Sony | CDX-GT383A | Sony CDX-GT383A Инструкции за експлоатация

4-132-294-31(1)
FM/MW/LW
CD плейър
Инструкции за експлоатация
За да изключите екрана с демонстрацията (DEMO), вижте стр. 4.
CDX-GT383A
©2009 Sony Corporation
Относно инсталацията и свързването вижте приложените инструкции
за инсталация/свързване.
Този етикет се намира от долната
страна на устройството.
Забележка за потребители: следната информация се отнася за оборудването, продадено в
страните, които попадат под изискванията на
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония. Оторизираният представител за
ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с
гаранцията, моля, обръщайте се към
адресите, които са ви дадени в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
Изхвърляне на стари електрически
и електрони уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата
опаковката показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен отпадък.
Вместо това, той трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне
на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за дистанционно управление
2
Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския съюз
и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че батериите, предоствени
с този продукт, не трябва да се третират
като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното им изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването
на естествените ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност или
интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на батериите изтече, ги
предайте в правилния събирателен пункт за
рециклиране на електрическо и електронно
оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното
сваляне на батериите от продукта. Предайте продукта в правилния събирателен
пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на
този продукт, моля, свържете се с местния
градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
Windows Media и логото на
Windows са търговски марки или
регистрирани търговски марки
на Microsoft Corporation в САЩ
и/или други страни.
Предупреждение, ако запалването на вашия
автомобил няма ACC позиция
Уверете се, че сте включили функцията за
автоматично изключване (стр. 12).
Устройството автоматично ще се изключи
напълно в зададеното време след като бъде
изключено от копчето, което ще предотврати изразходването на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автома-тично
изключване, всеки път, когато изключвате
автомобила от контакт, трябва да
натискате и задържате  на
устройството, докато дисплеят изчезне.
Съдържание
Подготовка за експлоатация
Други функции
Дискове, които можете да възпроизвеждате
на това устройство . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Нулиране на устройството . . . . . . . . . . . 4
Отмяна на DEMO режима . . . . . . . . . . . 4
Подготовка на картовото устройство за
дистанционно управление . . . . . . . . . . . . 4
Сверяване на часовника . . . . . . . . . . . . . . 4
Сваляне на предния панел . . . . . . . . . . . . . 5
Прикрепяне на предния панел . . . . . . . . . 5
Промяна на настройките на звука . . . . . 11
Настройка на характеристиките на звука.
– BAL/FAD/SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Настройка на опциите в
менюто – SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Използване на допълнително
оборудване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Допълнително аудио оборудване . . . . . . 13
Въртящо се устройство за
дистанционно управление RM-X4S . . . . . 13
Местоположение на бутоните и основни
операции
Основно тяло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X151 . . . . . . . . . . . . . . . 6
Радио
Запазване и приемане на станции . . . . .
Автоматично запазване на станции – BTM
Ръчно запазване на станции . . . . . . . .
Приемане на запазени станции. . . . . . .
Автоматична настройка . . . . . . . . . .
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Преглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Настройка на AF (Алтернативни
честоти) и TA (Съобщения за трафик)
Избор на PTY (Програмен вид) . . . . . .
Настройка на CT (Време на часовника)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
8
8
8
8
8
8
..9
..9
..9
Допълнителна информация
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . .
Забележки за дисковете . . . . . .
Ред на възпроизвеждане на
MP3/WMA файлове . . . . . . . . . .
MP3 файлове . . . . . . . . . . . . . .
WMA файлове . . . . . . . . . . . . . .
Забележки за функцията аларма
за сигурност . . . . . . . . . . . . . .
Поддръжка. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изваждане на устройството . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . .
Отстраняване на проблеми . . . . .
Съобщения за грешки/Съобщения
. . . . . . 14
. . . . . . 14
. . . . . . 15
. . . . . . 15
. . . . . . 15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15
16
17
17
18
20
CD
Опции на дисплея . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ф ункция за сигурност
Използване на функцията
аларма за сигурност . . . . . . . . . . . . . . .
Настройка на алармата за сигурност.
Включване на функцията
аларма за сигурност . . . . . . . . . . . . .
Регулиране на настройките за
сигурност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 10
. . 10
. . 10
. . 11
3
Подготовка за експлоатация
Дискове, които можете да
възпроизвеждате на това
устройство
Подготовка на картовото
устройството за дистанционно
управление
Свалете изолационната лента.
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ също и CD TEXT) и CD-R/CD-RW
(MP3/WMA файлове (стр. 15)).
Видове дискове
Етикет на диска
CD-DA
MP3
WMA
Съвет
За да се запознаете с начина на подмяна на батерията, вижте стр. 16.
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за
първи път или когато сменяте акумулатора
на автомобила, или при смяна на връзките,
трябва да нулирате устройството.
Свалете предния панел (стр. 5) и натиснете
бутона RESET (стр. 6) с остър предмет,
като например с химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката за
часовника и други запазени настройки ще бъдат изтрити.
Отмяна на DEMO режима
Можете да отмените дисплея с
демонстрация, който се извежда, докато
изключвате устройството.
1 Натиснете и задръжте диска за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно завъртете диска за избор, докато се изведе индикация “DEMO”.
3 Завъртете контролния диска, за да изберете
“DEMO-OFF”.
4 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.
4
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе “CLOCK-ADJ”;
3 Натиснете  +.
Индикацията за час започва да мига.
4 Завъртете контролния диск, за да настроите
часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете  -/+.
5 След като зададете минутата, натиснете бутона
за избор.
Настройката приключва и часовникът
стартира.
За да изведете часовника, натиснете
. Отново натиснете , за да
се върнете към предходния дисплей.
Съвет
Можете автоматично да сверявате часовника,
като използвате функцията RDS (стр. 9).
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на
устройството, за да предпазите
устройството от кражба.
Прикрепяне на предния панел
Поставете частта  на предния панел към
частта  на устройството; след това леко
Предупредителна аларма
Когато загасите автомобила без да сте
свалили предния панел, предупредителната
аларма издава звукови сигнали в продължение
на няколко секунди. Алармата ще се чува,
само ако използвате вградения усилвател.
1 Натиснете .
Устройството се изключва.
2 Натиснете , след това издърпайте предния
панел към вас.
натиснете лявата страна навътре, докато
щракне.
Забележка
Забележки
Не поставяйте нищо върху вътрешната повърхност
на предния панел.
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен
натиск върху предния панел и прозореца на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/високи
температури или на влага. Избягвайте поставянето на предния панел върху предното или задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
5
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
Картово устройство за дистанционно управление RM-X151
В тази част са описани инструкции относно
местоположението на бутоните, както и
основните операции.
За повече информация вижте указаните страници.
Бутоните на устройството за
дистанционно управление и на самото
устройство, които имат аналогични
означения, управляват едни и същи функции.
 Бутон OFF
За да изключите; спрете източника.
 Бутони SEEK +/Диск:
За да пропускате записи (натиснете); за да
пропускате записи продължително
(натиснете, и в рамките на 1 секунда, след
това отново натиснете и задръжте); за
да превъртате бързо напред/назад запис
(натиснете и задръжте).
Радио:
За да извършвате автоматична
настройка на радио станции
(натиснете); за ръчно откриване на
станции (натиснете и задръжте).
 Бутон SOURCE
За да включите захранването; за да
промените източника (Радио/CD/AUX).
 Бутон EQ3 (еквалайзер)
стр. 11
За да изберете крива на еквалайзера
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM или OFF).
 Контролен диск/бутон за избор
стр. 11
За да регулирате нивото на силата на
звука (завъртете); за да изберете опции
(натиснете и завъртете).
6
 Отделение за диска
Заредете диск (с етикета нагоре),
възпроизвеждането започва.
 Прозорец на дисплея
 AUX входен жак стр. 13
За да свържете преносимо аудио
устройство.
 Бутон Z (изваждане)
За да извадите диска.
 Бутон DSPL (дисплей)/SCRL (преглед)
стр. 8, 10
За да промените опциите в дисплея
(натиснете); за да прегледате опциите
на дисплея (натиснете и задръжте).
 Бутон
стр. 5
(освобождаване на предния панел)
 Бутон MODE
стр. 8
Натиснете, за да изберете радио
честота (FM/MW/LW)
 Бутон PRESET (намира се зад предния
панел)
стр. 4
 Бутон AF (Алтернативна честота)/Бутон ТА
(Трафик на съобщения)/Бутон PTY (Програмен вид)
стр. 9
За да зададете AF (Алтернативна честота) и
ТА (Трафик на съобщения) (натиснете); за да
изберете PTY (Програмен вид) (натиснете и
задръжте) в RDS.
 Бутони с цифри
Диск:
/: ALBM -/+ / (в режим на
MP3/WMA възпроизвеждане)
За да пропускате албуми (натиснете); за
да пропускате албуми продължително
(натиснете и задръжте).
: REР
стр. 10
: SHUF
стр. 10
: PAUSE
За да въведете режим на пауза при възпроизвеждане. За да отмените, натиснете отново.
различни бутони/функции от тези на
устройството. Преди употреба махнете
изолационната лента (стр. 4).
 Бутони < (.)/, (>)
За да контролирате CD/радио, същите
като  -/+ на устройството.
Настройките, настройките на звука и др.
могат да се управляват чрез < ,.
 Бутон DSPL (дисплей)
За да промените опциите в дисплея.
 Бутон VOL (сила на звука) +/-
За да регулирате нивото на силата на
звука.
 Бутон ATT (намаляване)
За да намалите звука. За да отмените,
натиснете бутона отново.
 Бутон SEL (избор)
Същата функция като бутона за избор на
устройството.
 Бутони M (+)/m (-)
За да контролирате CD, същата функция
като / (ALBUM -/+) на
устройството.
Настройките, настройките на звука и др.
могат да се управляват чрез M m.
 Бутон SCRL (преглед)
За да прегледате опциите на дисплея.
 Бутони с цифри
За да приемате запазени станции
(натиснете); за да запазвате станции
(натиснете и задръжте).
Забележка
Ако устройството бъде изключено и дисплеят изчезне, не можете да работите с устройството за
дистанционно управление, освен ако не натиснете
 на устройството или ако първо не заредите диск, за да включите устройството.
Радио:
За да приемате станции (натиснете); за
да запазвате желани радио станции
(натиснете и задръжте).
 Приемник за картовото устройство за дистанционно управление
Следните бутони на картовото устройство
за дистанционно управление управляват
7
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако настройвате радиостанции докато
шофирате, използвайте функцията Best
Tuning Memory (BTM), за да предотвратите
произшествия.
Автоматично запазване на станции - BTM
1 Неколкократно натиснете , докато
се изведе индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно
натиснете . Можете да изберете
измежду FM1, FM2, FM3, MW или LW.
Съвет
Ако знаете честотата на радиостанцията, която желаете да слушате, натиснете и задръжте  +/-,
за да откриете приблизителната честота, след това
неколкократно натиснете  +/-, за да настроите фино желаната честота (ръчна настройка).
RDS
Преглед
FM станциите, които използват системата за
радио-данни (RDS), изпращат цифрова информация заедно с обикновения програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
2 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
3 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе индикация “BTM”.
4 Натиснете  +.
Устройството запазва станциите като
ги подрежда по честота - по една за
всеки от бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува
кратък звуков сигнал.
Ръчно запазване на станции
1 Докато приемате дадена станция, която же-
лаете да запазите, натиснете и задръжте бутон
с цифра ( до ), докато се изведе индикация “MEMORY”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на
същия бутон с цифра, предишната запазена станция ще бъде сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за
AF/TA също се запазва (стр. 9).
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват, след това натиснете
бутон с цифра (от  до ).
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете 
+/-, за да потърсите станция.
Сканирането автоматично спира, когато
устройството получи сигнал от
радиостанция. Повторете процедурата,
докато настроите желаната станция.
8
 Честота*1 (Име на станцията), Номер
на станцията, Часовник, RDS данни
 ТА/ТР*2
*1
Докато приемате RDS станция, вляво от честотата се извежда индикация “*”.
*2
“ТА” светва, когато приемате информация за трафик. “ТР” светва, когато приемате такава станция.
За да промените опциите на дисплея ,
натиснете .
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS
услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен
сигнал в мрежата. Като използвате тази функция,
можете продължително да слушате една и съща
програма по време на дълги пътувания, без да се
налага да настройвате станцията ръчно.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма за трафик)
Предлага текуща информация/програма за трафика. Всяка информация/програма, която приемате, ще прекъсне избрания от вас източник.
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид.
Освен това, търси за избран от вас програмен вид.
CT (Часовник)
Данните за CT от RDS предаването сверяват часовника.
Забележки
z
z
В зависимост от страната/региона, не всички
RDS функции са достъпни.
Възможно е RDS да не работи правилно, ако сигналът е слаб или ако станцията, на която сте
включили, не предава RDS данни.
Настройка на AF (Алтернативни честоти)
и TA (Съобщения за трафик)
1 Неколкократно натиснете , докато се
Избор на PTY (Програмен вид)
1 Натиснете и задръжте  (PTY) по време
на FM приемане.
изведе желаната настройка.
Изберете
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
За да
активирате AF и изключите TA.
активирате TA и изключите AF.
активирате AF и TA.
изключите AF и TA.
Запазване на RDS станции с AF и ТА настройка
Можете предварително да настроите
станции заедно с AF/TA настройка. Ако
използвате BTM функцията, само RDS
станциите се запазват със същата
настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да
настроите RDS станции и станции без RDS
с AF/TA настройка за всяка от станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете
станцията с BTM или ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА,
спешните съобщения автоматично ще
прекъснат възпроизвеждането от избрания
източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука за съобщения за трафик, нивото се запазва в паметта за
следващи съобщения за трафик, независимо каква е
силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма - REG
Когато функцията AF е включена:
настройките по подразбиране на устройството ограничават приемането в рамките на
определена област, така че няма да се получи нежелано превключване на друга регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази
регионална програма, задайте “REG-OFF” в
настройките по време на FM приемане (стр. 12).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и други
райони.
Ако станцията предава PTY данни, се
извежда програмният вид.
2 Неколкократно натиснете  (PTY), докато
се изведе желаният програмен вид.
3 Натиснете  -/+.
Устройството започва да търси
станции, които предават избрания
програмен вид.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO
(Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED
(Разни), POP M (Популярна музика), ROCK M
(Рок музика), EASY M (Лека музика), LIGHT
M (Лека класическа музика), CLASSICS
(Класическа музика), OTHER M (Друг
музикален вид), WEATHER (Време), FINANCE
(Финанси), CHILDREN (Програми за деца),
SOCIAL A (Социални въпроси), RELIGION
(Религия), PHONE IN (Телефонно шоу),
TRAVEL (Пътувания), LEISURE (Свободно
време), JAZZ (Джаз музика), COUNTRY
(Кънтри музика), NATION M (Национална
музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M
(Фолк музика), DOCUMENT (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои
страни/региони, в които не се поддържат PTY
(избор на програмен вид) данни.
Настройка на CT (Време на часовника)
1 Задайте “CT-ON” в настройките (стр. 12).
Забележки
z
z
Възможно е функцията CT да не работи, дори ако
приемате RDS станции.
Възможно е да съществува разлика между времето, зададено с функцията CT, и реалното време.
9
CD
Настройка на алармата за сигурност
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят за настройка.
Опции на дисплея
2 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе индикация “S.SET”.
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
Име на песента*1, Име на
диска/изпълнителя*1, Номер на албума*2,
Име на албума*1 , Номер на
записа/Възпроизведено време, Часовник
Извежда се информацията за CD TEXT, MP3/WMA.
Номерът на албума се извежда, само когато про
мените албума.
За да промените опциите на дисплея,
натиснете .
*1
*2
“ON”.
4 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката приключва и дисплеят се връща в
режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Включване на функцията аларма за сигурност
Предварително задайте настройката за
алармата в положение “ON”.
1 Извадете ключа за запалване на автомобила
от контакт, след което свалете предния панел.
Съвет
Устройството влиза в режим Security
STANDBY и лампичката за сигурност
(жълта) започва да мига
Изведените опции се различават в зависимост от
вида на диска, формата на запис и настройките. За
подробности относно MP3/WMA вижте стр. 15.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане неколкократно
натиснете  (REP) или  (SHUF), докато
желаната настройка се изведе.
Изберете
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
албум в случаен ред.
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “
OFF” или
“SHUF OFF”.
Функция за сигурност
Използване на функцията
аларма за сигурност
Ако зададете функцията аларма за
сигурност, устройството ще усети всяка
вибрация или звук във вашия автомобил, след
което ще активира силен алармиращ звук.
(Например, в случаите, когато крадец се
опита да отвори вратата и т.н.)
10
Лампички за сигурност
В режим Security STANDBY (режим на готовност
на защита), алармата на това устройство не
издава звук дори и да разпознае вибрации. За
времето, в което устройството е в режима
готовност на защита (Security STANDBY), вие
можете да излезете от автомобила, да
разтоварите багажа си и т.н. Устройството
влиза в режим на сигурност след 1 минута
(настройка по подразбиране).
Съвет
Ако предният панел не е във вас, функцията за включване на алармата за сигурност може да бъде активирана чрез изключването на ключа от контакт.
Когато устройството влезе в режим на сигурност,
то започва да работи както следва:
z
z
Ако “S.LED” е зададен в положение “ON”,
лампичките за сигурност (жълта и червена)
мигат една след друга (режим на сигурност)
Ако сензорът разпознае вибрация на вашия
автомобил, лампичките за сигурност
(жълта и червена) започват да мигат едновременно и се чува краткотрайна аларма
(режим на предупредителна аларма)
Ако до 10 секунди след предупредителната аларма не бъде разпозната нова вибрация,
устройството се връща в режим на сигурност.
Ако в рамките на 10 секунди след активирането на предупредителната аларма устройството разпознае нова вибрация, алармата се включва,
като звукът на алармата се засилва.
Звукът на алармата достига максималната си
стойност за 15 секунди и след това звучи 45
секунди; после устройството се връща в режим
на сигурност (режим на силна аларма).
z
Забележка
Ако режимът на силна аларма се активира 10 пъти,
функцията за сигурност се изключва, за да се предотврати изтощаване на акумулатора на автомобила.
Отмяна на функцията за включване на алармата
за сигурност
Прикрепете предния панел или дайте ключа на
автомобила на контакт.
Когато отмените функцията за включване на
аларма за сигурност, устройството извежда броя
включвания на режима за силна аларма,
активирана вследствие на вибрации/шум в
автомобила.
Други функции
Промяна на настройките на звука
Настройка на характеристиките на
звука – BAL/ FAD/ SUB
Можете да регулирате баланса, фейдъра и
силата на звука за субуфера.
1 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато
се изведе индикация “BAL”, “FAD” или “SUB”.
Опцията се променя както следва:
LOW*1  MID*1  HI*1  BAL (ляв-десен)
 FAD (преден – заден)  SUB
(сила на звука от субуфера)*2  AUX*3
*1
Когато EQ3 е активиран (стр. 11).
*2
Когато изходният аудио сигнал е зададен в
положение “SUB” (стр. 12).
“ATT” е изведена с най-ниската си стойност и
можете да я регулирате до 21 степени.
*3
Когато е активиран AUX източник (стр. 13).
2 Завъртете контролния диск, за да регулирате
избраната опция.
Ако устройството влезе в режим на силна аларма
10 пъти, се извежда индикация “SECU OFF”.
Настройката приключва след 5 секунди и
дисплеят се връща към режим на
нормално възпроизвеждане/приемане.
Регулиране на настройките за сигурност
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройка на кривата на еквалайзера - EQ3
2 Неколкократно натиснете бутона за избор, до-
1 Изберете източник, след това неколкократно
Извежда се дисплеят с настройки.
като се изведат настройките за алармата.
Опцията “CUSTOM” на EQ3 ви позволява да правите ваши собствени настройки на еквалайзера.
натиснете , за да изберете “CUSTOM”.
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
2 Неколкократно натиснете бутона за избор, до-
4 Натиснете и задръжте бутона за избор.
3 Завъртете контролния диск, за да регулирате
избрана опция.
настройката.
Настройката приключва и дисплеят се връща
в режим на нормално възпроизвеждане/прием.
като се изведат опциите “LOW”, “MID” или “HI”.
Можете да настроите следните опции:
S.LED (Лампичка за безопасност LED)
Включва мигащата лампичка LED в режим
на безопасност: “ON”, “OFF”.
S.TIME (Време за включване на алармата за
безопасност)
Избира времето, което да зададете за периода,
обхващащ времето от момента на сваляне на панела до влизането на устройството в режим на сигурност: “15S (секунди)”, “1M (минута)”, “3М (минути)”
S.SENS (Чувствителност на алармата за сигурност)
Избира чувствителността за разпознаване
на вибрации:
“LOW”, “MID”, “HI”.
Нивото на сила на звука се регулира на стъпки
от 1 dB от -10 dB до +10 dB.
Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате
кривата на еквалайзера.
За да върнете кривата на еквалайзера в положението й по подразбиране, натиснете и задръжте
бутона за избор преди настройката да приключи.
Настройката приключва след 5 секунди и
дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/ приемане.
Съвет
Другите видове еквалайзер също подлежат на настройка.
11
Настройка на опциите в
менюто – SET
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно натиснете бутона за избор,
докато се изведе желаната опция в менюто.
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
настройка (пример “ON” или “OFF”).
4 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Забележка
Възможно е изведените опции да се различават в
зависимост от източника и настройката.
Можете да настроите следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
CLOCK-ADJ (Настройка на часовника) (стр. 4)
CT (Време на часовника)
За да настроите автоматично часовника:
“ON” или “OFF” (стр. 8, 9).
BEEP
Включва звуковия сигнал “ON” или “OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
За да зададете дисплея на AUX източника
“ON” или “OFF” (стр.13).
А.OFF (Автоматично изключване)
За да изключите автоматично след желан
период от време, когато устройството е
изключено: “NO”, “30S” (секунди), “30M”
(минути) или “60M” (минути).
SUB/REAR*1 За да превключите аудио изхода:
“SUB-OUT” (субуфер), “REAR-OUT”
(усилвател)
DEMO (Демонстрация)
За да включите режима на демонстрация:
“ON” или “OFF”.
DIM (Затъмняване)
За да промените яркостта на дисплея:
“OFF”, “ON”.
M.DSPL (Движещ се дисплей)
За да изберете режим за движещ се дисплей.
- “ON”: за да включите движещия се
дисплей.
- “OFF”: за да изключите движещия се
дисплей.
A.SCRL (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички опции:
“ON”, “OFF”.
12
LOCAL (Местен режим на търсене)
- “ON”: Настройка само на станции с посилен сигнал.
- “OFF”: Нормална настройка.
MONO*2 (Моно режим)
За да подобрите лошо FM приемане,
изберете моно режим на приемане: “ON”,
“OFF”.
REG*2 (Регион) (стр. 9)
LPF*3 (Нискочестотен филтър)
За да изберете честота на отрязване:
“OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”,
“160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (Нискочестотен филтър
нормален/обратен)
Избира фаза, когато LPF е включен:
“NORM”, “REV”.
HPF (Високочестотен филтър)
Избира честота за предните/задните
високоговорители: “OFF”, “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Сила на звука)
Позволява ви да слушате ясно с ниска сила
на звука: “ON”, “OFF”.
BTM (стр. 8)
S.SET (стр. 10)
S.LED (стр. 11)
S.TIME (стр. 11)
S.SENS (стр. 11)
*1
*2
*3
Когато устройството е изключено.
Когато приемате FM.
Когато аудио изходът е зададен в
положение “SUB-OUT”.
Използване на допълнително
оборудване
Допълнително аудио оборудване
Свързвайки допълнително преносимо аудио
оборудване към входния жак AUX (стерео мини
жак) на устройството, можете да изведете и да
слушате звука от високоговорителите в
автомобила просто като изберете източник.
Силата на звука може да се настройва за всяка
разлика между устройството и преносимото
аудио оборудване. Следвайте процедурата по-долу:
Свързване на преносимо аудио устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
3 Свържете устройството.
Свързващ кабел*
(не е приложен в комплекта)
Въртящо се устройство за дистанционно
управление RM-X4S
Прикрепяне на етикета
Прибавете подходящия етикет в зависимост от
това как желаете да бъде монтирано въртящото
се устройство за дистанционно управление.
Местоположение на бутоните
Бутоните на устройството и на
въртящото се устройство за дистанционно
управление, които имат аналогични
означения, управляват едни и същи функции.
Следните бутони на въртящото се
устройството за дистанционно управление
имат различни буто-ни/функции от
съответните бутони на устройството.
z
Намалява на силата на звука. За да
отмените, натиснете отново.
* Уверете се, че използвате правилния щекер.
Регулиране на силата на звука
Преди да започнете възпроизвеждане се
уверете, че сте регулирали силата на звука
за всяко свързано аудио устройство.
1 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
2 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе индикация “AUX”.
Извежда се индикация “FRONT IN”.
3 Започнете възпроизвеждането на
портативното аудио оборудване, като
зададете нивото на звука в средно положение.
4 Задайте нормалната сила на звука за
устройството.
5 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе съобщение “AUX”,
и завъртете контролния диск, за да
регулирате входното ниво (-8dB до +18 dB).
Бутон АТТ (намаляване)
z
Бутон SEL (избор)
Същият като бутона за избор на
устройството.
z
Контролер PRESET/DISC*
Диск: Същите като / (ALBUM -/+) на
устройството (натиснете и завъртете).
Радио: За да приемате запазени станции
(натиснете и завъртете)
z
VOL (сила на звука)
Същата функция като бутона за сила на
звука на устройството (завъртете).
z
Контролер SEEK/AMS
Същата функция като  +/- на
устройството (завъртете, или завъртете
и задръжте).
z
Бутон DSPL (дисплей)
За да промените опциите на дисплея.
* Не работи за това устройство
13
Промяна на посоката на управление
Посоката на управление на контролния
бутон е зададена фабрично, както е
показано по-долу.
За да увеличите
Допълнителна информация
Предпазни мерки
-Ако вашият автомобил е паркиран на пряка
слънчева светлина, оставете устройството да
се охлади преди да започнете работа с него.
Антената се изважда автоматично, когато устройството работи.
z
z
За да намалите
Ако се налага да монтирате въртящото се
устройство за дистанционно управление от
дясната страна на волана, можете да
смените посоката на управление.
1 Натиснете и задръжте , като
едновременно с това натискате бутона за
сила на звука VOL.
Кондензиране на влага
В дъждовен ден или на много влажно място,
по повърхността на лещите и дисплея може
да се кондензира влага. Ако това се случи,
устройството няма да работи правилно. В
този случай извадете диска и изчакайте
около 1 час, за да се изпари влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други
течности върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
z
z
z
Не излагайте дисковете на горещини/високи
температури; не ги оставяйте върху предното
или задното табло в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
Преди възпроизвеждане почиствайте диска с парче плат. Почиствайте диска от центъра
към периферията. Не използвайте
разтвори като бензин, разредител, почистващи вещества от
тър- говската мрежа или антиста- тичен спрей, предназначен за грамофонни плочи.
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск
(CD) стандарта. Напоследък някои музикални
компании произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското право. Някои от тези дискове не съответстват на компакт диск стандарта и не могат
да бъдат възпроизвеждани на това устройство.
Дискове, които това устройство не може да възпроизвежда
z
- Дискове с етикети, стикери или тиксо,
или прикрепена хартия. Това може да
причини неизправност или може да
повреди дисковете.
- Дискове с нестандартни форми (сърце,
карта, звезда). Ако се опитате да го
направите, е възможно да повредите
устройството.
- 8 cm дискове.
14
Забележки за CD-R (записващи дискове)/CD-RW
(презаписващи дискове)
z
z
Максимален брой (само за CD-R/CD-RW):
- папки (албуми): 150 (включително
основната и празните папки)
- файлове (записи) и папки, които могат да
се съхраняват на един диск: 300 (Когато
име на файл/ папка съдържа множество
символи, броят може да се окаже по-малък
от 300).
- символи, които могат да се възпроизвеждат
за име на папка/файл - 32 (Joilet)/ 64 (Romeo);
При multi-session диск, когато първият
запис от първата сесия съдържа CD-DA
данни, се възпроизвеждат само данните за
CD-DA от първата сесия.
Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
z
Забележка
Ако възпроизвеждате високочестотен МР3 запис, например 320 Kbps, възможно е звукът да бъде нестабилен.
WMA файлове
z
z
z
z
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
- CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо
устройство за запис.
- CD-R/CD-RW, които са финализирани
неправилно.
- CD-R/CD-RW, различен от този, записан
в музикален CD формат или MP3 формат,
съответстващ на ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове
MP3/WMA
файлове
Папка
(албум)
z
Забележка
Не можете да възпроизвеждате следните WMA файлове
- с компресия без загуба на качеството.
- защитени с авторски права.
Забележки за функцията аларма за сигурност
z
z
z
z
z
MP3 е съкращение на MPEG-1 Audio Layer-3.
Това е стандартна технология и формат за
компресиране на звук. Файлът се компре-сира
до 1/10 от оригиналния си размер.
ID3 tag версии 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 се прилагат
само за MP3. ID tag е 15/30 символа (1.0 и 1.1) или
63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4).
Когато преименувате MP3 файл, уверете се,
че прибавяте разширението “.mp3” към
името на файла.
WMA е съкращение на Window Media Audio.
Това е стандартен формат за компресиране
на музикален звук. CD данните се компресират до 1/22* от оригиналния им размер.
WMA tag е 63 символа.
Когато преименувате WMA файл, уверете се,
че прибавяте разширението “.wma” към
името на файла.
Когато възпроизвеждате WMA файл с VBR
(варираща честота) или превъртате бързо
напред/назад, възможно е възпроизве-деното
време да не се изведе правилно.
* само за 64 kbps
МР3/WMA Файл
(запис)
МР3 файлове
Когато възпроизвеждате МР3 файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/назад,
възможно е възпроизведеното време да не се изведе
правилно.
Функцията аларма за сигурност ще подобри
ни-вото на сигурност на автомобила, което
ви по- мага да защитавате автомобила си
посредством вградения в устройството сензор. Работата на алармата за сигурност изисква правилна инстала-ция на устройството
и правилна настройка на чувствителността,
както и активиране на функцията в дисплея
с настройки
Функцията аларма за сигурност не е проекти-рана като заместител на автомобилната алар- ма, както и не пречи на
нормалната работа на тази система и производните й аксесоари. Инсталацията и/или използването на устройство- то с функция
аларма за сигурност не гарантира частична
или цялостна защита на автомобила ви против повреди, кражби, вандализъм и други подобни действия.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не
покрива, консултирайте се с най-близкия
доставчик на Sony.
15
Поддръжка
Почистване на конекторите
Смяна на литиевата батерия на картовото устройство за дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията
издържа приблизително една година.
(Възможно е животът на батерията да
бъде по-кратък в зависимост от условията
на работа.)
Когато батерията се изтощи, обхватът на
устройството за дистанционно управление
става по-къс. Сменете батерията с нова
CR2025 литиева батерия. Използването на
друга батерия може да причини пожар или
експлозия.
Възможно е устройството да не работи
правилно, ако конекторите между него и
предния панел не са чисти. За да
предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 5) и почистете конекторите с
навлажнено памучно парче плат. Не
прилагайте излишна сила. В противен случай
може да повредите конекторите.
страната + отгоре
c
Забележки за литиевата батерия
z
z
z
z
Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде погълната, веднага се консултирайте
с лекар.
Почиствайте батерията със сухо парче плат, за
да постигнете по-добър контакт.
Когато поставяте батерията в устройството, се
уверете, че се съобразявате с поляритета + и -.
Не хващайте батерията с метални пинсети, за да
не причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията,
тя може да експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и
не изхвърляйте батерията в огън.
Смяна на предпазителя
Когато сменяте предпазителя,
се уверете, че използвате такъв, който отговаря на
ампреажа, указан на оригиналния предпазител. Ако предпазителят изгори, проверете
връзки- те на захранването и
сменете предпазителя. Ако
предпазите-лят отново изгори Предпазител (10 А)
след като сте го сменили,
възможно е във вътрешността
на устройство- то да се е
получила повреда. В този
случай се консултирайте с
най-близкия сервиз на Sony.
16
Основно устройство
Забележки
z
z
Задна част на предния
панел
За ваша безопасност, преди да почистите конекторите загасете автомобила и извадете ключа
от щифта за запалването.
Никога не докосвайте конекторите директно с
пръсти или с метални предмети.
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.
 Свалете предния панел (стр. 5).
 Хванете защитната рамка и я
измъкнете.
Спецификации
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,00 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 µ V,LW: 45 µ V
x
2 Свалете устройството.
 Вкарайте едновременно и двата ключа
за освобождаване навътре, докато
щракнат.
Насочете кукичките
навътре.
 Изтеглете ключовете за
освобождаване, за да извадите
устройството.
 Издърпайте устройството от
отделението.
Усилвател
Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 45 W х 4 (на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (заден/ предни)
Контролен терминал за захранване на антената
Контролен терминал за захранване на усилвателя
Входове:
Входен терминал за дистанционно управление
Входен терминал за антена
Контролен терминал за телефон АТТ
AUX входен жак (стерео мини жак)
Контрол на тона:
Нисък:  10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Среден:  10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок:  10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването: 12 V DC захранване
от автомобилен акумулатор
(минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 х 50 х 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162
mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1,2 kg
Приложени аксесоари:
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X151
Части за инсталация и връзки (1 комплект)
Допълнителни аксесоари/оборудване
Въртящо се устройство за управление RM-X4S
17
Възможно е вашият доставчик да не успее
да ви набави всички споменати по-горе
аксесоари. Моля, обърнете се към вашия
доставчик, за да получите по-подробна
информация.
Технологията за MPEG Layer-3 аудио
декодиране и патентите са лицензирани от
Fraunhofer IIS и Thompson.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се
справите с проблемите, с които е възможно
да се сблъскате, докато работите с
устройството. Преди да прегледате списъка
по-долу, проверете връзките и процедурите
за работа.
Общи
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуалната собственост от
Microsoft Corporation. Използването и
разпространението на тази технология
извън този продукт е забранена без изрично
разрешение от Microsoft или лицензиран от
Microsoft филиал.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна
без предупреждение.
z
z
z
В платките не са използвани халогенни огнезащитни агенти.
В кутията на устройството не са използвани халогенни огнезащитни агенти.
За опаковъчните кашони е използвана хартия.
До устройството не достига захранване.
z
Проверете връзките или предпазителя.
z
Ако устройството е изключено или дисплеят
изчезне, не можете да работите с устройството за дистанционно управление.
 Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава
резервна кутия.
Няма звук.
z
Функцията ATT или функцията АТТ за телефон
е включена (когато сте включили интерфейсен
кабел на телефон към АТТ изхода).
z
Позицията на фейдъра “FAD” не е зададена за
система с 2 високоговорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
z
Звуковият сигнал е отменен (стр. 12).
z
Свързан е допълнителен усилвател и не използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
z
Натиснали сте бутона RESET.
 Запазете отново в паметта.
z
Захранването или батерията са изключени или
връзкитене са правилни.
Запазените станции и правилното време се изтриват.
Предпазителят е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на автомобила
е включен.
Кабелите не са свързани правилно със
захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане се
активира режимът на демонстрация.
Ако не извършвате операция за около 5 минути и
ако е зададена опция “DEMO-ON”,
демонстрационният режим се активира.
 Задайте “DEMO-OFF” (стр. 12).
Дисплеят изчезва/не се появява в прозореца на
дисплея.
z
Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр. 12).
z
Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите .
 Натиснете и задръжте , докато дисплеят се
изведе.
z
Конекторите са замърсени (стр. 16).
Функцията за автоматично изключване не работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира след като
изключите устройството.
 Изключете устройството.
18
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
z
Вече е зареден друг диск.
z
Дискът е зареден насила или наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
z
Заредили сте дефектен или замърсен CD.
z
Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW,
които не са предназначени за аудио употреба
(стр. 7).
Не можете да възпроизвеждате MP3/WMA файлове.
Дискът не е съвместим с MP3/WMA формат и
версия (стр. 15).
Времето за стартиране на възпроизвеждане на
МР3/WMA файлове е по-дълго отколкото за други.
Следните видове дискове изискват повече време,
за да стартира тяхното възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултуисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.
z
Това е възможно за дискове с много символи.
z
“A.SCRL” е зададен в положение “OFF”.
 Включете “A.SCRL-ON” (стр. 12).
 Натиснете и задръжте  (SCRL).
Звукът прескача.
z
Устройството не е поставено правилно.
 Поставете устройството под ъгъл, по-малък
от 45 градуса, и го инсталирайте на стабилно
място в автомобила.
z
Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
Връзката не е правилна.
 Свържете захранващия контролен кабел (син)
на антената или допълнителния захранващ кабел
(червен) към захранващия кабел на усилвателя на
автомобила (само ако вашият автомобил има
вградена FM/MW/LW антена на
задното/странично стъкло).
 Проверете връзката на антената на
автомобила.
 Автоматичната антена не се изважда,
проверете връзката на захранващия контролен
кабел на антената.
Настройката е невъзможна.
z
Запазете правилната честота в паметта.
z
Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна
z
Режимът на местно търсене е зададен в неправилна позиция.
 Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 12).
 Търсенето не спира на станция:
Задайте “LOCAL-OFF” (стр. 12).
z
Сигналът на приемане е твърде слаб.
 Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM приемане.
z
Настройте правилно честотата.
z
Сигналът на приемане е твърде слаб.
 Задайте “MONO-ON” (стр. 12).
Предаването на сигнала на FM програма в стерео се
чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
 Задайте “MONO-OFF” (стр. 12).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
 Изключете функцията TA (стр. 9).
Не се извеждат съобщения за трафик.
z
Активирайте TA (стр. 9).
z
Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
 Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “--------”.
z
Настоящата станция не е RDS.
z
Не се получават RDS данни.
z
Станцията не е от същия програмен вид.
продължава на следващата страница 
19
Съобщения за грешки/Съобщения
ERROR
Дискът е замърсен или зареден наобратно.
 Почистете или заредете диска правилно.
z
Заредили сте празен диск.
z
Дискът не може да бъде възпроизведен заради
някакъв проблем.
 Заредете друг диск.
z
FAILURE
Връзката на високоговорителите/усилвателя не е
правилна.
 Вижте ръководството за инсталация на
този модел и проверете връзките.
L. SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време
на автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за
настоящата станция.
 Натиснете  -/+, докато името на
станцията мига. Устройството започва да
търси друга честота със същите PI данни
(програмна идентификация) (извежда се
индикация “PI SEEK”).
NO MUSIC
Дискът не е музикален/ iPod устройството не
съдържа музикални файлове.
 Заредете музикален диск в устройството
NO NAME
На записа няма записано име за
диска/албума/записа.
NO TP
Устройството ще продължи да търси за ТР
станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда.
 Проверете връзките. Ако индикацията за
грешка не изчезне от дисплея, консултирайте се
с най-близкия сервиз на Sony.
READ
Устройството чете всички записи и
информацията за албуми на диска.
 Изчакайте, докато четенето приключи и
докато възпроизвеждането автоматично
стартира. В зависимост от структурата на
диска това може да отнеме повече от минута.
RESET
Не можете да работите с CD устройството
заради някакъв проблем.
 Натиснете бутона RESET (стр. 4).
“
“
20
” или “
”
Ако сте достигнали началото или края на диска
по време на бързо превъртане напред или назад,
не можете да продължите.
”
Символът неможе да бъде възпроизведен с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат,
консултирайте се с най-близкия сервиз на
Sony. Ако занесете устройството на
поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете и диска, който сте
използвали, когато се е получил проблемът.
21
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо
за страните от Европейския съюз и други европейски страни,
използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че
този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо
това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в
противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски
офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който
сте закупили продукта.
Download PDF

advertising