Sony | MEX-GS820BT | Sony MEX-GS820BT BLUETOOTH® CD приемник Инструкции за експлоатация

4-698-030-31(1)
Bluetooth®
Аудиосистема
Аудиосистема Bluetooth®
За да отмените показването на демонстрацията
(DEMO), вижте стр. 19.
Относно свързването/инсталирането вижте стр. 35.
MEX-GS820BT
Инструкции за работа
BG
Поради съображения за сигурност
инсталирайте това устройство в
таблото на автомобила, тъй като лявата
част на устройството се нагорещява по
време на използване.
За подробности вижте „Свързване/
инсталиране“ (страница 35).
Произведено в Тайланд
Свойства на лазерните диоди
 Времетраене на излъчването:
Непрекъснато
 Изходна мощност на лазера: По-малка
от 53,3 μW
(Тази стойност е измерена на разстояние
200 мм от повърхността на лещата на
обектива на блока за оптично четене с
бленда 7 мм.)
Табелката, указваща оперативното
напрежение и др., се намира на долната
страна на шасито.
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това оборудване е предназначено да се
използва с одобрената(ите) версия(и) на
софтуера, които са посочени в
декларацията за съответствие на ЕС.
Софтуерът, който е зареден в това
оборудване, се удостоверява, че е в
съответствие с основните изисквания на
Директива 2014/53/ЕС.
Софтуерна версия: 1_
Софтуерната версия може да се провери
в елемента за настройка на фърмуера от
менюто за общи настройки.
Съобщение за клиентите:
информацията по-долу е приложима
само за оборудване, продавано в
държави, прилагащи директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС или
относно съответствието на продукта в
Европа трябва да бъдат отправяни към
упълномощените представители на
производителя, Sony Belgium, bijkantoor
2BG
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия.
Изхвърляне на
използвани батерии
и електрическо и
електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията
или опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като
битови отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ.
Химичните символи за живак (Hg) или
олово (Pb) се добавят, ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или
0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези продукти и батерии, ще
помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици за
околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат при
неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност на
данните изискват постоянна връзка с
вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията и на електрическото и
електронно оборудване, предайте тези
продукти в края на живота им в
подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане на
батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или към
магазина, от който сте закупили продукта
или батерията.
Предупреждение, при положение
че автомобилът ви не разполага с
позиция ACC на запалването
Задайте функцията AUTO OFF (стр. 20).
Устройството ще се изключи напълно и
автоматично в зададеното време след
изключването му, което предотвратява
източване на батерията. Ако няма да
задавате функцията AUTO OFF, всеки
път, когато изключвате запалването,
натискайте и задържайте OFF, докато
дисплеят угасне.
Отказ от отговорност по отношение
на услугите, предлагани от трети
страни
Услугите, предлагани от трети страни,
могат да бъдат променяни, временно
или окончателно прекратявани без
предварително уведомление. Sony не
носи никаква отговорност за такива
видове ситуации.
Важна забележка
Внимание
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SONY НЯМА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО
ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ ИЛИ
ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА
НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ,
НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРОДУКТА ИЛИ КАКВОТО И ДА БИЛО
СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ, ПРИНУДИТЕЛНО
БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА КУПУВАЧА,
СВЪРЗАНИ СЪС ИЛИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ,
ХАРДУЕРА МУ И/ИЛИ СОФТУЕРА МУ.
Уважаеми потребители, този продукт
използва радиопредавател.
Според Наредба №10 на UNECE
автомобилните производители могат
да налагат специфични условия за
инсталиране на радиопредаватели в
автомобилите.
Моля, прегледайте ръководството за
експлоатация на автомобила си или се
свържете с производителя или търговеца
на автомобила, преди да инсталирате
този продукт в него.
Спешни обаждания
Това автомобилно BLUETOOTH устройство
за свободни ръце и електронното
устройство, свързано към него, използват
при работата си радиосигнали, мобилни
клетки и наземни мрежи, както и
програмирана от потребителя функция,
което не може да гарантира свързване
при всички условия.
По тази причина не разчитайте
единствено на което и да е електронно
устройство за важни комуникации
(например при медицинска спешни
случаи.
3BG
Относно BLUETOOTH комуникацията
 Микровълните, излъчвани от
BLUETOOTH устройството, може да
повлияят на работата на електронни
медицински устройства. На посочените
по-долу места изключвайте това
устройство и други BLUETOOTH
устройства, защото могат да станат
причина за инцидент:
– където може да има наличие на
запалими газове, в болница, влак,
самолет или на бензиностанция;
– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
 Това устройство поддържа
възможности за сигурност, които
съответстват на BLUETOOTH стандарта,
за да предостави сигурна връзка, когато
се използва BLUETOOTH технологията,
но сигурността може да не е достатъчна
в зависимост от настройките.
Внимавайте, когато комуникирате чрез
безжичната технология BLUETOOTH.
 Не поемаме отговорност за изтичане на
информация по време на комуникация
чрез BLUETOOTH.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с устройството ви, които не са разгледани
в това ръководство, консултирайте се с
най-близкия търговец на Sony.
4BG
Настройки
Съдържание
Ръководство за частите и елементите за
управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Първоначално включване
Отстраняване на предния панел . . . . . . . 7
Нулиране на устройството . . . . . . . . . . . . 8
Настройване на часовника . . . . . . . . . . . . 8
Проверка на напрежението
на батерията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Подготовка на BLUETOOTH устройство . . 9
Свързване на USB устройство. . . . . . . . . . 11
Свързване на друго преносимо аудио
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Слушане на радио
Слушане на радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Използване на системата за радио
данни (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Playback
Възпроизвеждане на диск . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане от USB устройство . . .
Възпроизвеждане от BLUETOOTH
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Търсене и възпроизвеждане
на песни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
Отмяна на Демо режим . . . . . . . . . . . . . 19
Основни операции за настройка . . . . . 19
Общи настройки (GENERAL) . . . . . . . . . . 20
Настройки на звука (SOUND) . . . . . . . . . . 21
Настройки на дисплея (DISPLAY) . . . . . . 23
Настройка на BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Настройка на Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Допълнителна информация
Актуализиране на фърмуера . . . . . . . . .
Предпазни мерки. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отстраняване на неизправности. . . . . .
Съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
26
28
32
Свързване/инсталиране
Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Списък на частите за монтаж. . . . . . . . .
Връзка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
39
14
14
Обаждане със свободни ръце
(само чрез BLUETOOTH)
Приемане на обаждане. . . . . . . . . . . . . . 15
Осъществяване на обаждане . . . . . . . . . 15
Налични операции по време
на обаждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Полезни функции
Sony | Music Center с iPhone/
смартфон с Android . . . . . . . . . . . . . . 17
Използване на гласово разпознаване
(само за смартфони с Android) . . . . . 18
Използване на Siri Eyes Free . . . . . . . . . . 18
5BG
Ръководство за частите и елементите за управление
Основно устройство
Отстранен преден панел
(вътрешен панел)
VOICE (стр. 16, 18, 19)
Натиснете и задръжте за повече от
2 секунди, за да активирате гласовото
набиране, гласовото разпознаване
(само за смартфон с Android™) или
функцията Siri (само за iPhone).
Маркировка N
Допрете до селектора за управление
на смартфон с Android, за да
установите BLUETOOTH връзка.
 Бутон за освобождаване на предния
панел
 Слот за дискове
 SRC (източник)
Включете захранването.
Променете източника.
OFF
Натиснете и задръжте за 1 секунда, за
да изключите източника и изведете
часовника.
Натиснете и задръжте за повече от
2 секунди, за да изключите
захранването и дисплея.
 Бутон за управление
Завъртете, за да регулирате силата на
звука.
PUSH ENTER
Въведете избрания елемент.
Натиснете SRC, завъртете, след това
натиснете, за да промените източника
(изтичане на времето след 2 секунди).
MENU
Отворете менюто за настройка.

6BG
 Прозорец на дисплея
/
(ТЪРСЕНЕ –/+)
Настройвайте автоматично
радиостанции. Натиснете и задръжте,
за да настроите ръчно.
/ (предишен/следващ)
/ (превъртане назад/
превъртане напред)
  (изваждане на диск)
 PTY (тип програма)
Изберете PTY в RDS.
(преглед) (стр. 15)
Влезте в режим на преглед по време на
възпроизвеждане.
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.)


CALL
Влезте в менюто за обаждания.
Приемете/прекъснете обаждане.
Натиснете и задръжте за повече от
2 секунди, за да превключите
BLUETOOTH сигнала.
(назад)
Върнете се към предишния екран.
MODE (стр. 12, 17)
 Сензор за дистанционното
управление
 Бутони с числа (1 до 6)
Приемайте съхранени радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да съхраните
станции.
ALBUM /
Пропуснете албум за аудио устройството.
Натиснете и задръжте, за да пропуснете
албуми последователно.
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.)
(повторение)
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
(разбъркано възпроизвеждане)
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
MIC (стр. 17)
 (възпроизвеждане/пауза)
 EXTRA BASS
Подсилете басовия звук в синхрон
с нивото на звука. Натиснете, за
да промените настройката на
EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Входен жак AUX
 DSPL (дисплей)
Промяна на елементите на дисплея.
SCRL (превъртане)
Натиснете и задръжте, за да
превъртите елемент на дисплея.
Първоначално включване
Отстраняване на предния
панел
Можете да отстраните предния панел на
това устройство, за да предотвратите
кражба.
1
Натиснете и задръжте OFF ,
докато устройството се изключи,
натиснете бутона за освобождаване
на предния панел , след това
дръпнете панела към вас, за да го
отстраните.
Предупредителен сигнал
Ако завъртите превключвателя за запалване
на позиция OFF, без да сте отстранили
предния панел, ще прозвучи
предупредителен сигнал за няколко
секунди. Аларменият сигнал ще прозвучи
само ако се използва вграденият усилвател.
Серийни номера
Уверете се, че серийните номера на
долната част на устройството и на
задната част на предния панел съвпадат.
В противен случай не можете да
извършите BLUETOOTH сдвояване,
връзка или разкачване чрез NFC.
Поставяне на предния панел
 USB порт
 RESET (вътрешен панел) (стр. 8)
7BG
Нулиране на устройството
Настройване на часовника
Преди включването на устройството за
първи път или като замените акумулатора
на автомобила или промените връзки,
трябва да нулирате устройството.
Натиснете RESET на вътрешния панел с
химикалка и др., след като отстраните
предния панел.
1
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това го
натиснете.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
CLOCK-ADJ], след това го натиснете.
Индикацията за час мига.
3
За да преместите цифровата
индикация, натиснете /
(ТЪРСЕНЕ –/+).
Забележка
Нулирането на устройството ще изтрие
настройката на часовника и част от съхраненото
съдържание.
4
Задаване на зоната/региона
След нулирането на устройството
се показва екранът за настройка на
зона/регион.
1
Натиснете ENTER, докато се
показва [SET AREA].
Показва се текущо зададената зона/
регион.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [EUROPE] или
[RUSSIA], след което го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [YES]
или [NO], след това го натиснете.
Ако промените зададената зона/
регион, устройството се нулира, след
което се показва часовника.
Тази настройка може да бъде
конфигурирана в менюто за общи
настройки (стр. 20).
8BG
Завъртете селектора за
управление, за да зададете часа и
минутите.
След настройването на минутите
натиснете MENU.
Настройването е завършено и
часовника се включва.
За показване на часовника
Натиснете DSPL.
Проверка на напрежението
на батерията
Можете да проверите текущото напрежение
на батерията. (Не е достъпно, когато
източникът е изключен и се показва
часовникът.)
1
Натиснете неколкократно DSPL,
докато се появи дисплеят за
напрежение на батерията.
Подготовка на BLUETOOTH
устройство
Можете да се наслаждавате на музика или
да извършите обаждане със свободни ръце
в зависимост от съвместимото BLUETOOTH
устройство, например смартфон, клетъчен
телефон или аудио устройство (от тук
нататък наречено "BLUETOOTH устройство",
ако не е указано друго). За подробности
относно свързването вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени с
устройството.
Преди да свържете устройството,
намалете силата на звука му, в противен
случай може да се чуе силен звук.
2
Допрете частта с маркировка N на
устройството с частта с маркировка
N на смартфона.
Уверете се, че
устройството.
светва на дисплея на
За изключване чрез NFC
Допрете отново частта с маркировка N на
устройството с частта с маркировка N на
смартфона.
Бележки
Свързване със смартфон чрез
Свързване One-touch (NFC)
Когато допрете до селектора за
управление на устройството съвместим с
NFC* смартфон, устройството автоматично
се сдвоява и свързва със смартфона.
* NFC (Near Field Communication) (Комуникация в
близко поле) е технология, която позволява
безжична комуникация в малък обхват между
различни устройства, като мобилни телефони
и IC маркери. Благодарение на функцията NFC
може лесно да се осъществи комуникация на
данни само чрез допиране до съответния
символ или определена зона на съвместимо с
NFC устройство.
За смартфони с инсталирана операционна
система Android OS 4.0 или по-стара се
изисква изтеглянето на приложението "
NFC Easy Connect", налично в Google Play™.
Възможно е приложението да не може да
бъде изтеглено в някои държави/региони.
1
• Когато установявате връзка използвайте
внимателно смартфона, за да не се надраска.
• Свързване One-touch не е възможно, когато
устройството вече е свързано с две
съвместими с NFC устройства. В такъв случай
разкачете което и да е устройство и установете
отново връзка със смартфона.
Сдвояване и свързване с
BLUETOOTH устройство
Когато свързвате BLUETOOTH устройство
за първи път, се изисква взаимна
регистрация (наречена "сдвояване").
Сдвояването позволява на това
устройство и други устройства да се
разпознават взаимно. Това устройство
може да се свърже с две BLUETOOTH
устройства (два клетъчни телефона или
клетъчен телефон и аудио устройство).
Активирайте функцията NFC на
смартфона.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени със
смартфона.
1
Поставете BLUETOOTH устройството
в рамките на 1 m (3 ft) от това
устройство.
2
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[BLUETOOTH], след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [SET PAIRING], след
това го натиснете.
9BG
4
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [SET DEVICE 1]* или [SET
DEVICE 2]*, след това го натиснете.
мига, докато устройството е в
режим на готовност за сдвояване.
* [SET DEVICE 1] или [SET DEVICE 2] ще се
промени на името на сдвоеното устройство
след завършването на сдвояването.
5
6
Извършете сдвояване на BLUETOOTH
устройството, за да намери този
модул.
Изберете [MEX-GS820BT] (името на
модела ви), показано на дисплея
на BLUETOOTH устройството.
За прекъсване на връзката със
сдвоеното устройство
Изпълнете стъпки от 2 до 4, за да
разкачите, след като това устройство и
BLUETOOTH устройството са сдвоени.
Свързване със сдвоено
BLUETOOTH устройство
За да използвате сдвоено устройство, се
изисква връзка с него. Някои сдвоени
устройства ще се свържат автоматично.
Ако името на модела ви не се появи,
повторете от стъпка 2.
MEX-GS820BT
1
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[BLUETOOTH], след това го натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [SET BT SIGNL], след
това го натиснете.
Уверете се, че
7
Ако се изисква въвеждането на
ключ за достъп* на BLUETOOTH
устройството, въведете [0000].
* Ключът за достъп може да е наречен
"Passcode" (код за достъп), "PIN code"
(ПИН код), "PIN number" (ПИН номер) или
"Password" (парола) и т.н. в зависимост
от устройството.
Въвеждане на ключ за достъп
[0000]
Когато се извърши сдвояването,
остава да свети.
8
Изберете това устройство на
BLUETOOTH устройството, за да
установите BLUETOOTH връзка.
или
светва, когато се установи
връзката.
Забележка
Докато се свързва с BLUETOOTH устройство, това
устройство не може да бъде открито от друго. За
да активирате откриването, влезте в режим на
сдвояване и потърсете това устройство от друго.
За да стартирате възпроизвеждането
За подробности вижте „Възпроизвеждане
от BLUETOOTH устройство“ (страница 14).
10BG
свети.
3
Активирайте BLUETOOTH функцията
на BLUETOOTH устройството.
4
Използвайте BLUETOOTH устройството
да се свържете с това устройство.
или
свети.
Икони на дисплея:
Светва, когато е налично
обаждане със свободни ръце чрез
разрешаване на HFP (Профил за
свободни ръце).
Светва, когато аудио устройството
може да бъде възпроизведено чрез
активиране на A2DP (Разширен
профил на аудио разпределение).
За да свържете последно свързаното
устройство от този модул
Активирайте BLUETOOTH функцията на
BLUETOOTH устройството.
За да свържете с аудио устройството,
натиснете SRC, за да изберете [BT AUDIO],
след което натиснете 
(възпроизвеждане/пауза). За да се свържете
с мобилния телефон, натиснете CALL.
Забележка
Докато се предава поточно BLUETOOTH аудио,
не можете да се свържете от това устройство
към клетъчен телефон. Вместо това свържете
клетъчния телефон към това устройство.
Съвет
При включен BLUETOOTH сигнал: когато е
включено запалването, това устройство
автоматично се свързва повторно към последно
свързвания клетъчен телефон.
За да инсталирате микрофона
За подробности вижте „Инсталиране на
микрофона“ (страница 39).
Свързване на USB устройство
1
Намалете силата на звука на
устройството.
2
Свържете USB устройството
директно към това устройство.
За да свържете iPod/iPhone,
използвайте кабела за USB връзка за
iPod (не е включен в комплекта).
Свързване с iPhone/iPod
(BLUETOOTH Auto Pairing)
Когато свържете iPhone/iPod с инсталирана
операционна система iOS5 или по-нова към
USB порта, устройството се сдвоява и
свързва с iPhone/iPod автоматично.
За да активирате автоматично BLUETOOTH
сдвояване, се уверете, че [SET AUTOPAIR]
в [BLUETOOTH] е с настройка [ON] (стр. 24).
1
Активирайте BLUETOOTH функцията
на устройството iPhone/iPod.
2
Свържете iPhone/iPod към USB порта.
Свързване на друго
преносимо аудио устройство
1
2
3
Уверете се, че
устройството.
светва на дисплея на
Изключете преносимото аудио
устройство.
Намалете силата на звука на
устройството.
Свържете преносимото аудио
устройство към входния AUX жак
(стерео мини жак) на устройството
чрез свързващ кабел (не е включен
в комплекта)*.
* Използвайте конектор от прав тип.
Бележки
• Автоматичното BLUETOOTH сдвояване не е
възможно, ако устройството вече е свързано с
две BLUETOOTH устройства. В такъв случай
разкачете което и да е устройство, след което
свържете отново устройството iPhone/iPod.
• Ако не се осъществи автоматично BLUETOOTH
сдвояване, вижте „Подготовка на BLUETOOTH
устройство“ (страница 9).
4 Натиснете SRC, за да изберете [AUX].
За да съпоставите нивото на звука на
свързаното устройството спрямо
други източници
Стартирайте възпроизвеждането от
преносимото аудио устройство със средна
сила на звука и задайте на устройството
обикновеното си ниво на звука за слушане.
Натиснете MENU, след това изберете
[SOUND]  [SET AUX VOL] (стр. 23).
11BG
Слушане на радио
Слушане на радио
За да слушате радио, натиснете SRC, за да
изберете [TUNER].
Използване на системата
за радио данни (RDS)
Настройване на алтернативни
честоти (AF) и известие за
трафик (TA)
Автоматично съхраняване (BTM)
1 Натиснете MODE, за да смените
AF непрекъснато пренастройва станцията
към най-силния сигнал в мрежата, а TA
предоставя информация за текущия
трафик или програми за трафик (TP), ако
се приемат.
2
1
3
честотната лента (FM1,FM2, FM3,
MW или LW).
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[GENERAL], след това го натиснете.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [SET BTM], след това
го натиснете.
Устройството съхранява станциите по
ред на честотите върху бутоните с числа.
Настройване
1 Натиснете MODE, за да смените
2
честотната лента (FM1,FM2, FM3,
MW или LW).
Извършете настройката.
За да настроите ръчно
Натиснете и задръжте /
(Търсене –/+), за да намерите
приблизителната честота, след което
натиснете неколкократно /
(ТЪРСЕНЕ –/+), за да настроите фино
желаната честота.
За да настроите автоматично
Натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+).
Сканирането спира, когато
устройството приеме станция.
Ръчно съхраняване
1
Докато приемате станцията, която
искате да съхраните, натиснете и
задръжте бутон с число (1 до 6),
докато се появи [MEM].
Приемане на съхранени станции
1 Изберете честотната лента, след
това изберете бутон с число (1 до 6)
12BG
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това го
натиснете.
2 Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
AF/TA], след това го натиснете.
3 Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
или [SET AF/TA-OFF], след това го
натиснете.
За да съхраните RDS станции с
настройката AF и TA
Можете да зададете предварително RDS
станции заедно с настройка AF/TA. Задайте
AF/TA, след това съхранете станцията чрез
BTM или ръчно. Ако задавате предварително
ръчно, можете да зададете предварително и
различни от RDS станции.
За да приемате спешни известия
При включена настройка AF или TA
спешните известия автоматично ще
прекъсват текущо избрания източник.
За да настроите нивото на силата на
звука по време на известие за трафик
Нивото ще бъде съхранено в паметта за
последващи известия за трафик независимо
от обикновеното ниво на звука.
За да останете на една регионална
програма (REGIONAL)
Когато функциите AF и REGIONAL са
включени, няма да бъдете прехвърлени на
друга регионална станция с по-силна
честота. Ако напуснете зоната на приемане
на тази регионална програма, задайте [SET
REGIONAL] в [GENERAL] на [SET REG-OFF] по
време на FM приемане (стр. 20).
Тази функция не работи в Обединеното
кралство и някои други зони.
Функция за локална връзка (само за
Обединеното кралство)
Тази функция ви позволява да изберете
други местни станции в зоната дори ако те
не са съхранени на бутоните ви с числа.
По време на FM приемане натиснете бутон
с число (1 до 6), на който е съхранена
местна станция. В рамките на 5 секунди
натиснете отново бутон с число на местна
станция. Повторете тази процедура, докато
местната станция бъде приета.
Playback
Възпроизвеждане на диск
1
Поставете диска (със страната с
етикет нагоре).
Избиране на типове
програми (PTY)
1
Натиснете PTY по време на FM
приемане.
2
Завъртете селектора за управление,
докато се появи желаният тип
програма, след това го натиснете.
Устройството започва да търси станция,
която предава избрания тип програма.
Типове програми
NEWS (Новини), AFFAIRS (Актуални събития),
INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Различни),
POP M (Поп музика), ROCK M (Рок музика),
EASY M (Лека мелодична музика), LIGHT M
(Лека класическа музика), CLASSICS
(Сериозна класическа музика), OTHER M
(Друга музика), WEATHER (Време), FINANCE
(Финанси), CHILDREN (Детски програми),
SOCIAL A (Социални събития), RELIGION
(Религия), PHONE IN (Телефонен вход),
TRAVEL (Пътуване), LEISURE (Свободно
време), JAZZ (Джаз), COUNTRY (Кънтри
музика), NATION M (Национална музика),
OLDIES (Стара музика), FOLK M (Фолк музика),
DOCUMENT (Документална програма)
Сверяване на часовника (CT)
Възпроизвеждането започва автоматично.
Възпроизвеждане от USB
устройство
В тези инструкции за експлоатация "iPod" се
използва като общо понятие за функциите
на iPod при iPod и iPhone, освен ако не е
указано друго в текста или илюстрациите.
За подробности относно съвместимостта
на вашето устройство iPod вижте „Относно
iPod“ (страница 25) или посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
USB устройствата от тип AOA (Аксесоар,
отворен за Android) 2.0, MSC (Клас за
съхранение на данни с голям обем)
и MTP (Протокол за прехвърляне на
мултимедия)*, съвместими с USB стандарта,
могат да бъдат използвани. В зависимост
от USB устройството на това устройство
можете да изберете режим на Android или
режим MSC/MTP.
Някои цифрови плейъри за мултимедия
или смартфони с Android може да
изискват настройка на MTP режим.
* напр. USB флаш памет, цифров плейър за
мултимедия, смартфон с Android
Бележки
CT данните от RDS предаването
настройват часовника.
1
Задайте [SET CT] в [GENERAL] на
[SET CT-ON] (стр. 20).
• За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
• Смартфони с инсталирана ОС Android 4.1 или
по-нова поддържат Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Въпреки това някои смартфони може
да не поддържат напълно AOA 2.0 дори ако
има инсталирана ОС Android 4.1 или по-нова.
За подробности относно съвместимостта на
вашия смартфон с Android или посетете сайта
за поддръжка на задната корица.
13BG
• Възпроизвеждането на посочените по-долу
файлове не се поддържа.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– файлове, защитени с авторски права;
– DRM (Управление на цифрови права) файлове;
– многоканални аудио файлове.
MP3/WMA/AAC:
– файлове с компресия без загуба.
WAV:
– многоканални аудио файлове.
Преди да установите връзка, изберете USB
режим (режим Android или MSC/MTP) в
зависимост от USB устройството (стр. 20).
1
Свържете USB устройство към USB
порта (стр. 11).
Възпроизвеждането започва.
Ако устройството вече е свързано, за
да стартирате възпроизвеждането,
натиснете SRC, за да изберете [USB]
([IPD] се появява на дисплея, когато
бъде разпознато устройството iPod).
2
Регулирайте силата на звука на
това устройство.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да отстраните устройството
Спрете възпроизвеждането, след което
отстранете устройството.
Предупреждение за iPhone
Когато свържете iPhone чрез USB, силата
на звука при телефонно обаждане се
управлява от iPhone, а не от устройството.
Внимавайте да не увеличите по невнимание
силата на звука на устройството по време на
обаждане, защото след приключването му
може да се чуе рязък силен звук.
Възпроизвеждане от
BLUETOOTH устройство
Можете да възпроизвеждате съдържание
от свързано устройството, което поддържа
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
2
Натиснете SRC, за да изберете
[BT AUDIO].
3
Използвайте аудио устройството,
за да започнете
възпроизвеждането.
4
Регулирайте силата на звука на
това устройство.
Бележки
• В зависимост от аудио устройството
информация, като заглавие, номер/време на
песен и състояние на възпроизвеждане, може
да не се покаже на това устройство.
• Дори ако промените източника на това
устройство, възпроизвеждането от аудио
устройството не се прекъсва.
• [BT AUDIO] не се показва на дисплея, когато
работи приложението "Sony | Music Center"
чрез BLUETOOTH функцията.
За да съпоставите нивото на звука на
BLUETOOTH устройството спрямо
други източници
Стартирайте възпроизвеждането от
BLUETOOTH устройството със средна сила
на звука и задайте на устройството
обикновеното си ниво на звука за слушане.
Натиснете MENU, след това изберете
[SOUND]  [SET BTA VOL] (стр. 23).
Търсене и възпроизвеждане
на песни
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.
1
По време на възпроизвеждане
натиснете неколкократно
(повторение) или
(разбъркано),
за да изберете желания режим на
възпроизвеждане.
Започването на възпроизвеждането в
избрания режим на възпроизвеждане
може да отнеме време.
1
Установете BLUETOOTH връзка с
аудио устройството (стр. 9).
За да изберете аудиоустройството,
натиснете MENU, след което изберете
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (стр. 23).
14BG
Наличните режими на възпроизвеждане
зависят от избрания звукоизточник.
Търсене на песен по име
(Quick-BrowZer™)
Обаждане със свободни ръце
(само чрез BLUETOOTH)
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.
1
По време на възпроизвеждане от
CD, USB или BT BT AUDIO*1 натиснете
(преглед)*2, за да се покаже
списък с категории за търсене.
Когато се появи списъкът с песни,
натиснете неколкократно
(назад),
за да се покаже желаната категория за
търсене.
*1 Налично само за аудио устройства,
поддържащи AVRCP (Профил за
дистанционно управление на аудио и
видео) 1.4 или по-нов.
*2 По време на USB възпроизвеждане
натиснете
(преглед) за повече от
2 секунди, за да се върнете директно в
началото на списъка с категории.
2
3
1
Възпроизвеждането започва.
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
(преглед).
Търсене чрез пропускане на
елементи (Режим на
прескачане)
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.
Натиснете
(преглед).
Натиснете  (ТЪРСЕНЕ +).
Завъртете селектора за управление,
за да изберете елемента.
Прескачането в списъка става на
стъпки от 10% от общия брой на
елементите.
Натиснете ENTER, за да се върнете в
режим Quick-BrowZer.
Телефонният разговор започва.
Мелодията на звънене и гласът на говорещия се
извеждат само от предните високоговорители.
За да откажете обаждането
За да приключите обаждането
Натиснете отново CALL.
Осъществяване на обаждане
Можете да осъществите обаждане от
телефонния указател или историята на
повикванията, когато е свързан клетъчен
телефон, който поддържа PBAP (Профил
за достъп до телефонен указател).
Когато два клетъчни телефона са
свързани към устройството, изберете
който и да е от тях.
От телефонния указател
1
Завъртете селектора за управление,
за да изберете желания елемент,
след това го натиснете.
Възпроизвеждането започва.
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са свързани
към устройството, завъртете селектора за
управление, за да изберете който и да е
телефон, след което го натиснете.
Появява се избраният елемент.
5
Натиснете CALL, когато получите
обаждане с мелодията за звънене.
Забележка
Натиснете
4
Приемане на обаждане
Завъртете селектора за управление,
за да изберете желаната категория
за търсене, след което го натиснете,
за да потвърдите.
Повторете Стъпка 2, за да
потърсите желаната песен.
За да излезете от режима Quick-BrowZer
1
2
3
За да използвате клетъчен телефон, го
свържете към това устройство. Можете да
свържете два мобилни телефона към
устройството. За подробности вижте
„Подготовка на BLUETOOTH устройство“
(страница 9).
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [PHONE BOOK], след
това го натиснете.
15BG
3
4
5
Завъртете селектора за управление,
за да изберете инициал от списъка с
инициали, след това го натиснете.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете име от списъка с
имена, след това го натиснете.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете номер от списъка с
номера, след това го натиснете.
Телефонният разговор започва.
Чрез повторно избиране
1
Когато два клетъчни телефона са
свързани към устройството, завъртете
селектора за управление, за да изберете
който и да е телефон, след което го
натиснете.
2
От историята на повикванията
1 Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са
свързани към устройството, завъртете
селектора за управление, за да изберете
който и да е телефон, след което го
натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [RECENT CALL], след
това го натиснете.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете име или телефонен
номер от историята на повикванията,
след това го натиснете.
Чрез гласови маркери
Можете да осъществите обаждане чрез
казване на гласовия маркер, съхранен в
свързан клетъчен телефон, който има
функция за гласово набиране.
1
1
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са
свързани към устройството, завъртете
селектора за управление, за да изберете
който и да е телефон, след което го
натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [DIAL NUMBER], след
това го натиснете.
3
Завъртете селектора за управление,
за да въведете телефонния номер,
като накрая изберете [ ] (интервал),
след което натиснете ENTER*.
Телефонният разговор започва.
* За да преместите цифровата индикация,
натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+).
Забележка
[_] се появява на дисплея вместо [#].
16BG
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са
свързани към устройството, завъртете
селектора за управление, за да
изберете който и да е телефон, след
което го натиснете.
2
Телефонният разговор започва.
Чрез въвеждане на телефонен
номер
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [REDIAL], след това го
натиснете.
Телефонният разговор започва.
Извежда се списък с история на
повикванията.
3
Натиснете CALL.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [VOICE DIAL], след
това го натиснете.
Като алтернатива натиснете и
задръжте VOICE за повече от 2 секунди.
3
Кажете гласовия маркер, съхранен
на клетъчния телефон.
Гласът ви е разпознат и обаждането се
провежда.
За да отмените гласовото набиране
Натиснете VOICE.
Налични операции по
време на обаждане
За да регулирате силата на звука на
мелодията на звънене
Завъртете селектора за управление,
докато приемате обаждане.
За да регулирате силата на звука на
говорещия
Завъртете селектора за управление по
време на обаждане.
За да регулирате силата на звука на
другата страна (регулиране на
усилването на микрофона)
Натиснете MIC.
Регулируеми нива на сила на звука:
[MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
За да намалите ехото и шума
(Премахване на ехо/Режим на
шумопотискане)
Натиснете и задръжте MIC.
Режим, който може да се настройва:
[EC/NC-1], [EC/NC-2].
За да превключите между режим на
свободни ръце и режим на държане
в ръка
По време на обаждане натиснете MODE,
за да превключите звука на телефонното
обаждане между устройството и
клетъчния телефон.
Полезни функции
Sony | Music Center с iPhone/
смартфон с Android
Изисква се изтегляне на най-новата
версия на приложението "Sony | Music
Center" от App Store за iPhone или от
Google Play™ за смартфони с Android.
Бележки
• От съображения за сигурността ви следвайте
местните закони и наредби за движението по
пътищата и не използвайте приложението,
докато шофирате.
• "Sony | Music Center" е приложение за
управление на аудио устройства Sony, които са
съвместими със "Sony | Music Center", чрез
вашия iPhone/смартфон с Android.
• Какво можете да управлявате с помощта на
„Sony | Music Center“, зависи от свързаното
устройство.
• За да използвате максимално функциите на
"Sony | Music Center", вижте подробностите
относно вашия iPhone/смартфон с Android.
• За повече подробности относно "Sony | Music
Center" посетете следния URL адрес:
http://www.sony.net/smcqa/
• Посетете уебсайта по-долу и проверете
съвместимите модели iPhone/смартфон с Android.
За iPhone: посетете App Store
За смартфон с Android: посетете Google Play
Установяване на връзка със
„Sony | Music Center“
1
Установете BLUETOOTH връзката с
iPhone/смартфона с Android (стр. 9).
За да изберете аудиоустройството,
натиснете MENU, след което изберете
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (стр. 23).
Забележка
В зависимост от клетъчния телефон тази
операция може да не е налична.
2
Стартирайте приложението
„Sony | Music Center“.
3
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[SONY APP], след това го натиснете.
4
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [CONNECT], след това
го натиснете.
Започва свързването към iPhone/
смартфона с Android.
За подробности относно операциите с
iPhone/смартфон с Android вижте
помощта на приложението.
17BG
Ако се появи номерът на устройството
Уверете се, че номерът се показва
(e.g., 123456), след това изберете [Yes] на
устройството iPhone/смартфона с Android.
За да прекъснете връзката
1 Натиснете MENU, завъртете селектора за
управление, за да изберете [SONY APP],
след това го натиснете.
2 Завъртете селектора за управление, за да
изберете [CONNECT], след това го натиснете.
Избиране на източника или
приложението
Можете да използвате iPhone/смартфона с
Android, за да изберете желания източник
или приложение.
За да изберете източника
Натиснете неколкократно SRC. Като опция
натиснете SRC, завъртете селектора за
управление, за да изберете желания
източник, след което натиснете ENTER.
За да се покаже списъкът с източници
Натиснете SRC.
Известие за SMS чрез гласов водач
(само за смартфони с Android)
SMS съобщенията се изчитат автоматично
през тонколонките за автомобила, когато
бъдат получени.
За подробности относно настройките
вижте помощта на приложението.
Отговор на SMS съобщение
(само за смартфони с Android)
Можете да отговорите на съобщение като
докоснете иконата за отговор.
1 Активирайте приложението "Sony | Music
Center", след което докоснете иконата
[Reply] (отговор).
В приложението „Sony | Music Center“ се
показва дисплеят за въвеждане на съобщение.
2 Въведете съобщението с отговор чрез
гласово разпознаване.
В приложението „Sony | Music Center“ се
показва списък с кандидати за съобщението.
3 Завъртете селектора за управление, за да
изберете желаното съобщение, след това
го натиснете.
Съобщението се изпраща.
Настройване на звук и дисплей
Можете да регулирате настройките,
отнасящи се за звука и дисплея, чрез
iPhone/смартфон с Android.
За подробности относно настройките
вижте помощта на приложението.
Използване на гласово
разпознаване (само за
смартфони с Android)
1
Натиснете и задръжте VOICE, за да
активирате гласовото
разпознаване.
2 Кажете желаната гласова команда
в микрофона.
За дезактивиране на гласово
разпознаване
Натиснете VOICE.
Бележки
• Гласовото разпознаване може да не е налично
при някои случаи.
• Гласовото разпознаване може да не работи
добре в зависимост от работните
характеристики на смартфона с Android.
• Използвайте при условия с минимален шум,
например шум на двигател, когато използвате
гласовото разпознаване.
Използване на Siri Eyes Free
Siri Eyes Free ви позволява да използвате
iPhone със свободни ръце, като само
говорите по микрофона. Тази функция
изисква да свържете iPhone към
устройството чрез BLUETOOTH.
Наличността е ограничена до iPhone 4s
или по-нов. Уверете се, че вашият iPhone
работи с най-новата версия на iOS.
Трябва предварително да завършите
BLUETOOTH регистрацията и
конфигурации на връзката за iPhone чрез
устройството. За подробности вижте
„Подготовка на BLUETOOTH устройство“
(страница 9). За да изберете iPhone,
натиснете MENU, след което изберете
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (стр. 23).
1
Активирайте функцията "Siri" на
устройството iPhone.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с устройството iPhone.
18BG
2
Натиснете и задръжте VOICE за
повече от 2 секунди.
Настройки
Показва се дисплеят за гласова команда.
3
След звуковия сигнал от устройството
iPhone говорете на микрофона.
Устройството iPhone издава отново
звуков сигнал и Siri започва да отговаря.
Отмяна на Демо режим
Натиснете VOICE.
Можете да отмените показването на
демонстрация, което се появява, когато
източникът е изключен и се показва
часовникът.
Бележки
1
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[GENERAL], след това го натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [SET DEMO], след това
го натиснете.
3
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [SET DEMO-OFF], след
това го натиснете.
За да дезактивирате Siri Eyes Free
• Устройството iPhone може да не разпознае
гласа ви в зависимост от условията на
използване. (Ако например сте в движещ се
автомобил.)
• Функцията Siri Eyes Free може да не работи
добре или времето за отговор може да се
проточи на места, където сигналите на
устройството iPhone се приемат трудно.
• В зависимост от оперативното състояние на
устройството iPhone приложението Siri Eyes
Free може да не работи добре или да се
изключи.
• Ако възпроизвеждате писта от iPhone чрез
BLUETOOTH аудиовръзка, когато тя започне да
се възпроизвежда чрез BLUETOOTH, функцията
Siri Eyes Free автоматично се изключва и
устройството превключва на BLUETOOTH
аудиоизточник.
• Когато приложението Siri Eyes Free се активира
по време на възпроизвеждане, устройството
може да превключи към BLUETOOTH
аудиоизточника дори и ако не сте указали
писта за възпроизвеждане.
• Когато свързвате устройството iPhone към USB
порт, функцията Siri Eyes Free може да не
работи правилно или да се изключи.
• Когато свързвате iPhone към устройството чрез
USB, не активирайте Siri чрез устройството
iPhone. Функцията Siri Eyes Free може да не
работи правилно или да се изключи.
• Няма звук, когато е активирана функцията
Siri Eyes Free.
Настройката е завършена.
4
Натиснете двукратно
(назад).
Показването се връща към нормалния
режим на приемане/възпроизвеждане.
Основни операции за
настройка
Можете да настройвате елементи в
посочените по-долу категории за настройка.
Общи настройки (GENERAL), настройка на
звука (SOUND), Настройка на дисплея
(DISPLAY), Настройка на BLUETOOTH
(BLUETOOTH), настройка на Sony | Music
Center (SONY APP)
1
2
Натиснете MENU.
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
категорията за настройка, след
това го натиснете.
Елементите, които могат да бъдат
настроени, се различават в зависимост
от източника и настройките.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
опциите, след това го натиснете.
За връщане към предходния екран
Натиснете
(назад).
19BG
Общи настройки (GENERAL)
AREA (зона)
Определя зоната/региона за използване
на това устройство: [EUROPE], [RUSSIA].
Ако промените текущо зададената
зона/регион, устройството се нулира,
след което се показва часовникът.
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
DEMO (демонстрация)
Активира демонстрацията: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (сверяване на часовника) (стр. 8)
CAUT ALM (предупредителен сигнал)
Активира предупредителния сигнал:
[ON], [OFF] (стр. 7).
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
BEEP (звуков сигнал)
Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].
AUTO OFF (автоматично изключване)
Автоматично се изключва напълно
след определено време, когато
устройството е изключено: [ON]
(30 минути), [OFF].
STEERING (управление)
Регистрира/нулира настройката на
дистанционното управление на волана.
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
STR CONTROL (управление на волана)
Избира режима на вход на свързаното
дистанционно управление. За да
предотвратите неизправност, преди
употреба съпоставете режима на вход със
свързаното дистанционно управление.
CUSTOM (потребителски)
Режим на вход за дистанционното
управление на волана
PRESET (предварителна настройка)
Режим на вход за кабелното
дистанционно управление с
изключение на дистанционното
управление на волана
EDIT CUSTOM (редактиране от клиента)
Регистрира функциите (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF
HOOK) към дистанционното
управление на волана:
 Завъртете селектора за управление,
за да изберете функцията, която
искате да назначите към
дистанционното управление на
волана, след което го натиснете.
 Докато [REGISTER] мига, натиснете и
задръжте бутона на дистанционното
управление на волана, към който
искате да назначите функцията.
Когато регистрацията приключи, се
показва [REGISTERED].
 За да регистрирате други функции,
повторете стъпки  и .
(Налично само когато [STR CONTROL] е
с настройка [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (потребителско нулиране)
Нулира настройката на дистанционното
управление на волана: [YES], [NO].
(Налично само когато [STR CONTROL] е
с настройка [CUSTOM].)
Бележки
• Докато правите настройките, е налично
само управление чрез бутоните на
устройството. От съображения за
безопасност паркирайте автомобила, преди
да правите тази настройка.
• Ако се получи грешка по време на
регистрацията, цялата предишно
регистрирана информация остава. Започнете
отново регистрацията от функцията, при която
се е получила грешката.
• Тази функция може да не е налична за някои
автомобили. За подробности относно
съвместимостта на вашия автомобил посетете
сайта за поддръжка на задната корица.
USB MODE (USB режим)
Променя USB режима: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Налично само когато е избран USB
източникът.)
CT (време на часовника)
Активира функцията CT: [ON], [OFF].
AF/TA (алтернативни честоти/известие за
трафик)
Избира настройката на алтернативни
честоти (AF) и известие за трафик (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (регионален)
Ограничава приемането до конкретна
зона: [ON], [OFF].
(Налично само когато се приема FM.)
20BG
BTM (памет за най-добра настройка) (стр. 12)
(Налично само когато е избран тунерът.)
FIRMWARE (фърмуер)
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
Проверява/актуализира версията на
фърмуера. За повече подробности
посетете уебсайта за поддръжка на
задната корица.
FW VERSION (версия на фърмуера)
Показва текущата версия на фърмуера.
FW UPDATE (актуализация на
фърмуера)
Влиза в процес на актуализация на
фърмуера: [YES], [NO].
Актуализацията на фърмуера отнема
няколко минути. По време на
актуализацията не изключвайте
запалването на позиция OFF и не
изваждайте USB устройството.
Настройки на звука
(SOUND)
Това меню с настройки не е налично,
когато източникът е изключен и се
показва часовникът.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Пресъздава звука чрез оптимизиране
на цифровия сигнал с препоръчани от
Sony настройки на звука: [ON], [OFF].
(Автоматично превключва на [OFF],
когато [EQ10 PRESET] се промени и/или
[EXTRA BASS] се зададе на [1] или [2], и/
или [DSO] е с настройка [LOW], [MID]
или [HIGH].)
EQ10 PRESET (предварителна настройка
EQ10)
Избира една от 10 криви на
еквалайзера или го изключва:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Настройката на кривата на
еквалайзера може да бъде запаметена
за всеки източник.
* [KARAOKE] намалява вокалния звук, но не
може да го премахне напълно по време на
възпроизвеждане. Освен това използването
на микрофон не се поддържа.
EQ10 CUSTOM (потребителски EQ10)
Задайте [CUSTOM] за EQ10.
Избира кривата на еквалайзера:
[BAND1] 32Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3]
125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Нивото на силата на звука се регулира
в стъпки от 1 dB от -6 dB до +6 dB.
POSITION (позиция на слушане)
F/R POS (предна/задна позиция)
Симулира реално звуково поле чрез
забавяне на звуковото извеждане от
високоговорителите, за да е
подходящо спрямо позицията ви:
 [FRONT L] (предно ляво);
 [FRONT R] (предно дясно),
 [FRONT] (предно централно),
 [ALL] (центърът на автомобила ви),
[CUSTOM] (позиция, зададена от
разширените настройки за автомобилно
аудио в "Sony | Music Center")
[OFF] (не е зададена позиция).
ADJ POSITION (регулиране на позицията)
Регулира фино настройката на позицията
на слушане: [+3] – [CENTER] – [-3].
(Налично само когато [F/R POS] не е с
настройка [OFF] или [CUSTOM].)
SW POS (позиция на събуфера)
 [NEAR] (близо),
 [NORMAL] (нормално),
 [FAR] (далеч)
(Налично само когато [F/R POS] е с
настройка, различна от [OFF])
DSO (органайзер за динамична сцена)
Създава по-атмосферни звуци, все
едно има високоговорители на
таблото: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Автоматично превключва на [OFF],
когато [C.AUDIO+] е с настройка [ON].)
BALANCE (баланс)
Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
21BG
FADER (заглушител)
Регулира относителното ниво: [FRONT-15]
– [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (система за цифрово подобрение на
звука)
Подобрява цифрово компресиран звук
чрез възстановяване на високите
честоти, загубени при
компресирането: [ON], [OFF].
Тази настройка може да бъде запаметена
за всеки източник, различен от тунера.
AAV (разширено автоматично
настройване на силата на звука)
Регулира нивото на силата на звука при
възпроизвеждане до оптимално за
всички източници на възпроизвеждане:
[ON], [OFF].
RB ENH (подобрител на задния бас)
Подобрява басовия звук чрез
прилагане на настройка за филтър за
пропускане на ниски честоти към
задните високоговорители. Тази
функция позволява задните
високоговорители да работят като
събуфер, ако няма свързан такъв.
(Налично само когато [SW DIREC] е с
настройка [OFF].)
RBE MODE (режим на подобрителя на
задния бас)
Избира режима на подобрителя на
аздния бас: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (честота на филтъра за
пропускане на ниски честоти)
Избира честотата на отрязване на събуфера:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (склон на филтъра за
пропускане на ниски честоти)
Избира склона на LPF: [1], [2], [3].
SW DIREC (Пряка връзка на събуфера)
Регулира настройките за събуфера,
свързан към проводника за задния
високоговорител без усилвател на
мощността.
(Налично само когато [RBE MODE] е с
настройка [OFF].)
Свържете събуфер със съпротивление
4 Ω – 8 Ω към всеки от проводниците за
задните високоговорители. Не
свързвайте високоговорител към другия
проводник за задни високоговорители.
22BG
SW MODE (режим на събуфера)
Избира режима на събуфера: [1], [2],
[3], [OFF].
SW PHASE (фаза на събуфера)
Избира фазата на събуфера: [NORM], [REV].
SW POS (позиция на събуфера)
Избира позицията на събуфера: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Налично само когато [F/R POS] е с
настройка, различна от [OFF])
LPF FREQ (честота на филтъра за
пропускане на ниски честоти)
Избира честотата на отрязване на
събуфера: [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (склон на филтъра за
пропускане на ниски честоти)
Избира склона на LPF: [1], [2], [3].
S.WOOFER (събуфер)
SW LEVEL (ниво на събуфера)
Регулира нивото на силата на звука на
събуфера:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] се показва при най-ниската
настройка.)
SW PHASE (фаза на събуфера)
Избира фазата на събуфера: [NORM], [REV].
SW POS (позиция на събуфера)
Избира позицията на събуфера: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Налично само когато [F/R POS] не е с
настройка [OFF].)
LPF FREQ (честота на филтъра за
пропускане на ниски честоти)
Избира честотата на отрязване на събуфера:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (склон на филтъра за
пропускане на ниски честоти)
Избира склона на LPF: [1], [2], [3].
HPF (филтър за пропускане на високи честоти)
HPF FREQ (честота на филтъра за
пропускане на високи честоти)
Избира честотата на отрязване за
предните/задните високоговорители:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (склон на филтъра за
пропускане на високи честоти)
Избира склона на HPF (има ефект само
когато [HPF FREQ] е с настройка,
различна от [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (сила на звука от AUX)
Регулира нивото на силата на звука за
всяко свързано външно устройство:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Тази настройка анулира нуждата за
регулиране на нивото на силата на
звука между източниците.
(Налично само когато изберете AUX.)
BTA VOL (сила на звука на BLUETOOTH аудио)
Регулира нивото на силата на звука за
всяко свързано BLUETOOTH устройство:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Тази настройка анулира нуждата за
регулиране на нивото на силата на звука
между източниците.
(Налично само когато е избрано BT аудио
или приложение.)
Настройки на дисплея
(DISPLAY)
DIMMER (димер)
Променя яркостта на дисплея:
[OFF], [ON], [AT] (автомат.), [CLK] (часовник).
(опцията [AT] е налична само когато е
свързан проводникът за управление на
осветлението и са включени фаровете).
За да зададете тази функция да бъде
активна по време на фиксиран период,
изберете [CLK], след което задайте
началните и крайните часове.
– За да зададете яркостта, когато е
активирана функцията за димер:
Задайте [DIMMER] на [ON], след което
настройте [BRIGHTNESS].
– За да зададете яркостта, когато е
дезактивирана функцията за димер:
Задайте [DIMMER] на [OFF], след което
настройте [BRIGHTNESS].
Настройката за яркост се съхранява и
се прилага, когато функцията за димер
е активирана или дезактивирана.
BRIGHTNESS (яркост)
Регулира яркостта на дисплея. Нивото на
яркостта може да се регулира: [1] – [10].
BUTTON-C (цвят на бутон)
Задава предварително зададен или
персонализиран цвят на бутоните.
COLOR (цвят)
Избира един персонализиран от
15 предварително зададени цвята.
CUSTOM-C (персонализиран цвят)
Регистрира персонализиран цвят за
бутоните.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Регулируем цветови диапазон: [0] – [32]
([0] не може да се зададе за всички
цветови диапазони).
DSPL-C (цвят на дисплея)
Задава предварително зададен или
персонализиран цвят на дисплея.
COLOR (цвят)
Избира един персонализиран от
15 предварително зададени цвята.
CUSTOM-C (персонализиран цвят)
Регистрира персонализиран цвят за
дисплея.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Регулируем цветови диапазон: [0] – [32]
([0] не може да се зададе за всички
цветови диапазони).
SND SYNC (синхронизация на звука)
Активира синхронизацията на
осветлението със звука: [ON], [OFF].
AUTO SCR (автоматично превъртане)
Превърта автоматично дълги
елементи: [ON], [OFF].
(Не е налично, когато е избрана
настройка AUX или тунер.)
Настройка на BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (сдвояване) (стр. 9)
Свързва до две BLUETOOTH устройства:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се промени
на името на сдвоеното устройство след
завършването на сдвояването.
AUDIODEV (аудио устройство)
Избира аудиоустройството.
[*] се появява на устройство, сдвоено с
[DEVICE 1] или текущото съвместимо с
A2DP аудиоустройство.
23BG
RINGTONE (мелодия на звънене)
Избира дали мелодията на звънене ще
се изпълнява от това устройство, или
от клетъчния телефон. [1] (това
устройство), [2] (клетъчен телефон).
AUTO ANS (автоматичен отговор)
Настройва това устройство да отговаря
автоматично на входящо повикване:
[OFF], [1] (около 3 секунди), [2]
(около 10 секунди).
AUTOPAIR (автоматично сдвояване)
Стартира BLUETOOTH сдвояване
автоматично, когато чрез USB бъде
свързано устройство с iOS версия 5.0
или по-нова. [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH сигнал) (стр. 10)
Активира/дезактивира BLUETOOTH
функцията.
BT INIT (BLUETOOTH инициализиране)
Инициализира всички свързани с
BLUETOOTH настройки (информация
за сдвояване, информация за
устройството и т.н.): [YES], [NO].
Когато изхвърляте устройството,
инициализирайте всички настройки.
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
Настройка на Sony | Music
Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH (автомат. пускане)
Активира автоматичното стартиране на
"Sony | Music Center": [ON], [OFF].
Когато е избрано [ON], "Sony | Music
Center" автоматично ще се свърже след
установяване на BLUETOOTH връзката.
CONNECT (свързване) (стр. 17)
Установява или прекратява функцията
"Sony | Music Center" (връзка).
24BG
Допълнителна информация
Актуализиране на фърмуера
За да актуализирате фърмуера, посетете
уебсайта за поддръжка на задната корица,
след което следвайте инструкциите онлайн.
Бележки
• Изисква се USB устройство (не е включено в
комплекта) за актуализирането на фърмуера.
Съхранете програмата за актуализиране на
USB устройството, свържете устройството към
USB порта, след което изпълнете операцията за
актуализация.
• Актуализацията на фърмуера отнема няколко
минути. По време на актуализацията не
изключвайте запалването на позиция OFF и не
изваждайте USB устройството.
Предпазни мерки
• Предварително охладете устройството,
ако автомобилът ви е бил паркиран под
директна слънчева светлина.
• Не оставяйте предния панел или
аудиоустройства в автомобила, това
може да доведе до неизправност
поради високата температура под
директна слънчева светлина.
• Електрическата антена се разтяга
автоматично.
Кондензация на влага
В случай че се появи кондензация на влага в
устройството, отстранете диска и изчакайте
около час, за да се изсуши. В противен
случай устройството няма да работи добре.
За поддържане на високо качество
на звука
Не напръсквайте с течности устройството
или дисковете.
Забележки относно дисковете
• Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на източници на топлина,
като например въздухопроводи с горещ
въздух. Не ги оставяйте в автомобил,
паркиран на пряка слънчева светлина.
• Преди
възпроизвеждане
избърсвайте дисковете
от центъра към ръба с
кърпа за почистване.
Не използвайте
разтворители от рода
на бензин, разредител,
налични в търговската
мрежа почистващи
препарати.
• Това устройство е предназначено за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи
на стандарта за компактдискове (CD).
DualDisc дискове и някои музикални
дискове с технология за защита срещу
копиране не съответстват на този стандарт,
поради което е възможно да не могат да
бъдат възпроизвеждани на това устройство.
• Дискове, които това устройство
НЕ МОЖЕ да възпроизвежда:
– дискове с етикети, стикери или
прикрепено тиксо или хартия. Това
може да причини неизправност или да
повреди дисковете;
– дискове с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда). Опит
за това може да повреди устройството;
– 8-сантиметрови (3 1/4-инчови) дискове.
Забележки относно CD-R/CD-RW
дисковете
• Ако мултисесийният диск започва със
сесия CD-DA, той ще бъде разпознат
като CD-DA диск и останалите сесии
няма да бъдат възпроизведени.
• Дискове, които това устройство НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда:
– CD-R/CD-RW с лошо качество на записа;
– CD-R/CD-RW, записани на
несъвместимо записващо устройство;
– неправилно финализирани CD-R/CD-RW
дискове;
– CD-R/CD-RW, различни от записаните във
формат на музикален компактдиск или в
MP3 формат, отговарящи на ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или
мултисесия.
Ред на възпроизвеждане на
аудио файлове
Папка (албум)
Аудио файл (песен)
Относно iPod
• Можете да свържете към посочените
по-долу модели iPod. Актуализирайте
своите устройства iPod до най-новия
софтуер преди употреба.
Съвместими модели iPhone/iPod
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus
Съвместим модел


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6-о поколение)


iPod touch
(5-о поколение)


iPod nano
(7-о поколение)

• Обозначенията "Made for iPod" и "Made
for iPhone" означават, че електронният
аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от разработчика
като отговарящ на стандартите за
производителност на Apple. Apple не
носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта му със
стандартите за безопасност и
нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да
окаже влияние върху работните
характеристики на безжичната връзка.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с устройството ви, които не са разгледани в
това ръководство, консултирайте се с
най-близкия търговец на Sony.
25BG
Поддръжка
Почистване на конекторите
Това устройство може да не работи
добре, ако конекторите между него и
предния панел не са чисти. За да
предотвратите това, отстранете предния
панел (стр. 7) и почистете конекторите с
памучен тампон. Не прилагайте твърде
много сила. В противен случай
конекторите може да се повредят.
Бележки
• От съображения за безопасност изключете
запалването и отстранете ключа от превключвателя
за запалване, преди да почистите конекторите.
• Никога не докосвайте конекторите директно с
пръсти или каквото и да било метално устройство.
Спецификации
Секция за тунера
FM
Обхват на настройка:
Когато [AREA] е с настройка [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Когато [AREA] е с настройка [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(при стъпка от 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (при стъпка от 30 kHz)
Извод за антена:
извод за външна антена
Междинна честота:
Когато [AREA] е с настройка [EUROPE]:
FM CCIR: -1956,5 kHz до -487,3 kHz и
+500,0 kHz до +2095,4 kHz
Когато [AREA] е с настройка [RUSSIA]:
FM CCIR: -1956,5 kHz до -487,3 kHz и
+500,0 kHz до +2095,4 kHz
FM OIRT: – 1815,6 kHz до – 943,7 kHz и
+ 996,6 kHz до +1776,6 kHz
Използваема чувствителност: 8 dBf
Избираемост: 75 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал-шум: 73 dB
Разделяне: 50 dB при 1 kHz
Честотна характеристика: 20 Hz – 15 000 Hz
26BG
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Извод за антена:
извод за външна антена
чувствителност: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Секция на компактдиск плейъра
Съотношение сигнал-шум: 120 dB
Честотна характеристика: 10 Hz – 20 000 Hz
Осцилации и колебания: под
измерваемото ограничение
Максимален брой*1 на:
Папки (албуми)*2: 150
Файлове (песни) и папки*3: 300
Налични за показване знаци за дадено
име на папка/файл:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
Съответен кодек: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
и AAC (.m4a)
*1 Само за CD-R/CD-RW
*2 Включително основната папка
*3 Може да е по-малко от измерената стойност,
ако имената на папките/файловете съдържат
много знаци
Секция на USB плейъра
Интерфейс: USB (Висока скорост)
Максимален ток: 1,5 A
Максимален брой разпознаваеми
файлове (песни): 10 000
Съвместим протокол за аксесоар,
отворен за Android (AOA): 2,0
Съответен кодек:
MP3 (.mp3)
Побитова скорост: 8 kbps – 320 kbps
(Поддържа VBR (променлива
скорост на предаване)
Семплираща честота: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Побитова скорост: 32 kbps – 192 kbps
(Поддържа VBR (променлива
скорост на предаване)
Семплираща честота: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Побитова скорост: 8 kbps – 320 kbps
Семплираща честота: 11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Дълбочина в битове: 16 бита
Семплираща честота: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Дълбочина в битове: 16 бита, 24 бита
Семплираща честота: 44,1 kHz, 48 kHz
Безжична комуникация
Комуникационна система:
стандартна версия на BLUETOOTH 3.0
Изходна мощност:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
(макс. +4 dBm)
Максимален обхват на комуникация*1:
Пряка видимост прибл. 10 m (33 ft)
Честотна лента:
лента 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими с BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Разширен профил на аудио
разпространение) 1.3
AVRCP (Профил за дистанционно
управление на аудио и видео) 1.5
HFP (Профил за свободни ръце) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонен
указател)
SPP (Профил за серийни портове)
MAP (Профил за достъп до съобщения)
HID (Профил за устройство с човешки
интерфейс)
Съответен кодек:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Действителният обхват ще варира в зависимост
от фактори, като препятствия между
устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност при приемането, характеристики
на антената, операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
NFC комуникация
Спецификации на честотна лента и
максимална мощност
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m при 10 m
Секция на усилвателя на мощност
Изходна мощност: изходи за
високоговорители
Импеданс на високоговорителите: 4 Ω – 8 Ω
Максимална изходна мощност:
100 W × 4 (на 4 Ω)
Общи сведения
Изходи:
извод за аудиоизходи:
FRONT, REAR, SUB;
електрическа антена/извод за
управление на усилвателя за
мощност (REM OUT);
Входове:
Входен извод за дистанционно
управление
Входен извод за антена
Входен извод за MIC
входен жак AUX (стерео-минижак);
USB порт
Изисквания за захранването: постоянен
ток 12 V от автомобилен акумулатор
(отрицателна маса (земя))
Номинална електроконсумация: 10 A
Размери:
Прибл. 178 mm × 50 mm × 178 mm
(7 1/8 инча × 2 инча × 7 1/8 инча) (ш/в/д)
Размери при поставяне:
Прибл. 182 mm × 53 mm × 161 mm
(7 1/4 инча × 2 1/8 инча × 6 3/8 инча) (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1,3 kg (2 lb 14 oz)
Съдържание на пакета:
Основно устройство (1)
микрофон (1);
части за монтаж и свързване
(1 комплект).
Вашият търговец може да не разполага с
някои от горепосочените аксесоари. Моля,
поискайте подробна информация от
търговеца.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предизвестие.
Авторски права
Думата Bluetooth® и логотиповете са
регистрирани търговски марки на Bluetooth
SIG, Inc. и всяко използване на подобни
марки от Sony Corporation е по лиценз.
Другите търговски марки и имена са
собственост на съответните им притежатели.
Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC
Forum, Inc. в САЩ и други държави.
Windows Media е регистрирана търговска
марка или търговска марка на Microsoft
Corporation в Съединените щати и/или в
други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост на
Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на тази
технология извън този продукт без лиценз
от Microsoft или упълномощен неин филиал.
27BG
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod
touch и Siri са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
App Store е марка за услуга на Apple Inc.
Технологията за аудио кодиране и патентите
за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer
IIS и Thomson.
Google, Google Play и Android са търговски
марки на Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
По-нататъшното разпространение и
използване в изходна и бинарна форма, с
или без модификации, са разрешени, при
условие че са спазени условията по-долу.
– Горното съобщение относно авторските
права, този списък с условия и следващият
отказ от отговорност трябва да се запазят
при по-нататъшното разпространение на
изходния код.
– При по-нататъшното разпространение под
формата на бинарен код горната бележка
относно авторските права, този списък с
условия и следващият отказ от отговорност
трябва да бъдат възпроизведени в
документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението.
– Името на фондация Xiph.org и имената на
нейните спомоществователи не могат да
бъдат използвани за подкрепа или
популяризиране на продукти, производни
на този софтуер, без специално
предварително писмено разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И
СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО
Е“, КАТО СЕ ПРАВИ ОТКАЗ ОТ ВСИЧКИ
ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА ИЛИ
СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ
СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ
ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС
ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ
ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА
28BG
ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО
ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ
ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО
НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Отстраняване на
неизправности
Следният списък за проверка ще ви помогне
да се справите с проблемите, на които
можете да се натъкнете с устройството си.
Преди да преминете през списъка за
проверка по-долу, проверете
свързването и оперативните процедури.
За подробности относно използването на
предпазителя и отстраняването на
устройството от таблото вижте
„Свързване/инсталиране“ (страница 35).
Ако проблемът не е решен, посетете
уебсайта за поддръжка на задната корица.
Общи сведения
Устройството се изключва, когато
възпроизвеждате с голяма сила на звука.
 Възможно е захранването от
проводника за електрозахранване на
автомобила да не е достатъчно.
– Проверете връзката за захранване.
Ако не намерите проблем с връзката,
свържете директно към акумулатора.
Ако ситуацията не се подобри, се
консултирайте с най-близкия търговец.
Няма звук или звукът е много тих.
 Позицията на плъзгача за управление
[FADER] не е зададена за система с
2 високоговорителя.
 Силата на звука на устройството и/или
свързаното устройство е много малка.
– Увеличете силата на звука на
устройството или свързаното устройство.
Няма звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения.
Съдържанието на паметта е изтрито.
 Бил е натиснат бутонът за нулиране.
– Съхранете отново в паметта.
 Проводникът на електрозахранването
или акумулаторът е бил разкачен или
не е свързан правилно.
Запазените станции и правилното
време са изтрити.
Предпазителят е изгорял.
Чува се шум при превключване на
позицията на запалването.
 Проводниците не са напаснати добре с
автомобилния конектор за аксесоари.
По време на възпроизвеждане или
приемане се включва демонстрационния
режим.
 Ако не се извърши никаква операция за
5 минути при зададена настройка
[DEMO-ON], се включва
демонстрационният режим.
– Задайте [DEMO-OFF] (стр. 20).
Показването изчезва/не се появява на
дисплея.
 Димерът е зададен на [DIM-ON] (стр. 23).
 Показването изчезва, ако натиснете и
задържите OFF.
– Натиснете OFF на устройството,
докато се появи показването.
 Конекторите са замърсени (стр. 26).
Дисплеят/осветлението мига.
 Електрозахранването не е достатъчно.
– Проверете дали автомобилният
акумулатор подава достатъчно
захранване към устройството.
(Изискването за захранването е
постоянен ток 12 V.)
Бутоните за операции не функционират.
Дискът не се изважда.
 Свързването не е правилно.
– Проверете свързването на устройството.
Ако ситуацията не се подобри,
натиснете бутона за нулиране (стр. 8).
Съдържанието, съхранено в паметта,
се изтрива.
За ваша безопасност не нулирайте
устройството, докато шофирате.
Радиоприемане
Не се приемат станции.
Звукът е прекъснат от шумове.
 Свързването не е правилно.
– Проверете свързването на
автомобилната антена.
– Ако антената на лодката не се
разтегне, проверете свързването
проводника за управление на
електрическата антена.
Настройването на предварително
зададени станции не е възможно.
 Излъчваният сигнал е прекалено слаб.
65 MHz до 74 MHz в FM3 не могат да се
настройват.
 [AREA] е с настройка [EUROPE].
– Задайте [AREA] на [RUSSIA] (стр. 20).
RDS
RDS услугите не могат да бъдат приемани
(когато [AREA] е с настройка [RUSSIA]).
 Избрано е FM3.
– Изберете FM1 или FM2.
 RDS услугите не са налични в текущия
регион.
ТЪРСЕНЕ се включва след няколко
секунди слушане.
 Станцията не е TP или има слаб сигнал.
– Дезактивирайте TA (стр. 12).
Не се получават известия за трафик.
 Активирайте TA (стр. 12).
 Станцията не излъчва никакви известия
за трафик, въпреки че е TP.
– Настройте друга станция.
PTY показва [- - - - - - - -].
 Текущата станция не е RDS станция.
 Не се приемат RDS данни.
 Станцията не указва типа пргорама.
Мига името на програмната услуга.
 Няма алтернативна честота за текущата
станция.
– Натиснете / (SEEK –/+), докато
името на програмната услуга мига.
[PI SEEK] се появява и устройството
започва да търси друга честота със
същите PI (идентификация на
програмата) данни.
Възпроизвеждане на CD
Дискът не се възпроизвежда.
 Дефектен или замърсен диск.
 CD-R/CD-RW дискът не е за
аудиоупотреба (стр. 25).
29BG
MP3/WMA/AAC файлове не се
възпроизвеждат.
 Дискът е несъвместим с формата и
версията на MP3/WMA/AAC. За
подробности относно дисковете и
форматите, които могат да се
възпроизвеждат, посетете уебсайта
за поддръжка на задната корица.
Възпроизвеждането на MP3/WMA/AAC
файлове отнема повече време от това
на останалите.
 Започването на възпроизвеждането при
следните дискове отнема повече време:
– диск, записан със сложна дървовидна
структура;
– диск, записан в мултисесиен формат;
– диск, към който могат да се добавят
данни.
Звукът прескача.
 Дефектен или замърсен диск.
Възпроизвеждане от USB устройство
Не можете да възпроизвеждате
елементи чрез USB концентратор.
 Това устройство не може да разпознава
USB устройства през USB концентратор.
Възпроизвеждането от дадено USB
устройство отнема повече време.
 USB устройството съдържа файлове със
сложна дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при по-висока
побитова скорост.
 Файловете с DRM (Digital Rights
Management) е възможно да не могат да
се възпроизведат в определени случаи.
Аудио файлът не може да бъде
възпроизведен.
 USB устройства, форматирани с
файлови системи, различни от FAT16
или FAT32, не се поддържат.*
* Това устройство поддържа FAT16 и FAT32, но някои
USB устройства може да не поддържат всички
тези FAT системи. За подробности прегледайте с
инструкциите за експлоатация на всяко USB
устройство или се свържете с производителя.
30BG
Операции за прескачане на албум,
прескачане на елементи (режим на скок)
и търсене на писта по име (Quick-BrowZer)
не могат да бъдат изпълнявани.
 Тези операции не могат да бъдат
изпълнявани, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.
– Задайте [USB MODE] на [MSC/MTP] (стр. 20).
– Извадете устройството iPod.
 USB режимът на устройството не е
зададен на правилния режим.
– Уверете се, че USB режимът на
устройството е зададен на MSC/MTP.
Звукът не може да бъде изведен по
време на възпроизвеждане в режим на
Android.
 Докато устройството е в режим на
Android, звукът се извежда само от
смартфона с Android.
– Проверете състоянието на
приложението за възпроизвеждане
на звук на смартфона с Android.
– Възпроизвеждането може да не се
извърши правилно в зависимост от
смартфона с Android.
Функция NFC
Свързване One-touch (NFC) не е възможно.
 Ако смартфонът не реагира на допирането.
– Проверете дали функцията NFC на
смартфона е включена.
– Приближете частта, маркирана с N, на
смартфона до маркираната с N част
на това устройство.
– Ако смартфонът е в калъф, го отстранете.
 Чувствителността на приемане на NFC
зависи от устройството.
Ако няколко пъти не успеете да
извършите свързване One-touch със
смартфона, установете BLUETOOTH
връзка ръчно.
BLUETOOTH функция
Свързващото се устройство не може да
открие това устройство.
 Преди да се извърши сдвояването,
настройте това устройство на режим на
готовност за сдвояване.
 Докато е свързано към две BLUETOOTH
устройства, това устройство не може да
бъде открито от друго.
– Прекъснете която и да е връзка и
потърсете това устройство от друго.
 Когато се извърши сдвояване на
устройствата, включете изхода на
BLUETOOTH сигнала (стр. 10).
Не е възможна връзка.
 Връзката се управлява от една страна
(това устройство или BLUETOOTH
устройството), но не и от двете.
– Свържете се към това устройство от
BLUETOOTH устройство или обратно.
Името на откритото устройство не се
показва.
 В зависимост от състоянието на другото
устройство е възможно да не може да
се получи име.
Няма мелодия на звънене.
 Регулирайте силата на звука чрез
завъртане на селектора за управление,
докато получавате обаждане.
 В зависимост от свързаното устройство
мелодията на звънене може да не се
изпрати правилно.
– Задайте [RINGTONE] на [1] (стр. 24).
 Предните високоговорители не са
свързани към устройството.
– Свържете предните високоговорители
на устройството. Мелодията на звънене
се извежда само от предните
високоговорители.
Гласът на говорещия не се чува.
 Предните високоговорители не са
свързани към устройството.
– Свържете предните
високоговорители на устройството.
Гласът на говорещия се извежда само
от предните високоговорители.
Даден събеседник казва, че звукът е
прекалено силен или тих.
 Регулирайте подходящо силата на
звука, като използвате регулирането на
усилването на микрофона (стр. 17).
Получава се ехо или шум по време на
телефонен разговор.
 Намалете силата на звука.
 Задайте режима EC/NC на [EC/NC-1] или
[EC/NC-2] (стр. 17).
 Ако околният шум, различен от този на
разговора, е силен, опитайте да го
намалите.
Пример: Ако има отворен прозорец и
шумът от улицата е силен, затворете
прозореца. Ако климатикът е шумен,
го намалете.
Телефонът не е свързан.
 Когато се възпроизвежда BLUETOOTH
аудио, телефонът не е свързан дори
когато натиснете CALL.
– Свържете се от телефона.
Качеството на звука на телефона е
лошо.
 Качеството на звука на телефона зависи
от условията на приемане на клетъчния
телефон.
– Преместете автомобила си на място,
където можете да подобрите сигнала
на клетъчния телефон, ако
приемането е слабо.
Звукът на свързаното аудио устройство
е слаб (силен).
 Нивото на звука ще се различава в
зависимост от аудио устройството.
– Регулирайте силата на звука на
свързаното аудио устройство или на
това устройство (стр. 23).
Звукът прескача по време на
възпроизвеждане от BLUETOOTH аудио
устройство.
 Намалете разстоянието между това
устройство и BLUETOOTH аудио
устройството.
 Ако BLUETOOTH аудио устройството е
поставено в калъф, който нарушава
сигнала, го извадете от него по време
на употреба.
 Няколко BLUETOOTH устройства или
други устройства, които излъчват
радиовълни, се използват наблизо.
– Изключете другите устройства.
– Увеличете разстоянието от другите
устройства.
 Звукът на възпроизвеждането спира за
момент, когато се извършва свързване
между това устройство и клетъчен
телефон. Това не е неизправност.
Свързаното BLUETOOTH аудио
устройство не може да се управлява.
 Проверете дали свързаното BLUETOOTH
аудио устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
 Проверете дали свързаното устройство
поддържа въпросните функции.
31BG
Неволно се приема обаждане.
 Свързаният телефон е настроен да
приема обаждания автоматично.
Сдвояването е неуспешно поради
изтичане на времето.
 В зависимост от свързаното устройство
ограниченото време за сдвояване
може да е малко.
– Опитайте да извършите сдвояването
навреме.
Не може да се сдвои.
 Устройството може да не е в състояние
да се сдвои с предишно сдвоено
BLUETOOTH устройство след
инициализиране на устройството, ако
информацията за сдвояване на
устройството е на BLUETOOTH
устройството. В такъв случай изтрийте
информацията за сдвояване на
устройството от BLUETOOTH устройството
и след това ги сдвоете отново.
BLUETOOTH функцията не работи.
 Изключете устройството чрез натискане
на OFF за повече от 2 секунди, след това
го включете отново.
Няма звук от автомобилните
високоговорители по време на
обаждане със свободни ръце.
 Ако звукът се извежда от клетъчния
телефон, настройте телефона да
извежда звука от автомобилните
високоговорители.
Функцията Siri Eyes Free не се активира.
 Изпълнете регистрация за свободни
ръце на iPhone, който поддържа
Siri Eyes Free.
 Включете функцията Siri на устройството
iPhone.
 Отменете BLUETOOTH връзката между
iPhone и устройството и свържете отново.
Управление чрез Sony | Music Center
Името на дадено приложение не съвпада
с действителното приложение в
"Sony | Music Center".
 Стартирайте отново приложението от
приложението „Sony | Music Center“.
32BG
По време на използване на приложението
"Sony | Music Center" чрез BLUETOOTH
показването автоматично се превключва
на [BT AUDIO].
 Приложението "Sony | Music Center" или
BLUETOOTH функцията са неизправни.
 Стартирайте отново приложението.
Приложението "Sony | Music Center"
автоматично прекъсва връзката, когато
показването се превключи на [IPD].
 Приложението "Sony | Music Center"
на iPhone/iPod не поддържа
възпроизвеждането от iPod.
– Променете източника на устройството на
различно от [IPD], след което установете
връзка със "Sony | Music Center" (стр. 17).
Връзката със "Sony | Music Center" се
прекъсва автоматично, когато USB
режимът на устройството е променен
на [ANDROID].
 Смартфонът с Android не поддържа
възпроизвеждане в режим Android.
– Задайте USB режима на устройството на
[MSC/MTP], след което установете
връзка със "Sony | Music Center" (стр. 17).
Съобщения
По време на работа може да се покаже
или да мига едно от следните съобщения.
INVALID
 Избраната операция може да е
невалидна.
 [USB MODE] не може да се променя по
време на възпроизвеждане от iPod.
OUTPUT ERROR: Възможно е да има
вътрешна неизправност.
 Проверете връзката. Ако съобщението
за грешка остане на дисплея, се
консултирайте с най-близкия търговец
на Sony.
READ: В момента се чете информация.
 Изчакайте, докато четенето приключи и
възпроизвеждането започне автоматично.
Това може да отнеме известно време в
зависимост от организацията на файловете.
TEMP CAUTION: Термалната защита е
активирана.
 Намалете силата на звука.
(долна черта): Символът не може да
бъде показан.
За възпроизвеждане от CD:
USB NO DEV: Не е свързано или
разпознато USB устройство.
 Уверете се, че USB устройството или
USB кабелът са добре свързани.
CD ERROR: Дискът не може да бъде
възпроизведен. Дискът ще бъде изваден
автоматично.
 Почистете диска или го поставете
правилно; или се уверете, че дискът не
е празен или дефектен.
USB NO MUSIC: Няма файл, който може
да се възпроизвежда.
 Свържете USB устройство, което
съдържа файлове, които могат да се
възпроизвеждат (стр. 26).
CD NO DISC: Няма диск.
 Поставете диск, който съдържа
файлове, които могат да се
възпроизвеждат (стр. 26).
USB NO SUPRT: USB устройството не се
поддържа.
 За подробности относно
съвместимостта на вашето USB
устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
CD NO MUSIC: Няма файл, който може да
се възпроизвежда. Дискът ще бъде
изваден автоматично.
 Поставете диск, който съдържа
файлове, които могат да се
възпроизвеждат (стр. 26).
CD PUSH EJT: Дискът не може да се
извади правилно.
 Натиснете  (изваждане).
или
: Достигнато е
началото или края на диска.
За възпроизвеждане от USB
устройство:
HUB NO SUPRT: Не се поддържат USB
концентратори.
IPD STOP: Възпроизвеждането от iPod е
приключило.
 Използвайте вашия iPod/iPhone, за да
започнете възпроизвеждането.
NOT SUPPORT – ANDROID MODE
 USB устройство, което не поддържа
AOA (Аксесоар, отворен за Android) 2.0,
е свързано към устройството, докато
[USB MODE] е с настройка [ANDROID].
– Задайте [USB MODE] на [MSC/MTP]
(стр. 20).
USB ERROR: Не може да се
възпроизвежда от USB устройството.
 Свържете отново USB устройство.
USB OVERLOAD: USB устройството е
претоварено.
 Разкачете USB устройството и
натиснете SRC, за да изберете друг
източник.
 USB устройството има грешка или е
свързано неподдържано устройство.
For RDS operation (За управление
на RDS):
NO AF: Няма алтернативни честоти.
 Натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+),
докато името на програмната услуга
мига. Устройството започва да търси
друга честота със същите PI
(идентификация на програмата) данни
(показва се [PI SEEK]).
NO PI: Няма идентификация на програма.
Избраната станция няма данни за PI
(идентификация на програма).
 Изберете друга станция.
NO TP: Няма програми за трафик.
 Устройството ще продължи да търси
налични TP станции.
За BLUETOOTH функцията:
BTA NO DEV: BLUETOOTH устройството не
е свързано или разпознато.
 Проверете дали BLUETOOTH
устройството е добре свързано и дали
BLUETOOTH връзката е установена с
BLUETOOTH устройството.
33BG
ERROR: Избраната операция не може да
бъде изпълнена.
 Изчакайте за кратко и опитайте отново.
NO DEVICE: BLUETOOTH устройството,
поддържащо HFP (Профил за свободни
ръце) не е свързано или разпознато.
 Проверете дали BLUETOOTH
устройството е добре свързано и дали
HFP връзката е установена с BLUETOOTH
устройството.
NO SUPPORT: Избраната операция не е
разрешена или не се поддържа.
 Уверете се, че BLUETOOTH устройството
поддържа HFP (Профил със свободни
ръце).
UNKNOWN: Не може да се покаже име
или телефонен номер.
WITHHELD: Телефонният номер е скрит от
обаждащия се.
За управление на Sony | Music Center:
APP --------: Не е установена връзка с
приложението.
 Осъществете отново връзката със
"Sony | Music Center" (стр. 17).
APP DISCNCT: Връзката с приложението е
прекъсната.
 Направете връзката на "Sony | Music
Center" (стр. 17).
APP DISPLAY: Отворен е екран на
настройки за екрана на приложението.
 Излезте от екрана с настройки за
екрана на приложението, за да
разрешите операции с бутони.
APP LIST: Отворен е списъкът със
съдържание на CD/USB/iPod.
 Излезте от списъка на приложението,
за да разрешите операции с бутони.
APP MENU: Отворен е екран с настройки
на приложението.
 Излезте от екрана с настройки на
приложението, за да разрешите
операции с бутони.
APP NO DEV: Устройството с инсталирано
приложение не е свързано или не се
разпознава.
 Направете BLUETOOTH връзката и
установете отново връзка със "Sony |
Music Center" (стр. 17).
34BG
APP SOUND: Отворен е екран с настройки
на звука на приложението.
 Излезте от екрана с настройки на звука
на приложението, за да разрешите
операции с бутони.
OPEN APP: Приложението "Sony | Music
Center" не работи.
 Стартирайте приложението.
За операциите с дистанционното
управление на волана:
ERROR: Възникнала е грешка по време на
регистрацията на функции.
 Регистрирайте отново от функцията,
при която е възникнала грешката
(стр. 20).
TIMEOUT: Регистрацията на функция е
неуспешна поради изтичане на времето.
 Опитайте да завършите регистрацията,
докато [REGISTER] мига (около 6
секунди) (стр. 20).
За управление на актуализацията
на фърмуера:
ERROR: Програмата за актуализация не се
съхранява в USB устройството.
 Съхранявайте програмата за
актуализация в USB устройството и
опитайте отново (стр. 24).
NO DEVICE: USB устройството, където се
намира програмата за актуализация не е
свързано или не е разпознато.
 Уверете се, че USB устройството е
добре свързано.
 Прекъснете връзката с USB устройството,
след което го свържете отново.
UPDATE ERROR – PRESS ENTER:
Актуализацията на фърмуера не е
правилно завършена.
 Натиснете ENTER, за да изчистите
съобщението, след което опитайте отново.
По време на актуализацията не
изключвайте запалването на позиция OFF
и не изваждайте USB устройството (стр. 24).
Ако тези решения не помагат за подобряване
на ситуацията, се консултирайте с
най-близкия търговец на Sony.
Ако носите устройството за поправка
поради проблем с възпроизвеждането на
CD, носете диска, който сте използвали по
времето, когато се е появил проблемът
.
Списък на частите за монтаж
Свързване/инсталиране


Предупреждения
• Свържете всички заземяващи
проводници (маса) към обща точка на
заземяване (маса).
• Не оставяйте проводниците прищипани
под винт или прихванати в подвижни
части (напр. релси на седалка).
• Преди да извършите свързванията,
изключете запалването на автомобила,
за да избегнете късо съединение.
• Свържете проводника за
електрозахранване  към устройството
и високоговорителите, преди да го
свържете към конектора за външно
захранване.
• Изолирайте всички свободни несвързани
проводници с изолирбанд за защита.
×2






Предпазни мерки
• Изберете внимателно мястото за
монтаж, така че устройството да не
пречи на нормалното шофиране.
• Избягвайте монтирането на
устройството места, които са обект на
запрашаване, замърсяване или висока
температура, например директна
слънчева светлина или близки горещи
въздухопроводи.
• Използвайте само предоставените
части за монтаж с цел сигурна и
безпроблемна инсталация.
Забележка за проводника за
електрозахранване (жълт)
Когато свързвате това устройство в комбинация
с други стереокомпоненти, амперажът на
електроверигата на автомобила, към която
свързвате устройството, трябва да е по-голям от
сбора на амперажите на предпазителите на
всички устройства.
• Този списък с части не включва всички
компоненти от комплекта.
• Скобата  и предпазната яка  са
прикрепени към устройството преди
доставката. Преди да монтирате
устройството, използвайте ключовете за
освобождаване , за да отстраните
скобата  от него. За подробности
вижте „Отстраняване на защитната яка и
скобата“ (страница 39).
• Пазете ключовете за освобождаване 
за бъдеща употреба, тъй като са нужни и
за отстраняването на устройството от
автомобила ви.
Регулиране на ъгъла на монтиране
Регулирайте ъгъла на монтиране на
по-малко от 45°.
35BG
Връзка
Събуфер*1
*3
*3
*3
Усилвател на мощността*1
*5*6

*2*8
За подробности вижте „Схема на
електрическото свързване“ (страница 38).
За подробности вижте
„Свързване“ (страница 37).
При директно свързване с акумулатора*9*10
Черен
Жълт
от кабелно дистанционно
управление (не е включено в
комплекта)*4
от автомобилната антена
(антена)*7
36BG
*1
*2
*3
*4
Не е включен в комплекта
Импеданс на високоговорителите: 4 Ω – 8 Ω × 4
Кабел с RCA пин (не е включен в комплекта)
В зависимост от типа на автомобила
използвайте адаптер за кабелно
дистанционно управление (не е включен в
комплекта). За подробности относно
използването на кабелно дистанционно
управление вижте „Използване на кабелното
дистанционно управление“ (страница 39).
*5 Независимо дали се използва, или не,
прекарайте входящия кабел на микрофона
така, че да не пречи на шофирането.
Подсигурете кабела със скоба и др., ако е
монтиран около краката ви
*6 За подробности относно монтирането на
микрофона вижте „Инсталиране на
микрофона“ (страница 39).
*7 В зависимост от типа на автомобила използвайте
адаптер (не е включен в комплекта), ако
конекторът на антената не пасва.
*8 Използвайте високоговорители с капацитет на
RMS мощност 50 W или повече. Препоръчва се
използването на пълнообхватни
високоговорители Sony от серия XB.
*9 Когато номиналният ампераж на
предпазителя, който се използва на лодката
ви е 10 A, установете електрическата връзка
към акумулатора директно, за да избегнете
къси съединения.
*10 Преди свързване е необходима обработка на
жълтите и черните проводници на конектора
за захранването.
Свързване
Ако имате електрическа антена без кутия
с реле, свързването на това устройство с
проводника за електрозахранване 
може да повреди антената.
 Към конектора на автомобилния
високоговорител
1 Заден
 Лилав
високоговорител
Лилав/с черни
2 (десен)

ивици
3 Преден
 Сив
високоговорител
Сив/с черни
4 (десен)

ивици
5 Преден
 Бял
високоговорител
Бял/с черни
6 (ляв)

ивици
7 Заден
високоговорител
8 (ляв)
 Зелен

Зелен/с черни
ивици
 Към конектора за автомобилно
електрозахранване
12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
13
Електрическа
антена/управление
на усилвателя за
мощност (REM OUT)
Син/с бели
ивици
Включено
14 електрозахранване
за осветление
15
Включено
електрозахранване
16 Заземяване (маса)
Оранжев/
с бели ивици
Червен
Черен
При директно свързване към
акумулатора
Когато номиналният ампераж на
предпазителя, който се използва на лодката
ви е 10 A, установете електрическата връзка
към акумулатора директно, за да избегнете
къси съединения.
 към метална точка в автомобила
 към положителния извод на акумулатора
Бележки
• Независимо от свързването на проводника за
захранване на лодката устройството може да не
предостави пълните си работни характеристики
поради недостатъчно захранване. В такъв случай
установете връзката за захранване директно към
акумулатора.
• Всички захранващи проводници, свързани към
положителния полюс на акумулатора, трябва
да бъдат предпазени в рамките на 450 mm
(18 in) от полюса на акумулатора и преди да
преминат през метал.
• Уверете се, кабелите на автомобилния
акумулатор, свързани към автомобила
(заземяването (маса) към шасито), са с размер,
поне равен на този на проводника за захранване,
свързан между акумулатора и основния блок.
• По време на пълноценна работа, през системата
ще протича ток с големина 15 A. По тази причина
се уверете, че проводниците, свързани към
захранването +12 V и изводите GND на това
устройство, са с размер поне 14 (AWG14) или имат
сечение повече от 2 mm² (3/32 in).
По-малко от 450 mm (18 in)
Предпазител (15 A)
*
Автомобилен акумулатор +12 V
37BG
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с връзката, се консултирайте за
повече подробности с търговеца.
Обща връзка
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Лесно свързване на събуфера
Можете да използвате събуфер без
усилвател на мощността, когато е свързан
към кабел на заден високоговорител.
Преден
високоговорител
12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
15
Включено
електрозахранване
Червен
Събуфер
Бележки
• Изисква се подготовка на проводниците на
задните високоговорители.
• Използвайте събуфер с импеданс от 4 Ω до 8 Ω
и с подходящ капацитет на захранването, за да
се избегне повреда.
Свързване за задържане на паметта
Когато е свързан жълтият проводник за
електрозахранване, захранването винаги ще
се подава на веригата на паметта, когато
превключвателят за запалването е изключен.
Свързване на високоговорителите.
• Преди да свържете високоговорителите,
изключете устройството.
• Използвайте високоговорители с импеданс
от 4 Ω до 8 Ω и с подходящ капацитет на
захранването, за да се избегне повреда.
Схема на електрическото
свързване
Проверете конектора за външно
захранване на автомобила си и
съпоставете връзките на проводниците
правилно в зависимост от автомобила.
Конектор за външно захранване
38BG
Когато позициите на червените и
жълтите проводници са обърнати
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Включено
12
електрозахранване
Жълт
Непрекъснато
15
електрозахранване
Червен
Когато автомобилът няма позиция ACC
Червен
Червен
Жълт
Жълт
След като съпоставите връзките и
превключите правилно проводниците за
електрозахранване, свържете устройството
към електрозахранването на автомобила.
Ако имате въпроси и проблеми при
свързването на устройството ви, които не
са разгледани в това ръководство,
консултирайте се с търговеца на
автомобила.
Инсталиране на микрофона
За да улавя гласа ви при обаждане със
свободни ръце, трябва да монтирате
микрофона .

Монтаж
Отстраняване на защитната яка
и скобата
Преди да монтирате устройството, отстранете
защитната яка  и скобата  от него.
1
Стиснете двата ръба на защитната
яка  и я дръпнете.

Щипка (не е включена
в комплекта)


2
Вмъкнете двата ключа за
освобождаване , докато щракнат,
и издърпайте скобата , след което
издърпайте устройството, за да го
отделите.

• Изключително опасно е кабелът да се
увие около колоната на волана или
скоростния лост. Пазете него и други
части да не пречат на шофирането ви.
• Ако в автомобила ви има въздушни
възглавници или друго удароабсорбиращо
оборудване, преди монтиране се свържете
с магазина, откъдето сте закупили това
устройство, или с търговеца на автомобила.

Предупреждения

Насочете куката навътре.
Забележка
Преди поставяне на двустранно тиксо 
почистете повърхността на таблото със сух плат.
Използване на кабелното
дистанционно управление
1
За да активирате кабелното
дистанционно управление, задайте
[STR CONTROL] в [SET STEERING]
на [PRESET] (стр. 20).
39BG
Поставяне на устройството на
арматурното табло
Преди инсталиране се уверете, че
езичетата от двете страни на скобата 
са извити 2 mm навътре (3/32 in).
Не докосвайте лявата страна на
устройството, когато го отстранявате от
таблото. Радиаторът в лявата страна на
устройството остава горещ след употреба.
Позиционирайте скобата  в
таблото, след което огънете зъбците
навън за по-здраво напасване.
182 mm (7 1/4 инча)
53 mm (2 1/8 инча)

2
Захват
Поставете устройството на скобата
, след това прикрепете
защитната яка .




Бележки
• Ако захватите са прави или огънати навън,
устройството няма да бъде монтирано здраво
и може да изскочи.
• Уверете се, че 4-те захвата на защитната яка 
са правилно захванати в гнездата на
устройството.
40BG
За подробности вижте „Отстраняване на
предния панел“ (страница 7).
Нулиране на устройството
ВНИМАНИЕ
1
Отстраняване и поставяне на
предния панел
За подробности вижте „Нулиране на
устройството“ (страница 8).
Подмяна на предпазител
Когато подменяте
Предпазител (15 A)
предпзител, използвайте
такъв, който отговаря на
ампеража, указан на
оригиналния
предпазител. Ако
предпазителят изгори,
проверете свързването на
електрозахранването и подменете
предпазителя. Ако предпазителят изгори
отново след подмяната, е възможно да
има вътрешна неизправност. В такъв
случай се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Български
С настоящото Sony Corporation декларира,
че това оборудване е в съответствие с
Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за
съответствие на ЕС е наличен на следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Сайт за поддръжка
За най-новата информация относно този продукт или ако
имате каквито и да било въпроси, моля, посетете уебсайта по-долу:
http://www.sony.eu/support
Регистрирайте продукта си онлайн на:
http://www.sony.eu/mysony
©2017 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising