Sony | MEX-BT2500 | Sony MEX-BT2500 Инструкции за експлоатация

Bluetooth
Мрежова Аудио
Аудио
Система
Система
Инструкции
Инструкции за
за експлоатация
експлоатация
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 16.
BG
BG
За ваша безопасност, инсталирайте устройството на таблото на вашия автомобил. За инсталация и връзки вижте приложеното ръководство
за инсталация/свързване.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Този етикет се намира от долната страна на
шасито.
С това Sony Corp. декларира, че MEX-BT2500 е в
съответствие с основните изисквания и други приложения на Директива 1999/5/ЕС.
За подробности, моля, посетете следния URL:
http://www.compliance.sony.de
Изхвърляне на стари електрически и
електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи разделителна
система за отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден
в съответните пунктове за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: устройство за дистанционно
управление
Предупреждение, ако вашият автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте задали функцията за автоматично
изключване (стр. 16).
Устройството ще се изключи напълно и автоматично
в зададеното време след като бъде изключено; това ще
предотврати изразходване на акумулатора.
Ако не сте задали функцията за автоматично изключване,
всеки път, когато изключвате запалването на автомобила, натискайте и задържайте
на устройството,
докато дисплеят изчезне.
Съдържание
Добре дошли! ............................................................................. 4
Bluetooth функция
Подготовка за експлоатация
CD
Операции с Bluetooth.............................................................13
Сдвояване..................................................................................13
Относно Bluetooth иконите .......................................14
Връзка..........................................................................................14
За да включите изходния сигнал на Bluetooth
устройството ...............................................................14
Свързване с мобилен телефон....................................14
Свързване към аудио устройство............................14
Хендсфрий разговор ...............................................................14
Приемане на разговор ....................................................14
Провеждане на разговори.............................................15
Трансфер на разговор......................................................15
Музикален поток....................................................................15
Слушане на музика от аудио устройство ............15
Работа с аудио устройство
чрез това устройство .................................................15
Изтриване на всички регистрирани
сдвоени устройства .............................................................15
Опции на дисплея ...................................................................10
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ...................10
Други функции
Нулиране на устройството ................................................ 5
Подготовка на картата за
дистанционно управление .................................................... 5
Сверяване на часовника.......................................................... 6
Настройка на силата на звука
за всяко устройство .............................................................. 6
Сваляне на предния панел...................................................... 6
Прикрепяне на предния панел .............................................. 7
Местоположение на бутоните и
основни операции
Основно тяло ........................................................................... 8
Карта за дистанционно управление RM-X304 .............. 8
Радио
Запазване и приемане на станции.....................................10
Автоматично запазване на станции – BTM ........10
Ръчно запазване ................................................................10
Приемане на запазени станции ..................................10
Автоматична настройка ...........................................10
RDS..............................................................................................11
Преглед................................................................................11
Настройка на AF (алтернативни честоти)
и TA (трафик съобщения) ............................................11
Избор на PTY (програмен вид) ...................................12
Настройка на CT (време на часовника)..................12
Промяна на настройките на звука ..................................16
Настройка на баланса и фейдъра
– BAL/FAD .........................................................................16
Настройка на кривата на еквалайзера
- EQ3 lite..............................................................................16
Настройка на опциите – SET ...........................................16
Използване на допълнителни устройства ...................17
Допълнително аудио оборудване..............................17
Допълнителна информация
Предпазни мерки ....................................................................18
Забележки за дисковете ................................................18
Относно МР3/WMA файлове...................................18
Относно Bluetooth функцията .................................19
Поддръжка ................................................................................20
Изваждане на устройството ...........................................20
Спецификации..........................................................................21
Отстраняване на проблеми ..............................................22
Съобщения за грешки/Съобщения ...........................23
Добре дошли!
Благодарим ви за покупката на тази Bluetooth-- аудио
система на Sony. Можете да се наслаждавате на
следните функции докато шофирате.
z
Световната марка Bluetooth и нейните лога се
притежават от Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба
на тази марка от Sony Corporation е според лицензно
споразумение.
Другите търговски марки и имена се притежават от
съответните им собственици.
CD възпроизвеждане
-- Microsoft, Windows Media и логото Windows са търговски марки
или запазени търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или
други държави.
Можете да възпроизвеждате CD-DA (съдържащ и CD
TEXT*), CD-R/CD-RW (MP3/WMA файлове, съдържащи Multi Session (стр. 18)).
Видове дискове
Етикет на диска
Внимание
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ,
ИНДИРЕКТНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ПОВРЕДИ,
А СЪЩО И ЗА ДРУГИ ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧВАЩИ,
НО НЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО, ЗАГУБА НА
ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ
ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГО СВЪРЗАНО
С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, ИЛИ ЗА ДРУГИ ПРОБЛЕМИ И ПОВРЕДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА С ТОЗИ
ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ СОФТУЕР.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!
z
Радио приемане:
- Можете да запазвате до 6 станции на всеки
обхват (FM1, FM2, FM3, MW и LW).
- Функция BTM (Best Tuning Memory): устройството избира станции със силен сигнал и ги
запазва.
z
RDS услуги
- Можете да използвате FM станции чрез системата
за радио данни (RDS).
z
Bluetooth функция
- Хендсфрий разговор с вашия мобилен телефон,
намиращ се в автомобила ви. Устройството може
да приема разговор и да пренабира.
- Музикален поток от вашия мобилен телефон или
преносимо аудио устройство.
- Възможност за поддръжане на HFP 1.0, HSP, A2DP
и AVRCP профили.
z
Настройка на звука
- EQ lite: Можете да избирате крива на еквалайзера
за 6 музикални вида.
z
Свързване на допълнително оборудване
Входният AUX жак от предната страна на устройството ви позволява да свържете преносимо аудио
устройство.
* CD TEXT диск е CD-DA, който включва информация за името на диска, изпълнителя и песента.
Безопасна и полезна употреба
Промени или модификации на това устройство,
които не са изрично одобрени от Sony, могат да
попречат на работата на потребителя с това
устройство.
Моля, преди да използвате този продукт, проверете
за изключения, породени от изисквания в съответната държава или ограничения при употребата на
Bluetooth оборудване.
Шофиране
Проверете законите и правилниците за употреба на
мобилни телефони и хендсфрий оборудване в областта, в която шофирате.
Винаги шофирайте много внимателно и, ако условията го налагат, отбийте от пътя и паркирайте, ако
ви се налага да проведете разговор.
Свързване с други устройства
Когато свързвате към друго устройство, моля,
прочетете ръководството за експлоатация на
устройството, което предстои да бъде включено.
Това ще ви даде информация за безопасна на работа със
вързаното устройство.
Радио честота
RF сигналите могат да повлияят на неправилно инсталираната или незащитената електронна система
в автомобилите, като например електронно-впръсквателната система за горивото, електронната
система за спирачките, електронния контрол на
скоростометъра или еърбег система. За инсталация
или свързване на това устройство, моля, консултирайте се с производителя на вашия автомобил или с
негов представител. Неправилната инсталация или
употреба могат да създадат опасност и да нарушат
гаранцията на това устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия
автомобил, за да сте сигурни, че работата с мобилен
телефон в автомобила няма да повлияе на електронните системи на колата.
Регулярно проверявайте безжичните устройства във
вашия автомобил, за да се уверите, че са поставени и
работят правилно.
Спешни разговори
Това Bluetooth хендсфрий устройство за автомобила и електронното устройство, свързано към
хендсфрий, работят посредством радио сигнали, мобилни и наземни мрежи, както и с програмирани от
потребителя функции, което не може да гарантира
осъществяване на връзка при всякакви условия.
Ето защо, за провеждането на спешен разговор, не се
доверявайте единствено на електронното устройство (като например при спешен медицински случай).
Запомнете, че за да проведете разговор, хендсфрий и
електронното устройство, свързано към хендсфрий,
трябва да бъдат включени към област на обслужване,
в която силата на сигнала на мобилния телефон е
достатъчно голяма.
Спешните разговори не са гарантирани при всички
мобилни мрежи или когато използвате определени
мобилни услуги и/или функции на телефона.
Консултирайте се вашия местен доставчик.
Подготовка за експлоатация
Нулиране на устройството
Преди да започнете работа с устройството за първи
път или когато сменяте акумулатора на автомобила, или при смяна на връзките, трябва да нулирате
устройството.
Свалете предния панел и натиснете бутона RESET с
остър предмет, като например с химикалка.
бутон
RESET
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката за часовника и други запазени настройки ще бъдат изтрити.
Подготовка на картата за
дистанционно управление
Преди да използвате картата за дистанционно управление за първи път, свалете изолационната лента.
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова индикация
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят с настройките.
Неколкократно натиснете бутона за избор
докато се появи индикация “CLOCK-ADJ”.
+.
Натиснете
Индикацията за час мига.
Завъртете бутона за избор, за да настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация, натиснете
.
Натиснете бутона за избор.
Настройката е приключила и часовникът се
стартира.
За да изведете часа, натиснете
. Натиснете
отново, за да се върнете към предишния
дисплей.
Ако използвате картата за дистанционно управление
На стъпка 4, за да зададете часа и минутата, натиснете или .
Съвет
Можете автоматично да сверите часовника като
използвате функцията RDS (стр. 12).
Настройка на силата на звука за
всяко устройство
Когато свързвате преносимо аудио оборудване чрез
Bluetooth връзка или AUX входен жак, препоръчваме ви
да настроите силата на звука на свързаното устройство или в менюто с настройки на това устройство да регулирате силата на звука за всяко свързано
оборудване. Вижте “Настройка на силата на звука”
(стр. 15) за Bluetooth устройствата и “Настройка на
нивото на силата на звука” (стр. 17) за устройства,
свързани към AUX.
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройството,
за да предпазите устройството от кражба.
Аларма за внимание
Когато загасите автомобила без да сте извадили
предния панел, алармата за внимание започва да издава
звукови сигнали в продължение на няколко секунди.
Звуковите сигнали на алармата ще звучат, само ако
използвате вградения усилвател.
Натиснете
.
Устройството се изключва.
Натиснете , след това издърпайте
предния панел към вас.
Забележки
z Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен натиск
върху предния панел и прозореца на дисплея.
z Не излагайте предния панел на горещина/високи температури или влага. Избягвайте поставянето на
предния панел върху предното или задното табло в
автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
Прикрепяне на предния панел
Поставете частта на предния панел към частта
на устройството, както е показано; и след това
леко натиснете лявата страна навътре докато
щракне.
Забележка
Не поставяйте нищо във вътрешността на предния
панел.
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
Карта за дистанционно управление RM-X304
За повече информация се обърнете към страниците,
указани в скобите. Бутоните на картата за дистанционно управление, които имат аналогични или подобни означения с бутоните на самото устройство,
управляват идентични функции.
Бутон OFF
За да изключите захранването; за да спрете
източника.
Бутон EQ (еквалайзер)/бутон BLUETOOTH 16
CD/Радио/Bluetooth адуио:
За да изберете крива на еквалайзера (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL, CUSTOM
или OFF).
Изключено захранване:
За да включвате/изключвате Bluetooth сигнала, за
да извършвате сдвояване.
Диск за регулиране силата на звука/бутон за
избор/бутон (хендсфрий)
14, 16
За да настроите силата на звука (завъртете); за
да изберете опция (натиснете и завъртете); за да
приемете/откажете обаждане (натиснете).
Бутон SOURCE
За да включите захранването; за да смените
източника (Радио/CD/AUX/Bluetooth аудио/
Bluetooth телефон).
Отделение за диска
За да заредите диска (с етикета нагоре). Възпроизвеждането започва автоматично.
Прозорец на дисплея
Входен AUX жак
17
За да свържете преносимо аудио устройство.
Бутон (изваждане)
За да извадите диска.
Бутон
(освобождаване на предния панел) 6
Бутон PTY (програмен вид) 12
За да изберете PTY в RDS.
Бутони SEEK -/+
CD:
За да пропускате записи (натиснете)/за продължително пропускане на записи (натиснете, след
това отново натиснете в рамките на 1 секунда
и задръжте); за да превъртате бързо напред или
назад (натиснете и задръжте).
Радио:
За да извършите автоматична настройка на
радио станции (натиснете)/за да откриете
станции ръчно (натиснете и задръжте).
Bluetooth аудио устройство*1:
За да пропускате записи (натиснете).
Бутон MODE
10
За да изберете радио обхват (FM/MW/LW).
Бутон DSPL (дисплей)/DIM (димер)
10, 11
За да промените опцията на дисплея (натиснете);
за да промените осветеността на дисплея (натиснете и задръжте).
Бутони с цифри
CD:
ALBM -/+ *2
За да пропускате албуми (натиснете); за да пропускате албуми продължително (натиснете и задръжте).
REР
10
SHUF
10
PAUSE*3
За да въведете режим на пауза при възпроизвеждане. За да отмените, натиснете отново.
Радио:
За да приемате станции (натиснете)/за да
запазите желани радио станции (натиснете и
задръжте).
Bluetooth аудио оборудване*1:
PAUSE
За да въведете режим на пауза при възпроизвеждане. За да отмените, натиснете отново.
Бутон AF (алтернативни честоти)/Бутон
ТА (трафик съобщения)
11
За да зададете AF и TA в RDS.
Приемник на картата за дистанционно
управление
Бутон RESET (намира се зад предния панел)
Микрофон
5
14
Забележка
Не покривайте микрофона – възможно е хендсфрий
функцията да не работи правилно.
Следните бутони на картата за дистанционно
управление имат различни бутони/функции от тези
на устройството. Преди да започнете да използвате
картата за дистанционно управление свалете изолационната лента (стр. 5).
Същите като
Бутони
-/+ на устройството
Бутон VOL (сила на звука) +/За да регулирате силата на звука.
Бутон ATT (намаляване)
За да намалите звука. За да отмените, натиснете
отново.
Бутон SEL (избор)/
(хендсфрий)
Изпълнява същата функция като бутона за избор,
намиращ се на устройството.
Бутони
За да контролирате CD; същите като --/-- на
устройството (ALBM -/+ на устройството).
Бутон SCRL
10
За да прегледате опцията на дисплея.
Бутони с цифри
За да приемате запаметени станции (натиснете); за
да запазвате станции (натиснете и задръжте).
*1 Когато е свързано Bluetooth аудио устройство
(поддържа AVRCP или Bluetooth технология). В
зависимост от устройството, определени операции
могат да бъдат невъзможни.
*2 Когато възпроизвеждате MP3/WMA диск.
*3 Когато възпроизвеждате на това устройство.
Забележка
Ако устройството бъде изключено и дисплеят изчезне, не можете да работите с картата за дистанционно управление, освен ако не натиснете
на устройството или първо не заредите диск, за да
включите устройството.
Съвет
За подробности относно смяната на батерията,
вижте “Смяна на литиевата батерия на картата за
дистанционно управление” на стр. 20.
CD
Опции на дисплея
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Когато настройвате радио станции докато шофирате, за да предотвратите произшествие, използвайте
функцията Best Tuning Memory (BTM).
Номер на запис/Възпроизведено време, Име на
диск/изпълнител, Номер на албум*1, Име на
албум, Име на запис, Текстова информация*2,
Часовник
*1 Номерът на албума се появява, само когато албумът
бъде променен.
*2 Когато възпроизвеждате MP3, извежда се ID3 етикет,
а когато възпроизвеждате WMA, извежда се WMA
етикет.
За да промените опциите на дисплея, натиснете
; за да преминете през опциите на дисплея,
задайте “A.SCRL-ON” (стр. 16).
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост от вида
на диска, формата на запис и настройките. За подробности относно MP3/WMA, вижте стр. 18.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
По време на възпроизвеждане неколкократно
натиснете
(REP) или
(SHUF) докато
желаната настройка се появи.
Изберете
За да възпроизведете
TRACK
запис неколкократно.
ALBUM*
албум неколкократно.
SHUF ALBUM*
албум в случаен ред.
SHUF DISC
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, изберете “-- OFF” или “SHUF OFF”.
Автоматично запазване на станции - BTM
Неколкократно натиснете
докато
се появи индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно натиснете
. Можете да изберете от FM1, FM2, FM3,
MW или LW.
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят за настройка.
Неколкократно натиснете бутона за
избор докато “BTM” се появи.
Натиснете
+.
Устройството запазва станциите, като ги подрежда по честота - по една за всеки от бутоните
с цифри. Когато настройката е запазена, се чува
кратък звуков сигнал.
Ръчно запазване
Докато приемате дадена станция, която
желаете да запазите, натиснете и задръжте
бутон с цифра ( до ) докато се появи
индикация “MEMORY”.
На дисплея се появява индикация с номера на
бутона.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на същия
бутон с номер, предишната запазена станция ще бъде
сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за AF/TA
също се запазва (стр. 11).
Приемане на запазени станции
Изберете честотен обхват и след това натиснете бутон с цифра (от
до ).
Автоматична настройка
Изберете обхват, след това натиснете
-/+, за да потърсите станцията.
Сканирането спира автоматично, когато устройството получи сигнал от радио станция. Повторете тази процедура докато желаната станция бъде
настроена.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
желаете да слушате, натиснете и задръжте
–/+,
за да откриете приблизителната честота, след това
неколкократно натиснете
–/+, за да настроите
фино желаната честота (ръчна настройка).
Забележки
z В зависимост от страната/региона, възможно е не
всички RDS функции да са достъпни.
z RDS няма да работи, ако силата на сигнала е твърде
слаба или ако станцията, на която сте включили, не
предава RDS данни.
Настройка на AF (алтернативни честоти) и TA
(трафик съобщения)
Неколкократно натиснете
докато се
появи желаната настройка.
RDS
Преглед
FM станциите, които използват системата за радио
данни (RDS), изпращат цифрова информация заедно с
обикновения програмен сигнал.
Изберете
За да
AF-ON
включите AF и изключите TA
Опции, които се извеждат
TA-ON
включите TA и изключите AF
AF, TA-ON
включите и AF, и TA
AF, TA-OFF
изключите и AF, и TA
Радио честота*1 (Име на програмата), Номер,
Часовник, RDS данни
ТА/ТР*2
*1 Докато приемате RDS станция, вляво от честотата
се извежда индикация “*”.
*2 “ТА” мига по време на информация за трафик. “ТР”
светва, когато приемате такава станция.
За да промените опциите на дисплея
.
, натиснете
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS услуги,
както следва:
Запазване на RDS станции с AF и ТА настройка
Можете да настроите предварително станции
заедно с AF/TA настройка. Ако използвате BTM функцията, само RDS станциите се запазват със същата
настройка за AF/TA.
Ако настройвате ръчно, можете да настроите RDS
станции и станции без RDS с AF/TA настройка за
всяка от станциите.
Задайте AF/TA, след това запазете станцията с
BTM или ръчно.
Настройка на силата на звука на съобщенията
за трафик
Можете да задавате сила на звука за съобщенията за
трафик, за да сте сигурни, че ще чуете съобщенията.
AF (алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен сигнал
в мрежата. Като използвате тази функция, вие
можете продължително време да слушате една и съща
програма по време на дълги пътувания без да се налага
да извършвате ръчна настройка на станции.
TA (съобщения за трафик)/ТР (програма за трафик)
Предлага информация за трафика/програми за трафик.
Всяка информация/програма, която приемате, ще
прекъсне избрания от вас източник.
Завъртете диска за настройка на силата на звука, за
да регулирате нивото на силата на звука.
Натиснете и задръжте -- докато се появи индикация “TA”.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF или ТА, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането от избрания източник.
продължава на следващата страница
PTY (програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид. Също
така търси за избран от вас програмен вид.
CT (време на часовника)
Данните за CT от RDS предаването сверяват
часовника.
Оставане с една регионална програма
- REG
Когато функцията AF е включена: настройките по
подразбиране на устройството ограничават приемането в рамките на определена област, така че няма да
се получи нежелано превключване на друга регионална
станция с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на тази регионална
програма, задайте “REG-OFF” в настройките по
време на FM приемане (стр. 17).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и други
райони.
Избор на PTY (програмен вид)
Натиснете
по време на FM приемане.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE (Образование),
DRAMA (Драма), CULTURE (Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни), POP M (Популярна музика), ROCK
M (Рок музика), EASY M (Лека музика), LIGHT M (Лека
класическа музика), CLASSICS (Класическа музика),
OTHER M (Друг музикален вид), WEATHER (Време),
FINANCE (Финанси), CHILDREN (Програми за деца),
SOCIAL A (Социални въпроси), RELIGION (Религия),
PHONE IN (Телефонно шоу), TRAVEL (Пътувания),
LEISURE (Свободно време), JAZZ (Джаз музика),
COUNTRY (Кънтри музика), NATION M (Национална
музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M (Фолк музика), DOCUMENT (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои страни/
региони, в които не се поддържат PTY (избор на програмен вид) данни.
Настройка на CT (време на часовника)
Програмният вид се появява, ако станцията
предава PTY данни.
Неколкократно натиснете
докато се
появи желаният програмен вид.
Натиснете
-/+.
Устройството започва да търси станции, които
предават избрания програмен вид.
Задайте “CT-ON” в настройките (стр. 16).
Забележки
z Възможно е функцията CT да не работи, дори ако приемате RDS станции.
z Възможно е да съществува разлика между времето,
зададено с функцията CT, и реалното време.
Bluetooth функция
Операции с Bluetooth
За да използвате функцията Bluetooth, е нужна следната процедура.
Сдвояване:
Когато свързвате Bluetooth устройство за първи
път, е необходимо да извършите обща регистрация. Това се нарича “pairing” (съвместяване). Тази
регистрация (съвместяване) е необходима само за
първото включване, тъй като това устройство и другите устройства ще се разпознават
автоматично от всеки следващ път. Можете
да сдвоите максимум до 8 устройства. (В зависимост от устройството, възможно е да се наложи
да въведете код за достъп за всяка от връзките.)
Връзка
Понякога сдвояването ви позволява да извършвате автоматична връзка. За да използвате устройството след като сте извършили сдвояване,
стартирайте връзката.
Хендсфрий разговор/Музикален поток
Можете да проведете разговор по мобилен
телефон и да слушате музика, когато връзката е
осъществена.
Сдвояване
Първо, регистрирайте (“сдвоете”) Bluetooth устройство (мобилен телефон и др.) заедно с това устройство. Можете да сдвоите максимум до 8 устройства. След като връзката е осъществена, повторно
сдвояване между устройствата не е необходимо.
Натиснете
.
Уверете се, че часовникът или демострационният
режим са изведени.
Функцията за автоматично изключване е зададена,
ако устройството бъде изключено или дисплеят
изчезне. В този случай натиснете и задръжте
, за да включите захранването.
Поставете Bluetooth устройството на 1 m
от това устройство.
Натиснете и задръжте
докато мига (около 7 секунди).
Устройството влиза в режим на готовност за
сдвояване.
мига
Задайте Bluetooth устройството да търси
това устройство.
В дисплея на свързаното устройство се появява
списък с разпознати устройства. Устройството
се появява на дисплея на свързаното устройство
като “XPLOD”.
Ако се налага да въведете код за достъп* за
свързаното устройство, въведете “0000”.
Въведете парола.
“0000”
Това устройство и Bluetooth устройството запаметяват информацията едно за друго и, когато сдвояването приключи, устройството е готово за връзка.
Индикацията “ ” мига и след като сдвояването
приключи светва.
Задайте Bluetooth устройство за свързване с
това устройство.
“ ” или “ ” се появяват, когато връзката е осъществена.
* Паролата може да се изведе като “passkey”, “PIN code”,
“PIN number” или “Password” и др. в зависимост от устройството.
Забележка
Режимът на готовност за сдвояване не се освобождава
докато не осъществите връзка.
Относно Bluetooth иконите
Следните икони се използват от това устройство
свети: Включен Bluetooth сигнал
мига:
Режим на готовност за сдвояване
изключен: Изключен Bluetooth сигнал
свети:
Успешна връзка
мига:
Свързва се
изключен: Няма връзка
свети:
Успешна връзка
мига:
Свързва се
изключен: Няма връзка
Връзка
Ако сдвояването е постигнато, стартирайте
операцията оттук.
За да включите изходния сигнал на
Bluetooth устройството
Забележка
Когато възпроизвеждате Bluetooth аудио, вие не можете
да свързвате от това устройство към мобилен телефон.
Свържете се от мобилния телефон към това устройство.
Върху възпроизвеждания звук може да се чуе звука от
свързването.
Съвет
Когато Bluetooth сигналът е включен: когато автомобилът е запален, това устройство се свързва автоматично
към последния свързан мобилен телефон. Но автоматичната връзка зависи и от спецификациите на мобилния
телефон. Ако това устройство не извърши автоматично
връзката, извършете ръчно свързване.
Свързване към аудио устройство
Уверете се, че това устройство и аудио оборудването са с включен Bluetooth сигнал.
Свържете към това устройство като използвате аудио оборудване.
Индикацията се появява, когато връзката е
осъществена.
За да използвате Bluetooth функцията, включете
Bluetooth изходния сигнал на това устройство.
Докато устройство е изключено, натиснете и задръжте
докато “ ”
светне (около 3 секунди).
Bluetooth сигналът се включва.
Свързване на последното свързвано аудио
оборудване от това устройство.
Уверете се, че това устройство и аудио оборудването са с включен Bluetooth сигнал.
Неколкократно натиснете
изведе “BT PHONE”.
Свързване с мобилен телефон
Уверете се, че това устройство и мобилният телефон са с включен Bluetooth сигнал.
Свържете това устройство като използвате мобилен телефон.
Индикацията “ ” се появява, когато връзката е
осъществена.
Свързване на последния свързан мобилен телефон към това устройство
Уверете се, че това устройство и мобилният телефон са с включен Bluetooth сигнал.
Неколкократно натиснете -- докато “BT PHONE”
се появи.
Натиснете (хендсфрий).
Индикацията “ ” мига, когато осъществявате
връзка. Когато връзката се осъществи, индикацията
“ ” остава светеща за постоянно.
докато се
Натиснете .
Индикацията “ ” мига докато връзката бъде
осъществена. Когато връзката бъде осъществена,
“ ” светва.
Хендсфрий разговори
Приемане на разговор
Когато приемате разговор, от високоговорителите
на вашия автомобил се чува звънене. Уверете се, че
устройство и мобилният телефон са предварително
свързани.
Натиснете (хендсфрий), когато приемате
обаждане с позвъняване.
Телефонният разговор започва.
За да прекъснете разговор
Отново натиснете (хендсфрий).
За да откажете входящ разговор, натиснете и задръжте (хендсфрий) за две секунди.
Забележка
Микрофонът на това устройство се намира в задната
част на предния панел (стр. 9). Не закривайте микрофона.
Провеждане на разговори
В случай на провеждане на разговори от това устройство, използвайте само пренабиране.
Неколкократно натиснете
се появи “BT PHONE”.
Натиснете и задръжте
три или повече секунди.
Разговорът започва.
докато
(хендсфрий) за
Работа с аудио устройство чрез това
устройство
Можете да извършите следните операции на това устройство, ако аудио оборудването поддържа AVRCP
(профил за дистанционно управление на аудио-видео)
от Bluetooth технологията. (Операцията се различава
в зависимост от аудио устройството.)
За да приключите разговор
Отново натиснете
Неколкократно натиснете бутона за избор докато
се появи “BT AU” и завъртете диска за контрол на
силата на звука, за да регулирате входното ниво (- 8
dB до + 18 dB).
(хендсфрий).
За да се обадите на друг номер, използвайте вашия
мобилен телефон и след това прехвърлете разговора.
За подробности по прехвърлянето на разговора
вижте следното.
Трансфер на разговор
За да включите/изключите правилното устройство
(това устройство/мобилен телефон), проверете
следното.
За да
Възпроизвеждате
Натиснете
(PAUSE) на това устройство.
Въведете пауза
(PAUSE)* на това устройство
Пропускате песни
всяка песен].
SEEK -/+
[веднъж за
* В зависимост от устройството, възможно е да се
наложи да натиснете два пъти.
Натиснете и задръжте (хендсфрий) или
използвайте вашия мобилен телефон.
Операции, различни от гореспоменатите, трябва да
бъдат извършвани на аудио устройството.
За подробности относно работата с мобилния
телефон се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към мобилния телефон.
Забележка
Дори ако източникът бъде променен на това устройство,
възпроизвеждането на аудио оборудването не спира.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон, хендсфрий връзката
може да прекъсне, когато опитате да прехвърлите
разговор.
Съвет
Можете да свържете мобилен телефон, който поддържа
A2DP (профил за допълнително разпространение на звука)
като аудио оборудване и да слушате музика.
Музикален поток
Слушане на музика от аудио устройство
Можете да слушате на това устройство музика от
аудио оборудване, ако аудио оборудването поддържа
A2DP (профил за допълнително разпространение на
звука) от Bluetooth технологията.
Намалете силата на звука на това устройство.
Неколкократно натиснете
“BT AUDIO” се появи.
докато
Работете с аудио устройството, за да
започнете възпроизвеждане.
Регулирайте силата на звука на това устройство.
Настройка на силата на звука
Нивото на силата на звука се регулира за всяка разлика
между устройството и Bluetooth аудио устройството.
Започнете възпроизвеждането на Bluetooth аудио
устройството със средна сила на звука.
Задайте силата на звука за устройството.
Изтриване на всички регистрирани сдвоени устройства
Натиснете
.
Това устройство се изключва.
Ако “ ” светне, натиснете и задръжте
докато “ ” се изключи.
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Неколкократно натиснете бутона за избор
докато се появи ”BT INIT”.
Натиснете
+.
Нулирането започва.
Отмяната на всички регистрации отнема около
осем секунди.
Не изключвайте захранването докато индикацията “INITIAL” мига.
Други функции
Промяна на настройките на звука
Настройка на баланса и фейдъра
– BAL/FAD
Неколкократно натиснете бутона за избор
докато се появят индикации “BAL” или “FAD”.
Опцията се променя както следва:
LOW*1 HI*1 BAL (ляв-десен)
AUX*2 BT AU*3
FAD (преден-заден)
*1 Когато EQ lite е активиран (стр. 16).
*2 Когато източникът AUX е активиран (стр. 17).
*3 Когато е активиран Bluetooth аудио източник (стр. 15).
Завъртете бутона за избор, за да настроите
избраната опция.
Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят се връща към режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
С картата за дистанционно управление
На стъпка 2, за да регулирате избраната опция, натиснеили .
те
Настройка на кривата на еквалайзера
- EQ3 lite
“CUSTOM” в EQ3 lite ви позволява да извършвате
ваши собствени настройки на еквалайзера.
Изберете източник, след това неколкократно натиснете
, за да изберете “CUSTOM”.
Неколкократно натиснете бутона за избор
докато се появят индикации “LOW” или “HI”.
Завъртете бутона за избор, за да настроите
избраната опция.
Силата на звука се настройва на стъпки от 1 dB
от –10 dB до +10 dB.
Повторете стъпки 2 и 3, за да регулирате
кривата на еквалайзера.
За да върнете настройките по подразбиране,
натиснете и задръжте бутона за избор преди
настройката да приключи.
Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Съвет
Можете да настроите и други видове на еквалайзера.
С картата за дистанционно управление
На стъпка 3, за да регулирате избраната опция, натиснеили .
те
Настройка на опциите – SET
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Появява се дисплеят с настройките.
Неколкократно натиснете бутона за избор
докато се появи желаната опция.
Завъртете бутона за избор, за да изберете
настройка (например “ON” или “OFF”).
Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката е завършена и дисплеят се връща в
режим на нормално възпроизвеждане/приемане.
Забележка
Изведените опции се различават в зависимост от източника и настройката.
С устройство за дистанционно управление
На стъпка 3, за да изберете настройка, натиснете
или .
Можете да настройвате следните опции (за подробности се обърнете към страниците в скоби):
“z“ е означение за настройка по подразбиране.
CLOCK-ADJ (настройка на часовника)
(стр. 6)
CT (време на часовника)
За да зададете “CT-ON” или “CT-OFF” (z) (стр. 11, 12).
BEEP
За да зададете “BEEP-ON” (z) или “BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX аудио)
За да включите дисплея на източника AUX – “AUX-AON” (z) или “AUX-A-OFF” (стр. 17).
А.OFF (автоматично изключване)
За да изключите автоматично след желан период от
време, когато устройството бъде изключено: “A.OFFNO” (z) “A.OFF-30S” (секунди), :”A.OFF-30M” (минути)
или “A.OFF-60M” (минути).
DEMO*1 (демонстрация)
За да зададете “DEMO-ON” (z) или “DEMO-OFF”.
DIM (димер)
За да промените осветеността на дисплея.
- “DIM-ON”: За да потъмните дисплея.
- “DIM-OFF” (z): За да изключите димера.
A.SCRL (автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички опции, когато
албумът/записът бъде променен.
- “A.SCRL-ON” (z): за да прегледате опциите.
-“A.SCRL-OFF”: за да не преглеждате.
LOCAL (режим на местно търсене)
- “LOCAL-ON”: настройка на станции със силни
сигнали.
- “LOCAL-OFF” (z): нормална настройка.
MONO (моно режим)*2
За да подобрите слабо FM приемане, изберете режим
на моно приемане.
- “MONO-ON”: за да слушате стерео програми в моно
режим.
- “MONO-OFF” (z): за да слушате стерео предавания
в стерео режим.
REG*2 (регион)
За да зададете “REG-ON” (z) или “REG-OFF” (стр. 12).
LOUD (сила на звука)
Позволява ви да слушате ясно с ниска сила на звука.
- “LOUD-ON”: за да увеличите басите и дисканта.
- “LOUD-OFF” (z): за да не увеличавате басите и
дисканта.
BTM (стр. 10)
BT INIT*1 (стр. 15)
Използване на допълнителни устройства
Допълнително аудио оборудване
Когато свържете допълнително преносимо аудио
оборудване към входния жак AUX (стерео мини жак)
на устройството и след това просто изберете
източника, вие можете да слушате звука, идващ от
източника, от високоговорителите в автомобила
си. Силата на звука може да се настройва за всяка
разлика между устройството и преносимото аудио
оборудване. Следвайте процедурата по-долу:
Свързване на преносимо аудио устройство
Изключете преносимото аудио устройство.
Намалете силата на звука на устройството.
Свържете устройството.
*1 Когато устройството е изключено.
*2 Когато приемате FM.
Свързващ кабел*
(не е приложен в комплекта)
* Уверете се, че използвате правилния щекер.
Настройка на нивото за силата на звука
Уверете се, че преди възпроизвеждане сте регулирали
силата на звука за всяко свързано аудио оборудване.
Намалете силата на звука на устройството.
Неколкократно натиснете
докато се
появи индикация “AUX”.
Появява се индикация “FRONT IN”.
Започнете възпроизвеждането на портативното
аудио оборудване с нормално ниво на силата на звука.
Задайте нормалната за вас сила на звука на устройството.
Неколкократно натиснете бутона за избор докато
се появи индикация “AUX” и завъртете диска за сила
на звука, за да регулирате входното ниво (- 8dB до
+ 18 dB).
Допълнителна информация
z
Предпазни мерки
z
z
Ако вашият автомобил е паркиран на пряка слънчева светлина, оставете устройството да се охлади преди да започнете да работите с него.
Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
Конденз на влага
В дъждовен ден или на много влажно място по повърхността на лещите и на дисплея може да кондензира
влага. Ако това се случи, устройството няма да
работи правилно. В този случай извадете диска и
изчакайте около 1 час, за да се изпари влагата.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/
CD-RW (презаписващи дискове)
z
z
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности
върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
z
z
z
z
За да запазите диска чист, не докосвайте повърхността му - хващайте го единствено по ръбовете.
След употреба прибирайте дисковете в кутиите им.
Не излагайте дисковете на горещини/високи
температури; не ги оставяйте върху предното
или задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
Не залепвайте етикети върху дисковете и не
използвайте дискове с лепкаво мастило или лепкави
остатъци от етикети. Такива дискове може да
спрат да се въртят и да повредят устройството
или диска.
Преди да възпроизвеждате,
почиствайте диска с почистващо
парче плат, което можете да
закупите от търговската мрежа.
Почиствайте диска от центъра
към периферията. Не използвайте
разтвори като бензин, разредител,
почистващи вещества от търговската мрежа или антистатичен спрей,
предназначен за грамофонни плочи.
Възможно е някои CD-R/CD-RW дискове (в зависимост от оборудването, използвано за запис или
състоянието на диска) да не успеят да се възпроизведат на това устройство.
Не можете да възпроизвеждате CD-R/CD-RW
дискове, които не са финализирани.
Музикални дискове, кодирани с помощта
на технологиите за защита на авторското право
Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск (CD)
стандарта. Напоследък някои музикални компании
произвеждат дискове, кодирани посредством технологиите за защита на авторското право. Някои
от тези дискове не съответстват на компакт диск
стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство.
Забележки за DualDiscs
DualDisc диск с две страни, който поддържа DVD
материали от едната страна и цифрови аудио материали от другата. Обърнете внимание, че възпроизвеждането на аудио страната на този вид дискове не
е гарантирано на този продукт, защото тези дискове
не съответстват на CD стандарта.
Относно МР3/WMA файлове
z
z
z
Не използвайте дискове с прикрепени етикети или
стикери.
При използване на такива дискове може да получат
следните неизправности:
- Невъзможност да се извади дискът (етикетът или
стикерът са се отлепили и са задръстили механизма
за изваждане).
- Невъзможност да се четат правилно аудио данни
(например, прескачане при възпроизвеждане или
възпроизвеждането е невъзможно), защото етикетът се е набръчкал, предизвиквайки деформиране
на диска.
Дискове с нестандартни форми (например
сърцевидни, картовидни, звездовидни) не могат да
бъдат възпроизвеждани на това устройство. Ако
се опитате да възпроизведете такива дискове,
може да повредите устройството. Не използвайте
такива дискове.
Не можете да възпроизвеждате 8 cm дискове.
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) е стандартна технология
и формат за компресиране на звук. Файлът се компресира до 1/10 от оригиналния си размер.
WMA (Windows Media Audio) е друг формат за компресиране на музикални файлове. Той компресира аудио
CD данните до приблизително 1/22* от оригиналния
им размер.
*само за 64 kbps
z
z
z
Това устройство е съвместимо с ISO 9660 level
1/level 2 формат, Joliet/Romeo в разширения формат
и Multi Session.
Максимален брой:
- папки (албуми): 150 (включително основната и
празните папки).
- МР3/WMA файлове (записи) и папки, които могат
да се съхраняват на един диск: 300 (ако името на
файла/папката съдържа множество символи, броят
може да се окаже по-малък от 300).
- символи, които могат да се възпроизвеждат за име
на папка/файл - 32 (Joilet) или 32/64 (Romeo);
ID3 tag версиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 работят само
за МР3 файлове. ID3 tag е 15/30 символа (1.0 и 1.1)
или 63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4). WMA tag е 63
символа.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове.
MP3/WMA
Папка (албум)
Относно Bluetooth връзка
z
MP3/WMA файл
(запис)
z
Забележки
z Когато преименувате MP3 файл/WMA файл, уверете
се, че прибавяте разширението “.mp3”/“.wma” към
името на файла.
z Когато възпроизвеждате МР3/WMA файл с VBR
(варираща честота) или превъртате бързо напред/
назад, възможно е възпроизведеното време да на се
изведе правилно.
z Когато дискът е записан във формат Multi Session,
само първият запис от първата сесия се разпознава
и се възпроизвежда (други формати се пропускат).
Приоритетът, по който се възпроизвеждат файловете,
е CD-DA и MP3/WMA.
- Когато първият запис е CD-DA, възпроизвеждат се
само данните за CD-DA от първата сесия.
- Когато първият запис не е CD-DA, възпроизвеждат
се данни за ATRAC CD или МР3/WMA. Ако на диска
няма данни в някои от тези формати, извежда се
индикация ”NO MUSIC”.
z
z
Забележки за МР3 файлове
Преди да използвате диск в устройството, уверете се,
че сте финализирали. диска.
z Ако възпроизвеждате високо-честотен МР3 запис,
например 320 кbps, звукът може да бъде нестабилен.
z
Забележки за WMA файлове
Файловете, който са създадени без компресия, не се
възпроизвеждат.
z Файлове със защита от копиране не се възпроизвеждат.
z
z
Относно Bluetooth функцията
Какво представлява Bluetooth технологията?
z Безжичната Bluetooth технология е безжична
технология с малък обхват, която позволява
размяна на данни между цифрови устройства, като
например мобилен телефон и слушалки. Безжичната
Bluetooth технология работи в обхват от около
10 метра. Най-често срещано е връзката между две
устройства, но е възможна и едновременна връзка
между повече устройства.
z Не е нужно да използвате кабел за връзка, тъй като
Bluetooth технологията е безжична. Също така, не
е необходимо устройствата да са насочени едно
към друго, както при инфрачервената технология.
Например, вие можете да използвате устройството докато то е в джоба ви или в чанта.
z Bluetooth технологията е международен стандарт,
който се поддържа от милиони компании от цял
свят.
z
z
z
Безжичната технология Bluetooth работи в обхват
от около 10 метра.
Максималният обхват на комуникация може да се
различава в зависимост от препятствията (човек,
метал, стена и др.) или електромагнитна околна
среда.
Следните условия могат да повлияят на чувствителността на Bluetooth връзката.
- Съществува препятствие между устройството
и Bluetooth устройството като например човек,
метал или стена.
- Близо до устройство се използва оборудване с
честота 2.4 GHz като например безжично LAN
устройство, безжичен телефон или микровълнова
фурна.
Поради използването на една и съща честота
от Bluetooth устройството и безжичното LAN
устройство (IEEE802.11Lb/g), възможно е да се
получи смесване на микровълни, което да причини
разминаване в скоростта на връзката, смущения
или невалидна връзка. В този случай извършете
следното:
- Използвайте това устройство на минимум 10
метра от безжичното LAN устройство
- Ако това устройство бъде използвано в обхват
от 10 метра от безжичното LAN устройство,
изключете безжичното LAN устройство.
- Поставете това устройство и Bluetooth устройството възможно най-близо едно до друго.
Микровълните, които се излъчват от Bluetooth
устройството, може да повлияят на операциите
на електронни медицински оборудвания. Изключете
това устройство и другите Bluetooth устройства
на следните места, защото това може да причини
инцидент.
- на места, където има леснозапалими газове, в болници, влакове, самолети или бензиностанции.
- близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
Това устройство поддържа мерки за безопасност
спрямо Bluetooth стандарта, които гарантират
сигурна връзка, при използването на безжична
Bluetooth технология. Но сигурността може да не е
достатъчна в зависимост от настройката. Внимавайте, когато използвате безжичната Bluetooth
технология.
Не поемаме отговорност за изтичането на информация при използването на Bluetooth комуникация.
Връзката с всички Bluetooth устройства не може да
бъде гарантирана.
- За съответствие с Bluetooth стандарта, определен
от Bluetooth SIG, се изисква устройство, което
включва Bluetooth функция.
- Дори свързаното устройство да съответства с
гореспоменатия Bluetooth стандарт, някои устройства може да не се свържат и да не работя правилно
в зависимост от функциите или спецификациите им.
- Когато разговаряте по телефона безжично, в зависимост от устройството или средата, в която
комуникирате, е възможно да се появят смущения.
В зависимост от устройството, което ще свързвате, стартирането на връзката може да отнеме
известно време.
продължава на следващата страница
Други
z
z
Смяна на бушона
В зависимост от условията на радио вълните и
местоположението на оборудването, използването
на Bluetooth устройството с мобилни телефони
може да се окаже невъзможно.
Ако след използване на Bluetooth устройства
почувствате дискомфорт, незабавно прекратете
употребата на Bluetooth устройствата. Ако проблемът продължи, консултирайте се с най-близкия
сервиз на Sony.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството, които това ръководство не покрива,
консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
Когато сменяте бушона, уверете
се, че използвате бушон, който
отговаря на ампеража, указан на
оригиналния бушон. Ако бушонът
изгори, проверете връзките на
захранването и сменете бушона.
Ако бушонът изгори отново след
като сте го сменили, възможно
е да се е получила повреда във
вътрешността на устройството.
В този случай се консултирайте с
най-близкия сервиз на Sony.
Бушон (10А)
Почистване на конекторите
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на картата
за дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията издържа
приблизително една година. (В зависимост от условията на работа животът на батерията може да бъде
по-кратък.)
Когато батерията се изтощи, обхватът на картата
за дистанционно управление става по-къс.
Сменете батерията с нова CR2025 литиева батерия.
Използването на други видове батерии може да
причини пожар или експлозия.
страната + отгоре
Забележки за литиевата батерия
z Пазете литиевата батерия от деца.
Ако батерията бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
z Почистете батерията със сухо парче плат, за да
осигурите по-добър контакт.
z Когато поставяте батерията, уверете се, че се съобразявате с поляритета й.
z Не хващайте батерията с метални пинсети, за да не
причините късо съединение.
Възможно е устройството да не работи правилно,
ако конекторите между него и предния панел не са
чисти. За да предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 6) и почистете конекторите с памуче,
навлажнено с алкохол. Не прилагайте излишна сила. В
противен случай може да повредите конекторите.
Основно тяло
Задна част на
предния панел
Забележки
z За безопасност, преди да почистите конекторите,
загасете автомобила и извадете ключа.
z Никога не докосвайте конекторите директно с пръсти
или с метални предмети.
Изваждане на устройството
Свалете защитната рамка.
Свалете предния панел (стр. 6).
Едновременно дръпнете ключовете за освобождаване на защитната рамка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя може
да експлодира.
Не презареждайте, разглобявайте и не изхвърляйте
батерията в огън.
Поставете ключовете за освобождаване
както е показано.
Дръпнете ключовете за освобождаване, за да
свалите защитната рамка.
MW/LW
Обхват на настройка
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: MW: 30 --V, LW: 40 --V
Безжична комуникация
Извадете устройството.
Вкарайте навътре и двата ключа за освобождаване докато чуете щракване.
Насочете кукичките навътре.
Дръпнете ключовете за освобождаване, за да
извадите устройството.
Система за комуникация:
Bluetooth стандартна версия 2.0
Изходи:
Bluetooth Standart Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Максимален обхват на комуникацията
По права линия приблизително 10 m*1
Обхват на честота:
2.4 GHz обхват (2.4000 – 2.4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Handsfree profile) 1.0
HSP (Headset Profile)
*1 Възможно е реалният обхват да варира в зависимост
от различни фактори, като например - препятствия
между устройствата, магнитни полета около микровълнови уреди, статично електричество, чувствителност
на приемането, антена, операционна система, софтуер
и др.
*2 Стандартните Bluetooth профили указват целта на
Bluetooth комуникацията между устройствата.
Усилвател
Издърпайте устройството от отделението.
Спецификации
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 95 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 10.7 MHz/450 kHz
Чувствителност: 9 dBf
Избор: 75 dB за 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 67 dB (стерео),
69 dB (моно)
Хармонично разстройване на 1kHz: 0.5 % (стерео),
0.3 % (моно)
Разделяне: 35 dB за 1 kHz
Честотен обхват: 30 – 15,000 Hz
Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 52 W x 4 (на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Контролен терминал за захранване на антената
Входове:
Входен терминал за антена
AUX входен жак (стерео мини жак)
Контрол на звука
Нисък: -- 10 dB за 100 Hz (XPLOD)
Висок: -- 10 dB за 10 kHz (XPLOD)
Сила на звука
+ 9 dB за 100 Hz
+ 5 dB за 10 kHz
Изисквания към захранването: 12V DC акумулаторно захранване от автомобила (минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 x 50 x 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162 mm
(ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1, 2 kg
Приложени аксесоари
Карта за дистанционно управление RM-X304
Части за инсталация и връзки (един комплект)
продължава на следващата страница
MPEG Layer-3 audio кодиращата технология и патентите са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thompson.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без
предупреждение.
Не са използвани вредни съставки при производството на
някои печатни платки.
Не са възможни операции с картата за дистанционно управление.
Уверете се, че сте махнали изолационната лента от
картата за дистанционно управление (стр. 5).
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
z Вече е зареден друг диск.
z Дискът е зареден насила и наобратно.
z
z
Не са използвани вредни съставки при производството на корпуситe.
За опаковъчния пълнеж е използвана хартия.
Възпроизвеждането не започва.
z Заредили сте дефектен или замърсен диск.
z Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW,
които не са предназначени за аудио употреба (стр. 18).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA файлове.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще Ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате при
работа с Вашето устройство.
Преди да прегледате списъка по-долу, проверете
връзките и процедурите за работа.
Общи
До устройството не достига захранване.
Проверете връзките. Ако всичко е наред, проверете
бушона.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна кутия.
Няма звук.
z Силата на звука е зададена в твърде ниско ниво.
z Функцията ATT е включена (стр. 9).
z Позицията на фейдъра “FAD” не е зададена за система с 2 високоговорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
Звуковият сигнал е отменен (стр. 16).
Съдържанието на паметта е изтрито.
z Натиснали сте бутона RESET.
Запазете отново в паметта.
z Захранването или батерията са изключени.
z Свързващият захранващ кабел не е свързан правилно.
Запазените станции и правилното време са
изтрити.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със захранващия
конектор на автомобила.
Дисплеят изчезва/не се появява в прозореца на
дисплея.
z Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр. 16).
z Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
.
Отново натиснете и задръжте
докато
дисплеят се появи.
z Конекторите са замърсени (стр. 20).
Функцията за автоматично изключване не работи.
Устройството е включено. Функцията за автоматично изключване се включва, след като изключите
устройството.
Изключете устройството.
Дискът не е съвместим с МР3/WMA формата и
версията (стр. 18).
Времето за възпроизвеждане на МР3/WMA файлове е по-дълго отколкото за други.
Следните видове дискове изискват повече време, за да
започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове.
- отворени дискове.
Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.
z Това е възможно за дискове с много символи.
z “A.SCRL” е зададен в положение “OFF”.
Задайте “A.SCRL-ON” (стр. 16).
Звукът прескача.
z Устройството не е поставено правилно.
Поставете устройството под ъгъл, който е помалък от 45 градуса и го инсталирайте на стабилно място в автомобила.
z Дискът е дефектен или замърсен.
Дискът не се изважда.
Натиснете (изваждане) (стр. 9).
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
z Свържете захранващия контролен кабел (син) или
допълнителния захранващ кабел (червен) към захранващия кабел на усилвателя на автомобила (само
ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW
антена на задното/странично стъкло.)
z Проверете връзката на антената на автомобила.
z Автоматичната антена не се изважда.
Проверете връзката на захранващия контролен
кабел на антената.
z Проверете честотата.
Настройката е невъзможна.
z Запазете правилната честота в паметта.
z Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна.
z Режимът на местно търсене е зададен в неправилна
позиция.
Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 16).
Търсенето не спира на станция:
Задайте “MONO-ON” (стр. 17).
z Сигналът на приемане е твърде слаб.
Извършете ръчна настройка.
Индикацията “ST” мига по време на FM приемане.
z Настройте честотата правилно.
z Сигналът на приемане е твърде слаб.
Задайте “MONO-ON” (стр. 17).
Качеството на звука, идващ от телефона, е
лошо.
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
Задайте “MONO-OFF” (стр. 17).
Силата на звука на свързаното аудио устройство е слаба (висока)
Силата на звука се различава в зависимост от аудио
оборудването.
Регулирайте силата на звука на свързаното аудио
устройство или на това устройство.
RDS
Функцията SEEK (търсене) започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
Изключете функцията TA (стр. 11).
Не се появяват съобщения за трафик.
z Активирайте TA (стр. 11).
z Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
-- Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “- - - - - - - -”.
Настоящата станция не е RDS.
z Не се получават RDS данни.
z Станцията не е от същия програмен вид.
z
Функция Bluetooth
Свързващото устройство не може да разпознае това устройство.
z
z
z
Преди да извършите сдвояването, задайте устройството
в режим на готовност за сдвояване.
Докато сте свързали към Bluetooth устройство, това
устройство не може да бъде разпознато от другото
устройство. Изключете настоящата връзка и потърсете
устройството от другото оборудване.
Когато сдвояването на устройствата бъде осъществено,
включете изходния Bluetooth сигнал (стр. 14).
Връзката е невъзможна.
z
z
Свържете към това устройство чрез Bluetooth
устройство, или обратно. Връзката се контролира от
едната страна (това устройство или Bluetooth оборудването), но не и от двете.
Проверете процедурата по сдвояване и свързване в
ръководството за експлоатация на другото устройство и
извършете процедурата отново.
Силата на звука на гласа на говорещия е слаба.
Регулирайте нивото на силата на звука.
По време на телефонни разговори се появява
ехо или шум.
z
z
Намалете силата на звука.
Ако страничният звук, различен от телефонния
разговор, е силен, опитайте се да намалите смущението.
Например: Ако прозорецът е отворен и чувате шума на
автомобилите, затворете прозореца. Ако шумът от
климатика ви е голям, намалете силата му.
Телефонът не се свързва.
Когато Bluetooth аудио бъде възпроизведено, телефонът не е свързан дори ако натиснете -- (хендсфрий).
Свържете от телефона.
Качеството на звука, идващ от телефона, зависи от условията на прием на мобилния телефон. Преместете автомобила
на място, където можете да усилите сигнала на вашия
мобилен телефон, ако приемането е слабо.
Звукът прескача по време на възпроизвеждане
на Bluetooth аудио оборудване.
z
z
z
z
Намалете разстоянието между устройството и Bluetooth
аудио оборудването.
Ако Bluetooth аудио оборудването е в калъф, който пречи
на сигнала, извадете аудио оборудването от там докато
работите с него.
Наблизо се използват няколко Bluetooth или други устройства, които излъчват радио вълни.
Изключете другите устройства.
Намалете разстоянието от другите устройства.
Възпроизвежданият звук спира за момент, когато връзката
между устройството и мобилния телефон се осъществава.
Това не е неизправност.
Свързаното Bluetooth аудио устройство не
може да бъде контролирано.
Проверете дали свързаното Bluetooth аудио устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
Проверете дали свързаното устройство поддържа
въпросната функция.
Разговорът се приема автоматично.
Свързаният телефон е зададен в положение на автоматично приемане на разговори.
Не се извежда звук от високоговорителите на
автомобила по време на обаждане с хендсфрий.
Ако звукът се извежда от мобилен телефон, задайте
изходния сигнал на мобилния телефон да се извежда
през високоговорителите на автомобила.
По време на инициализация се появява индикация “OFF BT”
. Натиснете и задръжте
Натиснете
докато “ ” се изключи. След това
инициализирайте отново.
Съобщения за грешки/Съобщения
ERROR
z Дискът е замърсен или зареден наобратно.
Почистете или заредете диска правилно.
z Дискът не може да бъде възпроизведен заради
някакъв проблем.
Заредете друг диск.
FAILURE
Връзката на високоговорителите не е правилна.
Вижте ръководството за инсталация на този
модел, за да проверете връзките.
продължава на следващата страница
L. SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време на
автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.
Натиснете
-/+, докато името на станцията мига. Устройството започва да търси друга
честота със същите PI данни (програмна идентификация) (появява се индикация “PI SEEK”).
NO INFO
На MP3/WMA файловете няма записана текстова инф.
NO MUSIC
Дискът не е музикален.
Заредете музикален диск.
NO NAME
Записът няма записано име за албум/трак
NO TP
Устройството ще продължи да търси за ТР станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда
Проверете връзките. Ако индикацията за грешка
не изчезне от дисплея, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.
READ
Устройството чете всички записи и информацията
на диска.
Изчакайте докато четенето приключи и възпроизвеждането започне автоматично. В зависимост от
структурата на диска/флаш паметта, това може
да отнеме повече от минута.
PUSH EJT
Не можете да работите със CD устройството
заради някакъв проблем.
-- Натиснете бутона -- (отваряне) (стр. 9).
или
Ако сте достигнали началото или края на диска по
време на бързо превъртане напред или назад, вие не
можете да продължите.
Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
Сайт за поддръжка
Ако имате някакви въпроси или за да получите
последна информация за поддръжка на продукта,
моля, посетете интернет страницата по-долу:
http://esupport.sony.com
http://www.sony.com/xplod
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с
най-близкия сервиз на Sony.
Ако занесете устройството на поправка заради проблем с възпроизвеждането, занесете и диска, който
сте използвали, когато се е получил проблемът.
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният
представител за EMC (електромагнитна съвместимост)
и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За
въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете
се към адресите в съответните сервизни или гаранционни
документи.
Допълнителна информация за този продукт и
отговори на често задавани въпроси можете
да намерите на нашия уебсайт за клиентска
поддръжка.
http://www.sony.bg
Download PDF

advertising