Sony | CDX-GT220 | Sony CDX-GT220 Инструкции за експлоатация

FM/MW/LW CD плейър
Инструкции за експлоатация
За да изключите екрана с демонстрацията (DEMO), вижте стр. 11.
Sony Corporation
BG
За инсталацията и свързването вижте
приложените инструкции за инсталация/
свързване.
Този етикет се намира от долната страна на
устройството
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Токио, 108-0075
Япония.
Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
сервиз и проблеми с гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са указани в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи система
за разделително събиране на
отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които могат да
се получат при неправилното използване на
продукта . Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне
на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Microsoft, Windows Media и
логото Windows са търговски
марки или запазени търговски
марки на Microsoft Corporation в
САЩ и/или други страни.
Предупреждение, ако запалването на
вашия автомобил няма ACC позиция
Уверете се, че сте активирали функцията за
автоматично изключване (стр. 11). Устройството
автоматично ще се изключи напълно във времето,
което сте задали, след като бъде изключено. Това ще
предотврати изразходването на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично изключване,
всеки път, когато изключите автомобила от контакт,
на устройството,
натиснете и задръжте
докато дисплеят изчезне.
Съдържание
Относно ръководството4
Добре дошли!4
Подготовка за експлоатация
Сверяване на часовника................................................ 4
Откачане на предния панел ........................................ 4
Прикрепване на предния панел................................... 5
Местоположение на бутоните
и основни операции
Основно тяло ................................................................. 6
CD
Опции на дисплея ........................................................... 8
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ............ 8
Радио
Запазване и приемане на станции ............................. 8
Автоматично запазване на станции – BTM......... 8
Ръчно запазване................................................................ 8
Приемане на запазени станции .................................. 8
Автоматична настройка ........................................... 8
RDS ..................................................................................... 9
Преглед............................................................................... 9
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA
(Съобщения за трафик) ................................................ 9
Избор на PTY (Програмен вид) ................................ 10
Настройка на CT (Време на часовника)................ 10
Други функции
Промяна на настройките на звука......................... 10
Настройка на характеристиките на звука - BAL/
FAD/SUB ......................................................................... 10
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ3 ............................................................................... 10
Настройка на опциите в менюто - SET ............. 11
Използване на допълнително оборудване............. 11
Допълнително аудио оборудване ............................ 11
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X114
(за CDX-GT225C/GT222/GT220) ............................ 12
Въртящо се устройство за дистанционно
управление RM-X4S
(само за CDX-GT225C)................................................ 12
Допълнителна информация
Предпазни мерки .......................................................... 13
Забележки за дисковете .............................................. 13
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA/AAC
файлове
(само за CDX-GT225C/GT222/GT220) .................. 14
Относно MP3 файловете
(само за CDX-GT225C/GT222/GT220) .................. 14
Относно WMA файловете
(само за CDX-GT225C/GT222/GT220) .................. 14
Поддръжка ...................................................................... 15
Изваждане на устройството .................................. 15
Спецификации ............................................................... 16
Отстраняване на проблеми..................................... 17
Съобщения за грешки/Съобщения.......................... 18
Относно това ръководство
Подготовка за експлоатация
Това ръководство съдържа инструкции за
CDX-GT225C, GT222, GT220 и GT121. Следната
таблица показва основните разлики между
моделите.
Проверете името на модела и вижте
индикациите за разлика във всяка част от това
ръководство.
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова индикация.
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
Неколкократно натиснете бутона
за избор докато се изведе индикация
“CLOCK-ADJ”.
+.
Натиснете
Индикацията за час мига.
MP3/WMA
възпроизвеждане
Завъртете диска за сила на звука, за
да настроите часа и минутата.
Включено картово
устройство за
дистанционно
управление
За да преместите цифровата индикация,
натиснете
-/+.
Въртящо се у
стройство
за дистанционно
управление
Натиснете бутона за избор.
Добре дошли!
Поздравления за покупката на този Sony
CD плейър. Можете да се наслаждавате на
разнообразните му функции докато шофирате:
Настройката е завършена и часовникът се
стартира.
За да изведете часа, натиснете
.
Натиснете отново
, за да се върнете към
предишния дисплей.
Съвет
Можете автоматично да сверите часовника като
използвате функцията RDS (стр. 10).
-- CD възпроизвеждане
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ
също и CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA/
AAC файлове (стр.14)*).
Сваляне на предния панел
Видове дискове
Можете да свалите предния панел на
устройството, за да го предпазите от кражба.
Етикет на диска
Предупредителна аларма
Ако загасите автомобила без да сте извадили
предния панел, предупредителната аларма издава
звукови сигнали в продължение на няколко секунди.
Алармата ще се чува само ако се използва
вграденият усилвател.
Натиснете
.
Устройството се изключва.
Натиснете
към вас.
Радио приемане
- Можете да запазвате до 6 станции за всеки
обхват (FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- Функция BTM (Best Tuning Memory):
Устройството избира станции със силен сигнал
и ги запазва.
RDS услуги
- Можете да използвате FM радио станции,
предлагащи RDS услуги (Radio Data System
– Система за радио данни).
Настройка на звука
- EQ3 stage2: Можете да зададете кривата на
еквалайзера за 7 музикални типа.
Връзка на допълнително оборудване
Можете да свържете портативно аудио
устройство към входния терминал AUX от
предната страна на устройството.
; след това изтеглете
Забележки
-- Не изпускайте и не прилагайте прекалено
силен натиск върху предния панел и прозореца на
дисплея.
-- Не излагайте предния панел на горещина/
високи температури или на влага. Избягвайте
да оставяте предния панел върху предното или
задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
Прикрепване на предния панел
Поставете частта
на предния панел на
частта
на устройството, след това леко
натиснете лявата страна навътре, докато
щракне.
Забележка
Не поставяйте нищо във вътрешността на
предния панел.
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
Тази част съдържа инструкции за
местоположението на бутоните и основните им
операции.
За повече информация вижте указаните страници.
Бутон OFF
За да изключите захранването; за да спрете
източника.
Бутон EQ3 (еквалайзер) стр. 10
За да изберете крива на еквалайзера (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE, GRAVITY,
CUSTOM или ОFF).
Диск за регулиране на силата
на звука/бутон за изборстр. 10
За да регулирате силата на звука (завъртете); за
да изберете опции за настройки (натиснете и
завъртете).
Бутон SOURCE
За включване на захранването/за смяна на
източника (Радио/CD/AUX).
Отделение за диска
Заредете диска (с етикета нагоре),
възпроизвеждането започва.
Прозорец на дисплея
Входен жак AUXстр. 11
За да свържете преносимо аудио
устройство
Бутон
(изваждане)
За да извадите диска.
Бутон (освобождаване на
предния панел)стр. 4
Бутон DSPL (дисплей)/ бутон
SCRL (скрол) (CDX-GT225C/
GT222/GT220) стр. 8
За да променяте опциите на дисплея
(натиснете); за преглед на изведена опция
(натиснете и задръжте).
Бутон DSPL (дисплей) (CDX-GT121) стр. 8
За да промените опцията на дисплея.
Бутони SEEK -/+
CD:
За да пропускате песни (натиснете); за да
пропускате песни непрекъснато (натиснете, след
това натиснете отново в рамките на 1 секунда
и задръжте); за да превъртите бързо песен
напред/назад (натиснете и задръжте).
Радио:
За да настройвате автоматично радиостанции
(натиснете); за да настроите ръчно станция
(натиснете и задръжте).
Бутон MODE стр. 8
За да изберете радио обхвата (FM/MW/LW)
Бутон AF (алтернативни
честоти)/ TA (съобщения за
трафик)/PTY (програмен вид)
стр. 10
За да настроите AF и ТА (натиснете); за да
изберете PTY (натиснете и задръжте) в режим
RDS.
Бутони с цифри
CD:
-: ALBM -/+ (по време на MP3/WMA
възпроизвеждане) (CDX-GT225C/GT222/
GT220)
За да прескачате албуми (натиснете); за да
прескачате албуми продължително (натиснете
и задръжте).
: REP стр. 8
: SHUF стр. 8
: PAUSE
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане. За да отмените, натиснете
отново.
Радио:
За да приемате запазени станции (натиснете); за
да запазвате желани радиостанции (натиснете и
задръжте).
Приемник за устройство за
дистанционно управление
(само за CDX-GT225C/GT222/
GT220)
CD
Опции на дисплея
Радио
Запазване и приемане на
станции
Внимание
Ако настройвате радио станции докато
шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory (BTM), за да предотвратите
произшествия.
Номер на записа/Възпроизведено време,
Диск/ име на изпълнител, Номер на
албума*1, Име на албума/групата, Име на
записа, Текстова информация*2, Часовник
*1
Номерът на албума се появява само когато
албумът бъде променен.
(Само за CDX-GT225C/GT222/GT220.)
*2
Когато възпроизвеждате MP3, извежда се ID3
tag, и когато възпроизвеждате WMA, извежда се
WMA tag.
(Само за CDX-GT225C/GT222/GT220.)
За да промените опциите на дисплея, натиснете
.
Съвет
Изведените опции се различават, в зависимост
от модела, вида на диска, формата на записа и
настройките. За подробности относно MP3/
WMA вижте стр. 14.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
По време на възпроизвеждане
(REP)
неколкократно натиснете
(SHUF) докато желаната
или
настройка се появи.
Изберете
За да възпроизведете
неколкократно запис.
неколкократно албум.
албум в случаен ред.
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
(Само за CDX-GT225C/GT222/GT220.)
За да се върнете в режим на нормално
OFF” или “SHUF
възпроизвеждане, изберете “
OFF”.
Автоматично запазване на
станции - BTM
Неколкократно натиснете
докато се появи индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно натиснете
Можете да изберете измежду FM1, FM2,
FM3, MW или LW.
Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
Натиснете и задръжте бутона за
избор докато се появи “BTM”.
Натиснете
+.
Устройството запазва станциите, като ги
подрежда по честота - по една за всеки от
бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува кратък
звуков сигнал.
Ръчно запазване
Докато приемате дадена станция,
която желаете да запазите, натиснете
и задръжте бутон с цифра (
до
),
докато се появи “MEMORY”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на
същия бутон с цифра, предишната запазена
станция ще бъде сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката
за AF/TA също се запазва (стр. 9).
Приемане на запазени станции
Изберете честотен обхват, след това
натиснете бутон с цифра (от
до
).
Автоматична настройка
Изберете обхват, след това натиснете
-/+, за да потърсите станция.
Сканирането спира автоматично, когато
устройството получи сигнал от радио станция.
Повторете тази процедура докато желаната
станция бъде настроена.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията,
която желаете да слушате, натиснете
и задръжте
- -/+, за да откриете
приблизителната честота, след това
-/+, за да
неколкократно натиснете
настроите фино желаната честота (ръчна
настройка).
Настройка на AF (Алтернативни
честоти) и TA (Съобщения за
трафик)FM
RDS
Преглед
FM станциите, които използват системата за
радио данни (RDS), изпращат цифрова информация
заедно с обикновения програмен сигнал.
1 Нек олкократно натиснете
докато се изведе желаната настройка.
Изберете
За да
активирате AF и изключите TA.
Опции, които се извеждат
активирате TA и изключите AF.
активирате AF и TA.
изключите AF и TA.
Честота*1 (Име на станцията), Номер на
станцията, Часовник, RDS данни
ТА/ТР*2
*1
Докато приемате RDS станция, вляво от
честотата се извежда индикация “*”.
*2
“ТА” мига по време на информация за трафик.
“ТР” светва, когато приемате такава станция.
За да промените опциите на дисплея
натиснете
.
,
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS
услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен
сигнал в мрежата. Като използвате тази функция,
можете продължително време да слушате една и
съща програма при дълги пътувания без да се налага
да извършвате ръчна настройка на станцията.
TA
(Съобщения за трафик)/ТР (Програма за
трафик)
Предлага текуща информация/програма за трафика.
Всяка информация/програма, която приемате, ще
прекъсне избрания от вас източник.
Запазване на RDS станции с AF
и ТА настройка
Можете да настроите предварително станции
заедно с AF/TA настройка. Ако използвате BTM
функцията, само RDS станциите се запазват със
същата настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно станции, можете да
настроите RDS станции и станции без RDS като
използвате AF/TA настройка за всяка от тях.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с
BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат текущото
възпроизвеждане от избрания източник.
Съвет
Ако по време на съобщение за трафик
регулирате силата на звука, това ниво ще
се запази в паметта за следващи съобщения
за трафика, независимо от зададеното
ниво на силата на звука за обикновеното
възпроизвеждане.
Оставане с една регионална
програма
- REG
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид.
Освен това търси за избран от вас програмен вид.
Когато функцията AF е включена: настройките
по подразбиране на устройството ограничават
приемането в рамките на определена област, така
че няма да се получи нежелано превключване на друга
регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази
регионална програма, задайте “REG-OFF” в
настройките по време на FM приемане (стр. 11).
CT (Часовник)
Забележка
Забележки
продължава на следващата страница
Данните за CT от RDS предаването сверяват
часовника.
-- В зависимост от страната/региона, не
всички RDS функции са достъпни.
-- Възможно е RDS да не работи правилно, ако
сигналът е слаб или ако станцията, на която
сте включили, не предава RDS данни.
Тази функция не работи във Великобритания и
други райони.
Други функции
Промяна на настройките на звука
Избор на PTY (Програмен вид)
Натиснете и задръжте
време на FM приемане.
(PTY) по
Появява се програмният вид, ако станцията
предава PTY данни.
Неколкократно натиснете
(PTY)
докато се появи желаният програмен вид.
Натиснете
-/+.
Устройството започва да търси станции, които
предават избрания програмен вид.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO
(Информация), SPORTS (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни),
POP M (Популярна музика), ROCK M (Рок музика),
EASY M (Лека музика), LIGHT M (Лека класическа
музика), CLASSICS (Класическа музика), OTHER M
(Друг музикален вид), WEATHER (Време), FINANCE
(Финанси), CHILDREN (Програми за деца), SOCIAL
A (Социални въпроси), RELIGION (Религия),
PHONE IN (Телефонно шоу), TRAVEL (Пътувания),
LEISURE (Свободно време), JAZZ (Джаз музика),
COUNTRY (Кънтри музика), NATION M
(Национална музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK
M (Фолк музика), DOCUMENT (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои
страни/региони, в които не се поддържат PTY
(избор на програмен вид) данни.
Настройка на СТ (време на
часовника)
Задайте “CT-ON” в настройките (стр. 11).
Забележки
Възможно е функцията CT да не работи дори ако
приемате RDS станции.
Възможно е да съществува разлика между
времето, зададено с функцията CT, и реалното
време.
Настройка на характеристиките
на звука – BAL/FAD/SUB
Можете да регулирате баланса и фейдъра и силата
на звука на субуфера.
Неколкократно натиснете -- докато се
появят индикации “BAL”, “FAD” или “SUB”.
Настройките се променят както следва:
LOW*1
MID*1
HI*1
BAL (ляв-десен)
FAD (преден-заден)
SUB (сила на звука на
субуфера)*2
AUX*3
*1 Когато EQ3 е активиран (стр. 10)
*2 Когато аудио изходът е зададен в положение
“SUB” (стр. 11).
Извежда се индикация “АТТ” за най-ниска настройка
и може да се задават 21 стъпки.
*3 Когато е активиран AUX източник (стр. 11).
Завъртете диска за сила на звука, за да
настроите избраната опция.
Настройката приключва след 3 секунди и
дисплеят се връща към режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Настройка на еквалайзера
- EQ3
Опцията “CUSTOM” на EQ3 ви позволява да правите
ваши собствени настройки на еквалайзера.
Изберете източник, след това неколкократно
, за да изберете “CUSTOM”.
натиснете
Неколкократно натиснете бутона за избор
докато се появят индикации “LOW”, “MID”
или “HI”.
Завъртете диска за сила на звука, за да
настроите избраната опция.
Силата на звука се настройва на стъпки от 1 dB
от –10 dB до +10 dB.
Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате
кривата на еквалайзера.
За да върнете настройките по подразбиране,
натиснете и задръжте бутона за избор преди
настройката да приключи.
Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят
се връща в режим на нормално възпроизвеждане/
приемане.
Съвет
Другите видове еквалайзер също подлежат на
настройка.
Настройка на опциите в менюто
– SET
A.SCRL (автоматичен скрол)
Натиснете и задръжте бутона за избор.
За да прегледате автоматично всички опции,
когато дискът/албумът/песента бъдат сменени.
- “A.SCRL-ON”( ): за да прегледате опциите.
- “A.SCRL-OFF”: за да не преглеждате.
Неколкократно натиснете бутона за избор
докато се появи желаната опция.
LOCAL (местен режим на търсене)
Извежда се дисплеят с настройките.
Завъртете диска за сила на звука, за да
изберете настройка (например “ON” или
“OFF”).
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката е приключила и дисплеят се връща в
режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Забележка
Изведените опции се различават в зависимост от
източника и настройката.
Можете да настройвате следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
“ ” е означение за настройка по подразбиране.
CLOCK ADJ (Настройка на часовника) (стр. 4)
CT (време на часовника)
За да зададете “CT-ON” или “CT-OFF” ( ) (стр. 9, 10).
BEEP
За да зададете “BEEP-ON” ( ) или “BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
За да зададете дисплея на AUX източника “AUX-AON” ( ) или “AUX-A-OFF” (стр.11).
А.OFF (автоматично изключване)
За да изключите автоматично след желан период
от време, когато устройството е изключено,
- “A. OFF-ON” ( ), “A.OFF-30S” (секунди), “A.OFF30M” (минути) или “А.OFF-60M” (минути).
SUB/REAR*1
За да превключите аудио изхода.
- “SUB OUT”( ): за да изведете субуфера.
- “REAR-OUT”: за да изведете звук от усилвателя.
DEMO (демонстрация)
За да зададете “DEMO-ON” ( ) или “DEMO-OFF”.
DIM (Затъмнен) (само за CDX-GT222/GT220/
GT121)
За да промените яркостта на дисплея.
- “DIM-ON”: за да затъмните дисплея
- “DIM-OFF” ( ): за да изключите функцията за
затъмняване на дисплея
ILM (осветяване) (само за CDX-GT225C)
За да промените цвета на осветяването: “ILM-1” (
) или “ILM-2”.
M.DSPL (Движещ се дисплей)
За да изберете режим на движещ се дисплей.
- “M.DSPL-ON” ( ): за да включите дисплея.
- “М.DSPL-OFF”: за да изключите дисплея.
- “LOCAL-ON”: Настройка само на станции с посилен сигнал.
- “LOCAL-OFF” ( ): Нормална настройка.
MONO*2 (моно режим)
За да подобрите лошо FM приемане, изберете моно
режим на приемане.
- “MONO-ON”: За да слушате стерео предавания в
стерео режим.
- “MONO-OFF” ( ): За да слушате стерео
предавания в моно режим.
REG*2 (регион)
За да зададете “REG-ON” ( ) или “REG-OFF” (стр. 9).
LPF*3 (нискочестотен филтър)
За да изберете честота на отрязване на субуфера:
“LPF OFF” ( ), “LPF125Hz” или “LPF78Hz”.
LOUD (Сила)
За да слушате ясен звук при ниски нива на силата
на звука.
- “LOUD-ON”: за да увеличите баса и дисканта.
- “LOUD-OFF” ( ): за да не увеличавате баса и
дисканта.
BTM (стр. 8)
*1 Когато устройството е изключено.
*2 Когато приемате FM.
*3 Когато аудио изходът е зададен в положение
“SUB”.
Използване на допълнително
оборудване
Допълнително аудио оборудване
Ако свържете допълнително преносимо
устройство към AUX входния жак (стерео
минижак) на устройството и изберете източник,
вие можете да слушате преносимото устройство
през високоговорителите на автомобила. Силата
на звука се настройва за всяка разлика между
преносимото устройство и плейъра. Следвайте
процедурата по-долу:
Свързване на преносимо аудио
устройство.
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете силата на звука на устройството.
3 Свържете устройството.
продължава на следващата страница
Следните бутони на устройството за
дистанционно управление имат различни бутони/
функции от тези на устройството.
Бутон DSPL (дисплей)
За да промените опциите на дисплея.
Бутони
(SEEK -/+)
За контрол на радио/CD, същите като
-/+ на устройството.
Бутон SOUND
Същата функция като бутона за избор на
устройството.
Бутон LIST
Бутони
(DISC*/PRESET +/-)
За да изберете PTY в RDS.
Свързващ кабел*
(не е приложен в
комплекта)
* Уверете се, че използвате щекер от прав тип.
Настройка на силата на звука
Уверете се, че преди възпроизвеждането сте
настроили силата на звука на всяко свързано аудио
устройство.
1 Намалете силата на звука на устройството.
2 Неколкократно натиснете
докато
се изведе индикация “AUX”.
Извежда се индикация “FRONT IN”.
3 Започнете възпроизвеждане от преносимото
аудио оборудване с ниска сила на звука.
4 Задайте обичайната сила на звука на
устройството.
5 Неколкократно натиснете бутона за избор
докато се изведе индикация “AUX” и завъртете
диска за контрол на звука, за да настроите силата
на звука (от -8dB до +18dB).
За да контролирате CD, същите като
(ALBM -/+) на устройството.
Бутон ATT (намаляване)
За да намалите звука. За да отмените, натиснете
отново.
* Не работи с устройството.
Забележка
Ако устройството бъде изключено и дисплеят
изчезне, не можете да работите с картовото
устройство за дистанционно управление, освен
ако не натиснете
на устройството
или ако първо не заредите диск, за да включите
устройството.
Въртящо се устройство за
дистанционно управление RMX4S
(само за CDX-GT225C)
Прикрепяне на етикета
Първо прибавете подходящия етикет в
зависимост от това как желаете да бъде
монтирано въртящото се устройство за
дистанционно управление.
Картово устройство за
дистанционно управление RM-X114
(само за CDX-GT225C/GT222/GT220)
Бутоните на устройството за дистанционно управление
и тези на самото устройство, които имат аналогични
означения, управляват еднакви функции.
Местоположение на бутоните
Бутоните на устройството и на въртящото се
устройство за дистанционно управление, които
имат аналогични означения, управляват едни и
същи функции
Следните бутони на въртящото се
устройството за дистанционно управление
имат различни бутони/функции от тези на
устройството.
Контролер PRESET/DISC*
Същите като
(ALBM -/+) на
устройството (натиснете и завъртете)
-- Контролер VOL (сила на звука)
Същата функция като бутона за сила на звука на
устройството (завъртете).
-- Контролер SEEK/AMS
Същата функция като
-/+ на
устройството (завъртете, или завъртете и
задръжте).
Допълнителна информация
Предпазни мерки
За да намалите звука. За да отмените, натиснете
отново.
Ако вашият автомобил е паркиран на пряка
слънчева светлина, преди да работите с
устройството оставете да се охлади.
Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
За да промените опциите на дисплея.
* Не работи с устройството.
Кондензиране на влага
-- Бутон ATT (намаляване)
-- Бутон DSPL (дисплей)
Промяна на посоката на
управление
Посоката на управление на контролния бутон е
зададена фабрично, както е показано по-долу.
В дъждовен ден или на много влажно място по
повърхността на лещите и дисплея може да
кондензира влага. Ако това се случи, устройството
няма да работи правилно. В този случай извадете
диска и изчакайте около 1 час, за да се изпари влагата.
Поддръжка на високо качество
на звука
За да увеличите
Внимавайте да не разлеете сок или други течности
върху устройството или дисковете.
За да намалите
Ако се налага да монтирате въртящото се
устройство за управление от дясната страна на
волана, можете да смените посоката на управление.
1 Натиснете и задръжте
, като
едновременно с това натискате бутона за сила на
звука VOL.
Забележки за дисковете
За да запазите диска чист, не докосвайте
повърхността му - хващайте го единствено по
ръбовете.
Съхранявайте дисковете в техните кутии или
калъфи, когато не ги използвате.
Не излагайте диска на горещини/високи
температури; не го оставяйте върху предното
или задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
Не залепвайте етикети и не използвайте дискове
с лепкаво мастило или лепкави остатъци от
етикети.
Възможно е такива дискове да спрат да се въртят и
устройството или самия диск да се повредят.
Не използвайте дискове с етикети или стикери.
При използване на такива дискове може да се получат
следните неизправности:
Невъзможност да се извади дискът (етикетът или
стикерът са се отлепили и са задръстили механизма
за изваждане).
Невъзможност да се четат правилно аудио
данни (прескачане при възпроизвеждане или
възпроизвеждането е невъзможно), защото
етикетът се е набръчкал, предизвиквайки
деформиране на диска.
Дискове с нестандартни форми (например, сърце,
карта, звезда) не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство.
Ако се опитвате да го направите, може да
повредите устройството. Не използвайте такива
дискове.
Не можете да възпроизвеждате 8 cm дискове.
продължава на следващата страница
Преди да започнете
възпроизвеждане, почиствайте
диска с парче плат. Почиствайте
диска от центъра към
периферията. Не използвайте
разтвори като бензин,
разредител и почистващи
вещества от търговската
мрежа, а също и антистатичен
спрей, предназначен за
грамофонни плочи.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA
файлове
(само за CDX-GT225C/GT222/GT220)
Забележки за CD-R (записващи
дискове)/CD-RW (презаписващи дискове)
Възможно е някои CD-R/CD-RW дискове (в
зависимост от оборудването, използвано за
запис или състоянието на диска) може да не се
възпроизвеждат на това устройство.
Не можете да възпроизвеждате CD-R/CD-RW
дискове, които не са финализирани.
Само за CDX-GT225C/GT222/GT220
Това устройство е съвместимо с ISO level
1/level 2 формат, Joliet/Romeo в разширения
формат и Multi Session.
Максимален брой:
папки (албуми): 150 (включително основната и
празните папки)
файлове (записи) и папки, които могат да се
съхраняват на един диск: 300 (ако името на
файла/папката съдържа множество символи,
възможно е броят да се окаже по-малък от 300).
символите, които могат да се възпроизвеждат
за име на папка/файл - 32 (Joilet) или 64 (Romeo);
Когато дискът е записан във формат Multi
Session, само първият запис от първата сесия се
разпознава и се възпроизвежда (други формати
се пропускат). Приоритетът, по който се
възпроизвеждат файловете, е CD-DA и MP3/
WMA.
Когато първият запис от първата сесия
съдържа CD-DA данни, възпроизвеждат се само
данните за CD-DA от първата сесия.
Когато първият запис от първата сесия не
съдържа данни за CD-DA, възпроизвеждат се
данни за МР3/WMA. Ако дискът не съдържа
някой от тези формати, извежда се индикация
”NO MUSIC”.
Музикални дискове, кодирани с
помощта на технологиите за защита
на авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск
(CD) стандарта.
Напоследък някои музикални компании
произвеждат дискове, кодирани посредством
технологиите за защита на авторското право.
Някои от тези дискове не съответстват на
компакт диск стандарта и не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
Забележка за DualDisc
DuaLDisc е двустранен диск, който съдържа
DVD материал от едната страна и цифров
аудио материал от другата. Тъй като страната
е аудио материала не съответства на CD
стандарта, възпроизвеждането на този продукт
не е гарантирано.
Относно МР3 файловете
(само за CDX-GT225C/GT222/GT220)
MP3 (MPEG-1 Audio Layer – 3) е стандартна технология
и формат за компресиране на звук. Файлът се компресира
приблизително до 1/10 от оригиналния си размер.
ID3 tag версии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 се прилагат само за
MP3. ID tag е 15/30 символа (1.0 и 1.1) или 63/126 символа
(2.2, 2.3 и 2.4).
Когато преименувате MP3 файл, уверете се, че прибавяте
разширението “.mp3” към името на файла.
Когато възпроизвеждате МР3 файл с VBR (варираща
честота) или превъртате бързо напред/назад, възможно е
възпроизведеното време да не се изведе правилно.
Забележки
Ако възпроизвеждате високо-честотен МР3
запис, например 320 Kbps, възможно е звукът
да бъде нестабилен.
Относно WMA файловете (само за CDXGT225C/GT222/GT220)
WMA (Window Media Audio) е стандартен формат за
компресиране на музикален звук. CD данните се компресират
приблизително до 1/22* от оригиналния им размер.
WMA tag е 63 символа.
Когато преименувате WMA файл, уверете се, че
прибавяте разширението “.wma” към името на файла.
Когато възпроизвеждате WMA файл с VBR (варираща
честота) или превъртате бързо напред/назад, възможно е
възпроизведеното време да не се изведе правилно.
* само за 64 kbps
Забележка
Не могат да бъдат възпроизвеждани
следните WMA файлове:
- файлове, направени с изгубена компресия.
- файлове, защитени с авторски права.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не покрива,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Почистване на конекторите
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия
на картовото устройство за
дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията издържа
приблизително една година. (Възможно е животът
на батерията да бъде по-кратък в зависимост от
условията на работа.)
Когато батерията се изтощи, обхватът на
картовото устройство за дистанционно
управление става по-къс. Сменете батерията с нова
CR2025 литиева батерия. Използването на друга
батерия може да причини пожар или експлозия.
Възможно е устройството да не работи правилно,
ако конекторите между него и предния панел не са
чисти. За да предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 4) и почистете конекторите с памук,
навлажнен с алкохол. Не прилагайте излишна сила. В
противен случай може да повредите конекторите.
Основно тяло
Забележки
Задна частна
предния панел
-- За безопасност, преди да почистите
конекторите загасете автомобила и
извадете ключа от щифта за запалването.
-- Никога не докосвайте конекторите
директно с пръсти или метални предмети.
Страната +
отгоре
Изваждане на устройството
Свалете защитната рамка.
Свалете предния панел (стр. 4).
Хванете защитната рамка с ключовете за
освобождаване.
Забележки за литиевата батерия
-- Пазете литиевата батерия от деца. Ако
батерията бъде погълната, веднага се
консултирайте с лекар.
-- За по-добър контакт почистете батерията
със сухо парче плат.
-- Когато поставяте батерията, уверете се,
че се съобразявате с поляритета + и -.
-- Не хващайте батерията с метални
пинсети, за да не причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя може
да експлодира.
Не презареждайте, разглобявайте и не изхвърляйте
батерията в огън.
Поставете
ключовете за
освобождаване, както
е показано.
Смяна на бушона
Когато сменяте бушона,
уверете се, че използвате
бушон, който отговаря на
ампеража, указан на оригиналния
бушон. Ако бушонът изгори,
проверете връзките на
захранването и го сменете. Ако
бушонът отново изгори след
като сте го сменили, възможно
е във вътрешността на
устройството да се е получила
повреда. В този случай се
консултирайте с най-близкия
сервиз на Sony.
Изтеглете ключовете за освобождаване, за да
свалите защитната рамка.
Бушон (10А)
продължава на следващата страница
Извадете устройството.
Вкарайте и двата ключа за освобождаване навътре,
докато щракнат.
Насочете
кукичките
навътре.
Изтеглете ключовете за освобождаване, за да
извадите устройството.
Издърпайте устройството от отделението.
Спецификации
Общи характеристики:
Терминали за аудио изходи (суб/задни
превключваеми)
Контролен терминал за захранване на антената
Контролен терминал за захранване на усилвателя
Входове:
Контролен терминал за телефон АТТ
Входен терминал за антена
AUX входен жак (стерео минижак)
Входен терминал за дистанционно управление
(само CDX-GT225C)
Контрол на тона:
Нисък: -- 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Среден: -- 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: -- 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Звук:
+4 dB на 100 Hz
+2 dB на 10 kHz
Изисквания към захранването: 12 V DC
захранване от автомобилен акумулатор
(минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 x 50 x 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162 mm
(ш/в/д)
Тегло:
Прибл. 1.2 kg
Приложени аксесоари
Части за инсталация и връзки (1 комплект)
Допълнителни аксесоари
За CDX-GT225C/GT222/GT220
Картово устройство за
дистанционно управление: RM-X114
За CDX-GT225C
Въртящо се устройство за дистанционно
управление: RM-X4S
CD плейър
Възможно е вашият доставчик да не успее да
ви набави всички споменати по-горе аксесоари.
Моля, обърнете се към вашия доставчик за поподробна информация.
Тунер
Технологията за MPEG Layer-3 аудио декодиране и
патентите са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение.
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
FM
Обхват на настройка: 87.5 - 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: 9 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 67 dB (стерео), 69 dB
(моно)
Изкривяване на хармониците при 1kHz: 0.5 %
(стерео), 0.3 % (моно)
Разделяне: 35 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 30 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: MW: 30 --, LW: 40 --
Усилвател
Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 45 W x 4 (на 4 ома)
При производството на някои печатни
платки не са използвани огнеупорни халогенирани
съставки.
При производството на корпуситe не са
използвани огнеупорни халогенирани съставки.
Опаковъчният пълнеж е от хартия.
Отстраняване на проблеми
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате
докато работите с устройството. Преди да
прегледате списъка по-долу, проверете връзките и
процедурите за работа.
Общи
До устройството не достига захранване.
Проверете връзките. Ако всичко е наред,
проверете бушона.
Ако устройството е изключено и дисплеят
изчезва, не можете да работите с устройството за
дистанционно управление.*
Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна
кутия.
Няма звук.
Силата на звука е ниска.
Функцията ATT или функцията АТТ за телефон е
включена (когато сте включили интерфейсен кабел
на телефон към АТТ изхода).
Позицията на фейдъра “FAD” не е зададена за
система с 2 високоговорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
Звуковият сигнал е отменен (стр. 11).
Свързан е допълнителен усилвател и не използвате
вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
Захранването или батерията са изключени.
Свързващият захранващ кабел не е свързан
правилно.
Запазените станции и правилното време се
изтриват.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със захранващия
конектор на автомобила.
Режимът на демонстрация се стартира по време на
приемане и възпроизвеждане.
Ако до 5 минути не бъде извършена операция и
режимът “DEMO-ON” е зададен, режимът на
демонстрация се стартира.
Задайте “DEMO-OFF” (стр. 11).
Дисплеят изчезва/не се извежда в прозореца на
дисплея.
Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр.
11).
Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите --.
Натиснете и задръжте – на устройството
докато дисплеят се изведе.
Конекторите са замърсени (стр. 15).
Функцията за автоматично изключване не работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира след като
изключите устройството.
Изключете устройството.
Възпроизвеждането не започва.
Заредили сте дефектен или замърсен CD.
Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW,
които не са предназначени за аудио употреба (стр. 14).
Не можете да възпроизвеждате MP3/WMA файлове.*
Форматът на диска и версията на MP3/WMA файла
са несъвместими с това устройство (стр. 14).
Времето за стартиране на възпроизвеждане на
МР3/WMA файлове е по-дълго при възпроизвеждане на
други файлове. *
Следните видове дискове/устройства изискват
повече време, за да се стартира възпроизвеждането.
дискове със сложна дървовидна структура.
мултисесийни дискове.
отворени дискове.
Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.
За дискове с много символи, това е възможно.
“A.SCRL” е зададен в положение “OFF”.
Задайте “A.SCRL-ON” (стр. 11).
Натиснете и задръжте -- (SCRL).*
Звукът прескача.
Устройството не е поставено правилно.
Поставете устройството под ъгъл, който е помалък от 45 градуса, и го инсталирайте на стабилно
място в автомобила.
Дискът е дефектен или замърсен.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона (изваждане) (стр. 6).
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
Свържете захранващия контролен кабел (син)
или допълнителния захранващ кабел (червен) към
захранващия кабел на усилвателя на автомобила
(само ако вашият автомобил има вградена FM/MW/
LW антена на задното/странично стъкло).
Проверете връзката на антената на автомобила.
Автоматичната антена не се изважда.
Проверете връзката на захранващия контролен
кабел на антената.
Проверете честотата.
Настройката е невъзможна.
Запазете правилната честота в паметта.
Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
Режимът на местно търсене е зададен в
неправилна позиция.
Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 11).
Търсенето не спира на станция:
Задайте “MONO-ON” (стр. 11).
Сигналът на приемане е твърде слаб.
-- Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM приемане.
Настройте честотата правилно.
Сигналът на приемане е твърде слаб.
Задайте “MONO-ON” (стр. 11).
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
Вече е зареден друг диск.
Дискът е зареден насила или наобратно.
продължава на следващата страница
Предаването на сигнала на FM програма в стерео се
чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
Задайте “MONO-OFF” (стр. 11).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
Изключете функцията TA (стр. 9).
Не се появяват съобщения за трафик.
Активирайте TA (стр. 9).
Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “--------”.
Настоящата станция не е RDS.
Не се получават RDS данни.
Станцията не е от същия програмен вид.
* Само за CDX-GT225C/GT222/GT220.
Съобщения за грешки/Съобщения
Дискът е замърсен или е зареден наобратно.
Почистете или заредете диска правилно.
Заредили сте празен диск.
Дискът не може да бъде възпроизведен поради
някакъв проблем.
Заредете друг диск.
свързването на високоговорителите/усилвателите
не е правилно.
Вижте ръководството за инсталация на този
модел и проверете връзките.
Устройството зарежда диска.
Изчакайте, докато зареждането приключи.
Режимът на местно търсене е включен
по време на автоматична настройка.
Не съществува алтернативна честота за
настоящата станция.
Натиснете
-/+ докато името на
станцията мига. Устройството започва да търси
друга честота със същите PI данни (програмна
идентификация) (извежда се индикация “PI SEEK”).
На MP3/WMA файловете няма записана текстова информация.
Дискът не съдържа музикален файл.
Заредете музикален диск в устройството.
На записа няма записано име за диска/записа.
Устройството ще продължи да търси за ТР
станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда
Проверете връзките. Ако индикацията за
грешка не изчезне от дисплея, консултирайте се с
най-близкия сервиз на Sony.
PUSH EJT
Дискът не може да бъде изваден.
Натиснете (изваждане) (стр. 6).
READ
Устройството чете всички записи и
информацията за албуми на диска.
Изчакайте, докато четенето приключи и
възпроизвеждането започва автоматично. В
зависимост от структурата на диска това може
да отнеме повече от минута.
или
Ако сте достигнали началото или края на диска по
време на бързо превъртане напред или назад, вие не
можете да продължите.
Символът не може да бъде възпроизведен с
това устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се
с най-близкия сервиз на Sony.
Ако се наложи да занесете устройството на
поправка заради проблем с възпроизвеждането,
занесете и диска, който сте използвали, когато се
е получил проблемът.
19
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Упълномощеният представител
за EMC (електромагнитна съвместимост)
и техническа безопасност на продукта е
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси,
свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този
продукт и отговори на често задавани
въпроси можете да намерите на
интернет страницата за поддръжка.
Download PDF

advertising