Sony | CDX-GT260MP | Sony CDX-GT260MP Автомобилен CD/MP3 плейър Инструкции за експлоатация

4-284-509-21(1)
FM/MW/LW
CD плейър
Ръководство за употреба
За да изключите екрана с
демонстрацията (DEMO),
вижте стр. 5.
CDX-GT264MP/CDX-GT260MP
Инсталация/Свързване






×2

Оборудване, използвано в илюстрациите (не е приложено в комплекта)
I
Преден говорител
Субуфер
Заден говорител
Усилвател
A
REAR / SUB
AUDIO OUT
B
REAR / SUB
AUDIO OUT
II
*1 Забележка за свързването на антената
Ако антената на вашия автомобил е от вида ISO (Mеждународна
организация по стандартизация), използвайте приложения
адаптер , за да я свържете. Първо свържете антената на
автомобила към приложения адаптер, след това я свържете към
жака за антената на основното устройство.
*2 RCA pin кабел (не е приложен в комплекта).
*3 Можете да превключите AUDIO OUT в положение SUB или REAR. За
подробности вижте приложеното Ръководство за употреба.
*4 Възможно е да имате нужда от отделни адаптери
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
*2

REMOTE
IN*4
Предпазител (10 А)
*1 от антената на автомобила

от конектора
за говорителя
на автомобила
Максимален ток 0.3 А
AMP REM
Синьо/бяло райе
от конектора за
захранването
на автомобила
За подробности вижте “Диаграма на връзките на захранването”
1
2
3
4
Виолетов
Сив
+
Говорител, Заден, Десен
5
–
Говорител, Заден, Десен
6
+
Говорител, Преден, Десен
7
–
Говорител, Преден, Десен
8
Бял
Зелен
+
Говорител, Преден, Десен
–
Говорител, Преден, Десен
+
Говорител, Заден, Ляв
–
Говорител, Заден, Ляв
Позициите с отрицателна поляризация 2, 4, 6 и 8 са на райета.
4
Жълт
продължително
захранване
7
Червен
превключвател
на захранването
5
Син
контрол на захранването
на антената
8
Черен
заземяване
Позиции 1, 2, 3 и 6 нямат крака.
III
Предупреждения
 Внимавайте да не прищипете кабелите под винтове
или движещи се части (например под релсите на
седалката).
 Преди да извършите свързването изключете
автомобила от контакт, за да избегнете късо
съединение.
 Преди да извършите свързването изключете
автомобила от контакт, за да избегнете късо
съединение.
 Включете захранващия свързващ кабел  към
устройството и говорителите преди да го свържете
към допълнителния захранващ конектор.
 Свържете всички заземяващи кабели към една
заземяваща точка.
 За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали
всички свободни и несвързани кабели с
изолирбанд.
Забележки за кабела на захранването (жълт)
 Когато свържете това устройство с друг стерео
компонент, мощността на свързаната автомобилна
верига трябва да е по-голяма от сумата на
предпазителите на всеки компонент.
 Когато в автомобила няма вериги с достатъчно
голяма мощност, свържете устройството директно
към акумулатора.
Списък с части
 Цифрите в списъка са обвързани с тези от
ръководството.
 Скобата  и защитната рамка  са прикрепени
към устройството преди изпращането. Преди да
поставите устройството, използвайте ключовете за
освобождаване , за да свалите скобата  от
уреда. За подробности вижте “Сваляне на
защитната рамка и скобата ()” от другата страна
на листа.
 Запазете ключовете за освобождаване  за
бъдеща употреба, защото ще ви бъдат
необходими в случаите, когато сваляте
устройството от вашия автомобил.
Внимание
Работете внимателно със скобата , за да не
нараните пръстите си.

Хванете така
Забележка
Преди да инсталирате се уверете, че захватите от двете
страни на скобата  са завити на 2 mm навътре. Ако
захватите са изправени или завити навън, устройството няма
да бъде инсталирано здраво и може да падне.
IV
Пример за връзка
Забележки (-A)
Уверете се, че сте свързали заземяващия кабел преди да
свържете усилвателя.
Алармата ще се чува, само ако използвате вградения
усилвател.
Диаграма на връзката
 Към AMP REMOTE IN на допълнителния
усилвател
Тази връзка е приложима само за свързване на усилватели.
Свързването на каквито и да е други системи може да
повреди устройството.
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия,
свързването на това устройство с приложения
свързващ захранващ кабел  може да повреди
антената.
Забележки относно контролните и захранващите кабели
 Контролният проводник за антената (син) подава +12 V DC,
когато включите тунера или когато активирате функцията
AF (Алтернативна честота) или ТА (Съобщение за трафик).
 Когато вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена в
задното/страничното стъкло, свържете контролния
проводник на антената (син) или входящия захранващ
проводник на аксесоара (червен) към захранващия терминал на
съществуващия усилвател за антената. За подробности се
консултирайте с вашия доставчик.
 Не можете да използвате антена без разпределителна кутия
заедно с това устройство.
Връзка за запазване на паметта
Ако входният жълт захранващ проводник бъде свързан към
веригата, отговаряща за паметта, винаги ще се подава
захранване, дори когато автомобилът не е на контакт.
Забележки за връзките на говорителите
 Преди да свържете говорителите изключете устройството.
 Използвайте говорители с импеданс от 4 до 8 ома и с
подходящо захранване, за да предотвратите повредата им.
 Не свързвайте терминалите на говорителите към шасито на
автомобила, и не свързвайте терминалите на десните
говорители с тези на левия говорител.
 Не свързвайте заземяващия проводник на това устройство
към отрицателния (-) терминал на говорителя.
 Не се опитвайте да свържете говорителите паралелно.
 Свързвайте само пасивни говорители. Свързването на активни
говорители (с вграден усилвател) към терминалите на
говорителя може да повреди устройството.
 За да предотвратите повреда, не използвайте проводници от
инсталираните в автомобила ви вградени говорители, ако
устройството използва един и същ отрицателен (-) проводник
за левия и десния говорители.
 Не свързвайте проводниците за говорителите на
устройството един с друг.
Забележка за свързването
Ако говорителят и усилвателят не са свързани правилно, на
дисплея се извежда съобщението “FAILURE”. В този случай се
уверете, че говорителят и усилвателят са свързани правилно..
V


2

Поставете ключовете с
кукичките навътре.



VI
1

2
Зъбци
3
Табло
Защитна стена




VII
A
Бутон за освобождаване
на предния панел
B

Предпазни мерки
 Внимателно изберете местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи на
нормалното ви шофиране.
 Избягвайте инсталирането на устройството на
места, които са твърде прашни, мръсни, изложени
на прекалени вибрации или на влиянието на високи
температури като например под въздействието на
пряка слънчева светлина или в близост до отворите
на климатик.
 Използвайте само приложения хардуер за
инсталиране, за да извършвате безопасна и сигурна
инсталация.
Настройка на ъгъла при инсталация
Задайте ъгъл, по-малък от 45 градуса.
Хванете двата края на защитната рамка  и
след това я измъкнете.
2 Извадете скобата .
 Поставете едновременно двата
освобождаващи ключа  между
устройството и скобата , докато щракнат.
 Издърпайте скобата , след това
издърпайте и устройството, за да ги
отделите.
Пример за инсталация
Инсталация на таблото.
Забележки
 Завийте зъбците навън, за да извършите по-здрава хватка,
ако това се налага (-2).
 Уверете се, че четирите захвата на защитния обръч  са
правилно поставени в гнездата на устройството (-3).
Сваляне на защитната
рамка и скобата
Преди да инсталирате устройството, свалете
защитната рамка  и скобата  от него.
1 Свалете защитната рамка .
VIII
Как да свалите и поставите
предния панел
Преди да инсталирате устройството свалете
предния панел.
-A За да свалите
Натиснете и задръжте  преди да
свалите предния панел. Натиснете бутона за
освобождаване на устройството и го издърпайте към
вас.
-B TЗа да поставите
Поставете частта  на предния панел към частта 
на устройството, както е показано на илюстрацията,
след това леко натиснете лявата страна навътре,
докато щракне.
Предупреждение, ако
вашият автомобил няма ACC
позиция.
Уверете се, че сте задали функцията за автоматично
изключване. За подробности вижте приложеното
Ръководство за употреба.
Устройството автоматично ще се изключи в
предварително зададеното време, което ще
предотврати изразходване на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично
изключване, всеки път, когато изключвате
автомобила от контакт, трябва да натискате и
задържате , докато дисплеят изчезне.
Смяна на предпазителя
Когато сменяте предпазителя се
уверете, че използвате такъв,
който отговаря на ампеража,
указан на оригиналния бушон.
Ако предпазителят изгори,
проверете връзките на
захранването и го сменете. Ако
предпазителят отново изгори след
като сте го сменили, възможно е
да се е получила повреда във
вътрешността на устройството. В Предпазител
(10 А)
този случай се консултирайте с
най-близкия сервиз на Sony.
IX
Диаграма на връзките на
захранването
Допълнителните захранващи конектори се
различават в зависимост от автомобила. Проверете
схемата за допълнителните захранващи конектори
на вашия автомобил, за да се уверите, че връзките
ще бъдат извършени правилно. Съществуват три
основни типа (показани на илюстрацията по-долу).
Възможно е да се наложи да смените позициите на
червения и жълтия проводници в захранващия
блок на стерео системата на автомобила.
След като извършите връзките и поставите
захранващите проводници на правилните места,
свържете устройството към захранващия блок на
автомобила. Ако имате въпроси или проблеми
относно свързването на вашето устройство, които
не са обяснени в това ръководство, моля, свържете
се с доставчика на вашия автомобил.
Допълнителен захранващ конектор
4
4
Жълт
Жълт
Червен
Червен
Жълт
Жълт
продължително захранване
7
превключвател на
захранването
Червен
Червен
Червен
Жълт
Жълт
превключвател на
захранването
7
Червен
продължително захранване
Червен
Червен
Жълт
Жълт
автомобил без позиция ACC
X
Като мярка за безопасност, уверете се, че
сте инсталирали устройството в таблото
на автомобила.
Относно инсталацията и свързването
вижте приложените инструкции за
инсталация/свързване.
Този етикет се намира от долната страна
на устройството.
Забележка за потребители:
тази информация се отнася за
оборудването, продадено в страните,
които попадат под изискванията на
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио,
108-0075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony
Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се
към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
2
Изхвърляне на стари
електрически и електронни
уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва да бъде
предаден в съответния събирателен
пункт за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното място, вие
ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата
за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
Windows Media е търговска марка или
регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените Щати и/
или други страни.
Този продукт е защитен от определени
авторски права върху интелектуалната
собственост на Microsoft. Използването
или разпространението на тези технологии
извън този продукт и без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на
Microsoft е забранена.
MPEG Layer-3 технологията за аудио
кодиране и патентите са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Тhomson.
Предупреждение, ако запалването на
вашия автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте включили функцията
за автоматично изключване (стр.
17). Устройството автоматично ще
се изключи напълно в зададеното
време след като бъде изключено, което
ще предотврати изразходването на
акумулатора. Ако не зададете функцията
за автоматично изключване, всеки
път, когато изключвате автомобила
от контакт, трябва да натискате
и задържате  на
устройството, докато дисплеят изчезне.
3
Съдържание
Подготовка за включване ............................................................................................. 5
Отмяна на DEMO режима........................................................................................................ ...5
Сверяване на часовника ........................................................................................................... ...5
Сваляне на предния панел ....................................................................................................... ...5
Местоположение на бутоните ..................................................................................... 6
Основно устройство ..................................................................................................................... 6
Радио ................................................................................................................................. 7
Запазване и приемане на станции.......................................................................................... ...7
RDS ................................................................................................................................................. ...8
CD .................................................................................................................................... 10
Възпроизвеждане на диск ......................................................................................................... 10
Възпроизвеждане на песни в различни режими ................................................................. 10
Настройки на звука и Меню с настройки .............................................................. 11
Промяна на настройките на звука .......................................................................................... 11
Настройка на опциите в менюто ............................................................................................. 12
Използване на допълнително оборудване ............................................................. 13
Допълнително аудио оборудване............................................................................................ 13
Устройство за дистанционно управление RM-X114 .......................................................... 13
Допълнителна информация ...................................................................................... 14
Предпазни мерки ......................................................................................................................... 14
Поддръжка .................................................................................................................................... 16
Технически характеристики ..................................................................................................... 16
Отстраняване на проблеми....................................................................................................... 17
4
Подготовка за включване
Отмяна на DEMO режима
Можете да отмените дисплея с
демонстрация, който се извежда, докато
изключвате устройството.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на уреда,
за да предпазите устройството от кражба.
1 Натиснете и задръжте 
.
Устройството се изключва.
2 Натиснете бутона за освобождаване на
предния панел , след това го изтеглете
към вас.
Извежда се дисплеят с настройки.
1
2 Завъртете диска за избор, докато се
изведе индикация “DEMO”, след това го
натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете “DEMO-OFF”, след това го
натиснете.
Настройката приключва.
4 Натиснете
(BACK).
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе съобщението “CLOCK-ADJ”, след
това го натиснете.
Индикацията за часа започва да мига.
3 Завъртете контролния диск, за да
настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете  –/+.
2
Предупредителна аларма
Когато загасите автомобила без
да сте извадили предния панел,
предупредителната аларма издава звукови
сигнали в продължение на няколко
секунди. Алармата ще се чува, само ако
използвате вградения усилвател.
Забележка
Не излагайте предния панел на горещина/високи
температури или на влага. Избягвайте поставянето
на предния панел върху предното или задното
табло в автомобил.
Прикрепяне на предния панел
Поставете частта  на предния панел към
частта  на устройството, след това леко
натиснете лявата страна навътре, докато
щракне.
4 След като зададете минутата, натиснете
бутона за избор.
Настройката приключва и часовникът
стартира.
За да изведете часовника, натиснете. 
5
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
В тази част са описани инструкциите за
местоположението на бутоните, както
и основните операции, които можете да
извършвате.
 Бутон (BACK)
За да се върнете към предходния
дисплей.
 Бутон SOURCE/OFF
Натиснете, за да включите захранването/
смените източника (Радио/CD/AUX).
Натиснете за 1 секунда, за да изключите
захранването.
Натиснете за повече от 2 секунди, за
да изключите захранването и за да
изключите дисплея.
 Бутони SEEK +/Радио:
За да извършвате автоматична настройка
на радио станции (натиснете); за ръчно
откриване на станции (натиснете и
задръжте).
CD:
За да пропускате песни (натиснете); за
да пропускате песни продължително
(натиснете, и в рамките на 1 секунда
6
отново натиснете и задръжте); за да
превъртате бързо напред/назад песен
(натиснете и задръжте).
 Бутон EQ3 (еквалайзер) стр. 11
За да изберете вид на еквалайзера (“XPLOD,
“VOCAL”, “EDGE”, “CRUISE”, “SPACE”,
“GRAVITY”, “CUSTOM” или “OFF”).
 Контролен диск/бутон за избор
За да регулирате нивото на силата на
звука (завъртете); за да изберете опции
(натиснете и завъртете).
 Отделение за диска
Поставете диск (с етикета нагоре),
възпроизвеждането започва.
 Прозорец на дисплея
 Входен AUX жак стр. 13
 Бутон  (изваждане)
За да извадите диска.
 Бутон MODE стр. 7
За да изберете радио честота (FM/MW/LW).
 Бутон за освобождаване на предния
панел стр. 5
 Бутон AF (Алтернативна честота)/
Бутон ТА (Трафик на съобщения)/
Бутон PTY (Програмен вид) стр. 8, 9
За да зададете AF (Алтернативна честота)
и ТА (Трафик на съобщения) (натиснете);
за да изберете PTY (Програмен вид)
(натиснете и задръжте) в RDS.
 Бутони с цифри
Радио:
За да приемате станции (натиснете);
за да запазвате желани радио станции
(натиснете и задръжте).
CD:
/: ALBUM / (в режим на MP3/
WMA възпроизвеждане)
За да пропускате албуми/
(натиснете); за да пропускате
албуми продължително (натиснете
и задръжте).
: REP* стр. 10
: SHUF стр. 10
: PAUSE
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане. За да отмените,
натиснете отново.
 Бутон DSPL (дисплей)/Бутон SCRL
(преглед) стр. 8, 10
За да промените опциите в дисплея
(натиснете); за да прегледате опциите на
дисплея (натиснете и задръжте)
 Приемник за устройство за
дистанционно управление
*Този бутон има точка, осезаема при допир.
Радио
Запазване и приемане
на станции
Внимание
Ако настройвате радио станции докато
шофирате, използвайте функцията Best
Tuning Memory (BTM), за да предотвратите
произшествия.
Автоматично запазване на
станции - BTM
1 Неколкократно натиснете
, докато се изведе
индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно
натиснете . Можете да
изберете измежду FM1, FM2, FM3,
MW или LW.
2 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
3 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикация “BTM”, след това го
натиснете.
Устройството запазва станциите
като ги подрежда по честота - по
една за всеки от бутоните с цифри.
Ръчно запазване на станции
1 Докато приемате дадена станция,
която желаете да запазите, натиснете
и задръжте бутоните с цифри (
до ), докато се изведе индикация
“MEMORY”.
Приемане на запазени
станции
1 Изберете честотен обхват, след това
натиснете бутон с цифра (от  до ).
7
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете
 +/-, за да потърсите станция.
Сканирането автоматично спира,
когато устройството получи сигнал
от радио станция. Повторете тази
операция, докато желаната станция
бъде настроена.
1 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе желаната настройка.
Изберете
За да
AF-ON
активирате AF и изключите TA.
TA-ON
активирате TA и изключите AF.
AF/TA-ON активирате AF и TA.
AF/TA-OFF изключите AF и TA.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
желаете да слушате, натиснете и задръжте 
+/-, за да откриете приблизителната честота,
след това неколкократно натиснете  +/-,
за да настроите фино желаната честота (ръчна
настройка).
RDS
FM станциите, които използват системата
за радио данни (RDS), изпращат цифрова
информация заедно с обикновения
програмен сигнал.
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички
RDS функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
сигналът е слаб или ако станцията, на която
сте включили, не предава RDS данни.
Запазване на RDS станции с AF и ТА
настройка
Можете предварително да настроите RDS
станции заедно с AF/TA настройка. Ако
използвате BTM функцията, само RDS
станциите се запазват със същата настройка
за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да настроите
RDS станции и станции без RDS с AF/TA
настройка за всяка от станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с
BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА,
спешните съобщения автоматично ще
прекъснат възпроизвеждането от избрания
източник.
Съвет
Промяна на опциите на дисплея
Натиснете .
Настройка на AF
(Алтернативни честоти) и TA
(Съобщения за трафик)
AF избира и пренастройва станцията с
най-силен сигнал в мрежата, докато TA
(Съобщения за трафик) предлага текуща
информация за трафика или програма за
трафик (TP), ако се приема такава.
8
Ако регулирате нивото на силата на звука за
съобщения за трафик, нивото се запазва в
паметта за следващи съобщения за трафик
независимо каква е силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма REGIONAL
Когато функцията AF е включена:
настройките по подразбиране на
устройството ограничават приемането
в рамките на определена област, така че
няма да се получи нежелано превключване
на друга регионална станция с по-силна
честота.
Ако напуснете района на приемане на тази
регионална програма, задайте “REGIONAL-OFF” в настройките по време на FM
приемане (стр. 12).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и
други райони.
Избор на PTY (Програмни
видове)
Извежда вида на програмата, която се
възпроизвежда в момента. Също така търси
избрания програмен вид.
1 Натиснете и задръжте  (PTY) по
време на FM приемане.
Ако станцията предава PTY данни, се
извежда името на програмния вид.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе желаният програмен вид, след
това го натиснете.
Устройството започва да търси станции,
които предават избрания програмен вид.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO
(Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни),
POP M (Популярна музика), ROCK M (Рок
музика), EASY M (Лека музика), LIGHT M
(Лека класическа музика),
CLASSICS (Класическа музика), OTHER M
(Друг музикален вид), WEATHER (Време), FINANCE (Финанси), CHILDREN (Програми за
деца), SOCIAL A (Социални въпроси), RELIGION (Религия), PHONE IN (Телефонно шоу),
TRAVEL (Пътувания), LEISURE (Свободно
време), JAZZ (Джаз музика), COUNTRY
(Кънтри музика), NATION M (Национална
музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M
(Фолк музика), DOCUMENT (Документални)
Настройка на CT (Време на
часовника)
CT данните от RDS приемането сверяват
часовника.
1 Задайте “CT-ON” в настройките (стр. 16).
Забележка
Възможно е функцията CT да не работи, дори
ако приемате RDS станции.
9
CD
Възпроизвеждане на диск
Това устройство може да възпроизвежда
CD-DA (съдържащ и CD TEXT) и CD-R/CDRW (MP3/WMA файлове (стр. 15)).
1 Поставете диска (с етикета нагоре).
Възпроизвеждането започва автоматично.
За да извадите диска, натиснете .
Промяна на изведените опции
Изведените опции може да се различават
в зависимост от вида на диска, формата на
записа и настройките.
Натиснете .
Възпроизвеждане на
песни в различни режими
Можете да слушате песни повторно
(повторно възпроизвеждане)
или в случаен ред (разбъркано
възпроизвеждане).
1 По време на възпроизвеждане
неколкократно натиснете  (REP) или
 (SHUF), докато се изведе желаната
настройка.
Повторно възпроизвеждане
Изберете
За да възпроизведете
песен неколкократно.
TRACK
ALBUM
албум неколкократно.
OFF
песни в нормален
ред (Нормално
възпроизвеждане).
*
Разбъркано възпроизвеждане
Изберете
За да възпроизведете
SHUF ALBUM
албум в случаен ред.
SHUF DISC
диск в случаен ред.
SHUF OFF
песни в нормален
ред (Нормално
възпроизвеждане)
*
*Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
10
Настройки на звука
и Меню с настройки
Промяна на
настройките на звука
Настройка на
характеристиките на звука
1 Натиснете бутона за избор по време на
прием/възпроизвеждане.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе желаната опция в менюто, след
това го натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете настройката, след това го
натиснете.
4 Натиснете
(BACK).
Следните опции могат да бъдат настройвани:
EQ3 LOW*1 (стр11)
EQ3 MID*1 (стр11)
EQ3 HIGH*1 (стр11)
BALANCE
Регулира баланса на звука: “R15” – “0” –
“L15”.
FADER
Регулира относителното ниво: “F15” –
“0” – “R15”.
SW LEVEL*2 (Ниво на субуфера)
Регулира нивото на силата на звука на
субуфера: “+10 dB” – “0 dB” – “-10 dB”.
(В най-ниската настройка се извежда
индикация “ATT”.)
AUX VOL*3 (AUX ниво на силата на звука)
Регулира нивото на силата на звука
за всеки от свързаните допълнителни
компоненти: “+18 dB” – “0 dB” – “-8 dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата
от настройка на силата на звука между
източниците.
*1 Когато EQ3 е активиран (стр. 11).
*2 Когато аудио изходът е зададен в положение
“SUB-OUT” (стр. 12).
“ATT” се извежда в най-ниската настройка и
може да се регулира на до 21 стъпки.
*3 Когато източникът AUX е активиран (стр. 13).
Настройка на кривата на
еквалайзера - EQ3
Опцията “CUSTOM” на EQ3 ви позволява
да правите ваши собствени настройки на
еквалайзера.
1 В режим на приемане/възпроизвеждане,
неколкократно натиснете , за да
изберете “CUSTOM”, след това натиснете
(BACK).
2 Натиснете бутона за избор.
3 Завъртете контролния диск, докато
се изведат опциите “EQ3 LOW”, “EQ3
MID” или “EQ3 HI”, след това го
натиснете.
4 Завъртете контролния диск, за да
регулирате избрана опция, след това
го натиснете.
Нивото на сила на звука се регулира на
стъпки от 1 dB от -10 dB до +10 dB.
Повторете стъпки 2 и 3, за да
регулирате кривата на еквалайзера.
За да върнете кривата на еквалайзера
в положението й по подразбиране,
натиснете и задръжте бутона за избор
преди настройката да приключи.
5 Натиснете
(BACK).
11
Настройка на опциите в
менюто
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе желаната опция, след това го
натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете настройката, след това го
натиснете.*
4 Натиснете
(BACK).
*За настройките CLOCK-ADJ и BTM, стъпка
4 не е необходима.
Възможно е изведените опции да се
различават в зависимост от източника и
настройката.
CLOCK-ADJ (Настройка на часовника) (стр. 5)
CT (Време на часовника)
Активира СТ функцията: “ON” или “OFF”
(стр. 9).
BEEP
Включва звуковия сигнал: “ON”, “OFF”.
CAUT ALM*1 (Аларма за внимание)
Включва алармата за внимание: “ON”,
“OFF” (стр. 5).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Активира дисплея на AUX източника
“ON” или “OFF” (стр. 13).
AUTO OFF (Автоматично изключване)
Изключва автоматично след желан
период от време, когато устройството е
изключено: “NO”, “30S (Seconds)”, “30M
(Minutes)” или “60M (Minutes)”.
REAR/SUB*1
За да превключите аудио изхода:
“REAR-OUT” (усилвател), “SUB-OUT”
(субуфер)
DEMO (Демонстрация)
Активира режима на демонстрация:
“ON”, “OFF”.
12
DIMMER (Затъмняване)
За да промените яркостта на дисплея:
“ON”, “OFF”
M.DISPLAY (Движещ се дисплей)
–“ОN”: за да извежда движещия се
дисплей.
– “OFF”: за да изключите движещия се
дисплей.
AUTO SCR (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично дълги
опции: “ON”, “OFF”
REGIONAL*2 (Регион)
Ограничава времето за приемане за
определен регион: “ON”, “OFF” (стр. 8).
LPF*3 (Честотност на ниските честоти)
За да изберете честота на субуфера:
“OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”,
“160Hz”.
SW PHASE*3 (Фаза на субуфера)
Избира фаза за субуфера: “SUB
NORM”, “SUB REV”.
HPF (Честотност на говорителите)
Избира честота на предните/задните
говорители: “OFF”, “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUDNESS (Сила на звука)
Позволява ви да чувате звука, дори
ако нивото на звука е ниско: “ON”,
“OFF”.
BTM (стр. 7)
*1Когато устройството е изключено.
*2Когато приемате FM.
*3Когато аудио изходът е зададен в положение
“SUB-OUT”.
Използване на
допълнително
оборудване
Допълнително аудио
оборудване
Когато свържете допълнително преносимо
аудио оборудване към входния жак AUX
(стерео мини жак) на устройството, след
това просто изберете източника и ще
можете да извеждате и слушате звука от
говорителите в автомобила си.
4 Задайте нормалната сила на звука за
устройството.
5 Регулирайте входното ниво (стр. 11).
Устройство за дистанционно
управление RM-X114
Бутоните на устройството за дистанционно
управление и на основното устройство,
които имат аналогични означения,
управляват едни и същи функции.
Свързване на преносимо аудио
устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
3 Свържете преносимото аудио устройство
чрез свързващ кабел (не е приложен)*.
*Уверете се, че използвате щекер от прав тип.
Следните бутони на устройството за
дистанционно управление имат различни
бутони/функции от тези на устройството.
• Бутон DSPL (дисплей)
За да променяте опциите на дисплея.
• Бутон SOURCE
За да включите захранването; за да
промените източника (Радио/CD/AUX).
• Бутони / (SEEK –/+)
За да управлявате радио/CD: същите като
 –/+ на това устройство.
Регулиране на силата на звука
Уверете се, че сте регулирали силата на
звука за всяко свързано аудио устройство
преди възпроизвеждане.
1 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
2 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе индикация “AUX”.
3 Започнете възпроизвеждането на
портативното аудио оборудване, като зададете
нивото на звука в средно положение.
• Бутон SOUND
Същият като бутона за избор на това
устройство.
• Бутон OFF
За да изключите; за да спрете източника.
• Бутони / (DISC*/PRESET +/–)
За да управлявате CD: същите като бутоните
/ (ALBUM -/+) на устройството.
• Бутон ENTER
За да въведете настройка.
13
• Бутон ATT (усилване)
За да усилите звука. За да отмените, отново
натиснете бутона.
Допълнителна
информация
*Липсва в това устройство.
Забележка
Ако устройството се изключи и дисплеят
изгасне, не можете да работите с устройството за
дистанционно управление, докато не натиснете
 на това уреда или не заредите
диск, за да го активирате.
Предпазни мерки
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка
слънчева светлина, оставете устройството да
се охлади преди да започнете работа с него.
• Не оставяйте предния панел или аудио
устройства във вътрешността на автомобила,
защото това може да причини неизправност
в случаите, когато автомобилът е паркиран на
слънце температурата във вътрешността на
автомобил се повиши.
• Антената се изважда автоматично.
Кондензиране на влага
Ако в устройството се кондензира влага,
то няма да работи правилно. В този случай
извадете диска и изчакайте около 1 час, за да
се изпари влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други
течности върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на горещини/високи
температури; не ги оставяйте
върху предното или задното
табло в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
• Преди възпроизвеждане
почиствайте диска с парче
плат. Почиствайте диска от центъра към
периферията. Не използвайте разтвори
като бензин, разредител или почистващи
вещества от търговската мрежа.
• Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които съответстват
на компакт диск (CD) стандарта.
Напоследък някои музикални компании
произвеждат дискове, кодирани посредством
технологиите за защита на авторското право.
Някои от тези дискове не съответстват на
компакт диск стандарта и не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
14
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
– Дискове с етикети, стикери или тиксо,
или прикрепена хартия. Това може да
причини неизправност или може да повреди
дисковете.
– Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда). Ако се опитате да го направите, това
може да повреди устройството.
– 8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/
CD-RW (презаписващи дискове)
• Максимален брой (само за CD-R/CD-RW):
– папки (албуми): 150 (включително основната
и празните папки)
– файлове (записи) и папки, които могат да се
съхраняват на един диск: 300 (Когато име на
файл/ папка съдържа множество символи,
броят може да се окаже по-малък от 300).
– символи, които могат да се възпроизвеждат за
име на папка/файл - 32 (Joilet)/64 (Romeo);
• При Multisession диск, когато първият запис
от първата сесия съдържа CD-DA данни, се
възпроизвеждат само данните за CD-DA от
първата сесия.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
– CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
– CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо
устройство за запис.
– CD-R/CD-RW, които са финализирани
неправилно.
– CD-R/CD-RW, различен от този, записан
в музикален CD формат или MP3 формат,
съответстващ с ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo или мулти-сесия.
Pед на възпроизвеждане на
MP3/WMA файлове
MP3/WMA
Папка (албум)
МР3/WMA
файл (песен)
МР3 файлове
• MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) е стандартна
технология и формат за компресиране
на звук. Файлът се компресира до 1/10 от
оригиналния си размер.
• ID3 етикет версии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 се
отнасят само за MP3 файлове. ID3 етикетът
се състои от 15/30 символа (1.0 и 1.1) или
63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4).
• Когато преименувате MP3 файл, не
забравяйте да добавите разширението “.mp3”
към името на файла.
• Когато възпроизвеждате MP3 файл с VBR
(вариращ битрейт) или превъртате бързо
напред/назад, възпроизведеното време може
да не се изведе правилно.
Забележка
Ако възпроизвеждате МР3 запис с висок
битрейт, например 320 Kbps, звукът може да
прекъсва.
WMA файлове
• WMA (съкратено от Windows Media Audio)
е друг стандарт за компресиране на файлове
в музикален формат. Той компресира аудио
CD данните приблизително до 1/22* от
оригиналния им размер.
• WMA етикетът може да бъде максимално 63
символа.
• Когато преименувате WMA файл, не
забравяйте да добавите разширението
“.wma” към името на файла.
• Когато възпроизвеждате WMA файл с VBR
(вариращ битрейт) или ако превъртате
бързо напред/назад, възпроизведеното
време може да не се изведе правилно.
*само за 64 kbps
Забележка
Не можете да възпроизвеждате следните WMA
файлове:
– създадени с компресия без загуба на данни
(lossless)
– защитени със сигнал за авторско право
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не покрива,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
15
Забележки
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на
устройството за дистанционно управление
Когато батерията се изтощи, обхватът на
устройството за дистанционно управление
става по-малък. Сменете батерията с нова
CR2025 литиева батерия. Използването на
друга батерия може да причини пожар или
експлозия.
страната + отгоре
Забележки за литиевата батерия
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако
батерията бъде погълната, веднага се
консултирайте с лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче плат, за
да постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията в устройството,
се уверете се, че се съобразявате с правилния
поляритет.
• Не хващайте батерията с метални пинсети, за да
не причините късо съединение.
• Не излагайте батерията на прекалени горещини,
като например директна слънчева светлина,огън
или подобни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя
може да експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и не
изхвърляйте батерията в огън.
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи
правилно, ако конекторите между него и
предния панел не са чисти. За да предотвратите
това, свалете предния панел (стр. 5) и почистете
конекторите с навлажнено памучно парче
плат. Не прилагайте излишна сила. В противен
случай може да повредите конекторите.
16
• За ваша безопасност, преди да почистите
конекторите загасете автомобила и извадете
ключа от щифта за запалването.
• Никога не докосвайте конекторите директно с
пръсти или метални предмети.
Технически характеристики
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: 8 dBf
Избирателност: 75 dB at 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 80 dB (stereo)
Разделяне: 50 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота:
9,124.5 kHz or 9,115.5 kHz/4.5 kHz
Чувствителност: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Неустойчивост и трептене на звука:
Под измерения лимит
Усилвател
Изходи: Изходи за говорители
Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 45 W х 4 (на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (суб/заден)
Контролен терминал за захранване на антената
Контролен терминал за захранване на усилвателя
Входове:
Входен терминал за дистанционно управление
Входен терминал за антена
AUX входен жак (стерео мини жак)
Контрол на тона:
Нисък: +/- 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Среден: +/- 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: +/- 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването: 12 V DC захранване
от автомобилен акумулатор (минусово
заземяване)
Размери: Прибл. 178 х 50 х 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162 mm
(ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1.2 kg
Приложени аксесоари:
Части за инсталация и свързване (1 комплект)
Допълнителни аксесоари/оборудване
Устройство за дистанционно управление: RM-X114
Възможно е вашият доставчик да не успее да ви
набави всички споменати по-горе аксесоари.
Моля, обърнете се към вашия доставчик за поподробна информация.
Дизайнът и техническите характеристики са
обект на промяна без предупреждение.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате,
докато работите с устройството. Преди да
прегледате списъка по-долу, проверете връзките
и процедурите за работа.
За подробности относно използването на бушона
и изваждането на устройството от таблото се
обърнете към инструкциите за инсталация/
свързване, приложени към това устройство.
Общи
До устройството не достига захранване.
Проверете връзките или предпазителя.
Антената не се изтегля.
Антената не притежава разпределителна
кутия.
Няма звук.
Функцията ATT е включена.
Позицията на фейдъра “FAD” не е зададена за
система с 2 говорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
Звуковият сигнал е отменен (стр. 12).
Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
Захранването или батерията са изключени,
или свързващият захранващ кабел не е
свързан правилно.
Запазените станции и правилното
време се изтриват.
Предпазителят е изгорял.
Издава звук, когато ключът за
запалване на автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със
захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане
или приемане, режимът на
демонстрация започва.
Ако не извършвате операция за около 5
минути и е зададена опция “DEMO-ON”,
демонстрационният режим се активира.
– Задайте “DEMO-OFF” (стр. 12).
17
Дисплеят изчезва/не се появява в
прозореца на дисплея.
Димерът е зададен в положение “DIMMER-ON” (стр. 12).
Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
.
– Натиснете  на устройството,
докато дисплеят се изведе.
Конекторите са замърсени (стр. 16).
Функцията за автоматично изключване
не работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира след като
изключите устройството.
- Изключете устройството.
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
Връзката не е правилно извършена.
– Свържете захранващия контролен кабел (син)
или допълнителния захранващ кабел (червен)
към захранващия кабел на усилвателя на
автомобила (само ако вашият автомобил има
вградена радио антена на задното/странично
стъкло).
– Проверете връзката на антената на автомобила.
– Ако автоматичната антена не се изважда,
проверете връзката на захранващия контролен
кабел на антената.
Настройката е невъзможна.
Запазете правилната честота в паметта.
Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
Сигналът на приемане е твърде слаб.
- Извършете ръчна настройка.
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
– Изключете функцията TA (стр. 8).
Не се извеждат съобщения за трафик.
Активирайте TA (стр. 8).
Станцията не предава съобщения за
трафик, независимо че е TP.
– Настройте друга станция.
18
PTY извежда индикация- - - - - - - -.”
Настоящата станция не е RDS.
Не се получават RDS данни.
Станцията не е от същия програмен вид.
Името на програмната услуга мига.
Няма алтернативна честота за настоящата
станция.
– Натиснете  +/-, докато името на
програмната услуга мига. “PI SEEK” се
появява и устройството започва да търси
друга честота със същите PI (Програмна
идентификация) данни.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
Вече е зареден друг диск.
Дискът е поставен насила или наобратно.
Дискът не се възпроизвежда.
Поставили сте дефектен или замърсен CD.
Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW,
които не са предназначени за аудио употреба
(стр. 15).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA
файлове.
Дискът не е съвместим с МР3/WMA формата и
версията (стр. 15).
Времето за стартиране на възпроизвеждане
на МР3/WMA файлове е по-дълго отколкото
времето за стартиране на други файлове.
Следните видове дискове изискват повече време,
за да започнат възпроизвеждане:
– дискове със сложна дървовидна структура.
– мултисесийни дискове
– отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат
прегледани.
Това е възможно за дискове с много символи.
Това е възможно в случаите, когато “AUTO SCR”
е зададен в положение “OFF”.
– Задайте “AUTO SCRL-ON” (стр. 12).
– Натиснете и задръжте  (SCRL).
Звукът прескача.
Устройството не е поставено правилно.
– Поставете устройството под ъгъл, който е
по-малък от 45 градуса, и го инсталирайте на
стабилно място в автомобила.
Дискът е дефектен или замърсен.
Дискът не се изважда.
Натиснете  (изваждане) (стр. 6)
Съобщения за грешки/
Съобщения
ERROR
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда.
– Проверете връзките. Ако индикацията за
грешка не изчезне от дисплея, консултирайте
се с най-близкия упълномощен сервиз на Sony.
PUSH EJT
Поставили сте празен диск.
Дискът не може да се извади.
– Натиснете  (изваждане) (стр. 6).
READ
Дискът не може да бъде възпроизведен
заради някакъв проблем.
Устройството чете всички записи и информацията
за албуми на диска.
Почистете или поставете диска правилно.
– Изчакайте, докато четенето приключи и докато
възпроизвеждането автоматично стартира. В
зависимост от структурата на диска това може
да отнеме повече от минута.
Поставете друг диск.
Натиснете  (изваждане), за да извадите
диска.
FAILURE
Връзката на говорителите/усилвателя не е
правилна.
– Вижте инструкциите за инсталация/
свързване на този модел и проверете
връзките.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за
настоящата станция.
NO MUSIC
Дискът не съдържа музикални файлове.
– Поставете музикален диск в устройството .
NO NAME
“
” или “
”
Ако сте достигнали началото или края на диска
по време на бързо превъртане напред или
назад, не можете да продължите.
“
”
Символите не могат да се изведат с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте
се с най-близкия упълномощен сервиз на Sony.
Ако занесете устройството на поправка заради
проблем с възпроизвеждането, занесете и диска,
който сте използвали, когато се е получил
проблемът.
На записа няма записано име за диска/албума/
изпълнителя/записа.
NO TP
Устройството ще продължи да търси достъпни
ТР станции.
Регистрирайте вашия продукт онлайн на:
www.sony-europe.com/myproducts
19
#(
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
üĪģĤĭĤĨĝĪħĝĶĬıįįĭĮĬĪĥĭĮĝĪĮĪĤħĤĝĶĬıįĩġĞĪĝěĮěĪīěĦĪĝĦěīĪĦěģĝěijġĮĪģĤ
īĬĪĠįĦĮĩġĮĬĻĜĝěĠěĭġĮĬġĮĤĬěĦěĮĪĠĪĨěĦĤĩĭĦĤĪĮīěĠĶĦëĨġĭĮĪĮĪĝěĮĪĥĮĬĻĜĝě
ĠěĜĶĠġīĬġĠěĠġĩĝĭĶĪĮĝġĮĩĤĻĭĶĜĤĬěĮġħġĩīįĩĦĮģěĬġIJĤĦħĤĬěĩġĩěġħġĦĮĬĤijġĭĦĤ
ĤġħġĦĮĬĪĩĩĤįĬġĠĤôěĮĪīĬġĠěĠġĮġĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĩěīĬěĝĤħĩĪĮĪĨĻĭĮĪĝĤġĵġ
īĪĨĪĞĩġĮġģěīĬġĠĪĮĝĬěĮĻĝěĩġĩěĩġĞěĮĤĝĩĤĮġīĪĭħġĠĭĮĝĤĻģěĪĦĪħĩěĮěĭĬġĠěĤ
ijĪĝġĴĦĪĮĪģĠĬěĝġĦĪĤĮĪĜĤıěĝĶģĩĤĦĩěħĤīĬĤĤģıĝĶĬħĻĩġĮĪĨįĩěĩġīĪĠıĪĠĻĵĪ
ĨĻĭĮĪúġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĨěĮġĬĤěħĤĮġĵġĭīĪĨĪĞĩġĠěĭġĭĶıĬěĩĻĮīĬĤĬĪĠĩĤĮġ
ĬġĭįĬĭĤñěīĪĠĬĪĜĩěĤĩİĪĬĨěIJĤĻĪĮĩĪĭĩĪĬġIJĤĦħĤĬěĩġĮĪĩěĮĪģĤīĬĪĠįĦĮĨĪĢġĮġ
ĠěĭġĪĜĶĬĩġĮġĦĶĨĨġĭĮĩěĮěĞĬěĠĭĦěįīĬěĝěİĤĬĨěĮěģěĭĶĜĤĬěĩġĩěĜĤĮĪĝĤ
ĪĮīěĠĶIJĤĤħĤĨěĞěģĤĩěĪĮĦĶĠġĮĪĭĮġģěĦįīĤħĤīĬĪĠįĦĮě
Download PDF

advertising