Sony | MEX-M71BT | Sony MEX-M71BT CD приемник за морски условия с BLUETOOTH® безжична технология Инструкции за експлоатация

4-597-144-11(4) (BG)
Bluetooth®
аудиосистема
За да отмените показването на демонстрацията
(DEMO), вижте стр. 26.
За да превключите стъпката за настройване на
FM/AM, вижте стр. 9.
Относно свързването/инсталирането вижте
стр. 43.
MEX-M71BT
Инструкции за
експлоатация
BG
Данни на собственика
Номерът на модела и серийният номер
се намират на долната страна на
устройството.
Запишете серийния номер
в предоставеното по-долу място.
Правете справка с тези номера винаги
когато се свързвате с търговеца на Sony
относно този продукт.
Модел № MEX-M71BT
Сериен №
Поради съображения за сигурност
инсталирайте това устройство
в таблото на лодката, тъй като задната
част на устройството се нагорещява по
време на употреба.
За подробности вижте „Свързване/
инсталиране“ (стр. 43).
Табелката, указваща оперативното
напрежение и др., се намира на
долната страна на шасито.
Произведено в Тайланд
Свойства на лазерните диоди
 Времетраене на излъчването:
постоянно
 Изходна мощност на лазера: по-малка
от 53,3 μW
(Тази стойност е измерена на разстояние
200 мм от повърхността на лещата на
обектива на блока за оптично четене
с бленда 7 мм.)
С настоящото Sony Corporation
декларира, че това оборудване
е съвместимо с основните изисквания
и други приложими разпоредби на
Директива 1999/5/ЕО.
За подробности, моля, посетете следния
URL адрес:
http://www.compliance.sony.de/
2BG
Съобщение за потребителите:
информацията по-долу
е приложима само за оборудване,
продавано в държави, прилагащи
директивите на ЕС.
Производител: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Япония
Относно съвместимостта с продуктите
на ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Белгия
Изхвърляне на
използвани батерии
и електрическо
и електронно оборудване
(приложимо за държавите
от Европейския съюз и други страни
в Европа със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху продукта, батерията
или опаковката показва, че продуктът
и батерията не трябва да се третират
като битови отпадъци. При определени
батерии той може да се използва заедно
с химически символ. Химическите
символи за живак (Hg) или олово (Pb) са
добавени, ако батерията съдържа повече
от 0,0005% живак или 0,004% олово.
Като осигурите правилното изхвърляне
на тези продукти и батерии,
ще помогнете за предотвратяването на
евентуалните отрицателни последици
за околната среда и човешкото здраве,
които иначе биха могли да възникнат
при неподходящата им обработка като
отпадък. Рециклирането на материалите
ще помогне за запазването на
природните ресурси.
При продукти, които поради
съображения за безопасност,
производителност или цялостност
на данните изискват постоянна връзка
с вградена батерия, тя трябва да бъде
заменяна само от квалифициран
сервизен персонал.
За да гарантирате правилното третиране
на батерията и на електрическото
и електронно оборудване, предайте
тези продукти в края на живота им
в подходящ пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
За всички други батерии прегледайте
раздела за безопасното изваждане
на батерията от продукта. Предайте
батерията в подходящ пункт за
рециклиране на използвани батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия се обърнете към местната
администрация, към службата за
събиране на битови отпадъци или
към магазина, от който сте закупили
продукта или батерията.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не гълтайте батериите, има
риск от химическо изгаряне.
Дистанционно управление съдържа
клетъчна батерия тип „монета/копче“.
Ако батерията тип „монета/копче“ бъде
погълната, може да причини сериозни
вътрешни изгаряния за само 2 часа и да
доведе до смърт.
Дръжте новите и използваните батерии
далеч от деца. Ако отделението за
батериите не се затваря добре, спрете
да използвате продукта и го пазете
далеч от деца.
Ако считате, че има случай на поглъщане
на батерия или на поставяне в която и да
е част на тялото, потърсете незабавна
медицинска помощ..
Забележка относно литиевата
батерия
Не излагайте батерията на прекомерна
топлина, като директна слънчева
светлина, огън и други подобни.
Предупреждение, при положение
че лодката ви не разполага
с позиция ACC на запалването
Задайте функцията AUTO OFF (стр. 26).
Устройството ще се изключи напълно
и автоматично в зададеното време
след изключването му, което
предотвратява източване на батерията.
Ако няма да задавате функцията
AUTO OFF, всеки път, когато изключвате
запалването, натискайте и задържайте
OFF, докато дисплеят угасне.
Отказ от отговорност по отношение
на услугите, предлагани от трети
страни
Услугите, предлагани от трети страни,
могат да бъдат променяни, временно
или окончателно прекратявани без
предварително уведомление. Sony не
носи никаква отговорност за такива
видове ситуации.
Важна забележка
Внимание
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ SONY НЯМА ДА
НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА
БИЛО ИНЦИДЕНТНИ, КОСВЕНИ ИЛИ
ПОСЛЕДВАЩИ ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПОЛЗИ, ЗАГУБА
НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ,
НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
НА ПРОДУКТА ИЛИ КАКВОТО И ДА
БИЛО СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ,
ПРИНУДИТЕЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ
НА КУПУВАЧА, СВЪРЗАНИ СЪС ИЛИ
ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ТОЗИ ПРОДУКТ, ХАРДУЕРА МУ И/ИЛИ
СОФТУЕРА МУ.
Уважаеми потребители, този продукт
използва радиопредавател.
Според Наредба №10 на UNECE
производителите на плавателния съд
могат да налагат специфични условия
за инсталиране на радиопредаватели
в лодките. Моля, прегледайте
ръководството за експлоатация
на лодката си или се свържете
с производителя или търговеца на
лодката, преди да инсталирате този
продукт в нея.
Спешни обаждания
Това BLUETOOTH устройство за автомобил
за свободни ръце и електронното
устройство, свързано към него, използват
при работата си радиосигнали, мобилни
клетки и наземни мрежи, както
и програмирана от потребителя функция,
което не може да гарантира свързване
при всички условия.
По тази причина не разчитайте
единствено на което и да е електронно
устройство за важни комуникации
(например при медицинска спешност).
3BG
Относно BLUETOOTH комуникацията
 Микровълните, излъчвани от
BLUETOOTH устройството, може да
повлияят на работата на електронни
медицински устройства. На посочените
по-долу места изключвайте това
устройство и други BLUETOOTH
устройства, защото могат да
станат причина за инцидент:
– където може да има наличие на
запалими газове, в болница, влак,
самолет или на бензиностанция;
– близо до автоматични врати или
противопожарни аларми.
 Това устройство поддържа
възможности за сигурност, които
съответстват на BLUETOOTH стандарта,
за да предостави сигурна връзка, когато
се използва BLUETOOTH технологията,
но сигурността може да не е достатъчна
в зависимост от настройките.
Внимавайте, когато комуникирате чрез
безжичната технология BLUETOOTH.
 Не поемаме отговорност за изтичане на
информация по време на комуникация
чрез BLUETOOTH.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с устройството ви, които
не са разгледани в това ръководство,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
4BG
Полезни функции
Съдържание
Ръководство за частите и елементите
за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Първи стъпки
SongPal с iPhone/смартфон
с Android . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Използване на Siri Eyes Free . . . . . . . . . . 25
Настройки
Отстраняване на предния панел . . . . . . . 8
Нулиране на устройството . . . . . . . . . . . . 9
Превключване на стъпката за
настройка за FM/AM . . . . . . . . . . . . . . 9
Настройване на часовника . . . . . . . . . . . . 9
Подготовка на BLUETOOTH
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Свързване на USB устройство. . . . . . . . . 12
Свързване на друго преносимо
аудиоустройство. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Отмяна на режима DEMO . . . . . . . . . . . .
Основни операции за настройка . . . . .
Общи настройки (GENERAL) . . . . . . . . . .
Настройки на звука (SOUND) . . . . . . . . .
Настройки на дисплея (DISPLAY) . . . . . .
Настройка на BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Настройки на SongPal (SONGPAL) . . . . .
26
26
26
27
28
28
29
Допълнителна информация
Слушане на радио . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Използване на системата за
радиоданни (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Слушане на радио SiriusXM
(Само за САЩ/Канада) . . . . . . . . . . . . 14
Актуализиране на фърмуера . . . . . . . . .
Предпазни мерки. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Отстраняване на неизправности. . . . . .
Съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане
Свързване/инсталиране
Слушане на радио
Възпроизвеждане на диск . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане от USB
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Възпроизвеждане от BLUETOOTH
устройство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Търсене и възпроизвеждане
на писти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
Предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Списък на частите за монтаж. . . . . . . . .
Връзка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монтаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
32
32
35
39
43
44
45
47
17
18
Слушане на Pandora®
Настройване на Pandora® . . . . . . . . . . . . 19
Поточно предаване чрез Pandora® . . . . 19
Налични операции в Pandora® . . . . . . . . 19
Обаждане със свободни ръце
(само чрез BLUETOOTH)
Приемане на обаждане. . . . . . . . . . . . . . 20
Осъществяване на обаждане . . . . . . . . . 20
Налични операции по време
на обаждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5BG
Ръководство за частите и елементите за управление
Основно устройство
 Бутон за освобождаване
на предния панел
VOICE (стр. 22, 24)
Натиснете и задръжте за повече от
2 секунди, за да активирате гласовото
набиране, гласовото разпознаване
(само за смартфон с Android™) или
функцията Siri (само за iPhone).
 SRC (източник)
Включете захранването.
Променете източника.
OFF
Натиснете и задръжте за 1 секунда,
за да изключите източника
и изведете часовника.
Натиснете и задръжте за повече
от 2 секунди, за да изключите
захранването и дисплея.
Ако устройството е изключено
и показването изчезне, операциите
с дистанционното управление няма
да са налични.
 Селектор за управление
Завъртете, за да регулирате силата
на звука.
PUSH ENTER
Въведете избрания елемент.
Натиснете SRC, завъртете, след това
натиснете, за да промените източника
(изтичане на времето след 2 секунди).
MENU
Отворете менюто за настройка.
6BG
Маркировка N
Допрете до селектора за управление
смартфон с Android, за да установите
BLUETOOTH връзка.
 Слот за дискове
 Дисплей

/
(SEEK –/+)
Настройвайте автоматично
радиостанции. Натиснете и задръжте,
за да настроите ръчно.
/ (предишен/следващ)
/ (превъртане назад/напред)
  (изваждане на диск)
 PTY (тип програма)
Изберете PTY в RDS.
(преглед) (стр. 15, 18, 19)
Влезте в режим на преглед по време
на възпроизвеждане.
(Не е налично, когато е свързано
USB устройство в режим на Android
или iPod.)

CALL
Влезте в менюто за обаждания.
Приемете/прекъснете обаждане.
Натиснете и задръжте за повече от
2 секунди, за да превключите
BLUETOOTH сигнала.

(назад)
Върнете се към предишния екран.
Дистанционно управление
RM-X231
MODE (стр. 9, 13, 15, 20, 22)
 Сензор за дистанционното
управление
 Номерирани бутони (1 до 6)
Приемайте съхранени радиостанции.
Натиснете и задръжте, за да съхраните
станции.
ALBUM /
Пропуснете албум за
аудиоустройството. Натиснете
и задръжте, за да пропуснете
албуми последователно.
(Не е налично, когато е свързано
USB устройство в режим на Android
или iPod.)
Натиснете , за да дадете палец
нагоре, или , за да дадете палец
надолу, в Pandora® (стр. 19).
(повторение)
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
(разбъркано възпроизвеждане)
(Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.)
MIC (стр. 22)
 (възпроизвеждане/пауза)
 EXTRA BASS
Подсилете басовия звук в синхрон
с нивото на звука. Натиснете, за да
промените настройката на EXTRA
BASS: [1], [2], [OFF].
 Входен жак AUX
 DSPL (дисплей)
Промяна на елементите на дисплея.
SCRL (превъртане)
Натиснете и задръжте, за да
превъртите елемент на дисплея.
Бутонът VOL (сила на звука) + има
осезаема точка.
 CALL
Влезте в менюто за обаждания.
Приемете/прекъснете обаждане.
 SOUND
Отворете директно менюто SOUND.
MENU
Натиснете и задръжте, за да отворите
менюто за настройка.
 ///
Изберете елемент за настройка и др.
ENTER
Въведете избрания елемент.
Натиснете и задръжте за повече
от 2 секунди, за да установите или
прекъснете функцията „SongPal“.
/ (предишен/следващ)
+/– (албум +/–)
 VOL (сила на звука) +/–
 USB порт
7BG
Отстранете изолационното фолио преди
употреба.
Първи стъпки
Отстраняване на
предния панел
Дистанционно управление
RM-X11M Marine (не е включено
в комплекта)
Можете да отстраните предния панел на
това устройство, за да предотвратите
кражба.
1
Натиснете и задръжте OFF ,
докато устройството се изключи,
натиснете бутона за
освобождаване на предния
панел , след това дръпнете
панела към вас, за да го
отстраните.
Предупредителен сигнал
 VOL (сила на звука) +/–
 GP (група)/ALBM (албум) +/–
Приемайте съхранени станции.
Ако завъртите превключвателя за
запалване на позиция OFF, без да сте
отстранили предния панел, ще прозвучи
предупредителен сигнал за няколко
секунди. Аларменият сигнал ще прозвучи
само ако се използва вграденият
усилвател.
Серийни номера
Уверете се, че серийните номера
на долната част на устройството и на
задната част на предния панел съвпадат.
В противен случай не можете да
извършите BLUETOOTH сдвояване,
връзка или разкачване чрез NFC.
Поставяне на предния панел
8BG
Нулиране на устройството
Преди включването на устройството
за първи път или като замените
акумулатора на лодката или промените
връзки, трябва да нулирате устройството.
1
Натиснете DSPL и
(назад)/MODE
за повече от 2 секунди.
Забележка
Нулирането на устройството ще изтрие
настройката на часовника и част от
съхраненото съдържание.
3
Завъртете селектора за
управление, за да зададете
часа и минутите.
За да преместите цифровата
индикация, натиснете /
(SEEK –/+).
4
След настройването на минутите
натиснете MENU.
Настройването е завършено
и часовника се включва.
За показване на часовника
Натиснете DSPL.
Превключване на стъпката
за настройка за FM/AM
Подготовка на BLUETOOTH
устройство
Задайте стъпката за настройка за FM/AM
за държавата си. Тази настройка се
показва само докато източникът
е изключен и се показва часовникът.
Можете да се наслаждавате на музика
или да извършите обаждане със
свободни ръце в зависимост от
съвместимото BLUETOOTH устройство,
например смартфон, клетъчен телефон
или аудиоустройство (от тук нататък
наречено „BLUETOOTH устройство“,
ако не е указано друго). За подробности
относно свързването вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени
с устройството.
Преди да свържете устройството,
намалете силата на звука му, в противен
случай може да се чуе силен звук.
1
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това
го натиснете.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
TUNER-STP], след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете от SET
50K/9K], [SET 100K/10K] или [SET
200K/10K], след това го натиснете.
Настройване на часовника
1
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това
го натиснете.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
CLOCK-ADJ], след това го натиснете.
Индикацията за час мига.
Свързване със смартфон чрез
едно докосване (NFC)
Когато допрете до селектора за
управление на устройството съвместим
с NFC* смартфон, устройството
автоматично се сдвоява и свързва
със смартфона.
* NFC (Near Field Communication) е технология,
която позволява безжична комуникация
в малък обхват между различни устройства,
като мобилни телефони и IC маркери.
Благодарение на функцията NFC може лесно
да се осъществи комуникация на данни само
чрез допиране до съответния символ или
определена зона на съвместимо с NFC
устройство.
9BG
За смартфони с инсталирана
операционна система Android OS 4.0
или по-стара се изисква изтеглянето
на приложението „NFC Easy Connect“,
налично в Google Play™. Възможно
е приложението да не може да бъде
изтеглено в някои държави/региони.
1
Активирайте функцията NFC на
смартфона.
За подробности вижте инструкциите
за експлоатация, предоставени със
смартфона.
2
Сдвояване и свързване
с BLUETOOTH устройство
Когато свързвате BLUETOOTH устройство
за първи път, се изисква взаимна
регистрация (наречена „сдвояване“).
Сдвояването позволява на това
устройство и други устройства да се
разпознават взаимно. Това устройство
може да се свърже с две BLUETOOTH
устройства (два клетъчни телефона или
клетъчен телефон и аудиоустройство).
Допрете частта с маркировка N на
устройството с частта с маркировка
N на смартфона.
Уверете се, че
устройството.
1
Поставете BLUETOOTH устройството
в рамките на 1 м около това
устройство.
2
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [BLUETOOTH], след това
го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET
PAIRING], след това го натиснете.
4
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[SET DEVICE 1]* или [SET DEVICE 2]*,
след това го натиснете.
светва на дисплея на
За да прекратите връзката с едно
докосване
Допрете отново частта с маркировка N на
устройството с частта с маркировка N на
смартфона.
Забележки
• Когато установявате връзка използвайте
внимателно смартфона, за да не се надраска.
• Свързването с едно докосване не е възможно,
когато устройството вече е свързано с две
съвместими с NFC устройства. В такъв случай
разкачете което и да е устройство и установете
отново връзка със смартфона.
10BG
мига, докато устройството
е в режим на готовност за сдвояване.
* [SET DEVICE 1] или [SET DEVICE 2] ще се
промени на името на сдвоеното устройство
след завършването на сдвояването.
5
Извършете сдвояване на
BLUETOOTH устройството,
за да намери този модул.
6
Изберете [MEX-XXXX] (името на
модела ви), показано на дисплея
на BLUETOOTH устройството.
Ако името на модела ви не се появи,
повторете от стъпка 2.
7
За да използвате сдвоено устройство,
се изисква връзка с него. Някои сдвоени
устройство ще се свържат автоматично.
1
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [BLUETOOTH], след това
го натиснете.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [SET BT
SIGNL], след това го натиснете.
Ако се изисква въвеждането на
ключ за достъп* на BLUETOOTH
устройството, въведете [0000].
* Ключът за достъп може да е наречен
„Passcode“ (код за достъп), „PIN code“
(ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер) или
„Password“ (парола) и т.н. в зависимост от
устройството.
Въвеждане на ключ за достъп
[0000]
Когато се извърши сдвояването,
остава да свети.
8
Свързване със сдвоено
BLUETOOTH устройство
Изберете това устройство на
BLUETOOTH устройството, за да
установите BLUETOOTH връзка.
или
светва, когато се установи
връзката.
Забележка
Докато се свързва с BLUETOOTH устройство, това
устройство не може да бъде открито от друго.
За да активирате откриването, влезте в режим
на сдвояване и потърсете това устройство
от друго.
За да стартирате възпроизвеждането
За подробности вижте „Възпроизвеждане
от BLUETOOTH устройство“ (стр. 17).
За прекъсване на връзката със
сдвоеното устройство
Изпълнете стъпки от 2 до 4, за да
разкачите, след като това устройство
и BLUETOOTH устройството са сдвоени.
Уверете се, че
свети.
3
Активирайте BLUETOOTH
функцията на BLUETOOTH
устройството.
4
Използвайте BLUETOOTH
устройството да се свържете
с това устройство.
или
свети.
Икони на дисплея:
Светва, когато е налично
обаждане със свободни ръце чрез
разрешаване на HFP (Профил за
свободни ръце).
Светва, когато аудиоустройството
може да бъде възпроизведено
чрез активиране на A2DP
(Разширен профил на
аудиоразпространение).
За да свържете последно свързаното
устройство от този модул
Активирайте BLUETOOTH функцията на
BLUETOOTH устройството.
За да свържете с аудиоустройството,
натиснете SRC, за да изберете [BT AUDIO],
след което натиснете 
(възпроизвеждане/пауза).
За да се свържете с мобилния телефон,
натиснете CALL.
11BG
Забележка
Докато се предава поточно BLUETOOTH аудио,
не можете да се свържете от това устройство
към клетъчен телефон. Вместо това свържете
клетъчния телефон към това устройство.
Свързване на USB
устройство
Съвет
1
Намалете силата на звука на
устройството.
2
Свържете USB устройството
директно към това устройство.
При включен BLUETOOTH сигнал: когато
запалването е включено, това устройство
автоматично се свързва отново към последно
свързания клетъчен телефон.
За да свържете iPod/iPhone,
използвайте кабела за USB връзка
за iPod (не е включен в комплекта).
За да инсталирате микрофона
За подробности вижте „Инсталиране на
микрофона“ (стр. 47).
Свързване с iPhone/iPod
(автоматично BLUETOOTH
сдвояване)
Когато свържете iPhone/iPod
с инсталирана операционна система iOS5
или по-нова към USB порта, устройството
се сдвоява и свързва с iPhone/iPod
автоматично.
За да активирате автоматично BLUETOOTH
сдвояване, се уверете, че [SET AUTOPAIR]
в [BLUETOOTH] е с настройка [ON] (стр. 29).
Свързване на
друго преносимо
аудиоустройство
1
Активирайте BLUETOOTH
функцията на устройството
iPhone/iPod.
1
Изключете преносимото
аудиоустройство.
2
Свържете iPhone/iPod към
USB порта.
2
Намалете силата на звука на
устройството.
3
Свържете преносимото
аудиоустройство към входния
AUX жак (стерео-минижак) на
устройството чрез свързващ кабел
(не е включен в комплекта)*.
* Използвайте конектор от прав тип.
Уверете се, че
устройството.
светва на дисплея на
Забележки
• Автоматичното BLUETOOTH сдвояване не
е възможно, ако устройството вече е свързано
с две BLUETOOTH устройства. В такъв случай
разкачете което и да е устройство, след което
свържете отново устройството iPhone/iPod.
• Ако не се осъществи автоматично BLUETOOTH
сдвояване, вижте „Подготовка на BLUETOOTH
устройство“ (стр. 9).
12BG
4
Натиснете SRC, за да изберете
[AUX].
За да съпоставите нивото на звука
на свързаното устройството
спрямо други източници
Стартирайте възпроизвеждането от
преносимото аудиоустройство със средна
сила на звука и задайте на устройството
обикновеното си ниво на звука за
слушане.
Натиснете MENU, след това изберете
[SOUND]  [SET AUX VOL] (стр. 27).
Слушане на радио
Слушане на радио
Изисква се настройка за стъпка на
настройване (стр. 9).
За да слушате радио, натиснете SRC,
за да изберете [TUNER].
Автоматично съхраняване
(BTM)
1
Натиснете MODE, за да смените
честотната лента (FM1, FM2, FM3,
AM1 или AM2).
2
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това
го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[SET BTM], след това го натиснете.
Устройството съхранява станциите
по ред на честотите върху бутоните
с числа.
Настройване
1
Натиснете MODE, за да смените
честотната лента (FM1, FM2, FM3,
AM1 или AM2).
2
Извършете настройката.
За да настроите ръчно
Натиснете и задръжте /
(SEEK –/+), за да намерите
приблизителната честота, след което
натиснете неколкократно /
(SEEK –/+), за да настроите фино
желаната честота.
За да настроите автоматично
Натиснете / (SEEK –/+).
Сканирането спира, когато
устройството приеме станция.
13BG
Ръчно съхраняване
1
Докато приемате станцията, която
искате да съхраните, натиснете
и задръжте бутон с число (1 до 6),
докато се появи [MEM].
Приемане на съхранени
станции
1
Изберете честотната лента, след
това изберете бутон с число (1 до 6)
Използване на системата
за радиоданни (RDS)
Избиране на типове
програми (PTY)
1
Натиснете PTY по време на FM
приемане.
2
Завъртете селектора за
управление, докато се появи
желаният тип програма, след
това го натиснете.
Устройството започва да търси
станция, която предава избрания
тип програма.
Типове програми (стъпка на тунера:
200 kHz/10 kHz)
NEWS (Новини), INFORM (Информация),
SPORTS (Спорт), TALK (Разговори), ROCK
(Рок), CLS ROCK (Класически рок), ADLT HIT
(Хитове за възрастни), SOFT RCK (Лек рок),
TOP 40 (Топ 40), COUNTRY (Кънтри),
OLDIES (Стари хитове), SOFT (Лека музика),
NOSTALGA (Носталгична музика), JAZZ
(Джаз), CLASSICL (Класическа музика), R & B
(Ритъм енд блус), SOFT R&B (Лек ритъм енд
блус), LANGUAGE (Чужд език), REL MUSC
(Религиозна музика), REL TALK (Религиозни
разговори), PERSNLTY (Личности), PUBLIC
(Общество), COLLEGE (Колеж), HABL ESP
(Програма на испански език), MUSC ESP
(Испанска музика), HIP HOP (Хип-хоп),
WEATHER (Времето)
14BG
Типове програми (стъпка на тунера:
100 kHz/10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (Новини), AFFAIRS (Текущи събития),
INFO (Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED
(Различни), POP (Популярна музика) ROCK M
(Рок музика), EASY M (Лека мелодична
музика), LIGHT M (Лека класическа музика),
CLASSICS (Сериозна класическа музика),
OTHER M (Друга музика), WEATHER (Време),
FINANCE (Финанси), CHILDREN (Детски
програми), SOCIAL A (Социални събития),
RELIGION (Религия), PHONE IN (Телефонен
вход), TRAVEL (Пътуване), LEISURE (Свободно
време), JAZZ (Джаз музика), COUNTRY
(Кънтри музика), NATION M (Национална
музика), OLDIES (Стара музика), FOLK M
(Фолк музика), DOCUMENT (Документална
програма)
Сверяване на часовника (CT)
CT данните от RDS предаването
настройват часовника.
1
Задайте [SET CT-ON] в [GENERAL]
(стр. 26).
Слушане на радио
SiriusXM (Само за
САЩ/Канада)
Активиране на абонамента
ви за SiriusXM
Само SiriusXM ви предлага повече от това,
което обичате да слушате, всичко на едно
място. Получете повече от 140 канала,
включително музика без реклами
и най-добрите спорт, новини, разговори,
комедия и забавление. Добре дошли
в света на сателитното радио. Изискват
се тунер SiriusXM Connect Vehicle
и абонамент. За повече информация
посетете адрес www.siriusxm.com.
След като инсталирате своя тунер
SiriusXM Connect Vehicle и антената,
натиснете SRC, за да изберете [SIRIUSXM].
Би трябвало да можете да чуете канала за
преглед на SiriusXM на Канал 1. След като
потвърдите, че можете да чуете канала
за преглед, изберете Канал 0, за да
намерите ИД на радио на своя тунер.
В допълнение ИД на радио се намира
на долната страна на тунера SiriusXM
Connect Vehicle и на опаковката му.
Ще имате нужда от този номер, за да
активирате абонамента си. Запишете
си номера, за да ви е подръка.
В САЩ можете да активирате онлайн или
чрез обаждане до Грижа за слушателите
на SiriusXM:
• Онлайн: Посетете
www.siriusxm.com/activatenow
• Телефон: обадете се на 1-866-635-2349
В Канада можете да активирате онлайн
или чрез обаждане до Грижа за
слушателите на SiriusXM:
• Онлайн: Посетете
www.siriusxm.ca/activatexm
• Телефон: обадете се на 1-877-438-9677
Като част от процеса на активиране,
сателитите на SiriusXM ще изпратят
съобщение за активация на тунера ви.
Когато радиото ви отчете, че тунерът
е получил съобщение за активация,
ще покаже: [SUBSCRIPTION UPDATED PRESS ENT TO CONTINUE]. След като се
абонирате, ще можете да настройвате
канали от своя план за абонамент.
Забележки
• Процесът на активация обикновено отнема
10 до 15 минути, но може да отнеме до час.
• Ще е нужно радиото ви да е включено и да
приема сигнал от SiriusXM, за да приеме
съобщението за активация.
Избор на канали за SiriusXM
1
2
Натиснете
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
желания канал, след това го
натиснете.
(преглед).
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[CHANNEL], след това го натиснете.
За да изберете канали от категории
1 Натиснете
(преглед).
2 Завъртете селектора за управление,
за да изберете [CATEGORY], след това
го натиснете.
3 Завъртете селектора за управление,
за да изберете желаната категорията,
след това го натиснете.
Показва се списъкът с канали.
4 Завъртете селектора за управление,
за да изберете желания канал, след
това го натиснете.
За да съхраните канали
1 Докато приемате канала, който искате
да съхраните, натиснете и задръжте
номериран бутон (1 до 6), докато се
появи [MEM].
За да приемете съхранен канал,
натиснете MODE, за да изберете [SX1],
[SX2] или [SX3], след което натиснете
номериран бутон (1 до 6).
За да зададете родителския контрол
Функцията за родителски контрол ви
позволява да ограничите достъпа до
канали на SiriusXM със съдържание
за възрастни. Когато е активирана,
функцията за родителски контрол
ще изисква да въведете парола,
за да настроите заключените канали.
Информация за задаването на парола
и заключването на канали можете да
намерите по-долу.
1 Натиснете MENU и завъртете селектора
за управление.
2 Изберете [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[LOCK SELECT]  [LOCK-ON].
15BG
3 Въведете паролата, като завъртите
селектора за управление на устройството
или като натиснете / на
дистанционното управление.
За да преместите позицията на въвеждане,
натиснете / (SEEK –/+) на
устройството или / на
дистанционното управление.
Първоначалната парола е [0000].
4 След като въведете паролата,
натиснете ENTER.
Възпроизвеждане
Възпроизвеждане на диск
1
Поставете диска (със страната
с етикет нагоре).
За да отключите каналите, изберете
[LOCK-OFF].
За да промените паролата
1 Натиснете MENU и завъртете селектора
за управление.
2 Изберете [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[CODE EDIT].
Възпроизвеждането започва
автоматично.
3 Въведете текущата парола на дисплея
за въвеждане на текущата парола,
след което натиснете ENTER.
Първоначалната парола е [0000].
4 Въведете своята 4-цифрена парола на
дисплея за въвеждане на нова парола,
след което натиснете ENTER.
За да промените елементите
на дисплея
Натиснете DSPL, за да промените,
както следва:
Номер на канал (по подразбиране) 
Име на канал  Име на изпълнител 
Име на песен  Информация за
съдържание  Име на категория 
Часовник
Възпроизвеждане от
USB устройство
В тези инструкции за експлоатация
„iPod“ се използва като общо понятие
за функциите на iPod при iPod и iPhone,
освен ако не е указано друго в текста
или илюстрациите.
За подробности относно съвместимостта
на вашето устройство iPod вижте
„Относно iPod“ (стр. 31) или посетете
сайта за поддръжка на задната корица.
USB устройствата от тип AOA (Аксесоар,
отворен за Android) 2.0, MSC (Клас за
съхранение на данни с голям обем)
и MTP (Протокол за прехвърляне на
мултимедия)*, съвместими с USB
стандарта, могат да бъдат използвани.
В зависимост от USB устройството на това
устройство можете да изберете режим на
Android или режим MSC/MTP.
Някои цифрови плейъри за мултимедия
или смартфони с Android може да
изискват настройка на MTP режим.
* напр. USB флаш памет, цифров плейър за
мултимедия, смартфон с Android
16BG
Забележки
• За подробности относно съвместимостта на
вашето USB устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
• Смартфони с инсталирана ОС Android 4.1 или
по-нова поддържат Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Въпреки това някои смартфони може
да не поддържат напълно AOA 2.0 дори ако
има инсталирана ОС Android 4.1 или по-нова.
За подробности относно съвместимостта на
вашия смартфон с Android или посетете
сайта за поддръжка на задната корица.
• Възпроизвеждането на посочените по-долу
файлове не се поддържа.
MP3/WMA/FLAC:
– файлове, защитени с авторски права;
– DRM (Управление на цифрови права)
файлове;
– многоканални аудиофайлове.
MP3/WMA:
– файлове с компресия без загуба.
Преди да установите връзка, изберете
USB режим (режим Android или MSC/MTP)
в зависимост от USB устройството
(стр. 26).
1
Свържете USB устройство към USB
порта (стр. 12).
Възпроизвеждането се стартира.
Ако устройството вече е свързано,
за да стартирате възпроизвеждането,
натиснете SRC, за да изберете [USB]
([IPD] се появява на дисплея, когато
бъде разпознато устройството iPod).
2
Регулирайте силата на звука на
това устройство.
За да спрете възпроизвеждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да отстраните устройството
Спрете възпроизвеждането, след което
отстранете устройството.
Предупреждение за iPhone
Когато свържете iPhone чрез USB, силата
на звука при телефонно обаждане се
управлява от iPhone, а не от устройството.
Внимавайте да не увеличите по
невнимание силата на звука на
устройството по време на обаждане,
защото след приключването му може
да се чуе рязък силен звук.
Възпроизвеждане от
BLUETOOTH устройство
Можете да възпроизвеждате съдържание
от свързано устройството, което
поддържа BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
Установете BLUETOOTH връзка
с аудиоустройството (стр. 9).
За да изберете аудиоустройството,
натиснете MENU, след което изберете
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(стр. 29).
2
Натиснете SRC, за да изберете
[BT AUDIO].
3
Използвайте аудиоустройството, за
да започнете възпроизвеждането.
4
Регулирайте силата на звука на
това устройство.
Забележки
• В зависимост от аудиоустройството
информация, като заглавие, номер/време
на писта и състояние на възпроизвеждане,
може да не се покаже на това устройство.
• Дори ако промените източника на това
устройство, възпроизвеждането от
аудиоустройството не се прекъсва.
• [BT AUDIO] не се показва на дисплея,
когато работи приложението „SongPal“
чрез BLUETOOTH функцията.
За да съпоставите нивото на звука
на BLUETOOTH устройството
спрямо други източници
Стартирайте възпроизвеждането от
BLUETOOTH устройството със средна
сила на звука и задайте на устройството
обикновеното си ниво на звука за
слушане.
Натиснете MENU, след това изберете
[SOUND]  [SET BTA VOL] (стр. 28).
17BG
Търсене и възпроизвеждане на писти
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android.
1
По време на възпроизвеждане
натиснете неколкократно
(повторение) или
(разбъркано),
за да изберете желания режим на
възпроизвеждане.
За да излезете от режима
Quick-BrowZer
Натиснете
Търсене чрез пропускане на
елементи (режим на скок)
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.
1
2
3
Търсене на писта по име
(Quick-BrowZer™)
Не е налично, когато е свързано USB
устройство в режим на Android или iPod.
1
По време на възпроизвеждане
от CD или USB натиснете
(преглед)*, за да покажете
списъка с категории за търсене.
Когато се появи списъкът с писти,
натиснете неколкократно
(назад),
за да се покаже желаната категория
за търсене.
* По време на USB възпроизвеждане
натиснете
(преглед) за повече от
2 секунди, за да се върнете директно
в началото на списъка с категории.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
желаната категория за търсене,
след което го натиснете, за да
потвърдите.
3
Повторете Стъпка 2, за да
потърсите желаната писта.
Възпроизвеждането се стартира.
18BG
Натиснете
(преглед).
Натиснете  (SEEK +).
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
елемента.
Прескачането в списъка става на
стъпки от 10% от общия брой на
елементите.
Започването на възпроизвеждането в
избрания режим на възпроизвеждане
може да отнеме време.
Наличните режими на възпроизвеждане
зависят от избрания звукоизточник.
(преглед).
4
Натиснете ENTER, за да се върнете
в режим Quick-BrowZer.
Появява се избраният елемент.
5
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
желания елемент, след това
го натиснете.
Възпроизвеждането се стартира.
Ако се появи номерът на
устройството
Слушане на Pandora®
Услугата Pandora® е налична за поточно
предаване на музика чрез вашия iPhone
и смартфон с Android. Можте да
управлявате Pandora® на свързан чрез
BLUETOOTH iPhone/смартфон с Android
от това устройство.
Услугата Pandora® е налична само
в определени държави. Моля, посетете
адрес http://www.pandora.com/legal
за повече информация.
Настройване на Pandora®
1
2
Проверете съвместимостта на
своето мобилно устройство, като
посетите сайта за поддръжка на
задната корица.
Изтеглете най-новата версия на
приложението Pandora® от пазара
за приложения на смартфона си.
Списък със съвместими устройства
можете да намерите на адрес
www.pandora.com/everywhere/
mobile.
Поточно предаване
чрез Pandora®
1
Установете BLUETOOTH връзка
с аудиоустройството (стр. 9).
За да изберете аудиоустройството,
натиснете MENU, след което изберете
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(стр. 29).
2
Натиснете SRC, за да изберете
[PANDORA].
3
Стартирайте приложението
Pandora® на мобилното си
устройство.
4
Натиснете  (възпроизвеждане/
пауза), за да започнете
възпроизвеждането.
Уверете се, че се показват еднакви
номера (напр. 123456) на това устройство
и на мобилното устройство, след което
натиснете ENTER на това устройство
и изберете [Yes] на мобилното.
Когато активирате BLUETOOTH
функцията
Можете да регулирате силата на звука.
Натиснете MENU, след това изберете
[SOUND]  [SET BTA VOL] (стр. 28).
Налични операции
в Pandora®
Отзив „Палец“
Отзивите „Палец нагоре“ или
„Палец надолу“ ви позволяват
да персонализирате станции.
1
По време на възпроизвеждане
натиснете  (Палец нагоре) или
 (Палец надолу).
Използване на списъка
със станции
Списъкът със станции ви позволява лесно
да изберете желана станция.
1
По време на възпроизвеждане
натиснете
(преглед).
2
Натиснете  (SEEK +), за да
изберете ред на сортиране
[BY DATE] или [A TO Z].
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
желаната станция, след това
го натиснете.
Възпроизвеждането се стартира.
19BG
Поставяне на показалци
Обаждане със свободни ръце
(само чрез BLUETOOTH)
На текущо възпроизвежданата писта
можете да поставите показалец и да
я съхраните в акаунта си в Pandora®.
1
По време на възпроизвеждане
натиснете MODE.
За да използвате клетъчен телефон,
го свържете към това устройство. Можете
да свържете два мобилни телефона към
устройството. За подробности вижте
„Подготовка на BLUETOOTH устройство“
(стр. 9).
Приемане на обаждане
1
Натиснете CALL, когато получите
обаждане с мелодията за звънене.
Телефонният разговор започва.
Забележка
Мелодията на звънене и гласът на говорещия се
извеждат само от предните високоговорители.
За да откажете обаждането
Натиснете и задръжте OFF за 1 секунда.
За да приключите обаждането
Натиснете отново CALL.
Осъществяване на
обаждане
Можете да осъществите обаждане от
телефонния указател или историята на
повикванията, когато е свързан клетъчен
телефон, който поддържа PBAP (Профил
за достъп до телефонен указател).
Когато два клетъчни телефона
са свързани към устройството,
изберете който и да е от тях.
20BG
От телефонния указател
1
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона
са свързани към устройството,
завъртете селектора за управление,
за да изберете който и да е телефон,
след което го натиснете.
2
3
4
5
Когато два клетъчни телефона
са свързани към устройството,
завъртете селектора за управление,
за да изберете който и да е телефон,
след което го натиснете.
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
инициал от списъка с инициали,
след това го натиснете.
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [DIAL
NUMBER], след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да въведете
телефонния номер, като накрая
изберете [ ] (интервал), след което
натиснете ENTER*.
Завъртете селектора за
управление, за да изберете име
от списъка с имена, след това го
натиснете.
Завъртете селектора за
управление, за да изберете номер
от списъка с номера, след това го
натиснете.
Телефонният разговор започва.
* За да преместите цифровата индикация,
натиснете / (SEEK –/+).
Забележка
[_] се появява на дисплея вместо [#].
Чрез повторно избиране
1
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[RECENT CALL], след това го
натиснете.
Извежда се списък с история на
повикванията.
Завъртете селектора за
управление, за да изберете име
или телефонен номер от историята
на повикванията, след това го
натиснете.
Телефонният разговор започва.
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са
свързани към устройството, завъртете
селектора за управление, за да
изберете който и да е телефон,
след което го натиснете.
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са
свързани към устройството, завъртете
селектора за управление, за да
изберете който и да е телефон,
след което го натиснете.
3
Натиснете CALL.
2
От историята на повикванията
2
1
Завъртете селектора за
управление, за да изберете [PHONE
BOOK], след това го натиснете.
Телефонният разговор започва.
1
Чрез въвеждане на телефонен
номер
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[REDIAL], след това го натиснете.
Телефонният разговор започва.
Чрез гласови маркери
Можете да осъществите обаждане чрез
казване на гласовия маркер, съхранен
в свързан клетъчен телефон, който има
функция за гласово набиране.
1
Натиснете CALL.
Когато два клетъчни телефона са
свързани към устройството, завъртете
селектора за управление, за да
изберете който и да е телефон,
след което го натиснете.
21BG
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[VOICE DIAL], след това го
натиснете.
Като алтернатива натиснете
и задръжте VOICE за повече
от 2 секунди.
3
Кажете гласовия маркер, съхранен
на клетъчния телефон.
Гласът ви е разпознат и обаждането
се провежда.
За да отмените гласовото набиране
Натиснете VOICE.
Налични операции по
време на обаждане
За да регулирате силата на звука
на мелодията на звънене
Завъртете селектора за управление,
докато приемате обаждане.
За да регулирате силата на звука
на говорещия
Завъртете селектора за управление по
време на обаждане.
За да регулирате силата на звука
на другата страна (регулиране на
усилването на микрофона)
Натиснете MIC.
Регулируеми нива на сила на звука:
[MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
За да намалите ехото и шума
(Премахване на ехо/Режим на
шумопотискане)
Натиснете и задръжте MIC.
Режим, който може да се настройва:
[EC/NC-1], [EC/NC-2].
22BG
За да превключите между режим на
свободни ръце и режим на държане
в ръка
По време на обаждане натиснете MODE,
за да превключите звука на телефонното
обаждане между устройството
и клетъчния телефон.
Забележка
В зависимост от клетъчния телефон тази
операция може да не е налична.
3
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление,
за да изберете [SONGPAL],
след това го натиснете.
4
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[CONNECT], след това го натиснете.
Полезни функции
SongPal с iPhone/смартфон
с Android
Изисква се изтегляне
на най-новата версия
на приложението
„SongPal“ от App Store
за iPhone или от
Google Play за
смартфони с Android.
Забележки
• С цел вашата сигурност
следвайте местните
закони и наредби за
движението по водните
пътища и не използвайте приложението,
докато карате.
• „SongPal“ е приложение за управление на
аудиоустройства Sony, които са съвместими
със „SongPal“, чрез вашия iPhone/смартфон
с Android.
• Какво можете да управлявате с помощта на
„SongPal“ зависи от свързаното устройство.
• За да използвате максимално функциите
на „SongPal“, вижте подробностите относно
вашия iPhone/смартфон с Android.
• За повече подробности относно „SongPal“
посетете следния URL адрес:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Посетете уебсайта по-долу и проверете
съвместимите модели iPhone/смартфон
с Android.
За iPhone: посетете App Store
За смартфон с Android: посетете Google Play
Установяване на връзка
със „SongPal“
1
Установете BLUETOOTH връзката
с iPhone/смартфона с Android
(стр. 9).
Започва свързването към iPhone/
смартфона с Android.
За подробности относно операциите
с iPhone/смартфон с Android вижте
помощта на приложението.
Ако се появи номерът на
устройството
Уверете се, че номерът се показва
(напр., 123456), след това изберете [Yes]
на устройството iPhone/смартфона
с Android.
За да прекъснете връзката
1 Натиснете MENU, завъртете селектора за
управление, за да изберете [SONGPAL],
след това го натиснете.
2 Завъртете селектора за управление,
за да изберете [CONNECT], след това
го натиснете.
Избиране на източника
или приложението
Можете да използвате iPhone/смартфона
с Android, за да изберете желания
източник или приложение.
За да изберете източника
Натиснете неколкократно SRC. Като опция
натиснете SRC, завъртете селектора за
управление, за да изберете желания
източник, след което натиснете ENTER.
За да се покаже списъкът
с източници
Натиснете SRC.
За да изберете аудиоустройството,
натиснете MENU, след което изберете
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (стр. 29).
2
Стартирайте приложението
„SongPal“.
23BG
Известия за различна
информация чрез гласов водач
(само за смартфони с Android)
Когато получите известия чрез SMS,
Twitter/Facebook/Calendar и др.,
те автоматично ще бъдат обявени
чрез високоговорителите на лодката.
Забележки
• Гласовото разпознаване може да не е налично
при някои случаи.
• Гласовото разпознаване може да не
работи добре в зависимост от работните
характеристики на смартфона с Android.
• Използвайте при условия с минимален шум,
например шум на двигател, когато използвате
гласовото разпознаване.
Отговор на SMS съобщение
(само за смартфони с Android)
Можете да отговорите на съобщение
чрез гласово разпознаване.
1 Активирайте гласовото разпознаване,
след което въведете „Reply“.
В приложението „SongPal“ се показва се
дисплеят за въвеждане на съобщение.
За подробности относно настройките вижте
помощта на приложението.
Активиране на гласовото
разпознаване (само за
смартфони с Android)
Чрез регистриране на приложенията
можете да управлявате дадено
приложение чрез гласови команди.
За подробности вижте помощта на
приложението.
2 Въведете съобщението с отговор чрез
гласово разпознаване.
В приложението „SongPal“ се показва списък
с кандидати за съобщението.
3 Завъртете селектора за управление,
за да изберете желаното съобщение,
след това го натиснете.
Съобщението се изпраща.
Настройване на звук и дисплей
Можете да регулирате настройките,
отнасящи се за звука и дисплея,
чрез iPhone/смартфон с Android.
За да активирате гласовото
разпознаване
1 Натиснете и задръжте VOICE, за да
активирате гласовото разпознаване.
2 Кажете желаната гласова команда
на микрофона, когато се покаже [Say
Source or App] на смартфона с Android.
За подробности относно настройките вижте
помощта на приложението.
24BG
Използване на
Siri Eyes Free
Siri Eyes Free ви позволява да използвате
свободни ръце с iPhone, като просто
говорите на микрофона. Тази функция
изисква да свържете iPhone към
устройството чрез BLUETOOTH.
Наличността е ограничена до iPhone 4s
или по-нов. Уверете се, че вашият iPhone
работи с най-новата версия на iOS.
Трябва предварително да завършите
BLUETOOTH регистрацията
и конфигурации на връзката за
iPhone чрез устройството.
За подробности вижте „Подготовка на
BLUETOOTH устройство“ (стр. 9). За да
изберете iPhone, натиснете MENU,
след което изберете [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (стр. 29).
1
• Ако възпроизвеждате писта от iPhone чрез
BLUETOOTH аудиовръзка, когато тя започне да
се възпроизвежда чрез BLUETOOTH, функцията
Siri Eyes Free автоматично се изключва
и устройството превключва на BLUETOOTH
аудиоизточник.
• Когато приложението Siri Eyes Free се активира
по време на възпроизвеждане, устройството
може да превключи към BLUETOOTH
аудиоизточника дори и ако не сте указали
писта за възпроизвеждане.
• Когато свързвате устройството iPhone към
USB порт, функцията Siri Eyes Free може да
не работи правилно или да се изключи.
• Когато свързвате iPhone към устройството
чрез USB, не активирайте Siri чрез устройството
iPhone. Функцията Siri Eyes Free може да не
работи правилно или да се изключи.
• Няма звук от аудио, когато е активирана
функцията Siri Eyes Free.
Активирайте функцията „Siri“
на устройството iPhone.
За подробности прегледайте
инструкциите за експлоатация,
предоставени с устройството iPhone.
2
Натиснете и задръжте VOICE за
повече от 2 секунди.
Показва се дисплеят за гласова
команда.
3
След звуковия сигнал от
устройството iPhone говорете
на микрофона.
Устройството iPhone издава отново
звуков сигнал и Siri започва да
отговаря.
За да деактивирате Siri Eyes Free
Натиснете VOICE.
Забележки
• Устройството iPhone може да не разпознае
гласа ви в зависимост от условията на
използване. (Ако например сте в движеща
се лодка.)
• Функцията Siri Eyes Free може да не работи
добре или времето за отговор може да се
проточи на места, където сигналите на
устройството iPhone се приемат трудно.
• В зависимост от оперативното състояние на
устройството iPhone приложението Siri Eyes
Free може да не работи добре или да се
изключи.
25BG
За връщане към предходния екран
Натиснете
(назад).
Настройки
Отмяна на режима DEMO
Общи настройки (GENERAL)
Можете да отмените показването на
демонстрация, което се появява, когато
източникът е изключен и се показва
часовникът.
DEMO (демонстрация)
Активира демонстрацията: [ON], [OFF].
1
Натиснете MENU, завъртете
селектора за управление, за да
изберете [GENERAL], след това
го натиснете.
2
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[SET DEMO], след това го натиснете.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
[SET DEMO-OFF], след това го
натиснете.
Настройката е завършена.
4
Натиснете двукратно
(назад).
Показването се връща към
нормалния режим на приемане/
възпроизвеждане.
Основни операции
за настройка
Можете да настройвате елементи
в следните категории за настройка:
Общи настройки (GENERAL), Настройка
на звука (SOUND), Настройка на дисплея
(DISPLAY), Настройка на BLUETOOTH
(BLUETOOTH), Настройка на SongPal
(SONGPAL).
1
2
Натиснете MENU.
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
категорията за настройка,
след това го натиснете.
Елементите, които могат да бъдат
настроени, се различават в зависимост
от източника и настройките.
3
Завъртете селектора за
управление, за да изберете
опциите, след това го натиснете.
26BG
CLOCK-ADJ (сверяване на часовника)
(стр. 9)
TUNER-STP (стъпка на тунера) (стр. 9)
(Налично само докато източникът
е изключен и се показва часовникът.)
CAUT ALM (предупредителен сигнал)
Активира предупредителния сигнал:
[ON], [OFF] (стр. 8).
(Налично само докато източникът
е изключен и се показва часовникът.)
BEEP
Активира звуковия сигнал: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Автоматично се изключва напълно
след желаното време, когато
устройството е изключено:
[ON] (30 минути), [OFF].
USB MODE
Променя USB режима: [ANDROID],
[MSC/MTP].
(Налично само когато е избран USB
източникът.)
CT (време на часовника)
Активира функцията CT: [ON], [OFF].
BTM (памет за най-добра настройка)
(стр. 13)
(Налично само когато е избран
тунерът.)
SXM PARENTAL
Задава заключването от родители на
[ON], [OFF] и редактира паролата
(стр. 15).
(Налично само когато сте избрали
SiriusXM.)
SXM RESET
Инициализира настройките на
тунера SiriusXM Connect Vehicle
(предварително зададени канали/
заключване от родители): [YES], [NO].
(Налично само когато сте избрали
SiriusXM.)
FIRMWARE
(Налично само докато източникът е
изключен и се показва часовникът.)
Проверява/актуализира версията на
фърмуера. За повече подробности
посетете уебсайта за поддръжка на
задната корица.
FW VERSION (версия на фърмуера)
Показва текущата версия на фърмуера.
FW UPDATE (актуализация на
фърмуера)
Влиза в процес на актуализация на
фърмуера: [YES], [NO].
Актуализацията на фърмуера
отнема няколко минути. По време
на актуализацията не изключвайте
запалването на позиция OFF и не
изваждайте USB устройството.
Настройки на звука
(SOUND)
Това меню с настройки не е налично,
когато източникът е изключен и се
показва часовникът.
EQ10 PRESET
Избира една от 10 криви на
еквалайзера или го изключва:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM].
Настройката на кривата на
еквалайзера може да бъде
запаметена за всеки източник.
EQ10 CUSTOM
Задайте [CUSTOM] за EQ10.
Избира кривата на еквалайзера:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3]
125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz,
[BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8]
4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Нивото на силата на звука се регулира
в стъпки от 1 dB от -6 dB до +6 dB.
BALANCE
Регулира баланса на звука:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Регулира относителното ниво:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
S.WOOFER (събуфер)
SW LEVEL (ниво на събуфера)
Регулира нивото на силата на звука
на събуфера: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
([ATT] се показва при най-ниската
настройка.)
SW PHASE (фаза на събуфера)
Избира фазата на събуфера:
[NORM], [REV].
LPF FREQ (честота на филтъра за
пропускане на ниски честоти)
Избира честотата на отрязване на
събуфера: [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF FREQ (честота на филтъра за
пропускане на високи честоти)
Избира честотата на отрязване за
предните/задните високоговорители:
[OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
AUX VOL (ниво на силата на звука за AUX)
Регулира нивото на силата на звука за
всяко свързано външно устройство:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Тази настройка анулира нуждата за
регулиране на нивото на силата на
звука между източниците.
(Налично само когато изберете AUX.)
* [KARAOKE] намалява вокалния звук,
но не може да го премахне напълно по
време на възпроизвеждане. Освен това
използването на микрофон не се поддържа.
27BG
BTA VOL (ниво на силата на звука за
BLUETOOTH аудио)
Регулира нивото на силата на звука за
всяко свързано BLUETOOTH устройство:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Тази настройка анулира нуждата за
регулиране на нивото на силата на
звука между източниците.
(Налично само когато е избрано BT
аудио, приложение или Pandora®.)
Настройки на дисплея
(DISPLAY)
DIMMER
Променя яркостта на дисплея:
[OFF], [ON], [AT] (автоматично), [CLK].
(опцията [AT] е налична само когато
е свързан проводникът за управление
на осветлението и са включени
фаровете).
За да зададете тази функция да бъде
активна по време на фиксиран период,
изберете [CLK], след което задайте
началните и крайните часове.
– За да зададете яркостта, когато
е активирана функцията за димер:
Задайте [DIMMER] на [ON], след
което настройте [BRIGHTNESS].
– За да зададете яркостта, когато
е дезактивирана функцията
за димер:
Задайте [DIMMER] на [OFF], след
което настройте [BRIGHTNESS].
Настройката за яркост се съхранява
и се прилага, когато функцията
за димер е активирана или
дезактивирана.
BRIGHTNESS
Регулира яркостта на дисплея.
Нивото на яркостта може да се
регулира: [1] – [10].
28BG
BUTTON-C (цвят на бутон)
Задава предварително зададен или
персонализиран цвят на бутоните.
COLOR
Избира от един персонализиран от
15 предварително зададени цвята.
CUSTOM-C (персонализиран цвят)
Регистрира персонализиран цвят
за бутоните.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Регулируем цветови диапазон:
[0] – [32] ([0] не може да се зададе
за всички цветови диапазони).
DSPL-C (цвят на дисплея)
Задава предварително зададен или
персонализиран цвят на дисплея.
COLOR
Избира от един персонализиран от
15 предварително зададени цвята.
CUSTOM-C (персонализиран цвят)
Регистрира персонализиран цвят
за дисплея.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Регулируем цветови диапазон:
[0] – [32] ([0] не може да се зададе
за всички цветови диапазони).
SND SYNC (синхронизация на звука)
Активира синхронизацията на
осветлението със звука: [ON], [OFF].
AUTO SCR (автоматично превъртане)
Превърта автоматично дълги
елементи: [ON], [OFF].
(Не е налично, когато е избрана
настройка AUX или тунер.)
Настройка на BLUETOOTH
(BLUETOOTH)
PAIRING (стр. 10)
Свързва до две BLUETOOTH устройства:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] или [DEVICE 2] ще се промени
на името на сдвоеното устройство след
завършването на сдвояването.
AUDIODEV (аудиоустройство)
Избира аудиоустройството.
[*] се появява на устройство, сдвоено
с [DEVICE 1] или текущото съвместимо
с A2DP аудиоустройство.
RINGTONE
Избира дали мелодията на звънене
ще се изпълнява от това устройство,
или от клетъчния телефон. [1] (това
устройство), [2] (клетъчен телефон).
AUTO ANS (автоматичен отговор)
Настройва това устройство да отговаря
автоматично на входящо повикване:
[OFF], [1] (около 3 секунди), [2] (около
10 секунди).
Настройки на SongPal
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Активиране на автоматичното
стартиране на „SongPal“: [ON], [OFF].
Когато е избрано [ON], „SongPal“
автоматично ще се свърже след
установяване на BLUETOOTH връзката.
CONNECT (стр. 23)
Установете и прекратете функцията
(връзката) „SongPal“.
AUTOPAIR (автоматично сдвояване)
Стартира BLUETOOTH сдвояване
автоматично, когато чрез USB бъде
свързано устройство с iOS версия 5.0
или по-нова. [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH сигнал) (стр. 11)
Активира/деактивира BLUETOOTH
функцията.
BT INIT (BLUETOOTH инициализиране)
Инициализира всички свързани
с BLUETOOTH настройки (информация
за сдвояване, предварително зададени
номера, информация за устройството
и др.): [YES], [NO].
Когато изхвърляте устройството,
инициализирайте всички настройки.
(Налично само докато източникът
е изключен и се показва часовникът.)
29BG
Забележки относно дисковете
Допълнителна информация
Актуализиране на
фърмуера
За да актуализирате фърмуера, посетете
уебсайта за поддръжка на задната
корица, след което следвайте
инструкциите онлайн.
Забележки
• Изисква се USB устройство (не е включено
в комплекта) за актуализирането на фърмуера.
Съхранете програмата за актуализиране на
USB устройството, свържете устройството към
USB порта, след което изпълнете операцията
за актуализация.
• Актуализацията на фърмуера отнема няколко
минути. По време на актуализацията не
изключвайте запалването на позиция OFF
и не изваждайте USB устройството.
Предпазни мерки
• Предварително охладете устройството,
ако лодката ви е била закотвена под
директна слънчева светлина.
• Не оставяйте предния панел или
аудиоустройства в лодката, това може
да доведе до неизправност поради
високата температура под директна
слънчева светлина.
• Електрическата антена се разтяга
автоматично.
Кондензация на влага
В случай че се появи кондензация на
влага в устройството, отстранете диска
и изчакайте около час, за да се изсуши.
В противен случай устройството няма
да работи добре.
За поддържане на високо качество
на звука
Не напръсквайте с течности устройството
или дисковете.
30BG
• Не излагайте дисковете на пряка
слънчева светлина или на източници
на топлина, като например
въздухопроводи с горещ въздух.
Не ги оставяйте в лодка, закотвена
на пряка слънчева светлина.
• Преди
възпроизвеждане
избърсвайте
дисковете от центъра
към ръба с кърпа
за почистване.
Не използвайте
разтвори
разтворители от рода
на бензин, разредител, налични
в търговската мрежа почистващи
препарати.
• Това устройство е предназначено
за възпроизвеждане на дискове,
отговарящи на стандарта за
компактдискове (CD). DualDisc дискове
и някои музикални дискове с технология
за защита срещу копиране не
съответстват на този стандарт, поради
което е възможно да не могат да бъдат
възпроизвеждани на това устройство.
• Дискове, които това устройство НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда:
– дискове с етикети, стикери или
прикрепено тиксо или хартия. Това
може да причини неизправност или
да повреди дисковете;
– дискове с нестандартна форма
(например сърце, квадрат, звезда).
Опит за това може да повреди
устройството;
– 8-сантиметрови (3 1/4-инчови)
дискове.
Забележки относно CD-R/CD-RW
дисковете
• Ако мултисесийният диск започва със
сесия CD-DA, той ще бъде разпознат
като CD-DA диск и останалите сесии
няма да бъдат възпроизведени.
• Дискове, които това устройство НЕ
МОЖЕ да възпроизвежда:
– CD-R/CD-RW с лошо качество на
записа;
– CD-R/CD-RW, записани на
несъвместимо записващо устройство;
– неправилно финализирани CD-R/
CD-RW дискове;
– CD-R/CD-RW, различни от записаните
във формат на музикален компактдиск
или в MP3 формат, отговарящи на
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
или мултисесия.
Ред на възпроизвеждане
на аудиофайлове
Папка (албум)
Аудиофайл (писта)
Относно iPod
• Можете да свържете към посочените
по-долу модели iPod. Актуализирайте
своите устройства iPod до най-новия
софтуер преди употреба.
Съвместими модели iPhone/iPod
Съвместим
модел
Bluetooth
®
USB
iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6-о поколение)


iPod touch
(5-о поколение)


iPod nano
(7-мо поколение)

• Обозначенията „Made for iPod“ и „Made
for iPhone“ означават, че електронният
аксесоар е предназначен за свързване
конкретно към iPod или съответно
iPhone и че е одобрен от разработчика
като отговарящ на стандартите за
производителност на Apple. Apple не
носи отговорност за работата на това
устройство или съвместимостта му
със стандартите за безопасност
и нормативните разпоредби. Имайте
предвид, че използването на този
аксесоар с iPod или iPhone може да
окаже влияние върху ефективността
на безжичната връзка.
Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с устройството ви, които
не са разгледани в това ръководство,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
31BG
Забележки
Поддръжка
Подмяна на литиевата батерия на
дистанционното управление
При нормални условия батерията ще
издържи около 1 година. (Сервизният
живот може да бъде по-кратък
в зависимост от условията на
използване.)
Когато батерията отслабне, обхватът
на дистанционното управление ще
стане по-малък.
ВНИМАНИЕ
Съществува опасност от експлозия, ако
батерията бъде поставена неправилно.
Заменяйте само със същия или
еквивалентен тип.
Страната + нагоре
• От съображения за безопасност изключете
запалването и отстранете ключа от
превключвателя за запалване, преди да
почистите конекторите.
• Никога не докосвайте конекторите директно
с пръсти или каквото и да било метално
устройство.
Спецификации
ЗА КЛИЕНТИТЕ В САЩ. НЕ Е НАЛИЧНО
ЗА КАНАДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ПРОВИНЦИЯ КВЕБЕК.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗВУКОВАТА
МОЩНОСТ
Стандарт CTA2006
Изходна мощност: 20 вата RMS
× 4 при 4 ома < 1% ОХИ+Ш
Съотношение З/Ш: 80 dBA
(референтна стойност: 1 ват на
4 ома)
Секция на тунера
Забележки относно литиевата батерия
• Дръжте литиевата батерия далеч от досега
на деца. Ако батерията бъде погълната,
незабавно се консултирайте с лекар.
• Забършете батерията със суха кърпа,
за да гарантирате добро свързване.
• При поставянето на батерията спазвайте
правилния поляритет.
• Не хващайте батерията с метални пинцети,
тъй като може да възникне късо съединение.
Почистване на конекторите
Това устройство може да не работи
добре, ако конекторите между него
и предния панел не са чисти. За да
предотвратите това, отстранете редния
панел (стр. 8) и почистете конекторите
с памучен тампон. Не прилагайте
твърде много сила. В противен случай
конекторите може да се повредят.
FM
Обхват на настройка:
87,5 – 108,0 MHz (при стъпка 50 kHz)
87,5 – 108,0 MHz (при стъпка 100 kHz)
87,5 – 107,9 MHz (при стъпка 200 kHz)
Стъпка за настройка за FM:
50 kHz/100 kHz/200 kHz с възможност
за превключване
Извод за антена:
извод за външна антена
Междинна честота:
FM CCIR: -1956,5 kHz до -487,3 kHz
и +500,0 kHz до +2095,4 kHz
Използваема чувствителност: 8 dBf
Избираемост: 75 dB при 400 kHz
Съотношение сигнал-шум: 73 dB
Разделяне: 50 dB при 1 kHz
Честотна характеристика:
20 Hz – 15 000 Hz
AM
Обхват на настройка:
531 – 1602 kHz (при стъпка 9 kHz)
530 – 1710 kHz (при стъпка 10 kHz)
Стъпка за настройка за AM:
9 kHz/10 kHz с възможност за
превключване
32BG
Извод за антена:
извод за външна антена
Чувствителност: 26 μV
Секция на компактдиск плейъра
Съотношение сигнал-шум: 120 dB
Честотна характеристика:
10 Hz – 20 000 Hz
Осцилации и колебания: под
измерваемото ограничение
Максималният брой на: (само CD-R/
CD-RW)
– папки (албуми): 150 (включително
основната папка);
– файлове (писти) и папки: 300 (може
да са по-малко от 300, ако имената на
папките/файловете съдържат много
символи);
– налични за показване символи за
дадено име на папка/файл: 32 (Joliet)/
64 (Romeo).
Съответен кодек: MP3 (.mp3)
и WMA (.wma)
Секция на USB плейъра
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимален ток: 1 A
Максималният брой разпознаваеми
писти:
– папки (албуми): 256
– файлове (писти) на папка: 256
Съвместим протокол за аксесоар,
отворен за Android (AOA): 2.0
Съответен кодек:
MP3 (.mp3)
Побитова скорост: 8 kbps – 320 kbps
(Поддържа VBR (променлива
скорост на предаване))
Семплираща честота:
16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Побитова скорост: 32 kbps – 192 kbps
(Поддържа VBR (променлива
скорост на предаване))
Семплираща честота: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Дълбочина в битове:
16 бита, 24 бита
Семплираща честота:
44,1 kHz, 48 kHz
Безжична комуникация
Комуникационна система:
стандартна версия на BLUETOOTH 3.0
Изход:
BLUETOOTH стандарт Power Class 2
(макс. +4 dBm)
Максимален обхват на комуникация:
пряка видимост прибл. 10 м*1
Честотна лента:
лента 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация: FHSS
Съвместими с BLUETOOTH профили*2:
A2DP (Разширен профил на
аудиоразпространение) 1.3
AVRCP (Профил за дистанционно
управление на аудио и видео) 1.3
HFP (Профил за свободни ръце) 1.6
PBAP (Профил за достъп до телефонен
указател)
SPP (Профил за серийни портове)
Съответен кодек:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Действителният обхват ще варира
в зависимост от фактори, като препятствия
между устройствата, магнитни полета
около микровълнова фурна, статично
електричество, чувствителност при
приемането, характеристики на антената,
операционна система, софтуерно
приложение и т.н.
*2 BLUETOOTH стандартните профили показват
целта на BLUETOOTH комуникацията между
устройствата.
Секция на усилвателя на мощност
Изход: изходи на високоговорителите
Импеданс на високоговорителите:
4Ω–8Ω
Максимална изходна мощност: 55 W × 4
(при 4 Ω)
Обща информация
Изходи:
извод за аудиоизходи: FRONT, REAR,
SUB;
електрическа антена/извод за
управление на усилвателя за
мощност (REM OUT).
33BG
Входове:
входен извод за SiriusXM (само за
САЩ/Канада);
входен извод за дистанционно
управление;
входен извод за антена;
вход MIC (извод);
AUX входен жак (стерео-минижак);
USB порт.
Изисквания за захранването: постоянен
ток 12 V от акумулатор за лодка
(отрицателна маса (земя))
Номинална електроконсумация: 10 A
Размери:
прибл. 178 мм × 50 мм × 177 мм
(ш/в/д)
Размери при поставяне:
прибл. 182 мм × 53 мм × 160 мм
(ш/в/д)
Тегло: прибл. 1,2 кг
Съдържание на пакета:
основно устройство (1);
дистанционно управление (1); RM-X231
микрофон (1);
части за монтаж и свързване
(1 комплект).
Допълнителни аксесоари/оборудване*:
Тунер SiriusXM Connect Vehicle: SXV100,
SXV200, SXV300;
Морско дистанционно управление:
RM-X11M.
* Аксесоарите/оборудването, различни
от морското дистанционното управление
RM-X11M, не са водоустойчиви. Не ги излагайте
на вода.
Вашият търговец може да не разполага
с някои от горепосочените аксесоари.
Моля, поискайте подробна информация
от търговеца.
Дизайнът и спецификациите подлежат
на промяна без предупреждение.
Авторски права
Тунерът SiriusXM Connect Vehicle
и абонаментът се продават отделно.
www.siriusxm.com
34BG
Sirius, XM и всички свързани марки
и логотипи са търговски марки на
Sirius XM Radio Inc. и нейните клонове.
Всички права запазени.
Думата Bluetooth® и логотиповете
са регистрирани търговски марки на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на
подобни марки от Sony Corporation е по
лиценз. Другите търговски марки и имена
са на съответните им притежатели.
Маркировката N е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC
Forum, Inc. в САЩ и други държави.
Windows Media е регистрирана
търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation в Съединените
щати и/или в други държави.
Този продукт е защитен от определени
права на интелектуална собственост
на Microsoft Corporation. Забранява се
употребата или разпространението на
тази технология извън този продукт без
лиценз от Microsoft или упълномощен
неин филиал.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano
и iPod touch и Siri са търговски марки на
Apple Inc., регистрирани в САЩ и други
държави. App Store е марка за услуга на
Apple Inc.
Технологията за аудио кодиране
и патентите за MPEG Layer-3 са
лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
Pandora®, логотипът на Pandora®
и търговският вид на Pandora® са
търговски марки или регистрирани
търговски марки на Pandora Media, Inc.,
които се използват с разрешение.
Google, Google Play и Android са търговски
марки на Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
По-нататъшното разпространение
и използване в изходна и бинарна форма,
с или без модификации, са разрешени,
при условие че са спазени условията
по-долу.
– Горното съобщение относно авторските
права, този списък с условия
и следващият отказ от отговорност
трябва да се запазят при
по-нататъшното разпространение
на изходния код.
– При по-нататъшното разпространение
под формата на бинарен код горното
съобщение относно авторските права,
този списък с условия и следващият
отказ от отговорност трябва да бъдат
възпроизведени в документацията
и/или други материали, предоставяни
при разпространението.
– Името на фондация Xiph.org и имената
на нейните спомоществователи не
могат да бъдат използвани за подкрепа
или популяризиране на продукти,
производни на този софтуер, без
специално предварително писмено
разрешение.
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ
ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА
И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ „ВЪВ ВИДА,
В КОЙТО Е“, КАТО СЕ ПРАВИ ОТКАЗ ОТ
ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПО
ПОДРАЗБИРАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ
САМО, ГАРАНЦИИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ЗА ПРИГОДНОСТ
ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА ФОНДАЦИЯТА ИЛИ
СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ
ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ,
СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ
ИЛИ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ
СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА, ДАННИ
ИЛИ ПОЛЗИ; ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА
БИЗНЕС ДЕЙНОСТ), КАКТО И ДА СА
ПРИЧИНЕНИ И ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВАТО
И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР,
ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН),
ВЪЗНИКНАЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ОТ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР,
ДОРИ АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Отстраняване на
неизправности
Следният списък за проверка ще ви
помогне да се справите с проблемите,
на които можете да се натъкнете
с устройството си.
Преди да преминете през списъка
за проверка по-долу, проверете
свързването и оперативните процедури.
За подрбоности относно използването
на предпазителя и отстраняването
на устройството от таблото вижте
„Свързване/инсталиране“ (стр. 43).
Ако проблемът не е решен, посетете
уебсайта за поддръжка на задната
корица.
Обща информация
Към устройството не се подава
захранване.
 Ако устройството е изключено
и показването изчезне, то не може
да се управлява с дистанционното
управление.
– Включете устройството.
Няма звук или звукът е много тих.
 Позицията на плъзгача за управление
[FADER] не е зададена за система
с 2 високоговорителя.
 Силата на звука на устройството и/или
свързаното устройство е много малка.
– Увеличете силата на звука на
устройството или свързаното
устройство.
Няма звуков сигнал.
 Свързан е допълнителен усилвател
и не използвате вградения.
35BG
Съдържанието на паметта е изтрито.
 Проводникът на електрозахранването
или акумулаторът е бил разкачен или
не е свързан правилно.
Запазените станции и правилното
време са изтрити.
Предпазителят е изгорял.
Чува се шум при превключване на
позицията на запалването.
 Проводниците не са напаснати добре
с конектора за аксесоари на лодката.
По време на възпроизвеждане
или приемане се включва
демонстрационния режим.
 Ако не се извърши никаква
операция за 5 минути при зададена
настройка [DEMO-ON], се включва
демонстрационният режим.
– Задайте [DEMO-OFF] (стр. 26).
Показването изчезва/не се появява
на дисплея.
 Димерът е зададен на [DIM-ON]
(стр. 28).
 Показването изчезва, ако натиснете
и задържите OFF.
– Натиснете OFF на устройството,
докато се появи показването.
 Конекторите са замърсени (стр. 32).
Дисплеят/осветлението мига.
 Електрозахранването не е достатъчно.
– Проверете дали акумулатора
на лодката подава достатъчно
захранване към устройството.
(Изискването за захранването
е постоянен ток 12 V.)
Бутоните за операции не
функционират.
Дискът не се изважда.
 Натиснете DSPL и
(назад)/MODE за
повече от 2 секунди, за да нулирате
устройството.
Съдържанието, съхранено в паметта,
се изтрива.
За ваша безопасност не нулирайте
устройството, докато шофирате.
36BG
Радиоприемане
Не се приемат станции.
Звукът е прекъснат от шумове.
 Свързването не е правилно.
– Ако лодката ви има вградена
радиоантена в страничното/задното
стъкло, свържете проводника REM
OUT (със сини/бели ивици) или
проводника за захранване на
аксесоар (червен) към проводника
за подсилване на захранването на
антената на лодката.
– Проверете свързването на антената
на лодката.
– Ако антената на лодката не се
разтегне, проверете свързването
проводника за управление на
електрическата антена.
 Настройката за стъпка за настройване
е била изтрита.
– Задайте отново стъпката за
настройване (стр. 9).
Настройването на предварително
зададени станции не е възможно.
 Излъчваният сигнал е прекалено слаб.
RDS
PTY показва [- - - - - - - -].
 Текущата станция не е RDS станция.
 Не се приемат RDS данни.
 Станцията не указва типа пргорама.
Възпроизвеждане на CD
Дискът не се възпроизвежда.
 Дефектен или замърсен диск.
 CD-R/CD-RW дискът не е за
аудиоупотреба (стр. 30).
MP3/WMA файлове не се
възпроизвеждат.
 Дискът е несъвместим с формата
и версията на MP3/WMA.
За подробности относно дисковете
и форматите, които могат да се
възпроизвеждат, посетете уебсайта
за поддръжка на задната корица.
Възпроизвеждането на MP3/WMA
файлове отнема повече време от
това на останалите.
 Започването на възпроизвеждането
при следните дискове отнема
повече време:
– диск, записан със сложна дървовидна
структура;
– диск, записан в мултисесиен формат;
– диск, към който могат да се добавят
данни.
Звукът прескача.
 Дефектен или замърсен диск.
Възпроизвеждане от USB
устройство
Не можете да възпроизвеждате
елементи чрез USB концентратор.
 Това устройство не може да разпознава
USB устройства през USB концентратор.
Възпроизвеждането от дадено USB
устройство отнема повече време.
 USB устройството съдържа файлове
със сложна дървовидна структура.
Звукът прекъсва.
 Звукът може да прекъсва при по-висока
побитова скорост.
 Файловете с DRM (Digital Rights
Management) е възможно да не могат
да се възпроизведат в определени
случаи.
Аудиофайлът не може да бъде
възпроизведен.
 USB устройства, форматирани
с файлови системи, различни от
FAT16 или FAT32, не се поддържат.*
* Това устройство поддържа FAT16 и FAT32,
но някои USB устройства може да не
поддържат всички тези FAT системи.
За подробности прегледайте с инструкциите
за експлоатация на всяко USB устройство
или се свържете с производителя.
Операции за прескачане на албум,
прескачане на елементи (режим
на скок) и търсене на писта по име
(Quick-BrowZer) не могат да бъдат
изпълнявани.
 Тези операции не могат да бъдат
изпълнявани, когато е свързано USB
устройство в режим на Android
или iPod.
– Задайте [USB MODE] на [MSC/MTP]
(стр. 26).
– Извадете устройството iPod.
 USB режимът на устройството не
е зададен на правилния режим.
– Уверете се, че USB режимът на
устройството е зададен на MSC/MTP.
Звукът не може да бъде изведен по
време на възпроизвеждане в режим
на Android.
 Докато устройството е в режим на
Android, звукът се извежда само от
смартфона с Android.
– Проверете състоянието на
приложението за възпроизвеждане
на звук на смартфона с Android.
– Възпроизвеждането може да не се
извърши правилно в зависимост от
смартфона с Android.
Функция NFC
Свързването с едно докосване (NFC)
не е възможно.
 Ако смартфонът не реагира на
допирането.
– Проверете дали функцията NFC на
смартфона е включена.
– Приближете частта, маркирана с N,
на смартфона до маркираната с N
част на това устройство.
– Ако смартфонът е в калъф,
го отстранете.
 Чувствителността на приемане на NFC
зависи от устройството.
Ако няколко пъти не успеете да
извършите свързване с едно докосване
със смартфона, установете BLUETOOTH
връзка ръчно.
37BG
BLUETOOTH функция
Свързващото се устройство не може
да открие това устройство.
 Преди да се извърши сдвояването,
настройте това устройство на режим
на готовност за сдвояване.
 Докато е свързано към две BLUETOOTH
устройства, това устройство не може да
бъде открито от друго.
– Прекъснете която и да е връзка
и потърсете това устройство от друго.
 Когато се извърши сдвояване на
устройствата, включете изхода на
BLUETOOTH сигнала (стр. 11).
Не е възможна връзка.
 Връзката се управлява от една страна
(това устройство или BLUETOOTH
устройството), но не и от двете.
– Свържете се към това устройство от
BLUETOOTH устройство или обратно.
Името на откритото устройство не се
показва.
 В зависимост от състоянието на другото
устройство, е възможно да не може да
се получи име.
Няма мелодия на звънене.
 Регулирайте силата на звука чрез
завъртане на селектора за управление,
докато получавате обаждане.
 В зависимост от свързаното устройство
мелодията на звънене може да не се
изпрати правилно.
– Задайте [RINGTONE] на [1] (стр. 29).
 Предните високоговорители не са
свързани към устройството.
– Свържете предните
високоговорители на устройството.
Мелодията на звънене се извежда
само от предните високоговорители.
Гласът на говорещия не се чува.
 Предните високоговорители не са
свързани към устройството.
– Свържете предните
високоговорители на устройството.
Гласът на говорещия се извежда само
от предните високоговорители.
38BG
Даден събеседник казва, че звукът
е прекалено силен или тих.
 Регулирайте подходящо силата на
звука, като използвате регулирането
на усилването на микрофона (стр. 22).
Получава се ехо или шум по време на
телефонен разговор.
 Намалете силата на звука.
 Задайте режима EC/NC на [EC/NC-1]
или [EC/NC-2] (стр. 22).
 Ако околният шум, различен от този
на разговора, е силен, опитайте да
го намалите.
Пример: Ако има отворен прозорец
и външният шум е силен, затворете
прозореца. Ако климатикът е шумен,
го намалете.
Телефонът не е свързан.
 Когато се възпроизвежда BLUETOOTH
аудио, телефонът не е свързан дори
когато натиснете CALL.
– Свържете се от телефона.
Качеството на звука на телефона
е лошо.
 Качеството на звука на телефона зависи
от условията на приемане на клетъчния
телефон.
– Преместете лодката си на място,
където можете да подобрите
сигнала на клетъчния телефон,
ако приемането е слабо.
Звукът на свързаното аудиоустройство
е слаб (силен).
 Нивото на звука ще се различава
в зависимост от аудиоустройството.
– Регулирайте силата на звука на
свързаното аудиоустройство или
на това устройство (стр. 28).
Звукът прескача по време на
възпроизвеждане от BLUETOOTH
аудиоустройство.
 Намалете разстоянието между това
устройство и BLUETOOTH
аудиоустройството.
 Ако BLUETOOTH аудиоустройството
е поставено в калъф, който нарушава
сигнала, го извадете от него по време
на употреба.
 Няколко BLUETOOTH устройства или
други устройства, които излъчват
радиовълни, се използват наблизо.
– Изключете другите устройства.
– Увеличете разстоянието от другите
устройства.
 Звукът на възпроизвеждането спира за
момент, когато се извършва свързване
между това устройство и клетъчен
телефон. Това не е неизправност.
Свързаното BLUETOOTH
аудиоустройство не може
да се управлява.
 Проверете дали свързаното BLUETOOTH
аудиоустройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
 Проверете дали свързаното устройство
поддържа въпросните функции.
Неволно се приема обаждане.
 Свързаният телефон е настроен да
приема обаждания автоматично.
Сдвояването е неуспешно поради
изтичане на времето.
 В зависимост от свързаното устройство
ограниченото време за сдвояване
може да е малко.
– Опитайте да извършите сдвояването
навреме.
BLUETOOTH функцията не работи.
 Изключете устройството чрез
натискане на OFF за повече от
2 секунди, след това го включете
отново.
Няма звук от високоговорителите на
лодката по време на обаждане със
свободни ръце.
 Ако звукът се извежда от клетъчния
телефон, настройте телефона да
извежда звука от високоговорителите
на лодката.
Функцията Siri Eyes Free не се активира.
 Изпълнете регистрация за свободни
ръце на iPhone, който поддържа
Siri Eyes Free.
 Включете функцията Siri на
устройството iPhone.
 Отменете BLUETOOTH връзката
между iPhone и устройството
и свържете отново.
Операции със SongPal
Името на дадено приложение
не съвпада с действителното
приложение в „SongPal“.
 Стартирайте отново приложението
от приложението „SongPal“.
По време на използване на
приложението „SongPal“ чрез
BLUETOOTH показването автоматично
се превключва на [BT AUDIO].
 Приложението „SongPal“ или
BLUETOOTH функцията има проблем.
 Стартирайте отново приложението.
Приложението „SongPal“ автоматично
прекъсва връзката, когато показването
се превключи на [IPD].
 Приложението „SongPal“ на iPhone/iPod
не поддържа възпроизвеждането
от iPod.
– Променете източника на устройството
на различен от [IPD], след което
установете връзка със „SongPal“
(стр. 23).
Работа с Pandora®
Връзката с Pandora® не е възможна.
 Затворете приложението Pandora® на
мобилното устройство и след това го
стартирайте отново.
Съобщения
По време на работа може да се покаже
или да мига едно от следните съобщения.
CD ERROR: Дискът не може да бъде
възпроизведен. Дискът ще бъде изваден
автоматично.
 Почистете диска или го поставете
правилно; или се уверете, че дискът
не е празен или дефектен.
39BG
CD NO MUSIC: Няма файлове, които могат
да се възпроизвеждат. Дискът ще бъде
изваден автоматично.
 Поставете диск, който съдържа
файлове, които могат да се
възпроизвеждат (стр. 33).
CD PUSH EJT: Дискът не може да се
извади правилно.
 Натиснете  (изваждане).
HUB NO SUPRT: Не се поддържат USB
концентратори.
INVALID
 Избраната операция може да
е невалидна.
 [USB MODE] не може да се променя по
време на възпроизвеждане от iPod.
IPD STOP: Възпроизвеждането от iPod
е приключило.
 Използвайте вашия iPod/iPhone,
за да започнете възпроизвеждането.
NOT SUPPORT – ANDROID MODE
 USB устройство, което не поддържа
AOA (Аксесоар, отворен за Android) 2.0,
е свързано към устройството, докато
[USB MODE] е с настройка [ANDROID].
– Задайте [USB MODE] на [MSC/MTP]
(стр. 26).
OVERLOAD: USB устройството
е претоварено.
 Разкачете USB устройството
и натиснете SRC, за да изберете
друг източник.
 USB устройството има грешка или
е свързано неподдържано устройство.
READ: В момента се чете информация.
 Изчакайте, докато четенето приключи
и възпроизвеждането започне
автоматично. Това може да отнеме
известно време в зависимост от
организацията на файловете.
USB ERROR: Не може да се
възпроизвежда от USB устройството.
 Свържете отново USB устройство.
40BG
USB NO DEV: Не е свързано или
разпознато USB устройство.
 Уверете се, че USB устройството или
USB кабелът са добре свързани.
USB NO MUSIC: Няма файл, който може
да се възпроизвежда.
 Свържете USB устройство, което
съдържа файлове, които могат
да се възпроизвеждат (стр. 33).
USB NO SUPRT: USB устройството
не се поддържа.
 За подробности относно
съвместимостта на вашето USB
устройство посетете сайта за
поддръжка на задната корица.
или
: Достигнато
е началото или края на диска.
(долна черта): Символът не може да
бъде показан.
За BLUETOOTH функцията:
BTA NO DEV: BLUETOOTH устройството
не е свързано или разпознато.
 Проверете дали BLUETOOTH
устройството е добре свързано и дали
BLUETOOTH връзката е установена
с BLUETOOTH устройството.
ERROR: Избраната операция не може да
бъде изпълнена.
 Изчакайте за кратко и опитайте отново.
UNKNOWN: Не може да се покаже име
или телефонен номер.
WITHHELD: Телефонният номер е скрит от
обаждащия се.
За операциите със SongPal:
APP --------: Не е установена връзка
с приложението.
 Установете отново връзката със
„SongPal“ (стр. 23).
APP DISCNCT: Връзката с приложението
е прекъсната.
 Установете отново връзката със
„SongPal“ (стр. 23).
APP DISPLAY: Отворен е екран на
настройки за екрана на приложението.
 Излезте от екрана с настройки за
екрана на приложението, за да
разрешите операции с бутони.
APP LIST: Отворен е списъкът със
съдържание на CD/USB/iPod.
 Излезте от списъка на приложението,
за да разрешите операции с бутони.
APP MENU: Отворен е екран с настройки
на приложението.
 Излезте от екрана с настройки на
приложението, за да разрешите
операции с бутони.
APP NO DEV: Устройството с инсталирано
приложение не е свързано или не се
разпознава.
 Установете BLUETOOTH връзката
и отново свържете „SongPal“ (стр. 23).
APP SOUND: Отворен е екран с настройки
на звука на приложението.
 Излезте от екрана с настройки на звука
на приложението, за да разрешите
операции с бутони.
OPEN APP: Приложението „SongPal“
не работи.
 Стартирайте приложението.
За работата с Pandora®:
BOOKMARK - ERROR: Поставянето на
показалеца е неуспешно.
 Изчакайте за кратко и опитайте отново.
CANNOT SKIP: Прескачането на писти
не е разрешено.
 Изчакайте, докато рекламата
приключи, започне следващата писта,
или изберете друга станция от списъка.
Pandora® ограничава броя разрешени
прескачания в услугата си.
LICENSING - RESTRICTIONS: Услугата
Pandora® не е налична извън
държавата ви.
MAINTENANCE - PLEASE - TRY AGAIN LATER: Услугата Pandora® е в поддръжка.
 Изчакайте за кратко и опитайте отново.
NO NETWORK: Мрежовата връзка
е нестабилна или загубена.
 Установете отново мрежовата връзка
на устройството или изчакайте, докато
се установи.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION IN - PANDORA APP: Няма станции
в акаунта ви.
 Създайте станцията на мобилното
устройство.
NOT ALLOWED: Избраната операция
не е разрешена.
 Отзивът „Палец“ не е разрешен.
– Изчакайте, докато рекламата
приключи.
– Някои функции, като „Shared Station“,
не разрешават отзив. Изчакайте,
докато започне следващата писта,
или изберете друга станция от
списъка.
 Поставянето на показалци не
е разрешено.
– Изчакайте, докато рекламата
приключи.
– Изберете друга писта или станция,
след което опитайте отново.
PAN ERROR: Избраната операция не
може да бъде изпълнена.
 Изчакайте за кратко и опитайте отново.
41BG
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE:
Приложението Pandora® не работи.
 Стартирайте приложението Pandora®
на мобилното устройство, след което
натиснете  (възпроизвеждане/
пауза).
PLEASE LOGIN - PANDORA APP:
Не сте влезли в акаунта си в Pandora®.
 Разкачете устройството, влезте
в акаунта си в Pandora®, след което
свържете отново устройството.
RATING ERROR: Обратната връзка
„Палец“ е неуспешна.
 Изчакайте за кратко и опитайте отново.
UPDATE - PANDORA APP: Свързана
е по-стара версия на Pandora®.
 Актуализирайте приложението
Pandora® до най-новата версия.
За работата със SiriusXM:
CH LOCKED
 Заявеният от вас канал е заключен от
функцията за родителски контрол на
радиото.
Вижте „За да зададете родителския
контрол“ (стр. 15) за повече
информация относно функцията за
родителски контрло и за това как да
получите достъп до заключените
канали.
CH UNAVAIL
 Заявеният от вас канал не е валиден
канал на SiriusXM или каналът, който
сте слушали, вече не е наличен.
 Възможно е за кратко да видите това
съобщение при първото свързване на
нов тунер SiriusXM Connect Vehicle.
Посетете адрес www.siriusxm.com
в САЩ или www.siriusxm.ca в Канада
за информация относно каналите на
SiriusXM.
42BG
CHAN UNSUB
 Заявеният от вас канал не е включен
в абонаментния ви пакет за SiriusXM
или каналът, който сте слушали, вече
не е включен в абонаментния ви пакет
за SiriusXM.
Ако имате въпроси относно
абонаментния си пакет или искате
да се абонирате за този канал, моля,
свържете се със SiriusXM.
В САЩ посетете адрес
www.siriusxm.com или се обадете
на номер 1-866-635-2349.
В Канада посетете адрес
www.siriusxm.ca или се обадете на
номер 1-877-438-9677.
CHK ANT
 Радиото е открило повреда в антената
на SiriusXM.
 Възможно е кабелът на антената да
е разкачен или повреден.
– Проверете дали кабелът на антената
е свързан към тунера SiriusXM Connect
Vehicle.
– Проверете кабела на антената за
повреди или огъвания.
– Подменете антената, ако кабелът
е повреден. Продуктите на SiriusXM са
налични при местния ви търговец на
аудиосистеми за лодки или онлайн на
адрес www.shop.siriusxm.com.
CHECK TUNER
 Радиото изпитва трудности при
комуникацията с тунера SiriusXM
Connect Vehicle.
 Възможно е тунерът да е разкачен
или повреден.
– Проверете дали кабела на тунера
SiriusXM Connect Vehicle е добре
свързан към радиото.
NO SIGNAL
 Тунерът SiriusXM Connect Vehicle
изпитва трудности при приемането
на сателитен сигнал от SiriusXM.
– Проверете дали лодката ви е на
открито под ясно небе.
– Проверете дали антената на SiriusXM
с магнитно прикрепване е поставена
на метална повърхност на външната
част на лодката.
– Преместете антената на SiriusXM
далеч от препятствия.
– Проверете кабела на антената за
повреди или огъвания.
– Консултирайте се с ръководството
за инсталация на тунера SiriusXM
Connect Vehicle за повече
информация относно инсталацията
на антената.
– Подменете антената, ако кабелът
е повреден. Продуктите на SiriusXM са
налични при местния ви търговец на
аудиосистеми за лодки или онлайн на
адрес www.shop.siriusxm.com.
SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT
TO CONTINUE
 Радиото е открило промяна
в състоянието на абонамента
ви за SiriusXM.
– Натиснете ENTER, за да изчистите
съобщението.
Ако имате въпроси относно
абонамента си, моля, свържете
се със SiriusXM.
В САЩ посетете адрес
www.siriusxm.com или се обадете
на номер 1-866-635-2349.
В Канада посетете адрес
www.siriusxm.ca или се обадете на
номер 1-877-438-9677.
Ако тези решения не помагат
за подобряване на ситуацията,
се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Ако носите устройството за поправка
поради проблем с възпроизвеждането на
CD, носете диска, който сте използвали по
времето, когато се е появил проблемът.
Свързване/инсталиране
Предупреждения
• Свържете всички заземяващи
проводници (маса) към обща
точка на заземяване (маса).
• Не оставяйте проводниците прищипани
под винт или прихванати в подвижни
части (напр. релси на седалка).
• Преди да извършите свързванията,
изключете запалването на лодката,
за да избегнете късо съединение.
• Свържете проводниците за подаване
на захранване жълт и червен само
след като всички останали проводници
бъдат свързани.
• Изолирайте всички свободни
несвързани проводници с изолирбанд
за защита.
Предпазни мерки
• Изберете внимателно мястото за
монтаж, така че устройството да не
пречи на нормалното шофиране на
лодката или автомобила.
• Избягвайте монтирането на
устройството места, които са обект на
запрашаване, замърсяване или висока
температура, например директна
слънчева светлина или близки
горещи въздухопроводи.
• Изберете внимателно
местоположението за инсталация, за да
избегнете вътрешна повреда от вода,
което да навлезе в устройството. Зони,
които са обект на напръскване с вода,
трябва да се избягват. Препоръчва се
водоустойчивият капак за автомобилна
стереосистема (не е включен
в комплекта).
• Използвайте само предоставените
части за монтаж с цел сигурна
и безпроблемна инсталация.
43BG
Забележка за проводника за
електрозахранване (жълт)
Когато свързвате това устройство в комбинация
с други стереокомпоненти, амперажът
на електроверигата на лодката, към която
свързвате устройството, трябва да е по-голям
от сбора на амперажите на предпазителите на
всички устройства.
Регулиране на ъгъла на монтиране
Регулирайте ъгъла на монтиране на
по-малко от 45°.
Списък на частите
за монтаж


×2


5 × макс. 8 мм
×4


Макс. размер M4 × 6 мм




44BG
• Този списък с части не включва всички
компоненти от комплекта.
• Скобата  и предпазната яка  са
прикрепени към устройството преди
доставката. Преди да монтирате
устройството, използвайте ключовете
за освобождаване , за да отстраните
скобата  от него. За подробности
вижте „Отстраняване на защитната
яка и скобата“ (стр. 47).
• Пазете ключовете за освобождаване 
за бъдеща употреба, тъй като са нужни
и за отстраняването на устройството от
лодката ви.
Връзка
Събуфер*1*8
*3
*3
*3
Усилвател на мощността*1*8
Сателитен радиотунер
(SiriusXM)*1*8

Бял
Бял/с черни ивици
Преден
високоговорител*1*2*8
Сив
Сив/с черни ивици
Зелен
Зелен/с черни ивици
Заден
високоговорител*1*2*8
Лилав
Лилав/с черни ивици
Черен
Жълт
Червен
За подробности вижте
„Свързване“ (стр. 46).
Син/с бели ивици
Оранжев/с бели ивици
*4*7
Морско дистанционно
управление RM-X11M*1
 *5*6*8
от антената на лодката
45BG
*1 Не е включен в комплекта
*2 Импеданс на високоговорителите:
4Ω–8Ω×4
*3 Кабел с RCA пин (не е включен в комплекта)
*4 В зависимост от типа на лодката използвайте
адаптер за кабелно дистанционно
управление (не е включен в комплекта).
*5 Независимо дали се използва, или не,
прекарайте входящия кабел на микрофона
така, че да не пречи на шофирането.
Подсигурете кабела със скоба и др.,
ако е монтиран около краката ви.
*6 За подробности относно монтирането
на микрофона вижте „Инсталиране на
микрофона“ (стр. 47).
*7 Предоставя се с морското дистанционно
управление.
*8 Не е водоустойчиво
Свързване
 Към обща точка на заземяване
(маса)
Първо свържете черния заземяващ
проводник (маса), след което
свържете жълтия и червения
захранващи проводници.
 Към извода за захранване +12 V,
който е захранен по всяко време
Не забравяйте първо да свържете
черния проводник за заземяване
(маса) към обща точка на заземяване
(маса).
 Към извода за захранване +12 V,
който се захранва, когато ключът
за запалване е поставен в позиция
за аксесоар
Ако няма позиция за аксесоар,
свържете към извода за захранване
+12 V (акумулатор), който е захранен
по всяко време.
Не забравяйте първо да свържете
черния проводник за заземяване
(маса) към обща точка на заземяване
(маса).
 Към проводника за управление
на захранваната антена или
проводника за подсилване на
електрозахранването на антената
Не е нужно да свързвате този
проводник, ако няма захранвана
антена или подсилване на
захранването на антената, или
в случай на ръчно разтегаема
телескопична антена.
46BG
Към AMP REMOTE IN на
допълнителен усилвател на
мощността
Тази връзка е само за усилватели
и захранвани антени. Свързването
към всякаква друга система ще
повреди устройството.
 Към сигнала за осветление на
лодката
Не забравяйте първо да свържете
черния проводник за заземяване
(маса) към обща точка на заземяване
(маса).
Лесно свързване на събуфера
Можете да използвате събуфер без
усилвател на мощността, когато е свързан
към кабел на заден високоговорител.
Преден
високоговорител
Събуфер
Забележка
Използвайте събуфер с импеданс от 4 Ω до 8 Ω
и с подходящ капацитет на захранването,
за да се избегне повреда.
Свързване за задържане на
паметта
Когато е свързан жълтият проводник за
електрозахранване, захранването винаги
ще се подава на веригата на паметта,
когато превключвателят за запалването
е изключен.
Свързване на
високоговорителите.
• Преди да свържете високоговорителите,
изключете устройството.
• Използвайте високоговорители
с импеданс от 4 Ω до 8 Ω и с подходящ
капацитет на захранването, за да се
избегне повреда.
Инсталиране на микрофона
2
За да улавя гласа ви при обаждане със
свободни ръце, трябва да монтирате
микрофона .
Вмъкнете двата ключа за
освобождаване , докато
щракнат, и издърпайте скобата ,
след което издърпайте
устройството, за да го отделите.




Насочете куката
навътре.

Щипка (не е включена в комплекта)
Предупреждения
• Изключително опасно е кабелът да се
увие около колоната на волана или
скоростния лост. Пазете него и други
части да не пречат на шофирането ви.
• Ако в лодката ви има еърбег или друго
удароабсорбиращо оборудване, преди
монтиране се свържете с магазина,
откъдето сте закупили това устройство,
или с търговеца на лодката.
Забележка
Преди поставяне на двустранно тиксо 
почистете повърхността на таблото със сух плат.
Инсталиране на устройството
в табло или изрязан отвор
в лодката
• Преди монтиране се уверете,
че захватите на двете страни на
скобата  са извити 2 мм навътре.
• За японски автомобили вижте
„Поставяне на устройството в японски
автомобил“ (стр. 48).
1
Позиционирайте скобата 
в таблото, след което огънете
зъбците навън за по-здраво
напасване.
182 мм
53 мм
Монтаж
Отстраняване на защитната
яка и скобата
Преди да монтирате устройството,
отстранете защитната яка  и скобата 
от него.
1

Захват
Стиснете двата ръба на защитната
яка  и я дръпнете.

47BG
2
Поставете устройството на
скобата , след това прикрепете
защитната яка .
NISSAN

към табло/централна конзола
Вътрешен панел
на конзолата

Скоба



Скоба

Съществуващи части,
предоставени
с автомобила ви
Забележка
Забележки
• Ако захватите са прави или огънати навън,
устройството няма да бъде монтирано здраво
и може да изскочи.
• Уверете се, че 4-те захвата на защитната яка 
са правилно захванати в гнездата на
устройството.
Поставяне на устройството
в японски автомобил
Отстраняване и поставяне на
предния панел
Нулиране на устройството
За подробности вижте „Нулиране на
устройството“ (стр. 9).
TOYOTA

Подмяна на предпазител
към табло/централна конзола
Скоба
Скоба
Съществуващи части,
предоставени
с автомобила ви
За да избегнете неизправност, използвайте
за монтаж само предоставените винтове .
За подробности вижте „Отстраняване на
предния панел“ (стр. 8).
Възможно е да не можете да монтирате
устройството на някои японски марки
автомобили. В такъв случай се
консултирайте с търговеца си на Sony.
48BG


Когато подменяте
Предпазител (10 A)
предпзител, използвайте
такъв, който отговаря
на ампеража, указан
на оригиналния
предпазител.
Ако предпазителят
изгори, проверете свързването на
електрозахранването и подменете
предпазителя. Ако предпазителят изгори
отново след подмяната, е възможно да
има вътрешна неизправност. В такъв
случай се консултирайте с най-близкия
търговец на Sony.
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi
lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate
na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Сайт за поддръжка
За най-новата информация относно този продукт
или ако имате каквито и да било въпроси, моля,
посетете уебсайта по-долу:
http://www.sony.eu/support
Регистрирайте продукта си онлайн на:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising