Sony | WX-920BT | Sony WX-920BT CD приемник с Bluetooth® технология Инструкции за експлоатация

4-699-684-31(1)
Bluetooth®
Аудиосистема
За да отмените показването на демонстрацията (DEMO),
вижте стр. 18.
Относно свързването/инсталирането вижте стр. 31.
WX-920BT
Инструкции за работа
BG
Поради съображения за сигурност
инсталирайте това устройство в таблото на
автомобила, тъй като задната част на
устройството се нагорещява по време на
употреба.
За подробности вижте "Свързване/
инсталиране" (стр. 31).
Произведено в Тайланд
Този продукт е класифициран като лазерен
продукт от Клас 1 под IEC/EN 60825-1:2007 и
IEC/EN 60825-1:2014.
 Времетраене на излъчването: Непрекъснато
 Изходна мощност на лазера: По-малка от
55,8 μW
 Дължина на вълната: 775 nm до 800 nm
Табелката, указваща оперативното напрежение
и др., се намира на долната страна на шасито.
С настоящото Sony Corporation декларира,
че това оборудване е в съответствие
с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за съответствие
на ЕС е наличен на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Това оборудване е предназначено да се
използва с одобрената(ите) версия(и) на
софтуера, които са посочени в декларацията за
съответствие на ЕС.
Софтуерът, който е зареден в това оборудване,
се удостоверява, че е в съответствие с основните
изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Софтуерна версия: 1_
Софтуерната версия може да се провери
в елемента за настройка на фърмуера от
менюто за общи настройки.
Съобщение за клиентите: информацията
по-долу е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на
Sony Corporation.
Вносител за ЕС: Sony Europe Limited.
Запитванията до вносителя за ЕС или относно
съответствието на продукта в Европа трябва да
бъдат отправяни към упълномощените
представители на производителя, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.
Изхвърляне на използвани
батерии и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите от
Европейския съюз и други
страни в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията или
опаковката показва, че продуктът и батерията
не трябва да се третират като битови отпадъци.
При определени батерии той може да се
използва заедно с химичен символ. Химичните
символи за живак (Hg) или олово (Pb) се
добавят, ако батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне на тези
продукти и батерии, ще помогнете за
предотвратяването на евентуалните
отрицателни последици за околната среда
и човешкото здраве, които иначе биха могли да
възникнат при неподходящата им обработка
като отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на природните
ресурси.
При продукти, които поради съображения за
безопасност, производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде заменяна
само от квалифициран сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране на
батерията и на електрическото и електронно
оборудване, предайте тези продукти в края на
живота им в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте раздела
за безопасното изваждане на батерията от
продукта. Предайте батерията в подходящ пункт
за рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия се
обърнете към местната администрация, към
службата за събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили продукта
или батерията.
ВНИМАНИЕ
Следният диапазон на честотите 65 – 74 MHz не
е разпределен за излъчване на звук в таблицата
за общи Европейски разпределения и не може
да се използва в Европа.
2BG
Предупреждение, при положение че
автомобилът ви не разполага с позиция
ACC на запалването
Задайте функцията AUTO OFF (стр. 18).
Устройството ще се изключи напълно
и автоматично според зададеното време,
след като устройството се изключи и се
покаже часовникът (т.е. натиснете и задръжте
SRC за 1 секунда), което предотвратява
изтощаване на батерията. Ако няма да
задавате функцията AUTO OFF, всеки път,
когато изключвате запалването, натискайте
и задържайте OFF, докато дисплеят угасне.
Отказ от отговорност по отношение на
услугите, предлагани от трети страни
Услугите, предлагани от трети страни, могат да
бъдат променяни, временно или окончателно
прекратявани без предварително уведомление.
Sony не носи никаква отговорност за такива
видове ситуации.
Важна забележка
Внимание
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SONY НЯМА ДА НОСИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО
ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ
ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА
НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА
ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРОДУКТА ИЛИ КАКВОТО И ДА БИЛО СВЪРЗАНО
ОБОРУДВАНЕ, ПРИНУДИТЕЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ
И ВРЕМЕ НА КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ СЪС ИЛИ
ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
ПРОДУКТ, ХАРДУЕРА МУ И/ИЛИ СОФТУЕРА МУ.
По тази причина не разчитайте единствено на
което и да е електронно устройство за важни
комуникации (например при медицинска
спешни случаи).
Относно BLUETOOTH комуникацията
 Микровълните, излъчвани от BLUETOOTH
устройството, може да повлияят на работата
на електронни медицински устройства. На
посочените по-долу места изключвайте това
устройство и други BLUETOOTH устройства,
защото могат да станат причина за инцидент:
 където може да има наличие на запалими
газове, в болница, влак, самолет или на
бензиностанция;
 близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
 Това устройство поддържа възможности за
сигурност, които съответстват на BLUETOOTH
стандарта, за да предостави сигурна връзка,
когато се използва BLUETOOTH технологията,
но сигурността може да не е достатъчна
в зависимост от настройките. Внимавайте,
когато комуникирате чрез безжичната
технология BLUETOOTH.
 Не поемаме отговорност за изтичане на
информация по време на комуникация чрез
BLUETOOTH.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с устройството ви, които не са разгледани в това
ръководство, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Уважаеми потребители, този продукт използва
радиопредавател.
Според Наредба №10 на UNECE автомобилните
производители могат да налагат специфични
условия за инсталиране на радиопредаватели
в автомобилите.
Моля, прегледайте ръководството за
експлоатация на автомобила си или се свържете
с производителя или търговеца на автомобила,
преди да инсталирате този продукт в него.
Спешни обаждания
Това автомобилно BLUETOOTH устройство за
свободни ръце и електронното устройство,
свързано към него, използват при работата си
радиосигнали, мобилни клетки и наземни
мрежи, както и програмирана от потребителя
функция, което не може да гарантира свързване
при всички условия.
3BG
Съдържание
Ръководство за частите и елементите
за управление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Първоначално включване
Нулиране на устройството . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Настройване на часовника. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Проверка на напрежението на батерията . . . . 7
Подготовка на BLUETOOTH устройство. . . . . . . . 7
Свързване на USB устройство . . . . . . . . . . . . . . 10
Свързване на друго преносимо аудио
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Допълнителна информация
Актуализиране на фърмуера. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . 25
Съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Свързване/инсталиране
Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Списък на частите за монтаж . . . . . . . . . . . . . . .
Връзка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монтаж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
35
Слушане на радио
Слушане на радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Използване на системата за
радио данни (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Възпроизвеждане от USB устройство. . . . . . . . . 12
Възпроизвеждане от
BLUETOOTH устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Търсене и възпроизвеждане на песни. . . . . . . . 13
Обаждане със свободни ръце
(само чрез BLUETOOTH)
Приемане на обаждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Осъществяване на обаждане . . . . . . . . . . . . . . 14
Налични операции по време на обаждане. . . . 15
Полезни функции
Sony | Music Center с iPhone/Android™
смартфон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Използване на гласово разпознаване
(само за смартфони с Android). . . . . . . . . . . . 17
Използване на Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Настройки
Отмяна на Демо режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Основни операции за настройка . . . . . . . . . . . 18
Общи настройки (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Настройки на звука (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . 19
Настройки на дисплея (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . 20
Настройка на BLUETOOTH (BLUETOOTH) . . . . . . 20
Настройка на Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4BG
Ръководство за частите и елементите за управление
Основно устройство

(преглед) (стр. 13)
Влезте в режим на преглед по време на
възпроизвеждане.
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.)
PTY (тип на програма)
Изберете PTY в RDS.
 SRC (източник)
Включете захранването.
Променете източника.
OFF
Натиснете и задръжте за 1 секунда, за да
изключите източника и изведете часовника.
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди,
за да изключите захранването и дисплея.
 EXTRA BASS
Подсилва басовия звук в синхрон с нивото
на звука. Натиснете, за да промените
настройката на EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Слот за дискове
 Прозорец на дисплея
 USB порт
  (изваждане на диск)
5BG

/
(SEEK –/+)
Настройвайте автоматично радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да настроите ръчно.
/ (предишен/следващ)
/ (превъртане назад/превъртане
напред)
 MODE (стр. 10, 15)
(назад)
Върнете се към предишния екран.
 CALL
Влезте в менюто за обаждания.
Приемете/прекъснете обаждане.
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди,
за да превключите BLUETOOTH сигнала.
 Сензор за дистанционното управление
 Бутони с числа (1 до 6)
Приемайте съхранени радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да съхраните
станции.
ALBUM /
Пропуснете албум за аудио устройството.
Натиснете и задръжте, за да пропуснете
албуми последователно.
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.)
(повторение)
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
(разбъркано възпроизвеждане)
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
MIC (стр. 15)
 (възпроизвеждане/пауза)
 Бутон за управление
Завъртете, за да регулирате силата на звука.
PUSH ENTER
Въведете избрания елемент.
Натиснете SRC, завъртете, след това
натиснете, за да промените източника
(изтичане на времето след 2 секунди).
MENU
Отворете менюто за настройка.
VOICE (стр. 15, 17, 18)
Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди,
за да активирате гласовото набиране,
гласовото разпознаване (само за смартфон
с Android) или функцията Siri (само за iPhone).
Маркировка N
Допрете до селектора за управление на
смартфон с Android, за да установите
BLUETOOTH връзка.
 Входен жак AUX
 DSPL (дисплей)
Натиснете, за да промените елементите на
дисплея.
SCRL (превъртане)
Натиснете и задръжте, за да превъртите
елемент на дисплея.
6BG
4
Първоначално включване
Нулиране на устройството
Преди включването на устройството за първи
път, след като замените акумулатора на
автомобила или промените връзките, трябва
да нулирате устройството.
1
Натиснете DSPL и CALL
2 секунди.
за повече от
Забележка
Нулирането на устройството ще изтрие настройката
на часовника и част от съхраненото съдържание.
Задаване на зоната/региона
След нулирането на устройството се показва
екранът за настройка на зона/регион.
1
Натиснете ENTER, докато е показано
[AREA].
Показва се текущо зададената зона/регион.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [EUROPE] или [RUSSIA],
след което го натиснете.
3
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [YES] или [NO], след
това го натиснете.
Ако промените зададената зона/регион,
устройството се нулира, след което се
показва часовника.
Тази настройка може да бъде конфигурирана
в менюто за общи настройки (стр. 18).
Настройване на часовника
След настройването на минутите
натиснете MENU.
Настройването е завършено и часовника
се включва.
За показване на часовника
Натиснете DSPL.
Проверка на напрежението
на батерията
Можете да проверите текущото напрежение на
батерията. (Не е достъпно, когато източникът
е изключен и се показва часовникът.)
1
Натиснете неколкократно DSPL,
докато се появи дисплеят за
напрежение на батерията.
Подготовка на BLUETOOTH
устройство
Можете да се наслаждавате на музика или да
извършите обаждане със свободни ръце
в зависимост от съвместимото BLUETOOTH
устройство, например смартфон, клетъчен
телефон или аудио устройство (от тук нататък
наречено "BLUETOOTH устройство", ако не
е указано друго). За подробности относно
свързването вижте инструкциите за експлоатация,
предоставени с устройството.
Преди да свържете устройството, намалете
силата на звука му, в противен случай може да
се чуе силен звук.
Свързване със смартфон чрез
свързване One-touch (NFC)
1
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[GENERAL], след това го натиснете.
Когато допрете до селектора за управление
на устройството съвместим с NFC* смартфон,
устройството автоматично се сдвоява и свързва
със смартфона.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [CLOCK ADJ], след това
го натиснете.
* NFC (Near Field Communication) (Комуникация
в близко поле) е технология, която позволява
безжична комуникация в малък обхват между
различни устройства, като мобилни телефони и IC
маркери. Благодарение на функцията NFC може
лесно да се осъществи комуникация на данни
само чрез допиране до съответния символ или
определена зона на съвместимо с NFC устройство.
Индикацията за час мига.
3
Завъртете селектора за управление,
за да зададете часа и минутите.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+).
7BG
За смартфон с инсталирана операционна
система Android 4.0 или по-стара се изисква
изтеглянето на приложението "NFC Easy Connect",
налично в Google Play™. Възможно
е приложението да не може да бъде изтеглено
в някои държави/региони.
1
Активирайте функцията NFC на
смартфона.
За подробности вижте инструкциите за
експлоатация, предоставени със смартфона.
2
Допрете частта с маркировка N на
устройството с частта с маркировка
N на смартфона.
3
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [PAIRING], след това го
натиснете.
4
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [DEVICE 1]* или
[DEVICE 2]*, след това го натиснете.
мига, докато устройството е в режим на
готовност за сдвояване.
* [DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се промени на
името на сдвоеното устройство след
завършването на сдвояването.
Уверете се, че
устройството.
светва на дисплея на
5
Извършете сдвояване на BLUETOOTH
устройството, за да намери този модул.
6
Изберете [WX-920BT] на дисплея на
BLUETOOTH устройството.
Ако името на модела ви не се появи,
повторете от стъпка 2.
За изключване чрез NFC
Допрете отново частта с маркировка N на
устройството с частта с маркировка N на
смартфона.
Бележки
 Когато установявате връзка използвайте
внимателно смартфона, за да не се надраска.
 Свързване One-touch не е възможно, когато
устройството вече е свързано с две съвместими
с NFC устройства. В такъв случай разкачете което
и да е устройство и установете отново връзка със
смартфона.
WX-920BT
7
Ако се изисква въвеждането на ключ
за достъп* на BLUETOOTH устройството,
въведете [0000].
* Ключът за достъп може да е наречен
"Passcode" (код за достъп), "PIN code" (ПИН
код), "PIN number" (ПИН номер) или "Password"
(парола) и т.н. в зависимост от устройството.
Сдвояване и свързване с BLUETOOTH
устройство
Когато свързвате BLUETOOTH устройство за
първи път, се изисква взаимна регистрация
(наречена "сдвояване"). Сдвояването позволява
на това устройство и други устройства да се
разпознават взаимно. Това устройство може
да се свърже с две BLUETOOTH устройства
(два клетъчни телефона или клетъчен телефон
и аудио устройство).
Въвеждане на ключ за достъп
[0000]
Когато се извърши сдвояването,
да свети.
8
остава
Изберете това устройство на
BLUETOOTH устройството, за да
установите BLUETOOTH връзка.
или
светва, когато се установи
връзката.
1
Поставете BLUETOOTH устройството
в рамките на 1 m (3 ft) от това
устройство.
2
Забележка
Докато се свързва с BLUETOOTH устройство, това
устройство не може да бъде открито от друго.
За да активирате откриването, влезте в режим на
сдвояване и потърсете това устройство от друго.
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[BLUETOOTH], след това го натиснете.
За да стартирате възпроизвеждането
За подробности вижте "Възпроизвеждане от
BLUETOOTH устройство" (страница 12).
8BG
За прекъсване на връзката със сдвоеното
устройство
Изпълнете стъпки от 2 до 4, за да разкачите,
след като това устройство и BLUETOOTH
устройството са сдвоени.
Съвет
При включен BLUETOOTH сигнал: когато е включено
запалването, това устройство автоматично се
свързва повторно към последно свързвания
клетъчен телефон.
За да инсталирате микрофона
Свързване със сдвоено BLUETOOTH
устройство
За да използвате сдвоено устройство, се изисква
връзка с него. Някои сдвоени устройства ще се
свържат автоматично.
1
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[BLUETOOTH], след това го натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [BT SIGNAL], след това
го натиснете.
Уверете се, че
Свързване с iPhone/iPod
(BLUETOOTH Auto Pairing)
Когато свържете iPhone/iPod с инсталирана
операционна система iOS5 или по-нова към USB
порта, устройството се сдвоява и свързва
с iPhone/iPod автоматично.
За да активирате автоматично BLUETOOTH
сдвояване, се уверете, че [AUTO PAIR]
в [BLUETOOTH] е зададено на [ON] (стр. 20).
1
Активирайте BLUETOOTH функцията на
устройството iPhone/iPod.
2
Свържете iPhone/iPod към USB порта.
свети.
3
Активирайте BLUETOOTH функцията на
BLUETOOTH устройството.
4
Използвайте BLUETOOTH устройството
да се свържете с това устройство.
или
За подробности вижте "Инсталиране на
микрофона" (страница 34).
свети.
Икони на дисплея:
Светва, когато е налично обаждане
със свободни ръце чрез разрешаване
на HFP (Профил за свободни ръце).
Светва, когато аудио устройството
може да бъде възпроизведено чрез
активиране на A2DP (Разширен
профил на аудио разпределение).
За да свържете последно свързаното
устройство от този модул
Активирайте BLUETOOTH функцията на
BLUETOOTH устройството.
За да свържете с аудио устройството, натиснете
SRC, за да изберете [BT AUDIO], след което
натиснете  (възпроизвеждане/пауза).
За да се свържете с мобилния телефон,
натиснете CALL.
Забележка
Докато се предава поточно BLUETOOTH аудио,
не можете да се свържете от това устройство към
клетъчен телефон. Вместо това свържете клетъчния
телефон към това устройство.
9BG
Уверете се, че
устройството.
светва на дисплея на
Бележки
 Автоматичното BLUETOOTH сдвояване не
е възможно, ако устройството вече е свързано
с две BLUETOOTH устройства. В такъв случай
разкачете което и да е устройство, след което
свържете отново устройството iPhone/iPod.
 Ако автоматичното BLUETOOTH сдвояване не се
извърши, вижте „Подготовка на BLUETOOTH
устройство“ за подробности (стр. 7).
Свързване на USB устройство
Слушане на радио
1
Намалете силата на звука на
устройството.
2
Свържете USB устройството директно
към това устройство.
За да слушате радио, натиснете SRC, за да
изберете [TUNER].
За да свържете iPod/iPhone, използвайте
кабела за USB връзка за iPod (не е включен
в комплекта).
Автоматично съхраняване (BTM)
Свързване на друго
преносимо аудио устройство
1
Изключете преносимото аудио
устройство.
2
Намалете силата на звука на
устройството.
3
Свържете преносимото аудио
устройство към входния AUX жак
(стерео мини жак) на устройството
чрез свързващ кабел (не е включен
в комплекта)*.
Слушане на радио
1
Натиснете MODE, за да смените
честотната лента (FM1,FM2, FM3, MW
или LW).
2
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[GENERAL], след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [BTM], след това го
натиснете.
Устройството съхранява станциите по ред на
честотите върху бутоните с числа.
Настройване
1
Натиснете MODE, за да смените
честотната лента (FM1,FM2, FM3, MW
или LW).
2
Извършете настройката.
За да настроите ръчно
Натиснете и задръжте / (SEEK –/+)
за намиране на приблизителната честота,
след което натиснете / (SEEK –/+)
неколкократно за фино настройване до
желаната честота.
* Използвайте конектор от прав тип.
За да настроите автоматично
Натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+).
Сканирането спира, когато устройството
приеме станция.
Ръчно съхраняване
4
1
Натиснете SRC, за да изберете [AUX].
За да съпоставите нивото на звука на
свързаното устройството спрямо други
източници
Стартирайте възпроизвеждането от преносимото
аудио устройство със средна сила на звука
и задайте на устройството обикновеното си
ниво на звука за слушане.
Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] 
[AUX VOLUME] (стр. 20).
Докато приемате станцията, която
искате да съхраните, натиснете
и задръжте бутон с число (1 до 6),
докато се появи [MEMORY].
Приемане на съхранени станции
1
Изберете честотната лента, след това
изберете бутон с число (1 до 6).
10BG
Използване на системата за
радио данни (RDS)
Настройване на алтернативни
честоти (AF) и известие за трафик (TA)
AF непрекъснато пренастройва станцията към
най-силния сигнал в мрежата, а TA предоставя
информация за текущия трафик или програми
за трафик (TP), ако се приемат.
1
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[GENERAL], след това го натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [AF/TA], след това го
натиснете.
3
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON] или [AF/TA-OFF], след това
го натиснете.
За да съхраните RDS станции с настройката
AF и TA
Можете да зададете предварително RDS
станции заедно с настройка AF/TA. Задайте
AF/TA, след това съхранете станцията чрез BTM
или ръчно. Ако задавате предварително ръчно,
можете да зададете предварително и различни
от RDS станции.
За да приемате спешни известия
При включена настройка AF или TA спешните
известия автоматично ще прекъсват текущо
избрания източник.
За да настроите нивото на силата на звука
по време на известие за трафик
Нивото ще бъде съхранено в паметта за
последващи известия за трафик независимо
от обикновеното ниво на звука.
За да останете на една регионална
програма (REGIONAL)
Когато функциите AF и REGIONAL са включени,
няма да бъдете прехвърлени на друга
регионална станция с по-силна честота.
Ако напуснете зоната на приемане на тази
регионална програма, задайте [REGIONAL]
в [GENERAL] на [REG-OFF] по време на FM
приемане (стр. 19).
Тази функция не работи в Обединеното
кралство и някои други зони.
11BG
Функция за локална връзка (само за
Обединеното кралство)
Тази функция ви позволява да изберете други
местни станции в зоната дори ако те не са
съхранени на бутоните ви с числа.
По време на FM приемане натиснете бутон
с число (1 до 6), на който е съхранена местна
станция. В рамките на 5 секунди натиснете
отново бутон с число на местна станция.
Повторете тази процедура, докато местната
станция бъде приета.
Избиране на типове програми (PTY)
1
Натиснете PTY по време на FM
приемане.
2
Завъртете селектора за управление,
докато се появи желаният тип
програма, след това го натиснете.
Устройството започва да търси станция,
която предава избрания тип програма.
Типове програми
NEWS (Новини), AFFAIRS (Актуални събития),
INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Различни),
POP M (Поп музика), ROCK M (Рок музика),
EASY M (Лека мелодична музика), LIGHT M
(Лека класическа музика), CLASSICS (Сериозна
класическа музика), OTHER M (Друга музика),
WEATHER (Време), FINANCE (Финанси), CHILDREN
(Детски програми), SOCIAL A (Социални събития),
RELIGION (Религия), PHONE IN (Телефонен вход),
TRAVEL (Пътуване), LEISURE (Свободно време),
JAZZ (Джаз), COUNTRY (Кънтри музика), NATION
M (Национална музика), OLDIES (Стара музика),
FOLK M (Фолк музика), DOCUMENT (Документална
програма)
Сверяване на часовника (CT)
CT данните от RDS предаването настройват
часовника.
1
Задайте [CT] в [GENERAL] на [CT-ON]
(стр. 19).
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
1
Поставете диска (със страната с етикет
нагоре).
 Възпроизвеждането на посочените по-долу
файлове не се поддържа.
MP3/WMA/FLAC:
 файлове, защитени с авторски права;
 DRM (Управление на цифрови права) файлове;
 многоканални аудио файлове.
MP3/WMA:
 файлове с компресия без загуба.
Преди да установите връзка, изберете USB
режим (режим Android или MSC/MTP) в
зависимост от USB устройството (стр. 19).
1
Свържете USB устройство към USB
порта (стр. 10).
Възпроизвеждането започва.
Ако устройството вече е свързано, за да
стартирате възпроизвеждането, натиснете
SRC, за да изберете [USB] ([IPOD] се появява
на дисплея, когато бъде разпознато
устройството iPod).
Възпроизвеждането започва автоматично.
Възпроизвеждане от USB
устройство
В тези инструкции за експлоатация "iPod" се
използва като общо понятие за функциите на
iPod при iPod и iPhone, освен ако не е указано
друго в текста или илюстрациите.
За подробности относно съвместимостта на
вашето устройство iPod вижте "Относно iPod"
(страница 22) или посетете сайта за поддръжка
на задната корица.
USB устройствата от тип AOA (Аксесоар,
отворен за Android) 2.0, MSC (Клас за съхранение
на данни с голям обем) и MTP (Протокол за
прехвърляне на мултимедия)*, съвместими
с USB стандарта, могат да бъдат използвани.
В зависимост от USB устройството на това
устройство можете да изберете режим на
Android или режим MSC/MTP.
Някои цифрови плейъри за мултимедия или
смартфони с Android може да изискват
настройка на MTP режим.
2
Регулирайте силата на звука на това
устройство.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да отстраните устройството
Спрете възпроизвеждането, след което
отстранете устройството.
Предупреждение за iPhone
Когато свържете iPhone чрез USB, силата на
звука при телефонно обаждане се управлява от
iPhone, а не от устройството. Внимавайте да не
увеличите по невнимание силата на звука на
устройството по време на обаждане, защото
след приключването му може да се чуе рязък
силен звук.
Възпроизвеждане от
BLUETOOTH устройство
Можете да възпроизвеждате съдържание от
свързано устройството, което поддържа
BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
* напр. USB флаш памет, цифров плейър за
мултимедия, смартфон с Android
Бележки
 За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
 Смартфони с инсталирана ОС Android 4.1 или
по-нова поддържат Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Въпреки това някои смартфони може
да не поддържат напълно AOA 2.0 дори ако
има инсталирана ОС Android 4.1 или по-нова.
За подробности относно съвместимостта на вашия
смартфон с Android или посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
1
Установете BLUETOOTH връзка с аудио
устройството (стр. 7).
За да изберете аудио устройството,
натиснете MENU, след което изберете
[BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (стр. 20).
12BG
2
Натиснете SRC, за да изберете
[BT AUDIO].
3
Използвайте аудио устройството,
за да започнете възпроизвеждането.
4
Регулирайте силата на звука на това
устройство.
Търсене на песен по име
(Quick-BrowZer™)
Не е налично, когато е свързано USB устройство
в режим на Android или iPod.
1
Бележки
 В зависимост от аудио устройството информация,
като заглавие, номер/време на песен и състояние
на възпроизвеждане, може да не се покаже на
това устройство.
 Дори ако промените източника на това устройство,
възпроизвеждането от аудио устройството не се
прекъсва.
 [BT AUDIO] не се извежда в дисплея, докато
приложението "Sony | Music Center" работи чрез
функцията BLUETOOTH.
За да съпоставите нивото на звука на
BLUETOOTH устройството спрямо други
източници
Стартирайте възпроизвеждането от BLUETOOTH
устройството със средна сила на звука и задайте
на устройството обикновеното си ниво на звука
за слушане.
Натиснете MENU, след това изберете [SOUND] 
[BTA VOLUME] (стр. 20).
По време на възпроизвеждане от CD
или USB натиснете
(преглед)*,
за да покажете списъка с категории
за търсене.
Когато се появи списъкът с песни, натиснете
неколкократно
(назад), за да се покаже
желаната категория за търсене.
* По време на USB възпроизвеждане натиснете
(преглед) за повече от 2 секунди, за да се
върнете директно в началото на списъка
с категории.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете желаната категория
за търсене, след което го натиснете,
за да потвърдите.
3
Повторете Стъпка 2, за да потърсите
желаната песен.
Възпроизвеждането започва.
За да излезете от режима Quick-BrowZer,
Натиснете
Търсене и възпроизвеждане
на песни
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
Не е налично, когато е свързано USB устройство
в режим на Android.
1
По време на възпроизвеждане
натиснете неколкократно
(повторение) или
(разбъркано),
за да изберете желания режим на
възпроизвеждане.
Започването на възпроизвеждането
в избрания режим на възпроизвеждане
може да отнеме време.
Наличните режими на възпроизвеждане зависят
от избрания звукоизточник.
(преглед).
Търсене чрез пропускане на елементи
(Режим на прескачане)
Не е налично, когато е свързано USB устройство
в режим на Android или iPod.
1
По време на възпроизвеждане от CD
или USB натиснете
(преглед).
2
3
Натиснете  (ТЪРСЕНЕ +).
Завъртете селектора за управление,
за да изберете елемента.
Прескачането в списъка става на стъпки от
10% от общия брой на елементите.
4
Натиснете ENTER, за да се върнете
в режим Quick-BrowZer.
Появява се избраният елемент.
5
Завъртете селектора за управление,
за да изберете желания елемент,
след това го натиснете.
Възпроизвеждането започва.
13BG
Обаждане със свободни ръце
(само чрез BLUETOOTH)
За да използвате клетъчен телефон, го свържете
към това устройство. Можете да свържете два
мобилни телефона към устройството. За
подробности вижте "Подготовка на BLUETOOTH
устройство" (страница 7).
4
Завъртете селектора за управление,
за да изберете име от списъка
с имена, след това го натиснете.
5
Завъртете селектора за управление,
за да изберете номер от списъка
с номера, след това го натиснете.
Телефонният разговор започва.
От историята на повикванията
1
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са свързани
към устройството, завъртете селектора за
управление, за да изберете който и да
е телефон, след което го натиснете.
Приемане на обаждане
1
2
Натиснете CALL, когато получите
обаждане с мелодията за звънене.
Телефонният разговор започва.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [RECENT CALL],
след това го натиснете.
Извежда се списък с история на повикванията.
3
Забележка
Мелодията на звънене и гласът на говорещия се
извеждат само от предните високоговорители.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете име или телефонен
номер от историята на повикванията,
след това го натиснете.
За да откажете обаждането
Телефонният разговор започва.
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да приключите обаждането
Натиснете отново CALL.
Чрез въвеждане на телефонен номер
1
Когато два клетъчни телефона са свързани
към устройството, завъртете селектора за
управление, за да изберете който и да
е телефон, след което го натиснете.
Осъществяване на обаждане
Можете да осъществите обаждане от
телефонния указател или историята на
повикванията, когато е свързан клетъчен
телефон, който поддържа PBAP (Профил за
достъп до телефонен указател).
Когато два клетъчни телефона са свързани към
устройството, изберете който и да е от тях.
От телефонния указател
1
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са свързани
към устройството, завъртете селектора за
управление, за да изберете който и да е
телефон, след което го натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [PHONE BOOK], след
това го натиснете.
3
Завъртете селектора за управление,
за да изберете инициал от списъка
с инициали, след това го натиснете.
Натиснете CALL.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [DIAL NUMBER],
след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за управление,
за да въведете телефонния номер,
като накрая изберете [ ] (интервал),
след което натиснете ENTER*.
Телефонният разговор започва.
* За да преместите цифровата индикация,
натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+).
Забележка
[_] се появява на дисплея вместо [#].
14BG
Чрез повторно избиране
1
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са свързани
към устройството, завъртете селектора за
управление, за да изберете който и да
е телефон, след което го натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [REDIAL], след това го
натиснете.
Телефонният разговор започва.
Чрез гласови маркери
Можете да осъществите обаждане чрез казване
на гласовия маркер, съхранен в свързан
клетъчен телефон, който има функция за
гласово набиране.
1
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са свързани
към устройството, завъртете селектора за
управление, за да изберете който и да
е телефон, след което го натиснете.
2
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [VOICE DIAL], след това
го натиснете.
Като алтернатива натиснете и задръжте
VOICE за повече от 2 секунди.
3
Кажете гласовия маркер, съхранен на
клетъчния телефон.
Гласът ви е разпознат и обаждането се
провежда.
За да отмените гласовото набиране
Натиснете VOICE.
15BG
Налични операции по време
на обаждане
За да регулирате силата на звука на
мелодията на звънене
Завъртете селектора за управление, докато
приемате обаждане.
За да регулирате силата на звука на
говорещия
Завъртете селектора за управление по време
на обаждане.
За да регулирате силата на звука на
другата страна (регулиране на
усилването на микрофона)
Натиснете MIC.
Регулируеми нива на сила на звука: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
За да намалите ехото и шума
(Премахване на ехо/Режим на
шумопотискане)
Натиснете и задръжте MIC.
Режим, който може да се настройва: [EC/NC-1],
[EC/NC-2].
За да превключите между режим на
свободни ръце и режим на държане
в ръка
По време на обаждане натиснете MODE, за да
превключите звука на телефонното обаждане
между устройството и клетъчния телефон.
Забележка
В зависимост от клетъчния телефон тази операция
може да не е налична.
Ако се появи номерът на устройството
Полезни функции
Sony | Music Center с iPhone/
Android™ смартфон
Изисква се изтегляне на най-новата версия на
приложението "Sony | Music Center" от App Store
за iPhone или от Google Play за смартфон
с Android.
Бележки
 От съображения за сигурността ви следвайте
местните закони и наредби за движението по
пътищата и не използвайте приложението, докато
шофирате.
 "Sony | Music Center" е приложение за управление
на аудио устройства Sony, които са съвместими
със "Sony | Music Center", чрез вашия iPhone/
смартфон с Android.
 Какво можете да управлявате с помощта на
"Sony | Music Center" варира в зависимост от
свързаното устройство.
 За да използвате максимално функциите на
"Sony | Music Center", вижте подробностите на
Вашия iPhone/смартфон с Android.
 За повече подробности относно "Sony | Music
Center" посетете следния URL адрес:
http://www.sony.net/smcqa/
 Посетете уебсайта по-долу и проверете
съвместимите модели iPhone/смартфон с Android.
За iPhone: посетете App Store
За смартфон с Android: посетете Google Play
Установяване на връзка със
Sony | Music Center
1
Уверете се, че номерът се показва (e.g., 123456),
след това изберете [Yes] на устройството
iPhone/смартфона с Android.
За да прекъснете връзката
1
2
Натиснете MENU, завъртете селектора за
управление, за да изберете [SONY APP],
след това го натиснете.
Завъртете селектора за управление, за да
изберете [CONNECT], след това го натиснете.
Избиране на източника или
приложението
Можете да използвате iPhone/смартфона
с Android, за да изберете желания източник
или приложение.
За да изберете източника
Натиснете неколкократно SRC. Като опция
натиснете SRC, завъртете селектора за
управление, за да изберете желания източник,
след което натиснете ENTER.
За да се покаже списъкът с източници
Натиснете SRC.
Известие за SMS чрез гласов водач
(само за смартфони с Android)
SMS съобщенията се изчитат автоматично през
тонколонките за автомобила, когато бъдат
получени.
За подробности относно настройките вижте
помощта на приложението.
Установете BLUETOOTH връзката
с iPhone/смартфона с Android (стр. 7).
Отговор на SMS съобщение
(само за смартфони с Android)
За да изберете аудио устройството,
натиснете MENU, след което изберете
[BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (стр. 20).
Можете да отговорите на съобщение като
докоснете иконата за отговор.
2
Пуснете приложението "Sony |
Music Center".
3
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[SONY APP], след това го натиснете.
4
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [CONNECT], след това го
натиснете.
Започва свързването към iPhone/смартфона
с Android.
За подробности относно операциите
с iPhone/смартфон с Android вижте помощта
на приложението.
1
2
3
Активирайте приложението "Sony | Music Center",
след което докоснете иконата [Reply] (отговор).
В приложението "Sony | Music Center" се показва
дисплеят за въвеждане на съобщение.
Въведете съобщението с отговор чрез гласово
разпознаване.
В приложението "Sony | Music Center" се показва
списък с кандидати за съобщението.
Завъртете селектора за управление, за да
изберете желаното съобщение, след това го
натиснете.
Съобщението се изпраща.
Настройване на звук и дисплей
Можете да регулирате настройките, отнасящи
се за звука и дисплея, чрез iPhone/смартфон
с Android.
За подробности относно настройките вижте
помощта на приложението.
16BG
Използване на гласово
разпознаване
(само за смартфони с Android)
1
Натиснете и задръжте VOICE, за да
активирате гласовото разпознаване.
2
Кажете желаната гласова команда
в микрофона.
За дезактивиране на гласово
разпознаване
Натиснете VOICE.
Бележки
 Гласовото разпознаване може да не е налично
при някои случаи.
 Гласовото разпознаване може да не работи добре
в зависимост от работните характеристики на
смартфона с Android.
 Използвайте при условия с минимален шум,
например шум на двигател, когато използвате
гласовото разпознаване.
Използване на Siri Eyes Free
Siri Eyes Free ви позволява да използвате iPhone
със свободни ръце, като само говорите по
микрофона. Тази функция изисква да свържете
iPhone към устройството чрез BLUETOOTH.
Наличността е ограничена до iPhone 4s или
по-нов. Уверете се, че вашият iPhone работи
с най-новата версия на iOS.
Трябва предварително да завършите
BLUETOOTH регистрацията и конфигурации на
връзката за iPhone чрез устройството. За
подробности вижте "Подготовка на BLUETOOTH
устройство" (страница 7).
За да изберете iPhone, натиснете MENU, след
което изберете [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(стр. 20).
1
Активирайте функцията "Siri" на
устройството iPhone.
За подробности прегледайте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с устройството iPhone.
2
Натиснете и задръжте VOICE за повече
от 2 секунди.
Показва се дисплеят за гласова команда.
3
След звуковия сигнал от устройството
iPhone говорете на микрофона.
Устройството iPhone издава отново звуков
сигнал и Siri започва да отговаря.
17BG
За да дезактивирате Siri Eyes Free
Натиснете VOICE.
Бележки
 Устройството iPhone може да не разпознае гласа
ви в зависимост от условията на използване.
(Ако например сте в движещ се автомобил.)
 Функцията Siri Eyes Free може да не работи добре
или времето за отговор може да се проточи на
места, където сигналите на устройството iPhone се
приемат трудно.
 В зависимост от оперативното състояние на
устройството iPhone приложението Siri Eyes Free
може да не работи добре или да се изключи.
 Ако възпроизвеждате писта от iPhone чрез
BLUETOOTH аудиовръзка, когато тя започне да се
възпроизвежда чрез BLUETOOTH, функцията Siri
Eyes Free автоматично се изключва и устройството
превключва на BLUETOOTH аудиоизточник.
 Когато приложението Siri Eyes Free се активира по
време на възпроизвеждане, устройството може да
превключи към BLUETOOTH аудиоизточника дори
и ако не сте указали писта за възпроизвеждане.
 Когато свързвате устройството iPhone към USB
порт, функцията Siri Eyes Free може да не работи
правилно или да се изключи.
 Когато свързвате iPhone към устройството чрез
USB, не активирайте Siri чрез устройството iPhone.
Функцията Siri Eyes Free може да не работи
правилно или да се изключи.
 Няма звук, когато е активирана функцията Siri
Eyes Free.
Общи настройки (GENERAL)
Настройки
Отмяна на Демо режим
Можете да отмените показването на
демонстрация, което се появява, когато
източникът е изключен и се показва часовникът.
1
2
3
Натиснете MENU, завъртете селектора
за управление, за да изберете
[GENERAL], след това го натиснете.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [DEMO], след това го
натиснете.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете [DEMO-OFF], след това
го натиснете.
Настройката е завършена.
4
Натиснете двукратно
(назад).
Показването се връща към нормалния
режим на приемане/възпроизвеждане.
Основни операции за
настройка
Можете да настройвате елементи в посочените
по-долу категории за настройка.
Общи настройки (GENERAL), Настройка на звука
(SOUND), Настройка на дисплея (DISPLAY),
Настройка на BLUETOOTH (BLUETOOTH),
настройка на Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Натиснете MENU.
Завъртете селектора за управление,
за да изберете категорията за
настройка, след това го натиснете.
Елементите, които могат да бъдат настроени,
се различават в зависимост от източника и
настройките.
3
Завъртете селектора за управление,
за да изберете опциите, след това го
натиснете.
За връщане към предходния екран
Натиснете
(назад).
AREA (зона)
Определя зоната/региона за използване на
това устройство: [EUROPE], [RUSSIA].
Ако промените текущо зададената зона/
регион, устройството се нулира, след което
се показва часовникът.
(Налично само докато източникът е изключен
и се показва часовникът.)
DEMO (демонстрация)
Активира демонстрацията: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (сверяване на часовника) (стр. 7)
BEEP (звуков сигнал)
Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].
AUTO OFF (автоматично изключване)
Автоматично се изключва след определен
период от време, когато устройството
е изключено и часовникът е показан
(т.е. натиснете и задръжте SRC за 1 секунда):
[ON] (30 минути), [OFF].
STEERING (управление)
Регистрира/нулира настройката на
дистанционното управление на волана.
(Налично само докато източникът е изключен
и се показва часовникът.)
STR CONTROL (управление на волана)
Избира режима на вход на свързаното
дистанционно управление. За да
предотвратите неизправност, преди
употреба съпоставете режима на вход със
свързаното дистанционно управление.
CUSTOM (потребителски)
Режим на вход за дистанционното
управление на волана
PRESET (предварителна настройка)
Режим на вход за кабелното
дистанционно управление с изключение
на дистанционното управление на волана
(Автоматично избрано, когато се
извършва [RESETCUSTOM].)
EDIT CUSTOM (редактиране от клиента)
Регистрира функциите (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) към
дистанционното управление на волана:
 Завъртете селектора за управление,
за да изберете функцията, която искате да
назначите към дистанционното управление
на волана, след което го натиснете.
 Докато [REGISTER] мига, натиснете
и задръжте бутона на дистанционното
управление на волана, към който искате да
назначите функцията. Когато регистрацията
приключи, се показва [REGISTERED].
 За да регистрирате други функции,
повторете стъпки  и .
18BG
(Налично само когато [STR CONTROL]
е с настройка [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (потребителско нулиране)
Нулирайте регистрираните функции на
дистанционното управление на волана:
[YES], [NO].
(Налично само когато [STR CONTROL]
е с настройка [CUSTOM].)
Бележки
 Докато правите настройките, е налично само
управление чрез бутоните на устройството.
От съображения за безопасност паркирайте
автомобила, преди да правите тази настройка.
 Ако се получи грешка по време на
регистрацията, цялата предишно регистрирана
информация остава. Започнете отново
регистрацията от функцията, при която се
е получила грешката.
 Тази функция може да не е налична за някои
автомобили. За подробности относно
съвместимостта на вашия автомобил посетете
сайта за поддръжка на задната корица.
USB MODE (USB режим)
Променя USB режима: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Налично само когато е избран USB
източникът.)
CT (време на часовника)
Активира функцията CT: [ON], [OFF].
AF/TA (алтернативни честоти/известие за трафик)
Избира настройката на алтернативни честоти
(AF) и известие за трафик (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (регионален)
Ограничава приемането до конкретна зона:
[ON], [OFF].
(Налично само когато се приема FM.)
BTM (памет за най-добра настройка) (стр. 10)
(Налично само когато е избран тунерът.)
FIRMWARE (фърмуер)
(Налично само докато източникът е изключен
и се показва часовникът.)
Проверява/актуализира версията на
фърмуера. За повече подробности посетете
уебсайта за поддръжка на задната корица.
FW VERSION (версия на фърмуера)
Показва текущата версия на фърмуера.
FW UPDATE (актуализация на фърмуера)
Влиза в процес на актуализация на
фърмуера: [YES], [NO].
Актуализацията на фърмуера отнема няколко
минути. По време на актуализацията не
изключвайте запалването на позиция OFF
и не изваждайте USB устройството.
19BG
Настройки на звука (SOUND)
Това меню с настройки не е налично, когато
източникът е изключен и се показва часовникът.
EQ10 PRESET (предварителна настройка EQ10)
Избира една от 10 криви на еквалайзера или
го изключва:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Настройката на кривата на еквалайзера може
да бъде запаметена за всеки източник.
* [KARAOKE] намалява вокалния звук, но не
може да го премахне напълно по време на
възпроизвеждане. Освен това използването
на микрофон не се поддържа.
EQ10 CUSTOM (потребителски EQ10)
Задайте [CUSTOM] за EQ10.
Настройка на кривата на еквалайзера:
[B1] 32 Hz, [B2] 63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz,
[B5] 500 Hz, [B6] 1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz,
[B9] 8 kHz, [B10] 16 kHz.
Нивото на силата на звука се регулира
в стъпки от 1 dB от -6 dB до +6 dB.
BALANCE (баланс)
Регулира баланса на звука: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
FADER (заглушител)
Регулира относителното ниво: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
SUBWOOFER (събуфер)
SUBW LEVEL (ниво на събуфера)
Регулира нивото на силата на звука на
събуфера:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] се показва при най-ниската настройка.)
SUBW PHASE (фаза на събуфера)
Избира фазата на събуфера: [NORMAL],
[REVERSE].
LPF FREQ (честота на филтъра за пропускане
на ниски честоти)
Избира честотата на отрязване на събуфера:
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (честота на филтъра за пропускане на
високи честоти)
Избира честотата на отрязване за предните/
задните високоговорители: [OFF], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
AUX VOLUME (сила на звука за AUX)
Регулира нивото на силата на звука за всяко
свързано външно устройство: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Тази настройка анулира нуждата за
регулиране на нивото на силата на звука
между източниците.
(Налично само когато изберете AUX.)
BTA VOLUME (сила на звука на BLUETOOTH
аудио)
Регулира нивото на силата на звука за всяко
свързано BLUETOOTH устройство: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Тази настройка анулира нуждата за
регулиране на нивото на силата на звука
между източниците.
(Налично само когато е избрано BT аудио или
приложение.)
Настройки на дисплея
(DISPLAY)
DIMMER (димер)
Променя яркостта на дисплея: [OFF], [ON],
[AUTO], [CLK] (часовник).
([AUTO] е налично само когато проводникът
за управление за осветлението е свързан
и предните светлини са включени.)
За да зададете тази функция да бъде активна
по време на фиксиран период, изберете [CLK],
след което задайте началните и крайните
часове.
 За да зададете яркостта, когато е
активирана функцията за димер:
Задайте [DIMMER] на [ON], след което
настройте [BRIGHTNESS].
 За да зададете яркостта, когато е
дезактивирана функцията за димер:
Задайте [DIMMER] на [OFF], след което
настройте [BRIGHTNESS].
Настройката за яркост се съхранява и се
прилага, когато функцията за димер
е активирана или дезактивирана.
BRIGHTNESS (яркост)
Регулира яркостта на дисплея. Нивото на
яркостта може да се регулира: [1] – [10].
BUTTON-C (цвят на бутон)
Задава предварително зададен или
персонализиран цвят на бутоните.
COLOR (цвят)
Избира един персонализиран от
15 предварително зададени цвята.
CUSTOM-C (персонализиран цвят)
Регистрира персонализиран цвят за
бутоните.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Регулируем цветови диапазон: [0] – [32]
([0] не може да се зададе за всички
цветови диапазони).
SOUND SYNC (синхронизация на звука)
Активира синхронизацията на осветлението
със звука: [ON], [OFF].
(Не е достъпно, когато източникът е избран
и се показва часовникът.)
AUTO SCROLL (автомат. превъртане)
Превърта автоматично дълги елементи:
[ON], [OFF].
(Не е налично, когато е избрана настройка
AUX или тунер.)
Настройка на BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (сдвояване) (стр. 8)
Свързва до две BLUETOOTH устройства:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се промени на
името на сдвоеното устройство след
завършването на сдвояването.
AUDIO DEV (аудио устройство)
Избира аудиоустройството. [*] се появява на
устройство, сдвоено с [DEVICE 1] или текущото
съвместимо с A2DP аудиоустройство.
RINGTONE (мелодия на звънене)
Избира дали мелодията на звънене ще се
изпълнява от това устройство, или от
клетъчния телефон. [1] (това устройство),
[2] (клетъчен телефон).
AUTO ANSWER (автомат. отговор)
Настройва това устройство да отговаря
автоматично на входящо повикване: [OFF],
[1] (около 3 секунди), [2] (около 10 секунди).
AUTO PAIR (автоматично сдвояване)
Стартирайте BLUETOOTH сдвояване
автоматично, когато чрез USB бъде свързано
устройство с iOS версия 5.0 или по-нова.
[ON], [OFF].
20BG
BT SIGNAL (BLUETOOTH сигнал) (стр. 9)
Активира/дезактивира BLUETOOTH функцията.
BT INITIAL (BLUETOOTH инициализиране)
Инициализира всички свързани с BLUETOOTH
настройки (информация за сдвояване,
информация за устройството и т.н.): [YES], [NO].
Когато изхвърляте устройството,
инициализирайте всички настройки.
(Налично само докато източникът е изключен
и се показва часовникът.)
Настройка на Sony | Music
Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH (автомат. пускане)
Активира автоматично стартиране на
"Sony | Music Center": [ON], [OFF].
Когато сте избрали [ON], "Sony | Music Center"
ще се свърже автоматично след завършване
на BLUETOOTH връзката.
CONNECT (свързване)
Установяване и прекратяване на функцията
"Sony | Music Center" (връзка).
Допълнителна информация
Актуализиране на фърмуера
За да актуализирате фърмуера, посетете
уебсайта за поддръжка на задната корица,
след което следвайте инструкциите онлайн.
Бележки
 Изисква се USB устройство (не е включено
в комплекта) за актуализирането на фърмуера.
Съхранете програмата за актуализиране на USB
устройството, свържете устройството към USB
порта, след което изпълнете операцията за
актуализация.
 Актуализацията на фърмуера отнема няколко
минути. По време на актуализацията не
изключвайте запалването на позиция OFF и не
изваждайте USB устройството.
Предпазни мерки
 Предварително охладете устройството, ако
автомобилът ви е бил паркиран под директна
слънчева светлина.
 Не оставяйте аудио устройства в автомобила,
това може да доведе до неизправност поради
високата температура при пряка слънчева
светлина.
 Електрическата антена се разтяга автоматично.
Кондензация на влага
В случай че се появи кондензация на влага
в устройството, отстранете диска и изчакайте
около час, за да се изсуши. В противен случай
устройството няма да работи добре.
За поддържане на високо качество
на звука
Не напръсквайте с течности устройството
или дисковете.
Забележки относно дисковете
 Не излагайте дисковете на пряка слънчева
светлина или на източници на топлина, като
например въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в автомобил, паркиран на
пряка слънчева светлина.
 Преди възпроизвеждане
избърсвайте дисковете от
центъра към ръба с кърпа за
почистване. Не използвайте
разтворители от рода на
бензин, разредител,
налични в търговската
мрежа почистващи
препарати.
21BG
 Това устройство е предназначено за
възпроизвеждане на дискове, отговарящи на
стандарта за компактдискове (CD). DualDisc
дискове и някои музикални дискове с
технология за защита срещу копиране не
съответстват на този стандарт, поради което
е възможно да не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
 Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда:
 дискове с етикети, стикери или прикрепено
тиксо или хартия. Това може да причини
неизправност или да повреди дисковете;
 дискове с нестандартна форма (например
сърце, квадрат, звезда). Опит за това може
да повреди устройството;
 8-сантиметрови (3 1/4-инчови) дискове.
Забележки относно CD-R/CD-RW дисковете
 Ако мултисесийният диск започва със сесия
CD-DA, той ще бъде разпознат като CD-DA диск
и останалите сесии няма да бъдат
възпроизведени.
 Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда:
 CD-R/CD-RW с лошо качество на записа;
 CD-R/CD-RW, записани на несъвместимо
записващо устройство;
 неправилно финализирани CD-R/CD-RW
дискове;
 CD-R/CD-RW, различни от записаните във
формат на музикален компактдиск или в
MP3 формат, отговарящи на ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo или мултисесия.
Ред на възпроизвеждане на аудио
файлове
Папка (албум)
Аудио файл (песен)
Относно iPod
 Можете да свържете към посочените по-долу
модели iPod. Актуализирайте своите устройства
iPod до най-новия софтуер преди употреба.
Съвместими модели iPhone/iPod
Съвместим модел
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6-о поколение)


iPod touch
(5-о поколение)


iPod nano
(7-о поколение)

 Обозначенията "Made for iPod" и "Made for
iPhone" означават, че електронният аксесоар
е предназначен за свързване конкретно към
iPod или съответно iPhone и че е одобрен от
разработчика като отговарящ на стандартите
за производителност на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство
или съвместимостта му със стандартите за
безопасност и нормативните разпоредби.
Имайте предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да окаже
влияние върху работните характеристики на
безжичната връзка.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани
с устройството ви, които не са разгледани в това
ръководство, консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
22BG
Спецификации
Секция за тунера
FM
Обхват на настройка:
Когато [AREA] е с настройка [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Когато [AREA] е с настройка [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(при стъпка от 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (при стъпка от 30 kHz)
Извод за антена:
извод за външна антена
Използваема чувствителност: 7 dBf
Избираемост: 75 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал-шум: 73 dB
Разделяне: 50 dB при 1 kHz
Честотна характеристика: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Извод за антена:
извод за външна антена
Чувствителност: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Секция на компактдиск плейъра
Съотношение сигнал-шум: 95 dB
Честотна характеристика: 20 Hz – 20 000 Hz
Осцилации и колебания: под измерваемото
ограничение
Максимален брой*1 на:
Папки (албуми)*2: 150
Файлове (песни) и папки*3: 300
Налични за показване знаци за дадено име
на папка/файл:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
Съответен кодек: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
Съответен кодек:
MP3 (.mp3)
Побитова скорост: 8 kbps – 320 kbps
(Поддържа VBR (променлива скорост на
предаване)
Семплираща честота: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Побитова скорост: 32 kbps – 192 kbps
(Поддържа VBR (променлива скорост на
предаване)
Семплираща честота: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Дълбочина в битове: 16 бита, 24 бита
Семплираща честота: 44,1 kHz, 48 kHz
Безжична комуникация
Комуникационна система:
стандартна версия на BLUETOOTH 3.0
Изходна мощност:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
(Макс. провеждане +1 dBm)
Максимален обхват на комуникация*1:
Пряка видимост прибл. 10 m (33 ft)
Честотна лента:
Лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Разширен профил на аудио
разпространение) 1.3
AVRCP (Профил за дистанционно управление
на аудио и видео) 1.3
HFP (Профил за свободни ръце) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонен
указател)
SPP (Профил за серийни портове)
Съответен кодек:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Само за CD-R/CD-RW
*2 Включително основната папка
*3 Може да е по-малко от измерената стойност, ако
имената на папките/файловете съдържат много
знаци
*1 Действителният обхват ще варира в зависимост
от фактори, като препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова фурна,
статично електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно приложение
и т.н.
*2 Профилите на BLUETOOTH стандарта указват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
Секция на USB плейъра
NFC комуникация
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимален ток: 1 A
Максимален брой разпознаваеми папки
и файлове:
Папки (албуми): 256.
Файлове (песни) на папка: 256.
Съвместим протокол за аксесоар, отворен за
Android (AOA): 2,0
Спецификации на честотна лента и максимална
мощност
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m при 10 m
23BG
Секция на усилвателя на мощност
Изходна мощност: изходи за високоговорители
Импеданс на високоговорителите: 4 Ω – 8 Ω
Максимална изходна мощност: 55 W × 4 (при 4 Ω)
Общи сведения
Изходи:
Извод за аудио изходи (FRONT, REAR, SUB)
електрическа антена/извод за управление на
усилвателя за мощност (REM OUT);
Входове:
Входен извод за дистанционно управление
Входен извод за антена
Входен извод за MIC
входен жак AUX (стерео-минижак);
USB порт
Изисквания за захранването: постоянен ток 12 V
от автомобилен акумулатор (отрицателна
маса (земя))
Номинална електроконсумация: 10 A
Размери:
Прибл. 178 mm × 100 mm × 177 mm
(7 1/8 in × 4 in × 7 in) (ш/в/д)
Размери при поставяне:
Прибл. 182 mm × 111 mm × 159 mm
(7 1/4 in × 4 3/8 in × 6 3/8 in) (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1,4 kg (3 lb 2 oz)
Съдържание на пакета:
Основно устройство (1)
Микрофон (1);
Части за монтаж и свързване (1 комплект).
Вашият търговец може да не разполага с някои
от горепосочените аксесоари. Моля, поискайте
подробна информация от търговеца.
Дизайнът и спецификациите са обект на
промяна без предизвестие.
Авторски права
Думата Bluetooth® и логотиповете са
регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG,
Inc. и всяко използване на подобни марки от
Sony Corporation е по лиценз. Другите търговски
марки и имена са собственост на съответните
им притежатели.
Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc.
в САЩ и други държави.
Windows Media е регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft Corporation
в Съединените щати и/или в други държави.
Този продукт е защитен от определени права на
интелектуална собственост на Microsoft
Corporation. Забранява се употребата или
разпространението на тази технология извън
този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен неин филиал.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
и Siri са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави. App Store
е марка за услуга на Apple Inc.
Технологията за аудио кодиране и патентите за
MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS
и Thomson.
Google, Android и Google Play™ са търговски
марки на Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
По-нататъшното разпространение и използване
в изходна и бинарна форма, със или без
модификации, са разрешени, при условие че
са спазени условията по-долу.
 Горното съобщение относно авторските
права, този списък с условия и следващият
отказ от отговорност трябва да се запазят
при по-нататъшното разпространение на
изходния код.
 При по-нататъшното разпространение под
формата на бинарен код горната бележка
относно авторските права, този списък
с условия и следващият отказ от отговорност
трябва да бъдат възпроизведени в
документацията и/или други материали,
предоставяни при разпространението.
 Името на фондация Xiph.org и имената на
нейните спомоществователи не могат да
бъдат използвани за подкрепа или
популяризиране на продукти, производни на
този софтуер, без специално предварително
писмено разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ „ВЪВ ВИДА,
В КОЙТО Е“, КАТО СЕ ПРАВИ ОТКАЗ ОТ ВСИЧКИ
ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА
ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ
НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА ИЛИ
СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ,
СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПРИЧИННОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ
ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
КАЧЕСТВА, ДАННИ ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА
СА ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО И ДА
Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО
ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ
ИЛИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ
ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН), ВЪЗНИКНАЛИ ПО
НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР, ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
24BG
Отстраняване на
неизправности
Следният списък за проверка ще ви помогне да
се справите с проблемите, на които можете да
се натъкнете с устройството си.
Преди да преминете през списъка за проверка
по-долу, проверете свързването и оперативните
процедури.
За подробности относно използването на
предпазителя и отстраняването на устройството
от таблото вижте "Свързване/инсталиране"
(страница 31).
Ако проблемът не е решен, посетете уебсайта за
поддръжка на задната корица.
Общи сведения
Няма звук или звукът е много тих.
 Позицията на плъзгача за управление [FADER]
не е зададена за система с 2 високоговорителя.
 Силата на звука на устройството и/или
свързаното устройство е много малка.
 Увеличете силата на звука на устройството
или свързаното устройство.
Няма звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения.
Съдържанието на паметта е изтрито.
 Проводникът на електрозахранването или
акумулаторът е бил разкачен или не е свързан
правилно.
Запазените станции и правилното време
са изтрити.
Предпазителят е изгорял.
Чува се шум при превключване на позицията
на запалването.
 Проводниците не са напаснати добре
с автомобилния конектор за аксесоари.
По време на възпроизвеждане или приемане
се включва демонстрационния режим.
 Ако не се извърши никаква операция за
5 минути при зададена настройка [DEMO-ON],
се включва демонстрационният режим.
 Задайте [DEMO-OFF] (стр. 18).
Показването изчезва/не се появява на
дисплея.
 Димерът е зададен на [DIMMER-ON] (стр. 20).
 Показването изчезва, ако натиснете
и задържите OFF.
 Натиснете OFF на устройството, докато се
появи показването.
25BG
Дисплеят/осветлението мига.
 Електрозахранването не е достатъчно.
 Проверете дали автомобилният акумулатор
подава достатъчно захранване към
устройството. (Изискването за захранването
е постоянен ток 12 V.)
Бутоните за операции не функционират.
Дискът не се изважда.
 Свързването не е правилно.
 Натиснете DSPL и CALL
за повече от
2 секунди за нулиране на устройството
(стр. 7).
Съдържанието, съхранено в паметта,
се изтрива.
За ваша безопасност не нулирайте
устройството, докато шофирате.
Радиоприемане
Не се приемат станции.
Звукът е прекъснат от шумове.
 Свързването не е правилно.
 Проверете свързването на автомобилната
антена.
 Ако автоматичната антена не се разтегне,
проверете свързването проводника за
управление на електрическата антена.
Настройването на предварително зададени
станции не е възможно.
 Излъчваният сигнал е прекалено слаб.
65 MHz до 74 MHz в FM3 не могат да се
настройват.
 [AREA] е с настройка [EUROPE].
 Задайте [AREA] на [RUSSIA] (стр. 18).
RDS
RDS услугите не могат да бъдат приемани
(когато [AREA] е с настройка [RUSSIA]).
 Избрано е FM3.
 Изберете FM1 или FM2.
 RDS услугите не са налични в текущия регион.
ТЪРСЕНЕ се включва след няколко секунди
слушане.
 Станцията не е TP или има слаб сигнал.
 Дезактивирайте TA (стр. 11).
Не се получават известия за трафик.
 Активирайте TA (стр. 11).
 Станцията не излъчва никакви известия за
трафик, въпреки че е TP.
 Настройте друга станция.
PTY показва [- - - - - - - -].
 Текущата станция не е RDS станция.
 Не се приемат RDS данни.
 Станцията не указва типа пргорама.
Мига името на програмната услуга.
 Няма алтернативна честота за текущата
станция.
 Натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+), докато
името на програмната услуга мига. [PI SEEK]
се появява и устройството започва да търси
друга честота със същите PI (идентификация
на програмата) данни.
Възпроизвеждане на CD
Дискът не се възпроизвежда.
 Дефектен или замърсен диск.
 CD-R/CD-RW дискът не е за аудиоупотреба
(стр. 22).
MP3/WMA файлове не се възпроизвеждат.
 Дискът е несъвместим с формата и версията
на MP3/WMA. За подробности относно
дисковете и форматите, които могат да се
възпроизвеждат, посетете уебсайта за
поддръжка на задната корица.
Възпроизвеждането на MP3/WMA файлове
отнема повече време от това на останалите.
 Започването на възпроизвеждането при
следните дискове отнема повече време:
 диск, записан със сложна дървовидна
структура;
 диск, записан в мултисесиен формат;
 диск, към който могат да се добавят данни.
Звукът прескача.
 Дефектен или замърсен диск.
Възпроизвеждане от USB устройство
Не можете да възпроизвеждате елементи
чрез USB концентратор.
 Това устройство не може да разпознава USB
устройства през USB концентратор.
Възпроизвеждането от дадено USB
устройство отнема повече време.
 USB устройството съдържа файлове със
сложна дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при по-висока
побитова скорост.
 Файловете с DRM (Digital Rights Management)
е възможно да не могат да се възпроизведат
в определени случаи.
Аудио файлът не може да бъде
възпроизведен.
 USB устройства, форматирани с файлови
системи, различни от FAT16 или FAT32, не се
поддържат.*
* Това устройство поддържа FAT16 и FAT32, но някои
USB устройства може да не поддържат всички тези
FAT системи. За подробности прегледайте с
инструкциите за експлоатация
на всяко USB устройство или се свържете
с производителя.
Операции за прескачане на албум,
прескачане на елементи (режим на скок)
и търсене на песен по име (Quick-BrowZer)
не могат да бъдат изпълнявани.
 Тези операции не могат да бъдат
изпълнявани, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.
 Задайте [USB MODE] на [MSC/MTP] (стр. 19).
 Извадете устройството iPod.
 USB режимът на устройството не е зададен на
правилния режим.
 Уверете се, че USB режимът на устройството
е зададен на MSC/MTP.
Звукът не може да бъде изведен по време на
възпроизвеждане в режим на Android.
 Докато устройството е в режим на Android,
звукът се извежда само от смартфона
с Android.
 Проверете състоянието на приложението за
възпроизвеждане на звук на смартфона
с Android.
 Възпроизвеждането може да не се извърши
правилно в зависимост от смартфона
с Android.
Функция NFC
Свързване One-touch (NFC) не е възможно.
 Ако смартфонът не реагира на допирането.
 Проверете дали функцията NFC на
смартфона е включена.
 Приближете частта, маркирана с N,
на смартфона до маркираната с N част на
това устройство.
 Ако смартфонът е в калъф, го отстранете.
 Чувствителността на приемане на NFC зависи
от устройството.
Ако няколко пъти не успеете да извършите
свързване One-touch със смартфона,
установете BLUETOOTH връзка ръчно.
26BG
BLUETOOTH функция
Свързващото се устройство не може да
открие това устройство.
 Преди да се извърши сдвояването, настройте
това устройство на режим на готовност за
сдвояване.
 Докато е свързано към две BLUETOOTH
устройства, това устройство не може да бъде
открито от друго.
 Прекъснете която и да е връзка и потърсете
това устройство от друго.
 Когато се извърши сдвояване на устройствата,
включете изхода на BLUETOOTH сигнала
(стр. 9).
Не е възможна връзка.
 Връзката се управлява от една страна (това
устройство или BLUETOOTH устройството),
но не и от двете.
 Свържете се към това устройство от
BLUETOOTH устройство или обратно.
Името на откритото устройство не се показва.
 В зависимост от състоянието на другото
устройство е възможно да не може да се
получи име.
Няма мелодия на звънене.
 Регулирайте силата на звука чрез завъртане
на селектора за управление, докато
получавате обаждане.
 В зависимост от свързаното устройство
мелодията на звънене може да не се изпрати
правилно.
 Задайте [RINGTONE] на [1] (стр. 20).
 Предните високоговорители не са свързани
към устройството.
 Свържете предните високоговорители на
устройството. Мелодията на звънене се
извежда само от предните
високоговорители.
Гласът на говорещия не се чува.
 Предните високоговорители не са свързани
към устройството.
 Свържете предните високоговорители на
устройството. Гласът на говорещия се
извежда само от предните
високоговорители.
Даден събеседник казва, че звукът е прекалено
силен или тих.
 Регулирайте подходящо силата на звука,
като използвате регулирането на усилването
на микрофона (стр. 15).
Получава се ехо или шум по време на
телефонен разговор.
 Намалете силата на звука.
 Задайте режима EC/NC на [EC/NC-1] или
[EC/NC-2] (стр. 15).
 Ако околният шум, различен от този на
разговора, е силен, опитайте да го намалите.
Пример: Ако има отворен прозорец и шумът
от улицата е силен, затворете прозореца.
Ако климатикът е шумен, го намалете.
Телефонът не е свързан.
 Когато се възпроизвежда BLUETOOTH аудио,
телефонът не е свързан дори когато натиснете
CALL.
 Свържете се от телефона.
Качеството на звука на телефона е лошо.
 Качеството на звука на телефона зависи от
условията на приемане на клетъчния телефон.
 Преместете автомобила си на място, където
можете да подобрите сигнала на клетъчния
телефон, ако приемането е слабо.
Звукът на свързаното аудио устройство е слаб
(силен).
 Нивото на звука ще се различава в зависимост
от аудио устройството.
 Регулирайте силата на звука на свързаното
аудио устройство или на това устройство
(стр. 20).
Звукът прескача по време на
възпроизвеждане от BLUETOOTH аудио
устройство.
 Намалете разстоянието между това
устройство и BLUETOOTH аудио устройството.
 Ако BLUETOOTH аудио устройството е поставено
в калъф, който нарушава сигнала, го извадете
от него по време на употреба.
 Няколко BLUETOOTH устройства или други
устройства, които излъчват радиовълни,
се използват наблизо.
 Изключете другите устройства.
 Увеличете разстоянието от другите
устройства.
 Звукът на възпроизвеждането спира за
момент, когато се извършва свързване между
това устройство и клетъчен телефон. Това не
е неизправност.
Свързаното BLUETOOTH аудио устройство не
може да се управлява.
 Проверете дали свързаното BLUETOOTH аудио
устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
 Проверете дали свързаното устройство
поддържа въпросните функции.
27BG
Неволно се приема обаждане.
 Свързаният телефон е настроен да приема
обаждания автоматично.
Сдвояването е неуспешно поради изтичане на
времето.
 В зависимост от свързаното устройство
ограниченото време за сдвояване може
да е малко.
 Опитайте да извършите сдвояването
навреме.
Не може да се сдвои.
 Устройството може да не е в състояние да
се сдвои с предишно сдвоено BLUETOOTH
устройство след инициализиране на
устройството, ако информацията за сдвояване
на устройството е на BLUETOOTH устройството.
В такъв случай изтрийте информацията за
сдвояване на устройството от BLUETOOTH
устройството и след това ги сдвоете отново.
BLUETOOTH функцията не работи.
 Изключете устройството, като натиснете OFF
за повече от 2 секунди, след което го включете
отново.
Приложението "Sony | Music Center" прекъсва
автоматично, когато дисплеят превключи на
[IPOD].
 Приложението "Sony | Music Center" на iPhone/
iPod не поддържа възпроизвеждане чрез iPod.
 Променете източника на устройството на
различно от [IPOD], след което установете
връзка със "Sony | Music Center" (стр. 16).
Връзката със "Sony | Music Center" се прекъсва
автоматично, когато USB режимът на
устройството е променен на [ANDROID].
 Смартфонът с Android не поддържа
възпроизвеждане в режим Android.
 Задайте USB режима на устройството на
[MSC/MTP], след което установете връзка
със "Sony | Music Center" (стр. 16).
Съобщения
По време на работа може да се покаже или да
мига едно от следните съобщения.
INVALID
 Избраната операция може да е невалидна.
Няма звук от автомобилните високоговорители
по време на обаждане със свободни ръце.
 Ако звукът се извежда от клетъчния телефон,
настройте телефона да извежда звука от
автомобилните високоговорители.
READ: В момента се чете информация.
 Изчакайте, докато четенето приключи
и възпроизвеждането започне автоматично.
Това може да отнеме известно време
в зависимост от организацията на файловете.
Функцията Siri Eyes Free не се активира.
 Изпълнете регистрация за свободни ръце на
iPhone, който поддържа Siri Eyes Free.
 Включете функцията Siri на устройството
iPhone.
 Отменете BLUETOOTH връзката между iPhone
и устройството и свържете отново.
(долна черта): Символът не може да бъде
показан.
Работа със Sony | Music Center
Името на приложението не съвпада с
действителното приложение в "Sony | Music
Center".
 Пуснете отново приложението от
приложението "Sony | Music Center".
Докато приложението "Sony | Music Center"
работи чрез BLUETOOTH, дисплеят
автоматично превключва на [BT AUDIO].
 Приложението "Sony | Music Center" или
BLUETOOTH функцията не са изправни.
 Стартирайте отново приложението.
За възпроизвеждане от CD:
CD ERROR: Дискът не може да бъде
възпроизведен. Дискът ще бъде изваден
автоматично.
 Почистете диска или го поставете правилно;
или се уверете, че дискът не е празен или
дефектен.
CD NO DISC: Няма диск.
 Поставете диск, който съдържа файлове,
които могат да се възпроизвеждат (стр. 23).
CD NO MUSIC: Няма файл, който може да се
възпроизвежда. Дискът ще бъде изваден
автоматично.
 Поставете диск, който съдържа файлове,
които могат да се възпроизвеждат (стр. 23).
CD PUSH EJECT: Дискът не може да се извади
правилно.
 Натиснете  (изваждане).
или
края на диска.
: Достигнато е началото или
28BG
За възпроизвеждане от USB устройство:
За BLUETOOTH функцията:
HUB NO SUPPORT: Не се поддържат USB
концентратори.
BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH устройството
не е свързано или разпознато.
 Проверете дали BLUETOOTH устройството
е добре свързано и дали BLUETOOTH връзката
е установена с BLUETOOTH устройството.
IPOD STOP: Възпроизвеждането от iPod
е приключило.
 Използвайте вашия iPod/iPhone, за да
започнете възпроизвеждането.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 USB устройство, което не поддържа AOA
(Аксесоар, отворен за Android) 2.0, е свързано
към устройството, докато [USB MODE]
е с настройка [ANDROID].
 Задайте [USB MODE] на [MSC/MTP] (стр. 19).
USB ERROR: Не може да се възпроизвежда от
USB устройството.
 Свържете отново USB устройство.
USB NO DEVICE: Не е свързано или разпознато
USB устройство.
 Уверете се, че USB устройството или USB
кабелът са добре свързани.
USB NO MUSIC: Няма файл, който може да се
възпроизвежда.
 Свържете USB устройство, което съдържа
файлове, които могат да се възпроизвеждат
(стр. 23).
USB NO SUPPORT: USB устройството не се
поддържа.
 За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
USB OVERLOAD: USB устройството е претоварено.
 Разкачете USB устройството и натиснете SRC,
за да изберете друг източник.
 USB устройството има грешка или е свързано
неподдържано устройство.
FILE ERROR: Избраната операция не може да
бъде изпълнена.
 Изчакайте за кратко и опитайте отново.
NO SUPPORT: Избраната операция не
е разрешена или не се поддържа.
 Уверете се, че BLUETOOTH устройството
поддържа HFP (Профил със свободни ръце).
UNKNOWN: Не може да се покаже име или
телефонен номер.
WITHHELD: Телефонният номер е скрит от
обаждащия се.
За работа на Sony | Music Center:
ПРИЛОЖЕНИЕ -----------: Не е установена връзка
с приложението.
 Установяване на повторна връзка със
"Sony | Music Center" (стр. 16).
APP DISPLAY: Отворен е екран на настройки за
екрана на приложението.
 Излезте от екрана с настройки за екрана на
приложението, за да разрешите операции
с бутони.
APP LIST: Отворен е списъкът със съдържание на
CD/USB/iPod.
 Излезте от списъка на приложението, за да
разрешите операции с бутони.
For RDS operation (За управление на RDS):
APP MENU: Отворен е екран с настройки на
приложението.
 Излезте от екрана с настройки на приложението,
за да разрешите операции с бутони.
NO AF: Няма алтернативни честоти.
 Натиснете / (ТЪРСЕНЕ –/+),
докато името на програмната услуга мига.
Устройството започва да търси друга честота
със същите PI (идентификация на програмата)
данни (показва се [PI SEEK]).
APP NO DEVICE: Устройството с инсталирано
приложение не е свързано или не се
разпознава.
 Направете BLUETOOTH връзката и установете
отново връзка със "Sony | Music Center"
(стр. 16).
NO PI: Няма идентификация на програма.
Избраната станция няма данни за PI
(идентификация на програма).
 Изберете друга станция.
APP SOUND: Отворен е екран с настройки на
звука на приложението.
 Излезте от екрана с настройки на звука на
приложението, за да разрешите операции
с бутони.
NO TP: Няма програми за трафик.
 Устройството ще продължи да търси налични
TP станции.
29BG
OPEN SONY APP: Приложението "Sony | Music
Center" не работи.
 Стартирайте приложението.
SONY APP DISCNCTED: Връзката с приложението е
прекъсната.
 Установяване на връзка със "Sony | Music
Center" (стр. 16).
За операциите с дистанционното
управление на волана:
ERROR: Възникнала е грешка по време на
регистрацията на функции.
 Регистрирайте отново от функцията, при
която е възникнала грешката (стр. 18).
TIMEOUT: Регистрацията на функция е неуспешна
поради изтичане на времето.
 Опитайте да завършите регистрацията, докато
[REGISTER] мига (около 6 секунди) (стр. 18).
За управление на актуализацията на
фърмуера:
FILE ERROR: Програмата за актуализация не се
съхранява в USB устройството.
 Съхранявайте програмата за актуализация
в USB устройството и опитайте отново(стр. 21).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Актуализацията на
фърмуера не е правилно завършена.
 Натиснете ENTER, за да изчистите
съобщението, след което опитайте отново.
По време на актуализацията не изключвайте
запалването на позиция OFF и не изваждайте
USB устройството (стр. 21).
Ако тези решения не помагат за подобряване на
ситуацията, се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Ако носите устройството за поправка поради
проблем с възпроизвеждането на CD, носете
диска, който сте използвали по времето, когато
се е появил проблемът.
30BG
Свързване/инсталиране
Списък на частите за монтаж

Предупреждения
 Свържете всички заземяващи проводници
(маса) към обща точка на заземяване (маса).
 Не оставяйте проводниците прищипани под
винт или прихванати в подвижни части (напр.
релси на седалка).
 Преди да извършите свързванията, изключете
запалването на автомобила, за да избегнете
късо съединение.
 Свържете проводника за електрозахранване
 към устройството и високоговорителите,
преди да го свържете към конектора за
външно захранване.
 Изолирайте всички свободни несвързани
проводници с изолирбанд за защита.
×4




Предпазни мерки
 Изберете внимателно мястото за монтаж, така
че устройството да не пречи на нормалното
шофиране.
 Избягвайте монтирането на устройството
места, които са обект на запрашаване,
замърсяване или висока температура,
например директна слънчева светлина или
близки горещи въздухопроводи.
 Използвайте само предоставените части за
монтаж с цел сигурна и безпроблемна
инсталация.
Забележка за проводника за електрозахранване
(жълт)
Когато свързвате това устройство в комбинация
с други стереокомпоненти, амперажът на
електроверигата на автомобила, към която
свързвате устройството, трябва да е по-голям от
сбора на амперажите на предпазителите на всички
устройства.
Регулиране на ъгъла на монтиране
Регулирайте ъгъла на монтиране на по-малко
от 30°.
31BG

5 × макс. 8 мм
(7/32 × макс. 5/16 in)
×2

 Този списък с части не включва всички
компоненти от комплекта.
 Скобата  е прикрепена към устройството
преди доставката. Преди да монтирате
устройството, използвайте ключовете за
освобождаване , за да отстраните скобата
 от него. За подробности вижте
"Отстраняване на скобата" (стр. 35).
 Пазете ключовете за освобождаване  за
бъдеща употреба, тъй като са нужни и за
отстраняването на устройството от
автомобила Ви.
Връзка
Събуфер*1
*3
*3
*3
Усилвател на
мощността*1

*2
За подробности вижте
"Свързване" (страница 33).
Вижте „Схема на електрическото
свързване“ (стр. 33) за подробности.
от кабелно дистанционно
управление (не е включено
в комплекта)*4
*5
от автомобилната антена
(антена)*6
*1
*2
*3
*4
Не е включен в комплекта
Импеданс на високоговорителите: 4 Ω – 8 Ω × 4
Кабел с RCA пин (не е включен в комплекта)
В зависимост от типа на автомобила използвайте
адаптер за кабелно дистанционно управление
(не е включен в комплекта).
За подробности относно използването на
кабелно дистанционно управление вижте
"Използване на кабелното дистанционно
управление" (стр. 34).
*5 Независимо дали се използва, или не, прекарайте
входящия кабел на микрофона така, че да не
пречи на шофирането. Подсигурете кабела със
скоба и др., ако е монтиран около краката ви.
За подробности относно монтирането на
микрофона вижте "Инсталиране на микрофона"
(страница 34).
*6 В зависимост от типа на автомобила използвайте
адаптер (не е включен в комплекта), ако конекторът
на антената не пасва.
32BG
Лесно свързване на събуфера
Свързване
Ако имате електрическа антена (ефирна) без
кутия с реле, свързването на това устройство
с проводника за електрозахранване  може да
повреди антената (ефирна).
Можете да използвате събуфер без усилвател на
мощността, когато е свързан към проводник на
заден високоговорител.
Преден
високоговорител
 Към конектора на автомобилния
високоговорител
Събуфер
1
2
3
4
5
6
7
8
Бележки
 Изисква се подготовка на проводниците на
задните високоговорители.
 Използвайте събуфер с импеданс от 4 Ω до 8 Ω
и с подходящ капацитет на захранването, за да се
избегне повреда.
Заден
високоговорител
(десен)

Лилав

Лилав/с черни
ивици
Преден
високоговорител
(десен)

Сив
Свързване за задържане на паметта

Сив/с черни
ивици
Когато е свързан жълтият проводник за
електрозахранване, захранването винаги ще
се подава на веригата на паметта, когато
превключвателят за запалването е изключен.
Преден
високоговорител
(ляв)
Заден
високоговорител
(ляв)

Бял

Бял/с черни
ивици

Зелен

Зелен/с черни
ивици
 Към конектора за автомобилно
електрозахранване
Свързване на високоговорителите.
 Преди да свържете високоговорителите,
изключете устройството.
 Използвайте високоговорители с импеданс
от 4 Ω до 8 Ω и с подходящ капацитет на
захранването, за да се избегне повреда.
Схема на електрическото свързване
12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
13
Електрическа антена/
управление на
усилвателя за
мощност (REM OUT)
Син/с бели
ивици
14
Включено
електрозахранване за
осветление
Оранжев/с бели
ивици
15
Включено
електрозахранване
Червен
16
Заземяване (маса)
Черен
Проверете конектора за външно захранване на
автомобила си и съпоставете връзките на
проводниците правилно в зависимост от
автомобила.
Конектор за външно захранване
Обща връзка
Червен
Жълт
33BG
Червен
Жълт
12
Непрекъснато
електрозахранване
Жълт
15
Включено
електрозахранване
Червен
Когато позициите на червените и жълтите
проводници са обърнати
Червен
Червен
Жълт
Жълт
12
Включено
електрозахранване
Жълт
15
Непрекъснато
електрозахранване
Червен
Когато автомобилът няма позиция ACC
Червен
Червен
Предупреждения
 Изключително опасно е кабелът да се увие
около колоната на волана или скоростния
лост. Пазете него и други части да не пречат на
шофирането ви.
 Ако в автомобила ви има въздушни
възглавници или друго удароабсорбиращо
оборудване, преди монтиране се свържете
с магазина, откъдето сте закупили това
устройство, или с търговеца на автомобила.
Забележка
Преди поставяне на двустранно тиксо  почистете
повърхността на таблото със сух плат.
Използване на кабелното
дистанционно управление
1
Жълт
Жълт
След като съпоставите връзките и превключите
правилно проводниците за електрозахранване,
свържете устройството към електрозахранването
на автомобила. Ако имате въпроси и проблеми
при свързването на устройството ви, които не са
разгледани в това ръководство, консултирайте
се с търговеца на автомобила.
За да активирате кабелното
дистанционно управление, задайте
[STR CONTROL] в [STEERING] на [PRESET]
(стр. 18).
Инсталиране на микрофона
За да улавя гласа ви при обаждане със свободни
ръце, трябва да монтирате микрофона .

Щипка (не е включена в комплекта)


34BG
2
Монтаж
Поставете устройството върху
предоставената скоба .
Отстраняване на скобата
Преди да инсталирате устройството, отстранете
скобата  от него.
1

Вмъкнете двата ключа за
освобождаване , докато щракнат,
и издърпайте скобата , след което
издърпайте устройството, за да го
отделите.


Забележка
Ако захватите са прави или огънати навън,
устройството няма да бъде монтирано здраво
и може да изскочи.
Поставяне на устройството в японски
автомобил
Възможно е да не можете да монтирате
устройството на някои японски марки
автомобили. В такъв случай се консултирайте
с търговеца си на Sony.
 Насочете куката навътре.
Поставяне на устройството на
арматурното табло

Към таблото/централната конзола
За японски автомобили вижте "Поставяне на
устройството в японски автомобил" (стр. 35).
Поставяне на устройството с
предоставената скоба
Преди монтиране се уверете, че захватите на
двете страни на скобата  са извити 3,5 mm
навътре (5/32 in).
1
Позиционирайте скобата  в таблото,
след което огънете зъбците навън за
по-здраво напасване.
Захват

Повече от
111 мм
(4 3/8 in)
Повече от
182 mm (7 1/4 инча)
Скоба
Скоба
Части, предоставени
с автомобила ви
Когато поставяте това устройство към
предварително инсталираните скоби на
автомобила си, използвайте предоставените
винтове  в подходящите отвори за винтове
в зависимост от автомобила Ви:
T за TOYOTA и N за NISSAN.
Забележка
За да избегнете неизправност, използвайте за
монтаж само предоставените винтове .

Нулиране на устройството
За подробности вижте "Нулиране на
устройството" (стр. 7).
Подмяна на предпазител
Когато подменяте предпазител,
Предпазител (10 A)
използвайте такъв, който
отговаря на ампеража, указан
на оригиналния предпазител.
Ако предпазителят изгори,
проверете свързването на
електрозахранването и
подменете предпазителя. Ако предпазителят
изгори отново след подмяната, е възможно да
има вътрешна неизправност. В такъв случай се
консултирайте с най-близкия търговец на Sony.
36BG
Български
С настоящото Sony Corporation декларира, че това
оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст на декларацията за съответствие на
ЕС е наличен на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Сайт за поддръжка
За най-новата информация относно този продукт или ако
имате каквито и да било въпроси, моля, посетете уебсайта
по-долу:
http://www.sony.eu/support
Регистрирайте продукта си онлайн на:
http://www.sony.eu/mysony
Приложение за смартфон
Support by Sony приложение – открийте информация
и получете известие относно Вашия продукт:
√
√
√
√
Новини и предупреждения
Актуализации на софтуера
Ръководства за обучение
Съвети и препоръки
https://sony.net/SBS
©2017 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising