Sony | CDX-GT24 | Sony CDX-GT24 Инструкции за експлоатация

4-107-644-11 (1)
FM/MW/LW
CD плейър
Инструкции за експлоатация
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 11.
CDX-GT28
CDX-GT24
©2008 Sony Corporation
За инсталация и връзки вижте
приложеното ръководство за
инсталация/свързване.
Този етикет се намира от долната страна на устройството.
Забележка за клиентите в страните, прилагащи директивите на
Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japan. Оторизираният представител за
EMC и безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, касаещи сервиза и гаранцията на устройството се обръщайте към адресите, указани в
съответните документи, приложени към
продукта.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи разделителна система за
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това той трябва да
бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които могат да възникнат в противен
случай. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местната служба по
благоустройство, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Microsoft, Windows Media
и логото на Windows са
търговски марки или
запазени търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и други страни.
2
Предупреждение: Ако запалването
на вашия автомобил няма ACC
позиция.
Не забравяйте да зададете функция Auto
Off (автоматично изключване) (стр.
11). Устройството ще се изключи автоматично и изцяло в зададеното време
след изключването на устройството,
което ще предотврати изтощаване на
акумулатора. Ако не зададете функция
Auto Off, всеки път, когато изключите
запалването на автомобила, натиснете
и задръжте (OFF) на устройството,
докато дисплеят изчезне.
Съдържание
Добре дошли! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Подготовка за експлоатация
Сверяване на часовника . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Откачане на на предния панел . . . . . . . . . . 5
Прикрепяне на предния панел . . . . . . . . . 5
Местоположение на бутоните и
основни операции
Основно тяло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD
Опции на дисплея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Радио
Запазване и приемане на станции. . . . . . . . 8
Автоматично запазване на станции
– BTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ръчно запазване. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Приемане на запазените станции . . . . . . 8
Автоматична настройка . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Преглед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Настройка на AF (алтернативни
честоти) и TA (трафик съобщения) . . . 9
Избор на PTY (Програмен вид) . . . . . . . 10
Настройка на CT (Време на часовника) . . 10
Други функции
Промяна на настройките на звука . . . . . 10
Настройка на баланса и фейдъра
– BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Настройка на еквалайзера - EQ3 . . . . . . 10
Настройка на опциите – SET . . . . . . . . 11
Използване на допълнително оборудване. . 11
Допълнителни аудио устройства . . . . 11
Допълнителна информация
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Забележки за дисковете. . . . . . . . . . . . . . 12
Ред за възпроизвеждане на
МР3/WMA файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
МР3 файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
WMA файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Видове проблеми и тяхното
отстраняване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Съобщения за грешки/Съобщения. . . . . 17
3
Добре дошли!
Благодарим ви за покупката на този Sony
CD плейър. Можете да се наслаждавате на
разнообразните му функции:
CD възпроизвеждане:
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA
файлове, съдържащи Multi Session (стр. 13)).
Видове дискове Етикет на диска
CD-DA
MP3
WMA
Подготовка за експлоатация
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят с настройките.
2 Натиснете бутона за избор неколкократно, докато се появи “CLOCKADJ”.
3 Натиснете (SEEK) +.
Индикацията за час мига.
4 Завъртете диска за регулиране
силата на звука, за да настроите
часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация, натиснете (SEEK) +/–.
5 Натиснете бутона за избор.
Сверяването е приключено и часовникът се стартира.
Радио приемане:
– Можете да запазвате до 6 станции на
всеки обхват (FM1, FM2, FM3, MW и
LW).
– Функция BTM (Best Tuning Memory):
устройството избира станции със силен
сигнал и ги запазва.
За да изведете часа, натиснете (DISPL).
Натиснете (DISPL) за да се върнете към
предишния дисплей.
Съвет
Можете да сверите часовника автоматично с
помощта на функцията RDS (стр. 10).
RDS услуги:
– Можете да използвате FM станция със
системата за радио данни (RDS).
Регулиране на звука
- EQ3 stage2: Можете да изберете крива
на еквалайзера за 7 музикални вида.
Свързване на допълнителни устройства
Входният жак AUX на предната страна на
плейъра ви позволява връзка с преносимо
аудио устройство.
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройството, за да го предпазите от кражба.
Предупредителна аларма
Когато загасите автомобила без да сте извадили предния панел, предупредителната
аларма започва да издава звукови сигнали в
продължение на няколко секунди. Алармата
ще прозвучи само ако използвате вградения
усилвател.
1 Натиснете (OFF).
Устройството се изключва.
2 Натиснете и след това издърпайте към себе си.
4
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено
силен натиск върху предния панел и прозореца
на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/
високи температури или влага. Избягвайте
поставянето му върху предното или задното
табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
Прикрепване на предния панел
Поставете частта A на предния панел
към частта B на устройството; след
това леко натиснете лявата страна навътре докато чуете изщракване.
A
B
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешната повърхност на предния панел.
5
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
12 3
4
5
6
78
OFF
PUSH SELECT
EQ3
SEEK
SOURCE
SEEK
SCRL
DSPL
MODE
ALBUM
PTY
AF/TA
1
2
9 q; qa qs qd
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
qf
В тази част са описани инструкциите и
местоположенията на бутоните, както
и основни операции. За повече информация вижте указаните страници.
F Прозорец на дисплея
G Входен жак AUX стр. 11
H Бутон Z (изваждане)
A Бутон OFF
I Бутон (освобождаване на предния
панел) стр. 4
За да извадите диска.
За да изключите/спрете източник.
B Бутон EQ3 (еквалайзер) стр. 10
За да изберете крива на еквалайзера
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM или OFF).
C Контролен диск /
бутон за избор стр. 10
За да настроите силата на звука
(завъртете); за да избирате опции за
настройка (натиснете и завъртете).
D Бутон SOURCE
За да включите захранването; смените входния източник (Радио/CD/
AUX).
E Процеп за диска
За да вкарате диска (с етикета
нагоре). Възпроизвеждането започва
автоматично.
6
За да свържете към USB устройство.
J Бутон DSPL (дисплей)/SCRL (прелистване) стр. 8
За да промените опции на дисплея (натиснете); за да прелистите изведена
опция (натиснете и задръжте).
K Бутони SEEK +/–
CD/USB
За да пропускате записи (натиснете);
продължително пропускане на записи
(натиснете, след това натиснете
отново в рамките на 1 секунда и задръжте); превъртате бързо напред или
назад (натиснете и задръжте).
Радио:
За да настройвате автоматично
радио станции (натиснете)/откривате станции ръчно (натиснете и
задръжте).
L Бутон MODE стр. 8
Избор на радио обхват (FM/MW/LW).
M Бутон AF (Алтернативни честоти)/
TA (Съобщения за трафик)/PTY (програмен тип) стр. 10
За да зададете AF и ТА (натиснете); за
да изберете PTY (натиснете и задръжте) в RDS.
N Бутони с цифри
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (при възпроизвеждане на MP3/WMA файлове)
За да прескачате албуми (натиснете); за да прескачате албуми
продължително (натиснете и
задръжте).
(3): REP стр. 8
(4): SHUF стр. 8
(6): PAUSE
За да спрете възпроизвеждането
на пауза. За да отмените, натиснете отново.
Радио:
За да приемате запаметени станции
(натиснете)/запазвате радио станции
(натиснете и задръжте).
7
CD
Опции на дисплея
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако настройвате радио станции докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory
(BTM), за да предотвратите произшествия.
Име на песента*1, Диск/име на
изпълнителя*1,, Номер на албума*2,
Име на албума*1, Номер на записа/
Възпроизведено време, Часовник
*1 Номерът на албума се появява само когато
албумът бъде променен.
*2 Номерът на албума се извежда само когато
променяте албума.
За да промените опциите на дисплея,
натиснете (DSPL).
Съвет
Изведените опции се различават, в зависимост
от вида на диска, формата на запис и настройките. За подробности относно MP3/WMA вижте
стр. 13.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
натиснете (3) (REP) или (4) (SHUF)
неколкократно, докато желаната
настройка се появи.
Изберете
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
албум в случаен ред.
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “ OFF” или
“SHUF OFF.
Автоматично запазване на станции - Best Tuning Memory (BTM)
1 Неколкократно натиснете (SOURSE),
докато се изведе индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, натиснете
(MODE)неколкократно. Можете да
изберете измежду FM1, FM2, FM3, MW
или LW.
2 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Появява се дисплеят за настройка.
3 Натиснете неколкократно бутона
за избор, докато се появи “BTM”.
4 Натиснете (SEEK) +.
Устройството запазва станциите, като
ги подрежда по честота по една за всеки
от бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува
кратък звуков сигнал.
Ръчно запазване на станции
1 Докато приемате дадена станция,
която желаете да запазите, натиснете и задръжте бутон с цифра ((1) до
(6)), докато се появи “MEMORY”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на
същия бутон с цифра, предишната запазена ще
бъде сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за
AF/TA също се запазва (стр. 9).
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват, след
това натиснете бутон с цифра (от
(1) до (6)).
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете (SEEK) +/–, за да потърсите
станция.
8
Сканирането спира автоматично,
когато устройството получи сигнал
от радио станция. Повторете, докато
желаната станция бъде настроена.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която желаете да слушате, натиснете и задръжте
(SEEK) +/–, за да откриете приблизителната
честота. След това неколкократно натиснете
(SEEK) +/–, за да настроите фино желаната
честота (ръчна настройка).
Задаване на AF и TA
1 Натиснете (AF/TA)неколкократно, докато се появи желаната настройка.
Изберете
За да
AF-ON
активирате AF и изключите TA.
активирате TA и изключите AF.
активирате AF и TA.
изключите AF и TA.
RDS
TA-ON
Преглед
FM станциите, които използват системата за радио данни (RDS), изпращат недоловима за човешкия слух цифрова информация
заедно с обикновения програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
A
B
A Честота*1 (Име на програмната услуга),
Запаметен номер, Часовник, RDS данни
B ТА/ТР*2
*1 Докато приемате RDS станция, вляво от
честотата се извежда индикация “ * ”.
*2 “ТА” мига по време на информация за трафик.
“ТР” светва, когато приемате такава станция.
За да промените опциите в дисплея A,
натиснете (DSPL).
RDS услуги
Това устройство автоматично предава
RDS услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен
сигнал в мрежата. Като използвате тази функция, можете продължително да слушате една и
съща програма по време на дълги пътувания, без
да се налага да настройвате станцията ръчно.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма за
трафик)
Предлага информация за трафика/програми за
трафик. Всяка информация/програма, която приемате, ще прекъсне избрания от вас източник.
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен
вид. Освен това търси за избран от вас
програмен вид.
CT (Време на часовника)
Данните за CT от RDS предаването сверяват часовника.
AF,TA-ON
AF,TA-OFF
Запазване на RDS станции с AF и ТА
настройка
Можете да настроите предварително
RDS станции, заедно с AF/TA настройка.
Ако използвате BTM функцията, само
RDS станциите се запазват със същата
настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да настроите RDS станции и станции без RDS
с AF/TA настройка за всяка от тях.
1 Задайте AF/TA, след това запазете
станцията с BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА,
спешните съобщения автоматично ще
прекъснат възпроизвеждането от избрания източник.
Оставане с една регионална програма – REG
Когато функцията AF е включена:
настройките по подразбиране на устройството ограничават приемането в рамките на определена област, така че няма да
се получи нежелано превключване на друга
регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази
регионална програма, задайте “REG-OFF”
в настройките, докато приемате FM
станция (стр. 11).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и
други райони.
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички RDS функции са достъпни.
• RDS може да не работи правилно, ако сигналът е слаб или ако станцията, на която сте
включили, не предава RDS данни.
продължава t
9
Избор на PTY (Програмни
видове)
1 Натиснете и задръжте (AF/TA)
(PTY) по време на FM приемане.
Появява се програмният вид, ако станцията предава PTY данни.
2 Натиснете (AF/TA) (PTY) неколкократно, докато се появи желаният
програмен вид.
3 Натиснете (SEEK) +/–.
Устройството започва да търси
станции, които предават избрания
програмен вид.
Програмни видове
News (Новини), Affairs (Събития),
Information (Информация), Sport
(Спорт), Educate (Образование), Drama
(Драма), Culture (Култура), Science
(Наука), Varied (Разни), Pop M (Популярна музика), Rock M (Рок музика), Easy M
(Лека музика), Classics (Лека класическа
музика), Other M (Друг музикален вид),
Weather (Време), Finance (Финанси),
Children (Програми за деца), Social A
(Социални въпроси), Religion (Религия),
Phone In (Телефонно шоу), Travel (Пътувания), Leisure (Свободно време), Jazz
(Джаз музика), Country (Кънтри музика),
Nation M (Национална музика), Oldies
(Ретро музика), Folk M (Фолк музика),
Document (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои
страни/региони, в които не се поддържат PTY
(избор на програмен вид) данни.
Други функции
Промяна на настройките на звука
Настройка на баланса и фейдъра – BAL/FAD
1 Натиснете бутона за избор неколкократно, докато се появи индикация “BAL” или “FAD”.
Настройките се променят както
следва:
LOW*1 – HI*1 – BAL (ляв-десен) – FAD
(преден – заден) – AUX*2
*1 Когато е активиран EQ lite (стр. 10).
*2 Когато е активиран AUX източник (стр. 11).
2 Завъртете диска за сила на звука,
за да настроите избраната опция.
Настройката приключва след 5 секунди
и дисплеят се връща към режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Настройка на кривата на
еквалайзера – EQ3
Опция “CUSTOM” в меню EQ3 ви позволява да задавате свои собствени настройки за еквалайзера.
1 Изберете източник, след това
натиснете (EQ3), за да изберете
“CUSTOM”.
2 Натиснете неколкократно бутона
за избор, докато се появи индикация “LOW”, “MID” или “HI”.
3 Завъртете диска за сила на звука,
за да настроите избраната опция.
Силата на звука се настройва на стъпки
от 1 dB от – 10 dB до +10 dB.
CT (Време на часовника)
1 Задайте “CT-ON” в настройките
(стр. 11).
Забележки
• Функцията CT може да не работи, дори ако
приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между
времето, зададено с функцията CT и реалното време.
Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате кривата на еквалайзера.
За да върнете настройките по подразбиране, натиснете и задръжте
бутона за избор, преди настройката да
приключи.
Настройката приключва след 5 секунди
и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Съвет
Можете да регулирате и другите видове крива
на еквалайзера.
10
Настройка на опциите – SET
1 Натиснете и задръжте диска за
избор.
Появява се дисплей с настройки.
2 Завъртете диска за избор, докато
се изведе желаната опция в менюто
3 Завъртете диска за избор, за да изберете настройка (например “ON”
или “OFF”).
4 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Настройката е приключила и дисплеят
се връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.
Забележка
Изведените опции ще се различават в зависимост от източника и настройките.
Можете да настроите следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
“•” е означение за настройка по подразбиране.
CLOCK-ADJ (Настройка на часовника) (стр. 4)
CT (Време на часовника)
За да зададете “CT-ON” или “CT-OFF” (•)
(стр. 9, 10)
BEEP
За да зададете “BEEP-ON” (•) или “BEEPOFF”.
AUX-A *1 (AUX Audio)
Включва дисплея за AUX източника: “AUXON” (•), “AUX-OFF” (стр. 15).
А.OFF (Auto Off)
За да изключите автоматично след желан
период от време, когато устройството
е изключено: “A.OFF-NO” (•), “A.OFF-30S ”
(секунди), “A.OFF-30M” (минути), “60M ”
(минути).
DЕМО (Демонстрация)
За да зададете демонстрация: “DEMO-ON”
(•), “DEMO-OFF”.
DIM (Затъмняване)
За да промените яркостта на дисплея:
- “DIM-ON”: за да затъмните дисплея.
- “DIM-OFF” (•): за да деактвирате димера.
M.DSPL (Motion Display)
Избира режим Motion Display.
- “M.DSPL-ON” (•): за да показва движещи се
форми.
- “M.DSPL-OFF”: за да изключите дисплея за
движения.
A. SCRL (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички
опции, когато албумът/записът бъде
променен.
- “A.SCRL-ON”: за да прегледате опциите.
- “A.SCRL-OFF” (•): за да не преглеждате.
LOCAL (местен режим на търсене)
- “LOCAL-ON”: за да приемате само станции
със силен сигнал
- “LOCAL-OFF” (•): за да приемате всички
станции
MONO*2 (Моно режим)
“MONO-ON”: за да слушате стерео предавания в моно режим.
“MONO-OFF” (•): за да слушате стерео
предавания в стерео режим.
REG*2 (Регион)
За да зададете “REG-ON” (•) или “REG-OFF”
(стр. 8)
LOUD (Сила)
- “LOUD-ON”: за да подсилите ниските и
високите честоти.
- “LOUD-OFF” (•): за да не подсилвате ниските и високите честоти.
BTM (стр. 8)
*1 Когато устройството е изключено
*2 Когато приемате FM.
Използване на допълнително оборудване
Допълнителни аудио устройства
Като свържете допълнително преносимо
аудио устройство към входния жак AUX
(стерео мини жак) на плейъра, а след това
просто изберете източника, можете
да слушате сигнала от това устройство през тонколоните на автомобила.
Можете да настройвате силата на звука
при всяка разлика между плейъра и преносимото аудио устройство. Следвайте
описаната по-долу процедура:
Свързване на преносимо аудио устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете докрай звука на плейъра.
3 Свържете към плейъра.
AUX
Свързващ кабел* (не е
приложен в комплекта)
* Използвайте прав куплунг.
продължава t
11
Регулиране на силата на звука
Уверете се, че сте регулирали силата на
звука за всяко свързано аудио устройство
преди възпроизвеждане.
1 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
2 Неколкократно натиснете (SOURCE),
докато се изведе индикация “AUX”.
Появява се “FRONT IN”.
3 Започнете възпроизвеждане от преносимото аудио устройство с умерена сила
на звука.
4 Нагласете обичайната за вас степен на
звука на плейъра.
5 Натиснете бутона за избор неколкократно, докато се появи индикация
“AUX” и завъртете диска за силата на
звука, за да регулирате нивото на входния сигнал (от -8 dB до +18dB).
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка
слънчева светлина, преди да работите с
устройството, го оставете да се охлади.
• Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
Кондензиране на влага
При дъждовен ден или на много влажно място
по повърхността на лещите и дисплея може да
се кондензира влага. Ако това се случи, устройството няма да работи правилно. В този случай
извадете диска и изчакайте около 1 час, за да се
изпари влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
• За да запазите диска чист, хващайте го само по
ръбовете. Не докосвайте повърхността.
• След употреба приберете диска в кутията му.
• Не излагайте диска на горещини/високи температури; не го оставяйте върху предното или
задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Не залепвайте етикети и не използвайте дискове с лепкаво мастило или лепкави остатъци
от етикети. Такива дискове може да спрат да
се въртят и да повредят устройството или
диска.
• Не използвайте дискове с етикети или стикери.
При използване на такива дискове може да се
получат следните неизправности:
– Невъзможност да се извади дискът (етикетът или стикерът са се отлепили и са
задръстили механизма за изваждане).
– Невъзможност да се четат правилно аудио
данни (прескачане при възпроизвеждане или
възпроизвеждането е невъзможно), защото
етикетът се е набръчкал, предизвиквайки
деформиране на диска.
• Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда) не могат да бъдат възпроизвеждани
на това устройство. Ако се опитвате да го
направите, може да повредите устройството.
Не използвайте такива дискове.
• Не можете да възпроизвеждате 8 см дискове.
12
• Преди да възпроизвеждате,
почиствайте диска с почистващо парче плат, продаващо се в
търговската мрежа. Почиствайте го от центъра към
периферията.
• Не използвайте разтвори като
бензин, разредител, почистващи
вещества от търговската мрежа или антистатичен спрей, предназначен за грамофонни плочи.
Ред на възпроизвеждане на
MP3/WMA/AAC файлове
MP3/WMA
Папка
(албум)
МР3/WMA/AAC
Файл (запис)
Забележки за CD-R (записващи дискове)/CD-RW (презаписващи дискове)
• Някои CD-R/CD-RW дискове (в зависимост от
оборудването, използвано за запис или състоянието на диска) може да не се възпроизвеждат на
това устройство.
• Не можете да възпроизвеждате CD-R/CD-RW
дискове, които не са финализирани.
• Устройството е съвместимо с формата ISO
9660 level1/level2, разширения формат Joliet/
Romeo и Multi Session.
• Максимален брой:
– папки (албуми): 150 (включително основната и
празните папки)
– файлове (записи) и папки, съдържащи се в един
диск: 300 (ако името на папката/файла съдържа
твърде много символи, този брой може да
стане по-малко от 300).
– броят символи, които могат да бъдат
изведени за име на папка/файл, е 32 (Joliet) или
64 (Romeo).
• Когато дискът е записан в режим Multi Session,
устройството разпознава и възпроизвежда
само първия запис от първата сесия (всички
други формати се прескачат). Приоритетът на
форматите е CD-DA и MP3/WMA.
– Когато първият запис е CD-DA, се възпроизвеждат само CD-DA файлове от първата
сесия.
– Когато първият запис не е CD-DA, се възпроизвежда MP3/WMA сесията. Ако на диска
няма данни в нито един от тези формати, се
извежда индикация “NO MUSIC”.
Музикални дискове, кодирани с помощта на технологиите за защита на
авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск
(CD) стандарта. Напоследък някои музикални
компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското
право. Някои от тези дискове не съответстват
на компакт диск стандарта и не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
Забележки относно DualDiscs.
DualDisc представлява двустранен диск, който
съчетава DVD запис на едната страна и цифрови аудио материали на другата страна. Имайте
предвид, че аудио страната на DualDisc, може
да не се възпроизведе на тази система, защото
не отговаря на CD стандарта.
Относно МР3/WMA
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer – 3) е стандартна
технология и формат за компресиране на звук.
Файлът се компресира до 1/10 от оригиналния си
размер.
• ID3 етикет версии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 се отнася
само за MP3 файлове. ID3 етикетът е 15/30 символа (1.0 и 1.1) или 63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4).
• Когато преименувате MP3 файл, не забравяйте
да добавите разширението “.mp3" към името на
файла.
• Когато възпроизвеждате MP3 файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/назад,
възпроизведеното време може да не се изведе
правилно.
Забележка
Ако възпроизвеждате високочестотен МР3 запис,
например 320 Kbps, звукът може да бъде нестабилен.
WMA файлове
• WMA (съкратено от Windows Media Audio) е друг
стандарт за компресиране на файлове в музикален
формат. Той компресира аудио CD данните приблизително до 1/22* от оригиналния размер.
• WMA етикетът може да бъде максимално 63
символа.
• Когато преименувате WMA файл, не забравяйте
да добавите разширението “.wma” към името на
файла.
• Когато възпроизвеждате WMA файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/назад, възпроизведеното време може да не се изведе
правилно.
* само за 64 kbps
Забележка
Устройството не поддържа възпроизвеждането
на следните WMA файлове.
– файлове, създадени с компресия без загуба на
данни (lossless).
– файлове, защитени със сигнал за авторско право.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не
покрива, консултирайте се с най-близкия сервиз на
Sony.
13
Поддръжка
Смяна на бушона
Когато сменяте бушона,
уверете се, че използвате
бушон, който отговаря
на ампеража, указан на
оригиналния бушон. Ако
бушонът изгори, проверете
връзките на захранването
и го сменете. Ако бушонът Бушон
(10А)
Fuse (10
A)
изгори отново след като
сте го сменили, възможно е да се е получила
повреда във вътрешността. В този случай се консултирайте с най-близкия сервиз
на Sony.
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.
1 Свалете предния панел (стр. 5).
2 Хванете защитната рамка и я измък-
нете.
x
Почистване на конекторите
Устройството може да не работи
правилно, ако конекторите между него
и предния панел не са чисти. За да предотвратите това, свалете предния панел
(стр. 4) и почистете конекторите с памуче, навлажнено с алкохол. Не прилагайте
излишна сила. В противен случай може да
повредите конекторите.
2 Свалете устройството.
1 Вкарайте и двата ключа за освобож-
даване навътре, докато щракнат.
Насочете
кукичките навътре.
Забележки
• За безопасност загасете автомобила, преди
да почистите конекторите и извадете ключа
от щифта за запалването.
• Не докосвайте конекторите директно с
пръсти или метални предмети.
2 Изтеглете ключовете за освобождава-
не, за да извадите устройството.
3 Издърпайте устройството от
отделението.
14
Спецификации
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 μV,LW: 45 μV
Усилвател
Изходи:
Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение:
42 W х 4 (на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Контролен терминал за захранване на
антената
Входове:
Входен терминал за антена
AUX входен жак (стерео мини жак)
Контрол на тона:
Нисък: ± 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Среден: ± 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: ± 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването:
12V DC захранване от автомобилен
акумулатор (минусово заземяване)
Размери:
Прибл. 178 х 50 х 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране:
Прибл. 182 х 53 х 162 mm (ш/в/д))
Тегло: Прибл. 1.2 kg
Приложени аксесоари:
Части за инсталация и връзки
(1 комплект)
MPEG Layer3 технология за кодиране на звука
и патенти са по лиценз на Fraunhofer IIS и
Thomson.
Този продукт е защитен от правата за
интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Употребата или разпространението на използваните технологии извън този
продукт е забранено без лиценз от Microsoft или
оторизирано подразделение на Microsoft.
• В платките не са използвани халогенирани забавители на пламъка.
• В отделенията не са използвани халогенирани
забавители на пламъка.
• Опаковъчните кашончета са изработени от
хартия.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се
справите с проблемите, с които може да
се сблъскате при работа с устройството.
Преди да прегледате списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за работа.
Общи
До устройството не достига захранване.
• До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките. Ако всичко е наред,
проверете бушона.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна кутия.
Няма звук.
• Силата на звука е ниска.
• Позицията на фейдъра (FAD) не е зададена за
система с 2 високоговорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 11)
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Захранването или акумулаторът са изключени.
• Захранващият кабел не е свързан правилно.
Запазените станции и правилното време се
изтриват.
Предпазителят е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане,
режимът на демонстрация започва.
Ако не извършвате операция за около 5 минути
и е зададена опция “DEMO-ON”, демонстрационният режим започва.
t Задайте “DEMO-OFF” (стр. 11).
Дисплеят изчезва/не се появява в прозореца
на дисплея.
• Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр. 11).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
(OFF).
t Натиснете и задръжте (OFF), докато
дисплеят се изведе.
• Конекторите са замърсени (стр. 14).
продължава t
15
Общи
Радио приемане
Функцията за автоматично изключване не
работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира след като
изключите устройството.
t Изключете устройството.
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
• Свържете захранващия контролен кабел (син)
или допълнителния захранващ кабел (червен) към
захранващия кабел на усилвателя на автомобила
(само ако вашият автомобил има вградена FM/
MW/LW антена на задното/ странично стъкло).
• Проверете връзката на антената на автомобила.
• Автоматичната антена не се изважда.
t Проверете връзката на захранващия контролен кабел на антената.
• Проверете честотата.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила или наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/
CD-RW, които не са предназначени за аудио
употреба (стр. 13).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA/
AAC файлове.
Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW,
които не са предназначени за аудио употреба.
(стр. 13).
Времето за стартиране на възпроизвеждане
на МР3/WMA/AAC файлове е по-дълго отколкото времето за стартиране на други файлове.
Следните видове дискове изискват повече време, за да започнат възпроизвеждане:
– дискове със сложна дървовидна структура.
– мултисесийни дискове
– отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат
прегледани.
• Това е възможно за дискове с много символи.
• “A.SCROLL” е изключен.
tЗадайте “A.SCROLL-ON” (стр. 11).
t Натиснете и задръжте (DSPL) (SCRL).
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
t Поставете устройството под ъгъл, помалък от 45 градуса, и го инсталирайте на
стабилно място в автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона Z (изваждане) (стр. 6).
Настройката е невъзможна.
• Запазете правилната честота в паметта.
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
• Режимът на местно търсене е зададен в неправилна позиция.
t Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 11).
t Търсенето не спира на станция:
Задайте “LOCAL-OFF” (стр. 11).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
t Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM
приемане.
• Настройте правилно честотата.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
t Задайте “MONO ON” (стр. 11).
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
t Задайте “MONO OFF” (стр. 11).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
t Изключете функцията TA (стр. 9).
Не се извеждат съобщения за трафик.
• Активирайте TA (стр. 9).
• Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
t Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “- - - - - - - -”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
16
Съобщения за грешки/
Съобщения
ERROR
• Дискът е замърсен или зареден наобратно.*2
t Почистете или заредете диска правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен заради
някакъв проблем.
t Заредете друг диск.
FAILURE
Връзката на високоговорителите/усилвателя не
е правилна.
t Вижте ръководството за инсталация на
този модел и проверете връзките.
“
” или “
”
Ако сте достигнали началото или края на диска
по време на бързо превъртане напред или назад,
не можете да продължите.
“ ”
Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony. Ако
занесете устройството на поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете
и диска, който сте използвали, когато се е
получил проблемът.
LOAD
CD чейнджърът зарежда диска.
t Изчакайте, докато зареждането приключи.
LOCAL SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време
на автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.
t Натиснете (SEEK) +/–, докато името на
станцията мига. Устройството започва да
търси друга честота със същите PI данни (програмна идентификация) (появява се индикация
“PI seek”).
NO MUSIC
Дискът или USB устройството не съдържа
музикални файлове.
t Заредете музикален диск в устройството
или МР3 чейнджър с възможност за възпроизвеждане.
NO NAME
Името на диска/албума/изпълнителя/записа не
се изписва.
NO TP
Устройството ще продължи да търси за ТР
станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда.
t Проверете връзките. Ако индикацията за
грешка не изчезне от дисплея, консултирайте се
с най-близкия сервиз на Sony.
PUSH EJT
Дискът не може да се извади.
t Натиснете Z (изваждане) (стр. 6).
READ
Устройството чете всички записи и информацията за албуми на диска.
t Изчакайте докато четенето приключи и докато възпроизвеждането започне автоматично.
В зависимост от структурата на диска/USB
устройството, това може да отнеме повече
от минута.
17
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният
представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия
уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising