Sony | CDX-GT23 | Sony CDX-GT23 Инструкции за експлоатация

3-281-351-11 (1)
FM/MW/LW
CD плейър
Инструкции за експлоатация
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 10.
CDX-GT23
© 2007 Sony Corporation
BG
За инсталация и връзки вижте приложеното
ръководство за инсталация/свързване.
Този етикет се намира от долната страна на
устройството.
Забележка за клиентите в страните, прилагащи директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japan.
Оторизираният представител за EMC и безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството се обръщайте към адресите, указани в съответните документи, приложени към продукта.
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които могат да възникнат в
противен случай. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с
местната служба по благоустройство, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Microsoft, Windows Media и
логото на Windows са търговски
марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в
САЩ и други страни.
2
Предупреждение: Ако запалването на вашия автомобил няма ACC позиция.
Не забравяйте да зададете функция Auto
Off (автоматично изключване) (стр. 10).
Устройството ще се изключи автоматично и
изцяло в зададеното време след изключването
на устройството, което ще предотврати
изтощаване на акумулатора. Ако не зададете
функция Auto Off, всеки път, когато изключите запалването на автомобила, натиснете и
на устройството, докато
задръжте
дисплеят изчезне.
Съдържание
Добре дошли! ........................................................4
Подготовка за експлоатация
Сверяване на часовника ......................................4
Откачане на предния панел...............................4
Прикрепяне на предния панел ..................5
Местоположение на бутоните и основни
операции
Основно тяло ..............................................6
CD
Опции на дисплея ........................................7
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане ..........................................7
Радио
Запазване и приемане на станции ....................7
Автоматично запазване на станции –
BTM ................................................................7
Ръчно запазване ............................................7
Приемане на запазените станции...........7
Автоматична настройка.........................7
RDS ..........................................................................8
Преглед ...........................................................8
Настройка на AF
(алтернативни честоти) и
TA (трафик съобщения).............................8
Избор на PTY (програмен вид).................9
Настройка на CT
(Време на часовника)...................................9
Други функции
Промяна на настройките на звука .................9
Настройка на баланса и фейдъра — BAL/
FAD..................................................................9
Настройка на еквалайзера — EQ lite .......9
Настройка на опциите — SET .......................10
Използване на допълнително
оборудване ..................................................10
Допълнителни аудио устройства .......10
Допълнителна информация
Предпазни мерки ................................................11
Забележки за дисковете ...........................11
Ред за възпроизвеждане на МР3/WMA
файлове.........................................................12
МР3 файлове ...............................................12
WMA файлове ............................................12
Поддръжка ...........................................................13
Спецификации .....................................................14
Видове проблеми и тяхното
отстраняване ............................................14
Съобщения за грешки/Съобщения........15
3
Добре дошли!
Подготовка за експлоатация
Благодарим ви за покупката на този Sony CD плейър. Можете да се наслаждавате на разнообразните
му функции:
• CD възпроизвеждане:
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ
CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA файлове,
съдържащи Multi Session (стр. 12)).
Видове дискове
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова индикация
1
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят с настройките.
2
Натиснете бутона за избор неколкократно, докато
се появи “CLOCK-ADJ”.
3
+.
Натиснете
Индикацията за час мига.
Етикет на диска
CD-DA
MP3
WMA
• Радио приемане:
- Можете да запазвате до 6 станции на всеки
обхват (FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- Функция BTM (Best Tuning Memory): устройството избира станции със силен сигнал и ги
запазва.
• RDS услуги:
- Можете да използвате FM станция със системата за радио данни (RDS).
• Регулиране на звука
- Можете да използвате FM станция със системата за радио данни (RDS).
- EQ lite: Можете да изберете крива на еквалайзера за 6 музикални вида.
• Свързване на допълнителни устройства
• Входният жак AUX на предната страна на плейъра ви
позволява връзка с преносимо аудио устройство.
4
Завъртете диска за регулиране силата на звука, за
да настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация, натиснете
-/+.
5
Натиснете бутона за избор.
Сверяването е приключено и часовникът се
стартира.
За да изведете часа, натиснете
. Натиснете
отново, за да се върнете към предишния
дисплей.
Съвет
Можете да сверите часовника автоматично с помощта
на функцията RDS. (стр. 9)
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройството, за да го предпазите от кражба.
Предупредителна аларма
Когато загасите автомобила без да сте
извадили предния панел, предупредителната
аларма започва да издава звукови сигнали в
продължение на няколко секунди. Алармата
ще прозвучи само ако използвате вградения
усилвател.
1
2
Натиснете
.
Устройството се изключва.
Натиснете
към вас.
, след това изтеглете предния панел
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен натиск
върху предния панел и прозореца на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/високи температури или влага. Избягвайте поставянето му върху
предното или задното табло в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
4
Прикрепяне на предния панел
Поставете частта A на предния панел върху
частта B на устройството, както е показано на
илюстрацията, след това леко натиснете лявата
страна навътре докато щракне.
A
B
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешността на предния
панел.
5
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
OFF
PUSH SELECT
EQ
SOURCE
SEEK
PTY
AUX
SEEK
MODE
ALBM
DSPL
1
2
R RB RT RE
Вижте указаните страници за повече информация.
" Бутон OFF
За да изключите/спрете източник.
# Бутон EQ (еквалайзер) 9
За да изберете крива на еквалайзера (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL, CUSTOM
или OFF).
$ Диск за регулиране силата на звука/бутон за избор 9
За да настроите силата на звука (завъртете);
за да избирате опции за настройка (натиснете
и завъртете).
% Бутон SOURCE
За да включите захранването; смените входния източник (Радио/CD/AUX).
& Процеп за диска
За да вкарате диска (с етикета нагоре). Възпроизвеждането започва автоматично.
' Прозорец на дисплея
( Входен жак AUX 10
За да свържете преносимо аудио устройство.
) Бутон (изваждане).
За да извадите диска.
* Бутон
(освобождаване на предния панел) стр. 4
+ Бутон PTY (програмен вид) 9
За да изберете PTY в RDS.
6
REP
SHUF
3
4
RG
PAUSE
5
6
AF/ TA
RH
, Бутони SEEK +/CD:
За да пропускате записи (натиснете); продължително пропускане на записи (натиснете,
след това натиснете отново в рамките на 1
секунда и задръжте); превъртате бързо напред
или назад (натиснете и задръжте).
Радио:
За да настройвате автоматично радио станции (натиснете)/откривате станции ръчно
(натиснете и задръжте).
- Бутон MODE 7
Избор на радио обхват (FM/MW/LW).
. Бутон DSPL (режим на извеждане) 7, 8
За да променяте опции на дисплея..
/ Бутони с цифри
/
: ALBUM -/+
За да прескачате албуми (натиснете); за
да прескачате албуми продължително
(натиснете и задръжте)
: REР страница 7
: SHUF страница 7
: PAUSE
За да спрете възпроизвеждането на пауза.
За да отмените, натиснете отново.
Радио:
За да приемате запаметени станции (натиснете)/запазвате радио станции (натиснете и
задръжте).
0 Бутон AF (алтернативни честоти) и бутон TA
(трафик съобщения) 8
За да зададете AF и TA в RDS.
CD
Радио
Запазване и приемане на станции
Опции на дисплея
Внимание
Когато настройвате радио станции докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory
(BTM), за да предотвратите произшествия.
Номер на записа/възпроизведено време, диск/ име
на изпълнителя, номер на албума*1, име на албума,
име на записа, текстова информация*2, часовник
*1 Номерът на албума се появява само когато албумът
бъде променен.
*2 Когато възпроизвеждате MP3, се извежда ID3 етикет,
а когато възпроизвеждате WMA, се извежда WMA
етикет.
За да промените опциите на дисплея, натиснете
.
Съвет
Изведените опции се различават, в зависимост от вида на
диска, формата на запис и настройките. За подробности
относно MP3/WMA вижте стр. 12.
Автоматично запазване на станции — (BTM)
1
Натиснете
неколкократно, докато се
появи индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, натиснете – неколкократно. Можете да изберете измежду FM1,
FM2, FM3, MW или LW.
2
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят за настройка.
3
Натискайте неколкократно бутона за избор, докато
се появи “BTM”.
4
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснете
(REP)
или
(SHUF) неколкократно, докато желаната
настройка се появи.
Изберете
запис неколкократно.
ALBUM*
албум неколкократно.
SHUF ALBUM* албум в случаен ред.
SHUF DISC
диск в случаен ред.
+.
Ръчно запазване
1
За да възпроизведете
TRACK
Натиснете
Устройството запазва станциите, като ги подрежда
по честота по една за всеки от бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува кратък звуков
сигнал.
Докато приемате дадена станция, която желаете
да запазите, натиснете и задръжте бутон с цифра
(от
до
), докато се появи “MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на същия
бутон с цифра, предишната запазена ще бъде сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за AF/TA
също се запазва (стр. 8).
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “ OFF” или “SHUF-OFF”.
Приемане на запазени станции
1
Изберете честотен обхват, след това натиснете
бутон с цифра (от
до
).
Автоматична настройка
1
Изберете обхват, след това натиснете
-/+, за да потърсите станция.
Сканирането спира автоматично, когато устройството получи сигнал от радио станция.
Повторете, докато желаната станция бъде
настроена.
продължава на следващата страница
7
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
желаете да слушате, натиснете и задръжте
-/+,
за да откриете приблизителната честота, след това
натискайте
-/+ неколкократно, за да настроите
фино желаната честота (ръчна настройка).
• RDS може да не работи правилно, ако сигналът е слаб
или ако станцията, на която сте включили, не предава
RDS данни.
Задаване на AF и TA
1
RDS
Натиснете
неколкократно, докато се
появи желаната настройка.
Изберете
Преглед
FM станциите, които използват системата за
радио данни (RDS), изпращат недоловима за човешкия слух цифрова информация заедно с обикновения
програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
A
B
Честота*1 (Име на програмната услуга), Запаметен номер, Часовник, RDS данни
ТА/ТР*2
*1
Докато приемате RDS станция, вляво от честота
та се извежда индикация “*”
*2
“ТА” мига по време на информация за трафик. “ТР”
светва, когато приемате такава станция.
За да промените опциите на дисплея , натиснете
.
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS
услугите, както следва:
AF (алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен
сигнал в мрежата. Като използвате тази функция,
можете продължително да слушате една и съща
програма по време на дълги пътувания, без да се
налага да настройвате станцията ръчно.
За да
AF-ON
включите AF и изключите TA
TA-ON
включите TA и изключите AF
AF, TA-ON
включите AF и TA
AF, TA-OFF
изключите AF и TA
Запазване на RDS станции с AF и ТА настройка
Можете да настроите предварително RDS станции, заедно с AF/TA настройка. Ако използвате
BTM функцията, само RDS станциите се запазват
със същата настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да настроите
RDS станции и станции без RDS с AF/TA настройка за всяка от тях.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с
BTM или ръчно.
Настройка на силата на звука на съобщенията за
трафик
Можете да задавате сила на звука за съобщения за
трафик, за да сте сигурни, че ще ги чуете.
1 Завъртете диска за сила на звука, за да регулирате силата.
2 Натиснете и задръжте
, докато се
появи индикация “TA”
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането от избрания източник.
TA (съобщения за трафик)/ТР (Програма за трафик)
Предлага информация за трафика/програми за трафик. Всяка информация/програма, която приемате,
ще прекъсне избрания от вас източник.
Оставане с една регионална програма — REG
Когато функцията AF е включена: настройките по
подразбиране на устройството ограничават приемането в рамките на определена област, така че
няма да се получи нежелано превключване на друга
регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази регио-
нална програма, задайте “REG-OFF” в настройките
по време на FM приемане (стр. 10).
PTY (програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид.
Освен това търси за избран от вас програмен вид.
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и други
райони.
CT (Време на часовника)
Данните за CT от RDS предаването сверяват
часовника.
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички RDS
функции са достъпни.
8
Избор на PTY(програмни видове)
1
Натиснете
по време на FM приемане.
Други функции
Промяна на настройките на звука
Настройка на баланса и фейдъра – BAL/FAD
Появява се програмният вид, ако станцията
предава PTY данни.
2
3
1
Натиснете
неколкократно, докато се появи
желаният програмен вид.
Натиснете бутона за избор неколкократно, докато
се появи индикация “BAL” или “FAD”.
Настройките се променят както следва:
LOW*1
HI*1
BAL (ляв-десен)
FAD (преден –
заден)
AUX*2
*1
Когато е активиран EQ lite (стр. 9)
*2
Когато е активиран AUX източник (стр. 10).
-/+.
Натиснете
Устройството започва да търси станции,
които предават избрания програмен вид.
Програмни видове
2
News (Новини), Affairs (Събития), Info (Информация), Sport (Спорт), Educate (Образование), Drama
(Драма), Culture (Култура), Science (Наука), Varied
(Разни), Pop M (Популярна музика), Rock M (Рок музика), Easy M (Лека музика), Light M (Лека класическа
музика), Classics (Класическа музика), Other M (Друг
музикален вид), Weather (Време), Finance (Финанси),
Children (Програми за деца), Social A (Социални
въпроси), Religion (Религия), Phone In (Телефонно
шоу), Travel (Пътувания), Leisure (Свободно време),
Jazz (Джаз музика), Country (Кънтри музика), Nation
M (Национална музика), Oldies (Ретро музика), Folk
M (Фолк музика), Document (Документални)
Настройка на еквалайзера (EQ lite)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои страни/
региони, в които не се поддържат PTY (избор на програмен вид) данни.
CT (Време на часовника)
1
Завъртете диска за сила на звука, за да настроите
избраната опция.
Настройката приключва след 3 секунди и
дисплеят се връща към режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Опция "CUSTOM" в меню EQ lite ви позволява да
задавате свои собствени настройки за еквалайзера.
1
2
3
Изберете източник, след това натиснете
неколкократно, за да изберете "CUSTOM".
Натиснете неколкократно бутона за избор, докато
се появи индикация “LOW” или “HI”.
Завъртете диска за сила на звука, за да настроите
избраната опция.
Силата на звука се настройва на стъпки от 1
dB от – 10 dB до +10 dB.
Задайте “CT-ON” в настройките (стр. 13)
Забележки
• Функцията CT може да не работи, дори ако приемате
RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между времето,
зададено с функцията CT и реалното време.
Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате
кривата на еквалайзера.
За да върнете настройките по подразбиране,
натиснете и задръжте бутона за избор, преди
настройката да приключи.
Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Съвет
• Можете да регулирате и другите видове крива на
еквалайзера.
9
Настройка на опциите — SET
1
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят с настройките.
2
Натиснете бутона за избор неколкократно, докато
се появи желаната опция.
3
Завъртете диска за сила на звука, за да изберете
настройка (например “ON” или “OFF”).
4
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката е приключила и дисплеят се
връща в режим на нормално възпроизвеждане/
приемане.
Забележка
Изведените опции се различават, в зависимост от източника и настройката.
Можете да настройвате следните опции (вижте
страниците в скоби за информация):
“ “ е означение за настройка по подразбиране.
CLOCK ADJ (настройка на часовника) (стр. 4)
CT (време на часовника) За да зададете “CT-ON”
или “CT-OFF” ( ) (стр. 8, 9)
BEEP За да зададете “BEEP-ON” ( ) или “BEEPOFF”
AUX-A*1 (AUX аудио) За да включите дисплея на
AUX източника "AUX-A-ON" ( ) или "AUX-A-OFF"
(стр. 10).
A.OFF (Автоматично изключване)
За да изключите автоматично и изцяло след зададено време, когато устройството е изключено.
- "A.OFF-NO" ( ), "A.OFF-30S (секунди)", "A.OFF30M (минути)" или "A.OFF-60M (минути)".
REG*2 (регион)
За да зададете “REG-ON” ( ) или “REG-OFF” (8)
LOUD (Сила)
Позволява ви да чувате ясно при намалено ниво на звука.
- "LOUD-ON": за да подсилите ниските и високите
честоти.
- "LOUD-OFF" ( ): за да не подсилвате ниските и
високите честоти.
BTM (стр. 7)
*1 Когато устройството е изключено
*2 Когато приемате FM.
Използване на допълнително
оборудване
Допълнителни аудио устройства
Като свържете допълнително преносимо аудио устройство към входния жак AUX (стерео мини жак)
на плейъра, а след това просто изберете източника, можете да слушате сигнала от това устройство през тонколоните на автомобила. Можете
да настройвате силата на звука при всяка разлика
между плейъра и преносимото аудио устройство.
Следвайте описаната по-долу процедура:
Свързване на преносимото аудио устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете докрай звука на плейъра.
3 Свържете към плейъра.
DEMO*1 (демонстрация) За да зададете “DEMOON” ( ) или “DEMO-OFF”
M.DSPL (дисплей за движения)
- "M.DSPL-ON" ( ): за да показва движещи се форми
- "M.DSPL-OFF" (--): за да изключите дисплея за
движения
A.SCRL (автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички опции, когато дискът/албумът/записът бъде сменен.
- “A.SCRL-ON” ( ): за да прегледате опциите.
- “A.SCRL-OFF”: за да не преглеждате.
LOCAL (Режим Местно търсене)
- "LOCAL-ON": за да приемате само станции със
силен сигнал
- "LOCAL-OFF" ( ): за да приемате всички станции
MONO*2 (Режим Моно)
За да подобрите лошо FM приемане, изберете
режим на моно приемане.
- "MONO-ON": за да слушате стерео предавания в
моно режим.
- "MONO-OFF" ( ): за да слушате стерео предавания в стерео режим.
10
AUX
AUX
Свързващ кабел*
(не е приложен)
* Използвайте прав куплунг.
Регулирайте силата на звука
Не забравяйте да нагласите силата на звука за
всяко от свързаните аудио устройства, преди да
започнете възпроизвеждане.
1 Намалете докрай звука на плейъра.
2 Натиснете
неколкократно, докато се
появи индикация "AUX".
Появява се "FRONT IN".
3 Започнете възпроизвеждане от преносимото
аудио устройство с умерена сила на звука.
4 Нагласете обичайната за вас степен на звука на
плейъра.
5 Натиснете бутона за избор неколкократно,
докато се появи индикация "AUX" и завъртете
диска за силата на звука, за да регулирате нивото
на входния сигнал (от -8 dB до +18dB).
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка слънчева
светлина, преди да работите с устройството, го
оставете да се охлади.
• Антената се изважда автоматично, когато устройството работи.
Кондензиране на влага
При дъждовен ден или на много влажно място
по повърхността на лещите и дисплея може да
се кондензира влага. Ако това се случи, устройството няма да работи правилно. В този случай
извадете диска и изчакайте около 1 час, за да се
изпари влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности
върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист, хващайте го само по
ръбовете. Не докосвайте повърхността.
• След употреба приберете диска в кутията му.
• Не излагайте диска на горещини/високи температури; не го оставяйте върху предното или
задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Не залепвайте етикети и не използвайте дискове
с лепкаво мастило или лепкави остатъци от
етикети. Такива дискове може да спрат да се
въртят и да повредят устройството или диска.
• Не използвайте дискове с етикети или стикери.
- При използване на такива дискове може да
се получат следните неизправности:
- Невъзможност да се извади дискът (етикетът или стикерът са се отлепили и са
задръстили механизма за изваждане).
- Невъзможност да се четат правилно аудио
данни (прескачане при възпроизвеждане или
възпроизвеждането е невъзможно), защото
етикетът се е набръчкал, предизвиквайки
деформиране на диска.
• Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда) не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство. Ако се опитвате да го направите, може да повредите устройството. Не
използвайте такива дискове.
• Не можете да възпроизвеждате 8 см дискове.
продължава на следващата страница
11
• Преди да възпроизвеждате,
почиствайте диска с почистващо парче плат, продаващо
се в търговската мрежа. Почиствайте го от центъра към
периферията. Не използвайте
разтвори като бензин, разредител, почистващи вещества
от търговската мрежа или
антистатичен спрей, предназначен за грамофонни плочи.
Ред за възпроизвеждане на MP3/WMA файлове
MP3/WMA
Папка (албум)
MP3/WMA файл
(запис)
Забележки за CD-R (записващи дискове)/CDRW (презаписващи дискове)
• Някои CD-R/CD-RW дискове (в зависимост от
оборудването, използвано за запис или състоянието на диска) може да не се възпроизвеждат на
това устройство.
• Не можете да възпроизвеждате CD-R/CD-RW
дискове, които не са финализирани.
• Устройството е съвместимо с формата ISO
9660 level1/level2, разширения формат Joliet/
Romeo и Multi Session.
• Максимален брой:
- папки (албуми): 150 (включително основната и празните папки)
- файлове (записи) и папки, съдържащи се в
един диск: 300 (ако името на папката/файла
съдържа твърде много символи, този брой
може да стане по-малко от 300).
- броят символи, които могат да бъдат
изведени за име на папка/файл, е 32 (Joliet)
или 64 (Romeo).
• Когато дискът е записан в режим Multi Session,
устройството разпознава и възпроизвежда само
първия запис от първата сесия (всички други формати се прескачат). Приоритетът на форматите е CD-DA и MP3/WMA.
- Когато първият запис е CD-DA, се възпроизвеждат само CD-DA файлове от първата
сесия.
- Когато първият запис не е CD-DA, се
възпроизвежда MP3/WMA сесията. Ако на
диска няма данни в нито един от тези формати, се извежда индикация "NO MUSIC".
Музикални дискове, кодирани с помощта на
технологиите за защита на авторското
право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск
(CD) стандарта. Напоследък някои музикални
компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското
право. Някои от тези дискове не съответстват
на компакт диск стандарта и не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
Забележки относно DualDiscs.
DualDisc представлява двустранен диск, който
съчетава DVD запис на едната страна и цифрови
аудио материали на другата страна. Имайте предвид, че аудио страната на DualDisc, може да не се
възпроизведе на тази система, защото не отговаря
на CD стандарта.
12
Относно МР3/WMA
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer – 3) е стандартна технология и формат за компресиране на звук. Файлът
се компресира до 1/10 от оригиналния си размер.
• ID3 етикет версии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 се отнася
само за MP3 файлове. ID3 етикетът е 15/30 символа (1.0 и 1.1) или 63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4).
• Когато преименувате MP3 файл, не забравяйте
да добавите разширението “.mp3" към името на
файла.
• Когато възпроизвеждате MP3 файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/
назад, възпроизведеното време може да не се изведе
правилно.
Забележка
Ако възпроизвеждате високочестотен МР3 запис, например 320 Kbps, звукът може да бъде нестабилен.
WMA файлове
• WMA (съкратено от Windows Media Audio) е
друг стандарт за компресиране на файлове в
музикален формат. Той компресира аудио CD
данните приблизително до 1/22* от оригиналния размер.
• WMA етикетът може да бъде максимално 63
символа.
• Когато преименувате WMA файл, не забравяйте
да добавите разширението ".wma” към името
на файла.
• Когато възпроизвеждате WMA файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/
назад, възпроизведеното време може да не се
изведе правилно.
* само за 64 kbps
Забележка
Устройството не поддържа възпроизвеждането на следните WMA файлове.
- файлове, създадени с компресия без загуба на данни
(lossless).
- файлове, защитени със сигнал за авторско право.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не
покрива, консултирайте се с най-близкия сервиз на
Sony.
Поддръжка
Изваждане на устройството
Смяна на бушона
Когато сменяте бушона, уверете се, че използвате бушон,
който отговаря на ампеража,
указан на оригиналния бушон.
Ако бушонът изгори, проверете връзките на захранването
и го сменете. Ако бушонът
изгори отново след като сте
го сменили, възможно е да се е
получила повреда във вътрешността. В този случай се
консултирайте с най-близкия
сервиз на Sony.
1 Свалете защитната рамка.
1
2
Свалете предния панел (стр. 4).
Поставете ключовете за освобождаване
заедно със защитната рамка.
Бушон (10А)
Поставете ключовете
за освобождаване както
е показано.
Почистване на конекторите
Устройството може да не работи правилно, ако
конекторите между него и предния панел не са чисти. За да предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 4) и почистете конекторите с памуче,
навлажнено с алкохол. Не прилагайте излишна сила. В
противен случай може да повредите конекторите.
3
Дръпнете ключовете за освобождаване, за да
свалите защитната рамка.
2 Извадете устройството.
1
Основно тяло
Задна част на предния панел
Забележки
• За безопасност загасете автомобила, преди да почистите конекторите и извадете ключа от щифта за
запалването.
• Не докосвайте конекторите директно с пръсти или
метални предмети.
Вкарайте едновременно и двата ключа за
освобождаване навътре, докато щракнат.
Насочете кукичките
навътре.
2
Дръпнете ключовете за освобождаване, за
да извадите устройството.
3
Издърпайте устройството от отделението.
13
Спецификации
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 95 dB
Честотен диапазон: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена: Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: 9 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 67 dB (стерео), 69
dB (моно)
Хармонично изкривяване на 1kHz: 0.5 % (стерео),
0.3 % (моно)
Разделяне: 35 dB на 1 kHz
Честотен диапазон: 30 – 15,000 Hz
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна
без предупреждение.
• В платките не са използвани халогенирани забавители на пламъка.
• В отделенията не са използвани халогенирани
забавители на пламъка.
• Опаковъчните кашончета са изработени от
хартия.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите
с проблемите, с които може да се сблъскате при
работа с устройството. Преди да прегледате
списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за работа.
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена: Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: MW: 30 μV, LW: 40 μV
• Проверете връзките. Ако всичко е наред, проверете
бушона.
Усилвател
Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 45 W х 4 (при
4 ома)
• Силата на звука е ниска.
• Позицията на фейдъра (FAD) не е зададена за система с 2
високоговорителя.
• Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 10)
Общи
До устройството не достига захранване.
Антената не се изтегля.
Антената не притежава предавателна кутия.
Няма звук.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Захранването или акумулаторът са изключени.
• Захранващият кабел не е свързан правилно.
Общи характеристики
Изходи:
Контролен терминал за захранване на
антената
Входове:
Входен терминал за антена
AUX входен жак (стерео мини жак)
Контрол на звука
Нисък: ±10 dB на 100 Hz
Висок: ±10 dB на 10 kHz
Изисквания към захранването: 12V DC захран
ване от автомобилен акумулатор
(минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 х 50 х 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 х 53 х 162
mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1, 2 kg.
Приложени аксесоари:
Части за инсталация и връзки (1 комплект)
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
.
• Натиснете и задръжте
отново, докато дисплеят се появи.
• Конекторите са замърсени (стр. 13).
MPEG Layer3 технология за кодиране на звука и
патенти са по лиценз на Fraunhofer IIS и Thomson.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила наобратно.
Запазените станции и правилното време се изтриват.
Бушонът е изгорял. Издава шум, когато ключът за
запалване на автомобила е включен.
• Кабелите не са свързани правилно със захранващия конектор на автомобила.
Дисплеят изчезва/не се появява в прозореца на дисплея.
Функцията Auto Off не работи.
• Устройството е включено. Функцията Auto Off се
активира след изключване на устройството.
Изключете устройството.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
Този продукт е защитен от правата за интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Употребата или разпространението на използваните
технологии извън този продукт е забранено без
лиценз от Microsoft или оторизирано подразделение
на Microsoft.
14
Възпроизвеждането не започва.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които
не са предназначени за аудио употреба. (стр. 12).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA файлове.
PTY извежда индикация “-----“.
• Дискът не е съвместим с МР3/WMA формата и версията (стр. 12).
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
Времето за възпроизвеждане на МР3/WMA файлове е
по-дълго, отколкото за други.
• Следните видове дискове изискват повече време, за да
започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.
• За дискове с много символи това е възможно.
“A.SCRL” е в положение "OFF" (изключен).
Задайте “A.SCRL-ON”. (стр. 10)
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
Поставете устройството под ъгъл, по-малък
от 45 градуса и го инсталирайте на стабилно място в
автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
ERROR
• Дискът е замърсен или зареден наобратно
Почистете или заредете диска правилно.
• Зареден е празен диск.
• CD не може да бъде възпроизведен заради някакъв
проблем.
Заредете друг CD.
FAILURE
• Връзката на високоговорителите не е правилна.
• Вижте ръководството за инсталация на този модел и
проверете връзките.
L. SEEK +/• Режимът на местно търсене е включен по време на
автоматична настройка.
NO AF
Дискът не се изважда.
• Натиснете бутона
Съобщения за грешки/съобщения
(изваждане) (стр. 6).
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани. Станциите не
могат да бъдат приемани.
• Свържете захранващия контролен кабел (син) или допълнителния захранващ кабел (червен) към захранващия
кабел на усилвателя на автомобила (само ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена на задното/
странично стъкло.)
• Проверете връзката на антената на автомобила.
• Автоматичната антена не се изважда.
Проверете връзката на захранващия контролен
кабел на антената.
• Проверете честотата.
Настройката и запаметяването на радиостанции са
невъзможни.
• Запазете правилната честота в паметта.
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна
• Режимът на местно търсене е зададен в неправилна
позиция.
• Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 10).
Търсенето не спира на станция:
Задайте “MONO-ON” (стр. 10).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM приемане.
• Не съществува алтернативна честота за настоящата
станция.
Натиснете
-/+, докато името на станцията
мига. Устройството започва да търси друга
честота със същите PI данни (програмна идентифи
кация) (появява се индикация “PI SEEK”).
NO INFO
• На MP3/WMA файловете няма записана текстова
информация.
NO MUSIC
• Дискът не е музикален.
Заредете музикален диск в устройството.
NO NAME
• Записът няма записано име за албум/запис.
NO TP
• Устройството ще продължи да търси за ТР станции.
OFFSET
• Съществува вероятност за вътрешна повреда
• Проверете връзките. Ако индикацията за грешка не
изчезне от дисплея, консултирайте се с най-близкия
сервиз на Sony.
READ
• Устройството чете информацията за всички записи и
албуми на диска.
• Изчакайте, докато четенето приключи и възпроизвеждането започне автоматично. В зависимост от
структурата на диска, това може да отнеме повече от
минута.
• Настройте честотата правилно.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Задайте “MONO-ON” (стр. 10).
PUSH EJT
Предаването на сигнала на FM програма в стерео се
чува моно.
“
• Дискът не може да се извади.
• Натиснете
(изваждане) (стр. 6).
“ или “
“
• Устройството е в режим на моно приемане.
Задайте “MONO-OFF” (стр. 10).
• Ако сте достигнали началото или края на диска по
време на бързо превъртане напред или назад, не можете
да продължите.
RDS
“ “
Търсенето започва след няколко секунди.
• Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
Изключете функцията TA. (стр. 8)
Не се появяват съобщения за трафик.
• Активирайте TA. (стр. 8)
• Станцията не предава съобщения за трафик, независимо
че е TP.
Настройте друга станция.
• Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с найблизкия сервиз на Sony. Ако занесете устройството на
поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете
и диска, който сте използвали, когато се е получил
проблемът.
15
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF

advertising