Sony | CDX-GT930UI | Sony CDX-GT930UI Инструкции за експлоатация

4-122-158-51 (1)
FM/MW/LW CD плейър
FM/MW/LW
CD плейър
Инструкции за експлоатация
За да изключите екрана с демонстрацията (DEMO), вижте стр. 6.
CDX-GT930UI
©2009 Sony Corporation
Относно инсталацията и свързването
вижте приложените инструкции за
инсталация/свързване.
2
Изхвърляне на използвани
батерии (приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни,
използващи система за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че батериите не трябва
да се третират като домашен отпадък.
Изхвърлянето на батериите на правилното
Този етикет се намира от долната
място ще предотврати потенциални
страна на устройството.
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве, които в противен
Забележка за потребители в страните,
случай, при неправилното им изхвърляне,
които попадат под изискванията на
могат да се случат. Рециклирането на
директивите на Европейския съюз
материалите ще помогне за запазването
Производителят на този продукт е Sony
на естествените ресурси. В случай, че
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио, поради мерки за безопасност или
Япония. Оторизираният представител за интегритет на данните продуктът
ЕМС е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger
трябва постоянно да бъде свързан с
Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За
батерията, то отстраняването на
сервиз и проблеми с гаранцията,
батерията от устройството трябва да
обръщайте се към адресите, които са ви
се извършва единствено в квалифициран
дадени в отделните сервизни книжни и
сервиз. За да се уверите, че батерията ще
гаранционни карти.
бъде правилно изхвърлена, когато
животът на батериите изтече, ги
в правилния събирателен пункт
Изхвърляне на стари електрически предайте
за рециклиране на електрическо и
и електрони уреди (Приложимо за електронно оборудване.
страните от Европейския съюз и
Относно всички други видове батерии,
други европейски страни,
моля, прегледайте частта относно
използващи система за разделно
безопасното сваляне на батериите от
събиране на отпадъци)
продукта. Предайте продукта в правилния
Този символ на устройството или на
събирателен пункт за рециклиране на
неговата опаковката показва, че този
батерии. За по-подробна информация
продукт не трябва да се третира като
относно рециклирането на този продукт,
домашен отпадък. Вместо това, той
моля, свържете се с местния градски офис,
трябва да бъде предаден в съответните
службата за изхвърляне на отпадъци или с
пунктове за рециклиране на електрически магазина, от който сте закупили продукта.
и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие
ZAPPIN е търговска марка на Sony
предотвратявате потенциални негативни Corporation
последици за околната среда и човешкото
Microsoft, Windows Media и
здраве, които в противен случай, при
логото на Windows са
неправилното изхвърляне на продукта,
търговски марки или
могат да се случат. Рециклирането на
регистрирани търговски
материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси. За по-подробна марки на Microsoft Corporation в
Съединените Щати и/ или други страни.
информация относно рециклирането на
iPod е търговска марка на Apple Inc.,
този продукт, моля, свържете се с
регистрирана в САЩ и други държави.
местния градски офис, службата за
изхвърляне на отпадъци или с магазина, от MPEG Layer-3 технологията за аудио
който сте закупили продукта.
кодиране и патентите са лицензирани от
Fraunhofer US и Тhomson.
Допълнителни аксесоари: Устройство за
дистанционно управление
Този продукт е защитен от някои
авторски права върху интелектуалната
собственост на Microsoft Corporation.
Използването или разпространението на
тези технологии извън този продукт и без
лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранена.
Доставчиците на съдържание използват
технологията за управление на
дигиталните права на Windows Media,
съдържащи се в това устройство (“WMDRM”), за да опазят целостта на своето
съдържание (“Secure Content”), така че
интелектуалната им собственост,
включително и авторските права в това
съдържание, да не бъдат присвоени.
Това устройство използва WM-DRM
софтуер, за да възпроизвежда Secure
Content (“WM-DRM софтуер”). Ако
сигурността на WM-DRM софтуера в
това устройство е била нарушена,
притежателите на Secure Content
(“Secure Content Owners”) може да
изискат от Microsoft да отнеме правото
на WM-DRM софтуера да придобива нови
лицензи за копиране, извеждане и/или
възпроизвеждане на Secure Content.
Отнемането на лиценза няма да попречи
на WM-DRM софтуера да възпроизвежда
незащитено съдържание. Списъкът на
WM-DRM софтуера с отнет лиценз се
изпраща във вашето устройство, когато
сваляте лиценз за Secure Content от
интернет или от компютър. В
съответствие с този лиценз Microsoft
може да качи на вашето устройство
списъци с отнети лицензи от името на
Secure Content Owners.
Предупреждение, ако запалването на
вашия автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте включили функцията
за автоматично изключване (стр. 22).
Устройството автоматично ще се
изключи напълно в зададеното време
след като бъде изключено, което ще
предотврати изразходването на
акумулатора.
Ако не зададете функцията за
автоматично изключване, всеки път,
когато изключвате автомобила от
контакт, трябва да натискате и
задържате  на устройството,
докато дисплеят изчезне.
3
Съдържание
Подготовка за експлоатация
USB устройства
Дискове, които можете да
възпроизвеждате на това устройство . .6
Нулиране на устройството . . . . . . . . .6
Отмяна на DEMO режима . . . . . . . .6
Подготовка на картовото устройство за
дистанционно управление . . . . . . . . .6
Сверяване на часовника . . . . . . . . . .6
Сваляне на предния панел . . . . . . . . .6
Прикрепване на предния панел . . .7
Настройка на ъгъла на предния панел 7
Възпроизвеждане на USB устройства .17
Опции на дисплея . . . . . . . . . . . .17
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . .18
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло . . . . . . . . . . . . . . . .8
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X174 . . . . . . . . . .10
Търсене на песен . . . . . . . . . . . . . .12
Търсене на песен по име
- Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . .12
Търсене на запис като слушате част от
него
- ZAPPINTM . . . . . . . . . . . . . . . .12
Радио
Запазване и приемане на станции ....13
Автоматично запазване на
станции - BTM . . . . . . . . . . . . . .13
Ръчно запазване на станции . . . . .13
Приемане на запазени станции . . .13
Автоматична настройка . . . . . . . .14
Приемане на станции чрез списък
- LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Преглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Настройка на AF (Алтернативни честоти)
и TA (Съобщения за трафик) . . . . . .15
Избор на PTY (Програмен вид) . .15
Настройка на CT (Време на
часовника) . . . . . . . . . . . . . . . . .15
CD
Възпроизвеждане на дискове . .
Опции на дисплея . . . . . . . .
Повторно възпроизвеждане .
Разбъркано възпроизвеждане
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.16
.16
.16
.16
iPod
Възпроизвеждане на iPod .
Опции на дисплея . . . .
Настройка на режима на
възпроизвеждане . . . . . . .
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане . . . . .
Директна работа с iPod
- Passenger Control . . . . . .
. . . . . . . .18
. . . . . . . .19
. . . . . . . .19
. . . . . . . .19
. . . . . . . .20
Други функции
Промяна на настройките на звука . . .20
Настройка на характеристиките
на звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Настройка на кривата на
еквалайзера
- EQ3 Parametric Tune . . . . . . . . .21
Настройка на опциите в
менюто – MENU . . . . . . . . . . . . . . . .. .22
Използване на допълнително
оборудване. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Допълнително аудио оборудване. . .23
CD чейнджър . . . . . . . . . . . . . . .23
Въртящо се устройство за
дистанционно управление RM-X4S .24
Допълнителна информация
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . .
Забележки за дисковете . . . . . .
Ред на възпроизвеждане на
MP3/WMA/AAC файлове . . . .
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изваждане на устройството . . . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . .
Отстраняване на проблеми . . . . . .
Съобщения за грешки/Съобщения
. .25
. .25
.
.
.
.
.
.
.
.25
.25
.26
.26
.27
.28
.30
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси, или за да получите информация относно поддръжката на
този продукт, моля, посетете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com/
Предлага ви информация за:
• Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
• Поддържани MP3/WMA/AAC файлове
5
Подготовка за експлоатация
Дискове, които можете да
възпроизвеждате на това устройство
Подготовка на картовото устройството за дистанционно управление
Свалете изолационната лента.
Можете да възпроизвеждате CD-DA
(съдържащ също и CD TEXT) и CD-R/CDRW (MP3/WMA/ACC файлове (стр. 25)).
Видове дискове
Етикет на диска
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за
първи път или когато сменяте
акумулатора на автомобила, или при
смяна на връзките, трябва да нулирате
устройството.
Свалете предния панел (стр. 6) и
натиснете бутона RESET (стр. 8) с
остър предмет, като например с
химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката
за часовника и други запазени настройки ще
бъдат изтрити.
Отмяна на DEMO режима
Можете да отмените дисплея с
демонстрация, който се извежда докато
изключвате.
1 Натиснете и задръжте диска за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно завъртете диска за
избор, докато се изведе индикация
“Demo”.
3 Завъртете диска за избор, за да
изберете “off”.
4 Натиснете и задръжте диска за избор.
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално
възпроизвеждане/ приемане.
Съвет
За начина на подмяна на батерията вижте стр.
26.
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1 Натиснете и задръжте диска за избор.
2 Завъртете диска за избор, докато се
изведе “Clock-Adjust”; след това
натиснете диска.
Извежда се дисплеят за настройка на
часовника.
3 Завъртете диска за избор, за да
настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата
индикация, натиснете диска наляво/
надясно.
4 След като зададете минутата,
натиснете диска за избор.
Часовникът стартира.
Съвет
Можете автоматично да сверявате часовника,
като използвате функцията RDS (стр. 15).
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на
устройството, за да предпазите
устройството от кражба.
Предупредителна аларма
Когато загасите автомобила без да сте
извадили предния панел,
предупредителната аларма издава звукови
сигнали в продължение на няколко секунди.
Алармата ще се чува, само ако
използвате вградения усилвател.
1 Натиснете .
Устройството се изключва.
6
2 Натиснете
.
Лявата част на предния панел излиза
към вас.
3 Преместете предния панел надясно,
след това леко изтеглете левия край на
предния панел.
Настройка на ъгъла на предния панел
(ANGLE)
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен
натиск върху предния панел и прозореца на
дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/
високи температури или на влага. Избягвайте
поставянето на предния панел върху предното
или задното табло в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
Прикрепване на предния панел
Поставете частта  на предния панел
към частта  на устройството; след
това леко натиснете лявата страна
навътре.
Натиснете  на устройството
(или заредете диск), за да работите с
устройството.
1 Натиснете и задръжте .
На дисплея се извежда индикация
“Angle Adjust”.
2 Неколкократно натиснете ,
докато ъгълът на предния панел се
коригира.
Предният панел може да бъде зададен
в 3 позиции.
3 Натиснете бутон на устройството
освен бутона .
Дисплеят се връща в режим на
нормално възпроизвеждане.
Ако не натискате бутони за около 30
секунди, дисплеят се връща в режим на
нормално приемане.
Съвети
• Предният панел се смъква (за да заредите
диск) и след това автоматично се връща към позицията, която сте задали.
• Ъгълът на предния панел, който сте задали, се
запазва в устройството. Когато изключите автомобила от контакт, ъгълът се връща към позицията си по подразбиране, а когато зададете
автомобила на контакт, предният панел се застава в положението, което сте настроили.
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешната повърхност на предния панел.
7
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
8
 Диск за избор
В тази част са описани инструкциите и
местоположенията на бутоните, както и
основни операции. За повече информация
вижте указаните страници.
Бутоните на устройството за
дистанционно управление и на самото
устройство, които имат аналогични
означения, управляват едни и същи
функции.
Завъртете, за да: Регулирате нивото на
 Бутон SOURCE
силата на звука/ изберете опция в
За включване на захранването; за смяна
менюто.
на източника (Радио/CD/USB/AUX)*1.
Натиснете нагоре/надолу/наляво/надясно,
за да: Изберете опция в менюто.
 Бутон
(BACK) стр. 12
Натиснете, за да: Въведете настройка
За да се върнете към предходния
на звука/ въведете настройка.
дисплей.
Натиснете и задръжте, за да: Влезте в
 Бутон SHUF/ZAP стр. 13, 16, 18, 19, 23
менюто.
За да влезете в режим на разбъркано
CD/USB:
възпроизвеждане (натиснете); за да
Натиснете нагоре/надолу, за да:
TM
влезете в режим ZAPPIN (натиснете
- Пропускате албуми (натиснете)*2.
и задръжте).
- Пропускате албуми продължително
(натиснете и задръжте)*2.
 Бутон OFF
Натиснете наляво/ надясно, за да:
За да изключите; за да спрете
- Пропускате песни (натиснете).
източника.
- Пропускате песни продължително
(натиснете, след което натиснете
 Бутон
(BROWSE) стр. 12
отново в рамките на 2 секунди и
За да изведете списъка (Радио); За да
задръжте).
влезете в режим Quick-BrowZer
- Превъртете бързо назад/ напред песен
(CD/USB/iPod).
(натиснете и задръжте).
Радио:
Натиснете нагоре/ надолу, за да:
- Приемате запазени станции.
Натиснете наляво/ надясно, за да:
- Настроите станции автоматично
(натиснете).
- Откриете станция ръчно (натиснете и
задръжте).
 Отделение за диска стр. 16
За да заредите диск.
 Прозорец на дисплея
 Приемник за картовото устройство
за дистанционно управление
 Бутон
(освобождаване на предния
панел) стр. 6
 Бутон MODE стр. 13, 19, 20
Натиснете, за да: Изберете радио
честота (FM/MW/LW)*1/ изберете
режима на възпроизвеждане на iPod.
Натиснете и задръжте, за да:
Влезете/ отмените функцията за
passenger control.
 Бутон AF (Алтернативни честоти)/
TA (Съобщения за трафик) стр. 15
За да зададете AF и ТА в RDS.
 Бутон DSPL (дисплей)/PTY (програмен
тип) стр. 16, 17, 19
За да промените опциите в дисплея
(натиснете)/ за да изберете PTY в
RDS.
 Бутон RESET стр. 6
 Бутон Z (изваждане)/ANGLE стр. 7
За да извадите диска/ за да смъкнете
предния панел (натиснете); за да
зададете ъгъла на предния панел на 3
позиции (натиснете и задръжте).
*1
*2
В случай, че сте свързали CD чейнджър; когато
натиснете , на дисплея ще се изведе
индикация “CD”, а също и номерът на свързаното устройство. Освен това, ако натиснете
, можете да промените чейнджъра.
Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC диск.
9
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X174
Преди употреба отстранете
изолационната лента (стр. 6).
 Бутон OFF
За да изключите захранването; за да
спрете източника.
 Бутон SOURCE
За да включите захранването; за
смяна на източника (Радио/CD/
USB/AUX).
 Бутони </, (SEEK -/+)
Същата функция като при
натискането на диска за избор на
устройството наляво/ надясно.
Настройките, настройките на звука и
др. могат да се управляват чрез < ,.
 Бутон MENU
За да влезете в менюто.
 Бутон ENTER
За да въведете настройката.
 Бутон DSPL (дисплей)/PTY (програмен
тип)
За да промените опциите в дисплея
(натиснете); за да изберете PTY в
RDS.
 Бутон VOL +/- (сила на звука)
За да регулирате нивото на силата на
звука.
10
 Бутон ATT (намаляване)
За да намалите нивото на силата на
звука. За да отмените, отново
натиснете бутона.
 Бутон SOUND
За да въведете настройка на звука.
Забележка
Ако устройството бъде изключено и дисплеят
изчезне, не можете да работите с устройството за дистанционно управление, освен ако
не натиснете  на устройството или
ако първо не заредите диск, за да включите
устройството.
 Бутон MODE
Натиснете, за да: Изберете радио
обхвата (FM/MW/LW)/ изберете режим
на възпроизвеждане на iPod.
Натиснете и задръжте, за да:
Влезете/ отмените функцията за
passenger control.
 Бутон
(BROWSE)
За да изведете списъка (Радио); за да
влезте в режима Quick-BrowZer (CD/
USB/iPod).
 Бутони M /m (+/-)
Същата функция като при
натискането на диска за избор на
устройството нагоре/надолу.
Настройките, настройките на звука и
др. могат да се управляват чрез M m.
 Бутон SCRL
За да прегледате опциите на дисплея.
 Бутони с номера
CD/USB:
: REP стр. 16, 18
: SHUF стр. 16, 18
: PAUSE
За да зададете режим на пауза при
възпроизвеждане. За да отмените,
натиснете отново.
Радио:
За да приемате запазени станции
(натиснете); за да запазвате станции
(натиснете и задръжте).
11
Търсене на песен
Търсене на песен по име
– Quick-BrowZer
Можете лесно да търсите песни на CD,
USB или iPod устройство по категория.
(BROWSE) Диск за избор
(BACK)
Търсене чрез пропускане на опции
– Режим на прескачане
Когато в категорията има много опции,
с тази функция можете да потърсите
желаната опция по-бързо.
1 Натиснете диска за избор надясно в
режи Quick-BrowZer.
Извежда се следният дисплей.
 Номер на настоящата опция.
 Общ брой на опциите в настоящия
слой
 Име на опцията
Извежда се името на опцията
1 Натиснете
(BROWSE) нагоре.
Устройството влиза в режим QuickBrowZer и се извежда списъкът с
категориите, които можете да
търсите.
2 Завъртете диска за избор, за да
изберете желана категория за търсене,
след това натиснете, за да потвърдите
избора си.
3 Повторете стъпка 2, докато изберете
желания запис.
Възпроизвеждането започва.
За да се върнете към предходния дисплей.
Натиснете
(BACK)
За да излезете от режима Quick-BrowZer
Натиснете
(BROWZE).
Забележки
Когато влизате в режим Quick-BrowZer, настройката за повторно/ разбъркано възпроизвеждане
се отменя.
2 Завъртете диска за избор, за да
изберете желаната опция или близка до
нея.
Опциите прескачат на всеки 10% от
общия брой опции.
3 Натиснете диска за избор.
Дисплеят се връща в режим QuickBrowZer и избраната опция се извежда.
4 Завъртете диска за избор, за да
изберете желаната опция, и натиснете
диска за избор.
Възпроизвеждането започва, ако
избраната опция е песен.
За да отмените режима на прескачане
Натиснете
(BACK) или натиснете
диска за избор наляво.
Търсене на запис като слушате част
от него – ZAPPINTM
Докато възпроизвеждате кратки части
от записите на CD, USB или iPod
устройството в последователност,
можете да търсите записа, който
желаете да слушате.
Режимът ZAPPING е подходящ за
търсене на запис в режими на разбъркано
или повторно възпроизвеждане.
SHUF/ZAP
12
Диск за избор
(BACK)
1 Натиснете и задръжте  по
време на възпроизвеждане
След като на дисплея се изведе
съобщението “ZAPPIN”,
възпроизвеждането започва от част
от следващия запис.
Записът се възпроизвежда за известно
време, след това се чува щракване и
следващата част започва да се
възпроизвежда.
Запис
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако настройвате радио станции докато
шофирате, използвайте функцията Best
Tuning Memory (BTM), за да
предотвратите произшествия.
Автоматично запазване на станции 
BTM
1 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе индикация “TUNER”.
Част от всеки запис, която се
възпроизвежда в ZAPPIN режим.
2 Натиснете диска за избор или натиснете
и задръжте , когато
възпроизвеждате запис, който желаете
да слушате.
Записът, който сте избрали, се връща
от началото в режим на нормално
възпроизвеждане.
За да търсите отново запис в ZAPPIN
режим, повторете стъпки 1 и 2.
Съвети
• 'Можете да изберете време за възпроизвеждане от около 6 секунди/ 9 секунди/ 30 секунди
(стр. 22). Не можете да изберете част от
запис за възпроизвеждане.
• Натиснете диска за избор наляво/ надясно в
режим ZAPPIN, за да прескочите запис.
• Натиснете диска за избор нагоре/ надолу в
режим ZAPPIN, за да прескочите албума.
• Натискането на
(BACK) също потвърждава
възпроизвеждането на запис.
За да смените обхвата, неколкократно
натиснете . Можете да
изберете измежду FM1, FM2, FM3, MW
или LW.
2 Натиснете и задръжте диска за избор.
3 Завъртете диска за избор, докато се
изведе индикация “BTM”; след това
натиснете диска за избор.
Устройството запазва станциите
като ги подрежда по честота - по
една за всеки от бутоните с
цифри.Когато настройката е запазена,
се чува кратък звуков сигнал.
Ръчно запазване на станции
1 Докато приемате дадена станция, която
желаете да запазите, натиснете
(BROWSE).
Извежда се списъкът със станции.
2 Завъртете диска за избор, за да
изберете предварително избрания
номер.
3 Натиснете и задръжте диска за избор,
докато се изведе индикация “MEM”.
(с картовото устройство за дистанционно
управление)
1 Докато приемате станция, която желаете
да запазите, натиснете и задръжте бутон
с цифра ( до ), докато се изведе
индикация “MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на
същия бутон с цифра, предишната запазена
станция ще бъде сменена.
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват, след това
натиснете диска за избор нагоре/
надолу.
(с устройство за дистанционно
управление)
1 Изберете честотен обхват, след това
натиснете бутон с цифра
(от  до ).
13
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете
диска за избор надясно/ наляво, за да
потърсите станция.
Сканирането автоматично спира,
когато устройството получи сигнал
от радио станция. Повторете тази
операция, докато желаната станция
бъде настроена.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията,
която желаете да слушате, натиснете и задръжте диска за избор наляво/ надясно, за да откриете приблизителната честота. След това
неколкократно натиснете диска за избор наляво/
надясно, за да настроите фино желаната честота (ръчна настройка).
RDS
Преглед
FM станциите, които използват
системата за радио данни (RDS),
изпращат цифрова информация заедно с
обикновения програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
Приемане на станции чрез списък
 LIST
 Радио обхват
 ТА/ТР/AF*1
 Часовник
 Номер на станцията
 Честота*2 (Име на станцията), RDS
1 Изберете честота, след това натиснете
(BROWSE).
*1
Можете да подредите честотите в
списък.
данни
Списъкът с настройки се извежда.
2 Завъртете диска за избор, докато се
изведе желаната станция.
*2
Когато сте задали Information (информация) в положение “On”:
- “ТР” светва, когато приемате такава станция.
- “ТА”/“TF” светва докато “ТА”/”AF” е включен.
Докато приемате RDS станция, вляво от честотата се извежда индикация “RDS”.
RDS услуги
3 Натиснете диска за избор, за да
приемете станция.
Дисплеят се връща в режим на
нормално приемане.
14
Това устройство автоматично предава
RDS услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с
най-силен сигнал в мрежата. Като
използвате тази функция, можете
продължително да слушате една и съща
програма по време на дълги пътувания,
без да се налага да настройвате
станцията ръчно.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма
за трафик)
Предлага текуща информация/ програма
за трафика. Всяка информация/
програма, която приемате, ще прекъсне
избрания от вас източник.
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента
програмен вид. Освен това, търси за
избран от вас програмен вид.
CT (Часовник)
Данните за CT от RDS предаването
сверяват часовника.
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички
RDS функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
сигналът е слаб или ако станцията, на която
сте включили, не предава RDS данни.
Настройка на AF (Алтернативни
честоти) и TA (Съобщения за трафик)
1 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе желаната настройка.
Изберете
За да
AF-ON
активирате AF и
изключите TA.
TA-ON
активирате TA и
изключите AF.
AF/TA-ON
активирате AF и TA.
AF/TA-OFF
изключите AF и TA.
Запазване на RDS станции с AF и ТА
настройка
Можете предварително да настроите
станции заедно с AF/TA настройка. Ако
използвате BTM функцията, само RDS
станциите се запазват със същата
настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да
настроите RDS станции и станции без
RDS с AF/TA настройка за всяка от
станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете
станцията с BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА,
спешните съобщения автоматично ще
прекъснат възпроизвеждането от
избрания източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука за
съобщения за трафик, нивото се запазва в паметта за следващи съобщения за трафик, независимо каква е силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма
 Regional
Когато функцията AF е включена:
настройките по подразбиране на
устройството ограничават приемането в
рамките на определена област, така че
няма да се получи нежелано превключване
на друга регионална станция с по-силна
честота.
Ако напуснете района на приемане на
тази регионална програма, задайте
“Regional off” в настройките по време на
FM приемане (стр. 22).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и
други райони.
Избор на PTY (Програмни видове)
1 Натиснете и задръжте  (PTY)
по време на FM приемане.
Ако станцията предава PTY данни, се
извежда програмният вид.
2 Завъртете диска за избор, докато се
изведе желаният програмен вид.
3 Натиснете диска за избор.
Устройството започва да търси
станции, които предават избрания
програмен вид.
Програмни видове
News (Новини), Current Affairs (Събития),
Information (Информация), Sport (Спорт),
Education (Образование), Drama (Драма),
Cultures (Култура), Science (Наука),
Varied Speech (Разни), Pop Music
(Популярна музика), Rock Music (Рок
музика), Easy Listening (Лека музика), Light
Classics M (Лека класическа музика),
Serious Classics (Класическа музика), Other
Music (Друг музикален вид), Weather &
Metr (Време), Finance (Финанси),
Children’s Progs (Програми за деца), Social
Affairs (Социални въпроси), Religion
(Религия), Phone In (Телефонно шоу),
Travel & Touring (Пътувания), Leisure &
Hobby (Свободно време), Jazz Music (Джаз
музика), Country Music (Кънтри музика),
Nation Music (Национална музика), Oldies
Music (Ретро музика), Folk Music (Фолк
музика), Documentary (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои
страни/ региони, в които не се поддържат PTY
(избор на програмен вид) данни.
Настройка на CT
(Време на часовника)
1 Задайте “CT on” в настройките (стр. 22).
Забележки
• Възможно е функцията CT да не работи, дори
ако приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между времето, зададено с функцията CT, и реалното
време.
15
CD
Възпроизвеждане на диск
1 Натиснете Z.
2 Заредете диска (с етикета нагоре).
3 Затворете предния панел
Предният панел автоматично се вдига
и възпроизвеждането започва.
Изваждане на диск
1 Натиснете Z.
Разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснете
 на устройството за
дистанционно управление, докато
желаната настройка се изведе.
Изберете
Shuffle Album*
Shuffle Disc
За да възпроизведете
албум в случаен ред.
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC
Предният панел автоматично се смъква За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “Shuffle off”.
и дискът се изважда.
2 Натиснете Z, за да затворите предния
панел.
Опции на дисплея
 Индикация за източник
(CD/WMA/MP3/AAC)
 Часовник
 Име на изпълнителя/ Име на албума,
Име на песента, Номер на папката/
Номер на записа/ Възпроизведено време
За да промените опциите на дисплея ,
натиснете .
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост от
вида на диска и формата на запис.
Повторно възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснете
 (REP) на картовото устройство за
дистанционно управление, докато
желаната настройка се изведе.
Изберете
Repeat Track
Repeat Album*
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “Repeat off”.
16
Забележки
• Не използвайте големи и тежки USB устройства, които могат да паднат вследствие на
За подробности относно съвместимостта
вибрациите или да причинят слаба връзка.
с вашето USB устройство, посетете
• Това устройство не може да разпознае USB
интернет странцата за поддръжка.
устройства чрез USB хъб.
• Ако изключите USB устройството по време на
Интернет страница за поддръжка
възпроизвеждане, на дисплея на устройството
http://support.sony-europe.com/
се извежда съобщение “NO Device”.
USB устройства
• Можете да използвате MSC (Mass
Опции на дисплея
Storage Class) и MTP (Media Transfer
Protocol) устройства, съвместими с USB
стандарта.
• Съответстващият кодек е MP3 (.mp3),
WMA (.wma) и AAC (.m4a).
• Препоръчваме подсигуряването на данни
в USB устройството.
Забележка
Свържете USB устройството след като стартирате двигателя. В зависимост от USB устройството, възможно е да се получи повреда, ако
сте свързали преди да стартирате двигателя.
 Индикация за източник
(MP3/WMA/AAC)
Възпроизвеждане на USB устройства
1 Свалете капачето на USB устройството от
USB конектора и свържете USB
устройството към USB конектора.
Възпроизвеждането започва.
Ако USB устройството вече е свързано,
за да започнете възпроизвеждане,
неколкократно натиснете ,
докато се изведе индикация “USB”.
Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
Изключване на USB устройството
1 Спрете възпроизвеждането на USB
 Часовник
 Име на изпълнителя/Име на албума,
Име на песента, Номер на папката/
Номер на записа/ Възпроизведено време
За да промените опциите на дисплея ,
натиснете .
Забележка
• Изведените опции се различават в зависимост
от записания формат и настройките. За подробности вижте страницата за поддръжка.
• Максималният брой данни, който можете да изведете, е следният:
- папки (албуми): 128
- файлове (записи) в папка: 512
• Не оставяйте USB устройства в паркиран автомобил, защото това може да причини повреди.
• В зависимост от количеството записани данни,
възможно е възпроизвеждането да се забави.
• DRM (Digital Rights Management) файлове, различни от ATRAC, не могат да се възпроизвеждат.
• Когато възпроизвеждате МР3/WMA/AAC файл с
VBR (варираща честота) или превъртате бързо
напред/назад, възможно е възпроизведеното
време да не се изведе правилно.
• Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/AAC
файлове не се поддържа.
- файлове без загуба на качеството
- файлове със защита от презаписване
устройството.
2 Изключете USB устройството.
Ако изключите вашето USB
устройство по време на
възпроизвеждане, данните в USB
устройството може да се повредят.
17
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
неколкократно натиснете  (REP) на
картовото устройство за дистанционно
управление или натиснете 
(SHUF), на устройството, докато желаната
настройка се изведе.
Изберете
Repeat Track
Repeat Album
Shuffle album
Shuffle Device
За да възпроизведете
iPod
За подробности относно съвместимостта
на вашия iPod вижте “iPod” на стр. 25 или
посетете интернет страницата за
поддръжка. В това ръководство за
експлоатация “iPod” се използва като общ
термин за iPod функциите на iPod и
iPhone, освен ако в текста или
илюстрациите не е упоменато друго.
запис неколкократно.
Интернет страница за поддръжка
албум неколкократно.
http://support.sony-europe.com/
албум в случаен ред.
устройство в случаен ред.
Възпроизвеждане на iPod
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “Repeat off” или Преди да свържете iPod устройството,
намалете нивото на силата на звука на
“Shuffle off”.
устройството.
След 3 секунди, настройката приключва.
1 Свалете капачето на USB конектора и
свържете iPod устройство към USB
терминала, посредством док-конектор
към USB кабела.
iPod устройството автоматично ще се
включи и дисплеят ще се изведе на iPod
екрана, както е указано по-долу.*
Съвет
Препоръчваме ви да свържете RC-100IP USB кабела
(не е приложен в комплекта) към док-конектора.
Записите на iPod устройството
автоматично се възпроизвеждат от
точката, която сте възпроизвели
последно. Ако iPod устройството е вече
свързано, за да стартирате
възпроизвеждането, неколкократно
натиснете , докато се изведе
индикация “USB”. (“IPD” се извежда на
дисплея, когато устройството iPod бъде
разпознато.)
18
* Този екран няма да се изведе, ако последния път
в passenger control сте възпроизвеждали iPod
устройство.
2 Натиснете , за да изберете режима За да промените опциите на дисплея ,
на възпроизвеждане.
натиснете .
Режимът се променя както следва:
Режим на възпроизвеждане  Режим с
албуми  Режим със записи  Подкаст
режим*  Режим с жанрове  Режим с
плейлисти  Режим с изпълнители.
* Възможно е да не се изведе в зависимост от
настройката на iPod устройството.
3 Регулирайте нивото на силата на звука.
Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
Изключване на iPod.
1 Спрете възпроизвеждането на iPod
устройството.
2 Изключете iPod устройството.
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата
на звука на телефона се контролира от самия iPhone. За да предотвратите внезапен пик в нивото на звука след като обаждането е
приключило, по време на телефонно обаждане не
увеличавайте нивото на силата на звука на
устройството.
Забележка
Това устройство не може да разпознае iPod
устройство чрез USB хъб.
Съвети
• Когато ключът за запалване бъде завъртян в
ACC позиция и устройството бъде включено,
iPod устройството ще се презареди.
• Ако iPod устройството бъде изключено по време
на възпроизвеждане, на дисплея на устройството
се извежда индикация “NO Device”.
Съвет
Когато промените албума/подкаста/жанра/изпълнителя/плейлиста, веднага се извежда номерът
на опцията.
Забележка
Възможно е някои опции, запазени в iPod устройството, да не се изведат правилно.
Настройка на режима на
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснете
.
Режимът на възпроизвеждане се променя
както следва:
Режим с албуми  Режим със записи 
Подкаст режим*  Режим с жанрове 
Режим с плейлисти  Режим с изпълнители.
* В зависимост от iPod възможно е настройката
да не се изведе.
Прескачане на албуми, подкасти, жанрове,
плейлисти и изпълнители
За да
Прескочите
Извършете следното
Натиснете диска за
избор нагоре/надолу.
Прескачате
Натиснете и задръжте
продължително диска за избор нагоре/надолу.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
неколкократно натиснете  (REP) или
Режим на възстановяване
 (SHUF) докато се изведе
Когато свържете iPod към конектора,
желаната настройка.
режимът на това устройство се променя
в режим на възстановяване на
Изберете
За да възпроизведете
възпроизвеждането и възпроизвеждането
Repeat
Track
запис неколкократно.
започва спрямо режима, зададен от iPod
Repeat Album
албум неколкократно.
устройството.
В режим на възстановяване на
Repeat Podcast подкаст неколкократно.
възпроизвеждането, функциите за повторно/ Repeat Artist
изпълнител неколкократно
разбъркано възпроизвеждане не работят.
Repeat Playlist плейлист неколкократно
Опции на дисплея
Repeat Genre
жанр неколкократно.
Shuffle Album
албум в случаен ред.
Shuffle Podcast подкаст в случаен ред
Shuffle Artist
изпълнител в случаен ред
Shuffle Playlist плейлист в случаен ред
Shuffle Genre
жанр в в случаен ред
Shuffle Device устройство в случаен ред.
 Индикация за източник (iPod)
За да се върнете в режим на нормално
 Часовник
възпроизвеждане, изберете “Repeat Off”
 Име на изпълнителя/Име на албума,
или “Shuffle off”.
Име на песента, Номер на албума/
След 3 секунди настройката е приключила.
Номер на записа/ Възпроизведено време
19
Директна работа с iPod
– Passenger Control
Други функции
Промяна на настройките на звука
Можете директно да работите с iPod,
свързан към конекторна станция.
Настройка на характеристиките
на звука
1 Натиснете и задръжте  по време на
1 Натиснете диска за избор.
възпроизвеждане.
Извежда се съобщението “Mode iPod” и 2 Завъртете диска за избор, докато се
изведе желаната опция; след това
вие можете директно да работите с
натиснете диска за избор.
iPod устройството.
3 Завъртете диска за избор, за да изберете
За да излезете от passenger control
настройка; след това натиснете диска за
Натиснете и задръжте .
избор.
След това ще се изведе съобщението
“Mode Audio” и режимът на
4 Натиснете
(BACK).
възпроизвеждане ще се промени в
положение “Resuming”.
Забележки
• Силата на звука може да бъде регулирана само
от устройството.
• Ако този режим бъде отменен, настройката за
повторно възпроизвеждане ще бъде изключена.
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Следните опции могат да бъдат
настройвани:
Операциите с диска за избор се
различават в зависимост от опциите.
: Натиснете диска за избор нагоре/
надолу
: Натиснете диска за избор наляво/
надясно
: Завъртете диска за избор.
EQ3 Parametric Preset ( или
)
Изберете кривата на еквалайзера от 7
музикални вида.
EQ3 Parametric Tune*1
Настройка на еквалайзера: Вижте
“Настройка на еквалайзера - EQ3
Parametric Tune”
Subwoofer Tune & LPF
Phase (,
или натиснете )
Избира фазата: “Normal”, “Reverse”
FREQ ()
Избира честота на субуфера:
“80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”,
“off”.
Ниво ()
Регулира силата на звука на субуфера:
“+10 dB” – “0 dB” – “-10 dB”
(индикацията “-” се извежда за найниската настройка)
HPF & Speaker Select
Speaker ()
Избор на високоговорител: “All”, “Front”
или “Rear”.
FREQ ()
Избира честота: “off”, “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
DM+ Advanced *2 ( или
20
)
Подобрява цифрово компресирания звук,
като например MP3.
За да включите функцията DM+, задайте
в положение “on”. За да отмените,
задайте в положение “off”.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer) ( или
)
Създава по-заобикалящо звуково поле.
За да изберете DSO режим: “1”, “2”, “3”
или “off”. Колкото по-голям е номерът,
толкова по-добър е ефектът.
AUX Level *3 ( или
)
За да регулирате нивото на силата на
звука за всеки свързан допълнителен
компонент: “+18 dB” – “0 dB” – “-8 dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата от
настройка на силата на звука между
източниците.
Fader & Balance
Front/Rear/Center ()
Регулира съответните нива.
Right/Left/Center ()
Регулира баланса звука.
*1 Скрита, когато EQ3 Parametric Preset е зададен
в положение “off”.
*2 Когато CD/USB/iPod източникът е активиран.
*3 Когато AUX източникът е включен.
Колкото по-голям е обхватът Q, който
сте задали, толкова по-добре можете да
контролирате специфичната честота, за
да постигнете по-прецизна звукова
настройка.
• Сила на звука
Натиснете диска за избор на режим
нагоре/надолу, за да регулирате кривата
на еквалайзера.
Силата на звука се настройва на стъпки
от 1 dB, от -10 dB до +10 dB.
Настройка на кривата на еквалайзера
- EQ3 Parametric Tune
Опцията “Custom” на EQ3 ви
позволява да правите ваши собствени
настройки на еквалайзера.
Изберете “Custom” в EQ3 Parametric Preset. 4 Натиснете диска за избор, когато
1 Изберете източник, след това натиснете
диска за избор.
2 Завъртете диска за избор, за да изберете
“EQ3 Parametric Tune”; след това
натиснете диска за избор.
3 Настройка на кривата на еквалайзера.
• Обхват на честотите
Натиснете диска за избор наляво/
надясно, за да изберете желания обхват
от “LOW”, “MID” или “HI”.
приключите всички настройки на
еквалайзера.
5 Натиснете
(BACK).
Дисплеят се връща в режим на
нормално възпроизвеждане/ приемане.
За да върнете кривата на еквалайзера в
положението й по подразбиране, на стъпка
3 изберете “Initialize” и “Yes”.
Съвет
• Централна честота & широкочестотна гама (Q) Другите видове еквалайзер също подлежат на наЗавъртете диска за избор или натиснете стройка.
, за да изберете централната
честота и Q.
Можете да контролирате широчината
на честотите с помощта на тази
функция. Централни честоти с
възможност за избор и Q настройки във
всеки обхват:
LOW: 60 Hz (Q: “0.5”, “1.0”, “1.5”, или “2.0”)
или 100 Hz (Q: “0.5”, “1.0”, “1.5”, или “2.0”)
MID: 500 Hz (Q: “0.75”, “1.25” или “1.5”) или
1.0 kHz (Q: “0.75”, “1.0”, “1.25”, или “1.5”)
HI: “10.0 kHz” (Q: “0.75” или “1.25”) или
12.5 kHz (Q: “0.75” или “1.25”)
21
Настройка на опциите в менюто –
MENU
1 Натиснете и задръжте диска за избор.
2 Завъртете диска за избор, докато се
изведе желаната опция в менюто; след
това натиснете диска за избор.
3 Завъртете диска за избор, за да изберете
настройка, и след това го натиснете.
Настройката приключва.
4 Натиснете
(BACK).
Настройката е приключила и дисплеят
се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/ приемане.
Можете да настроите следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
Настройки
Clock Adjust (Настройка на часовника)
(стр. 6)
CT (Време на часовника) (стр. 14, 15)
Beep
За да зададете “on” или “off”.
AUX Audio *1
Включва дисплея за AUX източника: “on”,
“off” (стр. 23).
RM (Въртящо се устройство за
дистанционно управление)
За да промените посоката на управление
на въртящото се устройство за
дистанционно управление: “NORM”,
“REV”.
Аuto off (Автоматично изключване)
За да изключите автоматично след
желан период от време, когато
устройството е изключено: “NO”, “30
sec” (секунди), “30 min” (минути), “60
min” (минути).
Дисплей
Demo (Демонстрация)
За да зададете “on” (--) или “off”.
Image (Изображение)
22
За да изведете различни изображения.
- “All”: за да изведете всички изображения.
- “Movie”: За да изведете движещи се
изображения.
- “SA 1 – 3, All”: За да изведете
спектралния анализ.
- “Wall.P 1-3, All”: За да изведете тапет
- “off”: за да не извеждате изображение.
Information (Информация)
За да извеждате опции (в зависимост от
източника и др.): “on”, “off”.
Dimmer (Затъмняване)
За да промените яркостта на дисплея.
- “Auto”: за да затъмните дисплея
автоматично, когато включите
светлините. (Работи само, когато
контролния кабел за осветяването е
включен.)
- “on”: за да потъмните дисплея.
- “off”: за да изключите функцията.
Illumination (Осветяване)
За да промените цвета на
осветяването: “Blue”, “Red” или “Green”.
Auto Scroll (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички
опции: “on”, “off”.
Режим на възпроизвеждане
Local (местен режим на търсене)
- “on”: Настройка само на станции с посилен сигнал.
- “off”: Нормална настройка.
Mono*2 (Моно режим)
За да подобрите лошо FM приемане, за
да изберете моно режим на
приемане.”on”, “off”.
Regional*2 (Регион) (стр. 15)
Zappin Time*3
Избира времето за възпроизвеждане при
функция ZAPPIN.
- “1 (около 6 секунди)”, “2 (около 9
секунди)”, “3 (около 30 секунди)”.
BTM (стр. 13)
*1 Когато устройството е изключено
*2 Когато приемате FM.
*3 Когато сте включили CD/USB/iPod
Използване на допълнително
оборудване
Допълнително аудио оборудване
Когато свържете допълнително
преносимо аудио оборудване към входния
жак AUX (стерео мини жак) на
устройството, след това просто
изберете източника и ще можете да
извеждате и слушате звука от
високоговорителите в автомобила си.
Силата на звука се настройва за всяка
разлика между устройството и
преносимото аудио оборудване. Следвайте
процедурата, описана по-долу:
Свързване на преносимо аудио
устройство
1 Изключете преносимото аудио
устройство.
2 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
3 Свържете устройството.
CD чейнджър
Избор на чейнджър
1 Неколкократно натиснете ,
докато се извде индикация “CD”.
2 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе желаният чейнджър.
Номер на устройството
Номер на диск
Възпроизвеждането започва
Пропускане на албуми и дискове
1 По време на възпроизвеждане натиснете
диска за избор нагоре/ надолу.
За да
прескочите
албум
няколко
албума
дискове
няколко
диска
Свързващ кабел (не е
приложен в комплекта)
От задната страна на устройството
Свържете към AUX IN терминалите.
Регулиране на силата на звука
Уверете се, че сте регулирали силата на
звука за всяко свързано аудио устройство
преди възпроизвеждане.
1 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
2 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе индикация “AUX”.
3 Започнете възпроизвеждането на
портативното аудио оборудване, като
зададете нивото на звука в средно
положение.
4 Задайте нормалната сила на звука за
устройството.
5 Регулирайте входното ниво (стр. 21).
натиснете диска за
избор нагоре/надолу
и отпуснете (задръжте
за момент).
в рамките на 2 секунди
след първото отпускане.
неколкократно.
след което натиснете
отново в рамките на
2 секунди и задръжте.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане натиснете
 (REP) на картовото устройство за
дистанционно управление или
неколкократно натиснете 
(SHUF) на устройството докато се
изведе желаната настройка.
Изберете
Repeat Disc
Shuffle Charger
За да възпроизведете
диск неколкократно.
записи в устройството
в произволен ред.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “Repeat off” или
“Shuffle off”.
23
Въртящо се устройство за
дистанционно управление RM-X4S
Прикрепяне на етикета
Прибавете подходящия етикет в
зависимост от това как желаете да бъде
монтирано въртящото се устройство за
дистанционно управление.
Промяна на посоката на управление
Посоката на управление на контролния
бутон е зададена фабрично, както е
показано по-долу.
За да увеличите
За да намалите
Местоположение на бутоните
Бутоните на устройството и на
въртящото се устройство за
дистанционно управление, които имат
аналогични означения, управляват едни и
същи функции.
Следните бутони на въртящото се
устройството за дистанционно
управление имат различни бутони/ функции
от съответните бутони на
устройството.
• Бутон АТТ (намаляване)
Намалява на силата на звука. За да
отмените, натиснете отново.
• Бутон SOUND
Задава настройките на звука.
• Бутон PRESET/DISC
Същите като диска за избор на
устройството (натиснете и
завъртете).
• Бутон VOL (сила на звука)
Същата функция като бутона за сила на
звука на устройството (завъртете).
• Бутон SEEK/AMS
Същата функция като при натискане на
диска за избор на устройството
(завъртете, или завъртете и задръжте).
24
Ако се налага да монтирате въртящото
се устройство за управление от дясната
страна на волана, можете да смените
посоката на управление.
1 Натиснете и задръжте , като
едновременно с това натискате бутона
за сила на звука VOL.
Допълнителна информация
Забележки за CD-R (записващи
дискове)/CD-RW (презаписващи дискове)
Предпазни мерки
• Максимален брой (само за CD-R/CDRW):
- папки (албуми): 150 (включително
основната и празните папки)
- файлове (записи) и папки, които могат
да се съхраняват на един диск: 300
(Когато име на файл/ папка съдържа
множество символи, броят може да се
окаже по-малък от 300).
- символи, които могат да се
възпроизвеждат за име на папка/файл 32 (Joilet)/ 64 (Romeo);
• При Multisession диск, когато първият
запис от първата сесия съдържа CD-DA
данни, се възпроизвеждат само данните
за CD-DA от първата сесия.
• Ако вашият автомобил е паркиран на
пряка слънчева светлина, оставете
устройството да се охлади преди да
започнете работа с него.
• Антената се изважда автоматично,
когато устройството работи.
Кондензиране на влага
В дъждовен ден или на много влажно
място по повърхността на лещите и
дисплея може да се кондензира влага. Ако
това се случи, устройството няма да
работи правилно. В този случай извадете
диска и изчакайте около 1 час, за да се
изпари влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други
течности върху устройството или
дисковете.
Забележки за дисковете
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
- CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо
устройство за запис.
- CD-R/CD-RW, които са финализирани
неправилно.
- CD-R/CD-RW, различен от този,
записан в музикален CD формат или
MP3 формат, съответстващ с ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или мултисесия.
• Не излагайте дисковете на горещини/
високи температури; не ги
оставяйте върху предното
или задното табло в
автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
Ред на възпроизвеждане на
• Преди възпроизвеждане
MP3/WMA/AAC файлове
почиствайте диска с парче
плат. Почиствайте диска
от центъра към периферията. Не
MP3/
Папка (албум)
използвайте разтвори като бензин,
WMA/AAC
разредител, почистващи вещества от
МР3/WMA/AAC
търговската мрежа или антистатичен
файл
спрей, предназначен за грамофонни плочи.
(запис)
• Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които
съответстват на компакт диск (CD)
стандарта. Напоследък някои музикални
компании произвеждат дискове, кодирани
посредством технологиите за защита на
авторското право. Някои от тези
дискове не съответстват на компакт
диск стандарта и не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ
iPod
да възпроизвежда
- Дискове с етикети, стикери или тиксо, • Можете да свържете следните iPod
модели.
или прикрепена хартия. Това може да
Преди употреба обновете вашите iPod
причини неизправност или може да
устройства с най-новия софтуер.
повреди дисковете.
- iPod touch
- Дискове с нестандартни форми (сърце,
- iPod classic
карта, звезда). Ако се опитате да го
- iPod с видео *
направите, е възможно да повредите
- iPod nano (трето поколение)
устройството.
- iPod nano (второ поколение)
- 8 cm дискове.
25
- iPod nano (първо поколение)*
- iPhone и iPhone 3G
* Passenger control не работи за iPod nano (първо
поколение) или iPod с видео.
• “Made for iPod” означава, че
електронният аксесоар е проектиран за
връзка с iPod и е сертифициран от
разработчика, така че да съответства
със стандартите за работа на Apple.
• “Works with iPhone” означава, че
електронният аксесоар е проектиран за
връзка с iPhone и е сертифициран от
разработчика, така че да съответства
със стандартите за работа на Apple.
• Apple не носи отговорност за
операциите с това устройство или
съответствието му със стандартите
за безопасност и регулация.
Смяна на предпазителя
Когато сменяте
предпазителя, уверете се, че
използвате предпазител,
който отговаря на
ампеража, указан на
оригиналния предпазител. Ако
предпазителят изгори,
Предпазител (10А)
проверете връзките на
захранването и го сменете. Ако
предпазителят отново изгори след като
сте го сменили, възможно е да се е получила
повреда във вътрешността на
устройството. В този случай се
консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи
правилно, ако конекторите между него и
Ако имате въпроси или проблеми, свързани предния панел не са чисти. За да
с устройството, които това ръководство предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 6) и почистете конекторите
не покрива, консултирайте се с найнавлажнено памучно парче плат. Не
близкия сервиз на Sony.
прилагайте излишна сила. В противен
случай може да повредите конекторите.
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на
устройството за дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията
издържа приблизително една година.
(Възможно е животът на батерията да
бъде по-кратък в зависимост от
условията на работа.)
Когато батерията се изтощи, обхватът
на устройството за дистанционно
управление става по-къс. Сменете
батерията с нова CR2025 литиева
батерия. Използването на друга батерия
може да причини пожар или експлозия.
страната + отгоре
Задна част на
предния панел
Забележки
• За ваша безопасност, преди да почистите конекторите загасете автомобила и извадете
ключа от щифта за запалването.
• Никога не докосвайте конекторите директно с
пръсти или метални предмети.
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.
 Свалете предния панел (стр. 6).
 Хванете защитната рамка и я
измъкнете.
Забележки за литиевата батерия
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче плат,
за да постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията в устройството се
уверете се, че се съобразявате с поляритета + и -.
• Не хващайте батерията с метални пинсети, за
да не причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
26
Ако не работите правилно с батерията,
тя може да експлодира. Не
презареждайте, не разглобявайте и не
изхвърляйте батерията в огън.
x
2 Свалете устройството.
 Вкарайте и двата ключа за
освобождаване навътре, докато
щракнат.
Насочете кукичките
навътре.
Спецификации
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Тунер
FM
 Изтеглете ключовете за
освобождаване, за да извадите
устройството.
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
 Издърпайте устройството от
отделението.
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 µV,LW: 45 µV
USB плейър
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимално напрежение: 500 mA
Усилвател
Изходи: Изходи за високоговорители
(конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 52 W х 4
(на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (заден/предни)
Изходен терминал на субуфера (моно)
Контролен терминал за захранване на
антената
Контролен терминал за захранване на
усилвателя
Входове:
Входен терминал за дистанционно
управление
Входен терминал за антена
Контролен терминал за телефон АТТ
Контролен терминал за осветяването
Контролен входен терминал BUS
Аудио входен терминал BUS
AUX входен жак (стерео мини жак)
Входен терминал за USB сигнал
Контрол на тона:
Нисък: ± 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Среден: ± 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: ± 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
продължава на следващата страница 
27
Изисквания към захранването: 12 V DC
захранване от автомобилен акумулатор
(минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 х 50 х 190 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x
163 mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1.7 kg
Приложени аксесоари:
Картово устройство за дистанционно
управление: RM-X174
Части за инсталация и връзки (1
комплект)
Допълнителни аксесоари/ оборудване
Въртящо се устройство за управление:
RM-X4S
BUS кабел (приложен с RCA пин кабел):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD чейнджър (за 6 диска): CDX-T69
Селектор на източник: XA-C40
USB свързващ кабел за iPod: RC-100IP
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се
справите с проблемите, с които е
възможно да се сблъскате докато
работите с устройството. Преди да
прегледате списъка по-долу, проверете
връзките и процедурите за работа.
Ако проблемът не се реши, посетете
следната интернет страница за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките и предпазителя.
• Ако устройството е изключено или
дисплеят изчезва, не можете да
работите с устройството за
дистанционно управление.
 Включете устройството.
Възможно е вашият доставчик да не успее
да ви набави всички споменати по-горе
аксесоари. Моля, обърнете се към вашия
доставчик за по-подробна информация.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна
резервна кутия.
без предупреждение.
Няма звук.
• При производството на някои печатни платките не
са използвани халогенни огнезащитни агенти.
• При производството на корпусите не са използвани халогенни огнезащитни агенти.
• За опаковъчните кашони е използвана хартия.
• Функцията ATT или функцията АТТ за
телефон е включена (когато сте
включили интерфейсен кабел на телефон
към АТТ изхода).
• Позицията на фейдъра “Fader & Balance”
не е зададена за система с 2
високоговорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 22).
• Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Натиснали сте бутона RESET.
 Запазете отново в паметта.
• Кабелът на захранването или
батерията са изключени или не са
свързани правилно.
Запазените станции и правилното време се
изтриват.
Предпазителят е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със
захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или
приемане, режимът на демонстрация
започва.
28
Ако не извършвате операция за около 5
минути и е зададена опция “Demo оn”,
демонстрационният режим започва.
 Задайте “Demo оff” (стр. 22).
Дисплеят изчезва/ не се появява в
прозореца на дисплея.
• Димерът е зададен в положение
“Dimmer оn” (стр. 22).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и
задържите .
 Натиснете и задръжте ,
докато дисплеят се изведе.
• Конекторите са замърсени (стр. 26).
Функцията за автоматично изключване не
работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира
след като изключите устройството.
 Изключете устройството.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила или наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
• Свързването не е правилно.’
 Свържете захранващия контролен
кабел (син) или допълнителния
захранващ кабел (червен) към
захранващия кабел на усилвателя на
автомобила (само ако вашият
автомобил има вградена FM/MW/LW
антена на задното/ странично
стъкло).
 Проверете връзката на антената
на автомобила.
 Ако автоматичната антена не се
изважда, проверете връзката на
захранващия контролен кабел на
антената.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
Настройката е невъзможна.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD• Запазете правилната честота в
R/CD-RW, които не са предназначени за
паметта.
аудио употреба (стр. 25).
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Не можете да възпроизвеждате
МР3/WMA/AAC файлове.
Автоматичната настройка е невъзможна.
• Режимът на местно търсене е зададен
в неправилна позиция.
 Търсенето спира твърде често:
Задайте “Local on” (стр. 22).
 Търсенето не спира на станция:
Задайте “Local оff” (стр. 22).
Времето за стартиране на възпроизвеждане • Сигналът на приемане е твърде слаб.
на МР3/WMA/AAC файлове е по-дълго
 Извършете ръчна настройка.
Дискът не е съвместим с МР3/WMA/AAC
формата. За подробности относно
дисковете и форматите, които можете
да възпроизвеждате, посете интернет
страницата за поддръжка.
отколкото времето за стартиране на други
файлове.
Следните видове дискове изискват повече
време, за да започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна
структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат
прегледани.
• Това е възможно за дискове с много
символи.
• “Auto Scroll” е изключен.
 Задайте “Auto Scroll on” (стр. 22).
Индикаторът “ST” мига по време на FM
приемане.
• Настройте правилно честотата.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
 Задайте “Mono on” (стр. 22).
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
 Задайте “Mono off” (стр. 22).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
 Изключете функцията TA (стр. 15).
• Устройството не е поставено правилно.
 Поставете устройството под ъгъл, Не се извеждат съобщения за трафик.
по-малък от 45 градуса, и го
• Активирайте TA (стр. 15).
инсталирайте на стабилно място в
• Станцията не предава съобщения за
автомобила.
трафик, независимо че е TP.
• Дискът е дефектен или замърсен.
 Настройте друга станция.
Звукът прескача.
29
PTY извежда индикация “--------”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате опции
чрез USB хъб.
Това устройство не може да разпознае
USB устройството чрез USB хъб.
Не можете да възпроизвеждате опции.
USB устройството не работи.
 Свържете отново USB
устройството.
Failure (Осветява се, докато натиснете
бутона.)
Връзката на високоговорителите/
усилвателя не е правилна.
 Вижте ръководството за инсталация
на този модел и проверете връзките.
Hubs Not Supported
USB хъб не се поддържа от
устройството.
Load
CD чейнджърът зарежда диска.
 Изчакайте, докато зареждането
приключи.
Local Seek +/Режимът на местно търсене е включен
USB устройството изисква повече време, за по време на автоматична настройка.
NO AF
да стартира възпроизвеждане.
USB устройството съдържа файлове със
сложна дървовидна структура.
Чува се кратък звуков сигнал.
По време на възпроизвеждане USB
устройството е било изключено.
 Преди да изключите USB
устройството, уверете се, че сте
спрели възпроизвеждането, за да
защитите данните.
Звукът прекъсва.
Звукът прекъсва при висока честота, поголяма от 320 kbps.
Съобщения за грешки/Съобщения
Checking
Не съществува алтернативна честота за
настоящата станция.
 Натиснете диска за избор наляво/
надясно, докато името на станцията
мига. Устройството започва да
търси друга честота със същите PI
данни (програмна идентификация)
(появява се индикация “PI seek”).
NO Device
Избрали сте  без да сте
свързали USB устройство. USB
устройството или USB кабела са
изключени по време на възпроизвеждане.
 Уверете се, че сте свързали USB
устройството и USB кабела.
NO Disc
В CD устройството няма зареден диск.
Устройството потвърждава връзките на
 Заредете диск в чейнджъра.
USB устройството.
 Изчакайте, докато потвърждаването NO Magazine
В CD чейнджъра няма зареден пълнител с
на връзката приключи.
дискове.
iPod Communication Error (грешка при
 Заредете пълнител в устройството.
комуникацията с iPod устройството)
Данните не са се прехвърлили успешно
между устройството и iPod
устройството.
 Свържете отново iPod
устройството и изберете iPod.
Error*1
30
• Дискът е замърсен или зареден
наобратно.*2
 Почистете или заредете диска
правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен
заради някакъв проблем.
 Заредете друг диск.
• USB устройството не се разпознава
автоматично.
 Свържете отново USB
устройството.
• Натиснете Z, за да извадите диска.
NO Music
Дискът или USB устройството не
съдържа музикални файлове.
 Заредете музикален диск в
устройството или МР3 чейнджър с
възможност за възпроизвеждане.
 Свържете USB устройството с
музикалния файл.
NO TP
Устройството ще продължи да търси за
ТР станции.
NO Track
Избраната опция в USB устройството не
съдържа албум/ песен.
Not Supported
Свързаното USB устройство не се
поддържа.
 За подробности относно
съвместимостта на USB
устройствата вижте интернет
страницата за поддръжка.
Offset
Съществува вероятност за вътрешна
повреда.
 Проверете връзките. Ако
индикацията за грешка не изчезне
от дисплея, консултирайте се с найблизкия сервиз на Sony.
Overload
USB устройството е претоварено.
 Изключете USB устройството, след
това променете източника, като
натиснете .
 Показва, че USB устройството не
работи правилно или че е свързано
устройство, което не се поддържа.
Read
Устройството чете всички записи и
информацията за албуми на диска.
 Изчакайте докато четенето
приключи и докато
възпроизвеждането започне
автоматично. В зависимост от
структурата на диска/USB
устройството, това може да
отнеме повече от минута.
Push Reset
Не можете да работите с
устройството, CD чейнджъра или USB
устройството заради някакъв проблем.
 Натиснете бутона RESET (стр. 6).
“
” или “
”
Ако сте достигнали началото или края на
диска по време на бързо превъртане
напред или назад, не можете да
продължите.
“
”
Символът не може да бъде възпроизведен
с това устройство.
*1 Номерът на диска, който е причинил грешката,
се извежда на дисплея.
*2 Ако по време на възпроизвеждане на CD или MD
се появи грешка, номерът на CD или MD не се
извежда на дисплея.
Ако тези решения не помогнат,
консултирайте се с най-близкия сервиз на
Sony. Ако занесете устройството на
поправка заради проблем с
възпроизвеждането, занесете и диска,
който сте използвали, когато се е получил
проблемът.
31
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Download PDF

advertising