Sony | MEX-BT2800 | Sony MEX-BT2800 Инструкции за експлоатация

4-157-841- 21 (1)
Bluetooth® Audio System
Bluetooth ®
Аудио Система
Инструкции за експлоатация
За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 7.
MEX-BT2800
©2009 Sony Corporation
Предупреждения
Уверете се, че сте инсталирали това
устройство в таблото на автомобила, защото
задната част на устройството се нагрява по
време на работа.
• Това устройство е проектирано единствено за
работа с отрицателно заземяване 12 V DC.
• Внимавайте да не прищипете кабелите под
винтове или движещи се части (например
релсите на седалката).
• Преди да извършите свързването, изключете
автомобила от контакт, за да избегнете риска
от късо съединение.
• Включете захранващия свързващ кабел
към устройството и говорителите преди да
го свържете към допълнителен захранващ
конектор.
• Свържете всички заземяващи кабели към
една заземяваща точка.
• За ваша безопасност се уверете, че сте
изолирали всички свободни и несвързани
кабели с изолирбанд.
• Не покривайте вентилационните отвори на
устройството.
Забележки за кабела на захранването
(жълт)
• Когато свържете това устройство с друг
стерео компонент, мощността на свързаната
автомобилна верига трябва да е по-голяма от
сумата на мощността на бушоните на всеки
компонент.
• Когато в автомобила няма вериги с достатъчно
голяма мощност, свържете устройството
директно към акумулатора.
• Цифрите в списъка са свързани към тези в
инструкциите.

Внимание
Дръжте внимателно скобата
нараните пръстите си.

#ATCHтака
Хванете
Забележка
Преди да инсталирате устройството се уверете, че
захватите от двете страни на скобата са завити на
2 mm навътре. Ако захватите са изправени или завити
навън, устройството няма да бъде инсталирано здраво
и може да се размести и да падне.
Оборудване, използвано за илюстрации
(не е приложено
в комплекта)
&RONTSPEAKER
&RONTLAUTSPRECHER
(AUTPARLEURAVANT
Преден
говорител
$IFFUSOREANTERIORE
2EARSPEAKER
(ECKLAUTSPRECHER
Заден
говорител
(AUTPARLEURARRIÒRE
$IFFUSOREPOSTERIORE
!CHTERLUIDSPREKER



×

I
, за да не
Пример за свързване
Списък с части

• Скобата и защитният обръч са
прикрепени към устройството преди
изпращането. Преди да поставите
устройството, използвайте ключовете
за освобождаване , за да свалите от
устройството скобата . За подробности
вижте частта “Сваляне на защитния пръстен и
скобата ( )” по-долу (стр. III).
• За бъдеща употреба запазете ключовете
за освобождаване , защото те ще ви
трябват в случай на повторно сваляне на
устройството от вашия автомобил.

!CTIVESUBWOOFER
!KTIVER4IEFSTTÚNER
#AISSONDEGRAVESACTIF
Субуфер
3UBWOOFERATTIVO
0OWERAMPLIlER
%NDVERSTÊRKER
Усилвател
!MPLIlCATEURDEPUISSANCE
!MPLIlCATOREDIPOTENZA
%INDVERSTERKER
Забележки
• Уверете се, че преди да свържете усилвателя сте
свързали заземяващия кабел.
• Алармата ще се активира само ако използвате
вградения усилвател.
Диаграма на връзката
Към AMP REMOTE IN на допълнителния усилвател
Тази връзка е само за усилватели. Свързването на всякакви други системи може да повреди устройството.
Към интерфейсен кабел на телефон за автомобил
*1
Забележка за свързването на
антената
Ако антената на вашия автомобил
отговаря на стандартите ISO
(Международна организация по
стандартизация), използвайте
приложения адаптер , за да я
свържете. Първо свържете антената
на автомобила към приложения
адаптер, след това свържете

FROMCARANTENNAAERIAL
VON!UTOANTENNE
*1 от антената на
DELANTENNEDELAVOITURE
автомобила
DALLANTENNADELLAUTO
VANEENAUTOANTENNE
)FYOURCARANTENNAAERIALISAN
антената
към жака за антената на
)3/)NTERNATIONAL/RGANIZATIONFOR
3TANDARDIZATIONTYPEUSETHESUPPLIED
главното
устройство.
RCAADAPTORTOCONNECTIT&IRSTCONNECTTHE
pin кабел (не е приложен е
ANTENNAAERIALTOTHESUPPLIEDADAPTOR
комплекта)
CONNECTITTOTHEANTENNAAERIALJACKOFT
*3
можете
да свържете AUDIO OUT към
MASTERUNIT
SUB
или REAR.
2#!PINCORDNOTSUPPLIED
подробности
!5$)//54CANBESWITCHED35"OR2%
За
вижте приложените
&ORDETAILSSEETHESUPPLIED/PERATING
Инструкции
за експлоатация.
)NSTRUCTIONS
*4
Възможно
е
да
е
необходим
отделен
3EPARATEADAPTORMAYBEREQUIRED
адаптер.
*2
-AXSUPPLYCURRENT!
MAX6ERSORGUNGSSTROM!
#OURANTDALIMENTATIONMAXIMUM!
Максимално напрежение 0.3 А
!LIMENTAZIONEMASSIMAFORNITA!
-AXVOEDINGSSTROOM!
!-02%-
!44
&USE!
Бушон
(10 А)
3ICHERUNG!
&USIBLE!
&USIBILE!
:EKERING!
"LUEWHITESTRIPED
"LAUWEI”GESTREIFT
2AYÏBLEUBLANC
2IGATOBLUEBIANCO
Син/бял оголен
"LAUWWITGESTREEPT

от конектора за
говорителя на
автомобила
,IGHTBLUE
(ELLBLAU
"LEUCIEL
!ZZURROсин
Светло
,ICHTBLAUW
от конектора
за
FROMTHEC
захранването
на
VOM3TROM
DUCONNEC
автомобила
DALCONNET
VANDEAUT
За подробности вижте “Диаграма на връзките
на захранването” по-долу (стр. V).
4
5
7
8
Жълт
Син
Червен
Черен
продължително захранване
контрол на захранването на антената
превключвател на захранването
заземяване
Позиции 1, 2, 3 и 6 нямат крачета.
1
2
3
4
5
6
7
8
Виолетов
Сив
Бял
Зелен
+
+
+
+
-
Говорител, Заден, Десен
Говорител, Заден, Десен
Говорител, Преден, Десен
Говорител, Преден, Десен
Говорител, Преден, Ляв
Говорител, Преден, Ляв
Говорител, Заден, Ляв
Говорител, Заден, Ляв
Позициите с отрицателна поляризация 2, 4, 6 и 8 са с
оголени краища.
II
Предпазни мерки
Предупреждение
Ако имате антена без разпределителна кутия,
е възможно свързването на това устройство с
приложения свързващ захранващ кабел да
доведе до повреда в антената.
Забележки за контролните и захранващите кабели
• Контролният проводник за антената (син) подава +
12 V DC, когато включите тунера, или ако активирате
функцията AF (Алтернативна честота) или ТА
(Съобщение за трафик).
• Ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW
антена в задното/ страничното стъкло, свържете
контролния проводник на антената (син) или
входящия захранващ проводник на аксесоара (червен)
към захранващия терминал на съществуващия
усилвател за антената. За подробности се
консултирайте с вашия доставчик.
• С това устройство не можете да използвате антена
без разпределителна кутия.
Връзка за запазване на паметта
Когато входният жълт захранващ проводник бъде
свързан към веригата, отговаряща за паметта, винаги
ще се подава захранване, дори когато автомобилът не
е на контакт.
Забележки за връзките на говорителите
• Преди да свържете говорителите, изключете
устройството.
• Използвайте говорители с импеданс от 4 до 8 ома
и с подходящо захранване, за да предотвратите
потенциална повреда.
• Не свързвайте терминалите на говорителите към
шасито на автомобила и не свързвайте терминалите
на десните говорители с тези на левите говорители.
• Не свързвайте заземяващия проводник на това
устройство към отрицателния (-) терминал на
говорителя.
• Не се опитвайте да свържете говорителите
паралелно.
• Свързвайте само пасивни говорители. Свързването
на активни говорители (с вграден усилвател) към
терминалите на говорителя може да повреди
устройството.
• За да предотвратите повреда, не използвайте
проводници от инсталираните в автомобила ви
вградени говорители, ако устройството използва
един и същ отрицателен (-) проводник за левия и
десния говорители.
• Не свързвайте проводниците за говорителите на
устройството един към друг.
• Изберете внимателно местоположението за
инсталация, така че устройството да не пречи
на нормалното шофиране.
• Избягвайте инсталирането на устройството
на места, които са обект на прах, мръсотия,
прекалени вибрации или висока температура,
като например на пряка слънчева светлина или
близо до отворите на климатика.
• За да осигурите безопасна и сигурна
инсталация, използвайте единствено
приложения хардуер за инсталацията.
Настройка на ъгъла при инсталация
Задайте ъгъл, който е по-малък от 45 градуса.
Сваляне на защитния пръстен
и скобата
Преди да инсталирате устройството, свалете
от него защитния обръч и скобата .
1 Свалете защитния пръстен .
Защипете двата края на защитния обръч и
след това издърпайте навън.
2 Свалете скобата .
Поставете освобождаващите ключове
между устройството и скобата , докато
щракнат.
Издърпайте скобата , след това
издърпайте и устройството, за да ги
отделите.


Забележки за връзка
Ако говорителят и усилвателят не са свързани
правилно, на дисплея се извежда съобщението “FAILURE”. В
този случай се уверете, че говорителят и усилвателят
са правилно свързани.

Поставете
ключовете с
#ONILGANCETTORIVOLTO
LINTERNO
кукичките
навътре.
(ETHAAKJEMOETNAAR
WIJZEN



III
Как да свалите и поставите
предния панел
Пример за инсталация
Инсталация на таблото.
Забележки
• Завийте зъбците навън, за да постигнете по-здрава
хватка, ако това се налага ( - 2).
• Уверете се, че 4-те захвата на защитния
обръч са правилно поставени в гнездата на
устройството ( - 3).
MM
Преди да инсталирате устройството,
свалете предния панел.
- А За да свалите
Преди да свалите предния панел се уверете, че
сте натиснали
. Натиснете и
издърпайте панела към вас.
- В За да поставите
M
M

Поставете частта на предния панел върху
частта на устройството, както е показано на
илюстрацията; след това леко натиснете лявата
страна навътре докато щракне.
4063$&0''
#LAWS
+LAMMERN
'RIFFES
-ORSETTI
+LEMHAKEN
Зъбци
$ASHBOARD
!RMATURENBRETT
4ABLEAUDEBORD
#RUSCOTTO
$ASHBOARD
Табло

&IREWALL
-OTORRAUMTRENNWAND
Защитна
стена
0AROIIGNIFUGE
0ARETETAGLIAlAMMA
"RANDSCHOT



Предупреждение, ако вашият
автомобил няма ACC позиция.
Уверете се, че сте задали функцията за
автоматично изключване. За подробности вижте
приложените Инструкции за експлоатация.
Устройството ще се изключи автоматично
в предварително зададено време, което ще
предотврати изразходване на акумулатора.
Ако не зададете функцията за автоматично
изключване, всеки път, когато изключвате
автомобила от контакт, е необходимо да
натискате и задържате
, докато
дисплеят изчезне.
Бутон RESET
Когато инсталацията и връзките приключат,
се уверете, че сте натиснали бутона RESET.
Използвайте химикал или друг остър предмет
като предварително сте свалили предния панел.
IV
Диаграма на връзките
на захранването
Допълнителните захранващи конектори се
различават в зависимост от автомобила.
Проверете схемата за допълнителните
захранващи конектори на вашия автомобил, за
да се уверите, че връзките ще бъдат извършени
правилно. Съществуват три основни типа
(показани на илюстрацията по-долу). Възможно
е да се наложи да промените позициите на
червения и жълтия проводници в захранващия
блок на стерео системата на автомобила.
След като извършите връзките и поставите
захранващите проводници на правилните места,
свържете устройството към захранващия блок на
автомобила. Ако имате въпроси или проблеми
с връзките на вашето устройство, които не са
обяснени в това ръководство, моля, свържете се
с доставчика на вашия автомобил.
Допълнителен
захранващ конектор
4
7
4
7
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Жълт
Червен
продължително захранване
превключвател на захранването
Червен
Червен
Жълт
Жълт
Жълт
Червен
превключвател на захранването
продължително захранване
Червен
2OOD
Червен
2OOD
Жълт
Жълт
За автомобил без АСС позиция
V
За ваша безопасност се уверете, че сте
инсталирали устройството в таблото на
автомобила. Относно инсталирането и
връзките, вижте приложените ръководства за
инсталация/свързване.
Този етикет се намира от долната страна на
устройството.
Означенията за работния волтаж и др. се
намират от долната страна на корпуса.
Този символ на устройството или на неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва да се третира като
домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този
продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда
и човешкото здраве, които в противен случай могат да
се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за
запазването на естествените ресурси. За по-подробна
информация относно рециклирането на този продукт,
моля, свържете се с общинския офис във вашия
град, със службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
В това ръководство Sony Corp. заявява, че това
устройство, модел MEX-BT2800, съответства с
изискванията и останалите клаузи на Директива
1999/5/ЕС.
За подробности, моля, обърнете се към следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Марката Bluetooth и нейните лога са притежание
на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези
марки от Sony Corporation се извършва под
лиценз.
Всички други търговски марки и имена са
притежание на съответните им компании.
Използването на това радио оборудване е
забранено в радиус, по-малък от 20 km от
центъра на Ny-Alesund, Svalbard, Норвегия.
Windows Media и логото на
Windows са регистрирани
търговски марки на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други държави.
Забележка за потребители: следната
информация касае оборудването,
продадено в страните, които попадат под
директивите на Европейския съюз
Производителят на този продукт е Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Токио,
108-005 Япония.
Оторизираният представител за този продукт
за ЕМС и безопасност на продукта е Sony
Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Щутгарт, Германия. Относно сервизирането и
при проблеми с гаранцията, моля, обръщайте
се към адресите, които са указани в отделните
сервизни книжни и гаранционни карти.
2
Изхвърляне на старо електрическо и
електронно оборудване (Приложимо
за страните от Европейския съюз и
други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на
отпадъци)
MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране
и патентите са лицензирани от Fraunhofer IIS и
Тhomson.
Този продукт е защитен от някои авторски
права върху интелектуалната собственост
на Microsoft Corporation. Използването или
разпространението на тези технологии извън
този продукт без лиценз от Microsoft или
упълномощен представител на Microsoft е
забранена.
Предупреждение, ако вашият автомобил
няма ACC позиция
Уверете се, че сте задали функцията за
автоматично изключване (стр. 23).
Устройството автоматично ще се изключи
в предварително зададеното от вас време,
което ще предотврати изразходване на
акумулатора. Ако не сте задали функцията за
автоматично изключване, всеки път, когато
изключвате автомобила от контакт, трябва да
натиснете и задръжте
, докато
дисплеят изчезне.
3
Съдържание
Подготовка за включване
Дискове, които можете да възпроизвеждате на
това устройство .....................................................6
Забележки за Bluetooth .........................................6
Нулиране на устройството ...................................7
Отмяна на режима DEMO ....................................7
Сверяване на часовника........................................8
Сваляне на предния панел ....................................8
Прикрепяне на предния панел ......................9
Упътване за бърза работа
с функцията Bluetooth
3 стъпки за работа с функцията Bluetooth ........10
Бутони и икони .................................................... 11
Сдвояване ........................................................12
Свързване ........................................................12
Хендсфрий разговор и музикален поток......13
Местоположение на бутоните
и основни операции
Главно тяло ...................................................14
Операции с Bluetooth ..........................................19
Сдвояване .............................................................19
Относно Bluetooth иконите..........................19
Свързване ............................................................20
За да включите Bluetooth
изходния сигнал на това устройството .......20
Свързване с мобилен телефон.....................20
Свързване към аудио устройство ................20
Хендсфрий разговор ...........................................20
Приемане на разговори ................................20
Провеждане на разговори ............................21
Трансфер на разговор ...................................21
Активиране на функцията
за гласово набиране ......................................21
Музикален поток .................................................21
Слушане на музика от аудио устройство ...21
Работа с аудио устройство
чрез това устройство ....................................22
Изтриване на регистрацията
на всички сдвоени устройства ...........................22
Радио
Други функции
Запазване и приемане на станции......................16
Автоматично запазване на станции – BTM ...16
Ръчно запазване на станции ........................16
Приемане на запазени станции ...................16
Автоматична настройка ...............................16
RDS .......................................................................16
Преглед ..........................................................16
Задаване на AF (Алтернативни честоти)
и TA (Съобщения за трафик) .......................17
Избор на PTY (Програмен вид) ..................17
Настройка на CT (Време на часовника) .....18
Промяна на настройките на звука .....................22
Настройка на характеристиките на звука...22
Настройка на кривата на еквалайзера
- EQ3 ..............................................................23
Настройка на опциите – SET .............................23
Използване на допълнителни устройства .........24
Допълнително аудио оборудване ................24
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X114 ...................................24
CD
Предпазни мерки .................................................25
Забележки за дисковете ...............................25
Ред на възпроизвеждане
на МР3/WMA файлове .................................25
MP3 файлове .................................................25
WMA файлове...............................................25
Функцията Bluetooth ...................................26
Поддръжка ...........................................................27
Изваждане на устройството ...............................28
Технически характеристики ...............................28
Видове проблеми и тяхното отстраняване .......29
Съобщения с грешки/Съобщения ...............31
Опции на дисплея ...............................................18
Повторно и разбъркано възпроизвеждане ........18
4
Функция Bluetooth (Хендсфрий разговор
и музикален поток)
Допълнителна информация
Интернет страница за поддръжка
Ако имате въпроси или за информация относно поддръжката на този
продукт, моля, посете следната интернет страница:
http://support.sony-europe.com
Предлага ви информация за:
• Модели и производители на съвместими мобилни телефони и често задавани
въпроси за функцията Bluetooth.
5
Подготовка за включване
Дискове, които можете да
възпроизвеждате на това
устройство
Това устройство може да възпроизвежда CDDA (съдържащ също и CD TEXT) и CD-R/
CD-RW (MP3/WMA/ACC файлове, съдържащи
мултисесия (стр. 25)).
Видове
Type ofдискове
discs
Етикет
диска
Label
onнаthe
disc
Забележки за Bluetooth
Внимание
SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА
СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ
СЛЕДСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ИЛИ ПОВРЕДИ,
ВКЛЮЧВАЩИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ,
ПРИХОДИ, ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ
ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГО
СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, КОИТО
СА РЕЗУЛТАТ ОТ РАБОТАТА С ТОЗИ
ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ
СОФТУЕР.
CD-DA
MP3
WMA
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!
Безопасна и полезна употреба
Промени и модификации, които не са изрично
одобрени от Sony, могат да попречат на работата
на потребителя с това устройство.
Моля, преди да използвате този продукт,
проверете за изключения, породени от
изисквания в съответната държава, или за
ограничения при употребата на Bluetooth
оборудване.
Шофиране
Запознайте се със законите и правилниците за
употреба на мобилни телефони и хендсфрий
оборудване в областта, в която шофирате.
Винаги шофирайте много внимателно; ако
условията на пътя го налагат, отбийте от пътя
и паркирайте, ако ви се налага да проведете
разговор.
Свързване с други устройства
Когато свързвате към друго устройство, моля,
прочетете ръководството за експлоатация
на другото устройство, за да се запознаете с
подробности относно безопасността на работа.
6
Радио честота
Възможно е RF сигналите да повлияят на
неправилно инсталирана или на незащитена
електронна система във вашия автомобил,
като например, на електронната впръсквателна
система за горивото, електронната система
за спирачките, електронния контрол на
скоростометъра или еърбег системата. За
инсталация или работа с това устройство,
моля, консултирайте се с производителя на
вашия автомобил или с негов представител.
Неправилна инсталация или употреба може да
създаде опасност и да наруши гаранцията на
това устройство.
Консултирайте се с производителя на вашия
автомобил, за да сте сигурни, че работата с
мобилен телефон в автомобила не би повлияла
на електронните системи на автомобила.
Регулярно проверявайте безжичните устройства
във вашия автомобил, за да се уверите, че са
поставени и работят правилно.
Спешни разговори
Това Bluetooth хендсфрий устройство за
автомобила и електронното устройство,
свързано към хендсфрий, работят посредством
радио сигнали, мобилни и наземни мрежи,
както и програмирани от потребителя функции,
които не могат да гарантират връзка във всички
случаи.
Ето защо не се доверявайте единствено на
електронното устройство, ако ви се наложи да
провеждате спешен разговор (като например при
медицински спешен случай).
За да проведете разговор, хендсфрий и
електронното устройство трябва да бъдат
включени в област на обслужване, в която
силата на сигнала е достатъчна.
Спешните разговори не са гарантирани при
всички мобилни мрежи или когато използвате
определени мобилни услуги и/или функции на
телефона.
Консултирайте се вашия местен доставчик.
Нулиране на устройството
Преди да работите с устройството за първи път
или когато сменяте акумулатора на автомобила,
или при смяна на връзките, трябва да нулирате
устройството.
Свалете предния панел (стр. 8) и натиснете
бутона RESET (стр. 14) с остър предмет, като
например с химикалка.
Забележка
Когато натиснете бутона RESET, настройката за
часовника и други запазени настройки ще бъдат
изтрити.
Отмяна на режима DEMO
Можете да отмените дисплея с демонстрация,
който се извежда, докато изключвате.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройки.
2 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация
“DEMO”.
3 Завъртете контролния диск, за да
изберете “DEMO-OFF”.
4 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката приключва и дисплеят се връща
в режим на нормално възпроизвеждане/
приемане.
7
Сверяване на часовника
Часовникът използва 24-часова цифрова
индикация.
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
2 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе “CLOCK-ADJ”.
3 Натиснете
+.
Индикацията за часа започва да мига.
4 Завъртете диска за контрол на силата на
звука, за да настроите часа и минутата.
За да преместите цифровата индикация,
натиснете
-/+.
5 След като зададете минутата, натиснете
бутона за избор.
Настройката е приключила и часовникът се
стартира.
За да изведете часа, натиснете
.
Натиснете отново
, за да върнете
дисплея в режим на нормално възпроизвеждане.
Съвет
Можете автоматично да сверите часовника, като
използвате функцията RDS (стр. 18).
8
Сваляне на предния панел
Можете да свалите предния панел на
устройството, за да предпазите устройството от
кражба.
Аларма за внимание
Ако загасите автомобила без да сте извадили
предния панел, алармата за внимание започва
да издава звукови сигнали, които продължават
няколко секунди. Алармата ще звучи, само ако
се използва вградения усилвател.
1 Натиснете и задръжте
.
Устройството се изключва.
2 Натиснете и след това издърпайте
предния панел към вас.
(SOURCE/OFF)
Забележки
• Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен натиск
върху предния панел и прозореца на дисплея.
• Не излагайте предния панел на горещина/високи
температури или влага. Избягвайте поставянето на
предния панел върху предното или задното табло в
автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
Прикрепяне на предния панел
Поставете частта на предния панел върху
частта на устройството; след това леко
натиснете лявата страна навътре, докато чуете
щракване.
A
B
Забележка
Не поставяйте нищо върху вътрешността на предния
панел.
9
Упътване за бърза работа с функцията Bluetooth
За подробности относно операцията, вижте “Функция Bluetooth (Хендсфрий разговор и музикален
поток)” (стр. 19) и инструкциите за експлоатация на Bluetooth устройството.
3 стъпки за работа с фукцията Bluetooth
Сдвояване
Първо регистрирайте (“сдвоете”) Bluetooth устройството (монилен телефон и др.) с това
устройство. Сдвояването не е необходимо след като бъде извършено първия път.
Свързване
Понякога сдвояването ви позволява да свържете автоматично. За да използвате устройството след
като извършите сдвояването, стартирайте връзката.
Хендсфрий разговор/Музикален поток
Можете да говорите посредством хендсфри устройство и да слушате музика, когато е извършена
връзката.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
10
Бутони и икони
Icons
Икони
Описание на състоянието на иконите
Свети
Lit
Включен
на Bluetooth
Bluetooth сигнал
signal on
Мига
Flashing
Режим
готовност
Pairing на
standby
modeза сдвояване
Няма
None
Изключен
сигналoffна Bluetooth
Bluetooth signal
Свети
Lit
Успешна
връзка
с мобиленsuccessful
телефон
Cellular phone
connection
Мига
Flashing
Устройството
мобилен телефон
Unit connectingсеtoсвързва
cellularс phone
None
Няма
No connection
Няма
връзка
Свети
Lit
Успешна
връзка
към аудио
устройство
Audio device
connection
successful
Мига
Flashing
Устройството
сеtoсвързва
с аудио устройство
Unit connecting
audio device
Няма
None
Няма
връзка
No connection
11
Сдвояване
Устройство,
Операция
Operated с
Operation
което
се работи
equipment
1
Натиснете
и задръжте
за5около
5 секунди.
Press and hold
(BT) for about
seconds.
t
2
Потърсете
товаunit.
устройство.
Search for this
3
Select “XPLOD”.
Изберете
“XPLOD”.
4
Въведете
паролата
“0000”
Input passkey
“0000”.
5
Следвайте
насоките
на дисплея.
Follow display
directions.
6
(Сдвояването
е успешно)
(Pairing successful)
Свързване
Устройство,
Операция
Operated с
Operation
което
се работи
equipment
1
Натиснете
и задръжте
5 секунди.
Press and hold
(BT) for aboutза3около
seconds.
t
2
Свържете
устройство,
като
използвате мобилен телефон.
Connect toкъм
this това
unit using
a cellular
phone.
t
Свържете
устройство,
като
използвате аудио устройство.
Connect toкъм
this това
unit using
an audio
device.
t
Забележка
Можете да свържете това устройство към Bluetooth устройство (стр. 20).
Ако не успеете да свържете това устройство към Bluetooth устройството, започнете сдвояването отново.
12
Хендсфрий разговор и музикален поток
Хендсфрий
Handsfreeразговор
calling
За
Toда
do
Извършете следното
Operation
Приемете
разговор/
Receive a call/end
a call
Приключите
разговор
Натиснете
Press
.
Откажете
разговор
Reject a call
Натиснете
и задръжте
за 2 секунди.
Press and hold
for 2 seconds.
Наберете
Redial отново
1 Натиснете
Press (SOURCE/OFF).
.
.
t
Натиснете
и задръжте
за 3 секунди.
2 Press
and hold
for 3 seconds.
За
прехвърлите
Toда
transfer
a call разговор
Натиснете
и задръжте
за 2 секунди.
Press and hold
for 2 seconds.
Музикален
поток
Music
streaming
За
Toда
do
Извършете следното
Operation
Слушате
Listen
1 Натиснете
Press (SOURCE/OFF).
.
t
2 Натиснете бутона за започване на възпроизвеждането на
2 аудио
Press Start
playback on the audio device.
устройството.
Възпроизвеждане/въведете
Play back/pause
пауза
(AVRCP)* (AVRCP)*
Натиснете
(PAUSE).
Press (6) (PAUSE).
Прескочите
песни (AVRCP)*
Skip tracks (AVRCP)*
Натиснете
Press ./>.
.
* Операциите може да се различават в зависимост от аудио устройството.
13
Местоположение на бутоните и основни операции
Главно тяло
1
2 34
5
6
78
SOURCE
BT
AUX
PUS
MODE
H SE L E C T /
OFF
SEEK
SEEK
SCRL
DSPL
PTY
AF / TA
9 q; qa
qs
Свален преден панел
qg
RESET
14
qh
ALBUM
1
2
REP
SHUF
MIC
3
4
5
qd
PAUSE
6
qf
В тази част са описани инструкциите и
местоположенията на бутоните, както и
основните операции.
За повече информация се обърнете към
указаните страници.
Бутони SEEK +/CD:
За да пропускате записи (натиснете)/
за продължително пропускане на записи
(натиснете, след това отново натиснете в рамките
на 1 секунда и задръжте); за да превъртате бързо
напред или назад (натиснете и задръжте).
Радио:
За да извършвате автоматична настройка на
радио станции (натиснете)/за ръчно откриване на
станции (натиснете и задръжте).
Bluetooth аудио устройство*1:
За да пропускате записи (натиснете).
Бутон BT (BLUETOOTH) стр. 19
За включване/изключване на Bluetooth
сигнала; за извършване на сдвояване.
Бутон SOURCE/OFF
За включване на захранването; за смяна на
източника (Радио/CD/USB/AUX/Bluetooth
аудио/Bluetooth телефон).
Натиснете за 1 секунда, за да изключите
захранването.
Натиснете за 2 секунди или повече, за да
изключите захранването, и дисплеят се
изключва.
Диск за регулиране на силата на звука/
бутон за избор/бутон (хендсфрий)
За да настроите силата на звука (завъртете);
за да изберете опция (натиснете и завъртете);
за да приемете/откажете обаждане
(натиснете).
Отделение за диска
Заредете диск (с етикета нагоре) и
възпроизвеждането автоматично стартира.
Прозорец на дисплея
Входен AUX жак стр. 24
За свързване на преносимо аудио устройство.
Бутон (изваждане)
За да извадите диска.
Бутон (освобождаване на предния
панел) стр. 8
Бутон MODE стр. 16
За да изберете радио честота (FM/MW/LW).
Бутон DSPL (дисплей)/SCRL (скрол)
стр. 16, 18
За да промените опция в дисплея (натиснете);
за да прегледате опция (натиснете и
задръжте)
Бутон AF (Алтернативна честота)/Бутон
ТА (Трафик на съобщения)/Бутон PTY
(Програмен вид) стр. 17
За да зададете AF (Алтернативна честота) и
ТА (Трафик на съобщения) (натиснете); за да
изберете PTY (Програмен вид) (натиснете и
задръжте) в RDS.
Бутони с цифри
CD:
: ALBM -/+ (по време на MP3/WMA
възпроизвеждане)
За да пропускате албуми (натиснете); за
да пропускате албуми продължително
(натиснете и задръжте).
: REР*2 стр. 18
: SHUF стр. 18
: PAUSE
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане. Натиснете отново, за
да отмените.
Радио:
За да приемате станции (натиснете)/
запазвате желани радио станции (натиснете
и задръжте).
Bluetooth аудио оборудване*1:
: PAUSE
За да въведете режим на пауза при
възпроизвеждане. Натиснете отново,
за да отмените.
Bluetooth телефон:
: MIC стр. 20
Приемник на устройството за
дистанционно управление
Бутон RESET (намира се зад предния
панел) стр. 7
Микрофон стр. 20
Забележка
Не покривайте микрофона, защото това може
да причини неправилната работа на функцията
хендсфрий.
*1
Когато е свързано Bluetooth аудио устройство
(поддържа AVRCP или Bluetooth технология). В
зависимост от устройството е възможно определени
операции да бъдат недостъпни.
*2
Този бутон има осезаема точка.
15
Радио
Запазване и приемане на станции
Внимание
Ако се налага да настройвате радио станции,
докато шофирате, използвайте функцията Best
Tuning Memory (BTM), за да предотвратите
произшествия.
RDS
Преглед
FM станциите, които използват системата
за радио данни (RDS), изпращат цифрова
информация заедно с обикновения програмен
сигнал.
Опции, които се извеждат
Автоматично запазване
на станции - BTM
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “TUNER”.
За да смените обхвата, неколкократно
натиснете
. Можете да изберете от
FM1, FM2, FM3, MW или LW.
2 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят за настройка.
3 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация “BTM”.
4 Натиснете
+.
Устройството запазва станциите като ги
подрежда по честота - по една за всеки от
бутоните с цифри.
Когато настройката е запазена, се чува кратък
звуков сигнал.
Ръчно запазване на станции
1 Докато приемате дадена станция,
която желаете да запазите, натиснете
и задръжте бутон с цифра (
до
),
докато се изведе индикация “MEM”.
Забележка
Ако се опитате да запазите друга станция на същия
бутон с номер, предишната запазена станция ще бъде
сменена.
Съвет
Когато запазвате RDS станция, настройката за AF/TA
също се запазва (стр. 17).
Приемане на запазени станции
1 Изберете честотен обхват и след това
натиснете бутон с цифра (от
до
).
Автоматична настройка
1 Изберете обхват, след това натиснете
-/+, за да потърсите станция.
Сканирането автоматично спира, когато
устройството получи сигнал от радио станция.
Повторете операцията, докато настроите
желаната станция.
16
Съвет
Ако знаете честотата на радио станцията, която
-/+,
желаете да слушате, натиснете и задръжте
за да откриете приблизителната честота, след това
неколкократно натиснете
–/+, за да извършите
фина настройка на честотата (ръчна настройка).
ТА/ТР*1
Радио честота, Функция
Честота*2 (Име на програмата), Номер,
Часовник, RDS данни
*1
*2
“ТА” мига по време на информация за трафик. “ТР”
светва, когато приемате такава станция.
Докато приемате RDS станция, вляво от честотата
се извежда индикация “*”.
За да промените опциите на дисплея
натиснете
.
,
RDS услуги
Това устройство автоматично предава RDS
услугите, както следва:
AF (Алтернативни честоти)
Избира и пренастройва станцията с найсилен сигнал в мрежата. Като използвате
тази функция, можете продължително време
да слушате една и съща програма без да се
налага да настройвате ръчно станцията, когато
пътувате на дълги разстояние.
TA (Съобщения за трафик)/ТР (Програма
за трафик)
Предлага информация за трафика/програми за
трафик.
Всяка информация/програма, която приемате,
ще прекъсне избрания от вас източник.
PTY (Програмни видове)
Извежда приемания в момента програмен вид.
Също така търси за избран от вас програмен
вид.
CT (Време на часовника)
Данните за CT от RDS предаването сверяват
часовника.
Забележки
• В зависимост от страната/региона, не всички RDS
функции са достъпни.
• Възможно е RDS да не работи правилно, ако сигналът
е слаб или ако станцията, която сте включили, не
предава RDS данни.
Задаване на AF (Алтернативни честоти)
и TA (Съобщения за трафик)
1 Неколкократно натиснете
, докато
Избор на PTY (Програмен вид)
1 Натиснете и задръжте
(PTY) по
време на FM приемане.
се изведе желаната настройка.
Изберете
Select
За да
To
AF-ON
включите
AFand
и изключите
activate AF
deactivate TA.
TA.
TA-ON
включите
TAand
и изключите
activate TA
deactivate AF.
AF.
AF, TA-ON
включите
AF AF
и TA.
activate both
and TA.
AF, TA-OFF
изключите
AF иAF
TA.and TA.
deactivate both
Запазване на RDS станции с AF
(Алтернативни честоти) и ТА
(Съобщения за трафик) настройка
Можете предварително да настроите RDS
станции, заедно с AF/TA настройка. Ако
използвате функцията BTM, само RDS
станциите се запазват със същата настройка за
AF/TA.
Ако извършвате ръчна настройка, вие можете
да настроите RDS станции и станции без RDS с
AF (Алтернативни честоти)/ТА (Съобщения за
трафик) настройка за всяка от станциите.
1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията,
като използвате BTM или извършвате
операцията ръчно.
Приемане на спешни съобщения
Ако сте включили функциите AF и ТА,
спешните съобщения автоматично ще прекъснат
възпроизвеждането от избрания източник.
Съвет
Ако регулирате нивото на силата на звука за съобщения
за трафик, нивото се запазва в паметта за следващи
съобщения за трафик независимо какво е нивото на
силата на звука в момента.
Оставане с една регионална програма
- REG
Ако станцията предава PTY данни, се извежда
програмният вид.
2 Неколкократно натиснете
(PTY),
докато се изведе желаният програмен
вид.
3 Натиснете
+/-.
Устройството започва да търси станции, които
предават избрания програмен вид.
Програмни видове
NEWS (Новини), AFFAIRS (Събития), INFO
(Информация), SPORT (Спорт), EDUCATE
(Образование), DRAMA (Драма), CULTURE
(Култура), SCIENCE (Наука), VARIED (Разни),
POP M (Популярна музика), ROCK M (Рок
музика), EASY M (Лека музика), LIGHT M (Лека
класическа музика), CLASSICS (Класическа
музика), OTHER M (Друг музикален вид),
WEATHER (Време), FINANCE (Финанси),
CHILDREN (Програми за деца), SOCIAL A
(Социални въпроси), RELIGION (Религия),
PHONE IN (Телефонно шоу), TRAVEL
(Пътувания), LEISURE (Свободно време), JAZZ
(Джаз музика), COUNTRY (Кънтри музика),
NATION M (Национална музика), OLDIES (Ретро
музика), FOLK M (Фолк музика), DOCUMENT
(Документални)
Забележка
Не можете да използвате тази функция в някои страни/
региони, в които не се поддържа функцията за PTY
(Програмен вид) данни.
Когато функцията AF е включена: настройките
на устройството, които са зададени по
подразбиране, ограничават приемането на
дадена станция в рамките на определена област,
така че не би могло да се получи нежелано
превключване на друга регионална станция,
която е с по-силна честота.
Ако напуснете района на приемане на
определената регионална програма, по време на
FM приемане задайте в настройките “REG-OFF”
(стр. 23).
Забележка
Тази функция не работи във Великобритания и други
райони.
17
CD
Настройка на CT (Време на часовника)
1 Задайте “CT-ON” в настройките (стр. 23).
Забележки
• Възможно е функцията CT да не работи, дори ако
приемате RDS станции.
• Възможно е да съществува разлика между времето,
зададено с функцията CT, и реалното време.
Опции на дисплея
Източник
Име на записа*1, Име на диска/изпълнителя*1,
Име на изпълнителя*1, Номер на албума*2,
Име на албума*1, Номер на записа/
Възпроизведено време, Часовник
*1
*2
Извежда се информацията за CD TEXT, MP3/WMA.
Номерът на албума се извежда, само когато албумът
бъде променен.
За да промените опциите на дисплея
натиснете
.
,
Съвет
Изведените опции се различават в зависимост от
модела, вида на диска, формата на запис и настройките.
За подробности относно MP3/WMA вижте стр. 25.
Повторно и разбъркано
възпроизвеждане
1 По време на възпроизвеждане
неколкократно натиснете
(REP) или
(SHUF), докато се изведе желаната
настройка.
Изберете
Select
За
възпроизведете
To да
play
TRACK
запис
неколкократно.
track repeatedly.
ALBUM*
албум
album неколкократно.
repeatedly.
SHUF ALBUM*
албум
album вinслучаен
randomред.
order.
SHUF DISC
диск
в случаен
disc in
random ред.
order.
* Когато възпроизвеждате MP3/WMA.
За да се върнете в режим на нормално
възпроизвеждане, изберете “ OFF”
или “SHUF OFF”.
18
Функция Bluetooth (Хендсфрий
разговор и музикален поток)
Операции с Bluetooth
За да използвате функцията Bluetooth е нужно да
извършите следната процедура.
Сдвояване:
Когато свързвате Bluetooth устройства за
първи път, трябва да ги регистрирате. Този
процес се нарича “сдвояване”. Извършването
на регистрацията (операцията “сдвояване”)
е нужно само първия път, тъй като това
устройство и другите устройства автоматично
ще се разпознаят при последващото им
използване. Можете да извършите сдвояване
на максимум 8 устройства. (В зависимост от
устройството, възможно е да се наложи да
въведете парола за всяка от връзките.)
Връзка
Понякога сдвояването ви позволява да
извършите автоматично свързване. За да
използвате устройството след като извършите
сдвояване, стартирайте връзката.
Хендсфрий разговор/Музикален поток
Можете да провеждате разговор по мобилния
телефон и да слушате музика, когато
извършите връзка.
3 Задайте на Bluetooth устройството
операция по търсене на това устройство.
В дисплея на свързаното устройство се
извежда списък с разпознати устройства.
Устройството се извежда на дисплея на
свързаното устройство като “XPLOD”.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
4 Ако се налага въвеждането на парола*,
въведете “0000”.
XXXX
Въведете парола.
“0000”
Това устройство и Bluetooth устройството
запаметяват информацията едно за друго и
когато сдвояването приключи, устройството е
готово за връзка.
Интернет страница за поддръжка
http://support.sony-europe.com/
Сдвояване
Първо регистрирайте (“сдвоете”) Bluetooth
устройството (мобилен телефон и др.) заедно с
това устройство. Можете да сдвоите максимум
8 устройства. След като връзката е осъществена,
повторно извършване на сдвояване между
устройствата не е необходимо.
1 Поставете Bluetooth устройството на 1
метър от това устройство.
2 Натиснете и задръжте
, докато мига
(около 5 секунди).
Устройството влиза в режим на готовност за
сдвояване.
мига
flashing
Индикацията “ ” мига и след това светва,
когато сдвояването приключи.
5 Задайте Bluetooth устройство за
свързване с това устройство.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ” или “ ”.
* В зависимост от устройството паролата може да
се изпише като “passkey”, “PIN code”, “PIN number” или
“Password” и др.
Забележка
Режимът на готовност за сдвояване не се освобождава,
докато не осъществите връзка.
Относно Bluetooth иконите
Следните икони се използват от това устройство
свети:
Включен
Bluetooth
Bluetooth
signalсигнал
on
lit:
мига:
на готовност
за сдвояване
Pairing
standby mode
flashing: Режим
изключен:
Изключен
Bluetooth
Bluetooth
signalсигнал
off
off:
свети:
Успешна
връзкаsuccessful
Connection
lit:
мига:
се
Connecting
flashing: Свързва
изключен:
Няма
връзка
No connection
off:
свети:
Успешна
връзкаsuccessful
Connection
lit:
мига:
се
Connecting
flashing: Свързва
изключен:
Няма
връзка
No connection
off:
19
Свързване
Ако сдвояването е постигнато, стратирайте
операцията от тук.
За да включите Bluetooth изходния
сигнал на това устройство
За да използвате Bluetooth функцията, включете
Bluetooth изходния сигнал на това устройство.
1 Натиснете и задръжте
, докато
индикацията “ ” светне (около 3 секунди).
Bluetooth сигналът се включва.
Сързване към аудио устройство
1 Уверете се, че и двете устройства - и това
устройство, и аудио оборудването, са с
включен Bluetooth сигнал.
2 Свържете към това устройство, като
използвате аудио оборудване.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ”.
Свързване на последно-свързаното
аудио оборудване от това устройство.
1 Уверете се, че това устройство и аудио
Свързване с мобилен телефон
1 Уверете се, че това устройство и
мобилният телефон са с включен
Bluetooth сигнал.
2 Свържете това устройство, като
използвате мобилен телефон.
Когато връзката е осъществена, се извежда
индикация “ ”.
оборудването са с включен Bluetooth сигнал.
,
докато се изведе индикация “BT AUDIO”.
3 Натиснете
.
Индикацията “ ” мига, докато връзката
се осъществява. Когато връзката бъде
осъществена, светва индикация “ ”.
2 Неколкократно натиснете
Хендсфрий разговор
Уверете се, че устройството и мобилния телефон
са свързани предварително.
Свързване на последно-свързания
мобилен телефон към това устройство
1 Уверете се, че това устройство и мобилният
телефон са с включен Bluetooth сигнал.
2 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
3 Натиснете (хендсфрий).
Индикацията “ ” мига, когато осъществявате
връзка. Когато връзката се осъществи,
индикацията “ ” светва.
Забележка
Когато възпроизвеждате Bluetooth аудио, не можете да
свързвате от това устройство към мобилен телефон.
В този случай се свържете към това устройство от
мобилния телефон. Възможно е върху възпроизвеждания
звук да се чуе звукът от свързването.
Съвет
Когато Bluetooth сигналът е включен: когато
автомобилът е запален, това устройство
автоматично осъществява връзка към последно
свързания мобилен телефон. Автоматичната връзка
зависи и от спецификациите на мобилния телефон.
Ако това устройство не се свърже автоматично,
извършете свързването ръчно.
20
Приемане на разговори
Когато приемате разговор, от говорителите на
автомобила се чува звънене.
1 Натиснете (хендсфрий), когато
приемате обаждане.
Телефонният разговор започва.
За да прекъснете разговор
Натиснете отново (хендсфрий).
За да откажете разговор, натиснете и задръжте
за две секунди (хендсфрий).
Настройка на нивото на микрофона
По време на обаждане можете да превключите
между двете нива на силата на звука (“LOW”
или “HI”), за да зададете подходящо ниво за
другата страна.
1 Натиснете
по време на обаждане.
Опцията се променя както следва:
MIC-LOW
MIC-HI
Забележка
Микрофонът на това устройство се намира в задната
част на предния панел (стр. 14). Не закривайте
микрофона.
Провеждане на разговори
В случай на провеждане на разговори от
това устройство, използвайте опцията за
пренабиране.
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете и задръжте (хендсфрий) за
три или повече секунди.
Разговорът започва.
За да приключите разговор
Отново натиснете (хендсфрий).
За да се обадите по друг телефон, използвайте
вашия мобилен телефон и след това прехвърлете
разговора.
За подробности относно прехвърлянето на
разговора вижте следното.
Трансфер на разговор
За да включите/изключите правилното
устройство (това устройство/мобилен телефон),
проверете следното.
1 Натиснете и задръжте (хендсфрий) или
използвайте вашия мобилен телефон.
За подробности относно работата с мобилния
телефон, се обърнете към ръководството за
експлоатация, приложено към него.
Забележка
В зависимост от мобилния телефон, възможно е
хендсфрий връзката да прекъсне, когато опитате да
прехвърлите разговор.
Активиране на функцията за гласово
набиране
Можете да активирате функцията за гласово
набиране с вашия мобилен телефон, свързан
към това устройство, като изречете гласовата
парола, запазена в мобилния телефон; след това
извършете обаждането.
1 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе индикация “BT PHONE”.
2 Натиснете (хендсфрий).
Мобилният телефон влиза в режим на гласово
избиране.
3 Изречете гласовата парола, запазена на
мобилния телефон.
Вашият глас се разпознава и обаждането се
осъществява.
Забележки
• Уврете се, че устройството и мобилният телефон са
предварително включени.
• Предварително запазете гласова парола на вашия
мобилен телефон.
• Ако активирате гласовото набиране с мобилен
телефон, свързан към устройството, е възможно тази
функция да не работи във всички случаи.
• Възможно е различни шумове, като работата на
двигателя, да попречат на разпознаването на гласа. За
да подобрите разпознаването, работете при условия,
при които шумовете са малко.
• В зависимост от ефективността на функцията
за разпознаване на мобилния телефон е възможно
гласовото набиране да не работи в някои ситуации.
За подробности вижте интернет страницата за
поддръжка (стр. 19).
Съвети
• Деактивирайте гласовата парола, като я изговорите
гласово по същия начин, по който сте я изказали,
когато сте я записвали.
• Запазете гласовата парола, като използвате това
устройство, докато сте в седнало положение в
автомобила и при избран “BT PHONE” източник.
Музикален поток
Слушане на музика
от аудио устройство
Можете да слушате на това устройство музика
от аудио оборудване, ако аудио оборудването
поддържа A2DP (Профил за допълнително
разпространение на звука) от Bluetooth
технологията.
1 Намалете силата на звука на това
устройство.
2 Неколкократно натиснете
,
докато се изведе “BT AUDIO”.
3 Работете с аудио устройството, за да
започнете възпроизвеждане.
4 Регулирайте нивото на силата на звука на
това устройство.
Настройка на силата на звука
Нивото на силата на звука се регулира за всяка
разлика между устройството и Bluetooth аудио
устройството.
1 Започнете възпроизвеждането на Bluetooth
аудио устройството като нивото на сила на
звука е зададено в средно положение.
2 Задайте силата на звука за устройството в
обичайната й стойност.
3 Неколкократно натиснете бутона за избор,
докато се изведе индикация “BTA”, и
завъртете диска за контрол на силата
на звука, за да регулирате входното ниво
(-8 dB до +18 dB).
21
Работа с аудио устройство
чрез това устройство
Други функции
Промяна на настройките на звука
Ако аудио оборудването поддържа AVRCP
(Профил за дистанционно управление на
аудио-видео) от Bluetooth технологията,
можете да извършите следните операции на
това устройство. (Операцията се различава в
зависимост от аудио устройството.)
Настройка на характеристиките
на звука
За
To да
Натиснете
Press
2 Завъртете диска за контрол на силата на
Възпроизвеждате
Play
(PAUSE)* на това
(6) (PAUSE)*
устройство. on this unit.
Въведете режим
(PAUSE)* на on
товаthis unit.
Pause
(6) (PAUSE)*
на
пауза
устройство.
Пропускате
( (. />
) ) [once for
Skip tracksпесни SEEK
SEEK-/+–/+
[веднъж за всяка песен].
each track]
* В зависимост от устройството е възможно да се
наложи да натиснете съответния бутон два пъти.
Операции, различни от гореспоменатите, трябва
да бъдат извършвани на аудио устройството.
Забележки
• По време възпроизвеждане не се извежда информация на
свързаното аудио оборудване, като например номер на
песента/време, състояние на възпроизвеждането и др.
• Дори ако източникът бъде променен на това
устройство, възпроизвеждането на аудио
оборудването не спира.
Съвет
Можете да свържете мобилен телефон, който поддържа
A2DP (Профил за допълнително разпространение на
звука), като аудио оборудване и да слушате музика.
Изтриване на регистрацията
на всички сдвоени устройства
1 Натиснете и задръжте
за 1
секунда, за да изключите захранването.
2 Ако светне индикацията “ ”, натиснете и
задръжте
, докато индикацията “ ”
се изключи.
3 Натиснете и задръжте бутона за избор.
4 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе индикация
“BT INIT”.
5 Натиснете
+.
Инициирането започва.
Отмяната на всички регистрации отнема
около 3 секунди.
Не изключвайте захранването, докато
индикацията “INITIAL” мига.
22
1 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе желаната опция.
звука, за да настроите избраната опция.
След 5 секунди настройката приключва и
дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Можете да настройвате следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
EQ3
Можете да изберете кривата на еквалайзера от
7 музикални вида (XPLOD, VOCAL, EDGE,
CRUISE, SPACE, GRAVITY, CUSTOM или OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (стр. 23)
BAL (Баланс)
Регулира баланса между десния и левия
говорители.
FAD (Фейдър)
Регулира съответно ниво между предните и
задните говорители.
SUB*2 (Сила на звука на субуфера)
Регулира силата на звука на субуфера
AUX*3 (AUX ниво)
Регулира нивото на силата на звука за всеки
свързан допълнителен компонент: “+18 dB” - “0
dB” (-) - “-8 dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата
от настройка на силата на звука между
източниците.
BTA*4 (BT-аудио ниво)
Регулира нивото на силата на звука за всяко
свързано Bluetooth аудио устройство: “+18 dB”
- “0 dB” - “-8 dB”
Тази настройка обезсмисля нуждата
от настройка на силата на звука между
източниците (стр. 21).
*1 Когато EQ3 е активиран.
*2 Когато аудио изходът е зададен в положение “SUBOUT” (стр. 23).
“ATT” се извежда при най-ниската настройка и може да
бъде регулирана на максимум 21 стъпки.
*3 Когато източникът AUX е активиран (стр. 24).
*4 Когато е активиран Bluetooth аудио източник
(стр. 21).
Настройка на кривата на еквалайзера
- EQ3
Можете да регулирате и запазвате настройките
за еквалайзера посредством “CUSTOM” в EQ3.
1 Изберете източник, след това
неколкократно натиснете бутона за избор,
за да изберете “EQ3”.
2 Завъртете диска за контрол на силата на
звука, за да изберете “CUSTOM”.
3 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведат индикации
“LOW”, “MID” или “HI”.
4 Завъртете диска за контрол на силата на
звука, за да настроите избраната опция.
Силата на звука се настройва на стъпки от 1
dB от –10 dB до +10 dB.
Повторете стъпки 3 и 4, за да регулирате
кривата на еквилайзера.
За да върнете настройките в стойностите им
по подразбиране, натиснете и задръжте бутона
за избор преди настройката да приключи.
След 5 секунди настройката приключва и
дисплеят се връща в режим на нормално
възпроизвеждане/приемане.
Съвет
Можете да зададете други видове криви на еквалайзера.
Настройка на опциите – SET
1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
2 Неколкократно натиснете бутона за
избор, докато се изведе желаната опция.
3 Завъртете диска за контрол на силата
на звука, за да изберете настройка
(например “ON” или “OFF”).
4 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Настройката е приключила и дисплеят се
връща в режим на нормално възпроизвеждане/
приемане.
Забележка
Изведените опции се различават в зависимост от
източника и настройката.
Можете да настройвате следните опции (за
информация вижте страниците в скоби):
CLOCK ADJ (Настройка на часовника) (стр. 8)
CT (Време на часовника)
Включва CT функциите: “ON”, “OFF”
(стр. 16, 18).
BEEP
Включва кратък звуков сигнал: “ON”, “OFF”
AUX-A*1 (AUX аудио)
Включва дисплея на източника AUX:”ON”,
“OFF” (стр. 24).
A.OFF (Автоматично изключване)
Изключва автоматично след желан период от
време, когато устройството бъде изключено:
“NO”, “30S” (секунди), “30M” (минути) или
“60M” (минути).
SUB/REAR*1
Превключва аудио изхода: “SUB-OUT”
(субуфер), “REAR-OUT” (усилвател).
DEMO (Демонстрация)
Включва режима на демонстрация: “ON”, “OFF”
DIM (Димер)
Променя осветеността на дисплея: “ON”, “OFF”
A. SCRL (Автоматичен скрол)
Позволява автоматичен преглед на всички
опции: “ON”, “OFF”
LOCAL (Режим на местно търсене)
- ON: настройва на станции със силни сигнали.
- OFF: нормална настройка.
MONO*2 (Моно режим)
Подобрява слабо FM приемане, избира режим
на моно приемане: “ON”, “OFF”
REG*2 (Регион)
Ограничава времето за приемане за определен
регион: “ON”, “OFF” (стр. 17).
LPF*3 (Low Pass Filter)
Избира честота на субуфера: “OFF”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (Low Pass Filter Normal/
Reverse)
Избира фаза, когато LPF е включен: “NORM”,
“REV”
HPF (High Pass Filter)
Избира честота на предните/задните говорители:
“OFF”, “80Hz”, „100Hz”, “120Hz”, “140Hz”,
“160Hz”.
LOUD (Сила на звука)
Позволява ви да чувате звука, въпреки че силата
на звука е ниска: “ON”, “OFF”.
BTM (стр. 16)
BT INIT*1 (стр. 22)
*1 Когато устройството е изключено.
*2 Когато приемате FM.
*3 Когато аудио изходът е зададен в положение “SUB”.
23
Използване на допълнителни
устройства
Допълнително аудио оборудване
Свържете допълнително преносимо аудио
оборудване към входния жак AUX (стерео
мини жак) на устройството и след това просто
изберете източника – вече можете да изведете
звука от говорителите във вашия автомобил.
Силата на звука се настройва за всяка разлика
между устройството и преносимото аудио
оборудване. Следвайте процедурата по-долу:
Свързване на преносимо аудио
устройство
1 Изключете преносимото аудио устройство.
2 Намалете силата на звука на устройството.
3 Свържете устройството.
AUX
AUX
Connecting
cord*
Свързващ
кабел*
(не е
(not supplied)
приложен
в комплекта)
* Уверете се, че използвате правилния щекер.
Настройка на нивото за силата на звука
Уверете се, че преди възпроизвеждане сте
регулирали нивото на силата на звука за всяко
свързано аудио оборудване.
1 Намалете силата на звука на устройството.
2 Неколкократно натиснете
,
докато индикацията “AUX” се изведе.
Извежда се индикация “AUX FRONT IN”.
3 Започнете възпроизвеждането на портативното
аудио оборудване като нивото на силата на
звука е зададено в обичайната си стойност.
4 Задайте нормалната сила на звука за
устройството.
5 Регулирайте входното ниво (стр. 22).
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X114
Бутоните на устройството за дистанционно
управление и на самото устройство, които имат
аналогични означения, управляват едни и същи
функции.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
Следните бутони на картовото устройство
за дистанционно управление имат различни
функции от тези на устройството.
• Бутон DSPL (режим на извеждане)
За да промените опцията на дисплея.
• Бутон SOURCE
За да включите захранването; за смяна на
източника (Радио/CD/USB/AUX/Bluetooth
аудио/Bluetooth телефон).
• Бутони
(SEEK -/+)
За да контролирате Радио/CD/Bluetooth аудио,
същите като
-/+ на устройството.
• Бутон SOUND
Същия като бутона за избор на устройството.
Bluetooth телефон:
Натиснете и задръжте за 2 секунди или повече,
за да наберете последния номер.
Натиснете, за да влезете в режим на гласово
набиране/приключите или за да приемете
обаждане.
• Бутон OFF
За да изключите/спрете източника/приключите
обаждане.
• Бутон LIST
За да изберете PTY в RDS.
• Бутони
(DISC*/PRESET +/-)
За да контролирате CD, същата функция като
(ALBUM -/+) на устройството.
• Бутон ATT (намаляване)
За да намалите звука. За да отмените, натиснете
отново.
* Не работи за това устройство.
24
Забележка
Ако устройството бъде изключено и дисплеят
изчезне, не можете да работите с устройството за
дистанционно управление, освен ако не натиснете
на устройството или ако не включите
устройството посредством зареждане не диск.
Допълнителна информация
Предпазни мерки
• Ако вашият автомобил е паркиран на пряка
слънчева светлина, оставете устройството да се
охлади преди да започнете работа с него.
• Антената се изважда автоматично, когато
устройството работи.
Кондензиране на влага
В дъждовен ден или на много влажно място, по
повърхността на лещите и дисплея може да се
кондензира влага. Ако това се случи, устройството
няма да работи правилно. В този случай извадете
диска и изчакайте около 1 час, за да се изпари
влагата.
Поддръжка на високо качество на звука
Внимавайте да не разлеете сок или други течности
върху устройството или дисковете.
Забележки за дисковете
• Не излагайте дисковете на горещини/високи
температури; не оставяйте дискове върху предното
или задното табло в автомобил, паркиран на пряка
слънчева светлина.
• Преди да започнете
възпроизвеждане, почиствайте
дисковете с парче плат.
Почиствайте диска от центъра към
периферията. При почистването
на дисковете не използвайте
разтвори като бензин, разредител
или почистващи вещества от търговската мрежа.
• Този продукт е проектиран да възпроизвежда
дискове, които съответстват на компакт диск (CD)
стандарта. Някои музикални дискове и DualDisc
дисковете не съответстват на компакт диск
стандарта и не могат да бъдат възпроизвеждани на
това устройство.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ да
възпроизвежда
- Дискове с етикети, стикери или тиксо или
прикрепена хартия. Това може да причини
неизправност или може да повреди дисковете.
- Дискове с нестандартни форми (сърце, карта,
звезда). Ако се опитате да го направите, е
възможно да повредите устройството.
- 8 cm дискове.
Забележки за CD-R (записващи дискове)/
CD-RW (презаписващи дискове)
• Максимален брой: (само за CD-R/CD-RW)
- папки (албуми): 150 (включително основната
папкa)
- файлове (записи) и папки: 300 (когато името на
файла/папката съдържа множество символи,
възможно е броят на файловете (записи) и папки
да се окаже по-малък от 300).
- символи, които могат да се възпроизвеждат за име
на папка/файл: 32 (Joilet) или 64 (Romeo);
• При Multisession диск, когато първият запис
от първата сесия съдържа CD-DA данни, се
възпроизвеждат само данните за CD-DA от първата
сесия.
• Дискове, които това устройство НЕ МОЖЕ
да възпроизвежда
- CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
- CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо
устройство за запис.
- CD-R/CD-RW, които са финализирани
неправилно.
- CD-R/CD-RW, различен от този, записан
в музикален CD формат или MP3 формат,
съответстващ с ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo или мулти-сесия.
Ред на възпроизвеждане
на MP3/WMA файлове
MP3/WMA
MP3/WMA
Folder
Папка
(албум)
(album)
MP3/WMA
MP3/WMA file
файл
(track)(запис)
МР3 файлове
• MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) е стандартна
технология и формат за компресиране на звук.
Файлът се компресира до 1/10 от оригиналния си
размер.
• ID3 tag версиите 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 и 2.4 работят само
за МР3 файлове. ID3 tag е 15/30 символа (1.0, 1.1)
или 63/126 символа (2.2, 2.3 и 2.4).
• Когато преименувате MP3 файл се уверете, че
прибавяте разширението “.mp3” към името на
файла.
• Когато възпроизвеждате МР3 файл с VBR
(варираща честота) или превъртате бързо напред/
назад, е възможно възпроизведеното време да на се
изведе правилно.
Забележка
Ако възпроизвеждате високо-честотен МР3 запис,
например 320 Kbps, възможно е звукът да бъде
нестабилен.
25
WMA файлове
• WMA (Windows Media Audio) е формат за
компресиране на музикални файлове. Той
компресира аудио CD данните приблизително до
1/22* от оригиналния им размер.
• WMA tag е 63 символа.
• Когато преименувате WMA файл се уверете, че
прибавяте разширението “.wma” към името на
файла.
• Когато възпроизвеждате WMA файл с VBR
(варираща честота) или превъртате бързо напред/
назад, възможно е възпроизведеното време да на се
изведе правилно.
* само за 64 kbps
Забележка
Не се поддържа възпроизвеждане на следните WMA файлове.
- файловете, който са създадени без компресия.
- файлове със защита от копиране.
Функцията Bluetooth
26
Какво представлява технологията Bluetooth?
• Безжичната Bluetooth технология е безжична
технология с малък обхват, която позволява
размяна на данни между цифрови устройства,
като например мобилен телефон и слушалки.
Безжичната Bluetooth технология работи в
обхват от около 10 метра. Най-често срещана е
връзката между две устройства, но е възможна и
едновременна връзка между повече устройства.
• Не е нужно да използвате кабел за връзка, тъй като
Bluetooth технологията е безжична. Също така, не
е необходимо и устройствата да са насочени едно
към друго, както при инфрачервената технология.
Можете например да използвате устройството
докато е в джоба ви или в чанта.
• Bluetooth технологията е международен стандарт,
който се поддържа от милиони компании от цял
свят.
Относно Bluetooth връзка
• Безжичната технология Bluetooth работи в обхват
от около 10 метра.
Възможно е максималният обхват на комуникация
да се различава в зависимост от препятствията
(човек, метал, стена и др.) или електромагнитната
околна среда.
• Възможно е следните условия да повлияят на
чувствителността на Bluetooth връзката.
- Ако съществува препятствие между
устройството и Bluetooth устройството като
например човек, метал или стена.
- Ако близо до устройство се използва
оборудване с честота 2.4 GHz като например
LAN устройство, безжичен телефон или
микровълнова фурна.
• Тъй като Bluetooth устройството и безжичното
LAN устройство (IEEE802.1lb/g) използват
една и съща честота, възможно е да се получи
вмешателство на микро вълни, което да причини
разминаване в скоростта на връзката, смущения
или невалидна връзка. В този случай извършете
някое от следните действия:
- Използвайте устройството на разстояние
минимум 10 метра от безжичното LAN
устройство.
- Ако устройството бъде използвано в обхват
от 10 метра от безжичното LAN устройство,
изключете безжичното LAN устройство.
- Поставете това устройство и Bluetooth
устройството на разстояние възможно най-близо
едно до друго.
• Възможно е микровълните, които се излъчват от
Bluetooth устройството, да влияят на работата на
електронни медицински оборудвания. Изключете
устройството и другите Bluetooth устройства на
следните места, защото това може да причини
инцидент.
- на места, където има леснозапалими
газове, в болници, влакове, самолети или
бензиностанции.
- ако устройството се намира близо до
автоматични врати или противопожарни аларми.
• Това устройство поддържа мерки за безопасност
спрямо Bluetooth стандарта, които гарантират
сигурна връзка при използването на безжична
Bluetooth технология. Възможно е, обаче, в
зависимост от настройката сигурността да не
е достатъчна. Внимавайте при използването на
безжичната Bluetooth технология.
• Не поемаме отговорност за изтичането на
информация при използването на Bluetooth
комуникация.
• Връзката с всички Bluetooth устройства не може
да бъде гарантирана.
- Устройство, което включва Bluetooth функция,
трябва да съответства на Bluetooth стандарта,
определен от Bluetooth SIG.
- Дори свързаното устройство да съответства с
гореспоменатия Bluetooth стандарт, възможно
е някои устройства да не се свържат и да не
работя правилно в зависимост от функциите и
спецификациите им.
- Когато разговаряте по телефона безжично, в
зависимост от устройството или средата, в
която комуникирате, е възможно да се появят
смущения.
• В зависимост от устройството, което ще
свързвате, възможно е стартирането на връзката да
отнеме известно време.
Други
• В зависимост от условията на радио вълните и
местоположението на оборудването, използването
на Bluetooth устройство може да се окаже
невъзможно с мобилните телефони.
• Ако почувствате дискомфорт докато или след като
сте използвали Bluetooth устройството, незабавно
прекратете употребата на устройството. Ако
проблемът продължи, се консултирайте с найблизкия сервиз на Sony.
Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
устройството, които това ръководство не покрива,
се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.
Поддръжка
Почистване на конекторите
Смяна на литиевата батерия на
устройството за дистанционно
управление
При нормални обстоятелства батерията издържа
приблизително една година. (Животът на
батерията може да бъде по-кратък в зависимост
от условията на работа.) Когато батерията
се изтощи, обхватът на устройството за
дистанционно управление става по-къс. Сменете
батерията с нова CR 2025 литиева батерия.
Използването на друга батерия може да причини
пожар или експлозия.
Възможно е устройството да не работи
правилно, ако конекторите между него и
предния панел не са чисти. За да предотвратите
това, свалете предния панел (стр. 8) и почистете
конекторите с памуче, навлажнено с алкохол. Не
прилагайте излишна сила. В противен случай
може да повредите конекторите.
Главно тяло
Задна част на предния панел
Забележки
• За постигане на безопасност при работа с
устройството, преди да почистите конекторите
загасете автомобила и извадете ключа от контакт.
• Не докосвайте конекторите директно с пръсти или
метални предмети.
x
страната
+ side up +
отгоре
Забележки за литиевата батерия
• Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията
случайно бъде погълната, веднага се консултирайте
с лекар.
• Почиствайте батерията със сухо парче плат, за да
постигнете по-добър контакт.
• Когато поставяте батерията, се уверете, че
спазвате поляритета + и -.
• Не хващайте батерията с метални пинсети, за да не
причините късо съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ако не работите правилно с батерията, тя
може да експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и не
изхвърляйте батерията в огън.
Смяна на предпазителя
Когато сменяте предпазителя,
уверете се, че използвате такъв,
който отговаря на ампеража,
указан на оригиналния
предпазител. Ако предпазителят
изгори, проверете връзките на
захранването и го сменете. Ако
предпазителят изгори отново
Предпазител (10А)
дори след като сте го сменили,
възможно е да се е получила
повреда във вътрешността на
устройството. В този случай се
консултирайте с най-близкия
сервиз на Sony.
27
Изваждане на устройството
1 Свалете защитната рамка.
Свалете предния панел (стр. 8).
Хванете двата края на защитната рамка и я
издърпайте.
Технически характеристики
Тунер
FM
Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 150 kHz
Чувствителност: 10 dBf
Избор: 75 dB на 400 kHz
Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)
Разделяне: 40 dB на 1 kHz
Честотен отговор: 20 – 15,000 Hz
MW/LW
x
Обхват на настройка:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Терминал за антена:
Външен конектор за антена
Междинна честота: 25 kHz
Чувствителност: MW: 26 --, LW: 45 –
CD плейър
2 Извадете устройството.
Вкарайте и двата ключа за освобождаване
навътре, докато чуете щракване.
Съотношение сигнал към шум: 120 dB
Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz
Виене и свистене: Под измерения лимит
Безжична комуникация
Насочете
Hook facing
кукичките
inwards.
навътре.
Дръпнете ключовете за освобождаване, за
да извадите устройството.
Издърпайте устройството от отделението.
Система за комуникации:
Bluetooth версия 2.0
Изход:
Bluetooth Standard Power Class 2
(max +4 dBm)
Максимално разстояние при комуникация:
Приблизително 10 метра*1
Честотен обхват:
2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
Начин на модулация: FHSS
Съвместими Bluetooth профили*2:
A2DP (Профил за допълнително
разпространение на аудио сигнала)
AVRCP (Аудио-видео профил за
дистанционно управление)
HFP (Хендсфрий профил) 1.5
HSP (Профил слушалки).
*1 Разстоянието се различава в зависимост от
различни фактори – например, препятствия
между устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемане, антена, работна
система, софтуер и др.
*2 Профилите на Bluetooth стандарта указват целта на
Bluetooth комуникацията между устройствата.
Усилвател
Изходи: Изходи за говорители (конектори)
Импеданс на говорителя: 4 – 8 ома
Максимално изходно напрежение: 52 W x 4
(на 4 ома)
28
Общи характеристики
Изходи:
Аудио изходи (субуфер/задни)
Контролен терминал за захранване на
антената
Контролен терминал за захранване на
усилвателя
Входове:
Контролен терминал за телефон АТТ
Входен терминал за дистанционно
управление
Входен терминал за антена
AUX входен терминал (стерео мини жак)
Контрол на звука:
Нисък: 10 dB на 60 Hz (XPLOD)
Междинен: 10 dB на 1 kHz (XPLOD)
Висок: 10 dB на 10 kHz (XPLOD)
Изисквания към захранването:
12V DC захранване от автомобила
(акумулатора) (минусово заземяване)
Размери: Прибл. 178 x 50 x 179 mm (ш/в/д)
Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162
mm (ш/в/д)
Тегло: Прибл. 1.2 kg
Приложени аксесоари
Части за инсталация и връзки (един
комплект)
Допълнителни аксесоари
Картово устройство за дистанционно
управление RM-X114
Възможно е вашият доставчик да не успее да ви
набави всички споменати по-горе аксесоари. За
по-подробна информация, моля, обърнете се към
вашия доставчик.
Дизайнът и техническите характеристики са обект на
промяна без предупреждение.
• При производството на някои печатни платки
не са използвани халогенни елементи, които
биха попречили в случай на възпламеняване.
• При производството на корпуситe не са
използвани халогенни елементи, които биха
попречили в случай на възпламеняване.
• Опаковъчният пълнеж е от хартия.
Видове проблеми
и тяхното отстраняване
Следният списък ще ви помогне да се справите с
проблемите, с които е възможно да се сблъскате
докато работите с устройството. Преди да
прегледате списъка по-долу, проверете връзките
и процедурите за работа.
Ако проблемът не се реши, посетете следната
интернет страница за поддръжка.
Интернет страница за поддръжка
General
Общи
До устройството не достига захранване.
• Проверете връзките или предпазителят.
• Ако устройството е изключено и дисплеят
изчезне, вие не можете да работите с
устройството за дистанционно управление.
Включете устройството.
Антената на захранването не се изтегля.
Антената на захранването не притежава
разпределителна кутия.
Няма звук.
• Функцията ATT или функцията АТТ за
телефон е включена (когато сте включили
интерфейсен кабел на телефон към АТТ
изхода).
• Позицията на фейдъра “FAD” не е зададена за
система с 2 говорителя.
• Bluetooth аудио устройството е в режим на
пауза.
Отменете режима на пауза.
Не се чува кратък звуков сигнал.
• Звуковият сигнал е отменен (стр. 23).
• Свързан е допълнителен усилвател и не
използвате вградения усилвател.
Съдържанието на паметта е изтрито.
• Натиснали сте бутона RESET.
Отново запазете настройките в паметта.
• Захранването или батерията са изключени или
свързващият захранващ кабел не е свързан
правилно.
Запазените станции и правилното време
се изтриват.
Бушонът е изгорял.
Издава звук, когато ключът за запалване на
автомобила е включен.
Кабелите не са свързани правилно със
захранващия конектор на автомобила.
По време на възпроизвеждане или
приемане се активира режимът на
демонстрация.
Ако не сте извършили операция за 5 минути
и настройката “DEMO-ON” е активирана, се
активира демонстрационният режим.
Задайте настройка “DEMO-OFF” (стр. 23).
Дисплеят изчезва/не се извежда в
прозореца на дисплея.
• Димерът е зададен в положение “DIM-ON”
(стр. 23).
• Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите
.
Натиснете
на устройството,
докато се изведе дисплеят.
• Конекторите са замърсени (стр. 27).
http://support.sony-europe.com/
продължава на следващата страница
29
Функцията за автоматично изключване
не работи.
Устройството е включено. Функцията за
автоматично изключване се активира след като
изключите устройството.
Изключете устройството.
Радио
Radioприемане
reception
Станциите не могат да бъдат приемани.
Звукът съдържа шумове.
• Свързването е неправилно.
Свържете антената, захранващия контролен
кабел (син) или допълнителния захранващ
кабел (червен) към захранващия кабел на
усилвателя на автомобила (само ако вашият
автомобил има вградена FM/MW/LW антена
на задното/странично стъкло).
Проверете връзката на антената на автомобила.
Ако автоматичната антена не се изважда,
проверете връзката на захранващия
контролен кабел на антената.
Настройката е невъзможна.
• Запазете правилната честота в паметта.
• Сигналът на предаване е твърде слаб.
Автоматичната настройка е невъзможна
• Режимът на местно търсене е зададен в
неправилна позиция.
Търсенето спира твърде често:
Задайте “LOCAL-ON” (стр. 23).
Търсенето не спира на станция:
Задайте “LOCAL-OFF” (стр. 23).
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Извършете ръчна настройка.
Индикаторът “ST” мига по време
на FM приемане.
• Настройте честотата правилно.
• Сигналът на приемане е твърде слаб.
Задайте “MONO-ON” (стр. 23).
Предаването на сигнала на FM програма в
стерео се чува моно.
Устройството е в режим на моно приемане.
Задайте “MONO-OFF” (стр. 23).
RDS
Radio reception
Търсенето започва след няколко секунди.
Станцията не е TP или е със слаб сигнал.
Изключете функцията TA (стр. 17).
Не се извеждат съобщения за трафик.
• Активирайте TA (стр. 17).
• Станцията не предава съобщения за трафик,
независимо че е TP.
Настройте друга станция.
PTY извежда индикация “--------”.
• Настоящата станция не е RDS.
• Не се получават RDS данни.
• Станцията не е от същия програмен вид.
30
CD
възпроизвеждане
Radio
reception
Дискът не може да бъде зареден.
• Вече е зареден друг диск.
• Дискът е зареден насила или наобратно.
Възпроизвеждането не започва.
• Заредили сте дефектен или замърсен CD.
• Опитвате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW,
които не са предназначени за аудио употреба
(стр. 25).
Не можете да възпроизвеждате
MP3/WMA файлове.
Сискът е несъвемстим с MP3/WMA формата и
версията (стр. 25).
Времето за стартиране на възпроизвеждане
на МР3/WMA файлове е по-дълго отколкото
времето за стартиране на възпроизвеждане
на други файлове.
Следните видове дискове изискват повече
време, за да започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна дървовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове
Опциите в дисплея не могат да бъдат
прегледани.
• Това е възможно за дискове с много символи.
• “A.SCRL” е зададен в положение “OFF”.
Задайте “A.SCRL-ON” (стр. 23).
Натиснете и задръжте
(SCRL).
Звукът прескача.
• Устройството не е поставено правилно.
Поставете устройството под ъгъл, който е
по-малък от 45 градуса, и го инсталирайте
на стабилно място в автомобила.
• Дискът е дефектен или замърсен.
Операционните бутони не работят.
Дискът не се изважда.
Натиснете бутона RESET (стр. 7).
Функция
Bluetooth
Radio reception
Свързващото устройство не може да
разпознае устройството.
• Преди да извършите сдвояването, задайте
устройството в режим на готовност за
сдвояване.
• Докато сте свързали към Bluetooth устройство,
това устройство не може да бъде разпознато
от другото. Изключете настоящата връзка и
потърсете устройството от другото оборудване.
• Когато сдвояването на устройствата бъде
осъществено, включете изходния Bluetooth
сигнал (стр. 20).
Връзката е невъзможна.
• Свържете към това устройство чрез Bluetooth
устройство или обратно. Връзката се
контролира от едната страна (това устройство
или Bluetooth оборудването), но не и от двете.
• Проверете процедурата по сдвояване и
свързване в ръководството за експлоатация на
другото устройство, и извършете процедурата
отново.
Силата на звука на гласа на говорителя
е слаба.
Регулирайте нивото на силата на звука.
Човекът, с когото си говорите, ви казва, че
силата на звука е твърде ниска или твърде
висока.
Регулирайте силата на звука, като използвате
нивото на микрофона (стр. 20).
Докато провеждате телефонни разговори се
чува ехо или шум.
• Намалете силата на звука.
• Ако има страничен звук, който е различен от
телефонния разговор, и той е силен, опитайте
да намалите смущението.
Например: Ако прозорецът е отворен и чувате
шума на автомобилите, затворете прозореца.
Ако шумът от климатика е силен, намалете
интензитета, с който работи климатика.
Телефонът не се свързва.
Когато бъде възпроизведено Bluetooth аудио,
телефонът не е свързан, дори ако натиснете
(хендсфрий).
Свържете от телефона.
Качеството на звука от телефона е лошо.
Качеството на звука на телефона зависи от
условията на прием на мобилния телефон.
Преместете вашия автомобил на място,
където можете да усилите сигнала на вашия
мобилен телефон, ако приемането е слабо.
Силата на звука на свързаното аудио
устройство е слаба (висока).
Силата на звука се различава в зависимост от
аудио оборудването.
Регулирайте нивото на силата на звука на
свързаното аудио устройство или на това
устройство.
Звукът прескача по време на
възпроизвеждане на Bluetooth аудио
оборудване.
• Намалете разстоянието между устройството и
Bluetooth аудио оборудването.
• Ако Bluetooth аудио оборудването е в калъф,
който пречи на сигнала, извадете устройството
от калъфа докато работите с него.
• Наблизо се използват няколко Bluetooth или
други устройства, които излъчват радио вълни.
Изключете другите устройства.
Увеличете разстоянието от другите
устройства.
• Възпроизвежданият звук спира за момент,
когато връзката между устройството и
мобилния телефон се осъществява. Това не е
неизправност.
Свързаното Bluetooth аудио устройство не
може да бъде контролирано.
Проверете дали свързаното Bluetooth аудио
устройство поддържа AVRCP.
Някои функции не работят.
Проверете дали свързаното устройство
поддържа въпросната функция.
Разговорът се приема автоматично.
Свързаният телефон е зададен да приема
автоматично разговори.
Не се извежда звук от говорителите на
автомобила по време на обаждане с
хендсфрий.
Ако звукът се извежда от мобилен телефон,
задайте изходния сигнал на мобилния телефон
да се извежда през говорителите на автомобила.
По време на инициализация се извежда
индикация “OFF BT”.
Натиснете и задръжте
, докато “ ” се
изключи. След това инициализирайте отново.
(стр. 22).
Съобщения с грешки/Съобщения
ERROR
• Дискът е замърсен или зареден наобратно.
Почистете или заредете диска правилно.
• Заредили сте празен диск.
• Дискът не може да бъде възпроизведен заради
някакъв проблем.
Заредете друг диск.
• Натиснете , за да извадите диска.
FAILURE
Връзката на говорителите/усилвателя не е
правилна.
Вижте ръководството за инсталация/връзки
на този модел и проверете връзките.
L. SEEK +/Режимът на местно търсене е включен по време
на автоматична настройка.
NO AF
Не съществува алтернативна честота за
настоящата станция.
• Натиснете
+/-, докато името на
станцията мига. Устройството започва да търси
друга честота със същите PI данни (Програмна
идентификация) (Извежда се индикация “PI
SEEK”.)
31
NO MUSIC
Дискът не съдържа музикални файлове.
Заредете музикален диск в устройството.
NO NAME
Записът няма записано име за диск/албум/
изпълнител/песен.
NO TP
Устройството ще продължи да търси ТР
станции.
OFFSET
Съществува вероятност за вътрешна повреда
Проверете връзките. Ако индикацията за
грешка не изчезне от дисплея, консултирайте
се с най-близкия сервиз на Sony.
READ
Устройството чете всички записи и
информацията на диска.
Изчакайте, докато четенето приключи и
възпроизвеждането започне автоматично.
В зависимост от структурата на диска това
може да отнеме повече от минута.
RESET
Не можете да работите с устройството или USB
устройството заради някакъв проблем.
Натиснете бутона RESET (стр. 7).
” или “
”
“
Достигнали сте началото или края на диска по
време на бързо превъртане напред или назад и
не можете да продължите.
“ ”
Символът не може да бъде възпроизведен с това
устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се
с най-близкия сервиз на Sony.
Ако занесете устройството на поправка поради
проблем с възпроизвеждането, занесете и диска,
който сте използвали, когато се е получил
проблемът.
32
BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.
Download PDF