Sony | CDX-G1300U | Sony CDX-G1300U Инструкции за експлоатация

4-738-936-21(1)
FM/MW/LW
Автомобилна
аудио система
с компактдиск
За да отмените показването на демонстрацията
(DEMO), вижте стр. 12.
Относно свързването/инсталирането вижте
стр. 21.
CDX-G1302U/CDX-G1301U/CDX-G1300U
Инструкции за работа
BG
Поради съображения за сигурност
инсталирайте това устройство в
таблото на автомобила, тъй като
задната част на устройството се
нагорещява по време на употреба.
За подробности вижте "Свързване/
инсталиране" (стр. 21).
Произведено в Тайланд
Този продукт е класифициран като лазерен
продукт от Клас 1 под IEC/EN 60825-1:2007
и IEC/EN 60825-1:2014.
 Времетраене на излъчването:
Непрекъснато
 Изходна мощност на лазера: По-малка
от 55,8 μW
 Дължина на вълната: 775 nm до 800 nm
Табелката, указваща оперативното
напрежение и др., се намира на долната
страна на шасито.
Валидността на обозначението CE е
ограничена само до тези държави,
където се прилага законово, основно
държавите в ЕИП (Европейското
икономическо пространство).
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това оборудване е предназначено да се
използва с одобрената(ите) версия(и) на
софтуера, които са посочени в
декларацията за съответствие на ЕС.
Софтуерът, който е зареден в това
оборудване, се удостоверява, че е в
съответствие с основните изисквания на
Директива 2014/53/ЕС.
Софтуерната версия може да се провери
в елемента за настройка на фърмуера от
менюто за общи настройки.
2BG
Съобщение за клиентите:
информацията по-долу е
приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС или
относно съответствието на продукта в
Европа трябва да бъдат отправяни към
упълномощените представители на
производителя, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия.
Изхвърляне на
използвани батерии и
електрическо и
електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други
държави със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията
или опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като
битови отпадъци. При определени
батерии той може да се използва заедно
с химичен символ. Химичният символ за
олово (Pb) се добавя, ако батерията
съдържа повече от 0,004% олово. Като
осигурявате правилното изхвърляне на
тези продукти и батерии, помагате за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната
среда и човешкото здраве, които биха
могли да възникнат при неподходящата
им обработка като отпадък.
Рециклирането на материалите ще
помогне за запазването на природните
ресурси. При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка с
вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да гарантирате
правилното третиране на батерията и на
електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти в
края на експлоатационния им живот в
подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта
или батерията.
ВНИМАНИЕ
Следният диапазон на честотите
65 – 74 MHz не е разпределен за
излъчване на звук в таблицата за общи
Европейски разпределения и не може
да се използва в Европа.
Предупреждение, при положение
че автомобилът ви не разполага с
позиция ACC на запалването
Задайте функцията AUTO OFF (стр. 12).
Устройството ще се изключи напълно и
автоматично според зададеното
време, след като устройството се
изключи и се покаже часовникът (т.е.
натиснете и задръжте OFF за 1 секунда),
което предотвратява изтощаване на
батерията. Ако няма да задавате
функцията AUTO OFF, всеки път, когато
изключвате запалването, натискайте и
задържайте OFF, докато дисплеят
угасне.
Отказ от отговорност по отношение
на услугите, предлагани от трети
страни
Услугите, предлагани от трети страни,
могат да бъдат променяни, временно или
окончателно прекратявани без
предварително уведомление. Sony не
носи никаква отговорност за такива
видове ситуации.
3BG
Съдържание
Ръководство за частите и елементите за
управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Първоначално включване
Отстраняване на предния панел . . . . . . .
Нулиране на устройството . . . . . . . . . . . .
Настройване на часовника . . . . . . . . . . . .
Проверка на напрежението на
батерията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свързване на USB устройство. . . . . . . . . .
Свързване на друго преносимо аудио
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
8
Слушане на радио
Слушане на радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Използване на системата за радио
данни (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск . . . . . . . . . . . 10
Възпроизвеждане от USB устройство . . 10
Търсене и възпроизвеждане на песни . . 11
Настройки
Отмяна на Демо режим. . . . . . . . . . . . . .
Основни операции за настройка . . . . . .
Общи настройки (GENERAL) . . . . . . . . . .
Настройки на звука (SOUND). . . . . . . . . .
Настройки на дисплея (DISPLAY) . . . . . .
12
12
12
13
14
Допълнителна информация
Актуализиране на фърмуера . . . . . . . . .
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поддръжка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спецификации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отстраняване на неизправности . . . . . .
Съобщения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
16
18
19
Свързване/инсталиране
Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Списък на частите за монтаж . . . . . . . . .
Свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4BG
21
21
22
24
Ръководство за частите и елементите за управление
Основно устройство
 PTY (тип програма)
Изберете PTY в RDS.
(преглед) (стр. 11)
Влезте в режим на преглед по време
на възпроизвеждане.
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android™.)
 Слот за дискове
 Прозорец на дисплея
 USB порт
  (изваждане на диск)

 Бутон за освобождаване на предния
панел
/
(SEEK –/+)
Настройвайте автоматично
радиостанции. Натиснете и задръжте,
за да настроите ръчно.
 SRC (източник)
Включете захранването.
Променете източника.
/ (предишен/следващ)
/ (превъртане назад/
превъртане напред)
OFF
Натиснете и задръжте за 1 секунда,
за да изключите източника и изведете
часовника.
Натиснете и задръжте за повече от
2 секунди, за да изключите
захранването и дисплея.
 Селектор за управление
Завъртете, за да регулирате силата на
звука.
PUSH ENTER
Въведете избрания елемент.
Натиснете SRC, завъртете, след това
натиснете, за да промените източника
(изтичане на времето след 2 секунди).
MENU
Отворете менюто за настройка.

(назад)
Върнете се към предишния екран.
MODE (стр. 9)
 EQ (еквалайзер)
Изберете крива на еквалайзера.
 Приемник за дистанционното
управление
 Бутони с числа (1 до 6)
Приемайте съхранени радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да съхраните
станции.
ALBUM /
Пропуснете албум за аудио
устройството. Натиснете и задръжте, за
да пропуснете албуми последователно.
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
5BG
(повторение)
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
(разбъркано възпроизвеждане)
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
 (възпроизвеждане/пауза)
 EXTRA BASS
Подсилва басовия звук в синхрон
с нивото на звука. Натиснете, за да
промените настройката на EXTRA
BASS: [1], [2], [OFF].
 Входен жак AUX
 DSPL (дисплей)
Натиснете, за да промените
елементите на дисплея.
SCRL (превъртане)
Натиснете и задръжте, за да
превъртите елемент на дисплея.
6BG
Задаване на зоната/региона
Първоначално включване
Отстраняване на предния
панел
След нулирането на устройството се показва
екранът за настройка на зона/регион.
1
Натиснете ENTER, докато се
показва [SET AREA].
Показва се текущо зададената зона/
регион.
Можете да отстраните предния панел на
това устройство, за да предотвратите
кражба.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [EUROPE] или
[RUSSIA], след което го натиснете.
1
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [YES]
или [NO], след това го натиснете.
Натиснете и задръжте OFF , докато
устройството се изключи, натиснете
бутона за освобождаване на предния
панел , след това дръпнете панела
към вас, за да го отстраните.
Ако промените зададената зона/
регион, устройството се нулира,
след което се показва часовника.
Тази настройка може да бъде
конфигурирана в менюто за общи
настройки (стр. 12).
Предупредителен сигнал
Ако завъртите превключвателя за запалване
на позиция OFF, без да сте отстранили
предния панел, ще прозвучи
предупредителен сигнал за няколко
секунди. Аларменият сигнал ще прозвучи
само ако се използва вграденият усилвател.
Поставяне на предния панел
Настройване на часовника
1
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за
да изберете [GENERAL], след
това го натиснете.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
CLOCK], след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[MANUAL], след това го натиснете.
Индикацията за час мига.
4
Завъртете селектора за
управление, за да зададете часа
и минутите.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+).
Нулиране на устройството
Преди включването на устройството за
първи път, след като замените акумулатора
на автомобила или промените връзките,
трябва да нулирате устройството.
1
Натиснете DSPL и EQ за повече от
2 секунди.
Забележка
Нулирането на устройството ще изтрие настройката
на часовника и част от съхраненото съдържание.
5
След настройването на минутите
натиснете MENU.
Настройването е завършено и
часовника се включва.
За показване на часовника
Натиснете DSPL.
За автоматично настройване на
часовника
Изберете [AUTO <RDS>] в стъпка 3.
7BG
Проверка на
напрежението на
батерията
Свързване на друго
преносимо аудио
устройство
Можете да проверите текущото
напрежение на батерията. (Не е
достъпно, когато източникът е изключен
и се показва часовникът.)
1
Изключете преносимото аудио
устройство.
2
Намалете силата на звука на
устройството.
3
Свържете преносимото аудио
устройство към входния AUX жак
(стерео мини жак) на устройството
чрез свързващ кабел (не е включен
в комплекта)*.
1
Натиснете неколкократно DSPL,
докато се появи дисплеят за
напрежение на батерията.
Свързване на USB
устройство
1
Намалете силата на звука на
устройството.
2
Свържете USB устройството
директно към това устройство.
* Използвайте конектор от прав тип.
4
Натиснете SRC, за да изберете [AUX].
За да съпоставите нивото на звука на
свързаното устройството спрямо
други източници
Стартирайте възпроизвеждането от
преносимото аудио устройство със
средна сила на звука и задайте на
устройството обикновеното си ниво на
звука за слушане.
Натиснете MENU, след това изберете
[SOUND]  [SET AUX VOL] (стр. 14).
8BG
Слушане на радио
Слушане на радио
За да слушате радио, натиснете SRC, за да
изберете [TUNER].
Автоматично съхраняване (BTM)
1
Натиснете MODE, за да смените
честотната лента (FM1, FM2, FM3
или MW/LW).
2
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това
го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[SET BTM], след това го натиснете.
Устройството съхранява станциите по
ред на честотите върху бутоните с числа.
Настройване
1
2
Натиснете MODE, за да смените
честотната лента (FM1, FM2, FM3
или MW/LW).
Извършете настройката.
За да настроите ръчно
Натиснете и задръжте /
(ТЪРСЕНЕ –/+), за да намерите
приблизителната честота, след което
натиснете неколкократно /
(ТЪРСЕНЕ –/+), за да настроите фино
желаната честота.
За да настроите автоматично
Натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+).
Сканирането спира, когато
устройството приеме станция.
Ръчно съхраняване
1
Докато приемате станцията, която
искате да съхраните, натиснете и
задръжте бутон с число (1 до 6),
докато се появи [MEM].
Приемане на съхранени
станции
1
Изберете честотната лента, след
това изберете бутон с число (1 до 6)
Използване на системата
за радио данни (RDS)
Настройване на алтернативни
честоти (AF) и известие за
трафик (TA)
AF непрекъснато пренастройва
станцията към най-силния сигнал в
мрежата, а TA предоставя информация
за текущия трафик или програми за
трафик (TP), ако се приемат.
1
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това
го натиснете.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
AF/TA], след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
или [SET AF/TA-OFF], след това го
натиснете.
За да съхраните RDS станции с
настройката AF и TA
Можете да зададете предварително RDS
станции заедно с настройка AF/TA. Задайте
AF/TA, след това съхранете станцията чрез
BTM или ръчно. Ако задавате
предварително ръчно, можете да зададете
предварително и различни от RDS станции.
За да приемате спешни известия
При включена настройка AF или TA
спешните известия автоматично ще
прекъсват текущо избрания източник.
За да настроите нивото на силата на
звука по време на известие за трафик
Нивото ще бъде съхранено в паметта за
последващи известия за трафик
независимо от обикновеното ниво на звука.
9BG
За да останете на една регионална
програма (REGIONAL)
Когато функциите AF и REGIONAL са
включени, няма да бъдете прехвърлени
на друга регионална станция с по-силна
честота. Ако напуснете зоната на приемане
на тази регионална програма, задайте
[SET REGIONAL] в [GENERAL] на [SET REG-OFF]
по време на FM приемане (стр. 13).
Тази функция не работи в Обединеното
кралство и някои други зони.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
1
Поставете диска (със страната с
етикет нагоре).
Функция за локална връзка (само за
Обединеното кралство)
Тази функция ви позволява да изберете
други местни станции в зоната дори ако
те не са съхранени на бутоните ви с числа.
По време на FM приемане натиснете бутон
с число (1 до 6), на който е съхранена
местна станция. В рамките на 5 секунди
натиснете отново бутон с число на местна
станция. Повторете тази процедура,
докато местната станция бъде приета.
Избиране на типове програми
(PTY)
1
Натиснете PTY по време на FM
приемане.
2
Завъртете селектора за управление,
докато се появи желаният тип
програма, след това го натиснете.
Устройството започва да търси станция,
която предава избрания тип програма.
Типове програми
NEWS (Новини), AFFAIRS (Актуални събития),
INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Различни),
POP M (Поп музика), ROCK M (Рок музика),
EASY M (Лека мелодична музика), LIGHT M
(лека класическа музика), CLASSICS (сериозна
класическа музика), OTHER M (друга музика),
WEATHER (време), FINANCE (финанси),
CHILDREN (детска програма), SOCIAL
(социални събития), RELIGION (религия),
PHONE IN (телефонен вход), TRAVEL
(пътуване), LEISURE (свободно време),
JAZZ (джаз музика), COUNTRY (кънтри музика),
NATION M (национална музика), OLDIES (стара
музика), FOLK M (фолк музика), DOCUMENT
(документална програма)
10BG
Възпроизвеждането започва
автоматично.
Възпроизвеждане от USB
устройство
USB устройствата от тип AOA (Аксесоар,
отворен за Android) 2.0, MSC (Клас за
съхранение на данни с голям обем) и
MTP (Протокол за прехвърляне на
мултимедия)*, съвместими с USB
стандарта, могат да бъдат използвани.
В зависимост от USB устройството на това
устройство можете да изберете режим на
Android или режим MSC/MTP.
Някои цифрови плейъри за мултимедия
или смартфони с Android може да
изискват настройка на MTP режим.
* напр. USB флаш памет, цифров плейър за
мултимедия, смартфон с Android
Бележки
• За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
• Смартфони с инсталирана ОС Android 4.1 или
по-нова поддържат Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Въпреки това някои смартфони може
да не поддържат напълно AOA 2.0 дори ако
има инсталирана ОС Android 4.1 или по-нова.
За подробности относно съвместимостта на
вашия смартфон с Android или посетете сайта
за поддръжка на задната корица.
• Възпроизвеждането на посочените по-долу
файлове не се поддържа.
MP3/WMA/FLAC:
– файлове, защитени с авторски права;
– DRM (Управление на цифрови права) файлове;
– многоканални аудио файлове.
MP3/WMA:
– файлове с компресия без загуба.
Търсене на песен по име
(Quick-BrowZer™)
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.
1
Преди да установите връзка, изберете USB
режим (режим Android или MSC/MTP) в
зависимост от USB устройството (стр. 13).
1
Когато се появи списъкът с песни,
натиснете неколкократно
(назад),
за да се покаже желаната категория
за търсене.
Свържете USB устройство към USB
порта (стр. 8).
Възпроизвеждането започва.
Ако устройството вече е свързано,
за да стартирате възпроизвеждането,
натиснете SRC, за да изберете [USB].
2
Регулирайте силата на звука на
това устройство.
* По време на USB възпроизвеждане
натиснете
(преглед) за повече от
2 секунди, за да се върнете директно в
началото на списъка с категории.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете желаната категория
за търсене, след което го натиснете,
за да потвърдите.
3
Повторете Стъпка 2, за да
потърсите желаната песен.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да отстраните устройството
По време на възпроизвеждане
от CD или USB натиснете
(преглед)*, за да покажете списъка
с категории за търсене.
Спрете възпроизвеждането, след което
отстранете устройството.
Възпроизвеждането започва.
За да излезете от режима
Quick-BrowZer,
Търсене и възпроизвеждане
на песни
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.
1
По време на възпроизвеждане
натиснете неколкократно
(повторение) или
(разбъркано),
за да изберете желания режим на
възпроизвеждане.
Натиснете
(преглед).
Търсене чрез пропускане на
елементи (Режим на прескачане)
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.
1
По време на възпроизвеждане от
CD или USB натиснете
(преглед).
2
3
Натиснете  (ТЪРСЕНЕ +).
Завъртете селектора за управление,
за да изберете елемента.
Прескачането в списъка става на стъпки
от 10% от общия брой на елементите.
Започването на възпроизвеждането в
избрания режим на възпроизвеждане
може да отнеме време.
4
Наличните режими на възпроизвеждане
зависят от избрания звукоизточник.
5
Натиснете ENTER, за да се върнете в
режим Quick-BrowZer.
Появява се избраният елемент.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете желания елемент,
след това го натиснете.
Възпроизвеждането започва.
11BG
Общи настройки (GENERAL)
Настройки
Отмяна на Демо режим
Можете да отмените показването на
демонстрация, което се появява, когато
източникът е изключен и се показва
часовникът.
1
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това го
натиснете.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
DEMO], след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
DEMO-OFF], след това го натиснете.
Настройката е завършена.
4
Натиснете двукратно
(назад).
Показването се връща към нормалния
режим на приемане/възпроизвеждане.
Основни операции за
настройка
Можете да настройвате елементи в
посочените по-долу категории за настройка.
Общи настройки (GENERAL), Настройка на
звука (SOUND), Настройка на дисплея
(DISPLAY)
1
2
Натиснете MENU.
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
категорията за настройка, след
това го натиснете.
Елементите, които могат да бъдат
настроени, се различават в зависимост
от източника и настройките.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
опциите, след това го натиснете.
За връщане към предходния екран
Натиснете
12BG
(назад).
AREA (зона)
Определя зоната/региона за използване
на това устройство: [EUROPE], [RUSSIA].
Ако промените текущо зададената
зона/регион, устройството се нулира,
след което се показва часовникът.
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
DEMO (демонстрация)
Активира демонстрацията: [ON], [OFF].
CLOCK (часовник) (стр. 7)
Настройва часовника: [AUTO <RDS>],
[MANUAL].
CAUT ALM (предупредителен сигнал)
Активира предупредителния сигнал:
[ON], [OFF] (стр. 7).
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
BEEP (звуков сигнал)
Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].
AUTO OFF (автоматично изключване)
Автоматично се изключва след
определен период от време, когато
устройството е изключено и часовникът
е показан (т.е. натиснете и задръжте OFF
за 1 секунда): [ON] (30 минути), [OFF].
STEERING (управление)
Регистрира/нулира настройката на
дистанционното управление на волана.
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
STR CONTROL (управление на волана)
Избира режима на вход на свързаното
дистанционно управление. За да
предотвратите неизправност, преди
употреба съпоставете режима на вход със
свързаното дистанционно управление.
CUSTOM (потребителски)
Режим на вход за дистанционното
управление на волана
PRESET (предварителна настройка)
Режим на вход за кабелното
дистанционно управление с
изключение на дистанционното
управление на волана
(Автоматично избрано, когато се
извършва [RESET CUSTOM].)
EDIT CUSTOM (редактиране от клиента)
Регистрира функциите (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–) към дистанционното
управление на волана.
 Завъртете селектора за управление,
за да изберете функцията, която
искате да назначите към
дистанционното управление на
волана, след което го натиснете.
 Докато [REGISTER] мига, натиснете и
задръжте бутона на дистанционното
управление на волана, към който
искате да назначите функцията.
Когато регистрацията приключи,
се показва [REGISTERED].
 За да регистрирате други функции,
повторете стъпки  и .
(Налично само когато [STR CONTROL]
е с настройка [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (потребителско нулиране)
Нулирайте регистрираните функции
на дистанционното управление на
волана: [YES], [NO].
(Налично само когато [STR CONTROL]
е с настройка [CUSTOM].)
REGIONAL (регионален)
Ограничава приемането до конкретна
зона: [ON], [OFF].
(Налично само когато се приема FM.)
BTM (памет за най-добра настройка) (стр. 9)
(Налично само когато е избран тунерът.)
FIRMWARE (фърмуер)
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
Проверява/актуализира версията на
фърмуера. За повече подробности
посетете уебсайта за поддръжка на
задната корица.
FW VERSION (версия на фърмуера)
Показва текущата версия на фърмуера.
FW UPDATE (актуализация на фърмуера)
Влиза в процес на актуализация на
фърмуера: [YES], [NO].
Актуализацията на фърмуера отнема
няколко минути. По време на
актуализацията не изключвайте
запалването на позиция OFF и не
изваждайте USB устройството.
Бележки
• Докато правите настройките, е налично
само управление чрез бутоните на
устройството. От съображения за
безопасност паркирайте автомобила, преди
да правите тази настройка.
• Ако се получи грешка по време на
регистрацията, цялата предишно
регистрирана информация остава. Започнете
отново регистрацията от функцията, при
която се е получила грешката.
• Тази функция може да не е налична за
някои автомобили. За подробности относно
съвместимостта на вашия автомобил
посетете сайта за поддръжка на задната
корица.
USB MODE (USB режим)
Променя USB режима: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Налично само когато е избран USB
източникът.)
AF/TA (алтернативни честоти/известие за
трафик)
Избира настройката на алтернативни
честоти (AF) и известие за трафик (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(Налично, когато е избран произволен
източник.)
Настройки на звука (SOUND)
Това меню с настройки не е налично,
когато източникът е изключен и се
показва часовникът.
EQ10 PRESET (предварителна настройка
EQ10)
Избира една от 10 криви на
еквалайзера или го изключва:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Настройката на кривата на
еквалайзера може да бъде запаметена
за всеки източник.
* [KARAOKE] намалява вокалния звук, но не
може да го премахне напълно по време на
възпроизвеждане. Освен това
използването на микрофон не се поддържа.
EQ10 CUSTOM (потребителски EQ10)
Задайте [CUSTOM] за EQ10.
Настройка на кривата на еквалайзера:
[BAND1] – [BAND10] (32 Hz, 63 Hz, 125 Hz,
250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz,
16 kHz).
Нивото на силата на звука се регулира
в стъпки от 1 dB от -6 dB до +6 dB.
13BG
BALANCE (баланс)
Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (заглушител)
Регулира относителното ниво:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (събуфер)
SW LEVEL (ниво на събуфера)
Регулира нивото на силата на звука на
събуфера:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] се показва при най-ниската
настройка.)
SW PHASE (фаза на събуфера)
Избира фазата на събуфера: [SUB
NORM], [SUB REV].
LPF FREQ (честота на филтъра за
пропускане на ниски честоти)
Избира честотата на отрязване на
събуфера: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (честота на филтъра за
пропускане на високи честоти)
Избира честотата на отрязване за
предните/задните високоговорители:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (сила на звука от AUX)
Регулира нивото на силата на звука за
всяко свързано външно устройство:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Тази настройка анулира нуждата за
регулиране на нивото на силата на
звука между източниците.
(Налично само когато изберете AUX.)
Настройки на дисплея
(DISPLAY)
DIMMER (димер)
Променя яркостта на дисплея: [OFF],
[ON], [CLK] (часовник).
За да зададете тази функция да бъде
активна по време на фиксиран период,
изберете [CLK], след което задайте
началните и крайните часове.
14BG
– За да зададете яркостта, когато е
активирана функцията за димер:
Задайте [DIMMER] на [ON], след което
настройте [BRIGHTNESS].
– За да зададете яркостта, когато е
дезактивирана функцията за димер:
Задайте [DIMMER] на [OFF], след което
настройте [BRIGHTNESS].
Настройката за яркост се съхранява и
се прилага, когато функцията за димер
е активирана или дезактивирана.
BRIGHTNESS (яркост)
Регулира яркостта на дисплея.
Нивото на яркостта може да се
регулира: [1] – [10].
SND SYNC (синхронизация на звука)
Активира синхронизацията на
осветлението със звука: [ON], [OFF].
(Не е достъпно, когато източникът е
избран и се показва часовникът.)
AUTO SCR (автоматично превъртане)
Превърта автоматично дълги
елементи: [ON], [OFF].
(Не е налично, когато е избрана
настройка AUX или тунер.)
Допълнителна информация
Актуализиране на
фърмуера
За да актуализирате фърмуера, посетете
уебсайта за поддръжка на задната корица,
след което следвайте инструкциите
онлайн.
Забележка
По време на актуализацията не премахвайте USB
устройството.
Предпазни мерки
• Не оставяйте предния панел или аудио
устройства на таблото.
• Когато устройството е включено,
електрическата антена се разтяга
автоматично.
• Не напръсквайте с течности устройството.
Кондензация на влага
Не пръскайте с течности дисковете.
Когато се появи конденз в устройството,
отстранете диска и изчакайте около час,
за да се изсуши. В противен случай
устройството няма да работи добре.
Забележки относно дисковете
• Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници на
топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух. Не ги
оставяйте в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
• Избършете дисковете
от центъра към ръба с
кърпа за почистване.
Не използвайте
разтворители от рода
на бензин,
разредител, налични
в търговската мрежа
почистващи
препарати.
• Това устройство е предназначено за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални
дискове с технология за защита срещу
копиране не съответстват на този стандарт,
поради което е възможно да не могат да
бъдат възпроизвеждани на това
устройство.
• Дискове, които това устройство НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда:
– дискове с етикети, стикери или
прикрепено тиксо или хартия. Това
може да причини неизправност или да
повреди дисковете;
– дискове с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда). Опит
за това може да повреди устройството;
– 8-сантиметрови (3 1/4-инчови) дискове.
Забележки относно CD-R/CD-RW
дисковете
• Ако мултисесийният диск започва със
сесия CD-DA, той ще бъде разпознат
като CD-DA диск и останалите сесии
няма да бъдат възпроизведени.
• Дискове, които това устройство НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда:
– CD-R/CD-RW с лошо качество на записа;
– CD-R/CD-RW, записани на
несъвместимо записващо устройство;
– неправилно финализирани CD-R/CD-RW
дискове;
– CD-R/CD-RW, различни от записаните
във формат на музикален компактдиск
или в MP3 формат, отговарящи на
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
или мултисесия.
15BG
Ред на възпроизвеждане на
аудио файлове
Спецификации
Секция за тунера
Папка (албум)
Аудио файл (песен)
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с устройството ви, които
не са разгледани в това ръководство,
консултирайте се с най-близкия търговец
на Sony.
FM
Обхват на настройка:
Когато [AREA] е с настройка [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Когато [AREA] е с настройка [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(при стъпка от 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (при стъпка от
30 kHz)
Използваема чувствителност: 7 dBf
Отношение сигнал-шум: 73 dB
Разделяне: 50 dB при 1 kHz
MW/LW
Обхват на настройка:
531 kHz – 1602 kHz (MW),
153 kHz – 279 kHz (LW)
чувствителност: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Секция на компактдиск плейъра
Поддръжка
Почистване на конекторите
Избягайте да докосвате директно
конекторите. Това устройство може да не
работи добре, ако конекторите между
него и предния панел не са чисти. За да
предотвратите това, отстранете предния
панел (стр. 7) и почистете конекторите с
памучен тампон. Не прилагайте твърде
много сила. В противен случай
конекторите може да се повредят.
Отношение сигнал-шум: 95 dB
Честотна характеристика: 20 Hz – 20 000 Hz
Максимален брой*1 на:
Папки (албуми)*2: 150
Файлове (песни) и папки*3: 300
Налични за показване знаци за дадено
име на папка/файл:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
Съответен кодек: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
*1 Само за CD-R/CD-RW
*2 Включително основната папка
*3 Може да е по-малко от измерената стойност,
ако имената на папките/файловете съдържат
много знаци
Секция на USB плейъра
Забележка
За безопасност не премахвайте предния панел,
докато шофирате.
16BG
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимален ток: 500 mA
Максимален брой разпознаваеми папки и
файлове:
Папки (албуми): 256.
Файлове (песни) на папка: 256.
Съвместим протокол за аксесоар,
отворен за Android (AOA): 2,0
Съответен кодек:
MP3 (.mp3)
Побитова скорост: 8 kbps – 320 kbps
(Поддържа VBR (променлива
скорост на предаване)
Семплираща честота: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Побитова скорост: 32 kbps – 192 kbps
(Поддържа VBR (променлива
скорост на предаване)
Семплираща честота: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Дълбочина в битове: 16 бита,
24 бита
Семплираща честота: 44,1 kHz,
48 kHz
Поддържана файлова система: FAT16,
FAT32
Секция на усилвателя на мощност
Изходна мощност: изходи за
високоговорители
Импеданс на високоговорителите:
4Ω–8Ω
Максимална изходна мощност:
55 W × 4 (при 4 Ω)
Общи сведения
Изисквания за захранването: постоянен
ток 12 V от автомобилен акумулатор
(отрицателна маса (земя)
Номинална електроконсумация: 10 A
Размери:
Прибл. 178 mm × 50 mm × 176 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (ш/в/д)
Размери при поставяне:
Прибл. 182 mm × 53 mm × 159 mm
(7 1/4 инча × 2 1/8 инча × 6 3/8 инча)
(ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Съдържание на пакета:
Основно устройство (1)
части за монтаж и свързване
(1 комплект).
Поискайте подробна информация от
търговеца.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предизвестие.
Авторски права
Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation в
Съединените щати и/или в други държави.
Този продукт е защитен от определени права
на интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Забранява се употребата или
разпространението на тази технология извън
този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен неин филиал.
Android е търговска марка на Google LLC.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
По-нататъшното разпространение и използване
в изходна и бинарна форма, със или без
модификации, са разрешени, при условие че са
спазени условията по-долу.
– Горното съобщение относно авторските права,
този списък с условия и следващият отказ
от отговорност трябва да се запазят при понататъшното разпространение на изходния код.
– При по-нататъшното разпространение под
формата на бинарен код горната бележка
относно авторските права, този списък с
условия и следващият отказ от отговорност
трябва да бъдат възпроизведени в
документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението.
– Името на фондация Xiph.org и имената на
нейните спомоществователи не могат да
бъдат използвани за подкрепа или
популяризиране на продукти, производни на
този софтуер, без специално предварително
писмено разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“,
КАТО СЕ ПРАВИ ОТКАЗ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ,
ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
ФОНДАЦИЯТА ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ,
КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ
ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ
ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ),
КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ ОСНОВА НА
КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА
ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ
ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
17BG
Отстраняване на
неизправности
Следният списък за проверка ще ви
помогне да се справите с проблемите,
на които можете да се натъкнете с
устройството си.
Преди да преминете през списъка за
проверка по-долу, проверете
свързването и оперативните процедури.
За подробности относно използването на
предпазителя и отстраняването на
устройството от таблото вижте
„Свързване/инсталиране“ (страница 21).
Ако проблемът не е решен, посетете
уебсайта за поддръжка на задната корица.
Общи сведения
Няма звук или звукът е много тих.
 Позицията на плъзгача за управление
[FADER] не е зададена за система с
2 високоговорителя.
 Силата на звука на устройството и/или
свързаното устройство е много малка.
– Увеличете силата на звука на
устройството или свързаното
устройство.
Няма звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения.
Запазените станции и правилното
време са изтрити.
Предпазителят е изгорял.
Чува се шум при превключване на
позицията на запалването.
 Проводниците не са напаснати добре с
автомобилния конектор за аксесоари.
По време на възпроизвеждане или
приемане се включва
демонстрационния режим.
 Ако не се извърши никаква операция
за 5 минути при зададена настройка
[DEMO-ON], се включва
демонстрационният режим.
– Задайте [DEMO-OFF] (стр. 12).
Показването изчезва/не се появява на
дисплея.
 Конекторите са замърсени (стр. 16).
18BG
Дисплеят/осветлението мига.
 Електрозахранването не е достатъчно.
– Проверете дали автомобилният
акумулатор подава достатъчно
захранване към устройството.
(Изискването за захранването
е постоянен ток 12 V.)
Бутоните за операции не функционират.
Дискът не се изважда.
 Свързването не е правилно.
– Натиснете DSPL и EQ за повече от
2 секунди за нулиране на устройството.
Съдържанието, съхранено в паметта,
се изтрива.
Автоматично настроеният часовник не
е точен.
 Данните за часовника от радиовълните
не са точни.
– Настройте часовника ръчно (стр. 7).
Радиоприемане
Радиоприемането е слабо.
Получава се статичен шум.
 Свържете антената стабилно.
65 MHz до 74 MHz в FM3 не могат да се
настройват.
 [AREA] е с настройка [EUROPE].
– Задайте [AREA] на [RUSSIA] (стр. 12).
RDS
RDS услугите не могат да бъдат приемани
(когато [AREA] е с настройка [RUSSIA]).
 Избрано е FM3.
– Изберете FM1 или FM2.
 RDS услугите не са налични в текущия
регион.
ТЪРСЕНЕ се включва след няколко
секунди слушане.
 Станцията не е TP или има слаб сигнал.
– Дезактивирайте TA (стр. 9).
Не се получават известия за трафик.
 Активирайте TA (стр. 9).
 Станцията не излъчва никакви известия
за трафик, въпреки че е TP.
– Настройте друга станция.
PTY показва [- - - - - - - -].
 Текущата станция не е RDS станция или
радиоприемането е слабо.
Мига името на програмната услуга.
 Няма алтернативна честота за текущата
станция.
– Натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+),
докато името на програмната услуга
мига. [PI SEEK] се появява и
устройството започва да търси друга
честота със същите PI (идентификация
на програмата) данни.
Възпроизвеждане на CD
Дискът не се възпроизвежда.
 Дефектен или замърсен диск.
 CD-R/CD-RW дискът не е за
аудиоупотреба (стр. 15).
MP3/WMA файлове не се
възпроизвеждат.
 Дискът е несъвместим с формата и
версията на MP3/WMA. За подробности
относно дисковете и форматите, които
могат да се възпроизвеждат, посетете
уебсайта за поддръжка на задната
корица.
Възпроизвеждането на MP3/WMA
файлове отнема повече време от това
на останалите.
 Започването на възпроизвеждането при
следните дискове отнема повече време:
– диск, записан със сложна дървовидна
структура;
– диск, записан в мултисесиен формат;
– диск, към който могат да се добавят
данни.
Възпроизвеждане от USB устройство
Възпроизвеждането от дадено USB
устройство отнема повече време.
 USB устройството съдържа файлове
със сложна дървовидна структура.
Аудио файлът не може да бъде
възпроизведен.
 За подробности относно поддържани
формати вижте "Спецификации" (стр. 16).
Ако аудио файлът все още не може да се
възпроизведе, направете справка с
инструкциите за работа, приложени с
USB устройство, или се свържете с
производителя на USB устройството.
Операции за прескачане на албум,
прескачане на елементи (режим на скок)
и търсене на песен по име (QuickBrowZer) не могат да бъдат изпълнявани.
 Задайте [USB MODE] на [MSC/MTP] (стр. 13).
Звукът не може да бъде изведен по време
на възпроизвеждане в режим на Android.
 Проверете състоянието на
приложението за възпроизвеждане на
звук на смартфона с Android.
Съобщения
По време на работа може да се покаже
или да мига едно от следните съобщения.
INVALID: Избраната операция може да е
невалидна.
READ
 Изчакайте, докато четенето приключи и
възпроизвеждането започне
автоматично. Това може да отнеме
известно време в зависимост от
организацията на файловете.
(долна черта): Символът не може да
бъде показан.
За възпроизвеждане от CD:
CD ERROR
 Почистете диска или го поставете
правилно; или се уверете, че дискът не
е празен или дефектен.
CD NO DISC
 Поставете диск, който съдържа
файлове, които могат да се
възпроизвеждат (стр. 16).
CD NO MUSIC
 Поставете диск, който съдържа
файлове, които могат да се
възпроизвеждат (стр. 16).
CD PUSH EJT: Дискът не може да се
извади правилно.
 Натиснете  (изваждане).
или
: Достигнато е
началото или края на диска.
19BG
За възпроизвеждане от USB
устройство:
HUB NO SUPRT: Не се поддържат USB
концентратори.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 USB устройство, което не поддържа
AOA (Аксесоар, отворен за Android) 2.0,
е свързано към устройството, докато
[USB MODE] е с настройка [ANDROID].
– Задайте [USB MODE] на [MSC/MTP]
(стр. 13).
USB ERROR
 Свържете отново USB устройство.
USB NO DEV
 Уверете се, че USB устройството или
USB кабелът са добре свързани.
USB NO MUSIC
 Свържете USB устройство, което
съдържа файлове, които могат да се
възпроизвеждат (стр. 16).
USB NO SUPRT
 За подробности относно
съвместимостта на вашето USB
устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
USB OVERLOAD: USB устройството е
претоварено.
 Разкачете USB устройството и натиснете
SRC, за да изберете друг източник.
 USB устройството има грешка или е
свързано неподдържано устройство.
For RDS operation (За управление
на RDS):
NO AF: Няма алтернативни честоти.
 Натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+), докато
името на програмната услуга мига.
Устройството започва да търси друга
честота със същите PI (идентификация на
програмата) данни (показва се [PI SEEK]).
20BG
NO PI: Няма идентификация на програма.
Избраната станция няма данни за PI
(идентификация на програма).
 Изберете друга станция.
NO TP: Няма програми за трафик.
 Устройството ще продължи да търси
налични TP станции.
За операциите с дистанционното
управление на волана:
ERROR
 Регистрирайте отново от функцията,
при която е възникнала грешката
(стр. 13).
TIMEOUT
 Опитайте да завършите регистрацията,
докато [REGISTER] мига (около 6 секунди)
(стр. 13).
За управление на актуализацията
на фърмуера:
FILE ERROR: Програмата за актуализация
не се съхранява в USB устройството.
 Съхранявайте програмата за
актуализация в USB устройството и
опитайте отново(стр. 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Актуализацията на фърмуера не е
правилно завършена.
 Натиснете ENTER, за да изчистите
съобщението, след което опитайте
отново.
По време на актуализацията не
изключвайте запалването на позиция
OFF и не изваждайте USB устройството
(стр. 15).
Ако тези решения не помагат за
подобряване на ситуацията, се
консултирайте с най-близкия търговец
на Sony.
Ако носите устройството за поправка
поради проблем с възпроизвеждането на
устройството, носете устройството, което
сте използвали по времето, когато се е
появил проблемът.
Свързване/инсталиране
Предупреждения
• Свържете всички заземяващи
проводници (маса) към обща точка
на заземяване (маса).
• Не оставяйте проводниците прищипани
под винт или прихванати в подвижни
части (напр. релси на седалка).
• Преди да извършите свързванията,
изключете запалването на автомобила,
за да избегнете късо съединение.
• Свържете проводника за
електрозахранване  към устройството
и високоговорителите, преди да го
свържете към конектора за външно
захранване.
• Изолирайте всички свободни
несвързани проводници с изолирбанд
за защита.
Списък на частите за
монтаж


×2




Предпазни мерки
• Изберете внимателно мястото за
монтаж, така че устройството да не
пречи на нормалното шофиране.
• Избягвайте монтирането на
устройството на места, които са обект на
запрашаване, замърсяване или висока
температура, например директна
слънчева светлина или близки горещи
въздухопроводи.
• Използвайте само предоставените
части за монтаж с цел сигурна и
безпроблемна инсталация.
Забележка за проводника за
електрозахранване (жълт)
• Този списък с части не включва всички
компоненти от комплекта.
• Скобата  и предпазната яка  са
прикрепени към устройството преди
доставката. Преди да монтирате
устройството, използвайте ключовете за
освобождаване , за да отстраните
скобата  от него. За подробности
вижте "Отстраняване на защитната яка и
скобата" (стр. 24).
• Пазете ключовете за освобождаване 
за бъдеща употреба, тъй като са нужни и
за отстраняването на устройството от
автомобила ви.
Когато свързвате това устройство в комбинация
с други стереокомпоненти, амперажът на
електроверигата на автомобила, към която
свързвате устройството, трябва да е по-голям от
сбора на амперажите на предпазителите на
всички устройства.
Регулиране на ъгъла на монтиране
Регулирайте ъгъла на монтиране на
по-малко от 30°.
21BG
Свързване
Събуфер*1
*3
*3
Усилвател на мощността*1

*2
За подробности вижте
„Свързване“ (страница 23).
Вижте „Схема на електрическото
свързване“ (стр. 23) за подробности.
от кабелно дистанционно
управление (не е включено
в комплекта)*4
от автомобилната антена*5
*1
*2
*3
*4
Не е включен в комплекта
Импеданс на високоговорителите: 4 Ω – 8 Ω × 4
Кабел с RCA пин (не е включен в комплекта)
В зависимост от типа на автомобила
използвайте адаптер за кабелно дистанционно
управление (не е включен в комплекта).
За подробности относно използването на
кабелно дистанционно управление вижте
"Използване на кабелното дистанционно
управление" (стр. 24).
*5 В зависимост от типа на автомобила
използвайте адаптер (не е включен в
комплекта), ако конекторът на антената
не пасва.
22BG
Лесно свързване на събуфера
Свързване
Ако имате електрическа антена без кутия
с реле, свързването на това устройство с
проводника за електрозахранване 
може да повреди антената.
Можете да използвате събуфер без
усилвател на мощността, когато е
свързан към проводник на заден
високоговорител.
Преден
високоговорител
 Към конектора на автомобилния
високоговорител
Събуфер
Бележки
1 Заден
високоговорител
2 (десен)
 Лилав

Лилав/с черни
ивици
3 Преден
високоговорител
4 (десен)
 Сив
5 Преден
високоговорител
6 (ляв)
 Бял
7 Заден
високоговорител
8 (ляв)
 Зелен
Сив/с черни

ивици


Бял/с черни
ивици
Зелен/с черни
ивици
 Към конектора за автомобилно
електрозахранване
Непрекъснато
12
електрозахранване
Жълт
Електрическа
антена/управление
13
на усилвателя за
мощност (REM OUT)
Син/с бели
ивици
15
Включено
електрозахранване
16 Заземяване (маса)
• Изисква се подготовка на проводниците на
задните високоговорители.
• Използвайте събуфер с импеданс от 4 Ω до 8 Ω
и с подходящ капацитет на захранването, за да
се избегне повреда.
Свързване за задържане на
паметта
Когато е свързан жълтият проводник за
електрозахранване, захранването винаги
ще се подава на веригата на паметта,
когато превключвателят за запалването
е изключен.
Свързване на високоговорителите.
• Преди да свържете високоговорителите,
изключете устройството.
• Използвайте високоговорители с
импеданс от 4 Ω до 8 Ω и с подходящ
капацитет на захранването, за да се
избегне повреда.
Схема на електрическото
свързване
Проверете конектора за външно
захранване на автомобила си и
съпоставете връзките на проводниците
правилно в зависимост от автомобила.
Конектор за външно захранване
Червен
Черен
23BG
Обща връзка
Червен
Червен
Използване на кабелното
дистанционно управление
1
Жълт
Жълт
12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
15
Включено
електрозахранване
Червен
Когато позициите на червените и
жълтите проводници са обърнати
Червен
За да активирате кабелното
дистанционно управление, задайте
[STR CONTROL] в [SET STEERING] на
[PRESET] (стр. 12).
Монтаж
Отстраняване на защитната яка
и скобата
Червен
Преди да монтирате устройството,
отстранете защитната яка  и скобата 
от него.
1
Жълт
12
Включено
електрозахранване
Непрекъснато
15
електрозахранване
Жълт
Стиснете двата ръба на защитната
яка  и я дръпнете.
Жълт

Червен
Когато автомобилът няма позиция ACC
Червен
2
Жълт
Жълт
След като съпоставите връзките и
превключите правилно проводниците
за електрозахранване, свържете
устройството към електрозахранването
на автомобила. Ако имате въпроси и
проблеми при свързването на
устройството ви, които не са разгледани
в това ръководство, консултирайте се с
търговеца на автомобила.
24BG
Вмъкнете двата ключа за
освобождаване , докато
щракнат, и издърпайте скобата ,
след което издърпайте
устройството, за да го отделите.


Червен

Насочете куката навътре.
Поставяне на устройството на
арматурното табло
Преди инсталиране се уверете, че
езичетата от двете страни на скобата 
са извити 2 mm навътре (3/32 in).
1
Позиционирайте скобата  в
таблото, след което огънете
зъбците навън за по-здраво
напасване.
182 mm (7 1/4 инча)
53 mm
(2 1/8 инча)

2
Захват
Поставете устройството на
скобата , след това прикрепете
защитната яка .

Отстраняване и поставяне на
предния панел
За подробности вижте „Отстраняване на
предния панел“ (страница 7).
Нулиране на устройството
За подробности вижте "Нулиране на
устройството" (стр. 7).
Подмяна на предпазител
Когато подменяте
Предпазител (10 A)
предпазител,
използвайте такъв,
който отговаря на
ампеража, указан на
оригиналния
предпазител. Ако
предпазителят изгори, проверете
свързването на електрозахранването
и подменете предпазителя. Ако
предпазителят изгори отново след
подмяната, е възможно да има вътрешна
неизправност. В такъв случай се
консултирайте с най-близкия търговец
на Sony.



Бележки
• Ако захватите са прави или огънати навън,
устройството няма да бъде монтирано здраво
и може да изскочи.
• Уверете се, че 4-те захвата на защитната
яка  са правилно захванати в гнездата
на устройството.
25BG
Български
С настоящото Sony Corporation декларира,
че това оборудване е в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Сайт за поддръжка
За най-новата информация относно този продукт или ако имате
каквито и да било въпроси, моля, посетете уебсайта по-долу:
http://www.sony.eu/support
Регистрирайте продукта си онлайн на:
http://www.sony.eu/mysony
Приложение за смартфон
Support by Sony приложение – открийте информация и получете известие
относно Вашия продукт:
√
√
√
√
Новини и предупреждения
Актуализации на софтуера
Ръководства за обучение
Съвети и препоръки
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF