифрово компресиран звук, като
например MP3.
За да включите функцията DM+, задайте “ON”.
За да отмените, задайте “OFF”.
: PAUSE
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане. За да отмените, натиснете
отново.
Радио:
За да приемате станции (натиснете); за да запазвате
желани радио станции (натиснете и задръжте).
Бутон DSPL (дисплей)/ Бутон SCRL
(преглед) стр. 12, 13, 14, 15, 16
За да промените опциите в дисплея (натиснете); за да
прегледате опциите на дисплея (натиснете и задръжте)
Входен AUX жак стр. 19
За да свържете преносимо аудио устройство.
* Този бутон има осезаема точка.
Забележка
Когато изваждате/поставяте диск, изключете USB
устройствата, за да избегнете повреда на диска.
9
Търсене чрез пропускане на опции
– Режим на прескачане
Търсене на песен
Търсене на песен по име
– Quick-BrowZer
Можете лесно да търсите песни на CD или USB
устройство по категория.
(BROWSE)
Когато в категорията има много опции, с тази функция
можете по-бързо да потърсите желаната опция.
1 Натиснете
+ в режим Quick-BrowZer.
Извежда се следният дисплей.
Контролен диск/
бутон за избор
Номер на настоящата опция.
Общ брой на опциите в настоящия слой
Извежда се името на опцията
2 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната
опция или близка до нея.
Опциите прескачат на всеки 10% от общия брой опции.
3 Натиснете диска за избор.
SEEK +/-
1 Натиснете
(BACK)
(BROWSE) нагоре.
Устройството влиза в режим Quick-BrowZer и се
извежда списъкът с категориите, които можете да
търсите.
2 Завъртете контролния диск, за да
изберете желана категория за търсене,
след това натиснете, за да потвърдите
избора си.
3 Повторете стъпка 2, докато изберете
желания запис.
Възпроизвеждането започва.
За да се върнете към предходния
дисплей.
Натиснете
(BACK).
За да излезете от режима Quick-BrowZer
Натиснете
(BROWZE).
Забележка
Когато влизате в режим Quick-BrowZer,
настройката за повторно/разбъркано
възпроизвеждане се отменя.
10
Дисплеят се връща в режим Quick-BrowZer и избраната
опция се извежда.
4 Завъртете диска за избор, за да изберете желаната опция,
и натиснете диска за избор.
Възпроизвеждането започва, ако избраната опция е
песен.
За да отмените режима на прескачане
Натиснете
(BACK) или
–.
Търсене на запис като слушате част
от него – ZAPPINTM
Докато възпроизвеждате кратки части от записите на CD
или USB устройството в последователност, можете да
търсите записа, който желаете да слушате.
Режимът ZAPPING е подходящ за търсене на запис в
режими на разбъркано или повторно възпроизвеждане.
(BACK)
Диск
избор
Selectзаbutton
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако настройвате радио станции докато шофирате,
използвайте функцията Best Tuning Memory (BTM), за да
предотвратите произшествия.
Автоматично запазване на станции - BTM
1 Неколкократно натиснете
докато се изведе индикация “TUNER”.
,
За да смените обхвата, неколкократно натиснете
. Можете да изберете измежду FM1, FM2,
FM3, MW или LW.
2 Натиснете и задръжте диска за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
3 Неколкократно натиснете бутона за
ZAP
1 Натиснете
по време на
възпроизвеждане
избор, докато се изведе индикация
“BTM”
4 Натиснете
+.
Устройството запазва станциите като ги подрежда по
честота - по една за всеки от бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува кратък звуков
сигнал.
След като на дисплея се изведе съобщението “ZAPPIN”,
възпроизвеждането започва от част от следващия запис.
Записът се възпроизвежда за известно време, след
това се чува щракване и следващата част започва да се
възпроизвежда.
Ръчно запазване на станции
Запис
1 Докато приемате дадена станция,
Частта
отof
всеки
която
The part
eachзапис,
track to
се
възпроизвежда
ZAPPIN
playback
in ZAPPINвmode.
режим.
2 Натиснете бутона за избор или
,
когато възпроизвеждате запис, който
желаете да слушате.
Записът, който сте избрали, се връща от началото в
режим на нормално възпроизвеждане.
За да търсите отново запис в ZAPPIN режим, повторете
стъпки 1 и 2.
Съвети
• Можете да изберете време за възпроизвеждане
от около 6 секунди/9 секунди/30 секунди (стр.
18). Не можете да изберете част от запис за
възпроизвеждане.
+/- или
(ALBM -/+)
• Натиснете
в режим ZAPPIN, за да прескочите записа или
албума.
(BACK) също потвърждава
• Натискането на
възпроизвеждането на записа.
която желаете да запазите, натиснете и
до
),
задръжте бутоните с цифри (
докато се изведе индикация “MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на
същия бутон с цифра, предишната запазена
станция ще бъде сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за
AF/TA също се запазва (стр. 12).
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват, след това
натиснете бутон с цифра (от
до
).
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете
+/-, за да потърсите станция.
Сканирането автоматично спира, когато устройството
получи сигнал от радио станция. Повторете тази
операция, докато желаната станция бъде настроена.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
желаете да слушате, натиснете и задръжте
+/-, за да откриете приблизителната
честота, след това неколкократно натиснете
+/-, за да настроите фино желаната
честота (ръчна настройка).
11
RDS
Настройка на AF (Алтернативни честоти)
и TA (Съобщения за трафик)
Преглед
FM станциите, които използват системата за радио
данни (RDS), изпращат цифрова информация заедно с
обикновения програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе желаната настройка.
Изберете
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
За да
активирате AF и изключите TA.
активирате TA и изключите AF.
активирате AF и TA.
изключите AF и TA.
Запазване на RDS станции
с AF и ТА настройка
ТА/ТР*1
Радио обхват, Функция
Честота*2 (Име на станцията), Номер на станцията,
Часовник, RDS данни
*1
“ТА” светва, когато приемате информация за
трафик. “ТР” светва, когато приемате такава
станция.
*2
Докато приемате RDS станция, вляво от
честотата се извежда индикация “*”.
За да промените опциите на дисплея
натиснете
.
,
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS услугите, както
следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен сигнал
в мрежата. Като използвате тази функция, можете
продължително да слушате една и съща програма
по време на дълги пътувания, без да се налага да
настройвате станцията ръчно.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма за трафик)
Предлага текуща информация/програма за трафика.
Всяка информация/програма, която приемате, ще
прекъсне избрания от вас източник.
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид. Освен
това, търси за избран от вас програмен вид.
CT (Часовник)
Данните за CT от RDS предаването сверяват часовника.
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички
RDS функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
сигналът е слаб или ако станцията, на която
сте включили, не предава RDS данни.
12
Можете предварително да настроите RDS станции заедно
с AF/TA настройка. Ако използвате BTM функцията, само
RDS станциите се запазват със същата настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да настроите RDS
станции и станции без RDS с AF/TA настройка за всяка от
станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с BTM или
ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането
от избрания източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука
за съобщения за трафик, нивото се запазва в
паметта за следващи съобщения за трафик,
независимо каква е силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма
–REG
Когато функцията AF е включена: настройките по
подразбиране на устройството ограничават приемането в
рамките на определена област, така че няма да се получи
нежелано превключване на друга регионална станция с
по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази регионална
програма, задайте “REG-OFF” в настройките по време на
FM приемане (стр. 18).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и
други райони.
Избор на PTY (Програмни видове)
1 Натиснете и задръжте
време на FM приемане.
(PTY) по
Ако станцията предава PTY данни, се извежда
програмният вид.
2 Неколкократно натиснете
(PTY),
докато се изведе желаният програмен
вид.
3 Натиснете
+/-.
Устройството започва да търси станции, които предават
избрания програмен вид.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO (Информация),
SPORT (Спорт), EDUCATE (Образование), DRAMA
(Драма), CULTURE (Култура), SCIENCE (Наука), VARIED
(Разни), POP M (Популярна музика), ROCK M (Рок
музика), EASY M (Лека музика), LIGHT M (Лека класическа
музика), CLASSICS (Класическа музика), OTHER M (Друг
музикален вид), WEATHER (Време), FINANCE (Финанси),
CHILDREN (Програми за деца), SOCIAL A (Социални
въпроси), RELIGION (Религия), PHONE IN (Телефонно
шоу), TRAVEL (Пътувания), LEISURE (Свободно време),
JAZZ (Джаз музика), COUNTRY (Кънтри музика), NATION
M (Национална музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M
(Фолк музика), DOCUMENT (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои
страни/региони, в които не се поддържат PTY
(Избор на програмен вид) данни.
Настройка на CT (Време на часовника)
1 Задайте “CT-ON” в настройките
CD
Опции на дисплея
A
Източник
Име на песента*1, Име на диска/изпълнителя*1, Име на
изпълнителя*1, Номер на албума*2, Име на албума*1 ,
Номер на записа/Възпроизведено време, Часовник
*1
Извежда се информацията за CD TEXT, MP3/WMA/
AAC.
*2
Номерът на албума се извежда, само когато
промените албума.
За да промените опциите на дисплея , натиснете
.
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост
от модела, вида на диска, формата на запис и
настройките.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
(REP) или
неколкократно натиснете
(SHUF), докато желаната настройка
се изведе.
Изберете
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
албум в случаен ред.
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC.
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане,
изберете “ OFF” или “SHUF OFF”.
(стр. 18).
Забележки
• Възможно е функцията CT да не работи, дори ако
приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между
времето, зададено с функцията CT, и реалното
време.
13
USB устройства
Опции на дисплея
За подробности относно съвместимостта с вашето USB
устройство, посетете интернет странцата за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
• Можете да използвате MSC (Mass Storage Class) и MTP
(Media Transfer Protocol) устройства, съвместими с USB
стандарта.
• Съответстващият кодек е MP3 (.mp3), WMA (.wma) и
AAC (.m4a).
• Препоръчваме подсигуряването на данни в USB
устройството.
Забележка
Свържете USB устройството след като
стартирате двигателя. В зависимост от USB
устройството, възможно е да се получи повреда,
ако направили връзката преди да стартирате
двигателя.
Възпроизвеждане на USB
устройство
1 Свържете USB устройството към USB
конектора.
Когато свързвате кабел, използвайте приложения към
USB устройството.
Възпроизвеждането започва.
Ако USB устройството вече е свързано, за да
започнете възпроизвеждане, неколкократно натиснете
, докато се изведе индикация “USB”.
Натиснете
възпроизвеждането.
за 1 секунди, за да спрете
Изключване на USB устройството
1 Спрете възпроизвеждането на USB устройството.
2 Изключете USB устройството.
Ако изключите вашето USB устройство по време на
възпроизвеждане, данните в USB устройството може да
се повредят.
Забележки
• Не използвайте големи или тежки USB
устройства, които могат да паднат вследствие
на вибрациите, или да причинят слаба връзка.
• Не сваляйте предния панел по време на
възпроизвеждане на USB устройство - в противен
случай USB данните могат да се повредят.
• Това устройство не може да разпознае USB
устройства чрез USB хъб.
14
Източник
Име на песента, Име на изпълнителя, Номер
на албума*, Име на албума, Номер на записа,
Възпроизведено време, Часовник
* Името на албума се извежда само когато
промените албума.
За да промените опциите на дисплея
.
, натиснете
Забележки
• Изведените опции се различават в зависимост
от USB устройството, записания формат
и настройките. За подробности вижте
страницата за поддръжка.
• Максималният брой данни, който можете да
изведете, е следният:
– папки (албуми): 128
– файлове (записи) в папка: 500
• Не оставяйте USB устройства в паркиран
автомобил, защото това може да причини
повреди.
• В зависимост от количеството записани данни,
възможно е възпроизвеждането да се забави.
• DRM (Digital Rights Management) файлове не могат
да се възпроизвеждат.
• Когато възпроизвеждате МР3/WMA/AAC файл с
VBR (варираща честота) или превъртате бързо
напред/назад, възможно е възпроизведеното време
да не се изведе правилно.
• Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/AAC
файлове не се поддържа.
– файлове без загуба на качеството
– файлове със защита от презаписване
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
(REP) или
неколкократно натиснете
(SHUF), докато желаната настройка
се изведе.
Изберете
За да възпроизведете
TRACK
ALBUM
SHUF ALBUM
SHUF DEVICE
запис неколкократно.
албум неколкократно.
албум в случаен ред.
устройство в случаен ред.
Настройката приключва след 3 секунди.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане,
изберете “ OFF” или “SHUF OFF”.
2 Натиснете
, за да изберете
режима на възпроизвеждане.
iPod
За подробности относно съвместимостта на вашия iPod
вижте “iPod” на стр. 20 или посетете интернет страницата
за поддръжка.
В това инструкциите за експлоатация “iPod” се използва
като общ термин за iPod функциите на iPod и iPhone, освен
ако в текста или илюстрациите не е упоменато друго.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Режимът се променя както следва:
RESUMING t ALBUM t TRACK t
PODCAST* t GENRE t PLAYLIST
t ARTIST
* Възможно е да не се изведе в зависимост от
настройката на iPod устройството.
3 Регулирайте нивото на силата на звука.
Натиснете
възпроизвеждането.
за 1 секунда, за да спрете
Изключване на iPod.
Възпроизвеждане на iPod
Преди да свържете iPod устройството, намалете нивото на
силата на звука на устройството.
1 Свържете iPod устройство към USB
терминала, посредством док-конектор
към USB кабела.
1 Спрете възпроизвеждането на iPod устройството.
2 Изключете iPod устройството.
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата
на звука на телефона се контролира от самия iPhone. За да предотвратите внезапен пик в нивото
на звука след като обаждането е приключило, по
време на телефонно обаждане не увеличавайте
нивото на силата на звука на устройството.
M
U
>
EN
.
iPod устройството автоматично ще се включи и
дисплеят ще се изведе на iPod екрана, както е указано
по-долу.*
Забележки
• Не сваляйте предния панел по време на
възпроизвеждане на iPod, в противен случай
данните могат да се повредят.
• Това устройство не може да разпознае iPod
устройство чрез USB хъб.
Съвети
• Когато ключът за запалване бъде завъртян в
ACC позиция и устройството бъде включено, iPod
устройството ще се презареди.
• Ако iPod устройството бъде изключено по време
на възпроизвеждане, на дисплея на устройството
се извежда индикация “NO DEV”.
Режим на възстановяване
Съвет
Препоръчваме ви да свържете RC-100IP USB кабела
(не е приложен в комплекта) към док-конектора.
Записите на iPod устройството автоматично се
възпроизвеждат от точката, която сте възпроизвели
последно. Ако iPod устройството е вече свързано,
за да стартирате възпроизвеждането, неколкократно
, докато се изведе
натиснете
индикация “USB”. (“IPD” се извежда на дисплея,
когато устройството iPod бъде разпознато.)
* Този екран няма да се изведе, ако последния път
в passenger control сте възпроизвеждали iPod
устройство или сте свързали iPod touch или
iPhone.
Когато свържете iPod към док-конектора, режимът на
това устройство се променя в режим на възстановяване на
възпроизвеждането и възпроизвеждането започва спрямо
режима, зададен от iPod устройството.
В режим на възстановяване следните бутони не работят.
(REP)
(SHUF)
Опции на дисплея
Индикация за източник (iPod)
Име на песента, Име на изпълнителя, Име на албума,
Номер на записа/Възпроизведено време, Часовник
За да промените опциите на дисплея
, натиснете
.
Съвет
Когато промените албума/подкаста/жанра/
изпълнителя/плейлиста, веднага се извежда
номерът на опцията.
Забележка
Възможно е някои опции, запазени в iPod
устройството, да не се изведат правилно.
15
Настройка на режима
на възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
натиснете
.
Режимът на възпроизвеждане се променя както следва:
ALBUM t TRACK t PODCAST* t
GENRE t PLAYLIST t ARTIST
* В зависимост от iPod е възможно настройката да
не се изведе.
Прескачане на албуми, подкасти,
жанрове, плейлисти и изпълнители
За да
Натиснете
Прескочите
(ALBM -/+)
[натиснете веднъж за всеки албум].
Продължително
прескачане
(ALBM -/+)
[задръжте натиснат за определена
точка].
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
(REP) или
неколкократно натиснете
(SHUF), докато се изведе желаната
настройка.
Изберете
TRACK
ALBUM
PODCAST
ARTIST
PLAYLIST
GENRE
SHUF ALBUM
SHUF PODCAST
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
SHUF GENRE
SHUF DEVICE
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
подкаст неколкократно.
изпълнител неколкократно
плейлист неколкократно
жанр неколкократно.
албум в случаен ред.
подкаст в случаен ред
изпълнител в случаен ред
плейлист в случаен ред
жанр в в случаен ред
устройство в случаен ред.
След 3 секунди настройката е приключила.
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане,
OFF” или “SHUF OFF”.
изберете “
16
Директна работа с iPod
– Passenger Control
Можете директно да работите с iPod, свързан към докконекторна станция.
1 Натиснете и задръжте
на възпроизвеждане.
по време
Извежда се съобщението “MODE IPOD” и можете
директно да работите с iPod устройството.
За да промените опциите на дисплея
Натиснете
.
Опциите на дисплея се променят както следва:
Име на записа
Име на изпълнителя
Име на албума
MODE IPOD
Часовник
За да излезете от passenger control
Натиснете и задръжте
.
След това ще се изведе съобщението “MODE AUDIO” и
режимът на възпроизвеждане ще се промени в положение
“RESUMING”.
Забележки
• Силата на звука може да бъде регулирана само
от устройството.
• Ако този режим бъде отменен, настройката за
повторно възпроизвеждане ще бъде изключена.
Други функции
Промяна на настройките на звука
Настройка на характеристиките на звука
1 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе желаната
опция.
2 Завъртете контролния диск, за да
регулирате избраната настройка.
3 Натиснете
(BACK).
Настройката приключва и дисплеят се връща в режим
на нормално възпроизвеждане/приемане.
Следните опции могат да бъдат настройвани (следвайте
инструкциите на страницата за подробности):
EQ3
Изберете кривата на еквалайзера от 7 музикални вида
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM или OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (стр. 17)
BAL (Баланс)
Регулира баланса между десния и левия говорители.
FAD (Фейдър)
Регулира баланса между предния и задния говорители.
SUB (Сила на звука на субуфера)
Регулира нивото на силата на звука на субуфера.
*2
AUX*3 (AUX ниво)
Регулира нивото на силата на звука за всеки свързан
допълнителен компонент: “+18 dB” – “0 dB” – “-8 dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата от настройка на
силата на звука между източниците.
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ3
Опцията “CUSTOM” на EQ3 ви позволява да правите ваши
собствени настройки на еквалайзера.
1 Изберете източник, след това натиснете
бутона за избор, за да изберете “EQ3”.
2 Завъртете контролния диск, за да
изберете “CUSTOM”.
3 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведат опциите
“LOW”, “MID” или “HI”.
4 Завъртете контролния диск, за да
регулирате избрана опция.
Нивото на сила на звука се регулира на стъпки от 1 dB
от -10 dB до +10 dB.
Повторете стъпки 3 и 4, за да регулирате кривата на
еквалайзера.
За да върнете кривата на еквалайзера в положението й
по подразбиране, натиснете и задръжте бутона за избор
преди настройката да приключи.
5 Натиснете
(BACK).
Настройката приключва и дисплеят се връща в режим
на нормално възпроизвеждане/приемане.
Съвет
Другите видове еквалайзер също подлежат на
настройка.
Когато EQ3 е активиран.
Когато изходният аудио сигнал е зададен в
положение “SUB-OUT” (стр. 18).
“ATT” е изведена с най-ниската си стойност и
можете да я регулирате до 21 степени.
*3
Когато AUX източникът е включен.
*1
*2
17
Настройка на опциите в менюто
–– SET
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе желаната
опция в менюто.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете настройка (пример “ON” или
“OFF”).
4 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката приключва и дисплеят се връща в режим
на нормално възпроизвеждане/приемане.
Забележка
Възможно е изведените опции да се различават в
зависимост от източника и настройката.
Можете да настроите следните опции (за информация
вижте страниците в скоби):
CLOCK-ADJ (Настройка на часовника) (стр. 6)
CT (Време на часовника)
За да настроите автоматично часовника: “ON” или “OFF”
(стр. 12, 13).
BEEP
Включва звуковия сигнал “ON” или “OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
За да зададете дисплея на AUX източника “ON” или
“OFF” (стр.19).
А.OFF (Автоматично изключване)
За да изключите автоматично след желан период от време,
когато устройството е изключено: “NO”, “30S” (секунди),
“30M” (минути) или “60M” (минути).
SUB/REAR*1
За да превключите аудио изхода: “SUB-OUT” (субуфер),
“REAR-OUT” (усилвател)
DEMO (Демонстрация)
За да включите режима на демонстрация: “ON”, “OFF”.
DIM (Затъмняване)
За да промените яркостта на дисплея: “ON”, “OFF”.
M.DSPL (Движещ се дисплей)
- “SA”: За да изберете режим за движещ се дисплей.
- “OFF”: за да изключите движещия се дисплей.
A.SCRL (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички опции: “ON”, “OFF”.
LOCAL (Местен режим на търсене)
- “ON”: Настройка само на станции с по-силен сигнал.
- “OFF”: Нормална настройка.
MONO*2 (Моно режим)
За да подобрите лошо FM приемане, изберете моно
режим на приемане: “ON”, “OFF”.
REG*2 (Регион)
Забранява приемането в определен регион: “ON”, “OFF”
(стр. 12)
18
Z.TIME (Zappin Time)
Избира времето за възпроизвеждане при функция
ZAPPIN.
- “Z.TIME-1 (около 6 секунди)”, “Z-TIME-2 (около 9
секунди)”, “Z-TIME-3 (около 30 секунди)”.
LPF*3 (Нискочестотен филтър)
За да изберете честота на отрязване: “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (Нискочестотен филтър нормален/
обратен)
Избира фаза на субуфера: “NORM”, “REV”.
HPF (Високочестотен филтър)
Избира честота за предните/задните говорители: “OFF”,
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Сила на звука)
Позволява ви да слушате ясно с ниска сила на звука:
“ON”, “OFF”.
BTM (стр. 11)
*1 Когато устройството е изключено.
*2 Когато приемате FM.
*3 Когато аудио изходът е зададен в положение
“SUB-OUT”.
Използване на допълнително
оборудване
Допълнително аудио оборудване
Когато свържете допълнително преносимо аудио
оборудване към входния жак AUX (стерео мини жак) на
устройството, след това просто изберете източника и ще
можете да извеждате и слушате звука от говорителите
в автомобила си. Силата на звука се настройва за всяка
разлика между устройството и преносимото аудио
оборудване. Следвайте процедурата, описана по-долу:
Свързване на преносимо аудио
устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете нивото на силата на звука на устройството.
3 Свържете устройството.
Устройство за дистанционно управление
RM-X114
Бутоните на устройството за дистанционно управление
и на основното устройство, които имат аналогични
означения, управляват едни и същи функции.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
ATT
VOL
VOL (+/–)
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
–
Следните бутони на устройството за дистанционно
управление имат различни бутони/функции от бутоните на
устройството.
• Бутон DSPL (дисплей)
За да променяте опциите на дисплея.
• Бутон SOURCE
За да включите захранването; за да промените източника
(Радио/CD/USB/AUX).
Свързващ
кабел*cord*
Connecting
(не е(not
приложен
в комплекта)
supplied)
* Уверете се, че използвате щекер от прав тип.
Регулиране на силата на звука
Уверете се, че сте регулирали силата на звука за всяко
свързано аудио устройство преди възпроизвеждане.
1 Намалете нивото на силата на звука на устройството.
2 Неколкократно натиснете
, докато се
изведе индикация “AUX”.
Извежда се индикация “AUX FRONT IN”.
3 Започнете възпроизвеждането на портативното аудио
оборудване, като зададете нивото на звука в средно
положение.
4 Задайте нормалната сила на звука за устройството.
5 Регулирайте входното ниво (стр. 17).
• Бутони
(SEEK –/+)
За да управлявате радио/CD/USB: същият като
–/+ на това устройство.
• Бутон SOUND
Същият като бутона за избор на това устройство.
• Бутон OFF
За да изключите; за да спрете източника.
• Бутон LIST
За да изберете PTY в RDS.
• Бутони
(DISC*/PRESET +/–)
За да управлявате CD/USB: същите като бутоните
(ALBM -/+) на устройството.
• Бутон ATT (усилване)
За да усилите звука. За да отмените, отново натиснете
бутона.
* Липсва в това устройство.
Забележка
Ако устройството се изключи и дисплеят изгасне,
не можете да работите с устройството за
дистанционно управление, докато не натиснете
на това устройство или не заредите
диск, за да активирате устройството.
19
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка слънчева
светлина, оставете устройството да се охлади преди да
започнете работа с него.
• Антената се изважда автоматично, когато устройството
работи.
- CD-R/CD-RW, различен от този, записан в музикален CD
формат или MP3 формат, съответстващ с ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA/
AAC файлове
MP3/WMA/AAC
Кондензиране на влага
Папка
Folder
(албум)
(album)
МР3/WMA/
MP3/WMA/
AAC
AACФайл
file
(запис)
(track)
В дъждовен ден или на много влажно място по
повърхността на лещите и дисплея може да се кондензира
влага. Ако това се случи, устройството няма да работи
правилно. В този случай извадете диска и изчакайте около
1 час, за да се изпари влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности върху
устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на горещини/високи
температури; не ги оставяйте върху предното или задното
табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Преди възпроизвеждане почиствайте
диска с парче плат. Почиствайте диска от
центъра към периферията. Не използвайте
разтвори като бензин, разредител,
почистващи вещества от търговската
мрежа или антистатичен спрей,
предназначен за грамофонни плочи.
• Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които
съответстват на компакт диск (CD) стандарта.
Напоследък някои музикални компании произвеждат
дискове, кодирани посредством технологиите за
защита на авторското право. Някои от тези дискове не
съответстват на компакт диск стандарта и не могат да
бъдат възпроизвеждани на това устройство.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
- Дискове с етикети, стикери или тиксо, или прикрепена
хартия. Това може да причини неизправност или може
да повреди дисковете.
- Дискове с нестандартни форми (сърце, карта, звезда).
Ако се опитате да го направите, е възможно да
повредите устройството.
- 8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/
CD-RW (презаписващи дискове)
• Максимален брой (само за CD-R/CD-RW):
- папки (албуми): 150 (включително основната и празните
папки)
- файлове (записи) и папки, които могат да се съхраняват
на един диск: 300 (Когато име на файл/ папка съдържа
множество символи, броят може да се окаже по-малък
от 300).
- символи, които могат да се възпроизвеждат за име на
папка/файл - 32 (Joilet)/64 (Romeo);
• При Multisession диск, когато първият запис от първата
сесия съдържа CD-DA данни, се възпроизвеждат само
данните за CD-DA от първата сесия.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
- CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо устройство за
запис.
- CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
20
iPod
• Можете да свържете следните iPod модели.
Преди употреба обновете вашите iPod устройства с найновия софтуер.
Създаден за работа с:
- iPod touch
- iPod touch (второ поколение)
- iPod classic
- iPod classic (120 GB)
- iPod с видео*
- iPod nano (четвърто поколение)
- iPod nano (трето поколение)
- iPod nano (второ поколение)
- iPod nano (първо поколение)*
Работи с:
- iPhone
- iPhone 3G
* Passenger control не работи за iPod nano (първо
поколение) или iPod с видео.
• “Made for iPod” означава, че електронният аксесоар
е проектиран за връзка с iPod и е сертифициран от
разработчика, така че да съответства със стандартите за
работа на Apple.
• “Works with iPhone” означава, че електронният аксесоар
е проектиран за връзка с iPhone и е сертифициран от
разработчика, така че да съответства със стандартите за
работа на Apple.
• Apple не носи отговорност за операциите с това
устройство или съответствието му със стандартите за
безопасност и регулация.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството,
които това ръководство не покрива, консултирайте се с найблизкия сервиз на Sony.
Почистване на конекторите
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на
устройството за дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията издържа
приблизително една година. (Възможно е животът на
батерията да бъде по-кратък в зависимост от условията на
работа.)
Когато батерията се изтощи, обхватът на устройството за
дистанционно управление става по-къс. Сменете батерията
с нова CR2025 литиева батерия. Използването на друга
батерия може да причини пожар или експлозия.
страната + отгоре
Възможно е устройството да не работи правилно, ако
конекторите между него и предния панел не са чисти. За
да предотвратите това, свалете предния панел (стр. 6) и
почистете конекторите с навлажнено памучно парче плат.
Не прилагайте излишна сила. В противен случай може да
повредите конекторите.
Главно
устройство
Main
unit
Задна
наfront
Backчаст
of the
предния
panel панел
Забележки
• За ваша безопасност, преди да почистите
конекторите загасете автомобила и извадете
ключа от щифта за запалването.
• Никога не докосвайте конекторите директно с
пръсти или метални предмети.
x
+ side up
страната
+ нагоре
Забележки за литиевата батерия
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако
батерията бъде погълната, веднага се
консултирайте с лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче плат, за
да постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията в устройството,
се уверете се, че се съобразявате с поляритета
+ и -.
• Не хващайте батерията с метални пинсети, за
да не причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя може да
експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и не изхвърляйте
батерията в огън.
Смяна на бушона
Когато сменяте бушона, се уверете,
че използвате предпазител, който
отговаря на ампеража, указан
на оригиналния такъв. Ако
предпазителят изгори, проверете
връзките на захранването и го
сменете. Ако бушонът отново изгори
след като сте го сменили, възможно
е да се е получила повреда във
вътрешността на устройството. В
този случай се консултирайте с найблизкия сервиз на Sony.
Бушон
(10А)
Fuse (10
A)
21
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.
Свалете предния панел (стр. 7).
Хванете двата края на защитната рамка и я
измъкнете.
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 V,LW: 45 V
x
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
2 Свалете устройството.
Вкарайте и двата ключа за освобождаване навътре,
докато щракнат.
Насочете
кукичките
Hook facing
навътре.
inwards.
Изтеглете ключовете за освобождаване, за да
извадите устройството.
Издърпайте устройството от отделението.
22
Технически характеристики
USB плейър
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимално напрежение: 500 mA
Усилвател
Изходи: Изходи за говорители (конектори)
Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 52 W х 4 (на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (заден/предни)
Контролен терминал за захранване на антената
Контролен терминал за захранване на усилвателя
Входове:
Контролен терминал за телефон АТТ
Входен терминал за дистанционно управление
Входен терминал за антена
AUX входен жак (стерео мини жак)
Входен терминал за USB сигнал
Контрол на тона:
Нисък: 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Среден: 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването: 12 V DC захранване
от автомобилен акумулатор (минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 х 50 х 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162 mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1.2 kg
Приложени аксесоари:
Части за инсталация и връзки (1 комплект)
Допълнителни аксесоари/ оборудване
Устройство за дистанционно управление: RM-X114
USB свързващ кабел за iPod: RC-100IP
Възможно е вашият доставчик да не успее да ви набави
всички споменати по-горе аксесоари. Моля, обърнете се
към вашия доставчик за по-подробна информация.
Дизайнът и техническите характеристики са
обект на промяна без предупреждение.
• При производството на някои печатни платки не са
използвани леснозапалими съставки.
• При производството на корпуситe не са използвани
леснозапалими съставки.
• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате докато
работите с устройството. Преди да прегледате списъка подолу, проверете връзките и процедурите за работа.
Ако проблемът не се реши, посетете следната интернет
страница за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките и предпазителя.
• Ако устройството е изключено или дисплеят изчезва,
не можете да работите с устройството за дистанционно
управление.
Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна кутия.
Няма звук.
• Функцията ATT или функцията АТТ за телефон е
включена (когато сте включили интерфейсен кабел на
телефон към АТТ изхода).
• Позицията на фейдъра “FAD” не е зададена за система с
2 говорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 18).
• Свързан е допълнителен усилвател и не използвате
вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Натиснали сте бутона RESET.
Запазете отново в паметта.
• Захранването или батерията са изключени, или
свързващият захранващ кабел не е свързан правилно.
Запазените станции и правилното време се изтриват.
Предпазителят е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със захранващия
конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане,
режимът на демонстрация започва.
Ако не извършвате операция за около 5 минути и е
зададена опция “DEMO-ON”, демонстрационният режим
се активира.
Задайте “DEMO-OFF” (стр. 18).
Дисплеят изчезва/не се появява в прозореца на
дисплея.
• Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр. 18).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
.
Натиснете
на устройството, докато
дисплеят се изведе.
• Конекторите са замърсени (стр. 21).
продължава на следващата страница
23
Функцията за автоматично изключване не работи.
Устройството е включено. Функцията за автоматично
изключване се активира след като изключите
устройството.
Изключете устройството.
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
• Връзката не е правилно извършена.
Свържете захранващия контролен кабел (син) или
допълнителния захранващ кабел (червен) към
захранващия кабел на усилвателя на автомобила
(само ако вашият автомобил има вградена FM/MW/
LW антена на задното/странично стъкло).
Проверете връзката на антената на автомобила.
Ако автоматичната антена не се изважда, проверете
връзката на захранващия контролен кабел на
антената.
Настройката е невъзможна.
• Запазете правилната честота в паметта.
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
• Режимът на местно търсене е зададен в неправилна
позиция.
Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 18).
Търсенето не спира на станция:
Задайте “LOCAL-OFF” (стр. 18).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM приемане.
• Настройте правилно честотата.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Задайте “MONO-ON” (стр. 18).
Предаването на сигнала на FM програма в стерео се
чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
Задайте “MONO-OFF” (стр. 18).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
Изключете функцията TA (стр. 12).
Не се извеждат съобщения за трафик.
• Активирайте TA (стр. 12).
• Станцията не предава съобщения за трафик, независимо
че е TP.
Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “--------”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
24
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила или наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които не
са предназначени за аудио употреба (стр. 20).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA/AAC
файлове.
Дискът не е съвместим с МР3/WMA/AAC формата. За
подробности относно дисковете и форматите, които
можете да възпроизвеждате, посете интернет страницата
за поддръжка.
Времето за стартиране на възпроизвеждане на МР3/
WMA/AAC файлове е по-дълго отколкото времето за
стартиране на други файлове.
Следните видове дискове изискват повече време, за да
започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.
• Това е възможно за дискове с много символи.
• Това е възможно в случаите, когато “A. SCRL” е зададен
в положение “OFF”.
Задайте “A. SCRL-ON” (стр. 18).
Натиснете и задръжте
(SCRL).
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
Поставете устройството под ъгъл, по-малък от 45
градуса, и го инсталирайте на стабилно място в
автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате опции чрез USB хъб.
Това устройство не може да разпознае USB устройството
чрез USB хъб.
Не можете да възпроизвеждате опции.
USB устройството не работи.
Свържете отново USB устройството.
Стартирането на възпроизвеждането на USB
устройството отнема известно време.
На USB устройството има файлове със сложна дървовидна
структура.
Чува се кратък звуков сигнал.
По време на възпроизвеждане USB устройството е било
изключено.
Преди да изключите USB устройството, уверете се,
че сте спрели възпроизвеждането, за да защитите
данните.
Звукът прекъсва.
Звукът прекъсва при висока честота, по-голяма от 320 kbps.
Съобщения за грешки/Съобщения
CHECKING
Устройството потвърждава връзките на USB устройството.
Изчакайте, докато потвърждаването на връзката
приключи.
ERROR
• Дискът е замърсен или зареден на обратно.
Почистете или заредете диска правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен заради някакъв
проблем.
Заредете друг диск.
• USB устройството не се разпознава автоматично.
Свържете отново USB устройството.
• Натиснете , за да извадите диска.
FAILURE
Връзката на говорителите/усилвателя не е правилна.
Вижте ръководството за инсталация на този модел и
проверете връзките.
HUB NO SUPRT
USB хъб не се поддържа от устройството.
L. SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време на
автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за настоящата
станция.
Натиснете
+/-, докато името на станцията
мига. Устройството започва да търси друга честота
със същите PI данни (Програмна идентификация)
(извежда се индикация “PI SEEK”).
NO DEV
Избрали сте
без да сте свързали USB
устройство. USB устройството или USB кабелът са
изключени по време на възпроизвеждане.
Уверете се, че сте свързали USB устройството и USB
кабела.
NO MUSIC
Дискът не е музикален/USB устройството не съдържа
музикални файлове.
Заредете музикален диск в устройството .
Свържете USB устройство с музикални файлове.
NO NAME
На записа няма записано име за диска/албума/
изпълнителя/записа.
NO TP
Устройството ще продължи да търси за ТР станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда.
Проверете връзките. Ако индикацията за грешка не
изчезне от дисплея, консултирайте се с най-близкия
сервиз на Sony.
OVERLOAD
USB устройството е претоварено.
Изключете USB устройството, след това променете
източника, като натиснете
.
Показва, че USB устройството не работи правилно
или че е свързано устройство, което не се поддържа.
READ
Устройството чете всички записи и информацията за
албуми на диска.
Изчакайте, докато четенето приключи и докато
възпроизвеждането автоматично стартира. В
зависимост от структурата на диска това може да
отнеме повече от минута.
RESET
Не можете да работите с устройството или USB
устройството заради някакъв проблем.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
USB NO SUPRT (Не се поддържа USB устройство)
Свързаното USB устройство не се поддържа.
За подробности относно съвместимостта на вашето
USB устройство, посетете интернет страницата за
поддръжка.
“
” или “
”
Ако сте достигнали началото или края на диска по време
на бързо превъртане напред или назад, не можете да
продължите.
“ ”
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с найблизкия сервиз на Sony. Ако занесете устройството на
поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете
и диска, който сте използвали, когато се е получил
проблемът.
25
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF

advertising