Sony | MEX-BT3900U | Sony MEX-BT3900U BT3900U Bluetooth® MP3/CD основен модул с USB Инструкции за експлоатация

4-199-772- 11 (1)
Bluetooth ®
АудиоСистема
Инструкции за експлоатация
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 7.
MEX-BT3900U
©2010 Sony Corporation
Инсталация/Свързване
Предупреждения
Уверете се, че сте инсталирали това
устройство в таблото на автомобила, защото
задната част на устройството се нагрява по
време на работа.
• Това устройство е проектирано единствено за
работа с отрицателно заземяване 12 V DC.
• Внимавайте да не прищипете кабелите под
винтове или движещи се части (например
релсите на седалката).
• Преди да извършите свързването, изключете
автомобила от контакт, за да избегнете риска
от късо съединение.
• Включете захранващия свързващ кабел
към устройството и говорителите преди да
го свържете към допълнителен захранващ
конектор.
• Свържете всички заземяващи кабели към
една заземяваща точка.
• За ваша безопасност се уверете, че сте
изолирали всички свободни и несвързани
кабели с изолирбанд.
Забележки за кабела на захранването
(жълт)
• Когато свържете това устройство с друг
стерео компонент, мощността на свързаната
автомобилна верига трябва да е по-голяма от
сумата на мощността на бушоните на всеки
компонент.
• Когато в автомобила няма вериги с достатъчно
голяма мощност, свържете устройството
директно към акумулатора.
• Запазете ключовете за освобождаване
за бъдеща употреба, защото те ще ви
трябват в случай на повторно сваляне
на устройството от вашия автомобил.
Внимание
Дръжте внимателно скобата , за да не
нараните пръстите си.
Забележка
Преди да инсталирате устройството се уверете, че
захватите от двете страни на скобата са завити на
2 mm навътре. Ако захватите са изправени или завити
навън, устройството няма да бъде инсталирано здраво
и може да се размести и да падне.

Хванете
#ATCH така
%QUIPMENTUSEDINILLUSTRATIONSNOTSUPPLIED
)N!BBILDUNGENDARGESTELLTE'ERÊTENICHTMITGELIEFERT
!PPAREILSUTILISÏSDANSLESILLUSTRATIONSNONFOURNIS
!PPARECCHIATURAUTILIZZATANELLEILLUSTRAZIONINONINDOTAZIONE
!PPARATUURGEBRUIKTINDEAFBEELDINGENNIETBIJGELEVERD
Оборудване, използвано за илюстрациите
(не е приложено в комплекта)
&RONTSPEAKER
&RONTLAUTSPRECHER
Преден
(AUTPARLEURAVANT
говорител
$IFFUSOREANTERIORE
6OORLUIDSPREKER
2EARSPEAKER
(ECKLAUTSPRECHER
(AUTPARLEURARRIÒRE
$IFFUSOREPOSTERIORE
!CHTERLUIDSPREKER
Заден
говорител
!CTIVESUBWOOFER
!KTIVER4IEFSTTÚNER
Субуфер
#AISSONDEGRAVESACTIF
3UBWOOFERATTIVO
!CTIEVESUBWOOFER
-ICROPHONE8!-#
Микрофон
-IKROFON8!-#
-ICROPHONE8!-#
XA-MC10
-ICROFONO8!-#
-ICROFOON8!-#
0OWERAMPLIlER
%NDVERSTÊRKER
!MPLIlCATEURDEPUISSANCE
Усилвател
!MPLIlCATOREDIPOTENZA
%INDVERSTERKER
#$CHANGER
#$7ECHSLER
CDCHANGEUR#$
чейнджър
#AMBIA#$
#$WISSELAAR
Списък с части






×

• Цифрите в списъка са свързани с тези в
инструкции.
• Скобата е предварително прикрепена
към устройството. Преди да поставите
устройството, използвайте ключовете за
освобождаване , за да свалите скобата от
него. За подробности вижте частта “Сваляне
на скобата ( )” по-долу (стр. IV).
I
Пример за свързване
A
REAR / SUB
AUDIO OUT
B
REAR / SUB
AUDIO OUT
Забележки ( - А)
• Уверете се, че преди да свържете усилвателя сте
свързали заземяващия кабел.
• Алармата ще се активира само ако използвате
вградения усилвател.
II
Диаграма на връзката
*1(aerial) connecting
*2 Note for the antenna
If your car antenna (aerial) is an ISO (International
Organization for Standardization) type, use the
supplied adaptor  to connect it. First connect
the car antenna (aerial)
*2 to the supplied adaptor,
then connect it to the antenna (aerial) jack of the
master unit.
*3 RCA pin cord (not supplied)
*4 AUDIO OUT can be switched SUB or REAR. For
details, see the supplied Operating Instructions.
*5 Separate adaptor may be required.
* Hinweis zum Anschließen der Antenne
Импеданс на
говорителя:
Wenn Ihre Autoantenne der ISO-Norm
Normungsgemeinschaft)
4 – 8 ома х 4 (Internationale
entspricht, schließen Sie sie mithilfe des
mitgelieferten Adapters  an. Verbinden Sie
Забележка заzuerst
свързването
на
die Autoantenne mit dem mitgelieferten
Adapter und verbinden Sie diesen dann mit der
Antennenbuchse des Hauptgeräts.
антената * Cinchkabel
(nicht mitgeliefert)
* AUDIO OUT
zwischen SUB und REAR
Ако антената
наkannвашия
umgeschaltet werden. Näheres hierzu finden Sie in
der mitgelieferten Bedienungsanleitung.
автомобил* отговаря
Möglicherweise ist ein separater Adapter
erforderlich.
на стандартите
ISO
(Международна организация
по стандартизация),
*3
2
3
4
5
*
3
* Nota per il collegamento dell antenna
Opmerking bij de antenne-aansluiting
използвайте приложения
в* комплекта)
Se l’antenna dell’auto è di tipo ISO (International
Indien uw auto is uitgerust met een antenne van
Organization for Standardization), utilizzare *4
het type ISO (International Organization for
адаптер , за да свържете
AUDIO
OUT
да
l’adattatore  in dotazione per collegarla.
Standardization),
moetможе
u die aansluiten
met се
Collegare prima l’antenna della macchina
behulp van de bijgeleverde adapter . Sluit eerst
антените. Първо свържете
SUB
all’adattatore in dotazione, quindi collegarla alla превключи
de auto-antenne aan opв
deположение
bijgeleverde adapter
presa dell’antenna dell’apparecchio principale.
en vervolgens de antennestekker op het
* Cavo a piedini RCA (non in dotazione)
hoofdtoestel.
антената на автомобила
или
REAR. За подробности
* Tulpstekkersnoer (niet bijgeleverd)
* AUDIO OUT può essere impostato su SUB o su
REAR.
Per
ulteriori
informazioni,
consultare
il
*
AUDIO
OUT
kan
worden
ingesteld
op
SUB
of REAR.
към приложения адаптер,
вижте
приложеното
manuale di istruzioni per l’uso in dotazione.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer
* Potrebbe essere necessario un adattatore
informatie.
след това я свържете
ръководство
Инструкции за
* Er is mogelijk een afzonderlijke adapter vereist.
separato.
към жака за антената на
експлоатация.
*5
главното устройство.
Възможно е да е необходим
*3
RCA pin кабел (не е приложен
отделен адаптер.
*2 Remarque sur le raccordement de l antenne
Si votre antenne de voiture est de type ISO
(Organisation internationale de normalisation),
utilisez l’adaptateur fourni  pour la raccorder.
Raccordez d’abord l’antenne de voiture à
l’adaptateur fourni et, ensuite, à la prise d’antenne
de l’appareil principal.
*3 Cordon à broche RCA (non fourni)
*4 AUDIO OUT peut être commuté sur SUB ou REAR.
Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au
mode d’emploi.
5
* Un adaptateur séparé peut être nécessaire.
2
2
3
4
3
4
5
5
FRONT
AUDIO OUT
EXTERNAL
MICROPHONE
*2
*2 from car antenna (aerial)
von Autoantenne
de l’antenne de la voiture
dall’antenna dell’auto
van een auto-antenne
от антената на
автомобила
REMOTE
IN*5
Бушон
0.3 А
(10 А)
Fuse (10 A)
Sicherung (10 A)
Fusible (10 A)
Fusibile (10 A)
Zekering (10 A)
REAR / SUB
AUDIO OUT*4

AMP REM
Blue/white striped
Син/Бял
Blauweiß gestreift
Rayé bleu/blanc
раиран
Rigato blu e bianco

*21
*
from the car’s speaker connector
от
конектораdesза
vom Lautsprecheranschluss
Fahrzeugs
du connecteur de haut-parleur
говорителя
наde la voiture
dal connettore dei diffusori dell’auto
автомобила
van de autoluidsprekeraansluiting
Blauw/wit gestreept
Max. supply current 0.3 A
max. Versorgungsstrom 0,3 A
Courant d’alimentation maximum 0,3 A
Alimentazione massima fornita 0,3 A
Max. voedingsstroom 0,3 A
Максимално
напрежение
Light blue
Hellblau
Bleu ciel
ATT
from конектора
the car’s power connectorза
от
vom Stromanschluss des Fahrzeugs
du connecteur d’alimentation deна
la voiture
захранването
dal connettore di alimentazione dell’auto
автомобила
van de autovoedingsaansluiting
Azzurro
Светло
син
Lichtblauw
1
2
See “Power connection diagram” on the reverse side for details.
За
подробности вижте
Näheres dazu finden Sie im „Stromanschlussdiagramm“. Blättern Sie
dazu bitte um.
“Диаграма
на връзките на
Voir le « Schéma de raccordement d’alimentation » au verso pour plus
de détails.
захранването”
по-долу
Per ulteriori informazioni, vedere “Diagramma dei collegamenti di
(стр.VI)
alimentazione” che si trova sul retro.
Zie "Voedingsaansluitschema" op de achterkant voor meer details.
4
5
7
8
4
Yellow
Gelb
Jaune
Giallo
Geel
continuous power supply
permanente Stromversorgung
alimentation continue
alimentazione continua
continue voeding
Blauw
power antenna (aerial) control
Motorantennensteuerung
commande d'antenne électrique
comando dell’antenna elettrica
aansturing elektrische antenne
Жълт
Син
Blue
Червен
Blau
5
Bleu
Черен
Blu
7
Red
Rot
Rouge
Rosso
Rood
switched power supply
geschaltete Stromversorgung
alimentation commutée
alimentazione commutata
geschakelde voeding
Zwart
aarding
продължително захранване
контрол на захранването на антената
Black
ground (earth)
превключвател наSchwarz
захранването
Masse
8
Noir
masse
заземяване
Nero
terra
Positions 1, 2, 3, and
Позиции
1,6 do2,not3haveиpins.6 нямат крачета.
An Position 1, 2, 3 und 6 befinden sich keine Stifte.
Les positions 1, 2, 3 et 6 ne comportent pas de broches.
Le posizioni 1, 2, 3 e 6 non hanno piedini.
De posities 1, 2, 3 en 6 hebben geen pins.
Към AMP REMOTE IN на допълнителния
усилвател
Тази връзка е само за усилватели. Свързването
на всякакви други системи може да повреди
устройството.
Към интерфейсен кабел на телефон за
автомобил
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия,
е възможно свързването на това устройство с
приложения свързващ захранващ кабел да
доведе до повреда в антената.
Забележки за контролните и захранващите кабели
• Контролният проводник за антената (син) подава +12
V DC, когато включите тунера или ако активирате
функцията AF (Алтернативна честота) или ТА
(Съобщение за трафик).
• Ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW
антена в задното/ страничното стъкло, свържете
контролния проводник на антената (син) или
входящия захранващ проводник на аксесоара (червен)
към захранващия терминал на съществуващия
усилвател за антената. За подробности се
консултирайте с вашия доставчик.
• Не можете да използвате антена без
разпределителна кутия с това устройство.
3
4
Purple
+
Speaker, Rear, Right
Lautsprecher hinten rechts
Haut-parleur, arrière, droit
Diffusore, posteriore, destro
Luidspreker, achter, rechts
1Violett
+
Violet
Виолетов
Speaker, Rear, Right
Viola
2Paars
Lautsprecher hinten rechts
Haut-parleur, arrière, droit
3 Сив– Diffusore,
+
posteriore, destro
Luidspreker,
achter,
rechts
4
Speaker,
Front,
Right
5 Бял
+
Lautsprecher vorne rechts
Haut-parleur, avant, droit
6Gray + Diffusore,
anteriore, destro
Luidspreker, voor, rechts
7Grau
+
Gris
Зелен
Speaker, Front, Right 8Grigio
Lautsprecher vorne rechts
Grijs
–
5
White
+
Speaker, Front, Left
Lautsprecher vorne links
Haut-parleur, avant, gauche
Diffusore, anteriore, sinistro
Weiß
Luidspreker,
voor, links
Говорител,
Заден,
Десен
Blanc
Speaker, Front, Left
Bianco
Говорител,
Заден,
Десен
Lautsprecher vorne links
Wit
6
–
Haut-parleur, avant,
gauche
Говорител,
Преден,
Десен
Diffusore, anteriore, sinistro
Luidspreker,
links
Говорител, Преден, voor,
Десен
Speaker, Rear,
Left
Говорител, Преден,
Ляв
Lautsprecher hinten links
7
+
Haut-parleur, arrière,
Говорител,
Преден,
Лявgauche
Green
Diffusore, posteriore, sinistro
Grün
Luidspreker,
achter, links
Говорител,
Заден,
Ляв
Vert
Speaker,Ляв
Rear, Left
Verde
Говорител,
Заден,
Lautsprecher hinten links
Groen
Haut-parleur, avant, droit
8
–
Haut-parleur, arrière, gauche
Diffusore, anteriore, destro
Diffusore, posteriore, sinistro
Позициите
с отрицателна
поляризация
2, 4,
6 иlinks8
Luidspreker,
voor, rechts
Luidspreker,
achter,
са раирани.
Negative polarity positions 2, 4, 6, and 8 have striped leads.
An den negativ gepolten Positionen 2, 4, 6 und 8 befinden sich gestreifte Adern.
Les positions de polarité négative 2, 4, 6 et 8 sont dotées de cordons rayés.
Le posizioni a polarità negativa 2, 4, 6 e 8 hanno cavi rigati.
De posities voor negatieve polariteit (2, 4, 6 en 8) hebben gestreepte kabels.
на десните говорители с тези на левите говорители.
• Не свързвайте заземяващия проводник на това
устройство към отрицателния (-) терминал на
говорителя.
• Не се опитвайте да свържете говорителите
паралелно.
• Свързвайте само пасивни говорители. Свързването
на активни говорители (с вграден усилвател) към
терминалите на говорителя може да повреди
устройството.
• За да предотвратите повреда, не използвайте
проводници от инсталираните в автомобила ви
вградени говорители, ако устройството използва
един и същ отрицателен (-) проводник за левия и
десния говорители.
• Не свързвайте проводниците за говорителите на
устройството един към друг.
Забележка за свързването
Ако говорителят и усилвателят не са свързани
правилно, на дисплея се извежда индикация “FAILURE”. В
този случай се уверете, че говорителят и усилвателят
са правилно свързани.
Връзка за запазване на паметта
Когато входният жълт захранващ проводник бъде
свързан към веригата, отговаряща за паметта, винаги
ще се подава захранване, дори когато автомобилът не
е на контакт.
Забележки за връзките на говорителите
• Преди да свържете говорителите, изключете
устройството.
• Използвайте говорители с импеданс от 4 до 8 ома
и с подходящо захранване, за да предотвратите
потенциална повреда.
• Не свързвайте терминалите на говорителите към
шасито на автомобила и не свързвайте терминалите
III
Предпазни мерки
Пример за инсталация
• Изберете внимателно мястото за инсталация,
така че устройството да не пречи на
нормалното шофиране.
• Избягвайте инсталирането на устройството
на места, които са обект на прах, мръсотия,
прекалени вибрации или висока температура,
като например на пряка слънчева светлина или
близо до отворите на климатика.
• За да осигурите безопасна и сигурна
инсталация, използвайте единствено
приложения хардуер за инсталацията.

Настройка на ъгъла при инсталация
Задайте ъгъл, който е по-малък от 45 градуса.
Сваляне на скобата
l’intérieur.

Con il gancetto rivolto verso
l’interno.
Het haakje moet naar binnen

wijzen.




Claws
Klammern
Griffes
Зъбци
Morsetti
Klemhaken
Поставете ключовете
с кукичките навътре
Преди да инсталирате устройството, свалете
от него скобата .
1 Поставете освобождаващите ключове
между устройството и скобата , докато
щракнат.
2 Издърпайте скобата , след това
издърпайте и устройството, за да ги
отделите.
Dashboard
Табло
Armaturenbrett
Tableau de bord
Cruscotto
Dashboard

Fire wall
Motorraumtrennwand
Защитна
Paroi ignifuge
стена
Parete tagliafiamma
Brandschot



Инсталация в таблото
Забележки
• Завийте зъбците навън, за да постигнете по-здрава
хватка, ако това се налага ( - 2).
• Уверете се, че 4-те захвата на защитния обръч са
правилно поставени в гнездата на устройството
( - 3).
IV
Как да свалите и поставите
предния панел
!
"
Преди да инсталирате устройството, свалете
предния панел.
- А За да свалите
Преди да свалите предния панел се уверете, че
сте натиснали
. Натиснете и
издърпайте панела към вас.
- В За да поставите
Поставете частта на предния панел върху
частта на устройството, както е показано на
илюстрацията; след това леко натиснете лявата
страна навътре, докато щракне.
Предупреждение, ако вашият
автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте задали функцията за
автоматично изключване. За подробности вижте
приложеното ръководство за експлоатация.
Устройството ще се изключи автоматично в
предварително зададеното време, което ще
предотврати изразходване на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично
изключване, всеки път, когато изключвате
автомобила от контакт, е необходимо да
натискате и задържате
, докато
дисплеят изчезне.
Бутон RESET
Когато инсталацията и връзките приключат,
се уверете, че сте натиснали бутона RESET.
Използвайте химикал или друг остър предмет
като предварително свалите предния панел.
V
Диаграма на връзките на
захранването
Допълнителните захранващи конектори се
различават в зависимост от автомобила.
Проверете схемата за допълнителните
захранващи конектори на вашия автомобил, за
да се уверите, че връзките ще бъдат извършени
правилно. Съществуват три основни типа
(показани на илюстрацията по-долу). Възможно
е да се наложи да промените позициите на
червения и жълтия проводници в захранващия
блок на стерео системата на автомобила.
След като извършите връзките и поставите
захранващите проводници на правилните места,
свържете устройството към захранващия блок на
автомобила. Ако имате въпроси или проблеми,
касаещи свързването на вашето устройство,
които не са обяснени в това ръководство, моля,
свържете се с доставчика на вашия автомобил.
!UXILIARYPOWERCONNECTOR
Допълнителен
(ILFSSTROMANSCHLUSS
захранващ
конектор
#ONNECTEURDALIMENTATIONAUXILIAIRE
#ONNETTOREDIALIMENTAZIONEAUSILIARIA
(ULPVOEDINGSAANSLUITING
2OSSO
4
7
9ELLOW
4
7
2OSSO
2OOD
Червен
2OOD
Червен
Жълт9ELLOW
'ELB
9ELLOW
Жълт
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
*AUNE
Жълт
Червен
'IALLO
продължително захранване
'EEL
превключвател на захранването
POWER SUPPLY
CONTINUOUS
2OUGE
2OSSO
2OOD
2ED
SWITCHED POWER SUPPLY
2OUGE
Червен
2OSSO
Червен
2OOD
9ELLOW
Жълт
'ELB
9ELLOW
Жълт
'ELB
*AUNE
*AUNE
Жълт 'IALLO превключвател на'IALLO
захранването
'EEL
'EEL
Червен
продължително захранване
2OUGE
Червен
2OSSO
2OOD
2OUGE
Червен
2OSSO
2OOD
Жълт9ELLOW
'ELB
9ELLOW
Жълт
'ELB
*AUNE
'IALLO
'EEL
*AUNE
'IALLO
За автомобил без АСС позиция
'EEL
VI
За ваша безопасност се уверете, че сте
инсталирали устройството в таблото на
автомобила. Относно инсталирането
и връзките вижте частта “Инсталация/
Свързване”.
Този етикет се намира от долната страна на
устройството.
Означенията за работния волтаж и др. се
намират от долната страна на корпуса.
В това ръководство Sony Corp. заявява, че това
устройство, модел MEX-BT3800U, съответства с
изискванията и останалите клаузи на Директива
1999/5/ЕС.
За подробности, моля, обърнете се към следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Забележка за потребители: следната
информация касае оборудването,
продадено в страните, които попадат под
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 1080075 Япония.
Упълномощеният представител за ЕМС
(електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Германия
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията,
моля, обърнете се към адресите в съответните
сервизни или гаранционни документи.
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други
Европейски страни със системи
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в
съответния събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Като
предадете този продукт на правилното място,
вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда
и човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да
се съхранят природните ресурси. За подробна
информация относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за
дистанционно управление
2
Изхвърляне на изтощени батерии
(приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или на нейната
опаковка показва, че този продукт не трябва
да се третира като домакински отпадък. При
някои видове батерии този символ може да е в
комбинация със символ на химичен елемент.
Символите на химичните елементи за живака
(Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0.0005% живак или
0.004% олово. Като предадете батерията
на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето й на неподходящо
място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните ресурси.
В случай, че поради мерки за безопасност
или интегритет на данните продуктът трябва
постоянно да бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от устройството
трябва да се извършва единствено в
квалифициран сервиз. За да се уверите, че
батерията ще бъде правилно изхвърлена,
предайте я в пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване, когато
животът й изтече.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта относно безопасното сваляне
на батериите от продукта. Предайте батерията в
пункт за рециклиране на изтощени батерии. За
подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина, откъдето сте
закупили продукта.
Този продукт е защитен от някои авторски
права върху интелектуалната собственост
на Microsoft Corporation. Използването или
разпространението на тези технологии извън
този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен представител на Microsoft е
забранена.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
са търговски марки на Apple Inc., регистрирани
в САЩ и други държави.
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране
и патентите са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Тhomson.
Забележка за литиевата батерия
Не излагайте батерията на прекалено високи
температури, като например на влиянието на
пряка слънчева светлина, пожар или подобни.
Предупреждение, ако вашият автомобил
няма ACC позиция
Уверете се, че сте задали функцията за
автоматично изключване (стр. 30).
Устройството автоматично ще се изключи в
предварително зададеното от вас време, което
ще предотврати изразходване на акумулатора.
Ако не сте задали функцията за автоматично
изключване, всеки път, когато изключвате
автомобила от контакт, трябва да натискате
и задръжте
, докато дисплеят
изчезне.
Марката Bluetooth и нейните лога са притежание
на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези
марки от Sony Corporation се извършва под
лиценз.
Всички други търговски марки и имена са
притежание на съответните им собственици.
ZAPPIN и Quick-BrowZer е търговска марка на
Sony Corporation.
Windows Media и логото на Windows са
регистрирани търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
3
Съдържание
Подготовка за включване
IPod
Дискове, които можете да възпроизвеждате на
това устройство .....................................................6
Забележки за Bluetooth .........................................6
Нулиране на устройството ...................................6
Отмяна на режима DEMO ...................................7
Подготовка на картовото устройство за
дистанционно управление ....................................7
Сверяване на часовника........................................7
Сваляне на предния панел ....................................7
Прикрепяне на предния панел .........................7
Възпроизвеждане на iPod ...................................18
Опции на дисплея ...........................................19
Прескачане на албуми, подкаст, жанрове,
плейлисти и изпълнители...............................19
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ....19
Директни операции с iPod устройството
– Passenger control ...............................................20
Упътване за бърза работа с функцията
Bluetooth
3 стъпки за работа с функцията Bluetooth ..........8
Бутони и икони ......................................................9
Сдвояване ........................................................10
Свързване ........................................................10
Хендсфрий разговор и музикален поток...... 11
Местоположение на бутоните и основни
операции
Главно тяло ......................................................12
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X174 .....................................14
Радио
Запазване и приемане на станции......................15
Автоматично запазване на станции – BTM ..15
Ръчно запазване на станции ...........................15
Приемане на запазени станции ......................15
Автоматична настройка ..................................15
RDS .......................................................................15
Преглед.............................................................15
Настройка на AF (Алтернативни честоти)
и TA (Съобщения за трафик)..........................16
Избор на PTY (Програмен вид) .....................16
Настройка на CT (Време на часовника) ........16
CD
Опции на дисплея ...........................................17
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ....17
USB устройства
Възпроизвеждане с USB устройство.................17
Опции на дисплея ...........................................18
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ....18
4
Търсене на песен
Търсене на песен по име ...................................20
– Quick-BrowZerTM...............................................20
Търсене чрез пропускане на опции
– Режим Jump (Прескачане) ............................20
Търсене по азбучен ред
– Азбучно търсене ...........................................21
Търсене на песен, като слушате част от него
– ZAPPINTM .......................................................21
Функция Bluetooth (Хендсфрий разговор
и музикален поток)
Операции с Bluetooth ..........................................22
Сдвояване .............................................................22
Относно Bluetooth иконите .............................23
Свързване ............................................................23
За да включите Bluetooth изходния сигнал на
това устройството ............................................23
Свързване с мобилен телефон ........................23
Свързване към аудио устройство ...................24
Хендсфрий разговор ...........................................24
Приемане на разговори ...................................24
Провеждане на разговори ...............................25
Операции по време на разговор .....................25
Трансфер на разговор ......................................26
Предварително зададено набиране ................26
Активиране на функцията
за гласово набиране .........................................26
SMS индикатор ................................................26
Музикален поток .................................................27
Слушане на музика от аудио устройство.......27
Работа с аудио устройство чрез това
устройство ........................................................27
Нулиране на Bluetooth настройките ..................27
Настройки на звука и менюто
Други функции
Промяна на настройките на звука .....................28
Настройка на характеристиките на звука .....28
Функции за възпроизвеждане на изтънчен звук
– Advanced Sound Engine....................................28
Избор на качество на звука
– EQ7 Preset ......................................................28
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ7 настройка...............................................28
Подобряване на звука чрез времево изравняване
– Позиция на слушане .....................................29
Настройка на позицията за слушане ..............29
Допълнителна DM+ настройка.......................29
Използване на задните говорители като
субуфер
– Подобряване на задните ниски честоти......30
Настройка на опциите – SET .............................30
Използване на допълнителни устройства .........31
Допълнително аудио оборудване ...................31
Външен микрофон XA-MC10 ........................32
Допълнителна информация
Предпазни мерки .................................................32
Забележки за дисковете ..................................32
Ред на възпроизвеждане на МР3/WMA/ACC
файлове ............................................................33
iPod ...................................................................33
Функцията Bluetooth ......................................33
Поддръжка ...........................................................34
Изваждане на устройството ...............................35
Технически характеристики ...............................36
Видове проблеми и тяхното отстраняване .......37
Съобщения с грешки/Съобщения..................39
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси или за информация относно поддръжката на този
продукт, моля, посетете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com/
Предлага информация за:
• Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
• Поддържани MP3/WMA/AAC файлове
• Модели и производители на съвместими мобилни телефони и често задавани въпроси
за Bluetooth функцията.
5
Подготовка за включване
Дискове, които можете да
възпроизвеждате на това
устройство
С това устройство може да възпроизвеждате
CD-DA (съдържащ също и CD TEXT) и CD-R/
CD-RW (MP3/WMA/AАC файлове, съдържащи
мултисесия (стр. 32))
Видове
дискове
Type of
discs
Етикет
на диска
Label on
the disc
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Забележки за Bluetooth
Внимание
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ
СЛЕДСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ИЛИ ПОВРЕДИ,
ВКЛЮЧВАЩИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ,
ПРИХОДИ, ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ
ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГО
СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, КОИТО
СА СЛЕДСТВИЕ ОТ РАБОТАТА С ТОЗИ
ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ
СОФТУЕР.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!
Безопасна и полезна употреба
Промени или модификации, които не са изрично
одобрени от Sony, могат да попречат на работата
на потребителя с това устройство.
Моля, преди да използвате този продукт,
проверете за изключения, породени от
изисквания в съответната държава, или за
ограничения при употребата на Bluetooth
оборудване.
6
Шофиране
Запознайте се със законите и правилниците за
употреба на мобилни телефони и хендсфрий
оборудване в областта, в която шофирате.
Винаги шофирайте много внимателно и
ако условията на пътя го налагат, отбийте и
паркирайте, ако ви се налага да проведете
разговор.
Свързване с други устройства
Когато свързвате към друго устройство, моля,
прочетете ръководството за експлоатация на другото
устройство, за да се запознаете с подробности
относно безопасността на работа.
Радио честота
Възможно е RF сигналите да повлияят на
неправилно инсталирана или на незащитена
електронна система във вашия автомобил, като
например, на електронната впръсквателна система
за горивото, електронната система за спирачките,
електронния контрол на скоростометъра или
еърбег системата. За инсталация или работа с това
устройство, моля, консултирайте се с производителя
на вашия автомобил или с негов представител.
Неправилна инсталация или употреба може да
създаде опасност и да наруши гаранцията на това
устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия
автомобил, за да сте сигурни, че работата с мобилен
телефон в колата не би повлияла на електронните
системи на автомобила.
Регулярно проверявайте безжичните устройства във
вашия автомобил, за да се уверите, че са поставени и
работят правилно.
Спешни разговори
Това Bluetooth хендсфрий устройство за автомобил и
електронното устройство, свързано към хендсфрий,
работят посредством радио сигнали, мобилни
и наземни мрежи, както и програмирани от
потребителя функции, които не могат да гарантират
връзка във всички случаи.
Ето защо не се доверявайте единствено на
електронното устройство, ако ви се наложи да
провеждате спешен разговор (като например при
медицински спешен случай).
За да проведете разговор, хендсфрий и електронното
устройство трябва да бъдат включени в област на
обслужване, в която силата на сигнала е достатъчно
голяма.
Спешните разговори не са гарантирани при всички
мобилни мрежи или когато използвате определени
мобилни услуги и/или функции на телефона.
Консултирайте се вашия местен доставчик.
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за първи път или
когато сменяте акумулатора на автомобила, или при
смяна на връзките, трябва да нулирате устройството.
Свалете предния панел (стр. 7) и натиснете бутона
RESET (стр. 12) с остър предмет, като например с
химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката за
часовника и другите запазени настройки ще бъдат
изтрити.
Отмяна на режима DEMO
Можете да отмените дисплея с демонстрация,
който се стартира, докато изключвате
устройството.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе “DEMO”.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете “DEMO-OFF”, след това го
натиснете.
Настройката приключва.
4 Натиснете (BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Подготовка на картовото
устройство за дистанционно
управление
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на
устройството, за да предпазите устройството от
кражба.
Аларма за внимание
Ако загасите автомобила без да сте извадили
предния панел, алармата за внимание започва
да издава звукови сигнали, които продължават
няколко секунди. Алармата ще звучи, само ако
се използва вграденият усилвател.
1 Натиснете и задръжте
.
Устройството се изключва.
2 Натиснете и след това издърпайте
предния панел към вас.
(SOURCE/OFF)
Свалете изолационната лента.
Съвет
За начина на подмяна на батерията вижте стр. 34.
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
2 Завъртете контролния диск, докато
се изведе “CLOCK-ADJ”, след това го
натиснете.
Индикацията за часа започва да мига.
3 Завъртете диска за контрол на силата на
звука, за да настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация,
-/+.
натиснете
4 След като зададете минутата, натиснете
бутона за избор.
Настройката е приключила и часовникът се
стартира.
.
За да изведете часа, натиснете
, за да се върнете към
Натиснете отново
предходния дисплей.
Съвет
Можете автоматично да сверите часовника, като
използвате функцията RDS (стр. 16).
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен натиск
върху предния панел и прозореца на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/високи
температури или влага. Избягвайте поставянето на
предния панел върху предното или задното табло в
автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
• Не сваляйте предния панел по време на
възпроизвеждане на USB устройство; в противен случай
USB данните могат да се повредят.
Прикрепяне на предния панел
Поставете частта на предния панел върху
частта на устройството; след това леко
натиснете лявата страна навътре докато чуете
щракване.
A
B
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешността на предния
панел.
7
Упътване за бърза работа с функцията Bluetooth
За подробности относно операцията вижте “Функция Bluetooth (Хендсфрий разговор и музикален
поток)” (стр. 22) и инструкциите за експлоатация, приложени към Bluetooth устройството.
3 стъпки за работа с фунцкията Bluetooth
Сдвояване
Първо регистрирайте (“сдвоете”) Bluetooth устройството (мобилен телефон и др.) с това
устройство. След първоначално извършеното сдвояване, повторно сдвояване не е необходимо.
Свързване
След като сдвояването се извърши, свържете това устройство и Bluetooth устройството.
В зависимост от устройството, връзката автоматично се извършва заедно със сдвояването.
Хендсфрий разговор/Музикален поток
След извършване на свързването можете да говорите посредством хендсфрий устройството
и да слушате музика.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
8
Бутони и икони
Icons
Описание
на състоянието
на иконите
Icon status
descriptions
Свети
Lit
Включен сигнал
на Bluetooth
Bluetooth
signal on.
Мига
Flashing
Режим на
готовност
Pairing
standby
mode.за сдвояване
Няма
None
Изключенsignal
сигнал
на Bluetooth
Bluetooth
off.
Свети
Lit
Успешна връзка
с мобилен
телефон
Connected
to a cellular
phone.
Мига
Flashing
Връзката е вinпроцес
на осъществяване.
Connection
progress.
Няма
None
Не е осъществена връзка на мобилен телефон за
No cellular phone connected for handsfree calling.
провеждане на хендсфрий разговори.
Свети
Lit
Успешна връзка
към устройство.
Connected
to a device.
Мига
Flashing
Връзката е вinпроцес
на осъществяване.
Connection
progress.
Няма
None
Няма
свързано
устройство
за музикален
No device
connected
for music
streaming. поток.
Свети
Lit
Иматеunread
непрочетени
съобщения.
Some
SMS messages
exist.
Мига
Flashing
Получено
SMS
съобщение.
A
new SMSе ново
message
has
been received.
Няма
None
Нямате
непрочетени
съобщения.
No
unread
SMS messages
exist.
9
Сдвояване
Устройство, с
Operated
което
се работи
equipment
Операция
Operation
Натиснете
и задръжте
Press and hold
(BT).
1
.
t
Потърсете
устройство.
Search for това
this unit.
2
3
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
Изберете
“Sony
Automotive”.
Select “Sony
Automotive.”
4
Ако
е необходима
даthe
се display
свърже of
устройството,
If passkey
input isпарола,
requiredзаon
the device toвъведете
be connected,
паролата
“0000”.
input “0000.”
5
Следвайте
на дисплея.
Follow theнасоките
display directions.
6
(Сдвояването
е успешно)
(Pairing successful)
Свързване
Устройство, с
Operated
което
се работи
equipment
Операция
Operation
1
Натиснете
Press (BT).
t
.
2
Свържете
катоphone.
използвате мобилен телефон.
Connect toкъм
thisтова
unitустройство,
using a cellular
t
Свържете
катоdevice.
използвате аудио устройство.
Connect toкъм
thisтова
unitустройство,
using an audio
t
Забележка
Можете да свържете това устройство към Bluetooth устройство (стр. 23).
Ако не успеете да свържете това устройство към Bluetooth устройството, започнете сдвояването отново.
10
Хендсфрий разговор и музикален поток
Хендсфрий
Handsfree разговор
calling
За
To да
Извършете
Operation следното
Приемете разговор/
Receive a call/end a call
Приключите разговор
Press
.
Натиснете
Откажете
разговор
Reject a call
Натиснете
и задръжте
за 1 секунда.
Press and hold
(SOURCE/OFF) for 1 second.
Наберете
Redial отново
Press (SOURCE/OFF)
repeatedly until “BT
11 Неколкократно
натиснете
, PHONE”
.
appears.
докато
се изведе “BT PHONE”.
t
22 Натиснете
и задръжте
Press and hold
.
За
да прехвърлите
разговор
Transfer
a call
Натиснете
Press (MODE).
.
.
Музикален
поток
Music streaming
За
To да
Извършете
Operation следното
Слушате
Listen
11 Неколкократно
натиснете
, докато
се
Press (SOURCE/OFF)
repeatedly until “BT
AUDIO”
изведе
съобщението “BT AUDIO”
appears.
t
Start playback
on the audio device.
22 Започнете
възпроизвеждането
на аудио устройството.
Възпроизвеждате/въведете
Play/pause (AVRCP)*
режим на пауза (AVRCP)*
Прескочите
песни (AVRCP)*
Skip tracks (AVRCP)*
Натиснете
(PAUSE).
Press (6) (PAUSE).
Натиснете
Press ./>.
.
* Възможно е операциите да се различават в зависимост от аудио устройството.
11
Местоположение на бутоните и основни операции
Главно тяло
Свален преден панел
В тази част са описани инструкциите и
местоположенията на бутоните, както и
основните операции.
За подробности се обърнете към указаните
страници.
12
Бутони SEEK +/Радио:
За да извършвате автоматична настройка
на радио станции (натиснете)/за ръчно
откриване на станции (натиснете и задръжте).
CD/USB:
За да пропускате записи (натиснете); за
продължително пропускане на записи
(натиснете, след това отново натиснете в
рамките на 1 секунда и задръжте); за да
превъртате бързо напред/назад (натиснете и
задръжте).
Bluetooth аудио устройство*1:
За да пропускате записи (натиснете), за да
превъртате бързо напред/назад (натиснете и
задръжте).
Бутон (BROWSE) стр. 20, 25
Натиснете, за да: Влезете в режим QuickBrowZerTM (CD/USB)/изведете телефонния
бележник (Bluetooth телефон)*2.
Натиснете и задръжте, за да: Промените
Bluetooth телефона като източник/изведете
последните обаждания (Bluetooth телефон) *2.
Бутон SOURCE/OFF
Натиснете, за да включите захранването/за
смяна на източника (Радио/CD/USB/AUX/
Bluetooth аудио/Bluetooth телефон).
Натиснете за 1 секунда, за да изключите
захранването.
Натиснете за 2 секунди или повече, за да
изключите захранването, и дисплеят се
изключва.
Контролен диск/бутон за избор/
(хендсфрий) стр. 24, 28, 30
За да настроите силата на звука (завъртете);
за да изберете опция (натиснете и завъртете);
за да приемете/приключите разговор
(натиснете).
Отделение за диска
Поставете диска (с етикета нагоре);
възпроизвеждането автоматично стартира.
Прозорец на дисплея
Бутон (изваждане)
За да извадите диска.
USB терминал стр. 17, 18
За да свържете към USB устройство.
Бутон (освобождаване на предния
панел) стр. 7
Бутон (BACK)/MODE стр. 9, 15, 20, 25, 26
Натиснете, за да: Върнете към предходен
дисплей/изберете радио честота (FM/MW/
LW).
Натиснете и задръжте, за да: Въведете/
отмените контрол от пътник.
Приемник на устройството
за дистанционно управление
Бутон BT (BLUETOOTH) стр. 9, 22, 23
За включване/изключване на Bluetooth
сигнала; за извършване на сдвояване
(натиснете и задръжте).
Бутон AF (Алтернативна честота)/Бутон
ТА (Трафик на съобщения)/Бутон PTY
(Програмен вид) стр. 16
За да зададете AF (Алтернативна честота) и
ТА (Трафик на съобщения) (натиснете); за да
изберете PTY (Програмен вид) (натиснете и
задръжте) в RDS.
Бутони с цифри
Радио:
За да приемате станции (натиснете)/
запазвате желани радио станции (натиснете и
задръжте).
CD/USB:
: REР стр. 17, 18, 19
: SHUF стр. 17, 18, 19
*3
/ : ALBM -/+ (по време на MP3/WMA/
AAC възпроизвеждане)
За да пропускате албуми (натиснете); за
да пропускате албуми продължително
(натиснете и задръжте).
: MIC/ZAP стр. 21
За да влезете в режим ZAPPINTM
(натиснете)
: PAUSE
Въвежда режим на пауза при
възпроизвеждане. Натиснете отново, за
да отмените.
Bluetooth аудио оборудване*1:
: REР стр. 27
: SHUF стр. 27
: ALBM -/+
За да пропускате албуми (натиснете); за
да пропускате албуми продължително
(натиснете и задръжте).
: PAUSE
Въвежда режим на пауза при
възпроизвеждане. Натиснете отново, за
да отмените.
Bluetooth телефон:
За да се обаждате на запазени номера
(натиснете); за да запазите номер (натиснете
и задръжте)
: MIC/ZAP (по време на обаждане) стр. 25
За да зададете MIC Gain (натиснете); за
да изберете режим Echo Canceller/Noise
Canceller (натиснете и задръжте).
Бутон DSPL (дисплей)/SCRL (скрол)
стр. 15, 17, 18, 19, 20, 23
За да промените опция в дисплея (натиснете);
за да прегледате опция (натиснете и
задръжте)
Входен AUX жак стр. 31
За свързване на преносимо аудио устройство.
Бутон RESET (намира се зад предния
панел) стр. 6
Микрофон стр. 24
Забележка
Не покривайте микрофона, защото това може
да причини неправилната работа на хендсфрий
функцията.
*1
Когато е свързано Bluetooth аудио устройство
(поддържа AVRCP или Bluetooth технология). В
зависимост от устройството е възможно определени
операции да бъдат недостъпни.
*2
Когато е свързан мобилен телефон (поддържа PBAP от
Bluetooth технологията).
*3
Този бутон има осезаема точка.
Забележки
• Когато изваждате/зареждате диск, изключете USB
устройствата, за да предотвратите повреда на диска.
• Ако устройството е изключено и дисплеят изчезне, то
не можете да управлявате уреда от устройството
за дистанционно управление, освен ако не натиснете
на устройството или ако първо не
поставите диск, за да включите устройството.
13
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X174
1
2
3
4
5
6
7
14
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MODE
MENU
+
ENTER
Бутон SOUND
За да влезете в настройките на звука.
Бутон MODE
Натиснете, за да изберете радио честота (FM/
MW/LW).
Натиснете и задръжте, за да въведете/
отмените контрол от пътник.
Бутон (BROWSE)
Натиснете, за да: Влезете в режим QuickBrowZerTM (CD/USB)/изведете телефонния
бележник (Bluetooth телефон).
Натиснете и задръжте, за да: Промените
Bluetooth телефона като източник/изведете
последните обаждания (Bluetooth телефон).
Бутони (+)/ (-)
За да контролирате CD/USB/Bluetooth
аудио устройство: същите като
(ALBUM –/+) на устройството.
Можете да управлявате настройките, опциите
на звука и др. посредством
.
Бутон SCRL (скрол)
За да прегледате опциите на дисплея.
Бутони с цифри
Радио:
За да приемате запазени станции (натиснете);
за да запазвате станции (натиснете и
задръжте).
CD/USB/Bluetooth аудио устройство*2:
: REP
: SHUF
: PAUSE
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане. Натиснете отново, за
да освободите паузата.
8
9
0
qa
qs
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
4
5
PAUSE
6
qd
qf
+
VOL
–
Преди употреба свалете изолационната лента
(стр. 7).
Бутон OFF
За да спрете захранването; за да спрете
източника; за да откажете разговор.
Бутон SOURCE
За включване на захранването; за смяна на
източника (Радио/CD/USB/AUX/Bluetooth
аудио/Bluetooth телефон).
Бутони
(
)/ (
)
За да контролирате радио/CD/USB/
–/+ на
Bluetooth аудио: същите като
устройството.
Можете да управлявате настройките, опциите
.
на звука и др. посредством
Бутон MENU
За да влезете в менюто.
Бутон ENTER
За да въведете настройка; за да приемете
разговор; за да приключите разговор.
Бутон DSPL (режим на извеждане)/PTY
(Програмен вид)
За да промените опциите на дисплея/изберете
PTY в RDS.
Бутон VOL (сила на звука) +*1/За да регулирате нивото на силата на звука.
Бутон ATT (намаляване)
За да намалите нивото на силата на звука. За
да отмените, натиснете бутона отново.
*1
*2
Този бутон има осезаема точка.
Когато свържете Bluetooth аудио устройство
(поддържа AVRCP Bluetooth технология). В зависимост
от устройството е възможно определени операции да
не са достъпни
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако се налага да настройвате радио станции,
докато шофирате, използвайте функцията Best
Tuning Memory (BTM), за да предотвратите
произшествия.
RDS
Преглед
FM станциите, които използват системата
за радио данни (RDS), изпращат цифрова
информация заедно с обикновения програмен
сигнал.
Опции, които се извеждат
Автоматично запазване на станции – BTM
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно
натиснете
. Можете да изберете от
FM1, FM2, FM3, MW или LW.
2 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят за настройка.
3 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикация “BTM”, след това го
натиснете.
Устройството запазва станциите като ги
подрежда по честота - по една за всеки от
бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува кратък
звуков сигнал.
Ръчно запазване на станции
1 Докато приемате дадена станция,
която желаете да запазите, натиснете
и задръжте бутон с цифра (
до
),
докато се изведе индикация “MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на същия
бутон с номер, предишната запазена станция ще бъде
сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за AF/TA
също се запазва (стр. 16).
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват и след това
натиснете бутон с цифра (от
до
).
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете
+/-, за да потърсите станцията.
Сканирането автоматично спира, когато
устройството получи сигнал от радио станция.
Повторете операцията, докато настроите
желаната станция.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
+/-,
желаете да слушате, натиснете и задръжте
за да откриете приблизителната честота, след това
неколкократно натиснете
+/-, за да извършите
фина настройка на честотата (ръчна настройка).
*1
*2
ТА/ТР*1
Радио честота, Функция
Честота*2 (Име на програмата), Номер,
Часовник, RDS данни
“ТА” мига по време на информация за трафик. “ТР”
светва, когато приемате такава станция.
Докато приемате RDS станция, вляво от честотата
се извежда индикация “*”.
За да промените опциите на дисплея
натиснете
.
,
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS
услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с най-силен
сигнал в мрежата. Тази функция е удобна, когато
пътувате на дълги разстояние. Използвайки я,
можете продължително време да слушате една
и съща програма без да се налага ръчно да
настройвате станцията.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма за
трафик)
Предлага информация за трафика/програми за
трафик.
Всяка информация/програма, която приемате,
ще прекъсне избрания от вас източник.
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид.
Също така търси за избран от вас програмен
вид.
CT (Време на часовника)
Данните за CT от RDS предаването сверяват
часовника.
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички RDS
функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако сигналът
е слаб или ако станцията, която сте включили, не
предава RDS данни.
15
Настройка на AF (Алтернативни честоти)
и TA (Съобщения за трафик)
1 Неколкократно натиснете
, докато
Избор на PTY (Програмен вид)
1 Натиснете и задръжте
(PTY) по
време на FM приемане.
се изведе желаната настройка.
Изберете
Select
За да
To
AF-ON
включите
AFand
и изключите
activate AF
deactivate TA.
TA.
TA-ON
включите
TAand
и изключите
activate TA
deactivate AF.
AF.
AF/TA-ON
включите
AF AF
и TA.
activate both
and TA.
AF/TA-OFF
изключите
AF иAF
TA.and TA.
deactivate both
Запазване на RDS станции с AF
(Алтернативни честоти) и ТА (Съобщения за
трафик) настройка
Можете предварително да настроите RDS
станции, заедно с AF/TA настройка. Ако
използвате BTM функцията, само RDS
станциите се запазват със същата настройка за
AF/TA.
Ако извършвате ръчна настройка, можете да
настроите RDS станции и станции без RDS с
AF (Алтернативни честоти)/ТА (Съобщения за
трафик) настройка за всяка от станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията,
като използвате BTM, или извършете
операцията ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА,
спешните съобщения автоматично ще прекъснат
възпроизвеждането от избрания източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука за съобщения
за трафик, нивото се запазва в паметта за следващи
съобщения за трафик независимо какво е нивото на
силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма
– REGIONAL
Когато функцията AF е включена: настройките
на устройството, които са зададени по
подразбиране, ограничават приемането на
дадена станция в рамките на определена област,
така че не би могло да се получи нежелано
превключване на друга регионална станция,
която е с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на
определената регионална програма, по време на
FM приемане задайте в настройките “REG-OFF”
(стр. 30).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и други
райони.
16
Ако станцията предава PTY данни, се извежда
програмният вид.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе желаният програмен вид, след
това го натиснете.
Устройството започва да търси станции, които
предават избрания програмен вид.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO
(Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни),
POP M (Популярна музика), ROCK M (Рок
музика), EASY M (Лека музика), LIGHT M (Лека
класическа музика), CLASSICS (Класическа
музика), OTHER M (Друг музикален вид),
WEATHER (Време), FINANCE (Финанси),
CHILDREN (Програми за деца), SOCIAL A
(Социални въпроси), RELIGION (Религия),
PHONE IN (Телефонно шоу), TRAVEL
(Пътувания), LEISURE (Свободно време), JAZZ
(Джаз музика), COUNTRY (Кънтри музика),
NATION M (Национална музика), OLDIES (Ретро
музика), FOLK M (Фолк музика), DOCUMENT
(Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои страни/
региони, в които не се поддържа функцията за PTY (Избор
на програмен вид) данни.
Настройка на CT (Време на часовника)
1 Задайте “CT-ON” в настройките (стр. 30).
Забележки
• Възможно е функцията CT да не работи, дори ако
приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между времето,
зададено с функцията CT, и реалното време.
CD
USB устройства
За подробности относно съвместимостта с
вашето USB устройство посетете интернет
страницата за поддръжка.
Опции на дисплея
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Източник
Име на песента*1, Име на диска/
изпълнителя*1, Име на изпълнителя*1, Номер
на албума*2, Име на албума*1, Номер на
песента/Възпроизведено време, Часовник
*1 Извежда се информацията за CD TEXT, MP3/WMA/ACC.
*2 Номерът на албума се извежда само когато албумът
бъде променен.
За да промените опциите на дисплея
натиснете
.
,
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост от
модела, вида на диска, формата на запис и настройките.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
(REP) или
неколкократно натиснете
(SHUF), докато се изведе желаната
настройка.
Изберете
Select
• Можете да използвате MSC (Mass Storage
Class) и MTP (Media Transfer Protocol)
устройства, съвместими с USB стандарта.
• Съответстващият кодек е MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) и AAC (.mp4).
• Препоръчваме подсигуряването на данни в
USB устройството.
Забележка
Свържете USB устройството след като стартирате
двигателя. В зависимост от USB устройството,
възможно е да се получи повреда, ако сте направили
връзка преди да стартирате двигателя.
Възпроизвеждане на USB
устройство
1 Свържете USB устройството към USB
терминала.
Когато използвате кабел, използвайте кабела,
приложен към USB устройството, което ще
свързвате.
За
възпроизведете
To да
play
TRACK
песен
неколкократно.
track repeatedly.
ALBUM*
албум
album неколкократно.
repeatedly.
SHUF ALBUM*
албум
album вinслучаен
randomред.
order.
SHUF DISC
диск
в случаен
disc in
random ред.
order.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC.
След 3 секунди настройката приключва.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “ OFF”
или “SHUF OFF”.
Възпроизвеждането започва.
Ако USB устройството вече е свързано, за да
започнете възпроизвеждане, неколкократно
натиснете
, докато се изведе
индикация “USB”.
Натиснете и задръжте
за една
секунда, за да спрете възпроизвеждането.
Изключване на USB кабела
1 Спрете възпроизвеждането на USB
устройството.
2 Изключете USB устройството.
Ако изключите вашето USB устройство по
време на възпроизвеждане, данните в USB
устройството може да се повредят.
Забележки
• Не използвайте големи и тежки USB устройства, които
могат да паднат вследствие на вибрациите, или да
причинят слаба връзка.
продължава на следващата страница
17
• Не сваляйте предния панел по време на
възпроизвеждане на USB устройството, в противен
случай USB данните може да се повредят.
• Това устройство не може да разпознае USB устройства
чрез USB хъб.
Опции на дисплея
iPod
За подробности относно съвместимостта на
вашия iPod вижте “iPod” на стр. 33 или посетете
интернет страницата за поддръжка.
В тези Инструкции за експлоатация “iPod”
се използва като общ термин за функциите
iPod на iPod и iPhone, освен ако в текста или
илюстрациите не е упоменато друго.
Източник
Име на записа, Име на изпълнителя, Номер
на албума*, Име на албума, Номер на
песента/Възпроизведено време, Часовник
* Номерът на албума се извежда само когато албумът
бъде променен.
За да промените опциите на дисплея
натиснете
.
,
Забележки
• Изведените опции се различават в зависимост от USB
устройството, записания формат и настройките.
За подробности посетете интернет страницата за
поддръжка.
• Максималният брой данни, които можете да изведете,
е следният:
- папки (албуми): 128
- файлове (записи) в папка: 500
• Не оставяйте USB устройства в паркиран автомобил,
защото това може да причини повреди.
• В зависимост от количеството записани данни е
възможно възпроизвеждането да се забави.
• DRM (Digital Rights Management) файлове може да не се
възпроизвеждат.
• Когато възпроизвеждате МР3/WMA/AAC файл с VBR
(варираща честота) или ако превъртате бързо напред/
назад, възможно е възпроизведеното време да не се
изведе правилно.
• Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/AAC
файлове не се поддържа.
- файлове без загуба на качеството
- файлове със защита от презаписване
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Възпроизвеждане на iPod
Преди да свържете iPod устройството, намалете
силата на звука на устройството.
1 Свържете iPod устройство към USB
терминала, като използвате конектор към
USB кабела.
iPod устройството автоматично ще се включи
и дисплеят ще се изведе на iPod екрана, както
е показано по-долу.*
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане,
неколкократно натиснете
(REP) или
(SHUF), докато желаната настройка се
изведе.
Изберете
Select
За
възпроизведете
Toда
play
TRACK
песен
неколкократно.
track repeatedly.
ALBUM
албум
album неколкократно.
repeatedly.
SHUF ALBUM
SHUF DEVICE
албум
album вinслучаен
randomред.
order.
устройство
в случаен
ред.
device in random
order.
Настройката приключва след 3 секунди.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “ OFF” или “SHUF
OFF”.
18
Съвет
Препоръчваме ви да свържете кабела RC-100IP USB (не е
приложен в комплекта) към конектора.
Записите на iPod устройството автоматично
се възпроизвеждат от точката, в която за
последно сте спрели възпроизвеждането.
Ако iPod устройството е вече свързано, за да
стартирате възпроизвеждането, неколкократно
натиснете
, докато се изведе
индикация “USB”. (“IPD” се извежда на
дисплея, когато се разпознае iPod.)
* Възможно е логото да не се изведе на екрана, ако
използвате iPod touch или iPhone, или ако iPod
устройството е възпроизвеждано за последно с
функцията за управление от пътник.
2 Регулирайте силата на звука.
Натиснете и задръжте
за 1
секунда, за да спрете възпроизвеждането.
Изключване на iPod.
1 Спрете възпроизвеждането на iPod
устройството.
2 Изключете iPod устройството.
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата на
звука на телефона се контролира от самия iPhone.
За да предотвратите внезапен силен звук след като
обаждането е приключило, не увеличавайте силата
на звука на устройството по време на телефонно
обаждане.
Забележки
• Не сваляйте предния панел по време на
възпроизвеждане на iPod; в противен случай данните
може да се повредят.
• Това устройство не може да разпознае iPod устройство
чрез USB хъб.
Съвети
• Когато поставите ключа за запалването в ACC позиция
и включите устройството, iPod устройството ще се
презареди.
• Ако изключите iPod устройството по време на
възпроизвеждане, на дисплея на устройството се
извежда съобщението “NO DEV”.
Режим на възстановяване
Когато свържете iPod към конектора, режимът
на това устройство се променя в режим на
възстановяване на възпроизвеждането, и
възпроизвеждането започва спрямо режима,
зададен в iPod устройството.
Следните бутони не работят в режим на
възстановяване на възпроизвеждането.
–
(REP)
–
(SHUF)
Опции на дисплея
Индикация за източник (iPod)
Име на песента, Име на изпълнителя, Име на
албума, Номер на песента/Възпроизведено
време, Часовник
За да промените опциите на дисплея ,
.
натиснете
Съвет
Когато промените албума/подкаста/жанра/
изпълнителя/плейлиста, номерът на опцията веднага
се извежда.
Прескачане на албуми, подкаст, жанрове,
плейлисти и изпълнители
За
To да
Извършете
следното
Do this
Прескочите
Skip
Press (3)/(4)/ (ALBUM
–/+)
Натиснете
(ALBUM
–/+)
[press onceведнъж
for each]
[натиснете
за всеки]
Продължително
Натиснете
и задръжте
Skip
Press and hold
(3)/(4) /
прескачане
continuously (ALBUM
(ALBUM–/+)
–/+)
[задръжте
до желания
[hold to desired
point] момент]
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
неколкократно натиснете
(REP) или
(SHUF), докато желаната настройка се
изведе.
Изберете
Select
TRACK
За
възпроизведете
To да
play
песен
неколкократно.
track repeatedly.
ALBUM
албум
album неколкократно.
repeatedly.
PODCAST
подкаст
неколкократно.
podcast repeatedly.
ARTIST
PLAYLIST
изпълнител
artist repeatedly.
плейлист
неколкократно
playlist repeatedly.
GENRE
жанр
genre repeatedly.
SHUF ALBUM
албум
album вinслучаен
randomред.
order.
SHUF PODCAST
подкаст
podcast вinслучаен
random ред
order.
SHUF ARTIST
изпълнител
в случаен
artist in random
order.ред
SHUF PLAYLIST
плейлист
случаенorder.
ред
playlist inвrandom
SHUF GENRE
жанр
genreвinслучаен
randomред
order.
устройство
в случаен
ред.
device in random
order.
SHUF DEVICE
След 3 секунди настройката е приключила.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “ OFF” или
“SHUFF OFF”
Забележка
Възможно е някои опции, запазени в iPod устройството,
да не се изведат правилно.
19
Директни операции с iPod
устройството
– Passenger Control
Можете директно да работите с iPod, свързан
към конекторна станция.
1 Натиснете и задръжте
по време на
възпроизвеждане.
Извежда се съобщението “MODE IPOD”
и можете директно да работите с iPod
устройството.
За да промените опциите на дисплея
.
Натиснете
Опциите на дисплея се променят както следва:
Име на файла
Име на изпълнителя
Име на
албума
MODE IPOD
Часовник
За да излезете от passenger control
.
Натиснете и задръжте
След това ще се изведе съобщението “MODE
AUDIO” и режимът на възпроизвеждане ще се
промени в положение за възстановяване.
Забележки
• Силата на звука може да бъде регулирана само от
устройството.
• Ако отмените режима, настройката за повторно
възпроизвеждане ще се изключи.
Търсене на песен
Търсене на песен по име
– Quick-BrowZerTM
Можете лесно да търсите песни на CD или USB
устройство по категория.
1 Натиснете (BROWSE).
Устройството влиза в режим Quick-BrowZer
и се извежда списъкът с категориите, които
можете да търсите.
2 Завъртете контролния диск, за да
изберете желана категория за търсене,
след това натиснете, за да потвърдите
избора си.
3 Повторете стъпка 2, докато изберете
желаната песен.
Възпроизвеждането започва.
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете (BACK).
За да излезете от режим Quick-BrowZer
Натиснете (BROWSE).
Забележка
Когато влизате в режим Quick-BrowZer, настройката за
повторно/разбъркано възпроизвеждане се отменя.
Търсене чрез пропускане на опции
– Режим Jump (прескачане)
Когато в категорията има много опции, можете
да потърсите желаната опция по-бързо.
1 Натиснете
+ в режим QuickBrowZer.
Извежда се следният дисплей.
Номер на настоящата опция.
Общ брой на опциите в настоящия слой
Извежда се името на опцията.
2 Завъртете контролния диск, за да
изберете желаната опция или близка до
нея.
Опциите прескачат на всеки 10% от общия
брой опции.
3 Натиснете бутона за избор.
Дисплеят се връща в режим Quick-BrowZer и
избраната опция се извежда.
4 Завъртете контролния диск, за да
изберете желаната опция, и натиснете.
Възпроизвеждането започва, ако избраната
опция е песен.
20
За да отмените режима на прескачане
Натиснете (BACK) или
-.
Забележка
Ако не извършвате операция в продължение на 7 секунди,
режимът на прескачане се отменя.
Търсене по азбучен ред
– Азбучно търсене
Когато свържете iPod към устройството, вие
можете да търсите желана опция по азбучен ред.
1 Натиснете
+ в режим QuickBrowZer.
Извежда се списък по азбучен ред.
2 Завъртете контролния диск, за да
изберете първата буква от желаната
опция, след това го натиснете.
Извежда се списък с опции, които започват
с избраната буква в азбучен ред. Ако не
съществува песен, която започва с избраната
буква, се извежда съобщението “NOT
FOUND”.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете желаната опция, след това го
натиснете.
Възпроизвеждането започва, ако сте избрали
песен.
За да отмените търсенето по азбучен ред
Натиснете (BACK) или
-.
Извежда се списък категории за търсене.
Забележки
• При търсене в азбучен ред, символите или частиците
(a/an/the), които се изписват преди опциите с
избраната буква, не се зачитат.
• В зависимост от опцията, която изберете, е възможно
само режимът на прескачане да работи.
• Ако не извършвате операция в продължение на 5
секунди, режимът на търсене по азбучен ред се отменя.
Търсене на песен, като слушате
част от нея – ZAPPINTM
Вие можете да търсите песента, която
желаете да слушате, като възпроизвеждате
последователно кратки части от песните на CD
или USB устройството.
Режимът ZAPPIN е подходящ за търсене на
песен в режими на разбъркано или повторно
възпроизвеждане.
1 Натиснете (MIC/ZAP) по време на
възпроизвеждане.
След като на дисплея се изведе съобщението
“ZAPPIN”, възпроизвеждането започва от част
от следващата песен.
Песента се възпроизвежда за известно време,
след това се чува щракване, и стартира
възпроизвеждането на следващата част.
Песен
е натиснато Част от всяка песен, която
се възпроизвежда в
ZAPPIN режим.
2 Натиснете бутона за избор или
(MIC/
ZAP), когато се възпроизвежда песен,
която желаете да слушате.
Песента, която сте избрали, се връща
отначало в режим на нормално
възпроизвеждане.
За да търсите отново песен в ZAPPIN режим,
повторете стъпки 1 и 2.
Съвети
• Можете да изберете време за възпроизвеждане от
около 6 секунди/15 секунди/ 30 секунди (стр. 30). Не
можете да изберете част от песен за възпроизвеждане.
• Натиснете
+/- или
/
(ALBM -/+) в режим
ZAPPIN, за да прескочите песен или албум.
• Натискането на бутона (BACK) също потвърждава
възпроизвеждането на песен
21
Функция Bluetooth (Хендсфрий
разговор и музикален поток)
Операции с Bluetooth
За да използвате функцията Bluetooth, трябва да
извършите следната процедура.
Сдвояване:
Когато свързвате Bluetooth устройства за
първи път, трябва да ги регистрирате. Този
процес се нарича “сдвояване”. Извършването
на регистрацията (операцията “сдвояване”)
е нужно само първия път, тъй като това
устройство и другите устройства автоматично
ще се разпознаят при последващото им
използване. Можете да извършите сдвояване
на максимум 9 устройства. (В зависимост от
устройството, възможно е да се наложи да
въведете парола за всяка от връзките.)
Връзка
За да използвате устройството след като сте
извършили сдвояване, стартирайте връзката.
Понякога сдвояването ви позволява да
извършвате автоматично свързването.
Хендсфрий разговор/Музикален поток
Можете да провеждате разговор по мобилния
телефон и да слушате музика, когато
извършите връзка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
3 Задайте на Bluetooth устройството да
търси за това устройство.
В дисплея на свързаното устройство се
извежда списък с разпознати устройства.
Устройството се извежда на дисплея
на свързаното устройство като “Sony
Automotive”.
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
4 Ако се налага въвеждането на парола*,
въведете “0000”.
Въведете парола.
XXXX
“0000”
Това устройство и Bluetooth устройството
запаметяват информацията едно за друго и
когато сдвояването приключи, устройството е
готово за връзка. Ако устройството поддържа
версия 2.1, въвеждането на парола не е
необходимо.
Сдвояване
Първо регистрирайте (“сдвоете”) Bluetooth
устройството (мобилен телефон и др.) заедно с
това устройство. Можете да сдвоите максимум
9 устройства. След като веднъж осъществите
връзка, повторно извършване на сдвояване
между устройствата не е необходимо.
1 Поставете Bluetooth устройството на 1
метър от това устройство.
2 Натиснете и задръжте
, докато мига
(повече от 2 секунди).
Устройството влиза в режим на готовност за
сдвояване.
мига
22
Индикацията “ ” мига и след това светва,
когато сдвояването приключи.
5 Задайте Bluetooth устройство за
свързване с това устройство.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ” или “ ”.
* В зависимост от устройството, паролата може да
се изпише като “passcode”, “PIN code”, “PIN number” или
“Password” и др.
Забележки
• Докато сте свързали към Bluetooth устройство,
това устройство не може да бъде разпознато от
друго устройство. За да направите разпознаването
възможно, влезте в режим на сдвояване и потърсете
това устройството с другото оборудване.
• Търсенето и свързването може да отнемат известно
време.
• В зависимост от устройството, дисплеят с
потвърждение на връзката може да се появи преди да
въведете парола.
• Времето, за което трябва да въведете паролата, се
различава в зависимост от устройството.
• Това устройство не може да бъде свързано към друго
оборудване, което поддържа само HSP (Head Set Profile).
Относно Bluetooth иконите
Следните икони се използват от това устройство
Свети:
Включен
Bluetooth
сигнал
Bluetooth
signal
is on.
Lit:
Мига:
Режим
на готовност
за сдвояване
Pairing
is in standby
mode.
Flashing:
Няма:
Bluetooth
Bluetooth
signalсигнал
is off.
None: Изключен
Свети
Успешна
връзкаtoсaмобилен
Lit:
Connected
cellular
телефон
phone.
Мига
Връзката
е в процес
осъщесConnection
is inна
progress.
Flashing:
твяване.
No
cellular
phone
is
None:
Няма Не е осъществена връзка на
connected
for handsfree
мобилен
телефон
за провежда
calling.
не на
хендсфри разговори.
Свети
Успешна
връзка to
къмa устройство.
Connected
device.
Lit:
Мига
Връзката
е в процес
на осъConnection
is
in
progress.
Flashing:
ществяване.
No
device
is
connected
for
None:
Няма Няма свързано устройство за
music streaming.
музикален
стрийм.
Свети
Имате
непрочетени
съобщения.
Lit:
Some
unread SMS
Мига Получено
е ново
SMS
messages
exist.
съобщение.
A new SMS message has
Flashing:
Няма Нямате
beenнепрочетени
received.
No unread SMS messages
None: съобщения.
exist.
Сила
на сигнала
наstatus
свързания
Signal
strength
of
мобилен
телефон.*
connected
cellular phone.*
Оставащ
капацитет
на батерията
Remaining
battery
status of
на свързания
connectedмобилен
cellularтелефон.*
phone.*
Свързване
Ако сдвояването е постигнато, стратирайте
операцията от тук.
За да включите Bluetooth изходния
сигнал на това устройство
За да използвате Bluetooth функцията, включете
Bluetooth изходния сигнал на това устройство.
1 Натиснете
.
Bluetooth сигналът се включва.
Свързване с мобилен телефон
1 Уверете се, че това устройство и
мобилният телефон са с включен
Bluetooth сигнал.
2 Свържете това устройство, като
използвате мобилен телефон.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ”. Ако изберете Bluetooth
телефон като източник след като извършите
връзката, на дисплея се извежда името на
мрежата и на свързания мобилен телефон. За
да промените опциите на дисплея, натиснете
.
* Изключва се, когато не съществува хендсфрий връзка.
Различава се при връзка с мобилен телефон
Свързване на последно-свързания мобилен
телефон към това устройство
1 Уверете се, че това устройство и мобилният
телефон са с включен Bluetooth сигнал.
2 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
3 Натиснете (хендсфрий).
Индикацията “ ” мига, когато осъществявате
връзка. Когато връзката се осъществи,
индикацията “ ” светва.
Забележки
• Някои мобилни телефони изискват разрешение, за да
влезете в данните на телефонния указател по време
на хендсфрий връзка към това устройство. Разрешете
достъпа от мобилния телефон.
• Когато възпроизвеждате Bluetooth аудио, не можете да
свързвате от това устройство към мобилен телефон.
В този случай се свържете към това устройство от
мобилния телефон. Възможно е върху възпроизвеждания
звук да се чуе звука от свързването.
продължава на следващата страница
23
Съвет
• Когато Bluetooth сигналът е включен: когато
автомобилът е запален, това устройство
автоматично осъществява връзка към последносвързания мобилен телефон. Автоматичната връзка
зависи и от спецификациите на мобилния телефон.
Ако това устройство не се свърже автоматично,
извършете свързването ръчно.
• Можете да избирате Bluetooth телефон като източник
и като натиснете и задържите (BROWSE).
Сързване към аудио устройство
1 Уверете се, че и двете устройства - и това
устройство, и аудио оборудването, са с
включен Bluetooth сигнал.
2 Свържете към това устройство, като
използвате аудио оборудване.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ”.
Свързване на последно свързаното аудио
оборудване от това устройство.
1 Уверете се, че това устройство и аудио
оборудването са с включен Bluetooth сигнал.
2 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT AUDIO”.
3 Натиснете .
Индикацията “ ” мига, докато връзката се
осъществява. Когато връзката се осъществи,
светва индикация “ ”.
Хендсфрий разговор
След осъществяване на връзката между
устройството и мобилия телефон, вие можете да
осъществявате/приемате хендсфрий разговори,
като работите с това устройство.
Приемане на разговори
Когато приемате разговор, от говорителите
на автомобила се чува звънене. Името или
телефонният номер се извеждат на дисплея.
1 Натиснете (хендсфрий), когато
приемате разговор.
Телефонният разговор започва.
Забележки
• В зависимост от мобилния телефон, възможно е да се
изведе името на човека, който ви търси.
• Вграденият микрофон на това устройство се намира
от задната страна на предния панел (стр. 12). Не
покривайте микрофона с тиксо и др.
Настройка за автоматично отговаряне
Можете да изберете настройка за автоматично
отговаряне от “OFF”, “1 (след около 3 секунди)”
или “2 (около 10 секунди)” (стр. 31).
Настройка на тона за звънене
Можете да превключите настройката за тон
за звънене от “1 (това устройство)” или “2
(мобилен телефон)” (стр. 31).
* В зависимост от мобилния телефон, възможно е
тонът за звънене на това устройство да се извежда,
дори ако зададете в положение “2 (мобилен телефон)”
За да откажете разговор
Натиснете и задръжте
секунда.
За да прекъснете разговор
Натиснете отново (хендсфрий).
за една
Забележка
Дори ако разговорът е приключил, Bluetooth връзката не
се отменя.
Съвет
Можете да приключите разговор и като натиснете
на това устройство за 1 секунда.
24
Провеждане на разговори
Обаждане от телефонния указател
Когато свързвате към мобилен телефон, който
поддържа PBAP (Phone Book Access Profile)
(Профил за достъп към телефонния указател),
вие можете да влезете в телефонния указател и
да осъществите разговора.
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете (BROWSE).
Извежда се телефонният указател.
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
инициал от списъка с инициали, след това го
натиснете.
4 Завъртете контролния диск, за да изберете име
от списъка с имена, след това го натиснете.
5 Завъртете контролния диск, за да изберете
номер от списъка с номера, след това го
натиснете.
Обаждането започва.
Забележки
• Когато телефонният указател на мобилния телефон
е изтрит, възможно е указателят да не се изведе
правилно.
• В зависимост от мобилния телефон, възможно
е изведените контакти на устройството да се
различават от телефонния указател на мобилния
телефон.
Забележка за данните в телефонния указател
Преди да изхвърлите или да промените собствеността
на вашия автомобил и докато това устройство все
още е инсталирано във вътрешността на колата
ви, натиснете бутона RESET, за да изтриете всички
данни от телефонния указател на това устройство
и да предотвратите възможен неразрешен достъп до
данните.
Изключването на захранващия кабел също ще изтрие
всички данни в телефонния указател.
Обаждане от историята с проведени
разговори
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете и задръжте (BROWSE).
Извежда се списъкът с проведени разговори.
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
името и телефонния номер от историята с
проведени разговори, след това го натиснете.
Обаждането започва.
Забележки
• Можете да извършите обаждане от историята с
проведени разговори.
• Възможно е историята с проведени разговори да не се
промени, въпреки че сте я изтрили от телефона.
Обаждане чрез въвеждане на
телефонен номер
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете и задръжте
.
3 Завъртете контролния диск, за да изберете
телефонен номер, и бързо изберете “ ”
(шпация).
4 Натиснете (хендсфрий).
Обаждането започва.
Забележка
На дисплея вместо “#” се извежда “_”.
Обаждане чрез предварително
зададен номер
Можете да запазите до 6 контакта за бързо
избиране. За подробности относно начина на
запазване вижте “Предварително зададено
набиране” (стр. 26).
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе съобщението “BT PHONE”.
2 Натиснете бутон с цифра ( до ), за да
изберете контакта, който желаете.
3 Натиснете (хендсфрий).
Обаждането започва.
Обаждане чрез повторно набиране
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете и задръжте .
Обаждането започва.
Операции по време на разговор
Предварителна настройка на силата
на звука на тона за звънене и гласа в
слушалката
Можете предварително да зададете нивото на
силата за звука на тона за звънене и за гласа в
слушалката.
За да регулирате силата на тона за звънене
Завъртете контролния диск, докато приемате
разговор. Силата на тона за звънене може да
бъде регулирана.
За да регулирате силата на гласа в
слушалката:
Завъртете контролния диск по време на
разговор. Силата на гласа може да се регулира.
Забележка
Ако сте избрали Bluetooth телефон като източник,
завъртането на контролния диск само ще регулира
силата на гласа в слушалката.
Настройка на нивото на микрофона
Можете да регулирате силата на звука за другия
, за да
участник в разговора. Натиснете
регулирате нивото на силата на звука (“MICLOW”, “MIC-MID”, “MIC-HI”).
Забележка
Възможност за регулация по време на разговор.
EC/NC режим (Режим за намаляване на
ехото/Намаляване на смущенията)
Можете да намалите ехото и смущенията.
/за да изберете “EC/
Натиснете и задръжте
NC-1” или “EC/NC-2”
Забележка
Възможност за регулация по време на разговор.
25
Трансфер на разговор
За да включите/изключите правилното
устройство (това устройство/мобилен телефон),
проверете следното.
1 Натиснете
или използвайте вашия
мобилен телефон.
За подробности относно работата с мобилния
телефон се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към него.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон е възможно
хендсфрий връзката да прекъсне, когато опитате да
прехвърлите разговор.
Съвети
• Изговорете гласовата парола по същия начин, по
който сте я казали, когато сте я записвали.
• Запазете гласовата парола, като използвате това
устройство докато сте в седнало положение в
автомобила и при избран “BT PHONE” източник.
SMS индикатор
Докато свързвате мобилен телефон към това
устройство, SMS индикаторът ви информира за
пристигнали или непрочетени съобщения.
Ако получите ново съобщение, SMS
индикаторът мига.
Предварително зададено набиране
Можете да запазите за набиране до 6 контакта от
телефонния указател на мобилния телефон.
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете и задръжте бутоните с цифри (
до
), за да изберете номер, който да
запазите.
Извежда се индикация “P (номер) WAITING”.
3 Изпратете данните от телефонния
указател, като работите с мобилния
телефон.
Контактът се запазва под избрания
номер.
Активиране на функцията за гласово набиране
Можете да активирате функцията за гласово
набиране с вашия мобилен телефон, свързан
към това устройство, като изречете гласовата
парола, запазена в мобилния телефон; след това
извършете обаждането.
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете (хендсфрий).
Извежда се индикация “VOICE DIAL”.
3 Изречете гласовата парола, запазена на
мобилния телефон.
Вашият глас се разпознава и обаждането се
осъществява.
26
Забележки
• Уврете се, че устройството и мобилният телефон са
предварително включени.
• Предварително запазете гласова парола на вашия
мобилен телефон.
• Ако активирате гласовото набиране с мобилен
телефон, свързан към устройството, възможно е тази
функция да не работи във всички случаи.
• Възможно е различни шумове, като работата на
двигателя, да попречат на разпознаването на гласа. За
да подобрите разпознаването, работете при условия,
при които шумовете са малко.
• В зависимост от ефективността на функцията
за разпознаване на мобилния телефон е възможно
гласовото набиране да не работи в някои ситуации.
За подробности вижте интернет страницата за
поддръжка (стр. 22).
Ако има непрочетени съобщения, SMS
индикаторът свети постоянно.
Забележка
Възможно е функциите на SMS индикатора да зависят
от мобилния телефон.
Музикален поток
Слушане на музика от аудио устройство
Можете да слушате на това устройство музика
от аудио оборудване, ако аудио оборудването
поддържа A2DP (Профил за допълнително
разпространение на звука) от Bluetooth
технологията.
1 Намалете силата на звука на това
устройство.
2 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе “BT AUDIO”.
3 Работете с аудио устройството, за да
започнете възпроизвеждане.
4 Регулирайте нивото на силата на звука на
това устройство.
Настройка на силата на звука
Нивото на силата на звука се регулира за всяка
разлика между устройството и Bluetooth аудио
устройството.
1 Започнете възпроизвеждането на Bluetooth
аудио устройството като нивото на сила на
звука е зададено в средно положение.
2 Задайте силата на звука на устройството в
обичайна стойност.
3 Натиснете бутона за избор.
4 Завъртете контролния диск, докато се изведе
индикация “BTA VOL”, и завъртете диска за
контрол на силата на звука, за да регулирате
входното ниво (“+18 dB” – “0dB” – “-8 dB”).
Работа с аудио устройство чрез това
устройство
Ако аудио оборудването поддържа AVRCP
(Профил за дистанционно управление на
аудио-видео) от Bluetooth технологията,
можете да извършите следните операции на
това устройство. (Операцията се различава в
зависимост от аудио устройството.)
За
Извършете
следното
To да
Do this
Възпроизвеждате
1 *1
Натиснете
(REP)
Repeat play
Press (1) (REP)*
повторно
Възпроизвеждате
1 *1
Натиснете
(SHUF)
Shuffle play
Press (2) (SHUF)*
разбъркано
Прескачате
Натиснете
/ (ALBUM
(ALBUM–/+)
–/+)
Skip albums
Press (3)/(4)
албуми
[натиснете
за всеки
албум]
[press onceведнъж
for each
album]
*2
2 on
Възпроизвеждате
Натиснете
(PAUSE)
на
това
Play
Press (6) (PAUSE)*
this
устройство.
unit.
2 *2 на
Въведете
Натиснете
(PAUSE)
Pause
Press (6) (PAUSE)*
on this
режим на пауза това
unit. устройство.
Пропускате
Skip tracks
песни
Превъртате
Reverse/
бързо
назад/
Fast-forward
напред
*1
*2
Натиснете
( />
/ ) )
Press SEEKSEEK
–/+ (-/+
.
[веднъж
за всяка
песен]
[press once
for each
track]
Натиснете
и задръжте
SEEK
Press and hold
SEEK –/+
) [задръжте
до
–/+
( />) [hold
(.
to desired
желаната
точка]
point]
Натиснете неколкократно, докато се изведе
желаната настройка.
В зависимост от устройството е възможно да се
наложи да натиснете съответния бутон два пъти.
Операции, различни от гореспоменатите, трябва
да бъдат извършвани на аудио устройството.
Забележки
• В зависимост от аудио устройството, информацията
като например заглавие, номер/времетраене на
песента, състояние на възпроизвеждането и др. може
да не се изведе на това устройство. Информацията се
извежда само по време на възпроизвеждане на Bluetooth
аудио устройство.
• Дори ако източникът бъде променен на това
устройство, възпроизвеждането на аудио
оборудването не спира.
Съвет
Можете да свържете като аудио оборудване
мобилен телефон, който поддържа A2DP (Профил за
допълнително разпространение на звука), и можете да
слушате музика.
Нулиране на Bluetooth
настройките
Можете да нулирате всички Bluetooth настройки
на това устройство.
1 Натиснете и задръжте
за 1
секунда, за да изключите захранването.
2 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се списъкът с менюто.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете индикацията “BT INIT”, след това
го натиснете.
4 Завъртете контролния диск, за да
изберете индикацията “INIT-YES”, след
това го натиснете.
Докато нулирате Bluetooth настройките,
индикацията “INITIAL” мига.
Когато нулирането приключи, се извежда
индикацията “COMPLETE”.
Забележка
Когато изхвърляте това устройство, предварително
запазените номера трябва да бъдат изтрити с “BT INIT”.
27
Настройки на звука и менюто
Промяна на настройките на звука
Настройка на характеристиките на звука
1 Натиснете бутона за избор по време на
прием/възпроизвеждане.
2 Завъртете контролния диск, докато се
появи желаната опция в менюто, след
това го натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете настройка, след това го
натиснете.
Настройката приключва.
4 Натиснете (BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Следните опции могат да бъдат настройвани (за
информация вижте страниците в скоби):
EQ7 PRESET (стр. 28)
EQ7 SETTING (стр. 28)
POSITION
SET POSITION (Настройка за позиция на
слушане) (стр. 29)
ADJ POSITION*1 (Регулиране на позицията за
слушане) (стр. 29)
SET SW POS*1*2 (Настройка на позицията на
субуфера) (стр. 29)
BALANCE
Регулира баланса на звука: “RIGHT-15” –
“CENTER” – “LEFT-15”.
FADER
Регулира относителното ниво: “FRONT-15” –
“CENTER” – “REAR-15”.
DM+ (стр. 29)
RB ENH (Усилване на задните ниски честоти)
(стр. 30)
SW LEVEL*2 (Ниво на субуфера)
Регулира нивото на силата на звука на субуфера:
“+10dB” – “0dB” – “-10dB”.
(В най-ниската настройка се извежда индикация
“ATT”.)
AUX VOL *3 (AUX ниво на силата на звука)
Регулира нивото на силата на звука за всеки
свързан допълнителен компонент: “+18dB” –
“0dB” – “-8dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата
от настройка на силата на звука между
източниците.
BTA VOL*4 (Ниво на силата на звука за Bluetooth
аудио) (стр. 27)
28
*1 Скрит, когато “SET POSITION” е зададен в положение
“OFF”.
*2 Когато аудио изходът е зададен в положение “SUBOUT” (стр. 30).
*3 Когато източникът AUX е активиран (стр. 27).
*4 Когато е активиран Bluetooth аудио източник (стр.
24).
Функции за възпроизвеждане на
изтънчен звук – Advanced Sound
Engine
Advanced Sound Engine е най-новото звуково
решение от Sony, което създава идеален аудио
“щит” във вашия автомобил посредством
цифрова обработка на сигнала. Advanced
Sound Engine включва следните функции:
EQ7, позиция на слушане, допълнителен DM+,
подобрител на задните ниски честоти.
Избор на качество на звука
– EQ7 Preset
Можете да изберете крива на еквалайзера от 7
различни вида (“XPLOD, “VOCAL”, “EDGE”,
“CRUISE”, “SPACE”, “GRAVITY”, “CUSTOM”
или “OFF”)
1 В режим на приемане/възпроизвеждане,
натиснете бутона за избор.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикация “EQ7 PRESET”, след това
го натиснете.
3 Завъртете контролния диск, докато се
изведе желаната крива на еквалайзера,
след това го натиснете.
4 Натиснете (BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
приемане/възпроизвеждане.
За да отмените кривата на еквалайзера, изберете
“OFF” на стъпка 3.
Съвет
Настройката за кривата на еквалайзера може да бъде
запаметена за всеки от източниците.
Настройка на кривата на еквалайзера
- EQ7 настройки
Можете да регулирате и запазвате настройките
за еквалайзера посредством “CUSTOM” в EQ7.
1 Изберете източник, след това натиснете
бутона за избор.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикацията “EQ7 SETTING”, след
това го натиснете.
3 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикацията “BASE”, след това го
натиснете.
Mожете да изберете кривата на еквалайзера
като основа за по-нататъшна настройка.
Ако не желаете да променяте предварително
зададената крива на еквалайзера, прескочете към
стъпка 5
4 Завъртете контролния диск, за да
изберете крива на еквалайзера, след това
го натиснете.
5 Настройка на кривата на еквалайзера
Завъртете контролния диск, за да
изберете честотния обхват, след това го
натиснете.
BAND1: 63 Hz
BAND2: 160 Hz
BAND3: 400 Hz
BAND4: 1 kHz
BAND5: 2.5 kHz
BAND6: 6.3 kHz
BAND7: 16.0 kHz
Завъртете контролния диск, за да
регулирате нивото на силата на звука,
след това го натиснете.
Нивото на силата на звука се регулира на
стъпки от 1 dB, в диапазона от -6dB до
+6dB.
Повторете стъпки и , за да регулирате
други честотни обхвати.
6 Натиснете
(BACK) два пъти.
Кривата на еквалайзера се запазва в “CUSTOM”
и дисплеят се връща в режим на нормално
приемане/възпроизвеждане.
Подобряване на звука чрез времево
изравняване - Позиция на слушане
Устройството може да промени локализацията
на звука като забави звука, излъчван от всеки
говорител, така че да достига с подходяща
скорост вашата позиция, и по този начин да
симулира естествени звукови полета. Така ще
имате усещането, че се намирате в центъра на
звука, независимо къде реално се намирате в
автомобила.
Опциите за “POSITION” са
показани по-долу.
“FRONT L” ( ): Преден ляв
“FRONT R” ( ): Преден десен
“FRONT” ( ): Преден централен
“ALL” ( ): В центъра на вашия
автомобил
“OFF”: Не е зададена позиция
Можете да зададете също приблизителната
позиция на субуфера от вашата позиция на
слушане, при следните условия:
- когато аудио изходът е зададен в положение
“SUB OUT”.
- когато позицията на слушане е зададена в
положение различно от “OFF”.
Опциите за “SET SW POS” са показани по-долу.
“NEAR” ( ): близо
”NORMAL”( ): нормална настройка
“FAR” ( ): далеч
1 В режим на приемане/възпроизвеждане,
натиснете бутона за избор.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикация “SET POSITION”, след
това го натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете от опциите “FRONT L”, “FRONT R”,
“FRONT” или “ALL”, след това го натиснете.
4 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикация “SET SW POS”, след това
го натиснете.
Ако изберете “FRONT L”, “FRONT R”,
“FRONT” и “ALL” на стъпка 3 по-горе, вие
можете да зададете позицията на субуфера.
Завъртете контролния диск, за да изберете от
опциите “NEAR”, ”NORMAL” или “FAR”,
след това го натиснете.
5 Натиснете (BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
приемане/възпроизвеждане.
За да отмените позицията на слушане, изберете
“OFF” на стъпка 3.
Настройка на позицията за слушане
Можете прецизно да регулирате настройката за
позиция на слушане.
1 В режим на приемане/възпроизвеждане,
натиснете бутона за избор.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикация “ADJ POSITION”, след
това го натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
регулирате позицията на слушане, след
това го натиснете.
Диапазон за регулиране: “+3” – “CENTER” –
“-3”
4 Натиснете (BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
приемане/възпроизвеждане.
Допълнителна DM+ настройка
Допълнителната DM+ настройка подобрява
цифрово компресирания звук като възстановява
високите честоти, които са загубени по време на
процеса на компресиране.
1 В режим на възпроизвеждане натиснете
бутона за избор.
продължава на следващата страница
29
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикация “DM+”, след това го
натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете “ON”, след това го натиснете.
4 Натиснете (BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане.
Съвет
Настройката DM+ може да бъде запаметена за всеки
източник.
Използване на задните говорители
като субуфер
– Подобряване на задните ниски честоти
Rear Bass Enhancer увеличава басите чрез
задаване на настройката за нискочестотен
филтър (стр. 30) за задните говорители. Тази
функция позволява на задните говорители да
играят ролята на субуфер, дори когато такъв не
е свързан.
1 В режим на приемане/възпроизвеждане,
натиснете бутона за избор.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе индикация “RB ENH”, след това го
натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете от опциите “1”, “2” или “3”, след
това го натиснете.
4 Натиснете (BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
приемане/възпроизвеждане.
Настройка на опциите – SET
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
2 Завъртете контролния диск, докато се
изведе желаната опция, след това го
натиснете.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете настройка, след това го
натиснете.*
4 Натиснете (BACK).
Дисплеят се връща в режим на нормално
приемане/възпроизвеждане.
* За настройките CLOCK-ADJ и BTM, стъпка 4 не е
необходима.
Забележка
Изведените опции се различават в зависимост от
източника и настройката.
Можете да настройвате следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
CLOCK ADJ (Настройка на часовника) (стр. 7)
CT (Време на часовника)
Включва функцията CT: “ON”, “OFF” (стр. 15, 16).
30
BEEP
Включете кратък звуков сигнал: “ON”, “OFF”
AUX-A*1 (AUX аудио)
За да включите дисплея на източника
AUX:”ON”, “OFF” (стр. 31).
AUTO OFF (Автоматично изключване)
За да изключите автоматично след желан период
от време, когато устройството бъде изключено:
“NO”, “30S” (секунди), “30M” (минути) или
“60M” (минути).
REAR/SUB*1
Превключва аудио изходния сигнал: SUB-OUT
(субуфер), REAR-OUT (усилвател)
DEMO (Демонстрация)
Включва режима на демонстрация: “ON”, “OFF”
DIMMER (Димер)
За да промените осветеността на дисплея: “ON”,
“OFF”
ILLUM (Осветеност)
Променя цвета на осветеността: “1”, “2”
AUTO SCR (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично дълги опции:
“ON”, “OFF”
LOCAL (Режим на местно търсене)
- “ON”: настройка на станции със силни
сигнали.
- “OFF”: нормална настройка.
MONO *2 (Моно режим)
За да подобрите слабо FM приемане, изберете
режим на моно приемане: “ON”, “OFF”
REGIONAL*2 (Регион)
Ограничава времето за приемане за определен
регион: “ON”, “OFF” (стр. 16).
ZAP TIME (Zappin време)
Избира времето за възпроизвеждане за
функцията ZAPPIN.
- “Z.TIME-1” (около 6 секунди). “Z.TIME-2”
(около 15 секунди), “Z.TIME-3” (около 30
секунди)
ZAP BEEP (Звуков сигнал Zappin)
Включва кратък звуков сингал между песните:
“ON”, “OFF”
LPF FREQ*3 (Честотност на ниските честоти)
За да изберете честота на субуфера: “50Hz”,
“60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOP*3 (Откос на ниските честоти)
Избира LPF slope: “1”, “2”, “3”.
SW PHASE*4 (Фаза на субуфера)
Избира фаза за субуфера: “NORM”, “REV”.
HPF FREQ (Честотност на говорителите)
Избира честота на предните/задните говорители:
“OFF”, “50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”.
HPF SLOP (Откос HPF)
Избира HPF slope (опцията е ефективна само,
когато HPF FREQ е зададен в положение
различно то “OFF”): “1”, “2”, “3”
LOUDNESS (Сила на звука)
Позволява ви да чувате звука, дори ако нивото
на звука е ниско: “ON”, “OFF”.
BTM (стр. 15)
AUTO ANS*1 (Автоматично отговаряне)
Автоматично приема разговор.
- “OFF”: За да не приемате автоматично
разговор, докато не натиснете бутона
(хендсфрий).
- “1”: За да приемете автоматично разговор след
3 секунди.
- “2”: За да приемете автоматично разговор след
10 секунди.
“RINGTONE”*1
Използва тон за звънене на това устройство или
на свързания мобилен телефон: “1” (на това
устройство), “2” (на мобилния телефон).
BT INIT*1 (Инициализиране на Bluetooth)
(стр. 27)
*1 Когато устройството е изключено.
*2 Когато приемате FM.
*3 Когато зададете аудио изхода в положение “SUB-OUT”
или Rear Bass Enhancer е зададен в положение различно
от “OFF”.
*4 Когато аудио изходът е зададен в положение “SUBOUT”.
Други функции
Използване на допълнителни
устройства
Допълнително аудио оборудване
Свържете допълнително преносимо аудио
оборудване към входния жак AUX (стерео
мини жак) на устройството и след това просто
изберете източника – вече можете да изведете
звука от говорителите във вашия автомобил.
Силата на звука се настройва за всяка разлика
между устройството и преносимото аудио
оборудване. Следвайте процедурата, описана
по-долу:
Свързване на преносимо аудио
устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете силата на звука на устройството.
3 Свържете устройството.
Свързващ
кабел*
Connecting
cord* (не е
(not supplied)
приложен
в комплекта)
* Уверете се, че използвате правилния щекер.
Настройка на нивото за силата на звука
Уверете се, че преди възпроизвеждане сте
регулирали нивото на силата на звука за всяко
свързано аудио оборудване.
1 Намалете силата на звука на устройството.
2 Неколкократно натиснете
,
докато индикацията “AUX” се изведе.
След това се извежда “AUX FRONT IN”.
3 Започнете възпроизвеждането на портативното
аудио оборудване като нивото на силата на
звука е зададено в обичайната си стойност.
4 Задайте нормалната сила за звука на
устройството.
5 Регулирайте входното ниво (стр. 28).
31
Външен микрофон XA-MC10
Като свържете допълнителен външен микрофон
към входа за микрофона, можете да подобрите
аудио качеството, докато говорите през това
устройство.
External microphone
Външен
микрофон
Свързващ
кабел
Connecting cord
Clamps
Клампи
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка
слънчева светлина, оставете устройството да се
охлади преди да започнете работа с него.
• Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
Кондензиране на влага
Ако във вътрешността на устройството се появи
влага, извадете диска и изчакайте около час, за да
се изпари влагата; в противен случай устройството няма да работи правилно.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности върху устройството или дисковете.
Забележка
Свържете XA-MC10 като външен микрофон. Ако
свържете друго устройство е възможно е да не успеете
да извършите обаждане или е възможно да се получи
повреда.
32
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на горещини/високи
температури; не оставяйте дискове върху предното или задното табло в автомобил, паркиран
на пряка слънчева светлина.
• Преди да започнете възпроизвеждане, почиствайте дисковете
с
парче плат. Почиствайте диска от
центъра към периферията. При
почистването на дисковете не
използвайте разтвори като бензин, разредител или почистващи
вещества от търговската мрежа.
• Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на
компакт диск (CD) стандарта. Някои музикални
дискове и DualDisc дисковете не съответстват
на компакт диск стандарта и не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
- Дискове с етикети, стикери или тиксо, или такива с прикрепена хартия. Това може да причини
неизправност или може да повреди дисковете.
- Дискове с нестандартни форми (например сърце, карта, звезда). Ако се опитате да го направите, е възможно да повредите устройството.
- 8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/CDRW (презаписващи дискове)
• Максимален брой: (само за CD-R/CD-RW)
- папки (албуми): 150 (включително основната
папкa)
- файлове (записи) и папки: 300 (когато името на
файла/папката съдържа множество символи,
възможно е броят на файловете (записи) и папки
да се окаже по-малък от 300).
- символи, които могат да се възпроизвеждат за
име на папка/файл: 32 (Joilet)/64 (Romeo);
• При Multisession диск, когато първият запис
от първата сесия съдържа CD-DA данни, се
възпроизвеждат само данните за CD-DA от
първата сесия.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
- CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо устройство за запис.
- CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
- CD-R/CD-RW, различен от този, записан
в музикален CD формат или MP3 формат,
съответстващ с ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA/
AAC файлове
MP3/WMA/AAC
Folder (албум)
Папка
(album)
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/
AAC file
файл
(запис)
(track)
iPod
• Можете да свържете следните iPod модели.
Преди употреба обновете вашите iPod
устройства с най-новия софтуер.
Създаден за
- iPod touch (второ поколение)
- iPod touch (първо поколение)
- iPod classic
- iPod с видео*
- iPod nano (пето поколение)
- iPod nano (четвърто поколение)
- iPod nano (трето поколение)
- iPod nano (второ поколение)
- iPod nano (първо поколение)*
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
* Passenger control не работи за iPod nano (първо
поколение) или iPod с видео.
• “Made for iPod” и “Made for iPhone” означават,
че електронният аксесоар е проектиран за
връзка с iPod или iPhone и е сертифициран
от разработчика, така че да съответства със
стандартите за работа на Apple.
• Apple не носи отговорност за операциите на
това устройство или за съответствието му със
стандартите за безопасност и регулация.
Функцията Bluetooth
Какво представлява технологията Bluetooth?
• Безжичната технология Bluetooth е технология с
малък обхват, която позволява размяна на данни
между цифрови устройства като например
мобилен телефон и слушалки. Безжичната
Bluetooth технология работи в обхват от около
10 метра. Най-често срещана е връзката между
две устройства, но е възможна и едновременна
връзка между повече устройства.
• Не е нужно да използвате кабел за връзка, тъй
като Bluetooth технологията е безжична. Също
така, не е необходимо и устройствата да са насочени едно към друго, както при инфрачервената
технология. Можете например да използвате
устройството докато е в джоба ви или в чанта.
• Bluetooth технологията е международен стандарт, който се поддържа от милиони компании
от цял свят.
Bluetooth връзка
• Безжичната технология Bluetooth работи в
обхват от около 10 метра.
Възможно е максималният обхват на комуникация да се различава в зависимост от
препятствията (човек, метал, стена и др.) или
електромагнитната околна среда.
• Възможно е следните условия да повлияват на
чувствителността на Bluetooth връзката.
- Ако съществува препятствие между устройството и Bluetooth устройството като например човек, метал или стена.
- Ако близо до устройство се използва оборудване с честота 2.4 GHz като например LAN
устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна.
• Тъй като Bluetooth устройството и безжичното
LAN устройство (IEEE802.1 lb/g) използват
една и съща честота, възможно е да се получи
вмешателство на микро вълни, което да
причини разминаване в скоростта на връзката,
смущения или невалидна връзка. В този случай
извършете някое от следните действия:
- Използвайте устройството на разстояние
минимум 10 метра от безжичното LAN
устройство.
- Ако използвате устройството в обхват от 10
метра от безжичното LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
- Поставете това устройство и Bluetooth устройството на най-близкото възможно разстояние.
• Възможно е микровълните, които се излъчват
от Bluetooth устройството, да повлияват на работата на електронни медицински оборудвания.
Изключете устройството и другите Bluetooth
устройства на следните места, защото това
може да причини инцидент.
- на места, където има леснозапалими газове,
в болници, влакове, самолети или бензиностанции.
- ако устройството се намира близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
продължава на следващата страница
33
• Това устройство поддържа мерки за
безопасност спрямо Bluetooth стандарта, които
гарантират сигурна връзка при използването
на безжична Bluetooth технология. Възможно
е обаче сигурността да не е достатъчна в
зависимост от настройката. Внимавайте
при използването на безжичната Bluetooth
технология.
• Не носим отговорност за изтичането на
информация при използването на Bluetooth
комуникация.
• Връзката с всички Bluetooth устройства не
може да бъде гарантирана.
- Устройство, което включва Bluetooth
функция, трябва да съответства на Bluetooth
стандарта, определен от Bluetooth SIG.
- Дори свързаното устройство да съответства с
гореспоменатия Bluetooth стандарт, възможно
е някои устройства да не се свържат и да не
работя правилно в зависимост от функциите
и спецификациите им.
- Когато безжично разговаряте по телефон, в
зависимост от устройството или средата, в
която комуникирате, е възможно да се появят
смущения.
• В зависимост от устройството, което ще
свързвате, възможно е стартирането на
връзката да отнеме известно време.
Други
• В зависимост от условията на радио вълните
и местоположението на оборудването,
използването на Bluetooth устройство може да
се окаже невъзможно с мобилните телефони.
• Ако почувствате дискомфорт докато или след
като сте използвали Bluetooth устройството,
незабавно прекратете употребата на
устройството. Ако проблемът продължи, се
консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с устройството, които това ръководство не
покрива, се консултирайте с най-близкия сервиз
на Sony.
34
Поддръжка
Смяна на литиевата батерия на
устройството за дистанционно управление
При нормални обстоятелства батерията издържа
приблизително една година. (Животът на
батерията може да бъде по-кратък в зависимост
от условията на работа.) Когато батерията
се изтощи, обхватът на устройството за
дистанционно управление става по-къс. Сменете
батерията с нова CR 2025 литиева батерия.
Използването на друга батерия може да причини
пожар или експлозия.
страната
+ отгоре
+ side
up
2
c
1
Забележки за литиевата батерия
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията
случайно бъде погълната, веднага се консултирайте
с лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче плат, за да
постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията, се уверете, че спазвате
поляритета.
• Не хващайте батерията с метални пинсети, за да не
причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя
може да експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и не
изхвърляйте батерията в огън.
Смяна на бушона
Когато сменяте бушона,
уверете се, че използвате
предпазител, който отговаря
на ампеража, указан на
оригиналния бушон. Ако
бушонът изгори, проверете
връзките на захранването и го
сменете. Ако предпазителят
отново изгори дори след като
Fuse (10
A)
Бушон
(10А)
сте го сменили, възможно е
да се е получила повреда във
вътрешността на устройството. В този случай се
консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи
правилно, ако конекторите между него и
предния панел не са чисти. За да предотвратите
това, свалете предния панел (стр. 7) и почистете
конекторите с памучен тампон. Не прилагайте
излишна сила. В противен случай може да
повредите конекторите.
Главно тяло
Задна част на предния панел
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.
Свалете предния панел (стр. 7).
Хванете двата края на защитната рамка и я
издърпайте.
x
Забележки
• За постигане на безопасност при работа с
устройството, преди да почистите конекторите
загасете автомобила и извадете ключа от контакт.
• Не докосвайте конекторите директно с пръсти или
метални предмети.
2 Извадете устройството.
Вкарайте и двата ключа за освобождаване
навътре, докато чуете щракване.
Hook facing
Насочете
кукичките
inwards.
навътре.
Дръпнете ключовете за освобождаване, за
да извадите устройството.
Издърпайте устройството от отделението.
35
Технически характеристики
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Конектор за външна антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избирателност: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен обхват: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Конектор за външна антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 V, LW: 45 V
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
USB плейър
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимално напрежение: 500 mA
Безжична комуникация
Система за комуникации:
Bluetooth Standard версия 2.1 + EDR
Изход:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max +4
dBm)
Максимално разстояние при комуникация:
Приблизително 10 метра*1
Честотен обхват:
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Начин на модулация: FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2:
A2DP (Профил за допълнително
разпространение на аудио сигнала) 1.2
AVRCP (Аудио-видео профил за
дистанционно управление) 1.3
HFP (Хендсфрий профил) 1.5
PBAP (Профил за достъп до телефонния
указател)
OPP (Object Push Profile)
*1 Разстоянието се различава в зависимост от
различни фактори – например препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, антена, работна
система, софтуер и др.
*2 Профилите на Bluetooth стандарта указват целта на
Bluetooth комуникацията между устройствата.
36
Усилвател
Изходи: Изходи за говорители
Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 52 W x 4
(на 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (предни, задни/субуфер с
възможност за превключване)
Контролен терминал за захранване на
антената
Контролен терминал за захранване на
усилвателя
Входове:
Контролен терминал за телефон АТТ
Входен терминал за устройство за
дистанционно управление
Входен терминал за антена
MIC входен терминал
AUX входен терминал (стерео мини жак)
Входен терминал за USB сигнал
Изисквания към захранването: 12 V DC
захранване от автомобила (акумулатора)
(минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 x 50 x 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162
mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1,2 kg
Приложени аксесоари
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X174
Части за инсталация и връзки (един
комплект)
Допълнителни аксесоари/оборудване
USB свързващ кабел за iPod: RC-100IP
Външен микрофон: XA-MC10
Възможно е вашият доставчик да не успее да ви
набави всички споменати по-горе аксесоари. За
по-подробна информация, моля, обърнете се към
вашия доставчик.
Дизайнът и техническите характеристики са обект на
промяна без предупреждение.
Видове проблеми и тяхното
отстраняване
Следният списък ще ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате докато работите с устройството. Преди да
прегледате списъка по-долу, проверете връзките
и процедурите за работа.
Ако проблемът не се реши, посетете следната
интернет страница за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките или бушона.
• Ако устройството е изключено и дисплеят
изчезне, не можете да работите с устройството
за дистанционно управление.
Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава резервна кутия.
Няма звук.
• Функцията ATT или функцията АТТ за телефон е включена (когато сте включили интерфейсен кабел на телефон към АТТ изхода).
• Позицията на фейдъра “FADER” не е зададена
за система с 2 говорителя.
• Bluetooth аудио устройството е в режим на
пауза.
Отменете режима на пауза.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 30).
• Свързан е допълнителен усилвател и не използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Натиснали сте бутона RESET.
Отново запазете настройките в паметта.
• Захранването или батерията са изключени,
или свързващият захранващ кабел не е свързан
правилно.
Запазените станции и правилното време се
изтриват.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане се активира режимът на демонстрация.
Ако не сте извършили операция за 5 минути
и настройката “DEMO-ON” е активирана, се
активира демонстрационният режим.
Задайте настройка “DEMO-OFF” (стр. 30).
Дисплеят изчезва/не се извежда в прозореца на дисплея.
• Димерът е зададен в положение “DIM-ON”
(стр. 30).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
.
Натиснете
на устройството,
докато се изведе дисплеят.
• Конекторите са замърсени (стр. 35).
Функцията за автоматично изключване не
работи.
Устройството е включено. Функцията за автоматично изключване се активира след като
изключите устройството.
Изключете устройството.
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
• Връзката не е правилна.
Свържете антената, захранващия контролен
кабел (син) или допълнителния захранващ
кабел (червен) към захранващия кабел на
усилвателя на автомобила (само ако вашият
автомобил има вградена FM/MW/LW антена на задното/странично стъкло).
Проверете връзката на антената на автомобила.
Ако автоматичната антена не се изважда,
проверете връзката на захранващия контролен кабел на антената.
Настройката е невъзможна.
• Запазете правилната честота в паметта.
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна
• Режимът на местно търсене е зададен в неправилна позиция.
Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 30).
Търсенето не спира на станция:
Задайте “LOCAL-OFF” (стр. 30).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM
приемане.
• Настройте честотата правилно.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Задайте “MONO-ON” (стр. 30).
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
Задайте “MONO-OFF” (стр. 30).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
Изключете функцията TA (стр. 16).
Не се извеждат съобщения за трафик.
• Активирайте TA (стр. 16).
• Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “--------”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
продължава на следващата страница
37
Името на програмната услуга мига.
Няма алтернативна честота за настоящата станция.
Натиснете
+/-, докато името на програмната
услуга мига. “PI SEEK” се появява и устройството
започва да търси друга честота със същите PI (Програмна идентификация) данни.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които не
са предназначени за аудио употреба (стр. 32).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA/AAC файлове.
Дискът не е съвместим с МР3/WMA/AAC формата. За
подробности относно дисковете и форматите, които можете
да възпроизвеждате, посетете интернет страницата за
поддръжка.
Времето за стартиране на възпроизвеждане на МР3/
WMA/AAC файлове е по-дълго отколкото времето за
стартиране на възпроизвеждане на други файлове.
Следните видове дискове изискват повече време, за да
започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.
• Това е възможно за дискове с много символи.
• “AUTO SCRL” е зададен в положение “OFF”.
Задайте “A.SCRL-ON” (стр. 30).
Натиснете и задръжте
(SCRL).
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
Поставете устройството под ъгъл, който е по-малък
от 45 градуса, и го инсталирайте на стабилно място в
автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
38
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате опции чрез USB HUB.
Устройството не може да разпознае USB устройството чрез
USB хъб.
Не можете да възпроизвеждате опции.
USB устройството не работи.
Свържете отново USB устройството.
Възпроизвеждането от USB устройството отнема
повече време.
USB устройството съдържа файлове със сложна дървовидна
структура.
Чува се кратък звуков сигнал.
По време на възпроизвеждане, USB устройството е било
изключено.
Преди да изключите USB устройството се уверете,
че сте спрели възпроизвеждането, за да защитите
данните.
Звукът прекъсва.
Звукът прекъсва при висока честота, по-голяма от 320
kbps.
Функция Bluetooth
Свързващото устройство не може да разпознае
устройството.
• Преди да извършите сдвояването, задайте устройството в режим на готовност за сдвояване.
• Докато сте свързали към Bluetooth устройство, това
устройство не може да бъде разпознато от другото.
Изключете настоящата връзка и потърсете устройството от другото оборудване.
• Когато сдвояването на устройствата бъде осъществено, включете изходния Bluetooth сигнал (стр. 23).
Връзката е невъзможна.
• Свържете към това устройство чрез Bluetooth устройство, или обратно. Връзката се контролира от едната
страна (това устройство или Bluetooth оборудването),
но не и от двете.
• Проверете процедурата по сдвояване и свързване в
ръководството за експлоатация на другото устройство
и извършете процедурата отново.
Името на разпознатото устройство не се извежда.
В зависимост състоянието на другото устройство, възможно е името да не се изведе.
Не се чува тон на звънене.
• Регулирайте силата на звука в нивото “VOL RING”.
• В зависимост от устройството, което свързвате, тонът
за звънене може да не се изпрати правилно.
Задайте “RINGTONE” в положение “R.TONE-1”
(стр. 24).
Силата на звука на гласа на говорителя
е слаба.
Регулирайте нивото на силата на звука.
Човекът, с когото си говорите, ви казва, че силата
на звука е твърде ниска или твърде висока.
Регулирайте силата на звука, като използвате нивото на
микрофона (стр. 25).
Докато провеждате телефонни разговори, се чува
ехо или шум.
• Намалете силата на звука.
• Задайте режима EC/NC в положение “EC/NC-1” или
“EC/NC-2” (стр. 25).
• Ако има страничен звук, който е различен от телефонния разговор, и ако той е силен, опитайте да намалите
смущението.
Например: Ако прозорецът е отворен и чувате шума
на автомобилите, затворете прозореца. Ако шумът от
климатика е силен, намалете интензитета, с който работи
климатикът.
Телефонът не се свързва.
Когато бъде възпроизведено Bluetooth аудио, телефонът не
е свързан, дори ако натиснете (хендсфрий).
Свържете от телефона.
Качеството на звука от телефона е лошо.
Качеството на звука на телефона зависи от условията на
прием на мобилния телефон.
Преместете вашия автомобил на място, където можете да усилите сигнала на вашия мобилен телефон,
ако приемането е слабо.
Силата на звука на свързаното аудио устройство е слаба (висока).
Силата на звука се различава в зависимост от
аудио оборудването.
Регулирайте нивото на силата на звука на
свързаното аудио устройство или на това
устройство.
От Bluetooth аудио устройството не се чува звук.
Аудио устройството е в режим на пауза.
Отменете режима на пауза на аудио устройството.
Звукът прескача по време на възпроизвеждане
на Bluetooth аудио оборудване.
• Намалете разстоянието между устройството и
Bluetooth аудио оборудването.
• Ако Bluetooth аудио оборудването е в калъф,
който пречи на сигнала, извадете устройството
от калъфа, докато работите с него.
• Наблизо се използват няколко Bluetooth или
други устройства, които излъчват радио вълни.
Изключете другите устройства.
Увеличете разстоянието от другите устройства.
• Възпроизвежданият звук спира за момент, когато връзката между устройството и мобилния телефон се осъществява. Това не е неизправност.
Свързаното Bluetooth аудио устройство не
може да бъде контролирано.
Проверете дали свързаното Bluetooth аудио
устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
Проверете дали свързаното устройство поддържа
въпросната функция.
Когато приемате разговор, името на отсрещната страна не се извежда.
Отсрещният телефон не е зададен да изпраща
информация за телефонния си номер.
Разговорът се приема автоматично.
• Свързаният телефон е зададен автоматично да
приема разговори.
• “AUTO ANS” на това устройство е зададен в
положение “A.ANS-1” или “A.ANS-2” (стр. 24).
Сдвояването не се осъществява поради изтичане на времето.
В зависимост от свързваното устройство, възможно е времето за извършване на процедурата
да е кратко. Опитайте да приключите сдвояването навреме.
Bluetooth функцията не работи.
Изключете устройството, като натиснете
за повече от 2 секунди, след това
отново включете устройството.
Не се извежда звук от говорителите на автомобила по време на обаждане с хендсфрий.
Ако звукът се извежда от мобилен телефон,
задайте извеждането на изходния сигнал на
мобилния телефон да става през говорителите на
автомобила.
Съобщения с грешки/Съобщения
CHECKING
Устройството съответства с връзката на USB
устройството.
Изчакайте, докато връзката приключи.
EMPTY
• Историята с проведени разговори е празна.
• Телефонният указател е празен.
• Номерата за бързо избиране са празни.
ERROR
• Дискът е замърсен или зареден наобратно.
Почистете или заредете диска правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен заради
някакъв проблем.
Заредете друг диск.
• USB устройството не се разпознава автоматично.
Свържете отново.
• Натиснете , за да извадите диска.
• BT нулирането не е извършено правилно.
• Достъпът до телефонния указател не е успешен.
• Съдържанието на телефонния указател е било
променено, докато се опитвате да влезете в
мобилния телефон.
Опитайте да влезете в телефонния указател
отново.
• Докато мобилният телефон е свързан, е извършено обаждане.
P (номер) ERROR
Опитвате да извършите обаждане към предварително въведен номер, а той не съществува.
FAILURE
Връзката на говорителите/усилвателите не е
правилна.
Вижте ръководството за инсталация на този
модел и проверете връзките.
HUB NO SUPRT (Не се поддържа HUB)
Това устройство не поддържа USB хъб.
L. SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време
на автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.
Натиснете
+/–, докато името на станцията мига. Устройството започва да търси
друга честота със същите PI данни (Програмна идентификация). (Извежда се съобщението “PI SEEK”.)
NO DEV (Няма устройство)
• Избрали сте USB без да е свързано USB устройство. USB устройството или USB кабелът са
били изключени при възпроизвеждането.
Уверете се, че сте свързали USB устройството
и USB кабела.
• Bluetooth аудио източникът е избран без да е
свързано Bluetooth аудио устройство. По време
на разговора Bluetooth аудио устройството е
изключено.
Уверете се, че сте свързали Bluetooth аудио
устройството.
• Bluetooth аудио източникът е избран без да е
свързан мобилен телефон. Мобилният телефон е
бил изключен по време на разговора.
Уверете се, че сте свързали мобилния телефон.
продължава на следващата страница
39
NO INFO (Няма информация)
Когато мобилният телефон е свързан, името
на мрежата и името мобилния телефон не се
извеждат.
NO MUSIC
Дискът или USB устройството не съдържат
музикални файлове.
Поставете музикален диск в устройството.
Свържете USB устройство с музикален
файл в него.
NO NAME
Записът няма записано име за диск/албум/
изпълнител/песен.
NOT FOUND
Не съществува опция, която започва с буквата,
която търсите.
NO TP
Устройството ще продължи да търси ТР
станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда
Проверете връзките. Ако индикацията
за грешка не изчезне от дисплея,
консултирайте се с най-близкия сервиз на
Sony.
OVERLOAD
USB устройството е претоварено.
Изключете USB устройството, след това
променете източника, като натиснете
.
Показва, че USB устройството не работи
правилно или че е свързано устройство,
което не се поддържа.
READ
Устройството чете всички записи и
информацията на диска.
Изчакайте, докато четенето приключи и
възпроизвеждането автоматично стартира.
В зависимост от структурата на диска това
може да отнеме повече от минута.
RESET
Не можете да работите с устройството или USB
устройството заради някакъв проблем.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
UNKNOWN
Името или телефонния номер не могат да се
изведат, когато разглеждате телефонния указател
или историята с проведени разговори.
USB NO SUPRT (USB не се поддържа)
Свързаното USB устройство не се поддържа.
За подробности относно съвместимостта
на USB устройствата вижте интернет
страницата за поддръжка.
40
WITHHELD
Телефонният номер е скрит.
“
” или “
”
Достигнали сте началото или края на диска по
време на бързо превъртане напред или назад и
не можете да продължите.
“ ”
Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се
с най-близкия сервиз на Sony.
Ако занесете устройството на поправка поради
проблем с възпроизвеждането, занесете и диска,
който сте използвали, когато се е получил
проблемът.
Sony Corp. декларира, че този апарат MEX-BT3900U отговаря
на съществените изисквания и останалите условия на директива
1999/5/ЕО. Подробности могат да бъдат намерени на следния URL:
http://www.compliance.sony.de/
Регистрирайте вашия продукт онлайн на
www.sony-europe.com/myproducts
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Download PDF

advertising