Sony | MEX-BT3700U | Sony MEX-BT3700U Инструкции за експлоатация

4-125-655-41 (1)
Bluetooth® Аудио Система
Bluetooth®
Аудио Система
Ръководство за експлоатация
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 7.
MEX-BT3700U
©2009 Sony Corporation
За ваша безопасност се уверете, че сте
инсталирали устройството в таблото
на автомобила. Относно инсталирането
и връзките вижте приложените
ръководства за инсталация/свързване.
Този етикет се намира от долната
страна на устройството.
С това ръководство Sony Corp. заявява,
че това устройство, модел MEXBT3700U, отговаря на изискванията и
останалите клаузи на Директива
1999/5/ЕС.
За подробности, моля, обърнете се към
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Използването на това радио оборудване в
радиус, по-малък от 20 km от центъра на
Ny-Alesund, Svalbard, Норвегия, е
забранено.
Забележка за потребители: следната
информация касае потребители от
страни, които попадат под директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Токио,
Япония. Оторизираният представител за
този продукт за ЕМС и безопасност на
продукта е Sony Германия, GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт,
Германия. Относно сервизирането и при
проблеми с гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са указани в
отделните сервизни книжки и
гаранционни карти.
Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране
на отпадъци)
2
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен
отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за
рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай, при неправилното
изхвърляне на продукта, могат да се случат.
Рециклирането на материалите ще помогне
за запазването на естествените ресурси. За
по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Допълнителни аксесоари: Устройство за дистанционно управление
Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страните от
Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на
отпадъци)
Този символ на батериите или на тяхната
опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домашен
отпадък. Изхвърлянето на използваните
батерии на правилното място ще
предотврати потенциални негативни
последици за околната среда и човешкото
здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта,
могат да се случат. Рециклирането на
материалите ще помогне за запазването на
естествените ресурси. В случай, че поради
мерки за безопасност или интегритет на
данните продуктът трябва постоянно да
бъде свързан с батерията, то
отстраняването на батерията от
устройството трябва да се извършва
единствено в квалифициран сервиз. За да се
уверите, че батерията ще бъде правилно
изхвърлена, когато животът на батериите
изтече, предайте батериите в правилния
събирателен пункт за рециклиране на
електрическо и електронно оборудване.
Относно всички други видове батерии, моля,
прегледайте частта, която касае
безопасното сваляне на батериите от
продукта. Предайте продукта в правилния
събирателен пункт за рециклиране на
батерии.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Забележка за литиевата батерия
Не излагайте батерията на прекалено високи
температури, като например на въздействието на
пряка слънчева светлина, пожар или подобни.
Марката Bluetooth и нейното лого са
притежание на Bluetooth SIG, Inc. и
използването на тези марки от Sony
Corporation се извършва под лиценз.
Всички други търговски марки и имена са
притежание на съответните им
компании.
ZAPPIN е търговска марка на Sony
Corporation.
Windows Media и логото на
Windows са регистрирани
търговски марки на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
iPod е търговска марка на Apple Inc,
регистрирана в САЩ и други държави.
iPhone е търговска марка на Apple Inc.
вашето устройство. В съответствие с
този лиценз е възможно Microsoft да качи
на вашето устройство списъци с отнети
лицензи от името на Secure Content
Owners.
Предупреждение, ако вашият
автомобил няма ACC позиция
Уверете се, че сте активирали
функцията за автоматично изключване
(стр. 22).
Устройството автоматично ще се
изключи в предварително зададеното
от вас време, което ще предотврати
изразходване на акумулатора. Ако не
сте задали функцията за автоматично
изключване, всеки път, когато
изключвате автомобила от контакт,
трябва да натиснете и задържате
 докато дисплеят изчезне.
MPEG Layer-3 технологията за аудио
кодиране и патентите са лицензирани от
Fraunhofer US и Тhomson.
Този продукт е защитен от определени
авторски права на интелектуалната
собственост на Microsoft Corporation.
Използването или разпространението на
тези технологии извън този продукт и
без лиценз от Microsoft или упълномощен
представител на Microsoft е забранена.
За да опазят целостта на съдържанието
(“Secure Content”), доставчиците на
информация използват технологията за
управление на дигиталните права на
Windows Media, съдържаща се в това
устройство (“WM-DRM”). По този начин
интелектуалната им собственост,
включително и авторските права в това
съдържание, не могат да бъдат
присвоени.
Това устройство използва WM-DRM
софтуер, за да възпроизвежда Secure
Content (“WM-DRM софтуер”). Ако
сигурността на WM-DRM софтуера в
това устройство е била нарушена,
възможно е притежателите на Secure
Content (“Secure Content Owners”) да
изискат от Microsoft да отнеме правото
на WM-DRM софтуера да придобива нови
лицензи за копиране, извеждане и/ или
възпроизвеждане на Secure Content.
Отнемането на лиценза няма да попречи
на WM-DRM софтуера да възпроизвежда
незащитено съдържание. Когато сваляте
лиценз за Secure Content от интернет или
от компютър, списъкът на WM-DRM
софтуера с отнет лиценз се изпраща във
3
Съдържание
Работа директно с iPod
– Passenger Control . . . . . . . . . . . . . . .17
Подготовка за експлоатация
Дискове, които можете да
възпроизвеждате на това устройство
Забележки за Bluetooth . . . . . . . . . . . .
Нулиране на устройството . . . . . . . .
Отмяна на режима DEMO . . . . . . . .
Подготовка на устройството за
дистанционно управление . . . . . . . . .
Сверяване на часовника . . . . . . . . . . .
Сваляне на предния панел . . . . . . . . .
Прикрепяне на предния панел . . . . .
.6
.6
.6
.7
.7
.7
.7
.7
Местоположение на бутоните и
основни операции
Основно тяло . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X304 . . . . . . . . . . . .10
Търсене на запис . . . . . . . . . . . . . . . .11
Търсене на запис по име
– Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . .11
Търсене на запис като слушате
част от него
– ZAPPINТМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Радио
Запазване и приемане на станции . . . .12
Автоматично запазване на
станции – BTM . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ръчно запазване на станции . . . . . . .12
Приемане на запазени станции . . . . .12
Автоматична настройка . . . . . . . . .12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Преглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Настройка на AF (Алтернативни
честоти) и TA (Съобщения за трафик) . .13
Избор на PTY (Програмен вид) . . . .14
Настройка на CT (Време на часовника) . . . .14
CD
Опции на дисплея . . . . . . . . . . . . . .14
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . .14
USB устройства
Възпроизвеждане на USB устройство 15
Опции на дисплея . . . . . . . . . . . . . .15
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
iPod
4
Възпроизвеждане на iPod
Опции на дисплея . . . .
Настройка на режима на
възпроизвеждане . . . . . .
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане . . . . .
. . . . . . . . . .16
. . . . . . . . . .16
. . . . . . . . . .17
. . . . . . . . . .17
Bluetooth функция (Хендсфрий
разговор и музикален поток)
Операции с Bluetooth . . . . . . . . . . .
Сдвояване . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Относно Bluetooth иконите . . . . .
Свързване . . . . . . . . . . . . . . . . . .
За да включите Bluetooth изходния
сигнал на това устройството . . .
Свързване с мобилен телефон . . .
Свързване към аудио устройство .
Хендсфрий разговор . . . . . . . . . . . .
Приемане на разговор . . . . . . . . .
Провеждане на разговор . . . . . . .
Трансфер на разговор . . . . . . . . . .
Активиране на функцията за
гласово набиране . . . . . . . . . . . . .
Музикален поток . . . . . . . . . . . . . .
Слушане на музика от аудио
оборудване . . . . . . . . . . . . . . . . .
Работа с аудио устройство чрез
това устройство . . . . . . . . . . . .
Изтриване на регистрацията на
всички сдвоени устройства . . . . . .
.
.
.
.
.18
.18
.18
.19
.
.
.
.
.
.
.
.19
.19
.19
.19
.19
.20
.20
. .20
. .20
. .20
. .21
. .21
Други функции
Промяна на настройките на звука . . .21
Настройка на характеристиките
на звука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Настройка на кривата на еквалайзера
– EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Настройка на опциите – SET . . . . . .22
Използване на допълнителни устройства . . . .23
Допълнително аудио оборудване . . . .23
CD чейнджър . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Въртящо се устройство за
дистанционно управление RM-X4S . .24
Външен микрофон XA-MC10 . . . . . .24
Допълнителна информация
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . .
Забележки за дисковете . . . . . . .
Ред на възпроизвеждане на
МР3/WMA/ACC файлове . . . . . .
Относно iPod . . . . . . . . . . . . . .
Относно Bluetooth функцията . .
Поддръжка . . . . . . . . . . . . . . . . .
Изваждане на устройството . . . .
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . .
Видове проблеми и тяхното
отстраняване . . . . . . . . . . . . . . .
Съобщения с грешки/ Съобщения
. . .25
. . .25
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.25
.25
.26
.26
.27
.28
. . .29
. . .31
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси, или за да получите информация относно поддръжката на
този продукт, моля, посетете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com/
Предлага ви информация за:
• Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
• Поддържани MP3/WMA/AAC файлове
• Модели и производители на съвместими мобилни телефони и често задавани
въпроси за Bluetooth функцията
5
Подготовка за експлоатация
Дискове, които можете да
възпроизвеждате на това устройство
Можете да възпроизвеждате CD-DA
(съдържащ също и CD TEXT) и CD-R/CDRW (MP3/WMA/ACC файлове (стр. 25)).
Видове дискове
Етикет на диска
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Забележки за Bluetooth
Внимание
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ
СЛЕДСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ИЛИ ЗА
ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЗАГУБА НА
ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДАННИ,
НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА
ИЛИ ДРУГО СВЪРЗАНО С НЕГО
ОБОРУДВАНЕ, КОИТО СА СЛЕДСТВИЕ ОТ
РАБОТАТА С ТОЗИ ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ
ХАРДУЕР И/ИЛИ СОФТУЕР.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!
Безопасна и полезна употреба
Възможно е промени или модификации,
които не са изрично одобрени от Sony, да
попречат на работата на потребителя с
това устройство.
Моля, преди да използвате този продукт,
проверете за изключения, породени от
изисквания в съответната държава, или
за ограничения при употребата на
Bluetooth оборудването.
Шофиране
Запознайте се със законите и
правилниците за употреба на мобилни
телефони и хендсфрий оборудване в
областта, в която шофирате.
Винаги шофирайте много внимателно, и
отбийте от пътя и паркирайте, ако ви
се налага да проведете разговор, ако
условията на пътя налагат подобно
действие.
Свързване с други устройства
6
За да се запознаете с подробности
относно безопасността на работа,
когато свързвате към друго устройство,
моля, прочетете ръководството за
експлоатация, приложено към
устройството, което ще свързвате.
Радио честота
Възможно е RF сигналите да повлияят на
неправилно инсталирана или на
незащитена електронна система във
вашия автомобил, като например, на
електронната впръсквателна система за
горивото, електронната система за
спирачките, електронния контрол на
скоростометъра или еърбег системата.
За инсталация или работа с това
устройство, моля, консултирайте се с
производителя на вашия автомобил или с
негов представител. Неправилна
инсталация или употреба може да създаде
опасност и да наруши гаранцията на
това устройство.
Консултирайте се с производителя на
вашия автомобил, за да сте сигурни, че
работата с мобилен телефон в
автомобила не би повлияла на
електронните системи на автомобила.
Регулярно проверявайте безжичните
устройства във вашия автомобил, за да
се уверите, че са поставени и работят
правилно.
Спешни разговори
Това Bluetooth хендсфрий устройство за
автомобила и електронното устройство,
свързано към хендсфрий, работят
посредством радио сигнали, мобилни и
наземни мрежи, както и програмирани от
потребителя функции, които не могат да
гарантират връзка във всички случаи.
Ето защо не се доверявайте единствено
на електронното устройство, ако ви се
наложи да провеждате спешен разговор
(като например при медицински спешен
случай).
За да проведете разговор, хендсфрий и
електронното устройство трябва да
бъдат включени в област на обслужване,
в която силата на сигнала е достатъчно
голяма.
Спешните разговори не са гарантирани за
всички мобилни мрежи или когато
използвате определени мобилни услуги и/
или функции на телефона.
Консултирайте се вашия местен
доставчик.
Нулиране на устройството
Преди да започнете работа с
устройството за първи път или когато
сменяте акумулатора на автомобила, или
при смяна на връзките, трябва да
нулирате устройството.
Свалете предния панел (стр. 7) и
натиснете бутона RESET (стр. 8) с
остър предмет, като например с
химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката
за часовника и други запазени настройки ще
бъдат изтрити.
Отмяна на режима DEMO
Можете да отмените дисплея с
демонстрация, който се извежда при
изключване.
1 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация
„DEMO”.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете “DEMO-OFF”.
4 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално
възпроизвеждане/ приемане.
Съвет
Можете автоматично да сверите часовника, като
използвате функцията RDS (стр. 14).
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на
устройството, за да предпазите
устройството от кражба.
Аларма за внимание
Ако загасите автомобила без да сте
извадили предния панел, алармата за
внимание започва да издава звукови
сигнали, които продължават няколко
секунди.
Алармата ще звучи, само ако се използва
вградения усилвател.
1 Натиснете .
Устройството се изключва.
2 Натиснете
и след това издърпайте предния панел към вас.
Подготовка на устройството за
дистанционно управление
Свалете изолационната лента.
Съвет
За начина на подмяна на батерията вижте стр. 26.
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
2 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация
“CLOCK-ADJ”.
3 Натиснете  +.
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен
натиск върху предния панел и прозореца на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/ високи
температури или влага. Избягвайте поставянето на предния панел върху предното или задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Не сваляйте предния панел по време на възпроизвеждане на USB устройство. В противен случай
USB данните могат да се повредят.
Прикрепяне на предния панел
Поставете частта  на предния панел
върху частта  на устройството; след
това леко натиснете лявата страна
навътре докато чуете щракване.
Индикацията за часа започва да мига.
4 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да настроите часа
и минутата.
За да преместите цифровата
индикация, натиснете  +/-.
5 След като зададете минутата, натиснете бутона за избор.
Настройката е приключила и
часовникът се стартира.
За да изведете часа, натиснете .
Натиснете отново , за да върнете
дисплея в режим на нормално
възпроизвеждане.
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешността на
предния панел.
7
Местоположение на бутоните и основни операции
Основно тяло
Свален преден панел
В тази част са описани инструкциите и
местоположенията на бутоните, както и
основните операции. За повече
информация се обърнете към указаните
страници.
Бутоните на устройството за
дистанционно управление и на самото
устройство, които имат аналогични
означения, управляват едни и същи
функции.
 Бутон OFF
За да изключите; за да спрете
източника.
 Бутон
(BACK)/MODE стр. 11, 12, 16, 17
Натиснете, за да: Върнете към
предходен дисплей/ Изберете радио
честота (FM/MW/LW)*1 / изберете
режима на възпроизвеждане за iPod.
Натиснете и задръжте, за да:
Въведете/ отмените passenger control.
 Бутон SOURCE
За включване на захранването; за
смяна на източника Радио/CD/USB/
AUX/ Bluetooth аудио/Bluetooth
телефон)*1.
 Бутон
8
(BROWSE) стр. 11
За да влезете в режим Quick-BrowZer.
 Диск за регулиране на нивото на
силата на звука/ бутон за избор/
(хендсфрий)
За да настроите нивото на силата
на звука (завъртете); за да изберете
опция (натиснете и завъртете); за да
приемете/ откажете обаждане
(натиснете).
 Отделение за диска
За зареждане на диск (с етикета
нагоре). Възпроизвеждането
автоматично стартира.
 Прозорец на дисплея
 Бутон  (изваждане)
За да извадите диска.
 USB терминал стр. 15
За да свържете към USB устройство.
 Бутони SEEK +/CD/USB:
За да пропускате записи (натиснете)/
за продължително пропускане на
записи (натиснете, след това отново
натиснете в рамките на 1 секунда и
задръжте); за да превъртате бързо
напред или назад (натиснете и
задръжте).
Радио:
За да извършвате автоматична
настройка на радио станции
(натиснете)/за ръчно откриване на
станции (натиснете и задръжте).
Bluetooth аудио устройство*2:
За да пропускате записи (натиснете).
 Бутон
(освобождаване на предния
панел) стр. 7
 Бутон BT (BLUETOOTH) стр. 18
За да включите/ изключите Bluetooth
сигнала; за да извършите сдвояване.
 Приемник на устройството за
дистанционно управление
 Бутон ZAP стр. 12
За да влезете в режим ZAPPIN.
 Бутон AF (Алтернативна честота)/
Бутон
ТА (Трафик на съобщения)/ Бутон
PTY (Програмен вид) стр. 13, 14
За да зададете AF (Алтернативна
честота) и ТА (Трафик на съобщения)
(натиснете); за да изберете PTY
(Програмен вид) (натиснете и
задръжте) в RDS.
 Бутони с цифри
CD/USB:
/: ALBM -/+ (по време на
MP3/WMA/AAC възпроизвеждане)
За да пропускате албуми
(натиснете); за да пропускате
албуми продължително (натиснете
и задръжте).
: REР стр. 14, 15, 17
: SHUF стр. 14, 15, 17
: PAUSE
Въвежда режим на пауза при
възпроизвеждане. Натиснете
отново, за да отмените.
Радио:
За да приемате станции
(натиснете)/за да запазвате желани
радио станции (натиснете и
задръжте).
Bluetooth аудио оборудване*2:
: PAUSE
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане. Натиснете
отново, за да отмените.
Bluetooth телефон:
: MIC стр. 19
 Бутон DSPL (дисплей)/ SCRL (скрол)
стр. 13, 14, 15, 16, 17
За да промените опция в дисплея
(натиснете); за да прегледате опция
(натиснете и задръжте)
 Входен AUX жак стр. 23
За свързване на преносимо аудио
устройство.
 Бутон RESET стр. 6
 Микрофон стр. 19
Забележка
Не покривайте микрофона, защото
това може да причини неправилната
работа на хендсфрий функцията.
*1 В случай, че сте свързали CD чейнджър,
когато натиснете  и в
зависимост от свързаното
устройство, на дисплея ще се изведе
индикация “CD” и номерът на
устройството. Ако натиснете
, можете да промените
чейнджъра.
*2 Когато е свързано Bluetooth аудио
устройство (поддържа AVRCP или
Bluetooth технология) и в зависимост
от устройството, възможно е
определени операции да бъдат
невъзможни.
Забележки
 Когато изваждате/ зареждате диск,
изключете USB устройствата, за да
предотвратите повреда на диска.
 Ако устройството бъде изключено и
дисплеят изчезне, не можете да
работите с устройството за
дистанционно управление, освен ако не
натиснете  на устройството
или ако не включите устройството
посредством зареждане не диск.
9
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X304
 Бутон MODE
Натиснете, за да: Изберете радио
честота (FM/MW/LW)/ Изберете
режима на възпроизвеждане за iPod.
Натиснете и задръжте, за да:
Въведете/ отмените контрол от
пътник.
 Бутон SEL (избор)/
(хендсфрий)
Изпълнява същата функция като
бутона за избор на устройството.
 Бутони (+)/ (-)
За да контролирате CD/USB, същите
като / (ALBUM -/+) на
устройството.
Можете да управлявате
настройките, опциите на звука и др.
посредством .
 Бутон SCRL (скрол)
За да прегледате опциите на дисплея.
 Бутони с цифри
За да приемате станции (натиснете);
за да запазвате станции (натиснете
и задръжте).
Някои от следните бутони на
устройството за дистанционно
управление имат различни функции от
тези на устройството. Преди употреба
свалете изолационната лента (стр. 7).
 Бутон OFF
За да изключите; спрете източника.
 Бутон SOURCE
За включване на захранването; за
смяна на източника (Радио/CD/USB/
AUX/Bluetooth аудио/Bluetooth
телефон).
 Бутони  ()/ ()
За да контролирате CD/ USB/
Bluetooth аудио, същите като
 -/+ на устройството.
Можете да управлявате
настройките, опциите на звука и др.
посредством
 .
 Бутон DSPL (режим на извеждане)
За да промените опцията на дисплея.
 Бутон VOL (сила на звука) +/-
За да регулирате нивото на силата
назвука.
 Бутон ATT (намаляване)
10
За да намалите нивото на силата на
звука. За да отмените, натиснете
бутона отново.
Търсене на запис
Търсене на запис по име
– Quick-BrowZer
Можете лесно да търсите песни на CD
или USB устройство по категория.
(BROWSE) Контролен диск/
бутон за избор
Търсене чрез пропускане на опции
– Режим на прескачане
Когато в категорията има много опции,
можете да потърсите желаната опция
по-бързо.
1 Натиснете + в режим QuickBrowZer.
Извежда се следният дисплей.
 Номер на настоящата опция.
 Общ брой на опциите в настоящия
слой
(BACK)
SEEK +/1 Натиснете
(BROWSE).
Устройството влиза в режим QuickBrowZer и се извежда списъкът с
категориите, които можете да
търсите.
2 Завъртете конторлния диск, за да
изберете желана категория за
търсене, след това натиснете, за да
потвърдите избора си.
3 Повторете стъпка 2, докато изберете желания запис.
Възпроизвеждането започва.
Извежда се името на опцията.
2 Завъртете контролния диск, за да
изберете желаната опция или близка до
нея.
Опциите прескачат на всеки 10% от
общия брой опции.
3 Натиснете бутона за избор.
Дисплеят се връща в режим QuickBrowZer и избраната опция се извежда.
4 Завъртете контролния диск, за да
изберете желаната опция; натиснете
диска за избор.
Възпроизвеждането започва, ако
избраната опция е песен.
За да отмените режима на прескачане
Натиснете
(BACK) или  -.
За да се върнете към предходния
дисплей
Натиснете
(BACK).
За да излезете от режим QuickBrowZer
Натиснете
(BROWSE).
Забележки
Когато влизате в режим Quick-BrowZer, настройката за повторно/разбъркано възпроизвеждане се
отменя.
11
Търсене на запис като слушате част
от него – ZAPPIN
Докато възпроизвеждате кратки части
от записите на CD или USB устройство
в последователност, можете да търсите
записа, който желаете да слушате.
Режимът ZAPPING е подходящ за
търсене на запис в режими на разбъркано
или повторно възпроизвеждане.
Радио
Запазване и приемане
на станции
Внимание
Ако се налага да настройвате радио
станции, докато шофирате, използвайте
функцията Best Tuning Memory (BTM), за
да предотвратите произшествия.
Бутон за избор
Автоматично запазване на станции BTM
1 Неколкократно натиснете 
докато се изведе индикация
“TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно
натиснете . Можете да
изберете от FM1, FM2, FM3, MW или
LW.
ZAP
1 Натиснете  по време на
възпроизвеждане
След като на дисплея се изведе
съобщението “ZAPPIN”,
възпроизвеждането започва от част от
следващия запис.
Записът се възпроизвежда за известно
време, след това се чува щракване и
следващата част започва да се
възпроизвежда.
Запис
Част от всеки запис,
която се възпроизвежда в ZAPPIN режим.
2 Натиснете бутона за избор или
, когато се възпроизвежда
запис, който желаете да слушате.
Записът, който сте избрали, се връща в
режим на нормално възпроизвеждане от
началото.
За да търсите отново запис в режим
ZAPPIN, повторете стъпки 1 и 2.
Съвети
• Можете да изберете време за възпроизвеждане
от около 6 секунди/ 9 секунди/ 30 секунди
(стр. 22). Не можете да изберете част от
запис за възпроизвеждане.
• Натиснете -/+ или / (ALBM -/+) в
режим ZAPPIN, за да прескочите запис или
албум.
12
2 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Извежда се дисплеят за настройка.
3 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация
“BTM”.
4 Натиснете  +.
Устройството запазва станциите,
като ги подрежда по честота - по една
за всеки от бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се
чува кратък звуков сигнал.
Ръчно запазване на станции
1 Докато приемате дадена станция,
която желаете да запазите, натиснете и задръжте бутон с цифра (
до ), докато се изведе индикация “MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на
същия бутон с номер, предишната запазена
станция ще бъде сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за
AF/TA също се запазва (стр. 13).
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват и след
това натиснете бутон с цифра (от
 до ).
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете  +/-, за да потърсите
станция.
Сканирането автоматично спира,
когато устройството получи сигнал
от радио станция. Повторете
операцията докато настроите
желаната станция.
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията,
която желаете да слушате, натиснете и задръжте  +/-, за да откриете приблизителната честота, след това неколкократно
натиснете  +/-, за да извършите фина
настройка на честотата (ръчна настройка).
RDS
Преглед
FM станциите, които използват
системата за радио данни (RDS),
изпращат цифрова информация заедно с
обикновения програмен сигнал.
Опции, които се извеждат
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента
програмен вид. Също така търси за
избран от вас програмен вид.
CT (Време на часовника)
Данните за CT от RDS предаването
сверяват часовника.
Забележки
• В зависимост от страната/ региона, не
всички RDS функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако
сигналът е слаб или ако станцията, която сте
включили, не предава RDS данни.
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик)
1 Неколкократно натиснете 
докато се изведе желаната настройка.
Изберете
AF-ON
TA-ON
AF, TA-ON
AF, TA-OFF
 ТА/ТР*1
 Радио честота, Функция
 Честота*2 (Име на програмата),
Номер, Часовник, RDS данни
*1 “ТА” мига по време на информация за трафик.
“ТР” светва, когато приемате такава станция.
*2 Докато приемате RDS станция, вляво от честотата се извежда индикация “*”.
За да промените опциите на дисплея ,
натиснете .
RDS услуги
Това устройство автоматично предава
RDS услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с
най-силен сигнал в мрежата. Като
използвате тази функция, можете
продължително време да слушате една
и съща програма без да се налага да
настройвате ръчно станцията, когато
пътувате на дълги разстояние.
TA (Съобщения за трафик)/ ТР (Програма
за трафик)
Предлага информация за трафика/
програми за трафик.
Всяка информация/ програма, която
приемате, ще прекъсне избрания от вас
източник.
За да
включите AF и изключите TA.
включите TA и изключите AF.
включите AF и TA.
изключите AF и TA.
Запазване на RDS станции с AF (Алтернативни честоти) и ТА (Съобщения
за трафик) настройка
Можете предварително да настроите
RDS станции, заедно с AF/TA настройка.
Ако използвате BTM функцията, само
RDS станциите се запазват със същата
настройка за AF/TA.
Ако извършвате ръчна настройка,
можете да настроите RDS станции и
станции без RDS с AF (Алтернативни
честоти)/ ТА (Съобщения за трафик)
настройка за всяка от станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете
станцията, като използвате BTM или
извършвате операцията ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА,
спешните съобщения автоматично ще
прекъснат възпроизвеждането от избрания
източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука за
съобщения за трафик, нивото се запазва в паметта за следващи съобщения за трафик независимо какво ниво на силата на звука сте задали в
момента.
Оставане с една регионална
програма
- REG
Когато функцията AF е включена:
Настройките на устройството, които са
продължава на следващата страница 
13
зададени по подразбиране, ограничават
приемането на дадена станция в рамките
на определена област, така че не би
могло да се получи нежелано превключване
на друга регионална станция, която е с
по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на
определената регионална програма, по
време на FM приемане задайте в
настройките “REG-OFF” (стр. 22).
Забележки
• Възможно е функцията CT да не работи, дори
ако приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между времето, зададено с функцията CT, и реалното
време.
CD
Опции на дисплея
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и
други райони.
Избор на PTY (Програмен вид)
1 Натиснете и задръжте  (PTY)
по време на FM приемане.
Ако станцията предава PTY данни, се
извежда програмният вид.
2 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе желаният програмен вид.
3 Натиснете  +/-.
Устройството започва да търси
станции, които предават избрания
програмен вид.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO
(Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED
(Разни), POP M (Популярна музика), ROCK
M (Рок музика), EASY M (Лека музика),
LIGHT M (Лека класическа музика),
CLASSICS (Класическа музика), OTHER M
(Друг музикален вид), WEATHER (Време),
FINANCE (Финанси), CHILDREN (Програми
за деца), SOCIAL A (Социални въпроси),
RELIGION (Религия), PHONE IN (Телефонно
шоу), TRAVEL (Пътувания), LEISURE
(Свободно време), JAZZ (Джаз музика),
COUNTRY (Кънтри музика), NATION M
(Национална музика), OLDIES (Ретро
музика), FOLK M (Фолк музика),
DOCUMENT (Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои
страни/ региони, в които не се поддържа функцията за PTY (избор на програмен вид) данни.
14
Настройка на CT
(Време на часовника)
1 Задайте “CT-ON” в настройките
(стр. 22).
 Източник
 Име на записа*1, Име на диска/
изпълнителя*1, Име на изпълнителя*1,
Номер на албума*2, Име на албума*1,
Номер на записа/ Възпроизведено време,
Часовник
*1 Извежда се информацията за CD TEXT,
MP3/WMA/AАC.
*2 Номерът на албума се извежда, само когато
албумът бъде променен.
За да промените опциите на дисплея ,
натиснете .
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост
от модела, вида на диска, формата на запис и
настройките.
Повторно и разбъркано възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане неколкократно натиснете  (REP) или
 (SHUF), докато се изведе желаната настройка.
Изберете
TRACK
ALBUM*
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
албум в случаен ред.
диск в случаен ред.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “
OFF” или
“SHUF OFF”.
USB устройства
За подробности относно
съвместимостта с вашето USB
устройство, посетете интернет
страницата за поддръжка.
• Не сваляйте предния панел по време на
възпроизвеждане на USB устройството; в противен случай е възможно USB данните да се
повредят.
• Това устройство не може да разпознае USB
устройства чрез USB хъб.
Опции на дисплея
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
• Можете да използвате MSC (Mass Storage
Class) и MTP (Media Transfer Protocol)
устройства, съвместими с USB
стандарта.
• Съответстващият кодек е MP3 (.mp3),
WMA (.wma) и AAC (.m4a).
• Препоръчваме подсигуряването на
данни в USB устройството.
Забележка
Свържете USB устройството след като стартирате двигателя.
В зависимост от USB устройството, възможно
е да се получи повреда, ако сте свързали преди да
стартирате двигателя.
Възпроизвеждане на USB
устройство
1 Свържете USB устройство към USB
терминала.
Когато използвате кабел, използвайте
кабела, приложен към USB
устройството, което ще свързвате.
Възпроизвеждането започва.
Ако USB устройството вече е свързано,
за да започнете възпроизвеждане,
неколкократно натиснете ,
докато се изведе индикация “USB”.
Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
Изключване на USB кабела
1 Спрете възпроизвеждането на USB
устройството.
2 Изключете USB устройството.
Ако изключите вашето USB
устройство по време на
възпроизвеждане, възможно е данните в
USB устройството да се повредят.
Забележки
• Не използвайте големи и тежки USB устройства, които могат да паднат вследствие на
вибрациите, или да причинят слаба връзка.
 Източник
 Име на записа, Име на изпълнителя,
Номер на албума*, Име на албума,
Номер на записа/ Възпроизведено
време, Часовник
* Номерът на албума се извежда, само
когато албумът бъде променен.
За да промените опциите на дисплея ,
натиснете .
Забележки
• Изведените опции се различават в зависимост
от USB устройството, записания формат и настройките. За подробности посетете интернет страницата за поддръжка.
• Максималният брой данни, които можете да изведете, е следният:
- папки (албуми): 128
- файлове (записи) в папка: 500
• Не оставяйте USB устройства в паркиран автомобил, защото това може да причини повреди.
• В зависимост от количеството записани данни,
възможно е възпроизвеждането да се забави.
• DRM (Digital Rights Management) файлове, различни
от ATRAC, не могат да се възпроизвеждат.
• Когато възпроизвеждате МР3/WMA/AAC файл с
VBR (варираща честота) или превъртате бързо
напред/ назад, възможно е възпроизведеното
време да не се изведе правилно.
• Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/AAC
файлове не се поддържа.
- файлове без загуба на качеството
- файлове със защита от презаписване
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане, неколкократно натиснете  (REP)
или  (SHUF), докато желаната
настройка се изведе.
Изберете
TRACK
ALBUM
SHUF ALBUM
SHUF DEVICE
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
албум в случаен ред.
устройство в случаен ред.
След 3 секунди настройката приключва.
За да се върнете към режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “
OFF” или
“SHUF OFF”.
15
iPod
За подробности относно
съвместимостта на вашия iPod вижте
“Относно iPod” на стр. 25 или посетете
интернет страницата за поддръжка. В
това ръководство за експлоатация “iPod”
се използва като общ термин за iPod
функциите на iPod и iPhone, освен ако в
текста или илюстрациите не е
упоменато друго.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Възпроизвеждане на iPod
Преди да свържете iPod устройството,
намалете нивото на силата на звука на
устройството.
1 Свържете iPod устройство към USB
терминала, като използвате конектор към USB кабела.
3 Регулирайте нивото на силата на
звука.
Натиснете , за да спрете
възпроизвеждането.
Изключване на iPod.
1 Спрете възпроизвеждането на iPod
устройството.
2 Изключете iPod устройството.
Внимание за iPhone
Когато свържете iPhone посредством USB, силата на звука на телефона се контролира от
самия iPhone. За да предотвратите внезапен пив
в нивото на звука след като обаждането е приключило, по време на телефонно обаждане не увеличавайте нивото на силата на звука на
устройството.
Забележки
• Не сваляйте предния панел по време на
възпроизвеждане на iPod. В противен случай е
възможно данните да се повредят.
• Това устройство не може да разпознае iPod
устройство чрез USB хъб.
Съвети
• Когато ключът за запалване бъде завъртян в
ACC позиция и включите устройството, iPod
устройството ще се презареди.
• Ако изключите iPod устройството по време на
възпроизвеждане, на дисплея на устройството
се извежда индикация “NO DEV”.
Режим на възстановяване
iPod устройството ще се включи
автоматично и дисплеят ще се изведе на
iPod екрана, както е показано по-долу.*
Съвет
Препоръчваме ви да свържете RC-100IP USB кабела (не е приложен в комплекта) към конектора.
Записите на iPod устройството
автоматично се възпроизвеждат от
точката, която сте възпроизвели
последно. Ако iPod устройството е
вече свързано, неколкократно
натиснете , докато се изведе
индикация “USB”, за да стартирате
възпроизвеждането (когато се
разпознае iPod, индикацията “IPD” се
извежда на дисплея).
* Ако последно сте възпроизвеждали iPod устройство, този екран няма да се изведе.
2 Натиснете , за да изберете
режима на възпроизвеждане.
16
Режимът се променя както следва:
RESUMING  ALBUM  TRACK 
PODCAST*  GENRE  PLAYLIST 
ARTIST
* Възможно е да не се изведе в зависимост от
настройката на iPod устройството.
Когато свържете iPod към конектора,
режимът на това устройство се променя
в режим на възстановяване на
възпроизвеждането и възпроизвеждането
започва спрямо режима, зададен в iPod
устройството.
Следните бутони не работят в режим на
възстановяване на възпроизвеждането.
-  (REP)
-  (SHUF)
Опции на дисплея
 Индикация за източник (iPod)
 Име на записа, Име на изпълнителя,
Име на албума, Номер на записа/
Възпроизведено време, Часовник
За да промените опциите на дисплея ,
натиснете .
Съвет
Когато промените албума/ подкаста/ жанра/ изпълнителя/ плейлиста, веднага се извежда номерът на опцията.
Забележка
Възможно е някои опции, запазени в iPod устройството, да не се изведат правилно.
Настройка на режима на
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане, натиснете .
Режимът на възпроизвеждане се
променя, както следва:
ALBUM  TRACK  PODCAST* 
GENRE  PLAYLIST  ARTIST
* В зависимост от iPod настройката е възможно
да не се изведе.
Прескачане на албуми, подкасти,
жанрове, плейлисти и изпълнители
За да
Прескочите
Натиснете
/ (ALBM -/+)
[натиснете по веднъж за
всеки]
Прескачате
/ (ALBM -/+)
продължително [задръжте до
желаната точка]
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане, неколкократно натиснете  (REP)
или  (SHUF), докато желаната
настройка се изведе.
Изберете
TRACK
ALBUM
PODCAST
ARTIST
PLAYLIST
GENRE
SHUF ALBUM
SHUF PODCAST
SHUF ARTIST
SHUF PLAYLIST
SHUF GENRE
SHUF DEVICE
Работа директно с iPod
– Passenger Control
Можете да работите директно с iPod,
свързан към конекторна станция.
1 Натиснете и задръжте  по
време на възпроизвеждане.
Извежда се съобщение “MODE IPOD” и
можете директно да работите с iPod
устройството.
За да промените опциите на дисплея
Натиснете .
Опциите на дисплея се променят както
следва:
Име на файла  Име на изпълнителя 
Име на албума  MODE IPOD 
Часовник
За да излезете от passenger control
Натиснете и задръжте .
След това ще се изведе “MODE AUDIO”
и режимът на възпроизвеждане ще се
промени в положение “RESUMING”.
Забележки
• Силата на звука може да бъде регулирана само
от устройството.
• Ако този режим бъде отменен, настройката за
повторно възпроизвеждане ще бъде изключена.
За да възпроизведете
запис неколкократно.
албум неколкократно.
подкаст неколкократно.
изпълнител неколкократно.
плейлист
неколкократно.
жанр неколкократно.
албум в случаен ред.
подкаст в случаен ред.
изпълнител в
случаен ред.
плейлист в случаен ред.
жанр в в случаен ред.
устройство в случаен
ред.
След 3 секунди настройката е
приключила.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “
OFF” или
“SHUFF OFF”
17
Bluetooth функция (Хендсфрий
разговор и музикален поток)
Операции с Bluetooth
За да използвате функцията Bluetooth е
нужно да извършите следната процедура.
3 Задайте търсене на това устройство
на Bluetooth устройството.
В дисплея на свързаното устройство се
извежда списък с разпознати
устройства. Устройството се извежда
на дисплея на свързаното устройство
като “XPLOD”.
Сдвояване:
Когато свързвате Bluetooth устройства
за първи път, трябва да ги
регистрирате. Този процес се нарича
“сдвояване”. Извършването на
регистрацията (операцията
“сдвояване”) е нужно само първия път,
тъй като това устройство и другите
устройства автоматично ще се
разпознаят при последващото им
използване. Можете да извършите
сдвояване на максимум 8 устройства.
(В зависимост от устройството,
възможно е да се наложи да въведете
парола за всяка от връзките.)
Връзка
Понякога сдвояването ви позволява да
извършите автоматично свързване. За
да използвате устройството след като
сте извършили сдвояване, стартирайте
връзката.
4 Ако се налага въвеждането на парола*, въведете “0000”.
парола
“0000”
Това устройство и Bluetooth
устройството запаметяват
информацията едно за друго и когато
сдвояването приключи, устройството е
готово за връзка.
Хендсфрий разговор/ Музикален
поток
Можете да провеждате разговор по
мобилния телефон и да слушате музика,
когато извършите връзка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Сдвояване
Първо регистрирайте (“сдвоете”)
Bluetooth устройството (мобилен
телефон и др.) заедно с това
устройство. Можете да сдвоите
максимум 8 устройства. След като
връзката е осъществена, повторно
извършване на сдвояване между
устройствата не е необходимо.
1 Поставете Bluetooth устройството
на 1 m от това устройство.
2 Натиснете и задръжте  докато
“
“ мига (около 5 секунди).
Устройството влиза в режим на
готовност за сдвояване.
18
мига
Индикацията “ ” мига и след това
светва, когато сдвояването приключи.
5 Задайте Bluetooth устройство за
свързване с това устройство.
Когато връзката е осъществена, се
извежда индикация “ ” или “ ”.
* В зависимост от устройството, паролата
може да е “passkey”, “PIN code”, “PIN number” или
“Password” и др.
Забележка
Режимът на готовност за сдвояване не се освобождава докато не осъществите връзка.
Относно Bluetooth иконите
Следните икони се използват от това
устройсво
свети:
Включен Bluetooth сигнал
мига:
Режим на готовност за
сдвояване
изключен: Изключен Bluetooth сигнал
свети:
Успешна връзка
мига:
Свързва се
изключен: Няма връзка
свети:
Успешна връзка
мига:
Свързва се
изключен: Няма връзка
Свързване
Ако процесът по сдвояване е вече
осъществен, стратирайте операцията
от тук.
За да включите Bluetooth изходния
сигнал на това устройство
За да използвате Bluetooth функцията,
включете Bluetooth изходния сигнал на
това устройство.
Сързване към аудио устройство
1 Уверете се, че и двете устройства и това устройство, и аудио оборудването, са с включен Bluetooth сигнал.
2 Свържете към това устройство,
като използвате аудио оборудване.
Когато връзката е осъществена, се
извежда индикация “ ”.
1 Натиснете и задръжте , докато
индикацията “ ” светне (около 3
секунди).
Bluetooth сигналът се включва.
Свързване с мобилен телефон
1 Уверете се, че това устройство и
мобилният телефон са с включен
Bluetooth сигнал.
2 Свържете това устройство, като използвате мобилен телефон.
Когато връзката е осъществена, се
извежда индикация “ ”.
Свързване на последно-свързания
мобилен телефон към това устройство
1 Уверете се, че това устройство и
мобилният телефон са с включен
Bluetooth сигнал.
2 Неколкократно натиснете 
докато се изведе индикация “BT
PHONE”.
3 Натиснете
(хендсфрий).
Индикацията “ ” мига, когато
осъществявате връзка. Когато
връзката се осъществи, индикацията
“ ”светва.
Забележка
Когато възпроизвеждате Bluetooth аудио, не можете да свързвате от това устройство към мобилен телефон. В този случай се свържете към
това устройство от мобилния телефон.
Възможно е върху възпроизвеждания звук да се
чуе звука от свързването.
Съвет
Когато Bluetooth сигналът е включен: когато автомобилът е запален, това устройство автоматично осъществява връзка към
последно-свързания мобилен телефон. Автоматичната връзка зависи и от спецификациите на мобилния телефон. Ако това устройство не се
свърже автоматично, извършете свързването
ръчно.
Свързване на последно-свързаното
аудио оборудване от това устройство.
1 Уверете се, че това устройство и
аудио оборудването са с включен
Bluetooth сигнал.
2 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе индикация “BT
AUDIO”.
3 Натиснете .
Индикацията “ ” мига докато
връзката се осъществява. Когато
връзката бъде осъществена, светва
индикация “ ”.
Хендсфрий разговор
Уверете се, че устройството и
мобилният телефон са свързани
предварително.
Приемане на разговор
Когато приемате разговор, от
високоговорителите на автомобила се
чува звънене.
1 Натиснете
(хендсфрий), когато
приемате обаждане.
Телефонният разговор започва.
За да прекъснете разговор
Натиснете отново
(хендсфрий) или
натиснете .
За да откажете разговор, натиснете и за
две секунди задръжте
(хендсфрий).
Настройка на нивото на микрофона
По време на обаждане можете да
превключите между двете нива на силата
на звука (“LOW” или “HI”), за да зададете
подходящо ниво за другата страна.
1 Натиснете  по време на обаждане.
Опцията се променя както следва:
MIC-LOW  MIC-HI
Забележка
Микрофонът на това устройство се намира в
задната част на предния панел (стр. 8). Не закривайте микрофона.
19
Провеждане на разговор
В случай на провеждане на разговори от
това устройство, използвайте опцията
за пренабиране.
1 Неколкократно натиснете 
докато се изведе индикация “BT
PHONE”.
2 Натиснете и задръжте
(хендсфрий)
за три или повече секунди.
Разговорът започва.
За да приключите разговор
Отново натиснете
(хендсфрий) или
.
За да се обадите по друг телефон,
използвайте вашия мобилен телефон и
след това прехвърлете разговора.
За подробности относно прехвърлянето
на разговора вижте следното.
Трансфер на разговор
За да включите/ изключите правилното
устройство (това устройство/ мобилен
телефон), проверете следното.
1 Натиснете и задръжте
(хендсфрий) или използвайте вашия мобилен телефон.
За подробности относно работата с
мобилния телефон се обърнете към
ръководството за експлоатация,
приложено към него.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон, възможно е
хендсфрий връзката да прекъсне, когато опитате да прехвърлите разговор.
Активиране на функцията за
гласово набиране
Можете да активирате функцията за
гласово набиране с мобилен телефон,
свързан към това устройство, като
изкажете гласовата парола, запазена в
мобилния телефон; след това извършете
обаждането.
1 Неколкократно натиснете
, докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете
(хендсфрий).
Мобилният телефон влиза в режим на
гласово избиране.
3 Изкажете гласовата парола, запазена на мобилния телефон.
Вашият глас се разпознава и обаждането
се осъществява.
20
Забележки
• Уврете се, че устройството и мобилният телефон са предварително включени.
• Предварително запазете гласова парола на
вашия мобилен телефон.
• Ако активирате гласовото набиране с мобилен
телефон, свързан към устройството,
възможно е тази функция да не работи във
всички случаи.
• Възможно е различни шумове, като работата
на двигателя, да попречат на разпознаването
на гласа. За да подобрите разпознаването, работете при условия, когато шумовете са
малко.
• В зависимост от ефективността на функцията за разпознаване на мобилния телефон,
възможно e гласовото набиране да не работи в
някои ситуации. За подробности вижте интернет страницата за поддръжка (стр. 29).
Съвети
• Де-активирайте гласовата парола, като я изговорите гласово по същия начин, по който
сте я изказали, когато сте я записвали.
• Запазете гласовата парола, като използвате
това устройство докато сте в седнало положение в автомобила и при избран “BT PHONE”
източник.
Музикален поток
Слушане на музика от аудио
оборудване
Можете да слушате на това устройство
музика от аудио оборудване, ако аудио
оборудването поддържа A2DP (профил за
допълнително разпространение на звука)
от Bluetooth технологията.
1 Намалете нивото на силата на
звука на това устройство.
2 Неколкократно натиснете
, докато се изведе “BT
AUDIO”.
3 Работете с аудио устройството, за
да започнете възпроизвеждане.
4 Регулирайте нивото на силата на
звука на това устройство.
Настройка на силата на звука
Нивото на силата на звука се регулира за
всяка разлика между устройството и
Bluetooth аудио устройството.
1 Започнете възпроизвеждането на
Bluetooth аудио устройството като
нивото на сила на звука е зададено в
средно положение.
2 Задайте нивото на силата на звука за
устройството в обичайната й
стойност.
3 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация
“BTA”, и завъртете диска за контрол на
силата на звука, за да регулирате
входното ниво (-8 dB до +18 dB).
Работа с аудио устройство чрез
това устройство
Ако аудио оборудването поддържа AVRCP
(профил за дистанционно управление на
аудио-видео) от Bluetooth технологията,
можете да извършите следните операции
на това устройство. (Операцията се
различава в зависимост от аудио
устройството.)
За да
Натиснете
Възпроизвеждате  (PAUSE)*
на това устройство.
Въведете
 (PAUSE)* на
режим на пауза
това устройство.
Пропускате песни SEEK -/+ (/))
[веднъж за всяка песен].
* В зависимост от устройството, възможно е
да се наложи да натиснете съответния бутон
два пъти.
Операции, различни от гореспоменатите,
трябва да бъдат извършвани на аудио
устройството.
Забележка
• По време възпроизвеждане на свързаното аудио
оборудване не се извежда информация, като например номер на песента/ време, състояние на
възпроизвеждането и др.
• Дори ако източникът бъде променен на това
устройство, възпроизвеждането на аудио оборудването не спира.
Съвет
Можете да свържете мобилен телефон, който
поддържа A2DP (профил за допълнително разпространение на звука), като аудио оборудване и да
слушате музика.
Изтриване на регистрацията
на всички сдвоени устройства
1 Натиснете .
Това устройство се изключва.
2 Ако светне индикацията “ ”, натиснете и задръжте  докато индикацията “ ” се изключи.
3 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
4 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация
“BT INIT”.
5 Натиснете  +.
Инициирането започва.
Отмяната на всички регистрации отнема
около 3 секунди.
Не изключвайте захранването докато
индикацията “INITIAL” мига.
Други функции
Промяна на настройките
на звука
Настройка на характеристиките
на звука
1 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе желаната
опция.
2 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да настроите избраната опция.
3 Натиснете
(BACK).
Настройката приключва и дисплеят се
връща в режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Можете да настройвате следните опции
(за информация вижте страниците в
скоби):
EQ3
Изберете кривата на еквалайзера от 7
музикални вида.
LOW*1, MID*1, HI*1 (стр. 22)
BAL (баланс)
За да регулирате баланса между десния
и левия високоговорители.
SUB (сила на звука на субуфера)
За да регулирате силата на звука на
субуфера (Kато най-ниска настройка се
извежда индикация “ATT”.)
AUX*2 (AUX ниво)
За да регулирате нивото на силата на
звука за всеки свързан допълнителен
компонент: “+18 dB” - “0 dB” (-) - “-8
dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата от
настройка на силата на звука между
източниците.
BTA*3 (BT-аудио ниво)
За да регулирате нивото на силата на
звука за всяко свързано Bluetooth аудио
устройство: “+18 dB” - “0 dB” - “-8 dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата от
настройка на силата на звука между
източниците (стр. 20).
*1 Когато EQ3 е активиран.
*2 Когато източникът AUX е активиран.
*3 Когато е активиран Bluetooth аудио източник
(стр. 20).
21
Настройка на кривата на
еквалайзера
- EQ3
Можете да регулирате и запазвате
настройките за еквалайзера посредством
“CUSTOM” в EQ3.
1 Изберете източник, след това неколкократно натиснете бутона за
избор, за да изберете “EQ3”.
2 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да изберете “CUSTOM”.
3 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведат индикации “LOW”, “MID” или “HI”.
4 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да настроите избраната опция.
Силата на звука се настройва на
стъпки от 1 dB от –10 dB до +10 dB.
Повторете стъпки 3 и 4, за да
регулирате кривата на еквилайзера.
За да върнете настройките в
стойностите им по подразбиране,
натиснете и задръжте бутона за избор
преди настройката да приключи.
5 Натиснете
(BACK).
Настройката приключва след 3 секунди
и дисплеят се връща в режим на
нормално възпроизвеждане/ приемане.
Съвет
Можете да зададете други видове криви на еквалайзера.
Настройка на опциите – SET
1 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
2 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе желаната
опция.
3 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да изберете настройка (например “ON” или
“OFF”).
4 Натиснете и задръжте бутона за
избор.
Настройката е приключила и дисплеят
се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/ приемане.
Забележка
Изведените опции се различават в зависимост
от източника и настройката.
22
Можете да настройвате следните опции
(за информация вижте страниците в
скоби):
CLOCK-ADJ (Настройка на часовника) (стр. 7)
CT (Време на часовника) (стр. 13, 14)
BEEP
Включете кратък звуков сигнал: “ON”, “OFF”
AUX-A*1 (AUX аудио)
За да включите дисплея на източника
AUX:”ON”, “OFF” (стр. 23).
A.OFF (Aвтоматично изключване)
За да изключите автоматично след желан
период от време, когато устройството
бъде изключено: “NO”, “30S” (секунди),
“30M” (минути) или “60M” (минути).
MIC*1
- “EXT”: За да превключите автоматично
към външен микрофон, когато е свързан.
- “INT”: За да изберете само вграден
микрофон.
DEMO (Демонстрация)
Включва режима на демонстрация: “ON”,
“OFF”
DIM (Димер)
За да промените осветеността на
дисплея: “ON”, “OFF”
A.SCRL*2 (Автоматичен скрол)
За да прегледате автоматично всички
опции: “ON”, “OFF”
LOCAL*3 (Режим на местно търсене)
- ON: Настройка на станции със силни
сигнали.
- OFF: Нормална настройка.
MONO *3 (Моно режим)
За да подобрите слабо FM приемане,
изберете режим на моно приемане: “ON”,
“OFF”
REG*3 (Регион) (стр. 13)
Z.TIME *2 (Zappin Time)
Избира времето за възпроизвеждане за
функцията ZAPPIN.
- “Z.TIME-1” (около 6 секунди). “Z.TIME-2”
(около 9 секунди), “Z.TIME-3” (около 30
секунди)
LPF (Low Pass Filter)
За да изберете честота на субуфера:
“OFF”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”, “140Hz”,
“160Hz”.
LPF NORM/REV (Low Pass Filter
Normal/Reverse)
Избира фаза, когато LPF е включен:
“NORM”, “REV”
HPF (High Pass Filter)
Избира честота на предните/ задните
високоговорители: “OFF”, “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Сила на звука)
Позволява ви да чувате звука, дори ако нивото на силата на звука е ниско: “ON”, “OFF”.
BTM (стр. 12)
DM+*2
За да зададете DM+ функцията: “ON”, “OFF”
BT INIT*1 (стр. 21)
*1 Когато устройството е изключено.
*2 Когато включите CD/USB източник.
*3 Когато приемате FM.
Използване на допълнителни
устройства
Допълнително аудио оборудване
Свържете допълнително преносимо аудио
оборудване към входния жак AUX (стерео
мини жак) на устройството и след това
просто изберете източника – вече
можете да изведете звука от
високоговорителите във вашия
автомобил. Силата на звука се настройва
за всяка разлика между устройството и
преносимото аудио оборудване.
Следвайте процедурата, описана по-долу:
Свързване на преносимо аудио
устройство
1 Изключете преносимото аудио
устройство.
2 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
3 Свържете устройството.
CD чейнджър
Избор на чейнджър
1 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе индикация “CD”.
2 Неколкократно натиснете ,
докато се изведе желаният чейнджър.
Номер на
устройството
Номер на
диска
Възпроизвеждането започва.
Пропускане на групи и дискове
1 По време на възпроизвеждане
натиснете / (ALBUM -/+).
За да
Натиснете /
прескочите (ALBM -/+)
албум
няколко
албума
дискове
няколко
диска
и освободете
(задръжте за момент).
в рамките на 2 секунди
от първото освобождаване.
неколкократно.
след това отново
натиснете в рамките на
2 секунди и задръжте.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
Свързващ кабел*
(не е приложен в
комплекта)
* Уверете се, че използвате правилния
щекер.
Настройка на нивото на
силата на звука
Уверете се, че преди възпроизвеждане
сте регулирали нивото на силата на звука
за всяко свързано аудио оборудване.
1 Намалете нивото на силата на звука на
устройството.
2 Неколкократно натиснете 
докато се изведе индикацията “AUX”.
Извежда се индикация “AUX FRONT IN”.
3 Започнете възпроизвеждането на
портативното аудио оборудване като
зададете нивото на силата на звука в
обичайната стойност.
4 Задайте нормалната сила на звука за
устройството.
5 Регулирайте входното ниво (стр. 21).
неколкократно натиснете  (REP)
или  (SHUF), докато се изведе
желаната настройка.
Изберете
За да възпроизведете
DISC
диск неколкократно.
SHUF-CHANGER записи в устройството
в произволен ред.
* За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “
OFF” или
“SHUF OFF”.
23
Въртящо се устройство за
дистанционно управление RM-X4S
Прикрепяне на етикета
Първо прибавете подходящия етикет в
зависимост от това как желаете да бъде
монтирано въртящото се устройство за
дистанционно управление.
• Бутон MODE
Натиснете, за да: Изберете радио
честота (FM/MW/LW)/изберете режима
на възпроизвеждане на iPod.
Натиснете и задръжте, за да:
Въведете/ отмените passenger control.
Промяна на оперативната посока
на управление
Посоката на управление на контролния
бутон е зададена фабрично, както е
показано по-долу.
За да увеличите
Местоположение на бутоните
Бутоните на се устройството и на
въртящото се устройство за
дистанционно управление, които имат
аналогични наименования, управляват
еднакви функции.
За да намалите
Ако се налага да монтирате въртящото
се устройство за дистанционно
управление от дясната страна на волана,
можете да смените посоката му на
управление, за да ви е по-удобно.
1 Докато натискате VOL, натиснете и
задръжте .
Следните бутони на въртящото се
устройството за дистанционно
управление командват различни функции
от съответните бутони на
устройството.
• Бутон ATT (намаляване)
За да намалите нивото на силата на
звука. За да отмените, натиснете го
отново.
• Бутон SEL (избор)
Същият като бутона за избор на
устройството.
Външен микрофон XA-MC10
Като свържете допълнителен външен
микрофон към входа за микрофона,
можете да подобрите качеството на
звука, докато говорите през това
устройство.
• PRESET/DISC
CD/USB: Управляват същите функции
като / (ALBM -/+) на
устройството (натиснете и
завъртете).
Радио: За да приемате запазени
станции (натиснете и завъртете).
Външен микрофон
Клампи
Свързващ кабел
• VOL (ниво на силата на звука)
Управлява същата функция като
бутона за сила на звука на
устройството (завъртете).
• SEEK/AMS
Управлява същата функция като
 +/- на устройството
(завъртете, или завъртете и
задръжте).
• Бутон DSPL (дисплей)
24
За да промените опциите на дисплея.
Съвет
Можете да зададете приоритет на микрофона
(стр. 22).
Забележка
Свържете ХA-MC10 като външен микрофон.
Възможно е да не успеете да извършите обаждане или е възможно да се получи повреда, ако
сте свързали друго устройство.
- файлове (записи) и папки: 300 (когато
името на файла/ папката съдържа множество символи, възможно е броят на
файловете (записи) и папки да се окаже
• Ако вашият автомобил е паркиран на
по-малък от 300).
пряка слънчева светлина, оставете уст- символи, които могат да се възпроизройството да се охлади преди да започвеждат за име на папка/ файл: 32 (Joiнете работа с него.
let) или 64 (Romeo);
• Антената се изважда автоматично, ко- • При Multisession диск, когато първият
гато устройството работи.
запис от първата сесия съдържа CD-DA
данни, се възпроизвеждат само данните
Кондензиране на влага
за CD-DA от първата сесия.
В дъждовен ден или на много влажно място,
• Дискове, които това устройство не може
по повърхността на лещите и дисплея
да възпроизвежда
може да се кондензира влага. Ако това се
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
случи, устройството няма да работи пра- CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо
вилно. В този случай извадете диска и изчаустройство за запис.
кайте около 1 час, за да се изпари влагата.
- CD-R/CD-RW, които са финализирани
Поддръжка на високо качество
неправилно.
на звука
- CD-R/CD-RW, различен от този, записан
Внимавайте да не разлеете сок или други течв музикален CD формат или MP3 форности върху устройството или дисковете.
мат, съответстващ с ISO9660 Level
1/Level 2, Joliet/Romeo или мулти-сесия.
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на горещини/
Ред
на възпроизвеждане на
високи температури. Не оставяйте дискове върху предното или задното табло MP3/WMA/AAC файлове
Папка (албум)
в автомобил, паркиран на
MP3/WMA/AAC
пряка слънчева светлина.
MP3/WMA/
• Преди да започнете възAAC файл
произвеждане, почиствайте
(запис)
дисковете с парче плат.
Почиствайте диска от
центъра към периферията.
При почистването на дисковете не използвайте разтвори като бензин, разредител или почистващи вещества от
търговската мрежа.
• Този продукт е проектиран да възпроиз- Относно iPod
вежда дискове, които съответстват на • Можете да свържете следните iPod
компакт диск (CD) стандарта. Някои
модели. Преди употреба обновете
музикални дискове и DualDisc дисковете
вашите iPod устройства с най-новия
не съответстват на компакт диск
софтуер.
стандарта и не могат да бъдат възпро- iPod touch
извеждани на това устройство.
- iPod classic
• Дискове, които това устройство не
- iPod с видео*
може да възпроизвежда
- iPod nano (трето поколение)
- Дискове с етикети, стикери или тиксо
- iPod nano (второ поколение)
или прикрепена хартия. Това може да
- iPod nano (първо поколение)*
причини неизправност или може да
- iPhone и iPhone 3G
* Passenger control не работи за iPod nano (първо
повреди дисковете.
- Дискове с нестандартни форми (сърце, поколение) или iPod с видео.
карта, звезда). Ако се опитате да го
• “Made for iPod” означава, че
направите, е възможно да повредите
електронният аксесоар е проектиран за
устройството.
връзка с iPod и е сертифициран от
- 8 cm дискове.
разработчика, така че да съответства
със стандартите за работа на Apple.
Забележки за CD-R (записващи дис•
“Works with iPhone” означава, че
кове)/CD-RW (презаписващи дискове)
електронният аксесоар е проектиран за
• Максимален брой: (само за CD-R/CD-RW)
връзка с iPhone и е сертифициран от
- папки (албуми): 150 (включително осразработчика, така че да съответства
новната папкa)
със стандартите за работа на Apple.
Допълнителна информация
Предпазни мерки
25
26
• Apple не носи отговорност за
• Възможно е микровълните, които се излъчват
операциите на това устройство или
от Bluetooth устройството, да влияят на расъответствието му със стандартите за ботата на електронни медицински оборудвабезопасност и регулация.
ния. Изключете устройството и другите
Bluetooth устройства на следните места, заОтносно Bluetooth функцията
щото това може да причини инцидент.
Какво представлява Bluetooth
- на места, където има леснозапалими газове,
технологията?
в болници, влакове, самолети или бензинос• Безжичната Bluetooth технология е безжична
танции.
технология с малък обхват, която позволява
- ако устройството се намира близо до авторазмяна на данни между цифрови устройства,
матични врати или противопожарни аларми.
като например мобилен телефон и слушалки. • Това устройство поддържа мерки за безопасност
Безжичната Bluetooth технология работи в
спрямо Bluetooth стандарта, които гарантират
обхват от около 10 метра. Най-често сресигурна връзка при използването на безжична
щана е връзката между две устройства, но е Bluetooth технология. Възможно е, обаче, в завивъзможна и едновременна връзка между посимост от настройката, сигурността да не е
вече устройства.
достатъчна. Внимавайте при използването на
• Не е нужно да използвате кабел за връзка,
безжичната Bluetooth технология.
тъй като Bluetooth технологията е безжична. • Не поемаме отговорност за евентуално изСъщо така, не е необходимо и устройствата тичане на информация при използването на
да са насочени едно към друго, както при инBluetooth комуникация.
фрачервената технология. Можете, напри• Връзката с всички Bluetooth устройства не
мер, да използвате устройството докато е в може да бъде гарантирана.
джоба ви или в чанта.
- Устройство, което включва Bluetooth фун• Bluetooth технологията е международен станкция, трябва да съответства на Bluetooth
дарт, който се поддържа от милиони компастандарта, определен от Bluetooth SIG.
нии от цял свят.
- Дори свързаното устройство да съответства с гореспоменатия Bluetooth станОтносно Bluetooth връзка
дарт, възможно е някои устройства да не се
• Безжичната технология Bluetooth работи в
свържат и да не работя правилно в зависиобхват от около 10 метра.
мост от функциите и спецификациите им.
Възможно е максималният обхват на комуни- Когато разговаряте по телефона безжично,
кация да се различава в зависимост от прев зависимост от устройството или срепятствията (човек, метал, стена и др.) или
дата, в която комуникирате, е възможно да
електромагнитната околна среда.
се появят смущения.
• Възможно е следните условия да влияят на
• В зависимост от устройството, което ще
чувствителността на Bluetooth връзката.
свързвате, възможно е стартирането на
- Ако съществува препятствие между уствръзката да отнеме известно време.
ройството и Bluetooth устройството като
Други
например човек, метал или стена.
- Ако близо до устройство се използва оборуд- • В зависимост от условията на радио вълните и местоположението на оборудваване с честота 2.4 GHz, като например
нето, възможно е използването на Bluetooth
LAN устройство, безжичен телефон или
устройство с мобилните телефони да се
микровълнова фурна.
окаже невъзможно.
• Тъй като Bluetooth устройството и безжичното LAN устройство (IEEE802.1lb/g) изпол- • Ако почувствате дискомфорт докато или
след като сте използвали Bluetooth устройзват една и съща честота, възможно е да се
ството, незабавно прекратете употребата
получи вмешателство на микро вълни, което
на устройството. Ако проблемът прода причини разминаване в скоростта на връздължи, се консултирайте с най-близкия серката, смущения или невалидна връзка. В този
виз на Sony.
случай извършете някое от следните дейАко имате въпроси или проблеми, свързани с
ствия:
- Използвайте устройството на разстояние устройството, които това ръководство не
покрива, се консултирайте с най-близкия сервиз
минимум 10 метра от безжичното LAN
на Sony.
устройство.
- Ако устройството бъде използвано в обПоддръжка
хват от 10 метра от безжичното LAN
устройство, изключете безжичното LAN
Смяна на литиевата батерия на устройустройство.
ството за дистанционно управление
- Поставете това устройство и Bluetooth
При нормални обстоятелства батерията
устройството на възможно най-близо разиздържа приблизително една година.
стояние едно до друго.
(Животът на батерията може да бъде по-
кратък в зависимост от условията на
работа.) Когато батерията се изтощи,
обхватът на устройството за
дистанционно управление става по-къс.
Сменете батерията с нова CR2025 литиева
батерия. Използването на друга батерия
може да причини пожар или експлозия.
страната + отгоре
Забележки
• За постигане на безопасност при работа с
устройството, преди да почистите конекторите загасете автомобила и извадете ключа
от контакт.
• Не докосвайте конекторите директно с пръсти
или метални предмети.
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.

Забележки за литиевата батерия
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията случайно бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче плат,
за да постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията, се уверете, че
спазвате поляритета + и -.
• Не хващайте батерията с метални пинсети, за
да не причините късо съединение.
 Свалете предния панел (стр. 7).
 Хванете двата края на защитната
рамка и я издърпайте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с
батерията, тя може да експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и
не изхвърляйте батерията в огън.
2 Извадете устройството.
Смяна на бушона
Когато сменяте бушона,
уверете се, че използвате
бушон, който отговаря на
ампеража, указан на
оригиналния бушон. Ако
бушонът изгори, проверете
връзките на захранването и Бушон (10А)
го сменете. Ако бушонът изгори отново
дори след като сте го сменили, възможно е
да се е получила повреда във
вътрешността на устройството. В този
случай се консултирайте с най-близкия
сервиз на Sony.
 Вкарайте и двата ключа за
освобождаване навътре докато
чуете щракване.
Насочете кукичките
навътре.
 Дръпнете ключовете за освобождаване, за да извадите устройството.
Почистване на конекторите
Възможно е устройството да не работи
правилно, ако конекторите между него и
предния панел не са чисти. За да
предотвратите това, свалете предния
панел (стр. 7) и почистете конекторите
с памуче, навлажнено с алкохол. Не
прилагайте излишна сила. В противен
случай може да повредите конекторите.
Основно тяло
Задна част на
предния панел
 Издърпайте устройството от
отделението.
27
Спецификации
CD плейър
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избор: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен отговор: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB плейър
Интерфейс: USB (пълна скорост)
Максимално напрежение: 500 mA
Безжична комуникация
Система за комуникации:
Bluetooth версия 2.0
Изход:
Bluetooth Standard Power Class 2 (max +4 dBm)
Максимално разстояние при комуникация:
Приблизително 10 метра*1
Честотен обхват:
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Начин на модулация: FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2:
A2DP (профил за допълнително
разпространение на аудио сигнала)
AVRCP (аудио-видео профил за
дистанционно управление)
HFP (хендсфрий профил) 1.5
HSP (профил слушалки).
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (заден/ предни)
Изходен терминал за субуфер (моно)
Контролен терминал за захранване на
антената
Контролен терминал за захранване на
усилвателя
Входове:
Входен терминал за дистанционно
управление
Входен терминал за антена
Контролен терминал за телефон АТТ
Контролен входен терминал BUS
Аудио входен терминал BUS
AUX входен терминал (стерео мини жак)
Входен терминал за USB сигнал
Контрол на звука:
Нисък: ± 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Междинен: ± 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: ± 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването: 12V DC
захранване от автомобила (акумулатора)
(минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 x 50 x 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162
mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1, 2 kg
Приложени аксесоари
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X304
Части за инсталация и връзки (един
комплект)
Допълнителни аксесоари
Въртящо се устройство за управление RM-X4S
BUS кабел (приложен с RCA пин кабел):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD чейнджър (за 6 диска): CDX-T69
Селектор на източник: XA-C40
Селектор на AUX-IN: XA-300
USB свързващ кабел за iPod: RC-100IP
Външен микрофон: XA-MC10
Възможно е вашият доставчик да не успее да
ви набави всички споменати по-горе аксесоари.
За по-подробна информация, моля, обърнете се
към вашия доставчик.
Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без
предупреждение.
*1 Възможно е указаното разстояние да се различава в
зависимост от различни фактори – например, препятствия между устройствата, магнитни полета
около микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, антена, работна система, софтуер и др.
*2 Профилите на Bluetooth стандарта указват целта • При производството на някои печатни
платки не са използвани халогенни елементи,
на Bluetooth комуникацията между устройствата.
които биха попречили в случай на
възпламеняване.
Изходи: Изходи за високоговорители (конектори) • При производството на корпуситe не са
Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома
използвани халогенни елементи, които биха
Максимално изходно напрежение: 52 W x 4 (на попречили в случай на възпламеняване.
4 ома)
• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
Усилвател
28
Видове проблеми и
тяхното отстраняване
Дисплеят изчезва/ не се появява в прозореца
на дисплея.
• Димерът е зададен в положение “DIMON” (стр. 22).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и
задържите .
 Отново натиснете и задръжте ,
докато се изведе дисплеят.
• Конекторите са замърсени (стр. 27).
Следният списък ще ви помогне да се
справите с проблемите, с които е възможно
да се сблъскате докато работите с устройството. Преди да прегледате списъка по-долу,
проверете връзките и процедурите за работа.
Функцията за автоматично изключване не
Ако проблемът не се реши, посетете
следната интернет страница за поддръжка. работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира след
Интернет страница за поддръжка
като изключите устройството.
http://support.sony-europe.com/
 Изключете устройството.
Общи
До устройството не достига захранване.
CD възпроизвеждане
Дискът не може да бъде зареден.
• Проверете връзките. Ако всичко е наред, • Вече е зареден друг диск.
проверете бушона.
• Дискът е зареден насила наобратно.
• Ако устройството е изключено и
Възпроизвеждането не започва.
дисплеят изчезне, вие не можете да
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
работите с устройството за
• Опитвате се да възпроизвеждате CDдистанционно управление.
R/CD-RW, които не са предназначени за
 Включете устройството.
аудио употреба (стр. 25).
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава
резервна кутия.
Няма звук.
• Функцията ATT или функцията АТТ за
телефон е включена (когато сте
включили интерфейсен кабел на телефон
към АТТ изхода).
• Позицията на фейдъра (FAD) не е
зададена за система с 2
високоговорителя.
• Bluetooth аудио устройството е зададено
в режим на пауза.
 Отменете режима на пауза.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 22).
• Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Натиснали сте бутона RESET.
 Отново запазете настройките в
паметта.
• Захранването или батерията са
изключени или не са свързани правилно.
Запазените станции и правилното време се
изтриват.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
• Кабелите не са свързани правилно със
захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или приемане
се активира режимът на демонстрация.
Не можете да възпроизвеждате
МР3/WMA/AAC файлове.
Дискът не е съвместим с
МР3/WMA/AAC формата. За
подробности относно дисковете и
форматите, които можете да
възпроизвеждате, посете интернет
страницата за поддръжка.
Времето за стартиране на възпроизвеждане на
МР3/WMA файлове е по-дълго отколкото
времето за стартиране на възпроизвеждане на
други файлове.
Следните видове дискове изискват повече
време, за да започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат
прегледани.
• Това е възможно за дискове с много символи.
• “A.SCRL” е зададен в положение “OFF”.
 Задайте “A.SCRL-ON” (стр. 22).
 Натиснете и задръжте  (SCRL).
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
 Поставете устройството под ъгъл,
който е по-малък от 45 градуса, и го
инсталирайте на стабилно място в
автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
Ако не сте извършили операция за 5
Радио приемане
минути и настройката “DEMO-ON” е
активирана, се активира
Станциите не могат да бъдат приемани.
демонстрационният режим.
 Задайте настройка “DEMO-OFF” (с. 22). Звукът съдържа шумове.
продължава на следващата страница 
29
Свържете антената, захранващия
контролен кабел (син) или
допълнителния захранващ кабел (червен)
към захранващия кабел на усилвателя на
автомобила (само ако вашият
автомобил има вградена FM/MW/LW
антена на задното/ странично стъкло).
Проверете връзката на антената на
автомобила.
Ако автоматичната антена не се
изважда, проверете връзката на
захранващия контролен кабел на
антената.
Настройката е невъзможна.
• Запазете правилната честота в
паметта.
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна
• Режимът на местно търсене е зададен в
неправилна позиция.
Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 22).
Търсенето не спира на станция:
Задайте “LOCAL-OFF” (стр. 22).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време на FM
приемане.
• Настройте честотата правилно.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
 Задайте “MONO-ON” (стр. 22).
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно
приемане.
• Задайте “MONO-OFF” (стр. 22).
RDS
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
• Изключете функцията TA (стр. 13).
Не се появяват съобщения за трафик.
• Активирайте TA (стр. 13).
• Станцията не предава съобщения за
трафик, независимо че е TP.
 Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “--------”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
USB възпроизвеждане
Не можете да възпроизвеждате опции чрез
USB HUB.
Устройството не може да разпознае USB
устройството чрез USB хъб.
Не можете да възпроизвеждате опции.
USB устройството не работи.
Свържете отново USB устройството.
Възпроизвеждането от USB устройството
отнема повече време.
30
USB устройството съдържа файлове със
сложна дървовидна структура.
Чува се кратък звуков сигнал.
По време на възпроизвеждане USB
устройството е било изключено.
 Преди да изключите USB устройството се уверете, че сте спрели възпроизвеждането, за да защитите данните.
Звукът прекъсва.
Звукът прекъсва при висока честота поголяма от 320 kbps.
Функция Bluetooth
Свързващото устройство не може да
разпознае устройството.
• Преди да извършите сдвояването,
задайте устройството в режим на
готовност за сдвояване.
• Докато сте свързали към Bluetooth
устройство, това устройство не може
да бъде разпознато от другото.
Изключете настоящата връзка и
потърсете устройството от другото
оборудване.
• Когато сдвояването на устройствата
бъде осъществено, включете изходния
Bluetooth сигнал (стр. 19).
Връзката е невъзможна.
• Свържете към това устройство чрез
Bluetooth устройство или обратно.
Връзката се контролира от едната
страна (това устройство или Bluetooth
оборудването), но не и от двете.
• Проверете процедурата по сдвояване и
свързване в ръководството за
експлоатация на другото устройство и
извършете процедурата отново.
Силата на звука на гласа на говорителя е слаба.
Регулирайте нивото на силата на звука.
Човекът, с когото си говорите, ви казва, че
силата на звука е твърде ниска или твърде
висока.
Регулирайте нивото на силата на звука,
като използвате нивото на микрофона.
(стр. 19)
Докато провеждате телефонни разговори се
чува ехо или шум.
• Намалете нивото на силата на звука.
• Ако има страничен звук, който е
различен от телефонния разговор, и той
е силен, опитайте да намалите
смущението.
Например: Ако прозорецът е отворен и
чувате шума на автомобилите, затворете
прозореца. Ако шумът от климатика е
силен, намалете интензитета, с който
работи климатика.
Телефонът не се свързва.
Когато бъде възпроизведено Bluetooth
аудио, телефонът не е свързан дори ако
натиснете
(хендсфрий).
Свържете от телефона.
Качеството на звука от телефона е лошо.
Качеството на звука на телефона зависи
от условията на прием на мобилния
телефон.
Преместете вашия автомобил на
място, където можете да усилите
сигнала на вашия мобилен телефон, ако
приемането е слабо.
Силата на звука на свързаното аудио
устройство е слаба (висока).
Силата на звука се различава в зависимост
от аудио оборудването.
Регулирайте нивото на силата на звука
на свързаното аудио устройство или на
това устройство.
Звукът прескача по време на
възпроизвеждане на Bluetooth аудио
оборудване.
• Намалете разстоянието между
устройството и Bluetooth аудио
оборудването.
• Ако Bluetooth аудио оборудването е в
калъф, който пречи на сигнала, извадете
устройството от калъфа докато
работите с него.
• Наблизо се използват няколко Bluetooth
или други устройства, които излъчват
радио вълни.
Изключете другите устройства.
Намалете разстоянието от другите
устройства.
• Възпроизвежданият звук спира за
момент, когато връзката между
устройството и мобилния телефон се
осъществява. Това не е неизправност.
Свързаното Bluetooth аудио устройство не
може да бъде контролирано.
Проверете дали свързаното Bluetooth
аудио устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
Проверете дали свързаното устройство
поддържа въпросната функция.
Разговорът се приема автоматично.
Свързаният телефон е зададен да приема
автоматично разговори.
Не се извежда звук от високоговорителите на
автомобила по време на обаждане с
хендсфрий.
Ако звукът се извежда от мобилен
телефон, задайте изходния сигнал на
мобилния телефон да се извежда през
високоговорителите на автомобила.
По време на инициализация се извежда
индикация “OFF BT”.
ERROR*1
• Дискът е замърсен или зареден
наобратно.*2
 Почистете или заредете диска
правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен
заради някакъв проблем.
 Заредете друг диск.
• USB устройството не се разпознава
автоматично.
 Свържете отново.
• Натиснете , за да извадите диска.
FAILURE
Връзката на високоговорителите не е
правилна.
Вижте ръководството за инсталация на
този модел и проверете връзките.
HUB NO SUPRT
USB хъб не се поддържа от това
устройство.
LOAD
Чейнджърът зарежда диска.
 Изчакайте, докато зареждането
приключи.
L. SEEK +/-
Режимът на местно търсене е включен по
време на автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за
настоящата станция.
Натиснете  +/-, докато името
на станцията мига. Устройството
започва да търси друга честота със
същите PI данни (програмна
идентификация). (Извежда се индикация
“PI SEEK”.)
NO DEV (Няма устройство)
 се избира без да е свързано USB
устройство. По време на възпроизвеждане
USB устройството или USB кабела са
били изключени.
Уверете се, че сте свързали USB
устройството и USB кабела.
NO DISC
В CD чейнджъра няма зареден диск.
Заредете диск в чейнджъра.
NO MAG
В CD чейнджъра няма зареден пълнител с
Натиснете и задръжте  докато “ ” дискове.
 Заредете пълнител в устройството.
се изключи. След това инициализирайте
NO MUSIC
отново.
Дискът или USB устройството не
Външният микрофон не работи.
съдържат музикални файлове.
Настройката за микрофона не е правилна.
 Заредете музикален диск в
 Задайте “EXT” (стр. 22)
устройството или в МР3 чейнджъра с
възможност за възпроизвеждане.
 Свържете USB устройство с музикален
Съобщения с грешки/ Съобщения
файл в него.
CHECKING
NO NAME
Устройството съответства с връзката
Записът няма записано име за диск/ албум/
на USB устройството.
изпълнител/ песен.
 Изчакайте, докато връзката приключи.
31
NO TP
Устройството ще продължи да търси ТР
станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна
повреда
Проверете връзките. Ако индикацията
за грешка не изчезне от дисплея,
консултирайте се с най-близкия сервиз
на Sony.
OVERLOAD
USB устройството е претоварено.
Изключете USB устройството, след
това променете източника, като
натиснете .
Показва, че USB устройството не
работи правилно или че е свързано
устройство, което не се поддържа.
READ
Устройството чете всички записи и
информацията на диска.
Изчакайте, докато четенето приключи
и възпроизвеждането започва
автоматично. В зависимост от
структурата на диска/ флаш паметта,
това може да отнеме повече от
минута.
RESET
Не можете да работите с CD
устройството, CD чейнджъра или USB
устройството заради някакъв проблем.
Натиснете бутона RESET (стр. 6).
USB NO SUPRT (USB не се поддържа)
Свързаното USB устройство не се
поддържа.
За подробности относно
съвместимостта на USB устройствата
вижте интернет страницата за
поддръжка.
“
” или “
”
Достигнали сте началото или края на
диска по време на бързо превъртане
напред или назад и не можете да
продължите.
“ ”
Символът не може да бъде възпроизведен
с това устройство.
*1 Ако по време на възпроизвеждане на CD се появи
грешка, номерът на CD не се извежда на дисплея.
*2 Номерът на диска, който е причинил грешката,
се извежда на дисплея.
Ако тези решения не помогнат,
консултирайте се с най-близкия сервиз на
Sony.
Ако занесете устройството на поправка
поради проблем с възпроизвеждането,
занесете и диска, който сте използвали,
когато се е получил проблемът.
32
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното
място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис,
службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили
продукта.
Download PDF