Sony | CDX-GT740UI | Sony CDX-GT740UI Инструкции за експлоатация

FM/MW/LW
CD плейър
Инструкции за експлоатация
За да изключите екрана с демонстрацията (DEMO), вижте стр. 6.
CDX-GT740UI
©2009 Sony Corporation
BG
Уверете се, че сте инсталирали стабилно в
таблото на автомобила.
Относно инсталацията и свързването вижте
приложените инструкции за инсталация/
свързване.
Този етикет се намира от долната страна на
устройството.
Забележка за потребители в страните,
които попадат под изискванията на
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, Япония.
Оторизираният представител за ЕМС е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, обръщайте се към адресите, които
са ви дадени в отделните сервизни книжни и
гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически и електрони уреди (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковката показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки
този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за дистанционно управление
2
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната опаковка
показва, че батериите не трябва да се третират като
домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на
правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве,
които в противен случай, при неправилното им изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва постоянно да
бъде свързан с батерията, то отстраняването на
батерията от устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на батериите изтече, ги предайте в правилния
събирателен пункт за рециклиране на електрическо и
електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите
от продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
ZAPPIN е търговска марка на Sony Corporation
Microsoft, Windows Media и
логото на Windows са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Microsoft
Corporation в Съединените
Щати и/ или други страни.
iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана
в САЩ и други държави.
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и
патентите са лицензирани от Fraunhofer US и
Тhomson.
Този продукт е защитен от някои авторски
права върху интелектуалната собственост на
Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт и без лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранена.
Доставчиците на съдържание използват технологията за управление на дигиталните права на
Windows Media, съдържащи се в това устройство
(“WM-DRM”), за да опазят целостта на своето
съдържание (“Secure Content”), така че интелектуалната им собственост, включително и
авторските права в това съдържание, да не бъдат
присвоени.
Това устройство използва WM-DRM софтуер, за
да възпроизвежда Secure Content (“WM-DRM софтуер”). Ако сигурността на WM-DRM софтуера
в това устройство е била нарушена, притежателите на Secure Content (“Secure Content Owners”)
може да изискат от Microsoft да отнеме правото
на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи
за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на
Secure Content. Отнемането на лиценза няма да
попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда
незащитено съдържание. Списъкът на WM-DRM
софтуера с отнет лиценз се изпраща във вашето
устройство, когато сваляте лиценз за Secure
Content от интернет или от компютър. В съответствие с този лиценз Microsoft може да качи на
вашето устройство списъци с отнети лицензи
от името на Secure Content Owners.
Предупреждение, ако запалването на вашия автомобил няма
ACC позиция.
Уверете се, че сте включили функцията за
автоматично изключване (стр. 20).
Устройството автоматично ще се изключи напълно в зададеното време след като
бъде изключено, което ще предотврати
изразходването на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично изключване, всеки път, когато изключвате автомобила от контакт, трябва да
натискате и задържате (OFF) на устройството, докато дисплеят изчезне.
3
Съдържание
Подготовка за експлоатация
USB устройства
Дискове, които можете да възпроизвеждате
на това устройство ..........................................6
Нулиране на устройството .............................6
Отмяна на DEMO режима................................6
Подготовка на картовото устройство за
дистанционно управление .................................6
Сверяване на часовника ......................................6
Сваляне на предния панел ..................................7
Прикрепване на предния панел ................7
Възпроизвеждане на USB устройства .........15
Опции на дисплея ......................................15
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане ........................................16
Местоположение на бутоните и
основни операции
Основно тяло ..............................................8
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X174 ...................................8
Търсене на песен ..................................................10
Търсене на песен по име
— Quick-BrowZer .........................................10
Търсене на запис като слушате част от
него — ZAPPIN™ ........................................10
Радио
Запазване и приемане на станции ..................11
Автоматично запазване на станции
— BTM ..........................................................11
Ръчно запазване на станции ...................11
Приемане на запазени станции ..............11
Автоматична настройка.......................11
Получаване на станции по списък
— LIST ........................................................…12
RDS ........................................................................12
Преглед .........................................................12
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик) ...12
Избор на PTY (Програмен вид) ..............13
Настройка на CT (Време на
часовника) ...................................................13
CD
Възпроизвеждане на дискове ...........................14
Опции на дисплея ......................................14
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане ..........................................4
4
iPod
Възпроизвеждане на iPod ..................................16
Опции на дисплея ......................................17
Настройка на режима на
възпроизвеждане .................................................18
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане ........................................18
Директна работа с iPod
— Passenger Control .....................................18
Други функции
Промяна на настройките на звука ...............19
Настройка на характеристиките на
звука ..............................................................19
Настройка на кривата на еквалайзера
— EQ3 ...........................................................19
Настройка на опциите в менюто — SET ...20
Използване на допълнително оборудване....21
Допълнително аудио оборудване..........21
Допълнителна информация
Предпазни мерки ................................................22
Забележки за дисковете ...........................22
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA/
AAC файлове ...............................................22
iPod................................................................22
Поддръжка ...........................................................23
Изваждане на устройството ........................24
Спецификации .....................................................24
Отстраняване на проблеми ...........................25
Съобщения за грешки/Съобщения........27
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси или за информация относно поддръжката на
този продукт, моля, посете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com
Предлага информация за:
• Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
• Поддържани MP3/WMA/AAC файлове
5
Подготовка на картовото устройство за дистанционно управление
Подготовка за експлоатация
Дискове, които можете да възпроизвеждате на това устройство
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ
също и CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA/
ACC файлове (стр. 22)).
Видове дискове
Свалете изолационната лента.
Етикет на диска
CD-DA
Съвет
За начина на подмяна на батерията вижте стр. 23.
Сверяване на часовника
MP3
WMA
AAC
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1
Натиснете и задръжте диска за избор.
Появява се дисплей с настройките.
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за първи
път или когато сменяте акумулатора на автомобила, или при смяна на връзките, трябва да
нулирате устройството.
Свалете предния панел (стр. 7) и натиснете
бутона RESET (стр. 8) с остър предмет, като
например с химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката
за часовника и други запазени настройки ще бъдат
изтрити.
2
3
4
5
Завъртете диска за избор неколкократно, докато се изведе “Clock Adjust ”.
Натиснете контролния диск.
Завъртете контролния диск, за да настроите часа и след това натиснете.
Завъртете контролния диск, за да
настроите минутите и след това
натиснете.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете контролния диск/ (back) +/-.
Настройките са завършени и часовникът
стартира.
Съвет
Отмяна на DEMO режима
Можете да отмените дисплея с демонстрация,
който се извежда докато изключвате.
1
Натиснете и задръжте диска за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2
3
Завъртете диска за избор, докато се
появи “Demo” и след това натиснете.
Завъртете диска за избор, за да изберете “off” и след това натиснете.
Настройката е завършена.
4
Натиснете
(BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/ приемане.
6
Можете автоматично да сверявате часовника, като
използвате функцията RDS (стр. 13).
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройството, за да предпазите устройството от кражба.
Предупредителна аларма
Когато загасите автомобила без да сте извадили
предния панел, предупредителната аларма издава
звукови сигнали в продължение на няколко секунди.
Алармата ще се чува, само ако използвате вградения усилвател.
1
Прикрепване на предния панел
Поставете частта A на предния панел към
частта B на устройството; след това леко
натиснете лявата страна навътре.
Натиснете (SOURCE) на устройството (или
заредете диск), за да работите с устройството.
Натиснете (OFF).
Устройството се изключва.
2
Натиснете(OFF).
Предният панел излиза към вас.
3
Преместете предния панел надясно,
след това леко изтеглете левия край на
предния панел.
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешната повърхност
на предния панел.
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен
натиск върху предния панел и прозореца на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/ високи
температури или на влага. Избягвайте поставянето на предния панел върху предното или задното
табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева
светлина.
• Не отстранявайте предния панел по време на
възпроизвеждане на USB устройство, в противен
случай данните на USB устройството могат да се
повредят.
7
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
1 2 34 5
OFF
8 9
7
PUSH ENTER/SOUND/
ZAP
SEEK
6
OPEN
MENU
SOURCE
MODE
AUX
PTY
q;
REP
SHUF
1
2
AF / TA
SEEK
qa qs
qd
ALBUM
3
4
qf
DM
PAUSE
SCRL
5
6
DSPL
qg qh
Отстранен преден панел
qj
qk ql
RESET
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X174
1
3
w;
wa
ws
wd
wf
8
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MODE
MENU
+
ENTER
wg
wh
qa
qs
wj
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
4
5
PAUSE
6
wk
wl
+
VOL
–
В тази част са описани инструкциите и местоположенията на бутоните, както и основни
операции. За повече информация вижте указаните
страници.
Съответните бутони на устройството за
дистанционно управление отговарят за същите
функции като съответните бутони ан основния
корпус.
A Бутон OFF
За да изключите; за да спрете източника.
B Бутон (BACK)
За да се върнете към предходния дисплей.
C Бутон SOURCE
За включване на захранването; за смяна на източника (Радио/CD/USB/AUX).
D Бутон ZAP стр. 7, 14
За да влезнете в режим ZAPPIN™.
E Контролен диск/ENTER/SOUND/MENU
бутон
За да регулирате нивото на звука/приложите
настройка (завъртете).
Натиснете, за а въведете настройка за звука/
приложите настройка.
Натиснете и задръжте, за а въведете меню.
F Рецептор за картовото устройство за
дистанционно управление.
G Прозорец на дисплея
H Бутон OPEN стр. 7, 14
I USB конектор стр. 15, 16
За да свържете към USB устройство.
J Бутони SEEK +/–
CD/USB
За да пропуснете записи (натиснете); пропуснете записи неколкократно (натиснете и натиснете отново за около 1 секунда и задръжте).
Радио:
За да настроите станциите автоматично
(натиснете); намерете станция ръчно (натиснете и задръжте).
K Бутон MODE стр. 11, 17, 18
Натиснете, за да изберете радио честота
(FM/MW/LW)/ изберете режима на възпроизвеждане на iPod.
Натиснете и задръжте, за да: Влезете/ отмените функцията за passenger control.
L Бутон (LIST/BROWSE) стр. 10, 12
За да изведете (радио); въведете Quick-BrowZer
режим (CD/USB).
M Бутон AF (Алтернативни честоти)/TA
(Съобщения за трафик)/PTY (програмен
тип) стр. 13
За да зададете AF и ТА (натиснете); за да изберете PTY (натиснете и задръжте) в RDS.
N Бутони с цифри
CD/USB:
(1): REP стр. 14, 16, 18
(2): SHUF стр. 14, 16, 18
(3)*/(4): ALBUM -*/+ (по време на възпроизвеждане на MP3/WMA/AAC)
За да пропуснете албуми (натиснете); за да
пропуснете няколко албума (натиснете и
задръжте).
(5): DM+
Увеличава цифрово компресирания звук
като например МР3. За да активирате
функцията DM+, задайте “ON”. За да
отмените функцията, задайте “OFF”.
(6): PAUSE
За да поставите възпроизвеждането на
пауза. За да отмените паузата, натиснете бутона отново.
Радио:
За да получите запазени станции (натиснете); за да запазите станции (натиснете и
задръжте).
O Бутон DSPL (дисплей)/SCRL (прелистване) стр. 14, 15, 17
За да промените опции на дисплея (натиснете);
за да прелистите изведена опция (натиснете и
задръжте).
P AUX входен жак стр. 21
За да свържете портативно аудио устройство.
Q Бутон RESET (разположен зад предния
панел) стр. 6
R Бутон Z (изваждане) стр. 14
S Отделение за диска
За да въведете диск.
Следните бутони на устройството за дистанционно управление имат различни функции от тези
на устройството. Отстранете изолационната
лента преди употреба (стр. 6).
t Бутони <(.)/, (>)
За да контролирате CD/радио/USB, същите като (SEEK) +/- на устройството.
Настройки, звукови настройки и т.н.
могат да ес командват и чрез < ,.
u Бутон MENU
За да въведете меню.
v Бутон ENTER
За да приложите настройка.
w Бутон DSPL (дисплей)/PTY (Програмен
тип) стр. 13, 14, 15, 17
За да промените опциите в дисплея; изберете
PTY в RDS.
x Бутон VOL +*/- (сила на звука)
За да регулирате нивото на силата на звука.
y Бутон ATT (намаляване)
За да намалите нивото на силата на звука. За да
отмените, отново натиснете бутона.
z Бутон SOUND
За да въведете звукова настройка.
wk M(+)/m(-)
За да контролирате CD/USB, същите като
(3)/(4) (ALBUM +/-) на устройството.
Настройки, звукови настройки и т.н. могат
да ес командват и чрез M/m.
wk Бутон SCRL
За да прегледате опциите на дисплея.
wl Бутони с номера
За да приемате запазени станции (натиснете); за да запазвате станции (натиснете и
задръжте).
* Този бутон има чувствителна точка.
Забележка
Ако устройството бъде изключено и дисплеят
изчезне, не можете да работите с устройството за
дистанционно управление, освен ако не натиснете
(SOURCE) на устройството или ако първо не заредите диск, за да включите устройството.
9
Търсене чрез пропускане на опции
— Режим на прескачане
Търсене на песен
Търсене на песен по име
— Quick-BrowZer
Можете лесно да търсите песни на CD или USB
устройство по категория.
1
Натиснете (SEEK) в режим QuickBrowZer.
Извежда се следният дисплей.
Контролен диск/
бутон за избор
(LIST/BROWSE)
OFF
Когато в категорията има много опции, с тази
функция можете да потърсите желаната опция
по-бързо.
A
B
ZAP
SEEK
SOURCE
MODE
SEEK
SEEK +/-
1
Натиснете
(BACK)
(LIST/BROWSE) нагоре.
Устройството влиза в режим Quick-BrowZer
и се извежда списъкът с категориите, които
можете да търсите.
2
3
Завъртете контролния диск, за да изберете желана категория за търсене,
след това натиснете, за да потвърдите избора си.
Повторете стъпка 2, докато изберете
желания запис.
Възпроизвеждането започва.
За да се върнете към предходния дисплей.
Натиснете
(BACK)
За да излезете от режима Quick-BrowZer
Натиснете
(LIST/BROWSE).
Забележки
Когато влизате в режим Quick-BrowZer, настройката за повторно/ разбъркано възпроизвеждане се
отменя.
C
A Номер на настоящата опция.
B Общ брой на опциите в настоящия слой
C Име на опцията
2
Извежда се името на опцията
Завъртете диска за избор, за да изберете желаната опция или близка до нея.
Опциите прескачат на всеки 10% от общия
брой опции.
3
Натиснете диска за избор.
Дисплеят се връща в режим Quick-BrowZer и
избраната опция се извежда.
4
Завъртете диска за избор, за да изберете желаната опция, и натиснете диска
за избор.
Възпроизвеждането започва, ако избраната
опция е песен.
За да отмените режима на прескачане
Натиснете (BACK) или (SEEK) –.
Търсене на запис като слушате част
от него — ZAPPIN™
Докато възпроизвеждате кратки части от
записите на CD, USB или iPod устройството в
последователност, можете да търсите записа,
който желаете да слушате.
Режимът ZAPPING е подходящ за търсене на запис
в режими на разбъркано или повторно възпроизвеждане.
ZAP
OFF
SEEK
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
(BACK)
10
Бутон за избор
1
Натиснете и задръжте (ZAP) по време
на възпроизвеждане
Възпроизвеждането започва от част от
следващия запис.
Записът се възпроизвежда за известно време,
след това се чува щракване и следващата част
започва да се възпроизвежда.
Запис
1
2
ZAP
2
3
4
Част от всеки запис,
която се възпроизвежда в
ZAPPIN режим.
Натиснете диска за избор или натиснете и задръжте (ZAP), когато възпроизвеждате запис, който желаете да
слушате.
Записът, който сте избрали, се връща от началото в режим на нормално възпроизвеждане.
За да търсите отново запис в ZAPPIN режим,
повторете стъпки 1 и 2.
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако настройвате радио станции докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory
(BTM), за да предотвратите произшествия.
Автоматично запазване на станции
— BTM
Неколкократно натиснете (SOURCE),
докато се изведе индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно натиснете (MODE). Можете да изберете измежду
FM1, FM2, FM3, MW или LW.
1
Появява се дисплей с настройки.
2
Натиснете диска за избор неколкократно, докато се изведе индикация “BTM”,
след това натиснете.
Устройството запазва станциите като ги
подрежда по честота - по една за всеки от
бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува кратък
звуков сигнал.
Съвети
• Можете да изберете време за възпроизвеждане от
около 6 секунди/ 9 секунди/ 30 секунди (стр. 20). Не
можете да изберете част от запис за възпроизвеждане.
• Натиснете диска за избор наляво/ надясно в режим
ZAPPIN, за да прескочите запис или албум.
• Натискането на
(BACK) също потвърждава
възпроизвеждането на запис.
Натиснете и задръжте диска за избор.
Ръчно запазване на станции
1
Докато приемате станция, която желаете да запазите, натиснете и задръжте бутон с цифра ((1) до (6)), докато
се изведе индикация “MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на същия
бутон с цифра, предишната запазена станция ще
бъде сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройки AF/TА
също се запазват (стр. 13).
Приемане на запазени станции
1
Изберете честотен обхват, след това
натиснете бутон с цифра (от (1) до
(2)).
Автоматична настройка
1
Изберете обхват, след това натиснете
диска за избор надясно/ наляво, за да
потърсите станция.
Сканирането автоматично спира, когато
устройството получи сигнал от радио
станция. Повторете тази операция, докато
желаната станция бъде настроена.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
желаете да слушате, натиснете и задръжте (SEEK)
+/-, за да откриете приблизителната честота. След
това неколкократно натиснете (SEEK) +/-, за да настроите фино желаната честота (ръчна настройка).
11
Приемане на станции чрез списък
— LIST
Можете да подредите честотите в списък.
1
2
Изберете честота, след това натиснете (LIST/BROWSE).
RDS
Преглед
Списъкът с настройки се извежда.
FM станциите, които използват системата за радио данни (RDS), изпращат цифрова информация
заедно с обикновения програмен сигнал.
Завъртете диска за избор, докато се
изведе желаната станция.
Опции, които се извеждат
A
3
Натиснете диска за избор, за да приемете станция.
Дисплеят се връща в режим на нормално
приемане.
B
D
C
E
A Радио обхват, Функция
B ТА/ТР/AF*1
C Часовник
D Предварителен номер
E Честота*2 (Име на станцията), RDS данни
*1 “ТР” светва, когато приемате такава станция.
“ТА”/“TF” примигва докато “ТА”/”AF” е включен.
*2 Докато приемате RDS станция, вляво от честотата се извежда индикация “RDS”.
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS
услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен
сигнал в мрежата. Като използвате тази функция,
можете продължително да слушате една и съща
програма по време на дълги пътувания, без да се
налага да настройвате станцията ръчно.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма за
трафик)
Предлага текуща информация/ програма за трафика. Всяка информация/ програма, която приемате,
ще прекъсне избрания от вас източник.
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид. Освен това, търси за избран от вас програмен вид.
CT (Часовник)
Данните за CT от RDS предаването сверяват
часовника.
Забележки
12
• В зависимост от страната/региона, не всички RDS
функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
сигналът е слаб или ако станцията, на която сте
включили, не предава RDS данни.
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик)
1 Неколкократно натиснете --, докато се изведе
желаната настройка.
Изберете
За да
AF-ON
активирате AF и изключите TA.
TA-ON
активирате TA и изключите AF.
AF/TA-ON
активирате AF и TA.
AF/TA-OFF
изключите AF и TA.
Запазване на RDS станции с AF и ТА
настройка
Можете предварително да настроите станции
заедно с AF/TA настройка. Ако използвате BTM
функцията, само RDS станциите се запазват със
същата настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да настроите RDS станции и станции без RDS с AF/TA
настройка за всяка от станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с
BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането от избрания източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука за съобщения за трафик, нивото се запазва в паметта за
следващи съобщения за трафик, независимо каква е
силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма
— Regional
Когато функцията AF е включена: настройките
по подразбиране на устройството ограничават
приемането в рамките на определена област, така
че няма да се получи нежелано превключване на
друга регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази регионална програма, задайте “Regional off” в настройките по време на FM приемане (стр. 21).
Избор на PTY (Програмни видове)
1
Натиснете и задръжте (AF/TA) (PTY)
по време на FM приемане.
Ако станцията предава PTY данни, се извежда
програмният вид.
2
3
Завъртете контролния диск, докато се
изведе желаният програмен вид.
Натиснете контролния диск.
Устройството започва да търси станции,
които предават избрания програмен вид.
Програмни видове
News (Новини), Current Affairs (Събития),
Information (Информация), Sport (Спорт),
Education (Образование), Drama (Драма),
Cultures (Култура), Science (Наука), Varied
Speech (Разни), Pop Music (Популярна музика),
Rock Music (Рок музика), Easy Listening (Лека
музика), Light Classics M (Лека класическа музика),
Serious Classics (Класическа музика), Other
Music (Друг музикален вид), Weather & Metr
(Време), Finance (Финанси), Children’s Progs
(Програми за деца), Social Affairs (Социални
въпроси), Religion (Религия), Phone In (Телефонно
шоу), Travel & Touring (Пътувания), Leisure
& Hobby (Свободно време), Jazz Music (Джаз
музика), Country Music (Кънтри музика), Nation
Music (Национална музика), Oldies Music (Ретро
музика), Folk Music (Фолк музика), Documentary
(Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои страни/ региони, в които не се поддържат PTY (избор на
програмен вид) данни.
Забележка
Настройка на CT (Време на часовника)
Тази функция не работи във Великобритания и други
райони.
1
Задайте “CT-ON” в настройките (стр.
20).
Забележки
• Възможно е функцията CT да не работи, дори ако
приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между времето,
зададено с функцията CT, и реалното време.
13
CD
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1
Възпроизвеждане на диск
1
2
3
Натиснете (OPEN).
Заредете диска (с етикета нагоре).
Затворете предния панел
Изберете
За да възпроизведете
Repeat Track
запис неколкократно.
Изваждане на диск
Repeat Album*
албум неколкократно.
1 Натиснете (OPEN).
2 Натиснете Z.
Shuffle Album*
албум в случаен ред.
Shuffle Disc
диск в случаен ред.
Възпроизвеждането започва.
Дискът се изважда.
3 Затворете предния панел.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC.
Опции на дисплея
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “Repeat Off” или “Shuffle Off”.
За да промените опциите в дисплея, натиснете
(DSPL).
B
A
C
D
A Източник
B Часовник
C Име на песента*, Име на изпълнителя*, Име на
диска/албума*
D EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/ZAPPIN/
Repeat/Shuffle
A
B
E
A Източник
B Часовник
C Име на изпълнителя*, Име на диска/албума*,
Име на песента*, Номер на диска/албума,
Номер на записа, Изминало време на възпроизвеждане
* Информацията за CD TEXT, MP3/WMA/AAC е
изведена.
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост от
вида на диска, формата на запис и настройките.
14
По време на възпроизвеждане натиснете (1) (REP) или (2) (SHUF) неколкократно, докато желаната настройка се
изведе.
USB устройства
За подробности относно съвместимостта с
вашето USB устройство, посетете интернет
странцата за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
• Можете да използвате MSC (Mass Storage Class) и
MTP (Media Transfer Protocol) устройства, съвместими с USB стандарта.
• Съответстващият кодек е MP3 (.mp3), WMA
(.wma) и AAC (.m4a).
• Препоръчваме подсигуряването на данни в USB
устройството.
Забележка
Свържете USB устройството след като стартирате двигателя. В зависимост от USB устройството,
възможно е да се получи повреда, ако сте свързали
преди да стартирате двигателя.
Изключване на USB устройството
1 Спрете възпроизвеждането на USB
устройството.
2 Изключете USB устройството.
Ако изключите вашето USB устройство
по време на възпроизвеждане, данните в USB
устройството може да се повредят.
Забележки
• Не използвайте големи и тежки USB устройства,
които могат да паднат вследствие на вибрациите
или да причинят слаба връзка.
• Не отстранявайте предния панел по време на
възпроизвеждане от USB устройство, в противен
случай USB данните могат да бъдат повредени.
• Това устройство не може да разпознае USB устройства чрез USB хъб.
• Ако USB устройството бъде отстранено по време
на възпроизвеждане, на дисплея на устройството се
появява надпис “NO Device”.
Опции на дисплея
B
A
Възпроизвеждане на USB устройства
1
Приплъзнете USB капачето.
C
D
A Източник
B Часовник
C Име на песента, Име на изпълнителя, Име на
албума
D EQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/ZAPPIN/
Repeat/Shuffle
2
Свържете USB устройството към USB
конектора.
Когато използвате кабел, използвайте този
приложен към USB устройството за
свързване.
B
A
E
Възпроизвеждането започва.
Ако USB устройството вече е свързано, за да
започнете възпроизвеждане, неколкократно натиснете (SOURCE), докато се изведе индикация
“USB”.
Натиснете (OFF), за да спрете възпроизвеждането.
A Източник
B Часовник
E Име на изпълнителя, Име на албума, Име на
песента, Номер на албума, Номер на записа,
Изминало време на възпроизвеждане
Продължава на следващата страница t
15
Забележка
• Изведените опции се различават в зависимост от
записания формат и настройките. За подробности
вижте страницата за поддръжка.
• Максималният брой данни, който можете да
изведете, е следният:
- папки (албуми): 128
- файлове (записи) в папка: 512
• Не оставяйте USB устройства в паркиран автомобил, защото това може да причини повреди.
• В зависимост от количеството записани данни,
възможно е възпроизвеждането да се забави.
• DRM (Digital Rights Management) файлове, различни
от ATRAC, не могат да се възпроизвеждат.
• Когато възпроизвеждате МР3/WMA/AAC файл с
VBR (варираща честота) или превъртате бързо
напред/назад, възможно е възпроизведеното време
да не се изведе правилно.
• Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/AAC
файлове не се поддържа.
- файлове без загуба на качеството
- файлове със защита от презаписване
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане неколкократно натиснете (1) (REP) или (2)
(SHUF), докато желаната настройка се
изведе.
Изберете
За да възпроизведете
Repeat track
запис неколкократно.
Repeat album
албум неколкократно.
Shuffle album
албум в случаен ред.
Shuffle device
устройство в случаен ред.
iPod
За подробности относно съвместимостта на
вашия iPod вижте “iPod” на стр. 22 или посетете
интернет страницата за поддръжка.
В това ръководство за експлоатация “iPod” се
използва като общ термин за iPod функциите на
iPod и iPhone, освен ако в текста или илюстрациите не е упоменато друго.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Възпроизвеждане на iPod
Преди да свържете iPod устройството, намалете
нивото на силата на звука на устройството.
1
Приплъзнете USB капачето.
2
Свържете iPod устройство към USB
терминала, посредством док-конектор
към USB кабела.
M
След 3 секунди, настройката приключва.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, изберете “Repeat off” или “Shuffle off”.
U
>
EN
.
iPod устройството автоматично ще се
включи и дисплеят ще се изведе на iPod екрана,
както е указано по-долу.*
Съвет
Препоръчваме ви да свържете RC-100IP USB кабела
(не е приложен в комплекта) към док-конектора.
16
Записите на iPod устройството автоматично се възпроизвеждат от точката, която
сте възпроизвели последно. Ако iPod устройството е вече свързано, за да стартирате
възпроизвеждането, неколкократно натиснете (SOURCE), докато се изведе индикация
“USB” или iPod.
Опции в дисплея
За да промените опции натиснете (DSPL).
B
A
* Този екран няма да се изведе, ако последния път в
passenger control сте възпроизвеждали iPod устройство или ако сте свързали iPod touch или iPhone.
3
Натиснете (MODE), за да изберете
режима на възпроизвеждане.
Режимът се променя както следва:
Режим на възпроизвеждане t Режим
с албуми t Режим със записи t
Подкаст режим* t Режим с жанрове
t Режим с плейлисти t Режим с
изпълнители.
* Възможно е да не се изведе в зависимост от настройката на iPod устройството.
4
C
D
A ИзточникИзточник (iPod) индикация
B ИзточникЧасовник
C ИзточникИме на песента, Име на изпълнителя, Име на албума
D ИзточникEQ3 Parametric Preset/DM+ Advanced/
ZAPPIN*/Repeat*/Shuffle*
Регулирайте нивото на силата на звука.
Натиснете (OFF), за да спрете възпроизвеж-
B
A
дането.
Изключване на iPod.
1 Спрете възпроизвеждането на iPod
устройството.
2 Изключете iPod устройството.
E
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата
на звука на телефона се контролира от самия iPhone.
За да предотвратите внезапен пик в нивото на звука
след като обаждането е приключило, по време на телефонно обаждане не увеличавайте нивото на силата
на звука на устройството.
Забележки
• Не отстранявайте предния панел по време на възпроизвеждането от вашия iPod, в противен случай
данните могат да бъдат повредени.
• Това устройство не може да разпознае iPod устройство чрез USB хъб.
Съвети
• Когато ключът за запалване бъде завъртян в
ACC позиция и устройството бъде включено, iPod
устройството ще се презареди.
• Ако iPod устройството бъде изключено по време на
възпроизвеждане, на дисплея на устройството се
извежда индикация “NO Device”.
A ИзточникИзточник (iPod) индикация
B ИзточникЧасовник
E ИзточникИме на изпълнителя, Име на албума,
Име на песента, Номер на записа*, Общ брой
на записите*, Изминало време на възпроизвеждане*
* Скрити по време на Passenger control.
Съвет
Когато промените албума/подкаста/жанра/изпълнителя/плейлиста, веднага се извежда номерът на
опцията.
Забележка
Възможно е някои опции, запазени в iPod устройството, да не се изведат правилно.
Режим на възстановяване
Когато свържете iPod към конектора, режимът
на това устройство се променя в режим на
възстановяване на възпроизвеждането и възпроизвеждането започва спрямо режима, зададен от iPod
устройството.
В режим на възстановяване на възпроизвеждането,
функциите за повторно/ разбъркано възпроизвеждане не работят.
- (1) (REP)
- (2) (SHUF)
17
Настройка на режима на
възпроизвеждане
1
По време на възпроизвеждане натиснете (MODE).
Можете директно да работите с iPod, свързан
към конекторна станция.
Режимът на възпроизвеждане се променя
както следва:
1
Режим с албуми t Режим със записи
t Подкаст режим* t Режим с
жанрове t Режим с плейлисти t
Режим с изпълнители.
Натиснете и задръжте (MODE) по
време на възпроизвеждане.
Извежда се съобщението “Mode iPod” и
вие можете директно да работите с iPod
устройството.
* В зависимост от iPod възможно е настройката да
не се изведе.
За да излезете от passenger control
Натиснете и задръжте (MODE).
Прескачане на албуми, подкасти, жанрове, плейлисти и изпълнители
След това ще се изведе съобщението “Mode
Audio” и режимът на възпроизвеждане ще се промени в положение “Resuming Mode”.
За да
Извършете следното
Забележки
Прескочите
(3)/(4) (ALBUM -/+)
Натиснете диска за избор
нагоре/надолу.
• Силата на звука може да бъде регулирана само от
устройството.
• Ако този режим бъде отменен, настройката за
повторно възпроизвеждане ще бъде изключена.
Продължително
прескачане
(3)/(4) (ALBUM -/+)
Натиснете и задръжте диска за избор нагоре/надолу.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1
По време на възпроизвеждане неколкократно натиснете (1) (REP) или (2)
(SHUF) докато се изведе желаната
настройка.
Изберете
За да възпроизведете
Repeat Track
запис неколкократно.
Repeat Album
албум неколкократно.
Repeat Podcast
подкаст неколкократно.
Repeat Artist
изпълнител неколкократно
Repeat Playlist
плейлист неколкократно
Repeat Genre
жанр неколкократно.
Shuffle Album
албум в случаен ред.
Shuffle Podcast
подкаст в случаен ред
Shuffle Artist
изпълнител в случаен ред
Shuffle Playlist
плейлист в случаен ред
Shuffle Genre
жанр в в случаен ред
Shuffle Device
устройство в случаен ред.
След 3 секунди настройката е приключила.
За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “Repeat Off” или “Shuffle off”.
18
Директна работа с iPod
— Passenger Control
Други функции
Промяна на настройките на звука
Настройка на характеристиките на
звука
1
2
Натиснете контролния диск.
Завъртете контролния диск, докато се
появи желаната опция от менюто и след
това го натиснете.
В зависимост от настройката, чрез повторно завъртане на контролния диск, по
нататъчните параметри могатда бъдат
настроени.
3
4
Завъртете контролния диск, за да изберете настройка; след това натиснете
диска за избор.
Натиснете (BACK).
Настройката приключва и дисплеят се връща
в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Следните опции могат да бъдат настройвани:
EQ3 Parametric Preset
Изберете кривата на еквалайзера от 7 музикални
вида.
EQ3 Parametric Tune*1
Персонализирани настройки на еквалайзера.
Subwoofer Tune & LPF
Phase
Избира фазата: “Normal”, “Reverse” (само когато
функция LPF е включена).
FREQ
Избира честота на субуфера:
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”, “off”.
Ниво
Регулира силата на звука на субуфера: “+10 dB” – “0
dB” – “-10 dB”
(индикацията “∞” се извежда за най-ниската
настройка)
AUX *2 (ниво на AUX)
За да регулирате нивото на силата на звука за всеки
свързан допълнителен компонент: “+18 dB” – “0
dB” (--) – “-8 dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата от настройка
на силата на звука между източниците.
*1 Скрита, когато EQ3 Parametric Preset е зададен в
положение “off”.
*2 Когато AUX източникът е включен.
Настройка на кривата на еквалайзера
— EQ3 Parametric Tune
Опцията “Custom” на EQ3 ви позволява да правите ваши собствени настройки на еквалайзера.
Изберете “Custom” в EQ3 Parametric Preset.
1
2
3
Изберете източник, след това натиснете диска за избор.
Завъртете диска за избор, за да изберете “EQ3 Parametric Tune”; след това
натиснете диска за избор.
Настройка на кривата на еквалайзера.
Можете да контролирате централната
честота на еквалайзера, нивото на звука и
широчината на честотите във всеки обхват
между “Low”, “Mid” и “Hi”.
1 Завъртете контролния диск докато се
появи желаната опция от менюто, след
това натиснете.
2 Завъртете контролния диск, за да изберете настройка, след това натиснете.
Изборна честота във всеки обхват:
Low: 60 Hz или 100 Hz
Mid: 500 Hz или 1.0 kHz
Hi: 10 kHz или 12.5 kHz
HPF & Speaker Select
Speaker
Избор на високоговорител: “All”, “Front” или
“Rear”.
FREQ
Избира честота: “off”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Създава по-заобикалящо звуково поле.
За да изберете DSO режим: “1”, “2”, “3” или “off”.
Колкото по-голям е номерът, толкова по-добър е
ефектът.
60Hz 100Hz
LOW
500Hz 1.0kHz
10.0kHz 12.5kHz
MID
HI
Регулируемо ниво на звука: “+10 dB” – “0 dB” –
“-10 dB”
+10dB
0dB
-10dB
Fader & Balance
Fader
Регулира съответните нива. „Front: 15” – „Center”
– „Rear: 15”.
Balance
Регулира баланса звука. „Front: 15” – „Center” – „Rear:
15”.
Продължава на следващата страница t
19
Изборна “Q” настройка във всеки обхват:
LOW: “0.5”, “1.0”, “1.5”, или “2.0”
MID: “0.75”, “1.25” или “1.5”
HI: “0.75” или “1.25”
Настройка на опциите в менюто
— SET
1
Натиснете и задръжте диска за избор.
Появява се дисплей с настройки.
2
Можете да контролирате широчината на
честотите с помощта на тази функция.
3
Завъртете диска за избор, докато се
изведе желаната опция в менюто, след
това натиснете.
Завъртете диска за избор, за да изберете настройка, след това натиснете.
Настройката е завършена.
dB
4
Натиснете
(BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/ приемане.
Q=1.0 1.5 2.0
2.0
1.5
1.0
Hz
Централни честоти с възможност за избор и
Q настройки във всеки обхват:
Повторете стъпки от 1 и 2, за да регулирате и други честотни обхвати.
4
Натиснете
(BACK) двукратно.
Настройката е завършена и дисплеят се
връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.
За да възстановите фабричната настройка за
крива на еквалайзера, изберете “Initialize” и “Yes”
в стъпка 3.
Съвет
Другите видове еквалайзер също подлежат на
настройка.
Забележка
Изведените опции ще се различават в зависимост
от източника и настройките.
Можете да настроите следните опции (за информация вижте страниците в скоби):
Setup
Clock Adjust (Настройка на часовника) (стр. 6)
CT (Време на часовника) (стр. 12, 13)
BEEP
Активира звуков сигнал: “ON” или “OFF”.
RM (Въртящо се устройство за дистанционно
управление)
За да промените посоката на управление на
въртящото се устройство за дистанционно
управление:
– “NORM”: за да използвате въртящото се
устройство за дистанционно управление във
фабрична настройка.
– “REV”: когато поставите въртящото се
устройство за дистанционно управление от
дясната страна на колоната.
AUX Audio*1
Включва дисплея за AUX източника: “ON”, “OFF”
(стр. 21).
АUTO OFF
За да изключите автоматично след желан период
от време, когато устройството е изключено:
“NO”, “30S ” (секунди), “30M ” (минути), “60M ”
(минути).
Дисплей
Demo (Демонстрация)
За да зададете “on” (--) или “off”.
Image (Изображение)
20
За да изведете различни изображения.
– “Movie”: За да изведете движещи се изображения.
– “SA 1 – 3, All”: За да изведете спектралния анализ.
– “Wall.P 1-3, All”: За да изведете тапет
– “off”: за да не извеждате изображение.
Information (Информация)
За да извеждате опции (в зависимост от източника и др.): “on”, “off”.
Dimmer (Затъмняване)
За да промените яркостта на дисплея.
– “Auto” (--): за да затъмните дисплея автоматично, когато включите светлините. (Работи само,
когато контролния кабел за осветяването е
включен.)
– “on”: за да потъмните дисплея.
– “off”: за да изключите функцията.
Illumination (Осветяване)
За да промените цвета на осветяването: “Blue”,
“Red” или “Green”.
Използване на допълнително
оборудване
Допълнително аудио оборудване
Когато свържете допълнително преносимо
аудио оборудване към входния жак AUX (стерео
мини жак) на устройството, след това просто
изберете източника и ще можете да извеждате и
слушате звука от високоговорителите в автомобила си. Силата на звука се настройва за всяка
разлика между устройството и преносимото
аудио оборудване. Следвайте процедурата, описана
по-долу:
Auto Scroll (Автоматичен скрол)
Свързване на преносимо аудио устройство
За да прегледате автоматично всички опции: “on”,
“off”.
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете нивото на силата на звука на устройството.
3 Свържете устройството.
Режим на възпроизвеждане
Local (местен режим на търсене)
– “on”: Настройка само на станции с по-силен
сигнал.
– “off”: Нормална настройка.
Mono*2 (Моно режим)
За да подобрите лошо FM приемане, за да изберете
моно режим на приемане.”on”, “off”.
Regional*2 (Регион) (стр. 13)
AUX
Zappin Time*3
Избира времето за възпроизвеждане при функция
ZAPPIN.
– “1 (около 6 секунди)”, “2 (около 9 секунди)”, “3
(около 30 секунди)”.
BTM (стр. 11)
*1 Когато устройството е изключено
*2 Когато приемате FM.
*3 Когато сте включили CD/USB/iPod
Свързващ кабел* (не е
приложен в комплекта)
* Уверете се, че използвате правилен щекер.
Регулиране на силата на звука
Уверете се, че сте регулирали силата на звука за
всяко свързано аудио устройство преди възпроизвеждане.
1 Намалете нивото на силата на звука на устройството.
2 Неколкократно натиснете (SOURCE), докато
се изведе индикация “AUX”.
3 Започнете възпроизвеждането на портативното аудио оборудване, като зададете нивото на
звука в средно положение.
4 Задайте нормалната сила на звука за устройството.
5 Регулирайте входното ниво (стр. 19).
21
Допълнителна информация
– При Multisession диск, когато първият запис от първата сесия съдържа CD-DA данни, се възпроизвеждат само
данните за CD-DA от първата сесия.
Предпазни мерки
• Дискове, които това устройство не
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка
слънчева светлина, оставете устройството да
се охлади преди да започнете работа с него.
• Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
Кондензиране на влага
В дъждовен ден или на много влажно място по повърхността на лещите и дисплея може да се кондензира
влага. Ако това се случи, устройството няма да работи
правилно. В този случай извадете диска и изчакайте
около 1 час, за да се изпари влагата.
може да възпроизвежда
– CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
– CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо устройство за
запис.
– CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
– CD-R/CD-RW, различен от този, записан в музикален
CD формат или MP3 формат, съответстващ с
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA/
AAC файлове
Поддръжка на високо качество на
звука
MP3/WMA/AAC
Внимавайте да не разлеете сок или други течности
върху устройството или дисковете.
МР3/WMA/
AAC Файл
(запис)
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на горещини/ високи температури; не ги оставяйте върху
предното или задното табло в
автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Преди възпроизвеждане почиствайте диска с парче плат.
Почиствайте диска от центъра
към периферията. Не използвайте разтвори като бензин, разредител, почистващи вещества
от търговската мрежа или антистатичен спрей,
предназначен за грамофонни плочи.
• Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск
(CD) стандарта. Напоследък някои музикални
компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското
право. Някои от тези дискове не съответстват
на компакт диск стандарта и не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
• Дискове, които това устройство не
може да възпроизвежда
– Дискове с етикети, стикери или тиксо, или
прикрепена хартия. Това може да причини
неизправност или може да повреди дисковете.
– Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда). Ако се опитате да го направите, е
възможно да повредите устройството.
– 8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/
CD-RW (презаписващи дискове)
• Максимален брой (само за CD-R/CD-RW):
– папки (албуми): 150 (включително основната и
празните папки)
– файлове (записи) и папки, които могат да се съхраняват на един диск: 300 (Когато име на файл/ папка
съдържа множество символи, броят може да се окаже
по-малък от 300).
– символи, които могат да се възпроизвеждат за име
на папка/файл - 32 (Joilet)/ 64 (Romeo);
22
Папка
(албум)
iPod
• Можете да свържете следните iPod модели.
Преди употреба обновете вашите iPod устройства с
най-новия софтуер.
- iPod touch
- iPod touch (второ поколение)
- iPod classic
- iPod classic (120 GB)
- iPod с видео *
- iPod nano (четвърто поколение)
- iPod nano (трето поколение)
- iPod nano (второ поколение)
- iPod nano (първо поколение)*
Работи с:
- iPhone
- iPhone 3G
* Passenger control не работи за iPod nano (първо
поколение) или iPod с видео.
• “Made for iPod” означава, че електронният аксесоар
е проектиран за връзка с iPod и е сертифициран
от разработчика, така че да съответства със
стандартите за работа на Apple.
• “Works with iPhone” означава, че електронният аксесоар е проектиран за връзка с iPhone и е сертифициран от разработчика, така че да съответства със
стандартите за работа на Apple.
• Apple не носи отговорност за операциите с това
устройство или съответствието му със стандартите за безопасност и регулация.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството, които това ръководство не покрива, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Почистване на конекторите
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на
устройството за дистанционно
управление
При нормални обстоятелства батерията
издържа приблизително една година. (Възможно
е животът на батерията да бъде по-кратък в
зависимост от условията на работа.)
Когато батерията се изтощи, обхватът на
устройството за дистанционно управление става
по-къс. Сменете батерията с нова CR2025 литиева батерия. Използването на друга батерия може
да причини пожар или експлозия.
страната + отгоре
2
1
Забележки за литиевата батерия
Възможно е устройството да не работи правилно, ако конекторите между него и предния панел
не са чисти. За да предотвратите това, свалете
предния панел (стр. 6) и почистете конекторите
навлажнено памучно парче плат. Не прилагайте излишна сила. В противен случай може да повредите
конекторите.
Задна част на предния
панел
Забележки
• За ваша безопасност, преди да почистите конекторите загасете автомобила и извадете ключа от
щифта за запалването.
• Никога не докосвайте конекторите директно с
пръсти или метални предмети.
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде погълната, веднага се консултирайте с
лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче плат, за да
постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията в устройството се
уверете се, че се съобразявате с поляритета + и -.
• Не хващайте батерията с метални пинсети, за да
не причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя може да
експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и не изхвърляйте
батерията в огън.
Смяна на предпазителя
Когато сменяте предпазителя, уверете се, че
използвате предпазител,
който отговаря на ампеража, указан на оригиналния
предпазител. Ако предпазителят изгори, проверете
връзките на захранването
и го сменете. Ако предпазителят отново изгори
след като сте го сменили,
възможно е да се е получила
повреда във вътрешността
на устройството. В този
случай се консултирайте с
най-близкия сервиз на Sony.
Бушон (10А)
23
Изваждане на устройството
1
Спецификации
Свалете защитната рамка.
Тунер
1 Свалете предния панел (стр. 7).
2 Хванете защитната рамка и я измъкнете.
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
x
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 --,LW: 45 –
CD плейър
2
Свалете устройството.
1 Вкарайте и двата ключа за освобождаване
навътре, докато щракнат.
Насочете кукичките
навътре.
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
USB плейър
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимално напрежение: 500 mA
Усилвател
Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение:
52 W х 4 (на 4 ома)
Общи характеристики
2 Изтеглете ключовете за освобождаване,
за да извадите устройството.
3 Издърпайте устройството от отделението.
24
Изходи:
Аудио изходи (заден/предни)
Изходен терминал на субуфера (моно)
Контролен терминал за захранване на антената
Контролен терминал за захранване на усилвателя
Входове:
Входен терминал за дистанционно управление
Входен терминал за антена
Контролен терминал за телефон АТТ
Контролен терминал за осветяването
Контролен входен терминал BUS
Аудио входен терминал BUS
AUX входен жак (стерео мини жак)
Входен терминал за USB сигнал
Контрол на тона:
Нисък: ± 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Среден: ± 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: ± 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването: 12 V DC
захранване от автомобилен акумулатор (минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 х 50 х 190 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране:
Прибл. 182 x 53 x 163 mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1.3 kg
Приложени аксесоари:
Картово устройство за дистанционно управление: RM-X174
Части за инсталация и връзки (1 комплект)
Допълнителни аксесоари/ оборудване:
BUS кабел (приложен с RCA пин кабел):
RC 61 (1 м), RC 62 (2 м)
Селектор на източник: XA-C40
USB свързващ кабел за iPod: RC-100IP
Възможно е вашият доставчик да не успее да ви
набави всички споменати по-горе аксесоари. Моля,
обърнете се към вашия доставчик за по-подробна
информация.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без
предупреждение.
• ри производството на някои печатни платки
не са използвани леснозапалими съставки.
• При производството на корпуситe не са използвани леснозапалими съставки.
• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате
докато работите с устройството. Преди да
прегледате списъка по-долу, проверете връзките и
процедурите за работа.
Ако проблемът не се реши, посетете следната
интернет страница за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките и предпазителя.
• Ако устройството е изключено или дисплеят
изчезва, не можете да работите с устройството за дистанционно управление.
t Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна
кутия.
Няма звук.
• Функцията ATT или функцията АТТ за телефон
е включена (когато сте включили интерфейсен
кабел на телефон към АТТ изхода).
• Позицията на фейдъра “Fader & Balance” не е
зададена за система с 2 високоговорителя.
• CD чейнджъра не е съвместим с диска (MP3/
WMA/AAC).
t Възпроизведете със съвместимо със Sony
устройство.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр.20).
• Свързан е допълнителен усилвател и не използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Натиснали сте бутона RESET.
t Запазете отново в паметта.
• Захранването или батерията са изключени.
Свързващият захранващ кабел не е свързан правилно.
Запазените станции и правилното време
се изтриват.
Предпазителят е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване
на автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със захранващия
конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане, режимът на демонстрация започва.
Ако не извършвате операция за около 5 минути и е
зададена опция “DEMO-ON”, демонстрационният
режим започва.
t Задайте “DEMO-OFF” (стр. 20).
25
Дисплеят изчезва/ не се появява в прозореца на дисплея.
• Димерът е зададен в положение “DIMMER-ON”
(стр. 21).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
(OFF).
t Натиснете и задръжте (OFF), докато
дисплеят се изведе.
• Конекторите са замърсени (стр. 23).
Функцията за автоматично изключване
не работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира след като
изключите устройството.
t Изключете устройството.
Индикаторът “ST” мига по време на FM
приемане.
• Настройте правилно честотата.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
t Задайте “Mono on” (стр. 21).
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
t Задайте “Mono off” (стр. 21).
RDS
DSO не функционира
Търсенето започва след няколко секунди.
В зависимост от вида на тапицерията на колата
или от типа музика, DSO може да не достигне
задоволителен ефект.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
t Изключете функцията TA (стр. 13).
Опциите на дисплея не се извеждат
• Активирайте TA (стр. 13).
• Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
t Настройте в положение “Information on”
(стр. 21)
Не можете да регулирате нивото на
звука
Портативното аудио устройство не е било
свързано когато сте поставили AUХ в положение
(SOURCE).
t Свържете портативното аудио устройство към AUX входния жак.
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
t Свържете захранващия контролен кабел (син)
или допълнителния захранващ кабел (червен)
към захранващия кабел на усилвателя на автомобила (само ако вашият автомобил има
вградена FM/MW/LW антена на задното/
странично стъкло).
t Проверете връзката на антената на автомобила.
t Ако автоматичната антена не се изважда,
проверете връзката на захранващия контролен кабел на антената.
t Когато е включен режим DSO, звукът пнякога е затруднен.
t Настройте DSO режим в позиция “off”
(стр.19)
Настройката е невъзможна.
t Запазете правилната честота в паметта.
t Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
• Режимът на местно търсене е зададен в неправилна
позиция.
t Търсенето спира твърде често:
Задайте “Local-on” (стр. 21).
26
t Търсенето не спира на станция:
Задайте “Local-Off” (стр. 21).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
t Извършете ръчна настройка.
Не се извеждат съобщения за трафик.
t Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “--------”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила или наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW,
които не са предназначени за аудио употреба (стр.
22).
Не можете да възпроизвеждате МР3/
WMA/AAC файлове.
Дискът не е съвместим с МР3/WMA/AAC
формата. За подробности относно дисковете и
форматите, които можете да възпроизвеждате,
посете интернет страницата за поддръжка.
Времето за стартиране на възпроизвеждане на МР3/WMA/AAC файлове е по-дълго
отколкото времето за стартиране на
други файлове.
Следните видове дискове изискват повече време,
за да започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат
прегледани.
• Това е възможно за дискове с много символи.
• “Auto Scroll” е изключен.
t Задайте “Auto Scroll on” (стр. 21).
t Натиснете и задръжте (DSPL) (SCRL).
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
t Поставете устройството под ъгъл, по-малък
от 45 градуса, и го инсталирайте на стабилно
място в автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате опции
чрез USB хъб.
Това устройство не може да разпознае USB
устройството чрез USB хъб.
Failure
Връзката на високоговорителите/ усилвателя не
е правилна.
t Вижте ръководството за инсталация на този
модел и проверете връзките.
Hubs Not Supported
USB хъб не се поддържа от устройството.
Local Seek +/Режимът на местно търсене е включен по време на
автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.
t Натиснете диска за избор (SEEK)+/-, докато името на станцията мига. Устройството
започва да търси друга честота със същите PI
данни (програмна идентификация) (появява се
индикация “PI seek”).
No Device (Няма устройство)
USB устройството не работи.
t Свържете отново USB устройството.
Избрали сте USB без да сте свързали USB устройство. USB устройството или USB кабела са
изключени по време на възпроизвеждане.
t Уверете се, че сте свързали USB устройството и USB кабела.
Чува се кратък звуков сигнал.
No Music
По време на възпроизвеждане USB устройството
е било изключено.
t Преди да изключите USB устройството,
уверете се, че сте спрели възпроизвеждането,
за да защитите данните.
Дискът или USB устройството не съдържа музикални файлове.
t Заредете музикален диск в устройството или
МР3 чейнджър с възможност за възпроизвеждане.
t Свържете USB устройството с музикалния
файл.
Не можете да възпроизвеждате опции.
Звукът прекъсва.
Звукът прекъсва при висока честота, по-голяма
от 320 kbps.
NO TP
Устройството ще продължи да търси за ТР
станции.
Съобщения за грешки/Съобщения
Checking
Устройството потвърждава връзките на USB
устройството.
t Изчакайте, докато потвърждаването на
връзката приключи.
Error
• Дискът е замърсен или зареден наобратно.
t Почистете или заредете диска правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен заради
някакъв проблем.
t Заредете друг диск.
• USB устройството не се разпознава автоматично.
t Свържете отново USB устройството.
• Натиснете Z, за да извадите диска.
Not Supported
Свързаното USB устройство не се поддържа.
t За подробности относно съвместимостта
на USB устройствата вижте интернет
страницата за поддръжка.
Offset
Съществува вероятност за вътрешна повреда.
t Проверете връзките. Ако индикацията за
грешка не изчезне от дисплея, консултирайте
се с най-близкия сервиз на Sony.
Overload
USB устройството е претоварено.
t Изключете USB устройството, след това
променете източника, като натиснете
(SOURCE)
t Показва, че USB устройството не работи
правилно или че е свързано устройство, което
не се поддържа.
27
Read
Устройството чете всички записи и информацията за албуми на диска.
t Изчакайте докато четенето приключи и
докато възпроизвеждането започне автоматично. В зависимост от структурата
на диска/USB устройството, това може да
отнеме повече от минута.
Push Reset
Не можете да работите с устройството,
CD чейнджъра или USB устройството заради
някакъв проблем.
t Натиснете бутона RESET (стр. 6).
” или “
”
“
Ако сте достигнали началото или края на диска
по време на бързо превъртане напред или назад, не
можете да продължите.
“ ”
Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се
с най-близкия сервиз на Sony.
Ако занесете устройството на поправка заради
проблем с възпроизвеждането, занесете и диска,
който сте използвали, когато се е получил
проблемът.
28
Инсталация/Свързване
1






×

Оборудване, използвано в илюстрациите
(не е приложено в комплекта)
Преден високоговорител
Усилвател
Заден високоговорител
CD-чейнджър
Субуфер
29
2
!
30
"
"53!5$)/).
"53#/.42/,).
31
Предупреждения
Пример за връзка 2
• Това устройство е проектирано единствено за
работа с отрицателно заземяване 12 V DC.
• Внимавайте да не прищипете кабелите под винтове или движещи се части (например под релсите на
седалката).
• Преди да извършите свързването, изключете
автомобила от контакт, за да избегнете късо
съединение.
• Включете захранващия свързващ кабел -- към
устройството и високоговорителите преди да го
свържете към допълнителен захранващ конектор.
• Свържете всички заземяващи кабели
към една заземяваща точка.
• За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали
всички свободни и несвързани кабели с изолирбанд.
Забележки за кабела на захранването
(жълт)
• Когато свържете това устройство с друг стерео
компонент, мощността на свързаната автомобилна верига трябва да е по-голяма от сумата на
бушона на всеки компонент.
• Когато в автомобила няма вериги с достатъчно голяма мощност, свържете устройството директно
към акумулатора.
Списък с части 1
• Номерата в списъка са свързани към тези инструкции.
• Скобата 1 е прикрепена към устройството преди покупката. Преди да поставите
устройството, използвайте ключовете за
освобождаване 4, за да свалите скобата 1
от устройството. За подробности вижте
“Сваляне на скобата (4)” от другата страна
на листа.
• Запазете ключовете за освобождаване 4 за бъдеща употреба, защото
ще ви бъдат необходими, ако сваляте
устройството от вашия автомобил.
Внимание
Внимателно дръжте скобата 1, за да не нараните пръстите си.
Забележки (2 - A)
• Уверете се, че сте свързали заземяващия кабел
преди да свържете усилвателя.
• Алармата ще се чува, само ако използвате вградения усилвател.
Съвет (2 - B)
• Когато свързвате само един CD чейнджър или друго
допълнително устройство, свържете директно към
това устройство.
• За свързване на два или повече CD чейнджъра
или други допълнителни устройства е необходим
селектора за източник XA-C40 (не е приложен в
комплекта).
Диаграма на връзките 3
A Към AMP REMOTE IN на допълнителния
усилвател
Тази връзка е само за усилватели. Свързването
на всякакви други системи може да повреди
устройството.
A Към интерфейсен кабел на телефон за
автомобил
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия,
свързването на това устройство с приложения
свързващ захранващ кабел 3 може да повреди
антената.
Забележки относно контролните и захранващите кабели
• Контролният проводник за антената (син) подава +
12 V DC, когато включите тунера или когато активирате функцията AF (Алтернативна честота) или
ТА (Съобщение за трафик).
• Когато вашият автомобил има вградена FM/
MW/LW антена в задното/ страничното стъкло,
свържете контролния проводник на антената (син)
или входящия захранващ проводник на аксесоара
(червен) към захранващия терминал на съществуващия усилвател за антената. За подробности се
консултирайте с вашия доставчик.
• Не можете да използвате антена без разпределителна кутия заедно с това устройство.
Връзка за запазване на паметта
Когато входният жълт захранващ проводник бъде
свързан към веригата, отговаряща за паметта,
винаги ще се подава захранване, дори когато автомобилът не е на контакт.

Забележки за връзките на високоговорителите
Хванете така
Забележка
Преди да инсталирате, уверете се, че захватите от
двете страни на скобата 1 са завити на 2 mm навътре. Ако захватите са изправени или завити навън,
устройството няма да бъде инсталирано здраво и
може да изпадне.
32
• Преди да свържете високоговорителите, изключете
устройството.
• Използвайте високоговорители с импеданс от 4 до
8 ома и с подходящо захранване, за да предотвратите повредата им.
• Не свързвайте терминалите на високоговорителите към шасито на автомобила и не свързвайте
терминалите на десните високоговорители с тези
на левите високоговорители.
• Не свързвайте заземяващия проводник на това
устройство към отрицателния (-) терминал на
високоговорителя.
• Не се опитвайте да свържете високоговорителите
паралелно.
• Свързвайте само пасивни високоговорители. Свързването на активни високоговорители (с вграден
усилвател) към терминалите на високоговорителя
може да повреди устройството.
• За да предотвратите повреда и ако устройството
използва един и същ отрицателен (-) проводник за
левия и десния високоговорители, не използвайте
проводници от инсталираните в автомобила ви
вградени високоговорители.
• Не свързвайте проводниците за високоговорителите на устройството един с друг.
Забележка за свързването
Ако високоговорителят и усилвателят не са свързани
правилно, на дисплея се извежда съобщение “Failure”.
В този случай се уверете, че високоговорителят и
усилвателят са свързани правилно.
33
3
Селектор на
източник*
* не е
приложен в
комплекта
XA-C40
*2
*4
*2
*1 от антената на
автомобила
2
Бушон (10 А)
3
Максимално напрежение 0.3 А
AMP REM
АТТ
Син/бял оголен
от конектора за
високоговорите
автомобила
Светлосин
За подробности вижте “Диаграма на
връзките на захранването” от другата
страна на листа.
4 Жълт
продължително
захранване
7
Син
контрол на
захранването на
антената
8
5
6
34
Оранжев/ захранване за
осветяването
Бял
П
*1 Забележка за свързването на антената
Ако антената на вашия автомобил е от вида ISO
(Международна организация по стандартизация),
използвайте приложения адаптер 2, за да я свържете. Първо свържете антената на автомобила към
приложения адаптер, след това я свържете към жака
за антената на основното устройство.
*2 RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
*3 Може да се наложи използването на допълнителен
адаптер.
*4 Приложен XA-C40
а
Приложен със CD
чейнджъра
от конектора за
захранването на
автомобила
ора за
орителя на
ла
Високоговорител, 5 Бял
1 Виолетов + Заден, Десен
7
Червен
превключвател
на захранването
3
а
8
Черен
Високоговорител,
2
- Заден, Десен
Сив
Високоговорител,
+ Преден, Десен
Високоговорител,
+ Преден, Ляв
Високоговорител,
- Преден, Ляв
6
7
Зелен
Високоговорител,
+ Заден, Ляв
заземяване
4
Високоговорител,
- Преден, Десен
8
Високоговорител,
- Заден, Ляв
Позиции 1, 2 и 3 нямат крачета.
Позициите с отрицателна поляризация 2, 4, 6 и 8 са с оголени краища.
35
4
5

1
5
MM
M
M
Зъбци
6!
36
"
4
Поставете ключовете с
кукичките навътре.


1
Табло
Защитна стена

37
Предпазни мерки
• Внимателно изберете местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи
на нормалното ви шофиране.
• Избягвайте инсталирането на устройството
на места, които са обект на прах, мръсотия,
прекалени вибрации или висока температура,
като например на пряка слънчева светлина или
близо до отворите на климатика.
• Използвайте само приложения хардуер за инсталиране, за да извършвате безопасна и сигурна
инсталация.
Настройка на ъгъла при инсталация
Задайте ъгъл, по-малък от 45 градуса.
Сваляне на скобата 2
Преди да инсталирате устройството, свалете скобата 1 от него.
1
Поставете освобождаващите ключове
5 между устройството и скобата 1,
докато щракнат.
Издърпайте скобата 1, след това
издърпайте и устройството, за да ги
отделите.
2
6
- В За да поставите
Поставете частта A на предния панел към
частта B на устройството, както е показано на
илюстрацията, след това леко натиснете лявата
страна навътре.
Предупреждение, ако вашият
автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте задали функцията за автоматично изключване. За подробности вижте
приложеното ръководство за експлоатация.
Устройството ще се изключи автоматично в
предварително зададено време, което ще предотврати изразходване на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично
изключване, се уверете, че всеки път, когато
изключвате автомобила от контакт, натискате
и задържате (OFF), докато дисплеят изчезне.
Бутон RESET
Когато инсталацията и връзките приключат,
свалете панела и натиснете бутона RESET с
химикал или друг остър предмет.
Пример за инсталация 2
Инсталация на таблото.
Забележки
• Завийте зъбците навън, за да извършите по-здрава
хватка, ако това се налага (5-2)
• Уверете се, че 4-те захвата на защитния обръч
5 са правилно поставени в гнездата на устройството (5-3).
Как да свалите и поставите предния панел 2
Преди да инсталирате устройството,
свалете предния панел.
6
- А За да свалите
Преди да свалите предния панел, уверете се, че
сте натиснали (OFF).
Натиснете (OPEN) и плъзнете панела наляво,
след това го издърпайте към вас.
38
Диаграма на връзките на
захранването
Допълнителните захранващи конектори се
различават в зависимост от автомобила. Проверете схемата за допълнителните захранващи
конектори на вашия автомобил, за да се уверите,
че връзките ще бъдат извършени правилно.
Съществуват три основни типа (показани на
илюстрацията по-долу). Възможно е да се наложи
да смените позициите на червения и жълтия проводници в захранващия блок на стерео системата
на автомобила.
След като извършите връзките и поставите
захранващите проводници на правилните места,
свържете устройството към захранващия блок
на автомобила. Ако имате въпроси или проблеми
относно свързването на вашето устройство,
които не са обяснени в това ръководство, моля,
свържете се с доставчика на вашия автомобил.
Допълнителен захранващ
конектор
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Жълт продължително
захранване
Червен превключвател
на захранването
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Жълт превключвател
на захранването
Червен продължително
захранване
Червен
Червен
Жълт
Жълт
автомобил без позиция ACC
39
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне
на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете
се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте
закупили продукта.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.
Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия
уебсайт за клиентска поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising