Sony | CDX-GT630UI | Sony CDX-GT630UI Инструкции за експлоатация

4-113-865-11 (1)
FM/MW/LW
CD плейър
Инструкции за експлоатация
За да изключите екрана с демонстрацията (DEMO), вижте стр. 6.
CDX-GT630UI
©2008 Sony Corporation
Относно инсталацията и свързването вижте приложените инструкции за инсталация/свързване.
Този етикет се намира от долната страна на устройството.
Забележка за потребители в страните, които попадат под изискванията на директивите на Европейския
съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония.
Оторизираният представител за ЕМС е
Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и
проблеми с гаранцията, обръщайте се към
адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически
и електрони уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система за разделно събиране
на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковката показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически
и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт
на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай,
при неправилното изхвърляне на продукта, могат
да се случат. Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за дистанционно управление
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще
предотврати потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в квалифициран
сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде
правилно изхвърлена, предайте устройството,
когато животът на устройството изтече, предайте устройството в правилния събирателен
пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне
на батериите от продукта. Предайте продукта
в правилния събирателен пункт за рециклиране на
батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се
с местния градски офис, службата за изхвърляне на
отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
ZAPPIN е търговска марка на Sony
Corporation.
Microsoft, Windows Media
и логото на Windows са
търговски марки или
регистрирани търговски марки на
Microsoft Corporation в Съединените
Щати и/ или други страни.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.
iPhone е търговска марка на Apple Inc.
MPEG Layer-3 технологията за аудио
кодиране и патентите са лицензирани от
Fraunhofer US и Тhomson.
Този продукт е защитен от някои
авторски права върху интелектуалната
собственост на Microsoft Corporation.
Използването или разпространението на
тези технологии извън този продукт и
без лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранена.
2
Доставчиците на съдържание използват
технологията за управление на дигиталните права на Windows Media, съдържащи
се в това устройство (“WM-DRM”), за да
опазят целостта на своето съдържание
(“Secure Content”), така че интелектуалната им собственост, включително и
авторските права в това съдържание, да
не бъдат присвоени.
Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content
(“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността
на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, притежателите на
Secure Content (“Secure Content Owners”)
може да изискат от Microsoft да отнеме
правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане
и/или възпроизвеждане на Secure Content.
Отнемането на лиценза няма да попречи
на WM-DRM софтуера да възпроизвежда
незащитено съдържание. Списъкът на WMDRM софтуера с отнет лиценз се изпраща
във вашето устройство, когато сваляте
лиценз за Secure Content от интернет или
от компютър. В съответствие с този
лиценз Microsoft може да качи на вашето
устройство списъци с отнети лицензи от
името на Secure Content Owners.
Предупреждение, ако запалването
на вашия автомобил няма ACC
позиция.
Уверете се, че сте включили функцията
за автоматично изключване (стр. 17).
Устройството автоматично ще се
изключи напълно в зададеното време
след като бъде изключено, което ще
предотврати изразходването на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично изключване, всеки път, когато
изключвате автомобила от контакт,
трябва да натискате и задържате (OFF)
на устройството, докато дисплеят
изчезне.
3
Съдържание
Подготовка за експлоатация
USB устройства
Дискове, които можете да възпроизвеждате на това устройство . . . . . . . 6
Нулиране на устройството. . . . . . . . . . . . 6
Отмяна на DEMO режима . . . . . . . . . . . . . 6
Подготовка на картовото устройство
за дистанционно управление . . . . . . . . . 6
Сверяване на часовника . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Сваляне на предния панел . . . . . . . . . . . . . . 7
Прикрепване на предния панел . . . . . . . 7
Възпроизвеждане на USB устройства. . . 14
Опции на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Местоположение на бутоните и
основни операции
Основно тяло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X151 . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Търсене на песен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Търсене на песен по име
- Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Търсене на запис като слушате част от
него – ZAPPIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Радио
Запазване и приемане на станции. . . . . . . 11
Автоматично запазване на станции
– BTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ръчно запазване на станции . . . . . . . . . 11
Приемане на запазени станции . . . . . . 11
Автоматична настройка . . . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Преглед. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик) . . 12
Избор на PTY (Програмен вид) . . . . . . 13
Настройка на CT
(Време на часовника) . . . . . . . . . . . . . . . 13
CD
Възпроизвеждане на дискове . . . . . . . . . . . 13
Опции на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
iPod
Възпроизвеждане на iPod . . . . . . . . . . . . . . 15
Опции на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Настройка на режима на
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Директна работа с iPod
- Passenger Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Други функции
Промяна на настройките на звука . . . . . 17
Настройка на характеристиките
на звука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Настройка на опциите в менюто
– SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Използване на допълнително оборудване . . 19
Допълнително аудио оборудване . . . . 19
Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S . . . . . . . . . 19
Допълнителна информация
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Забележки за дисковете. . . . . . . . . . . . . 20
Ред на възпроизвеждане на
MP3/WMA/AAC файлове. . . . . . . . . . . 21
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Изваждане на устройството. . . . . . . . . . 22
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Отстраняване на проблеми . . . . . . . . . . . 23
Съобщения за грешки/Съобщения. . . . 24
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси или за информация относно поддръжката на
този продукт, моля, посете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com
Предлага информация за:
• Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
• Поддържани MP3/WMA/AAC файлове
5
Подготовка за експлоатация
Дискове, които можете да възпроизвеждате на това устройство
Подготовка на картовото устройство за дистанционно управление
Свалете изолационната лента.
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ също и CD TEXT) и CD-R/CD-RW
(MP3/WMA/ACC файлове (стр. 20)).
Видове дискове Етикет на диска
CD-DA
Съвет
За начина на подмяна на батерията вижте
стр. 21.
Сверяване на часовника
MP3
WMA
AAC
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1 Натиснете и задръжте диска за
избор.
Появява се дисплей с настройките.
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за
първи път или когато сменяте акумулатора на автомобила, или при смяна на връзките, трябва да нулирате устройството.
Свалете предния панел (стр. 7) и натиснете бутона RESET (стр. 8) с остър
предмет, като например с химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката
за часовника и други запазени настройки ще
бъдат изтрити.
Отмяна на DEMO режима
Можете да отмените дисплея с демонстрация, който се извежда докато
изключвате.
1 Натиснете и задръжте диска за
избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Натиснете диска за избор неколкократно, докато се появи “DEMO”.
3 Завъртете диска за избор, за да
изберете “DEMO-OFF”.
4 Натиснете и задръжте диска за
избор.
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
6
2 Завъртете диска за избор неколкократно, докато се изведе “CLOCKADJ”.
3 Натиснете (SEEK) +.
Индикацията за часа примигва.
4 Завъртете диска за избор, за да
настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация, натиснете (SEEK) +/–.
5 След като зададете минутата,
натиснете диска за избор.
Настройките са завършени и часовникът стартира.
За да изведете часовника, натиснете
(DISPL). Натиснете (DISPL) отново, за
да се върнете към предишния дисплей.
Съвет
Можете автоматично да сверявате часовника,
като използвате функцията RDS (стр. 13).
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на
устройството, за да предпазите устройството от кражба.
Предупредителна аларма
Прикрепване на предния панел
Поставете частта A на предния панел
към частта B на устройството; след
това леко натиснете лявата страна
навътре.
Когато загасите автомобила без да сте
извадили предния панел, предупредителната аларма издава звукови сигнали в
продължение на няколко секунди. Алармата
ще се чува, само ако използвате вградения
усилвател.
1 Натиснете (OFF).
Устройството се изключва.
2 Натиснете (OPEN).
Предният панел излиза към вас.
3 Преместете предния панел надясно, след това леко изтеглете левия
край на предния панел.
Натиснете (SOURCE) на устройството
(или заредете диск), за да работите с
устройството.
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешната повърхност на предния панел.
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено
силен натиск върху предния панел и прозореца
на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/
високи температури или на влага. Избягвайте
поставянето на предния панел върху предното или задното табло в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
• Не отстранявайте предния панел по време
на възпроизвеждане на USB устройство, в
противен случай данните на USB устройството могат да се повредят.
7
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
1 2 34 5
6
8 9
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
MODE
AUX
PTY
PUS
SEEK
q;
H ENTER / SELECT
qa qs
AF / TA
qd
Свалeн предeн панел
qj
qk ql
RESET
ALBUM
1
2
REP
SHUF
DM
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qg qh
qf
В тази част са описани инструкциите и
местоположенията на бутоните, както и
основни операции. За повече информация
вижте указаните страници.
Бутоните на устройството за дистанционно управление и на самото устройство, които имат аналогични означения,
управляват едни и същи функции.
A Бутон OFF
Картово устройство за
дистанционно управление RM-X151
1
3
w;
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
wd
wf
qa
wg
–
ws
B Бутон
(BACK) стр. 10
За да се върнете към предходния
дисплей.
C Бутон SOURCE
За включване на захранването; за смяна
на източника (Радио/CD/USB/AUX)*.
D Бутон ZAP стр. 11
+
wa
За да изключите; за да спрете източника.
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
wh
wj
За да влезете в режим ZAPPIN™.
E Контролен диск/бутон за избор
За да регулирате нивото на звука (завъртете); изберете опции за настройка (натиснете и завъртете).
F Рецептор за картовото устройство
за дистанционно управление.
G Прозорец на дисплея
H Бутон OPEN (изваждане) стр. 7
I USB терминал стр. 14
За да свържете към USB устройство.
J Бутони SEEK +/–
8
CD/USB:
За да пропуснете записи (натиснете);
пропуснете записи неколкократно (натиснете и натиснете отново за около
1 секунда и задръжте).
Радио:
За да настроите станциите автоматично (натиснете); намерете станция
ръчно (натиснете и задръжте).
K Бутон MODE стр. 11, 16, 17
Натиснете, за да изберете радио честота (FM/MW/LW)/ изберете режима
на възпроизвеждане на iPod.
Натиснете и задръжте, за да: Влезете/
отмените функцията за passenger control.
L Бутон
(LIST/BROWSE) стр. 10
M Бутон AF (Алтернативни честоти)/
TA (Съобщения за трафик)/PTY (програмен тип) стр. 12, 13
За да зададете AF и ТА (натиснете); за
да изберете PTY (натиснете и задръжте) в RDS.
N Бутони с цифри
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (по време на възпроизвеждане на MP3/WMA/AAC)
За да прескочите албуми (натиснете); за продължително прескачане
на албуми (натиснете и задръжте).
(3): REP стр. 13, 15, 17
(4): SHUF стр. 13, 15, 17
(5): DM+
Увеличава цифрово компресирания
звук като например МР3. За да
активирате функцията DM+,
задайте “ON”. За да отмените
функцията, задайте “OFF”.
(6): PAUSE
За да поставите възпроизвеждането на пауза. За да отмените паузата, натиснете бутона отново.
Радио:
За да приемате запаметени станции
(натиснете)/запазвате радио станции
(натиснете и задръжте).
O Бутон DSPL (дисплей)/SCRL (прелистване) стр. 12, 13, 14, 16, 17
За да промените опции на дисплея (натиснете); за да прелистите изведена
опция (натиснете и задръжте).
P AUX входен жак стр. 19
За да свържете портативно аудио
устройство.
Q Бутон RESET стр. 6
R Бутон Z (изваждане)
S Отделение за диска
За да въведете диск.
Следните бутони на картовото устройство за дистанционно управление имат
различни бутони/функции от устройството. Остранете изолационната
лента преди употреба (стр. 6).
t Бутони <(.)/,(>)
За да контролирате CD/радио/USB,
същите като (SEEK) +/- на устройството.
Настройки, звукови настройки и т.н.
могат да ес командват и чрез </,.
u Бутон DSPL (дисплей)
стр. 14, 15, 16, 18
За да промените опциите в дисплея.
v Бутон VOL +/- (сила на звука)
За да регулирате нивото на силата на
звука.
w Бутон ATT (намаляване)
За да намалите нивото на силата на
звука. За да отмените, отново натиснете бутона.
x Бутон SEL (избор)
Същата като бутон избор на устройството.
y Бутони M(+)/(–)m
За да контролирате CD/USB, същите
като (1)/(2) (ALBUM +/-) на устройството.
Настройки, звукови настройки и т.н.
могат да ес командват и чрез M/m.
wh Бутон SCRL
За да прегледате опциите на дисплея.
wj Бутони с номера
За да приемате запазени станции
(натиснете); за да запазвате станции
(натиснете и задръжте).
* В случай, че сте свързали CD чейнджър при
натискане на на бутон (SOURCE), на дисплея
се извежда “CD” и номер на устройството. В
допълнение, ако натиснете (MODE), можете да
промените чейнджъра.
Забележка
Ако устройството бъде изключено и дисплеят
изчезне, не можете да работите с устройството за дистанционно управление, освен ако не
натиснете (SOURCE) на устройството или
ако първо не заредите диск, за да включите
устройството.
9
Търсене чрез пропускане на опции
– Режим на прескачане
Търсене на песен
Търсене на песен по име
– Quick-BrowZer
Можете лесно да търсите песни на CD,
USB или iPod устройство по категория.
(BROWSE)
OFF
Диск за избор/
контролен бутон
Когато в категорията има много опции,
с тази функция можете да потърсите
желаната опция по-бързо.
1 Натиснете (SEEK) + в режим QuickBrowZer.
Извежда се следният дисплей.
ZAP
SEEK
SOURCE
MODE
PUS
SEEK
H ENTER / SELECT
(BACK)
SEEK +/–
A Номер на настоящата опция
B Общ брой на опциите в настоящия
слой
Извежда се името на опцията.
2 Завъртете диска за избор, за да избере1 Натиснете
(BROWSE).
Устройството влиза в режим QuickBrowZer и се извежда списъкът с категориите, които можете да търсите.
2 Завъртете диска за избор, за да
изберете желана категория за
търсене, след това натиснете, за
да потвърдите избора си.
3 Повторете стъпка 2, докато изберете желания запис.
Възпроизвеждането започва.
те желаната опция или близка до нея.
Опциите прескачат на всеки 10% от
общия брой опции.
3 Натиснете диска за избор.
Дисплеят се връща в режим QuickBrowZer и избраната опция се извежда.
4 Завъртете диска за избор, за да изберете желаната опция, и натиснете диска
за избор.
Възпроизвеждането започва, ако избраната опция е песен.
За да отмените режима на прескачане
(BACK) или (SEEK) –.
За да се върнете към предходния
дисплей.
Натиснете
Натиснете
Търсене на запис като слушате част от него – ZAPPIN
(BACK)
За да излезете от режима QuickBrowZer
Натиснете
(BROWZE).
Забележка
Когато влизате в режим Quick-BrowZer, настройката за повторно/разбъркано възпроизвеждане
се отменя.
Докато възпроизвеждате кратки части
от записите на CD, USB или iPod устройството в последователност, можете
да търсите записа, който желаете да
слушате.
Режимът ZAPPIN е подходящ за търсене на
запис в режими на разбъркано или повторно възпроизвеждане.
ZAP
OFF
SEEK
Диск за избор
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
10
(BACK)
PUS
H ENTER / SELECT
1 Натиснете и задръжте (ZAP) по
време на възпроизвеждане
След като на дисплея се изведе съобщението “ZAPPIN”, възпроизвеждането
започва от част от следващия запис.
Записът се възпроизвежда за известно
време, след това се чува щракване и
следващата част започва да се възпроизвежда.
Запис
1
2
ZAP
3
4
Част от всеки запис, която се
възпроизвежда в ZAPPIN режим.
2 Натиснете диска за избор или натиснете и задръжте (ZAP), когато
възпроизвеждате запис, който
желаете да слушате.
Записът, който сте избрали, се връща
от началото в режим на нормално
възпроизвеждане.
За да търсите отново запис в ZAPPIN
режим, повторете стъпки 1 и 2.
Съвети
• Можете да изберете време за възпроизвеждане от около 6 секунди/ 9 секунди/ 30 секунди (стр. 18). Не можете да изберете част от
запис за възпроизвеждане.
• Натиснете (SEEK)+/- или (1)/(2) (ALBM -/+)
в режим ZAPPIN, за да пропуснете запис или
албум
• Натискането на
(BACK) също потвърждава възпроизвеждането на запис.
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако настройвате радио станции докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory
(BTM), за да предотвратите произшествия.
Автоматично запазване на станции – BTM
1 Неколкократно натиснете (SOURSE),
докато се изведе индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно
натиснете (MODE). Можете да изберете
измежду FM1, FM2, FM3, MW или LW.
2 Натиснете и задръжте диска за
избор.
Появява се дисплей с настройки.
3 Натиснете и завъртете диска за
избор неколкократно, докато се
изведе индикация “BTM”.
4 Натиснете (SEEK) +.
Устройството запазва станциите като
ги подрежда по честота - по една за всеки
от бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува
кратък звуков сигнал.
Ръчно запазване на станции
1 Докато приемате станция, която
желаете да запазите, натиснете и
задръжте бутон с цифра ((1) до (6)),
докато се изведе индикация “MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на същия бутон с цифра, предишната запазена станция
ще бъде сменена.
Съвет
Когато запазвате станция RDS, настройки AF/TA
също се запазва (стр. 12).
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват, след
това натиснете бутон с цифра
(от (1) до (6)).
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете (SEEK) +/–, за да потърсите
станция.
Сканирането автоматично спира,
когато устройството получи сигнал от
радио станция. Повторете тази операция, докато желаната станция
бъде настроена.
11
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която желаете да слушате, натиснете и задръжте
(SEEK) +/–, за да откриете приблизителната
честота. След това неколкократно натиснете
(SEEK) +/–, за да настроите фино желаната
честота (ръчна настройка).
RDS
Преглед
FM станциите, които използват системата за радио данни (RDS), изпращат
цифрова информация заедно с обикновения
програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички RDS функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
сигналът е слаб или ако станцията, на която
сте включили, не предава RDS данни.
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик)
1 Неколкократно натиснете (AF/TA), докато се изведе желаната настройка.
Изберете
За да
активирате AF и изключите TA.
TA-ON
активирате TA и изключите AF.
AF, TA-ON активирате AF и TA.
AF, TA-OFF изключите AF и TA.
AF-ON
Запазване на RDS станции с AF и ТА
настройка
ТА/ТР*1
A
B Радио обхват, функция
C Честота*2 (Име на станцията), Пред-
варителна настройка, Часовник, RDS данни
*1 “ТА” примигва по време на прехвърляне на
информация. “ТР” светва, когато приемате
такава станция.
*2 Когато приемате RDS станция от лявата
страна на индикация за честота се извежда
означение “ * ”.
За да промените опциите в дисплея C,
натиснете (DSPL).
RDS услуги
Това устройство автоматично предава
RDS услугите, както следва:
12
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с найсилен сигнал в мрежата. Като използвате
тази функция, можете продължително да
слушате една и съща програма по време на
дълги пътувания, без да се налага да настройвате станцията ръчно.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма за
трафик)
Предлага текуща информация/ програма
за трафика. Всяка информация/ програма,
която приемате, ще прекъсне избрания от
вас източник.
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен
вид. Освен това, търси за избран от вас
програмен вид.
CT (Часовник)
Данните за CT от RDS предаването сверяват часовника.
Можете предварително да настроите
станции заедно с AF/TA настройка. Ако
използвате BTM функцията, само RDS
станциите се запазват със същата настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да настроите RDS станции и станции без RDS
с AF/TA настройка за всяка от станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете
станцията с BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА,
спешните съобщения автоматично ще
прекъснат възпроизвеждането от избрания източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука за
съобщения за трафик, нивото се запазва в
паметта за следващи съобщения за трафик, независимо каква е силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма – REG
Когато функцията AF е включена:
настройките по подразбиране на устройството ограничават приемането в рамките на определена област, така че няма да
се получи нежелано превключване на друга
регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази
регионална програма, задайте “Regional off” в настройките по време на FM приемане (стр. 18).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и
други райони.
Избор на PTY (Програмни
видове)
1 Натиснете и задръжте (AF/TA)
(PTY) по време на FM приемане.
CD
Възпроизвеждане на диск
1 Натиснете (OPEN).
2 Заредете диска (с етикета нагоре).
3 Затворете предния панел
Възпроизвеждането започва.
Ако станцията предава PTY данни, се
извежда програмният вид.
2 Натиснете (AF/TA) (PTY) неколкократно, докато се появи желаният
програмен вид.
3 Натиснете (SEEK) +/–.
Изваждане на диск
1 Натиснете (OPEN).
2 Натиснете Z.
Дискът се изважда.
3 Затворете предния панел.
Опции на дисплея
Устройството започва да търси станция от избрания програмен вид.
Програмни видове
News (Новини), Affairs (Събития), Info
(Информация), Sport (Спорт), Educate
(Образование), Drama (Драма), Culture
(Култура), Science (Наука), Varied (Разни), Pop M (Популярна музика), Rock Mc
(Рок музика), Easy M (Лека музика), Light
M (Лека класическа музика), Classics (Класическа музика), Other M (Друг музикален
вид), Weather (Време), Finance (Финанси), Children (Програми за деца), Social A
(Социални въпроси), Religion (Религия),
Phone In (Телефонно шоу), Travel (Пътувания), Leisure (Свободно време), Jazz
(Джаз музика), Country (Кънтри музика),
Nation M (Национална музика), Oldies
(Ретро музика), Folk M (Фолк музика),
Document (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои
страни/ региони, в които не се поддържат PTY
(избор на програмен вид) данни.
Настройка на CT (Време на
часовника)
1 Задайте “CT-ON” в настройките
(стр. 18).
Забележки
• Възможно е функцията CT да не работи, дори
ако приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между
времето, зададено с функцията CT, и реалното време.
A Източник
B Име на песента*1, Диск/име на изпълни-
теля*1, Име на изпълнителя*1, Номер
на албума*2, Име на албума*1, Номер на
записа/ Възпроизведено време, Часовник
*1 Информацията за СD ТEXT, MP3/WMA/AAC се
извежда.
*2 Номерът на албума се извежда само когато
променяте албума.
За да промените опциите на дисплея B,
натиснете (DSPL).
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост
от вида на диска и формата на запис.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
натиснете (3) (REP) или (4) (SHUF)
неколкократно, докато желаната
настройка се изведе.
Изберете
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
албум в случаен ред.
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “ OFF” или
“SHUF OFF”.
13
USB устройства
За подробности относно съвместимостта с вашето USB устройство, посетете
интернет странцата за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
• Можете да използвате MSC (Mass Storage
Class) и MTP (Media Transfer Protocol) устройства, съвместими с USB стандарта.
• Съответстващият кодек е MP3 (.mp3),
WMA (.wma) и AAC (.m4a).
• Препоръчваме подсигуряването на данни в
USB устройството.
Забележка
Свържете USB устройството след като стартирате двигателя. В зависимост от USB устройството, възможно е да се получи повреда, ако сте
свързали преди да стартирате двигателя.
Изключване на USB устройството
1 Спрете възпроизвеждането на USB
устройството.
2 Изключете USB устройството.
Ако изключите вашето USB устройство
по време на възпроизвеждане, данните в
USB устройството може да се повредят.
Забележки
• Не използвайте големи и тежки USB устройства, които могат да паднат вследствие на
вибрациите или да причинят слаба връзка.
• Това устройство не може да разпознае USB
устройства чрез USB хъб.
• Ако изключите USB устройството по време
на възпроизвеждане, на дисплея на устройството се извежда съобщение “NO Device”.
Опции на дисплея
Възпроизвеждане на USB устройства
1 Приплъзнете USB капачето.
A Източник
B Име на песента, Име на изпълните-
ля, Номер на албума*, Име на албума,
Номер на записа/ Възпроизведено време,
Часовник
2 Свържете USB устройството към
USB терминал.
Когато използвате кабел, използвайте
приложения към USB устройството за
свързване.
Възпроизвеждането започва.
Ако USB устройството вече е свързано,
за да започнете възпроизвеждане, неколкократно натиснете (SOURCE), докато се
изведе индикация “USB”.
Натиснете (OFF), за да спрете възпроизвеждането.
14
* Номерът на албума се извежда когато сменяте
албума.
За да промените опциите на дисплея B,
натиснете (DSPL).
Забележка
• Изведените опции се различават в зависимост от записания формат и настройките.
За подробности вижте страницата за
поддръжка.
• Максималният брой данни, който можете да
изведете, е следният:
– папки (албуми): 128
– файлове (записи) в папка: 500
• Не оставяйте USB устройства в паркиран
автомобил, защото това може да причини
повреди.
• В зависимост от количеството записани
данни, възможно е възпроизвеждането да се
забави.
• DRM (Digital Rights Management) файлове,
различни от ATRAC, не могат да се възпроизвеждат.
• Когато възпроизвеждате МР3/WMA/AAC
файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/назад, възможно е възпроизведеното време да не се изведе правилно.
• Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/
AAC файлове не се поддържа.
– файлове без загуба на качеството
– файлове със защита от презаписване
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане неколкократно натиснете (3) (REP)
или (4) (SHUF), докато желаната
настройка се изведе.
Изберете
TRACK
ALBUM
SHUF ALBUM
SHUF DEVICE
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
албум в случаен ред.
устройство в случаен ред.
След 3 секунди, настройката приключва.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “ OFF” или
“SHUF OFF”.
iPod
За подробности относно съвместимостта
на вашия iPod вижте “iPod” на стр. 21 или посетете интернет страницата за поддръжка.
В това ръководство за експлоатация “iPod”
се използва като общ термин за iPod функциите на iPod и iPhone, освен ако в текста или
илюстрациите не е упоменато друго.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Възпроизвеждане на iPod
Преди да свържете iPod устройството, намалете нивото на силата на звука на устройството.
1 Приплъзнете USB капачето.
2 Свържете iPod устройство към
USB терминала, посредством докконектор към USB кабела.
M
U
>
EN
.
iPod устройството автоматично ще
се включи и дисплеят ще се изведе на
iPod екрана, както е указано по-долу.*
Съвет
Препоръчваме ви да свържете RC-100IP USB
кабела (не е приложен в комплекта) към докконектора.
Записите на iPod устройството автоматично се възпроизвеждат от точката, която сте възпроизвели последно.
Ако iPod устройството е вече свързано,
за да стартирате възпроизвеждането,
неколкократно натиснете (SOURCE), докато се изведе индикация “USB”. (“IPD”
се извежда на дисплея, когато устройството iPod бъде разпознато.)
продължава t
15
* Този екран няма да се изведе, ако последния
път в passenger control сте възпроизвеждали iPod
устройство.
3 Натиснете (MODE), за да изберете
Опции на дисплея
режима на възпроизвеждане.
Режимът се променя както следва:
Режим на възпроизвеждане t Режим с албуми t Режим със записи
t Подкаст режим* t Режим с
жанрове t Режим с плейлисти t
Режим с изпълнители.
* Възможно е да не се изведе в зависимост от
настройката на iPod устройството.
на песента, Номер на албума/ Номер на
записа/ Възпроизведено време, Часовник
4 Регулирайте нивото на силата на
звука.
За да промените опциите на дисплея B,
натиснете (DSPL).
Натиснете (OFF), за да спрете възпроизвеждането.
Съвет
Когато промените албума/подкаста/жанра/
изпълнителя/плейлиста, веднага се извежда
номерът на опцията.
Забележка
Възможно е някои опции, запазени в iPod устройството, да не се изведат правилно.
Изключване на iPod
1 Спрете възпроизвеждането на iPod
устройството.
2 Изключете iPod устройството.
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB,
силата на звука на телефона се контролира от
самия iPhone. За да предотвратите внезапен
пик в нивото на звука след като обаждането е
приключило, по време на телефонно обаждане
не увеличавайте нивото на силата на звука на
устройството.
Забележки
• Не отстранявайте предния панел по време
на възпроизвеждането от вашия iPod, в
противен случай данните могат да бъдат
повредени.
• Това устройство не може да разпознае iPod
устройство чрез USB хъб.
Съвети
• Когато ключът за запалване бъде завъртян в
ACC позиция и устройството бъде включено,
iPod устройството ще се презареди.
• Ако iPod устройството бъде изключено по
време на възпроизвеждане, на дисплея на
устройството се извежда индикация “NO
Device”.
Режим на възстановяване
Когато свържете iPod към конектора, режимът на това устройство се променя в режим
на възстановяване на възпроизвеждането и
възпроизвеждането започва спрямо режима,
зададен от iPod устройството.
В режим на възстановяване на възпроизвеждането, функциите за повторно/ разбъркано
възпроизвеждане не работят.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
16
A Индикация за източник (iPod)
B Име на изпълнителя/Име на албума, Име
Настройка на режима на
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснете (MODE).
Режимът на възпроизвеждане се променя
както следва:
Режим с албуми t Режим със записи
t Подкаст режим* t Режим с
жанрове t Режим с плейлисти t
Режим с изпълнители.
* В зависимост от iPod възможно е настройката
да не се изведе.
Прескачане на албуми, подкасти,
жанрове, плейлисти и изпълнители
За да
Пропуснете
Извършете следното
(3)/(4) (ALBUM ±)
[натиснете веднъж за всяка опция]
Пропуснете (3)/(4) (ALBUM ±)
неколкократно [задръжте върху желаната точка]
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане неколкократно натиснете (3) (REP)
или (4) (SHUF) докато се изведе
желаната настройка.
Изберете
За да възпроизведете
запис неколкократно.
ALBUM
албум неколкократно.
PODCAST
подкаст неколкократно.
ARTIST
изпълнител неколкократно
PLAYLIST
плейлист неколкократно
GENRE
жанр неколкократно.
SHUF ALBUM
албум в случаен ред.
SHUF PODCAST подкаст в случаен ред
SHUF ARTIST
изпълнител в случаен ред
SHUF PLAYLIST плейлист в случаен ред
SHUF GENRE
жанр в в случаен ред
SHUF DEVICE
устройство в случаен ред.
TRACK
След 3 секунди настройката е приключила.
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “ Off” или “SHUF OFF”.
Директна работа с iPod
– Passenger Control
Можете директно да работите с iPod, свързан към конекторна станция.
1 Натиснете и задръжте (MODE) по
време на възпроизвеждане.
Извежда се съобщението “MODE
IPOD” и вие можете директно да работите с iPod устройството.
За да промените опция на дисплея
Натиснете (DISPL).
Опцията на дисплея се променя, както
следва:
Име на опцията t Име на изпълнителя t
Име на албума t MODE IPOD t Часовник
За да излезете от passenger control
Натиснете и задръжте (MODE).
След това ще се изведе съобщението “MODE
AUDIO” и режимът на възпроизвеждане ще се
промени в положение “RESUMING”.
Забележки
• Силата на звука може да бъде регулирана
само от устройството.
• Ако този режим бъде отменен, настройката за повторно възпроизвеждане ще бъде
изключена.
Други функции
Промяна на настройките на звука
Настройка на характеристиките на звука
1 Натиснете диска за избор неколкократно, докато се появи желаната опция.
2 Завъртете диска за избор, за да
регулирате желаната настройка.
3 Натиснете (BACK).
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Следните опции могат да бъдат настройвани (за повече подробности вижте
страниците в скоби):
EQ3
Изберете кривата на еквалайзера от 7
музикални вида.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Създава по-заобикалящо звуково поле.
За да изберете DSO режим: “1”, “2”, “3”
или “off”. Колкото по-голям е номерът,
толкова по-добър е ефектът.
LOW*1, MID*1, HI*1 (стр. 17)
BAL (Баланс)
Регулира баланса на звука между лявата
и дясната колони.
FAD (Фейдър)
Регулира относителното ниво между
предните и задните високоговорители.
SUB (Сила на звука на събуфера)
Регулира силата на звука на събуфера.
(“ATT” е най-долната настройка.)
AUX*2 (AUX Level)
За да регулирате нивото на силата на
звука за всеки свързан допълнителен
компонент: “+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Тази настройка обезсмисля нуждата
от настройка на силата на звука между
източниците.
*1 Когато активирате EQ3.
*2 Когато източникът AUX е активиран.
Настройка на кривата на
еквалайзера – EQ3
Опцията “CUSTOM” на EQ3 ви позволява
да правите ваши собствени настройки на
еквалайзера.
1 Изберете източник, след това
натиснете диска за избор, за да
изберете “EQ3”.
продължава t
17
2 Завъртете диска за избор, за да
изберете “CUSTOM”.
3 Натиснете избрания бутон неколкократно докато “LOW”, “MID” или “HI”.
4 Завъртете контролния бутон, за
да изберете желаната опции.
Нивото на звука се регулира в стъпки
по 1dB от –10dB до +10dB.
Повторете стъпки 3 и 4, за да регулирате кривата на еквалайзера.
За да възстановите фабричната крива на
еквалайзера, натиснете и задръжте бутона
за избор преди настройката да е завършена.
5 Натиснете
(BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Съвет
Другите видове еквалайзер също подлежат на
настройка.
Настройка на опциите в менюто – SET
1 Натиснете и задръжте диска за
избор.
Появява се дисплей с настройки.
2 Завъртете диска за избор, докато
се изведе желаната опция в менюто.
3 Завъртете диска за избор, за да изберете настройка (например “ON”
или “OFF”).
4 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Настройката е приключила и дисплеят
се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Забележка
Изведените опции ще се различават в зависимост от източника и настройките.
Можете да настроите следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
18
CLOCK-ADJ (Настройка на часовника) (стр. 6)
CT (Време на часовника) (стр. 12, 13)
BEEP
За да зададете “ON” или “OFF”.
AUX-A *1 (AUX Audio)
Включва дисплея за AUX източника: “ON”,
“OFF” (стр. 19).
АUTO OFF (
За да изключите автоматично след желан
период от време, когато устройството
е изключено: “NO”, “30S ” (секунди), “30M ”
(минути), “60M” (минути).
DЕМО (Демонстрация)
За да зададете демонстрация: “ON”, “OFF”.
DIMMER (Затъмняване)
За да промените яркостта на дисплея.
– “AT”: за да затъмните дисплея автоматично, когато включите светлините.
(Работи само, когато контролния кабел за
осветяването е включен.)
– “ON”: за да потъмните дисплея.
– “OFF”: за да изключите функцията.
CONTRAST
Регулира контраста на дисплея. Нивото на
контраста се регулира в седем стъпки.
ILLUMI (Осветяване)
За да промените цвета на осветяването:
“ILLUMI-1”, “ILLUMI-2 ”.
M.DSPL (Motion Display)
Избира режим Motion Display.
- “SA”: за да покажете методи на движение и
спектрален анализ.
-“ON”: За да покажете подвижни изображения.
- “OFF”: за да деактивирате Моtion Display.
A.SCRL (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички
опции: “ON”, “OFF”.
LOCAL (Mестен режим на търсене)
- “ON”: Настройка само на станции с по-силен
сигнал.
- “OFF”: Нормална настройка.
MONO*2 (Моно режим)
За да подобрите лошо FM приемане, за да изберете моно режим на приемане.“ON”, “OFF”.
REG*2 (Регион) (стр. 12)
ZAP.TIME (Zappin Time)
Избира времето за възпроизвеждане при
функция ZAPPIN.
- “Z.TIME-1 (около 6 секунди)”, “Z.TIME-2 (около 9 секунди)”, “Z.TIME-3 (около 30 секунди)”.
LPF (Low Pass Filter)
Избира честотата на събуфера: “OFF”,
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LPF NORM/REV (Low Pass Filter Normal/
Reverse)
Избира фаза когато LPF е включен: “NORM”,
“REV”.
HPF (High Pass Filter)
Избира честотата на предните/задните
високоговорители: “OFF”, “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Loudness)
Увеличава баса и дисканта за ясен звук при
ниски нива на звука: “ON”, “OFF”.
BTM (стр. 11)
*1 Когато устройството е изключено
*2 Когато приемате FM.
Използване на допълнително оборудване
CD чейнджър
Допълнително аудио оборудване
Избор на чейнджър
1 Неколкократно натиснете (SOURCE),
Когато свържете допълнително преносимо
аудио оборудване към входния жак AUX (стерео мини жак) на устройството, след това
просто изберете източника и ще можете да
извеждате и слушате звука от високоговорителите в автомобила си. Силата на звука
се настройва за всяка разлика между устройството и преносимото аудио оборудване.
Следвайте процедурата, описана по-долу:
Свързване на преносимо аудио устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
3 Свържете устройството.
докато се извде индикация “CD”.
2 Неколкократно натиснете (MODE),
докато се изведе желаният чейнджър.
Номер на устройството
Номер на диск
Възпроизвеждането започва
Пропускане на албуми и дискове
1 По време на възпроизвеждане натиснете (3)/(4) (ALBUM +/-).
За да прес- Натиснете (3)/(4) (ALBUM-/+)
кочите
албум
AUX
няколко
албума
дискове
няколко
диска
и отпуснете (задръжте за
момент).
в рамките на 2 секунди след
първото отпускане.
неколкократно.
след което натиснете отново в
рамките на 2 секунди и задръжте.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснеСвързващ кабел* (не е
приложен в комплекта)
те (3) (REP) или (4) (SHUF) докато се
изведе желаната настройка.
* Уверете се, че използвате правилен щекер.
Изберете
Регулиране на силата на звука
Repeat Disc
диск неколкократно.
Shuffle Charger записи в устройството в
произволен ред.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “Repeat off” или
“Shuffle off”.
Уверете се, че сте регулирали силата на
звука за всяко свързано аудио устройство
преди възпроизвеждане.
1 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
2 Неколкократно натиснете (SOURCE),
докато се изведе индикация “AUX”.
Появява се “AUX FRONT IN”.
3 Започнете възпроизвеждането на
портативното аудио оборудване,
като зададете нивото на звука в средно
положение.
4 Задайте нормалната сила на звука за
устройството.
5 Регулирайте входното ниво (стр. 17)
За да възпроизведете
Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S
Прикрепяне на етикета
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Първо прибавете подходящия етикет в
зависимост от това как желаете да бъде
продължава t
19
монтирано въртящото се устройство за
дистанционно управление.
Местоположение на бутоните
Бутоните на устройството и на въртящото се устройство за дистанционно
управление, които имат аналогични означения, управляват едни и същи функции
ATT
SEL
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка
слънчева светлина, оставете устройството да
се охлади преди да започнете работа с него.
• Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
Кондензиране на влага
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Следните бутони на въртящото се устройството за дистанционно управление
имат различни бутони/функции от тези
на устройството.
• Бутон ATT (намаляване)
За да намалите звука. За да отмените,
натиснете отново.
• Контролер PRESET/DISC*
CD/USB: Същите като (1)/(2) (ALBM
–/+) на устройството (натиснете и
завъртете).
Радио: за да получите запазени станции
(натиснете и завъртете).
• Контролер VOL (сила на звука)
Същата функция като бутона за сила на
звука на устройството (завъртете).
• Контролер SEEK/AMS
Същата функция като (SEEK) –/+ на устройството (завъртете, или завъртете
и задръжте).
• Бутон DSPL (дисплей)
За да промените опциите на дисплея.
* Не работи с устройството.
Промяна на посоката на управление
Посоката на управление на контролния бутон
е зададена фабрично, както е показано по-долу.
За да увеличите
За да намалите
20
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Ако се налага да монтирате въртящото се
устройство за управление от дясната страна на волана, можете да смените посоката
на управление.
1 Натиснете
и задръжте (SEL),
като едновременно с
това натискате бутона за сила на звука VOL.
В дъждовен ден или на много влажно място по
повърхността на лещите и дисплея може да
се кондензира влага. Ако това се случи, устройството няма да работи правилно. В този случай
извадете диска и изчакайте около 1 час, за да се
изпари влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на горещини/ високи
температури; не ги оставяйте върху предното
или задното табло в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
• Преди възпроизвеждане почиствайте диска с парче плат. Почиствайте диска от центъра
към периферията. Не използвайте разтвори като бензин,
разредител, почистващи вещества от търговската мрежа или антистатичен спрей, предназначен за грамофонни плочи.
• Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск
(CD) стандарта. Напоследък някои музикални
компании произвеждат дискове, кодирани
посредством технологиите за защита на
авторското право. Някои от тези дискове не
съответстват на компакт диск стандарта
и не могат да бъдат възпроизвеждани на това
устройство.
• Дискове, които това устройство не може
да възпроизвежда
– Дискове с етикети, стикери или тиксо, или
прикрепена хартия. Това може да причини
неизправност или може да повреди дисковете.
– Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда). Ако се опитате да го направите, е
възможно да повредите устройството.
– 8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/CD-RW (презаписващи дискове)
• Максимален брой (само за CD-R/CD-RW):
– папки (албуми): 150 (включително основната и
празните папки)
– файлове (записи) и папки, които могат да се
съхраняват на един диск: 300 (Когато име на
файл/ папка съдържа множество символи,
броят може да се окаже по-малък от 300).
– символи, които могат да се възпроизвеждат за
име на папка/файл - 32 (Joliet)/ 64 (Romeo);
• При Multisession диск, когато първият запис
от първата сесия съдържа CD-DA данни, се
възпроизвеждат само данните за CD-DA от
първата сесия.
• Дискове, които това устройство не може
да възпроизвежда
– CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
– CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо
устройство за запис.
– CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
– CD-R/CD-RW, различен от този, записан в
музикален CD формат или MP3 формат, съответстващ с ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на
MP3/WMA/AAC файлове
MP3/WMA/AAC
Папка
(албум)
МР3/WMA/AAC
Файл (запис)
Сменете батерията с нова CR2025 литиева
батерия. Използването на друга батерия може да
причини пожар или експлозия.
страната +
отгоре
2
c
1
Забележки за литиевата батерия
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако
батерията бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче
плат, за да постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията в устройството се уверете се, че се съобразявате с
поляритета + и –.
• Не хващайте батерията с метални пинсети,
за да не причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя може да експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте
и не изхвърляйте батерията в огън.
Смяна на предпазителя
iPod
• Можете да свържете следните iPod модели.
Преди употреба обновете вашите iPod устройства с най-новия софтуер.
- iPod nano (първо поколение)*
- iPod nano (второ поколение) (алуминиев)
- iPod nano (трето поколение) (видео)
- iPod 5–то поколение (видео)*
- iPod classic
- iPod touch
- iPhone и iPhone 3G
* Passenger control не работи за iPod nano (първо
поколение) или iPod 5-то поколение.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не
покрива, консултирайте се с най-близкия сервиз
на Sony.
Когато сменяте предпазителя, уверете се, че използвате предпазител, който
отговаря на ампеража, указан на оригиналния предпазител. Ако предпазителят
изгори, проверете връзките на захранването и го
сменете. Ако предпазителят
отново изгори след като
сте го сменили, възможно е Бушон (10А)
да се е получила повреда във
вътрешността на устройството. В този случай се
консултирайте с най-близкия
сервиз на Sony.
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на устройството за дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията
издържа приблизително една година. (Възможно
е животът на батерията да бъде по-кратък в
зависимост от условията на работа). Когато
батерията се изтощи, обхватът на устройството за дистанционно управление става по-къс.
продължава t
21
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи правилно, ако конекторите между
него и предния панел не са чисти. За да
предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 7) и почистете конекторите
навлажнено памучно парче плат. Не прилагайте излишна сила. В противен случай
може да повредите конекторите.
2 Изтеглете ключовете за освобождава-
не, за да извадите устройството.
3 Издърпайте устройството от
Задна част на
предния панел
Забележки
• За ваша безопасност, преди да почистите конекторите загасете автомобила и извадете
ключа от щифта за запалването.
• Никога не докосвайте конекторите директно с пръсти или метални предмети.
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.
1 Свалете предния панел (стр. 7).
2 Хванете защитната рамка и я измък-
нете.
x
отделението.
Спецификации
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 μV,LW: 45 μV
USB плейър
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимално напрежение: 500 mA
Усилвател
2 Свалете устройството.
1 Вкарайте и двата ключа за освобож-
даване навътре, докато щракнат.
Изходи:
Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение:
52 W х 4 (на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (заден/предни)
Изходен терминал на субуфера (моно)
Насочете
Контролен терминал за захранване
кукичките навътре.
на антената
Контролен терминал за захранване
на усилвателя
22
Входове:
Входен терминал за дистанционно управление
Входен терминал за антена
Контролен терминал за телефон АТТ
Контролен терминал за осветяването
Контролен входен терминал BUS
Аудио входен терминал BUS
AUX входен жак (стерео мини жак)
Входен терминал за USB сигнал
Контрол на тона:
Нисък: ± 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Среден: ± 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: ± 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването:
12 V DC захранване от автомобилен
акумулатор (минусово заземяване)
Размери:
Прибл. 178 х 50 х 182 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране:
Прибл. 182 x 53 x 162 mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1.3 kg
Приложени аксесоари:
Картово устройство за
дистанционно управление: RM-X151
Части за инсталация и връзки
(1 комплект)
Допълнителни аксесоари/ оборудване:
Въртящо се устройство за управление:
RM-X4S
BUS кабел (приложен с RCA пин кабел):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD чейнджър (за 6 диска): CDX-T69
Селектор на източник: XA-C40
USB свързващ кабел за iPod: RC-100IP
Възможно е вашият доставчик да не успее да
ви набави всички споменати по-горе аксесоари.
Моля, обърнете се към вашия доставчик за поподробна информация.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предупреждение
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите, с които е възможно да
се сблъскате докато работите с устройството. Преди да прегледате списъка подолу, проверете връзките и процедурите
за работа.
Ако проблемът не се реши, посетете следната интернет страница за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките и предпазителя.
• Ако устройството е изключено или дисплеят
изчезва, не можете да работите с устройството за дистанционно управление.
t Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна кутия.
Няма звук.
• Функцията ATT или функцията АТТ за телефон е включена (когато сте включили интерфейсен кабел на телефон към АТТ изхода).
• Позицията на фейдъра “Fader & Balance” не е
зададена за система с 2 високоговорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 18).
• Свързан е допълнителен усилвател и не използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Натиснали сте бутона RESET.
t Запазете отново в паметта.
• Захранването или батерията са изключени или
свързващият захранващ кабел не е свързан правилно.
Запазените станции и правилното време се
изтриват.
• При производството на някои печатни платки
не са използвани леснозапалими съставки.
• При производството на корпуситe не са използвани леснозапалими съставки.
• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
Предпазителят е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане,
режимът на демонстрация започва.
Ако не извършвате операция за около 5 минути
и е зададена опция “DEMO-ON”, демонстрационният режим започва.
t Задайте “DEMO-OFF” (стр. 18).
Дисплеят изчезва/не се появява в прозореца
на дисплея.
• Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр. 17).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
(OFF).
t Натиснете и задръжте (OFF), докато
дисплеят се изведе.
• Конекторите са замърсени (стр. 21).
продължава t
23
Общи
Функцията за автоматично изключване не
работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира след като
изключите устройството.
t Изключете устройството.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила или наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/
CD-RW, които не са предназначени за аудио
употреба (стр. 20).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA/
AAC файлове.
Дискът не е съвместим с МР3/WMA/AAC
формата. За подробности относно дисковете и
форматите, които можете да възпроизвеждате,
посете интернет страницата за поддръжка.
Времето за стартиране на възпроизвеждане
на МР3/WMA/AAC файлове е по-дълго отколкото времето за стартиране на други файлове.
Следните видове дискове изискват повече време, за да започнат възпроизвеждане:
– дискове със сложна дървовидна структура.
– мултисесийни дискове
– отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат
прегледани.
• Това е възможно за дискове с много символи.
• “A.SCROLL” е изключен.
tЗадайте “A.SCROLL-ON” (стр. 18).
t Натиснете и задръжте (SCRL).
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
t Поставете устройството под ъгъл, помалък от 45 градуса, и го инсталирайте на
стабилно място в автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
t Свържете захранващия контролен кабел (син)
или допълнителния захранващ кабел (червен) към
захранващия кабел на усилвателя на автомобила
(само ако вашият автомобил има вградена FM/
MW/LW антена на задното/ странично стъкло).
t Проверете връзката на антената на автомобила.
t Ако автоматичната антена не се изважда,
проверете връзката на захранващия контролен
кабел на антената.
24
Настройката е невъзможна.
• Запазете правилната честота в паметта.
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
• Режимът на местно търсене е зададен в неправилна позиция.
t Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 18).
t Търсенето не спира на станция:
Задайте “LOCAL-OFF” (стр. 18).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
t Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM
приемане.
• Настройте правилно честотата.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
t Задайте “MONO ON” (стр. 18).
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
t Задайте “MONO OFF” (стр. 18).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
t Изключете функцията TA (стр. 12).
Не се извеждат съобщения за трафик.
• Активирайте TA (стр. 12).
• Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
t Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “- - - - - - - -”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате опции чрез
USB хъб.
Това устройство не може да разпознае USB
устройството чрез USB хъб.
Не можете да възпроизвеждате опции.
USB устройството не работи.
t Свържете отново USB устройството.
Чува се кратък звуков сигнал.
По време на възпроизвеждане USB устройството е било изключено.
t Преди да изключите USB устройството,
уверете се, че сте спрели възпроизвеждането,
за да защитите данните.
Звукът прекъсва.
Звукът прекъсва при висока честота, по-голяма
от 320 kbps.
Съобщения за грешки/
Съобщения
CHECKING
Устройството потвърждава връзките на USB
устройството.
t Изчакайте, докато потвърждаването на
връзката приключи.
ERROR *1
• Дискът е замърсен или зареден наобратно.*2
t Почистете или заредете диска правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен заради
някакъв проблем.
t Заредете друг диск.
• USB устройството не се разпознава автоматично.
t Свържете отново USB устройството.
• Натиснете Z, за да извадите диска.
FAILURE
Връзката на високоговорителите/усилвателя не
е правилна.
t Вижте ръководството за инсталация на
този модел и проверете връзките.
HUBS NOT SUPPORTED
USB хъб не се поддържа от устройството.
LOAD
CD чейнджърът зарежда диска.
t Изчакайте, докато зареждането приключи.
L. SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време
на автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.
t Натиснете (SEEK) +/–, докато името на
станцията мига. Устройството започва да
търси друга честота със същите PI данни (програмна идентификация) (появява се индикация
“PI seek”).
NO DEV
Избрали сте (SOURCE) без да сте свързали USB
устройство. USB устройството или USB кабела са изключени по време на възпроизвеждане.
t Уверете се, че сте свързали USB устройството и USB кабела.
NO DISC
В CD устройството няма зареден диск.
t Заредете диск в чейнджъра.
NO MAG
В CD чейнджъра няма зареден пълнител с
дискове.
t Заредете пълнител в устройството.
NO MUSIC
Дискът или USB устройството не съдържа
музикални файлове.
t Заредете музикален диск в устройството
или МР3 чейнджър с възможност за възпроизвеждане.
t Свържете USB устройството с музикалния
файл.
NO NAME
Името на диска/албума/изпълнителя/записа не
се изписва.
NO TP
Устройството ще продължи да търси за ТР
станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда.
t Проверете връзките. Ако индикацията за
грешка не изчезне от дисплея, консултирайте се
с най-близкия сервиз на Sony.
OVERLOAD
USB устройството е претоварено.
t Изключете USB устройството, след това
променете източника, като натиснете (SOURCE).
t Показва, че USB устройството не работи
правилно или че е свързано устройство, което
не се поддържа.
READ
Устройството чете всички записи и информацията за албуми на диска.
t Изчакайте докато четенето приключи и докато възпроизвеждането започне автоматично.
В зависимост от структурата на диска/USB
устройството, това може да отнеме повече
от минута.
RESET
Не можете да работите с устройството,
CD чейнджъра или USB устройството заради
някакъв проблем.
t Натиснете бутона RESET (стр. 6).
USB NO SUPRT (USB Not Support)
t Свързаното USB устройство не се поддържа.
За подробности относно съвместимостта на
USB устройството Ви, посетете помощната
страница.
“
” или “
”
Ако сте достигнали началото или края на диска
по време на бързо превъртане напред или назад,
не можете да продължите.
“ ”
Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony. Ако
занесете устройството на поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете
и диска, който сте използвали, когато се е
получил проблемът.
25
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да
се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните
пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси.
За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният
представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се
към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия
уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising