Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT CD приемник с Bluetooth® Инструкции за експлоатация

4-480-655-11(1)
IKH5
Bluetooth® аудио система
Ръководство за употреба
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 16.
MEX-N4000BT
1BG
Монтаж/Свързване




x2


A
B
*
Необходима е подготовка на кабелите на задните високоговорители.
IBG
*1 В зависимост от вида на автомобила използвайте адаптер (не е приложен в комплекта),
ако конекторът на антената не съвпада.
*2 RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)
*3 В зависимост от вида на автомобила използвайте адаптер за кабелно устройство за
дистанционно управление (не е приложено в комплекта).
*4 Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома х 4
*5 Независимо дали използвате микрофона, прекарайте кабела му така, че да не пречи на
шофирането ви. Обезопасете кабела с щипка и др., ако е прекаран в краката ви.
*6 Можете да превключите AUDIO OUT в положение SUB или REAR. За подробности вижте
приложеното ръководство за употреба.
+
Говорител, заден, десен
2
1
–
Говорител, заден, десен
3
+
Говорител, преден, десен
Лилав
Сив
4
5
–
Говорител, преден, десен
+
Говорител, преден, ляв
Бял
6
*2
7
–
Говорител, преден, ляв
+
Говорител, заден, ляв
–
Говорител, заден, ляв
Зелен
8
Позиции 2, 4, 6, и 8 са с отрицателен поляритет и имат кабели с цветни ивици.
*2
4
Жълт
непрекъснато захранване
5
Син/Бял
на ивици
Управление на електрическа антена
(ефирна)/Управление на усилвател (REM OUT)
7
Червен
превключващо захранване
8
Черен
земя (заземен)
Позиции 1, 2, 3 и 6 не разполагат с щифтове.
Бушон (10 А)
*1от автомобилна
антена (ефирна)

*4
от конектора за
високоговорители
на автомобила
от конектора за
захранване на
автомобила
За подробности вижте “Диаграма на
връзките на захранването ()” на стр. VI.
Оборудване, използвано в илюстрациите (не е включено в комплекта)
Преден високоговорител
Субуфер
Усилвател
Заден високоговорител
Микрофон XA-MC10

1

IIBG

2



Поставете ключовете
с кукичките навътре.
Табло
182 mm
Защитна стена
3
2
1

53 mm

Захващане
Зъбци

Бутон за освобождаване
на предния панел
A
B
OFF
Fuse (10 A)
IIIBG



Вниманиe
Уверете се, че сте инсталирали това устройство в
таблото на автомобила, защото задната му част се
нагрява по време на работа.
 Това устройство е проектирано единствено за работа с
отрицателно заземяване 12 V DC.
 Внимавайте да не прищипете кабелите под винтове или
движещи се части (например релсите на седалката).
 Преди да извършите свързването, изключете автомобила
от контакт, за да избегнете риска от късо съединение.
 Включете захранващия свързващ кабел  към
устройството и говорителите преди да го свържете към
допълнителен захранващ конектор.
 Свържете всички заземяващи кабели към една
заземяваща точка.
 За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали всички
свободни и несвързани кабели с изолирбанд.
Забележки за кабела на захранването (жълт)
 Когато свързвате това устройство с друг стерео
компонент, мощността на свързаната автомобилна
верига трябва да е по-голяма от сумата на мощността
на бушоните на всеки компонент.
 Когато в автомобила няма вериги с достатъчно голяма
мощност, свържете устройството директно към
акумулатора.
Списък с части ( )
 Цифрите в списъка са свързани към тези в инструкциите.
 Шината  и предпазната рамка  са прикрепени към
устройството, преди то да бъде пуснато в продажба.
Преди да монтирате устройството, използвайте
освобождаващите ключове  , за да свалите шината 
от устройството. За подробности прочетете "Сваляне
на предпазната рамка и шината ()” на стр. V.
 Запазете ключовете за освобождаване  за бъдеща
употреба, защото те ще ви бъдат необходими в случай
на повторно сваляне на устройството от вашия
автомобил.
Диаграма на връзката ( )
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия, свързването
на това устройство с приложения свързващ захранващ
кабел  може да причини повреда в антената.
Забележки за контролните и захранващите кабели
 REM OUT проводникът за антената (синьо/бяло райе) подава +12 V DC,
когато включите устройството.
 Когато използвате допълнителен усилвател, свържете проводника REM
OUT (синьо/бяло райе) или захранващия проводник за аксесоар (червен) към
AMP REMOTE IN.
 Ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена в задното/
страничното стъкло, свържете проводника REM OUT на антената (синьо/
бяло райе) или входящия захранващ проводник на аксесоара (червен) към
захранващия терминал на съществуващия усилвател за антената. За
подробности се консултирайте с вашия представител.
 С това устройство не можете да използвате електрическа антена
(ефирна) без релейна кутия.
Връзка за запазване на паметта
Когато входният жълт захранващ проводник бъде свързан към веригата,
отговаряща за паметта, винаги ще се подава захранване, дори когато
автомобилът не е на контакт.
Забележки за връзките на високоговорителите
 Преди да свържете високоговорителите, изключете устройството.
 Използвайте високоговорители с импеданс от 4 до 8 ома и с подходящо
захранване, за да предотвратите потенциална повреда.
 Не свързвайте терминалите на високоговорителите към шасито на
автомобила и не свързвайте терминалите на десните високоговорители
с тези на левите високоговорители.
 Не свързвайте заземяващия проводник на това устройство към
отрицателния (-) терминал на високоговорителя.
 Не се опитвайте да свържете високоговорителите паралелно.
 Свързвайте само пасивни високоговорители. Свързването на активни
високоговорители (с вграден усилвател) към терминалите на
високоговорителя може да повреди устройството.
 За да предотвратите повреда, не използвайте проводници от
инсталираните в автомобила ви вградени високоговорители, ако
устройството използва един и същ отрицателен (-) проводник за левия и
десния високоговорители.
 Не свързвайте проводниците за високоговорителите на устройството
един към друг.
Внимание
Хващайте внимателно шината , за да не порежете
пръстите си.
Пример за свързване ( )
Лесно свързване на субуфер (-B)
Можете да използвате субуфер без усилвател, когато е
свързан към кабела на задните говорители
* Не свързвайте говорител с тази връзка.
Забележки
 Не забравяйте да свържете заземяващия проводник, преди да свържете
усилвателя (-A).
 Аларменият сигнал ще се задейства само ако използвате вградения
усилвател (-A).
 Уверете се, че сте свързали 4-8 омов субуфер. Не свързвайте говорител
към другия кабел за заден говорител (-B).
IVBG
Допълнителен захранващ конектор
Червен
2
Червен
Жълт
1
Червен
Жълт
Червен
Жълт
превключвател на захранването
7
Червен
непрекъснато захранване
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Жълт
4
Жълт
непрекъснато захранване
7
Червен
превключвател на захранването
Предпазни мерки
 Изберете внимателно местоположението за инсталация,
така че устройството да не пречи на нормалното ви
шофиране.
 Избягвайте да монтирате устройството на места,
изложени на прах, мръсотия, силни вибрации или високи
температури – например на пряка слънчева светлина или
в близост до отоплителни въздуховоди.
 За да бъде монтажът безопасен и надежден, използвайте
само приложените в комплекта монтажни елементи.
Регулиране на монтажния ъгъл
Монтирайте устройството под ъгъл, по-малък от 45°.
Сваляне на предпазната рамка и
шината ( )
Преди да монтирате устройството, свалете предпазната
рамка  и шината .
Свалете предпазната рамка .
Хванете с пръсти двата края на предпазната рамка  и
я изтеглете навън.
1
3
Жълт
4
Свалете шината .
 Пъхнете двата ключа за освобождаване  заедно
между устройството и шината  , докато щракнат.
 Изтеглете шината надолу , а след това изтеглете
устройството нагоре, за да ги разделите.
Пример за монтаж ( )
за автомобил без АСС позиция
Как да сваляте и поставяте предния
панел ( )
Преди да монтирате устройството, свалете предния
панел.
-A Сваляне
Преди да свалите предния панел, не забравяйте да
натиснете и задържите бутона OFF. Натиснете бутона за
освобождаване на предния панел и го дръпнете към вас.
-B Поставяне
Закачете частта  на предния панел към частта  на
устройството, както е показано на илюстрацията, и след
това притиснете лявата част на мястото й, докато
щракне.
Предупреждение, ако запалването на
колата ви няма позиция АСС.
Уверете се, че сте задали функцията Auto Off. За
подробности вижте приложеното ръководство за употреба.
Устройството ще се изключи напълно и автоматично в
зададеното време след загасването му, което
предотвратява изтощаване на акумулатора.
Ако не сте задали функцията Auto Off, всеки път, когато
гасите колата, натискайте и задържайте бутона OFF,
докато дисплеят изчезне.
Смяна на бушона ( )
Монтиране на таблото
Забележки
 Преди да започнете монтаж, уверете се, че закопчалките от двете
страни на шината  за завити навътре 2 mm. Ако те са изправени или
завити навън, монтажът на устройството няма да е стабилен и то може
да изпада навън (-1).
 Огънете скобите навън, за да застопорите плътно устройството, ако е
необходимо (-2).
 Уверете се, че четирите закопчалки на предпазната рамка  са здраво
захванати към процепите на устройството (-3).
VBG
Когато сменяте бушона, внимавайте новият да е със същия
ампераж като указания на оригиналния бушон. Ако бушонът
изгори, проверете свързването на захранващите кабели и
сменете бушона. Ако той отново изгори, след като сте го
сменили, вероятно има вътрешна повреда. В този случай се
обърнете към най-близкия представител на Sony.
Диаграма на връзките на
захранването ( )
В зависимост от вида на автомобила конекторът за
допълнително захранване може да е различен. Разгледайте
диаграмата на конектора за допълнително захранване на
вашия автомобил, за да се уверите, че свързването на
проводниците е осъществено правилно. Съществуват три
основни вида (-1, -2, -3). Може да се наложи да
промените позициите на червения и жълтия проводник в
захранващия кабел за автомобилната стерео уредба.
След като свържете правилно проводниците и кабелите за
превключващо захранване, свържете устройството към
захранването на автомобила. Ако имате въпроси или
проблеми относно свързването на устройството, които не
са описани в това ръководство, консултирайте се с вашия
представител ма автомобили.
VIBG
За ваша безопасност се уверете, че сте монтирали
устройството в таблото на автомобила.
Вижте раздела за монтажа и свързването, за да
се запознаете с подробности как да извършите
свързването.
Характеристики на лазерния диод
Продължителност на емисията: Непрекъсната
Лазерен изход: По-малък от 53.3 μW
(Стойността на този изход е измерена на разстояние от
около 200 mm от повърхността на лещите на обекта и
оптическия блок със 7 mm диафрагма.)
Етикетът с означенията за работния волтаж и др. се
намират от долната страна на корпуса.
С настоящето Sony Corp. заявява, че това
устройство, модел MEX-N4000BT, съответства с
изискванията и останалите клаузи на Директива
1999/5/ЕС.
За подробности, моля, обърнете се към следния
Интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Забележка за потребители: следната информация се
отнася само до продуктите, продавани в държави,
които прилагат директивите на Европейския съюз.
Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
За запитвания относно съвместимостта на продукта
със законодателството на Европейския съюз: Sony
Germany GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany.
Предупреждение, ако вашият автомобил няма
ACC позиция
Уверете се, че сте задали функцията за автоматично
изключване AUTO OFF (стр. 16). Устройството
автоматично ще се изключи в предварително
зададеното от вас време, което ще предотврати
изразходване на акумулатора. Ако не сте задали
функцията за автоматично изключване, всеки път,
когато изключвате автомобила от контакт, трябва да
натиснете и задръжате OFF, докато дисплеят изчезне.
2BG
Забележки за функцията BLUETOOTH
Внимание
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ
ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ИЛИ ЗА ПОВРЕДИ,
ВКЛЮЧВАЩИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДАННИ,
НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГО
СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, КОИТО СА СЛЕДСТВИЕ
ОТ РАБОТАТА С ТОЗИ ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ
СОФТУЕР.
Спешните разговори не са гарантирани за всички
мобилни мрежи или когато използвате определени
мобилни услуги и/или функции на телефона.
Консултирайте се с представителя на услугата за
вашата област.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!
Безопасна и полезна употреба
Промени или модификации, които не са изрично одобрени от
Sony, могат да попречат на работата на потребителя с
това устройство.
Моля, преди да използвате този продукт, проверете
за изключения, породени от изисквания в съответната
държава, или за ограничения при употребата на BLUETOOTH
оборудване.
Шофиране
Запознайте се със законите и правилниците за
употреба на мобилни телефони и хендсфрий оборудване в
областта, в която шофирате.
Винаги шофирайте много внимателно и ако условията на
пътя го налагат, отбийте и паркирайте, ако ви се налага
да проведете разговор.
Свързване с други устройства
Когато свързвате към друго устройство, моля, прочетете
ръководството за потребителя на другото устройство, за
да получите подробни инструкции за безопасността.
Радио честота
Възможно е RF сигналите да повлияят на неправилно
инсталирана или на незащитена електронна система
във вашия автомобил като например на електронната
горивна система, електронната антиблокираща система
за спирачките, електронния регулатор на скоростта
или системата от въздушни възглавници. За монтаж
или поддръжка на устройството, моля, консултирайте
се с производителя на вашия автомобил или с негов
представител. Неправилният монтаж или поддръжка може
да създаде опасност и да наруши гаранцията на това
устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия автомобил, за
да сте сигурни, че работата с мобилен телефон в колата
не би повлияла на електронните системи на автомобила.
Редовно проверявайте безжичните устройства във вашия
автомобил, за да се уверите, че са поставени и работят
правилно.
Спешни разговори
Това BLUETOOTH хендсфрий устройство за автомобил
и електронното устройство, свързано към хендсфрий,
работят посредством радио сигнали, мобилни и наземни
мрежи, както и програмирани от потребителя функции,
които не могат да гарантират връзка при всякакви условия.
Ето защо не се доверявайте единствено на електронното
устройство, ако ви се наложи да провеждате спешен
разговор (като например при медицински спешен случай).
Моля обърнете внимание, че за да проведете разговор,
хендсфрий и електронното устройство трябва да бъдат
включени в област с покритие, където силата на сигнала
е достатъчна.
3BG
Съдържание
Упътване за частите и бутоните за управление ... 5
Подготовка за включване
Сваляне на предния панел ............................................. 6
Сверяване на часовника ................................................ 6
Подготовка на BLUETOOTH устройството .............. 7
Свързване на iPod/USB устройство ........................... 8
Свързване на друго преносимо аудио устройство .... 9
Слушане на радио
Слушане на радио ........................................................... 9
Използване на системата за радио данни (RDS)... 10
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск............................................11
Възпроизвеждане на iPod/USB устройство.............11
Възпроизвеждане на BLUETOOTH устройство .......11
Търсене и възпроизвеждане на песни ....................... 12
Провеждане на хендсфрий разговор
Приемане на обаждане ................................................ 13
Набиране ........................................................................ 13
Възможни операции по време на разговор............... 14
Полезни функции
Използване на App Remote с iPhone/Android
телефон ......................................................................... 14
Настройки
Отмяна на режима DEMO .......................................... 16
Операции с основни настройки ................................. 16
Общи настройки .......................................................... 16
Звукови настройки ....................................................... 16
EQ10 PRESET (Предварителни EQ10
настройки) .............................................................. 16
EQ10 SETTING (Настройка EQ10) ........................ 16
POSITION (Позиция на слушане) ........................... 17
RB ENH (Усилване на задните ниски честоти) ... 17
SW DIREC (Директна връзка към субуфер)........ 17
Настройки на дисплея ................................................. 18
Настройка на BT (BLUETOOTH) ................................. 18
BT INIT (Нулиране на BLUETOOTH) ........................... 18
Настройка на приложенията за дистанционно
управление ..................................................................... 18
Допълнителна информация
Предпазни мерки........................................................... 19
Поддръжка ..................................................................... 21
Технически характеристики ...................................... 21
Отстраняване на проблеми .......................................22
4BG
Упътване за частите и бутоните за управление
Основно тяло
Бутонът с цифрата 3/
(повторение) има релефна точка.
 Бутон
(търсене) (стр. 12)
За да влезете в режим на търсене по време на
възпроизвеждане.
 Бутон за освобождаване на предния панел
 Бутони SEEK +/За автоматична настройка на радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да настроите ръчно.
/ (предходен/следващ)
/ (превъртане назад/напред)
 Диск за управление
Завъртете, за да регулирате силата на звука.
ENTER
Въвежда избраната опция.
Натиснете SRC, завъртете, след това натиснете, за да
смените източника.
VOICE (стр. 14)
Включва диска за гласово разпознаване.
Когато функцията App Remote е включена, гласовото
разпознаване се активира (само за AndroidTM телефон).
-APP
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да
осъществите App Remote връзка.
N-Mark
Докоснете диска за управление с Android телефон, за да
извършите BLUETOOTH връзка.
 Датчик за устройството за дистанционно
управление
 Отделение за диска
 Прозорец на дисплея
  (изваждане на диска)
-OFF
Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да изключите
захранването.
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да
изключите захранването и дисплея.
(назад)
 Бутон
Връща към предходния дисплей.
Бутон MODE (стр. 9, 11, 14)
 CALL
Влиза в менюто за разговори. Приемане/приключване на
разговор.
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди, за да
превключите BLUETOOTH сигнала.
 MENU
Отваря менюто с настройки.
-DSPL (дисплей)
Натиснете и задръжте, след това натиснете, за да
промените опциите в дисплея.
 Бутони с цифри (1 до 6)
За да приемате запаметени станции. Натиснете и
задръжте, за да запаметите станции.
Избира запазен телефонен номер. Натиснете и
задръжте, за да запазите телефонен номер.
ALBUM /
За да прескачате албуми. Натиснете и задръжте,
за да прескачате албуми неколкократно.
(повторно възпроизвеждане)
(разбъркано възпроизвеждане)
MIC (стр. 14)
PAUSE
 Бутон SRC (източник)
Включете захранването.
Сменете източника.
5BG
 Бутон AF (Алтернативни честоти)/TA (Съобщения
за трафик)
Задава AF и TA.
- PTY (Програмен вид)
Натиснете и задръжте, за да изберете PTY в RDS.
 Входен жак AUX
 USB порт
 Микрофон (на вътрешния панел)
За да работи правилно функцията хендсфрий, не
закривайте микрофона с тиксо и др.
Подготовка за включване
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на устройство, за
да предотвратите кражбата на уреда.
1 Натиснете и задръжте OFF .
Устройството се изключва.
2 Натиснете бутона за освобождаване на предния
панел , след това издърпайте панела към вас.
Предупредителен алармен сигнал
Ако загасите автомобила, без да свалите предния панел, в
продължение на няколко секунди ще звучи предупредителен
алармен сигнал. Той ще се задейства само ако използвате
вградения усилвател.
Сериен номер
Уверете се, че серийните номера на дъното на
устройството и от задната страна на предния панел
съвпадат. В противен случай не можете да извършите
операциите по BLUETOOTH сдвояване, свързване и
изключване чрез функцията NFC.
Поставяне на предния панел
Сверяване на часовника
1 Натиснете MENU, завъртете диска за
управление, за да изберете [GENERAL], и след
това го натиснете.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
[CLOCK-ADJ], и след това го натиснете.
Индикацията за часа започва да мига.
6BG
3 Завъртете диска за управление, за да зададете
часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация, натиснете
SEEK +/-.
Въведете парола
[0000]
4 След като зададете минутата, натиснете
MENU.
Настройката приключва и часовникът стартира.
За да изведете часовника, натиснете DSPL.
Подготовка на BLUETOOTH устройството
Можете да се наслаждавате на музика или да провеждате
хендсфрий разговори, като свържете подходящо BLUETOOTH
устройство. За подробности относно свързването се
обърнете към ръководството за употреба, приложено към
устройството.
Преди да свържете устройството, намалете силата на
звука на плейъра; в противен случай е възможно да се чуе
силен звук.
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH
устройство
Когато свързвате BLUETOOTH устройство (мобилен
телефон, аудио устройство и др.) за първи път, е
необходима обща регистрация (наречена “сдвояване”).
Сдвояването позволява на плейъра и другото устройство
да се разпознаят.
1 Поставете BLUETOOTH устройството на
разстояние до 1 m от плейъра.
2 Натиснете CALL, завъртете диска за
управление, за да изберете [PAIRING], след това
натиснете диска.
Индикацията мига.
Устройството влиза в режим на готовност за сдвояване.
3 Извършете сдвояването на BLUETOOTH
устройството, за да се разпознае плейърът.
4 Изберете [Sony Car Audio] в дисплея на
BLUETOOTH устройството.
Когато сдвояването приключи, индикацията
да свети.
остава
6 Изберете плейъра на BLUETOOTH устройството,
за да осъществите BLUETOOTH връзката.
Индикациите
или
светват, когато бъде
осъществена връзка.
Забележка
Плейърът не може да се разпознае от други устройства,
докато се свързва с BLUETOOTH устройство. Разпознаването
на плейъра изисква да активирате режима на сдвояване и да
го потърсете с другото устройство.
За да отмените сдвояването
Извършете стъпка 2, за да отмените режима на сдвояване,
когато плейърът и BLUETOOTH устройството са сдвоени.
Свързване към сдвоено BLUETOOTH устройство
За да използвате сдвоено устройство, трябва да
осъществите връзка с него. Някои сдвоени устройства
ще се свържат автоматично.
1 Натиснете CALL, завъртете диска за управление,
за да изберете [BT SIGNL], и след това го
натиснете.
Уверете се, че индикацията
свети.
2 Включете функцията BLUETOOTH
на BLUETOOTH
устройството.
3 Работете с BLUETOOTH устройството, за да го
свържете към плейъра.
Индикацията
или
светва.
Икони в дисплея:
Ако не се изведе [Sony Car Audio], повторете от стъпка 2.
Светва, когато свържете мобилен телефон към
плейъра.
Светва, когато свържете аудио устройство
към плейъра.
5 Ако се наложи да въведете парола* на
BLUETOOTH устройството, въведете [0000].
Показва силата на сигнала на свързания мобилен
телефон.
*В зависимост от устройството, паролата може да се изпише
като “Passcode”, “PIN code”, “PIN number” или “Password” и др.
7BG
За да свържете последното свързвано към
плейъра устройство
Активирайте BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH
устройството.
Натиснете SRC.
Изберете [BT PHONE] или [BT AUDIO].
Натиснете ENTER, за да свържете с мобилен телефон, или
натиснете PAUSE, за да свържете с аудио устройство.
Забележка
Докато възпроизвеждате BLUETOOTH аудио, няма да можете
да се свържете с мобилен телефон от плейъра. Вместо това
се свържете с устройството от мобилния телефон.
Съвет
Когато BLUETOOTH сигналът е включен: когато запалите
автомобила, устройството автоматично се свързва с
последния свързан мобилен телефон.
За да монтирате микрофон
Монтирането на микрофона (не е приложен в комплекта)
ще подобри качеството на звука, когато разговаряте чрез
това устройство. Подробности как да свържете микрофона
ще намерите в ръководството за употреба, приложено към
микрофона.
За да изключите с едно докосване
Докоснете отново N-Mark на плейъра с N-Mark на
смартфона.
Забележки
 Когато осъществявате връзката, работете внимателно със
смартфона, за да не го надраскате.
 Връзката чрез едно докосване не е възможна, когато
устройството вече е свързано към друго NFCсъвместимо
устройство. В този случай изключете другото устройство и
отново извършете връзката със смартфона.
Свързване с iPhone/iPod
(Автоматично BLUETOOTH сдвояване)
Когато към USB порта е свързан iPhone/iPod с iOS5 или
по-нова версия, устройството се сдвоява и свързва
автоматично с iPhone/iPod. За да включите функцията
за автоматично BLUETOOTH сдвояване, уверете се, че
[AUTO PAIRING] в BT настройките e в положение [ON]
(стр. 18).
1 Включете BLUETOOTH функцията на iPhone/iPod.
2 Свържете iPhone/iPod към USB порта.
Свързване със смартфон чрез едно докосване (NFC)
Когато докоснете диска за управление на устройството
с NFC* съвместим смартфон, плейърът се сдвоява и
свързва с телефона автоматично.
* NFC (Near Field Communication) е технология, която
позволява безжична комуникация между различни
устройства на къси разстояния като например мобилни
телефони и IC tags. Благодарение на функцията NFC,
обменът на данни може да се осъществи лесно чрез просто
докосване на съответния символ или определената точка
на NFC-съвместимите устройства.
За смартфон с операционна система Android 4.0 или понова версия е необходимо да свалите приложението "NFC
Easy Connect", налично в Google PlayTM. Приложението
може да не е налично в някои държави/региони.
1 Включете NFC функцията на смартфона.
За подробности вижте ръководството за употреба,
приложено към смартфона.
2 Докоснете участъка с N-Mark на плейъра с
N-Mark на смартфона.
Уверете се, че индикацията
устройството.
светва на дисплея на
Забележка
Автоматичното BLUETOOTH сдвояване не е възможно,
ако устройството вече е свързано към друго BLUETOOTH
устройство. В този случай изключете другото устройство,
след това свържете отново iPhone/iPod.
Свързване на iPod/USB устройство
1 Намалете силата на звука на плейъра.
2 Свържете iPod/USB устройството към плейъра.
За да свържете iPod/iPhone, използвайте USB свързващ
кабел за iPod (не е приложен в комплекта).
Когато свързвате iPhone 5
Уверете се, че индикацията
на устройството.
8BG
светва на дисплея
Свързване на друго преносимо
аудио устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете силата на звука на устройството.
3 Свържете преносимото аудио устройство към
входния AUX жак (стерео мини жак) на плейъра
посредством свързващ кабел (не е приложен в
комплекта)*.
*Използвайте кабел с прав щекер.
Слушане на радио
Слушане на радио
За да слушате радио, натиснете SRC, за да изберете
[TUNER].
Автоматично запазване на станции (BTM)
1 Натиснете MODE, за да смените обхвата (FM1,
FM2, FM3, MW или LW).
2 Натиснете MENU, завъртете диска за
управление, за да изберете [GENERAL], след това
натиснете диска.
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
[BTM], и после го натиснете.
Устройството запаметява станциите към бутоните с
цифри, следвайки поредността на честотите.
4 Натиснете SRC, за да изберете [AUX].
Настройка
1 Натиснете MODE, за да смените обхвата (FM1,
За да изравните нивото на силата на звука на
свързаното устройство с други източници
Започнете възпроизвеждане на преносимото аудио
устройство със средна сила на звука и задайте желаната
сила с плейъра.
Натиснете MENU и завъртете диска за управление.
Изберете [SOUND]  [AUX VOL] (стр. 18).
FM2, FM3, MW или LW).
2 Извършете настройката
Ръчно търсене
Натиснете и задръжте SEEK +/-, за да откриете
приблизителната честота, след това неколкократно
натиснете SEEK +/-, за да настроите фино желаната
честота.
Автоматично търсене
Натиснете SEEK +/-.
Сканирането спира, когато устройството открие
станция. Повторете тази процедура, докато откриете
желаната радиостанция.
Ръчно запаметяване
1 Докато приемате станцията, която желаете
да запаметите, натиснете и задръжте бутон
с цифра (от 1 до 6), докато се изведе индикация
[MEM].
Приемане на запаметените станции
1 Изберете обхвата, а след това натиснете
бутон с цифра (от 1 до 6).
9BG
Използване на системата за радио
данни (RDS)
Сверяване на часа (CT)
CT данните от RDS предаването сверяват часовника.
1 Задайте [CT-ON] в общите настройки GENERAL
(стр. 16).
Задаване на алтернативни честоти (AF) и
съобщения за трафик (TA).
AF постоянно пренастройва станцията с най-силен
сигнал в дадена мрежа, а TA предоставя актуална трафик
информация или трафик програми (TP), ако такива се
приемат.
1 Натиснете AF/TA, за да изберете [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] или [AF/TA-OFF].
Запаметяване на RDS станции с АF и TA настройки
Можете да запаметите RDS станции заедно с AF/
TA настройка. Задайте AF/TA, след това запаметете
станциите с BTM или ръчно. Ако настройвате станциите
ръчно, можете да запаметите и станции без RDS.
Приемане на спешни съобщения
Ако настройката AF или TA е активирана, спешните
съобщения автоматично ще прекъснат избрания в момента
източник.
Когато регулирате силата на звука по време на
трафик на съобщения
Това ниво ще бъде запазено в паметта за следващи трафик
съобщения независимо какво е обичайното ниво на звука.
Оставане на една и съща регионална програма
(REGIONAL)
Когато функциите AF и REGIONAL са включени, няма да се
получи нежелано превключване на друга регионална станция
с по-силна честота. Ако напуснете района на приемане на
тази регионална програма, задайте [REG-OFF] в общите
настройки GENERAL по време на FM приемане (стр. 16).
Избор на програмен вид (PTY)
Използвайте PTY, за да изведете или търсите желан тип
програма.
1 Натиснете и задръжте PTY по време на FM
приемане.
2 Завъртете диска за управление, докато се
изведе желаният програмен вид, а след това
натиснете диска.
Устройството започва да търси станции, които
предават избрания тип програма.
Типове програми
NEWS (Новини), AFFAIRS (Текущи събития), INFO (Информация),
SPORT (Спорт), EDUCATE (Образование), DRAMA (Драма),
CULTURE (Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни), POP
M (Популярна музика), ROCK M (Рок музика), EASY M (M.O.R.
музика), LIGHT M (Лека класическа музика), CLASSICS
(Класическа музика), OTHER M (Друг музикален вид), WEATHER
(Време), FINANCE (Финанси), CHILDREN (Програми за деца),
SOCIAL A (Социални въпроси), RELIGION (Религия), PHONE IN
(Телефонно шоу), TRAVEL (Пътувания), LEISURE (Свободно
време), JAZZ (Джаз музика), COUNTRY (Кънтри музика), NATION
M (Национална музика), OLDIES (Ретро музика), FOLK M (Фолк
музика), DOCUMENT (Документални)
10BG
приключване на обаждането, не увеличавайте силата на
звука на устройството, докато говорите по телефона.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
1 Поставете диска (с етикета нагоре).
Директни операции с iPod устройството
(Passenger Control)
Натиснете и задръжте MODE, докато възпроизвеждате,
за да изведете [MODE IPOD] и да включите директните
операции с iPod устройството.
Обърнете внимание, че силата на звука може да бъде
регулирана само от плейъра.
За да излезете от passenger control
Натиснете и задръжте MODE, докато се изведе [MODE
AUDIO].
Възпроизвеждането започва автоматично.
Възпроизвеждане на iPod/USB устройство
В това ръководство за употреба “iPod” се използва като
общ термин за функциите на iPod и iPhone, освен ако в
текста или илюстрациите не е упоменато друго.
Възпроизвеждане на BLUETOOTH
устройство
Можете да възпроизвеждате съдържание от свързано
устройство, което поддържа BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
За подробности относно съвместимостта на вашия iPod
вижте “iPod” (стр. 19) или посетете Интернет страницата
за поддръжка, указана на задната корица.
Можете да използвате USB устройства от типа MSC
(Mass Storage Class) (като например USB флаш памети,
цифрови плейъри, Android телефони), съвместими с USB
стандарта.
В зависимост от цифровия плейър или Android телефона
е възможно да се наложи да зададете USB режима в
положение MSC.
Забележки
За подробности относно съвместимостта на вашето USB
устройство посетете Интернет страницата за поддръжка,
указана на задната корица.
Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/WAV файлове не се
поддържа.
файлове без загуба на качеството
файлове със защита от презаписване
DRM (Digital Rights Management) файлове
Многоканални аудио файлове
1 Свържете iPod/USB устройството към USB
порта (стр. 8).
Възпроизвеждането стартира.
Ако вече има свързано устройството за
възпроизвеждане, натиснете SRC, за да изберете [USB].
(Когато се разпознае iPod, в дисплея се появява индикация
[IPD].)
2 Регулирайте силата на звука на устройството.
1 Извършете BLUETOOTH връзка с аудио
устройството (стр. 7).
2 Натиснете SRC, за да изберете [BT AUDIO].
3 Стартирайте възпроизвеждането с аудио
устройството.
4 Регулирайте силата на звука на този плейър.
Забележки
 В зависимост от аудио устройството е възможно
информацията, като например заглавие, номер/времетраене
на песента и състояние за възпроизвеждане, да не се изведе
на този плейър.
 Възпроизвеждането на аудио устройството не спира, дори ако
смените източника на плейъра.
 Докато приложението "App Remote" работи посредством
BLUETOOTH функцията, на дисплея не се извежда индикация
[BT AUDIO].
За да изравните силата на звука на BLUETOOTH
устройството с други източници
Започнете възпроизвеждане на BLUETOOTH аудио
устройството със средна сила на звука и задайте
желаната сила на звука с плейъра.
Натиснете MENU и завъртете диска за управление.
Изберете [SOUND]  [BTA VOL] (стр. 18).
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да изключите устройството
Спрете възпроизвеждането, след това изключете
устройството.
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата на
звука на телефона се контролира от самия iPhone, а не от
плейъра. За да предотвратите внезапен пик на звука след
11BG
Търсене и възпроизвеждане на песни
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 Докато възпроизвеждате, натиснете
бутона (повторно възпроизвеждане) за да
възпроизвеждате повторно, или натиснете
(разбъркано възпроизвеждане), за да
възпроизвеждате разбъркано.
2 Неколкократно натиснете
(повторно
възпроизвеждане) или
(разбъркано
възпроизвеждане), за да изберете желания
режим на възпроизвеждане.
Стартирането на възпроизвеждане в избрания
режим може да отнеме известно време.
Наличните режими за възпроизвеждане се различават в
зависимост от избрания източник на звук.
Търсене на песен по име (Quick-BrowZer™)
1 При възпроизвеждане чрез
CD, USB или
*1
BT аудио устройство , натиснете
(търсене)*2, за да изведете списъка с
категории.
Когато списъкът с песните се изведе,
(назад), докато
неколкократно натиснете
се изведе желаната категория за търсене.
*1
Налично само за аудио устройства, които
поддържат AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.4 или по-нова версия.
*2
Докато възпроизвеждате, натиснете
(търсене) за
повече от 2 секунди, за да се върнете директно към
началото на списъка с категории.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
желаната категория за търсене, а след това
натиснете диска, за да потвърдите избора си.
3 Повтаряйте стъпка 2, докато изберете
желаната песен.
Възпроизвеждането започва.
За да излезете от режим Quick-BrowZer
Натиснете
(търсене).
Търсене чрез прескачане на опции
(Режим Прескачане)
1 Натиснете (търсене).
2 Натиснете SEEK +.
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
опцията.
Опциите в списъка се прескачат на стъпки от по 10%.
4 Натиснете ENTER, за да се върнете към режим
Quick-BrowZer.
Извежда се избраната опция..
5 Завъртете диска за управление, за да изберете
желаната опция, и след това натиснете диска.
Възпроизвеждането започва.
12BG
Провеждане на хендсфрий разговор
За да използвате мобилен телефон, свържете го с този
плейър. За подробности вижте "Подготовка на BLUETOOTH
устройство" (стр. 7).
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
име или телефонен номер от списъка с
последните проведени разговори, и след това
натиснете диска.
Телефонът започва да набира.
Набиране чрез въвеждане на телефонен номер.
1 Натиснете CALL, завъртете диска за
управление, за да изберете [DIAL NUMBER], и след
това натиснете диска.
2 Завъртете диска за управление, за да въведете
Приемане на обаждане
1 Натиснете CALL, когато желаете да
приемете разговор след позвъняване на
телефона.
Разговорът започва.
Забележка
Звукът от позвъняването и гласът на събеседника се
извеждат само от предните високоговорители.
телефонния номер като накрая изберете [ ]
(празно място), след това натиснете ENTER*.
Телефонът започва да набира.
*За да преместите цифровата индикация, натиснете SEEK +/-.
Забележка
На дисплея вместо индикация [_] се извежда индикация [#].
Пренабиране
1 Натиснете CALL, завъртете диска за
За да откажете разговор
управление, за да изберете [REDIAL], и след това
натиснете диска.
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
Телефонът започва да набира.
За да приключите разговор
Отново натиснете CALL.
Запазване на телефонни номера
Можете да запазите до 6 контакта за бързо набиране.
Набиране
Можете да започнете разговор, като изберете номер
от телефонния указател или от списъка с последните
проведени разговори, ако свързаният мобилен телефон
поддържа PBAP (Профил за достъп до телефонен указател).
Набиране на номер от телефонния указател
1 Натиснете CALL, завъртете диска за
управление, за да изберете [PHONEBOOK], и
след това натиснете диска.
2 Завъртете диска за управление, за да
изберете буква от списъка, и след това
натиснете диска.
3 Завъртете диска за управление, за да
изберете име от списъка, и след това
натиснете диска.
4 Завъртете диска за управление, за да
изберете номер от списъка, и след това
натиснете диска.
1 Изберете номер, който желаете да запазите
като опция за бързо набиране, от телефонния
указател, списъка с последни разговори или чрез
директно въвеждане на телефонния номер.
Телефонният номер се извежда в дисплея на уреда.
2 Натиснете и задръжте бутон с цифра (1 до 6),
докато се изведе индикацията [MEM].
Контактът се запазва за избраната цифра.
Набиране на предварително запазен номер
1 Натиснете SRC, завъртете диска за управление,
за да изберете [BT PHONE], след това го
натиснете.
2 Натиснете бутон с цифра (1 до 6), за да
изберете контакта, с който желаете да се
свържете.
3 Натиснете ENTER.
Телефонът започва да набира.
Телефонът започва да набира.
Набиране на номер от последно проведените
разговори.
1 Натиснете CALL, завъртете диска за
управление, за да изберете [RECENT CALL], и след
това натиснете диска.
Извежда се списъкът с последните проведени
разговори.
13BG
Гласово набиране
Можете да провеждате разговори чрез изричане на ключови
думи в свързан мобилен телефон, който притежава функция
за гласово набиране.
1 Натиснете CALL, завъртете диска за
управление, за да изберете [VOICE DIAL], и след
това натиснете диска.
Можете също да натиснете ENTER, докато
функцията App Remote е изключена.
2 Изречете ключовата дума, запазена в мобилния
телефон.
Гласът ви се разпознава и телефонът започва да
набира.
За да отмените гласовото набиране
Натиснете ENTER.
Възможни операции по време на разговор
Настройка на силата на звука на звънене и гласа на
събеседника
Можете да регулирате силата на звука на звънене и гласа
на събеседника.
Регулиране на силата на звука на звънене
Завъртете диска за управление, докато телефонът звъни.
Регулиране на силата на звука на гласа на събеседника:
Завъртете диска за управление по време на разговор.
За да регулирате силата на звука за другия участник
в разговора (Регулиране на нивото на микрофона)
Натиснете MIC.
Нива на силата на звука: [MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
За да намалите ехото и смущенията (Режим на
отмяна на ехото/смущенията)
Натиснете и задръжте MIC.
Възможни режими: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
За да прехвърлите разговор
За да активирате/деактивирате желаното устройство
(този плейър/мобилен телефон), натиснете MODE или
използвайте вашия мобилен телефон.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон, хендсфрий връзката може
да прекъсне, когато опитате да прехвърлите разговора.
За да проверите SMS/email*
Индикацията
мига, когато получите нов SMS/email
и остава да свети на дисплея, ако съобщението не е
прочетено.
*Тази опция е налична само за мобилни телефони, които
поддържат MAP (Профил за достъп до съобщения).
14BG
Полезни функции
Използване на App Remote с iPhone/
Android телефон
Когато използвате Android телефон,
трябва да свалите приложението
"App Remote" от App Store за iPhone
или от Google Play за Android телефон.
Следните функции са налични, когато
използвате приложението "App Remote":
Работа с устройството за стартиране и управление на
съвместими приложения на iPhone/Android телефон.
Работа с iPhone/Android телефон с прости движения с
пръст за управление на източника на плейъра.
Стартиране на приложение/източник на звук или търсене
на ключова дума в приложението чрез изричане на дума
или фраза в микрофона (само за Android телефон).
Автоматична проверка на входящи текстови съобщения,
SMS, email, Twitter, Facebook, календар и др. и възможност
за отговор на текстови съобщения, SMS и email (само за
Android телефон).
Регулиране на звуковите настройки (EQ10, Balance/Fader,
Listening Position) на устройството чрез iPhone/Android
телефон.
Забележки
 За ваша безопасност спазвайте местните закони и правила за
движение по пътищата и не работете с приложението, докато
шофирате.
Наличните операции се различават в зависимост от
приложенията. За подробности относно наличните приложения,
посетете Интернет страницата за поддръжка, указана на
задната корица.
App Remote ver. 2.0 през USB е съвместим с iPhone с
операционна система iOS 5/iOS 6.
App Remote ver. 2.0 през BLUETOOTH е съвместим с Android
устройства с инсталирана операционна система Android 2.2,
2.3, 3.*, 4.0, 4.1 или 4.2.
 Функцията за гласово разпознаване не работи в зависимост
от вашия смартфон. В този случай преминете към [Settings] –
изберете [Voice Recognition].
 Проверката на SMS/E-mail/Notification е възможна за Android
устройства с инсталиран TTS енджин.
 Приложението "Smart Connect" на Sony Mobile Communications
е необходимо за проверка на Twitter/Facebook/календар и други
съобщения.
Осъществяване на App Remote връзка
1 Свържете iPhone към USB порта или Android
телефон с BLUETOOTH функция.
2 Стартирайте приложението "App Remote".
3 Натиснете и задръжте APP на устройството за
повече от 2 секунди.
Връзката към iPhone/Android телефон се стартира.
За подробности относно операциите с iPhone/Android
телефон вижте помощния файл на приложението.
Ако се изведе номерът на устройството
Активиране на гласово разпознаване (само за
Android телефони)
Когато регистрирате приложения, можете да ги
управлявате гласово. За подробности се обърнете към
помощния файл на приложението.
За да включите гласовото разпознаване
1 Натиснете ENTER, за да активирате гласовото
разпознаване.
2 Изречете желаната гласова команда в
микрофона, когато на Android телефона се
изведе съобщението [Say Source or App].
Уверете се, че в дисплея на плейъра и мобилното
устройство се извеждат еднакви цифри (напр. 123456),
след това натиснете ENTER на този плейър и изберете
[Yes] на мобилното устройство.
За да прекъснете връзката
Натиснете и задръжте APP.
Избор на източника или приложението
Можете да работите с устройството, за да изберете
желания източник или приложение на вашия смартфон.
1 Завъртете диска за управление, за да изберете
желания източник или приложение, след това
натиснете диска.
Забележки
 В някои ситуации е възможно гласовото разпознаване да не
работи.
 Гласовото разпознаване може да не работи правилно в
зависимост от производителността на свързания Android
телефон.
 В режим на гласово разпознаване работете в условия, при
които шумът от двигателя се чува слабо.
 Използването на външен микрофон (не е приложен в комплекта)
подобрява гласовото разпознаване.
Когато изберете музикално или видео приложение*
За да изберете друг източник или приложение, натиснете
SRC, след това завъртете диска за управление, за да
изберете желания източник или приложение.
Гласово обявяване на разнообразна информация
(само за Android телефони)
Когато получите SMS/E-mail, Twitter/Facebook/календар
съобщения и др., те автоматично се обявяват през
високоговорителите на автомобила.
За подробности относно настройките се обърнете към
помощния файл на приложението.
Натиснете 1 или 2, за да влезете в режим HID, и натиснете
SEEK +/-, за да изберете опция за възпроизвеждане,
след това натиснете ENTER, за да стартирате
възпроизвеждането.
*Работи само за Android телефон, който поддържа HID (Human
Interface Device Profile)
Извършване на звукови настройки
Можете да регулирате настройките за EQ, BAL/FAD/SW
Level и Position чрез вашия смартфон.
За подробности относно настройките, обърнете се към
помощния файл на приложението.
15BG
REAR/SUB
Превключва аудио изход: [SUB-OUT] (субуфер), [REAROUT] (усилвател). (Работи само когато устройството
е изключено.)
Настройки
Отмяна на режима DEMO
Можете да отмените дисплея с демонстрация, който се
стартира, когато изключите устройството.
1 Натиснете MENU, завъртете диска за
управление, за да изберете [DISPLAY], след това
натиснете диска.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
[DEMO], и след това натиснете диска.
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
[DEMO-OFF], и след това натиснете диска.
Настройката приключва.
4 Натиснете
(назад) два пъти.
Дисплеят се връща в режим на нормален прием/
възпроизвеждане.
Операции с основни настройки
Можете да задавате опции в менюто чрез следната
процедура.
В зависимост от източника и настройката можете да
зададете следните опции.
1 Натиснете MENU.
2 Завъртете диска за управление, за да изберете
желаната категория, и след това натиснете
диска.
Категориите с настройки са както следва:
 Настройки GENERAL (общи) (стр. 16)
 Настройки SOUND (звукови) (стр. 16)
 Настройки DISPLAY (дисплей) (стр. 18)
 Настройки BT (BLUETOOTH) (стр. 18)
 Настройки APP REM (приложения за дистанционно
управление) (стр. 18)
CT (Час)
Активира функцията CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Ограничава приемането до определен регион: [ON], [OFF].
(Работи само когато се приема FM станция.)
BTM (стр. 9)
Ограничава приема до определен регион: [ON], [OFF].
(Работи само когато се приема FM станция.)
Звукови настройки SETUP
C.AUDIO+ (Ясен звук+)
Произвежда звук като оптимизира цифровия сигнал с
препоръчаните от Sony звукови настройки: [ON], [OFF].
(Автоматично се задава в положение [OFF], когато
промените [EQ10 PRESET].)
EQ10 PRESET (Предварителни EQ10 настройки)
Можете да изберете крива на еквалайзера измежду
10 режима или можете да изключите настройката:
[R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM],
[OFF] Настройката за крива на еквалайзера може да
бъде запаметена за всеки източник.
EQ10 SETTING (Настройка EQ10)
Задайте [CUSTOM] за EQ10.
BASE
Можете да изберете предварително зададена крива на
еквалайзера като основа за по-нататъшна настройка:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250
Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Силата на звука се регулира на стъпки от 1dB, в
диапазон от -6 dB до +6 dB.
POSITION (Позиция на слушане)
3 Завъртете диска за управление, за да изберете
опцията, и след това натиснете диска.
За да се върнете към предходния дисплей
Натиснете
(назад)
Общи настройки
CLOCK-ADJ (Сверяване на часовника) (стр. 6)
CAUT ALM (Предупредителен алармен сигнал) (стр. 6)
Активира предупредителния алармен сигнал: [ON], [OFF]
(Работи само когато устройството е изключено.)
BEEP
Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF]
AUTO OFF (Автоматично изключване)
Когато изключите устройството, тази функция
автоматично ще го спре след зададеното време:
[NO], [30S] (30 секунди), [30M] (30 минути), [60M] (60
минути).).
AUX-A (Допълнителен аудио източник)
Активира дисплея за AUX допълнителен източник: [ON],
[OFF] (Работи само когато устройството е изключено.)
16BG
SET F/R POS (задаване на позиция за преден/заден
високоговорител)
Симулира естествено звуково поле като забавя
извеждането на звука от предните/задните
високоговорители спрямо вашата позиция)
FRONT L (): Преден ляв
FRONT R (): Преден десен
FRONT (): Преден централен
ALL (): В центъра на вашия автомобил
CUSTOM: Позиция, зададена от App Remote
OFF: Не е зададена позиция
ADJ POSITION* (Регулиране на позицията за слушане)
Регулира фино настройката за позицията на слушане.
Обхват на настройка: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS* (Настройка на позицията на субуфера)
NEAR (): Близко разстояние
NORMAL (): Нормално разстояние
FAR (): Далечно разстояние
BALANCE
Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER
Регулира относителното ниво: [FRONT-15] – [CENTER] –
[REAR-15].
HPF (високочестотен филтър)
HPF FREQ (Честотност на високочестотния
филтър) Избира честота на предните/задните
високоговорители: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (Откос на високочестотния филтър)
Избира HPF откос (опцията е ефективна само когато
[HPF FREQ] е зададен в положение различно от [OFF]):
[1], [2], [3]
DSEE (Енджин за подобраяване на цифровия звук)
Подобрява компресирания по цифров път звук като
възстановява високите честоти, които са се загубили
при компресията.
Тази настройка може да бъде запаметена за всеки
източник, различен от тунера.
Избира режим DSEE: [ON], [OFF].
AUX VOL (сила на звука от допълнителния източник)
Регулира нивото на звука за всяко свързано
допълнително устройство: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Благодарение на тази настройка не е нужно да
регулирате силата на звука за отделните източници.
LOUDNESS (динамична сила на звука)
Подсилва басите и високите честоти за постигане на
по-ясно звучене при намалена сила на звука: [ON], [OFF].
BTA VOL (сила на звука от BLUETOOTH устройството)
Регулира нивото на звука за всяко свързано BLUETOOTH
устройство: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Благодарение на тази настройка не е нужно да
регулирате силата на звука на отделните източници.
AAV (Допълнителна настройка за автоматична сила на звука)
Задава оптимална сила на възпроизвеждания звук за
всички източници на възпроизвеждане: [ON], [OFF].
* Не се извежда, когато настройката [SET F/R POS] е
зададена в положение [OFF].
RB ENH (Усилване на задните ниски честоти)
Rear Bass Enhancer увеличава басите чрез задаване
на настройка за нискочестотен филтър за задните
високоговорители. Тази функция позволява на задните
високоговорители да играят ролята на субуфер, дори
когато такъв не е свързан. (Работи само когато
зададете [SW DIREC] в положение [OFF].)
RBE MODE (режим на усилване на ниските честоти)
Избира режима на усилване на ниските честоти: [1], [2],
[3], [OFF].
LPF FREQ (Честотност на ниските честоти)
Избира крайната честота на субуфера: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Откос на ниските честоти)
Избира LPF откос: [1], [2], [3].
SW DIREC (Директна връзка към субуфер)
Можете да използвате субуфер без усилвател, когато е
свързан към кабела на задния високоговорител. (Работи
само когато [RBE MODE] е зададен в положение [OFF].)
Уверете се, че сте свързали 4-8 омов субуфер към
някой от кабелите на задните високоговорители. Не
свързвайте високоговорител към кабела на другия заден
високоговорител.
SW MODE (режим на работа със субуфера)
Избира режим на работа със субуфера: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (Фаза на субуфера)
Избира фаза на субуфера: [NORM], [REV].
SW POS* (Позиция на субуфера)
Избира позиция на субуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (Честотност на ниските честоти)
Избира крайната честота на субуфера: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Откос на ниските честоти)
Избира LPF откос: [1], [2], [3].
S.WOOFER (субуфер)
SW LEVEL (Сила на звука на субуфера)
Регулира силата на звука на субуфера:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] се извежда за най-ниската настройка.)
SW PHASE (Фаза на субуфера)
Избира фаза на субуфера: [NORM], [REV].
SW POS* (Позиция на субуфера)
Избира позиция на субуфера: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (Честотност на ниските честоти)
Избира крайната честота на субуфера: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Откос на ниските честоти)
Избира LPF откос: [1], [2], [3].
17BG
Настройки на дисплея
DEMO (Демонстрация)
Активира режима на демонстрация: [ON], [OFF].
DIMMER (Затъмняване)
Променя яркостта на дисплея.
ILLUM (Осветяване)
Променя цвета на осветяването: [1], [2].
AUTO SCR (Автоматично обхождане)
Автоматично обхожда дългите индикации на дисплея:
[ON], [OFF].
BT настройка (BLUETOOTH)
Можете да отворите това меню с настройки, като
натиснете бутона CALL.
PAIRING (Сдвояване) (стр. 7)
PHONEBOOK (Телефонен указател) (стр. 13)
REDIAL (Пренабиране) (стр. 13)
RECENT CALL (Последни разговори) (стр. 13)
VOICE DIAL (Гласово набиране) (стр. 14)
DIAL NUMBER (Набиране на номер) (стр. 13)
RINGTONE
Избира устройството, което да извежда звука на
звъненето – този плейър или свързания мобилен
телефон: [1] (това устройство), [2] (мобилен телефон).
AUTO ANS (Автоматично приемане на разговор)
Задава автоматично приемане на входящи разговори от
това устройство: [OFF], [1] (след около 3 секунди), [2]
(след около 10 секунди).
AUTO PAIRING (Автоматично сдвояване)
Автоматично стартира BLUETOOTH сдвояването,
когато през USB е свързано устройство с iOS версия
5.0 или по-нова: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH сигнал) (стр. 7)
Активира функцията BLUETOOTH: [ON], [OFF].
BT INIT (Нулиране на BLUETOOTH настройките)
Нулира всички настройки, свързани с BLUETOOTH
операциите (информация за сдвояване, запазени номера,
информация за устройството и др.) Когато изхвърляте
устройството, нулирайте всички настройки. (Работи
само когато устройството е изключено.)
APP REM настройки (App Remote)
Включва и изключва функцията App Remote (връзка).
18BG
Допълнителна информация
Предпазни мерки
Предварително охладете устройството, ако автомобилът
ви е бил паркиран на пряка слънчева светлина.
Не оставяйте предния панел или други аудио устройства в
автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина, защото
могат да се повредят от високата температура.
Електрическата антена (ефирна) се изтегля
автоматично.
Кондензиране на влага
Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо устройство за
запис.
CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
CD-R/CD-RW, различен от този, записан в музикален CD
формат или MP3 формат, съответстващ с ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове
MP3/WMA
Ако във вътрешността на устройството се появи влага,
извадете диска и изчакайте около час, за да се изпари
влагата; в противен случай устройството няма да работи
правилно.
Папка (албум)
MP3/WMA файл (песен)
За да поддържате високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете течност върху устройството.
Забележки за дисковете
Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина
или източници на топлина като например климатици
или в автомобил, паркиран на слънце.
Преди да започнете възпроизвеждане,
почиствайте дисковете с парче плат.
Почиствайте диска от центъра към
периферията. При почистването на
дисковете не използвайте разтвори
като бензин, разредител или
почистващи вещества от търговската
мрежа.
Този продукт е проектиран да
възпроизвежда дискове, които съответстват на
компакт диск (CD) стандарта. Някои музикални дискове
и DualDisc дисковете не съответстват на компакт диск
стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на това
устройство.
About iPod
Можете да свържете следните iPod модели. Преди
употреба обновете вашите iPod устройства с най-новия
софтуер.
Съвместими iPhone/iPod модели
Съвместим модел
USB
iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (пето поколение)

iPod touch (четвърто поколение)

iPod touch (трето поколение)

Забележки за CD-R (записващи дискове)/CD-RW
(презаписващи дискове)
iPod touch (второ поколение)

Максимален брой: (само за CD-R/CD-RW)
iPod classic

iPod nano (седмо поколение)

iPod nano (шесто поколение)

iPod nano (пето поколение)

iPod nano (четвърто поколение)

iPod nano (трето поколение)

Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
Дискове с етикети, стикери или тиксо, или такива с
прикрепена хартия. Това може да причини неизправност
или може да повреди дисковете.
Дискове с нестандартни форми (например сърце, карта,
звезда). Ако се опитате да го направите, е възможно да
повредите устройството.
8 cm дискове.
папки (албуми): 150 (включително основната папкa)
файлове (записи) и папки: 300 (когато името на файла/
папката съдържа множество символи, броят на
файловете (записи) и папките може да се окаже помалък от 300).
символи, които могат да се възпроизвеждат за име на
папка/файл: 32 (Joilet)/64 (Romeo);
При Multisession диск, когато първият запис от първата
сесия съдържа CD-DA данни, се възпроизвеждат само
данните за CD-DA от първата сесия.
19BG
 “Made for iPod” и “Made for iPhone” означават, че
електронният аксесоар е проектиран за връзка с iPod или
iPhone и е сертифициран от разработчика така, че да
съответства със стандартите за работа на Apple. Apple не
носи отговорност за операциите на това устройство или
за съответствието му със стандартите за безопасност
и регулация. Моля, обърнете внимание, че използването
на този аксесоар с iPod или iPhone може да повлияе на
безжичната връзка.
Функцията BLUETOOTH
Какво представлява технологията BLUETOOTH?
 Безжичната технология BLUETOOTH е технология с малък
обхват, която позволява размяна на данни между цифрови
устройства като например мобилен телефон и слушалки.
Безжичната BLUETOOTH технология работи в обхват от
около 10 метра. Най-често срещана е връзката между две
устройства, но е възможна и едновременна връзка между
повече устройства.
 Не е нужно да използвате кабел за връзка, тъй като
BLUETOOTH технологията е безжична. Също така, не
е необходимо и устройствата да са насочени едно към
друго, както при инфрачервената технология. Можете
например да използвате устройството, докато се намира
в джоба ви или в чанта.
 BLUETOOTH технологията е международен стандарт,
който се поддържа от милиони компании от цял свят.
BLUETOOTH връзка
 Безжичната технология BLUETOOTH работи в обхват от
около 10 метра.
В зависимост от препятствията (човек, метал,
стена и др.) или електромагнитната среда е възможно
максималният обхват на комуникация да се различава.
 Възможно е следните условия да влияят на
чувствителността на BLUETOOTH връзката.
Ако съществува препятствие между уреда и BLUETOOTH
устройството като например човек, метал или стена.
Ако близо до устройство се използва оборудване с
честота 2.4 GHz като например LAN устройство,
безжичен телефон или микровълнова фурна.
 Тъй като BLUETOOTH устройството и безжичното LAN
устройство (IEEE802.11b/g) използват една и съща
честота, може да се получи вмешателство на микровълни,
което да причини разминаване в скоростта на връзката,
смущения или невалидна връзка. В този случай извършете
някое от следните действия:
Използвайте устройството на разстояние минимум 10
метра от безжичното LAN устройство.
Ако използвате устройството в обхват от 10 метра
от безжичното LAN устройство, изключете безжичното
LAN устройство.
Поставете това устройство и BLUETOOTH
устройството на възможно най-близо.
 Възможно е микровълните, които се излъчват от
BLUETOOTH устройството, да влияят на работата
на електронни медицински оборудвания. Изключете
устройството и другите BLUETOOTH устройства на
следните места, защото това може да причини инцидент.
на места, където има леснозапалими газове, в болници,
влакове, самолети или бензиностанции.
ако устройството се намира близо до автоматични
врати или противопожарни аларми.
20BG
 Това устройство поддържа мерки за безопасност спрямо
BLUETOOTH стандарта, които гарантират сигурна връзка
при използването на безжична BLUETOOTH технология.
Възможно е обаче сигурността да не е достатъчна
в зависимост от настройката. Внимавайте при
използването на безжичната BLUETOOTH технология.
 Не носим отговорност за изтичането на информация при
използването на BLUETOOTH комуникация.
 Връзката с всички BLUETOOTH устройства не може да
бъде гарантирана.
Устройство, което включва BLUETOOTH функция, трябва
да съответства на BLUETOOTH стандарта, определен
от BLUETOOTH SIG.
Дори свързаното устройство да съответства
с гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, някои
устройства може да не се свържат или да не работя
правилно в зависимост от функциите и спецификациите
им.
При безжичен разговор по телефон, в зависимост от
устройството или средата, в която осъществявате
разговора, е възможно да се появят смущения.
 В зависимост от устройството, което ще свързвате,
е възможно стартирането на връзката да отнеме
известно време.
Други
 В зависимост от условията на радио вълните и
местоположението на оборудването, използването на
BLUETOOTH устройството може да се окаже невъзможно
с мобилните телефони.
 Ако почувствате дискомфорт докато или след
като сте използвали BLUETOOTH устройството,
незабавно прекратете употребата на устройството.
Консултирайте се с най-близкия представител на Sony,
ако проблемът продължи.
Консултирайте се с най-близкия представител на Sony, ако
имате въпроси или проблеми относно вашето устройство,
които не са описани в това ръководство.
Поддръжка
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи правилно, ако
конекторите между него и предния панел не са чисти. За
да предотвратите това, свалете предния панел (стр. 6) и
почистете конекторите с клечка с памуче. Не прилагайте
излишна сила, защото може да повредите конекторите.
Забележки
За по-голяма безопасност, преди да почистите
конекторите, загасете автомобила и извадете
ключа.
 Не докосвайте конекторите директно с пръсти или
метални предмети.
Технически характеристики
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена (ефирна):
Външен конектор за ефирна антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: 8 dBf
Селективност: 75 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 80 dB (стерео)
Разделяне: 50 dB при 1 kHz
Честотен диапазон: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена (ефирна):
Външен конектор за ефирна антена
Междинна честота:
9,124.5 kHz или 9,115.5 kHz/4.5 kHz
Чувствителност: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Съответстващ кодек: MP3 (.mp3) и WMA (.wma)
USB плейър
Максимално разстояние при комуникация:
Приблизителен обхват 10 m*1
Честотен обхват:
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Начин на модулация: FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Профил за допълнително разпространение на
аудио сигнала) 1.3
AVRCP (Аудио-видео профил за дистанционно
управление) 1.5
HFP (Хендсфрий профил) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонен указател)
SPP (Профил на серийния порт)
MAP (Профил за достъп до съобщения)
HID (Human Interface Device профил)
*1 Обхватът е различен и зависи от разнообразни фактори –
например препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, антена, работна система,
софтуер и др.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват целта на
BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
Усилвател
Изход: Изходи за високоговорители
Импеданс на високоговорителите: 4 – 8 ома
Максимална изходна мощност: 55 W x 4 (при 4 ома)
Общи характеристики
Изходи:
Терминал за аудио изходи (преден, заден, нискочестотен)
Контролен терминал за захранване на антената
(ефирна)/усилвателя (REM OUT)
Входове:
Входен терминал за устройство за дистанционно
управление
Входен терминал за антена (ефирна)
Входен MIC терминал
Входен жак AUX (стерео мини жак)
USB порт
Изисквания към захранването: 12 V DC захранване от
акумулатора (минусово заземяване)
Размери:
Прибл. 178 x 50 x 177 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране:
Прибл. 182 x 53 x 160 mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1.2 kg
Съдържание на комплекта
Основно тяло (1)
Части за монтаж и свързване (един комплект)
Допълнителни артикули/оборудване
Микрофон: XA-MC10
Възможно е вашият доставчик да не успее да набави всички
описани аксесоари. За подробна информация, моля, обърнете
се към вашия представител.
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
Интерфейс: USB (високоскоростен)
Максимален ток: 1 A
Максимален брой песни, които могат да се разпознаят:
10,000
Съответстващ кодек:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) и WAV (.wav)
Безжична комуникация
Система за комуникации:
BLUETOOTH Standard версия 3.1
Изход:
BLUETOOTH Standard Power Class 2 (Max +4 dBm)
21BG
Авторски права
Марката Bluetooth® и нейните лога са притежание на Bluetooth
SIG, Inc. и използването на тези марки от Sony Corporation се
извършва под лиценз. Всички други търговски марки и имена са
притежание на съответните им собственици.
N-Mark е търговска марка или запазена търговска марка на
NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
Windows Media е запазена марки или търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Този продукт е защитен от някои авторски права върху
интелектуалната собственост на Microsoft Corporation.
Използването или разпространението на тези технологии
извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранено.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са търговски
марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
App Store е услуга на Apple Inc.
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патентите
са лицензирани от Fraunhofer IIS и Тhomson.
Google, Google Play и Android са търговски марки на Google
Inc.
Отстраняване на проблеми
Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите,
които е възможно да възникнат, докато работите с вашето
устройство. Преди да прегледате списъка по-долу, проверете
връзките и процедурите за работа.
За подробности относно използването на бушона и
изваждането на устройството от таблото на автомобила
прочетете раздела с информация за монтажа/свързването в
това устройство.
Ако не успеете да отстраните възникналия проблем,
посетете Интернет страницата за поддръжка, указана на
задната корица.
Общи
Няма звук.
Позицията на фейдъра [FADER] не е зададена за система с
2 високоговорителя.
Не се чува кратък звуков сигнал.
Свързан е допълнителен усилвател и не използвате
вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
Захранващият проводник или батерията са били извадени
или не са свързани правилно.
Запазените станции и правилният час се изтриват.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато завъртите ключа за запалване на
автомобила.
Кабелите не са свързани правилно с конектора за
допълнително захранване на автомобила.
По време на възпроизвеждане или прием стартира режим
на демонстрация.
Режимът на демонстрация стартира, ако в рамките на
5 минути не извършите никаква операция при зададена
опция [DEMO-ON].
– Задайте [DEMO-OFF] (стр. 18).
Индикациите изчезват/не се появяват в прозореца на
дисплея.
 Затъмняването е зададено в положение [DIM-ON]
(стр. 18).
 Индикациите изчезват, ако натиснете и задържите OFF.
– Натиснете OFF на устройството, докато дисплеят се
появи.
 Конекторите са замърсени (стр. 21).
Операционните бутони не функционират. Дискът не се
изважда.
 Натиснете AF/TA/PTY и
(назад)/MODE за повече от 2
секунди, за да нулирате устройството.
Съдържанието в паметта се изтрива. За ваша
безопасност не нулирайте устройството, докато
шофирате.
Радио приемане
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
 Свързването не е правилно.
- Проверете връзката на антената на автомобила
(ефирна).
- Ако автоматичната антена (ефирна) не се изважда,
проверете свързването на проводника за управление на
електрическата антена (ефирна).
22BG
Настройката на станции е невъзможна.
 Сигналът на предаване е твърде слаб.
RDS
Функцията SEEK (търсене) започва след няколко секунди.
 Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
- Изключете функцията TA (стр. 10).
Не се извеждат съобщения за трафик.
 Активирайте TA (стр. 10).
 Станцията не предава съобщения за трафик, независимо
че е TP.
- Настройте друга станция.
PTY извежда индикация [- - - - - - - -].
 Текущата станция не е RDS.
 Не се получават RDS данни.
 Станцията не извежда типа на програмата.
Името на програмната услуга мига.
 Няма алтернативна честота за текущата станция.
- Натиснете SEEK +/–, докато името на програмната
услуга мига. Извежда се индикация [PI SEEK] и
устройството започва да търси друга честота със
същите PI (Идентификация на програмата) данни.
CD възпроизвеждане
Възпроизвеждането не започва.
 Заредили сте дефектен или замърсен диск.
 Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които не
са предназначени за аудио употреба (стр. 19).
Не можете да възпроизвеждате МР3/WMA файлове.
 Дискът не е съвместим с МР3/WMA формата. За
подробности относно дисковете и форматите, които
можете да възпроизвеждате, посетете Интернет
страницата за поддръжка.
Времето за стартиране на възпроизвеждане на МР3/WMA
файлове е по-дълго отколкото времето за стартиране
на възпроизвеждане на други файлове.
 Следните видове дискове изискват повече време, за да
започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Звукът прескача.
 Дискът е дефектен или замърсен.
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате посредством USB хъб.
 Това устройство не разпознава USB устройства през
USB хъб.
Стартирането на възпроизвеждане от USB
устройството отнема повече време от обикновено.
 USB устройството съдържа файлове със сложна
дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при битрейт, по-висок от
320 kbps.
Името на приложението не съвпада с реалното
приложение в App Remote.
 Стартирайте приложението отново от "App Remote".
NFC функция
Свързването с едно докосване (NFC) не е възможно.
 Ако смартфонът не отговаря на допир.
- Уверете се, че функцията NFC на смартфона е включена.
- Преместете участъка с N-Mark на смартфона по-близо
до N-Mark на устройството.
- Ако смартфонът е в калъф, извадето го.
 Чувствителността на NFC приема зависи от
устройството. Ако връзката със смартфона с едно
докосване се провали няколко пъти, извършете
BLUETOOTH свързването ръчно.
Функция BLUETOOTH
Свързващото устройство не може да разпознае
устройството.
 Преди да извършите сдвояването, задайте устройството
в режим на готовност за сдвояване.
 Докато сте свързали към BLUETOOTH устройство, това
устройство не може да бъде разпознато от другото
устройство.
- Изключете настоящата връзка и потърсете
устройството от другото оборудване.
 Когато сдвояването на устройствата бъде осъществено,
включете изходния BLUETOOTH сигнал (стр. 7).
Връзката е невъзможна.
 Връзката се контролира от едната страна (това
устройство или BLUETOOTH оборудването), но не и от
двете.
- Извършете връзка към това устройство чрез
BLUETOOTH устройство, или обратно.
Името на разпознатото устройство не се извежда.
 В зависимост състоянието на другото устройство е
възможно името да не се изведе.
Не се чува тон на звънене.
 Регулирайте силата на звука, като завъртите диска за
управление, докато телефонът звъни.
 В зависимост от устройството, което свързвате, тонът
за звънене може да не се изпрати правилно.
- Задайте [RINGTONE] в положение [1] (стр. 18).
 Предните високоговорители не са свързани към
устройството.
- Свържете предните високоговорители към
устройството. Тонът на звънене се извежда само от
предните високоговорители.
Силата на гласа на събеседника е слаба.
 Предните високоговорители не са свързани към
устройството.
- Свържете предните високоговорители към
устройството. Гласът на събеседника се извежда само
от предните високоговорители.
Човекът, с когото говорите, ви казва, че звукът е
твърде слаб или твърде силен.
 Регулирайте силата на звука, като използвате нивото на
микрофона (стр. 14).
Докато провеждате телефонни разговори, се чува ехо
или шум.
 Намалете силата на звука.
 Задайте режима EC/NC в положение [EC/NC-1] или [EC/
NC-2] (стр. 14).
 Ако има страничен звук, който е различен от телефонния
разговор, и ако звукът е силен, опитайте да намалите
смущението.
Например: Ако прозорецът е отворен и чувате шума на
автомобилите, затворете прозореца. Ако шумът от
климатика е силен, намалете интензитета, с който
работи климатикът.
23BG
Телефонът не се свързва.
 Когато бъде възпроизведено BLUETOOTH аудио,
телефонът не е свързан, дори ако натиснете CALL.
- Свържете от телефона.
Качеството на звука от телефона е лошо.
 Качеството на звука на телефона зависи от условията
на прием на мобилния телефон.
- Ако приемът е слаб, преместете автомобила на
място, където можете да усилите сигнала на мобилния
телефон.
Звукът от свързаното аудио устройство е слаб (висок).
 Звукът зависи от аудио оборудването.
- Регулирайте нивото на силата на звука на свързаното
аудио устройство или на това устройство.
Звукът прескача, докато възпроизвеждате на BLUETOOTH
аудио оборудване.
 Намалете разстоянието между устройството и
BLUETOOTH аудио оборудването.
 Ако BLUETOOTH аудио оборудването е в калъф, който
пречи на сигнала, извадете устройството от калъфа,
докато работите с него.
 Наблизо се използват няколко BLUETOOTH или други
устройства, които излъчват радио вълни.
- Изключете другите устройства.
- Увеличете разстоянието от другите устройства.
 Възпроизвежданият звук спира за момент, докато се
осъществява връзка между устройството и мобилния
телефон. Това не е неизправност.
Свързаното BLUETOOTH аудио устройство не може да
бъде контролирано.
 Проверете дали свързаното BLUETOOTH аудио
устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
 Проверете дали свързаното устройство поддържа
въпросната функция.
Разговорът се приема автоматично.
 Свързаният телефон е зададен автоматично да приема
разговори.
Сдвояването не се осъществява поради изтичане на
времето.
 В зависимост от свързваното устройство е възможно
времето за извършване на процедурата да е кратко.
- Опитайте да приключите сдвояването навреме.
Функцията BLUETOOTH не работи.
 Изключете устройството, като натиснете OFF за
повече от 2 секунди, след това отново включете
устройството.
При обаждане с хендсфрий не се извежда звук от
високоговорителите на автомобила.
 Ако звукът се извежда от мобилен телефон, задайте
извеждането на изходния сигнал на мобилния телефон да
става през високоговорителите на автомобила.
Името на приложението не съвпада с реалното
приложение в App Remote.
 Стартирайте приложението отново от "App Remote".
Докато приложението App Remote работи чрез
BLUETOOTH, дисплеят автоматично преминава в
положение [BT AUDIO].
 Приложението App Remote или BLUETOOTH функцията са
пропаднали.
- Стартирайте приложението отново.
24BG
Индикации за грешки/Съобщения
ERROR
 Дискът е замърсен или поставен наобратно.
- Почистете или поставете диска правилно.
 Поставили сте празен диск.
 Дискът не може да бъде възпроизведен заради някакъв
проблем.
- Поставете друг диск.
 USB устройството не се разпознава автоматично.
- Свържете отново.
 Натиснете , за да извадите диска.
HUB NO SUPRT (Не се поддържа HUB)
 Това устройство не поддържа USB хъб.
IPD STOP (Спиране на iPod)
 Когато не сте задали повторно възпроизвеждане,
възпроизвеждането на последната песен в албума
приключва.
Музикалното приложение в iPod/iPhone спира.
 Натиснете PAUSE, за да стартирате възпроизвеждането
отново.
NO AF (няма алтернативни честоти)
 Няма алтернативна честота за текущата станция.
- Натиснете SEEK +/–, докато името на програмната
услуга мига. Устройството започва да търси друга
честота със същите PI (Идентификация на програмата)
данни (извежда се индикация [PI SEEK]).
NO DEV (Няма устройство)
 Избрали сте [USB] без да е свързано USB устройство.
USB устройството или USB кабелът са били изключени
при възпроизвеждането.
- Уверете се, че сте свързали USB устройството и USB
кабела.
NO MUSIC
 Дискът или USB устройството не съдържат музикален
файл.
- Поставете диск с музика.
- Свържете USB устройство, което съдържа музикални
файлове.
NO TP (няма съобщения за трафик)
 Устройството ще продължи да търси достъпни ТР
станции.
OVERLOAD
 USB устройството е претоварено.
– Изключете USB устройството, а след това сменете
източника на сигнала, като натиснете SRC.
– Указва, че USB устройството не работи или че сте
свързали устройство, което не се поддържа.
PUSH EJT (Натиснете бутона за изваждане)
 Дискът не може да се извади.
- Натиснете  (изваждане).
READ
 Плейърът чете цялата информация за песни и албуми на
диска.
– Изчакайте, докато четенето приключи и
възпроизвеждането започне автоматично. В зависимост
от структурата на диска това може да отнеме повече
от минута.
USB NO SUPRT (USB не се поддържа)
 Свързаното USB устройство не се поддържа.
- За подробности относно съвместимостта на USB
устройствата вижте Интернет страницата за
поддръжка.
[
] или [
]
 Достигнали сте началото или края на диска по време
на бързо превъртане напред или назад и не можете да
продължите.
[-]
 Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
За BLUETOOTH функция:
BT BUSY (BLUETOOTH busy)
 Телефонният указател и списъкът с последни разговори
на мобилния телефон не са достъпни от този плейър.
– Изчакайте и опитайте отново.
ERROR
 BT нулирането се е провалило.
 Достъпът до телефонния указател не е успешен.
 Съдържанието на телефонния указател е било променено,
докато се опитвате да влезете в мобилния телефон.
- Опитайте да влезете в телефонния указател отново.
MEM FAILURE (Проблем с вградената памет)
 Устройството не успява да съхрани контакта като
номер с бързо избиране.
– Уверете се, че номерът, който се опитвате да
запазите, е верен (стр. 13).
MEMORY BUSY
 Устройството запазва данни.
- Изчакайте, докато процесът по запазване приключи.
За операции с App Remote
APP ------ (приложение)
 Връзката с приложението не е извършена.
- Отново осъществете връзката с iPhone.
APP DISCNCT (Приложението е изключено)
 Връзката с App Remote не е осъществена.
- Осъществете връзката с App Remote (стр. 14).
APP MENU (Меню на приложението)
 Не можете да извършвате операция с бутоните, докато в
iPhone/Android телефона има отворено меню.
- Излезте от менюто на iPhone/Android телефона.
APP NO DEV (Няма устройство с приложение)
 Не е свързано устройство с инсталирано приложение.
- Свържете устройството, след това осъществете
връзка с iPhone.
APP SOUND (Звук на приложението)
 Не можете да извършвате операция с бутоните, докато
звуковото меню е отворено в iPhone/Android телефона.
- Излезте от звуковото менюто на iPhone/Android
телефона.
OPEN APP (Приложението е отворено)
 Приложението App Remote не работи.
- Стартирайте приложението на iPhone.
Ако тези решения не помогнат за подобряване на
ситуацията, консултирайте се с най-близкия представител
на Sony.
Ако занесете устройството на поправка поради проблем
с възпроизвеждането, занесете и диска, който сте
използвали, когато се е получил проблемът.
NO DEV (Няма включено устройство)
 Избран е BLUETOOTH аудио източник без да има свързано
BLUETOOTH аудио устройство. BLUETOOTH аудио
устройството е изключено по време на разговор.
– Уверете се, че сте свързали BLUETOOTH аудио
устройство.
 Телефонният BLUETOOTH източник е избран без да има
свързан мобилен телефон. Мобилният телефон е изключен
при разговор.
– Уверете се, че сте свързали мобилен телефон.
P EMPTY (Предварително зададеният номер не
съществува)
 Полето за предварително зададен номер е празно.
UNKNOWN
 Името или телефонният номер не могат да се изведат,
когато разглеждате телефонния указател или списъка с
последните проведени разговори.
WITHHELD
 Телефонният номер е скрит от обаждащия се.
25BG
С настоящето Sony Corp. заявява, че това устройство, модел MEX-N4000BT,
съответства с изискванията и останалите клаузи на Директива 1999/5/ЕС.
За подробности, моля, обърнете се към следния Интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси, или ако искате да прегледате най-новата информация относно този продукт, посетете Интернет адреса, указан по-долу:
http://support.sony-europe.com/
Регистрирайте продукта си онлайн на адрес:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2013 Sony Corporation
26BG
Download PDF

advertising